Asker Svømmeklubb Kontrollkomiteen Kontrollrapport driftsåret 2010 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asker Svømmeklubb Kontrollkomiteen Kontrollrapport driftsåret 2010 Dato: 17.03.2011"

Transkript

1 Kontrollkomiteen Asker Svømmeklubb Rapport til årsmøtet 17.mars Kontrollkomiteen har bestått av Lars Petter Lervik og Hilde Valø, med Gry Bergan og Cathrine Nagell som vara. Komiteen har gjennomført sine oppgaver ved samtale med foreldre og utøvere, på innspill fra styret, samtale med revisor, samt oppfølging av styrets møtereferater. Kontrollkomitè periode løper fra og med 13. april 2010 tom generalforsamling 17.mars Kontrollkomiteen Oppgaven til kontrollkomiteen er definert i NIF-loven (NIFL ) som gjelder for alle organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund.. Utdrag av lovverket, (NIFL , sist endret NIFL ) Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitès lov (NIF-Loven), Kontrollkomiteen 1 Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for organisasjonsleddets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere organisasjonsleddets finansielle stilling, forvaltning og drift. Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig. Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til årsmøtet/tinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og organisasjonsleddets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning. For organisasjonsledd som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til organisasjonsleddets styre og revisor. Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor. Asker Svømmeklubb har hatt kontrollkomite i to år nå, som må anses som en prøve/innkjøringsperiode for denne funksjonen. Kontrollkomiteen foreslår at styret og kontrollkomiteen i samarbeid utarbeider kontrollkomiteens mandat i klubben, dvs hvilke sider av klubbens drift som skal vurderes av kontrollkomiteen i løpet av driftsåret. 2.0 Protokoll fra kontrollkomiteen I henhold til lovverket skal kontrollkomiteen føre nummerert protokoll over forhandlinger og forhold den finner nødvendig å rapportere. 1 Denne bestemmelsen gjelder kun for de organisasjonsledd som har valgt kontrollkomité. Side 1 av 6

2 Forhandlinger, møter og øvrige bemerkninger Kontrollkomiteen har i denne perioden ikke gjennomført forhandlinger på vegne av eller med svømmeklubben, men har gjennomført møter og samtaler med sentrale personer i svømmeklubben, et møte med klubbens styre, samt meldt inn direkte til styret adg forhold som er ønsket nærmere belyst. Det er ikke avtalt med styret om hvordan kontrollkomiteens protokoll skal nummereres. Protokoll og tilhørende korrespondanse fra / til kontrollkomiteen må også inn som en del av svømmeklubbens arkiveringsrutiner. Nr. Sak Motpart Dato 01 Likviditetsanalyse i samarbeid med styret Styremedlemmer Deltakelse styremøte Styret Innspill adg utøverkontrakter for C-gruppa Trener/Oppmann Sept Kommentar adg klubbens grafiske profil, og Styret tilsøling av denne 05 Purring på oversendelse av møtereferater Styreformann Jan Påminnelse om styrevedtak adg både kvinnelig og S&K, leirarrangør Jan2011 mannlig leder på alle leire 07 Gjennomgang av styrets håndtering av mobbeplan Styreformann Feb Gjennomgang av møtereferater Styreformann Feb Innspill til valgkomiteen adg behov for økonomikompetanse i neste styre Valgkomiteen Feb Redegjørelse for resultatregnskap og budsjett Etter kontrollkomiteens oppfatning gjenspeiler regnskapet og budsjett 2010 / 2011 klubbens økonomiske situasjon og hovedaktiviteter. Styret har ikke gjennomgått økonomisk status som fast post på styremøtene. Det er knyttet noe usikkerhet til regnskapet da dette ikke har vært ajourført i løpet av året, og at regnskapet ikke har vært ført av regnskapsfører. Kontrollkomiteen ber styret vurdere ekstern regnskapføring for neste driftsår. Kommentarer: Rapportering og oppfølging av klubbens regnskap og budsjettavvik har i løpet av regnskapsperioden vært mangelfull. Styret må ta aksjon for å få satt dette mer i system. Det er viktig at dette punktet blir fulgt opp av kontrollkomiteen i driftsåret Det er viktig at administrasjonen rapporterer resultatet og budsjettavvik på hvert styremøte. Administrasjonen må i sin driftsrapport avdekke årsak til budsjettavvik (periodiseringsavvik, avvik i hht budsjett m.m.) mer systematisk enn det som har vært gjort gjennom regnskapsåret Klubben har arbeidsgiveransvar for både faste (fastlønn) og deltidsansatte (timebasis), samt at utgiftsposten relatert til lønn, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, avsetning til feriepenger, forsikringer m.m. er en relativt stor fast utgiftspost for klubben. Kontrollkomiteen har diskutert diisse kostnadene med revisor. Revisor har meldt tilbake at det er usikkerhet om disse postene er behandlet akseptabelt. Det må sikres at dette håndteres riktig i neste driftsår Kontrollkomiteen anbefaler at styret, i samarbeid med administrasjonen, fortsetter med å utdype dokumentasjonen av alle budsjettpostene. Dette for å sikre at de ulike aktører tar mer eierskap til budsjettet og klubbens økonomiske resultat. Kontroll av budsjett opp i mot resultatet blir også enklere å følge opp for andre aktører i tillegg til styret og administrasjonen som f.eks. kontrollkomiteen, regnskapskontoret og revisjonen. Styret må ved utarbeidelse av budsjettet, søke å periodisere de ulike budsjettpostene i henhold til når inntekter / utgifter er forventet, slik at regnskapet blir enklere å følge opp. Dette må skje i samarbeid med en evnt. regnskapsfører. Det er også viktig at budsjettet gjenspeiler klubbens ambisjoner og handlingsplan for neste regnskapsperiode. Prosjektbasert regnskap vil gi økt kontroll og en bedre oversikt om klubben drives i henhold til vedtatt handlingsplan og strategi m.m. Et prosjektbasert regnskap bør for eksempel gi klubben en oversikt over hvor mye det koster å drive svømming på elitenivå? Hvor mye koster det å ha Side 2 av 6

3 utøvere i klubben på landslagsnivå? Hvor mye økonomisk bidrag får klubben (de aktive svømmerne) fra kursvirksomheten? Hva er resultatet fra egne stevner og da spesielt fra Asker Open?. Styret bør fortsette arbeidet med å prosjektbasere regnskapet. I løpet av driftsåret er Asker Open foreldre/foresattes største bidrag i forhold til dugnadsinnsats. Historisk er treningsavgiften (reduksjon i treningsavgiften) satt ut i fra at foreldrene skal bidrar med inntektsbringende aktiviteter til klubben. Stille i ulike komiteer og verv vil også være en del av dugnadsinnsatsen. Kontrollkomiteen anbefaler derfor, som i forrige driftsår, at klubben vurderer å føre et "dugnadsregnskap". Kontrollkomiteen ønsker å poengtere viktigheten av at kommende styre sørge for at administrasjonen innehar den regnskapskompetansen som er påkrevd for å sikre at klubben blir drevet i henhold til god regnskapsskikk og i henhold til lovverket (bokføringsprinsipper, regnskapsrapportering, periodiseringsprinsipper, merverdiavgifter se reglene gjengitt i skattedirektoratets veiledningshefter vedrørende merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner med mer). 4.0 Drift og forvaltning Administrasjonens faste oppgaver Kontrollkomiteen anmoder styret om å sørge for at alle administrative rutiner i administrasjonen og klubben for øvrig beskrives og dokumenteres, slik at gjennomføring av oppgaver kan bli person uavhengig. Klubben vil bli mindre sårbar i tilfelle enkeltpersoners fravær og endringer av medlemmer av de ulike komiteer / utvalg etc. For oppgaver i klubben som skal utføres til tilnærmet samme tid hvert år (f.eks idrettsregistreringen, planlegging av treningsleire, søknad om evt. kommunale midler, egne stevner, kurs, livredningsprøve for instruktører etc.), foreslår kontrollkomiteen, som i forrige driftsår, at arbeidet med klubbens "årshjul" videreføres og holdes kontinuerlig oppdatert. Alle undergrupper/komiteen bør utarbeide lignende årshjul, som samles i klubbens årshjul.dette vil sikre god planlegging av alle aktiviteter og en kvalitetsmessig gjennomføring pga godt beskrevne planer / rutiner. Arkivrutiner I løpet av driftsåret har klubben innført 24SevenOffice (http://24sevenoffice.no) som sentralt webbasert arkivsystem. Kontrollkomiteen anmoder klubben om å utarbeide og beskrive faste rutiner for arkivering av all kommunikasjon til/fra og i klubben, både papir og elektronisk kommunikasjon. Beskrivelsen bør også inneholde autorisasjonsrutiner for hvem som skal ha tilgang til hvilken type informasjon, samt at klubben etablerer gode rutiner for å håndtere tilgang / avgang av nye brukere. Dette bør jobbes videre med. Alle dokumenter som utarbeides av klubben bør lagres i 24SevenOffice, slik at de er tilgjengelig for alle som har riktig leserettigheter. Mer enn 2 personer bør ha brukerrettigheter for 24SevenOffice. Dette, i tillegg til gode arkiveringsrutiner, vil redusere klubbens sårbarhet ifht arkivering ved enkeltpersoners fravær. Rutiner relatert til klubbens økonomi Klubbens styre må gå gjennom klubbens økonomiske status på alle styremøter, og dette må inkluderes som fast post på agendaen. Regnskapet må holdes kontinuerlig à jour, og må føres ifølge god bokføringsskikk. Avstemming av bankkonti bør også gjøres regelmessig og status på kontiene rapporteres til styret. Kontrollkomiteen påpeker viktigheten av å ha nødvendige rutiner for arkivering av oppbevaringspliktig regnskapsmateriale. I henhold til regnskapsbestemmelsene gjelder følgende: 1. årsregnskap, årsberetning og annen pliktig regnskapsrapportering, samt eventuell revisjonsberetning, 2. spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, Side 3 av 6

4 3. dokumentasjon av bokførte og slettede opplysninger og dokumentasjon av balansen, 4. eventuelle brev fra revisor, 5. avtaler som gjelder enheten, med unntak av avtaler av mindre betydning, 6. korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon i tilknytning til en bokført opplysning, Regnskapsmaterialet som fremgår av nr. 1-4 skal oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt. Regnskapsmaterialet som fremgår av nr. 5-6 skal oppbevares i tre år og seks måneder etter regnskapsårets slutt. Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring. Regnskapsmaterialet skal kunne fremlegges i hele oppbevaringstiden i en form som muliggjør etterkontroll. Regnskapsmaterialet skal være tilgjengelig i lesbar form og skal kunne skrives ut på papir i hele oppbevaringsperioden. Det skal foreligge en sikkerhetskopi av elektronisk regnskapsmateriale. 24SevenOffice Økonomi har funksjonalitet for regnskapsføring. Styret må vurdere hva som er mest hensiktsmessig, å etablere rett kompetanse for regnskapsføring blant de ansatte i administrasjonen, eller engasjere ekstern regnskapsfører. Et regnskap som er ført ifølge god regnskapsskikk, som er sporbart, som avstemmes jevnlig, og som holdes ajour vil bli enklere å forholde seg til og det vil gi styret god økonomisk kontroll gjennom året. Før faktura legges til betaling anbefales det at fakturaen bekreftes av den personen som har bestilt varen/tjenesten. For at dette skal fungere krever det at alle som gjør bestillinger i klubbens navn sikrer at faktura merkes med vedkommendes navn. Lønn til alle ansatte utbetales via AR2. Det må sikres at all lønn utbetales kun via AR2, slik at det sikres at lønn innberettes korrekt til myndighetene. Administrasjonen har nå rutiner som sier at timelister skal leveren senes 10. hver måned, for lønnsutbetaling den 15. Det er bra! Kontrollkomiteen anbefaler at det etableres rutiner for kontroll av timelistene, slik at det kun utbetales lønn til den instruktøren som faktisk har instruert hvert kurs. Direkte oppgjør mellom instruktører bør unngås. Protokoller/møtereferater Kontrollkomiteen forslår at alle klubbens møter (styremøter, trenermøter, S&K etc) skal protokollføres og arkiveres i 24SevenOffice. Saker som kan karakteriseres som personalsaker skal lagres på egnet måte, slik at denne informasjonen ikke er bredt tilgjengelig. Se kommentar under arkivering. Det forseslås også at styret definerer hvilken rolle og mandat alle undergruppene/komiteene i klubben skal ha. Kontrollkomiteen ber om at møtereferat fra de ulike komiteene i tillegg til styrereferatene, blir sendt kontrollkomiteen eller gjort tilgjengelig via 24SevenOffice. For driftsåret 2010 har dette ikke fungert tilfredsstillende. Kontrollkomiteen ber om at styret avtaler direkte med revisor adg hvilke rutiner som skal følges i forhold til revisjon, hvilke dokumenter som skal sendes revisor og når. Revisor har behov for å være kontinuerlig oppdatert på endringer / aktiviteter som kan få økonomisk betydning for klubben slik at disse kan følges bedre opp. Klubbens ansatte Kontrollkomiteen forslår at det utarbeides langsiktige kompetanseplaner for videreutvikling av de ansatte. Eksempel på kompetanse som må raskt på plass vil være innen regnskap, da denne kompetansen i dag ikke er tilstrekkelig. Styret bør også kartlegge om klubben har rett kompetanse i alle sine grupper/komiter, samt beskrive nødvendig kompetanse innen hver gruppe. Klubben er avhengig av at alle administrative oppgaver ovenfor styret, trenere, utøvere, forbundet, Side 4 av 6

5 kommunen etc. blir ivaretatt, i tillegg til de sportslige oppgaver (kursvirksomheten, instruktør m.m.), og for å sikre dette, så bør kartlegging gjennomføres. Styret bør vurdere å innføre et verktøy for måling av hvordan medarbeidertilfredsheten hos klubbens ansatte er og hvordan følge opp eventuelle forbedringsområder som skulle bli avdekket. Det er viktig at styret blir informert om hvordan "pulsen" i organisasjonen er. Kontrollkomiteen anbefaler, som i forrige driftsår, at styret har en fast post på styremøtet hvor administrasjonen og elite- og hovedtrener rapporterer status. Styret og administrasjonen bør bli enige om hvordan de best måler dette. Det kan være for eksempel hvor stort er sykefraværet, antall utøvere / kursdeltakere per instruktør, tilgang- og avgang av trenere, utdanning og kurs (eks. livredningskurs), antall gjennomførte medarbeidersamtaler m.m. Klubben benytter felles e-post adresser ved kommunikasjon med brukerne. Det er viktig at den hovedansvarlige for oppfølging av de ulike "felles postboksene" fortsetter den gode forbedringen som har vært på oppfølging av innkomne e-post. Hovedansvarlig vil være ansvarlig for at postboksen blir fulgt opp også ved fravær. Kontrollkomiteen anbefaler at alle ansatte også har sin personlige e-post adresse (i tillegg til de felles postkassene) for direkte kommunikasjon med den enkelte. Dette gjelder spesielt for de tilfeller hvor flere personer betjener felles postbokse(r). Det bør sikres at alle ASK relaterte mail sendes fra klubbens mailadresser, og ikke fra de ansattes personlige e-post konti. Dette sikrer at all utgående ASK mail automatisk lagres innenfor eget domene. Det bør utarbeides sjekklister som gjennomgås med hver enkelt nyansatt kursinstruktør. Dette for å sikre at alle instruktører får all informasjon som trengs i et ansettelsesforhold. Alle kursinstruktører må ha kontrakt, og det må sikres at alle tar livredningsprøve jevnlig. Kurs Trygg-i-vann ble innført sommeren I første kursrunde var det en del oppstartvansker, f.eks overbooking av kurs. Nå fungerer dette mye bedre, og systemet fungerer også godt for å sende fellesmail til alle medlemmer, både kursdeltakere og aktive svømmere. Foreldre forteller at informasjon i forbindelse med overgang mellom kurs er noe mangelfull. Kontrollkomiteen anbefaler at det utarbeides rutiner for å gi foreldre individuell veiledning/vurdering av hvilket kurs som anbefales for det enkelte barn i neste kursrunde, og før melding om at trygg-i-vann er åpen for påmelding til neste kursrunde sendes ut. Det betyr at veiledningen bør gis omtrent halvveis i kursrunden. Overgangen fra kurs til treningsgrupper har også vært mangelfull. For 2011 har den nyansatte ungdomstreneren tatt tak i dette. Vurdering av dette arbeidet bør gjøres i neste kontrollperiode. Politiattester i frivillige organisasjoner Klubben har utpekt en ansvarlig i administrasjonen for oppfølging og håndtering av politiattester. Kontrollkomiteen henstiller klubben til å innarbeide gode skriftlige rutiner vedrørende innhenting og håndtering av politiattester eks. hvem innhentes det politiattest fra, hvordan skjer arkivering av sensitiv informasjon, er det innarbeidet rutiner for hvordan klubben håndterer ulike situasjoner som kan oppstå, har klubben et system for rapportering av eventuelle hendelser og ikke minst har klubben et apparat klart om en situasjon skulle oppstå. Innhenting av politiattester kan virke forebyggende og medføre at potensielle overgripere lar være å engasjere seg i klubben. Kontrollkomiteen ser derfor på innhenting av polititester som et viktig bidrag til å være med å skape en tryggere arena for alle klubbens medlemmer. Styret bør sikre at dette følges opp kontinuerlig for alle arrangementer. Hvem politiattest kan innhentes fra er beskrevet i forskrift om strafferegistrering 12 nr 4 p), der det står: Til bruk for frivillige organisasjoner for personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Sammen med søknaden skal det fremlegges dokumentasjon fra organisasjonen om at den har besluttet å kreve politiattest, og at søkeren er aktuell for oppgaver som nevnt ovenfor. Det kan også kreves at søkeren fremlegger organisasjonens vedtekter eller annet dokument som beskriver organisasjonens virksomhet og struktur Side 5 av 6

6 Informasjonsskriv om dette på klubbens nettside bør oppdateres kontinuerlig. Styret i Asker Svømmeklubb har begynt arbeidet med en aksjonsplan mot mobbing. Det er viktig at dette arbeidet videreføres og tas i bruk i alle svømmegruppene. Klubbens motto Trivsel, trygghet og fart i vann skal gjelde alltid og for alle våre medlemmer og vi skal jobbe for at dette gjelder i vann, på land, på leir, på stevne, i garderoben, og på tiden utenfor klubbmiljøet, inkludert ved bruk av sosiale elektroniske medier. Asker, 17. mars 2011 Kontrollkomiteen v/lars Petter Lervik og Hilde Valø og Gry Bergan (vara), Cathrine Nagell (vara) Side 6 av 6

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011.

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011. Til årsmøtet i Tromsø klatreklubb UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011. Kontrollkomiteen har revidert og kontrollert årsregnskapet for Tromsø Klatreklubb i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 5 6 GSK - ORGANISASJON...

Detaljer

TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub

TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub Vedtatt på ekstraordinært årsmøte dd.november 2010 1 Innholdsfortegnelse Innledning Historikk Vår virksomhetside Vår visjon Våre kjerneverdier Målområder:

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok Vedtatt av Forbundsstyret 23.mars 2012 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd bryter idrettens lover eller vedtak, herunder

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG : Leder DOK:ID: BHI SIDE : 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 2. VEDTEKTER... 6 3. ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING... 21 3.1. Økonomisk ansvar,

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/147 Møtedato/tid: 19.01.2015, kl. 11:30 Møtested: Bårdshaug Herregård, Orkanger Møtedeltakere: Guro A. Gimse (leder) Eivind

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7 Hovedbudskap Sammendrag 1 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet og problemstilling... 4 1.2 Revisjonskriterier... 5 1.3 Metode og fremgangsmåte... 5 1.4 Forvaltning av beboermidler, herunder midler

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Revisjonsdato: 15.01.15 Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN...

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene.

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene. 1. Formål med økonomihåndboken Rotarys virksomhet er basert på høye etiske normer. Dette innebærer at det må stilles strenge krav til intern økonomisk styring og kontroll, slik at man til enhver tid opptrer

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer