Saksnr.: Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014"

Transkript

1 Saksnr.: Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE Mars

2 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL 1. Planprosessen Mandatet Arbeidsprosessen Sentrale føringer 8 2. Historikk 8 DEL II BESKRIVENDE DEL 3. Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen kommune Organisering og administrative forhold Visjon og kvalitetsarbeid Hva er ergoterapi og fysioterapi Årsverk Årsverk i forhold til folketall Årsverk ved rehabiliteringsavdeling Årsverk ut fra antatt behov leverkårsindeks Årsverk sammenlignet med andre kommuner Brukere av Ergo- og fysioterapitjenesten Befolkning og befolkningsutvikling Beskrivelse av brukergruppene Antall brukere Brukermedvirkning Innspill fra brukere og samarbeidspartnere Privatpraktiserende fysioterapeuter Organisering og innhold Driftsavtaler, antall og størrelse Samarbeid 25 2

3 7. Innhold i tjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid Habilitering Rehabilitering Tekniske hjelpemidler og miljøtilrettelegging Antall utlånte tekniske hjelpemidler Individuell plan og ansvarsgrupper Spesielle arbeidsområder Demens Psykisk helse 32 8 Kompetanse 33 DEL III PLANDEL 9. Utfordringer, mål og tiltak Organisering og kompetanse Helsefremmende og forebyggende arbeid barn og unge Habilitering - barn og unge Psykisk helse barn og unge Helsefremmende og forebyggende arbeid eldre Habilitering voksne utviklingshemmede Unge funksjonshemmede Alvorlig syke Rehabilitering Tekniske hjelpemidler Demens Psykisk helse for voksne og eldre Privatpraktiserende fysioterapeuter Prioriteringer ved ekstra ressursbehov 43 Vedlegg: Nasjonale føringer 3

4 FORORD Det siste tiåret har Ergo - og fysioterapitjenestens arbeidsoppgaver i stor grad blitt endret og økt i omfang. Dette skyldes helsepolitiske reformer som har ført til at kommunehelsetjenesten i dag har et større ansvar for blant annet rehabilitering, habilitering og psykisk helsearbeid. I Bergen kommune er dessuten plandokumenter for ergoterapi og fysioterapi av forholdsvis gammel dato, (1988). Det er derfor behov for en gjennomgang av Ergo - og fysioterapitjenesten i Bergen kommune. Dette plandokumentet skal beskrive dagens organisering av Ergo - og fysioterapitjenesten og bidra til en kartlegging og evaluering av tjenesten i den hensikt å sørge for best mulig utnytting av eksisterende ressurser. Videre ønsker man med planen å klargjøre hvordan en eventuell styrking av rammene kan bidra til å løse både nåværende og framtidige utfordringer som kommunens helsetjenester står ovenfor. Planen har fokus på ergo - og fysioterapistillinger som er organisert i egne resultatenheter. I tillegg omhandler den også privatpraktiserende fysioterapeuter. Ergoterapeuter og fysioterapeuter ansatt som for eksempel saksbehandlere i forvaltningsenheter, eller som miljøarbeidere i andre resultatenheter, omtales ikke. SAMMENDRAG Planen inneholder en beskrivelse av tjenesten, en beskrivelse av brukerne og deres behov, en handlingsplan som synliggjør en begrunnet prioritering av oppgaver og en oversikt over dagens og framtidens ressursbehov. Tjenesten er organisert som 8 resultatenheter, med ansvar for hver sin bydel. Grunnlaget for tjenesten er styringskortet. Enhetsleder rapporterer til kommunaldirektøren via bydelens helse- og sosialrådgiver. Kvalitetsarbeidet foregår i lokale kvalitetsutvalg og en bydelsovergripende kvalitetsgruppe. Enhetslederne deltar i et fagnettverk på tvers av bydelene, samt i lederteamet i egen bydel. Tjenesten er organisert i forhold til livsløpet; barn, unge og voksne, og i forhold til fagene; ergoterapi og fysioterapi. Visjonen for tjenesten er Aktivitet og bevegelse for bedre helse og funksjon. For å oppfylle visjonen jobber tjenesten helsefremmende, forebyggende, behandlende, habiliterende og rehabiliterende. Nærmere beskrivelse av arbeidefeltene finnes i planens pkt. 7. Den enkelte resultatenhet kan være geografisk fordelt på flere baser. Per var det 137,52 årsverk i tjenesten, 39,65 ergoterapeuter og 83,86 fysioterapeuter, 8 enhetsledere og 6 turnuskandidater. I planen er årsverkene sett i forhold til folketall, antall brukere, rehabiliteringsplasser i sykehjem, levekårsindeks, og KOSTRA - tall for de 10 største bykommunene. Det er 138,9 avtalehjemler for privat praktiserende fysioterapeuter i Bergen, fordelt på 172 personer. I 2009 ble brukere registrert i det elektroniske journalsystemet - Profil. Brukernes behov er i hovedsak sammensatte og har sitt utgangspunkt i somatiske 4

5 sykdommer, syndromer, skader, psykiske lidelser og sosiale forhold. Brukernes situasjon påvirker deres funksjon og livskvalitet. Ergo og fysioterapitjenesten møter brukerne i stor grad på deres dagliglivs arenaer, i tillegg til i tjenestens egne lokaler. De møter behovene gjennom å arbeide med den enkelte bruker direkte, gjennom veiledning av andre fagpersoner og gjennom tilrettelegging av brukerens fysiske og sosiale miljø. Noen brukere trenger et tilbud i kortere perioder, mens andre trenger tjenester gjennom hele livet. Tjenesten arbeider systematisk med brukermedvirkning i forhold til enkeltbrukere. Plangruppen har verdsatt innspillene fra kommunalt råd for funksjonshemmede og imøteser brukerundersøkelsen som gjennomføres i overgangen 2009 / I handlingsplanen er følgende utviklingsprosesser spesielt prioritert i planperioden : Videreutvikle tilbudet til barn/unge og eldre med alle tilnærmingsmåter; helsefremmende, forebyggende, behandlende, habiliterende/rehabiliterende arbeid både i og utenfor institusjon. Bidra i utviklingen av nye, tverrfaglige tilbud til spesielle grupper; barn og unge med psykiske problemer, mennesker som er alvorlig syke, hjemme boende eldre med begynnende demens. Dette forutsetter at tjenesten bygger opp mer spesiell kompetanse. Videreutvikle organisasjonen i de 8 resultatenhetene. Dette innebærer standardisering av modellen på tvers av bydelene, større samlokalisering av fagpersonene i den enkelte enhet og utvikling av kriteriemodell til bruk ved fordeling av ressurser, mellom arbeidsfelt og bydeler. Utviklingsarbeidet skal fortrinnsvis foregå innenfor eksisterende ressurser. Det skal kartlegges om det trengs mer ressurser i arbeidet med unge funksjonshemmede og rehabiliterende arbeid i - og utenfor institusjon. Det trengs nye ressurser til å styrke tilbudet til alvorlig syke, barn med behov for habilitering, barn, voksne og eldre med psykiske problemer og forebyggende arbeid for barn og unge. Det trengs også nye ressurser til systematisk FoU arbeid. 5

6 DEL I INNLEDENDE DEL 6

7 1. Planprosessen 1.1 Mandatet Det skal utarbeides et dokument som beskriver dagens Ergo - og fysioterapitjeneste, og som angir en ønsket retning og utvikling i tråd med helsepolitiske utfordringer, lovverk og andre føringer. Planen skal inneholde: En beskrivelse av dagens organisering. En beskrivelse av oppgaver i forhold til gjeldende lovverk, samt en beskrivelse av de ulike brukergruppers behov og hvordan disse ivaretas. Oversikt over ressursbehov i forhold til dagens oppgaver, og et anslått behov i forhold til framtidlige utfordringer, inkludert privat fysioterapipraksis. Det skal tas stilling til hvordan tjenestens ulike oppgaver skal prioriteres (barn, voksne, psykiatri, rehabilitering, forebygging osv). Handlingsplan. 1.2 Arbeidsprosessen Fagnettverket for Ergo - og fysioterapitjenesten satte sammen en arbeidsgruppe og inviterte til en referansegruppe. Arbeidsgruppen har bestått av ledere for Ergo - og fysioterapitjenesten i tre bydeler, en representant for ergoterapeutene i tjenesten og tre rådgivere. Arbeidsgruppen har hatt møter jevnlig fra januar Referansegruppen har bestått av representanter for tjenester som Ergo - og fysioterapitjenesten samarbeider mye med: Hjemmesykepleien, Avdeling psykisk helse, Helsestasjon - og skolehelsetjenesten, Tjenesten for utviklingshemmete, sykehjemmene og fastlegene. De privatpraktiserende fysioterapeutene har også hatt en representant i gruppen. Det samme har Kommunalt råd for funksjonshemmede, og hovedtillitsvalgte for Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund. Referansegruppen fikk tilsendt spørreskjema, avholdt et møte og fikk til sist tilsendt et høringsutkast som de gav tilbakemelding på. Fagnettverk for Ergo - og fysioterapitjenesten har deltatt på tre heldags samlinger sammen med arbeidsgruppen, der det ble jobbet med planen, og for øvrig vært holdt løpende orientert. Arbeidet med planen har vært langt mer tidkrevende enn først antatt. Bl.a. fordi det ikke har vært utarbeidet en tilsvarende plan for Ergo- og fysioterapitjenesten tidligere, og fordi kompleksiteten i innhold og organisering av tjenesten er stor. Det ble vedtatt ny planinstruks oktober 2008, noe som medførte en siste arbeidsrunde for å kostnadsfeste og prioritere tiltakene. Dette arbeidet ble gjort med veiledning fra økonomiseksjonen. 7

8 1.3 Sentrale føringer Som helsearbeidere i kommunal virksomhet styres Ergo - og fysioterapitjenesten av Lov om helsetjenesten i kommunene (1982), Lov om pasientrettigheter (1999) og Lov om helsepersonell m.v. (1999). I tillegg til dette har en rekke andre lover, forskrifter, nasjonale - og kommunale føringer innvirkning på virksomheten. (se også vedlegg 1) Av øvrige nasjonale føringer er følgende lagt til grunn for planarbeidet: Rundskriv IS-I-2006: Nasjonale mål, hovedprioriteringer. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsesektoren Handlingsplan for fysisk aktivitet NOU 2005:3 Fra stykkevis til helt. En sammenhengende helsetjeneste. Nasjonal plan for habilitering og rehabilitering. St. prp. nr pkt 9.4 Habilitering - og rehabilitering i helse- og sosialtjenesten. St.meld.nr Samhandlingsreformen. De satsningsområdene som har spesiell relevans for ergo- og fysioterapitjenesten er folkehelse, psykiatri og tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (habilitering og rehabilitering). Det pekes spesielt på satsing på fysisk aktivitet samt tilrettelegging og oppfølging av barn med funksjonsnedsettelser og deres familier. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring gir kvalitetsindikatorer for tjenestene. Verdigrunnlag og prinsipper skal implementeres på alle nivå i organisasjonen. Tjenestene skal være virkningsfulle, trygge og sikre, involvere brukerne av tjenestene, samordnet og preget av kontinuitet, utnytte ressursene på en god måte og være tilgjengelige og rettferdig fordelt. (Se også vedlegg 1) Vedrørende kommunale føringer, så ligger følgende planer og meldinger til grunn: Økonomiplan Tilgjengelighetsmelding for Bergen (2005). Plan for habilitering og rehabilitering (2007). Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune (2006). Melding om skolehelsetjenesten (2006). Melding om demensomsorgen (2006). Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene (2007). Plan for personer med fysisk funksjonsnedsettelse (2008). 2. Historikk Før Kommunehelsetjenesteloven trådte i kraft i 1984 var all fysioterapi utenfor institusjon organisert som privat virksomhet. Da loven kom fikk privatpraktiserende fysioterapeuter rett til avtale med kommunen. Det ble fra da av to ulike tilknytningsformer til kommunen; privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunale avtaler (driftstilskudd), og fastlønnede fysioterapeuter. Ergoterapeuter var før 1984 kun tilknyttet institusjon. 8

9 Det ble i 1988 og 1989 utgitt to rapporter om fysioterapitjenesten og ergoterapitjenesten i Bergen kommune. Rapportene konkluderte med at: Tjenesten var underbemannet i forhold til antall barn med spesielle behov. Tilbudet måtte vurderes i sammenheng med øremerking av intensive rehabiliteringsplasser ved sykehjemmene. Det var en økende etterspørsel etter hjemmebehandling for personer med funksjonshemming. Ergoterapitjenesten bygges opp med tanke på en helhetlig eldreomsorg med fokus på opptrening av selvhjelpsferdigheter og tilpassing av tekniske hjelpemidler. Bydelene hadde ulikt behov for tjenester ut i fra forskjeller i alderssammensetning, antall personer med funksjonshemming mv. På dette tidspunkt var antall årsverk fysioterapi 162. Av disse var 117 direkte knyttet til privat fysioterapipraksis, og 45 knyttet til kommunale oppgaver i alders- og sykehjem, hjemme boende og funksjonshemmete barn. 15 årsverk ergoterapi var knyttet til syk e- og aldershjem og 3 årsverk til hjemme boende eldre og barn. Fra 1988 ble fysioterapi og ergoterapistillinger gradvis samordnet i felles tjenester og det ble opprettet stillinger for bydelsfysioterapeuter som faglig- og administrativ koordinator. Det ble prøvd ut ulike organisatoriske løsninger. Noen bydeler fikk en felles ergo - og fysioterapitjeneste, mens andre hadde to separate tjenester. Først i 2004 da bydelsorganiseringen ble nedlagt fikk man en lik organisering i alle bydeler, der både ergoterapi og fysioterapi var samlet i en felles avdeling, med egen leder med fullt økonomisk, faglig og administrativt ansvar. Det ble i 2004 valgt å opprettholde Ergo- og fysioterapitjenesten som egne resultatenheter i 8 geografiske soner med direkte rapportering til kommunaldirektør. Parallelt med en omorganisering av tjenesten har oppgavene for ergo - og fysioterapeutene også gradvis endret seg. Stadig flere brukere med sammensatte og omfattende behov får i dag hjelp fra fysioterapeut og ergoterapeut i kommunen, mens dette tidligere i hovedsak ble ivaretatt av 2. linjetjenesten. Dette gjelder brukergrupper som personer med psykisk utviklingshemming ( HVPU - reformen ), alvorlige syke og sterkt funksjonshemmete barn og unge. Samtidig har kravet om økt brukermedvirkning og kommunalt ansvar for rehabilitering og habilitering vært retningsgivende for utvikling av tjenesten. Det må også nevnes at opptrappingsplanen for psykisk helse i kommunen har vært styrende når det gjelder fokus og prioritering av oppgaver. 9

10 DEL II BESKRIVENDE DEL 10

11 3. Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen kommune 3.1 Organisering og administrative forhold Tjenesten har, i likhet med flere andre tjenester i Bergen, sin utøvelse knyttet til 8 resultatenheter. Disse er geografisk identisk med den tidligere bydelsinndelingen, og utgjør myndighetsnivå II. Enhetsleder rapporterer til myndighetsnivå I, kommunal - direktøren. I det daglige utøves kommunaldirektørens samhandling med enhetsleder gjennom helse- og sosialrådgiver som er stasjonert i bydelens oppfølgingsenhet og av rådgiver i Byrådsavdeling for Helse- og inkludering. Helsevernetaten er rådgiver på fagspesifikke og medisinske forhold. Enhetsleder inngår i Fagnettverk for enhetsledere i Ergo - og fysioterapitjenesten og i lederteam på bydelsnivå. Figur 1 Organisering med nivåinndeling Kommunaldirektør for helse og omsorg (nivå 1) Fagseksjonen for helse- og inkludering (nivå 1) Oppfølgingsseksjonen ( nivå 1) Helsevernetaten 8 resultatenheter Ergo- og fysioterapi ( nivå 2) 11

12 Resultatsenhetsleder Merkantil støttefunksjoner Ergoterapi barn, unge og voksne Fysioterapi barn, unge og voksne Privatpraktiserende fysioterapeuter Figur 2 Organisering på enhetsnivå Seks av enhetene har sine ansatte fordelt på flere kontorbaser. Fana og Ytrebygda har felles kontorbaser for alle sine ansatte. Samlokalisering med andre resultat - enheter fører til bedre samarbeid og bedre kunnskap om innhold i tjenestene en skal yte. Dette kommer også tydelig frem i uttalelsene fra referansegruppen. 3.2 Visjon og kvalitetsarbeid Arbeid med kvalitetsutvikling og kvalitetssikring har høyt fokus i Ergo - og fysioterapitjenesten. Bergen kommune innførte i 2005 Balansert målstyring som styrings- og målingsverktøy for alle enheter. For å avdekke forbedringsområder og oppnå mål, har bruk av styringskort og handlingsplaner ført til større fokus på sammenhengen mellom områder som økonomi, brukere, interne prosesser og ansatte. Følgende visjon og overordnet målsetting er styrende for kvalitetsarbeidet i Ergo - og fysioterapitjenesten: Visjon: Aktivitet og bevegelse for bedre helse og funksjon Overordnet målsetting: Ergo - og fysioterapitjenesten skal være en godt kjent, tilgjengelig tjeneste med en profesjonell tilstedeværelse på de arenaer der det er mulig å fremme helse og funksjon. Gjennom helsefremmende -, forebyggende -, behandlende -, og habiliterende - / rehabiliterende arbeid skal Ergo - og fysioterapitjenesten arbeide målrettet for at prioriterte brukere har best mulig helse og funksjon. Ergo - og fysioterapitjenesten arbeider både med den enkelte bruker og vedkommendes miljø ved å øke ressurser og redusere begrensninger. Ergo - og fysioterapitjenesten samarbeider nært med den enkelte bruker og det profesjonelle hjelpeapparatet. 12

13 Det er etablert lokale kvalitetsutvalg i de enkelte resultatenhetene, samt en bydelsovergripende kvalitetsgruppe bestående av to enhetsledere, en ergoterapeut, representant fra helsevernetaten og to rådgivere fra Byrådsavdeling for helse og inkludering. De lokale kvalitetsutvalgene arbeider med rutiner og planer som skal sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med fastsatte krav. Den bydelsovergripende gruppen har et særlig ansvar for å koordinere arbeidet med opplæring av kvalitetsutvalgene, samt arbeidet med utarbeiding og vedlikehold av faglige og administrative rutiner som gjelder alle resultatenhetene i tjenesten, eller større deler av Bergen kommune. Som eksempel kan nevnes arbeid med rutiner for utlysning og tildeling av ledige avtalehjemler i privat fysioterapipraksis, og rutine for formidling av elektriske rullestoler. I kvalitetsarbeidet har man stort fokus på å tilstrebe beste praksis, slik at man kan dele kunnskap om egen virksomhet, og innhente erfaringer på tvers av enheter. Det er også etablert faggrupper for å sikre høy faglig standard på tjenesten. Faggruppene skal i tillegg sikre en likeverdig praksis på tvers av bydeler, og ikke minst at det videreutvikles gode faglige rutiner. Faggruppene arbeider i tett relasjon med fagnettverket og kvalitetsgruppen og er viktige bidragsytere med hensyn til utarbeiding av nye faglige prosedyrer. Følgende faggrupper er etablert: Faggruppe - psykisk helse for barn og ungdom Faggruppe - rehabilitering Faggruppe - ergoterapi for voksne Faggruppe - ergoterapi for barn og unge Faggruppe - fysioterapi for barn og unge Fagnettverk for kreftomsorg og lindrende behandling (dette er et fagnettverk i samarbeid med 2.linjetjenesten) Det er sjelden tjenesten mottar skriftlige klager på tjenesteutøvelsen, noe som kan være en indikator på at brukere jevnt over er fornøyd med tilbudet. I 2009 mottok tjenesten ingen klager. Gjennomføring av en brukerundersøkelse i 2009 / 2010 vil gi tjenesten verdifull og nyttig informasjon i det videre arbeid med kvalitetssikring og brukermedvirkning. 3.3 Hva er ergoterapi og fysioterapi? Ergoterapi er en terapiform som fremmer helse og bedrer funksjon gjennom trening på aktiviteter og tilrettelegging av miljø og omgivelser for å oppnå størst mulig grad av deltakelse. Ergoterapeutens hovedmål er å sette mennesker med funksjonsnedsettelse i stand til i størst mulig grad å kunne delta i dagliglivets aktiviteter, gjøre de tingene som er viktige for dem og oppnå størst mulig grad av uavhengighet. Målet kan nåes gjennom opptrening av manglende eller tapt funksjon og / eller tilrettelegging av miljøet brukeren ferdes i. Formidling av tekniske hjelpemidler og endring av miljø er viktige kompenserende tiltak for å oppnå større grad av deltakelse på ulike arenaer. Ergoterapi kan inngå som en del av et sammensatt tjenestetilbud eller utøves som et enkelttiltak. For å bli godkjent som ergoterapeut kreves 3 års høyskoleutdannelse. Fysioterapi har som mål å bevare og fremme god helse og funksjon i alle 13

14 aldersgrupper gjennom behandling, habilitering, rehabilitering, helsefremming og forebygging. Fysioterapeuter har spesiell kompetanse på muskel- og skjelettapparatet, og om kropp og bevegelse sett i et helhetsperspektiv. Fysioterapi er rettet mot kroppslige og psykiske plager, samt tilrettelegging av menneskets livs - og arbeidsbetingelser. Gjennom individuell vurdering og oppfølging, iverksettes tiltak rettet mot enkeltindivid eller grupper. Fysioterapi kan inngå som en del av en tjeneste sammen med flere samarbeidspartnere, eller som enkeltstående tjeneste. For å bli godkjent som fysioterapeut kreves 3 års høyskoleutdanning og 1 års turnustjeneste. 3.4 Årsverk var det til sammen 140,52 årsverk i Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen kommune. Dette er inklusive stillinger / stillingsandeler som er eksternt finansiert for arbeid i midlertidige prosjekt. Stillingene fordeler seg slik: Ergoterapeuter Fysioterapeuter Leder Turnus SUM Arna 2,4 3, ,3* Bergenhus 4, ,9 Fana 5,4 11, ,41 Fyllingsdalen 5,9 9, ,4 Laksevåg 4,9 11, ,95 Ytrebygda 3,4 4, ,7** Årstad 6 14, ,4 Åsane 6,75 10, ,45 SUM 39,65 83, ,52 Tabell 1 Oversikt over årsverk i bydelene pr * inklusive eksternt finansiert stillingsandel i fallforebyggende prosjekt "Trygg på to bein". **eksklusive 3 eksternt finansierte stillinger i prosjektet Slagbehandlingskjeden - Bergen som driver bydelsoverlappende rehabilitering. Tjenesten ble tildelt 6 nye stillinger for fysioterapeut i 2007 (Laksevåg 3, Fana 1, Bergenhus 1, Årstad 1), og 1 stilling for ergoterapeut som ble delt mellom Arna og Ytrebygda. Siden det har antallet stillinger vært konstant. Merkantile støttefunksjoner er ikke regnet med i tallene, heller ikke ergoterapeuter og fysioterapeuter ansatt i andre enheter som saksbehandlere i FVE og miljøarbeidere i tjenesten for utviklingshemmete eller - psykisk helse. Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen kommer i tillegg og er i sin helhet omtalt under kapittel 6. Nedenfor gjøres en vurdering av bemanningen i forhold til parametere som folketall, antall brukere, oppgaver (rehabilitering i sykehjem), antatt behov, og som sammenligning med andre kommuner. 14

15 3.4.1 Årsverk i forhold til folketall Tjenesten er organisert i tjenester for barn og unge (0-18 år) og voksne (> 18 år). På grunn av inndelingen i befolkningsstatistikken deles tabellene på 19 år < 19 år > 19 år Arna Bergenhus Fana Fyllingsdalen Laksevåg Ytrebygda Årstad Asane Figur 3 Innbyggere pr. årsverk pr

16 Barn Voksne Sum 5 0 Arna Bergenhus Fana Fyllingsdalen Laksevåg Ytrebygda Årstad Åsane Figur 4 Årsverk fordelt på tjenester for barn/unge og voksne, inklusive turnuskandidater, eksklusive ledere pr De to figurene ovenfor må sees i sammenheng og viser ulike prioriteringer fra bydel til bydel med hensyn til fordeling mellom barn og voksne Årsverk ved rehabiliteringsavdeling Alle bydeler har rehabiliteringsavdelinger i sykehjem. Her vil Ergo - og fysioterapitjenesten være sentral, og det er rimelig at bemanningen skal være noenlunde lik ved alle sykehjemmene, ettersom målgruppene skal være de samme. Siden flere av de terapeutene som har base i tilknytning til rehabilitering også jobber med andre oppgaver (øvrige sykehjemsavdelinger, hjemmetjenesten, HUK), er det litt vanskelig å anslå ressursbruk ved rehabiliteringsavdelingene. Tabell 2 viser at antall årsverk varierer mye, med gjennomsnitt 1,3 fysioterapeut og 0,7 ergoterapeut pr. 10 plasser. Det er ikke gitt noen nasjonal eller kommunal føring på bemanningen, men det kan være rimelig å anbefale at andre sykehjem med rehabiliteringsavdeling legger seg på minimum det gjennomsnittstall som nevnt i tabellen. 16

17 Bydel Plasser Fysio Fysio/10 pl Ergo Ergo/10 pl Ergofysio/10 pl Arna 6 0,7 1,16 0,4 0,66 1,82 Fana 12 1,2 1,0 0,6 0,5 1,5 Fyllingsdalen 12 1,6 1,3 0,8 0,7 2,0 Laksevåg 10 1,6 1,6 0,9 0,9 2,5 Ytrebygda * 6 0,5 0,83 0,8* 1,6* 2,43* Årstad 26 4,0 1,5 1,2 0,46 1,96 Åsane 8 1 1,2 0,65 0,8 2,0 Bergenhus 11 2,3** 2,2** 0,6** 0,6** 2,8** Tabell 2 Bemanning i rehabiliteringsavdelingene pr * Ergoterapeut er ansatt ved sykehjemmet og dekker også andre korttidsavdelinger enn rehabilitering. ** Disse tallene er anslag. Terapeutene jobber også utenfor institusjon og fordelingen mellom tid brukt på- og utenfor rehabiliteringsavdelingen vil variere Årsverk ut fra antatt behov levekårsindeks Det finnes omfattende dokumentasjon på at det eksisterer en klar sammenheng mellom sosiale forhold og helse. Dette er beskrevet i utredninger om "sosiale ulikheter i helse - gradientutfordringen". Det siktes da til systematiske forskjeller i helsetilstand som følger sosiale og økonomiske kategorier, særlig yrke, utdanning og inntekt, men også geografi, etnisitet og familiestatus. Dette gjelder både forekomst og prognose for en rekke sykdommer som kreftsykdommer og hjerte-karsykdommer. Jo høyere sosioøkonomisk status, jo bedre helse. Dette har betydning for forbruk av- og behov for helsetjenester, slik at vi kan anta at de delene av kommunen som har dårligst levekår, også har størst behov for helsetjenester. Levekårsindeksen beregnes på bakgrunn av tall for dødelighet, uføretrygd, attføring, sosialhjelp, vold, overgangsstønad og lav utdanning, og er en metode for å måle levekår. Laksevåg, Årstad og Bergenhus har etter denne figuren dårligst levekår, og har sannsynlig størst behov for helsetjenester. 17

18 Levekårsindeks Innbyggere pr. årsverk Arna Bergenhus Fana Fyllingsdalen Laksevåg Ytrebygda Årstad Åsane Levekårsindeks Innbyggere pr. årsverk Figur 5 Levekårsindeks og årsverk pr. innbygger pr Figuren illustrerer at bemanningen innen Ergo - og fysioterapitjenesten til en viss grad samsvarer med levekårsindeksen. Laksevåg burde ut fra indeksen ha høyere bemanning, og fikk også tildelt 3 nye stillinger i % andelen barn som har både grunn- og hjelpestønad varierer mellom 1,3 % (Bergenhus) og ca 4 % (Åsane, Laksevåg og Fyllingsdalen). Dette kan indikere tilsvarende variasjon i brukernes behov for tjenester, og at andel funksjonshemmede barn og unge antagelig varierer betydelig mellom bydelene Årsverk sammenlignet med andre kommuner Ut fra tall rapportert til KOSTRA foretas sammenligninger med andre kommuner. Det er da særlig interessant å sammenligne seg med de 9 største kommunene (ASSS - kommunene = Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner). Ut fra KOSTRA - tallene varierer bemanning av kommunale fysioterapeuter i ASSS - kommunene mellom 2,1 og 4,6 pr innbyggere, mens Bergen ligger på 3,7 som er omtrent på gjennomsnittet. Antall private fysioterapeuter varierer i disse kommunene mellom 2,8 og 7,9 pr innbyggere, mens Bergen har 5,7, som er omtrent på gjennomsnittet. Tallene for ergoterapeuter er upålitelige, da de så langt ikke har vært registrert særskilt. Det har imidlertid vært en økning i etterspørselen etter ergoterapitjenester. Når det gjelder utvikling over tid, har antall fastlønnede fysioterapeuter vært nesten uendret. For ergoterapeuter foreligger ikke sammenlignbare tall. 18

19 4. Brukere av Ergo - og fysioterapitjenesten 4.1 Befolkning og befolkningsutvikling Pr er folketallet i Bergen Det har siste år vært økning i alle bydeler, mest i Bergenhus og Fana. Bydel Endring siste tre år Arna Bergenhus Fana Fyllingsdalen Laksevåg Ytrebygda Årstad Åsane SUM Tabell 3 Endring i folketall Ifølge befolkningsprognosen for Bergen vil antall innbyggere øke svært lite i aldersgruppene < 19 år og > 67 år, mens veksten vil komme i den yrkesaktive del av befolkningen. Etter 2012 ventes sterk prosentvis vekst i alle 3 aldersgrupper. Prognose begge kjønn < 19 år år > 67 år Tabell 4 Befolkningsprognose Økningen for barn og unge vil bli størst i Fana, Ytrebygda og Arna, mens tallet i Bergenhus, Fyllingsdalen, Laksevåg og Åsane antagelig vil falle. Veksten i aldersgruppen > 67 år blir antagelig sterkest i Fyllingsdalen, Laksevåg og Åsane. Tallene tilsier at befolkningen siste to år har økt med personer og en forsiktig befolkningsprognose tilsier at befolkningen fremover vil øke med ca 3000 personer årlig. Ser man denne økningen i forhold til gjennomsnittlige KOSTRA tall for fysioterapi, tilsvarer en økning på 3000 innbyggere et økt behov for fysioterapi på 2,7 årsverk årlig. Med tanke på at tjenesten ikke har fått tilført stillinger siden 2007 innebærer dette et behov for 21,4 nye årsverk fysioterapi innen utløp av planperioden. I tillegg kommer behov for ergoterapeuter. For å beregne dette, har man ikke KOSTRA tall til hjelp, men ser man på dagens forhold mellom antall årsverk ergoterapeuter vs fysioterapeuter, vil dette tilsi et behov for 4,5 nye årsverk. ASSS - nettverket arbeider for å få etablert også årlig registrering av antall årsverk for 19

20 ergoterapeut, så ved rullering av planen vil det foreligge et sikrere fundament for å vurdere kommunens behov for ergoterapi. 4.2 Beskrivelse av brukergruppene Ergo - og fysioterapeuter ansatt i kommunen yter i stor grad tjenester til brukere med sammensatte behov, der fagpersoner samarbeider med bruker om mål og tiltak. Tjenesten imøtekommer brukernes behov der behovet oppstår. Barn og unge, 0-6 år, med alvorlige lidelser og multifunksjonshemminger. Eksempel er barn med muskelsykdommer, ulike syndromer eller cerebral parese. Fra helsestasjonene henvises barn med kroppsasymmetri, nakkeskjevhet og barn med diffuse problemer med behov for motorisk utredning. Forskning har vist at intensiv og tidlig stimulering forebygger motoriske avvik senere i livet. Ergo - og fysioterapeuter gir tjenester til barn i hjemmet, på helsestasjon og i barnehage. Arbeidsoppgavene består av vurderinger, undersøkelser, behandling og veiledning til foreldre og personale på helsestasjon og i barnehage. Barn og unge i skolen, 6-18 år. Helseproblemer hos barn og unge kan være sammensatte. Psykososiale vansker, stress og belastningslidelser er i de senere år et økende problem i denne aldersgruppen. Videre er det tegn som tyder på at det samme gjelder for inaktivitet. I det forebyggende arbeidet bidrar ergo - og fysioterapeuter i skolehelsetjenesten med både individuelle tiltak, og tiltak for grupper eller hele skoleklasser. De fleste barn med spesielle behov integreres i dag i den vanlige skolen. Barna har ofte behov for særskilt tilrettelegging som krever utstrakt grad av tverrfaglig og tverretatlig samhandling. Ergo - og fysioterapeutene deltar i planleggingen for å sikre skoleelevers fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, tilgjengelighet for barn med funksjonshemminger, forebygging av ulykker, forebygging av belastningslidelser og psykosomatiske lidelser. Dette innbefatter også utprøving og tilpassing av tekniske og ortopediske hjelpemidler. Voksne og eldre. En stor gruppe brukere av ergo - og fysioterapitjenester er voksne og eldre som på grunn av sykdom eller skade har nedsatt funksjonsevne, har akutt eller kronisk smerte eller er psykisk syke. Eldre brukere har ofte flere diagnoser og sammensatte problemstilinger. Det arbeides i brukers hjem, på dagsenter og i alders- og sykehjem. Sentrale tiltak er veiledning om fysisk aktivitet, behandling for skade eller smerte, og trening for å opprettholde funksjonsevnen. I tillegg gjøres et utstrakt arbeid med tilrettelegging av bolig slik at bruker blir mest mulig selvhjulpen, og i stand til å bo lengst mulig hjemme. Eldre i alders- og sykehjem. I alders- og sykehjem arbeider ergoterapeuter og fysioterapeuter med veiledning og behandling for at bruker skal opprettholde best mulig funksjon og livskvalitet. Brukerne har ofte flere diagnoser og sammensatte problemstilinger. Ergo og 20

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober 2016. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Saksframlegg. Prioriteringsnøkler for hjelpemiddelteknikere, fysioterapi- og ergoterapitjenester Arkivsaksnr.: 09/39191

Saksframlegg. Prioriteringsnøkler for hjelpemiddelteknikere, fysioterapi- og ergoterapitjenester Arkivsaksnr.: 09/39191 Saksframlegg Prioriteringsnøkler for hjelpemiddelteknikere, fysioterapi- og ergoterapitjenester Arkivsaksnr.: 09/39191 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Ordningen

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Årsrapport 2009. Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad. Årsrapport 2009 Side 1 av 5. Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad

Årsrapport 2009. Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad. Årsrapport 2009 Side 1 av 5. Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad Årsrapport 2009 Side 1 av 5 Årsrapport 2009 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE - MÅL OG RESULTATKRAV FAKTA OM VIRKSOMHETEN: Resultatenhetsleder: Marianne Sommersten Brutto utgifter i 2009: kr. 20 208 000 Antall ansatte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4807-1 Arkiv: G27 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådet for

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? terapiridning Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2013/3367-36300/2013 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 11.11.2013 Saksframlegg Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/13

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Foredrag 6.juni 2013

Foredrag 6.juni 2013 Foredrag 6.juni 2013 Kommunal rehabilitering i institusjon. Dokumentasjon av virksomheten. Kriterier for vellykket kommunal institusjonsrehabilitering Helgeland Rehabilitering Bodø rehabiliterings senter

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? TERAPIRIDNING Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1340-8308/2015 Saksbehandler: Kristin Opgård Arkivkode: Saksframlegg Utredning- behov for ergoterapeut og kreftsykepleier Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Saksdokumenter

Detaljer

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1 HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR Kap 1 Tema: Om habilitering og rehabilitering Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/24 Komite for helse og sosial 13.11.2008 08/24 Bystyret 11.12.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/24 Komite for helse og sosial 13.11.2008 08/24 Bystyret 11.12.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60278/2008 2008/7118 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/24 Komite for helse og sosial 13.11.2008 08/24 Bystyret 11.12.2008 Orientering

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Opplæringspakke rehabilitering

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Opplæringspakke rehabilitering Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Opplæringspakke rehabilitering Anny S.Kvelland Liv Heddeland Berit Westbye Janne Lossius Mette

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 28.03.2015 Fysio- og ergoterapiplan 2015-2030 Arendal kommune 2015 Innhold: 1. Innledning... 5 2. Lovgrunnlag...

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.5: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, gruppebasert tilbud

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi?

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Finn F. Sommer. Barnehabiliteringen, Akershus universitetssykehus. Oslo 14.02.03. Hva er habilitering? Med medisinsk habilitering

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Plan for habilitering og rehabilitering. Kvinesdal kommune

Plan for habilitering og rehabilitering. Kvinesdal kommune Plan for habilitering og rehabilitering Kvinesdal kommune 2009-2013 "Et menneske med en alvorlig funksjonshemming, kjenner ikke sin egentlige styrke før han/hun blir behandlet som et menneske, støttet,

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering En ressursorientert arbeidsmetode med mer aktivt fokus på brukerens egne ressurser Ekstra innsats i en avgrenset periode med mål om å

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Ringsaker kommune

Hverdagsrehabilitering i Ringsaker kommune Hverdagsrehabilitering i Ringsaker kommune Huy Tien Dang Avd.leder fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler RE Kommunalmedisinsk senter Ringsaker kommune Innlandskommune med 34.000 innbyggere To byer: Brumunddal

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Litt om Kristiansand og Agder Kristiansand: 85 000 innbyggere Vertskommune sykehus og universitet

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Demensplan 2015 en delplan under Omsorgsplan 2015. Den innebærer konkrete tiltak for

Demensplan 2015 en delplan under Omsorgsplan 2015. Den innebærer konkrete tiltak for 2.10-2014 Høringsuttalelse til kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle» Dette er en uttalelse fra Fysioterapeuter som faggruppe ansatt i Levanger kommune og fysioterapeuter med driftstilskudd

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Fysio- og ergoterapiplan 2015-2030 Arendal kommune 2015

Fysio- og ergoterapiplan 2015-2030 Arendal kommune 2015 25.06.2015 1 2 Innhold: 1. Innledning... 5 2. Lovgrunnlag... 5 3. Hva er fysioterapi... 5 4. Hva er ergoterapi... 6 5. Status... 6 5.1 Organisering av fysio- og ergoterapitjenesten... 6 5.2 Kompetanse

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomitè kultur Fra : Rådmannen. Kopi : SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDR. EVALUERING/-VURDERING AV STØTTEKONTAKTORDNINGEN.

Notat. Til : Bystyrekomitè kultur Fra : Rådmannen. Kopi : SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDR. EVALUERING/-VURDERING AV STØTTEKONTAKTORDNINGEN. Notat Til : Bystyrekomitè kultur 06/22 22 033 C83 DRAMMEN 02.05.2006 SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDR. EVALUERING/-VURDERING AV STØTTEKONTAKTORDNINGEN. Viser for øvrig til tidligere svar til komiteen ved møte 07.02.06

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

RESULTATVURDERING 2009

RESULTATVURDERING 2009 Utvalg for helse- og sosialtjenester 10.03.10 sak 3/10 vedlegg RESULTATVURDERING INNLEDNING Resultatenhet Fysio- og ergoterapi skal bidra til å fremme helse, forebygge helseproblemer og gi innbyggere med

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

11.06.2013. Hverdagsmestring. Sylvi Sand Fagleder voksne/eldre Enhet for fysioterapitjenester 7 juni 2013. Tidslinje.

11.06.2013. Hverdagsmestring. Sylvi Sand Fagleder voksne/eldre Enhet for fysioterapitjenester 7 juni 2013. Tidslinje. Hverdagsmestring Sylvi Sand Fagleder voksne/eldre Enhet for fysioterapitjenester 7 juni 2013 Tidslinje. 2002 2007 2009 2010-11 2010-11 2012 2013 1 Pasientforløp Kari 84 år hjemmet sykehus Rehab. hjemmet

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling på rehabiliteringsområdet

Ansvars- og oppgavefordeling på rehabiliteringsområdet Ansvars- og oppgavefordeling på rehabiliteringsområdet Helse i utvikling, Oslo 1. nov 2012 Sigrunn Gjønnes, senorrådgiver, avd minoritetshelse og rehabilitering 06.11.2012 Tema for presentasjonen 1 HISTORIKK

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/1377-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Kriterier

Detaljer

Plan for rehabilitering mot 2025 i Vennesla kommune.

Plan for rehabilitering mot 2025 i Vennesla kommune. Plan for rehabilitering mot 2025 i Vennesla kommune. Innledning Definisjon på habilitering og rehabilitering: Fra Stortingsmelding 21. (Oversatt fra nynorsk) Tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen,

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 18.09.16 Høringssvar : Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke?

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Primærhelsetjenesten 1986 2005 Historisk helsestatistikk Bjørn Gabrielsen Hos legen Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Statistisk sentralbyrå startet innhenting

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE

INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE En beskrivelse av modell for utarbeidelse av Individuell Plan for mennesker med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparat.

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Kvalitetsarbeidet i pleie- og omsorgstjenesten Systemet Læringsprossessen Hva er et avvik? Manglende oppfyllelse

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret

Detaljer

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE - som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE Aktuelle brukere psykiatri, smågruppe- og kompetansesentre, barnehager og skoler. Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) godkjenner ergoterapispesialister

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer