Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle!"

Transkript

1 VinterTroms AS Hjalmar Johansensgt Tromsø Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle! Lønnsomme Vinteropplevelser skal utvikle området til et unikt og foretrukket reisemål med attraktive vinteropplevelser i verdensklasse. Søknad Arena hovedprosjekt 2011 Tromsø 1. April 2011

2 1. Prosjekt og søker Prosjektnavn: Lønnsomme vinteropplevelser Prosjektperiode: August 2011-August 2014 Kontraktspartner: VinterTroms AS 1 Prosjektleder: Børre Berglund, BBR Kontaktperson: Morten Torp, VinterTroms AS, Kort beskrivelse av prosjektet Det er identifisert potensial for vekst i vintersesongen 2 og 42 bedrifter i Troms/Nordland vil realisere potensialet gjennom klyngebygging og med fokus på innovasjonsprosesser, internasjonalisering, kunnskapsutvikling og forsterket samhandling. Målet er å doble omsetningen i vintersesongen på fem år og tilføre området nye vintergjester. 2. Bakgrunnen for prosjektet 2.1. Gjennomført forprosjekt I april 2009 ble det arrangert en workshop med deltakelse fra 17 reiselivsaktører og representanter fra NHO Reiseliv, fra det offentlige og FoU-miljøene i Troms. Workshopen resulterte i et arbeid frem til våren 2010 da den første Arenasøknaden ble utformet og seks næringsaktører dannet VinterTroms AS for utvikling av lønnsom vintertrafikk til fylket (www.vintertroms.no ). Etter at vi fikk avslag på Arenasøknaden i 2010 er det jobbet målrettet med grunnlaget og forankringen for en ny søknad. Tilbakemeldingene på 2010-søknaden dannet grunnlaget for et systematisk arbeid med utvikling av en ny søknad. Dette startet med et fellesmøte mellom bedriftene, FoU-aktører og representanter for Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge, Troms allerede Etter dette er det gjennomført fem møter med næringsaktører, FoU og det offentlige hvor potensial og barrierer, Arenaprosjektets rolle og styrking av klyngen har vært diskusjonstema. I løpet av vinteren 2010/11 har dessuten VinterTroms AS skapt møteplasser for næringsaktører, FoU-aktører og virkemiddelapparatet og fasilitert ulike utviklingsprosesser for aktørene. Det er gjennomført kartlegginger av kundetilfredshet, hvordan samhandling mellom næringsaktørene og FoU-institusjoner kan forsterkes og hvilke barrierer som er størst for utvikling av vinterturisme til Troms og omegn. I utviklingen av søknaden har styringsgruppen og prosessleder hatt dialog og møter med Innovative Opplevelser og NCE Tourism Fjord Norway for å nyttiggjøre seg erfaringer fra disse Næringsklyngens utfordringer Vintertrafikken til Troms er i positiv utvikling med økende etterspørsel etter Nordlysturisme, ulike snøaktiviteter og Hurtigruten. Det er betydelig vekst i trafikken fra de internasjonale markedene (se figur 1). Marked 2009/ /09 Antall Prosent Overnattinger i alt ,6 % Nordmenn ,0 % Utlendinger ,2 % Figur 1, Kommersielle overnattinger i Troms okt 09 - apr 10, sml året før (Kilde SSB) Helårsdrift, med tilstrekkelig kundegrunnlag i vintermånedene november til april, er hovedutfordringen for aktørene i klyngen. Bedriftene har løpende produksjonskostnader gjennom vinteren, men fortsatt for få gjester selv om utviklingen er positiv. 1 VinterTroms AS eies av følgende reiselivsaktører Målselv Fjellandsby AS, Polar Zoo AS, Senja Reiseliv AS, Stiftelsen Polaria, Grand Nordic Hotell AS og Arctic Travel Guides AS. 2 Periode nov-apr og i hovedsak opplevelsesbasert vinterturisme, skiturisme og arrangementer. 2

3 En utfordring for næringsklyngen er forsterket samhandling både vedrørende produksjon, markedsadgang og kompetanseutvikling. En annen utfordring er å utvikle sterke geografiske nettverk for innovasjonsprosesser lokalisert til tre knutepunkter Tromsø, Målselv og Harstad/Evenes. Klyngen består av mange små og noen store bedrifter. En tredje utfordringer er å definere hvordan de små bedriftene kan lære av de store som har utviklet velfungerende strukturer, og hvordan de små bedriftene i fellesskap kan bli viktige leverandører og samarbeidspartnere for de større bedriftene. Med bakgrunn i at næringsklyngen stort sett består av små bedrifter, er bestillingskompetansen på FoU-tjenester lav. Se vedlegg Potensial og barrierer for utvikling av næringsklyngen I en studie av vinterturisme i Troms (Borch et al. 2006) ble det gjennomført en analyse av fylket sitt potensial som vinterdestinasjon. Studiens hovedkonklusjon var at Troms/det nordlige Norge har et stort potensial som vinterdestinasjon, men at dette ikke var realisert pga. lite utviklet tilbud av aktivitetsprodukter og mangelfulle distribusjons- og salgssystemer. I den femårs perioden som har gått siden studien ble gjennomført har man sett en styrking av vintersatsingen i Troms fylke. I Indre Troms er skianlegget Målselv Fjellandsby etablert og det er optimisme i regionen med hensyn på å oppnå besøksvolum og lønnsom drift i heisanlegg, kafé og i overnattings og kurs/konferanse fasiliteter. Hyttesalg (regionalt marked) og flycharter (internasjonalt marked) regnes som avgjørende for å lykkes med dette. Indre Troms nå i gang med å etablere en merkevare for regionen med basis i snømannen. Som en del av dette har man etablert distribusjons- og salgsselskapet Visit Snowman, Snowman Booking (for direktebooking) samt brandet Bardufoss Lufthavn til Snowman International Airport. Visit Snowman formidler overnatting i hytter, hotell og leiligheter og tilbyr aktiviteter som sjøbading, snømann bygging, langrenn sturer, sledeturer med hest, hund og reinsdyr, nordlyssafari og trugeturer. Storbritannia er et viktig marked for denne regionen og 17. mars d.å. landet det første Northern Lights Charter på Bardufoss Lufthavn med 118 britiske turister samt presse og turoperatører. Tilbakemeldingene fra de britiske gjestene på regionen som vinterdestinasjon var svært positiv. Også i Tromsø regionen har det vært en positiv utvikling av vinterreiselivet fra 2006 og frem til i dag. I 2006 var det 15 ulike bedrifter som tilbød vinteraktiviteter i og rundt Tromsø by. Vintersesongen formidler destinasjonsselskapet Visit Tromsø-Region AS 70 ulike aktivitetspakker/daglige avganger fra 21 ulike underleverandører i kommunene Tromsø, Storfjord, Lyngen, Karlsøy og Balsfjord. Den totale omsetningen i disse 21 bedriftene (5 kommuner) var på mellom millioner kroner for vintersesongen Til sammenligning ble vinteromsetningen i 2006 for hele Troms fylke (25 kommuner) anslått til 44 millioner kroner. I desember 2010 var det over hotellovernattinger i Tromsø. Dette var en økning på 29 prosent i forhold til samme måned i Besøksstatistikken for turistinformasjonskontoret til Visit Tromsø-Region viser at det er flest besøkende i perioden mai-september. Det som imidlertid er interessant med tanke på utviklingen av vinterturismen er at salget av aktivitetsprodukter via turistinformasjonen for sesongen var størst i månedene desember, januar og februar. Hurtigrutens vintersatsing Hunting the light har også bidratt positivt til utviklingen av vinterturismen i Nord-Norge. Som en del av satsingen har Hurtigruten inngått samarbeid med reiselivsaktører som tilbyr landbaserte aktiviteter. Hurtigrutens vinterprogram har bidratt til 270 % økning i antall rundreisegjestedøgn i vintermånedene (januar-mars) i perioden (Tall for hele landet). Pr 15. januar 2010 hadde Hurtigruten solgt gjestedøgn for de tre første månedene i 2010, noe som er en 45 % økning sammenlignet med samme periode i Nordlysopplevelser er av avgjørende betydning for vinterturismesatsingen i det nordlige Norge. I en spørreundersøkelse til vinterturister i Tromsø gjennomført i perioden februar- 3

