Årsberetning Stiftet 1.august 1993

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009. Stiftet 1.august 1993"

Transkript

1 Årsberetning 2009 Stiftet 1.august 1993

2 Onsdag 24 februar 2010 kl 19:00 i. Dagsorden 2009 Årsmøte - YBBK 1. Åpning og godkjenning av innkalling. 2. Valg av dirigent(er), referent(er) og 2 representanter til å underskrive protokollen. 3. Godkjenning av fremmøte representanter (stemmeberettiga ). 4. Godkjenning av saksliste. Saksliste 1. Årsberetning. 2. Regnskap i revidert stand. 3. Innkomne forslag og saker frå styret. 4. Innkomne forslag og saker frå medlemmer. 5. Medlemskontingent. Styret forslår at medlemskontingent vert auka med 10%. Dette for å kompensera for auka utgifter. Tidlegare har Mini/micro og medlemmer frå 13 til og med 15 år måtta selga loddbøker for kr. 500,- i året som ein del av kontingenten. Styret foreslår at loddsalget går ut. Begrunninga er at loddsalg krev mykje arbeid både for styret og medlemmer utan at det gjev større inntekter for klubben. Medlemskontingenten blir som følger: Kontingent pr. Halvår: Kr for mini/micro, fra 13 år til og med 15 år er kontingenten kr år, Junior, senior og Divisjons lag betaler kr Voksne betaler kr Skulle dei pådra seg walk over må laget betale den selv. Alle lag fra 16 år og opp må delta på dugnadsarbeide (unntatt voksne menn). Dersom dei uteblir må dei betale kr til klubben. Vi har familie moderasjon iht. Vedtekter*. Pr halvår 2009 Kontingent Arbeid Kontingent Arbeid 2010 Mini/micro 500 Lodd år 750 Lodd år - divisjonsspel timers dugnad timers dugnad Voksen Tilegg for dobel serie Familie rabatt på 25% for familiemedlemmer utover første medlem. * Styremedlemmer, oppmenn og trenere uten lønn, får spille gratis.

3 6. Vedta budsjett. 7. Organisasjonsplan. Styret foreslår følgende organisasjon av klubben for 2010 sesongen: Sverre Breistein- leder /oppmannskontakt Lise Falch-Monsen - nestleder Tormod Raa sportslig ansvarleg Monica Fristad - kasserer Synneve Lillestrøm materialforvaltar/sekretær Arvid Sallaup web ansvarleg/oppmannskontakt Varemedlem: Sverre Bjørnhaug Når det gjeld endelege ansvarsområder iht. vedtekter utover ledervervet og nestledervervet, vil det nye styret konstituere seg endeleg på første styremøte etter årsmøtet. Valgkomité 2011: Utgåande styremedlemmer 2010: Beathe Haaland Anette Øyen Revisor for neste budsjettår: Eva H. Steen 8. Valg av nye representanter til styret og utvalg. a) Leder b) styremedlemmer (nestleder, sekretær, kasserer, oppmannskontakt, materialforvalter, webansvarlig, sportslig ansvarlig) c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. 11 pkt. 9. d) 1 revisor e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. Styret foreslår at leder og nestleder representerer YBBK. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Med venleg helsing styret.

4 Leder Sverre Breistein: Nok eit basket-år er gått. Når vi ser tilbake på 2009, så har det vore eit innholdsrikt år. Året har bydd på både opp- og nedturar; brakseirer og forsmedelige tap. Men slik er det å driva idrett. Tap og vinn med samme sinn, er det eit ordtak som seier; sjølv om det ikkje er alltid like lett. Men mykje spennande har vi fått vore med på, både spelarar, trenarar, styremedlemmer og foreldre. For å starta med medlemstalet så har det dessverre gått ned dette året. I fjor noterte vi oss for 186 medlemmer i klubben. I siste opptelling for inneverande år ligg medlemstalet på 157. Grunnane til nedgangen er mange, og vi ser heilt klart at konkurranse med andre idretter er stor. Desto viktigare er det difor med rekruttering, og dette vil vi prioritera i tida framover. Sportsleg sett har vi i Ytrebygda Basketball Klubb også i år sett spor etter oss i den bergenske basketballfamilien. Vi har eit betydeleg antal spelarar på kretslag i dei eldre årsklassane og i tillegg eit kneppe spelarar på landslagssamlingar. Dette er ein flott fjær i hatten for trenarane som jobbar mange timar med dei flotte ungdomane våre; noko som også er formidla til underteikna frå krefter utanfrå klubben. Spesiellt må vi få gratulera Jeanine Flaaten som på ei trenarsamling i Oslo i januar vart kåra til Årets Trenartalent. Men vi håpar at dette også vil motivera dei yngre årsklassane i satsinga si vidare på parketten. Likevel er det breidden i YBBK som vi må prøva å ivareta. Vi har for tida 15 lag fordelt på aldersklasser 2003 til 3.divisjon menn og 1.divisjon kvinner. Dette er eit betydeleg antal lag, som igjen betyr at vi bidrar mykje til rekrutteringa til basketen i Hordaland. La oss alle jobba for at ungdomane våre kan fortsetta å driva med ein flott idrett i eit sunt miljø. Det er mange utfordringar som ligg og ventar når vi skal legga slagplanen for neste år. Noko av det som vert svært viktig å prioritera er å skaffa nye trenarar. Utan trenarar, stoppar basketen i Ytrebygda! Trenarar saman med oppmenn gjer ein svært viktig jobb. Og det skal de vita: Vi set stor pris på det arbeidet som vert lagt ned i form av trening, planlegging, foreldremøter og dugnader. Når det gjeld økonomien i klubben, så har vi no fått ein litt anna kvardag å forholda oss til etter at automatinntektene har forsvunne. Sjølv om økonomien pr. dags dato er sunn, må vi jobba vidare med uforminska styrke for å skaffa inntekter til klubben. Dette er ikkje alltid like enkelt når vi ligg midt i nedslagsfeltet til andre store idrettslag. Vi oppfordrar alle, både medlemer og foreldre, til å komma med innspel om mogelege inntektskilder. Når no 2010 står framfor oss, så håpar vi at det vert eit år der både bredde og topp vil få sin rettmessige oppmerksomheit. Vi håper også at alle våre medlemmer skal ha ein klubb som dei kan vere stolte over; det bør jo væra ein grunn til at vi heiter PRIDE. Lat oss alle jobba saman for det! Mvh, Sverre

5 Nestleder Beathe Haaland: Som alle sikkert forstår er det ikke noen enkel oppgave å skaffe penger til drift av klubben, men selvfølgelig er det jobbet en del med det også i året som har gått. Avtalen med Bergen Air Transport som ble inngått i 2008 fortsetter og vil også gjøre det til neste år. Etter det har de opsjon på ytterligere 2 år som vi selvfølgelig håper på går i orden. Vi har fortsatt avtalen med Sponsor Team (salg av toalettpapir o.l.) som har gitt oss økende inntekter hvert år. Oppfordrer alle som ikke er inne på denne avtalen til å verve seg det gir penger i YBBK sin kasse. Se vår nettside YBBK.NO, En annen avtale vi har fortsatt i 2009 er LA BERGEN SKINNE. (dugnad med bossplukking i Sandsliområdet) Dette gir oss greie penger uten for mye jobb for den enkelte. Grasrotandelen har gitt oss inntekter, men det hadde vært ønskelig at flere av våre medlemmer sine familier og venner hadde registrert seg med YBBK som mottaker av disse midlene. Vi har søkt en del støtteordninger både med tanke på penger og utstyr. Noen innbringende andre ikke. BKK har i år som i fjor sponset oss med ett draktsett. Disse ble mottatt i februar Klubben har blitt sponset med andre midler som f.eks. gaver ti lotteri og frukt til en del arrangementer. I året som gikk prøvde vi oss på noe nytt salg av Enjoy rabatthefter. En del av disse inntektene er kommet med i regnskapet for 2009, men noe vil også komme i Det var en god del å tjene på dette salget, men vi har dessverre opplevd varierende interesse for å selge disse, men noen har vært utrolig flinke! Viser til regnskap 2009 for utfyllende detaljer ang. inntektene.

6 Sekretær Annette Handing Øien: Styret i 2009 (fra mars 2009) har bestått av følgende personer: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Sportslig ansvarlig Oppmannskontakt Webside Materialforvalter Varamedlem Sverre Breistein Beathe Namtvedt Haaland Annette H. Øien Synneve Lillestrøm Tormod Raa Eva H. Steen Arvid Havsgård Arvid Sallaup Monica Fristad Revisor: Eivind Kristiansen Styret (2009) i YBBK har hatt 11 møter. Styret (2008) var ansvarlig for å arrangere årsmøtet i februar. Styremøtene er avholdt i og har hatt en varighet på ca. 2,5-3 timer. Styrets sekretær har skrevet referat fra hvert møte. Faste punkter på dagsorden har vært: - Inntekter - Finansiell status - Sportslig status - Status fra oppmenn - Materialforvaltning - Websiden - Tidsfrister og oppfølging av tidligere vedtak I tillegg har det vært enkeltsaker fremmet av styrets medlemmer og innkomne saker til styret. Vi har også i år hatt to loddboksalg. Det ene lotteriet var det de enkelte lagene som måtte sørge for to gevinster hver, og det andre lotteriet var vi (styret) rundt hos velvillige butikker i nærområdet og fikk inn gevinster. Vi har satt i gang en kampanje for å verve flere kjøpere til Sponsorteam. Etter to år som sekretær takker jeg for meg. Hilsen Annette

7 Oppmannskontakt Eva Hjellestad Steen: Enda et basket år er over. YBBK er en aktiv klubb med masse basketglede, innsatsvilje, oppslutning fra oppmenn, styret og foreldre. Det er flott å ha fått være en del av en slik klubb. Som oppmannskontakt har jeg vært bindeleddet mellom oppmennene og styret. Jeg har videreformidlet informasjon fra styret, samt viderebrakt/svart på spørsmål fra oppmennene. Jeg har ofte kontaktet Kretsen (region Vest) for å få hjelp. Der har jeg alltid fått god hjelp av den positive Torkild Rødsand. Det er blitt avholdt 2 oppmannsmøter i år med god oppslutning blant oppmennene. YBBK har også dette året hatt dugnader som Åpen hall, La Bergen Skinne. Åpen Hall: Bergen kommune holder hver søndag Åpen hall for barn i bydelene. Vi i YBBK har tilbud om å holde åpen kiosk annen hver søndag i under Åpen hall kl De lag som har ønsket å være med på denne ordningen er blitt satt opp på en vaktliste. Inntektene er gått til hvert enkelt lag. Det har vært god oppslutning av lagene. I våres ble vi sponset av Toro med vaffelrøre og rett i koppen sjokolade/solbærtoddy til bruk under dette Åpen hall. Det søkes pr.brev til Toro. La Bergen skinne Også i år har vi vært med på å holde Bergen ren. En gang i måneden fra april tom september har lagene fra YBBK plukket boss på Sandsli. Inntekten fra dette arbeidet er gått direkte til klubben. Jeg har satt opp lister med 3-4 lag som har plukket boss sammen. Hvert lag har blitt tildelt 2 dugnads dager. Det har vært litt ymse med laginnsatsene. Noen lag har stilt mannsterkt, mens andre ikke har vært like flinke. Lag som har sluttet: Jenter-98 med oppmann Thomas Mildestvedt gikk dessverre i oppløsning etter serieslutt våren J-97-2 med oppmann Randi Fjelstad ble innlemmet i J-97-1 da det ikke var nok spillere til å ha et eget lag etter sommerferien. G 2000 og G 2001 startet ikke opp igjen etter sommerferien. Nye lag høst 2009: J/G 2003 med oppmann Stig Jacobsen. U-18 kvinner og 1. div kvinner med oppmann Karina Nesheim Prestegård. Nye oppmenn: J-1999/2000 Jarle Wang-Andersen tok over som oppmann etter Sverre Breistein. J-95 Sigrun Stølsnes tok over etter Eva Hjellestad Steen G-98 Joachim Høegh-Krohn tok over etter Lena Bruto. Endringer i spillerlister er blitt sendt til meg, og jeg har videresendt dem til kasserer. Som oppmannskontakt har jeg fulgt med på NBBF,Regionens, Ulrikens og Gimles nettsider. Når det er kommet invitasjoner til cuper, basketskoler og andre tilstelninger så er disse blitt videre formidlet til oppmennene. Spesielt ved Åpnings-,Jule- og Hansa cup har dette vært viktig da de ofte har vært kort påmeldingsfrist. Oppmennene har gitt tilbakemelding om laget deres har villet delta og jeg har meldt på lagene samlet til de lokale cupene.

