STO RTI N G SVALG ET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STO RTI N G SVALG ET"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN

3

4 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram detaljerte resultater over valgdeltaking og fordeling av stemmene etterparti/valglisteved Stortingsvalget 9. og 0. september 973. Publikasjonen inneholder ellers blant annet de offisielle valglistene, oversikter over mandatfordeling, valgte representanter og vararepresentanter og oversiktstabeller med tall også fra tidligere stortingsvalg. Noen oversikter presenteres i form av tematiske kart. Byrået vil senere gi ut et hefte II med resultater fra en intervjuundersøkelse i samband med stortingsvalget. Konsulent Halyard Skiri har ledet utarbeidingen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 7. november 973 Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

5 PREFACE This publication contains detailed data on poll and distribution of valid votes at the Storting Elections 9 and 0 September 973. Later on, a second volume of the Storting Elections will be published, presenting results from an interview sample survey. This publication has been prepared under supervision of Mr. Halyard Skiri. Central Bureau of Statistics, Oslo, 7 November 973 Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

6 INNHOLD Side Prinsipperogdefinisjoner. Kilde for statistikken 7. Stemmerett 7 3. Tallet på mandater 7 4. Landsdeler 7 5. Kommunetyper 7 6. Partier og offisielle valglister 8 7. Oppløsning av felleslister 9 8. Andre merknader til tabellene 9 Prinsipper og definisjoner på engelsk 0 Figurregister Tabellregister 8 Vedlegg. Mandatfordelingen på parti/valgliste. Fylker 85. Metode brukt i denne publikasjonen for oppløsning av ikke-sosialistiske felleslister ved Stortingsvalget De offisielle valglistene i Tidligere utkommet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. juli Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 43 Standardtegn. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enhet 0,00 Mindre enn 0,005 av den brukte enhet

7 CONTENTS Principles and definitions 0 Page Index of figures Index of tables 8 Appendices. Distribution of seats by party/electoral list. Counties 85. Method used in this publication for distribution of votes for joint lists of non-socialists at the Storting Elections The official electoral lists in Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since July Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 43 Explanation of Symbols. Category not applicable.. Data not available - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed 0,0 Less than 0.05 of unit employed 0,00 Less than of unit employed

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER. Kilde for statistikken Statistikken over Stortingsvalget 9. og 0. september 973 bygger på opplysninger fra valgstyrene til Statistisk Sentralbyrå. Oppgavene er sammenholdt med og brakt i samsvar med eventuelle korreksjoner som distriktsvalgstyrene har foretatt på valgoppgjørsskjemaene som ble sendt Stortinget, og som ble godkjent av Fullmaktskomitgen. Stortinget.. Stemmerett Opplysningene om nyvalg og gjenvalg av representanter og vararepresentanter er hentet inn fra Kravene til stemmerett går fram av Grunnloven og Lov om stortingsvalg. Viktigste endring siden forrige stortingsvalg er at stemmerettsalderen på 0 år tidfestes til utgangen av valgåret i stedet for til valgdagen. Dette innebærer en senking av stemmerettsalderen med ca. 3 måned. 3. Tallet på mandater Siden forrige stortingsvalg er tallet på mandater økt fra 50 til 55. Representasjonen for Oslo er utvidet fra 3 til 5 mandater og for Akershus fra 7 til Landsdeler 5. Kommunetyper Landets fylker er gruppert i landsdeler på følgende måte: Østlandet: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark SOrlandet: Aust-Agder og Vest-Agder Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark Landets kommuner er i to tabeller gruppert etter kommunetype som bygger på oppgaver over næringsstruktur og sentralitet. Følgende næringer går inn som elementer i kommunetypeinndelingen (nummer og navn refererer seg til Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk, 960): Jord- og skogbruk m.v Fiske m.v. og hvalfangst (i kommunetypedefinisjonene kalt fiske og fangst) Bergverksdrift m.v. og industri (i kommunetypedefinisjonene kalt bare industri) Varehandel, finansinstitusjoner og eiendomsdrift Sjøtransport og annen samferdsel Offentlig administrasjon og forsvar, offentlig og privat tjenesteyting og personlig tjenesteyting De tre første hovedgruppene av næringer er i kommunetypeklassifikasjonen med et fellesnavn kalt vareproduserende næringer, mens de tre øvrige er kalt tjenesteytende næringer. Næringenes innbyrdes størrelsesforhold er målt etter tallet på sysselsatte. Med sentralitet forstås kommunenes geografiske beliggenhet sett i forhold til store og mellomstore tettsteder. Befolkningens muligheter til å reise til slike tettsteder innenfor visse tidsrammer har vært bestemmende for plassering av den enkelte kommune på sentralitetsnivå. Det er nyttet tre betegnelser for sentralitet. Høy sentralitet betyr at kommunen ligger innenfor akseptabel daglig reisetidsavstand til et større tettsted (folketall større enn ca ) og at innbyggerne har en rimelig reisetid for å komme til et landsdelssenter (maksimum ca. 3 timer hver vei). Lav sentralitet betyr at kommunen ikke ligger innenfor akseptabel daglig reisetidsavstand til stort eller middels stort tettsted (folketall større enn ca ), og at kommunens innbyggere heller ikke har en rimelig reisetid til et landsdelssenter. Kommuner som ikke hører til de to nevnte gruppene, har midlere sentralitet.

9 8 For de typer der sentralitet ikke er spesielt nevnt i de folgende definisjoner, stilles det ingen krav til denne. Type. Landbrukskommuner De vareproduserende næringer er storre enn de tjenesteytende næringer. Dessuten må minst ett av disse krav være oppfylt: a) Jord- og skogbruk sysselsetter mer enn /3 av de sysselsatte i vareproduserende næringer. b) Jord- og skogbruk er større enn fiske og fangst, som igjen er storre enn industri. Type. Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner De vareproduserende næringer er større enn de tjenesteytende næringer. Ingen enkelt vareproduserende næring sysselsetter mer enn /3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer, og fiske og fangst er minste vareproduserende næring. Kommunen har ikke hy sentralitet. Type 3. Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner De vareproduserende næringer er storre enn de tjenesteytende næringer. Ingen enkelt vareproduserende næring sysselsetter mer enn /3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer, og fiske og fangst er minste vareproduserende næring. Kommunen har høy sentralitet. Type 4. Fiskerikommuner De vareproduserende næringer er storre enn de tjenesteytende næringer. Dessuten må minst ett av disse krav være oppfylt: a) Fiske og fangst er større enn jord- og skogbruk, som igjen er storre enn industri. b) Fiske og fangst sysselsetter mer enn /3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer. Type 5. Blandede fiskeri- og industrikommuner De vareproduserende næringer er storre enn de tjenesteytende næringer. Ingen enkelt vare produserende næring sysselsetter mer enn /3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer, og jord- og skogbruk er minste vareproduserende næring. Type 6. Mindre sentrale industrikommuner De vareproduserende næringer er storre enn de tjenesteytende næringer. Industri sysselsetter mer enn /3 av de sysselsatte i de vareprod. næringer. Kommunen har ikke hy sentralitet. Type 7. Sentrale industrikommuner De vareproduserende næringer er storre enn de tjenesteytende næringer. Industri sysselsetter mer enn /3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer. Kommunen har høy sentralitet. Type 8. Blandede tjenesteytings- og industrikommuner De tjenesteytende næringer er større enn de vareproduserende næringer. Industri er storste vareproduserende næring. Kommunen har ikke lav sentralitet. Type 9. Andre kommuner De tjenesteytende næringer er storre enn de vareproduserende næringer. Dessuten ma ett av disse krav være oppfylt: a) Industri er ikke storste vareproduserende næring. b) Industri er største vareproduserende næring, og kommunen har lav sentralitet. Kommunetypeinndelingen i denne publikasjonen er forelopig, blant annet fordi næringsgrupperingen fra Folketellingen 970 manglet for et fåtall kommuner på det tidspunkt manuskriptarbeidet ble aysluttet. 6. Partier og offisielle valglister FOlgende registrerte politiske partier stilte rene lister eller felleslister ved valget (forkortinger brukt i noen tabeller i parentes): Det norske Arbeiderparti (A) Det Nye Folkepartiet (DNF) Hyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp)

10 9 Venstre (V) Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep (Anders Langes Parti, ALP) Ensliges Parti Kvinnenes Frie Folkevalgte Norges Demokratiske Parti Rød Valgallianse Det forekom i alt 0 ikke-sosialistiske felleslister: Fellesliste Senterpartiet og Venstre i 8 fylker (Oslo, Oppland, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark), fellesliste Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i Hedmark og fellesliste Kristelig Folkeparti og Høyre i Nord-Trøndelag. De registrerte partiene Norges Kommunistiske Parti, Sosialistisk Folkeparti og Demokratiske Sosialister - AIK stilte i alle fylker offisielle valglister under betegnelsen: Sosialistisk Valgforbund av Sosialistisk Folkeparti, Demokratiske Sosialister - AK og Norges Kommunistiske Parti (Sosialistisk Valgforbund, SV) Ellers forekom Såme5'bmut Lis t to (Samefolkets liste) i Finnmark. 7. Oppløsning av felleslister Tabellene og viser partifordelinger hvor felleslister er oppløst. I tabell er stemmer på ikke-sosialistiske felleslister fordelt på de respektive partier i samsvar med stemmefordelingen ved det siste stortingsvalg da de stilte rene lister i de berørte fylker. Fordelingsgrunnlaget for felleslisten Sosialistisk Folkeparti og Norges Kommunistiske Parti i Bergen 969 er hentet fra Kommunevalget 967. For Stortingsvalget 973 er stemmer avgitt på ikke-sosialistiske felleslister fordelt på de respektive partier etter en metode der det er tatt utgangspunkt i partienes innbyrdes styrkeforhold på fylkesbasis i 969, korrigert for framgang/tilbakegang i fylker der de stilte rene lister i 973 (se vedlegg ). 8. Andre merknader til tabellene I tallene for avgitte og forkastede stemmer har en ikke tatt med forhåndsstemmer og stemmer avgitt på valgtinget utenfor egen krets ("fremmede stemmer") når de ble forkastet fordi stemmegiveren ikke stod i manntallet. Like ens har en holdt utenfor statistikken forkastede stemmer fra personer som ved valgstyrets kjennelse var nektet stemmerett, men som i henhold til 3 i Lov om Stortingsvalg leverte stemmeseddel. Samme framgangsmåte er fulgt for forkastede forhåndsstemmer på grunn av at stemmegiverne også stemte på valgtinget. Statistikken over representanter til Stortinget omfatter valgte representanter. Representantene som fra høsten 973 luster fast for 7 medlemmer av Regjeringen, er således tatt med blant vararepresentantene.

11 0 PRINCIPLES AND DEFINITIONS The statistics on the Storting Elections 9 and 0 September 973 are based on information provided by the local election committees to the Central Bureau of Statistics. The data have been adjusted in accordance with corrections done by the provincial election committees in their reports to the Storting. The requirements of being entitled to vote are stated in the Constitution and in the law of Storting Elections. Since the previous election the age limit (0 years) for being qualified to vote has been connected to the end of the election year instead of the election day. This means a reduction of the age limit of about 3 months. Compared with the Storting elected in 969 the number of representatives has been increased by 5, from 50 to 55. Regions are defined by grouping of the counties as shown on page 7. The classification of the municipalities is based on distribution by industry and proximity to service centres. The term "central" refers to high proximity to service centres and the term "non-central" to intermediate and low proximity. The following abbreviations for political parties and official electoral lists have been used in a few tables in this publication: A Labour Party DNF The New People's Party H Conservative Party KrF Christian Democrats Sp Centre Party SV Socialistic Association for the Election V Liberal Party Anders Lange's Party or ALP Anders Lange's Party for Substantial Reduction of Taxes, Duties and Government Intervention Joint lists of non-socialists were offered, by Centre Party and Liberal Party in 8 counties (Oslo, Oppland, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Nord-TrOndelag, Troms and Finnmark), by Centre Party, Christian Democrats and Liberal Party in Hedmark and by Christian Democrats and Conservative Party in Nord-TrOndelag. Socialistic Association for the Election is a joint list of Communist Party, Socialist People's Party and Democratic Socialists - AIK. In table, votes cast for joint lists of non-socialists are divided between the parties concerned in accordance with the distribution of votes at the latest Storting Elections when separate lists were offered. The dividing of votes cast for the joint list of Socialist People's Party and Communist Party in Bergen 969 is based on data from the municipal elections in 967. Votes cast for joint lists of non-socialists in 973 (tables and ) are divided between the parties concerned according to the proportion of votes in each county in 969, with correction based on swings in counties with separate lists at the 973-election. Votes rejected because the voters were not listed in the voting register, and votes cast in advance rejected because the voters also polled at the polling station, are neither included in the figures on votes cast nor in the figures on rejected votes.

12 FIGURER FIGURES

13 FIGURREGISTER. Godkjente stemmer på sosialistiske partier/valglister i prosent av godkjente stemmer i alt Fylker 3. Godkjente stemmer pa Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre i prosent av godkjente stemmer i alt Fylker 4 3. Endring fra 969 til 973 i Det norske Arbeiderpartis prosentandel av godkjente stemmer. Fylker 5 4. Endring fra 969 til 973 i Hyres prosentandel av godkjente stemmer. Fylker 6 Side INDEX OF FIGURES. Valid votes for socialist parties/electoral lists in per cent of total valid votes Counties 3. Valid votes for Christian Democrats, Centre Party and Liberal Party in per cent of total valid votes Counties 4 3. Change from 969 to 973 in Labour Party's percentage share of valid votes. Counties 5 4. Change from 969 to 973 in Conservative Party's percentage share of valid votes. Counties. 6 Page

14 3 Fig.. Godkjente stemmer på sosialistiske partier/valglister (Det norske Arbeiderparti, Sosialistisk Valgforbund og Rod Valgallianse) i prosent av godkjente stemmer i alt Fylker Landsgjennomsnitt: 47,0 prosent Se tabell 7. Valid votes for socialist parties/electoral lists (Labour Party, Socialistic Association for the Election and Red Electoral Alliance) in per cent of total valid votes Counties Average: 47.0 per cent See table 7. Under 37,0 IM 37, 0 46,9 MNNNN 47, ,0 og over MORE OG ROMSDA * 00 km. VEST- FOLD

15 4 Fig.. Godkjente stemmer på Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre i prosent av godkjente stemmer i alt Fylker Landsgjennomsnitt: 6,8 prosent Se tabell 7. Valid votes for Christian Democrats, Centre Party and Liberal Party in per cent of total valid votes Counties Average: 6.8 per cent See table 7. Under 0,0 0,0 6,4 o.t4:44.4.! 6,5 3,9 33,0 og over 00 km.

16 5 Fig. 3. Endring fra 969 til 973 i Det norske Arbeiderpartis prosentandel av godkjente stemmer. Fylker Landsgjennomsnitt: -, prosentpoeng Se tabell 7. Change from 969 to 973 in Labour Party's percentage share of valid votes. Counties Average: -. percentage points See table ,.- 8,9 P: ; K ;K.,!..:tt.t.t... '::::.?:.:::..::: +9,0 +,9-0,0 +4,9 +5,0 9,.. 00 km. a*

17 6 Fig. 4. Endring fra 969 til 973 i Hyres prosentandel av godkjente stemmer. Fylker Landsgjennomsnitt: -, prosentpoeng Se tabell 7. Change from 969 to 973 in Conservative Party's percentage share of valid votes. Counties Average: -. percentage points See table 7.

18 7 TABELLER TABLES

19 8 TABELLREGISTER. Personer med stemmerett, avgitte stemmer og valgdeltaking i prosent. Stortingsvalgene Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Felleslister oppløst. Prosent. Stortingsvalgene Representanter og godkjente stemmer pr. representant. Fylker. Stortingsvalgene Gjenvalg og nyvalg av representantene. Stortingsvalgene Valgte representanter etter parti/valgliste og kjønn. Stortingsvalgene Personer med stemmerett, avgitte, forkastede og godkjente stemmer og valgdeltaking i prosent Kommuner 7. Valgdeltaking i kommuner med -dagers og -dags valg. Kommunetyper innen landsdel. Prosent Avgitte stemmer på valgtinget i kommuner med -dagers valg, etter stemmedag. Kommuner 4 9. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Kommuner Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Fylker. Prosent 66. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Kommuner. Prosent 68. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Felleslister oppløst. Fylker. Prosent og endring fra 969 i prosentpoeng Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Kommunetyper Parti/valgliste som tok siste mandat, og manglende stemmetall for andre partier/valglister. Fylker Valgte representanter etter parti/valgliste, kjønn og fylke 8 6. Valgte representanter og vararepresentanter etter alder og parti/valgliste 84 Side INDEX OF TABLES. Persons entitled to vote, votes cast and percentage poll. Storting Elections Percentage distribution of valid votes by party/electoral list. Votes for joint lists distributed. Storting Elections Representatives and valid votes per representative. Counties. Storting Elections Re-election and first election of representatives. Storting Elections Elected representatives by party/electoral list and sex. Storting Elections Persons entitled to vote, votes cast, rejected and valid votes and percentage poll. Municipalities 7. Percentage poll in municipalities with days and day election. Type of municipality by region Votes cast at polling station in municipalities with days election, by polling day. Municipalities 4 9. Valid votes by party/electoral list. Municipalities Percentage distribution of valid votes by party/electoral list. Counties 66. Percentage distribution of valid votes by party/electoral list. Municipalities 68. Percentage distribution of valid votes by party/electoral list. Votes for joint lists distributed. Counties. Changes from 969 in percentage points Valid votes by party/electoral list. Type of municipality Party/electoral list winning the last seat, and additional votes needed by other parties/ electoral lists. Counties Elected representatives by party/electoral list, sex and county 8 6. Elected representatives and deputy members by age and party/electoral list 84 Page

20 9 Tabell. Personer med stemmerett, avgitte stemmer og valgdeltaking i prosent. Stortingsvalgene Persons entitled to vote, votes cast and percentage pozz. Storting Elections Personer med stemmerett Valgdeltaking i prosent Avgitte stemmer Persons entitled to vote Votes cast Percentage pozz Ar Begge Begge Begge Year kjorin Menn Kvinner kjønn Menn Kvinner kjonn Menn. Kvinner Both Males Females Both Males Females Both Males Females sexes sexes sexes ,4 80,0 7, ,0 85,3 78, ,3 8, ,3 80,4 76, , 80,9 77, ,4 86,8 84, ,8 84,9 8, , 8, 78,4 Tabell. Godkjente stemmer etter parti/valgliste-). Felleslister oppost ). Prosent. Stortingsvalgene Percentage distribution of valid votes by party/electoral list). Votes for joint lists distributed). Storting Elections Parti/valgliste Party/electoral list Det norske Arbeiderparti Labour Party Det Nye Folkepartiet The New People's Party "'byre Conservative Party Kristelig Folkeparti Christian Democrats Norges Kommunistiske Parti Communist Party Senterpartiet Centre Party Sosialistisk Folkeparti Socialist People's Party Sosialistisk Valgforbund Socialistic Association for the Election Venstre Liberal Party Anders Langes Parti Anders Lange's Party Andre lister Other lists I alt Total ) Se side 8. ) Se side 9. ) See page 0. ) See page ,0 45,7 46,7 48,3 46,8 43, 46,5 35,3 3,4 7,0 8,3 8,6 8,9 0,0, 7,9 8,5 0,5 0, 9,6 8,,9 5,8 5, 3,4,9,4,0 8, 7,9 9, 9,3 9,4 9,9 0,5,0,4 6,0 3,5, 3,8 3, 0,0 9,7 8,8 0,4 9,4 3,5 5,0 0,3 0,7 0,0 0, 0, 0,0Ol 0,9 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

21 0 Tabell 3. Representanter og godkjente stemmer pr. representant. Fylker. Stortingsvalgene Representatives and valid votes per representative. Counties. Storting Elections Fylke County Representanter Godkjente stemmer pr. representant Representatives Valid votes per representative HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 4. Gjenvalg og nyvalg av representantene. Stortingsvalgene Re-election and first election of representatives. Storting Elections Gjenvalgt Re-elected Valgt i tidligere perioder Elected in previous periods 4 3 MOtt som vararepresentanter Previous deputy members Ikke mott frothers I alt Total I alt Total A DNF H KrF Sp SV V ALP 49 _

22 Tabell 5. Valgte representanter etter parti/valgliste l), og kjønn. ted representatives by party/electoral Ust i ' and sex. Ar Year I alt Total Det norske Arbeiderparti Labour Party Det Nye Folkepartiet The New People's Party Stortingsvalgene Elec- Storting Elections Høyre Conservative Partli Kristelig Folkeparti Christian Democrats Av dette Av dette Av dette Av dette Av dette I alt kvinner I alt kvinner I alt kvinner I alt kvinner I alt kvinner Total Of which Total Of which Total Of which Total Of which Total Of which women women women women women Sosialistisk Norges Kommunistiske Sosialistisk Valgforbund Anders Langes Senterpartiet Folkeparti Sosialis tic Venstre Parti Parti Communist Centre Party Socialist Association Liberal Party Anders Lange's People's Party for the Party Party Election Av dette Av dette Av dette Av dette Av dette Av dette I alt kvinner I alt kvinner I alt kvinner I alt kvinner I alt kvinner I alt kvinner Total Of which Total Of which Total Of which Total Of which Total Of which Total Of which women women women women women women ) Se side 8. ) See page 0.

23 Tabell 6. Personer med stemmerett, avgitte, forkastede og godkjente stemmer og valgdeltaking i prosent. Kommuner Nr. Fylke County Personer med stemmerett Avgitte stemmer Persons entitled to vote Votes cast I alt Menn Kvinner Total Males Females 6 i alt på forhånd total in advance I alt Menn Kvinner I alt Total Males Females Total II. III. I. HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY BYKOMMUNER URBAN MUNICIPALITIES HERREDSKOMMUNER RURAL MUNICIPALITIES IV. FYLKER COUNTIES 0 østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sr -TrOndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark V. BYKOMMUNER I URBAN MUNICIPALITIES IN 0 østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SOr-TrOndeag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark VI. HERREDSKOMMUNER I RURAL MUNICIPALITIES IN 0 østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark

24 3 Persons entitled to vote, votes cast, rejected and valid votes and percentage poll. Municipalities Valgdeltaking i Avgitte stemmer Forkastede stemmer prosent Votes cast p Rejected votes Godkjente Percentage poll stemmer på forhånd på valgtingetavgitt gitt Avgitt i alt pa in advance at polling station D for- valg- Valid kjønn Menn Kvinner I alt tinget tinget votes, Both Males Females Total "'n" Cast at Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Cast in total sexes polling Males Females Total Males Females advance station No ; ') , 80,7 79,8 83,5 84, 8, 84,8 8,6 8,3 8,8 79,8 78,5 80,5 80, 79,3 77, 79, 78,6 78,3 73,7 70,7 73, 84, 8, 84,9 84,9 83,4 8,6 79, 77,0 80,4 80,7 79,7 76, 79,4 79,0 78,0 75,6 70,9 76, 83,0 84, 84,8 8,8 8, 8,0 80,8 79,3 80,9 79,3 78,7 77, 79,0 78,0 78,4 73,3 70,5 7, 8, 8, 8,0 85,0 85,9 8,6 86,4 84,7 84, 8,4 8, 80,5 8,6 8,5 8,3 80,0 8,0 8,4 8,3 77,5 74,5 75,6 85,0 8,6 86,4 87,0 84,6 8, 8,9 79,5 8,5 8, 8,5 78,7 8,0 8,6 8,7 80, 74,9 78,0 84,9 85,9 86,4 84,0 83,7 8,7 8,4 8,0 8,9 80,8 8,0 80, 8,0 8, 8, 77,0 74, 74,9 78,4 79,4 77,6 8, 8,4 8,8 83, 80,5 80,5 8,3 77,6 76,5 78,5 78,8 77,5 74,0 77, 75,9 75, 69,8 66,7 70,4 83, 8,8 83,5 8,9 8,3 8, 76,5 74,7 78,4 79,5 78, 73,7 78,0 76,8 74,4 7,3 67,0 74,4 8, 8,4 83, 79,6 78,6 8,4 79, 77,6 78,8 77,8 76,4 74, 76,8 74,7 75,5 69,5 66,5 69, I. II. III. IV V VI

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR / 06:23 Option Innsamlete faste giver Innsamlete gaver Total innsamlete ADMINISTRASJON 57 400 199 352 256 752 FAGFORBUNDET AKERSHUS 170 825 216 040 386 865 FAGFORBUNDET AUST-AGDER

Detaljer

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 17.12.2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18, forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd

Detaljer

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr Kommunenr Kommune Valgkrets Antall 0101 Halden Sør-Norge valgkrets 21 0104 Moss Sør-Norge valgkrets 11 0105 Sarpsborg Sør-Norge valgkrets 26 0106 Fredrikstad Sør-Norge valgkrets 29 0111 Hvaler Sør-Norge

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg Kommuner og fylkeskommuner Deres ref Vår ref Dato 200805733-/GIV 17.11.2008 Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 har Regjeringen

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 920 STORTINGSVALG ET STORTING ELECTIONS 1977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 920 STORTINGSVALG ET STORTING ELECTIONS 1977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 90 STORTINGSVALG ET 977 STORTING ELECTIONS 977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 977 ISBN 8-57-0790-8 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 RAPORTY CENNIK NOK +MVA 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 2. Role w firmach w Norwegii *2) 1 osoba 450 każda kolejna

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Informasjon Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221 per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til barnehagesektoren)/(antall

Detaljer

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, 2016. Kommunane Tabellforklaring Kolonne 1: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 2: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 3 Uttrekk i rammetilskotet

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Kommunenavn Deltar i:

Kommunenavn Deltar i: Kommunenavn Deltar i: Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Aremark kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Audnedal kommune Aukra kommune Aure kommune Aurland kommune Aurskog-Høland

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke Navn År A- 8 Dans Elevplass er G Fylke Hele landet 2013-14 17999 Ikke satt Kulturskolen i Ås 2013-14 359 Akershus Fet Kulturskole 2013-14 155 Akershus Rælingen Kulturskole 2013-14 119 Akershus Vestby Kulturskole

Detaljer

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Østfold Henemark Aremark 3,0 - Alvdal Askim 3,0 - Eidskog 3,5 6,5 Eidsberg 3,0 - Elverum Fredrikstad 2,5 - Engerdal Halden 3,0 - - nær Trøndelag

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk Kommune Innbyggere 0-19 år Tildeling, kroner Antall budsjetterte helsesøsterår sverk 2013 Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014 Endring årsverk Kommentar Oslo kommune 135991 18778002 236,95 259,45

Detaljer

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10 MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2005 (Gruppe A og B-sykdommer) ØSTFOLD FYLKE Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Hobøl Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Innflyttingar Utflyttingar Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot I alt Av dette fra utlandet I alt

Detaljer

Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved legevaktsentraler og akuttmottak

Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved legevaktsentraler og akuttmottak v2.2-18.03.2013 Landets fylkesmenn og Kommuner - nødnett - fase 2-5 Deres ref.: Vår ref.: 13/5586-2 Saksbehandler: Tove Sivertsen Dato: 05.07.2013 Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved

Detaljer

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Informasjon Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger 20-66 år. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (242 Råd,

Detaljer

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Fylke Kommune Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel som har tilsynsfører Antall plassert i fosterhjem i mer enn

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Medlemssider fra. i Norsk Bibliotekforening. Disse sidene gir deg en oversikt over bibliotekbudsjettene

Medlemssider fra. i Norsk Bibliotekforening. Disse sidene gir deg en oversikt over bibliotekbudsjettene Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening 14 % av kommunenes kulturbudsjett går til bibliotek 4 % kultur Samlet kommunebudsjett 0101 Halden 197 184 806 1260 29% 14% -50% 0104 Moss 239 256 1241 2178 24%

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012 Antall jenter født 1997 Andel vaksinerte % (1 dose) Andel vaksinerte % (2 dose) Andel vaksinerte % (3 dose) Fylker Østfold 1832 68 % 67 % 65 % Akershus 3727 70 % 68 % 64 % Oslo 2684 68 % 67 % 64 % Hedmark

Detaljer

Ny plantevernmiddelforskrift fra 1. juni 2015 Delegerte oppgaver og bruk av plantevernmidler på kommunens areal

Ny plantevernmiddelforskrift fra 1. juni 2015 Delegerte oppgaver og bruk av plantevernmidler på kommunens areal Side 1 av 5 Fra: Postmottak[postmottak@mattilsynet.no] Dato: 08.05.2015 15:12:40 Til: 'Alstahaug'; 'Andøy'; 'Ballangen'; 'Beiarn'; 'Bindal'; 'Bodø'; 'Brønnøy'; 'Bø'; 'Dønna'; 'Evenes'; 'Fauske'; 'Flakstad';

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006 Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen 1. Bakgrunn I forbindelse

Detaljer

ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER

ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER Nr Kommune 1. Agdenes kommune 2. Alstahaug kommune 3. Alta kommune 4. Andøy kommune 5. Arendal kommune 6. Asker kommune 7. Askvoll kommune 8 Askøy kommune 9 Aukra kommune 10

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Frekvensoversikt FM lokalradio

Frekvensoversikt FM lokalradio Frekvensoversikt FM lokalradio Område 01-01 01-01.0 Allmenn Radio Prime AS Aremark, Halden 98,7 107,5 01-02 01-02.0 Allmenn Radio Prime Fredrikstad, Hvaler 104,2 107,7 01-03 01-03.0 Nisje Radio Øst AL

Detaljer

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2014

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2014 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2014 RAPPORT NR. 1 2014 Juni 2014 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 RAPPORT NR. 1 2015 Juli 2015 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

STORTINGSVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 261 HEFTE I STORTING ELECTIONS ISBN 82-537-1729-6. Volume I

STORTINGSVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 261 HEFTE I STORTING ELECTIONS ISBN 82-537-1729-6. Volume I NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 STORTINGSVALG ET 98 HEFTE I STORTING ELECTIONS 98 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 87796 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå

Detaljer