4 mars 2011, oppga i underkant av 40 % at nordlyset var deres viktigste motivasjon for å besøke området. En ytterligere bekreftelse på nordlysets drakraft finner vi i en brukerundersøkelse av gjennomført i perioden 1. jan feb 2011 hvor northern lights var nummer 2 søkeord etter Norway. I tillegg til ferie/fritidsmarkedet antas det også å være et potensial innen kurs- og konferansetrafikk og for arrangementsturisme i regionen. Dette potensialet er pr i dag ikke analysert og definert. Vi bygger antagelsen på at det i området frem til i dag er gjennomført flere nasjonale og internasjonale idretts- og kulturarrangementer, samt at andelen kurs og konferansegjestedøgn på hotellene er økende. Det er imidlertid behov for en kartlegging av potensialet, hvilke arrangementer som er de riktige for området, økonomistrukturen i disse og motivasjonen lokalt for gjennomføring. En samlet fremstilling av potensial for økt vintertrafikk til området og barrierer ser slik ut: Potensial Arktisk natur/naturfenomener (bl.a. vinterlyset) og et kulturelt mangfold som eksotisk råvare Flere velfungerende bedriftsnettverk med utviklingspotensial Bedriftene har i sum et stort distribusjon/turoperatørnettverk Området har fått god oppmerksomhet i enkelte markeder (eks UK, Nordlysdokumentar på BBC) Det er over lang tid nedlagt store ressurser i markedsbearbeiding Det pågår flere forskningsprosjekter på reiseliv i Nord-Norge og det ligger et potensial i å få resultatene fra disse omsatt i næringsklyngen. Flere FoU-institusjoner er aktuelle for å arbeide med reiseliv i området Mye kunnskap/erfaring på produksjons- og markedssiden blant næringsaktørene Samarbeidsnettverk i form av destinasjonsselskaper i Tromsø, Målselv og Harstad Hurtigruten som stor aktør med suksess i vintersatsing, både som markedskanal og som produktutvikler Flere kulturarrangementer og noe erfaring fra gjennomføring av idrettsarrangementer Godt utbygd offentlig kommunikasjon (bil, buss, hurtigbåt, fly) Hurtigruten besitter gjennom egne kundeundersøkelser viktig markedskunnskap (motiver, forventninger, reisefølge etc) Utviklingen av vintertrafikk til Nord-Finland er basert på delvis sammenlignbare produkter Tre internasjonale flyplasser med mange avganger fra store vintermarkeder, både linje fly og charter Eksempler på innovasjoner: Sosialisert ulv (Polar Zoo), Lyngsfjord Adventure, Sjøaktiviteter i Hamn - Senja, Samiske produkter i Målselv og Nordlysguiding i Tromsø Identifisert vekst og potensial i markeder for opplevelsesbasert vinterturisme og potensial for kultur- og idrettsarrangementer Sterke nordnorske kunnskapsmiljøer på arktisk teknologi, arktisk klima, nordlysforskning, fiskeri/havbruk, friluftsliv, kulturhistorie og urfolk Barrierer Mangel på kvalifiserte guider, tilrettelagte produkter og helhetlige opplevelser. Mangel på systematisert kunnskap om etterspørsel Pr i dag ikke i en Trippel Helix struktur, og derved begrenses utviklingsmulighetene (i dag kun regionale effekter) Mangler arenaer for deling av erfaringer og mer effektiv bruk av distributører og kanalstrategi Makter ikke å utnytte oppmerksomheten godt nok, ikke koordinert profilering med effektiv produktmarkedsføring og salg Erfaringene er ikke systematisert, en vet ikke hva som funger optimalt og mindre bra Manglende forståelse for betydningen av FoU og samhandling mellom næringsaktører og FoUinstitusjoner. Det er også svake relasjoner mellom FoU-aktørene Kunnskapen er ikke systematisert og deles i for liten grad Erfaringer i nettverkene er ikke systematisert og deles i for liten grad mellom de ulike selskapene Ikke etablert arena for samhandling mellom denne store aktøren og de mindre aktørene Mangelfullt samarbeid reiseliv og kultursektoren, mangelfull kunnskap om arrangementsturisme Ikke tilrettelagt eller koordinert for bruk av turister i vintersesongen (lite forutsigbarhet i avganger) Denne markedskunnskapen deles i for liten grad med de mindre aktørene Mangler systematisering av kunnskap om suksessfaktorer og barrierer Det mangler velfungerende nettverk rundt trafikkknutepunktene som er i stand til å ta ut potensialet disse representerer Det er ikke etablert samarbeid mellom næringsaktørene og FoU-institusjoner som kan forsterke innovasjonsprosesser og klyngeutvikling Klyngen er i deg for svakt utviklet til å ta ut potensialene Den forskningsbaserte kunnskapen er i for liten grad utnyttet i opplevelsesproduksjon, det er liten kontakt mellom kunnskapsmiljøene og næringen 4

5 2.4. Arenaprosjektets tiltenkte rolle i å utvikle næringsklyngen Generelt sett skal arenaprosjektet bidra til å fjerne barrierene som beskrevet i kap 2.3, slik at næringsklyngen kan utløse potensialet i vintersesongen. Arenaprosjektet vil fungere som fasilitator for klyngeutvikling og utvikling av nettverk, kunnskapsutvikling og innovasjonsprosjekter i et trippel helix system. Konkret er Arenaprosjektet sin rolle å forsterke, videreføre og utvikle de aktiviteter som klyngen har påbegynt i 2010/11: Klyngebygging og utvikling av nettverk Konferansen Snow11 i Harstad med 150 deltakere hvorav 54 % var næringsaktører, 28 % representere FoU-miljøer og 18 % offentlig forvaltning VinterTroms AS har i 2010/11 styrket eget nettverk gjennom samarbeid med FoUaktører og virkemiddelapparatet om produktutvikling, styrket markedsadgang og kunnskapsutvikling. Flere nye bedrifter og FoU-aktører tiltrer nå nettverket Identifisering av partnere for etablering av nettverk knyttet til knutepunktene Tromsø, Målselv og Evenes/Harstad Innovasjonsprosjekter Produktutviklingsverksteder og med deltakelse fra 43 aktører hvor 18 nye produktpakker ble utviklet Seminarer og studieturer for 15 internasjonale turoperatører mars 2011 for testing av produktpakkene og andre nye vinterprodukter Kobling reiseliv og etablerte kulturfestivaler i Tromsø (Tromsø int Filmfestival og Nordlysfestivalen) Kunnskapsutvikling I et samarbeid mellom Nofima og Visit-Tromsø Regionen er det i febr-mas gjennomført en kundetilfredshetsanalyse som gir ny kunnskap om vintergjester i området som grunnlag for nytenking både på produkt og markedssiden Forskning I regi av VRI-Troms ble det gjennomført verksted for FoU-aktører og næringsklyngen med 20 deltakere likt fordelt på næring og FoU-institusjoner fra hele landsdelen. På verkstedet deltok også bedriftsrepresentant fra Innovative Opplevelser som delte erfaringer fra samhandling med FoU-aktører innenfor et Arenaprosjekt. Resultatet fra verkstedet er en rekke konkrete forslag til hvordan reiselivsaktørene og forskningsinstitusjonene kan samarbeide mer effektivt. For aktiviteter som ikke er påbegynt er Arenaprosjektets tiltenke rolle i hovedprosjektet å: a) Fasilitere møteplasser for klyngedeltakerne og internasjonale aktører slik at internasjonaliseringsprosessen for klyngen akselererer. Kontakter er etablert. I denne sammenhengen vil det være en oppgave for FoU-aktører å systematisere informasjon og erfaringer fra bl.a. finsk Lappland til anvendelse klyngen. b) En annen vesentlig rolle for Arenaprosjektet er å tilrettelegge for styrkede relasjoner mellom FoU-miljøene i Nord-Norge og næringsaktørene. Arenaprosjektets konkrete rolle her er å utvikle kompetanse hos bedriftene slik at de avdekker hvilket kunnskapshull de må tette ved hjelp av FoU-miljøene for videreutvikling. For bedriftsklyngen vil Arenaprosjektet være en kompetent bestiller av FoU-tjenester. For FoU-institusjonene vil Arenaprosjektet være en portal inn til aktørene for formidling av ny kunnskap og en fasilitator for styrket samarbeid mellom FoU-aktører samt mellom FoU-aktørene og det offentlige. Et forskningsprosjektet i regi av VRI-Troms har dybdestudier innovasjonsprosesser i reiseliv som det ene av sine to hovedfokus. Lønnsomme vinteropplevelser vil være en viktig arena for gjensidig kunnskapsoverføring mellom næringen og FoU. c) Arenaprosjektet skal fasilitere samarbeid mellom FoU-institusjoner og næringsaktørene for å definere næringsklyngens behov for tilrettelegging og virkemiddelbruk fra det offentlige. Det offentlige har en viktig funksjon i utvikling av næringsklyngen og 5

6 Arenaprosjektet skal bidra til at næringsklyngen opptre samlet og tydelig ovenfor det offentlige. d) Gjennom forprosjektet og oppstarten av VinterTroms 2010/11 har vi erfart at det oppstår flere synergieffekter i samarbeidet mellom bedriftene, FoU-aktører og det offentlige. Nye koblinger oppstår, kunnskap deles og resultatet er produktinnovasjon og innovasjon i valg av salgs- og distribusjonskanaler. Gjennom et Arenaprosjekt vil innovasjonskraften ytterligere styrkes som følge av økt samhandling i klyngen Alternative utviklingsstrategier Klyngen vil, uavhengig av Arenaprosjektstatus, fortsette det påbegynte utviklingsarbeidet og VinterTroms AS vil være en motor i utvikling av vintertrafikk til området. Uten et Arenaprosjekt vil arbeidet ha langsommere progresjon og svakere tilslutning. Det er en fare for at prosjektet da blir et bedriftsnettverksprosjekt med fokus på produktutvikling og forbedret markedsadgang og at en i mindre grad får til et samarbeid med FoU-miljøene. 3. Beskrivelse av næringsklyngen 3.1. Hoved karakteristika ved klyngen I næringsklyngen inngår opplevelsesleverandører, attraksjoner, festivalarrangører, overnattings- og serveringsbedrifter, transportører, guidefirma og lokale arrangørselskaper. Hovedvekten av bedrifter er lokalisert i Troms og nordre deler av Nordland er også representert. Bedriftene tilhører tydelige regioner med Tromsø, Målselv og Evenes/Harstad som knutepunkter. Kundegrunnlaget for de fleste bedriftene er i det lokale/regionale markedet, noen har også større kundegrupper nasjonalt og internasjonalt. Flere bedrifter arbeider sammen i bedriftsnettverk som er i positiv utvikling. Klyngebedriftene har ledere fra begge kjønn som er utviklingsorienterte og dynamiske. Mange har spisskompetanse innenfor ulike felter som polare strøk, arktiske dyr, destinasjonsutvikling, kultur- og idrettsarrangementer, hundesledekjøring, transport/logistikk, internasjonal markedsføring og salg, hotelldrift, guiding, fiske og turproduksjon. Kriterier for deltakelse i prosjektet er at bedriftene/kulturaktørene har etablerte vinterprodukter/tilbud eller et potensial for vintertilbud for ferie- og fritidsmarkedet, kurs- og konferansemarkedet og/eller arrangementsturismemarkedet, at de har tid og ressurser til aktiv deltakelse i prosjektet, at de forplikter seg til deltakelse i alle HA-temaene samt at de har definerte vekstmål Utvikling av partnerskap mellom deltakerne Gjennom VinterTroms 2010/11 har klyngedeltakerne styrket relasjonene seg i mellom ved å samarbeide om innovasjonsprosesser, nettverksbygging og kunnskapsdeling. 18 nye vinterprodukter er utviklet og bak hvert produkt samarbeider 5-8 større og mindre bedrifter. Dette er en begynnelse på et forsterket partnerskap mellom store bedrifter og de mindre bedriftene i klyngen. VinterTroms har koblet en FoU-aktør (Nofima) og en gruppe bedrifter i Tromsø for gjennomføring av en analyse av vintergjester på reisemålet. Denne koblingen mellom FoU-aktørene og bedriftene er et første steg i utvikling av et partnerskap mellom FoU-miljøene og bedriftene i klyngen. Over 30 internasjonale turoperatører og presserepresentanter har besøkt klyngebedriftene i løpet av vinteren og i seminarer gitt tilbakemeldinger på produkter. Dette danner grunnlaget for partnerskap mellom klyngen og internasjonale aktører. Summen av disse aktivitetene har gjort klyngen mer robust og grunnlaget for utvikling og innovasjon er sterkere nå enn for et år siden Bedriftsgruppen Det er i alt 42 bedrifter med i prosjektet. Av disse er 11 ledende bedrifter. Til sammen har bedriftene en omsetning på 315 mnok (2010) og ca 320 årsverk i tillegg kommer Hurtigruten alene med mnok i omsetning og 1900 årsverk. Alle bedriftene har levert skriftlige viljeserklæringer som bekrefter deltakelse i prosjektet. En mer detaljert presentasjon av bedriftene er gjort i vedlegg 1. Ledende bedrifter er uthevet. 6

7 VinterTroms AS, Tromsø (søker) Polar Zoo AS, Bardu Stiftelsen Polaria, Tromsø Hamn i Senja/Senja Reiseliv AS, Senja Grand Nordic Hotell AS, Harstad Arctic Bilutleie AS, Tromsø Sør-Troms Museum, Harstad Tromsø Villmarkssenter AS, Tromsø Arctic Travel Guide AS, Storslett Visit Tromsø-Region AS, Tromsø Snowman Sales AS, Målselv Lyngenalp BA, Lyngen Harila Midt-Troms AS, Finnsnes Undervegs, Målselv Tromsø Internasjonale Filmfestival, Tromsø Lyngen Havfiske og Tursenter AS, Lyngen Målselv Utvikling AS, Målselv Tjeldsundbrua Hotell og Kro AS, Tjeldsund Nettverket LOVEST, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen Reginas Multi Service, Bardu Hav og Fjell As, Tromsø Bussring AS, Tromsø Naviguiding, Tromsø Bardufoss Hotell AS, Målselv Basecamp Senja, Senja Lapphaugen Turiststasjon, Lavangen Fjellguiden Altevatn AS, Bardu Senjastua AS, Silsand Destinasjon Senja, Silsand Mefjord Brygge AS, Senja VisitBardu BA, Bardu Fjellkysten AS, Lavangen Nordlysfestivalen, Tromsø Book North, Alta Eltoft & Grøtte DA, Tromsø Lofoten Golfbane AS, Lofoten Nordnorsk Reiseliv AS, Alta Offersøy Feriesenter AS, Lødingen Arctic Buss Lofoten AS, Lofoten Farout AS, Tromsø Roger Tronstad, Målselv Hurtigruten ASA, Narvik FoU og utdanningsmiljøer Reiselivsforskningen i Troms ligger i hovedsak til Harstad ved Høgskolen (HiH) og til Tromsø ved Universitetet (UiT) som vil være klyngens mest sentrale FoU-partner. UiT er pekt ut som sentralt i utvikling av kunnskaper om nordområdene og ekspertgruppen for nordområdene har fremhevet reiselivsnæringen som en av de næringene som skal vies oppmerksomhet. UiT samarbeider med Høgskolen i Finnmark om en Phd i reiseliv. Samtidig har UiTs randsoneinstitutt Norut Tromsø reiseliv som forskningstema. Norut har utviklet kunnskap om utvikling av næringsklynger, identifisering av suksessfaktorer og barrierer for klyngeutvikling, samt kunnskap om betingelser og barrierer for innovasjon. Internt har UiT gjennom sin enhet for videre- og etterutdanning (U-VETT) styrket sin satsing på regional utvikling. I samarbeid med SIVA har U-VETT etablert et nettverk med Næringshagene i Troms og Finnmark. I dette nettverket er utvikling av en innovativ reiselivsnæring en viktig felles satsing. Nofima er engasjert i FoU prosjekter knyttet til marin sektor og landbruket. I den pågående etableringen av et forskningsmiljø på opplevelsesnæring/reiseliv bygger institusjonen på sin kompetanse på næringsutvikling, kundepreferanser/marked, markedsføring og distribusjon samt kompetanse på forvaltningsutfordringer i tilrettelegging for naturbaserte næringer. Nofima har i sin reiselivssatsing et spesielt fokus på opplevelsesproduksjon i skjæringsfeltet sjømatnæring og reiselivsnæring, eksempelvis fisketurisme. Ved siden av Instituttsektoren, Universitetets og Høgskolemiljøene i Nord-Norge finnes en rekke videregående opplæringstilbud på merkantile fag, reiseliv, service, salg og friluftsliv. Det vil være hensiktsmessig å involvere disse i utdannings, kunnskapsbygging og innovasjonsarbeidet i utviklingen av vinterturismen i det nordlige Norge Utviklingsaktørene Troms fylkeskommune, VRI-Troms og Fylkesmannen i Troms deltar i prosjektet. Aktørene har flere aktiviteter rettet mot næringsutvikling og ulike prosjekter knyttet til reiseliv og kultur. Nordnorsk Reiseliv markedsfører Nord-Norge og er en nyskaping i landsdelen med oppslutning fra det offentlige og reiselivsnæringen. Selskapet representerer verdifull markedskompetanse og er en aktiv samarbeidspartner for prosjektet i markedsrelaterte spørsmål. Tilsvarende gjelder for destinasjonsselskapene som prosjektet skal samarbeide tett med både med tanke på produktutvikling, kompetanseheving, kunnskapsdeling og styrket markedsadgang. Innovasjon Norge Troms har i forprosjektfasen og i gjennomføringen av VinterTroms 2010/11 vær en pådriver og inspirator. Kontoret besitter velutviklet kompetanse om reiselivet i fylket, kulturnæringen og tilgrensede næringer. VRI- Troms har prosjektet allerede etablert konkret samarbeid med (FoU-verksted mars 11) og dette skal videreutvikles. Inkubatorer og forskningsparker skal det etableres samarbeid med. 7

8 3.2.4 Nasjonale og internasjonale aktører Klyngen har etablert samarbeid med flere internasjonale aktører. Her nevnes turoperatører som Taber Holidays, Omega Holidays, Wexas, Mighty Fine, Best Served Scandinavia, Jet.com, Cosmos and Monarch, Advantage Group, Humberside Airport Travel, Idle Travel, Grimsby Travel og TUI/Wolters Reisen. I tillegg kommer representanter fra Hurtigrutens generalagenter i UK og Tyskland, en rekke redaktører i reiselivstidsrifter og Innovasjon Norge sine utekontorer i UK, Tyskland og Russland. Finsk Lappland har godt grep om vinterturismen, men har svært begrenset sommertrafikk. Som kjent er situasjonen i Troms omvendt. Gjennom et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom reiselivsaktørene i Finsk Lappland og Troms skal en dele erfaringer og kunnskap, og bidra til gjensidig utvikling. Klyngen har også samarbeid med finske FoU-miljøer. (University of Lappland og University of Oulu). Også av relevans for FoU-vinterturisme er et forskernettverk som inkluderer Nord-Amerika (Simon Fraser University i Vancouver) og alpene (Alpeforskningsinstituttet i Garmisch-Partenkirchen). Blant nasjonale samarbeidspartnere nevnes SAS, Norwegian, NCE Tourism Fjord Norway, Innovative Opplevelser og Snowball Lillehammer Tilgang på arbeidskraft Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en kontinuerlig utfordring for bedriftene i klyngen. Valg av vinter som fokusområde i prosjektet skal bidra til å sikre og opprette nye helårsarbeidsplasser i klyngen, da dette er den viktigste forutsetningen for å tiltrekke kvalifisert arbeidskraft. I prosjektet vil det ikke være aktiviteter som direkte rettes mot tilgang på arbeidskraft, men resultatene av prosjektinnsatsen skal gi et betydelig bidrag i form av flere ny helårs-arbeidsplasser. Prosjektet vil fokusere på mulighetene for deling av arbeidskraft mellom aktørene. 4. Relasjoner og forankring 4.1. Identifiserte fellesinteresser mellom aktørene Fellesinteressene mellom aktørene i klynga er å utvikle vintertrafikk, samt å utvikle ny kunnskap tilknyttet vinterturisme i arktiske strøk. Dette skal igjen bidra til å etablerere klyngen som ledende på opplevelsesbasert vinterturisme samt ski- og arrangementsturisme i arktiske strøk Etablerte og planlagte samarbeidsrelasjoner Av etablerte samarbeidsrelasjoner skal følgende videreutvikles: Samarbeidet med Nordnorsk Reiseliv knyttet til markedskunnskap, distribusjon og koordinert internasjonal markedsføring/salg Samarbeid med internasjonale turoperatører og andre markedsaktører for styrket markedsdrevet innovasjon og distribusjon av vinterprodukter i området Videreutvikling av samarbeidet med de tre destinasjonsselskapene i Troms Forsterket samarbeid med VRI Troms Forsterket samarbeid med FoU-aktører i landsdelen Samarbeidsrelasjoner en vil etablere: Destinasjonsselskaper i nordre Nordland Samarbeidspartnere på transport (SAS, Norwegian) Opplevelser i Nord, bedriftsrettet forskning. Etablert dialog omkring konkurrentanalyser Innovative Opplevelser spesielt innen opplevelsesproduksjon 4.3. Forankring i /kopling til regionale utviklingsstrategier Troms fylkeskommune har i sin fylkesplan for en rekke strategier som støtter opp under med målene i vårt Arenaprosjekt. I Fylkesplanens reiselivsstrategi fremheves viktigheten av å øke næringens kompetanse samt det å utvikle en helårs næring med fokus på vinter- og skuldersesongene. Fylkesplanen fokuserer også på utvikling av naturbasert 8

9 turisme og koordinering av samferdselstilbudet slik at det er tilpasset reiselivsnæringens behov. I fylkesplanen fremheves videre at næringslivet og FoU-miljøene samarbeider lite pga. mange små og mellomstore bedrifter og mangel på relevante fora for slikt samarbeid. Troms har sammen med Finnmark og Nordland utarbeidet felles strategier for Regionalt forskingsfond for Nord-Norge, som ble operativt i Her fremheves reiseliv og kulturnæringer under satsingsområdet Verdiskaping og innovasjon i nordlig næringsliv Kopling til andre utviklingsprosesser Gjennom prosjektet Reiseliv i Nord er fokus satt på kompetanseutvikling, markedskartlegging, forskning, Forsight Nord-Norge, læringsarena arrangementsutvikling og tilgjengeliggjøring av forskningsresultater. I styringsgruppen for prosjektet sitter representanter for Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva og Nordnorsk Reiseliv AS. VRI Troms har også reiseliv som satsingsområde og har vært med i utviklingen av vårt Arenaprosjekt, og vil også være en samarbeidspartner i gjennomføringen av prosjektet. Opplevelser i Nord er et forskningsprogram som drives av et konsortium med Handelshøgskolen i Bodø (HHB), Universitetet i Tromsø (UiT), Høgskolen i Harstad (HiH), Nordlandsforskning (NF), NORUT Alta og Bioforsk. Noen av programmets 15 delprosjekter har svært stor relevans for vårt prosjekt, og samarbeid med Opplevelser i Nord er etablert og vil videreutvikles. Dette vil i første omgang dreie seg om en konkurrentanalyse Nord- Norge/finsk Lappland der målsettingen bl.a. er å identifisere og måle sentral konkurranseparameter. Arenaprosjektet vil også knytte kontakt med prosjektet "Chair in Arctic Tourism" ved Høgskolen i Finnmark. Prosjektet har fokus på destinasjonsutvikling i det sirkumpolære nord. En prøver å finne forklaringer på at man har lykkes med turismeutvikling på utvalgte steder. Prosjektet er et samarbeid mellom 7 universiteter og høgskoler i nord, blant annet Universitetet i Tromsø. Blant casene er Målselv i Troms. Koplinger til nevnte utviklingsprosesser skal styrkes eller etableres gjennom Arenaprosjektet. 5. Mål og strategier 5.1. Visjon og hovedmål Visjonen Lønnsomme Vinteropplevelser skal utvikle området til et unikt og foretrukket reisemål med attraktive vinteropplevelser i verdensklasse. Hovedmål Hovedmålet er økt vintertrafikk gjennom styrket markedsadgang, bedret tilgjengelighet og markedsdrevet produktutvikling for ferie- og fritidsmarkedet og arrangementsmarkedet. Prosjektet skal bidra til nye internasjonale gjester og en verdiskaping per gjest på kr per døgn innen Dette som grunnlag for en dobling av omsetningen for klyngeaktørene i vintersesongen innen Delmål og strategier Innovasjon Målsettingen er å styrke verdiskapingen for bedriftene i klyngen gjennom økt vintertrafikk som grunnlag for helårs drift. Hovedstrategi er markedsdrevet innovasjon med fokus på utvikling av produkter og opplevelser basert på systematisert kunnskap om kundebehov. Delstrategier Produktutvikling og produktpakking hvor kunden kan kjøpe flere produkter på ett sted Samarbeid FoU for systematisering av markedskunnskap som grunnlag for markedsorientering Forenklet bruk av offentlig kommunikasjon med bakgrunn i kartlegging av FoU Fokus på koordinering og gjennomføring Nye produkter gjennom kobling mellom kultur, reiseliv og idrett 9

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Søknad om videreføring av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Foto: Kjetil Skogli 2 nye år fra 1.10.2014 Tromsø 29.4.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Klyngens utgangspunkt i 2010...

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato:... 31.08.2010 Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte:... 75 55 51 09 Deres ref.:... Løpenr.:...

Detaljer

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE 2009 => Januar 2009 1 INNHOLD Sammendrag 1.0 Definisjon av reiselivet 1.1 Innledning 1.2 Utvikling av Ibestad kommune som reisemål /destinasjon 2.0 Organisering

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 17/2012 ISBN 978-82-7492-269-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra innspillskonferanse 27. september 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark

Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark Felles reiselivsplan for Vest-Finnmark Foto: Rica Hotels Foto: Rica Hotels Copyright 2004, Peter Nilsson Et forprosjekt i regi av Vest- Finnmark Regionråd sept. 2004 - jan. 2005 1 Reiselivsplanen er utarbeidet

Detaljer

Markedsanalyser for NordNorsk Reiseliv. Konkurrentanalyse

Markedsanalyser for NordNorsk Reiseliv. Konkurrentanalyse Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/2013 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 85 Prosjekt nr: 1372:

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter

Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter Rapport 28/2014 Utgitt mai 2014 Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter Trude Borch og Marianne Svorken Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen,

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Rapport 2008:11 Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Eva J.B. Jørgensen Birgit Abelsen Knut Korsnes Tittel : Klynge eller praksisfellesskap? En

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer