Den kulturelle skolesekken i Osloskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den kulturelle skolesekken i Osloskolen"

Transkript

1 Utdanningsetaten Foto: Erik Berg, I Fokinens verden

2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon og referanser... 4 Innspillsseminar den videregående skolen, februar Innspillsseminar grunnskolen, juni Brukerundersøkelse den videregående skoen, høsten Brukerundersøkelse grunnskolen, våren Osloskolenes vurderinger av produksjoner 2014 og Utøveres rapporter 2014 og Faggruppens observasjoner... 4 Det muliges kunst. 10 råd til kunnskaps og kulturdepartementet Kulturutredningen 2014, Enger-utvalget... 4 Forskningsrapport 2013, Uni Rokkan senteret og høyskolen i Bergen... 4 Ludvigsenutvalgets utredninger og blogg... 4 Mål og retningslinjer for Den kulturelle skolesekken nasjonalt og kommunalt i Oslo Justeringer i modell og administrasjon Justeringer i modellen Justeringer i organisering og administrasjon Utviklingsområder... 10

3 Utdanningsetaten Side 4 1. Dokumentinformasjon og referanser Dette dokumentet er en oppsummering av en kartleggingsprosess Den kulturelle skolesekken i Oslo har gjennomført i Den kulturelle skolesekken vil heretter bli omtalt som DKS. Målet med arbeidet har, med utgangspunkt i brukerperspektivet; elev, lærer og skole, og formålsperspektivet; mandat og ordningens intensjon, vært å avdekke hva som fungerer godt, mangler, behov og forbedringspotensial i DKS Oslo. Resultatet er en justert DKSmodell for Osloskolen, og justeringene har blitt gradvis innført i løpet av prosessen. Alle justeringene er implementert fra og med høsten DKS sin styringsgruppe har blitt holdt løpende orientert om arbeidet i programinnstillingene for skoleåret 2014/15 og 2015/16. Programforslagene er godkjent av byråden. Dokumentet er delt i 3: DKS i Osloskolen, oppsummering Vedlegg 1: Innspillsseminarer og brukerundersøkelser Vedlegg 2: Andre kilder, rapporter og forskning Undersøkelser, rapporter og bakgrunnsmateriale som har dannet fundament for arbeidet med å justere modellen er følgende: Innspillsseminar den videregående skolen, februar 2015 Innspillsseminar grunnskolen, juni 2014 Brukerundersøkelse den videregående skoen, høsten 2015 Brukerundersøkelse grunnskolen, våren 2014 Osloskolenes vurderinger av produksjoner 2014 og 2015 DKS-utøveres rapporter 2014 og 2015 DKS-faggruppens observasjoner Det muliges kunst. 10 råd til kunnskaps og kulturdepartementet Kulturutredningen 2014, Enger-utvalget 2 Forskningsrapport 2013, Uni Rokkan senteret og høyskolen i Bergen 3 Ludvigsenutvalgets utredninger og blogg 4 Mål og retningslinjer for Den kulturelle skolesekken nasjonalt og kommunalt i Oslo o Stortingsmelding 8 Kulturell skulesekken for framtida o Tildelingsbrevet som følger spillemiddeltildelingen fra Kulturdepartementet o Læreplanverket o s budsjett og prioriteringer

4 Utdanningsetaten Side 5 2. Justeringer i modell og administrasjon 2.1 Justeringer i DKS-modellen Elementer som har vært vurdert, og justeringer som er foretatt m.h.t. programmodell: Faste produksjoner; Videreføres med noen justeringer jamfør punkt og Valgfrie produksjoner trinn: Videreføres uten endring, jamfør punkt Prosjekter trinn: Videreføres med noen justeringer jamfør punkt SKUP trinn: Videreføres med noen justeringer jamfør punkt Bydelstiltak: Er avviklet, jamfør punkt Bonusproduksjon: Er implementert, jamfør punkt Produksjoner "i andre kontekster": Prioriteres ikke, jamfør punkt Justering fast trinnbasert meny for grunnskolen Fast trinnbasert produksjon for grunnskolen er obligatorisk. Hensikten er at hver elev har fått presentert alle kunst- og kulturuttrykkene på ulike kulturarenaer i løpet av grunnskolen. På denne måtens sikres et helhetlig kulturprogram overfor den enkelte elev. Fast trinnbasert meny utgjør ett kunstmøte per skoleår per elev. Endringer / justeringer for 4. trinn og 8. trinn 4. trinn: Bymuseet har pilotert med en ny produksjon skoleåret 2015/16, På sporjakt i Oslohistorien. Gjennomføringen har vært vellykket, og produksjonen implementeres som fast for alle 4. trinns elever. 8. trinn: Norsk filminstitutt (NFI) har pilotert med en videreutviklet versjon av Stumfilmkonsert. Gjennomføringen har vært vellykket, og produksjonen implementeres som fast for alle 8. trinns elever. Begrunnelse Fast produksjon på 4. trinn og 8. trinn har tidligere vært Oslokino på 4. trinn og en meny med produksjoner fra kulturarvsmuseer på 8. trinn. Begge tilbudene hadde varierende kvalitet. DKS foretok derfor en ekstraordinær utlysning i 2014 og etterspurte produksjoner innen film og kulturarv til 4. og/eller 8. trinn. NFI sitt forslag, Stumfilmkonsert, ble kvalitetssikret og godkjent for en pilot høsten 2015 på 8. trinn. Bymuseets tilbud På sporjakt i Oslohistorien for 4. trinn ble også pilotert på høsten Piloteringene har vært vellykket og produksjonene implementeres i fast trinnbasert meny. Endringer / justeringer for 6. trinn og 10. trinn 6 trinn: Teknisk Museum tas ut av menyen blant annet fordi kulturuttrykket for 6. trinn endres fra kulturarv til scenekunst og en ny produksjon: Møt en kulturinstitusjon. Trinnet fordeles på fire, kulturinstitusjoner: Det Norske Teatret, Nationaltheatret, Oslo Nye Teater og Den Norske Opera & Ballet. Elevene får en omvisning i kulturhuset. På omvisningen møter de, forskjellige yrkesgrupper og de

5 Utdanningsetaten Side 6 får en smakebit fra kulturhusets program. Dette implementeres som fast for alle 6. trinns elever. 10 trinn: Tas ut av det obligatoriske 10-årige løpet. Begrunnelse Teknisk museum er lett tilgjengelig og hyppig besøkt av osloelever også utenom DKS. DKS prioriterer å fokusere på mer spesialtilpassede faste produksjoner. Videre er kulturarvssjangeren godt ivaretatt ved Oslo Museum i fast meny, og i den valgfrie menyen, der produksjoner fra Teknisk Museum vil kunne inngå. Teaterforestillingene tas ut av den faste menyen fordi dette behovet er dekket av den valgfrie menyen. Videre er forestillingene ved de store kulturinstitusjonene i Oslo tilgjengelige overfor elevene også på fritiden. Elevenes møte med hverdagen på kulturhusene gir bredere innsikt i Oslos kulturliv. 10. trinn tas ut av fast obligatorisk løp fordi o Vi får mange tilbakemeldinger om at skoletidsplan for 10. trinn er meget stram. o Fokus på kvalitet og spillemiddeltildelingen står stille: Vi prioriterer en solid og kvalitativt god fast meny til 1. 9.trinn innenfor samme budsjett. o Tidspresset og kravet til måloppnåelse tilspisses på 10. trinn med tanke på overgangen til vgs. Lærerne ser tydeligere nødvendigheten av å kunne velge produksjoner som kan tilpasses den enkel klasses læringsforløp og fagplan. 10. Trinnet tas ut av fast meny, men vil i større grad prioriteres ved tildeling av valgfrie produksjoner. Videreføres uten endring trinn: Oppsøkende frigrupper med interaktive produksjoner 3. trinn: Bibliotekar besøker elevene, og elevene nærmeste filial, Deichmanske 5. trinn: Konsert i Konserthuset, Filharmonien 7. trinn: Omvisning og verksted på Munchmuseet 9. trinn: Forfatterbesøk, Norsk Forfattersentrum Begrunnelse Tilfredshetsmålinger fra skolene, utøvernes rapporter og kartleggingen DKS har gjennomført (ref. vedlegg 1) tilsier at disse produksjonene er kvalitativt gode både mht. kunstnerisk kvalitet, men også mht. logistikk / administrasjon. Leverandører til faste produksjoner må kunne håndtere et stort antall elever, og kvalitet i administrasjonen har betydning for kvalitet på opplevelsen, både for elev og lærer Justering fast meny for grunnskolen fra Rikskonsertene Fast produksjon fra Rikskonsertene (RK) er også obligatorisk, og tildeles skolene slik at hver elev får en helhetlig meny som består av møter med alle typer musikkuttrykk. Fast meny fra RK utgjør to kunstmøter per skoleår per elev. Endringer / justeringer

6 Utdanningsetaten Side 7 Særlig på ungdomstrinn vil produksjonsteamet og DKS samarbeide om å finne gode løsninger som ivaretar skolenes behov på en mindre "standardisert" måte enn før. Det være seg for eks. at to konserter per år erstattes av ett større arrangement. Eller at det tilbys festival. e.a. Det er i Oslo med store skoler mulig å kunne tilpasse noen av produksjonene til smalere målgrupper enn trinn, slik at vi kan ha noen tilpassede konserter til trinn og trinn. Begrunnelse: DKS Oslo mottar tilbakemeldinger fra ungdomstrinnet med tanke på tidspress. De fleste melder at det er ønskelig og nødvendig at DKS Oslo har en obligatorisk meny for å sikre at tidspresset ikke medfører nedprioritering av DKS Oslo. Samtidig løsner vi litt på antall obligatoriske produksjoner for å møte opplevd tidspress. DKS Oslo har mottatt mange tilbakemeldinger på at konserter for trinn ofte ikke treffer hele målgruppa, da det er svært stort spenn fra en 1.trinns elev til en 7. trinns elev. Videreføres uten endringer: RK vil fortsatt lever to konserter per år per elev, eller tilsvarende. Overfor ungdomstrinnselevene har RK, etter påtrykk fra DKS Oslo, valgt i noen tilfeller å prioritere én større konsert per skoleår fremfor en per semester. Begrunnelse: To konserter per elev per år er mandatet RK har. kan enten motta alle skolekonsertene fra RK eller produsere deler av konsertene eller alle konsertene selv. Ny kontrakt mellom RK og UDA ble signert høsten 2014 og 100% leveres av RK. Det er ingen funn i kartleggingen (ref. vedlegg 1) som tilsier at Oslo kommune bør vurdere å produsere konsertene selv. RK er finansiert over statsbudsjett og er organisert som en abonnementsordning der kommunen betaler en pris per elev per år Valgfri meny for grunn- og videregående skole Valgfrie produksjoner er en meny produksjoner innen alle kunst- og kulturuttrykk som skolene melder ønske om. Videreføres uten endringer: Alle trinn velger i en valgfri meny som følger prinsippet om tilfeldig og rettferdig tildeling. Det er ikke først til mølla, og det etterstrebes å tildele i henhold til skolenes prioriteringer og ønsker. Begrunnelse: I forskning og rapporter (Ref. vedlegg 2) har det vært trukket frem at det er utfordringer i ordningen med Den kulturelle skolesekken nasjonalt når det gjelder skolenes opplevelse av eierskap og av påvirkningsmuligheter. Ved å tilby valgfrie produksjoner der skolene melder egen interesse, aktiviseres lærerne til å ta aktive valg. Tilfredshetsmålinger fra skolene, utøvernes rapporter og kartleggingen DKS har gjennomført (ref. vedlegg 1), tilsier at i de tilfeller der lærer foretar selvstendige valg, blir det større grad av opplevd eierskap samt treff på mål 3, DKS skal bidra til realisering av skolens læringsmål.

7 Utdanningsetaten Side Justering verksteder for grunn- og videregående skole DKS Oslo tilbyr verksteder (tidligere kalt prosjekter) med varighet mer enn én dag som skolene melder ønske om. Disse er produksjoner som går mer i dybden med fokus på elevog lærermedvirkning. Videreføres, med kun noen små justeringer: Verksteder videreføres ikke til videregående skoler Verksteder vil i større grad tilbys barnetrinn enn ungdomstrinn Begrunnelse: Tilbakemeldingene viser at det i vgs. er ønskelig med verksteder over flere dager, men at det i praksis ikke lar seg gjøre. Dette fordi skoleslagets innretning med fagavdelinger gir liten fleksibilitet ift. "bytte av timer". DKS Oslo prioriterer ikke å bruke midler på slike prosjekter til vgs. når etterspørselen er så lav. Tilbakemeldingene viser at det i gs.,og særlig på de lavere trinnene, er etterspurt å kunne motta produksjoner der elevene får anledning til "å gjøre selv" og å kunne fordype seg over tid. Tilbakemeldingene viser at det på ungdomstrinn ikke er samme grad av mulighet for å sette av flere dager DKS-verksteder som på barnetrinn Skoleutviklingsprosjekt - SKUP for grunn- og videregående skole Skoleutviklingsprosjektet SKUP gir skolene mulighet til å søke om og delta i skoleutviklingsprosjekter med kunst og kultur som metode. Veiledningstjeneste fra et pedagogisk kompetansesenter, høyskole eller lignende følger prosjektene. Videreføres uten endringer Alle skoler kan søke om å få delta i skoleutviklingsprosjekter i regi DKS Begrunnelse: I forskning og rapporter (Ref. vedlegg 2) har det vært trukket frem at det er utfordringer i ordningen med DKS når det gjelder skolenes opplevelse av kobling til opplæringen. Ved å tilby SKUP kobler Utdanningsetaten (UDE) flere satsninger inn i ett prosjekt: Elevene får møter med profesjonelle kunstnere, lærerne får et utstrakt samarbeid med profesjonelle kulturaktører og skolene får økt kompetanse. Kompetanseoverføring skjer i.f.t. å benytte kunst og kultur i opplæringen som metode for fag- og skoleutvikling og som en ressurs i arbeidet med grunnleggende ferdigheter og generell del av læreplanene Avvikling av bydelsbasert DKS Bydeler har kunnet søke per skoleår om spillemidler for å ha en egen bydelsbasert skolesekk i tillegg til det de mottar fra det ordinære programmet. Fra og med skoleåret 2015/16 har DKS i samråd med styringsgruppa konkludert med å avvikle støtteordningene til bydelsbaserte DKS-tiltak. Dette begrunnes med følgende: Midlene slår urettferdig ut, da bydelsmidler betyr mer spillemidler til noen elever i noen få bydeler, uten at skoler i andre bydeler får anledning til å delta. Videregående skoler og friskoler er ikke inkludert.

8 Utdanningsetaten Side 9 Bydelsbaserte tiltak har kun fått en liten del av sin totale satsning dekket av spillemidler, og muligheten for å videreføre bydelsbaserte tiltak, uten stimuleringsmidler fra DKS Oslo, er i stor grad tilstede. Innføringen av det nye konseptet Bonusproduksjon (se punkt 2.1.7) prioriteres fremfor å videreføre midler til bydelsbaserte tiltak Innføring av Bonusproduksjon for grunn- og videregående skole DKS Oslo har skoleåret 2014/15 pilotert et nytt konsept: Bonusproduksjon. Skolene kan søke midler til en kulturaktivitet de velger utenom DKS-programmet. Ansatte ved skolene eller elevene selv i samarbeid med lærer kan søke. DKS Oslo vurderer kulturaktiviteten utfra samme kvalitetskriterier som det øvrige og prisene på Bonusproduksjoner skal følge samme prinsipper og satser som DKS for øvrig. Bonusproduksjon innføres som en fast del av programmodellen, og presenteres som Støtte til skolens egen kulturelle skolesekk. Innføringen av Bonusproduksjon begrunnes med følgende: Alle elever på alle skoler i Oslo kan søke midler. I forskning og rapporter (Ref. vedlegg 2) har det vært trukket frem at det er utfordringer i ordningen med DKS når det gjelder skolenes opplevelser av eierskap og av påvirkningsmuligheter. Bonusproduksjon møter disse utfordringene, og gir både lærere og elever mulighet for direkte påvirkning av innhold og organisering på egen skole Produksjon "i andre kontekster" videre pilotering og eventuell innføring utsettes I forskning og rapporter (ref. vedlegg 2) har det vært trukket frem at det er utfordringer i ordningen med DKS. At DKS gjennomføres i skoletida sammen med andre skoleelever er en kontekst som kan påvirke elevenes opplevelser, både positivt og negativt. Det stilles spørsmål ved om DKS Oslo også bør tilby elevene DKS-arrangementer i andre kontekster, slik som sammen med ordinært publikum på kveldstid, organisert av elevene selv på kveldstid sammen med for eks. annet publikum fra eget skoleområde, eller annet. DKS har pilotert på et arrangement som var en produksjon i annen kontekst DKS -festival. Festivalen har vært gjennomført to ganger, arrangert av elever for elever. Hvorvidt dette skal videreføres er under vurdering. Et ankepunkt er at kostnad når det gjelder ressurser som går med til oppfølging av elevarrangørene er relativt høy med tanke på hvor få elever festivalen når. I løpet av kartleggingsprosessen av ordningen i Oslo har det vært vurdert å pilotere på flere typer DKS-arrangementer i andre kontekster. DKS vil ikke per i dag prioritere slike piloter. Dette begrunnes med følgende:

9 Utdanningsetaten Side 10 Spillemiddeltildelingen står stille, hvilket betyr en nedgang i økonomiske rammevilkår år for år. DKS ser ikke at vi kan prioritere arrangementer i andre kontekster på bekostning av andre deler av programmet. Merarbeidet ift. kvalitetssikring, økonomi og logistikk på dette vil gjøre prisen langt høyere enn andre produksjoner. Gevinsten ved en slik satsning står per i dag ikke i et forsvarlig forhold til prisen det vil ha, sett opp mot det øvrige programmet. 2.2 Justeringer i organisering og administrasjon Ny nasjonal etat for DKS - Kulturtanken: Høsten 2015 ble det kunngjort en strukturell endring i DKS. En ny etat ble opprettet i daværende RK. RK omorganiseres i løpet av 2016, og har fått nytt navn, Kulturtanken, som vil være operativ i ny organisasjonsform f.o.m. 1.januar Ansvaret for DKS ble overført fra Kulturrådet til Kulturtanken Kulturtanken skal bl.a jobbe med felles nasjonale anliggender som: Lønns- og honorarsatser, bedre kobling mellom kultur og opplæring, administrasjonsløsninger, kvalitet, kompetanse, med mer Ny seksjon for DKS Oslo i pedagogisk avdeling for utvikling og kvalitet i UDA: DKS Oslo ligger under Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet (PED). Fra er det i PED opprettet en egen seksjon med ansvar for DKS. Seksjonen skal bl. a. se på mulighetene for bedre utnyttelse av potensialet i DKS Oslo ift. å skape synergier mellom DKS Oslo, opplæringen generelt, praktisk- estetiske fag og andre kunst og kultursatsninger for barn og unge. 2.3 Utviklingsområder Basert på funn fra kartleggingen (vedlegg 1), forskning og rapporter (vedlegg 2), UDEs strategiske kart og kommunens politiske mål og prioriteringer, vil DKS Oslo fortsatt ha fokus på videreutvikling innen en rekke områder. Nedenfor følger noen overskrifter på de områder DKS Oslo vil ha et fokus på fremover med tanke på videreutvikling, mulighet for forbedringer, synergier, uutnyttet potensial med mer Kulturkontaktordningen Ordningen med en eller flere kulturkontakter ved hver skole er avgjørende for ivaretakelsen av DKS på den enkelte skole, både faglig, sosialt og praktisk. Her vil vi se på muligheter og potensial blant annet knyttet til skolen som kulturarena på flere områder enn DKS Forankring og deltakelse i vgs. Hvor mange og hvilke elever på videregående som deltar i ordningen varierer fra skole til skole og internt på skolene. Forankring, implementering og økt elevdeltakelse i vgs. er et fokusområde for DKS Oslo.

10 Utdanningsetaten Side SKUP Skoleutvikling i regi DKS Oslo. Profesjonelle aktører fra kunst og kulturfeltet bidrar med kunst som metode, og skolene mottar en veiledningstjeneste fra pedagogisk kompetansesenter, høyskole eller lignende. Satsning spesielt retter seg mot å nå mål 3 med DKS. Her vil vi se på muligheter og potensial blant annet knyttet til ytterligere koblinger mot læreplanarbeid, praktisk- estetiske fag, samarbeidsformer med fagmiljøer utenfor skolen, med mer Programarbeid DKS Oslo skal ha en god modell for kvalitetssikring og gode prosedyrer for behandling av forslag til programmet. Her vil vi blant annet følge med på utviklingen av arbeid med kompetanse og kvalitet i den nye organisasjonen Kulturtanken Informasjonsarbeid Målrettet og tydelig informasjon bidrar til nødvendige rammefaktorer for skolenes ivaretakelse av ordningen, både faglig, sosialt og praktisk. Dette vil alltid være et viktig utviklingsområde Andre fokusområder - Elev- og lærermedvirkning i DKS Oslo - Kunstnerisk og faglig innhold - Samarbeid mellom DKS Oslo og organisasjoner / tiltak / opplæringsinstitusjoner m.m.

11 Utdanningsetaten Strømsveien 102 Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Faks:

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Mål 1: Den kulturelle skolesekken skal sikre Hva et profesjonelt står på programmet kulturtilbud til alle 2014 2015? elever i grunnskole og i videregående skole. Mål 2: DKS

Detaljer

VEIVISER TIL DKS. Skoleåret 2016/17

VEIVISER TIL DKS. Skoleåret 2016/17 VEIVISER TIL DKS For skoleledere, kulturkontakter og lærere Skoleåret 2016/17 Veiviseren inneholder informasjon om: Side 3 Mål for DKS Side 4 DKS-modellen i Oslo Side 5 Støtte til skolens egen kulturelle

Detaljer

VEIVISER TIL DKS. For skoleledere, kulturkontakter og lærere. Skoleåret 2015/16

VEIVISER TIL DKS. For skoleledere, kulturkontakter og lærere. Skoleåret 2015/16 VEIVISER TIL DKS For skoleledere, kulturkontakter og lærere Skoleåret 2015/16 Veiviser til DKS 2015/16 inneholder informasjon om: Side 3 Mål for DKS Side 4 DKS-modellen i Oslo Side 5 Støtte til skolens

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli Den kulturelle skolesekken i Oslo Foto: Pål Laukli DKS - hvorfor? Svar fra lærer på spørsmål om hva som er viktigst med DKS For meg er den kulturelle skolesekken en viktig døråpner til ulike kulturelle

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli Den kulturelle skolesekken i Oslo Foto: Pål Laukli Nasjonal ordning Med DKS møter alle elever i Norsk skole ulike kunst- og kulturuttrykk og kunstnere hvert skoleår. Det skjer i skoletida og det er gratis.

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Vedlegg 1 - DKS i Osloskolen

Vedlegg 1 - DKS i Osloskolen Utdanningsetaten Foto: Knut Bry. Fra forestillingen Kjøkkenet Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Innspillseminar videregående skole... 5 1.1 Spørreundersøkelsen / kartleggingen... 5 1.2 Skolen

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune Strategiplan for Den kulturelle skolesekken 2008 2012 i Drammen kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Historikk 3 1.2 Intensjon 3 1.2 DKS er 3 2. Evaluering av forrige plan 4 3. Begrunnelse og

Detaljer

Programlegging og kvalitetskriterier

Programlegging og kvalitetskriterier Programlegging og kvalitetskriterier Frist for innsending av forslag til DKS sitt program er 1. november. Produksjonene behandles i to faser og to programråd. Vurdering av kvalitet gjøres i henhold til

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Informasjonshefte for utøvere 2012/13

Informasjonshefte for utøvere 2012/13 Informasjonshefte for utøvere 2012/13 Innholder: Side 2 Program 2012/13 kategorier og tildeling Side 3 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Side 4 Kontaktinformasjon til skolene Side 5 Fremdriftsplan for utøver

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan Den kulturelle skolesekken Lokal handlingsplan for Siljan 2016-2019 Den kulturelle skolesekken Nasjonal satsing på kunst og kultur for alle elver Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal

Detaljer

Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken

Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken Elisabet S. Hauge, prosjektleder Vegard Solhjem Knudsen, analytiker Marthe Rosenvinge Ervik, analytiker

Detaljer

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Innholder: Side 2 Program 2011/12 (forskjellige kategorier produksjoner og hvordan de tildeles skolene) Side 3 - Turnéplaner /

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

Saksframlegg. HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/21623

Saksframlegg. HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/21623 Saksframlegg HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE 2004-2007 Arkivsaksnr.: 04/21623 Forslag til vedtak: - Formannskapet slutter seg til Trondheim kommunes deltakelse i Sør-Trøndelag

Detaljer

UTØVERHEFTE 2015/16. Foto: Itonje Søimer Guttormsen

UTØVERHEFTE 2015/16. Foto: Itonje Søimer Guttormsen UTØVERHEFTE 2015/16 Foto: Itonje Søimer Guttormsen Utøverhefte 2015-2016 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Side

Detaljer

For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011

For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011 For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011 Les mer om: Hvilke kategorier/typer tilbud vi har i sekken og hvordan de tildeles skolene Utøveres turnéplaner ABC-huskeliste ved gjennomføring

Detaljer

Håndbok. for kulturkontakter

Håndbok. for kulturkontakter Håndbok for kulturkontakter 1 KULTURKONTAKTENS ROLLE Hva er en kulturkontakt På hver skole er det en ansvarlig kulturkontakt. Kulturkontakten er kontaktpersonen og bindeleddet mellom kommunekontakten for

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Informasjonshefte for utøvere 2013/14 Utøverhefte 2013/14 inneholder informasjon om: Side 2 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 3 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Side 4 Kontaktinformasjon

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Utøverhefte 2014-2015 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett

Utøverhefte 2014-2015 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Foto: Mads Nygård Utøverhefte 2014-2015 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Side 5 Kontaktinformasjon til skolene

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Informasjonsskriv til kommunekontakten

Informasjonsskriv til kommunekontakten INFORMASJON TIL KOMMUNEKONTAKTEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) ble introdusert som nasjonalt tiltak i 2001, og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

Magdaplan 2012-2016 Side 1

Magdaplan 2012-2016 Side 1 Magdaplan 2012-2016 Side 1 Planen er utarbeidet av koordinator for Magda/DKS: Per-Kåre Mæhlum og Tone Valland Mailadresse: per-kare.mahlum@porsgrunn.kommune.no Tlf.: 35 54 72 20-952 41 178 Magdaplan 2012-2016

Detaljer

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret

Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret fylkeskommune Postadresse: Postnr Sted Deres ref Vår ref Dato 09.06.2010 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidlene for skoleåret 2010-2011 Ved kongelig resolusjon av 4. juni 2010 ble overskuddet

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 "Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet, mot til å gå løs på det og ønske om å bruke og utvikle videre det de lærer." 1 Innledning... 3

Detaljer

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 1. STATLIGE FØRINGER FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) Stortingsmelding nr. 8/2008 Den kulturelle skolesekken i framtida ble behandlet og vedtatt

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013.

Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013. Verran kommune 7790 Malm Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05231-50 Gunn Mogseth Skrove 10.10.2012 Den kulturelle skolesekken. Fordeling av spillemidler for skoleåret 2012/2013. Verran

Detaljer

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud Handlingsplan 2017/2018 Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018 Handlingsplan 2017/2018 skal bidra til å oppfylle mål i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f Den kulturelle skolesekken i Østfold, håndbok for kulturkontaktene 09/10 Skolen som kulturarrangør en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing. Den

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Fagutvalg / programråd Alle produksjoner behandles i fagutvalg / programråd. I fagutvalgene sitter representanter fra både kultur- og skolesektor innen hver sjanger. Fremdrift fagutvalg / programråd 1.Oppstartsmøte

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stange kommune Besøksadresse: Skolegata 19 postadresse: Pb 214 telefon: 90996953 faks: epostadresse: camilla.brandt.kippersund@stange.kommune.no

Detaljer

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?»

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» «HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» Innlegg på strategikonferansen til Musikk i skolen og Norsk kulturskoleråd region Øst ved Hege Knarvik Sande Samarbeid og synergier mellom de ulike

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Kulturdepartementet Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11.

Kulturdepartementet Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11. Kulturdepartementet postmottak@kud.deo.no Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11.mars 2013-06-26 Nasjonalt senter for kunst og kultur(kks) har lest utvalgets

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

MÅL OG PRINSIPP FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

MÅL OG PRINSIPP FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN HVA ER DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN? Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som har som mål å gi alle skoleelever en best mulig kulturell utrustning i løpet av skoletiden. Gjennom møte med

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Programmering for Dks Oslo Alle produksjoner behandles i fagutvalg / programråd. I fagutvalgene sitter representanter fra både kultur- og skolesektor. November ca medio januar Vurderingsmateriell deles

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan

Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Lokalt utviklingsarbeid og læreplan Kulturskoledagene i Tromsø 01.10.2015 Inger Anne Westby Oppgaven Å utarbeide lokale læreplaner; Hva innebærer det? Hvorfor skal vi gjøre det? Ett skritt tilbake Hvilke

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene for skoleåret 2012/ 2013

Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene for skoleåret 2012/ 2013 «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Vår ref.: 2012/4662-48927/2012 Deres ref.: «REF» Dato: 04.09.2012 Fordeling av spillemidler til Den lokal kulturelle skolesekken i kommunene

Detaljer

Hvordan sende søknad. Oslo kommune Utdanningsetaten. - tilgang til søknadsskjema

Hvordan sende søknad. Oslo kommune Utdanningsetaten. - tilgang til søknadsskjema Hvordan sende søknad - tilgang til søknadsskjema Hva er en god beskrivelse av en kulturproduksjon? - tips til utfylling av skjema - kvalitetsvurdering av din produksjon Behandling av forslag til DKS Oslo

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE Kommunal plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2012-2016 INNHOLD INNLEDNING s. 3 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE s. 4 GRUNNALG, ENDRINGER OG UTFORDRINGER s. 4 ORGANISERING OG SAMARBEIDSPARTNERE

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

INNSPILL TIL KULTURUTREDNINGEN - NOU 2013:4

INNSPILL TIL KULTURUTREDNINGEN - NOU 2013:4 SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Til Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Oslo 21.juni 2013 INNSPILL TIL KULTURUTREDNINGEN - NOU 2013:4 Samarbeidsforum for

Detaljer

Vedlegg 2 - DKS i Osloskolen

Vedlegg 2 - DKS i Osloskolen Utdanningsetaten Foto: Elin Aasheim. Skulptur av Elin Aasheim Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Osloskolenes vurderinger... 4 2. DKS utøveres rapporter... 5 3. DKS faggruppens observasjoner...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten UTØVERHEFTE SKOLEÅRET 2016/17 DKS OSLO. Foto: TSM

Oslo kommune Utdanningsetaten UTØVERHEFTE SKOLEÅRET 2016/17 DKS OSLO. Foto: TSM UTØVERHEFTE SKOLEÅRET 2016/17 DKS OSLO Foto: TSM Utøverhefte 2016/17 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Side

Detaljer

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 INNLEDNING s. 3 FYLKETS ABONNEMENTSORDNING s. 4 LOKALE AKTIVITETER s. 5-8 Obligatoriske Valgfrie LÆRERKURS s. 9 Takk til våre samarbeidspartnere s. 10 Tilbudskatalog

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012

Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012 Kommunene i Østfold Att: Rådmann Vår ref.: 2011/6673-59825/2011 Deres ref.: Dato: 27.09.2011 Tildelingsbrev vedrørende Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2011/ 2012 Ved

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli Den kulturelle skolesekken i Oslo Foto: Pål Laukli DKS - hvorfor? Svar fra lærer på spørsmål om hva som er viktigst med DKS For meg er den kulturelle skolesekken en viktig døråpner til ulike kulturelle

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/16

Plan for DKS skoleåret 2015/16 Plan for DKS skoleåret 2015/16 Den kulturelle skolesekken i Åmot kommune Besøksadresse: Torget 1 postadresse: Torget 1 telefon: 62434044 faks: epostadresse: postmottak@amot.kommune.no hjemmeside: Amot.kommune.no

Detaljer

SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET

SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET Skolens navn: Adresse: Telefon/faks: SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET Elevens navn Gruppe og skoleår _ Vurderingen er gjennomgått i samtale: (dato) Underskrift elev Underskrift foresatt Underskrift

Detaljer

Vurdering av kunst- og kulturproduksjoner for grunnskolen. Den kulturelle skolesekken i Oslo. Inklusive en oppsummering av Ønskekvist-modellen

Vurdering av kunst- og kulturproduksjoner for grunnskolen. Den kulturelle skolesekken i Oslo. Inklusive en oppsummering av Ønskekvist-modellen Vurdering av kunst- og kulturproduksjoner for grunnskolen Den kulturelle skolesekken i Oslo Inklusive en oppsummering av Ønskekvist-modellen Vurderingen gjøres i åtte fagutvalg Film: to personer fra skole

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007 DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1 Østfold fylkeskommune jl_~ entr~adrnan~strasjone~~,j Postboks 220 1702 SARPSBORG Saksnr, 2i~?Th/ ~ i): :::b9~~ ~/ ~ Deresref Vår ref Dato 2006/04736

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE Sak 6/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 6/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1267 Saksbehandler: K-kode: 144 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

Detaljer

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Lokal plan for Fet kommune Den kulturelle skolesekken 2016-2020 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1. Innledning. 2 2. Lokal organisering nettverk... 3 3. Tiltak fordelt

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 INNHOLD Innledning Fylkets abonnementsordning Det lokale aktivitetstilbudet Obligatoriske aktiviteter Valgfrie aktiviteter Kurs og etterutdanning Innledning Velkommen

Detaljer

Vår ref.: Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.:

Vår ref.: Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.: Kulturenheten FR-sak Intern Rasmus Olav Vigrestad, Fylkesrådmannen Vår ref.: 201200161-37 Lillehammer, 20. juni 2012 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 20.06.2012 715/12 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Justering av retningslinjer for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) - Utviklingsmidler

Justering av retningslinjer for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) - Utviklingsmidler Saknr. 12/57-138 Ark.nr. B50 Saksbehandler: Else Braseth Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar justerte retningslinjer for Den kulturelle

Detaljer

Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse

Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse Sentraladministrasjonen Kultur- og idrettsavdelinga Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse Viser til brev av 14. september

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

DKS Handlingsplan

DKS Handlingsplan KULTUR Knuden - Kristiansand kulturskole Kristiansand School of Visual and Performing Arts DKS Handlingsplan 2017-2020 Kort om DKS-ordningen i dag Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som

Detaljer

Skyggearbeid Jannicke Lie / bono 2015 KULTUR- KONTAKTEN. Ei håndbok. DKS i Hedmark på oppdrag for

Skyggearbeid Jannicke Lie / bono 2015 KULTUR- KONTAKTEN. Ei håndbok. DKS i Hedmark på oppdrag for Skyggearbeid Jannicke Lie / bono 2015 KULTUR- KONTAKTEN Ei håndbok DKS i Hedmark på oppdrag for Kjære kulturkontakt! Vi vet at tilbudene fra Turnéorganisasjon for Hedmark (ToH) skal passe inn i en hektisk

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 1 Innspill til Kulturutredningen 2014 Fra Norsk Forfattersentrum ved styreleder Line Baugstø Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1968 av forfatterne selv. Pr. 15. mars 2012

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen 2012-2015 Politiske føringer Stortingsmelding 10 ( 2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking Stortingsmelding 20 ( 2012 2013) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen NOU- Kulturutredningen

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Orientering om kultursekken

Orientering om kultursekken Orientering om kultursekken DK den 16.01.2008 Visjon: SAMMEN SKAL VI GJØRE SKOLEN I LEVANGER BEDRE DET ER DEN DRAUMEN Olav H Hauge DET ER DEN DRAUMEN ME BÆR PÅ AT NOKO VEDUNDERLEG SKAL SKJE AT DET MÅ SKJE

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016. Innhold

STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016. Innhold STRATEGIPLAN 2013-2016 Innhold STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016 5 Innledning 5 Overordnede mål 6 Nasjonal, regional og lokal forankring 9 Rolle- og ansvarsfordeling 10 Forpliktelser

Detaljer

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk kulturskoleråds fagavdeling har i løpet av våren gjennomgått

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014

Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014 10/400-30 B50 Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014 Kommunekontakt for Den kulturelle skolesekken Navn Tittel/arbeidsplass Telefon arb + mobil e-post Gunn-Hilde Opsal

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

RESULTATVURDERING 2010

RESULTATVURDERING 2010 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 42/11 vedlegg RESULTATVURDERING 2010 SANDNES KULTURSKOLE Kulturskolen er et bra sted :-) (elevuttalelse ved brukerundersøkelse) 1 INNLEDNING Visjon En modig kulturskole

Detaljer

SVAR PÅ SKJEMA FØR 1. MAI 2017 BENYTT EASYFACT LINK SOM SENDES TIL KULTURKONTAKT

SVAR PÅ SKJEMA FØR 1. MAI 2017 BENYTT EASYFACT LINK SOM SENDES TIL KULTURKONTAKT Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais SVAR PÅ SKJEMA FØR 1. MAI 2017 BENYTT EASYFACT LINK SOM SENDES TIL KULTURKONTAKT 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord

Detaljer

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN MÅSØY KOMMUNE: Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Med tiltak for skoleåret 2006/2007. Den kulturelle skolesekken i Måsøy kommune. PLANGRUPPE. Ved utarbeiding av de 3 siste års planer, har arbeidsgruppen

Detaljer

DET MULIGES KUNST Oppfølgingen av rapporten og veien videre

DET MULIGES KUNST Oppfølgingen av rapporten og veien videre I KJØLVANNET AV DET MULIGES KUNST Oppfølgingen av rapporten og veien videre Kunstfaglig opplæring. Det er nå det gjelder! Kristiansand, 28. september 2016 Eirik Birkeland, Norges musikkhøgskole uten mennesker

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Vefsn kommune 2008 2012

Den kulturelle skolesekken i Vefsn kommune 2008 2012 VEFSN KOMMUNE Den kulturelle skolesekken i Vefsn kommune 2008 2012 Britt Hansen forteller afrikanske eventyr Fra Der mennesker møtes aksjonsuke i samarbeid med Fredskorpset høst 2007 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no. Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no. Eventuelle spørsmål rettes til Irene.Rosenblom@ntfk.no (grunnskole)

Detaljer