8 Jeg gir meg nå som oppmannskontakt i YBBK. Ønsker å takke alle oppmenn og styremedlemmer for et godt samarbeid i året som har godt. Det er mye god basketånd i YBBK. Jeg ønsker min etterkommer lykke til i de neste 2 sesonger. Mvh. Eva Hjellestad Steen

9 Materialforvalter Arvid Sallaup: I år har to lag fått nye drakter. Det var Jenter 94 Hjellestad og Gutter 94. Nike har kommet med en ny kolleksjon som har en ennen blåfarge enn før. Gutter 94 har fått av den nye kolleksjonen. Av ulike årsaker viser det seg at det å anskaffe drakter er en prosses som tar ganske lang tid. Det betyr at behov for nye drakter bør meldes inn så tidlig som mulig. YBBK har også en klubbpakke med ulike effekter til salgs for klubbens medlemmer. I år har det innkjøpt nye bagger og vi har fått rimelige baller fra Gresshoppa. Klubbpakken oppdateres vår og høst. Salget i 2009 har gått tregt. Dette kan det være mange årsaker til, slik som dårlig markedsføring, feil innhold eller at markedet er mettet etter godt salg tidligere år. I har YBBK en bod. Denne er avlåst med hengelås med kode. I boden er det isposer og tape.

10 Sportslig Ansvarlig Tormod Raa: Det har på mange måter vært et spennende år sportslig sett i YBBK. Vi har hatt mange utfordringer, og både oppturer og nedturer. Klubben har dessverre opplevd en reduksjon i antall medlemmer, i det flere av de eldre spillerne har valgt å slutte. Noen har sluttet å spille basketball, mens andre igjen har av ulike årsaker valgt overgang til andre klubber. Det vil alltid være noe frafall av eldre spillere slik vi har opplevd i 2009, og det er derfor svært viktig at vi fokuserer på rekrutteringen av nye spillere. Dette lyktes vi ikke med i 2009 dessverre. Vi hadde den årlige rekrutteringsdagen i august like etter skolestart, og ca. 70 barn stilte forventningsfullt opp. Tilbakemeldingene fra barna og foreldrene etter rekrutteringsdagen var positive, men vi klarte av ulike årsaker ikke å organisere treningene for de nye slik at vi lykkes med å holde på disse spillerne. Det er derfor ikke så menge av de som møtte på rekrutteringsdagen som er medlemmer i klubben i dag dessverre. Antall medlemmer i YBBK er i løpet av 2009 redusert noe. Dette forteller oss at rekrutteringsdagen er svært viktig, og vi jobber allerede med hva vi kan gjøre for å endre oppfølgingen etter denne fra høsten I året som har gått har vi laget nye trenerkontrakter, som regulerer forholdet mellom klubben og den enkelte av alle våre trenere. Det er fortsatt ikke formelt undertegnet avtaler med alle trenerne, men dette forventes å være på plass snarest. Klubben ser det som viktig at de formelle forholdene er på plass når det gjelder samarbeidet med alle trenerne. Fjoråret var sportslig sett bra for YBBK, med flere gode plasseringer i ulike cuper. Dessverre klarte ikke U16 kvinner å kvalifisere seg til NM slik vi hadde håpet, med de kommer helt sikkert sterkt tilbake. De ulike lagene har gjennom 2009 greid seg relativt godt i den hjemlige serien, og Gutter 1996 gikk helt til topps og ble kretsmester i sin klasse. Blant de 72 spillerne som ble tatt ut på de 6 ulike regionslagene høsten 2009, var det hele 15 spillere fra Ytrebygda. Dette er imponerende, og viser at klubben vår hevder seg godt i konkurransen med de andre klubbene i vår region. De siste årene har YBBK hatt mange flere jentelag enn guttelag. Det jobbes derfor med å bygge opp guttesiden i klubben, slik at fordelingen skal bli noe jevnere. Vi har nå 2 guttelag som hevder seg godt, og som har mange spillere, dette er 1994 og Videre jobber vi med å bygge opp 1998-laget til et tilfredsstillende antall spillere, og vil følge opp med de yngre klassene etter hvert. Målet på lengre sikt er imidlertid at vi har lag på samtlige årsklasser både for gutter og jenter, men dette er et arbeid som tar tid. Vi har for tiden følgende lag i klubben: Jenter: / / Gutter: / I tillegg har vi et lag i U18 Kvinner, og et 1. divisjons-lag. For menn har vi ett lag i 3. divisjon og ett lag for voksne menn. Et knippe nye aspirantdommerne har vi også fått i YBBK. Dette er Didrik Reigstad, Pål Taranger, Bjørn Jonny Bendixen og Tennaz Javid.

11 Begrenset med treningstid i og på skolene i vårt nærområde, har også i år vært en utfordring. Det er flere lag som ønsker mer treningstid, og vi jobber med å få dette til. Vi er imidlertid i sterk konkurranse med andre klubber, så dette er vanskelig. Vi ber derfor om forståelse for at tildeling av tid i noen tilfeller oppleves som urettferdig. Vi prøver å løse det så rettferdig som mulig. YBBK deltok også i 2009 på Kretsens årlige Basketjippo i Arenum. Oppmøtet fra vår klubb var bra også i år, og vi klarte derfor å følge opp seieren i tautrekkingskonkurransen fra 2008 med en ny seier i Dette viser at YBBK klarer å markere seg på flere områder. 14. februar 2010 Tormod Raa Sportslig ansvarlig.

12 Hjemmeside/medlemsregister Arvid Havsgård: Hjemmesiden og medlemsregisteret ligger på n3sport sine sider. Informasjon og nyheter fra krets, forbund og resultater blir oppdatert automatisk. Selve domene er parkert hos domeneshop.no med navnene: eller Vi registrert i fjor Dette domenet peker også til sidene våre. planer om forbedringer. Hensikten med hjemmesiden er at den skal fungere som informasjonskanal til spillerne og foreldre slik at distribusjon av lapper og reduseres til et minimum. Vi kan nok bli mye flinkere til å bruke denne muligheten. Styret har Tips: Sjekk hjemmesiden minst en gang i uken. Kampreferater etter hver kamp har vært en mangelvare i 2009 og vi oppfordrer trenerne til å være litt flinkere med å informere. Lenken til kampreferatene finne under lag + laget ditt på menyen til venstre. De som føler at det er vanskelig å publisere informasjon ta kontakt med for opplæring. Det er ønskelig at foreldre/spillere sender inn korte historier de ønsker presentert på hjemmesiden til gjerne med et bilde. Hjemmesiden blir ikke mer levende enn det du gjør den til, så vi oppfordrer til å sende inn gode artikler. I 2009 fikk jeg bare inn et eller to referat og bilder fra kamper og turer.. Det er veldig vanskelig å fylle websiden vår med nytt stoff, dersom medlemmene ikke sender med noe jeg kan bruke. Her er det STORT rom for forbedring.. Vi har to sponsorer på websidene våre som kan være med å generere penger til klubben. Men vi får ikke penger uten at vi bruker tilbudet. Så derfor en oppfordring til å benytte linkene: Sponsorteam BestTilbud Klubben vil tjene litt penger hver gang du handler papirvarer eller ringer med mobil. Igjen så oppfordrer vi alle til å sende informasjon til for publisering YBBK har 157 medlemmer mot 186 forrige år. Medlemsmassen har følgende fordeling: Kjønn Kvinner Menn Totaler Alderstrinn Aktive medlemmer Medlemsregisteret er et register som er i kontinuerlig endring. adresser for utsendelse av informasjon blir hentet fra medlemsregisteret. For at vi skal holde det oppdatert er vi avhengig av å bli informert

13 fortløpende om endringer av navn, adresse, telefonnummer, din , om du har sluttet, tar pause eller lignende. Denne informasjonen sendes din oppmann.

14 Jenter Lag Trening Oppmann Trenere Jenter /Gutter Mandag Stig Jacobsen Natalie Milde Hellesø 2003 Aurdalslia skole / Jenter/Gutter mandag Hege kristin Nansve Victoria Tattersdill 2001/2002 Ytrebygda Skole / Hjelpetrenere: Ulike uker: Gerd-Helene Steen Like uker: Karianne Osen Julie Johanne Uv o Annelin Jensen Jenter 1999/2000 mandag 17:00-18:00 Jarle Wang-Andersen Sigrid Steinsland Hjellestad Hjellestad skole / Jenter 1999/2000 tirsdag 16:30-17:30 Heidi Bruvik Richard Bruvik Sandsli Sandlihallen ail.com Jenter 1997 tirsdag 15:30-17:00 Laila Moss Gunnar Nesbø Tennaz Javid torsdag 17:00-18: / Liland skole Fredag 17:30-18:45 Victoria Lillestrøm Torsdagstreningene er ved Tennaz og Victoria Tirsdag og fredag er Gunnar trener Jenter 1996 mandag 18:00-19:00 Eva Grimstad Tennaz Javid Ytrebygda skole Onsdag 16:30-17:30 1) Fredag 17:30-18:45 1) / ) Trener sammen med Jenter 1995 Jenter 1995 Tirsdag 17:00-18:30 Sigrun Stølsnes Simen Prestegård Hjellestad Onsdag 16:30-17:30 1) / Fredag 17:30-18:45 1) 1) Trener sammen med Jenter 1996 Jenter tirsdag 17:00-18:30 Astrid Steinsland Gunnar Nesbø Jeanine Flåten Onsdag 16:30-17:

15 fredag 18:45-20:00 Jenter tirsdag 17:00-18:30 Carol Bruce Karina Nesheim Prestegård Onsdag 16:30-17: / fredag 18:45-20:00 Jenter U-18 Torsdag 20:30-21:30 Karina Nesheim Prestegård Simen Prestegård fredag 18:45-20: div. kvinner Torsdag 21:30-22:30 Karina Nesheim Prestegård Gutar Lag Trening Oppmann Trenere Gutter 2000 Gry Hunstad / Gutter 1998/1999 Tirsdag 15:30-16:30 Joachim Høegh-Krohn Aleksander Toft Onsdag 19:00-20: Skeie skole Gutter 1996 Mandag 17:30-18:30 Tormod Raa Tim Keane Tirsdag 16:30-17: Fredag 17:30-18:45 Gutter 1994 mandag 16:30-17:30 Jan-Eirik Bergesen Omar Andre Lamin Torsdag 20:30-21: / Fredag 18:45-20:00 3. div. menn torsdag 20:30-22:30 Petter Gausdal Voksne Menn torsdag 21:30-22:30 Tim Keane Stian Moss

16 Kasserer Synneve Lillestrøm: 2009 har vært et positivt regnskapsår for YBBK. Klubbens samlede resultat gir et overskudd for året på kr 8.644, som er kr bedre enn budsjett. Klubbens samlede inntekter er høyere enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig at klubben har mottatt tilskudd på barne- og ungdomsmidler på totalt ca kr utover budsjett. Inntekter fra LAM og Grasrotandelen er også høyere enn budsjett. Salg av Enjoy- bøker har gitt et positivt resultat. Inntekter fra kontingent, lodd og sponsorer har vært noe lavere enn budsjett. Salg av klubbpakke er på kun ca kr og er betydelig under de budsjetterte kr De samlede utgiftene for året er høyere enn budsjett. Det er påløpt økte kostnader utover budsjett vesentlig til seriekontingenter, dommerpenger og trenerlønn. Kostnader til turneringer, klubbpakke og utstyr har vært lavere enn forventet. For å få regnskapet i balanse er det gjort en ekstraordinær korreksjon grunnet etterslep fra tidligere regnskapsår på kr

17 Resultatregnskap 2009

18

19

20

21 Budsjett 2010 Inntekter Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Kontingent + Lodd ( , , ,00 Sponsor (3120) , , ,00 SR bank kr ,- Barne og Idrettsfond kr ,- Bergen Air Transp kr Sponsorteam AS kr ,- SPV kr FanaSparebank kr LAM (3400) , , ,00 Dugnader - La Bergen , , ,00 Barne og ungdomsmidl 0,00 0, ,00 Grasrotandelen - Norsk , , ,00 Refusjon av Dommerpe 0,00 0,00 Klubbpakke (3100) , , ,00 Minibasketdag (3320) , ,00 0,00 Satsningslag (egenand 4 000, ,00 Diverse (3999) 0, ,00 0,00 Renter(8040) 2 500,00 863,00 0,00 sum inntekter , , ,00 Utgifter Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Seriekontingent (4010) , , ,00 Dommerpenger (5501) , , ,00 Turneringer (4110) , , ,00 Trenerlønn (4200) , , ,00 Kamp honorar ,00 Undervisning (6860) , , ,00 Klubbpakke (4300) , , ,00 Utstyr (6550) , , ,00 Lodd (7420) 2 000, ,00 0,00 Minibasketdag (4111) , , ,00 Reiseutgifter J94 Haugesund 7 000, ,00 0,00 Satsingslag (NM U-16) , , ,00 Web (6810) 6 000, , ,00 Bøter/omberamming ( , , ,00 Styreutgifter (6890) 8 000, , ,00 Rekvisita 4 000,00 Klubbarrang. for medle , , ,00 Diverse (6891) 2 000, , ,00 sum utgifter , , ,00 Resultat 500, , ,00

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2013 Inkludert regnskap Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen Håndballgruppen side 1 av 18 Håndballgruppen Informasjon om Mathopen IL håndballgruppen for oppmenn (foreldrekontakter) oktober 2009 Håndballgruppen side 2 av 18 Innhold 1. Håndboken Kjære oppmann (foreldrekontakt)

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer