Norsk Militært Tidsskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Militært Tidsskrift"

Transkript

1 Harald Sunde Status og utfordringer i Forsvaret side 4 JOHN INGE HAMMERSMARK Hva er spesielt med spesialstyrker? side 14 Iver Johansen Hva betyr samfunnet for militær effektivitet? side 22 Norsk Militært Tidsskrift Utgitt av Oslo Militære Samfund Årgang 181 nr Kr. 42,- RETURUKE 19 INTERPRESS NORGE

2 NORSK MILITÆRT TIDSSKRIFT Norsk Militært Tidsskrift skal ved selvstendige artikler og sitt øvrige innhold fremme militære, militærvitenskaplige og totalforsvarsmessige interesser og studier. Redaktør: Oberstløytnant Harald Høiback Redaksjonsmedarbeidere: Kommandør Hans Christian Helseth INNHOLD GRUNNLAGT 1830 Utgitt fra 1831 Tollbugt. 10, 0152 Oslo Fax: Tlf: Redaksjon, når betjent: Tlf: (privat) Produksjon: Grafisk produksjon og annonser: Cox Bergen AS Trykk: Scanner Grafisk AS Abonnement: Henvendelser om abonnement: Intendant: Kommandør Tom Egil Lilletvedt Tlf (mobil) Bankgiro: Abonnenten er selv ansvarlig for å melde adresseforandring. Tidsskriftet har 4 6 utgivelser i året. Abonnementspris: Årspris privat innland: kr. 200,- Årspris institusjoner innland: kr. 300,- Pris løssalg pr. nummer: kr. 42,- Årspris utland: kr. 400,- IBAN: NO BIC: DNBANOKKXXX Tilsynskomiteen for Norsk Militært Tidsskrift: Forskningssjef Vidar S. Andersen Oberstløytnant Egil Daltveit Kommunikasjonssjef Anne-Lise Hammer Kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen Oberstløytnant Harald Høiback Oberstløytnant Håvard Klevberg Kommandørkaptein Ingeborg Mongstad-Kvammen Oberstløytnant Ingvar Seland Forskningssjef John-Mikal Størdal Oberstløytnant Vidar Vik Norsk Militært Tidsskrift er utgitt av Oslo Militære Samfund ISSN Redaktørens spalte s. 3 Harald Sunde Forsvarssjefens årlige foredrag i OMS Status og utfordringer i Forsvaret s. 4 John Inge Hammersmark Hva er spesielt med spesialstyrker? s. 14 Iver Johansen Hva betyr samfunnet for militær effektivitet? s. 22 Informasjon til medlemmene i OMS s. 25 Jan Tore Nilsen og Nina Græger Europa Strategisk sikkerhetsaktør uten militær relevans? s. 34 NMT bøker s. 44 NMT debatt s. 48 NMT notiser s. 33, 43, 49 Paal Sigurd Hilde NATOs nye strategiske konsept s. 50 Manuskripter til Norsk Militært Tidsskrift Norsk Militært tidsskrift (NMT) er avhengig av bidrag til gode artikler og gjerne illustrasjoner. Bidraget skal normalt ikke tidligere være mangfoldiggjort. Manuskripter som sendes redaktøren må leveres fra forfatter i elektronisk form. Manuser skal normalt ikke overskride åtte sider, eller 3400 ord. Eventuelle bilder og figurer skal ha en kvalitet på minst 250 dpi/tiff/ jpeg format. Eventuelle noter presenteres som sluttnoter i kursiv. Enten sluttnoter eller litteraturliste trykkes, ikke begge deler. Manuset skal ha påført navnet til forfatteren og en omtale av forfatter på 2 4 linjer. Telefonnummer og -adresse skal også fremgå på manuset, men disse opplysninger vil ikke bli trykket. Artikkelforfattere anmodes om å vedlegge bilde av seg selv. Redaktøren forbeholder seg retten til å gjøre mindre justeringer i teksten til fremsendte manuser. NMT betinger seg retten til senere å utgi alt stoff i tidsskriftet i elektronisk form. 2

3 REDAKTØRENS SPALTE Forsidebildet viser norske spesialstyrker i Afghanistan. I dette nummeret av NMT får vi et sjeldent innblikk i en for mange lukket verden, nemlig norske spesialstyrker. Som det fremkommer av artikkelen utmerker ikke styrkene seg primært gjennom deres egenskaper i høyintensiv strid, men gjennom deres unike fleksibilitet, pålitelighet og gjennomføringsevne. Foto: FSK/HJK Hvordan få tak i tidligere artikler fra NMT? For å finne fram til artikler fra tidligere nummer anbefaler vi følgende hjelpemidler: : Norsk militærhistorisk bibliografi. Oppslagsverk med oversikt over det som er skrevet om norsk militærhistorie fram til Inndelt etter aktuelle emner innen norsk militærhistorie. Henvisning til viktige bøker og artikler : Datautskrifter fra et registreringsarbeid ved Forsvarsmuseet. Artiklene fra NMT er ordnet tematisk. Finnes i ett eksemplar ved Forsvarsmuseets bibliotek. Utskriften har ikke register og anbefales derfor bare for årene som ikke dekkes av Norsk militærhistorisk bibliografi NORART: Nasjonalbibliotekets base over artikler fra et stort antall tidsskrifter. Basen kan stilles inn slik at det bare søkes i NMT Forsvarsmuseets bibliotekkatalog: Utvalgte artikler fra NMT er systematisk lagt inn i basen og kan lett søkes opp sammen med annen litteratur om et emne. Ditt lokale folkebibliotek hjelper deg med å søke og bestille de artiklene du ønsker å lese. Du kan også besøke Forsvarsmuseets bibliotek og lese tidsskriftet der. Biblioteket har NMT komplett. Kontakt: Forsvarsmuseet, Bygning 62, Akershus festning Tlf.: / E-post: Utarbeidet av bibliotekarene ved Forsvarsmuseet. Norsk Militært Tidsskrift - nr

4 Forsvarssjefens årlige foredrag i OMS Status og utfordringer i Forsvaret Forsvarssjef general Harald Sunde Forsvaret av i dag og i morgen er et forsvar som opererer døgnet rundt avsluttet jeg foredraget med i fjor. Dette nye Forsvaret innsatsforsvaret, ble vedtatt i 2008 etter en grundig forsvarsstudie og videre politisk behandling også med innspill fra forsvarspolitisk utvalg. Foto: Stig Morten Karlsen, OMS Av Forsvarssjef general Harald Sunde Jeg registrerer at det fortsatt er mange som bedømmer dagens forsvar ut fra hva vi hadde og ikke ut fra hvilket forsvar vi faktisk har, og hva vi er i ferd med å bygge opp. Jeg har derfor som Forsvarssjef brukt mye tid til nettopp å beskrive det nye Forsvaret som vi bygger opp i perioden 2009 til 2012, og har blant annet holdt et stort antall foredrag om innsatsforsvaret for forsvarsvenner og andre foreninger rundt om i det ganske land. Derfor viet jeg også mitt foredrag her i fjor nettopp til dette målbildet, som beskrives i stortingsproposisjon nr 48. Hovedbudskapet er at vi har et nytt forsvar som skiller seg vesentlig fra det forsvar som var viktig og høyst relevant under den kalde krigen. Ja, fra det Forsvaret vi hadde og som var med på å vinne den kalde krigen. Det nye Forsvaret er blitt til gjennom en omstilling som forsvarssektoren har brukt nesten 20 år på. Etter murens fall var det ikke bare bortfallet av trusselen som krevde endringer, men Forsvaret befant seg også i en dyp strukturell krise mellom mål og midler. Dette har vært en omstilling fra et invasjonsforsvar basert på mobilisering som del av et totalforsvarskonsept. Et forsvar som i sin helhet var innrettet som et nødvergeinstrument som skulle virke ved et overfall av landet. Denne omstillingen har ført oss til dagens innsatsforsvar som skal operere nå mens landets befolkning opplever en tilstand av dyp fred og nødvergebegrepet ligger i det fjerne. Det er fra mitt ståsted viktig å beskrive denne omstillingen som en endring fra en type forsvar til et annet forsvar fordi det er dét det er! Et nytt forsvar. Det er viktig og helt avgjørende at vi alle vet og forstår hvilket forsvar vi nå har. Dette Forsvaret er nemlig omstillingens mål. Innsatsforsvaret skal selvfølgelig kontinuerlig videre- 4

5 Foto: Forsvarets mediasenter utvikles, forbedres og tilpasses den sikkerhetspolitiske situasjon, men det er verdt å stoppe opp litt og se på den 20-årige omstillingsprosessen. Forsvaret vi har nå er ikke blitt til ved en tilfeldighet. Det har blitt til gjennom 5 forsvarsstudier, fra FS 91 til FS 07. Disse studiene har hver i sær blitt fremmet til politisk behandling og beslutning gjennom først to stortingsmeldinger og deretter tre påfølgende stortingsproposisjoner, 45, 42 og 48. Man kan få inntrykk av at flere både i og utenfor Forsvaret har den oppfatning at dette er den måten Forsvaret skal utvikles etter, ved å vurdere et nytt forsvar hvert 4. år. Det er det ikke. Dette har vært nødvendig i forhold til den fundamentale endring og nyorientering av Forsvaret som har foregått, men forsvarsevne utvikles i et langsiktig perspektiv. Derfor kreves det en stabil struktur som kontinuerlig kan utvikles og fornyes. Det er her vi er nå! Derfor er det også innført en ny prosess for kontinuerlig langtidsplanlegging. Vårt nye forsvar er på et kvalitativt meget høyt nivå hvor mange av våre nye kapasiteter er av de beste som kan frembringes og tilpasset dagens utfordringer både ute og her hjemme. Som et innsatsforsvar har dette selvfølgelig også endret karakter til et mye mindre volum slik utviklingen også har vært i verden rundt oss. Det har også vært presisert at dette er et forsvar i balanse mellom land, sjø og luftkapasiteter. Derfor er det viktig å påpeke at en eventuell ytterligere innstramning eller reduksjon av driftsnivået vil føre til strukturelle kutt med opphør av hele kapasiteter og igjen føre til konsekvenser for helheten. Det nye Forsvaret ble også vedtatt med en økonomisk balansert struktur. Min forgjenger fikk i forbindelse med behandlingen av prop 48 tilslutning til prinsippet om kompensasjon for den særlige kostnadsveksten utover konsumprisindeksen i forsvarssektoren. Dette er fortsatt en helt nødvendig forutsetning for å videreføre den vedtatte struktur, hvis ikke, vil dette på sikt føre til en gradvis utarming og nedbygging av Forsvaret. Det stilles også betydelige krav til etatens egen drift ved å kosteffektivisere og rasjonalisere all vår virksomhet slik at alle gevinster er tatt ut. Kun en slik troverdig og rasjonell drift kan gi et reelt grunnlag for bevilgende myndigheter. Det er derfor helt nødvendig å identifisere og erkjenne det reelle kostnadsnivået i Forsvaret. Dette betyr også at vi må være tydelige og avklare et nødvendig ambisjonsnivå for styrkeproduksjonen. Med denne forutsetning vil jeg på det sterkeste advare mot å styre Forsvaret ved å finne inndekning av manglende midler gjennom videre interneffektivisering. Dette vil i praksis også bety nedleggelse av strukturelementer og varig tap av kapasiteter. En eksisterende kapasitet kan alltid forsterkes og bygges opp hvis det kreves, men et total bortfall av kapasiteter er et varig tap med konsekvenser for helheten. Når jeg nå bruker så mye tid på å understreke viktigheten av å bygge opp og drifte den vedtatte strukturen, Norsk Militært Tidsskrift - nr

6 F-35 kampfly (Foto: US Air Force) er det fordi det denne gangen IKKE er starten på nok et steg i omstillingen, men dette Forsvaret er MÅLET med omstillingen. Finanskrisen har i året som har gått rammet Europa i stor grad. Flere land nær oss har blitt tvunget til betydelige kutt i offentlig sektor og vi ser at flere av våre nærmeste allierte gjennomfører store reduksjoner både av forsvarsbevilgningene og dermed også av forsvarsstrukturen. Jeg vil på det sterkeste advare mot en tenkning: gjør de - så kan vi. Tvert imot. For det første ligger disse landene etter oss i omstillingen av sine styrker. De har enda ikke nådd sine mål i omstillingen. Det har vi. For det andre. Det er jo nettopp når våre allierte reduserer sine kapasiteter rundt oss, at vi virkelig må sikre våre egne. Det blir simpelthen færre styrker også til det kollektive forsvar. La meg nå si noen ord om hvor vi står i realiseringen av dette nye Forsvaret og hvilke hovedutfordringer vi står overfor. Status Statusen er at vi har omstilt mye av styrkene, men vil måtte drive tilpasning og endringer for å ferdigstille strukturen. Det er gjennomført en rekke større materiellanskaffelser og i 2011 leveres ytterligere materiell. Dette stiller store krav til kompetanse og trening for å kunne anvende systemene på en fullgod måte. La meg si noe om de kapasitetene som innføres og utfordringene jeg ser innenfor forsvarsgrenene: De gamle plattformene i Sjøforsvaret var modne for utskiftning og med innføringen av de nye fartøyene får Norge en moderne marine. Leveransen av nye fregatter startet i 2006 og vi mottok det femte og siste fartøyet i forrige uke. Mottak, innfasing, garantitesting, dokumentering, utrustning og oppøving før disse fartøyene er operative, er ressurskrevende og tar tid. Til tross for at alle systemene ikke var fullt integrert i KNM Fridtjof Nansen, løste den høsten 2009 oppdrag i Adenbukten. Fregattene har hatt forsinkelser på flere delleveranser, herunder NH 90 og NSM. Nansen-klassen vil ha evne til oppdragsløsning i alle tre doméner som langt overstiger det vi tidligere har hatt. Innføring og oppøving har nå den høyeste prioritet. Nye Skjold-klassen kystkorvetter gir Norge en økt operativ evne, først og fremst i kystområdene. Vi har mottatt 2 av fartøyene og de fire siste vil bli overlevert i løpet av dette året. Radar, kommunikasjon, våpen og hastighet på disse fartøyene, kombinert med stealth-egenskapene, gjør at vi bygger opp en kapasitet som utvider spekteret av oppgaver som kan løses. Det har vært forsinkelser i leveransen av fartøyene og den utrustning de skal settes opp med. Marinen vil bemanne og drifte 5 kystkorvetter. Til sammen gir dette oss meget gode kapasiteter til oppgavene både hjemme og ute. Den moderniserte kystvaktsflåten er spesielt tilpasset oppgavene som de skal løse. Innfasing av de nye NH 90 helikoptrene vil forsterke evnen til ressursovervåkning og myndighetsutøvelse innen vårt område. Med tilføring av helikoptrene er Kystvakten omstilt. Fokus nå er å opprettholde en kosteffektiv og rasjonell drift. Ganske enkelt å ha Kystvakten på rett sted til rett tid. Forsinkelser i leveransene har medført at nye fartøyer og materiell kommer innenfor et kortere tidsrom enn planlagt. Dette betyr at mye materiell må tas i bruk samtidig og strekker kapasiteten i fagmiljøene til det ytterste mulig. På grunn av forsinkelser i leveransene vil ikke Sjøforsvaret være fullt operativt før etter Sjøforsvaret har gjennomført en krevende rasjonalisering av sin basestruktur. Her er de i mål med konsentrasjon til Haakonsvern i sør og basene Ramsund og Sortland i nord. Dette har frigjort betydelige midler som nå settes inn i operativ virksomhet. Luftforsvaret har fått et stort løft siden i fjor ved leveransen av fire C-130 J Hercules transportfly. Disse er under oppøving og vil oppnå full operativitet i løpet av året. Tilsvarende er vi i gang med oppgradering av våre Orion-fly. Gjennom operasjonene i Afghanistan har vårt transporthelikoptermiljø fått uvurderlige operative erfaringer. Denne kompetansen og materiellutviklingen kunne ikke vært oppnådd gjennom trening og 6

7 Dingo 2 pansret kjøretøy (Foto: Forsvaret) Foto: Forsvarets Mediasenter, Torbjørn Kjosvold øving hjemme. Jeg vil også fremheve Forsvarets Sea-King miljø, som leverer trygghet og sikkerhet for landets befolkning. Selv om disse helikoptrene er helt på slutten av sin levetid, klarer Luftforsvaret sammen med FLO å holde tilgjengeligheten på over 98 %. Innfasing av NH 90 helikopter vil fornye helikopterkapasiteten. I løpet av mars får vi det første serieleverte helikopteret, og ytterligere 5 helikopter er forventet i løpet av Skal innføringen av disse lykkes, må driftsnivået være tilstrekkelig høyt. Luftforsvaret har en for stor bredde i sin basestruktur og den er uforholdsmessig dyr å drifte. Antall steder Luftforsvaret skal operere ut fra vil bli utredet i sammenheng med anskaffelsen av F-35. Det er helt nødvendig at vi kommer frem til en nøktern og kosteffektiv basestruktur slik at midlene går til operativ drift. For eksempel er forskjellen mellom en og to kampflybaser 3 milliarder i investering og millioner i årlig drift. Heimevernet har gjennom kvalitetsreformen befestet sin plass i det nye innsatsforsvaret. Nye våpen, nytt utstyr til døgnkontinuerlige operasjoner, nytt kommunikasjonsutstyr, nytt kommandomateriell, nye fartøyer og nye logistikksystemer er noe av det Heimevernet har mottatt. Dette har gitt et kapasitetsløft og evnen til å løse oppgavene er sterkt forbedret. Heimevernets områdestruktur er ryggraden i det territorielle forsvaret i Norge. Soldatene i områdestrukturen har god lokalkjennskap og kan på kort varsel sikre, bevokte og støtte befolkningen rundt om i landet, i byer, tettsteder, kommuner og fylker. Gjennom områdestrukturen er Heimevernet til stede der folk bor. I tillegg er Heimevernets innsatsstyrke en fleksibel enhet som forsterker og settes inn på tvers av områdene. For at hele Heimevernet skal kunne løse sine oppgaver må styrkene trenes i sine roller. Jeg prioriterer derfor øving og trening av områdestrukturen og innsatsstyrkene slik at soldatene i tropper og områder og distrikter skal bli best mulig i stand til å løse sine oppgaver. Hæren står for hoveddelen av innsatsen i våre operasjoner utenfor landets grenser. Det vil Hæren måtte gjøre dette året også. Hæren driver styrkeproduksjon og opererer daglig i Norge med grensevakt og kongevakthold. Det er flere avdelinger hjemme som også direkte bidrar med analyser og annen understøttelse til operasjonene ute. Utfordringen består i at leveransene ute i hovedsak krever andre avdelingsoppsett enn Hærens vedtatte operative struktur. Vi har ingen PRT eller OMLT i vår hjemlige organisasjon. Dette gjør at vi må ta mange små deler av helheten for å sette disse sammen til misjonsspesifikke avdelinger i utlandet. Oppbyggingen og samtreningen av avdelingene hjemme blir dermed svært ressurskrevende. Operasjonsspesifikk trening av styrkebidrag før avreise til Afghanistan tar i dag ca et halvt år for hver kontingent. Våre ansatte gjør en fantastisk innsats både i utlandet og her hjemme. Det blir også hurtiganskaffet materiell for å sikre og understøtte soldatene ute i operasjoner. IVECO, DINGO II, Remote Weapon Station, jammere, sambandsutstyr, og en rekke annet materiell krever ny kompetanse og understøttelse. Dette er i stor grad materiell som avdelingene i nasjonal struktur ikke er satt opp med. Det krever ytterligere fagkompetanse hos personellet som skal ivareta dette utstyret i alle ledd. På grunn av den store og langvarige innsatsen i Afghanistan har det ikke vært mulig å bygge opp Hæren hjemme så raskt som ønskelig. For store deler av personellet er bundet til operasjonene. Operasjoner har selvfølgelig prioritet og vi skal derfor være stolte av det. Hæren vil derfor bruke lengre tid enn 2012 for å nå langtidsplanens ambisjon. Dette kan vi ikke kjøpe oss ut av. Samtidig vinner vi gjennom operasjonene nye erfaringer og vi har en ny generasjon befal og soldater med kamperfaring. Fra min side er det nå viktig at vi trekker nytte av denne erfaringen og viser tilstrekkelig fleksibilitet i den videre planleggingen slik at Hæren på raskeste måte kan videreutvikles. I løpet av de siste årene har også Hærens bygg og anlegg blitt renovert og nybygd i et omfang som ikke har skjedd siden midten av 1950 årene. Hæren er nå konsentrert til to hovedområder. Indre Troms og Østerdalen, samtidig har nedleggelse av leirer Norsk Militært Tidsskrift - nr

8 2011 er det året vi må vise rasjonell og effektiv drift. med en betydelig reduksjon av bygningsmasser frigjort midler til operativ virksomhet. De store skyte- og øvingsfeltene er nå utbygd, moderniserte og tilpasset Hærens operative behov. Forsvarets logistikkorganisasjon leverer kontinuerlig understøttelse til operasjoner, samtidig som de har ansvaret for store materiellanskaffelser. Det stilles høye krav til operativitet på det teknologisk avanserte materiellet. Det er utfordrende å ivareta kompetanse på en stor og økende systembredde. Dette er en kompetanse vi fortsatt må bruke tid på å bygge opp og beholde. Som siste del av omstillingen i FLO pågår det en svært krevende organisasjonsendring - FRIFLO. FRIFLO innebærer at store deler av støttefunksjonene endres organisatorisk fra å tilhøre FLO, til at de nå organiseres i avdelingene de understøtter. Kombinasjonen av operative leveranser, økt systembredde og omstilling krever mye av hele FLO. Jeg vil ha et særlig fokus på FLO for å kvalitetssikre og støtte denne utviklingen. Etableringen av Informasjonsinfrastrukturen (INI) i 2010 var et viktig punkt i omstillingen for å nå ambisjonen om et nettverksbasert forsvar. INI er en nyskapning gjennom sammenslåing av tidligere avdelinger og står derfor ovenfor en krevende endringsprosess både materiell-, infrastruktur-, kompetanse- og personellmessig. INI må evne å opprettholde driften av gamle og til dels utdaterte systemer og samtidig etablere nye kapasiteter. Etableringen er siste ledd i omstillingen og nødvendig for å tilpasse våre kapasiteter i nettverk og beherske det moderne fellesoperative domenet. Først da kan vi utnytte synergien fra våre moderne sensorog våpensystemer. FOH på Reitan har nå tatt i bruk det nye fellesoperative ledelsessenteret og vil være fullt operativt i henhold til planen. Forsvaret har innført felles integrert forvaltningsløsning, FIF. Vi har gått fra en arbeidskrevende og personellintensiv økonomi- og materiell forvaltning til standardiserte og databaserte løsninger. Kompetanse, forståelse og fortrolighet hos brukerne er viktig for å få full effekt av systemene. Gjennom full implementering og utnyttelse av FIF vil vi sikre forsvarlig forvaltning av de ressurser som stilles til rådighet. Jeg vil understreke viktigheten av det formidable arbeidet som nå gjøres i Forsvaret for å drive samfunnsøkonomisk best mulig er det året der vi må vise rasjonell og effektiv drift. Vi kan ikke forvente å få tilstrekkelig med ressurser uten at jeg klart kan redegjøre for at tildelte midler blir benyttet på beste måte. Her har Forsvaret kommet langt, men vi er enda ikke i mål. Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg (EBA) er nå en integrert del av de operative kapasiteter som innsats- Forsvaret består av. I og med at vi ikke lenger har mobiliseringsavdelinger trenger vi heller ikke mobiliseringsleirer. I 2010 satte jeg ned en arbeidsgruppe som skulle gi meg full oversikt over EBA vi leier av Forsvarsbygg og holde det opp mot hva vi faktisk trenger. Det gjøres en helhetlig vurdering for å kunne avklare leiebehovet, tilpasse bruken og sikre at Forsvaret kun leier den EBA som er operativt nødvendig. Ikke mer. Her må også politikere vise mot. I vekslingsfeltet fra det gamle til det nye Forsvaret, er det mange funksjoner som må endres. Riksrevisors rapport om tilstanden i Forsvaret har påpekt flere områder. Vi er blitt mye bedre på forvaltningen. Innen styrkeproduksjon, internkontrollsystemet og anskaffelsesvirksomheten har vi fortsatt utfordringer. Enkelte økonomifunksjoner må også styrkes. Jeg setter stor pris på de konstruktive forslag som bidrar til å bringe Forsvaret fremover. En god krone til Forsvaret skal etterfølge den allerede godt anvendte kronen. Dette er avgjørende for å opprettholde et balansert og veldrevet forsvar og for å bevare vår troverdighet i samfunnet. Min vurdering er at hovedmålene i langtidsplanen nås. Hæren vil på grunn av operasjoner i Afghanistan over så lang tid bli forsinket på enkelte områder og Sjøforsvaret vil grunnet forsinket materiell ikke nå full operativ kapasitet før etter Personell Troverdigheten i samfunnet ivaretas også av våre operative leveranser. Disse skjer ikke uten motivert personell. Fra starten av har jeg prioritert ivaretakelsen av de ansatte. Grunnstammen i Forsvaret har vært og er verneplikten. God tilgang på årskullene er viktig for å opprett- 8

9 NH 90 helikopter (Foto: Eurocopter) holde innsatsforsvaret i fremtiden. Noen kritiserer at det er urettferdig at noen må avtjene, mens noen ikke gjør det. Ja, det kan virke urettferdig og derfor er det viktig å videreutvikle førstegangstjeneste og tilpasse den til innsatsforsvarets behov. Det man ikke endrer - mister man. Vernepliktsrådet og tillitsmannsordningen gir også gode tilbakemeldinger og konstruktive forslag til utviklingen av førstegangstjenesten. Derfor må vi ikke være redde for å se på hvordan vi bedre kan utnytte verneplikten. Vårt nye forsvar er en høyteknologisk organisasjon og trenger derfor bred og ny kompetanse. Dette gjelder ikke kun spesialistene, men gjelder hele besetninger og avdelinger. Jeg er opptatt av å tilby utdanning i hele spekteret slik at de ansatte opplever å kunne mestre jobben. Den enkle infanterist eksisterer ikke lenger. Vi har et innsatsforsvar og investering i kompetanse nå er derfor viktig. For å bygge kompetanse og forutsigbarhet er Forsvaret tjent med at personellet står lengre i stillingene og at totrinnsbeordringer anvendes i større grad. Disponeringspraksisen for yrkesbefal tilfredsstiller langt på vei behovet til det nye Forsvaret. Likevel medfører midlertidige strukturer i operasjoner ute, vakanser hjemme. For eksempel er over halvparten av befalet i 2 Bn på midlertidig beordring. Dette er krevende for hele organisasjonen. C-130 Hercules transportfly (Foto: Defence Industry) Innen personellområdet har jeg som ett av flere avbøtende tiltak igangsatt en gjennomgang av avdelingsbefalsordningen. Avdelingsbefalet er de lederne som står nærmest soldatene de utgjør ryggraden i innsatsforsvaret. Disse er vi kritisk avhengige av. Tilbakemeldinger fra dette befalet og fra deres foresatte og tjenestemannsorganisasjoner forteller oss imidlertid at dagens ordning ikke fungerer godt nok. Vi må få etablert et system som sikrer god rekruttering, og tilbyr vilkår som gjør at personellet velger å stå tiden ut i kontraktene. Et ledd i dette vil være å se på utdannings- og karrieremuligheter. Målet er å sikre en langsiktig og helhetlig rekruttering og kompetanseoppbygging for å beholde personellet. Arbeidstakerorganisasjonene er viktige bidragsytere i utformingen, kvalitetssikring og gjennomføringen av dette arbeidet. Mye av den kompetansen som Forsvaret trenger kan hentes utenfra, men på noen områder trenger vi å utdanne personellet selv. Krigsskoler, Norsk Militært Tidsskrift - nr

10 Foto: Forsvarets Mediasenter, Torbjørn Kjosvold Stabsskolen og andre utdanningsinstitusjoner er derfor viktige for å sikre den riktige kompetansen som Forsvaret trenger. Kampen om det beste personellet med den riktige kompetansen blir stadig tøffere i samfunnet, derfor må vi se på alle virkemidler for å vinne denne kampen. Kvinneandelen ute er nå den samme som vi har hjemme. Det er riktig og viktig. Innføring av kjønnsnøytral sesjon og muligheten for å rekruttere fra hele bredden av årskullene har styrket Forsvaret. Dette har medført at interessen for å avtjene førstegangstjeneste blant kvinner øker. Basert på våre erfaringer fra operasjoner er kjønnsperspektivet viktig for å operasjonalisere ambisjonen i FN resolusjon I fjor mistet vi flere av våre beste soldater i nasjonens tjeneste. Vi gjør vårt ytterste for å sikre oss, men er samtidig klar over at det yrket vi har valgt alltid vil innebære ekstra risiko. Jeg setter full kraft inn på å bedre ivaretakelsen av alle veteraner. Jeg er også svært glad for det arbeidet regjeringen gjør på dette området. Det må ikke være tvil veteranene tilhører Forsvaret. De var og er våre soldater. Veteraner er en stor gruppe som innehar unik kunnskap og erfaring som må komme til nytte både i og utenfor Forsvaret. Dessverre er det også noen soldater som faller og etterlater seg pårørende, mens andre sliter med fysiske og psykiske skader. Det er ett samfunnsansvar å ivareta disse. Jeg arbeider nå intensivt med de andre etatssjefene i NAV, Statens pensjonskasse og Helsedirektoratet, for snarest å komme frem til støtteordninger som virker. Det ligger i enhver soldats hjerte aldri å etterlate de skadde og det handler igjen om vår og samfunnets troverdighet. Forsvaret har vært i Afghanistan i snart 10 år, det er dobbelt så lenge som varigheten av andre verdenskrig. Dette fører til en sterk slitasje på personellet. Jeg har mange ganger hørt at morgendagens scenarioer var raskt ut raskt hjem. Flere hevder at konflikten i Georgia nettopp var beviset for denne tesen. Livet har heller lært meg at tesen er: raskt ut og bli der. Denne erfaringen må vi trekke med oss videre både i måten vi stiller styrker til disposisjon på, hvordan vi engasjerer oss i flernasjonalt samarbeid og videreutviklingen av egen struktur. Utholdenhet er i dag vår største begrensning. Vakansene i utlandsoperasjoner er på mindre enn 1 %. Det er svært bra. Det er gjort mange analyser på forholdet tjeneste ute tjeneste hjemme. Det er ikke enkelt å fastslå en enhetlig regel for dette. Hva den enkelte mener er akseptabelt tror jeg endrer seg i forhold til karriere, tjeneste, alder, familiesituasjon og ikke minst operasjonens karakter. Jeg vil her benytte anledningen til å gi den største honør til alle våre soldater i Afghanistan. Deres innsats er høyt respektert hos afghanerne og våre allierte. Ved siden av den daglige kjernevirksomhet krever innføring av nye systemer et betydelig arbeid som går til prosess- og organisasjonsendringer. Den enkelte opplever dette ofte som merarbeid som både skaper uro og usikkerhet. Jeg vil her berømme de ansatte for den innsats og tålmodighet som er utvist og utvises i forbindelse med omstillingen. Mange har mistet sine stillinger, har måtte bytte tjenestested og finne seg ny jobb. Dette har medført stor belastning for familiene med flytting, bytte av skoler, pendling og endret arbeid for partner. Omstillingen hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten den innsats og offervilje som de ansatte og deres familier har utvist. Jeg konstaterer gjennom en unison tilbakemelding fra de ansatte, sivile som militære, at det viktigste tiltaket for personellet er at det skapes forutsigbarhet i tjenesten og at budsjettet gir rom for forsvarlig drift slik at tjenesten oppleves som meningsfull. Veien videre Jeg presiserte i min innledning at omstillingen er fra mobiliserings- Forsvaret til innsatsforsvaret. Dette nye Forsvaret er varig og skal videreutvikles og fornyes gjennom kontinuerlig langtidsplanlegging. Sikkerhetspolitisk utvikling og teknologi vil være faktorer som påvirker denne utviklingen. Vi vil bygge videre på de løsningene som har vist seg vellykkede og rette fokuset mot områder der man ikke fullt ut har oppnådd ønsket effekt. Vi kan med dette prioritere fornyelse av materiell og tilpasse ut fra de erfaringer som gjøres 10

11 Folket må ha tillit til at vi anvender hver skattekrone på beste måte og at unødvendig drift og strukturer er fjernet. i operasjoner. Regjeringen tar sikte på å fremme en ny plan for den videre utvikling av Forsvaret for Stortinget våren Dette blir den første politiske beslutning i den kontinuerlige langtidsplanleggingen. Jeg skal derfor allerede til høsten fremme mine første fagmilitære råd i denne prosessen. Jeg har allerede gitt retningslinjer for Forsvarets fremtidige utvikling, for å beskrive noen av hovedfaktorene i dette arbeidet. Forsvarssjefens fagmilitære råd vil sikre at utviklingen av kapasiteter sees i sammenheng med hele strukturen. Styrken med dagens forsvar er at det dekker en kapasitetsbredde som er tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjon i vårt nærområde. Fornyelse av kapabiliteter som for eksempel F-35 og undervannsvåpen, vil ha implikasjoner for innsatsforsvaret. En forutsetning for å bevare Forsvaret er at den planlagte tilleggsfinansiering for kampflykjøpet kommer til riktig tid og selvfølgelig med nødvendige midler. Hovedelementene som jeg ser på er utviklingen av fremtidens landmakt og fornyelse av kampflyvåpenet. F-35 er ikke bare en erstatning for F-16. Det er mye mer. Kapasitetsspekteret vil utvides fra de tradisjonelle luftkamp og bakkestøtte oppgavene til også å kunne dekke informasjonsinnsamling og formidling i langt større grad, herunder utvidet kapasitet til overvåkning og etterretning. Gjennom sin utvidede funksjonalitet vil F35 være en premissleverandør for den videre tilnærming og dimensjonering av det nettverksbaserte Forsvaret. Fremtidens landmakt må ha evnen til å levere fleksible og skalerbare enheter til operasjoner hjemme og ute. Balansen mellom kapasitet til å løse nasjonale oppgaver og evnen til å levere operative enheter til utlandet er vanskelig. Særlig over lengre tid. Ambisjonsnivået for landmakten videre fremover må derfor avklares i større detalj slik at dette kan samstemmes med kapabilitetene landmakten skal inneha. Det nye innsatsforsvaret må i likhet med det tidligere mobiliserings- Forsvaret representere en troverdig avskrekking. Norge vil aldri kunne utvikle og holde seg med et militært forsvar som alene kan møte hele spekteret av utfordringer. Derfor må vi legge stor vekt på samarbeidet i NATO. Norske styrker må være interoperable og ha evne til å operere som del av multinasjonale avdelinger, hjemme og ute. Vi må ha fleksible strukturer som hurtig kan knyttes til og samvirke med allierte. Det er derfor gledelig at NATOs nye strategiske konsept i sterkere grad enn før orienterer seg om alliansens kjerneverdier. Folkets tillit er avgjørende for Forsvaret. Dette krever informasjonsdeling på en helt annen måte en tidligere. Det er færre som har et nært forhold til Forsvaret, siden antall baser og garnisoner er vesentlig redusert. Førstegangstjenesten må tilpasses innsatsforsvarets behov og gjennomføringen av en god og meningsfylt tjeneste skaper gode ambassadører for Forsvaret. Jeg vil derfor fortsatt vektlegge åpenhet og ønsker en god diskusjon om Forsvarets utvikling velkommen. Avslutning Mine damer og herrer, jeg har i løpet av dette foredraget redegjort for status for Forsvaret midtveis i langtidsperioden og sagt noe om veien videre. Forsvaret er fornyet med mye nytt materiell, bygg og anlegg, og nye kapasiteter er i ferd med å bygges opp. Dette vil gi oss et høyteknologisk og balansert forsvar i tråd med beslutningen i Stortingsproposisjon nr 48. Vi får nå et godt Forsvar, som må vedlikeholdes gjennom kontinuerlig langtidsplanlegging. Jeg ser optimistisk på den videre utviklingen av Forsvaret. Omstillingen gjennom 20 år er ved sin slutt, men enda gjenstår noen grep. Jeg har spesielt nevnt etableringen av INI og FRIFLO prosessen. Skal vi lykkes i å beholde dette Forsvaret og unngå igjen å gå inn i en negativ spiral med styrt avvikling av kapasiteter, er det to helt avgjørende forhold: For det første må vi, jeg som forsvarssjef og de ansatte, ta et krafttak og vise at Forsvaret driftes nøkternt og troverdig. Folket må ha tillit til at vi anvender hver skattekrone på beste måte og at unødvendig drift og strukturer er fjernet. For det andre må Forsvaret gis økonomisk forutsigbarhet for at forsvarsevnen skal bevares og videreutvikles. Kun gjennom tilfredsstillende utdanning, trening og øving kan vi sikre at vi lykkes i operasjoner. Forsvaret må gis et driftsnivå som gir en meningsfull tjeneste for de ansatte. Først da sikrer vi Forsvarets fremtid. Norsk Militært Tidsskrift - nr

12 LEVERANDØRER LEVERANDØRER TIL TIL DET NORSKE FORSVAR Elajo Installasjon AS utfører alle typer elektroinstallasjoner * Adgangskontroll * Sikkerhet-alarm Norsk leverandør * av Tele-Data-Fiber teknisk bekledning til Forsvaret. * Elektro Aclima AS 3535 * Krøderen Internkontroll elsjekk-termografering Storbyens Tlf: elektriker 00 Fax: * Service Lørenveien 68 - Telefon Telefaks

13 LEVERANDØRER DET NORSKE FORSVAR TIL DET NORSKE FORSVAR LEVERANDØRER TIL DET NORSKE FORSVAR 2 Kleven Florø AS Tlf Vi har avtale med FORSVARET TEMPEST RUGGED Datautstyr bedriftssystemer.no WWW Brynsengv. Peter Møllers 2, 0667 v. 12, Oslo, Boks PB , Økern, Økern OsloTlf: Oslo, Tlf Fax: Rapid development Data-loggers Inert test shells Machinegun carriage Ammunition Feeders Weapon Security Locks Automatic bore cleaners Weapon Mounted Coaxial Light Vehicle adaptation of weapon mountings All kinds of brackets and mountings Tel BYG ENT Mangeårig ww Tillit i over 120 år... TRANSPORT AS - Siden NORSK FLYTTEFORBUND Vinghøg AS, P.O 3106 Tønsberg CCD Cameras Mounts Rang Se mer om oss på... vinjes.no Norsk Militært Tidsskrift - nr

14 Hva er spesielt med spesialstyrker? Oberstløytnant John Inge Hammersmark er senior stabsoffiser spesialstyrker i Hærstaben. Han har tjenesteerfaring fra infanteriet og FSK/HJK, og har en mastergrad i militære studier fra Forsvarets høgskole Militære spesialstyrker har alltid vært omgitt av spenning og mystikk. Det er delvis en uunngåelig konsekvens av hvordan disse styrkene opererer og fungerer, men deler av dette skyldes også unødvendig uvitenhet og sensasjonsmakeri. I denne artikkelen redegjør John Inge Hammersmark for hva som kjennetegner slike styrker og hva som gjør at de er spesielt viktige for et land som Norge. Av JOHN INGE HAMMERSMARK 14

15 Hvorfor prioritere spesialstyrker? Siden operasjonene i Afghanistan tok til høsten 2001 har spesialstyrker fått økt betydning og høyere prioritet. Norske spesialstyrker, Forsvarets spesialkommando / Hærens jegerkommando(fsk/hjk) 1 og Marinejegerkommandoen (MJK), har på lik linje med tilsvarende styrker ellers i NATO blitt gjenstand for økt fokus. Siden 2001 har spesialstyrkene løst oppdrag utenlands med jevnt høy frekvens selv om spesialstyrkemiljøet er lite. Økt anvendelse i operasjoner utenlands, med tilhørende utenrikspolitisk gevinst, har gitt økte ressurstildelinger til spesialstyrkene for kapasitets- og kompetanseutvikling. Hva er det ved spesialstyrkene som har resultert i økt benyttelse og tilhørende satsning? Artikkelen vil belyse spørsmålet basert på forfatterens masteroppgave og akkumulert kunnskap om temaet. Konkrete eksempler hentes fra FSK/HJK der forfatteren har sin tjenestemessige bakgrunn. Først beskriver artikkelen utvalgte egenskaper og komparative fortrinn ved spesialstyrker som anses relevante for spørsmålet i denne artikkelen. Deretter kombineres disse momentene med beskrivelsen av oppdrag i Kosovo og Afghanistan. Spesialstyrkenes egenskaper Spesialstyrker defineres i NATO som specially designated, organized, Norsk Militært Tidsskrift - nr Foto: FSK/HJK 15

16 Foto: FSK/HJK trained and equipped forces using operational techniques and modes of employment not standard to conventional forces (AJP 3-5). Styrker som tilhører denne definisjonen skal oppfylle konkrete krav og inneha generiske egenskaper for å kunne løse de oppdragene spesialstyrker vil kunne settes til å løse. Statusen som spesialstyrker bunner altså ikke i entusiasme og innsatsvilje alene, ei heller i et sterkt ønske om å bli oppfattet som en spesialstyrke, men i reelle kapasiteter. Reaksjonsevne Begrepet reaksjonsevne knyttes i utgangspunktet til både fysiske og mentale forutsetninger. Kompetanse og erfaring er vesentlige faktorer. Spesialstyrker har profesjonelle, nøye selekterte og grundig trente mannskaper. På bakgrunn av svært gode basisferdigheter, i kombinasjon med spesialistfunksjoner og operativ erfaring, har spesialstyrker gode forutsetninger for å kunne agere innenfor et vidt spekter av scenarier, miljøer og trusselbilder med minimal tid til opptrening og forberedelser. Spesialstyrker er i så måte generalister som hurtig kan benyttes til oppgaver andre ikke kan løse eller i utenkelige scenarier man naturlig nok ikke er spesifikt forberedt på. Det er derfor vanlig å henvise til spesialstyrkene som jacks of all trades masters of none. Den fysiske delen av begrepet henspeiler i større grad på gode forberedelser innenfor forsyning og forvaltning, operativt planverk for deployering og innsats, medisinske rutiner, etterretningsmessig status og kommando- og kontrollsystemer mv. I tillegg er det i denne sammenhengen en stor fordel å være lett utrustet slik at avdelingen kan transporteres til operasjonsområdet på kort varsel ved bruk av få ressurser. Presisjon Med presisjon fremheves to momenter. For det første innebærer presisjon evnen til å hurtig skreddersy styrkebidrag og velge løsninger som i minst mulig grad gir uønskede effekter. Som forutsetning for å oppnå dette må en spesialstyrke ha inngående kunnskap om den politiske sensitiviteten ved oppdraget. En slik forståelse kan oppnås med tett tilknytning til oppdragsgiveren på strategisk nivå for å sikre at intensjonene er forstått. Færrest mulig kommandoledd til dette nivået gir styrken tilgang til informasjon og prosesser med tilstrekkelig høy oppløsning uten filtrerende lag imellom. Et nært forhold mellom utøvende avdeling og det strategiske nivået må etableres i fredstid for å oppnå ønsket tillitsnivå til utnyttelse under krise og komplekse situasjoner, der hurtighet kan være avgjørende for heldig utfall. Det samme tillitsforholdet vil bidra til at styrken kan gis den nødvendige graden av handlefrihet under operasjoner utenlands, slik at effekten av bidraget kan maksimeres. Den andre delen av egenskapen presisjon er fysisk presisjon i forhold til virkemidlene som velges for å løse oppdrag. Militære løsninger innebærer alltid maktbruk i en eller annen form. Militære styrker skal ikke ha som mål å bruke våpen, men å løse oppdrag. I moderne konflikter og komplekse situasjoner kreves derfor taktisk og mental modenhet. Det har spesialstyrkene. Dersom styrken velger å benytte våpenmakt for å løse et aktuelt problem gjøres det med kirurgisk presisjon. Svært gode våpenferdigheter, moderne våpensystemer og avansert optikk bidrar til å minimere uønskede effekter av våpenbruk. Fleksibilitet Spesialstyrker er av natur fleksible styrker. De skal med alle sine egenskaper kunne operere i hele konfliktspekteret, i alle klimasoner, og løse en lang rekke oppdrag som representerer nye situasjoner og utfordringer. Der det ikke finnes tradisjonelle, konvensjonelle militære løsninger skal spesialstyrkene med kreativitet, innovasjon og risikovillighet finne løsningen. Fleksibiliteten bygger på personellets kvaliteter og høye treningsnivå, moderne og avansert utstyr og ikke minst styrkens grunnleggende mentale innstilling til problemløsning. Kulturen i en spesialstyrke preges av fokus på intensjon, oppdragets kjerne og målsetting fremfor hvordan man løser oppgavene. Intensjonsbasert frihet og kreativitet bidrar til valg av verktøy og uventede løsninger. I tillegg er norske spesialstyrker gode på å utnytte alle muligheter rundt seg, representert av f. eks andre allierte styrker, lokale styrker eller andre aktører i området som kan bidra. Det er selvsagt begrensninger for hvor fleksible spesialstyrker kan være. Spesialstyrker vil på grunn av sine egenskaper i utgangspunktet ikke 16

17 I henhold til doktrinen skal derfor ikke spesialstyrker benyttes til oppgaver som andre kan løse. kunne slå en stor fiendtlig styrke, ta eller holde et stort område eller føre avgjørende strid. Egenskapen fleksibilitet må derfor ikke forveksles med en vidunderkur mot alt, der resultatet blir et ønske om å bruke spesialstyrkene til det meste. Det ville være misbruk av en begrenset og kritisk ressurs, og vil over tid resultere i konvensjonalisering av styrker som skal være uortodokse og irregulære av natur. I henhold til doktrinen skal derfor ikke spesialstyrker benyttes til oppgaver som andre kan løse. Størrelse I de fleste nasjoner er spesialstyrkene få i antall og små i volum. En iboende fordel med dette er at spesialstyrkene i større grad enn i regulære enheter begrenser egenproduksjon av friksjon internt i styrken. En liten enhet, som utelukkende består av kvalitativt overlegne soldater, kan raskt endre handlemåte og taktiske løsninger som resultat av endrede betingelser i operasjonsmiljøet. Dess færre bevegelige deler dess mindre egenprodusert friksjon. Små, autonome enheter har videre den egenskapen at de kan operere skjult over lengre tid. Dette muliggjør operasjoner i sensitive områder med minimalt fotavtrykk. Det er videre slik at små enheter med talentfulle, godt forberedte og motiverte soldater gjerne utvikler en kultur, normer og krav som gir positive effekter utover det en finner i større avdelinger. Når små grupper med en slik sammensetning får anledning og prioritet til å trene, øve og operere med gode rammevilkår og utenfor normale begrensninger, øker også kompetansen og evnen drastisk. The smaller the unit, the better its performance. 2 Holdninger Spesialstyrker følger gjerne mantraet mennesker er viktigere enn materiell. Med dette menes ikke at avansert og moderne utstyr ikke er viktig, men at mennesker er viktigst. Et poeng er derfor at en enhet ikke kan bli bedre enn potensialet til personellet som inngår. Spesialstyrker, som skal prestere utover det regulære enheter kan, må derfor selektere personell med kvaliteter som tilfredsstiller slike krav. Med personlige kvaliteter som fundament, kombinert med noe som på mange måter minner om en form for toppidrettskultur, er holdningen at man aldri gir seg. Hver soldat bruker tiden til å utvikle sine prestasjoner for å utnytte sitt potensial. Det gir et godt utgangspunkt for å lykkes med de krevende oppgavene spesialstyrkene settes til. Å løse oppdraget er derfor alltid målsettingen uavhengig av endrede ytre forutsetninger. For at beslutningstakere skal betro spesialstyrkene viktige og sensitive oppdrag, er det avgjørende at spesialstyrkene utviser seriøsitet, lojalitet og holdninger som forventes. Det krever at spesialstyrkene gjennom seleksjons- og treningsprosessen må fokusere sterkt på personlig integritet, lojalitet, verdier og holdninger. Umoralske handlinger, regelbrudd og uheldige uttalelser til media vil kunne bidra til å svekke troverdighe- Foto: FSK/HJK Norsk Militært Tidsskrift - nr

18 For spesialstyrkene er det derfor viktig å sikre at ønskede normer og verdier hele tiden etterfølges i styrken. etterspurt, og må etterspørres for å benyttes, er det åpenbart at FSK/HJKs deltakelse i internasjonale operasjoner har vært sentral for økt satsning på slike styrker i Norge. Foto: FSK/HJK ten og tilliten. For spesialstyrkene er det derfor viktig å sikre at ønskede normer og verdier hele tiden etterfølges i styrken. Viktigheten av dette forsterkes fordi oppdragene ofte løses desentralisert av få individer, langt unna hovedkvarter og trygge omgivelser, hvor den enkelte må ta kloke avgjørelser under tidspress. Det stiller spesielle krav til personellet. Oppsummert kan en si at spesialstyrkenes handlinger må korrespondere med de forventningene politiske og militære ledere har. Det er ikke tvil om at spesialstyrkene utelukkende arbeider på vegne av de folkevalgte og at tillitskontrakten med oppdragsgiver og befolkningen skal følges. Uten tilliten mister spesialstyrkene eksistensgrunnlaget. I tillegg vil omdømmet til spesialstyrkene kunne svekkes i samfunnet generelt. Komparative fortrinn Med bakgrunn i utvalgte egenskaper kan noen av spesialstyrkenes komparative fortrinn utledes: - evne til å gjennomføre autonome operasjoner i små enheter, uten støtte og over tid - evne til å skjerme og gjennomføre sensitive operasjoner - kan hurtig engasjeres hvor som helst i verden for å løse et betydelig spekter av oppgaver - har taktisk og mental modenhet til å unngå uønskede sekundæreffekter av maktbruk Operasjoner i Kosovo og Afghanistan Hva har disse fortrinnene hatt å si for satsningen på spesialstyrkene de siste årene? Med utgangspunkt i tesen om at en kapasitet må benyttes for å være Fra midten av 90-tallet ble FSK/ HJK benyttet til meget begrensede oppdrag på Balkan, blant annet som feltsikkerhetslag for det norske bidraget til SFOR. I tillegg løste de små bidragene enkelte rekognoseringsoppdrag og liaisoneringsoppdrag. Erfaringen fra skarpe operasjoner var begrenset. På dette tidspunktet var FSK/HJK primært innrettet mot nasjonal krisehåndtering til støtte for politiet, samt utdanning av fallskjermjegere til mobiliseringshæren. Kjennskapen til spesialstyrker og potensialet til slike styrker var lite kjent, selv hos sentrale beslutningstakere i Norge. En av årsakene til dette var skjerming og strengt hemmelighold. Miljøet hadde frem til da til en viss grad blitt ansett som adrenalinsøkende cowboyer på hemmelige treningsoppdrag som Forsvaret fikk lite igjen for. Dette skulle snu. I 1998 ble det besluttet at FSK/HJK skulle etablere beredskap for gisselredning av norske observatører i regi av OSSE i Kosovo. En rekke forberedelser og administrative tiltak ble iverksatt for å minske reaksjonstiden ved eventuell utløsing av oppdraget. Det oppstod imidlertid aldri noe behov for gisselredning, men situasjonen i Kosovo forverret seg dramatisk utover våren NATO hadde behov for bidrag til de kommende landoperasjonene i Kosovo og spurte Norge om bidrag. Når lederskapet så seg rundt ble det tidlig klart at ytterst få mili- 18

19 det var første gang en norsk styrke ble sendt på et oppdrag med denne formen for potensiell og forventet fysisk risiko. tære kapasiteter kunne stille på kort varsel. FSK/HJK hadde allerede forberedt seg på operasjoner i dette teateret, både operative og administrative forberedelser. Forsvarsdepartementet var meget interessert i et tidlig bidrag, og besluttet å sende FSK/HJK for å delta under innmarsjen med de allierte i Kosovo. FSK/HJK fikk ordre om å iverksette fra Rena 5. juni, reiste til Makedonia 7. juni og startet innmarsjen til Kosovo 12. juni. FSK/HJKs erfaring fra internasjonale operasjoner var som nevnt begrenset, men oppdraget med å klargjøre, deployere, ta seg fra Makedonia til Pristina gjennom svært uavklarte områder, etablere forbindelse med partene og gjennomføre rekognoseringsoppdrag ble løst. Norge fikk meget gode tilbakemeldinger. Kort oppsummert var FSK/HJK eneste gripbare norske ressurs som tidsnok kunne løse oppdrag i et så krevende og uavklart miljø. For å oppnå den ønskede politiske effekten var det en forutsetning at styrken bidro i første rekke. I forbindelse med krisen i Kosovo gjorde militære og politiske ledere en rekke lærdommer. Det var med ett liten tvil om at store deler av Forsvaret måtte utvikles for å tilfredsstille moderne krav til aktiv utenriks- og sikkerhetspolitikk. Dette må sees i lys av NATOs strategiske konsept som nå fikk fokus out-ofarea. Spesialstyrkene hadde på sin side bevist at de hadde flere av de etterspurte egenskapene. En liten avdeling, med lite fotavtrykk, kunne bemerkelsesverdig raskt bidra i fremste rekke på vegne av en småstat. Norge demonstrerte således politisk vilje til byrdedeling som ble lagt merke til i alliansen og hos amerikanerne spesielt. Norge ble sågar benyttet som eksempel på en småstat som lyktes med transformasjonen i NATO, i tråd med Defence Capabilities Initiative (DCI). Imidlertid bør det minnes om at bidraget trolig ville virket mot sin hensikt dersom styrken hadde ankommet sent eller med store begrensninger i bruk. Dersom treningsstandarden hadde vært for dårlig, materiellet ukurant og ikke interoperabelt eller risikovilligheten for lav, ville Norge fått stempel som annenrangs bidragsyter. Videre var det en forutsetning at minimalt med støtteressurser var nødvendig for å gjennomføre operasjonene. Forberedelsene til gisselredning var en faktor som bidro til dette. FSK/HJK hadde minimale behov, var i stor grad autonom og således ikke avhengig av et stort apparat for å gjennomføre operasjonene. Prinsippet styrkeøkonomi ble eksemplifisert. Det var i tillegg et poeng å skjerme aktivitetene av flere årsaker. Hensyn til operasjonssikkerhet var en av faktorene. Andre momenter som spilte inn var samarbeid med allierte, samt det faktum at det var første gang en norsk styrke ble sendt på et oppdrag med denne formen for potensiell og forventet fysisk risiko. I tillegg var det første gangen FSK/HJK ble deployert i dette omfanget, noe som i seg selv bidro til et krav om hemmelighold. VG avslørte styrken på grensen til Kosovo før innmarsjen, men dette skapte lite uro for oppdragsløsningen. Lærdommen var at spesialstyrkene med lav profil kunne løse oppdrag utenlands som ga stor politisk gevinst i alliansen og samtidig militær effekt. Det ble skapt forståelse for at spesialstyrkene var en kapasitet som kunne benyttes internasjonalt, og som med lite input ga stor output. Denne forståelsen resulterte i økt satsning og tildeling av midler for å utvikle FSK/HJK. Etter 11. september 2001 oppstod igjen behovet for å bidra med norske styrker i koalisjonen under Operasjon Enduring Freedom. Regjeringen ønsket å sende norske bidrag raskest mulig, helst før jul. Opptreden i tet ville gi økt synlighet blant få nasjoner, med maksimum politisk gevinst som resultat. Som sagt var det ytterst få norske kapasiteter som raskt kunne forberede et slikt oppdrag. I rettferdighetens navn kan det nevnes at det før terroraksjonene i 2001 ikke var mange som kunne forutse innsats fra norske styrker i fjerne områder som Afghanistan. Terrorangrepene i New York var en utenkelig hendelse, på uventet sted som sterkt bidro til å endre tidligere begrensninger i bruk av norske styrker. Nå var det ikke lenger bare Balkan som var aktuelt for norske militære bidrag, men alle klimasoner der Al Qaida og terrorister oppholdt seg. I slutten av oktober begynte norske spesialstyrker, FSK/HJK og MJK (NORSOF) 3, i fellesskap å klargjøre en avdeling som raskt ble klar til innsats. Allerede før jul avmarsjerte enkelte nøkkelpersoner. Hovedstyrken ankom Kandahar rett over nyttår. NORSOF løste deretter oppdrag fra basen på Kandahar flyplass i seks Norsk Militært Tidsskrift - nr

20 At en kampstyrke i tillegg kunne sendes så raskt ble godt mottatt av våre allierte. måneder. Det ble gjort mange erfaringer hva angår kompetanse, utstyr og konsepter. Til tross for at mye var nytt og utfordringene mange, tilpasset NORSOF seg situasjonen og fikk gode tilbakemeldinger på oppdragsløsingen. Imidlertid var det aller mest verdifullt at styrken igjen var blant de første allierte i koalisjonen. Dette ga publisitet og politisk gevinst, og Norge fikk forbedret tilgang til informasjon og beslutningsprosesser. Reaksjonsevnen demonstrerte nok en gang politisk vilje til å bidra, selv i et scenario hvor de fleste allierte var mangelfullt forberedt. Uten den iboende fleksibiliteten til NORSOF ville Norge innledningsvis kun sendt mineryddere. Disse dro nemlig tidlig, gjorde en svært god innsats rundt Kandahar og fikk velfortjent positiv omtale. At en kampstyrke i tillegg kunne sendes så raskt ble godt mottatt av våre allierte. Selve oppdragsløsingen innebar for NORSOF stort sett rekognoseringsog overvåkningsoppdrag. Disse ble løst av små enheter som autonomt opererte i de afghanske fjellområdene over noe tid. Modenheten og den taktiske forståelsen i styrken, kombinert med gode holdninger, resulterte i at NORSOF ikke påtok seg oppgaver utover det man mente å kunne beherske. En stor grad av ydmykhet for oppgaven bidro derfor til kloke avgjørelser. Det kan spekuleres i om denne nøkternheten i realiteten bidro til en fortsettelse av norsk militært engasjement i Afghanistan. Dersom operasjonene hadde fått større negative konsekvenser, f.eks større egne tap eller skader, er det mulig at negative innenrikspolitiske effekter kunne resultert i et mindre handlingsrom for regjeringen. Etter denne første deployeringen til Afghanistan har spesialstyrkene blitt sendt tilbake på oppdrag med jevne mellomrom. I samme periode har spesialstyrkene utviklet seg betydelig. Erfaring fra operasjoner, samarbeid med viktige allierte, en gradvis oppbygging og satsning har resultert i at spesialstyrkene i dag har kapasitet til å gjennomføre hele spekteret av spesialoperasjoner. Hva er det derfor ved spesialstyrkene som har resultert i økt benyttelse og tilhørende satsning? Kort og konkret oppsummert kunne f. eks FSK/HJK i 1999 levere og kan fortsatt tilby: - reaksjonsevne og fleksibilitet til å deployere innenfor korte tidsfrister, med relevante operative kapasiteter og evne til å hurtig etablere kommando- og kontrollsystemer til allierte. - gode holdninger og grundighet, som har bidratt til minimale egne tap og skader under oppdragsløsning - evnen til å operere og opptre slik at tilliten hos militære og politiske ledere ivaretas på en helhetlig og troverdig måte, herunder militære prestasjoner som legges merke til av allierte - fornuftige måter å løse oppdrag på, hvor uønskede effekter som f. eks skade på tredjepart og strid med irrelevante aktører på landsbygda blir unngått - bevissthet til egne begrensninger og ydmykhet for oppdragene Spesialstyrkenes egenskaper korresponderer med dagens behov for moderne og kosteffektive styrker. Relativt små enheter som kan aktiveres raskt, som løser oppdrag uten uønskede effekter og maksimerer hensikten og intensjonen med bidraget er naturlig nok forlokkende for politisk og militært lederskap. Spesialstyrker er derfor både nåtidens og fremtidens styrker. Imidlertid er det vesentlig å minne om viktigheten av fortsatt å opprettholde konvensjonelle, regulære kapasiteter som har andre egenskaper og dermed andre fortrinn enn spesialstyrker. Spesialstyrker er ikke egnet til alt, men kan hurtig tilpasse seg et bredt spekter av utfordringer for å agere der andre ikke kan. It makes no difference what men think of war, said the judge. War endures. As well ask men what they think of stone. War was always here. Before man was, war waited for him. The ultimate trade awaiting the ultimate practitioner. 4 1 Avdelingen heter i dag FSK/HJK og artikkelen benytter dette avdelingsnavnet gjennomgående. Innledningsvis het imidlertid avdelingen HFJS ( ), deretter HJS ( ), så HJK ( ) og nå altså FSK/HJK. Begrepet FSK ble tidligere benyttet om den operative delen av HJS og HJK innrettet for støtte til politiet iht. Bistandsinstruksen ved kontraterroroperasjoner nasjonalt. 2 Lawrence, T.E. (1940). Seven pillars of wisdom: a triumph. 3 NORSOF: Norwegian Special Operations Forces 4 McCarthy, C. (1985). Blood Meridian. 20

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Iver Johansen og Egil Daltveit EN FREMTIDIG LANDMAKT side 4 TOM HENRY KNUTSEN AIRSEA BATTLE- KONSEPTET side 18 Bent Erik Bakken BEST I SPAGAT? Om behovet for et paramilitært innslag side 28 Norsk Militært

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Kåre Haugen Strategisk kommunikasjon side 4 Kjell-Ove Orderud Skare NATOs arbeid mot veibomber side 14 Hans Christian Helseth NATOs nye kommandostruktur side 18 Norsk Militært Tidsskrift Utgitt av Oslo

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift OLA BØE-HANSEN Operasjon Neptune s Spear side 4 RAGNVALD H. SOLSTRAND Handlingslammelse og forfall i Forsvaret side 14 SVERRE DIESEN Debatten om forsvarets fortid og fremtid side 36 Norsk Militært Tidsskrift

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift KATARZYNA ZYSK Mot et moderne russisk forsvar? side 4 OLE JØRGEN MAAØ F-16 anskaffelsen framsynthet eller flaks? side 16 ESKIL AMDAL Om flystøy og store overskrifter Beretningen om et fly side 31 Norsk

Detaljer

ffisersbladet Stor artikkel: UTFORDRINGER i KØ FOR LUFTFORSVARET Ett yrke en organisasjon! Materiell anskaffelser del III

ffisersbladet Stor artikkel: UTFORDRINGER i KØ FOR LUFTFORSVARET Ett yrke en organisasjon! Materiell anskaffelser del III ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 2 mars 2010 årgang 63 Materiell anskaffelser del III Side 20-21 Vedlegg 8 sider: Kvinner i Forsvaret mangfoldet? Fornebu 9. april 1940 Side

Detaljer

ved Forsvarssjef general Sverre Diesen

ved Forsvarssjef general Sverre Diesen Foredrag i Oslo Militære Samfund 28. november 2005 ved Forsvarssjef general Sverre Diesen MODERNISERINGEN AV FORSVARET STATUS OG UTFORDRINGER Innledning Selv om Regjeringens omstillingsmål for perioden

Detaljer

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Kjære leser Etter FS 2000, og daværendes Forsvarspolitisk utvalgs innstilling, startet en omfattende omlegging og modernisering av det norske Forsvaret.

Detaljer

Forsvarssjefens tale i OMS 12. januar 2015

Forsvarssjefens tale i OMS 12. januar 2015 Forsvarssjefens tale i OMS 12. januar 2015 NB! Innhold må kontrolleres mot fremføring. Innledning Takk for invitasjonen og et riktig godt nytt år til dere alle. Tema for mitt foredrag er som sedvanlig

Detaljer

Innhold TILLEGG TIL FORSVARETS ÅRSRAPPORT

Innhold TILLEGG TIL FORSVARETS ÅRSRAPPORT Innhold Forsvarssjefens innledning 004 Introduksjon til virksomheten 008 Årets aktiviteter og resultater 018 Styring og kontroll 030 Vurdering av fremtidsutsikter 034 Årsregnskap 042 TILLEGG TIL FORSVARETS

Detaljer

ffisersbladet BFOs KOMMENTARER TIL Forsvarssjefens fagmilitære råd Side 6-9 Øvelse FLOTEX Silver Side 10-12 Ett yrke én organisasjon!

ffisersbladet BFOs KOMMENTARER TIL Forsvarssjefens fagmilitære råd Side 6-9 Øvelse FLOTEX Silver Side 10-12 Ett yrke én organisasjon! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 november 2011 årgang 64 God Jul & Godt Nytt år! Høstkonferansen 2011 ungdommen krever sammenslåing Miljøammunisjonssaken løser seg! BFOs KOMMENTARER

Detaljer

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon!

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2010 årgang 63 BFOs omstillingskonferanse Side 26-30 Nytt soldatmateriell Side 16-19 Nå skal veibombene tas! Side 58-59 Stor artikkel

Detaljer

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning.

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning. Foredrag i Oslo Militære Samfund 11. november 2002 ved Flaggkommandør Jørgen Berggrav Fellesstaben i Forsvarets overkommando Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige

Detaljer

Forsvarets årsrapport 2012

Forsvarets årsrapport 2012 Forsvarets årsrapport 2012 3 1 Forsvarssjefens forord Forsvarets fremste oppgave er å sikre Norges suverenitet, rettigheter, interesser og verdier. For å løse oppgaven stilles store samfunnsressurser til

Detaljer

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Desember 2012 100 ÅRGANG Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? Fornyelse av Luftforsvaret - en fremtidsrettet og nødvendig endring Kadettkontakt

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

Forsvarets årsrapport 2011

Forsvarets årsrapport 2011 Forsvarets årsrapport 2011 kortversjon Introduksjon «Forsvaret løser oppdrag hver dag, døgnet rundt, hele året. Årsrapporten er en tilbakemelding til samfunnet om virksomheten i 2011, og hvordan vi omsetter

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart nr. 1 februar 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Gardens befalselever på skarpskyting s 18-19 Dyster Afghanistanrapport side 48-49 Kronikk: Nåtid og fremtid for Forsvaret side 52-53

Detaljer

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 6 oktober 2009 årgang 62 Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon Operation Atalanta Protector Light BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 NASAMS

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen General, mine damer og herrer. Foto: Stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund Først av alt vil jeg som kadett

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund. Operasjon Jupiter på vei mot en ny hærordning

Foredrag i Oslo Militære Samfund. Operasjon Jupiter på vei mot en ny hærordning Foredrag i Oslo Militære Samfund 1 mandag 19. januar 2004 kl 19.00 Operasjon Jupiter på vei mot en ny hærordning ved Formann; ærede forsamling! Generalmajor Lars Sølvberg Generalinspektør for Hæren La

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 5. november 2001

Foredrag i Oslo Militære Samfund 5. november 2001 Foredrag i Oslo Militære Samfund 5. november 2001 ved Oberst Arne O. Hagtvedt Sjef for Jegerkorpset Akershus regiment FORSVARETS MILITÆRFAGLIGE UTDANNINGSSTUDIE Ærede formann kolleger! Innledning Jeg takker

Detaljer

Forsvarets fremtidige sanitetskonsept

Forsvarets fremtidige sanitetskonsept 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 9. februar 2009 ved Brigader Dag Hjelle, Fungerende sanitetssjef Forsvarets fremtidige sanitetskonsept Foto: Aksel Strømsheim, OMS Innledning Først vil jeg få

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden 3307 Møte onsdag 19. juni kl. 10 President: J ø rgen Kosmo D a g s o r d e n (nr. 102): 1. Innstilling fra forsvarskomiteen om Gjennomføringsproposisjonen

Detaljer

Omstridt kjøretøy. Dingo 2: Ubåter til Ramsund. Elev- og kadettkonferansen. FFI-rapport. side 38-41. side 36-37. side 10-11.

Omstridt kjøretøy. Dingo 2: Ubåter til Ramsund. Elev- og kadettkonferansen. FFI-rapport. side 38-41. side 36-37. side 10-11. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 desember 2010 Dingo 2: Omstridt kjøretøy side 38-41 1 Befalsbladet 2/2004 Ubåter til Ramsund side 6-7 Elev- og kadettkonferansen side 10-11 FFI-rapport side

Detaljer

Hva skjer når strømmen går?

Hva skjer når strømmen går? Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2008 Tema: Hva skjer når strømmen går? ETTERPÅKLOKSKAP PÅ FORHÅND BRIGADER KRISTIN LUND: BEFALSSKOLEN FREMFOR LANDBRUKSKARRIERE tsunamien

Detaljer

Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011

Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011 Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011 Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om

Detaljer

Er militær idrett i ferd med å forvitre hvilken prioritet har fysisk fostring i Forsvaret?

Er militær idrett i ferd med å forvitre hvilken prioritet har fysisk fostring i Forsvaret? nr. 6 oktober 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Ny veteraninspektør Kristin Lund Side 18-19 Kampfly-øvelsen Arctic Challenge Bodø Side 36-38 De to gjenværende redningshelikopter-kandidatene

Detaljer