EN KRISTEN STATSMANN OG VERDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN KRISTEN STATSMANN OG VERDEN"

Transkript

1 EN KRISTEN STATSMANN OG VERDEN Fi statsmenn er gjennom de siste irtiere blitt d omtalt, diskutert, kritisert og bakvasket som Nasjonalist-Chinas president, Chiang Kai-shek. Av flere grunner. Helst er han blitt kritisert for va~~styre og korrupsjon de irene fra da han var det sarnlede Chinas leder. Det siste var vel verdens knuseude dom over ham, hans styre og I~zren, da det liele sam~nen under Mao Tsitungs framstorming og seier etter siste verdenskrig. Her ble rittenskapen og elendigheten helt ut ipenbart, sa verden. Selv 112, flere ir etter, dukker dette igjen og igjen opp i norsk presse, radio og tidsskrifter. Det ko~nlner ofte som et innskudd eller en bisetning ti1 noe annet Inan vil ha fram. Uten kommentar. Og da 11ar ting, hide gode og onde, lett for i bli over eller underdin~ensjonert. Det son1 her skrives, er pi ingen mite tenkt so111 noe forsvar for Chiang. Nir arene er gitt, og han er borte, vil andre i seklenes rolige kunne se tilbake og felle dommen. Men kan llende var det godt for oss alle allerede ni 2 sette oss ned en liten stund og helt rolig se tilbake pi Chiangs tid i det halve irhundre som ligger bak oss. For et lnenneske mi og satt inn i den tid det levet i, og i det lands ramme livet ble levet. Tilbakeblikk China har en skreven historie som gir 2000 %r tilbake Kristi Legendehistorien enda 1000 ir lenger tilbake. I dag er vi snart 2000 ir etter Kristi Si China er et av de eldste kulturland som har overlevet tiden - og lever videre.

2 Andre kulturlancl, som f. eks. det gamle Egypt, er gitt under. Helt opp ti1 revolnsjonen som kulininerte i , var China et keiserrike, styrt av skiftende dynastier. Noen hersket et par hundre 2r, noen flere irhundrer, andre ferre. Dynastiene srnuldret helst ned og falt saminen av seg selv, fordi de ritnet opp iililefra ved umoral, korrupsjon og intriger osv. Tilslutt i-amlet det gamle riket helt ved en siste liten keiser uten evne ti1 i styre i det hele tatt. hlen ogsi her her vi huske at i de skiftende dynastiers rekker var der mange dyktige keisere, store statsmenil som alltid vil lyse i landets historie. Chinas dynastitid endte ined det mandsjuriske ( ). Og det var igrunnen den siste keiserinne - Den gamle bnddha - sorn veltet det. En ineget begavet og uhyre interessant person soin vi ikke her har tid i gi nzrmere inn pi. Har noen interesse av 2 lese om henne, si har Pearl Ruck skilclret denne dame i sin meget interessante bok <(Den siste keiserinnen. Hun satte i sin alderdo~n pi den gainle dragetrone en ung ureformkeiser.. Men det var bare en xstrimannu. Hun styrte fortsatt kjemperiket fra sitt sornn~erpalass i Den forbudte by. En kjempesum, unge, nye fraillskrittsveni~lige menn omkring den unge keiser bevilget ti1 i bygge landet en moderne flite lor, tok hun selv hind om. Brukte pengene ti1 i lage en skjpinn marinorbit for i en av de store kunstige sjpiene i Den forbudte by... Den stir der den dag i dag ined sine kjpilige marmorhaller, bueganger og festsaler soln et u~inne otn den gainle keiserinne. Sjpien ligger like ved sominerpalasset. I de kjpilige bueganger og haller i det bunnfaste inarmorskip var det deilig i tilbringe hete sommerdager. Den gamle dames siste raseri for i fi alt fremmed og alle ntlendinsene ut av landet, var bokseropprpiret i iret Det var dette urgamle keiserriket, dette utlevde dynastisystem, repltblikkens grunillegger, Sun Yat-sen, greidcle 2 velte. Rerrolusjonen var fullbyrdet i China var blitt en republikk. Men en slik koloss med irtuseners historie, snur man ikke ps en natt. Et land som rekner med irhundrer der vi rekner med ir, kan en ikke uten videre kaste inn i Vestens eller USA's ferdiglagte politiske stpipeskje og si: Vzrsigod, slik skal du bli over-

3 tatt for at vi skal kunne godta deg, akseptere deg og ta deg opp i virt gode samfunn! Nei, hverken i USA's eller Vestens stopeskje passet kolossen. Riket ble heller aldri noengang voks Vestens fingre fikk forme. Sun Yat-sen i han hadde han utpekt den unge Chiang Kai-shek ti1 sin ettermann. Og det var Chiang som da fikk samlet det riket under en sentralledelse. Fullbyrdet det ved sitr store felttog fra ti1 nord i landet. Han endte som seierherre i Peking ir Men tok Nanking i sentral-china ti1 sin hovedstad. Der fikk han ogsi reise et stort lnaosoleum for den balsamerte Sun Yat-sen. Han ligger i en kiste med glasslokk som Lenin i krypten pi Den rode plass i Moskva. Dette felttoget var noe av en bragd. Og er for alltid skrevet inn i Chinas historie sofn et minne over en stor For Chiang er kriger - mer soldat enn han er statsmann... Omforming og oppbygging Si skulle da koloss pi 450 millioner mennesker (dette var i 1928, i dag rekner man med millioner) litt etter hvert omformes ti1 et demokratisk samfunn. Og det var ikke lett for den unge president Chiang Kai-shek. Vanskeligst var vel alle de reaksjonrere kreftene i landet - mange gamle store ledere som mente de var vel si godt skikket ti1 i vzre president. Derfor tok det tid - tok irtiere. Og den vestlige verden kunne ikke forsti det hele. Szrlig USA, hvor man raste avsted med 100 km i timen. Folket i China ville vente endel ir og clukter pi mannen. For man sier i China: aer mannen god, vil ogsi hans styre bli g0dt.u En slik ting blir man heller ikke klar over pi noen timer. Vi kan nevne noen reformer fra disse irene. innferingen av et moderne skolevesen. Gjennom keiserdynastiene var skolene private. Dvs. folk som hadde rid ti1 det, slo seg sammen og hyrte en lzrer for barna sine. Dermed fikk de lite bemidlede og de fattiges barn ingen sjanse ti1 i f i skole- 7 - Nomk Tidsskrift for Minjon. - If. 97

4 gang. Dette vendte Chiang opp ned pi. ~Men vansken for ham In. h. t. dette kom da foreldrene forsto at alle barna deres skulle lf skole - ogsi jentene. At en eller to i flokken fikk skolegang, var jo fint. Disse kunne da lese verdien pi pengesedlene og sommen pi rekninger, si ingen bedro dem. Men resten av flokken ikke somle vekk tiden med skolegang og Det tok irtiere i vinne over denne Og uviljen 110s foreldrene var pi langt naer overvunnet da Chiang ble styrtet i Analfabetismen var fremdeles stor. Det er sikkert bedre ni i Folkerepublikken, for folket er nok mer redd Mao enn Chiang.. Og i China koin med Chiang, slik den kom ti1 Det romerske riket ved keiser Constantin. Den kom ikke si langt soln ti1 clet jevne folk, slik er den fremdeles ikke kommet i Nasjonalist China pi Taiwan. Men for i 2 en begynnelse, bestemte han at alle skoler skulle ha fri s$ndagen, alle regjeringskontorer, banker og andre offentlige kontorer. Dette var noe helt nytt. Og det var igrunnen det f$rste streif av kristendommen innover det store folk. Jeg mener som kom fra presidentstolen. Og ~ned irene tok likevel ti1 i innarbeide seg i folket. Ikke si tneget som en kristen dag, men soln en hviledag. Fotbindingen ble med Chiang forbudt ved lov. Det store korstog mot denne fryktelige skikk i landet ble lansert av misjonaerene. Da Chiang ko~n ti1 makten, han oss helt ut i dette. Og dekretet fra presidentens bord var strengt... Ogsi dette tok tid - tok irtiere. Selv da vi matte forlate landet sammen med Chiang 1950, ble fotbinding enda praktisert i bortgjemte daler og bygder i innlandet. Ni el- det nok slutt. Eller tempelrenselsen. Det var vigsomt. Men folket ropte ti1 Ilovedstaden: I7i har ikke skolebygg ti1 alle barna, og heller ikke penger i bygge for! Rens templene, og bruk deml var beskjeden de fikk tilbake. Det var forferdelig! Og fullbyrdelsen av ordren eller tillatelsen avhang i grad av de lokale embetstnenn - mandarinene pi stedet. Men jeg vet om byer derinne i landet hvor jeg arbeidet, hvor mandarinen sendte soldatene pi gudene. De slo rep om halsen pi disse veldige kolosser av leire og rev dem ned fra altrene. Ofte bleke av redsel nir 98

5 guden stupte nesegrus i det harde golv og gikk i mange beter. Men nir alt st$vet la seg, og intet hadde hendt, lo de unge i uniformer, og gikk pi neste gud med stor iver. Og templene i China er alle solide, gode bygg. Det ble fine klasserom under gode, tette tak. Etter det jeg selv si i China gjennom disse irene, var dette med i rive gunnen vekk under den urgamle tenlpeltilbedelse i landet. Men, sier du kanhende, det var ikke fint av Chiang i gj$re dette selv om han var en kristen! Det er jo rene Han si det ikke slik. For jeg husker et dekret Era hans bord som hle slitt opp pi alle husvegger. Der skriver han bl. a. at det ikke var riktig at disse jordgudene skulle sitte i byens beste hus, mens barna ikke hadde et klasserom engang...ogjeg si inenn som leste det, nikke ti1 hverandre. Enige! Men noen ble mektig vrede - gikk bort og rids10 om hvordan inan kunne skafre en slik mann av veien... De ~ussiske ridgivere De russiske ridgivere som Sun Yat-sen hadde kalt ti1 landet, sendte Chiang tilbake igjen like etter han kom ti1 makten. I spissen for disse var den kjente Borodin. Men det var allerede forsent. Den r$de szd var sidd i unge sinn i skoler og universiteter - en utsid som senere skulle bzre hundre foll... Og det skjebnesvangre var at noen av lederne i hzren og landets styre, soln var smittet av den rede ideologi, skilte lag med Chiang. Gikk ti1 venstre. Der begynte det kinesiske kommunistparti. Og det var kjernen ti1 den rede hzr som senere erobret landet. Blant disse nlenn var noen av de som ni leder landet, de fleste jev~~gamle med Chiang. For i nevne noen: Chu-tell, Ho-lung <<Elvedragen~, som jeg selv 11ar mett personlip der langt inne i China for mange ir siden ni, Chou-En-lai, Mao Tsi-tung og mange andre. Disse menn, selv om de var meget imot det, kunne ikke hindre at Chiang sendte ridgiverne hjem. Dog svor de: De kommer tilhake en dag! Og tilbake kom de. Dette var kjernen ti1 hzren som dro ti1 venstre, og ble Chiangs fiender og hans hodepine alle dager i landet. Han sloss med dem 99

6 alle ir. Tilsist forsto de at de ville bli knust. Da tok de ut pi den lange marsj gjennom hele Vest-China og opp ti1 en bortgjemt liten by, Yenan i provinsen Shensi. Her levet, virket og xformerter de seg under hele siste verdenskrig. Etter den kom de sterke tilbake og begynte sitt felttog fra nord mot - felttoget som feide president Chiang og hans mot havet, og senere over havet - ti1 Taiwan. Noe av det Chiangs regime opp gjennom alle ir, helt ti1 ni, er blitt mest kritisert for, er korrupsjonen i landets styre og stell. At han ikke kunne f i has pi noe slikt? Og det er sant - korrupsjonen var stor i landet gjennom alle ir. Ingen vil nekte det. Og den har ogsi som en ond skygge fulgt regjeringen over ti1 Taiwan - om enn i mye mindre grad enn over pi fastlandet. Men ogsi her kunne det kan hende vxre riktig 3 gi litt stille i d#rene. Ingen vil unnskylde Chiang og hans styre, ~ninst vi som fikk leve i det gamle China den tid han styrte der. Dog, la oss ogsi her se litt tilbake i historien. I det gamle Keiser-China vi foran har talt om, fikk en nyansatt embetsmann en svxrt beskjeden fast I#nn. Det ble aldri sagt offentlig, aldri likevel var det underforstitt: Det du ellers trenger, fir du skaffe deg pi annen visl Derfor knurret man aldri over den lave faste Embetsmannen, stor eller liten, visste at det fantes tllsen veier han kunne skaffe resten pi. Og var han en embetsmann, kunne han sskrapea en he1 del av mannen under seg. Denne igjen av neste osv. Derfra bar vi ordtaket i det gamle China: ade store fiskene spiser de smi, de smi fiskene spiser reker, og rekene spiser j0rd.n Si ti1 og med den klunsne bondegutten som passet mandarinens ridehest, hadde sjanser ti1 litt sjordu. For ogsi hans var liten. Derfor hadde de ogsi dette ordet i uyamenx - mandarinens embetsbolig -: delv om vinteren svetter Med asvetten mente man at i embetsbolig.en dryppet det noe pi alle ved alle irstider. Eller de sa: Fjerde-sekretzr har to tenner mer enn

7 annen-sekretzr. Dvs. en fjerdemann mitte aarbeidex mer for i fi inn dette ekstra enn en ferstemann. Noe som dette - etter irtnsener - rydder man heller ikke bort i en generasjon. Chiang si det. Og var streng. Jeg vet at flere ganger var hans liv i fare, fordi han hadde ryddet vekk en embetsmann siden denne var mer opptatt av a% slikke en11 sin oppgave. Der smalt mange nakkeskudd de irene i China, og menn rned god utdannelse bide fra USA og Europa ble slengt i en tidlig g+av fordi hendene deres ikke var rene. Se, dette er ikke oppskrevet i vire erindringer her i Europa, eller i Vesten Heller ikke da Chiang fikk en av de menil i China rned seg i bilen sin etter en konferanse, og vekk rned ham. Ingen har sett ham siden. Mannen var korrupt hva Chiang i bygge opp. Ikke alltid greitt. Mange av de menn med skitne hender var slike som hadde hjulpet Chiang ti1 makten, sdtt ved hans side og kjempet sammen rned ham ti1 den store seier i Ni de fikk det roligere, trengte de flere penger. Og en betrodd stilling ga dem ogsi ti1 landets store pengeskap. De forsynte seg. Til og rned hans egen svoger, T, V. Sung, som var bide utenriks- og statsminister en tid. Hans kister var godt fylte, da han ved tilbaketrekkingen kom seg ti1 Hongkong, og senere over ti1 USA, hvor han lever rned sin familie i dag. Jeg har ikke en eneste kineser pi Taiwan som har noe godt i si om denne ustore, mann i dag, selv om han er madame Chiangs egen bror.. Hadde Chiang fitt tid - for tiden teller mer i China enn i noe annet land pi jorden - tror jeg han etter hvert ville fitt en ende pi det. Ugraset fir en ikke ut av en slik stor og gammel iker pi en dag eller to. Det har dype Og jeg er pi ingen mite si optimistisk at jeg tror det slettes ikke finnes korrupsjon i Det China. Ogsi de som styrer der i dag, er etterkommere av et dynasti-china med urgamle lover som aldri har vzrt nedskrevet. Bare skrevet i sinnene generasjon etter generasjon. En he1 del vi jo der vi lever like ved bambusteppet. Men slike ting mi jo for all del skjules derinne i Folkerepublikken hvor det ikke engang lenger finnes fluer... Og vire delegasjoner pi

8 ell hurtigtur gjennom landet tror det. Og forkynnei- det i hjemlandet her i Vesten og i USA. Og folket tror det. Men en sped fra en iriisjonzr kan hende, en person soin hele livet har levet rister man bare pi hodet av. Den fgrste Chiang sendte over ti1 Taiwan for i overta $ya etter japanerne ved krigens slutt, ble skutt pi presidentens orclre fordi inannen istedenfor i tenke pi folket, tok ti1 seg av $yas skatter... Det var en stor mann, en mann meget betrodd hos presidenten. Det er hva Chiang er: en grenseperson. Han er planken over Era dynastitiden ti1 republikken - deinokratiet. Han lever bide i keisertiden og i republikken. Ser bide bakover og framover. Seiler nok enda med for tnye last Era det gamle. Han er pi en mite bide keiser og president, despot og deinokrat. Folkelig, men samtidig kald og fjern soin marmor- biten ti1 keiserinnen i Den forbudte by i Peking... Historien hadde utpekt ham ti1 en.overgangsmanna i det gamle riket. En opprydder, en veirydder... Ti1 dette fikk han bare 20 ir. Og liva er vel det i et rike ~ned en historie pi en 5000 ir? Clzinng son? statsmann Chiang er og blir kriger. Han er mer soldat enn statstnann. Og kan hende bedre som offiser enn president. Han er hzrfgrer - en av Chinas store. En strateg. En mann ~ned hjernen klarest i de farligste og mest kritiske slag. Liker fremdeles gevzret bedre enn scepteret. Han laget aldri noen tronsal i sitt palass i Nanking. Heller ikke pi bondeghden som ni er hans residens pi Taiwan. I dag, n%r lian blir lei av kontorluften i hovedstaden Taipei, tar flyet lians, dung-mei-ling, (Madame Chiangs pikenavn), ham over Kinmen (Quimoy), gullporten. Da er han like inne ved Chinakysten. I klarvzr ser han over. Derover kan han bli et par dager. Vandrer om i det indre steinverden Gibraltar.

9 Her er lian hje~iime - her blandt blankpuste kanoner, mitraljeser og andre skytevipen. Og nir hans jethzr larmer over hodet hans, da smiler den gamle <Tiger>. Chiang og Pste~r Ingen statsmann i Bsteil har tatt et si klart, ilrrrmest steilt standpunkt ti1 koinmunisinen som Chiang. Men si er det heller ingen annen statsinann i Bsten soin kjenner de og deres taktikk slik pi nzrt hold soin denne mann. Her er han steil og kalcl. Fm stund etter krigen, cia USA sendte &larshall ti1 China for i megle mellom Chiang og Mao med Chou En-lai som blaos mellommann, var Chiang ubgiyelig. Enten overgivelse, elier brudd. Dette enten-eller kunile USA ikke forsti. Og de med Chiang. Sa at det framstormende parti var et reforlnpart med nytt blod som burcle f2 sin vei i riket, fi sin plass og sin sjanse. Det fikk sin plass og sin sjanse. Kesnltatet kjenner vi i dag. Si den gangen iallfall ved konferansebordet i Chungking i China, si Chiang klarere enn cle utenlandske statsmenn. Hadde USA den gangen, som ni pi Taiwan, stgittet Chiang gikonoinisk og militzrt, ville historiens gang blitt en annen. Man ser det ni, illen det skal helst ikke snakkes om. Og alle ir senere har Chiang vzrt like steil nir clet gjelcler kommunismen. Den boken han skrev for endel ir siden - nmin Eemogtyveirige kamp mot kommunismenu - er bade interessant og opplysende lesning. Grunnet dette steile standpunkt ti1 de har Chiang lite sympati blant de andre store statsmenn i dag. For blant dem alle er det en valen leflen med koinmunisinen. Szrlig har Chiang hatt uhyre vanskelig for i forsti Nehrus standpunkt her. Han har alltid hatt stor respekt for lnanllen Nehru, og satt pris pi den store nabo i Bsten - India. Men Nehrus halansepolitikk n%r det gjaldt kommuniststyret i Peking, har Chiang allticl vzrt redd. Det er ikke ofte Chiang trer fram for mikrofonene og taler - ti1 verden. Men to av de gangene han har gjort det disse 10 ir jeg har vzrt pi Taiwan, var det for i advare

10 India. Men India lyttet ikke. Hvorfor lytte ti1 en Era en mann som har mistet sitt land - som er i landflyktighet?... Ingen stat kan i lengden eksistere med en aggressiv kommuniststat som nabo, sa Chiang. Vekten la han pi aggressiu. Disse siste mineder har vi opplevd at Chiang hadde rett. Og det er mulighet for at atigeren>>s aksjer i India har steget aldri si lite. Indonesias Sukarno har ikke mye godt i si om Chiang som staumann. Men si seiler ogsi denne mann sitt store skip sterkt ti1 venstre. Filippinene er jo Nasjonalist-China venner med. Men styret der synes det er altfor mange kinesere Og si dette at de formerer seg i slike mengder... Japan er i knipe nir det gjelder Chiang. Landet har diplomatisk forbindelse med Taiwan. Men samtidig vil de gjerne ha det store China som marked for sin eksport, som er landets eksistensbetingelse. Chiang som kristen Det Chiang fikk bygge etter han trakk ut av sitt China og ant tilflukt pi Taiwan, var en kirke. Det var i grunnen en gave fra venner. Den ble bygd i parken som omgir den store, gamle bondegirden utenfor hovedstaden, Taipei, hvor han fikk sin residens. Det er en enkel kirke - i metodistisk stil. For han er metodist. Det var Sung Mei-ling som han ble gift med. Hun er Era et gammelt kristent hjem i Shanghai, og det sies at hennes mor satte som betingelse at generalen skulle bli datteren ble gitt ham. Si det er kan hende rett som noen bruker i si det: Chiang agikk over ti1 kristendommenx. Vi vet bare at han i den tiden han styrte det store China, ipent bekjente at han var en kristen. Alle visste det. Det samme han pi Taiwan. Hans nzrmeste venner, ogsi amerikanere n% forteller oss at han hver morgen bruker en he1 time ti1 meditasjon, bibellesning og Den time fir ingen forstyrre. Og han stir tidlig opp, si han astjelerr ikke denne time Era sin arbeidstid. Og de som har sett presidentens bibler, sier de er meget slitte. Han har sin egen prest i den kirke han har bygd. Den er %pen for regjeringsmedlemmer og for hans og madames nzre

11 venner. Fremmede kan sake om adgangskort - tillatelse ti1 & komme. For der er streng vakt. Ble det etter det ble oppdaget at blant flyktningene var det spioner som var kommet ti1 Taiwan med det spesielle oppdrag i myrde presidenten. Denne mann y)nsker inisjonene og inisjonzrene velkomne ti1 oya, som n& har 11 millioner kinesere. Og misjonene kan fi lov i drive middelskoler, gymnas og universiteter som de ensker. Si nettopp ni er det en stor tid slik pi eya. Men Chiang er ogsi konfucianer. Gir det an for ham, sier du, hvis han vil vzre en kristen? Han er konfucianer i den forstand at han vil gjenopplive denne store lzrers moralsystem og etiske krav ti1 et menneskes livsfpirsel. Det vil igjen si barns og ungdoms forhold ti1 herskeren, ti1 lzreren, ti1 foreldre og foresatte. Xrbedighetsprinsippet. Dernest de voksnes ansvar i samfunnet. Her er ingen tilbedelse av mannen, bare en gjenoppstien av hans morallzre. Herte inne i China, og har hert det ni pi Taiwan: Hvis Chiang er en kristen, hvorfor utrydder han da ikke buddhismen, muhammedanismen og andre ikke-kristne religioner i landet sitt? Det er utlendinger - kristne - som spar slik. Se, det gir dog ikke an1 I presidentens regjering inne i China, og likedan ni pi Taiwan finner vi mange innflytelsesrike, ramstiende buddhister og muhammedanere. Pi Taiwan rekner vi med at der ni er 4 % kristne (katolikker og protestanter). Resten av befolkningen borer ti1 de ikke-kristne religioner, eller herer ikke ti1 noe i det hele tatt. Husker at inne i China, for mange ir siden, tenkte Chiang pi i innfere kristendomsundervisning i folkeskolen. Men med ett var buddhistene der og forlangte det samme. Si han mitte droppe det. Tailvans skoler er fremdeles religionslese. Men sendagene har de fri. De kan komme ti1 moter. - - Chiang Kai-shek er snart 75 ir. Vi som kjenner ham, og som tross hans vankanter som vi alle har, er glad i ham, skulle dog enske at han enda engang fikk st& pi den store frontbalkongen av sitt palass i Nanking, og bli tiljublet av sine millioner. 105

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as Front Forlag AS, 2013 Originaltittel: Ronin 4: Kloen Copyright tekst 2013 Jesper Christiansen og Forlaget Carlsen Copyright illustrasjoner 2013 Niels Bach og Forlaget Carlsen Lansert i 2013 av Forlaget

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Sammen for alltid Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om at Mimo gjør det slutt med meg fordi jeg er dikter LÆREREN ER FORELSKET i mamma! Kan man tenke seg noe verre? NEI! Altså, foreldrene

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Og se, sju aks, inntørket, tynne og svidd av østavinden, skjøt opp etter dem. 24 De tynne

Og se, sju aks, inntørket, tynne og svidd av østavinden, skjøt opp etter dem. 24 De tynne Parasha 0 Torah Første Mosebok /Genesis / Bereshit Kapittel 4 Kapittel 42 Kapittel 43 Kapittel 44 Kapittel 4 Da to hele år var til ende, skjedde det at farao hadde en drøm. Og se, han sto ved elven. 2

Detaljer

Nå ønsker han sin sønn velkommen hjem under sitt tak igjen

Nå ønsker han sin sønn velkommen hjem under sitt tak igjen Okhaldhunga Times Februar 2012 Kjære venner! Når dette Okhaldhunga Times kommer til dere, er Erik i Norge for to uker i anledning sin fars begravelse. Okhaldhunga er langt borte når familien trenger hverandre.

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Dror Mishani Naboens sønn Politietterforsker Avi Avrahams første sak Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Tilegnet Marta Hvordan møttes de? Ved en tilfeldighet, som alle andre? DENIS DIDEROT, Fatalisten

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Liv Margareth Alver. Ravnebitt. Slangeringen 2. Gyldendal

Liv Margareth Alver. Ravnebitt. Slangeringen 2. Gyldendal Liv Margareth Alver Ravnebitt Slangeringen 2 Gyldendal Til Rosvita, Anne, Eirik, Christine, Erik og Thomas PERSONER STOREDAL Are, sønn av Bergljot og Bjørn Kråke, hans beste venn Ravn, Ares morfar Ull,

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET

VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET AV BISKOP JOHANNES SMEMO La oss be: Herre Gud, himmelske Far! Vi takker deg for evangeliet son1 has lydt i landet virt i tusen As. Vi takker cleg fordi Norge fikk

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

KAPITTEL 1. Mannen på stranden

KAPITTEL 1. Mannen på stranden KAPITTEL 1 Mannen på stranden Cecilia Gaathe hadde aldri sett et dødt menneske. Ikke før nå. De hadde ikke villet la henne se moren da hun døde i fjor. Det var Gamle-Tim som hadde funnet henne i fjæresteinene

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Okhaldhunga Times Juni 2010

Okhaldhunga Times Juni 2010 Okhaldhunga Times Juni 2010 Kjære venner, Noen ganger kan det bli mye sykdom og strev i dette bladet vårt. Livet her inneholder mye annet også, blant annet er det fullt av vakre småkryp. Disse møtte jeg

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Livet i et lite korps

Livet i et lite korps 16 Tjenesten i Frelsesarmeen er livet for Kari Mariussen. Hun er en ildsjel i Sandnessjøen. tekst og foto: kjell-richard landaasen Livet i et lite korps I Sandnessjøen er de ett stort, kristent fellesskap.

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

STUDIUM AV DEN HEDENSKE KULTUR - EN MISJONSOPPGAVE

STUDIUM AV DEN HEDENSKE KULTUR - EN MISJONSOPPGAVE STUDIUM AV DEN HEDENSKE KULTUR - EN MISJONSOPPGAVE AV MISJONSPREST OTTO CHR. DAHL Den gwiske lsreren og KFUM-sekretzren Rafam' Andrianjafy som bes$kte Norge siste sommer, kom i et foredrag med f@lgende

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

A washed up golf pro working at a driving range tries to qualify for the US Open in order to win the heart of his succesful rival's girlfriend.

A washed up golf pro working at a driving range tries to qualify for the US Open in order to win the heart of his succesful rival's girlfriend. TIN CUP av Ron Shelton og John Norville Scene for mann og kvinne. Manus finner du her: http://www.dailyscript.com/scripts/tin_cup.pdf A washed up golf pro working at a driving range tries to qualify for

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2 okmål Opp-ned musene av Roald ahl et var en gang en gammel mann på 87 år som het Laban. Han hadde vært en rolig og fredelig person hele sitt liv. Han

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger Birger Emanuelsen For riket er ditt Fortellinger Til Karoline I Kjenna på Tromøy gjemmer Nøkken seg. Jeg vet det, for jeg har sett ham. Han er vanskapt og heslig, men felespillet hans er vakkert. Og når

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Fredrik Backman. her. Oversatt av Einar Blomgren

Fredrik Backman. her. Oversatt av Einar Blomgren Fredrik Backman Britt-Marie var her Oversatt av Einar Blomgren Borg er et fiktivt sted. Enhver eventuell likhet med virkelige steder er utilsiktet. Til mamma, som alltid sørget for at det fantes mat i

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike Johan B. Mjønes Blodspor i Klondike Forfatteromtale: Johan B. Mjønes (f. 1976) er oppvokst på Orkanger, bosatt i Oslo. Han har skrevet flere kritikerroste romaner for voksne. Død manns kiste (2013) var

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer