Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Strategisk plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Strategisk plan 2014-2016"

Transkript

1 Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Strategisk plan Vedtatt 24. februar 2014

2 INNHOLD 1. INNLEDNING FONDETS FORMÅL VISJON OVERORDNEDE MÅL VERDIER FONDETS LEGITIMITET RAMMEBETINGELSER HVA GJØR FONDET HVEM ER FONDETS BIDRAG RETTET MOT STRATEGI FOR TILDELING PRIORITERT OMRÅDE FOR FORSKNING, KOMPETANSEUTVIKLING OG UTDANNING I PERIODEN Hva trenger fysioterapiprofesjonen for å bidra til å styrke primærhelsetjenesten Forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten FYSIOPRIM ETABLERTE TILDELINGSKATEGORIER Etterutdanning Høyere utdanning for fysioterapeuter Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi Individuelle stipend Nye stipendkategorier STRATEGI FOR FORVALTNING OVERFØRINGSORDNINGEN FRA FOLKETRYGDEN TIL FONDET KAPITALFORVALTNING STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON, INFORMASJON OG ADMINISTRASJON VIDEREUTVIKLE FONDETS FORANKRING OG KAPASITET GJENNOMFØRING VIDEREFØRING SITUASJONSBESKRIVELSE Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 1

3 1. Innledning 1.1. Fondets formål I henhold til vedtektene for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter er Fondets formål å yte: 1. Støtte til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, herunder av pedagogisk karakter. 2. Støtte/stipend til utdanning av instruktører i forbindelse med denne etter- og videreutdanningsvirksomheten. 3. Eventuelle reisestipend, arbeidsstipend og forskningsstipend i den utstrekning det kan styrke etter- og videreutdanning. 4. Støtte til andre formål som har sammenheng med fysioterapeuters etter- og videreutdanning Visjon En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt kompetanse hos fysioterapeuter 1.3. Overordnede mål Fondet har tre overordnede mål for å realisere sin visjon: Tildelinger Tildelinger skal medvirke til styrking og utvikling av fysioterapifaget i tråd med helsepolitiske utfordringer og til kvalitet i fagutøvelsen. Forvaltning Forvaltningen av Fondets midler skal være en sikker finansieringskilde for fysioterapeuters etterog videreutdanning og forskning. Administrasjon Samarbeid og administrasjon skal være et effektivt og serviceorientert redskap for brukerne. De overordnede målene omfatter Fondets hovedoppgaver og ligger til grunn for å møte de utfordringer som kunnskapsutvikling og kompetanseoppbygging vil kreve. Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 2

4 1.4. Verdier Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter skal være kjent for god forvaltning og anvendelse av Fondets midler. Fondets virksomhet skal være preget av faglig kvalitet og administrativ og økonomisk effektivitet og legger følgende prinsipper til grunn for sitt arbeid: Forutsigbarhet Åpenhet Uavhengighet Integritet Tilgjengelighet 1.5. Fondets legitimitet Fondets legitimitet er knyttet til hvordan Fondets brukere, samarbeidspartnere og offentlige instanser oppfatter Fondets virksomhet. Søknadsprosessen skal legges opp på en måte som sikrer habilitet, kvalitet og effektivitet. Saksbehandlingsrutinene skal sikre at alle forhold som med rimelighet kan skape inhabilitet, kommer frem og blir vurdert på en tilfredsstillende måte. Også søkere som får avslag skal oppleve at søknadene behandles rettferdig. 2. Rammebetingelser Fondets vedtekter og styrets oppgaver Vedtekter for Fondet ble godkjent av NFFs landsstyre første gang i 1974 og stadfestet av Sosialog helsedepartementet 23. mai 1975, med endringer i 1980, 1982, 1985, 1987, 1995, 1997 og Fra 1. januar 2002 er forvaltningsoppgaven knyttet til Fondet overført fra departementet til Helsedirektoratet. Fondet skal i henhold til vedtektene sende Helsedirektoratet årlig beretning og regnskap, men følger for øvrig NFFs landsmøteperioder når det gjelder fremleggelse av beretning og regnskap, revidert av statsautorisert revisor, for godkjenning direkte av Landsmøtet. Styret skal utarbeide beretning og regnskap ved utgangen av hvert regnskapsår. Det føres protokoll over styrets møter. Gjenpart av denne sendes NFFs Sentralstyre. Styret ansetter leder av Fondets sekretariat. Alle utbetalinger fra Fondet skjer ifølge vedtak i styret. Utviklingen i Fondets virksomhet krever solid forskningskompetanse i styret, fortrinnsvis med forankring til både spesialist- og primærhelsetjenesten. Samtidig bør bredden i fysioterapeuters virksomhet være representert i styret. Helse - og omsorgsdepartementet fremmet i 2013 forslag om å endre vedtektene og Fondsstyret vil utrede og fremme forslag til vedtektsendring til kommende landsmøte. Forholdet til folketrygden Fondet er hjemlet i lov om folketrygd 5-8 med forskrifter. Ut fra disse bestemmelsene ble den første overføringen av midler til Fondet avtalt som del av oppgjøret i 1974 i forbindelse med takstrevisjonen for fysikalsk behandling. Overføringer til Fondet ble deretter foretatt som del av takstoppgjøret mellom staten og NFF, i det en nærmere avtalt prosentsats av trygdens utgifter Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 3

5 til fysikalsk behandling ble avsatt til Fondet. Opprinnelig ble denne satsen avsatt til 0,5 %. Etter innføring av ny inntektsordning for kommunehelsetjenesten fra 1. april 1984, da en vesentlig del av trygderefusjonen ble overført til kommunene for dekning av kommunale avtaler om driftstilskudd, ble staten, Kommunenes Sentralforbund (KS) og NFF enige om at beregningsgrunnlaget for overføringen av midler fra folketrygden til Fondet skulle være 1,5 % av trygdens utgifter til fysikalsk behandling, omfattende refusjon fysioterapi, fastlønnstilskuddet til kommunene og fra og med 2003; fysioterapiandelen av egenandelstak 2. I forhandlingene om takster og driftstilskudd i 2006 ble staten, KS og NFF enige om å gå over til et fast, årlig beløp for overføringen til Fondet. Overføringen er en del av rammen for de årlige oppgjørene og skal reguleres i samsvar med oppgjøret for øvrig. Forholdet til NFFs Landsmøte NFFs Landsmøte er tillagt et kontrollansvar i forhold til Fondsstyret; gjennom Landsmøtets godkjenning av beretning og regnskap og ved valg av 4 styremedlemmer og 2 suppleanter til Fondets styre. Fondsstyret har forvaltningsansvar for Fondets midler. Dette gjelder både det administrative og økonomiske ansvar, forvaltning av Fondets formue og utdelingen fra Fondet. Landsmøtet har ikke økonomisk ansvar for Fondets budsjett og regnskap og tilkjenner ikke Fondsstyret ansvarsfrihet. 3. Hva gjør Fondet Tilgang fra Folketrygden Lønnsom forvaltning Utdeling i ht formålet Sikring av finansiering og kvalitet i pengeanvendelse Ønsker og krav om mer kompetanse Ideer til prosjekter Kursutvikling Kunnskapsutvikling Kunnskapsoverføring Kunnskapsanvendelse Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter bidrar til kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt kompetanse hos fysioterapeuter gjennom følgende finansieringsordninger: Tilskudd til etterutdanningsvirksomhet for å redusere fysioterapeuters kostnader til å holde seg faglig à jour Utdannings- og reisestipend Stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidling og arbeid med prosjektbeskrivelse Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 4

6 Støtte til utvikling og gjennomføring av høyere utdanning for fysioterapeuter Støtte til miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi 3.1. Hvem er Fondets bidrag rettet mot Økonomiske tilskudd til aktiviteter som fremmer kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt kompetanse for fysioterapeuter kan tildeles: Fysioterapeuter individuelt Miljøer for etterutdanning av fysioterapeuter Miljøer for høyere utdanning av fysioterapeuter Miljøer for relevant forskning og kunnskapsutvikling 4. Strategi for tildeling Tildeling forutsetter at søknaden faller inn under Fondets mål for tildelinger og tilfredsstiller de kravene som er beskrevet innen hver tildelingskategori. Tildelinger fra Fondet skal komme fysioterapifaget i Norge til gode. For å gjøre gode strategiske valg kreves klare, overordnede mål å prioritere ut fra. I denne planperioden vil Fondsstyret videreføre prioriteringen av fysioterapi i primærhelsetjenesten. Fondsstyret vil løfte dette frem i relevante invitasjoner, kriterier og tildelinger og initiere og stimulere til forskning, fagutvikling og utdanning innen feltet og i prosjekter som integrerer samhandling. I denne perioden vil Fondet ha et særlig fokus på tiltak som kan bygge opp infrastruktur for fysioterapiforskningen i kommunene Prioritert område for forskning, kompetanseutvikling og utdanning i perioden Helseutfordringene i samfunnet er i økende grad preget av sider ved våre levevaner, samfunnsutviklingen, rådende politikk, sosiokulturell- og demografisk utvikling, og vår livsstil, som f.eks. fysisk inaktivitet. Det ses en økning i overvekt, tobakk- og rusrelaterte sykdommer, psykiske lidelser og plager fra muskel- og skjelettsystemet hos stadig yngre,. Antallet eldre, innbyggere med ikke vestlig bakgrunn og mennesker med langvarige sykdommer i befolkningen øker. Vi trenger bedre kunnskap om hva flere eldre og høyere levealder vil bety for omsorgsbehovet. Sykdomsforebygging, også i eldre år, er vesentlig for å bedre god helse og funksjonsevne, og for at de skal kunne klare å bo i eget hjem lengst mulig i høy alder. Forskningen må intensiveres på folkesykdommer, som diabetes, kols, hjertesvikt, slag og kreft i tillegg til demens Et betydelig antall mennesker i yrkesaktiv alder deltar ikke i arbeidslivet. Kunnskap om hva som gir høy yrkesdeltakelse, i alle aldersgrupper, er avgjørende for å sikre den økonomiske bærekraften i velferdssamfunnet. Vurdering av arbeidsevne og arbeidstrening er viktige oppgaver innenfor den nye arbeids- og velferdsordningen, NAV. Befolkningen har rett til tjenester med høy faglig kvalitet på alle ledd i tjenestekjeden. Kommunale tjenester er fundamentet i denne kjeden. Opptrening, rehabilitering og endring av levevaner tar tid og må gjennomføres der folk bor. Fysioterapeuter har nøkkelkompetanse innen disse oppgavene og er naturlige aktører i dette Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 5

7 arbeidet. Helseutfordringene stiller også nye krav til fysioterapeuter, både faglige og organisasjonsmessige. I motsetning til spesialisthelsetjenesten er ikke primærhelsetjenesten forpliktet til å drive forskning. Kunnskap fra andre tjenestenivå er heller ikke nødvendigvis direkte overførbar til primærhelsetjenesten. Det er en nasjonal målsetning å øke forskningsaktiviteten, og samtidig sikre høy kvalitet og relevans på forskningen Hva trenger fysioterapiprofesjonen for å bidra til å styrke primærhelsetjenesten Fondet vil bidra til å styrke kunnskapsutvikling og utvikling av fysioterapeuters tjenestetilbud innen primærhelsetjenesten. For å sikre en bred forankring og meisle ut områder det skal satses på innen fysioterapi i primærhelsetjenesten, vil Fondet søke bred medvirkning fra fysioterapeuters ulike virksomhetsområder, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og andre samarbeidsparter. Fondet vil fortløpende i perioden vurdere tiltak som vil være hensiktsmessige for å følge opp prioritering av fysioterapi i primærhelsetjenesten Forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten Fondet vil følge opp satsingen ved å legge grunnlag for solide forskningsmiljøer og langsiktig forskning i primærhelsetjenesten. Spesielt vil Fondet vektlegge forskning på helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak i en tverrfaglig sammenheng. For å få til en langsiktig og sterk forskning må denne satsingen suppleres og videreføres med offentlig finansiering. Fondet vil i samarbeid med ulike samarbeidsparter søke å påvirke en slik utvikling. For å understøtte en slik satsing vil videre styrking av forsknings- og kunnskapsporteføljen innen fysioterapi i primærhelsetjenesten være sentral. Ut fra intensjonene med samhandlingsreformen vil prosjekter som integrerer samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten også være et satsingsområde. Fondet vil lage en plan for videre satsing i primærhelsetjenesten FYSIOPRIM Tildelingen av kr 32 millioner over fem år til forskningsprogrammet FYSIOPRIM ( ) er den tyngste satsingen i Fondets historie og er spydspissen i satsingen på forskning i primærhelsetjenesten. Programmet følges tett, og mulige synergigevinster og ringvirkninger vil bli løpende vurdert i nær kontakt med programledelsen. Med bakgrunn i NIFUs midtveisevaluering, vil spesielt modellforsøkene og prosjektet hvor en systematisk registrering av fysioterapipraksis utvikles, bli fulgt særlig opp. En sluttevaluering vil bli gjennomført ved programperiodens utløp Etablerte tildelingskategorier Etterutdanning Tildelingene skal medvirke til å gi fysioterapeuter et bredt og tilgjengelig etterutdanningstilbud av høy kvalitet og i tråd med helsemessige utfordringer, og til å redusere deltakernes kurskostnader Høyere utdanning for fysioterapeuter Høyere utdanning for fysioterapeuter omfatter videreutdanninger, masterstudier og organisert forskeropplæring (doktorgradsstudier). Høyere utdanning for fysioterapeuter skal være av høy kvalitet, gi formell kompetanse og finansieres på lik linje med annen høyere utdanning i offentlig regi. NIFU STEP evaluerte i 2010 Fondets satsing på fagspesifikke masterstudier. Rapporten ga Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 6

8 viktige konklusjoner og anbefalinger som sammen med Fondets erfaringer ga en god plattform for Fondets videre engasjement innen området. Satsing fremover må sees i sammenheng med kravene til spesialistgodkjenning der kompetanse på masternivå legges til grunn. Fondet ønsker å stimulere til videre drøfting og samordning for optimal utnyttelse av utdanningsinstitusjonenes og fagets ressurser Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi Det er behov for solide forskningsmiljøer som kan bidra til kunnskapsutvikling, til utdanning av høyt kvalifiserte forskere og yrkesutøvere, og til et gjensidig samarbeid mellom forskningsfeltet og praksisfeltet. Fondet vil stimulere slikt samarbeid for å bidra til utvikling av relevante og nyttige problemstillinger og til at forskningen tas i bruk og kommer til nytte. Fondets satsing på miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi ved universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo har vært et hovedsatsingsområde i ti år. En evaluering utført av NIFU STEP i 2008 konkluderte med at satsingen har vært vellykket, men også med et behov for en videreføring av satsingen. Forsknings- og helsetjenestearenaene har endret seg i satsingsperioden. Et stadig økende antall norske fysioterapeuter har doktorgrad og det har de senere årene vokst frem flere nye forskningsmiljøer hvor fysioterapeuter er sentrale og hvor forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi foregår. I 2012 besluttet Fondsstyret å utvide satsingen til å omfatte også vitenskapelig høgskole og høgskoler som har fagspesifikt masterstudium for fysioterapeuter. I tillegg til de ovennevnte miljøene ble invitasjon til å søke om midler også sendt til Høgskolen i Bergen og Norges idrettshøyskole. Våren 2013 fikk også Høgskolen i Oslo og Akershus akkreditering av et masterstudium i fysioterapi og vil derfor bli inkludert i satsingen. Fondsstyret vil vurdere ordningen før neste utlysning. Det vil være spesielt viktig at videre tildelinger gjenspeiler Fondets prioritering av forskning og kunnskapsutvikling innen primærhelsetjenesten Individuelle stipend Utdanningsstipend Utdanningsstipend skal gi mulighet til kompetanseheving på høyere utdanningsnivå og stimulere fysioterapeuter til kvalitet, evaluering og dokumentasjon i fagutøvelsen. Utdanningsstipend må vurderes i lys av utviklingen i krav til og tilbud om kompetanseoppbygging i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Reisestipend Reisestipend skal stimulere til faglig ajourføring og internasjonal faglig kontakt som kommer det norske fysioterapimiljøet til gode. Endringene i kompetanseutvikling tilsier at reisestipend også vurderes i forhold til nye kompetansehevingstiltak med kort varighet. Reisestipend skal stimulere flere til å formidle resultater og erfaringer i faglige fora nasjonalt og internasjonalt. Stipend til forskningsprosjekt Stipend til forskningsprosjekt skal bidra til forskning og utvikling av ny fysioterapifaglig kunnskap gjennom å utvikle, forbedre eller evaluere eksisterende undersøkelses-, behandlings- og forebyggingsprosedyrer og metoder. Stipend til kvalitetssikringsprosjekt Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 7

9 Stipend til kvalitetssikringsprosjekt skal brukes til kvalitetssikring av fysioterapeuters virksomhet ved systematisk arbeid med forbedring av ulike dimensjoner av kvalitet i fagutøvelsen. Kategorien er forankret i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial og helsetjenesten «Og bedre skal det bli ( )». Det vises også til veileder for helseforskningsloven som beskriver at kvalitetssikring kan defineres som prosjekter, undersøkelser, evalueringer og lignende som har som formål å kontrollere at diagnostikk og behandling faktisk gir de intenderte resultater. Siktemålet som beskrives for det enkelte prosjekt er av avgjørende betydning for om det skal klassifiseres som forskning eller kvalitetssikring. Stipend til formidlingsprosjekt Stipend til formidlingsprosjekt skal brukes til å formidle resultater og erfaringer fra fagutvikling og praksis av god kvalitet og av betydning for faget slik at fysioterapeuter på ulike måter kan gjøre seg nytte av og bygge videre på hverandres kunnskap. Formidlingsarbeid kan også bidra til å øke kunnskap om fysioterapi hos myndigheter, pasienter og tverrfaglige samarbeidspartnere. Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse skal brukes til å styrke fysioterapeuters konkurranseposisjon ved søknader om midler til finansiering av forskningsprosjekter hos andre finansieringskilder enn Fondet. Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse kan også brukes til prosjekter som senere inngår i søknad til Fondet fra Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi Nye stipendkategorier Fondets stipendkategorier er under kontinuerlig evaluering. Fondet ønsker å bidra til internasjonal utveksling av fysioterapifaglig kompetanse og bygging av nettverk for å styrke fysioterapifaglig forskning i Norge, og vil vurdere mulige ordninger for å bidra finansielt til at forskningsopphold i utlandet kan bli økonomisk mulig for stipendiater. En slik fremtidig mulighet ses i sammenheng med gjennomgangen av satsingen på Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi. Fondet ønsker å utrede muligheten for å etablere en kategori for støtte til praksisveiledning ved spesialistutdanning. 5. Strategi for forvaltning 5.1. Overføringsordningen fra folketrygden til Fondet Intensjonene med avsetning av trygdemidler fremforhandlet i sentrale oppgjør er at yrkesgruppen skal ha en stabil og sikker overføring som gir nødvendige utviklingsmuligheter. Anvendelsen av midlene skjer ut fra planlegging og samarbeid som krever forutsigbarhet og langsiktighet. Dette er nødvendige forutsetninger for å kunne finansiere gode, målrettede tiltak som gir viktige bidrag til kompetansenivået i faget og forsvarlighet i tjenesten. Gjennom en forsvarlig forvaltning av Fondets midler skal tildelingene kunne opprettholdes, og ha en positiv utvikling, slik at tildelingene minimum kan tilsvare overføringen fra folketrygden. Fortsatte overføringer til Fondet, uten reduksjon i nivå, er vesentlig for å kunne følge opp inngåtte engasjement og gjennomføre øvrige tiltak innenfor Fondets rammer i tråd med en forsvarlig planlegging. Dersom overføringene til Fondet reduseres, vil dette fremover måtte virke innskrenkende på Fondets anvendelse av midlene, ut fra forsvarlig økonomisk planlegging. Fondet vil i samarbeid med NFF følge endringer i forhold som kan påvirke grunnlaget for overføringene. Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 8

10 5.2. Kapitalforvaltning I forvaltningen av Fondets midler stilles det høye krav til sikkerhet og likviditet. Innenfor disse rammene forvaltes midlene for å få en best mulig total avkastning på kapitalen i et langsiktig, verdibevarende perspektiv. Forvaltningen legger vekt på en forsiktig og verdiorientert strategi, med en meravkastning over både fem- og tiårsperioden, gjennom noe risiko i aksjer og beskyttelse i rentebærende papirer. Gjennom en slik forvaltning blir risikoen lavere og avkastningen mer stabil over år. Fondsstyret vurderer det som fornuftig å bygge opp en buffer i sterke finansielle år for å kunne opprettholde aktiviteten i finansielt svakere år. 6. Strategi for kommunikasjon, informasjon og administrasjon Fondets administrasjon skal gjenspeile styrets visjon og strategier og være Fondets gjennomførende instans Videreutvikle Fondets forankring og kapasitet Forankring Fondet skal være i dialog med fysioterapifaglige miljøer for utdanning og helsepolitikk. Kapasitet Administrasjonen skal Avlaste styret for operativ søknadsbehandling slik at styret får mer kapasitet til strategisk utvikling Ivareta faglig kvalitet i arbeidet ved et høyere aktivitetsnivå Videreutvikle styrets beslutningsgrunnlag Oppfølging av tildelingene Evaluere resultatene av tildelingene Bruke resultatene av evalueringene til å forbedre virksomheten Vurdere utviklingen i søknadene Fondets elektroniske søknadsportal skal forenkle og effektivisere søknadsprosessen og behandling av søknader for alle involverte parter; søkere, fagfeller, styremedlemmer og administrasjon. Kommunikasjon Fondsstyret vil utvikle en kommunikasjonsstrategi i planperioden. 7. Gjennomføring Strategisk plan blir iverksatt gjennom årlige virksomhetsplaner. Det økende behovet for ressurser for å møte kravene om kvalitet, relevans og nytteverdi av fysioterapeuters tiltak, gjør at Fondet må prioritere tiltak innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Disse prioriteringene fremkommer i virksomhetsplanene. Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 9

11 8. Videreføring Arbeidet med de strategiske områdene vil være gjenstand for vurdering i tilknytning til NFFs Landsmøter. 9. Situasjonsbeskrivelse En rekke bestemmelser og offentlige dokumenter gir rammer og føringer for virksomhet og utvikling innen områder hvor Fondet er engasjert. Fondets evne til å nå de oppsatte målene er avhengig av både eksterne forhold og interne forhold. Fysioterapifaget påvirkes av de samfunnsmessige forholdene, samtidig som det skjer en rivende utvikling også innen faget. Av sentrale dokumenter nevnes bl.a. Samfunns- og økonomisk utvikling Meld. St. 12 ( ) Perspektivmeldingen Helse- og omsorgssektoren Meld. St. 9 ( ) Én innbygger én journal Forskningssektoren Meld. St. 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg Meld. St. 34 ( ) Folkehelsemeldingen. God helse felles ansvar Omsorgsmeldingen Omsorgsplan 2015 Meld. St. 16 ( ) Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Forskning og innovasjon for bedre samhandling. HODs samhandlingsforskningsstrategi (veileder for aktørene innen forskning og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene) Topplederforum for HelseOmsorg21 utarbeiding av strategi for helse- og omsorgsforskning og innovasjon The Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) St. meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett sted- til rett tid Meld. St. 18 ( ) Lange linjer kunnskap gir muligheter (Forskningsmelding 2013) Programmer i Forskningsrådet Hovedsatsing: Flere aktive og sunne år Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 10

12 Stort program: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester Folkehelse Psykisk helse Klinisk forskning Helse- og omsorgstjenester Miljøpåvirkning og helse Akademisk, attraktiv, allsidig En enhetlig plattform for ph.d.- utdanningen ved UiO (2012) Overføringene til Fondet har sterk forankring i fysioterapi som en helt sentral tjeneste innen kommunehelsetjenesten. Strukturelle endringer kan medføre at det økonomiske grunnlaget for overføringen påvirkes. Forvaltningen av Fondets midler har en langsiktig horisont, der aksjeandelen er basert på norske selskaper med solid egenkapital, god drift og god inntjening over tid. Utviklingen på Oslo Børs er tett knyttet til den internasjonale utviklingen, bl.a. uroen knyttet til gjeldskrisen i Europa. Mange land vil fortsatt preges av mye ledig produksjonskapasitet, som sammen med høy arbeidsledighet vil bidra til lav prisstigning de nærmeste årene hos Norges handelspartnere. Utviklingen ute og uroen i finansmarkedene påvirker også utsiktene her hjemme. Utviklingen i norsk økonomi er fortsatt forsiktig god. Det lave rentenivået bidrar sammen med økte offentlige utgifter og høye oljeinvesteringer til å holde aktiviteten i Norge oppe. Det må forventes fortsatt uro med mulighet for store svingninger i neste strategiperiode. Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 11

REPORTASJE. Fondet: 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15

REPORTASJE. Fondet: 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15 REPORTASJE Fondet: 500 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15 millioner på 40 år Fysiofondet. Fond til etterog videreutdanning av fysioterapeuter. Eller rett og slett Fondet. Initiativet ble tatt for over 40 år siden

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 1.0 Innledning Bergen kommune opplever i likhet med andre norske kommuner en vekst i behovet for helseog

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Helseforskningsprogrammene fokus, nytte, brukermedvirkning profesjonsutdanningene. Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen NFE-HS, Gardermoen 15.10.

Helseforskningsprogrammene fokus, nytte, brukermedvirkning profesjonsutdanningene. Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen NFE-HS, Gardermoen 15.10. Helseforskningsprogrammene fokus, nytte, brukermedvirkning profesjonsutdanningene Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen NFE-HS, Gardermoen 15.10.2015 Litt om... Forskningsrådet i helseforskningen Ny programstruktur

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Bjørg Månum Andersson Kommunaldirektør, Byrådsavdeling for eldre og sosiale

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning.

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning. KOMPETANSESTRATEGI HSO Drammen kommune 2016 2019 Forord: Kompetansestrategien for helse, sosial og omsorg (HSO) er en strategisk plan som retter seg mot innbyggere, medarbeidere, ledere og eksterne samarbeidspartnere.

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

C,KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 7 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

C,KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 7 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 7 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Velferdssamfunnets utfordringer høgskolenes rolle. Høgskolen i Telemark, 22. mars 2012 Mari K. Nes

Velferdssamfunnets utfordringer høgskolenes rolle. Høgskolen i Telemark, 22. mars 2012 Mari K. Nes Velferdssamfunnets utfordringer høgskolenes rolle Høgskolen i Telemark, 22. mars 2012 Mari K. Nes Forskningsrådets omorganisering 1.1.2011 Gammel organisering Vitenskap Ansvar for fag og forskningssystem,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år?

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å møte fremtida med velferdsteknologi 28.10.2010 Ingvild Røe, pleie- og omsorgsrådgiver Inger

Detaljer

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Tale En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Innledning: Først takk for anledningen til å komme hit og snakke om et felt som har vært nært og kjært for oss i Helsedirektoratet

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner

Prosjektbeskrivelse. Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner Prosjektbeskrivelse Prosjekttittel Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner Målsetting Prosjektet Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner (heretter kalt Prosjekt ) skal stimulere

Detaljer

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi_2008_2012.doc Side 1 av 6 Innledning Rådet for psykisk helses visjon er et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Praksis, utdanning og forskning

Praksis, utdanning og forskning Praksis, utdanning og forskning i helse- og sosialfagene i Forskningsrådets programmer Seminar UHR-Forskningsrådet Gardermoen 11.1.2013 Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør for samfunn og helse Disposisjon

Detaljer

Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Fysak samling 7-8 oktober John Tore Vik Ny folkehelselov Bakgrunn Overordnede strategier i folkehelsepolitikken Innhold i loven Oversikt Forvaltning

Detaljer

Nasjonalforeningens demensforskningsprogram

Nasjonalforeningens demensforskningsprogram Nasjonalforeningens demensforskningsprogram Anne Rita Øksengård Forskningsleder, Dr. med anok@nasjonalforeningen.no TV-aksjonen 2013 til inntekt for demenssaken - Fantastisk nasjonal dugnadsinnsats! -

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017

Handlingsprogram 2014 2017 Handlingsprogram 2014 2017 Vedtatt i styremøte 6. desember 2013 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

Eldre, tenner, kropp og hode

Eldre, tenner, kropp og hode Statssekretær Kjell Erik Øie Stjørdal 28. mai 2013 Disposisjon for foredraget: Folkehelsemeldingen (Meld. St. 34) Morgendagens omsorg (Meld. St. 29) God kvalitet trygge tjenester (Meld. St. 10) Tannhelse

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Endelig versjon 5. juni 2012. Tjenesteavtale nr 7 mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF om samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Alta kommune

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF Lokalsykehusstrategi Oddvar Larsen Helse Nord RHF Formål Avklaring Forutsigbarhet Strategiske satsinger Samhandling Rekruttering og kompetanse SAK 1 Funksjoner og oppgaver Brukermedvirkning IKT og infrastruktur

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling

Samhandlingsreformen Fra ord til handling Samhandlingsreformen Fra ord til handling Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Årsmøte i Eldre lægers forening Soria Moria Konferansesenter, 8. november 2010 Samhandlingsreformen; På ville veger? 2 Utfordringene

Detaljer

Verdal kommune. Følk ska bli hjølpin Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030

Verdal kommune. Følk ska bli hjølpin Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030 Verdal kommune Følk ska bli hjølpin Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030 FORMÅLET MED KOMMUNEDELPLAN HELSE, OMSORG OG VELFERD Kommunedelplan helse, omsorg og velferd er et redskap for å sikre

Detaljer

Bioingeniører inn i fremtiden

Bioingeniører inn i fremtiden Bioingeniører inn i fremtiden Nye krav nye roller nye forventninger Patricia Ann Melsom Seniorrådgiver NITO BFI Kort presentasjon av NITO BFI NITO organiserer 78000 ingeniører, bioingeniører og teknologer

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet

Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Kr. folkeparti Venstre SV Senterpartiet

Detaljer

08 Søgne kommune. Delavtale. mellom. Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid

08 Søgne kommune. Delavtale. mellom. Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF (SSHF) og Søgne

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13.

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13. Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13. 1. Stipendkomitéen for Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Detaljer

Frisklivssentralen i Tromsø

Frisklivssentralen i Tromsø Frisklivssentralen i Tromsø Helseutfordringene før-nå Fortid: Infeksjonssykdommer utgjorde hoveddelen av sykdomsbyrden. Helseutfordringene før-nå Nåtid: Ulykker, hjerte/kar, kreft, KOLS, og diabetes og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER les mer på www.vhss.no Bodø(45 min) Fauske (25 min) VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Etablert

Detaljer

Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren. Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013

Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren. Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013 Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013 1. Helsetilstanden Forventet levetid ved fødsel, 1950-2011 Fødselsår Kilde: OECD Health Data 2011 Alder

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak)

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) Oversikt : 1 NAVN 2 EIER 3 HELSEFORETAKETS FORMÅL 4 HELSEFORETAKETS VIRKSOMHET. 5 HOVEDKONTOR

Detaljer

Fastsetting av driftstilskudd og refusjonstakster i fysioterapiforskriften

Fastsetting av driftstilskudd og refusjonstakster i fysioterapiforskriften Medlem av Landsorganisasjonen i Norge Member of The Norwegian Confederation of Trade Unions Helse- og omsorgsdepartementet Olav-J.Gjestvang@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: pl Dato: 03.05.2016 Fastsetting

Detaljer

Praksisarenaer i primærhelsetjenesten

Praksisarenaer i primærhelsetjenesten Praksisarenaer i primærhelsetjenesten Dekanmøtet i medisin 2014 Inger Njølstad Prodekan utdanning medisin og odontologi Helseprofesjonsutdanningenes hovedoppqaver Forskningsbasert utdanning for dagens

Detaljer

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet

Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning sett fra Forskningsrådet Anders Hanneborg Divisjonsdirektør i Norges forskningsråd NSG-seminar 3. november 2010 Innhold Et blikk på finansiering av UH-sektoren

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2013/3367-36300/2013 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 11.11.2013 Saksframlegg Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/13

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN JOHN ARVE SKARSTAD 10. NOVEMBER 2014

SAMHANDLINGSREFORMEN JOHN ARVE SKARSTAD 10. NOVEMBER 2014 SAMHANDLINGSREFORMEN JOHN ARVE SKARSTAD 10. NOVEMBER 2014 Tanker rundt samhandlingsreformen Samhandlingsreformen-hva er status? Skal bidra til å sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer