STO RTI N G SVALG ET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STO RTI N G SVALG ET"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN

3

4 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram detaljerte resultater over valgdeltaking og fordeling av stemmene etterparti/valglisteved Stortingsvalget 9. og 0. september 973. Publikasjonen inneholder ellers blant annet de offisielle valglistene, oversikter over mandatfordeling, valgte representanter og vararepresentanter og oversiktstabeller med tall også fra tidligere stortingsvalg. Noen oversikter presenteres i form av tematiske kart. Byrået vil senere gi ut et hefte II med resultater fra en intervjuundersøkelse i samband med stortingsvalget. Konsulent Halyard Skiri har ledet utarbeidingen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 7. november 973 Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

5 PREFACE This publication contains detailed data on poll and distribution of valid votes at the Storting Elections 9 and 0 September 973. Later on, a second volume of the Storting Elections will be published, presenting results from an interview sample survey. This publication has been prepared under supervision of Mr. Halyard Skiri. Central Bureau of Statistics, Oslo, 7 November 973 Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

6 INNHOLD Side Prinsipperogdefinisjoner. Kilde for statistikken 7. Stemmerett 7 3. Tallet på mandater 7 4. Landsdeler 7 5. Kommunetyper 7 6. Partier og offisielle valglister 8 7. Oppløsning av felleslister 9 8. Andre merknader til tabellene 9 Prinsipper og definisjoner på engelsk 0 Figurregister Tabellregister 8 Vedlegg. Mandatfordelingen på parti/valgliste. Fylker 85. Metode brukt i denne publikasjonen for oppløsning av ikke-sosialistiske felleslister ved Stortingsvalget De offisielle valglistene i Tidligere utkommet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. juli Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 43 Standardtegn. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enhet 0,00 Mindre enn 0,005 av den brukte enhet

7 CONTENTS Principles and definitions 0 Page Index of figures Index of tables 8 Appendices. Distribution of seats by party/electoral list. Counties 85. Method used in this publication for distribution of votes for joint lists of non-socialists at the Storting Elections The official electoral lists in Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since July Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 43 Explanation of Symbols. Category not applicable.. Data not available - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed 0,0 Less than 0.05 of unit employed 0,00 Less than of unit employed

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER. Kilde for statistikken Statistikken over Stortingsvalget 9. og 0. september 973 bygger på opplysninger fra valgstyrene til Statistisk Sentralbyrå. Oppgavene er sammenholdt med og brakt i samsvar med eventuelle korreksjoner som distriktsvalgstyrene har foretatt på valgoppgjørsskjemaene som ble sendt Stortinget, og som ble godkjent av Fullmaktskomitgen. Stortinget.. Stemmerett Opplysningene om nyvalg og gjenvalg av representanter og vararepresentanter er hentet inn fra Kravene til stemmerett går fram av Grunnloven og Lov om stortingsvalg. Viktigste endring siden forrige stortingsvalg er at stemmerettsalderen på 0 år tidfestes til utgangen av valgåret i stedet for til valgdagen. Dette innebærer en senking av stemmerettsalderen med ca. 3 måned. 3. Tallet på mandater Siden forrige stortingsvalg er tallet på mandater økt fra 50 til 55. Representasjonen for Oslo er utvidet fra 3 til 5 mandater og for Akershus fra 7 til Landsdeler 5. Kommunetyper Landets fylker er gruppert i landsdeler på følgende måte: Østlandet: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark SOrlandet: Aust-Agder og Vest-Agder Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark Landets kommuner er i to tabeller gruppert etter kommunetype som bygger på oppgaver over næringsstruktur og sentralitet. Følgende næringer går inn som elementer i kommunetypeinndelingen (nummer og navn refererer seg til Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk, 960): Jord- og skogbruk m.v Fiske m.v. og hvalfangst (i kommunetypedefinisjonene kalt fiske og fangst) Bergverksdrift m.v. og industri (i kommunetypedefinisjonene kalt bare industri) Varehandel, finansinstitusjoner og eiendomsdrift Sjøtransport og annen samferdsel Offentlig administrasjon og forsvar, offentlig og privat tjenesteyting og personlig tjenesteyting De tre første hovedgruppene av næringer er i kommunetypeklassifikasjonen med et fellesnavn kalt vareproduserende næringer, mens de tre øvrige er kalt tjenesteytende næringer. Næringenes innbyrdes størrelsesforhold er målt etter tallet på sysselsatte. Med sentralitet forstås kommunenes geografiske beliggenhet sett i forhold til store og mellomstore tettsteder. Befolkningens muligheter til å reise til slike tettsteder innenfor visse tidsrammer har vært bestemmende for plassering av den enkelte kommune på sentralitetsnivå. Det er nyttet tre betegnelser for sentralitet. Høy sentralitet betyr at kommunen ligger innenfor akseptabel daglig reisetidsavstand til et større tettsted (folketall større enn ca ) og at innbyggerne har en rimelig reisetid for å komme til et landsdelssenter (maksimum ca. 3 timer hver vei). Lav sentralitet betyr at kommunen ikke ligger innenfor akseptabel daglig reisetidsavstand til stort eller middels stort tettsted (folketall større enn ca ), og at kommunens innbyggere heller ikke har en rimelig reisetid til et landsdelssenter. Kommuner som ikke hører til de to nevnte gruppene, har midlere sentralitet.

9 8 For de typer der sentralitet ikke er spesielt nevnt i de folgende definisjoner, stilles det ingen krav til denne. Type. Landbrukskommuner De vareproduserende næringer er storre enn de tjenesteytende næringer. Dessuten må minst ett av disse krav være oppfylt: a) Jord- og skogbruk sysselsetter mer enn /3 av de sysselsatte i vareproduserende næringer. b) Jord- og skogbruk er større enn fiske og fangst, som igjen er storre enn industri. Type. Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner De vareproduserende næringer er større enn de tjenesteytende næringer. Ingen enkelt vareproduserende næring sysselsetter mer enn /3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer, og fiske og fangst er minste vareproduserende næring. Kommunen har ikke hy sentralitet. Type 3. Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner De vareproduserende næringer er storre enn de tjenesteytende næringer. Ingen enkelt vareproduserende næring sysselsetter mer enn /3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer, og fiske og fangst er minste vareproduserende næring. Kommunen har høy sentralitet. Type 4. Fiskerikommuner De vareproduserende næringer er storre enn de tjenesteytende næringer. Dessuten må minst ett av disse krav være oppfylt: a) Fiske og fangst er større enn jord- og skogbruk, som igjen er storre enn industri. b) Fiske og fangst sysselsetter mer enn /3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer. Type 5. Blandede fiskeri- og industrikommuner De vareproduserende næringer er storre enn de tjenesteytende næringer. Ingen enkelt vare produserende næring sysselsetter mer enn /3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer, og jord- og skogbruk er minste vareproduserende næring. Type 6. Mindre sentrale industrikommuner De vareproduserende næringer er storre enn de tjenesteytende næringer. Industri sysselsetter mer enn /3 av de sysselsatte i de vareprod. næringer. Kommunen har ikke hy sentralitet. Type 7. Sentrale industrikommuner De vareproduserende næringer er storre enn de tjenesteytende næringer. Industri sysselsetter mer enn /3 av de sysselsatte i de vareproduserende næringer. Kommunen har høy sentralitet. Type 8. Blandede tjenesteytings- og industrikommuner De tjenesteytende næringer er større enn de vareproduserende næringer. Industri er storste vareproduserende næring. Kommunen har ikke lav sentralitet. Type 9. Andre kommuner De tjenesteytende næringer er storre enn de vareproduserende næringer. Dessuten ma ett av disse krav være oppfylt: a) Industri er ikke storste vareproduserende næring. b) Industri er største vareproduserende næring, og kommunen har lav sentralitet. Kommunetypeinndelingen i denne publikasjonen er forelopig, blant annet fordi næringsgrupperingen fra Folketellingen 970 manglet for et fåtall kommuner på det tidspunkt manuskriptarbeidet ble aysluttet. 6. Partier og offisielle valglister FOlgende registrerte politiske partier stilte rene lister eller felleslister ved valget (forkortinger brukt i noen tabeller i parentes): Det norske Arbeiderparti (A) Det Nye Folkepartiet (DNF) Hyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Senterpartiet (Sp)

10 9 Venstre (V) Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep (Anders Langes Parti, ALP) Ensliges Parti Kvinnenes Frie Folkevalgte Norges Demokratiske Parti Rød Valgallianse Det forekom i alt 0 ikke-sosialistiske felleslister: Fellesliste Senterpartiet og Venstre i 8 fylker (Oslo, Oppland, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark), fellesliste Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i Hedmark og fellesliste Kristelig Folkeparti og Høyre i Nord-Trøndelag. De registrerte partiene Norges Kommunistiske Parti, Sosialistisk Folkeparti og Demokratiske Sosialister - AIK stilte i alle fylker offisielle valglister under betegnelsen: Sosialistisk Valgforbund av Sosialistisk Folkeparti, Demokratiske Sosialister - AK og Norges Kommunistiske Parti (Sosialistisk Valgforbund, SV) Ellers forekom Såme5'bmut Lis t to (Samefolkets liste) i Finnmark. 7. Oppløsning av felleslister Tabellene og viser partifordelinger hvor felleslister er oppløst. I tabell er stemmer på ikke-sosialistiske felleslister fordelt på de respektive partier i samsvar med stemmefordelingen ved det siste stortingsvalg da de stilte rene lister i de berørte fylker. Fordelingsgrunnlaget for felleslisten Sosialistisk Folkeparti og Norges Kommunistiske Parti i Bergen 969 er hentet fra Kommunevalget 967. For Stortingsvalget 973 er stemmer avgitt på ikke-sosialistiske felleslister fordelt på de respektive partier etter en metode der det er tatt utgangspunkt i partienes innbyrdes styrkeforhold på fylkesbasis i 969, korrigert for framgang/tilbakegang i fylker der de stilte rene lister i 973 (se vedlegg ). 8. Andre merknader til tabellene I tallene for avgitte og forkastede stemmer har en ikke tatt med forhåndsstemmer og stemmer avgitt på valgtinget utenfor egen krets ("fremmede stemmer") når de ble forkastet fordi stemmegiveren ikke stod i manntallet. Like ens har en holdt utenfor statistikken forkastede stemmer fra personer som ved valgstyrets kjennelse var nektet stemmerett, men som i henhold til 3 i Lov om Stortingsvalg leverte stemmeseddel. Samme framgangsmåte er fulgt for forkastede forhåndsstemmer på grunn av at stemmegiverne også stemte på valgtinget. Statistikken over representanter til Stortinget omfatter valgte representanter. Representantene som fra høsten 973 luster fast for 7 medlemmer av Regjeringen, er således tatt med blant vararepresentantene.

11 0 PRINCIPLES AND DEFINITIONS The statistics on the Storting Elections 9 and 0 September 973 are based on information provided by the local election committees to the Central Bureau of Statistics. The data have been adjusted in accordance with corrections done by the provincial election committees in their reports to the Storting. The requirements of being entitled to vote are stated in the Constitution and in the law of Storting Elections. Since the previous election the age limit (0 years) for being qualified to vote has been connected to the end of the election year instead of the election day. This means a reduction of the age limit of about 3 months. Compared with the Storting elected in 969 the number of representatives has been increased by 5, from 50 to 55. Regions are defined by grouping of the counties as shown on page 7. The classification of the municipalities is based on distribution by industry and proximity to service centres. The term "central" refers to high proximity to service centres and the term "non-central" to intermediate and low proximity. The following abbreviations for political parties and official electoral lists have been used in a few tables in this publication: A Labour Party DNF The New People's Party H Conservative Party KrF Christian Democrats Sp Centre Party SV Socialistic Association for the Election V Liberal Party Anders Lange's Party or ALP Anders Lange's Party for Substantial Reduction of Taxes, Duties and Government Intervention Joint lists of non-socialists were offered, by Centre Party and Liberal Party in 8 counties (Oslo, Oppland, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Nord-TrOndelag, Troms and Finnmark), by Centre Party, Christian Democrats and Liberal Party in Hedmark and by Christian Democrats and Conservative Party in Nord-TrOndelag. Socialistic Association for the Election is a joint list of Communist Party, Socialist People's Party and Democratic Socialists - AIK. In table, votes cast for joint lists of non-socialists are divided between the parties concerned in accordance with the distribution of votes at the latest Storting Elections when separate lists were offered. The dividing of votes cast for the joint list of Socialist People's Party and Communist Party in Bergen 969 is based on data from the municipal elections in 967. Votes cast for joint lists of non-socialists in 973 (tables and ) are divided between the parties concerned according to the proportion of votes in each county in 969, with correction based on swings in counties with separate lists at the 973-election. Votes rejected because the voters were not listed in the voting register, and votes cast in advance rejected because the voters also polled at the polling station, are neither included in the figures on votes cast nor in the figures on rejected votes.

12 FIGURER FIGURES

13 FIGURREGISTER. Godkjente stemmer på sosialistiske partier/valglister i prosent av godkjente stemmer i alt Fylker 3. Godkjente stemmer pa Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre i prosent av godkjente stemmer i alt Fylker 4 3. Endring fra 969 til 973 i Det norske Arbeiderpartis prosentandel av godkjente stemmer. Fylker 5 4. Endring fra 969 til 973 i Hyres prosentandel av godkjente stemmer. Fylker 6 Side INDEX OF FIGURES. Valid votes for socialist parties/electoral lists in per cent of total valid votes Counties 3. Valid votes for Christian Democrats, Centre Party and Liberal Party in per cent of total valid votes Counties 4 3. Change from 969 to 973 in Labour Party's percentage share of valid votes. Counties 5 4. Change from 969 to 973 in Conservative Party's percentage share of valid votes. Counties. 6 Page

14 3 Fig.. Godkjente stemmer på sosialistiske partier/valglister (Det norske Arbeiderparti, Sosialistisk Valgforbund og Rod Valgallianse) i prosent av godkjente stemmer i alt Fylker Landsgjennomsnitt: 47,0 prosent Se tabell 7. Valid votes for socialist parties/electoral lists (Labour Party, Socialistic Association for the Election and Red Electoral Alliance) in per cent of total valid votes Counties Average: 47.0 per cent See table 7. Under 37,0 IM 37, 0 46,9 MNNNN 47, ,0 og over MORE OG ROMSDA * 00 km. VEST- FOLD

15 4 Fig.. Godkjente stemmer på Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre i prosent av godkjente stemmer i alt Fylker Landsgjennomsnitt: 6,8 prosent Se tabell 7. Valid votes for Christian Democrats, Centre Party and Liberal Party in per cent of total valid votes Counties Average: 6.8 per cent See table 7. Under 0,0 0,0 6,4 o.t4:44.4.! 6,5 3,9 33,0 og over 00 km.

16 5 Fig. 3. Endring fra 969 til 973 i Det norske Arbeiderpartis prosentandel av godkjente stemmer. Fylker Landsgjennomsnitt: -, prosentpoeng Se tabell 7. Change from 969 to 973 in Labour Party's percentage share of valid votes. Counties Average: -. percentage points See table ,.- 8,9 P: ; K ;K.,!..:tt.t.t... '::::.?:.:::..::: +9,0 +,9-0,0 +4,9 +5,0 9,.. 00 km. a*

17 6 Fig. 4. Endring fra 969 til 973 i Hyres prosentandel av godkjente stemmer. Fylker Landsgjennomsnitt: -, prosentpoeng Se tabell 7. Change from 969 to 973 in Conservative Party's percentage share of valid votes. Counties Average: -. percentage points See table 7.

18 7 TABELLER TABLES

19 8 TABELLREGISTER. Personer med stemmerett, avgitte stemmer og valgdeltaking i prosent. Stortingsvalgene Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Felleslister oppløst. Prosent. Stortingsvalgene Representanter og godkjente stemmer pr. representant. Fylker. Stortingsvalgene Gjenvalg og nyvalg av representantene. Stortingsvalgene Valgte representanter etter parti/valgliste og kjønn. Stortingsvalgene Personer med stemmerett, avgitte, forkastede og godkjente stemmer og valgdeltaking i prosent Kommuner 7. Valgdeltaking i kommuner med -dagers og -dags valg. Kommunetyper innen landsdel. Prosent Avgitte stemmer på valgtinget i kommuner med -dagers valg, etter stemmedag. Kommuner 4 9. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Kommuner Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Fylker. Prosent 66. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Kommuner. Prosent 68. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Felleslister oppløst. Fylker. Prosent og endring fra 969 i prosentpoeng Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Kommunetyper Parti/valgliste som tok siste mandat, og manglende stemmetall for andre partier/valglister. Fylker Valgte representanter etter parti/valgliste, kjønn og fylke 8 6. Valgte representanter og vararepresentanter etter alder og parti/valgliste 84 Side INDEX OF TABLES. Persons entitled to vote, votes cast and percentage poll. Storting Elections Percentage distribution of valid votes by party/electoral list. Votes for joint lists distributed. Storting Elections Representatives and valid votes per representative. Counties. Storting Elections Re-election and first election of representatives. Storting Elections Elected representatives by party/electoral list and sex. Storting Elections Persons entitled to vote, votes cast, rejected and valid votes and percentage poll. Municipalities 7. Percentage poll in municipalities with days and day election. Type of municipality by region Votes cast at polling station in municipalities with days election, by polling day. Municipalities 4 9. Valid votes by party/electoral list. Municipalities Percentage distribution of valid votes by party/electoral list. Counties 66. Percentage distribution of valid votes by party/electoral list. Municipalities 68. Percentage distribution of valid votes by party/electoral list. Votes for joint lists distributed. Counties. Changes from 969 in percentage points Valid votes by party/electoral list. Type of municipality Party/electoral list winning the last seat, and additional votes needed by other parties/ electoral lists. Counties Elected representatives by party/electoral list, sex and county 8 6. Elected representatives and deputy members by age and party/electoral list 84 Page

20 9 Tabell. Personer med stemmerett, avgitte stemmer og valgdeltaking i prosent. Stortingsvalgene Persons entitled to vote, votes cast and percentage pozz. Storting Elections Personer med stemmerett Valgdeltaking i prosent Avgitte stemmer Persons entitled to vote Votes cast Percentage pozz Ar Begge Begge Begge Year kjorin Menn Kvinner kjønn Menn Kvinner kjonn Menn. Kvinner Both Males Females Both Males Females Both Males Females sexes sexes sexes ,4 80,0 7, ,0 85,3 78, ,3 8, ,3 80,4 76, , 80,9 77, ,4 86,8 84, ,8 84,9 8, , 8, 78,4 Tabell. Godkjente stemmer etter parti/valgliste-). Felleslister oppost ). Prosent. Stortingsvalgene Percentage distribution of valid votes by party/electoral list). Votes for joint lists distributed). Storting Elections Parti/valgliste Party/electoral list Det norske Arbeiderparti Labour Party Det Nye Folkepartiet The New People's Party "'byre Conservative Party Kristelig Folkeparti Christian Democrats Norges Kommunistiske Parti Communist Party Senterpartiet Centre Party Sosialistisk Folkeparti Socialist People's Party Sosialistisk Valgforbund Socialistic Association for the Election Venstre Liberal Party Anders Langes Parti Anders Lange's Party Andre lister Other lists I alt Total ) Se side 8. ) Se side 9. ) See page 0. ) See page ,0 45,7 46,7 48,3 46,8 43, 46,5 35,3 3,4 7,0 8,3 8,6 8,9 0,0, 7,9 8,5 0,5 0, 9,6 8,,9 5,8 5, 3,4,9,4,0 8, 7,9 9, 9,3 9,4 9,9 0,5,0,4 6,0 3,5, 3,8 3, 0,0 9,7 8,8 0,4 9,4 3,5 5,0 0,3 0,7 0,0 0, 0, 0,0Ol 0,9 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

21 0 Tabell 3. Representanter og godkjente stemmer pr. representant. Fylker. Stortingsvalgene Representatives and valid votes per representative. Counties. Storting Elections Fylke County Representanter Godkjente stemmer pr. representant Representatives Valid votes per representative HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 4. Gjenvalg og nyvalg av representantene. Stortingsvalgene Re-election and first election of representatives. Storting Elections Gjenvalgt Re-elected Valgt i tidligere perioder Elected in previous periods 4 3 MOtt som vararepresentanter Previous deputy members Ikke mott frothers I alt Total I alt Total A DNF H KrF Sp SV V ALP 49 _

22 Tabell 5. Valgte representanter etter parti/valgliste l), og kjønn. ted representatives by party/electoral Ust i ' and sex. Ar Year I alt Total Det norske Arbeiderparti Labour Party Det Nye Folkepartiet The New People's Party Stortingsvalgene Elec- Storting Elections Høyre Conservative Partli Kristelig Folkeparti Christian Democrats Av dette Av dette Av dette Av dette Av dette I alt kvinner I alt kvinner I alt kvinner I alt kvinner I alt kvinner Total Of which Total Of which Total Of which Total Of which Total Of which women women women women women Sosialistisk Norges Kommunistiske Sosialistisk Valgforbund Anders Langes Senterpartiet Folkeparti Sosialis tic Venstre Parti Parti Communist Centre Party Socialist Association Liberal Party Anders Lange's People's Party for the Party Party Election Av dette Av dette Av dette Av dette Av dette Av dette I alt kvinner I alt kvinner I alt kvinner I alt kvinner I alt kvinner I alt kvinner Total Of which Total Of which Total Of which Total Of which Total Of which Total Of which women women women women women women ) Se side 8. ) See page 0.

23 Tabell 6. Personer med stemmerett, avgitte, forkastede og godkjente stemmer og valgdeltaking i prosent. Kommuner Nr. Fylke County Personer med stemmerett Avgitte stemmer Persons entitled to vote Votes cast I alt Menn Kvinner Total Males Females 6 i alt på forhånd total in advance I alt Menn Kvinner I alt Total Males Females Total II. III. I. HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY BYKOMMUNER URBAN MUNICIPALITIES HERREDSKOMMUNER RURAL MUNICIPALITIES IV. FYLKER COUNTIES 0 østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sr -TrOndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark V. BYKOMMUNER I URBAN MUNICIPALITIES IN 0 østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SOr-TrOndeag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark VI. HERREDSKOMMUNER I RURAL MUNICIPALITIES IN 0 østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark

24 3 Persons entitled to vote, votes cast, rejected and valid votes and percentage poll. Municipalities Valgdeltaking i Avgitte stemmer Forkastede stemmer prosent Votes cast p Rejected votes Godkjente Percentage poll stemmer på forhånd på valgtingetavgitt gitt Avgitt i alt pa in advance at polling station D for- valg- Valid kjønn Menn Kvinner I alt tinget tinget votes, Both Males Females Total "'n" Cast at Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Cast in total sexes polling Males Females Total Males Females advance station No ; ') , 80,7 79,8 83,5 84, 8, 84,8 8,6 8,3 8,8 79,8 78,5 80,5 80, 79,3 77, 79, 78,6 78,3 73,7 70,7 73, 84, 8, 84,9 84,9 83,4 8,6 79, 77,0 80,4 80,7 79,7 76, 79,4 79,0 78,0 75,6 70,9 76, 83,0 84, 84,8 8,8 8, 8,0 80,8 79,3 80,9 79,3 78,7 77, 79,0 78,0 78,4 73,3 70,5 7, 8, 8, 8,0 85,0 85,9 8,6 86,4 84,7 84, 8,4 8, 80,5 8,6 8,5 8,3 80,0 8,0 8,4 8,3 77,5 74,5 75,6 85,0 8,6 86,4 87,0 84,6 8, 8,9 79,5 8,5 8, 8,5 78,7 8,0 8,6 8,7 80, 74,9 78,0 84,9 85,9 86,4 84,0 83,7 8,7 8,4 8,0 8,9 80,8 8,0 80, 8,0 8, 8, 77,0 74, 74,9 78,4 79,4 77,6 8, 8,4 8,8 83, 80,5 80,5 8,3 77,6 76,5 78,5 78,8 77,5 74,0 77, 75,9 75, 69,8 66,7 70,4 83, 8,8 83,5 8,9 8,3 8, 76,5 74,7 78,4 79,5 78, 73,7 78,0 76,8 74,4 7,3 67,0 74,4 8, 8,4 83, 79,6 78,6 8,4 79, 77,6 78,8 77,8 76,4 74, 76,8 74,7 75,5 69,5 66,5 69, I. II. III. IV V VI

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958 Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 957 Nr. 68 Folkemengden i herreder og byer. januar 956 Population in rural districts and towns 69 Norges jernbaner

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2002 Side 1093 1245 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 11. september 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni 28. Endr. i

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana Formannskapet 23.05.2013 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Ane Karine Lillevoll Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77642069 17.04.2013 2013/730-4 423.1 Deres dato Deres

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon.

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon. Jackon Praktisk veiledning F R O ST I S O LE R I N G Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg 07-2015 erstatter 05-2010 Isoler riktig det lønner seg! Denne brosjyren gir en oversikt over noen

Detaljer

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11 HØRINGSLISTE: Arbeids- og sosialepartementet postmottak@ad.dep.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993 C 70 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable

Detaljer