Årsberetning Stiftet 1.august 1993

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009. Stiftet 1.august 1993"

Transkript

1 Årsberetning 2009 Stiftet 1.august 1993

2 Onsdag 24 februar 2010 kl 19:00 i. Dagsorden 2009 Årsmøte - YBBK 1. Åpning og godkjenning av innkalling. 2. Valg av dirigent(er), referent(er) og 2 representanter til å underskrive protokollen. 3. Godkjenning av fremmøte representanter (stemmeberettiga ). 4. Godkjenning av saksliste. Saksliste 1. Årsberetning. 2. Regnskap i revidert stand. 3. Innkomne forslag og saker frå styret. 4. Innkomne forslag og saker frå medlemmer. 5. Medlemskontingent. Styret forslår at medlemskontingent vert auka med 10%. Dette for å kompensera for auka utgifter. Tidlegare har Mini/micro og medlemmer frå 13 til og med 15 år måtta selga loddbøker for kr. 500,- i året som ein del av kontingenten. Styret foreslår at loddsalget går ut. Begrunninga er at loddsalg krev mykje arbeid både for styret og medlemmer utan at det gjev større inntekter for klubben. Medlemskontingenten blir som følger: Kontingent pr. Halvår: Kr for mini/micro, fra 13 år til og med 15 år er kontingenten kr år, Junior, senior og Divisjons lag betaler kr Voksne betaler kr Skulle dei pådra seg walk over må laget betale den selv. Alle lag fra 16 år og opp må delta på dugnadsarbeide (unntatt voksne menn). Dersom dei uteblir må dei betale kr til klubben. Vi har familie moderasjon iht. Vedtekter*. Pr halvår 2009 Kontingent Arbeid Kontingent Arbeid 2010 Mini/micro 500 Lodd år 750 Lodd år - divisjonsspel timers dugnad timers dugnad Voksen Tilegg for dobel serie Familie rabatt på 25% for familiemedlemmer utover første medlem. * Styremedlemmer, oppmenn og trenere uten lønn, får spille gratis.

3 6. Vedta budsjett. 7. Organisasjonsplan. Styret foreslår følgende organisasjon av klubben for 2010 sesongen: Sverre Breistein- leder /oppmannskontakt Lise Falch-Monsen - nestleder Tormod Raa sportslig ansvarleg Monica Fristad - kasserer Synneve Lillestrøm materialforvaltar/sekretær Arvid Sallaup web ansvarleg/oppmannskontakt Varemedlem: Sverre Bjørnhaug Når det gjeld endelege ansvarsområder iht. vedtekter utover ledervervet og nestledervervet, vil det nye styret konstituere seg endeleg på første styremøte etter årsmøtet. Valgkomité 2011: Utgåande styremedlemmer 2010: Beathe Haaland Anette Øyen Revisor for neste budsjettår: Eva H. Steen 8. Valg av nye representanter til styret og utvalg. a) Leder b) styremedlemmer (nestleder, sekretær, kasserer, oppmannskontakt, materialforvalter, webansvarlig, sportslig ansvarlig) c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. 11 pkt. 9. d) 1 revisor e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. Styret foreslår at leder og nestleder representerer YBBK. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Med venleg helsing styret.

4 Leder Sverre Breistein: Nok eit basket-år er gått. Når vi ser tilbake på 2009, så har det vore eit innholdsrikt år. Året har bydd på både opp- og nedturar; brakseirer og forsmedelige tap. Men slik er det å driva idrett. Tap og vinn med samme sinn, er det eit ordtak som seier; sjølv om det ikkje er alltid like lett. Men mykje spennande har vi fått vore med på, både spelarar, trenarar, styremedlemmer og foreldre. For å starta med medlemstalet så har det dessverre gått ned dette året. I fjor noterte vi oss for 186 medlemmer i klubben. I siste opptelling for inneverande år ligg medlemstalet på 157. Grunnane til nedgangen er mange, og vi ser heilt klart at konkurranse med andre idretter er stor. Desto viktigare er det difor med rekruttering, og dette vil vi prioritera i tida framover. Sportsleg sett har vi i Ytrebygda Basketball Klubb også i år sett spor etter oss i den bergenske basketballfamilien. Vi har eit betydeleg antal spelarar på kretslag i dei eldre årsklassane og i tillegg eit kneppe spelarar på landslagssamlingar. Dette er ein flott fjær i hatten for trenarane som jobbar mange timar med dei flotte ungdomane våre; noko som også er formidla til underteikna frå krefter utanfrå klubben. Spesiellt må vi få gratulera Jeanine Flaaten som på ei trenarsamling i Oslo i januar vart kåra til Årets Trenartalent. Men vi håpar at dette også vil motivera dei yngre årsklassane i satsinga si vidare på parketten. Likevel er det breidden i YBBK som vi må prøva å ivareta. Vi har for tida 15 lag fordelt på aldersklasser 2003 til 3.divisjon menn og 1.divisjon kvinner. Dette er eit betydeleg antal lag, som igjen betyr at vi bidrar mykje til rekrutteringa til basketen i Hordaland. La oss alle jobba for at ungdomane våre kan fortsetta å driva med ein flott idrett i eit sunt miljø. Det er mange utfordringar som ligg og ventar når vi skal legga slagplanen for neste år. Noko av det som vert svært viktig å prioritera er å skaffa nye trenarar. Utan trenarar, stoppar basketen i Ytrebygda! Trenarar saman med oppmenn gjer ein svært viktig jobb. Og det skal de vita: Vi set stor pris på det arbeidet som vert lagt ned i form av trening, planlegging, foreldremøter og dugnader. Når det gjeld økonomien i klubben, så har vi no fått ein litt anna kvardag å forholda oss til etter at automatinntektene har forsvunne. Sjølv om økonomien pr. dags dato er sunn, må vi jobba vidare med uforminska styrke for å skaffa inntekter til klubben. Dette er ikkje alltid like enkelt når vi ligg midt i nedslagsfeltet til andre store idrettslag. Vi oppfordrar alle, både medlemer og foreldre, til å komma med innspel om mogelege inntektskilder. Når no 2010 står framfor oss, så håpar vi at det vert eit år der både bredde og topp vil få sin rettmessige oppmerksomheit. Vi håper også at alle våre medlemmer skal ha ein klubb som dei kan vere stolte over; det bør jo væra ein grunn til at vi heiter PRIDE. Lat oss alle jobba saman for det! Mvh, Sverre

5 Nestleder Beathe Haaland: Som alle sikkert forstår er det ikke noen enkel oppgave å skaffe penger til drift av klubben, men selvfølgelig er det jobbet en del med det også i året som har gått. Avtalen med Bergen Air Transport som ble inngått i 2008 fortsetter og vil også gjøre det til neste år. Etter det har de opsjon på ytterligere 2 år som vi selvfølgelig håper på går i orden. Vi har fortsatt avtalen med Sponsor Team (salg av toalettpapir o.l.) som har gitt oss økende inntekter hvert år. Oppfordrer alle som ikke er inne på denne avtalen til å verve seg det gir penger i YBBK sin kasse. Se vår nettside YBBK.NO, En annen avtale vi har fortsatt i 2009 er LA BERGEN SKINNE. (dugnad med bossplukking i Sandsliområdet) Dette gir oss greie penger uten for mye jobb for den enkelte. Grasrotandelen har gitt oss inntekter, men det hadde vært ønskelig at flere av våre medlemmer sine familier og venner hadde registrert seg med YBBK som mottaker av disse midlene. Vi har søkt en del støtteordninger både med tanke på penger og utstyr. Noen innbringende andre ikke. BKK har i år som i fjor sponset oss med ett draktsett. Disse ble mottatt i februar Klubben har blitt sponset med andre midler som f.eks. gaver ti lotteri og frukt til en del arrangementer. I året som gikk prøvde vi oss på noe nytt salg av Enjoy rabatthefter. En del av disse inntektene er kommet med i regnskapet for 2009, men noe vil også komme i Det var en god del å tjene på dette salget, men vi har dessverre opplevd varierende interesse for å selge disse, men noen har vært utrolig flinke! Viser til regnskap 2009 for utfyllende detaljer ang. inntektene.

6 Sekretær Annette Handing Øien: Styret i 2009 (fra mars 2009) har bestått av følgende personer: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Sportslig ansvarlig Oppmannskontakt Webside Materialforvalter Varamedlem Sverre Breistein Beathe Namtvedt Haaland Annette H. Øien Synneve Lillestrøm Tormod Raa Eva H. Steen Arvid Havsgård Arvid Sallaup Monica Fristad Revisor: Eivind Kristiansen Styret (2009) i YBBK har hatt 11 møter. Styret (2008) var ansvarlig for å arrangere årsmøtet i februar. Styremøtene er avholdt i og har hatt en varighet på ca. 2,5-3 timer. Styrets sekretær har skrevet referat fra hvert møte. Faste punkter på dagsorden har vært: - Inntekter - Finansiell status - Sportslig status - Status fra oppmenn - Materialforvaltning - Websiden - Tidsfrister og oppfølging av tidligere vedtak I tillegg har det vært enkeltsaker fremmet av styrets medlemmer og innkomne saker til styret. Vi har også i år hatt to loddboksalg. Det ene lotteriet var det de enkelte lagene som måtte sørge for to gevinster hver, og det andre lotteriet var vi (styret) rundt hos velvillige butikker i nærområdet og fikk inn gevinster. Vi har satt i gang en kampanje for å verve flere kjøpere til Sponsorteam. Etter to år som sekretær takker jeg for meg. Hilsen Annette

7 Oppmannskontakt Eva Hjellestad Steen: Enda et basket år er over. YBBK er en aktiv klubb med masse basketglede, innsatsvilje, oppslutning fra oppmenn, styret og foreldre. Det er flott å ha fått være en del av en slik klubb. Som oppmannskontakt har jeg vært bindeleddet mellom oppmennene og styret. Jeg har videreformidlet informasjon fra styret, samt viderebrakt/svart på spørsmål fra oppmennene. Jeg har ofte kontaktet Kretsen (region Vest) for å få hjelp. Der har jeg alltid fått god hjelp av den positive Torkild Rødsand. Det er blitt avholdt 2 oppmannsmøter i år med god oppslutning blant oppmennene. YBBK har også dette året hatt dugnader som Åpen hall, La Bergen Skinne. Åpen Hall: Bergen kommune holder hver søndag Åpen hall for barn i bydelene. Vi i YBBK har tilbud om å holde åpen kiosk annen hver søndag i under Åpen hall kl De lag som har ønsket å være med på denne ordningen er blitt satt opp på en vaktliste. Inntektene er gått til hvert enkelt lag. Det har vært god oppslutning av lagene. I våres ble vi sponset av Toro med vaffelrøre og rett i koppen sjokolade/solbærtoddy til bruk under dette Åpen hall. Det søkes pr.brev til Toro. La Bergen skinne Også i år har vi vært med på å holde Bergen ren. En gang i måneden fra april tom september har lagene fra YBBK plukket boss på Sandsli. Inntekten fra dette arbeidet er gått direkte til klubben. Jeg har satt opp lister med 3-4 lag som har plukket boss sammen. Hvert lag har blitt tildelt 2 dugnads dager. Det har vært litt ymse med laginnsatsene. Noen lag har stilt mannsterkt, mens andre ikke har vært like flinke. Lag som har sluttet: Jenter-98 med oppmann Thomas Mildestvedt gikk dessverre i oppløsning etter serieslutt våren J-97-2 med oppmann Randi Fjelstad ble innlemmet i J-97-1 da det ikke var nok spillere til å ha et eget lag etter sommerferien. G 2000 og G 2001 startet ikke opp igjen etter sommerferien. Nye lag høst 2009: J/G 2003 med oppmann Stig Jacobsen. U-18 kvinner og 1. div kvinner med oppmann Karina Nesheim Prestegård. Nye oppmenn: J-1999/2000 Jarle Wang-Andersen tok over som oppmann etter Sverre Breistein. J-95 Sigrun Stølsnes tok over etter Eva Hjellestad Steen G-98 Joachim Høegh-Krohn tok over etter Lena Bruto. Endringer i spillerlister er blitt sendt til meg, og jeg har videresendt dem til kasserer. Som oppmannskontakt har jeg fulgt med på NBBF,Regionens, Ulrikens og Gimles nettsider. Når det er kommet invitasjoner til cuper, basketskoler og andre tilstelninger så er disse blitt videre formidlet til oppmennene. Spesielt ved Åpnings-,Jule- og Hansa cup har dette vært viktig da de ofte har vært kort påmeldingsfrist. Oppmennene har gitt tilbakemelding om laget deres har villet delta og jeg har meldt på lagene samlet til de lokale cupene.

8 Jeg gir meg nå som oppmannskontakt i YBBK. Ønsker å takke alle oppmenn og styremedlemmer for et godt samarbeid i året som har godt. Det er mye god basketånd i YBBK. Jeg ønsker min etterkommer lykke til i de neste 2 sesonger. Mvh. Eva Hjellestad Steen

9 Materialforvalter Arvid Sallaup: I år har to lag fått nye drakter. Det var Jenter 94 Hjellestad og Gutter 94. Nike har kommet med en ny kolleksjon som har en ennen blåfarge enn før. Gutter 94 har fått av den nye kolleksjonen. Av ulike årsaker viser det seg at det å anskaffe drakter er en prosses som tar ganske lang tid. Det betyr at behov for nye drakter bør meldes inn så tidlig som mulig. YBBK har også en klubbpakke med ulike effekter til salgs for klubbens medlemmer. I år har det innkjøpt nye bagger og vi har fått rimelige baller fra Gresshoppa. Klubbpakken oppdateres vår og høst. Salget i 2009 har gått tregt. Dette kan det være mange årsaker til, slik som dårlig markedsføring, feil innhold eller at markedet er mettet etter godt salg tidligere år. I har YBBK en bod. Denne er avlåst med hengelås med kode. I boden er det isposer og tape.

10 Sportslig Ansvarlig Tormod Raa: Det har på mange måter vært et spennende år sportslig sett i YBBK. Vi har hatt mange utfordringer, og både oppturer og nedturer. Klubben har dessverre opplevd en reduksjon i antall medlemmer, i det flere av de eldre spillerne har valgt å slutte. Noen har sluttet å spille basketball, mens andre igjen har av ulike årsaker valgt overgang til andre klubber. Det vil alltid være noe frafall av eldre spillere slik vi har opplevd i 2009, og det er derfor svært viktig at vi fokuserer på rekrutteringen av nye spillere. Dette lyktes vi ikke med i 2009 dessverre. Vi hadde den årlige rekrutteringsdagen i august like etter skolestart, og ca. 70 barn stilte forventningsfullt opp. Tilbakemeldingene fra barna og foreldrene etter rekrutteringsdagen var positive, men vi klarte av ulike årsaker ikke å organisere treningene for de nye slik at vi lykkes med å holde på disse spillerne. Det er derfor ikke så menge av de som møtte på rekrutteringsdagen som er medlemmer i klubben i dag dessverre. Antall medlemmer i YBBK er i løpet av 2009 redusert noe. Dette forteller oss at rekrutteringsdagen er svært viktig, og vi jobber allerede med hva vi kan gjøre for å endre oppfølgingen etter denne fra høsten I året som har gått har vi laget nye trenerkontrakter, som regulerer forholdet mellom klubben og den enkelte av alle våre trenere. Det er fortsatt ikke formelt undertegnet avtaler med alle trenerne, men dette forventes å være på plass snarest. Klubben ser det som viktig at de formelle forholdene er på plass når det gjelder samarbeidet med alle trenerne. Fjoråret var sportslig sett bra for YBBK, med flere gode plasseringer i ulike cuper. Dessverre klarte ikke U16 kvinner å kvalifisere seg til NM slik vi hadde håpet, med de kommer helt sikkert sterkt tilbake. De ulike lagene har gjennom 2009 greid seg relativt godt i den hjemlige serien, og Gutter 1996 gikk helt til topps og ble kretsmester i sin klasse. Blant de 72 spillerne som ble tatt ut på de 6 ulike regionslagene høsten 2009, var det hele 15 spillere fra Ytrebygda. Dette er imponerende, og viser at klubben vår hevder seg godt i konkurransen med de andre klubbene i vår region. De siste årene har YBBK hatt mange flere jentelag enn guttelag. Det jobbes derfor med å bygge opp guttesiden i klubben, slik at fordelingen skal bli noe jevnere. Vi har nå 2 guttelag som hevder seg godt, og som har mange spillere, dette er 1994 og Videre jobber vi med å bygge opp 1998-laget til et tilfredsstillende antall spillere, og vil følge opp med de yngre klassene etter hvert. Målet på lengre sikt er imidlertid at vi har lag på samtlige årsklasser både for gutter og jenter, men dette er et arbeid som tar tid. Vi har for tiden følgende lag i klubben: Jenter: / / Gutter: / I tillegg har vi et lag i U18 Kvinner, og et 1. divisjons-lag. For menn har vi ett lag i 3. divisjon og ett lag for voksne menn. Et knippe nye aspirantdommerne har vi også fått i YBBK. Dette er Didrik Reigstad, Pål Taranger, Bjørn Jonny Bendixen og Tennaz Javid.

11 Begrenset med treningstid i og på skolene i vårt nærområde, har også i år vært en utfordring. Det er flere lag som ønsker mer treningstid, og vi jobber med å få dette til. Vi er imidlertid i sterk konkurranse med andre klubber, så dette er vanskelig. Vi ber derfor om forståelse for at tildeling av tid i noen tilfeller oppleves som urettferdig. Vi prøver å løse det så rettferdig som mulig. YBBK deltok også i 2009 på Kretsens årlige Basketjippo i Arenum. Oppmøtet fra vår klubb var bra også i år, og vi klarte derfor å følge opp seieren i tautrekkingskonkurransen fra 2008 med en ny seier i Dette viser at YBBK klarer å markere seg på flere områder. 14. februar 2010 Tormod Raa Sportslig ansvarlig.

12 Hjemmeside/medlemsregister Arvid Havsgård: Hjemmesiden og medlemsregisteret ligger på n3sport sine sider. Informasjon og nyheter fra krets, forbund og resultater blir oppdatert automatisk. Selve domene er parkert hos domeneshop.no med navnene: eller Vi registrert i fjor Dette domenet peker også til sidene våre. planer om forbedringer. Hensikten med hjemmesiden er at den skal fungere som informasjonskanal til spillerne og foreldre slik at distribusjon av lapper og reduseres til et minimum. Vi kan nok bli mye flinkere til å bruke denne muligheten. Styret har Tips: Sjekk hjemmesiden minst en gang i uken. Kampreferater etter hver kamp har vært en mangelvare i 2009 og vi oppfordrer trenerne til å være litt flinkere med å informere. Lenken til kampreferatene finne under lag + laget ditt på menyen til venstre. De som føler at det er vanskelig å publisere informasjon ta kontakt med for opplæring. Det er ønskelig at foreldre/spillere sender inn korte historier de ønsker presentert på hjemmesiden til gjerne med et bilde. Hjemmesiden blir ikke mer levende enn det du gjør den til, så vi oppfordrer til å sende inn gode artikler. I 2009 fikk jeg bare inn et eller to referat og bilder fra kamper og turer.. Det er veldig vanskelig å fylle websiden vår med nytt stoff, dersom medlemmene ikke sender med noe jeg kan bruke. Her er det STORT rom for forbedring.. Vi har to sponsorer på websidene våre som kan være med å generere penger til klubben. Men vi får ikke penger uten at vi bruker tilbudet. Så derfor en oppfordring til å benytte linkene: Sponsorteam BestTilbud Klubben vil tjene litt penger hver gang du handler papirvarer eller ringer med mobil. Igjen så oppfordrer vi alle til å sende informasjon til for publisering YBBK har 157 medlemmer mot 186 forrige år. Medlemsmassen har følgende fordeling: Kjønn Kvinner Menn Totaler Alderstrinn Aktive medlemmer Medlemsregisteret er et register som er i kontinuerlig endring. adresser for utsendelse av informasjon blir hentet fra medlemsregisteret. For at vi skal holde det oppdatert er vi avhengig av å bli informert

13 fortløpende om endringer av navn, adresse, telefonnummer, din , om du har sluttet, tar pause eller lignende. Denne informasjonen sendes din oppmann.

14 Jenter Lag Trening Oppmann Trenere Jenter /Gutter Mandag Stig Jacobsen Natalie Milde Hellesø 2003 Aurdalslia skole / Jenter/Gutter mandag Hege kristin Nansve Victoria Tattersdill 2001/2002 Ytrebygda Skole / Hjelpetrenere: Ulike uker: Gerd-Helene Steen Like uker: Karianne Osen Julie Johanne Uv o Annelin Jensen Jenter 1999/2000 mandag 17:00-18:00 Jarle Wang-Andersen Sigrid Steinsland Hjellestad Hjellestad skole / Jenter 1999/2000 tirsdag 16:30-17:30 Heidi Bruvik Richard Bruvik Sandsli Sandlihallen ail.com Jenter 1997 tirsdag 15:30-17:00 Laila Moss Gunnar Nesbø Tennaz Javid torsdag 17:00-18: / Liland skole Fredag 17:30-18:45 Victoria Lillestrøm Torsdagstreningene er ved Tennaz og Victoria Tirsdag og fredag er Gunnar trener Jenter 1996 mandag 18:00-19:00 Eva Grimstad Tennaz Javid Ytrebygda skole Onsdag 16:30-17:30 1) Fredag 17:30-18:45 1) / ) Trener sammen med Jenter 1995 Jenter 1995 Tirsdag 17:00-18:30 Sigrun Stølsnes Simen Prestegård Hjellestad Onsdag 16:30-17:30 1) / Fredag 17:30-18:45 1) 1) Trener sammen med Jenter 1996 Jenter tirsdag 17:00-18:30 Astrid Steinsland Gunnar Nesbø Jeanine Flåten Onsdag 16:30-17:

15 fredag 18:45-20:00 Jenter tirsdag 17:00-18:30 Carol Bruce Karina Nesheim Prestegård Onsdag 16:30-17: / fredag 18:45-20:00 Jenter U-18 Torsdag 20:30-21:30 Karina Nesheim Prestegård Simen Prestegård fredag 18:45-20: div. kvinner Torsdag 21:30-22:30 Karina Nesheim Prestegård Gutar Lag Trening Oppmann Trenere Gutter 2000 Gry Hunstad / Gutter 1998/1999 Tirsdag 15:30-16:30 Joachim Høegh-Krohn Aleksander Toft Onsdag 19:00-20: Skeie skole Gutter 1996 Mandag 17:30-18:30 Tormod Raa Tim Keane Tirsdag 16:30-17: Fredag 17:30-18:45 Gutter 1994 mandag 16:30-17:30 Jan-Eirik Bergesen Omar Andre Lamin Torsdag 20:30-21: / Fredag 18:45-20:00 3. div. menn torsdag 20:30-22:30 Petter Gausdal Voksne Menn torsdag 21:30-22:30 Tim Keane Stian Moss

16 Kasserer Synneve Lillestrøm: 2009 har vært et positivt regnskapsår for YBBK. Klubbens samlede resultat gir et overskudd for året på kr 8.644, som er kr bedre enn budsjett. Klubbens samlede inntekter er høyere enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig at klubben har mottatt tilskudd på barne- og ungdomsmidler på totalt ca kr utover budsjett. Inntekter fra LAM og Grasrotandelen er også høyere enn budsjett. Salg av Enjoy- bøker har gitt et positivt resultat. Inntekter fra kontingent, lodd og sponsorer har vært noe lavere enn budsjett. Salg av klubbpakke er på kun ca kr og er betydelig under de budsjetterte kr De samlede utgiftene for året er høyere enn budsjett. Det er påløpt økte kostnader utover budsjett vesentlig til seriekontingenter, dommerpenger og trenerlønn. Kostnader til turneringer, klubbpakke og utstyr har vært lavere enn forventet. For å få regnskapet i balanse er det gjort en ekstraordinær korreksjon grunnet etterslep fra tidligere regnskapsår på kr

17 Resultatregnskap 2009

18

19

20

21 Budsjett 2010 Inntekter Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Kontingent + Lodd ( , , ,00 Sponsor (3120) , , ,00 SR bank kr ,- Barne og Idrettsfond kr ,- Bergen Air Transp kr Sponsorteam AS kr ,- SPV kr FanaSparebank kr LAM (3400) , , ,00 Dugnader - La Bergen , , ,00 Barne og ungdomsmidl 0,00 0, ,00 Grasrotandelen - Norsk , , ,00 Refusjon av Dommerpe 0,00 0,00 Klubbpakke (3100) , , ,00 Minibasketdag (3320) , ,00 0,00 Satsningslag (egenand 4 000, ,00 Diverse (3999) 0, ,00 0,00 Renter(8040) 2 500,00 863,00 0,00 sum inntekter , , ,00 Utgifter Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Seriekontingent (4010) , , ,00 Dommerpenger (5501) , , ,00 Turneringer (4110) , , ,00 Trenerlønn (4200) , , ,00 Kamp honorar ,00 Undervisning (6860) , , ,00 Klubbpakke (4300) , , ,00 Utstyr (6550) , , ,00 Lodd (7420) 2 000, ,00 0,00 Minibasketdag (4111) , , ,00 Reiseutgifter J94 Haugesund 7 000, ,00 0,00 Satsingslag (NM U-16) , , ,00 Web (6810) 6 000, , ,00 Bøter/omberamming ( , , ,00 Styreutgifter (6890) 8 000, , ,00 Rekvisita 4 000,00 Klubbarrang. for medle , , ,00 Diverse (6891) 2 000, , ,00 sum utgifter , , ,00 Resultat 500, , ,00

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 215 Velkommen til årsmøte tirsdag 3. februar. Første møte i 215 er som

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010 Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa 27. April 2010 Stor idrettsglede i mange årsklasser ÅPNING Dagsorden Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg avdirigent Oppsummering av

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015

ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015 ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\08\119767...

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\08\119767... Page 1 of 1 Fra: ivind Hartmann[oivind.hartmann@bsa.oslo.kommune.no] Dato: 08.01.2013 09:04:48 Til: POSTMOTTAK Tittel: VS: Fra Bydel Sagene: Informasjon om rets frivillighetsmidler med mere? Registreres

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

HØYBRÅTEN BASKETBALLKLUBB ÅRSMØTE. Protokoll

HØYBRÅTEN BASKETBALLKLUBB ÅRSMØTE. Protokoll HØYBRÅTEN BASKETBALLKLUBB ÅRSMØTE 43 Slettet: 1 Slettet:. mai 201 Protokoll 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 13 stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 3. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Org nr: 983 954 200. Stavanger Basketballklubb. Årsberetning 2012 ... GLAD i Basket!

Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Org nr: 983 954 200. Stavanger Basketballklubb. Årsberetning 2012 ... GLAD i Basket! . Stavanger Basketballklubb Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Org nr: 983 954 200 Årsberetning 2012......... GLAD i Basket! . www.stavanger.basket.no Stavanger, 12. mars 2013

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Dag Olav Prestegarden, Arne Overholt, Torbjørn Gustafson, Petter Raphaug, Geir Vatne, Stian Spildrejorde

Dag Olav Prestegarden, Arne Overholt, Torbjørn Gustafson, Petter Raphaug, Geir Vatne, Stian Spildrejorde Protokoll Årsmøte i Sverresborg Bueskyttere Torsdag 31. mars 2016 Oppmøtte Dag Olav Prestegarden, Arne Overholt, Torbjørn Gustafson, Petter Raphaug, Geir Vatne, Stian Spildrejorde Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Detaljer

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret $$KSkl$tts* fi$n$hall AnsMorr ssk SKJETTEnATDBALL TORSDAG 22. MARS 2OT2 h Ui. ltf h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill SSK Skjetten Hindball 14. marc2012 Ansuore ssr( skj ETTE N uat{ oeett Dag: Torsdag

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Velge dirigent,

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Til medlemmer i Åsane amerikansk fotball klubb (Åsane Seahawks) 19.04.2015, Bergen Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 19.03.2015 Sted: Åsane Allianseidrettslags

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt...

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt... Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 17. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 14 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Årsmøte 2011 Saksliste

Årsmøte 2011 Saksliste Årsmøte 2011 Saksliste Årsmøte Fredrikstad kunstløpklubb Onsdag 28. mars 2012 kl 18.00 Sted: Stjernehallen, VIP-rom Saksliste Sak 1: Åpning Sak 2: Valg av dirigent og referent Sak 3: Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Til alle klubbene og komiteer i,

Til alle klubbene og komiteer i, BERGEN KRETS Til alle klubbene og komiteer i, Bergen 19.02.2009 Bergen Bowlingkrets, Norges Bowlingforbund, og Hordaland Idrettskrets KRETSTING 2009 -------------------------- Vi viser til tidligere innkalling

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 24. mars 2015 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer