L86~ 6u!uaJo.::l )js!6010w01u3 )jsjon. Jal~DlRlasul _

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L86~ 6u!uaJo.::l )js!6010w01u3 )jsjon. Jal~DlRlasul _"

Transkript

1 L86~ 6u!uaJo.::l )js!6010w01u3 )jsjon Jal~DlRlasul a)lsjon_

2 "NORSKE INSEKTTABELLER" er en serie norsksprakiige bestemmeisestabeiier over iandets insektfauna. Tabeiiene kommer ut uregelmessig og vii bii gjort kjent gjennom "INSEKTNYTT". Foreningens mediemmer oppfordres tii a bidra stoff. Bidrag kan sendes Sigmund Hagvar, Nors institutt for skogforskning, 1432 As-NLH. Retnlngsiinjer er gitt pa bakre omsiag. ~ Denne tabeiien er tii saigs hos foreningens distribut~r, Jac. Fjeiddaien, Postboks 70, 1432 As-NLH. Pris: Mediemmer kr. 10,-, ikke-mediemmer kr. 20,

3 BESTEMMELSESTABELL FOR NORSKE NETTVINGER (PLANIPENNIA), KAMELHALSFLUER (RAPHIDIOPTERA) OG MUDDERFLUER (MEGALOPTERA) AV UTA GREVE Universitetet i Bergen Zoologisk Museum. Entomologisk samling Bergen, november 1987

4

5 Innledning Mudderfluer/MEGALOPTERA, Kame1halsfluer/RAPHIDIOPTERA og Egentlige nettvinger/planipennia ble tidligere (frem til 1965) regnet som en orden. Den het Neuroptera(=Nettvinger). 1 dag er den tidligere Neuroptera ordenen delt i tre separate ordener med de latinske navnene Megaloptera. Raphidioptera og Planipennia. Planipennia er altsa nettvinger i restriktiv forstand (Neuroptera s.str.(=sensu strictu» "Neuropteroidea" (endelsen - iodea nyttes vanligvis for overfamilie) brukes av Aspock. Aspock og Holzel (1980) som en samlebetegnelse for disse tre ordenene. Den viktigste litteraturkilden for disse gruppene er Die Neuropteren Europas. Vol. 1 og 11 (se og litteraturlisten). som kom ut i Verket omfatter alle de tre ordenene og har med det aller meste som har v~rt skrevet om bade europeiske og norske arter. like ned til norske trivialnavn. BBkene er dessverre meget dyre og derti 1 skrevet pa tysk. sa de er derfor i kke 11 ke tilgjengelig for alle. Martin Meinander (1962) skrev et bind om Neuropf~ro.aea (nr.13), serien Fauna Fennica. hvor de fleste norske artcf er omtalt publiserte Meinander ogsa en stbrre revision pa verdensbasis over familien Coniopterygidae. Videre er det utkommet et bind over arter med vannlevende larver i serien Freshwater Biological Association-Scientific Publications No startet ogsa et eget tidsskrift med navnet Neuroptera International som inneholder art,kler om nettvinger. kamelhalsfluer, mudderfluer og egentlige Den siste listen over norske arter var Catalogus Neuropterorum et Mecopterorum Norvegiae skrevet av Bo Tjeder i Norsk Entomologisk Tidsskrift/ Denne listen omfatter ogsa Skorpionfluer og SnBnebbfluer - se Norske Insektstabeller No Dr. h.c. Bo Tjeder, Lund, er en verdenskjent autoritet pa

6 2 ~ a Fig. 1. a) Prognath hode (Rophidio sp.) b) Ortognath hode (Hemerobiidae) b a ~~..::...../ \ = c b d Fig. 2. 0) Ord. Raphidioptera / Imago. b) Ord. Raphidioptera / Larve. c) Ord. Megaloptera / Imago. d) Ord. Megaloptera / Larve

7 3 nettvinger, og hans vennlige hjelp gjennom alle ar kan ikke vurderes hoyt nok. Forfatteren har selv skrevet endel artikler om nettvinger, mudderfluer og kamelhalsfluer i NET (Norsk Entomologisk Tidskrift) fra 1965 og utover. Konklusjonene i tabellene er ikke bare basert pa publikasjoner, men ogsa pa et stort upublisert materiale. Forfatteren vii gjerne se mere materiale fra spesiellt More og Romsdal. Hedmark, Nord-Trondelag og de tre nordligste fylkene. BRUK AV TABELLEN Denne tabellen gjelder bare imagines-(de voksne individer). ikke larver eller pupper. Tabellen kan for noen slekter bare brukes for hanner. Vingeribbene gir gode kjennetegn for bestemmelse til slektsgrupper og til endel arter. Vingefigurer bar derfor studeres noye. Tidligere litteratur nyttet mye vingeribber, men for artsbestemmelse er ikke dette tilstrekkelig. Endel arter kan bare bestemmes pa karakterer i genitalia. Woen fargekarakterer er gode, andre blekes pa tort materiale og noen er ikke si_bile i sprit. Nyklekkete individer er bleke, og genital;... ka,... ViEre svakt sklerotisert. En del slike individer kan ikke be~temmes. Fangst og prepareri~g av nettvinger. Nettvinger kan fanges med en vanlig insekthov, men en slaghov til bruk i forskjellig vegetasjon er langt bedre. Nettvingene flyr lite og ma of test bankes ut av vegetasjonen. Nedbanking pa plastflak 0.1. gar ti 1 en viss grad; noen nettvinger "legger seg dode". dvs. pa siden. og kan plukkes med hand. Vanskel igheten er at de l,gner blad og forsvinner blant bladmaterialet. Andre nettvinger flyr fort opp etter nedbanking, og til disse er en slaghov bedre. I regnvat vegetasjon blir fangsten liten, idet de lette nettvingene blir hengende pa blad eller kvister. j Malaisefeller og lysfeller kan gi gode nettvingefangster.

8 4 Det er en smaksak om en vil oppbevare nettvinger t0rre eller pa sprit. Unntakene er Familien Coniopterygidae og ordenen Mudderfluer. disse skal pa sprit! Det er vanskeligere a se genitalia pa t0rt materiale fordi vingene dekker ned langs kroppen. En kan selvfolgelig spenne ut vingene som pa sommerfugler, men det er mye arbeid. Naling gjores midt gjennom Thorax (forkroppen). Naling og artsbestemmelse krever lupe med godt lys. Neuropteroidea kan deles etter folgende karakterer: 1. Ortognath hode (Se Fig. 1.s.2). hodet danner en tilnrermet rett vinkel med kroppens lengdeakse. Likedannete tarsledd hos alle unntatt Familien Coniopterygidae. (Denne familien inneho1der bare sma arter med kritthvite vinger). Prothorax er ikke for1enget. Hunner uten 1eggebrodd (ovipositor). El1ers varierende i form og storrelse Orden P1anipennia (Egentlige nettvinger)s.5. Prognath hode (Se Fig.1.s.2), hodet er strukket fremover i kroppens 1engdeakse Prothorax sterkt for1enget. Land1evende 1arver (Fig.2.s.2). Hunner med 1angt 1eggeror. 3. tars1edd utvidet. Enhet1ig utseende (Fig. 2.s.2) Orden Raphidioptera (Kamelhalsfluer)s.35 Prothorax ikke forlenget. Insekter med morke vinger og morkt ribbenett. 4. tarsledd utvidet. Enhetlig utseende (Fig. 2.s.2) Orden Megaloptera (Mudderf1uer)s.36

9 Ordenen PLANIPENNIA, "EGENTLIGE NETTVINGER", 5 Ytre bygning Caput-(Hodet) kan variere i utforming, som oftest rundaktig med bitende munnde1er. Mandib1ene er oftest asymmetriske og kraftige. Maxi11arpa1pen har fem 1edd, 1abialpa1pen tre. Fasettoynene er store. punktoyne - ocelli - finnes hos noen grupper og arter. men mangler hos andrc. Fo1erne=antennene er variable, men oftest tradformete. enten moniliforme - (hvor 1eddene er noe innsn6rt i hver ende, per1ebands1edd) e11er filiforme - (hvor 1eddene er 1ikedannet. sylindriske og b1ir som en jevn trad). Hos noen er det en tyde1ig ko11e i spissen. og hos en fami1ie som ikke kjennes fra Skandinavia er det fj~rformete antenner. Pro-, meso- og meta-thorax - (Forkroppen), Pro. meso og metathorax (de tre forkroppsde1ene) er ve1utvik1ete. og det forste er bevege1ig. Det er utvik1ete vingepar med rikt forgrenet vingenett. tak1agte over ryggen. Reduksjon av bakvinger kan i reonl to Vi~ge"tho1des Jllt'ekomme (noen uten1andske arter er vinge1ose). Costalfe1tet - omradet av vingen me110m costa (forkanten) og r subcosta (den neste 1engderibben) har enten 1-2 (Fam.Coniopterygidae). e11er som of test mange tverr-ribber. Gaffe1greningene ved vingekanten er karakteristiske. og de er s~r1ig utvik1et i vingens bakkant. NB! Gaffe1grenete ribber mangler hos Coniopterygidae. I rege1 er det mange tverr-ribber. ofte anordnet i skrarekker. ogsa her er et viktig unntak. Fami1ien Coniopterygidae som har meget forenk1et ribbenett. A11e gangben har to k1or. og hos norske og nordiske arter er benparene utvik1et som gangben med fem tars1edd. (Unntak fra I I rege1en er kne1ernettvingene som ikke finnes hos oss).

10 6 Abdomen - (Bakkroppen). I regel kan en se de fleste segmentene. sammensmeltninger forekommer mellom segment 8. 9 og 10 i vekslende grad. Sklerotiseringen er ogsa variabel. Starrelsen pa de forskjellige artene innenfor denne ordenen varierer fra ganske sma insekter med en forvingelengde 2 mm til store insekter med forvingelengde lengre enn 40 mm. Alle arter i familien Coniopterygidae er utstyrt med et hvitt vokslag som dekker vinger. kropp og ellers deler av kroppen. Nskkel til familier 1. Sma insekter, vingespennet lik eller mindre enn 5 mm. Uten mange gaffelgrenete ribber. Kropp. vinger og ofte hodet dekket av et kritthvitt (NBi ikke gulhvitt) vokslag. Dette forsvinner helt pa spritmaterialet i Hodet er bra sklerotisert. mens kroppen er svakt sklerotisert. Lange antenner hvcr antall ledd er varierende. ogsa ofte innenfor arten. Slanke ben med fem tarsledd Coniopterygidae s.9. Starre og mlndre insekter, men forvingelengde med fa unntak mer enn 5 mm. Gaffelgrenete ribber rundt store eller mindre deler av vlngekant. spesielt fra vingesplss og langs bakkant mot vingeroten. Den minste nettvinge kjent fra Skandinavia utenom Conlopterygldae er Psectra dlptera (Hemerobi idae) hvor lengcien er ca. 3 mm (med velutvlklet gaffelgrener). Den er funnet i Sverige Store insekter med korte antenner med tydelig klubbe ytterst. De l~gner overfladisk vann-nymfer (oraen Odonata). Vingelengde mn: i!yrl'leleonidae s r,j a u r 1 " ve r 11

11 7 Storre og mi ndre i nsekter med tradformete antenner. 3. Merk! I Mellom- og Sor-Europa finnes en annen familie, Ascalaphidae - "Sommerfuglnettvinger", som har lange. (~kroppslengden) tradformete antenner med en avsatt kolle ytterst. De skiller seg fra "Maurlover" pa harete kropp. stralende vingefarger. forskjellig (bredere) vingeform. og de er dagflyvere med meget hurtig flukt. 3. R - se Fig. 3(s.8) er sik-sakformet med mange tverrgrener. s Antennene har innbyrdes like, sylindriske ledd (filiforme). Middelstore. til store arter (noen blir nesten sa store som maurlover). Gule, lyst gronne eller morkere gronne arter. Noen har svarte flekker og tegninger. (Brune arter i Sor- Sverige).... Chrysopidae s.15 "Gulloyne" R omtrent rett. R er dessuten sammensmeltet med R. Se s s 1 Fig. 4(s.8). Antennene er med mange like ledd (moniliforme). Ingen gronne arter hos oss, men ellers varierer fargene i brunt. gult. gratt ti 1 nesten helsvarte. Varierende stllrrelse Stor art med lyse vinger som er tydelig flekkete, opptil 26 mm. Orangebrunt hode og morkebrune anten... t.lldel ig tilspissete sigdvinger med meget tett ribben~tt. Larven lever semiakvatisk i fuktig mose 0.1. i vann- og elvekanter. og de voksne finnes derfor n~r hovellge steder for larvene. Med punktoyne (ocelli)... Osmylidae "Vannmaurlover" Osmylus fulvicephalus (Scopol i. 1763) "Vannmaurloven" er den eneste art i Europa. Den er funnet i Bohuslan i Sverige. og det er derfor mulig at den kunne finnes hos oss. Vingelengde mm. Stort sett mindre arter. Forvingelengde oppti 1 16 mm. ocelli. Ut en

12 8 ~- dae F" 3. Chrysopl /. 4 Hemerobius sp. _ og. vkw Fog.. vlogo Fig. 5. Sisyra sp. - vinge Fig. 6. a=coniopterygidae - hode. b=tegehode m/snabel. c=psocoptera. hode og vinge. d=psyllidae vinge. e=coccoidea c! - vinge og F=Aleyrodidae - vinge b e~ E-) f B d c,':; "" If '" ~ a

13 9 5. Subcosta nar ikke ut i vingespissen. Fig. 5(s.8). Ikke gaffelgrener i vingeforkant. og nesten uten tverr-ribber for- og bak-vinger. M"rke art er med akvatiske larver. Sma arter.... Sisyridae s.22 "Svampefluer" Subcosta l"per helt ut i vingespissen-. Mange tverr-ribber i forvingene og bra med gaffelgrener. Varierende farge og st"rrelse Fig. 4(s.8) Hemerobiidae s.23. Fam. Con1opterygidae "M1dd-hver" Middl"vene har vokskjertler som produserer den vokslignende substansen som dekker store deler av kroppen. ytre del av beina unntatt. Noen arter har helt. andre delvis reduserte vinger. Vokslaget er lysende hvitt. og middl"ver er derfor lett A se i felt. De ligner imidlertid noen andre smainsekter - se under. Middl"ver skal fikseres pa sprit. og pa sprit forsvinner vokslaget. T"rre midd10ver skrumper sterkt inn fordi sklerotiseringen er svak. Hunner av visse slekter ka~ bestemmes til art..kke F0lgende smainsekter minner overfladisk om middl"ver: 1. Ord.Hemiptera Fam.Aleyrodldae "Mellus". Mellusene har hvitt vokslag. Ribbenettet og munndelene (m.tegesnabel) er anderledes (Fig. 6.s.8).. 2. Ord.Hemiptera Fam.Psyllidae "Sugere". Antenner. ribbenett og munndeler (tegesnabel) er anderledes (Fig. 6.s.8). 3. Ord. Hemi ptera Over. fam. Coccoi dea "Skjo 1d 1us"d'o. Noen arter har hanner m/vokslag. Anderledes ribbenett og munndeler (m.tegesnabel) (Fig. 6.s.8). 4. Ord.Psocoptera "Stovlus" Anderledes ribbenett. Hos Psocoptera er frons oppsvulmet imotsetning til hos midd10ver (Fig. 6.s.8)..

14 10 7 ~.e Fig. 7. Conwentzia sp. - vinge ~','I\~ ~~ 9 "-, ~ Fig. Fig. 8. Conwentzia psociformis.cj- genitalia 9. Conwentzia pineticola. cj genitalia ~. rr Fig. M Cl 10. Aleuropteryx - bakvinge M Fig. 11. Coniopteryx for- og bak-vinge ~ C 2 Fig. 12. Aleuropteryx - forvinge # ~ ~ Fig. 13. Semidalis - bakvinge Fig. 14. Parasemidalis bakvinge

15 11 Middl~ver flyr lite, men tar til vingene nar de blir forstyrret. De kan v~re vanskelige a fa oye pa nar de ligger ur~rlige i en hvit hov. og de flyr plutselig opp. Hittil er det funnet 9 arter fordelt pa 5 slekter Norge. En sjette slekt er tatt i Sverige. (Den er med tabellen under). Larvene er rovdyr og spiser mest midd. For detaljerte beskrivelser av norske (og utenlandske) arter se Meinander (1972). Nekkel til slekter og arter. 1. Normale forvinger, men reduserte bakvinger, Sl.Cowentzia se Fig. 7(s.10) 2. Begge vingepar normalt utviklet Hanner C.psociformis - kan skilles fra C.pineticola (se under) pa genitalia. se Fig.8/9(s.10). Antenneledd Hunner har flere enn 36 antenneledd (antallet vari~rer 36-43) Conwentzia psociformis (c"rtis,1834) fra Vanligvis i lovskog, ogsa i blandingsskog. Hanner C.pineticola - kan skilles fra C.psociformis pa genitalia Fig. 8/9(s.10). Antenneledd Hunner har antenneledd C.pineticola (Enderlein,1905) Vanligvis i barskog, ogsa i blandingsskog. Conwentzia hunner med 36 antenneledd er "tvilsomme". Slekten Conwentzia er den eneste av vare Coniopterygidae slekter hvor vingene ikke er normalt utviklete. Det kjennes imidlertid Conwentzia arter med fullt utviklete vinger. 3. M og C laper tett ved hverandre fra vingerot og langt ut 1 mot vingekant, i bakvingen, Fig. 10(s.10) M og C laper tett sammen bare basalt i bakvingen, 1 Fig. 11 (s.lo).. 5.

16 , 12 Fig. 15. Coniopteryx d'd', genitalia......" ': :.:.: I",I J I.~.' ' a., ',:~'".. b : :.":.::::; ~ EYdJ a+b=coniopteryx borealis. lateratt. ventralt A0A ~ c d c+d=c. esbenpeterseni. lateratt. ventralt ~ J e f e+f=c.parthenia u ~~ :'~':i;~ ~ ; :.:~.. h C?:.<:.. g g+h=c.tineiformis, lateratt.ventratt $ a j) b ' ~ 1/ / I. f Fig. 16. Coniopteryx,99genitalia a=coniopteryx sp" b=c.parthenia

17 13 4. C - leper ganske rett ut i vingekanten av 2 forvingen. Helieoeonis lutea (Wallengren.1871 ) C med kraftig knekk i ytre del - Fig. 12(s.10) 2.. S1. A1europteryx Sl.Aleuropteryx har en art i Sverige. A.loewii, Klapalek,1894 og en annen art, A.juniperi. Ohm.1968 er tatt iengland. 5. M forgrenet i bakvingen. Fig.13(s.10) 6. M er ikke forgrenet i bakvingen. Fig. II(s.10) Tverribben mellom C og r~ treffer ~I etter forgreningen (i 1 begge vingepar). Fig. 13 (s.10). Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836). Tverr-ribben mel10m C og M treffer M fer forgreningen 1 (i begge vingepar). Fig. 14(s.10)..... Parasemi da 1is fusei penn i s (Reuter 1894) 7. Slekten Coniopteryx F01gende fi re arter er fun net i Norge: 1. C. borellis TJeder, 190 3: 2. C e s ben pete r s e nit j e der ; 3 C. Pl.l.t" ~'"" c..w\. i a (Navas & Mareet, 1910) og 4.C.tineiformis Cu~tis, 1834 (C.pygmaea Ender1ein har fei1aktig vrert nyttet som navn pa C.parthenia).. Hannene kan ski11es pa genitalia. se Fig. 15 (s.12). Hunnene av 1.2 og 4 kan ikke ski11es fra hverandre. Hunner av C.parthenia har skaftete gonapofyser i motsetning ti1 1,2 og 4. Oette er hos oss dessuten den eneste barskogsarten i slekten. Fig. 16 (s.12). Oet er kjent en art ti1 i Sverige. C.haematiea Me1aeh1an, 1868 (=C.tu11greni Tjeder, 1930). en 1iten art pi eik - se Meinander Arter i denne slekten regnes blandt de vanske1igere a bestemme.

18 , 14 Utbr,d,l., 1 Nor;, - M1dd16v,r (+)=sjelden e1ler meget sje1den Slekt/Art Sor-Norge Midt-Norge Nord-Norge ( M&R. ST, rjt) Conwentzia psociformis + C.pineticola + + (+ ) He1icoconis lutea Coniopteryx borea1is (+) C.esbenpeterseni + C.parthenia +? + C. t i nei formi s Semida1is a1eyrodiformis + Parasemida1is fusci~ (+) (+) ( Fam.Myrme1eonidae "Maur1ever" Maur10vene er vare storste nettvinger og vingespennet hos enkelte individer kan na over 80 mm. Individstorre1sen varierer endel og lengre syd i Europa finnes det storre arter enn vare. Pa verdensbasis er dette en stor og viktig nettvingefami1ie. Maur10ver vll ha torre og varme lokaliteter og det er nok grunnen til at bare noen fa arter finnes i Skandinavia. Vare maurlovers 1arver fanger sma-insekter, mest maur, fangstgroper som de graver med hodet i sand e11er 10s jord. bunnen av den kjegleformete gropen ligger maur10velarven skjult, og bare hodet med de kraftige kjevene stikker frem. Kjevene griper smadyr som kravler over kanten av gropen og s sklir ned de glatte og 10se sidene. Nnen utenlandske arter har larver som jakter fritt uten a grave grop. A1le maur10velarver kan forovrig bevege seg ganske hurtig. Store larvegroper kan bli en 5-7 cm i dlameter. Voksne maurlover flyr lite, og helst i skumrlngen. hvile ligger vingene langs kroppen - se forsiden. Nekke1 ti1 slekt~r og arter 1. Med flekkete vinger. Forvingelengde mm Euroleon Euroleon nostras (Fourcroy,1785) Kjennes fra Got1and. Gotska sandoen og Oland samt tatt pa lokaliteter i Danmark. ViI neppe bli funnet hos oss.

19 15 Med helt klare vinger Mindre art. Forvingelengde alltid mindre enn 35 mm (fra 25-35mm). Hannens bakvinger har ved basis en klubbeformet utvekst med korte. beyde har pa spissen =axillarpelott Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) (Syn.Grocus bore Tjeder) MERK! I Nord-Europa er denne arten bare funnet pa havstrender. Hos oss kjennes den fra noen fa lokaliteter langs Oslofjorden. Larvene legger fangstgropene helt fritt pa sandstrender. Na er slike steder ofte badestrender eller fri-omrader og larvene er sterkt utsatt ved at gropene blir edelagt og larven sultes ut, eller at larven drepes direkte. Maurlevelarver er forsvunnet fra mange gamle loka 1i teter. Sterre art-forvingelengde i regel mellom mm. Hanner uten axillarpelott (se over) Myrmeleon formicarius (L.1767) Larvene av denne arten plasserer fangstgropene under overheng, stener 0.1. og de er 1angt mi ndre utsatt enn r~. bore. Utbredelse 1 Norge - Maurlever (+)=sjeldne eller meget ~jeldne Slekt/art Ser-Norge I'li dt-norg e No..d-Norge (M&R.ST,tJT) Myrmeleon bore (+) Myrmeleon formicarius (+) Fam. ChrYsopidae "Gulleyne" Gulleynene er middels til store nettvingearter. Individsterrelsen innenfor noen arter varierer endel. Oynene har sterk metallglans hos levende dyr - derav navnet - men glansen forsvinner bade hos tert og spritfiksert materiale. De sikre artskarakterene er of test genitalia, men uten disseksjon kan ikke disse brukes. En del forskjeller i farge og flekkmbnster er stabile og kan nyttes bade pa tert og spritfiksert materiale.

20 16, a Fig. 17. a=nineta vittata, b=nineta flava, ~... ~ ai'fbit Fig. 19. Detaljfigurer av Fig. 18. Nineta flavae! costa, a=chrysotropia ciliata. - basisdel av forvinge b=chrysopa sp. a b ~ ~~Ark Fig. 20. a=chrysoper!a camea - basis QV ~ forvinge hos normalt individ. b=c.carnea - \ tverr-ribben treffer mediancellens spiss c d (uvanlig), c=cunctochrysa a/bolineata - normalt individ, d=c.a/bolineata -individ med unormal firkantet mediancelle (uvanlig) adbej Fig. 21. a=vanlig klo, b=klo med utvidet basis

21 17 Fargemessig fa11er vare arter i to grupper: 1. Gu1e el1er 1yst gronne arter med hoyst noen fa svarte og/e11er rode f1 ekker pa hod et. 2. Morkere gronne arter med mange svarte f1ekker e11er svart fargetegning over storre de1er av kroppen. Slekten Nothochrysa har rodbrune arter. men nordgrensen er Syd- Sverige. (Se imidlertid under slekten Chrysoper1a under). Hitti1 er fjorten arter funnet i Norge. de f1este i Sor-Norge. Nekke1 t11 arter 1. Store. 1ysegule/b1ekgronne gu110yne med vingespenn opp ti1 40 mm. He1t uf1ekkete hoder. M og R loper tett sammen s bakvingene, men smelter ikke sammen. Oette kan v~re i vanske11g a se l Mandib1er symmetriske med en liten tann pa hver (se og under 4.) Arter av varierende storre1se. bare en nar op~ mot 40 mm vingespenn. (Denne har tyde1ige svarte f1ekker pa hodet!). Noen er farget som 1. andre morkere gronne m~cl. v... erende -, svart monster. ~1 09 R smeltet sammen et kort S~ykl<e ved s basis av bakvingene. Med unntak for sl.chrysotropia har alle arter usymmetriske mandib1er. dvs. bare en 1iten tann pa venstre mandibe Forste antenne1edd dobbe1t sa 1angt som bredt Fig. 17(s.16) Ni neta vi ttata (Wesmae ) Forste antenneledd omtrent like bredt som 1angt Fig. 17(s.16) En tyde1ig knekk pa costa ikke 1angt fra basis av forvingen, se Fig. 18 (s.16). Etter knekken sma1ner costa1fe1tet. A11e ribber 1yst gronne (Knekken er mindre tyde1ig hos hunner) tj.f1ava (Scopo1i. 1763)

22 18 Costa uten knekk. Hos utfargete individer er tverr-ribbene i costalfe1tet de1vis svarte Nineta inpunctata (Reuter.1894) (MERK! Hunner av N.f1ava og N.inpunctata kan ikke skil1es pa genitalia slik som hanner og de er lett a forveksle. N.inpunctata er en meget sje1den art i he1e Fenno-Skandia). 4. Forkant av vingen-costa- tett besatt med lange har som star rett opp. Andre Gul10yne som har korte har som 1igger, langs costa. Fig. 19(s.16). (NB! Harene faller dessverre 1ett av, srerlig om insektene har ligget dode en stund fer innsamling/fiksering). Hanner har sterkt forlengete genitalia, i motsetning til andre arter. Uf1ekket. 1ysegul/gronn. liten. art med mm i vingespenn. Svarte tverr-ribber i costalfeltet. (Slekten Chrysotropia har i likhet med, 'ekten Nineta(over) symmetriske mandibler)..... Chrysotropia ciliata (Wesmael,1841 ) Forkant av vlngen med har som ligger 1angs costa. Slektene Chrysopa, Anisochrysa, Cunctochrysa og Chrysoperla. Behandles i det videre fel1es i denne nokkelen. 5. Uten svart fargetegning ~ller svart flekk me110m basis av antennene Med liten. svart flekk eller storre tegning, ofte som et ~ kryss mellom basis av antennene Basal tverr-ribbe mellom R og M utenfor spissen av s 1+2 intramediancellen i forvingen - se pa Fig. 20(s.16)... NB! Hos enkelte individer nar tverr-ribben akkurat til spissen av me~iancellen, men disse er sjeldne (Fig. 20,5.16). Noen morke. flekker som varierer fra individ til individ pa siden av hodet. endei rod-brun farge forekommer ogsa her. Liten art, vingespenn mm Crysoperla carnea (Stephens,1836)

23 19 Dette er var vanligste art. utbredd (antagelig delvis med menneskets hje1p) over det meste av 1andet. Arten finnes na spredd over he1e jorden. og har vrert nyttig i bio10gisk bekjempning av skadedyr. Chrysoperla - navnet pa slekten (tidl. het den Chrysopa) er uheldig fordi det kan forveksles med arten Chrysopa perla - se under. Et nyttet synonym er ogsa C.vulgaris. Flere former er beskrevet og det er nok sannsynlig at arten med tiden vil bli de lt i f1ere. MERK! Imagines av arten overvintrer og disse individene skifter til rodbrun farge om hosten. Om varen. nar individene igjen blir aktive. blir fargen lysegronn. Rodbrune individer ma ikke forveksles med slekten Nothochrysa - (se s. 9). Basal tverr-ribbe mellom R og M gar forbi spissen av s 1+2 intramediancellen - se Fig. 20(s.16) Gult hode med rode flekker eller tegninger pa siden genae - Liten svart f1ekk ved basis av costa. Liten. lysegronn art som b1 ir blekgu1 som tbrr mm vingespenn. Utvidete k1ar ved basis se Fig. 21(s.16).. Anisochrysa flavifrons (Brauer.1850) (B1eke. torre individer uten har pa costa kan minne om Chrysotropia ciliata). B1ekgront hode med tyde1ig svart f1ekk pa hver s,de av c1ypeus. Uten flekk ved basis av costa. Ti1J.~\S Wlo\orke tverr-ribber. Utvidete klor (som over). Litte" art - som over Cunctochrysa a 1bol i neata (Ki 11 ington. 1935) 8. Den svarte tegningen mellom antennene er stor og minner om en II x " 9. Bare en liten svart f1ekk mellom antennene Grann sub-costa. Hodets svarte tegning bak antennene danner nesten al1tid en 1ukket sirkel Fig. 22 (s.20). Noen fa individer kan ha en tegning med apen sirke1. dvs. som neste art. Middels stor. vingespenn mm.. Chrysota per1a (Synonym C.chrysops) L.1758) (L.1758)

24 20 a Fig. 22. a=chrysopa perla - normal fargetegning, b=c.dorsalis - normal fargetegning. c=c.abbreviata #) a ~ Fig. 24. Vinge Hemerobiidae. pilene viser grener til R s b ~ == Fig. 23. a=micromus - JONingebasis, b=hemerobius - foningebasis c, ~ ~ Fig. 25. Drepanopteryx phalaenoides omriss av foninge ~... ~----..:.. Fig. 26. Wesmaefius foningebasis 1 ~ Fig. 27. Micromus d' genitalia (Iateralt) Fig. 28. Symperobius d' genitalia (Iateralt)

25 21 I MERKI Mu1ig navneforveks1ing - se under C.carnea over. Navnet feres gjerne som C.per1a (L.) sensu Schneider. Ved siden av C.carnea den gu1leyeart som har sterst utbrede1se hos oss. Er ikke funnet i de to nord1igste fy1kene. Sub-costa svart. Bakhodets tegning danner ingen 1ukket sirke1 som ovenfor. (Meget sje1den 1ukket). Midde1s stor art. vingespenn mm. Ellers merkegrenn svart. farget som C.per1a. Fig. 22(s.20) Chrysopa dorsalis (Burmeister.1839) 10. Andre antenne1edd med merk. n~rmest svart ring 11. Andre antenne1edd ensfarget~resten av antenne1eddet Bakhodet (vertex) med to svarte f1ekker rett bak antennene. Dessuten en buet. svart/merk tegning et stykke bak disse pa tvers av hodet. Fig. 22 (s. 20). V~r. imid1ertid oppmerksom pa at 1. thorax 1edd kan skju1e denne tegningen he1t e11er de1vis om hodet er beyet opp. K1er utvidet ved basis. Fig. 21(s.16). Liten art. vingespenn omkring 26-Z+ mm Merk grenn C.cU. breviata (Cvr1:is.1834) Vertex med f1ekker bak antennene - som over - M~'" uten den buete tegningen - K1er uten utvide1se ved b~si~. vingespenn mm. Fig. 21(s.16) C.phy110chroma (Wesmae1,1841) 12. Costa med tyde1ig (men ofte 1iten) svart e11er merkebrun f1ekk ved basis. Midde1s store arter 13. Costa uten f1ekk ved basis. Stor art Abdomen glinsende svart. En svart f1ekk pa hver genae, en svart f1ekk pa siden av c1upeus. med f1ekken me110m antennene a 5. Vingespenn mm AnisoChrtSa ventralis Curtis,1834) Abdomen grenn, e11ers som over A.prasina (Burmeister,1839) MERKI A.prasina var tid1igere regnet som en form av A.ventra1is. Det er bare hanner som kan ski11es pa genitalia. Nyk1ekkete og ikke utfargete hunner er ikke mu1ig a bestemme.

26 Costa uten f1ekk ved basis. En svart f1ekk foran hver antenne. ellers med f1ekker som under 13. = tota1t 7 f1ekker (se navnet). 1 rege1 er de syv f1ekkene store og tyde1ige. Arten varierer i storre1se. vingespenn fra mm - dvs. den eneste Chrysopa art som b1ir sa stor som Nineta artene (se over). J Chrysopa septempunctata (Wesmae1.1841) (1 Me110m-Europa er det fun net uf1ekkete individer av C.septempunctata. og slike individer vi11e i nokke1en ga ut som sl-nineta. Uf1ekkete individer er enna ikke funnet i Skandinavia). t Utbredelse Norge - Gu110yne (+)=sje1dne e11er meget sje1dne Slekt/Art Sor-Norge ~Ii d t-no rge Nord-Norge (r<l&r.st,nt) Nineta flava + N. i npunctata ( +) N. vittata + ( + ) Chrysotropia ciliata + Chrysoper1a carne1 + + ( +) Chrysopa abbreviata ( + )? ( +) i C.dorsalis ( + ) - C.phy110chroma + - C.perla + + ( + ) J C.septempunctata + Anisochrysa f1avifrons ( + ) A.prasina + A.ventra1is + ( + ) Cunctochrysa a1bo1ineata + Ut fra det vi i dag kjenner ti1 utbrede1sen av Gu110yne i Norden. er det lite sannsyn1ig a finne f1ere arter i Norge. Fam. S1syr1dae "Svampef1uer" Sma. temme1ig morke nettvinger som forekommer n~r elver og vann hvor 1arvene lever akvatisk. Gaffe1grener i vingespiss og ytterste del av bakre vingekant. Fig. 5 (s.8). Larvene erna:rer seg hovedsake1ig pa ferskvannssvamp og dette har gitt gruppen norsk navn. Vinger 'led mot 5 mm i lengde. En slekt. Sisyra. er

27 23 kjent i Europa. To arter i Norge, ytterl igere to er kjent fra 5kandinavia og er tatt med i artsn0kkelen. Nyklekkete, ikke utfargete individer kan volde problemer. 5ammenlign genitalia J t f.eks: El1iott (1977). N"kkel ti 1 arter 1. Helt tydelige skygger/flekker ved tverr-ribber som virker tykkere. og ved gaffelforgreningene. Helt m0rke antenner 5.dalii (McLachlan.1866) Uten flekker eller skygger pa vingene ved tverr-ribbene. dvs. et ensfarget, m0rkt ribbe-nett Helt svarte antenner.. 5.fuscata (Fabricius,1793) Den eneste art som er vanlig hos oss. De 1s lyse antenner pissen av antennen helt lys. ellers svartbrun... S.terminalis (Curtis,1854) Funnet i Finland og Sverige. De to forste antenneleddene er m0rke, ellers al1e ledd lyse, mot spissen noe morkere ledd S.jutlandica Esben-Petersen,19l5 Danmark. Finland og Sverige. Utbredelse i Norge - Svampefluer (+)=sjelden eller meget sjelden Slekt/Art S0r-Norge Midt-Norge Nord-Norge ( ~1 &R, ST, NT) Sisyra dalii (+) S.fuscata Fam. Hemerobiidae IBladlus10ver" Familien teller 27 arter i Norge og her flest arter innenfor ordenen Planipennia hos oss. Noen av artene er vidt spredt og ma regnes blandt vare vanligste nettvinger, andre er kjent bare fra en eller noen fa lokaliteter. Slekten Hemerobius har noen

28 24 arter som er vriene a ski11e. og hunner av f1ere arter er ganske like. Ikke utfargete individer vo1der prob1emer. Vingenettet kan brukes i ski11e slektene fra hverandre. Fargene varierer fra 1ysegu1e arter. via gratt ti1 he1t merke arter. I noen slekter forekommer "former" som er merke. na!rmest svarte. De f1este arter er re1ativt sma. Vinge1engden varierer fra den 1i11e Psectra diptera hvor 1engden av vingene er som hos fami1ien Coniopterygidae(dvs. rundt 3 mm). og opp ti1 16 mm hos den sterste arten. N.kke1 t11 slekter og noen arter Arter som er a1ene i slekten taes med i denne nekke1en. 1. Forvingen uten den buete. "tilbake1epende" tverr-ribben ved vingebasis i costa1fe1tet. Fig. 23 (s.20). (Dette er ikke a11tid 1ett i se, Forvingen med "ti1bake1epende" tverr-ribbe. Fig. 23(s.20) Forvinge med to grener til R Liten art Psectra m/ s (Psectra diptera (Burmeister.1839)-kjent fra Sverige Vlngelengde ca mm. To former. en med de1vis reduserte bakvinger. en med to norma1e vingepar). Forvinge med tre e11er f1ere grener ti1 R (Fig. 24.s.20). s Sl.Micromus s Brun. stor art med tyde1ig tilspissete "sigd"vinger. Fig. 25 (s.20). Med meget tett ribbenett i forvingen Drephanopteryx pha1aenoidesl.1758) "Det visne b1ad" Van1ige. avrundete vinger som kan va!re mer e11er mindre spisse. men ikke som Fig. 25(s.20) 4. Bakvinger med to rekker skrattsti11te tverr-ribber 5. Bakvinger med heyst 1 tverr-ribbe i omridet hvor ytre tverr-ribbe rekke sku11e va!rt. heyst 2 tverr-ribber rekke. Noen individer mangler he1t tverr-ribber i indre

~ Stankelbein. ~ (Diptera, Tipulidae) Trend Hefsvang ~~ ~) ~ ~ Norsk Entomolgisk Forening 1986

~ Stankelbein. ~ (Diptera, Tipulidae) Trend Hefsvang ~~ ~) ~ ~ Norsk Entomolgisk Forening 1986 -NorsRe ~ Stankelbein ~ (Diptera, Tipulidae) ; "" ~ ~~ ~) ~ ~ Trend Hefsvang ~ Norsk Entomolgisk Forening 1986 "NORSKE I",SEKTTABELLflt besterrunelsesta Tabellene komner kjent gjennom "I~;SE1{'T":V"I"T'

Detaljer

INSEKT NYTT MEDLEMSHEFTE FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING. Innlegg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 70,

INSEKT NYTT MEDLEMSHEFTE FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING. Innlegg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 70, INSEKT NYTT I I I 1 MEDLEMSHEFTE FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING Innlegg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 70, 1432 AS-NLH. TEMAHEFTE : FANGST OG BREPARERING AV INSEKTER Av Torgeir Edland, Statens

Detaljer

Maridalens Venner. Insektlivet i Maridalen. Lars Ove Hansen

Maridalens Venner. Insektlivet i Maridalen. Lars Ove Hansen Maridalens Venner Insektlivet i Maridalen Lars Ove Hansen ÅRSSKRIFT 2010 Forsidebilde: Solblom i bjørkelunden ved kirkeruina, Maridalen. Foto: Egil Michaelsen 2007, www.markblomster.com. Innfelt: Neslesommerfugl

Detaljer

-orske. -lnserttabeller. ~ Nordiske mosskorpioner. ~ (Pseudoscorpiones) IngvarStol

-orske. -lnserttabeller. ~ Nordiske mosskorpioner. ~ (Pseudoscorpiones) IngvarStol -orske -lnserttabeller ~ Nordiske mosskorpioner ~ (Pseudoscorpiones) IngvarStol Norsk Enfomologisk Forening 2005 "NüRSKE INSEKTTABELLER" er en serie norsksprakelige bestemmelsestabeller over landets insektfauna,

Detaljer

Insekt Nr.1 1999 Medlernsblad for Norsk Entornologisk Forening

Insekt Nr.1 1999 Medlernsblad for Norsk Entornologisk Forening Insekt Nr.1 1999 Medlernsblad for Norsk Entornologisk Forening - - INSEKT -N YTT Argang 24, nr. 1,1999 REDAKTBR : Lars Ove Hansen REDAKSJON : Jan Arne Stenlokk Morten Falck 0istein Berg Hallvard Elven

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr.

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr. Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr. Insekt-Nytt nr. 1, Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Insekt-Nytt presenterer popult~rvitenskapelig(. oversikts- og temaartikler om insekters (i~~hl

Detaljer

Maridalens Venner. Pollinerende insekter i Maridalen ÅRSSKRIFT 2015. Lars Ove Hansen

Maridalens Venner. Pollinerende insekter i Maridalen ÅRSSKRIFT 2015. Lars Ove Hansen Maridalens Venner Pollinerende insekter i Maridalen Lars Ove Hansen ÅRSSKRIFT 2015 MARIDALSSPILLET 40 ÅR 1974 2014 Forsidebilder: Ballblomeng. Foto: Lars Ove Hansen. Pollenflue på ballblom. Foto: Lars

Detaljer

,... I I I I AGARICA NR.9 MARS 1984 5.ARGANG SIDE INNHOLD. spalte. Formannens side

,... I I I I AGARICA NR.9 MARS 1984 5.ARGANG SIDE INNHOLD. spalte. Formannens side AGARICA NR.9 MARS 1984 5.ARGANG INNHOLD SIDE Redakt~rens Formannens side spalte Avtroppende formann.. Referat fra Arsm~te 1983. Arsberetning for FSF- jubileumsaret 1983 Sopputstillingen 1983 Arrangementer

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening.

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. INSEKT-NYTT Postboks 1701 Rosenborg 7001 Trondheim Postgironummer: 5 91 60 77 Trykkeri: Offset - Sats, Trondheim ( omslag ), Okonomitrykk Bodo ( innhold ) Abonnementspris:

Detaljer

Opplev og utforsk sommerfugler

Opplev og utforsk sommerfugler Opplev og utforsk sommerfugler 10 Sommerfuglfangst en introduksjon Sommerfuglfangst kan være en spennende, morsom og ikke minst lærerik aktivitet. Den kan tilpasses alle aldersgrupper og til et passelig

Detaljer

Oversikt over utvalgte skadedyr vist i størrelse

Oversikt over utvalgte skadedyr vist i størrelse Oversikten over utvalgte skadedyr tilsvarer de dyr som deltagere på Kurs for skadedyrbekjempere skal kunne. Oversikten består av 58 insekter (4 gnagskader), 7 andre leddyr (bl.a. edderkopper) og 14 virveldyr

Detaljer

AGARICA. Nr. S.b. M0RK tj0stmorkel (Helvella lacunosa) MYKOLOGISK TIDSSKRIFT 13. 7.Argang Mars 1986

AGARICA. Nr. S.b. M0RK tj0stmorkel (Helvella lacunosa) MYKOLOGISK TIDSSKRIFT 13. 7.Argang Mars 1986 , AGARICA MYKOLOGISK TIDSSKRIFT 13 Nr. 7.Argang Mars 1986 M0RK tj0stmorkel (Helvella lacunosa) S.b. AGAI{ICA 7.Aegang MARS 1986 Nr.13 HYKOLOGISK TIOSSKRIFT UTGITT AV FREORIKSTAD SOPPfORENING: A ~yco1ogica1

Detaljer

SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK S

SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK S SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK S 1 Forfattet i 2003 av Graeme Carter fra Bergen Trial Team og Ivar Larsen fra Nesodden Trial Klubb. Andre utgave i 2005 er redigert av Graeme Carter. Tredje utgave i 2007 er redigert

Detaljer

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Lærerveiledning Utgave 1 Vitensenteret Trondheim Nils Kr. Rossing Vitensenteret i Trondheim 2010 Illusjonsutstilling - Du tror det ikke når du

Detaljer

Heftet er utgitt av: Bergen Museum i samarbeid med Akvariet i Bergeni forbindelse med utstillingen Opplev edderkoppene (1999)

Heftet er utgitt av: Bergen Museum i samarbeid med Akvariet i Bergeni forbindelse med utstillingen Opplev edderkoppene (1999) HOLD OG STELL AV TARANTELLER Forfatteren av heftet: Jan Ove Rein har hovedfag (Cand. Scient.) i zoologi fra Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), og har arbeidet med tropiske insekter

Detaljer

Humler i Norge. NINA Temahefte. En felthåndbok om våre 34 humlearter. www.nina.no

Humler i Norge. NINA Temahefte. En felthåndbok om våre 34 humlearter. www.nina.no 49 NINA Temahefte Humler i Norge En felthåndbok om våre 34 humlearter www.nina.no Staverløkk, A., Gjershaug, J. O. & Ødegaard, F. 2012. Humler i Norge. En felthåndbok om våre 34 humlearter. - NINA Temahefte

Detaljer

Biologi og bekjempelse av treskadedyr. Generell del

Biologi og bekjempelse av treskadedyr. Generell del Biologi og bekjempelse av treskadedyr. Generell del Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Treskadedyr. Generell del Innhold VEDENS OPPBYGNING... 2 TRE SOM BYGNINGSMATERIALE... 2

Detaljer

Din nabo er en drage!

Din nabo er en drage! Din nabo er en drage! Bli med på en reise i naturen og dammene som finnes i ditt nærmiljø. Ferskvann er ikke bare viktig for vannlevende arter, men også for alle andre dyr og planter. Alle fugler, flaggermus,

Detaljer

Registrering og overvåking av utvalgte insektarter, Oslo kommune III 2007

Registrering og overvåking av utvalgte insektarter, Oslo kommune III 2007 Registrering og overvåking av utvalgte insektarter, Oslo kommune III 2007 Anders Endrestøl Øivind Gammelmo Lars Ove Hansen Ole J. Lønnve Stefan Olberg Kjell Magne Olsen Leif Aarvik Naturhistorisk museum,

Detaljer

Felthandbok - FJELLREV

Felthandbok - FJELLREV NINA Temahefte 29 Felthandbok - FJELLREV En veileder til overvåking av fjellrevbestanden, tolkning av spor og sportegn, skille mellom fjellrev, rødrev og rømt oppdrettsrev Dette heftet er utarbeidet av

Detaljer

Om forvrengning av bilder

Om forvrengning av bilder Barrel / pincussion distortion Om forvrengning av bilder Forvrengning av bilder er et velkjent fenomen for de fleste som har fotografert en stund, og forekommer når man tar bilder på visse avstander med

Detaljer

Når fyringsveden «lever» 3. Purpurbukk 6. Blåbukk 8. Lauvtrebarkbukken 10. Husbukken 12. Borebiller 14. Treveps 16. Maur i ved 18

Når fyringsveden «lever» 3. Purpurbukk 6. Blåbukk 8. Lauvtrebarkbukken 10. Husbukken 12. Borebiller 14. Treveps 16. Maur i ved 18 Insekter i ved Innhold Når fyringsveden «lever» 3 Purpurbukk 6 Blåbukk 8 Lauvtrebarkbukken 10 Husbukken 12 Borebiller 14 Treveps 16 Maur i ved 18 Forside: Blåbukken en bille man legger merke til. Foto:

Detaljer

Roar Solheim Trond Vidar Vedum. Fugleskole. På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene.

Roar Solheim Trond Vidar Vedum. Fugleskole. På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene. Roar Solheim Trond Vidar Vedum Fugleskole Kurshefte utviklet av Norsk Ornitologisk Forening På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene. Fugleskole

Detaljer

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier Av A. Kristian Stigen Disse sammenligningsforsøkene ble utført i tidsrommet fra 1974 til 1984 med tre forskjellige biraser; brune bier,

Detaljer

Insekt-Nytt 34 (4) 2009

Insekt-Nytt 34 (4) 2009 Insekt-Nytt 34 (4) 2009 Insekt-Nytt 34 (4) 2009 Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Redaktør: Anders Endrestøl Redaksjon: Lars Ove Hansen Jan Arne Stenløkk Leif Aarvik Halvard Hatlen Hallvard Elven

Detaljer

Snegler som skadedyr på planter

Snegler som skadedyr på planter Snegler som skadedyr på planter Trond Hofsvang, Planteforsk Plantevernet E-post: trond.hofsvang@planteforsk.no Sammendrag Sneglene er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen

Detaljer

Fuglevennen. Din naturkontakt Høst 2008. Tema: Bli kjent med duene Slik lager du en naturholk Matkrise - også på fuglebrettet?

Fuglevennen. Din naturkontakt Høst 2008. Tema: Bli kjent med duene Slik lager du en naturholk Matkrise - også på fuglebrettet? Fuglevennen Din naturkontakt Høst 2008 Tema: Bli kjent med duene Slik lager du en naturholk Matkrise - også på fuglebrettet? Nye brettgjester - også hos deg? Foto stillits (over): Morten Vang; kjernebiter:

Detaljer

Skadedyr som ødelegger tekstiler

Skadedyr som ødelegger tekstiler Skadedyr som ødelegger tekstiler Karen W. Riddervold og Tone Birkemoe Avdeling for skadedyrkontroll 2006 Tekstilskadedyr - 1 - Innhold HVA ER ET TEKSTILSKADEDYR?... 2 GENERELLE BEKJEMPELSESSTRATEGIER...

Detaljer

Pensumdyr. Kurs for skadedyrbekjempere. Del II. Preben Ottesen & Arnulf Soleng

Pensumdyr. Kurs for skadedyrbekjempere. Del II. Preben Ottesen & Arnulf Soleng Pensumdyr Kurs for skadedyrbekjempere Del II Preben Ottesen & Arnulf Soleng 2006 Innholdsliste Edderkoppdyr (Arachnidae)...3 Mosskorpioner (Pseudoscorpionida)...3 Vevkjerringer (Opiliones)...3 Edderkopper

Detaljer

Velkommen til Afrika. Odd Magne Doseth

Velkommen til Afrika. Odd Magne Doseth AFRIKANSK VILT Velkommen til Afrika Formålet med denne boken er å vise de mest vanlige afrikanske dyreartene ved hjelp av bilder og tekst. Den er ikke et fullstendig oppslagsverk da det ikke har blitt

Detaljer