Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet /33 Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014"

Transkript

1 Trysil kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 11926/2014 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas EPC - fase 2 - status sykehjemmet Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet /33 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Vedlegg: 1 4 beregningsmodeller Øvrige saksdokumenter: Kommunestyresak 13/26 behandlet Rådmannens innstilling: 1. Trysil kommune går inn for alternativ 5 i saksutredningen. 2. Trysil kommune sier opp avtalen med Trysil fjernvarme AS om fjernvarmeleveranser til Trysil sykehjem med virkning fra 1. juli Det gis en tilleggsbevilgning på kr 1,2 millioner til investering i ENØK-tiltak ved sykehjemmet. 4. Tilleggsbevilgningen finansieres ved økt låneopptak. Behandling i Formannskapet : Forslag fra Ap, SV og Sp v/per Hagebakken: 1. Trysil kommune går inn for alternativ 1 i saksutredningen. 2. Inndekning for 2014 tas fra driftsfondet. For senere år innarbeides kostnadene i budsjett. 3. Trysil kommune har gjennom arbeidet med Ensamb-prosjektet støttet seg på ekstern rådgivning. Kommunestyret ber rådmannen avklare det juridiske ansvaret rådgiverne/konsulentene har, og om dette kan utløse økonomiske krav mot konsulenter/rådgivere på grunn av mangelfull rådgivning og innsikt i sakens kompleksitet. Forslag fra Ap, SV og Sp v/randi Sætre: Protokolltilførsel: Kommunestyret beklager at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst før politisk behandling i juni 2013 slik at kommunen har kommet i en situasjon der vedtak må reverseres, og kommunen er påført ekstra belastning. Forslag fra H og KrF v/anders Nyhuus: Nytt pkt 4 i forslag fra Ap, SV og Sp v/per Hagebakken: 4. Trysil kommune vurderer muligheten for et framtidig salg av energibrønnene. Votering: 1. Rådmannens innstilling ble satt opp mot Ap, SV og Sps forslag pkt 1. Ap, SV og Sps forslag enstemmig vedtatt. 2. Ap, SV og Sps forslag pkt 2 enstemmig vedtatt.

2 3. Ap, SV og Sps forslag pkt 3 enstemmig vedtatt. 4. H og KrFs forslag enstemmig vedtatt. 5. Protokolltilførsel fra Ap, SV og Sp enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet : 1. Trysil kommune går inn for alternativ 1 i saksutredningen. 2. Inndekning for 2014 tas fra driftsfondet. For senere år innarbeides kostnadene i budsjett. 3. Trysil kommune har gjennom arbeidet med Ensamb-prosjektet støttet seg på ekstern rådgivning. Kommunestyret ber rådmannen avklare det juridiske ansvaret rådgiverne/konsulentene har, og om dette kan utløse økonomiske krav mot konsulenter/rådgivere på grunn av mangelfull rådgivning og innsikt i sakens kompleksitet. 4. Trysil kommune vurderer muligheten for et framtidig salg av energibrønnene. Protokolltilførsel: Kommunestyret beklager at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst før politisk behandling i juni 2013 slik at kommunen har kommet i en situasjon der vedtak må reverseres, og kommunen er påført ekstra belastning. Behandling i Kommunestyret : Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : 1. Trysil kommune går inn for alternativ 1 i saksutredningen. 2. Inndekning for 2014 tas fra driftsfondet. For senere år innarbeides kostnadene i budsjett. 3. Trysil kommune har gjennom arbeidet med Ensamb-prosjektet støttet seg på ekstern rådgivning. Kommunestyret ber rådmannen avklare det juridiske ansvaret rådgiverne/konsulentene har, og om dette kan utløse økonomiske krav mot konsulenter/rådgivere på grunn av mangelfull rådgivning og innsikt i sakens kompleksitet. 4. Trysil kommune vurderer muligheten for et framtidig salg av energibrønnene. Protokolltilførsel: Kommunestyret beklager at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst før politisk behandling i juni 2013 slik at kommunen har kommet i en situasjon der vedtak må reverseres, og kommunen er påført ekstra belastning. TRYSIL KOMMUNE Kristian Trengereid rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor ut uten signatur.)

3 Bakgrunn Trysil kommune har siden høsten 2009 deltatt i et regionalt prosjekt ENØK i kommunale bygg i Sør- Østerdal. Hensikten med prosjektet har vært å følge opp de ulike kommunenes klima- og energiplaner sine tiltak når det gjelder ENØK i kommunale bygg. Prosjektet har gjennom årene det har pågått vært inne i mange faser og innom mange ulike temaer. Prosjektgruppa orienterte seg over tid for å finne alternative metoder for å oppnå raske og kostnadseffektive løsninger, også tatt i betraktning kommunens ressurser og kapasitet. Metoden en kom fram til var bruk av energisparekontrakter en EPC-modell. Dette ble også besluttet benyttet i kommunestyret 31. januar Denne type kontraktsform innebar at hovedleverandør, i vårt tilfelle Norsk Enøk og Energi AS (NEE), garanterer for innsparinger og koordinerer underleverandører. Det som kjennetegner slike avtaler er bl.a.: Avtalen er delt i 3 faser: Analyse, realisering og garanti. Kommunen har en Exit-mulighet mellom hver fase, og betaler da påløpte kostnader. Investeringer betales av innsparinger. En hovedleverandør garanterer innsparing av et antall kwh, og betaler «bot» ved underoppnåelse. Ved eventuell overoppfyllelse deles gevinsten mellom kommunen og hovedleverandøren. Konseptet er anbefalt av KS, og er detaljert beskrevet og kontrollert av KS sine eksterne advokater. Avtaleformen er mye brukt i Europa, blant annet Sverige, der vi har hentet mye kunnskap gjennom prosjektet. Det er i april i år utgitt Norsk Standard NS 6430 alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC). Fase 1 ble gjennomført våren 2013 der det ble utarbeidet analyser i alle større kommunale formålsbygg, utenom VA-sektoren. En samlet tiltakspakke med 136 tiltak ble vedtatt gjennomført av kommunestyret I denne pakken ligger det en samlet reduksjon i energibruken på ca. 34,4 % og en inntjeningstid på 9,5 år, samtidig som den har en god lønnsomhet gjennom en positiv nåverdi på om lag kr 7,3 millioner. Dette er verdier som er beregnet uten offentlig støtte (ENOVA) og uten innsparinger i driften som følge av de tiltak som nå blir foreslått. Nåverdi er dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer. En kontantbeholdning vil normalt være mer verdt i dag enn i framtiden fordi man kan tape rente, inflasjon kan spise opp realverdien og det kan være usikkerhet forbundet med beholdningen. Jo lenger ut i framtiden et beløp forventes å bli realisert og jo høyere avkastningskravet er, jo lavere er nåverdien av en positiv kontantstrøm. Det som ble lagt til grunn i pakka var: 6,0 % kalkulasjonsrente 85 øre/kwh (eks. mva.) avskrivningstid 10/15/30 år (avhengig av tiltakets innhold) å ikke ta hensyn til ENOVA-støtte i nåverdiberegningene Dette ble gjort for hele prosjektet d.v.s. for samtlige 5 kommuner. Ett av de 136 tiltakene er etablering av varmepumpe med bruk av energibrønner ved Trysil sykehjem. Da dette tiltaket var under etablering reagerte Trysil fjernvarme AS (TFV) på at Trysil kommune hadde til hensikt å benytte en alternativ energikilde. De reiste også tvil om dette kunne være lønnsomt. Trysil fjernvarme AS har poengtert at de ikke på noen måte er motstandere av ENØK-prosjektet som sådan, men altså vært kritiske til varmepumpeprosjektet.

4 Vurdering Når det gjelder lønnsomhet i prosjektet viser TFV til at det pr i dag betales kun 65,22 øre/kwh og ikke 85 øre/kwh som lønnsomhetskalkylen er basert på. De påpeker også at kalkylen heller ikke har tatt høyde for drift- og vedlikeholdsutgifter. TFV mener videre at varmepumpen ikke har en levetid på 25 år slik det er lagt inn i beregningen. Prisfastsettelsen (alle priser ekskl. mva): 85 øre ble fastsatt som en premiss tidlig i Denne prisen pr kwh er deretter benyttet i hele Sør- Østerdal sitt ENØK-prosjekt og har ikke vært gjenstand for nye drøftinger eller etterkalkyler. På utlysningstidspunktet var det ikke kjent hvilke tiltak som kunne bli identifisert og deretter funnet så gunstige at de ville bli gjennomført. De ulike entreprenører og mulige tilbydere har erfaringsmessig ulik tilnærming til sparetiltak, og de ulike tiltak kunne påvirke ulike energibærere. Det mest ryddige for konkurransen var å holde denne prisen lik. Samme pris skulle benyttes både for nåverdiberegninger og beregning av kompensasjon ved ikke oppnådd besparelse eller høyere besparelse enn beregnet. Det vises i den sammenheng til PS 13/26 behandlet av Kommunestyret Priser for de ulike energibærere er svært ofte koblet mot hverandre og følger derfor samme utvikling. Det var politiske signaler både i 2011 og i dag om at energiprisene skal økes. Prisen som ble fastsatt skulle være et gjennomsnitt for de neste 10 årene, i vårt tilfelle for perioden Ved beregning av nivået, så mente man i 2011/12 (på utlysningstidspunktet) at nivået 85 øre/kwh representerte et slikt gjennomsnitt. For å etterprøve de anbefalinger som ble gjort av vår rådgiver Kjell Gurigard, gjorde vi selv en kalkyle basert på antatte effekter av bl.a. generell prisstigning, endring i fastledd, Grønne sertifikater, planlagte investeringer i Sentralnett og Regionalnett, uttaksprofil, etc. I tillegg forespurte vi Energiråd Innlandet i sakens anledning uten å få svar. Dette resulterte i at vi konkluderte med å bruke 85 øre/kwh slik styringsgruppa for ENØK-prosjektet ble anbefalt. Vi har tatt for oss fakturaer fra Trysil fjernvarme AS. I første kvartal 2004 var fjernvarmeprisen for sykehjemmet inkludert effekt- og fastledd 42,76 øre/kwh. Første kvartal 2011 var den 56,72 øre/kwh. Dette er en økning på 32,65 % på 7 år eller i snitt 4,8 % økning hvert år. Når en tar for seg statistikk fra Statistisk sentralbyrå, har det på landsbasis for perioden en årlig gjennomsnittlig prisøkning for fjernvarme på 7,28 % pr år. Med en årlig 4,8 % utvikling i de neste 9 årene, fra 2011 fram til som er midt i gjennomsnittsperioden, ville en kunne fått en fjernvarmepris på 86,49 øre, med andre ord noe høyere enn de fastsatte 85 øre/kwh. Det er ekstremt vanskelig å gjøre pålitelige anslag så langt fram i tid, men ingen hendelser så langt tilsier at vårt valg av 85 øre/kwh var ute av proporsjon. Konsekvensen av et feil estimat er sammensatt: Blir prisen lavere, slik de er pr i dag for fjernvarme, så er investeringene ikke så lønnsomme, men lave priser medfører at Trysil kommune kan spare totalt sett i forhold til dagens markedspris Blir prisen høyere så blir ENØK-tiltakene svært lønnsomme

5 Uriktig pris vil også gi NEE henholdsvis Trysil kommune feil kompensasjon dersom målinger avviker fra garantiverdiene Tariffer har vært et av flere temaer i de saksforberedende møtene mellom TFV og Trysil kommune. TFV hevder at de ikke kommer opp i 85 øre/kwh som snitt i perioden i sin ordinære tariff for grunnlast. Ettersom alle TFV sine kunder pr i dag er totalkunder eller kjøpere av grunnlast har TFV måtte utarbeide et forslag til en egen tariff for Trysil sykehjem dersom Trysil kommune ikke velger å kjøpe all energi til oppvarming fra de. Varmepumpene var forutsatt å dekke inntil 18 % av effektbehovet eller 54 % av oppvarmingsbehovet ved sykehjemmet. Det var forutsatt at resterende 46 % skulle kjøpes fra TFV. Det finnes ingen eksakt fyringskurve for Trysil sykehjem, men grafisk kan den illustreres på denne måten: TFV anser at leveransene endres så vidt mye at disse 46 % må regnes som spisslast. TFV har ikke hatt tariffen for spisslast opp til styrebehandling, men har i møte antydet en pris på kr 88,81 øre/kwh for 46 % av behovet kwh. Når en tradisjonelt beregner varmepumper bør effektuttaket ligge nær %. Ved et effektuttak ved sykehjemmet på 35 % har varmepumpeenheten en dekningsgrad for energi på 89,8 %. Dersom Trysil kommune velger en slik løsning og ønsker å kjøpe kun 10,2 % av varmebehovet fra TFV, kommer TFV tilsvarende ut med en kwh-pris på 182,44 øre. Denne er heller ikke styrebehandlet og i så måte endelig fastsatt.

6 Det er ingen steder i prosjektets 136 tiltak tatt inn endringer av drift- og vedlikeholdsutgifter, hverken økninger eller reduksjoner. Generelt sett vil utskifting av vifter og motorer av eldre dato i seg selv gi besparelser ettersom disse måtte byttes ut før eller siden og ofte kan ha ustabil drift og høye vedlikeholdsutgifter. En motsatt virkning kan en få der en tar ny teknologi, nye installasjoner i bruk i dette tilfellet varmepumper. Disse vil kreve framtidig vedlikehold. Det forutsettes imidlertid at selve borehullene ikke skal vedlikeholdes. 25 års levetid for varmepumpeenheten kan være noe for høyt slik TFV antyder. Imidlertid er ikke avskrivning/levetiden i kalkylen satt opp kun for varmepumpeenheten, men for hele varmepumpeinvesteringen på kr Grovt sett kan hele anlegget deles i tre; borehull, rørtekniske anlegg, varmepumpeenheten. TFV regner 100 års levetid på sitt distribusjonsnett selve rørene. Dette legges også til grunn for borehullene. VVS-installasjoner skal normalt ikke beregnes lengre levetid enn 20 år. Med kunnskap om at grovt sett 60 % av varmpumpeinvesteringen ligger i borehullene, 30 % i det rørtekniske og 10 % i varmepumpeenheten, kunne reelt sett levetiden vært satt til 68 år. Dette er imidlertid ikke i henhold til regler om avskrivningstid. Her ville en benyttet 40 år på borehullene og det rørtekniske og 20 år på varmepumpeenheten, noe som resulterer i 38 år. Dette til tross i kalkylen er satt kun 25 år. Når det har gått 25 år og hele investeringen er avskrevet, vil framtidige investeringer i all hovedsak være nye varmpumpeenheter. Framtidige energiutgifter vil i så måte falle kraftig ettersom borehullene og det rørtekniske som representerer 90 % av investeringen allerede er avskrevet. I den videre saksframstilling har en tatt utgangspunkt i at det finnes 5 alternativer. I beregningene har en tatt utgangspunkt i dagens pris på fjernvarme på 65,22 øre/kwh og forventet prisvekst på 4,8%: 1 fortsatt fjernvarmeoppvarming og kun dette. Alternativet er imidlertid ikke reelt ettersom det er gjort investeringer i borehull som nå skal avskrives. 2 varmepumpe til å dekke 54 % av oppvarmingsbehovet og 46 % fjernvarme 3 som alternativ 1, men avskrivning av de kr 2 millioner over en 25 år med en lånerente på 3,1% 4 89,8 % varmepumpe og 10,2 % fjernvarme 5 89,8 % varmepumpe og 10,2 % olje Som følge av et større forbruk av elektrisk energi, vil fastleddet pr kwh reduseres. Dette er årsaken til at elektrisitetsprisene varierer i de ulike alternativene. Når en så legger inn de nylig mottatte forslag til tariffer for fjernvarme inn i regnestykkene blir de som følger:

7 Ut ifra dette ser en at det pr i dag med det planlagte påbegynte prosjektet der en kjøper 46 % fjernvarme i dag kommer ut med en noe høyere kwh-pris enn om en kun benytter fjernvarme. Dette vil imidlertid endres etter hvert som fjernvarmeprisen øker og elektrisitetsprisen øker, men sistnevnte kun med en virkning på 1/3 ettersom 2/3 av energien hentes fra borehullene. Det er gjort tiltak i samsvar med EPC-prosjektet ved sykehjemmet ved å etablere energibrønnene. Dette representerer en investering på kr 2 millioner. Når en tar dette med i regnestykket for alternativ 1, blir alternativet slik: Dersom en øker oppvarming ved hjelp av varmepumpene til å dekke 89,8 % og kun kjøper 10,2 % fjernvarme, kommer en ut med en annen kwh-pris. Dette forutsetter imidlertid en tilleggsinvestering i flere energibrønner og en større varmepumpeenhet. Tilleggsinvesteringen er kalkulert til kr 1,2 millioner. Kapitalutgiftene øker, men behovet for kjøp av energi blir redusert.

8 Som en ser vil Trysil fjernvarme AS også i dette tilfellet regne på en ny tariff. De tall som framkommer i tabellen er ikke styrebehandlet og kan i så måte bli endret. Med en så høy pris pr kwh for fjernvarme bør vi se på andre alternativer. Det som det ligger til rette for er å bruke oljefyrkjelen som allerede er installert. En kommer da ut med følgende regnestykke: ENØK-prosjektet relatert til Trysil fjernvarme AS:

9 Trysil sykehjem omhandles ikke automatisk av bestemmelser om tilkoplingsplikt til TFV til tross for at det ligger innenfor konsesjonsområdet. Dette henger sammen med at bygget var oppført før konsesjonsområdet ble opprettet og at denne lokale forskriften ikke har tilbakevirkende kraft. Avtaler som regulerer kundeforholdet er i så måte av ren privatrettslig karakter. NVE er ikke «klageorgan» dersom det oppstår konflikter. Den 7. juli 2003 ble det inngått en avtale om leveringsbetingelser mellom TFV og Trysil kommune som omhandler Trysil sykehjem. Det er tre punkt i denne avtalen som i denne sammenheng må omhandles særskilt. I avtalens pkt. 9, andre avsnitt står det: En slik melding ble sent til TFV den 23. april Videre kan man i pkt. 11 lese at: Pkt. 13 i avtalen omhandler oppsigelse av avtalen: Ettersom det har gått mer enn 10 år siden avtalen ble inngått kan den sies opp. I praksis betyr dette at en er knyttet til TFV i ytterligere 12 måneder fra oppsigelsestidspunktet. Leveringsavtalen mellom TFV og Trysil kommune fra 2003 har ikke fått tilstrekkelig oppmerksomhet i sammenheng med prosjektet, noe en beklager. Det ble innledningsvis ikke vurdert om det fantes energitekniske eller økonomiske synergipotensialer ved at fjernvarmeanlegget skulle vært involvert i prosjektet. Imidlertid har det kommet opp flere teorier rundt synergier idet Trysil kommune har måtte tenke alternative oppvarmingskilder for sykehjemmet og disse alternativene sine dimensjoner og kapasiteter i lavsesongen.

10 ENØK-prosjektet i Sør-Østerdal relatert til ENSAMB-prosjektet: EPC-prosjektet er kjørt i regi av prosjektet ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal. Prosjektet ledes av Regionrådet for Sør-Østerdal som rapporterer til kommunene. Målsetting er å redusere energibruken i kommunenes egne formålsbygg med %, noe som vil være et vesentlig bidrag til å oppfylle kommunenes egne energi- og klimaplaner. Prosjektet har oppnådd bred støtte og engasjement fra mange hold, både i og utenfor Sør-Østerdalen. "ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal" og det senere tilknyttede EU-støttede ENSAMB-prosjektet hvor også Hedmark fylkeskommune deltar, har brakt regionen mye verdifull kompetanse, nettverk og midler. Når det gjelder tilskudd fra EU gis dette for å drifte ENSAMB-prosjektet, ikke investere. Imidlertid beregnes tilskuddet ut ifra den samlede investeringens størrelse. I beregningen ligger det inne valutaberegninger, så beløpene blir ikke eksakte, men kan oppsummeres på den måten at det ikke gis noe støtte dersom den samlede investeringen er under kr 46,5 millioner. Maksimal investering som legges til grunn for tilskuddsberegning er kr 87,6 millioner. Tilskuddet vil være mellom kr 2,25 millioner og kr 4,20 millioner. Endringer i de seks partenes investeringer vil påvirke tilskuddets størrelse. Begge de ovenfor nevnte prosjekt avsluttes sommeren Et annet satsingsområde for ENSAMB-prosjektet er kompetansebygging. Dette har i all hovedsak vært rettet mot driftspersonellet. Helt siden ENØK-prosjektet startet, så har vi fokusert på denne viktige yrkesgruppen. Faglig oppdatert personell vil ventelig gi gevinster i form av optimalt drevne teknisk anlegg. Derfor har vi regelmessig arrangert faglig oppdatering på utvalgte områder, og til slike samlinger har vi hentet inn topp kompetanse fra både Norge og Sverige. Under ENSAMB-perioden har vi arrangert 5 samlinger. Disse fagdagene samler driftsledere/vaktmestere fra hele Sør-Østerdalen og har ingen deltakeravgift, men er «gratis» for kommunene. Det planlegges ytterligere 2 arrangement i Klima: Til tross for at ENØK-prosjektet og i så måte også ENSAMB-prosjektet er tuftet på Klima- og energiplanen har det aldri vært lansert som et klimaprosjekt. Det er imidlertid blitt utført kalkyler på hva pakken bestående av 136 tiltak sitt totale reduserte energibehov vil medfører av reduserte CO 2 utslipp. For Trysil er dette beregnet til årlig å utgjøre 359 tonn. For å gjøre gode anslag på endringer av utslipp er en avhengig av input fra TFV. Dette har en forsøkt å få tilgang til uten å lykkes. En har derfor måtte velge generelle tall i rapporten Klimaregnskap for fjernvarme, utarbeidet for den norske fjernvarmebransjen oppdatert Tall benyttet fra denne gir følgende oversikt for de ulike alternativene:

11 Alternativ 1 og 3 Alternativ 2 Alternativ 4 Alternativ % fjernvarme 46,0 % fjernvarme 10,2 % fjernvarme 10,2 % olje 54,0 % varmepumpe 89,8 % varmepumpe 89,8 % varmepumpe Energibehov kwh kwh kwh kwh Utslipp grunnet fjernvarme 13,00 g CO2e/kWh 13,00 g CO2e/kWh 13,00 g CO2e/kWh 13,00 g CO2e/kWh Utslipp grunnet elektrisitet 110,00 g CO2e/kWh 110,00 g CO2e/kWh 110,00 g CO2e/kWh 110,00 g CO2e/kWh Utlsipp grunnet olje 289,00 g CO2e/kWh 289,00 g CO2e/kWh 289,00 g CO2e/kWh 289,00 g CO2e/kWh Utslipp grunnet fjernvarme ,59 g CO2e/år ,97 g CO2e/år ,95 g CO2e/år - g CO2e/år Utslipp grunnet elektrisitet - g CO2e/år ,51 g CO2e/år ,96 g CO2e/år ,96 g CO2e/år Utlsipp grunnet olje - g CO2e/år - g CO2e/år - g CO2e/år ,82 g CO2e/år Utslipp totalt 0,18 t CO2e/år 0,36 t CO2e/år 0,48 t CO2e/år 0,88 t CO2e/år Snitt utslipp totalt 13,00 g CO2e/kWh 25,78 g CO2e/kWh 34,25 g CO2e/kWh 62,40 g CO2e/kWh Til sammenlikning slipper en bil, avhengig av alder og størrelse, ut 120 g CO 2 pr km, noe som ved en kjørelengde på km utgjør et utslipp 1800 kg. Med andre ord vil alternativ 5 gi et utslipp tilsvarende en bil som kjører 7333 km pr år. Drøfting av alternativene: Alternativ 1: Dette var «dagens» situasjon før energispareprosjektet begynte. Prisen er 65,22 øre/kwh det første året, men vil kunne utviklet seg i de kommende årene. Klimaregnskapsrapporten tilsier et årlig utslipp på 0,18 tonn CO 2 /år Alternativ 2: Dette er det planlagte tiltaket med 46% fjernvarme og 54% varmepumper. Prisen er 71,93 øre/kwh det første året, men vil utvikle seg i de kommende årene. Når investeringen ut ifra modellen er avskrevet, vil ca 60 % av investeringen fortsatt ha lang levetid (borehullene). Etter denne tid blir kwh-prisen lavere. Klimaregnskapsrapporten tilsier et årlig utslipp på 0,36 t CO 2 /år Alternativ 3: Dette var «dagens» situasjon før energispareprosjektet begynte, men tillagt avskrivninger av allerede gjennomførte investeringer på kr 2 millioner. Prisen er 73,44 øre/kwh det første året, men vil kunne utviklet seg i de kommende årene. Klimaregnskapsrapporten tilsier et årlig utslipp som for alternativ 1; 0,18 tonn CO 2 /år Alternativ 4: Dette er et alternativ med 10,2 % fjernvarme og 89,8% varmepumper. Alternativet innebærer at man må investere mer i flere borehull og en større varmepumpe. Prisen er 62,47 øre/kwh det første året, og vil i liten grad påvirkes av endringer i energiprisene ettersom 2/3 av de 89,8 % hentes fra borehullene. Klimaregnskapsrapporten tilsier et årlig utslipp på 0,48 tonn CO 2 /år Alternativ 5: Dette er et alternativ med 10,2 % olje og 89,8 % varmepumpe. Alternativet innebærer at man må investere mer i flere borehull og en større varmepumpe. Prisen er 50,92 øre/kwh det første året, og vil i liten grad påvirkes av endringer i energiprisene ettersom 2/3 av de 89,8 % hentes fra borehullene. Det er ikke lagt til noen kapitalutgifter for oljefyr, ettersom denne allerede er på plass i beredskap.

12 Klimaregnskapsrapporten tilsier et årlig utslipp på 0,88 tonn CO 2 /år De ulike alternativene vil få ulik kostnadsutvikling ettersom det benyttes ulike energibærere som igjen har ulik prisendring. Grafisk kan det framstilles slik: I tabellen ser en de årlige besparelsene ut ifra dagens situasjon med 100 % fjernvarme (alternativ 1). Som det går fram av oversikten vil det ligge størst besparelse i alternativ 5 der beløpet med ved helårsvirkning øker fra kr i år 1 til kr i år 10. Konklusjon Rådmannen har i denne saken ikke vurdert konsekvenser for Trysil kommunes eierskap i Trysil Fjernvarme AS. Saken dreier seg om energisparing som får følger for kommunen som kunde i Trysil Fjernvarme AS. Trysil kommune er i en anstrengt økonomisk situasjon. Administrasjonen arbeider kontinuerlig for å finne områder der man kan effektivisere driften. Dette for at kommunestyret skal få et større økonomisk handlingsrom i sitt arbeid med å prioritere politiske mål.

13 Når det gjelder den kommunale bygningsmassen gjelder det å bruke den på best mulig måte. Kommunens formålsbygg som skoler, sykehjem, barnehager mm er et verktøy i den kommunale tjenesteproduksjon. De ulike tjenester sine behov for romløsninger styrer bruker sammensetningen, optimal drift kan spare renhold og vedlikeholdsbehov. ENØK og EPC-kontrakter har fokus på energisparing. Det er samlet sett 136 tiltak på våre formålsbygg. På sykehjemmet investerer man blant annet i jordvarme for å skape seg et økonomisk handlingsrom. Dette ved at innsparingen i redusert energikostnad dekker innvesteringen som over tid vil frigjøre likviditet til andre formål. Rådmannen vil tilrå at man velger alternativ 5. Dette innebærer en økt investering i forhold til det som var opprinnelig plan. Når det gjelder klima vil de planlagte 136 tiltak redusere utslippene med 359 tonn CO 2. Rådmannens tilrådning innebærer en netto økning på 0.7 t/år, det vil si at samlet reduksjon av utslipp vil utgjøre 358,3 tonn. Rådmannen er av den oppfatning at samlet sett så utgjør EPC et godt klimatiltak. Alternativ 5 kommer best ut når det gjelder økonomisk besparelse. Rådmannen velger å vektlegge økonomisk besparelse. Tiltaket vil ved helårsvirkning i år 1 gi kommunestyret kr ,-. Det økonomiske bidraget kan bidra til å opprettholde eller utvide et tjenestetilbud. Etter 10 år vil tiltaket utgjøre kr ,- i besparelse. I år 1 vil besparelsen utgjøre 40% årsverk sykepleier med 10 års lønnsansiennitet eller 5 km ny gruset kommunal veg. Ved lang transport vil antall kilometer bli færre.

Trysil kommune. Saksframlegg Dato: 24.05.2013 Referanse: 11207/2013 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas

Trysil kommune. Saksframlegg Dato: 24.05.2013 Referanse: 11207/2013 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas Trysil kommune Saksframlegg Dato: 24.05.2013 Referanse: 11207/2013 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas Energiøkonomisering i kommunal bygningsmasse - EPC fase 2 og 3 Saksnr Utvalg Møtedato 13/38

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10 Arkivsaksnr.: 14/87-5 Arkivnr.: S02 Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført

Detaljer

Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid

Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2013 1481/2013 2012/8494 S10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Formannskapet 30.01.2013 13/4 Bystyret 14.02.2013 Kvotekraft Bodø kommune -

Detaljer

ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal

ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal Status i prosjektet EPC som verktøy FEM- og EU-prosjektet Mars 2012 / Alf Kristian Enger Sør-Østerdal : Klima: Varmere, Våtere, Villere - Kommunens Energi- og Klimaplan

Detaljer

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Eksisterende bygg Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Nybyggmarkedet øker forspranget Energieffektive bygg etterspørres i større grad enn før Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas tilbud

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon

Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.05.2015 Referanse: 5754/2015 Arkiv: 231 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon Saksnr Utvalg Møtedato 15/22

Detaljer

Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering

Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering Historikk og bakgrunn for bruk av Sparefinansiering. Hva er Sparefinansiering: Prinsipp og gjennomføringsmodell.

Detaljer

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks 655 1401 SKI 1 9. 02. 2007 Vår dato: Vår ref.: NVE 200700377-1 emk/pno Arkiv: /200503169-11 U Deres dato: 20.10.2006 Deres

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com EPC Eksempel, erfaringar og nøkkeltal kommuner Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com Tema EPC Eksempel på samarbeid mellom

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

ENØK i kommunale bygg i Sør Østerdal

ENØK i kommunale bygg i Sør Østerdal ENØK i kommunale bygg i Sør Østerdal ENØK prosjektet EPC som effektivt verktøy Internasjonale prosjekter Januar 2013 / Alf Kristian Enger Sør Østerdal : Samlet: Ca 35.000 innb. Ca 10.000 km2 Regionrådet

Detaljer

Mai 2010. Energimerking og ENØK i kommunale bygg

Mai 2010. Energimerking og ENØK i kommunale bygg Mai 2010 Energimerking og ENØK i kommunale bygg Hvorfor engasjerer Energiråd Innlandet seg i energimerking? Mål om energireduksjon og omlegging av energikilder i kommunale energi- og klimaplaner Kartlegging

Detaljer

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/2418 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA - UNDERVARME Saksbeh.: Lars Tømt Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/12 Formannskapet 23.05.2012 50/12 Kommunestyret

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/3333 Saksnr. Utvalg Møtedato VARMEPLAN VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling Modum kommune velger vannbåren varme med egen varmepumpe

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Energy Performance Contracting (EPC) Energiøkonomisering med sparegaranti

Energy Performance Contracting (EPC) Energiøkonomisering med sparegaranti Energy Performance Contracting (EPC) Energiøkonomisering med sparegaranti Presentasjon av deltagere Navn Stilling/ansvar EPC bakgrunn Ønsker for dagen 2 Prinsipp avtalens utforming (NEE-modell) - Sparefinansiering:

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

KS-veileder og KS-maler for EPC fra en juridisk synsvinkel. Marianne H. Dragsten

KS-veileder og KS-maler for EPC fra en juridisk synsvinkel. Marianne H. Dragsten KS-veileder og KS-maler for EPC fra en juridisk synsvinkel Marianne H. Dragsten Overordnet om veileder og maler Veileder m/maler utarbeidet på oppdrag fra KS og Enova Utarbeidet av siv. Ing. Kjell Gurigard

Detaljer

ENSAMB. Energy Saving in Municipal Buildings In Small Communities in Rural Districts

ENSAMB. Energy Saving in Municipal Buildings In Small Communities in Rural Districts ENSAMB: Energy saving in municipal buildings in small communities in rural districts ENSAMB: Energisparing i kommunale bygninger i små kommuner i distriktet ENSAMB Energy Saving in Municipal Buildings

Detaljer

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Innhold Energiledelse Hva er det, og hvorfor bør det etableres Norsk Standard 16001 Energiledelsessystemer Energioppfølging (EOS)-

Detaljer

Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd

Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10138/2015 Arkiv: A10 Vår saksbehandler: Berit Helen Fossheim Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Saksnr Utvalg

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

SAKSFREMLEGG ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER VED RISISLOMRÅDET

SAKSFREMLEGG ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER VED RISISLOMRÅDET Behandles i: Formannskapet Formannskapet Kommunestyret ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER VED RISISLOMRÅDET Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Notat RIV-04; Varmeanlegg 12.03.2010 Lønnsomhetsvurdering, Kalkulasjon

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 08/4197 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - ENERGIPLAN FOR SANDEFJORD KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: S02 Saksnr.: Utvalg Møtedato 128/09 Formannskapet 16.09.2009

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Nettleien Oppdatert august 2016

Nettleien Oppdatert august 2016 Nettleien 2016 Oppdatert august 2016 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVE fastsetter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Hans Kristian Rauan Arkiv: 601/S30/&41 Arkivsaksnr.: 10/1400 ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER I RISILOMRÅDET, FORPROSJEKT

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Hans Kristian Rauan Arkiv: 601/S30/&41 Arkivsaksnr.: 10/1400 ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER I RISILOMRÅDET, FORPROSJEKT Behandles i: Formannskapet Kommunestyret ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER I RISILOMRÅDET, FORPROSJEKT Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til UTREDNING FRA DELTATEK 03.11.2010 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid Alternativer til Oljekjel Vår energi Din fremtid Støperiet 09.12.15 Alternativer til oljekjel 1. Presentasjon av NEE 2. Oversikt over alternative oppvarmingssytemer 3. Oversikt over alternativer til oljekjel

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Bærum Kommune EPC-prosjekt. Erfaringer fra EPC Tor Mjøs

Bærum Kommune EPC-prosjekt. Erfaringer fra EPC Tor Mjøs Bærum Kommune EPC-prosjekt Erfaringer fra EPC Tor Mjøs 1 Erfaringer fra EPC i Bærum kommune Grov kartlegging Tidlig befaring av enkelte utvalgte bygg/anlegg for pilot Framskaffe underlag til utarbeidelse

Detaljer

ÅF-Consult AS. Haslevangen 15 Pb 498 Økern 0512 OSLO Tlf: Svein Gangsø Seksjonsleder VVS MRIF

ÅF-Consult AS. Haslevangen 15 Pb 498 Økern 0512 OSLO Tlf: Svein Gangsø Seksjonsleder VVS MRIF ÅF-Consult AS Haslevangen 15 Pb 498 Økern 0512 OSLO Tlf: 24.10.10.10 info.no@afconsult.com www.afconsult.com/no Svein Gangsø Seksjonsleder VVS MRIF 1 ÅF-Consult AS TEKNISK RÅDGIVER FOR BCC ENERGIRÅDGIVING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/21 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 13.05.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/21 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 13.05.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 07.11.2014 Referanse: 25363/2014 Arkiv: M00 Vår saksbehandler: Kinga Adam Revidering av forskrift om vann- og avløpsgebyrer Saksnr Utvalg Møtedato 15/21 Hovedutvalg for

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.06.2014 Sak: 131/14 Tittel: Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/18374 VEDTAK: 1. Formannskapet

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2089-10 Arknr.: A10 Saksbehandler: Ketil Aldrin BEHANDLING: SAKNR. DATO 25/16 13.09.2016 Utvalg for oppvekst og kultur 45/16 14.09.2016 PLAN FOR UTBYGGING AV BARNEHAGER

Detaljer

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med?

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Hans Olav Sandbakken 25 mai 2010 1 Styringsdokument Kvalitetskultur YIT i Norge Omsetning: ca 4 mrd. kroner Antall ansatte: ca 3200 Landsdekkende med ca. 60

Detaljer

EPC. kommuner. Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS

EPC. kommuner. Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS EPC Eksempel, erfaringar og nøkkeltal kommuner Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS Eksempel på samarbeid mellom fleire kommuner 1. 6 kommuner samarbeider om Energi og klimaplan 2. Rådmannsmøte fer

Detaljer

AF Energi av Europas største kompetansemiljø. på rett energibruk

AF Energi av Europas største kompetansemiljø. på rett energibruk AF Energi av Europas største kompetansemiljø på rett energibruk Hvor mange av dere skiftet strømleverandør i år? Antallet private som skiftet strømleverandør i 1. kvartal 2010 mot 1. kvartal i 2009 Våre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 102-2008 ORIENTERINGSSAK: ENERGIØKONOMISERING OG ENERGILEDELSE I HELSE SØR- ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 102-2008 ORIENTERINGSSAK: ENERGIØKONOMISERING OG ENERGILEDELSE I HELSE SØR- ØST Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 102-2008 ORIENTERINGSSAK: ENERGIØKONOMISERING OG ENERGILEDELSE I HELSE SØR- ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven)

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Arne Festervoll, ADAPT Consulting AS EBL Tariffer i distribusjonsnettet 14. mai 2008 Bakgrunnen for

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

ENØK og fornybar energi

ENØK og fornybar energi ENØK og fornybar energi ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal EPC som effektivt verktøy Internasjonale prosjekter ENØK og fornybar energi Komité for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging. 24. Februar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler For dem uten vannbårne systemer Viktig når en konverterer fra fossilolje til varmepumpe? Et tradisjonelt radiatoranlegg er 80/60 anlegg. Hva er 80/60 anlegg?

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49.

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49. Saksbehandler: Trond Olsen Saksnr.: 2014/69-20 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass,

Detaljer

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme - problembeskrivelse og løsningsforslag 19.oktober2012 Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme problembeskrivelse og løsningsforslag Innhold Forord...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007 Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: /9961-5 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg ENØK - tiltak ved kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

EPC: For godt til å være sant?

EPC: For godt til å være sant? EPC: For godt til å være sant? Energi i bygg 2015, Scandic Lerkendal Utgangspunkt i offentlige formålsbygg og EK planer EPC omfatter planlegging og gjennomføring av energieffektive tiltak i bygninger

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 3. etg., Inderøyheimen Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-14:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 3. etg., Inderøyheimen Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-14:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 3. etg., Inderøyheimen Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Horten kommune Vår ref. 11/50092 08/5652-39 / FE-143 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Klima- og energiplan 2002-2010 - rullering Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Vedlegg: Dok.dato

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

Bærum Kommune EPC-prosjekt. Erfaringer fra EPC

Bærum Kommune EPC-prosjekt. Erfaringer fra EPC Bærum Kommune EPC-prosjekt Erfaringer fra EPC 1 Faglig bistand - Norconsult Tor Mjøs, siv.ing Elektro NTH 1986 Arbeidet med energieffektivisering i mer enn 25 år Bred kompetanse på kartlegging, organisering,

Detaljer

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Skjer energiomleggingen av seg selv? Hvorfor bruke vannbåren varme i energieffektive bygg? Marit Kindem Thyholt og Tor Helge Dokka 1 Innhold Fremtidens bygg med

Detaljer

EPC. kommuner. Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS

EPC. kommuner. Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS EPC Eksempel, erfaringar og nøkkeltal kommuner Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS Eksempel på samarbeid mellom fleire kommuner 1. 6 kommuner samarbeider om Energi og klimaplan 2. Rådmannsmøte fer

Detaljer

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Oslo postmottak@byr.oslo.kommune.no Oslo, 18.juni 2014 Høring om forslag til kommuneplan Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn Uttalelse fra Norsk Teknologi

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

KOMMUNALBANKEN PRESENTERER: NORGES BESTE FINANSIERING AV EPC- KONTRAKTER (?) 10.Juni 2015. Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS

KOMMUNALBANKEN PRESENTERER: NORGES BESTE FINANSIERING AV EPC- KONTRAKTER (?) 10.Juni 2015. Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS KOMMUNALBANKEN PRESENTERER: NORGES BESTE FINANSIERING AV EPC- KONTRAKTER (?) 10.Juni 2015 Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS Agenda Veldig kort om Kommunalbanken Kommunene og det grønne skiftet satsning

Detaljer

STRATEGIER OG TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER I VESTFOLD

STRATEGIER OG TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER I VESTFOLD Fylkesadministrasjonen Avdeling for plan SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200702800 Arkivnr. Saksbehandler Rune Kippersund Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 18.10.07 63/07 Fylkestinget 24.10.07 78/07 STRATEGIER

Detaljer

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme Norges vassdrags-og energidirektorat N V E I III Sameiet Union Brygge - Pollenkvartalet v/roar Grøttvik Postboks 2177 Strømsø 3003 DRAMMEN Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 03010510 Telefon:

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Det varsles om mulig ettersendt sak eller sak framlagt i møte vedr. gang og sykkeveg Svene-Lampeland.

MØTEINNKALLING. NB! Det varsles om mulig ettersendt sak eller sak framlagt i møte vedr. gang og sykkeveg Svene-Lampeland. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 05.02.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Riktig bruk av biomasse til energiformål

Riktig bruk av biomasse til energiformål Riktig bruk av biomasse til energiformål TREFF Tre For Fremtiden Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Skogtiltaksfondet, Utviklingsfondet for skogbruket og Treforsk Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 15.04.2010 009/10 OVA Formannskap 20.04.2010 030/10 OVA Kommunestyret 29.04.2010 038/10 OVA Saksansv.: Unni

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bransjen er positiv til økt bruk av biodrivstoff Satsningsområde Et viktig tiltak for å redusere

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2 Page 1 of 5 Utdanningsdirektoratet Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. Rune Natrud 15/829-2 Høring - finansiering av private barnehager Høringssvar fra Trøgstad kommune Vedlagt følger vedtak. Vennlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 06.09.2016 16/51 Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.09.2016 16/57 Hovedutvalg for helse og omsorg 06.09.2016

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB Bioenergi marked og muligheter Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB 2 PLAN FOR PRESENTASJONEN MARKED FOR BIOENERGI Omfanget av bioenergi i Norge Energipriser og lønnsomhet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen Driftskonferansen 2010 Fra panelovner til radiatorer Presteløkka III Terje Helgesen Presteløkka III noen faktaopplysninger Borettslag. Ligger på østsiden av Fredrikstad ved Gamlebyen Består av 10 separate

Detaljer