Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Strategisk plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Strategisk plan 2014-2016"

Transkript

1 Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Strategisk plan Vedtatt 24. februar 2014

2 INNHOLD 1. INNLEDNING FONDETS FORMÅL VISJON OVERORDNEDE MÅL VERDIER FONDETS LEGITIMITET RAMMEBETINGELSER HVA GJØR FONDET HVEM ER FONDETS BIDRAG RETTET MOT STRATEGI FOR TILDELING PRIORITERT OMRÅDE FOR FORSKNING, KOMPETANSEUTVIKLING OG UTDANNING I PERIODEN Hva trenger fysioterapiprofesjonen for å bidra til å styrke primærhelsetjenesten Forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten FYSIOPRIM ETABLERTE TILDELINGSKATEGORIER Etterutdanning Høyere utdanning for fysioterapeuter Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi Individuelle stipend Nye stipendkategorier STRATEGI FOR FORVALTNING OVERFØRINGSORDNINGEN FRA FOLKETRYGDEN TIL FONDET KAPITALFORVALTNING STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON, INFORMASJON OG ADMINISTRASJON VIDEREUTVIKLE FONDETS FORANKRING OG KAPASITET GJENNOMFØRING VIDEREFØRING SITUASJONSBESKRIVELSE Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 1

3 1. Innledning 1.1. Fondets formål I henhold til vedtektene for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter er Fondets formål å yte: 1. Støtte til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, herunder av pedagogisk karakter. 2. Støtte/stipend til utdanning av instruktører i forbindelse med denne etter- og videreutdanningsvirksomheten. 3. Eventuelle reisestipend, arbeidsstipend og forskningsstipend i den utstrekning det kan styrke etter- og videreutdanning. 4. Støtte til andre formål som har sammenheng med fysioterapeuters etter- og videreutdanning Visjon En nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt kompetanse hos fysioterapeuter 1.3. Overordnede mål Fondet har tre overordnede mål for å realisere sin visjon: Tildelinger Tildelinger skal medvirke til styrking og utvikling av fysioterapifaget i tråd med helsepolitiske utfordringer og til kvalitet i fagutøvelsen. Forvaltning Forvaltningen av Fondets midler skal være en sikker finansieringskilde for fysioterapeuters etterog videreutdanning og forskning. Administrasjon Samarbeid og administrasjon skal være et effektivt og serviceorientert redskap for brukerne. De overordnede målene omfatter Fondets hovedoppgaver og ligger til grunn for å møte de utfordringer som kunnskapsutvikling og kompetanseoppbygging vil kreve. Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 2

4 1.4. Verdier Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter skal være kjent for god forvaltning og anvendelse av Fondets midler. Fondets virksomhet skal være preget av faglig kvalitet og administrativ og økonomisk effektivitet og legger følgende prinsipper til grunn for sitt arbeid: Forutsigbarhet Åpenhet Uavhengighet Integritet Tilgjengelighet 1.5. Fondets legitimitet Fondets legitimitet er knyttet til hvordan Fondets brukere, samarbeidspartnere og offentlige instanser oppfatter Fondets virksomhet. Søknadsprosessen skal legges opp på en måte som sikrer habilitet, kvalitet og effektivitet. Saksbehandlingsrutinene skal sikre at alle forhold som med rimelighet kan skape inhabilitet, kommer frem og blir vurdert på en tilfredsstillende måte. Også søkere som får avslag skal oppleve at søknadene behandles rettferdig. 2. Rammebetingelser Fondets vedtekter og styrets oppgaver Vedtekter for Fondet ble godkjent av NFFs landsstyre første gang i 1974 og stadfestet av Sosialog helsedepartementet 23. mai 1975, med endringer i 1980, 1982, 1985, 1987, 1995, 1997 og Fra 1. januar 2002 er forvaltningsoppgaven knyttet til Fondet overført fra departementet til Helsedirektoratet. Fondet skal i henhold til vedtektene sende Helsedirektoratet årlig beretning og regnskap, men følger for øvrig NFFs landsmøteperioder når det gjelder fremleggelse av beretning og regnskap, revidert av statsautorisert revisor, for godkjenning direkte av Landsmøtet. Styret skal utarbeide beretning og regnskap ved utgangen av hvert regnskapsår. Det føres protokoll over styrets møter. Gjenpart av denne sendes NFFs Sentralstyre. Styret ansetter leder av Fondets sekretariat. Alle utbetalinger fra Fondet skjer ifølge vedtak i styret. Utviklingen i Fondets virksomhet krever solid forskningskompetanse i styret, fortrinnsvis med forankring til både spesialist- og primærhelsetjenesten. Samtidig bør bredden i fysioterapeuters virksomhet være representert i styret. Helse - og omsorgsdepartementet fremmet i 2013 forslag om å endre vedtektene og Fondsstyret vil utrede og fremme forslag til vedtektsendring til kommende landsmøte. Forholdet til folketrygden Fondet er hjemlet i lov om folketrygd 5-8 med forskrifter. Ut fra disse bestemmelsene ble den første overføringen av midler til Fondet avtalt som del av oppgjøret i 1974 i forbindelse med takstrevisjonen for fysikalsk behandling. Overføringer til Fondet ble deretter foretatt som del av takstoppgjøret mellom staten og NFF, i det en nærmere avtalt prosentsats av trygdens utgifter Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 3

5 til fysikalsk behandling ble avsatt til Fondet. Opprinnelig ble denne satsen avsatt til 0,5 %. Etter innføring av ny inntektsordning for kommunehelsetjenesten fra 1. april 1984, da en vesentlig del av trygderefusjonen ble overført til kommunene for dekning av kommunale avtaler om driftstilskudd, ble staten, Kommunenes Sentralforbund (KS) og NFF enige om at beregningsgrunnlaget for overføringen av midler fra folketrygden til Fondet skulle være 1,5 % av trygdens utgifter til fysikalsk behandling, omfattende refusjon fysioterapi, fastlønnstilskuddet til kommunene og fra og med 2003; fysioterapiandelen av egenandelstak 2. I forhandlingene om takster og driftstilskudd i 2006 ble staten, KS og NFF enige om å gå over til et fast, årlig beløp for overføringen til Fondet. Overføringen er en del av rammen for de årlige oppgjørene og skal reguleres i samsvar med oppgjøret for øvrig. Forholdet til NFFs Landsmøte NFFs Landsmøte er tillagt et kontrollansvar i forhold til Fondsstyret; gjennom Landsmøtets godkjenning av beretning og regnskap og ved valg av 4 styremedlemmer og 2 suppleanter til Fondets styre. Fondsstyret har forvaltningsansvar for Fondets midler. Dette gjelder både det administrative og økonomiske ansvar, forvaltning av Fondets formue og utdelingen fra Fondet. Landsmøtet har ikke økonomisk ansvar for Fondets budsjett og regnskap og tilkjenner ikke Fondsstyret ansvarsfrihet. 3. Hva gjør Fondet Tilgang fra Folketrygden Lønnsom forvaltning Utdeling i ht formålet Sikring av finansiering og kvalitet i pengeanvendelse Ønsker og krav om mer kompetanse Ideer til prosjekter Kursutvikling Kunnskapsutvikling Kunnskapsoverføring Kunnskapsanvendelse Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter bidrar til kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt kompetanse hos fysioterapeuter gjennom følgende finansieringsordninger: Tilskudd til etterutdanningsvirksomhet for å redusere fysioterapeuters kostnader til å holde seg faglig à jour Utdannings- og reisestipend Stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidling og arbeid med prosjektbeskrivelse Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 4

6 Støtte til utvikling og gjennomføring av høyere utdanning for fysioterapeuter Støtte til miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi 3.1. Hvem er Fondets bidrag rettet mot Økonomiske tilskudd til aktiviteter som fremmer kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt kompetanse for fysioterapeuter kan tildeles: Fysioterapeuter individuelt Miljøer for etterutdanning av fysioterapeuter Miljøer for høyere utdanning av fysioterapeuter Miljøer for relevant forskning og kunnskapsutvikling 4. Strategi for tildeling Tildeling forutsetter at søknaden faller inn under Fondets mål for tildelinger og tilfredsstiller de kravene som er beskrevet innen hver tildelingskategori. Tildelinger fra Fondet skal komme fysioterapifaget i Norge til gode. For å gjøre gode strategiske valg kreves klare, overordnede mål å prioritere ut fra. I denne planperioden vil Fondsstyret videreføre prioriteringen av fysioterapi i primærhelsetjenesten. Fondsstyret vil løfte dette frem i relevante invitasjoner, kriterier og tildelinger og initiere og stimulere til forskning, fagutvikling og utdanning innen feltet og i prosjekter som integrerer samhandling. I denne perioden vil Fondet ha et særlig fokus på tiltak som kan bygge opp infrastruktur for fysioterapiforskningen i kommunene Prioritert område for forskning, kompetanseutvikling og utdanning i perioden Helseutfordringene i samfunnet er i økende grad preget av sider ved våre levevaner, samfunnsutviklingen, rådende politikk, sosiokulturell- og demografisk utvikling, og vår livsstil, som f.eks. fysisk inaktivitet. Det ses en økning i overvekt, tobakk- og rusrelaterte sykdommer, psykiske lidelser og plager fra muskel- og skjelettsystemet hos stadig yngre,. Antallet eldre, innbyggere med ikke vestlig bakgrunn og mennesker med langvarige sykdommer i befolkningen øker. Vi trenger bedre kunnskap om hva flere eldre og høyere levealder vil bety for omsorgsbehovet. Sykdomsforebygging, også i eldre år, er vesentlig for å bedre god helse og funksjonsevne, og for at de skal kunne klare å bo i eget hjem lengst mulig i høy alder. Forskningen må intensiveres på folkesykdommer, som diabetes, kols, hjertesvikt, slag og kreft i tillegg til demens Et betydelig antall mennesker i yrkesaktiv alder deltar ikke i arbeidslivet. Kunnskap om hva som gir høy yrkesdeltakelse, i alle aldersgrupper, er avgjørende for å sikre den økonomiske bærekraften i velferdssamfunnet. Vurdering av arbeidsevne og arbeidstrening er viktige oppgaver innenfor den nye arbeids- og velferdsordningen, NAV. Befolkningen har rett til tjenester med høy faglig kvalitet på alle ledd i tjenestekjeden. Kommunale tjenester er fundamentet i denne kjeden. Opptrening, rehabilitering og endring av levevaner tar tid og må gjennomføres der folk bor. Fysioterapeuter har nøkkelkompetanse innen disse oppgavene og er naturlige aktører i dette Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 5

7 arbeidet. Helseutfordringene stiller også nye krav til fysioterapeuter, både faglige og organisasjonsmessige. I motsetning til spesialisthelsetjenesten er ikke primærhelsetjenesten forpliktet til å drive forskning. Kunnskap fra andre tjenestenivå er heller ikke nødvendigvis direkte overførbar til primærhelsetjenesten. Det er en nasjonal målsetning å øke forskningsaktiviteten, og samtidig sikre høy kvalitet og relevans på forskningen Hva trenger fysioterapiprofesjonen for å bidra til å styrke primærhelsetjenesten Fondet vil bidra til å styrke kunnskapsutvikling og utvikling av fysioterapeuters tjenestetilbud innen primærhelsetjenesten. For å sikre en bred forankring og meisle ut områder det skal satses på innen fysioterapi i primærhelsetjenesten, vil Fondet søke bred medvirkning fra fysioterapeuters ulike virksomhetsområder, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og andre samarbeidsparter. Fondet vil fortløpende i perioden vurdere tiltak som vil være hensiktsmessige for å følge opp prioritering av fysioterapi i primærhelsetjenesten Forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten Fondet vil følge opp satsingen ved å legge grunnlag for solide forskningsmiljøer og langsiktig forskning i primærhelsetjenesten. Spesielt vil Fondet vektlegge forskning på helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak i en tverrfaglig sammenheng. For å få til en langsiktig og sterk forskning må denne satsingen suppleres og videreføres med offentlig finansiering. Fondet vil i samarbeid med ulike samarbeidsparter søke å påvirke en slik utvikling. For å understøtte en slik satsing vil videre styrking av forsknings- og kunnskapsporteføljen innen fysioterapi i primærhelsetjenesten være sentral. Ut fra intensjonene med samhandlingsreformen vil prosjekter som integrerer samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten også være et satsingsområde. Fondet vil lage en plan for videre satsing i primærhelsetjenesten FYSIOPRIM Tildelingen av kr 32 millioner over fem år til forskningsprogrammet FYSIOPRIM ( ) er den tyngste satsingen i Fondets historie og er spydspissen i satsingen på forskning i primærhelsetjenesten. Programmet følges tett, og mulige synergigevinster og ringvirkninger vil bli løpende vurdert i nær kontakt med programledelsen. Med bakgrunn i NIFUs midtveisevaluering, vil spesielt modellforsøkene og prosjektet hvor en systematisk registrering av fysioterapipraksis utvikles, bli fulgt særlig opp. En sluttevaluering vil bli gjennomført ved programperiodens utløp Etablerte tildelingskategorier Etterutdanning Tildelingene skal medvirke til å gi fysioterapeuter et bredt og tilgjengelig etterutdanningstilbud av høy kvalitet og i tråd med helsemessige utfordringer, og til å redusere deltakernes kurskostnader Høyere utdanning for fysioterapeuter Høyere utdanning for fysioterapeuter omfatter videreutdanninger, masterstudier og organisert forskeropplæring (doktorgradsstudier). Høyere utdanning for fysioterapeuter skal være av høy kvalitet, gi formell kompetanse og finansieres på lik linje med annen høyere utdanning i offentlig regi. NIFU STEP evaluerte i 2010 Fondets satsing på fagspesifikke masterstudier. Rapporten ga Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 6

8 viktige konklusjoner og anbefalinger som sammen med Fondets erfaringer ga en god plattform for Fondets videre engasjement innen området. Satsing fremover må sees i sammenheng med kravene til spesialistgodkjenning der kompetanse på masternivå legges til grunn. Fondet ønsker å stimulere til videre drøfting og samordning for optimal utnyttelse av utdanningsinstitusjonenes og fagets ressurser Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi Det er behov for solide forskningsmiljøer som kan bidra til kunnskapsutvikling, til utdanning av høyt kvalifiserte forskere og yrkesutøvere, og til et gjensidig samarbeid mellom forskningsfeltet og praksisfeltet. Fondet vil stimulere slikt samarbeid for å bidra til utvikling av relevante og nyttige problemstillinger og til at forskningen tas i bruk og kommer til nytte. Fondets satsing på miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi ved universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo har vært et hovedsatsingsområde i ti år. En evaluering utført av NIFU STEP i 2008 konkluderte med at satsingen har vært vellykket, men også med et behov for en videreføring av satsingen. Forsknings- og helsetjenestearenaene har endret seg i satsingsperioden. Et stadig økende antall norske fysioterapeuter har doktorgrad og det har de senere årene vokst frem flere nye forskningsmiljøer hvor fysioterapeuter er sentrale og hvor forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi foregår. I 2012 besluttet Fondsstyret å utvide satsingen til å omfatte også vitenskapelig høgskole og høgskoler som har fagspesifikt masterstudium for fysioterapeuter. I tillegg til de ovennevnte miljøene ble invitasjon til å søke om midler også sendt til Høgskolen i Bergen og Norges idrettshøyskole. Våren 2013 fikk også Høgskolen i Oslo og Akershus akkreditering av et masterstudium i fysioterapi og vil derfor bli inkludert i satsingen. Fondsstyret vil vurdere ordningen før neste utlysning. Det vil være spesielt viktig at videre tildelinger gjenspeiler Fondets prioritering av forskning og kunnskapsutvikling innen primærhelsetjenesten Individuelle stipend Utdanningsstipend Utdanningsstipend skal gi mulighet til kompetanseheving på høyere utdanningsnivå og stimulere fysioterapeuter til kvalitet, evaluering og dokumentasjon i fagutøvelsen. Utdanningsstipend må vurderes i lys av utviklingen i krav til og tilbud om kompetanseoppbygging i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Reisestipend Reisestipend skal stimulere til faglig ajourføring og internasjonal faglig kontakt som kommer det norske fysioterapimiljøet til gode. Endringene i kompetanseutvikling tilsier at reisestipend også vurderes i forhold til nye kompetansehevingstiltak med kort varighet. Reisestipend skal stimulere flere til å formidle resultater og erfaringer i faglige fora nasjonalt og internasjonalt. Stipend til forskningsprosjekt Stipend til forskningsprosjekt skal bidra til forskning og utvikling av ny fysioterapifaglig kunnskap gjennom å utvikle, forbedre eller evaluere eksisterende undersøkelses-, behandlings- og forebyggingsprosedyrer og metoder. Stipend til kvalitetssikringsprosjekt Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 7

9 Stipend til kvalitetssikringsprosjekt skal brukes til kvalitetssikring av fysioterapeuters virksomhet ved systematisk arbeid med forbedring av ulike dimensjoner av kvalitet i fagutøvelsen. Kategorien er forankret i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial og helsetjenesten «Og bedre skal det bli ( )». Det vises også til veileder for helseforskningsloven som beskriver at kvalitetssikring kan defineres som prosjekter, undersøkelser, evalueringer og lignende som har som formål å kontrollere at diagnostikk og behandling faktisk gir de intenderte resultater. Siktemålet som beskrives for det enkelte prosjekt er av avgjørende betydning for om det skal klassifiseres som forskning eller kvalitetssikring. Stipend til formidlingsprosjekt Stipend til formidlingsprosjekt skal brukes til å formidle resultater og erfaringer fra fagutvikling og praksis av god kvalitet og av betydning for faget slik at fysioterapeuter på ulike måter kan gjøre seg nytte av og bygge videre på hverandres kunnskap. Formidlingsarbeid kan også bidra til å øke kunnskap om fysioterapi hos myndigheter, pasienter og tverrfaglige samarbeidspartnere. Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse skal brukes til å styrke fysioterapeuters konkurranseposisjon ved søknader om midler til finansiering av forskningsprosjekter hos andre finansieringskilder enn Fondet. Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse kan også brukes til prosjekter som senere inngår i søknad til Fondet fra Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi Nye stipendkategorier Fondets stipendkategorier er under kontinuerlig evaluering. Fondet ønsker å bidra til internasjonal utveksling av fysioterapifaglig kompetanse og bygging av nettverk for å styrke fysioterapifaglig forskning i Norge, og vil vurdere mulige ordninger for å bidra finansielt til at forskningsopphold i utlandet kan bli økonomisk mulig for stipendiater. En slik fremtidig mulighet ses i sammenheng med gjennomgangen av satsingen på Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi. Fondet ønsker å utrede muligheten for å etablere en kategori for støtte til praksisveiledning ved spesialistutdanning. 5. Strategi for forvaltning 5.1. Overføringsordningen fra folketrygden til Fondet Intensjonene med avsetning av trygdemidler fremforhandlet i sentrale oppgjør er at yrkesgruppen skal ha en stabil og sikker overføring som gir nødvendige utviklingsmuligheter. Anvendelsen av midlene skjer ut fra planlegging og samarbeid som krever forutsigbarhet og langsiktighet. Dette er nødvendige forutsetninger for å kunne finansiere gode, målrettede tiltak som gir viktige bidrag til kompetansenivået i faget og forsvarlighet i tjenesten. Gjennom en forsvarlig forvaltning av Fondets midler skal tildelingene kunne opprettholdes, og ha en positiv utvikling, slik at tildelingene minimum kan tilsvare overføringen fra folketrygden. Fortsatte overføringer til Fondet, uten reduksjon i nivå, er vesentlig for å kunne følge opp inngåtte engasjement og gjennomføre øvrige tiltak innenfor Fondets rammer i tråd med en forsvarlig planlegging. Dersom overføringene til Fondet reduseres, vil dette fremover måtte virke innskrenkende på Fondets anvendelse av midlene, ut fra forsvarlig økonomisk planlegging. Fondet vil i samarbeid med NFF følge endringer i forhold som kan påvirke grunnlaget for overføringene. Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 8

10 5.2. Kapitalforvaltning I forvaltningen av Fondets midler stilles det høye krav til sikkerhet og likviditet. Innenfor disse rammene forvaltes midlene for å få en best mulig total avkastning på kapitalen i et langsiktig, verdibevarende perspektiv. Forvaltningen legger vekt på en forsiktig og verdiorientert strategi, med en meravkastning over både fem- og tiårsperioden, gjennom noe risiko i aksjer og beskyttelse i rentebærende papirer. Gjennom en slik forvaltning blir risikoen lavere og avkastningen mer stabil over år. Fondsstyret vurderer det som fornuftig å bygge opp en buffer i sterke finansielle år for å kunne opprettholde aktiviteten i finansielt svakere år. 6. Strategi for kommunikasjon, informasjon og administrasjon Fondets administrasjon skal gjenspeile styrets visjon og strategier og være Fondets gjennomførende instans Videreutvikle Fondets forankring og kapasitet Forankring Fondet skal være i dialog med fysioterapifaglige miljøer for utdanning og helsepolitikk. Kapasitet Administrasjonen skal Avlaste styret for operativ søknadsbehandling slik at styret får mer kapasitet til strategisk utvikling Ivareta faglig kvalitet i arbeidet ved et høyere aktivitetsnivå Videreutvikle styrets beslutningsgrunnlag Oppfølging av tildelingene Evaluere resultatene av tildelingene Bruke resultatene av evalueringene til å forbedre virksomheten Vurdere utviklingen i søknadene Fondets elektroniske søknadsportal skal forenkle og effektivisere søknadsprosessen og behandling av søknader for alle involverte parter; søkere, fagfeller, styremedlemmer og administrasjon. Kommunikasjon Fondsstyret vil utvikle en kommunikasjonsstrategi i planperioden. 7. Gjennomføring Strategisk plan blir iverksatt gjennom årlige virksomhetsplaner. Det økende behovet for ressurser for å møte kravene om kvalitet, relevans og nytteverdi av fysioterapeuters tiltak, gjør at Fondet må prioritere tiltak innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Disse prioriteringene fremkommer i virksomhetsplanene. Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 9

11 8. Videreføring Arbeidet med de strategiske områdene vil være gjenstand for vurdering i tilknytning til NFFs Landsmøter. 9. Situasjonsbeskrivelse En rekke bestemmelser og offentlige dokumenter gir rammer og føringer for virksomhet og utvikling innen områder hvor Fondet er engasjert. Fondets evne til å nå de oppsatte målene er avhengig av både eksterne forhold og interne forhold. Fysioterapifaget påvirkes av de samfunnsmessige forholdene, samtidig som det skjer en rivende utvikling også innen faget. Av sentrale dokumenter nevnes bl.a. Samfunns- og økonomisk utvikling Meld. St. 12 ( ) Perspektivmeldingen Helse- og omsorgssektoren Meld. St. 9 ( ) Én innbygger én journal Forskningssektoren Meld. St. 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg Meld. St. 34 ( ) Folkehelsemeldingen. God helse felles ansvar Omsorgsmeldingen Omsorgsplan 2015 Meld. St. 16 ( ) Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Forskning og innovasjon for bedre samhandling. HODs samhandlingsforskningsstrategi (veileder for aktørene innen forskning og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene) Topplederforum for HelseOmsorg21 utarbeiding av strategi for helse- og omsorgsforskning og innovasjon The Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) St. meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett sted- til rett tid Meld. St. 18 ( ) Lange linjer kunnskap gir muligheter (Forskningsmelding 2013) Programmer i Forskningsrådet Hovedsatsing: Flere aktive og sunne år Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 10

12 Stort program: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester Folkehelse Psykisk helse Klinisk forskning Helse- og omsorgstjenester Miljøpåvirkning og helse Akademisk, attraktiv, allsidig En enhetlig plattform for ph.d.- utdanningen ved UiO (2012) Overføringene til Fondet har sterk forankring i fysioterapi som en helt sentral tjeneste innen kommunehelsetjenesten. Strukturelle endringer kan medføre at det økonomiske grunnlaget for overføringen påvirkes. Forvaltningen av Fondets midler har en langsiktig horisont, der aksjeandelen er basert på norske selskaper med solid egenkapital, god drift og god inntjening over tid. Utviklingen på Oslo Børs er tett knyttet til den internasjonale utviklingen, bl.a. uroen knyttet til gjeldskrisen i Europa. Mange land vil fortsatt preges av mye ledig produksjonskapasitet, som sammen med høy arbeidsledighet vil bidra til lav prisstigning de nærmeste årene hos Norges handelspartnere. Utviklingen ute og uroen i finansmarkedene påvirker også utsiktene her hjemme. Utviklingen i norsk økonomi er fortsatt forsiktig god. Det lave rentenivået bidrar sammen med økte offentlige utgifter og høye oljeinvesteringer til å holde aktiviteten i Norge oppe. Det må forventes fortsatt uro med mulighet for store svingninger i neste strategiperiode. Strategisk plan Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Side 11

REPORTASJE. Fondet: 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15

REPORTASJE. Fondet: 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15 REPORTASJE Fondet: 500 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15 millioner på 40 år Fysiofondet. Fond til etterog videreutdanning av fysioterapeuter. Eller rett og slett Fondet. Initiativet ble tatt for over 40 år siden

Detaljer

Revidering av vedtekter for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Revidering av vedtekter for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Revidering av vedtekter for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. 1. Innledning Fondsstyret legger med dette frem et forslag om reviderte vedtekter for Fond til etter- og videreutdanning

Detaljer

Fra NFFs jubileumshefte Sterk stolt synlig NFF 80 år: Kapittel 6 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER HISTORISKE FAKTA

Fra NFFs jubileumshefte Sterk stolt synlig NFF 80 år: Kapittel 6 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER HISTORISKE FAKTA Fra NFFs jubileumshefte Sterk stolt synlig NFF 80 år: Kapittel 6 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER HISTORISKE FAKTA Fondets opprinnelse Lovgrunnlaget 1966 og 1997 Lov av 17. juni 1966

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

FoU i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene

FoU i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene Forskningsrådet dialogmøte med høgskolene 2015 FoU i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør for Samfunn og helse Lysaker 10. februar 2015 Har tidligere snakket for

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram NORSK KIROPRAKTORFORENING Prinsipprogram 2015-2020 Formålsparagraf Norsk Kiropraktorforening har som formål å ivareta og videreutvikle kiropraktikk som fag og profesjon i Norge til beste for befolkningen

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Forskningsrådets finansiering av forskning og forskningsbasert innovasjon - HELSE

Forskningsrådets finansiering av forskning og forskningsbasert innovasjon - HELSE Prodekanmøte 13.10.2015 Nye forskningsprogram i Forskningsrådet Hvordan implementere brukermedvirkning, og hva legges i begrepet nytte av forskningen? Litt om kriteriene Avdelingsdirektør Jannikke Ludt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Innovasjon i offentlig sektor RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Forskningsrådet har ønsket KUNNSKAPSOVERSIKT AKTØRDIALOG Regionale møter med forskere og forskningsbrukere POLICYDOKUMENT

Detaljer

HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS

HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS En strategigruppe har fått ansvaret for å utvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for helseog omsorgssektoren Skal være ferdig og legges fram for Helse-

Detaljer

OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD Anne Barkve Andersen

OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD Anne Barkve Andersen OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD 2015 Anne Barkve Andersen 19.01.2016 1 Omsorg 2020 Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. Den omfatter prioriterte områder

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring Strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2012-2016 Fra stab samhandling og internasjonalt samarbeid 13.12.2011 1 1. Visjon, idé og mål Visjon Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Samarbeidsavtale om forskning

Samarbeidsavtale om forskning Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4. Avtalens

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Bjørg Månum Andersson Kommunaldirektør, Byrådsavdeling for eldre og sosiale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 VIDERE SATSING PÅ FOLKEHELSE Rådmannens innstilling: Rådmannen bes om å legge fram en sak der det er utredes detaljert hvordan

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Helseforskningsprogrammene fokus, nytte, brukermedvirkning profesjonsutdanningene. Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen NFE-HS, Gardermoen 15.10.

Helseforskningsprogrammene fokus, nytte, brukermedvirkning profesjonsutdanningene. Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen NFE-HS, Gardermoen 15.10. Helseforskningsprogrammene fokus, nytte, brukermedvirkning profesjonsutdanningene Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen NFE-HS, Gardermoen 15.10.2015 Litt om... Forskningsrådet i helseforskningen Ny programstruktur

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Eldre, tenner, kropp og hode

Eldre, tenner, kropp og hode Statssekretær Kjell Erik Øie Stjørdal 28. mai 2013 Disposisjon for foredraget: Folkehelsemeldingen (Meld. St. 34) Morgendagens omsorg (Meld. St. 29) God kvalitet trygge tjenester (Meld. St. 10) Tannhelse

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

InnoMeds strategi

InnoMeds strategi InnoMeds strategi 2015-2017 Dette er InnoMed: Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren. InnoMeds oppdrag: Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet:

Detaljer

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 1.0 Innledning Bergen kommune opplever i likhet med andre norske kommuner en vekst i behovet for helseog

Detaljer

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Detaljer

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon Strategi Rapport publisert av: NTNU Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gate 11. 7030 Trondheim www.ntnu.no/dmf Design: Stian Karlsen Print: Skipnes

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning.

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning. KOMPETANSESTRATEGI HSO Drammen kommune 2016 2019 Forord: Kompetansestrategien for helse, sosial og omsorg (HSO) er en strategisk plan som retter seg mot innbyggere, medarbeidere, ledere og eksterne samarbeidspartnere.

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Topplederforum 14. januar 2014 Rolf K. Reed Instituttleder, Institutt for biomedisin Universitetet i Bergen 1. Nåsituasjonen Norges forskningsråds evaluering

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

Forventninger. Det skal etableres tverrfaglige lavterskeltilbud innen helse- og omsorgstjenestene, psykiske helse- og rustjenestene.

Forventninger. Det skal etableres tverrfaglige lavterskeltilbud innen helse- og omsorgstjenestene, psykiske helse- og rustjenestene. Forventninger Alle kommuner har utarbeidet lokale helse- og omsorgsplaner som del av det helhetlige kommuneplanarbeidet Alle kommuner har iverksatt tiltak for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet til

Detaljer

LANSERINGSSEMINAR FOR PROGRAMMENE 1)BEDREHELSE OG 2)BEHANDLING

LANSERINGSSEMINAR FOR PROGRAMMENE 1)BEDREHELSE OG 2)BEHANDLING LANSERINGSSEMINAR FOR PROGRAMMENE 1)BEDREHELSE OG 2)BEHANDLING Forskningsrådet 17. februar 2016 Avdelingsdirektør i Helseavdelingen, Jannikke Ludt Litt om... Norsk helseforskning -finansiering Ny programstruktur

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Forskning og Utvikling PraksisVel

Forskning og Utvikling PraksisVel Forskning og Utvikling PraksisVel Samarbeidskonferansen NAV Universitetene og Høgskolene 6.11.2012 Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør for samfunn og helse Store samfunnsutfordringer krever forskning

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Velferdssamfunnets utfordringer høgskolenes rolle. Høgskolen i Telemark, 22. mars 2012 Mari K. Nes

Velferdssamfunnets utfordringer høgskolenes rolle. Høgskolen i Telemark, 22. mars 2012 Mari K. Nes Velferdssamfunnets utfordringer høgskolenes rolle Høgskolen i Telemark, 22. mars 2012 Mari K. Nes Forskningsrådets omorganisering 1.1.2011 Gammel organisering Vitenskap Ansvar for fag og forskningssystem,

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Strategi NKSD Forslag per

Strategi NKSD Forslag per Strategi NKSD 2017-2021 Forslag per 06.10 2016 Høringsfrist 06.11.2016 Innhold 1. Hvordan NKSD ser sin rolle... 3 Samfunnsoppdrag... 3 2. Forventet utvikling fremover... 4 3. Forutsetninger... 6 4. Strategiske

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv. Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen

Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv. Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen Noen overordnede konklusjoner - 1 Det er skapt et engasjement for endring

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF Lokalsykehusstrategi Oddvar Larsen Helse Nord RHF Formål Avklaring Forutsigbarhet Strategiske satsinger Samhandling Rekruttering og kompetanse SAK 1 Funksjoner og oppgaver Brukermedvirkning IKT og infrastruktur

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år?

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å møte fremtida med velferdsteknologi 28.10.2010 Ingvild Røe, pleie- og omsorgsrådgiver Inger

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner

Prosjektbeskrivelse. Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner Prosjektbeskrivelse Prosjekttittel Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner Målsetting Prosjektet Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner (heretter kalt Prosjekt ) skal stimulere

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. september 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 11. september 2017 01.09.2017 nr. 1334 Forskrift

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Utviklingsperspektivet: Den nye hjemmebaserte tjenesten trender og muligheter. ved Aud Moe Senter for omsorgsforskning midt/ Nord universitet

Utviklingsperspektivet: Den nye hjemmebaserte tjenesten trender og muligheter. ved Aud Moe Senter for omsorgsforskning midt/ Nord universitet Utviklingsperspektivet: Den nye hjemmebaserte tjenesten trender og muligheter ved Aud Moe Senter for omsorgsforskning Reformer 1982 Kommunehelsetjenesteloven 1988 Sykehjem overført til kommunene HVPU-reformen

Detaljer

Nasjonalforeningens demensforskningsprogram

Nasjonalforeningens demensforskningsprogram Nasjonalforeningens demensforskningsprogram Anne Rita Øksengård Forskningsleder, Dr. med anok@nasjonalforeningen.no TV-aksjonen 2013 til inntekt for demenssaken - Fantastisk nasjonal dugnadsinnsats! -

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Samarbeidsavtale om forskning

Samarbeidsavtale om forskning Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 6 Innhold Parter 3 Bakgrunn 3 Formål 3 Virkeområde 3 Rettskilder 4

Detaljer

Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Fysak samling 7-8 oktober John Tore Vik Ny folkehelselov Bakgrunn Overordnede strategier i folkehelsepolitikken Innhold i loven Oversikt Forvaltning

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Avtaler mellom kommuner og helseforetak Helsefakultetets utdanningskonferanse 17. april 2012 Bjørn Engum, Senterleder NST/ bjorn.engum@unn.no Samhandlingsreformen Lagt fram for Stortinget

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer