Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Strategisk plan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Strategisk plan 2014-2016"

Transkript

1 Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Strategisk plan Vedtatt 24. februar 2014

2 INNHOLD 1. INNLEDNING FONDETS FORMÅL VISJON OVERORDNEDE MÅL VERDIER FONDETS LEGITIMITET RAMMEBETINGELSER HVA GJØR FONDET HVEM ER FONDETS BIDRAG RETTET MOT STRATEGI FOR TILDELING PRIORITERT OMRÅDE FOR FORSKNING, KOMPETANSEUTVIKLING OG UTDANNING I PERIODEN Hva trenger fysioterapiprofesjonen for å bidra til å styrke primærhelsetjenesten Forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten FYSIOPRIM ETABLERTE TILDELINGSKATEGORIER Etterutdanning Høyere utdanning for fysioterapeuter Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi Individuelle stipend Nye stipendkategorier STRATEGI FOR FORVALTNING OVERFØRINGSORDNINGEN FRA FOLKETRYGDEN TIL FONDET KAPITALFORVALTNING STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON, INFORMASJON OG ADMINISTRASJON VIDEREUTVIKLE FONDETS FORANKRING OG KAPASITET GJENNOMFØRING VIDEREFØRING SITUASJONSBESKRIVELSE Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 1

3 1. Innledning 1.1. Fondets formål I henhold til vedtektene for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter er Fondets formål å yte: 1. Støtte til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, herunder av pedagogisk karakter. 2. Støtte/stipend til utdanning av instruktører i forbindelse med denne etter- og videreutdanningsvirksomheten. 3. Eventuelle reisestipend, arbeidsstipend og forskningsstipend i den utstrekning det kan styrke etter- og videreutdanning. 4. Støtte til andre formål som har sammenheng med fysioterapeuters etter- og videreutdanning Visjon En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt kompetanse hos fysioterapeuter 1.3. Overordnede mål Fondet har tre overordnede mål for å realisere sin visjon: Tildelinger Tildelinger skal medvirke til styrking og utvikling av fysioterapifaget i tråd med helsepolitiske utfordringer og til kvalitet i fagutøvelsen. Forvaltning Forvaltningen av Fondets midler skal være en sikker finansieringskilde for fysioterapeuters etterog videreutdanning og forskning. Administrasjon Samarbeid og administrasjon skal være et effektivt og serviceorientert redskap for brukerne. De overordnede målene omfatter Fondets hovedoppgaver og ligger til grunn for å møte de utfordringer som kunnskapsutvikling og kompetanseoppbygging vil kreve. Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 2

4 1.4. Verdier Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter skal være kjent for god forvaltning og anvendelse av Fondets midler. Fondets virksomhet skal være preget av faglig kvalitet og administrativ og økonomisk effektivitet og legger følgende prinsipper til grunn for sitt arbeid: Forutsigbarhet Åpenhet Uavhengighet Integritet Tilgjengelighet 1.5. Fondets legitimitet Fondets legitimitet er knyttet til hvordan Fondets brukere, samarbeidspartnere og offentlige instanser oppfatter Fondets virksomhet. Søknadsprosessen skal legges opp på en måte som sikrer habilitet, kvalitet og effektivitet. Saksbehandlingsrutinene skal sikre at alle forhold som med rimelighet kan skape inhabilitet, kommer frem og blir vurdert på en tilfredsstillende måte. Også søkere som får avslag skal oppleve at søknadene behandles rettferdig. 2. Rammebetingelser Fondets vedtekter og styrets oppgaver Vedtekter for Fondet ble godkjent av NFFs landsstyre første gang i 1974 og stadfestet av Sosialog helsedepartementet 23. mai 1975, med endringer i 1980, 1982, 1985, 1987, 1995, 1997 og Fra 1. januar 2002 er forvaltningsoppgaven knyttet til Fondet overført fra departementet til Helsedirektoratet. Fondet skal i henhold til vedtektene sende Helsedirektoratet årlig beretning og regnskap, men følger for øvrig NFFs landsmøteperioder når det gjelder fremleggelse av beretning og regnskap, revidert av statsautorisert revisor, for godkjenning direkte av Landsmøtet. Styret skal utarbeide beretning og regnskap ved utgangen av hvert regnskapsår. Det føres protokoll over styrets møter. Gjenpart av denne sendes NFFs Sentralstyre. Styret ansetter leder av Fondets sekretariat. Alle utbetalinger fra Fondet skjer ifølge vedtak i styret. Utviklingen i Fondets virksomhet krever solid forskningskompetanse i styret, fortrinnsvis med forankring til både spesialist- og primærhelsetjenesten. Samtidig bør bredden i fysioterapeuters virksomhet være representert i styret. Helse - og omsorgsdepartementet fremmet i 2013 forslag om å endre vedtektene og Fondsstyret vil utrede og fremme forslag til vedtektsendring til kommende landsmøte. Forholdet til folketrygden Fondet er hjemlet i lov om folketrygd 5-8 med forskrifter. Ut fra disse bestemmelsene ble den første overføringen av midler til Fondet avtalt som del av oppgjøret i 1974 i forbindelse med takstrevisjonen for fysikalsk behandling. Overføringer til Fondet ble deretter foretatt som del av takstoppgjøret mellom staten og NFF, i det en nærmere avtalt prosentsats av trygdens utgifter Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 3

5 til fysikalsk behandling ble avsatt til Fondet. Opprinnelig ble denne satsen avsatt til 0,5 %. Etter innføring av ny inntektsordning for kommunehelsetjenesten fra 1. april 1984, da en vesentlig del av trygderefusjonen ble overført til kommunene for dekning av kommunale avtaler om driftstilskudd, ble staten, Kommunenes Sentralforbund (KS) og NFF enige om at beregningsgrunnlaget for overføringen av midler fra folketrygden til Fondet skulle være 1,5 % av trygdens utgifter til fysikalsk behandling, omfattende refusjon fysioterapi, fastlønnstilskuddet til kommunene og fra og med 2003; fysioterapiandelen av egenandelstak 2. I forhandlingene om takster og driftstilskudd i 2006 ble staten, KS og NFF enige om å gå over til et fast, årlig beløp for overføringen til Fondet. Overføringen er en del av rammen for de årlige oppgjørene og skal reguleres i samsvar med oppgjøret for øvrig. Forholdet til NFFs Landsmøte NFFs Landsmøte er tillagt et kontrollansvar i forhold til Fondsstyret; gjennom Landsmøtets godkjenning av beretning og regnskap og ved valg av 4 styremedlemmer og 2 suppleanter til Fondets styre. Fondsstyret har forvaltningsansvar for Fondets midler. Dette gjelder både det administrative og økonomiske ansvar, forvaltning av Fondets formue og utdelingen fra Fondet. Landsmøtet har ikke økonomisk ansvar for Fondets budsjett og regnskap og tilkjenner ikke Fondsstyret ansvarsfrihet. 3. Hva gjør Fondet Tilgang fra Folketrygden Lønnsom forvaltning Utdeling i ht formålet Sikring av finansiering og kvalitet i pengeanvendelse Ønsker og krav om mer kompetanse Ideer til prosjekter Kursutvikling Kunnskapsutvikling Kunnskapsoverføring Kunnskapsanvendelse Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter bidrar til kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt kompetanse hos fysioterapeuter gjennom følgende finansieringsordninger: Tilskudd til etterutdanningsvirksomhet for å redusere fysioterapeuters kostnader til å holde seg faglig à jour Utdannings- og reisestipend Stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidling og arbeid med prosjektbeskrivelse Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 4

6 Støtte til utvikling og gjennomføring av høyere utdanning for fysioterapeuter Støtte til miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi 3.1. Hvem er Fondets bidrag rettet mot Økonomiske tilskudd til aktiviteter som fremmer kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt kompetanse for fysioterapeuter kan tildeles: Fysioterapeuter individuelt Miljøer for etterutdanning av fysioterapeuter Miljøer for høyere utdanning av fysioterapeuter Miljøer for relevant forskning og kunnskapsutvikling 4. Strategi for tildeling Tildeling forutsetter at søknaden faller inn under Fondets mål for tildelinger og tilfredsstiller de kravene som er beskrevet innen hver tildelingskategori. Tildelinger fra Fondet skal komme fysioterapifaget i Norge til gode. For å gjøre gode strategiske valg kreves klare, overordnede mål å prioritere ut fra. I denne planperioden vil Fondsstyret videreføre prioriteringen av fysioterapi i primærhelsetjenesten. Fondsstyret vil løfte dette frem i relevante invitasjoner, kriterier og tildelinger og initiere og stimulere til forskning, fagutvikling og utdanning innen feltet og i prosjekter som integrerer samhandling. I denne perioden vil Fondet ha et særlig fokus på tiltak som kan bygge opp infrastruktur for fysioterapiforskningen i kommunene Prioritert område for forskning, kompetanseutvikling og utdanning i perioden Helseutfordringene i samfunnet er i økende grad preget av sider ved våre levevaner, samfunnsutviklingen, rådende politikk, sosiokulturell- og demografisk utvikling, og vår livsstil, som f.eks. fysisk inaktivitet. Det ses en økning i overvekt, tobakk- og rusrelaterte sykdommer, psykiske lidelser og plager fra muskel- og skjelettsystemet hos stadig yngre,. Antallet eldre, innbyggere med ikke vestlig bakgrunn og mennesker med langvarige sykdommer i befolkningen øker. Vi trenger bedre kunnskap om hva flere eldre og høyere levealder vil bety for omsorgsbehovet. Sykdomsforebygging, også i eldre år, er vesentlig for å bedre god helse og funksjonsevne, og for at de skal kunne klare å bo i eget hjem lengst mulig i høy alder. Forskningen må intensiveres på folkesykdommer, som diabetes, kols, hjertesvikt, slag og kreft i tillegg til demens Et betydelig antall mennesker i yrkesaktiv alder deltar ikke i arbeidslivet. Kunnskap om hva som gir høy yrkesdeltakelse, i alle aldersgrupper, er avgjørende for å sikre den økonomiske bærekraften i velferdssamfunnet. Vurdering av arbeidsevne og arbeidstrening er viktige oppgaver innenfor den nye arbeids- og velferdsordningen, NAV. Befolkningen har rett til tjenester med høy faglig kvalitet på alle ledd i tjenestekjeden. Kommunale tjenester er fundamentet i denne kjeden. Opptrening, rehabilitering og endring av levevaner tar tid og må gjennomføres der folk bor. Fysioterapeuter har nøkkelkompetanse innen disse oppgavene og er naturlige aktører i dette Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 5

7 arbeidet. Helseutfordringene stiller også nye krav til fysioterapeuter, både faglige og organisasjonsmessige. I motsetning til spesialisthelsetjenesten er ikke primærhelsetjenesten forpliktet til å drive forskning. Kunnskap fra andre tjenestenivå er heller ikke nødvendigvis direkte overførbar til primærhelsetjenesten. Det er en nasjonal målsetning å øke forskningsaktiviteten, og samtidig sikre høy kvalitet og relevans på forskningen Hva trenger fysioterapiprofesjonen for å bidra til å styrke primærhelsetjenesten Fondet vil bidra til å styrke kunnskapsutvikling og utvikling av fysioterapeuters tjenestetilbud innen primærhelsetjenesten. For å sikre en bred forankring og meisle ut områder det skal satses på innen fysioterapi i primærhelsetjenesten, vil Fondet søke bred medvirkning fra fysioterapeuters ulike virksomhetsområder, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og andre samarbeidsparter. Fondet vil fortløpende i perioden vurdere tiltak som vil være hensiktsmessige for å følge opp prioritering av fysioterapi i primærhelsetjenesten Forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten Fondet vil følge opp satsingen ved å legge grunnlag for solide forskningsmiljøer og langsiktig forskning i primærhelsetjenesten. Spesielt vil Fondet vektlegge forskning på helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak i en tverrfaglig sammenheng. For å få til en langsiktig og sterk forskning må denne satsingen suppleres og videreføres med offentlig finansiering. Fondet vil i samarbeid med ulike samarbeidsparter søke å påvirke en slik utvikling. For å understøtte en slik satsing vil videre styrking av forsknings- og kunnskapsporteføljen innen fysioterapi i primærhelsetjenesten være sentral. Ut fra intensjonene med samhandlingsreformen vil prosjekter som integrerer samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten også være et satsingsområde. Fondet vil lage en plan for videre satsing i primærhelsetjenesten FYSIOPRIM Tildelingen av kr 32 millioner over fem år til forskningsprogrammet FYSIOPRIM ( ) er den tyngste satsingen i Fondets historie og er spydspissen i satsingen på forskning i primærhelsetjenesten. Programmet følges tett, og mulige synergigevinster og ringvirkninger vil bli løpende vurdert i nær kontakt med programledelsen. Med bakgrunn i NIFUs midtveisevaluering, vil spesielt modellforsøkene og prosjektet hvor en systematisk registrering av fysioterapipraksis utvikles, bli fulgt særlig opp. En sluttevaluering vil bli gjennomført ved programperiodens utløp Etablerte tildelingskategorier Etterutdanning Tildelingene skal medvirke til å gi fysioterapeuter et bredt og tilgjengelig etterutdanningstilbud av høy kvalitet og i tråd med helsemessige utfordringer, og til å redusere deltakernes kurskostnader Høyere utdanning for fysioterapeuter Høyere utdanning for fysioterapeuter omfatter videreutdanninger, masterstudier og organisert forskeropplæring (doktorgradsstudier). Høyere utdanning for fysioterapeuter skal være av høy kvalitet, gi formell kompetanse og finansieres på lik linje med annen høyere utdanning i offentlig regi. NIFU STEP evaluerte i 2010 Fondets satsing på fagspesifikke masterstudier. Rapporten ga Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 6

8 viktige konklusjoner og anbefalinger som sammen med Fondets erfaringer ga en god plattform for Fondets videre engasjement innen området. Satsing fremover må sees i sammenheng med kravene til spesialistgodkjenning der kompetanse på masternivå legges til grunn. Fondet ønsker å stimulere til videre drøfting og samordning for optimal utnyttelse av utdanningsinstitusjonenes og fagets ressurser Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi Det er behov for solide forskningsmiljøer som kan bidra til kunnskapsutvikling, til utdanning av høyt kvalifiserte forskere og yrkesutøvere, og til et gjensidig samarbeid mellom forskningsfeltet og praksisfeltet. Fondet vil stimulere slikt samarbeid for å bidra til utvikling av relevante og nyttige problemstillinger og til at forskningen tas i bruk og kommer til nytte. Fondets satsing på miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi ved universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo har vært et hovedsatsingsområde i ti år. En evaluering utført av NIFU STEP i 2008 konkluderte med at satsingen har vært vellykket, men også med et behov for en videreføring av satsingen. Forsknings- og helsetjenestearenaene har endret seg i satsingsperioden. Et stadig økende antall norske fysioterapeuter har doktorgrad og det har de senere årene vokst frem flere nye forskningsmiljøer hvor fysioterapeuter er sentrale og hvor forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi foregår. I 2012 besluttet Fondsstyret å utvide satsingen til å omfatte også vitenskapelig høgskole og høgskoler som har fagspesifikt masterstudium for fysioterapeuter. I tillegg til de ovennevnte miljøene ble invitasjon til å søke om midler også sendt til Høgskolen i Bergen og Norges idrettshøyskole. Våren 2013 fikk også Høgskolen i Oslo og Akershus akkreditering av et masterstudium i fysioterapi og vil derfor bli inkludert i satsingen. Fondsstyret vil vurdere ordningen før neste utlysning. Det vil være spesielt viktig at videre tildelinger gjenspeiler Fondets prioritering av forskning og kunnskapsutvikling innen primærhelsetjenesten Individuelle stipend Utdanningsstipend Utdanningsstipend skal gi mulighet til kompetanseheving på høyere utdanningsnivå og stimulere fysioterapeuter til kvalitet, evaluering og dokumentasjon i fagutøvelsen. Utdanningsstipend må vurderes i lys av utviklingen i krav til og tilbud om kompetanseoppbygging i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Reisestipend Reisestipend skal stimulere til faglig ajourføring og internasjonal faglig kontakt som kommer det norske fysioterapimiljøet til gode. Endringene i kompetanseutvikling tilsier at reisestipend også vurderes i forhold til nye kompetansehevingstiltak med kort varighet. Reisestipend skal stimulere flere til å formidle resultater og erfaringer i faglige fora nasjonalt og internasjonalt. Stipend til forskningsprosjekt Stipend til forskningsprosjekt skal bidra til forskning og utvikling av ny fysioterapifaglig kunnskap gjennom å utvikle, forbedre eller evaluere eksisterende undersøkelses-, behandlings- og forebyggingsprosedyrer og metoder. Stipend til kvalitetssikringsprosjekt Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 7

9 Stipend til kvalitetssikringsprosjekt skal brukes til kvalitetssikring av fysioterapeuters virksomhet ved systematisk arbeid med forbedring av ulike dimensjoner av kvalitet i fagutøvelsen. Kategorien er forankret i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial og helsetjenesten «Og bedre skal det bli ( )». Det vises også til veileder for helseforskningsloven som beskriver at kvalitetssikring kan defineres som prosjekter, undersøkelser, evalueringer og lignende som har som formål å kontrollere at diagnostikk og behandling faktisk gir de intenderte resultater. Siktemålet som beskrives for det enkelte prosjekt er av avgjørende betydning for om det skal klassifiseres som forskning eller kvalitetssikring. Stipend til formidlingsprosjekt Stipend til formidlingsprosjekt skal brukes til å formidle resultater og erfaringer fra fagutvikling og praksis av god kvalitet og av betydning for faget slik at fysioterapeuter på ulike måter kan gjøre seg nytte av og bygge videre på hverandres kunnskap. Formidlingsarbeid kan også bidra til å øke kunnskap om fysioterapi hos myndigheter, pasienter og tverrfaglige samarbeidspartnere. Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse skal brukes til å styrke fysioterapeuters konkurranseposisjon ved søknader om midler til finansiering av forskningsprosjekter hos andre finansieringskilder enn Fondet. Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse kan også brukes til prosjekter som senere inngår i søknad til Fondet fra Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi Nye stipendkategorier Fondets stipendkategorier er under kontinuerlig evaluering. Fondet ønsker å bidra til internasjonal utveksling av fysioterapifaglig kompetanse og bygging av nettverk for å styrke fysioterapifaglig forskning i Norge, og vil vurdere mulige ordninger for å bidra finansielt til at forskningsopphold i utlandet kan bli økonomisk mulig for stipendiater. En slik fremtidig mulighet ses i sammenheng med gjennomgangen av satsingen på Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi. Fondet ønsker å utrede muligheten for å etablere en kategori for støtte til praksisveiledning ved spesialistutdanning. 5. Strategi for forvaltning 5.1. Overføringsordningen fra folketrygden til Fondet Intensjonene med avsetning av trygdemidler fremforhandlet i sentrale oppgjør er at yrkesgruppen skal ha en stabil og sikker overføring som gir nødvendige utviklingsmuligheter. Anvendelsen av midlene skjer ut fra planlegging og samarbeid som krever forutsigbarhet og langsiktighet. Dette er nødvendige forutsetninger for å kunne finansiere gode, målrettede tiltak som gir viktige bidrag til kompetansenivået i faget og forsvarlighet i tjenesten. Gjennom en forsvarlig forvaltning av Fondets midler skal tildelingene kunne opprettholdes, og ha en positiv utvikling, slik at tildelingene minimum kan tilsvare overføringen fra folketrygden. Fortsatte overføringer til Fondet, uten reduksjon i nivå, er vesentlig for å kunne følge opp inngåtte engasjement og gjennomføre øvrige tiltak innenfor Fondets rammer i tråd med en forsvarlig planlegging. Dersom overføringene til Fondet reduseres, vil dette fremover måtte virke innskrenkende på Fondets anvendelse av midlene, ut fra forsvarlig økonomisk planlegging. Fondet vil i samarbeid med NFF følge endringer i forhold som kan påvirke grunnlaget for overføringene. Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 8

10 5.2. Kapitalforvaltning I forvaltningen av Fondets midler stilles det høye krav til sikkerhet og likviditet. Innenfor disse rammene forvaltes midlene for å få en best mulig total avkastning på kapitalen i et langsiktig, verdibevarende perspektiv. Forvaltningen legger vekt på en forsiktig og verdiorientert strategi, med en meravkastning over både fem- og tiårsperioden, gjennom noe risiko i aksjer og beskyttelse i rentebærende papirer. Gjennom en slik forvaltning blir risikoen lavere og avkastningen mer stabil over år. Fondsstyret vurderer det som fornuftig å bygge opp en buffer i sterke finansielle år for å kunne opprettholde aktiviteten i finansielt svakere år. 6. Strategi for kommunikasjon, informasjon og administrasjon Fondets administrasjon skal gjenspeile styrets visjon og strategier og være Fondets gjennomførende instans Videreutvikle Fondets forankring og kapasitet Forankring Fondet skal være i dialog med fysioterapifaglige miljøer for utdanning og helsepolitikk. Kapasitet Administrasjonen skal Avlaste styret for operativ søknadsbehandling slik at styret får mer kapasitet til strategisk utvikling Ivareta faglig kvalitet i arbeidet ved et høyere aktivitetsnivå Videreutvikle styrets beslutningsgrunnlag Oppfølging av tildelingene Evaluere resultatene av tildelingene Bruke resultatene av evalueringene til å forbedre virksomheten Vurdere utviklingen i søknadene Fondets elektroniske søknadsportal skal forenkle og effektivisere søknadsprosessen og behandling av søknader for alle involverte parter; søkere, fagfeller, styremedlemmer og administrasjon. Kommunikasjon Fondsstyret vil utvikle en kommunikasjonsstrategi i planperioden. 7. Gjennomføring Strategisk plan blir iverksatt gjennom årlige virksomhetsplaner. Det økende behovet for ressurser for å møte kravene om kvalitet, relevans og nytteverdi av fysioterapeuters tiltak, gjør at Fondet må prioritere tiltak innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Disse prioriteringene fremkommer i virksomhetsplanene. Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 9

11 8. Videreføring Arbeidet med de strategiske områdene vil være gjenstand for vurdering i tilknytning til NFFs Landsmøter. 9. Situasjonsbeskrivelse En rekke bestemmelser og offentlige dokumenter gir rammer og føringer for virksomhet og utvikling innen områder hvor Fondet er engasjert. Fondets evne til å nå de oppsatte målene er avhengig av både eksterne forhold og interne forhold. Fysioterapifaget påvirkes av de samfunnsmessige forholdene, samtidig som det skjer en rivende utvikling også innen faget. Av sentrale dokumenter nevnes bl.a. Samfunns- og økonomisk utvikling Meld. St. 12 ( ) Perspektivmeldingen Helse- og omsorgssektoren Meld. St. 9 ( ) Én innbygger én journal Forskningssektoren Meld. St. 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg Meld. St. 34 ( ) Folkehelsemeldingen. God helse felles ansvar Omsorgsmeldingen Omsorgsplan 2015 Meld. St. 16 ( ) Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Forskning og innovasjon for bedre samhandling. HODs samhandlingsforskningsstrategi (veileder for aktørene innen forskning og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene) Topplederforum for HelseOmsorg21 utarbeiding av strategi for helse- og omsorgsforskning og innovasjon The Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) St. meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett sted- til rett tid Meld. St. 18 ( ) Lange linjer kunnskap gir muligheter (Forskningsmelding 2013) Programmer i Forskningsrådet Hovedsatsing: Flere aktive og sunne år Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 10

12 Stort program: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester Folkehelse Psykisk helse Klinisk forskning Helse- og omsorgstjenester Miljøpåvirkning og helse Akademisk, attraktiv, allsidig En enhetlig plattform for ph.d.- utdanningen ved UiO (2012) Overføringene til Fondet har sterk forankring i fysioterapi som en helt sentral tjeneste innen kommunehelsetjenesten. Strukturelle endringer kan medføre at det økonomiske grunnlaget for overføringen påvirkes. Forvaltningen av Fondets midler har en langsiktig horisont, der aksjeandelen er basert på norske selskaper med solid egenkapital, god drift og god inntjening over tid. Utviklingen på Oslo Børs er tett knyttet til den internasjonale utviklingen, bl.a. uroen knyttet til gjeldskrisen i Europa. Mange land vil fortsatt preges av mye ledig produksjonskapasitet, som sammen med høy arbeidsledighet vil bidra til lav prisstigning de nærmeste årene hos Norges handelspartnere. Utviklingen ute og uroen i finansmarkedene påvirker også utsiktene her hjemme. Utviklingen i norsk økonomi er fortsatt forsiktig god. Det lave rentenivået bidrar sammen med økte offentlige utgifter og høye oljeinvesteringer til å holde aktiviteten i Norge oppe. Det må forventes fortsatt uro med mulighet for store svingninger i neste strategiperiode. Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 11

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter ÅRSBERETNING FOR 2007 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter skal i henhold

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsriden i Høringsinstansene P.r'.cnr. ;: ;;as, s ot. tl C3razi: Deres ref Vår ref Dato 201003835-/RAGS 18.10.2010 Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer