Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)"

Transkript

1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

2 INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) 0 1. Innledning og formål med dokumentet Konsolidering Kapitalkrav Ansvarlig kapital og kapitalkrav Bufferkrav Uvektet kjernekapitalandel Kredittrisiko og motpartsrisiko Engasjementer fordelt på engasjementstyper, typer av motparter og geografiske områder Engasjementer fordelt på engasjementstyper og gjenstående løpetid Mislighold, nedskrivninger og avsetninger på garantier Endringer i nedskrivninger og avsetninger på garantier Bruk av offisiell rating for kapitaldekningsformål Engasjementsbeløp og bruk av sikkerheter m.v. ved fastsettelse av kapitalkrav Motpartsrisiko knyttet til derivater Egenkapitalposisjoner Renterisiko Styring og kontroll av risiko Organisering av risikostyringen Risikoanalyse og beregning av kapitalbehov Gjennomgang av bankens viktigste risikoer Mål på kapitaldekning Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 1

3 Formålet med dette dokumentet er å oppfylle kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriftens del IX (pilar 3). Alle tall i dokumentet er per 31. desember 2015 med mindre annet fremgår. I tillegg til dette dokumentet finnes mye av finansiell informasjon som oppfyller kravet til Pilar 3 i årsrapporten. Banken benytter standardmetoden ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Dette innebærer at det brukes standardiserte myndighetsbestemte risikovekter ved beregning av kapitalkravet. For beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko benyttes basismetoden som innebærer at kapitalkravet beregnes i forhold til inntekt siste tre år. Banken har ikke handelsportefølje og beregner derfor ikke kapitalkrav for markedsrisiko. Tabellene gir en oversikt over datterselskaper, tilknyttede selskaper eller felleskontrollert virksomhet, selskaper hvor investeringen er fratrukket i ansvarlig kapital og selskaper i konsernet som ikke er konsolidert og hvor investeringen ikke er fratrukket i ansvarlig kapital: Selskaper som er delvis konsolidert - egenkapitalmetoden (tilknyttede selskaper) Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Stemmerett Forretningskonor Type vikrsomhet Heimdal Eiendomsmegling AS % 20 % Trondheim Eiendomsmegler Melhus Regnskap AS % 34 % Melhus Regnskapskontor Selskaper hvor deler av investeringen er fratrukket i ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Stemmerett Forretningskonor Type vikrsomhet Eika Gruppen AS ,27 % 2,27 % Oslo Finanskonsern Eika Boligkreditt AS ,30 % 2,30 % Oslo Kredittforetak Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investerinen heller ikke er fratrukket ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Stemmerett Forretningskonor Type vikrsomhet Eiendom AS % 100 % Melhus Eiendomsselskap Samtlige selskaper er konsolidert etter de samme prinsipper i regnskapsmessig sammenheng som i kapitaldekningsmessig sammenheng. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 2

4 Tall i NOK Innskutt kapital Opptjent kapital, ekskl. foreslått utbytte Fradrag immaterielle eiendeler Fradrag "prudent valuation" -357 Fradrag for ansvarlig kapital andre finansinstitusjoner, ikke vesentlig eierandel < 10% Overgangsbestemmelser vedr. fradrag for ikke vesentlige eierandeler Ren kjernekapital Fondsobligasjoner Overgangsbestemmelser vedr. fradrag for ikke vesentlige eierandeler Kjernekapital Ansvarlig kapital Overgangsbestemmelser vedr. fradrag for ikke vesentlige eierandeler Overgangsbestemmelser vedr. urealiserte gevinster 0 Ansvarlig kapital Tabellen nedenfor viser beregningsgrunnlag for kredittrisiko fordelt på de enkelte engasjementskategoriene slik disse er definert i kapitalkravsforskriften. I tillegg vises kapitalkrav for motpartsrisiko og operasjonell Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 3

5 Eksponeringskategori/beregningsgrunnlag Lokale og regionale myndigheter Offentlige foretak 0 Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating Andeler i verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjementer Beregningsgrunnlag kredittrisiko Beregningsgrunnlag operasjonell risiko Beregningsgrunnlag CVA-risiko Samlet beregningsgrunnlag Kapitaldekning 17,47 % Kjernekapitaldekning 15,97 % Ren kjernekapitaldekning 15,02 % Banken har per et kombinert kapitalbufferkrav på kr 392 millioner: Krav til ren kjernekapital pr. Bufferkrav Minimumskrav ren kjernekapital 4,5 % i TNOK Bevaringsbuffer 2,5 % Motsyklisk buffer 1,0 % Systemrisikobuffer 3,0 % Sum bufferkrav til ren kjernekaital 11,0 % Tilgjengelig ren kjernekaptial Ren kjernekapital utover kravet Banken har 143 millioner i ren kjernekapital utover minimumskravet i pilar 1 og bufferkravene. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 4

6 Uvektet kjernekapitalandel regnes ut fra beregnet kjernekapital med og uten overgangsordninger delt på engasjementsbeløp for balanseførte og ikke balanseførte poster i kapitaldekningsoppgaven, justert for konverteringsfaktorer (ihht i CRR artikkel 429, nr 10 Uvektet kjernekapitalandel (Kapital som kvalifiserer som kjernekapital) 6,8 % Uvektet kjernekapitalandel (Inkludert kjernekapital omfattet av overgangsregler) 7,5 % 4.1 Definisjon misligholdte engasjement: Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Kriteriet for beregning av tap på individuelle av utlån og garantier er at det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en garanti har verdifall. Objektive bevis på at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til om følgende tapshendelser: Vesentlige finansielle problemer hos debitor Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsen eller andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor Det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering eller at debitors bo blir tatt under konkursbehandling. Objektive bevis for at en gruppe av utlån har verdifall er negative endringer i betalingsstatus til kunder i gruppen, eller nasjonale eller lokale økonomiske forhold som korrelerer med mislighold i utlånsgruppen. Engasjementsvurdering foretas ved utgangen av hvert kvartal. Engasjementene som vurderes er de som er misligholdt eller der det foreligger indikasjoner på verdifall. I tillegg gjennomgås engasjement med høy risiko ut fra risikoklassifiseringsmodellen og som i tillegg har lav sikkerhetsdekning. Differansen mellom pålydende og neddiskontert forventet kontantstrøm, diskontert med opprinnelig effektiv rente, nedskrives. I forventet kontantstrøm vurderes sikkerheter på dette stadiet til påregnelig salgspris redusert med salgskostnader. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 5

7 Nedskrivning på grupper av utlån/garantier foretas dersom det foreligger objektive bevis for verdifall i grupper av lån med like risikokarakteristika. Ved vurdering av nedskrivning på grupper av utlån, inndeles utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Det er i år tatt i bruk en ny risikoklassifiseringsmodell utarbeidet i Eika. Modellen beregner sannsynlighet for at kunder går i mislighold (PD-modell). Nedskrivning på grupper av utlån er foretatt ved å inndele kundemassen etter risikoklasse fra modellen. Tapsanslagene i hver klasse er et anslag ut fra et gjennomsnitt i alle Eika-bankene, justert for historiske tap i egen bank. I tillegg er gruppenedskrivningene vurdert i forhold til modell som tidligere er benyttet der næringsgruppe og engasjementer med høy belåningsgrad er benyttet som kriterium. Verdifall beregnes på grunnlag historiske tap. Matrisen viser samlet engasjementsbeløp etter individuelle nedskrivninger fordelt på engasjementstyper, typer av motparter og geografiske områder. Utlån og f ordringer Ubenyttede ram m er G arantier Sum Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l Utlandet Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester Sosial og privat tjenesteyting Sentralbank Kredittinstitusjoner Sum Trondheimsregionen Utenfor regionen Gjennomsnitt Gjennomsnitt av inngående og utgående balanse siste år Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 6

8 Matrisen viser beløp for ulike engasjementstyper fordelt på løpetid. Inntil 1 måned 1-3 måneder 3-12 måneder 1-5 år Over 5 år Uten løpetid Sum Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Matrisen viser misligholdte utlån og individuelle nedskrivninger på utlån samt avsetninger på garantier 1 2 Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l Utlandet Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske - Industriproduksjon - Bygg og anlegg 5 89 Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester Sosial og privat tjenesteyting Sum Trondheimsregionen Utenfor regionen Kun individuelle nedskrivninger 2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 7

9 Endringer i nedskrivninger på individuell utlån og avsetninger på garantier siste år (beløp i tusen kroner) Utlån Garantier Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger Endringer i nedskrivning på grupper av utlån siste år (beløp i tusen kroner) Utlån Garantier Nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Periodens nedskrivninger på grupper av utlån - - Nedskrivninger på grupper av utlån Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års nedskrivninger (beløp i tusen kro Utlån Garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier - - Periodens endring i gruppeavsetninger - - Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader Etter standardmetoden vil kapitalkravet kunne avhenge av motpartens offisielle rating. Offisiell rating vil i liten grad være aktuelt for bankens lånekunder, men kan være aktuelt for utstedere av verdipapirer banken plasserer i. I så fall er det rating fra Standard & Poor's, Moody's og/eller Fitch som er aktuelle. Banken har pr. rapporteringstidspunktet ingen engasjementer hvor ratingen påvirker kapitaldekningen. Matrisen viser samlet engasjementsbeløp før og etter at det er tatt hensyn til sikkerheter samt engasjementsbeløp som er fratrukket den ansvarlige kapitalen. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 8

10 Engasjementsbeløp og bruk av sikkerheter m.v ved fastsettelsen av kapitalkrav (beløp i tusen kroner) Engasjementskategorier Engasjementsbeløp Engasjementsbeløp før sikkerheter etter sikkerheter Fratrukket den ansvarlige kapitalen Benyttede ratingbyråer Andel sikret med pant 1 Andel sikret med garantier 1 Stater og sentralbanker % 0 % Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) % 0 % Offentlige foretak % 0 % Multilaterale utviklingsbanker % 0 % Internasjonale organisasjoner % 0 % Institusjoner % 0 % Foretak % 0 % Massemarkedsengasjementer % 0 % Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom % 0 % Forfalte engasjementer % 0 % Høyrisiko-engasjementer % 0 % Obligasjoner med fortrinnsrett % 0 % Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating % 0 % Andeler i verdipapirfond % 0 % Egenkapitalposisjoner % 0 % Øvrige engasjementer % 0 % Sum Her tas kun hensyn til garantier og pant som har betydning for beregning av kapitalkrav. Andel regnet av engasjementsbeløp før sikkerheter. Hovedtyper av pant som benyttes for kapitaldekningsformål er pant i bolig og fritidseiendom. Garantier har i liten grad betydning for kapitaldekningen. I noen tilfeller benyttes garantier fra banker eller regionale myndigheter. Banken benytter ikke kredittderivater. Det tas ikke hensyn til motregningsadgang ved beregning av kapitalkrav. Banken benytter sikkerheter for å redusere risiko avhengig av marked og type transaksjon. Sikkerheter kan for eksempel være i form av fysisk sikkerhet, garantier eller avtaler om motregning. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret og kan for eksempel være næringseiendom, boliger, varelager, driftstilbehør eller fordringer. I en del tilfeller benyttes også kausjoner. Ved vurdering av sikkerhetens verdi legges i utgangspunktet realisasjonsverdien i en fortsatt drift situasjon til grunn hos kundene. Verdivurdering av boligeiendommer oppdateres ved vesentlige endringer i markedet, og minst hvert tredje år. Det tas hensyn til konsentrasjonsrisiko i bankens ICAAP, likevel slik at konsentrasjonsrisiko som følge av konsentrasjon av typer av sikkerheter ikke eksplisitt tilordnes kapitalbehov. Samlet engasjementsbeløp hvor det beregnes kapitalkrav for motpartsrisiko utgjorde Mill NOK 236 (engasjementsbeløp før sikkerhetsstillelse og konverteringsfaktor). Matrisen under viser derivatkontraktenes virkelige verdi før og etter motregning. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 9

11 Motpartsrisiko ved derivatkontrakter (beløp i tusen kroner) Beløp i tusen kroner Virkelig verdi 1 Før motregning Etter motregning Med virkelig verdi før motregning forstås summen av virkelig verdi av alle kontrakter med positiv verdi. Virkelig verdi etter motregning er summen av virkelige netto positive verdier mot hver enkelt motpart. Finansielle eiendeler klassifiseres i følgende kategorier: til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer, eller eiendeler tilgjengelige for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse. Kortsiktige aksjer og andeler, samt investeringer i pengemarkedsfond er klassifisert til virkelig verdi over resultat. Dette er en del av bankens likviditetsbeholdning og skal kunne realiseres innen 3 dager, samt har som formål å gi økt avkastning. Portefølje av obligasjoner og aksjeinvesteringer vi ikke har til hensikt å selge innen 12 måneder etter balansedagen (strategisk formål), er klassifisert som finansielle eiendeler tilgjengelig for salg, jfr. note 2.7 i årsregnskapet. Årsregnskapets noter 16 til18 viser egenkapitalposisjoner, samt type verdipapir, bokført verdi og virkelig verdi. Renterisiko oppstår fordi rentebindingstiden for bankens eiendeler og gjeld ikke er sammenfallende. Banken søker å ha en kontrollert renterisiko og risikoen har gjennom hele året ligget innenfor de rammer styret har vedtatt. Det aller meste av bankens utlån løper med flytende rente som følger markedets renteutvikling. Tilsvarende har banken innskudd med flytende rente og innlån fra markedet med flytende rente. I den grad banken har utlån med fast rente søker man å balansere innlånssiden ved bruk av swapavtaler, slik at størrelse og renteavtaler på lån og innlån med ulike løpetider er i rimelig balanse. Vår obligasjonsportefølje og andre innlån er til flytende rente eller swappet til flytende rente, jfr. note 24. En økning i renter vil medføre at både inntektssiden og kostnadssiden går opp. Dersom rentenivået (gjennomsnittlig rente for de ulike rentebærende elementene) hadde vært 1% høyere ville dette medført et økt resultat i størrelsesorden 2,8 mill. kr. etter skatt. Dette er under forutsetning av at både rente på utlån og innlån kan økes like mye samtidig. Det er dog ulike varslingsfrister på utlån og innskudd ved renteendringer, som banken taper på ved renteoppgang. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 10

12 Banken har etablert en egen funksjon for risikostyring og i dette kapitlet beskrives organiseringen av risikostyring i banken, og de rammer som er fastsatt. I tillegg beskrives hvordan banken bruker ICAAP som viktig instrument i risikostyringen. Bankens mål for kapitaldekning beskrives også i et eget avsnitt. Styret har i policy for virksomhets- og risikostyring gitt overordnede prinsipper for internkontroll og en beskrivelse av organiseringen av funksjoner samt satt krav til helhetlig risikostyring. Styret fastsetter rammer for kreditt-, likviditets- og markedsrisiko i separate underliggende risikostyringsdokumenter. Banken har etablert en risikokontrollfunksjon/controller underlagt banksjef. Funksjonen har ansvar for å overvåke, identifisere og rapportere risiko i banken. Funksjonen skal rapportere til styret kvartalsvis status på eksponering i forhold til rammer. Dersom det er brudd på styrevedtatte rammer skal funksjonen vurdere om det er behov for umiddelbar rapportering. Rapporteringen av brudd skal uansett følges av en årsaksforklaring og vurdering av eventuelle tiltak (jf. figur nedenfor). Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 11

13 Banken har definert sin risikotoleranse for følgende risikotyper: Risikotype Risikotoleranse Kommentarer Kredittrisiko Lav/Moderat Banken skal over tid ha en kredittvekst noe over markedsveksten. Andel BM-lån skal ikke overstige 40% i egen balanse. Andel PM lån overført til EBK skal ikke overstige 35% Geografiske områder for PM-/BMkunder er avgrenset til vår region (Trondheimsregionen) eller med tilhørighet til vår region. Likviditetsrisiko Lav Banken skal ha likviditetsbuffer som definert i egen policy, samt et mål å bli ratet på A- hos DnB. Markedsrisiko Lav Banken skal i hovedsak plassere likviditetsbeholdningen i obligasjonsmarkedet/pengemarkedsfond og som kan innfris innen 3 dager. Operasjonell risiko Moderat Banken skal innrette virksomheten slik at den i størst mulig grad unngår store tap knyttet til operasjonelle hendelse. Forsikring Lav Det skal ikke foreligge risiko utover operasjonell risiko knyttet til forsikring. Banken skal minst en gang i året ha en systematisk gjennomgang av alle vesentlige risikoer i banken. Gjennomgangen skal resultere i en risikoanalyse som omhandler de mest vesentlige risikoene og som samtidig gir en samlet vurdering av bankens risikosituasjon. Risikoanalysen skal inngå som en del av grunnlaget for ICAAP rapporten, som igjen er et grunnlag for utarbeidelse av strategiske planer for banken. Bankens metode for å beregne kapitalbehov tar utgangpunkt i minstekrav for kapitaldekning ihht. kapitalkravsforskriften for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko (pilar 1). I tillegg beregner banken internt kapitalbehov som går utover minstekravet basert på kvantitative og kvalitative risikoanalyser (pilar 2 tillegg). Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 12

14 Kapitalbehovsvurderingen skal være framoverskuende. Dette innebærer at kapitalbehovet skal vurderes i forhold til nåværende og fremtidig risikoprofil. Det er derfor et overordnet prinsipp at banken i tillegg til å beregne behovet ut fra gjeldende eksponering (eventuelt rammer) også må se på behovet i lys av planlagt vekst, eventuelle besluttede strategiske endringer mv. Det må også hensyntas at Pilar II skal være risiko utover Pilar I, slik at det unngås dobbeltregning slik som det er gjort tidligere i ICAAP-vurderingene. Bankens policy for kredittrisiko beskriver krav, rammer, organisering mv. på området kredittrisiko. Risikoen styres i tillegg gjennom etablerte rutiner og retningslinjer. Banken har etablert en fullmaktstruktur ved innvilgelse av lån og kreditter, og har etablert en kredittkomité bestående av banksjef, ass. Banksjef og kredittsjef for større kredittsaker og alle nye bedriftsengasjement. Controller har møterett her. Det er etter omorganiseringen foretatt økning i fullmaktene til enkelte medarbeidere for å kunne overholde ny forskrift om boliglånsfinansiering på en hensiktsmessig måte. Disse enkelte medarbeiderne er fordelt med en pr. avdeling. Lån og kreditter gis bare til personer og selskap som har evne og vilje til å betjene sin gjeld med løpende inntekter / inntjening fra sin virksomhet. Banken benytter systemet PM-rådgiver til å beregne kundens evne til å betjene gjelden (likviditetsoverskudd) med utgangspunkt i inntekter, renter og avdrag, samt normer på utgifter i en husstand, men dog justert for faktiske forhold. Kundens evne til å tåle likviditetssvingninger på kort og lang sikt skal også tillegges vekt. Alle lån og kreditter etableres som hovedregel med første prioritet i betryggende sikkerhet. Banken har retningslinjer som definerer hvilke verdier av de ulike sikkerhetstyper banken legger til grunn for å vurdere sikkerhetsdekningen av et engasjement. Ved innvilgelse av boliglån følger banken «Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig» og Finanstilsynets Rundskriv 8/2015 «Krav til nye utlån med pant i bolig». Banken har etablert rammer basert på vedtatt risikotoleranse og overordnet strategi for kredittområdet. Endringer i kredittstrategi og vesentlige brudd på rammer kan gi grunnlag for å endre vurdert kapitalbehov i pilar 2. Det er ikke gjennom året avdekket denne type hendelser. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 13

15 Nedenfor vises bankens faktiske eksponering og rammer per (ikke vært brudd på rammene i 2015): Kredittrisiko Segmentandeler Ramme Andel utlån til BM (ekskl. EBK) 31,5 % 40,0 % Andel PM- lån overført til EBK 23,6 % 35,0 % Bransjer (BM) Ramme (Mkr) Eiendomsdrift (25%) Bygg og anlegg (10%) Store engasjement Ramme (Mkr) Sum store engasjement (150%) Største enkeltengasjement (20%) Porteføljekvalitet utlån (PM og BM) Ramme Andel kunder i risikoklasse D/E 2 % 5 % Misligholde eng. over 90 dg Bankens policy for likviditetsrisiko fastsetter krav og rammer for styring av bankens likviditetsrisiko. Bankens likviditetsrisiko skal være lav. Dette innebærer at banken skal være forsvarlig og langsiktig finansiert. Banken skal også ha en likviditetsbuffer som sikrer tilgang på finansiering i krisesituasjoner. STYRING AV LIKVIDITETSRISIKO De daglige likviditetssvingningene følges opp gjennom overvåking av bankens posisjon i NICS og bruk av trekkrettigheten i DNB. Det rapporteres på status eksponering i forhold til fastsatte rammer kvartalsvis til bankens styre. Banken har en spredt forfallsstruktur på innlånene. Samlet forfall på bankens langsiktige finansiering i ett enkelt kalenderår skal ikke overstige 10% av bankens forvaltningskapital. Innenfor kalenderåret skal finansieringen fordeles slik at maks 5 % av bankens forvaltningskapital forfaller innenfor et kvartal. Vi har de nærmeste årene 2-3 forfall pr. år. Bankens innskuddsmasse styres med rammer for største enkeltinnskudd, 10 største innskudd og 20 største innskudd. Banken har også redusert risikoen på innskuddssiden gjennom å fastsette egen ramme for samlet innskudd fra Melhus kommune, samt Heimdal Eiendomsmegling. EBK benyttes som finansieringskilde for boliglån og det er fastsatt ramme for maksimal andel av samlede personmarkedslån som kan overføres til Eika Boligkreditt samt krav til minimum portefølje som skal være klargjort for overføring til EBK. Vi er pr. i dag langt under maksnivå. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 14

16 Banken har p.t. god tilgang til ordinære fremmedkapitalkilder (innskudd, innlån fra verdipapirmarkedet, innlån fra andre banker). Med bakgrunn tidligere erfaringer, samt forventninger til bankens økonomiske resultater og kapitaldekning, forventer banken ikke at markedet for finansiering skal bli særskilt utfordrende i nærmeste fremtid. Vi ser at vi har en god «standing» i markedet ut fra at vi får priser som er bedre enn det ratingen skulle tilsi, samt at det tar kort tid å skaffe obligasjonslån i størrelsesorden mill. Ramme for LCR Banken har pr dato en LCR på 54 %. Kravet vil bli tilpasset når lovkravet trer i kraft fra nyttår. Dette gjøres ved å flytte portefølje over i «LCR-papirer» med lavere avkastning. Banken skal ha til enhver tid ha en LCR som tilfredsstiller kravet fra myndighetene, og styret har besluttet følgende opptrappingsplan for LCR: Ramme for NSFR Banken har pr. dato en NSFR på 140 %. Banken skal ha til enhver tid ha en NSFR som tilfredsstiller kravet fra myndighetene. Banken har p.t. ikke satt en ramme for nivået på NSFR, men styret vil beslutte dette og eventuell opptrappingsplan når myndighetene har fastsatt krav til NSFR i Norge. NSFR rapporteres kvartalsvis til styret gjennom risikorapporten. Rammer for likviditetsindikator 1 og 2 Banken har pr dato en likviditetsindikator 1 på 107 og en likviditetsindikator 2 på 113. Dette er over nivået på henholdsvis 105 og 110 som Finanstilsynet har satt som mål for banker. Det er etter kvartalsskiftet hentet inn kapital som har oppfylt bankens målsetning til likviditetsindikatorer. De var noe under kravet pr STRESSTESTING AV BANKENS LIKVIDITETSRISIKO Banken gjennomfører kvartalsvis stresstest av likviditet og det er satt et minstekrav til overlevelsestid på 6 mnd. uten ny ekstern finansiering i et stresscenario som er en kombinasjon av en generell krise og en bankspesifikk krise. Det er heller ikke hensyntatt at tiltak i beredskapsplan er satt i verk. Bankens beredskapsplan for likviditetskriser er et vedlegg til bankens likviditetspolicy. Planen inneholder konkrete tiltak som skal igangsettes i en krisesituasjon for banken, og mulig likviditetsinngang knyttet til tiltakene er beskrevet med kilde og beløp. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 15

17 Nedenfor vises bankens faktiske eksponering og rammer per Likviditetsrisiko Stresstest likviditet Ramme Antall mnd. mulig drift uten ekstern finansiering ved stress 6,0 6 Likviditetsbeholdning Innskudd / utlån Min.krav Innskuddsdekning 71 % 70 % Største innskudd Ramme (Mkr) - Det største innskudd (5%) De 10 største innskudd (20%) De 20 største innskudd (30%) Forfall på funding i forhold til FVK Ramme Langsiktig funding 83 % 75 % Forfall innenfor 1 år (10%) Forfall innenfor neste kvartal Netto marginal funding -7 % 5 % Fremmedfinansiering 25 % 35 % Likviditetsindikatorer Ramme Liquidity Coverage Ratio (LCR) 46 % 60 % Likv.ind. 1 ekskl EBK 103 % 105 % Likv.ind. 2 ekskl EBK 108 % 110 % Kortsiktig trekkrett i DNB 4 % 4 % Bankens likviditetssituasjon er nå tilfredsstillende og den faktiske likviditetssituasjonen er innenfor vedtatte rammer. Det kan i enkelte perioder være at likviditetsindikatorene og krav om langsiktig funding er lavere enn målene. Dette skjer pga. timing med tanke på pris ved refinansiering eller opptak av nye obligasjonslån. LCR var også lavere i påvente av innføring av myndighetskravene, men er nå oppfylt. Det vurderes at eventuelle svakheter i likviditetsstyring eller økt likviditetsrisiko, dvs. risiko for at banken ikke får ny finansiering/refinansiering er den største risikoen for en bank og som kan medføre at banken må sette i verk beredskapsplaner eller i verste fall stanse all normal drift. Derfor har oppfølging av tilstrekkelig og god kvalitet på likviditet en høy prioritet i banken. Kvalitet og sikkerhet på likviditet prioriteres i stedet for avkastning. Omdømmerisikoen er sterkt knyttet til likviditetsrisikoen og blir også prioritert. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 16

18 Bankens policy for markedsrisiko fastsetter rammer for tillatte instrumenter, renterisiko og valutarisiko. Disse er basert på vedtatt risikotoleranse og overordnet strategi for markedsområdet. Risikoen styres i tillegg gjennom etablerte rutiner og retningslinjer. Bankens markedsrisiko skal være lav. Banken har i sin markedspolicy etablert rammer basert på vedtatt risikotoleranse og overordnet strategi for markedsområdet. Her fastsettes rammer for tillatte instrumenter, renterisiko og valutarisiko. Banken har små eller ingen rammer for investeringer med høy risiko. Hele rammen kan benyttes til plasseringer i OMF, fylkeskommunale- eller statspapirer. Det kan plasseres uten begrensning i korte norske statspapirer. Nedenfor vises bankens faktiske eksponering og rammer per Markedsrisiko Portefølgestørrelser Ramme (Mkr) Aksjer og egenkapitalbevis 3,7 10 Enkeltplassering i aksjer/egenkapitalbevis 1,0 2 Ansvarlig lån/fondsobligasjoner tot. port. 0,0 20 Enkeltplassering i ansv.lån/fondsobl. 0,0 3 Durasjon 0,1 1 Pengemarkedsfond (max pr. fond) 56,0 80 Eksponering pr. låntaker (obl. porteføljen) OK - Bankens strategi for operasjonell risiko fastsetter nivået for operasjonell risiko. Risikotoleransen er moderat. Banken skal innrette virksomheten slik at den i størst mulig grad unngår store tap knyttet til operasjonelle hendelser. Det er ikke registrert hendelser eller kundeklager som medfører vesentlige økonomiske tap siste år. Banken har strategisk eierskap i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS, i lag med ca. 78 andre selvstendige banker. Eierskapet medfører direkte fradrag i ansvarlig kapital pga at investeringen overstiger 10% av bankens rene kjernekapital. Banken har i tillegg strategisk eierskap i Heimdal Eiendomsmegling AS og Melhus Regnskap AS. Eierandelen i Heimdal Eiendomsmegling AS er i løpet av 2016 økt til 51%. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 17

19 Med bakgrunn i dette har styret vedtatt minimumsmål for både ren kjernekapital, kjernekapital og ansvarlig kapital for de kommende tre år. Minimumsmålene er slik at banken har en tilfredsstillende margin ned mot summen av pilar 1 krav, internt beregnet pilar 2 tillegg og samlede bufferkrav. I tillegg må banken hensynta det som antas å være markedets forventning til kapitalnivå. Bankens minimumsmål er vist i tabellen nedenfor: Minimumsmål for kapitaldekning (inkl. Pilar II) Ren kjernekapitaldekning 12,8 % 12,8 % 12,7 % Kjernekapitaldekning 14,3 % 14,3 % 14,2 % Ansvarlig kapitaldekning 16,3 % 16,3 % 16,2 % Det er ikke kjent hva markedet krever, men vi må hensynta det som antas at markedet forventer til kapitalnivå i banken. Vi har i Eika-sammenheng vært en bank som i snitt har hatt noe lav kapitaldekning, men godt over lovkravene. Vi har likevel en god «standing» i markedet og har aldri hatt problemer med å skaffe likviditet eller kapital. I tillegg er dette til priser som er bedre enn hva bankens rating skulle tilsi. I tillegg er vi i motsetning til mange andre eika-banker en bank som har egenkapitalbevis notert på børsen. Bankens mål er vist i tabellen nedenfor. Styringsmål for kapitaldekning Ren kjernekapitaldekning 15,0 % 15,0 % 15,0 % Kjernekapitaldekning 16,5 % 16,5 % 16,5 % Ansvarlig kapitaldekning 18,5 % 18,5 % 18,5 % Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 18

Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital Tall i NOK Innskutt kapital 247.936 Opptjent kapital, ekskl. foreslått utbytte 476.043 Fradrag immaterielle eiendeler -2.013 Fradrag "prudent valuation" -698 Fradrag for ansvarlig kapital andre finansinstitusjoner,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper... 2

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Kombinert bufferkrav 79.708

Kombinert bufferkrav 79.708 Sum 5.339 Kombinert bufferkrav 79.708 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 0 0 0 0 Lønnstakere o.l. 1.523.397 50.777 1.784 1.575.958 Utlandet 26.092 0 0 26.092 Næringssektor

Detaljer

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av stemmerett Forretningskontor Type virksomhet Glåmdalsmegleren

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember Styremøte sak 38/2016

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember Styremøte sak 38/2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2015 Styremøte 23.05.2016 sak 38/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS

Detaljer

Sum ,33 %

Sum ,33 % Sum 600 1.005 33,33 % 2015 2014 Sparebankens fond 96.085 91.985 Gavefond - - Sum egenkapital 96.085 91.985 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -2.885-2.397 Sum ren kjernekapital 93.200 89.588

Detaljer

Kombinert bufferk rav 265

Kombinert bufferk rav 265 Kombinert bufferk rav 265 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 114.283 114.283 Lønnstakere o.l. 4.254.385 228.109 23.567 4.506.061 Utlandet 12.838 78-12.916 Eika Boligkreditt

Detaljer

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2016 Kapitaldekning 2016 2015 Egenkapital per 01.01 275 680 257 428 Årets resultat etter skatt og utbytte 58 344 18 251 Sum egenkapital 334 024 275 680 Fradrag

Detaljer

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204.

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204. 2016 Sparebankens fond 121.651 Gavefond 205 Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 75.227 Overkursfond 680 Utjevningsfond 1 Sum egenkapital 197.764 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Detaljer

Kombinert bufferkrav 145

Kombinert bufferkrav 145 Kombinert bufferkrav 145 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 76.740 163 76.903 Lønnstakere o.l. 2.078.081 126.768 139.806 2.344.655 Utlandet 14.596 2.693 17.289 -

Detaljer

Pilar III Drangedal Sparebank. Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko

Pilar III Drangedal Sparebank. Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,29 % 658 25 mill. Ansvarlig

Detaljer

Sum Kombinert bufferkrav 163 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.697.912 199.307 1.139 2.898.358 Utlandet - - - - Næringssektor fordelt:

Detaljer

Kombinert bufferkrav

Kombinert bufferkrav Sum 5.339 Kombinert bufferkrav 92.932 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 0 0 0 0 Lønnstakere o.l. 1.658.842 64.198 1.685 1.724.725 Utlandet - 0 0 0 Næringssektor

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III. 31. desember Skue Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III. 31. desember Skue Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III 31. desember 2014 Skue Sparebank Kombinert bufferk rav 248.303 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 100.345 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 1.819.947 105.074 40.710 1.965.731 Utlandet 887 - - 887 Næringssektor fordelt:

Detaljer

Kombinert bufferk rav 83

Kombinert bufferk rav 83 Kombinert bufferk rav 83 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l. 1.548.682 101.058 8.896 1.658.636 Utlandet 1.525 1.525 Næringssektor fordelt: Jordbruk,

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 149.935 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 109.698 438-110.136 Lønnstakere o.l. 2.976.598 68.664 11.028 3.056.290 Utlandet 31.424 42-31.466

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 51.157 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 757.571 48.085 22.721 828.377 Utlandet 10 - - 10 - Næringssektor fordelt:

Detaljer

Kombinert bufferk rav 65

Kombinert bufferk rav 65 Kombinert bufferk rav 65 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l. 1.487.333 117.449 51.172 1.655.954 Utlandet - - Næringssektor fordelt: - Jordbruk, skogbruk,

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

Kombinert bufferkrav

Kombinert bufferkrav Kombinert bufferkrav 72.538 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.269.662 63.049 17.703 2.350.414 Utlandet 4.773 39-4.812 Næringssektor

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 100.345 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 1.819.947 105.074 40.710 1.965.731 Utlandet 887 - - 887 Næringssektor fordelt:

Detaljer

TILKNYTTEDE SELSKAPER

TILKNYTTEDE SELSKAPER TILKNYTTEDE SELSKAPER Tilknyttede Kommune Selskapskapital Antall aksjer Eierandel Total EK Resultat 2014 Bokført verdi Sp. b. Eiendom sm egl. A S A skim 600 1.250 20,83 % 2.045 451 353 Type virksomhet:

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav...

Detaljer

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,82 % 753 25 mill. Ansvarlig obligasjonslån nok 2014 19.03.2024 3,65 % 946 30 mill. Emisjonsdato for fondsobligasjonen

Detaljer

Pilar 3 - Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX

Pilar 3 - Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 - Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX PILAR 3 - INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2.

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) 0 1. Innledning og formål med dokumentet... 2

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2015 Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital De metodene som banken bruker ved beregning av minimumskravene

Detaljer

Ansvarlig kapital i andre finansinst.

Ansvarlig kapital i andre finansinst. Sum Sparebankens fond 428 934 Sum egenkapital 428 934 Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse -1 417 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -23 759 Sum ren kjernekapital 403 758 Sum kjernekapital

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Pilar III - 2013 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Ørje, 19.03.2014 Side: 2/17 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX (Pilar 3)

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX (Pilar 3) BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Side 1 INFORMASJON

Detaljer

Kapitaldekning i % 20,13 % Kjernekapitaldekning 18,33 % Ren kjernekapitaldekning i % 18,33 %

Kapitaldekning i % 20,13 % Kjernekapitaldekning 18,33 % Ren kjernekapitaldekning i % 18,33 % Sparebankens fond 447 245 Sum egenkapital 447 245 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -18 398 Sum ren kjernekapital 428 847 Sum kjernekapital 428 847 2015 Ansvarlig lånekapital 50 000 Fradrag

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 21.03.2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011

Detaljer

Kapitaldekning. Sum kjernekapital Sum tilleggskapital - - Netto ansvarlig kapital

Kapitaldekning. Sum kjernekapital Sum tilleggskapital - - Netto ansvarlig kapital Kapitaldekning 2014 2013 Sparebankens fond 80.369 77.766 Gavefond 100 100 Sum egenkapital 80.469 77.866 Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse -646-815 Fradrag for immaterielle eiendeler -3.439

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

PILAR 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

PILAR 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) PILAR 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31.12.2013 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2015 Cathrine Dalen Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV...

Detaljer

Selskaper som er delvis konsolidert egenkapitalmetoden (tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) Bokført verdi Eierandel

Selskaper som er delvis konsolidert egenkapitalmetoden (tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) Bokført verdi Eierandel 1. INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET Formålet med dette dokumentet er å oppfylle kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriftens del IX (pilar 3). Alle tall i dokumentet

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 23.03.2011 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2015 Høland og Setskog Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2015 Høland og Setskog Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) 0 1. Innledning

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013. Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2016 Høland og Setskog Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2016 Høland og Setskog Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) 0 1. Innledning

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) 0 1. Innledning og formål med dokumentet... 2

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Meldal Sparebank desember 2016

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Meldal Sparebank desember 2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) - 31. desember 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) FEIL!

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2012 Basel II - Pilar 3 Ørje, 20.03.2013 1 Innhold Side 1.0 Innledning og formål med dokumentet 3 2.0 Konsolidering 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 3. Kapitalkrav... 2 3.1 Ansvarlig kapital og kapitalkrav...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper, tilknyttede selskaper

Detaljer

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 29.203 34.881 133.563 Rentekostnader og lignende kostnader 9.478 15.886 57.606 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2010 ANDEBU SPAREBANK Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering...

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 6.762 6.410 13.277 12.680 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.127 2.115 4.175 4.375 8.429 Netto rente-

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - Arendal og Omegns Sparekasse

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - Arendal og Omegns Sparekasse Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 3. Kapitalkrav...

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2014 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2014 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2014 Basel II - Pilar 3 Trøgstad, 18.03.2015 1 Informasjon i samsvar med kravene i Kapitalkravforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr. 31. desember

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3)

INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper, tilknyttede

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

PILAR III 2013 Oppdatert pr. 31.desember 2013 Vedtatt av styret 12.02.2014

PILAR III 2013 Oppdatert pr. 31.desember 2013 Vedtatt av styret 12.02.2014 PILAR III 2013 Oppdatert pr. 31.desember 2013 Vedtatt av styret 12.02.2014 1 Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning og formål med dokumentet 3 2 Konsolidering 2.2 Oversikt over datterselskaper, tilknyttede

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Foto: Haarberg Photo INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) 1. Innledning og formål

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

Oppdatert per 31. desember 2014

Oppdatert per 31. desember 2014 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 8.863 6.571 22.141 19.252 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.763 2.006 6.938 6.381 8.429 Netto rente-

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 Ørje, 05.04.2011 1 Innhold Side 1.0 Innledning og formål med dokumentet 3 2.0 Konsolidering 4 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer