Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie"

Transkript

1 SIDE 1 Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 SIDE 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 Ordinært sameiermøte i Kjørbo Vest Sameie avholdes mandag 28. april 2014 kl. 18:00 på Thon Hotel Sandvika. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET. 5. INNKOMNE FORSLAG. A) Endring av husordensregler, fremmet av styret (se side 14) B) Endring av vedtekter, fremmet av styret (se side 14) 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år. C) Valg av 1 varamedlem for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo, 20. mars 2014 Styret i Kjørbo Vest Sameie Stein Erik Jensen /s/ Lise Marit Berglund /s/ Finn-Åge Hermansen /s/ Marius P Jensen /s/ Sissel Snarli /s/

3 SIDE 3 ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret ROLLE NAVN ADRESSE PERIODE Leder Stein Erik Jensen Urds Vei Styremedlem Lise Marit Berglund Jongsåsveien 2 F Styremedlem Finn-Åge Hermansen Jongsåsveien 2 H Styremedlem Marius Jensen Jongsåsveien 2 K Styremedlem Sissel Snarli Jongsåsveien 2 J Varamedlem Georg A Ovesen Jongsåsveien 2 J Valgkomiteen Birger Natvig Jongsåsveien 2 H Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 196 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i Bærum kommune. Adresse: Jongsåsveien 2 Gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 SIDE 4 Styrets arbeid Styret har hatt 7 styremøter siden årsmøtet i 2013 I tillegg har det vært løpende kontakt og møter mellom styremedlemmene samt en rekke møter med Selvaag, Statens Vegvesen, Bærum Kommune og underleverandører til Kjørbo Vest. En mer utførlig orientering om styrets arbeid er omtalt under «Orientering om drift av Kjørbo Vest».. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak at felleskostnadene ble økt med 5% pr Andre inntekter består av erstatning fra Bærum Kommune, salg av portåpnere og nøkler, samt innbetaling av egenandel. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var på kr Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Hovedårsaken til avviket skyldes at styret hadde dårlig med regnskapshistorikk da budsjettet ble satt. I tillegg er tiltak løst ved at kostnadene er blitt akseptert lagt under garantidekning. Forhold som gjelder som ikke er avklart ved tiden for avslutning av 2013 regnskapet - men som kommer med i 2014 regnskapet er: a. Avtalen med Statens vegvesen om bidrag til dekking av drift og vedlikeholdskostnader av vei opp fra Jongåsveien. b. Forsikringsdekning av deler av kostnaden til sakene mot Selvaag Bolig og Bærum Kommune c. Bidrag fra Bærum Kommune til dekning av drift og vedlikehold av sykkel/gangsti innen Kjørbo Vest d. Andel felleskostnader fra næringsdelen for 2012 og Her lages det et eget regnskap som skal sikre en korrekt fordeling av kostnadene.

5 SIDE 5 Kostnadsdiagram Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader Styrehonorar & pers.kostn. Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Energi/fyring Kommunale avgifter Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. Resultatet ville vært på et høyere nivå om tilskuddene fra punktet ovenfor hadde blitt ført i Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er sameiets tilgjengelige midler, og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Sameiets arbeidskapital pr er kr For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 % og feieravgiften blir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2013.

6 SIDE 6 Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt med ca kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har ingen lån. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 5% økning av felleskostnadene fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo. 20. mars.2014 Styret i Kjørbo Vest Sameie Stein Erik Jensen /s/ Lise Marit Berglund /s/ Finn-Åge Hermansen /s/ Marius P Jensen /s/ Sissel Snarli /s/

7

8

9 SIDE 9 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

10 SIDE 10 BALANSE EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer 63 0 Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR Stein Erik Jensen /s/ Lise Marit Berglund /s/ Finn-Åge Hermansen /s/ Marius P Jensen /s/ Sissel Snarli /s/

11 ... SIDE 11 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasjeleie Leie tidl.år Felleskostnader Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Egenandel Bærum kommune Salg av nøkler 450 Portåpnere SUM ANDRE INNTEKTER

12 SIDE 12 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julebord for kr jf. note 11 NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Bygningsgebyr SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

13 SIDE 13 NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Porto Reisekostnader -835 Bankgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 620 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

14 SIDE INNKOMNE FORSLAG. A) Endring av husordensregler. Styret foreslår følgende endringer av husordensreglene: Se vedlagte forslag til endring av husordensreglene hvor det som er skrevet med «fet stil» er ny tekst og det som er skrevet med «kursiv stil» skal ut (side 27-30). På sidene følger også et «rent» eksemplar som viser hvordan styret mener teksten i de «nye» husordensreglene vil bli. B) Endring av vedtekter. Styret ønsker følgende endringer i dagens vedtekter: Endringen gjelder tillegg til 18 hvor det tilkommer et nytt avsnitt etter del 1. «Sameiet har inngått avtale med parkeringsselskap for gjeste og HC parkering innen- og utendørs. Alle plikter å følge de til enhver tid gjeldende reglene for parkering».

15 SIDE 15 ORIENTERING OM SAMEIETS DRIFT. Styret Styret har så langt ingen faste kontortider, men er tilgjengelig på forespørsler på mail eller per telefon. Styremedlemmenes ulike ansvarsområder vil fremkomme av sameiets hjemmeside. Styremedlemmenes mailadresse og telefonnummer fremkommer av hjemmesidene. Vaktmestertjeneste Vaktmesterselskapet ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til avtale og stillingsbeskrivelse. Vaktmester kan kontaktes på telefon eller Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. Vaktmester kan også utføre oppdrag for den enkelte beboer. Det blir etter egen avtale mellom Vaktmester og den enkelte. Detaljer om opplegget finnes på hjemmesiden til Kjørbo Vest. Hjemmeside Sameiet har en egen hjemmeside.- Vi oppfordrer alle til å følge med på hjemmesidene. Styret vil i løpet av kort tid kjøpe domenet for sameiets hjemmeside. Parkering Under årsmøtet i 2013 ble det enighet om at styret skulle arbeide videre med å finne en parkeringsløsning for gjesteparkeringsområdene.. Det er inngått en avtale med P-service som trer i kraft i løpet av mars Detaljer om avtalen - som gjelder utendørsparkeringen i syd mot Thon hotellet og i nord mot Jongåsveien 4 samt parkering innendørs - finnes dels på hjemmesiden til Kjørbo Vest og er dels sendt ut til samtlige beboere sammen med 2 stk parkeringskort til hver leilighet/oppstillingsplass. Uteområder. Styret har inngått avtale med Skaaret Landskap om vedlikehold av uteområdene sommerstid. Det skjer etter et fast opplegg. Av ulike årsaker har det vært behov for en god del utskiftninger av trær og busker. Det gjenstår en del utskiftninger som blir tatt når snøen er borte. Brannvarsling. Kjørbo Vest har et omfattende brannvarslingsopplegg som innebærer direkte kontakt med brannvesenet i Bærum. Da det er mange spørsmål knyttet til temaet vil en fra Brannvesenet være tilstede under årsmøtet og gi en orientering om hvordan opplegget fungerer og hva den enkelte bør gjøre i tilfelle brann. Lekkasjer mot garasjeområdene. Det har vært et antall lekkasjer ned mot bod og garasjeområdene som har medført at omådene mellom flere av husene har måttet brytes opp. Styret har diskutert temaet med Selvaag Bolig og alle kostnader knyttet til utbedringene er dekket av Selvaag Bolig. I tillegg har vi fått en utvidet garantiordning.

16 SIDE 16 Lekkasjer på taket. Under stormen i desember 2013 ble det avdekket at den valgte tekniske løsningen ved ytterkantene på taket ikke holdt mål i forhold til de kraftige vindkastene. Skadene er utbedret og det er foretatt endringer i den tekniske løsningen. Det har også forekommet lekkasjer i taket som nå er utbedret. I begge tilfellene har styret hatt løpende kontakt med Selvaag Bygg for å sikre at det gjennomføres en total gjennomgang av alle mulige sviktende løsninger. E16 utbyggingen På forsommeren i 2013 ble styret meddelt at E16 utbyggingen ble utsatt med et år pga budsjettmessige årsaker. Det har ikke kommet signaler som tyder på en ytterligere forsinkelse. I 2013 hadde styret flere møter med både Statens Vegvesen, Selvaag Bolig og Bærum Kommune for å avklare hvordan Statens vegvesen ville benytte det åpne området opp mot Jongsåsen. Styret ønsket en redusert bruk og løsningen ble til slutt begrenset til kun parkering i den øvre delen utenfor bygg 6 og 7 og opp mot Autovia forhandleren. Det blir også laget en jordvoll mellom gangstien og P-plassområdet som ytterligere sikrer en mest mulig skjerming. Styret har også inngått en avtale med Statens Vegvesen hvor de bidrar til å dekke drift og vedlikehold av veien opp fra rundkjøringen. Drift og vedlikehold av veier/broer inne på Kjørbo Vest området Styret har i lengre tid etterspurt en broløsning mellom Kjørbo Vest og Kjørboområdet. Også her er det avholdt flere møter med både Bærum Kommune og Selvaag Bygg. Problemstillingen med å gjennomføre den planlagte løsningen har vært at fundamenteringen av en permanent bro kommer i konflikt med tunnelløsningene til E16. Styret anser dette som en sak mellom Selvaag og Bærum Kommune da reguleringsplanen tilsier en slik løsning. Bærum Kommune har kjøpt inn en midlertidig løsning som blir satt på plass i løpet av første halvår Styret ønsker en klarere permanent løsning som også omfatter ansvaret for gang/sykkelstien innen Kjørbo Vest. Her er det et delt ansvar mellom Bærum Kommune og Kjørbo Vest som det må komme en avklaring på. Styret har dette som en av sine prioriterte oppgaver. Gangsti opp til Jongsåsen Gangstien opp til Jongsåsen kom på plass i 2013 og ble bygget ut av Bærum Kommune. Innglassing av balkonger og markiseløsninger De foreslåtte løsningene med innglassing eller markiseløsning ble presentert og gjennomført i Interessen var stor og leverandørene vil komme med nytt tilbud i Elbilløsninger Styret har fått en del spørsmål om ladestasjoner for elbiler. Styret har foretatt en vurdering av mulighetene og tre sentrale spørsmål må avklares: a. Kapasiteten på strøm inn til Kjørbo Vest har en begrensning og vil kun tillate en delvis løsning b. Kostnadene for å ettermontere uttak og sette opp målere har vist seg å være temmelige kostbare og må løses av den enkelte. c. P-plassene er i dag koblet mot den enkelte leilighet.

17 SIDE 17 Bilkjøring på gang/sykkelstier. Styret noterer seg at det er en betydelig kjøring inne på Kjørbo Vest området som anses være unødvendig. I tillegg er det flere som parkerer langs kantene. Den både hindrer annen trafikk og ødelegger beplantingen utenfor det asfalterte området. I forbindelse med ny parkeringsløsning vil parkering på gang/sykkelstiene bli bøtelagt. Næringslokalene De aktuelle næringslokalene er nå utleid og kjøpt opp av Onarheim Eiendom. Nøkler/skilt Nøkler kan bestilles ved å kontakte styret. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles som angitt på hjemmesidene. Andre tjenester I den grad noen har behov for bistand i sin leilighet kan vaktmester kontaktes. Se hjemmesidene. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

18 SIDE 18 Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon, se Avtale om leveranse av elektrisk kraft Sameiet har avtale med Hafslund og kjøper til spotpris. Radonmåling, ny strålevernforskrift Fra er det krav om radonmåling i alle boliger som skal leies ut. Dette er utleiers ansvar. Statens Strålevern anbefaler, uavhengig av om boligen skal leies ut eller ikke, at alle som har oppholdsrom i en underetasje eller i en av de tre nederste etasjene over bakkeplan, måler radonkonsentrasjonen. For mer informasjon: For Kjørbo Vest gjelder at de målingene som ble foretatt av Selvaag Bygg viste meget lave verdier. I tillegg er leilighetene plassert oppe på en garasjedel som ytterligere reduserer mulighetene for spesielle radonverdier. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

19 SIDE 19 VEDTEKTER for Kjørbo Vest Eierseksjonssameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr Eiendommen - formål Kjørbo Vest Eierseksjonssameie (heretter sameiet) er et kombinert eierseksjonssameie i eiendommen gnr. 52, bnr. 160 i Bærum kommune med påstående bygninger, installasjoner og anlegg (heretter eiendommen). Til sameiets eiendom ligger gnr 52 bnr 159 som benyttes til felles atkomst og parkeringsplass for besøkende i sambruk med gnr 52 bnr 46 i samsvar med reguleringsplan for Kjørbo Magasinleir. Eiendommen er oppdelt i de eierseksjoner (heretter i fellesskap omtalt som seksjonene ) som fremgår av vedlagte seksjoneringsbegjæring (vedlegg 1), med situasjonsplan og plantegninger. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg. 2 Organisering av sameiet Sameiet består av 5 næringsseksjoner (heretter omtalt som næring ) og 191 boligseksjoner (heretter i fellesskap omtalt som bolig ). Bruksenhetenes hoveddel består av klart avgrensede og sammenhengende deler av bebyggelsen på eiendommen slik som angitt i seksjoneringsbegjæringen. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter (inkl tilleggsareal) er fellesareal. Sameiebrøkene bygger på hoveddelens BRA areal, eksklusive evt. tilleggsdeler (som boder og parkeringsplasser), balkonger og markterrasser. Eiendommen er et kombinasjonsbygg, og verken sameiermøte eller Sameiets styre kan fatte beslutninger som på en urimelig og vesentlig måte begrenser eller vanskeliggjør lovlig næringsvirksomhet i Eiendommens næringsseksjoner. 3 Rettslig råderett Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon med tilleggsareal, herunder rett til salg, pantsettelse og utleie. De andre sameierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jfr eierseksjonsloven 25.

20 SIDE 20 4 Rett til bruk 4.1 Seksjonen Den enkelte sameier har med de presiseringer som fremgår nedenfor enerett til bruk av Seksjonen. Bruken av Seksjonen må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. Seksjonene kan bare nyttes til det formål som er fastsatt i seksjoneringsbegjæringen for den enkelte seksjon. Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas uten reseksjonering etter eierseksjonsloven 13 (2). For næring skal gjelde alminnelige åpningstider i hht. offentlige normer godkjent av Bærum kommune til enhver tid. Varelevering skal skje mellom kl 06:30 og kl 20:00. Virksomheten skal uansett utøves på en måte som hensyntar boligseksjonene. 4.2 Fellesareal Den enkelte sameier har, med de unntak og presiseringer som fremgår nedenfor, rett til å nytte eiendommens fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. Bruken av fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. Det er avtalt rett til eksklusiv bruk av enkelte fellesarealer for bolig og næring. Arealene er nærmere angitt i en bruks- og vedlikeholdsplan vedlagt disse vedtektene (vedlegg 2) Eksklusiv bruk av fellesareal for næringsseksjonen Næringsseksjonen har rett til eksklusiv bruk av følgende arealer: - Fasader, inngangspartier, tekniske rom og boder som utelukkende betjener næringsseksjonene. - Utvendig areal for næringsseksjonene, som angitt i bruks- og vedlikeholdsplanen. - Søppelrom og ventilasjonsrom, som angitt i bruks- og vedlikeholdsplanen Eksklusiv bruk av fellesareal for boligseksjonene Boligseksjonene har rett til eksklusiv bruk av følgende arealer: - Fasader, inngangspartier, oppganger, trappeløp og heiser som utelukkende betjener boligseksjonene. - Utvendig areal (lek, opphold o.l.), som angitt i bruks- og vedlikeholdsplanen. - Boder og tekniske rom som utelukkende betjener boligseksjonene. For markterrasser på bakkeplan har boligseksjonene som ligger i direkte tilknytning til markterrassen eksklusiv bruksrett. 5 Ordensregler Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Ordensreglene kan ikke inneholde bestemmelse som strider med 2, 5. ledd, 4, 3. ledd og Bygningsmessige arbeider Arbeider som kan medføre endring av fasade eller flate mot fellesareal, som utskifting av vinduer og dører (på eller ut til fellesareal), utvendige lamper på balkong til den enkelte bruksenhet, oppsetting og fargevalg av markiser, endring av utvendige farger etc, kan bare gjennomføres etter godkjenning fra styret. Videre kreves styrets godkjennelse for arbeider som berører fellesanlegg som vann, avløp eller elektrisitet dersom arbeidene kan medføre en særlig risiko for skade eller kan innebære en urimelig belastning av fellesarealene.

21 SIDE 21 Næringsseksjonene skal ha en felles profil for reklame og markedsføring. Reklame eller markedsføringsutstyr på fasaden til næring skal godkjennes av styret. Det forutsettes at eventuelle inngrep har nødvendige offentlige tillatelser og for øvrig ikke bryter med fasadens visuelle profil og ikke er til urimelig ulempe for andre seksjonseiere. For øvrig kan samtykke ikke nektes. Ledning, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes funksjonshemming. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 7 Felleskostnader Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader) fordeles på sameierne etter sameiebrøken med mindre annet fremgår av denne bestemmelse eller særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. - Kostnader forbundet med drift og vedlikehold av fellesarealer hvor det er gitt rett til eksklusiv bruk, jf 4.2.1, og 18, skal fordeles på de sameierne som har bruksretten. - Næring skal dekke kostnader forbundet med egne tekniske anlegg, renovasjon, vann og avløp som utelukkende betjener næringsdelen. - Bolig skal dekke kostnader forbundet med egne tekniske anlegg, renovasjon, vann og avløp som utelukkende betjener boligdelen. - Kostnader forbundet med faste parkeringsplasser seksjonert som tilleggsdeler til seksjonene fordeles mellom seksjonene som har bruksrett, med en lik andel for hver parkeringsplass. - Kostnader forbundet med kollektiv kabel-tv og evt. bredbånd/internett fordeles mellom seksjonene som er tilknyttet med en lik andel pr seksjon. - Kostnader forbundet med administrasjon av sameiet som for eksempel, forretningsførsel, revisjon, styrehonorar og kontorkostnader skal fordeles med en lik andel pr. seksjon. Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet skal også dekke avsetning til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs 1 Mortensrud Bs Til seksjonseierne i Mortensrud Bs Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

VEDTEKTER for Lillohagen Nedre Sameie. fastsatt i forbindelse med seksjonering / 2012 i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr.

VEDTEKTER for Lillohagen Nedre Sameie. fastsatt i forbindelse med seksjonering / 2012 i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. VEDTEKTER for Lillohagen Nedre Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering / 2012 i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93 1 Eiendommen - formål Lillohagen Nedre Sameie (heretter

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre

Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre 1 Sameiet Vulkan Nordre Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31

VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 1 Eiendommen - formål Lillohøyden 2 Sameie er et eierseksjonssameie i eiendommen

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23. FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 1 Eiendommen - formål Yes Heim boligsameie 2 (heretter sameiet)

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER for. SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.

UTKAST TIL VEDTEKTER for. SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23. UTKAST TIL VEDTEKTER for SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 Utarbeidet den 25.04.2013 1 Eiendommen - formål Sameiet Sjøfront

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE 1 fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 [Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt] Utarbeidet

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie 1 Gla'enga Eierseksjonssameie Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer