Innkalling til ordinær generalforsamling i Hitec Industries AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinær generalforsamling i Hitec Industries AS"

Transkript

1 Til alle aksjonærer, daglig leder og revisor Innkalling til ordinær generalforsamling i Hitec Industries AS Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 5. mars 2007 kl i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7 (Hinna Park) i Stavanger, med følgende forslag til dagsorden: 1. Åpning av møtet ved Jon Gjedebo og registrering av fremmøtte aksjonærer. 2. Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for morselskap og konsern, herunder beslutning om utdeling av utbytte. Styret foreslår et utbytte på kr for 2006, tilsvarende kr 1,- pr aksje. Årsberetning og årsregnskap følger vedlagt. 5. Fornyelse av styrefullmakt til erverv av egne aksjer Styrets forslag til vedtak følger vedlagt. 6. Emisjonsfullmakt til styret Styrets forslag til vedtak følger vedlagt. 7. Valg av styre Styrets medlemmer er alle på valg. 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret. 9. Godkjenning av godtgjørelse til revisor. 10. Avslutning av møtet. * * * Aksjonærer som ønsker å møte på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmektig, bes fylle ut vedlagte påmeldingsblankett og returnere denne til selskapet innen 2. mars Aksjonærer som ønsker dette kan gi Jon Gjedebo, som er utpekt av styret til å åpne generalforsamlingen, fullmakt til å representere deres aksjer i generalforsamlingen. I forbindelse med generalforsamlingen vil det også bli holdt en investorpresentasjon med utgangspunkt i rapporten for 4. kvartal 2006 for Hitec Industries. Stavanger, 23. februar 2007 Styret i Hitec Industries AS Jon Gjedebo, Styreleder (sign) Vedlegg: - Påmeldingsblankett - Fullmaktsblankett - Forslag til fornyelse av fullmakt til erverv av egne aksjer - Forslag til fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer - Årsberetning og årsregnskap for 2006

2 FORNYELSE AV FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER For å sikre en best mulig fleksibilitet og effektiv kontroll over selskapets kapitalstruktur, er det ønskelig at generalforsamlingen fornyer styrets fullmakt til å erverve og avhende egne aksjer. Fullmakten er også ønskelig for at selskapet skal ha anledning til å motvirke unormale kursutslag på aksjene. Dagens fullmakt utløper 16. juni Det foreslås at generalforsamlingen treffer vedtak om å gi styret følgende fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer på samme vilkår som eksisterende fullmakt: Styret gis fullmakt til å la Hitec Industries AS erverve egne aksjer, jfr. Aksjeloven 9-2 til 9-4, dog slik at den samlede pålydende verdi av beholdningene av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av aksjekapitalen og slik at ervervet ikke medfører at aksjekapitalen med fradrag av det samlede pålydende av beholdningen av egne aksjer blir mindre enn minste tillatte aksjekapital etter aksjelovens 3-1, 1. ledd. Ervervet av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom selskapets frie egenkapital etter den senest fastsatte balanse på ervervstidspunktet overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 0,10799 (pålydende) og NOK 100. Fullmakten skal gjelde fra beslutningen registreres i Foretaksregisteret og 18 måneder fram i tid. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåter og avhendelser av egne aksjer. FULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER I tråd med selskapets målsetting, vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behov for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot kontantoppgjør, og/eller mot oppgjør i andre eiendeler enn penger, herunder i forbindelse med fusjon. På denne bakgrunn fremmer styret følgende forslag om fullmakt om kapitalforhøyelse: Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK ved utstedelse av inntil nye aksjer pålydende NOK 0, Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyele mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven 10-4 kan fravikes av styret. Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf aksjeloven 13-5 Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og to år frem i tid.

3 PÅMELDING Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen den 5. mars 2007 kl 12.00, ber vi om at denne meldingen sendes til selskapet på følgende addresse; Hitec Industries AS, Postboks 130, 4065 Stavanger. Alternativt kan påmeldingen sendes elektronisk til selskapet på følgende e-post addresse eller pr fax på Påmeldingen må være selskapet i hende senest 2. mars Undertegnede aksjeeier i Hitec Industries AS vil møte i selskapets ordinære generalforsamling den 5. mars 2007 og stemme for:... egne aksjer... andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakter I alt... aksjer... den Navn med blokkbokstaver Underskrift FULLMAKT Hvis De ikke ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen den 5. mars 2007 kl 12.00, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten må være selskapet i hende senest 2. mars Vi ber om at fullmakten sendes per post til Hitec Industries AS, Postboks 130, 4065 Stavanger, eventuelt elektronisk på e-post addresse eller pr fax på Undertegnede,., eier av... aksjer i Hitec Industries AS, gir herved.. fullmakt til å møte og stemme for meg ved den ordinære generalforsamlingen i selskapet den 5. mars den Navn med blokkbokstaver Underskrift

4 Årsrapport 2006

5 HITEC INDUSTRIES AS ÅRSBERETNING 2006 Hitec Industries skaper verdier for sine eiere ved å investere i vekstselskaper og videreutvikle dem ved å ha fokus på operasjonell lønnsomhet, men også på strukturell kreativitet. Hitec Industries forvalter en investeringsportefølje bestående av investeringer i konsernets eget eie. Porteføljen pr. 31. desember 2006 består hovedsakelig av eierandeler i følgende selskaper. Sum direkte og indirekte eierandel i dag er angitt i parantes: Hinna Park AS (48,8 %) Remora ASA (21,8 %) Torp Technology AS (47,5 %) Salem Automation Ltd (95 %) Cetix AS (81,8 %) Pleat AS (35,9 %) Virksomheten i Hitec Industries er strukturert for å ivareta selskapets verdikjede: Investere i selskaper med vekstpotensiale, utvikle disse videre, for så å realisere gjennom avhendelse. Hovedaktivitetene har i 2006 vært som følger: Remora ASA fulltegnet en emisjon på NOK 420 mill i juni hvorav Hitec Industries deltok med NOK 60 mill. Remora har videre inngått kontrakt med Vetco Aibel om byggingen av den første HiLoad DP med estimert ferdigstillelse i 2. kvartal Torp Technology AS har ferdigstilt og levert sin søknad til US Coast Guard om godkjenning av planene for byggingen av en LNG regassifiseringsterminal i Mexico-Gulfen. Behandlingsprosessen forventes fullført høsten Hinna Park har i desember 2006 inngått avtale om salg av Jernbanebyggene samt Blokk A og Blokk B på stadiontomten. Det engelske teknologiselskapet Salem Automation Ltd ble kjøpt i oktober. Oppstarten av teknologiselskapet Cetix AS fant sted sommeren Aksjene i Smietangen Eiendom AS ble solgt i november med en regnskapsmessig gevinst på ca NOK 5 mill. Enkelte mindre investeringer er avhendet i løpet av året med en samlet gevinst på ca NOK 11,3 mill. Våre porteføljeselskaper er inne i en periode preget av høyt aktivitetsnivå og spennende muligheter og det høye aktivitetsnivået forventes å fortsette videre inn i Videreutvikling av eksisterende portefølje vil fortsatt ha et sterkt fokus i inneværende år. Det vil i tillegg være en løpende evaluering av potensielle nyinvesteringer. HiLoad DP representerer neste generasjon laste- og losseteknologi for olje. 2

6 Utviklingen i 2006 Investeringsporteføljen Porteføljeselskapene i eget eie kan deles i tre hovedgrupper: Industriselskaper, teknologiselskaper i utviklingsfasen og eiendomsutviklingsselskaper. I denne porteføljen inngår også selskaper som eies indirekte gjennom andre selskaper i konsernet. INDUSTRISELSKAPER Remora ASA Remora ASA er etablert for å kommersialisere HiLoad-teknologien utviklet av Hitec. HiLoad er en ny teknologi som muliggjør offshore lasting og lossing av vanlige tankskip uten fast fortøyning. Teknologien kan benyttes på alle typer oljeinstallasjoner, alle typer tankbåter og alle havdyp. Selskapet har hovedkontor i Stavanger og avdelingskontor i Houston. Selskapet har i 2006 hatt en vesentlig utvikling i arbeidet med kommersialisere teknologien og har bl.a. gjennomført en emisjon på NOK 420 mill til byggingen av den første HiLoad. Verftskontrakt er inngått med Vetco Aibel og det er også inngått avtaler med øvrige leverandører med en total kostnadsramme innenfor budsjett. Ferdigstillelse av HiLoad en vil finne sted i 2. kvartal Fokus for 2007 vil være oppfølging av byggeprosjektet samt sikre den første kundekontrakt. HiLoad teknologien vil være aktuell for en rekke prosjekter rundt om i verden. Remora aksjen er notert på NOTC-listen (Norwegian Over The Counter market) administrert av Norges Fondsmeglerforbund, og ble i desember 2006 omsatt på kurs 70, en oppgang på 40 % sammenlignet med tegningskursen i juni Hitec Industries har en eierandel i Remora på 21,8 %, i tillegg til tegningsretter som gradvis vil øke eierandelen til 28,8 % dersom Remora aksjen omsettes i et visst volum på hhv kurs 75 og kurs 100. Mer informasjon finnes på selskapets hjemmeside TORP Technology AS TORP er en spin-off fra Remora, etablert for å utvikle offshore LNG terminal-prosjekter, og ta deleierskap i terminalene, samt å selge produkter eller tjenester basert på teknologien. Selskapet eier rettighetene til bruken av HiLoad til regassifisering av LNG. TORP leverte i januar 2006 søknaden om bygging av sitt første terminalprosjekt i Mexico-Gulfen. I mai 2006 bekreftet US Coast Guard at søknaden var antatt komplett og formell behandlingstid startet. Saksbehandlingen er omfattende og det er ventet at svar på søknaden først vil foreligge i 3. kvartal Parallellt med dette arbeider Torp med å presentere terminalen for potensielle brukere, i tillegg til innledende samtaler bl.a. med aktuelle EPCI kontraktører og finansieringsinstitusjoner. Hitec Industries har en eierandel i Torp på 47,5 % med en bokført verdi på NOK 96,2 mill. Torp hentet i 2005 inn USD 13 mill i en emisjon der selskapet etter emisjonen ble verdsatt til USD 33 mill. Mer informasjon finnes på selskapets hjemmeside Salem Automation Ltd Tilveksten av Salem Automation Ltd i 2006 representerer en styrking av investeringsporteføljens andel i etablerte teknologiselskaper. Salem er beliggende i Rotherham UK og har en lang historie som leverandør innenfor sitt segment. Selskapet er en uavhengig leverandør av kontroll- og instrumenteringssystemer og ivaretar hele prosessen fra design til installasjon og support. Selskapets leveranser ivaretas av individuelle team med en kjerne av hardware og software ingeniører som skreddersyr løsningene etter kundens behov. Salem har også utviklet et unikt sporingssystem som bidrar til sikring av personell som arbeider i risikoutsatte områder. Selskapet har kunder innenfor flere segmenter, men har hovedfokus mot olje og energi. Kundeporteføljen har hittil hatt hovedtyngden i UK, men planene fremover er i større grad å intensivere markedsarbeidet også mot Norge og norsk sokkel. Selskapet har ca 35 ansatte. Salem vil få en omsetning i 2006 på ca NOK 45 mill og et resultat på ca NOK 9,5 mill. Mer informasjon finnes på selskapets hjemmeside 3

7 Cetix AS Cetix er et nystartet selskap i 2006 med et erfarent og sterkt lederteam. Selskapet tilbyr produkter og tjenester knyttet til elektrisk styrte systemer, maskiner og utstyr. Selskapet har hatt en god start og har vunnet ordrer for ca NOK 18 mill i Den gode veksten synes å fortsette i Selskapet har i dag 12 ansatte, hovedsakelig med ingeniørbakgrunn innenfor elektro og instrumentering. Mer informasjon finnes på selskapets hjemmeside TEKNOLOGISELSKAPER I UTVIKLINGSFASEN Pleat AS (tidl NET) Selskapet har utviklet den patenterte Folded Coil Technology til bruk i varmevekslere og ferskvannsgeneratorer. Varmevekslerteknologien til Pleat utmerker seg ved enkelt vedlikehold, lav vekt, og konkurransedyktig pris. Fokus for selskapet i 2007 vil være å intensivere kommersialiseringsprosessen knyttet til varmevekslere, først og fremst ved å finne de rette alliansepartnere. Hitec Industries eier 35,9 % i Pleat AS. Mer informasjon finnes på selskapets hjemmeside EIENDOMSUTVIKLING Hinna Park AS Hinna Parks visjon om å skape et av Nordens mest varierte og spennende nærings- og boligområder er bekreftet i den utvikling som har funnet sted i Det er for tiden ca 400 boenheter under bygging fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger i forskjellige former og løsninger. Særlig spennende er utviklingen av Hinna Pluss som er et boligkonsept som kombinerer det å bo med et utvidet servicetilbud, trygghet og opplevelser. Utviklingen av næringsarealene har også vært svært positiv i Ferdigstillelsen av Jernbanebyggene samt oppstarten av byggingen av Blokk A og B på stadiontomten representerer ca m 2 kontorareal. Hinna Park har i desember 2006 inngått avtale om salg av ovennevnte næringsbygg. Aksjene i selskapene som eier nevnte bygg ble solgt for NOK 113 millioner. Hitec Industries eier 48,8% av aksjene i Hinna Park. Bokført verdi på de eiendommene som ble solgt antas å utgjøre ca 20% av total bokført verdi på NOK 118,2 mill i Hitec Industries sine bøker. Jernbaneverket har i 2006 påbegynt arbeidet med byggingen av et dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes med tilhørende jernbanestasjon ved Hinna Park. Dette er en viktig milepæl i byggingen av infrastrukturen i området. Mer informasjon finnes på selskapets hjemmeside Fjordpiren og Kanalpiren ved Hinna Park. 4

8 Redegjørelse for årsregnskapet I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet. REGNSKAPSPRINSIPPER OG -PRESENTASJON Regnskapet for 2006 følger de samme regnskapsprinsipper som i 2005, og er avlagt i tråd med regnskapene til investeringsselskaper generelt for å gi et korrekt bilde av Hitec Industries virksomhet. Som investeringsselskap konsoliderer Hitec Industries ikke regnskapene for porteføljeselskapene. Aksjer i og lån til porteføljeselskapene klassifiseres som omløpsmidler, og verdsettes til laveste av kost og markedsverdi for porteføljen som helhet. Gevinst og tap knyttet til realisasjon av alle typer aksjer rapporteres som driftsinntekter og -kostnader. Forøvrig vises til regnskapets note 1 for detaljert beskrivelse av regnskapsprinsippene som er lagt til grunn for årets regnskap. Datterselskapene Hitec Industries Portfolio KS og Hitec Industries Asset Management AS er å anse som finansielle anleggsmidler og er derfor innkonsolidert. RESULTAT Konsoliderte tall for 2006 viser samlede driftsinntekter på 27,9 MNOK og et årsoverskudd på kr 15,9 MNOK. Overskuddet er i all vesentlighet knyttet til gevinster på salg av enkelte mindre aksjeposter samt utbytter fra noen av porteføljeselskapene. En nærmere spesifikasjon av årets driftsinntekter fremgår av note 10 til regnskapet. KAPITALFORHOLD Hitec Industries finansielle stilling er god. Konsernets totalbalanse pr var 348,2 MNOK. Konsernets egenkapital var 264,2 MNOK, som gir en egenkapitalandel på 75,9 %. Hitec Industries hadde ved årsskiftet netto rentebærende gjeld på 51,3 MNOK. Tallene hensyntar avsetning til utbytte på 14,5 MNOK pr Konsernets samlede kontantstrøm har i 2006 vært negativ, primært grunnet utbetaling av utbytte på 50 MNOK samt netto tilvekst i porteføljeinvesteringer på 99,9 MNOK. Ubenyttede trekkrettigheter og lånerammer pr utgjør ca 75 MNOK. FINANSIELL RISIKO I den grad noen av konsernets investeringer finansieres ved låneopptak vil konsernets finanskostnader være påvirket av svingninger i rentenivå. Tilsvarende vil gjelde for netto bankinnskudd. Investeringer i utlandet vil være påvirket av endringer i valutakurser. I forbindelse med investeringen i Salem Automation Ltd er det i et av porteføljeselskapene benyttet valutaterminkontrakter samt tatt opp et lån i GBP for å sikre selskapet mot valutasvingninger. Det har ikke vært benyttet finansielle instrumenter utover dette i Aksjonærforhold Pr hadde Hitec Industries 181 registrerte aksjonærer, som er en reduksjon på 79 fra Reduksjonen skyldes i all vesentlighet de småaksjonærene som valgte å akseptere kjøpstilbudet fremsatt av Hitec Industries i august Selskapet er notert på NOTC-listen, og har latt seg registere som et selskap med utvidet informasjonsplikt. Hitec Industries har som målsetting å gi en gjennomsnittlig avkastning til sine aksjonærer på minimum 20 % per år. Avkastningen skal skapes ved verdiøkning i investeringsporteføljen med tilhørende økning av aksjekurs, i kombinasjon med årlige utbetalinger av utbytte når selskapets resultater og soliditet tillater det. Resultatdisponering Styret foreslår at det utbetales et utbytte på 14,5 MNOK, tilsvarende kr 1,- pr aksje. Resterende del av årets resultat overføres til annen egenkapital. Hitec Industries AS egenkapital pr er 264,2 MNOK. Herav utgjør fri egenkapital 229,4 MNOK. 5

9 Per R. Reime, Cilie Brewster, Frode S. Berg og Kai T. Nygaard. Foto: Kjetil Alsvik Organisasjon og miljø Hitec Industries har sitt kontor i Stavanger kommune og flyttet i 2006 inn i nye lokaler i Hinna Park. Selskapet hadde ved årsskiftet 4 ansatte, hvorav 1 er kvinne. Arbeidsmiljøet i virksomheten anses som godt. Selskapets styre består av 1 kvinne og 5 menn. Selskapet er oppmerksom på de krav som gjelder og de forventninger som stilles når det gjelder likestilling mellom kjønnene og arbeider for å tilfredsstille disse. Det har ikke vært noen skader eller ulykker i selskapet i året som gikk. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Markedsforhold og fremtidsutsikter Utviklingen i oljebransjen er viktig for de fleste av Hitec Industries porteføljebedrifter. Oljeprisen har i 2006 vært på et historisk høyt nivå, og den forventes å holde seg på et fortsatt høyt nivå også i Dette medfører at investeringsnivået i bransjen øker, og vi forventer derfor en fortsatt positiv utvikling i de fleste av våre porteføljeselskapers markeder. Hitec Industries påvirkes også av forholdene i markedet for kjøp og salg av bedrifter. Også dette markedet er for tiden godt det gjennomføres en rekke transaksjoner, og mulighetene for å gjennomføre både investeringer og realisasjoner vurderes som gode selv om konkurransen om de gode investeringscasene er høy. Den videre utvikling vil bli påvirket både av de underliggende forhold i oljebransjen, og av utviklingen i finansmarkedene. Stavanger, 15. februar 2007 Jon Gjedebo Kjell Ursin-Smith Tore Gjedebo styreleder styremedlem styremedlem Siri M. Kalvig Svein Ove Strømmen Ola Sætre styremedlem styremedlem styremedlem Frode S. Berg administrerende direktør 6

10 Resultatregnskap Hitec Industries AS Konsern DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Salgsinntekt Inntekter porteføljeselskaper Sum driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Ordinær avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Rentekostnader til foretak i samme konsern Andre finanskostnader Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført fra annen egenkapital Avsatt til annen egenkapital Avsatt til utbytte Sum overføringer 7

11 Balanse pr Hitec Industries AS Konsern EIENDELER NOTE Anleggsmidler Varige driftsmidler 0 0 Kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Investeringer 0 0 Porteføljeinvesteringer Sum porteføljeinvesteringer Fordringer Kundefordringer Fordringer på selskap i samme konsern Fordringer på porteføljeselskap Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

12 Hitec Industries AS Konsern EGENKAPITAL OG GJELD NOTE Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Innskutt annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Gjeld til selskap i samme konsern Gjeld til porteføljeselskaper Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stavanger, 15. februar 2007 Jon Gjedebo Kjell Ursin-Smith Tore Gjedebo styreleder styremedlem styremedlem Siri M. Kalvig Svein Ove Strømmen Ola Sætre styremedlem styremedlem styremedlem Frode S. Berg administrerende direktør 9

13 Kontantstrømoppstilling Hitec Industries AS Konsern LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: Tilført fra årets virksomhet *) /- Endring i debitorer /- Endring i leverandørgjeld /- Endring tidsavgrensede poster A = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER: Investert i varige driftsmidler Salgssum porteføljeaksjer Investering i porteføljeaksjer /- Endring i porteføljefordringer `- Endring i gjeld til porteføljeselskaper Investering i datterselskap /- Endring i andre investeringer B = Netto likviditetsendringer fra investeringer LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING: + Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld /- Endring i kassekreditt /- Endring i konsernmellomværende Kapitalforhøyelse /- Netto salg/kjøp egne aksjer Utbetalt utbytte /- Konsernbidrag (avgitt netto) C = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning åpningsbalanse = Likviditetsbeholdning pr *) Dette tallet fremkommer slik: Årets overskudd Gevinst/+ tap ved salg av aksjer Ordinære avskrivninger Verdijustering portefølje /- Endring utsatt skatt = Tilført fra årets virksomhet

14 Noter til regnskapet NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Selskapet ble tilført investeringsvirksomheten til HitecVision AS ved fisjon som ble besluttet 8. mars Fisjonen ble regnskapsført etter transaksjonsprinsippet med regnskapsmessig virkning fra Hitec Industries AS overførte senere investeringsporteføljen til datterselskapet Hitec Industries Portfolio KS som tingsinnskudd til virkelig verdi og etablerte samtidig selskapet Hitec Industries Asset Management AS med Hitec Industries AS som majoritetseier. Øvrige aksjer i Hitec Industries Asset Management AS eies av ansatte i selskapet. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter Hitec Industries AS, Hitec Industries Portfolio KS og Hitec Industries Asset Management AS. Datterselskapenes porteføljeinvesteringer er ikke konsolidert fordi formålet med investeringene, uansett eierandel, er på et fremtidig tidspunkt å avhende hele, eller deler, av den enkelte investering etter gjennomført strukturering og utvikling. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskapsinformasjon i samsvar med god regnskapsskikk krever at ledelsen benytter rimelige estimater og forutsetninger ved utarbeidelse av resultatregnskapet. De estimater og forutsetninger som gjøres ved periodeslutt påvirker også verdien av eiendeler og gjeld samt noteopplysninger. De virkelige tall kan avvike fra disse estimater. Vurderings- og klassifiseringsprinsipper Konsernets verdikjede består av å kjøpe, eie og selge aksjer med høyest mulig verdiskapning. Aksjene som inngår i denne verdikjeden (porteføljeaksjer) er således ervervet for midlertidig eie, og klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer på porteføljeselskaper er på samme måte som aksjeinvesteringer betraktet som omløpsmidler. Konsernets ordinære virksomhet er investeringsvirksomhet og resultatet av denne virksomheten inngår derfor i ordinært driftsresultat for selskapet. Gevinst ved salg av aksjer til porteføljeselskapene klassifiseres som driftsinntekter i resultatregnskapet. Eventuelle tap/nedskrivninger klassifiseres som driftskostnader i resultatregnskapet. Renter på fordringer mottatt fra porteføljeselskaper klassifiseres som driftsinntekter. Det samme gjør valutajusteringer på lån i utenlandsk valuta. Mottatt utbytte og andre overskuddsdisponeringer fra porteføljeselskapene inntektsføres under driftsinntekter såfremt samlede utdelinger ikke overstiger opptjent overskudd i selskapenes eiertid. Eventuelle utdelinger utover opptjent overskudd i selskapenes eiertid reguleres mot aksjenes kostpris. Inntektsføring av utbytte og konsernbidrag skjer i det år resultatdisponeringer i giverselskapet gjelder. 11

15 Inntekter Inntekter regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Finansielle omløpsmidler Finansielle omløpsmidler vurderes etter laveste verdis prinsipp. Aksjer i og fordringer på porteføljeselskaper Investeringsselskapet har investert i forskjellige porteføljeselskaper blant annet ut fra målsettingen om risikospredning. Investeringene vurderes etter laveste verdis prinsipp for porteføljen av aksjer og fordringer/lån som helhet. En investering vurderes alltid til kost, med mindre: a) En vesentlig transaksjon i porteføljeselskapets aksjer/finansielle instrumenter har funnet sted mot uavhengig tredje part. Da legges transaksjonspris til grunn for vurderingen. b) En vesentlig verdiforringelse i porteføljeselskapet vurderes å ha funnet sted. I den grad et porteføljeselskap blir utsatt for betydelig og varig verdifall vil slike investeringer i porteføljeselskap tas ut av porteføljen og rapporteres separat. Verdien av fordringer på porteføljeselskapene er sett i sammenheng med aksjeverdien i det enkelte selskap. Andre fordringer Andre fordringer er vurdert til kostpris nedskrevet for eventuelt konstaterte og forventede tap. Driftsmidler Varige driftsmidler er oppført i balansen til historisk kost og fratrukket eventuelle nedskrivninger og bedriftsøkonomiske avskrivninger. Bedriftsøkonomiske avskrivninger er lineære og fastsatt etter en vurdering av driftsmiddelets tekniske/økonomiske levetid. Utskiftninger og fornyelser som vesentlig øker driftsmiddelets kapasitet eller levetid aktiveres. Kostnader med reparasjon og vedlikehold utgiftsføres. Gevinster og tap som oppstår ved avhending av varige driftsmidler blir klassifisert som ordinære driftsinntekter og -kostnader. Valuta Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Valutagevinster og -tap klassifiseres som finansposter. Pensjoner Konsernet har etablert innskuddsbaserte pensjonsordninger. Årlige tilskudd blir regnskapsført som periodens pensjonskostnad. Skatt Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av summen av betalbare skatter og endringer i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel i balansen er beregnet med nominell skattesats på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Regnskapsmessig resultat belastes således med full skatt uavhengig av når skatten skal betales. Konsernbidrag Konsernbidrag er som hovedregel presentert etter nettoprinsippet, i samsvar med Norsk RegnskapsStandard for resultatskatt. Nærstående parter Et forhold mellom to parter kan klassifiseres som nærstående dersom en part kan påvirke den annen parts beslutninger. Transaksjoner med nærstående parter foretas normalt på markedsmessige vilkår. 12

16 NOTE 2 - VARIGE DRIFTSMIDLER Konsern Kontormaskiner Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger NOTE 3 - SKATTEKOSTNAD Konsern Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Årets skatteresultat Midlertidige forskjeller som kan utlignes Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld 0 0 Aksjer 0 0 Pensjonsmidler 0 0 Skattemessig fremførbart underskudd Sum midlertidige forskjeller Netto utsatt skattefordel (-) utsatt skatt (+) Netto utsatt skattefordel (-) og utsatt skatt (+) i balansen 0 0 Betalbar skatt på ordinært resultat 0 0 Endring utsatt skatt 0 0 Årets skattekostnad 0 0 Betalbar skatt på ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt i balansen 0 0 Hinna Park. 13

17 NOTE 3 - SKATTEKOSTNAD FORTS. Selskap Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Årets skatteresultat før fremførbart underskudd Benyttet fremførbart underskudd Årets skatteresultat Utsatt skatt/skattefordel Midlertidige forskjeller som kan utlignes Anleggsmidler 0 0 Omløpsmidler Skattemessig fremførbart underskudd Sum midlertidige forskjeller Netto utsatt skattefordel (-) utsatt skatt (+) Netto utsatt skattefordel (-) og utsatt skatt (+) i balansen 0 0 Betalbar skatt på ordinært resultat 0 0 Endring utsatt skatt 0 0 Årets skattekostnad 0 0 Betalbar skatt på ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt i balansen 0 0 Permanente forskjeller består i hovedsak av gevinster og utdelinger på aksjer og andeler. NOTE 4 - PORTEFØLJEINVESTERINGER OG LÅN Konsern Antall Eierandel Kostpris Porteføljeselskap aksjer i kr 1000 Cetix AS Aksjer ,8 % Cybernetix AS Aksjer % Cybernetix AS Fordring Cybline AS Fordring Dynasea AS Aksjer % 101 Hinna Park AS Fordring Hitec Group AS Aksjer % Hitec Investments AS Aksjer % 0 Hitec Investments AS Fordring Hitec Properties AS Aksjer % Hitec Properties AS Fordring Pleat AS Aksjer ,7 % HiLoad Holding Aksjer ,5 % HiLoad Holding Fordring 281 Remora ASA Aksjer ,8 % Rig Management Norway AS Aksjer % Salem Automation Ltd Fordring Torp Technology AS Aksjer ,6 % Tyra AS Aksjer % 0 Diverse fordringer Fordring 98 Sum Sum verdijustering porteføljeselskaper Sum bokført verdi porteføljeinvesteringer HiLoad Holding AS eier 10,3 % i Remora ASA og 53,6 % i Torp Technology AS. Begge disse selskapene har heleide datterselskaper i USA. 14

18 NOTE 5 - LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M. Selskap Lønnskostnad Lønn / styrehonorarer Folketrygdavgift Innleid personale Pensjonskostnad Andre ytelser Sum Konsern Lønnskostnad Lønn / styrehonorarer Folketrygdavgift Innleid personale Pensjonskostnad Andre ytelser Sum Det er ved utgangen av året 4 ansatte i konsernet som alle er en del av selskapets innskuddsordning. Ytelser til ledende personer Adm. dir Styret Lønn Annen godtgjørelse / honorar Adm.dir er ansatt i Hitec Industries Asset Management AS og mottar sin lønn fra dette selskapet. Revisor Lovpålagt revisjon Andre revisjonsrelaterte tjenester NOTE 6 - BANKINNSKUDD M.V. Konsern Bundne bankinnskudd (skattetrekk) NOTE 7 - ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.V. Aksjekapitalen består av aksjer hver pålydende NOK 0, Alle aksjene er i samme aksjeklasse, hvor hver aksje gir lik stemmerett. Ved årets slutt hadde medlemmer av styret, samt andre ledende ansatte følgende aksjebeholdning (inkl. nærstående og via selskap): Styret Antall aksjer Jon Gjedebo, styrets leder * Kjell Ursin-Smith, styremedlem Svein Ove Strømmen, styremedlem ** Ola Sætre, styremedlem 20 *** Tore Gjedebo, styremedlem Frode Berg, daglig leder **** * En andel av aksjene eies indirekte via Styrbjørn AS, Joto Investering, Joto Eiendom AS og Joto Helse AS ** Aksjene eies indirekte via ISINVEST AS *** Aksjene eies indirekte gjennom C 3 Holding Norway AS **** Aksjene eies via Sowiac AS hvor Berg eier 60 % av aksjene 15

19 NOTE 7 - ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.V. FORTS. Antall aksjer Andel Styrbjørn AS ,43 % Joto Investering AS ,62 % Otium Finans AS ,52 % Skagen Vekst ,87 % Herfo Finans AS ,80 % Joto Helse AS ,98 % Odfjell Capital (Bermuda) Ltd ,69 % Isinvest AS ,13 % Jon Gjedebo ,58 % SEB Private Bank S.A Luxembourg ,37 % MP Pensjon ,29 % Nistad Gruppen AS ,22 % Øvrige aksjonærer ,49 % Totalt 181 aksjonærer % Per var det 181 aksjonærer i Hitec Industries AS NOTE 8 - EGENKAPITAL Innskutt Annen Konsern Aksjekapital Egne aksjer annen EK egenkapital Sum Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital Egne aksjer Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital 31. desember Minoritet i konsernet er uvesentlig og derfor presentert under annen egenkapital. Innskutt Annen Selskap Aksjekapital Egne aksjer annen EK egenkapital Sum Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital Egne aksjer Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital 31. desember Datterselskaper Forr.kontor Eie- / stemmeandel Hitec Industries Portfolio KS Stavanger 90,0 % Hitec Industries Asset Management AS Stavanger 98,2 % Hitec Industries Asset Management AS er komplementar i og eier 10 % av Hitec Industries Portfolio KS. 16

20 NOTE 9 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. Restgjeld sikret ved pant Gjeld til kredittinstitusjoner (kassekreditt) 0 0 Gjeld til andre porteføljeselskap 0 0 Sum 0 0 Garantistillelser sikret ved pant Konsern- og porteføljeselskaper 0 0 Andre garantistillelser Konsern- og porteføljeselskaper Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld Porteføljeinvesteringer og fordringer 0 0 Anleggsmidler 0 0 Totalt 0 0 NOTE 10 - DRIFTSINNTEKTER Konsern Salgsinntekter, avg.pliktig Salgsinntekter, avg.frie Renteinntekter fra porteføljeselskaper Verdijustering porteføljeselskaper Andre inntekter fra porteføljeselskaper Gevinster ved salg aksjer Utbytte Sum driftsinntekter Selskap Salgsinntekter, avg.pliktig Salgsinntekter, avg.frie Renteinntekter fra porteføljeselskaper Gevinster ved salg aksjer Realisasjon ved tingsinnskudd Sum driftsinntekter NOTE 11 - VALUTARISIKO OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Det er ingen bruk av finansielle derivater pr Selskapet kan gjøre investeringer i utenlandske selskaper og dermed også fremmed valuta, hvor dette inngår som en del av verdiutviklingen. Valutaeksponering vil i så fall søkes sikret. NOTE 12 - RETTSTVISTER Hitec Industries AS er ikke involvert i noen rettstvister. 17

HITEC INDUSTRIES AS ÅRSBERETNING 2007

HITEC INDUSTRIES AS ÅRSBERETNING 2007 Årsrapport 2007 HITEC INDUSTRIES AS ÅRSBERETNING 2007 Hitec Industries skaper verdier for sine eiere ved å investere i vekstselskaper og videreutvikle dem ved å ha fokus på operasjonell lønnsomhet, men

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 Årsrapport 2007 HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 FONDET HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS PORTEFØLJESELSKAPER I HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS: MTEM Ltd. SPT Group AS Norse Cutting

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer