Kunnskapsbasert fysioterapi Første trinn er å formulere gode spørsmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapsbasert fysioterapi Første trinn er å formulere gode spørsmål"

Transkript

1 Fysioterapeuten nr. 2/2000 Kunnskapsbasert fysioterapi Første trinn er å formulere gode spørsmål Gunvor Hilde Gro Jamtvedt Dette er andre artikkel i serien om kunnskapsbasert fysioterapi. I forrige artikkel var målet å klargjøre hva vi mener med kunnskapsbasert fysioterapi. Denne artikkelen omhandler første trinn i utøvelsen av kunnskapsbasert praksis, som går ut på å formulere klare og presise spørsmål (fig 1). Presise spørsmål er et godt utgangspunkt for å tydeliggjøre informasjonsbehovet og nødvendig for å kunne søke etter kunnskap som kan belyse nettopp de spørsmål man stiller. Fig 1: Trinnene i kunnskapsbasert praksis 1. Stille spørsmål: Informasjonsbehovet kommer fra praksis og formuleres i klare spørsmål 2. Innhente kunnskap: Spørsmålet brukes som basis for litteratursøk for å finne relevant forskningsbasert kunnskap 3. Kritisk vurdere kunnskap: Innhentet kunnskap vurderes kritisk med hensyn til gyldighet og anvendbarhet 4. Anvende god kunnskap: Gyldig og anvendbar kunnskap integreres med erfaring og brukerens preferanser for å planlegge og gjennomføre tiltak 5. Praksis evalueres (1) Kjernespørsmål Som utøver i helsetjenesten må man ta stilling til mange spørsmål som kommer både fra brukere av helsetjenesten, beslutningstagere, samarbeidspartnere og fra en selv. Vi mener at en stor del av fagutviklingen i fysioterapi drives fremover av forsøk på å besvare følgende spørsmål knyttet til funksjonsproblemer, skader eller sykdommer i bevegelsesapparatet: Hvor mange har et spesielt problem? Hvorfor får noen dette problemet? Hvordan kan vi evaluere eller diagnostisere problemet? Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Hvordan går det med den som har problemet? Hvordan oppleves det å ha dette problemet? Disse spørsmålene er blitt løftet frem som kjernespørsmål i helsetjenesten (2). Ifølge Bjørndal og Flottorp (3) vil grunnlaget for vår profesjonelle virksomhet være avhengig av vår evne og kompetanse til å kunne finne svar på disse spørsmålene, for så å bestemme oss for hvordan vi skal handle i forhold til disse. Å ta faget på alvor innebærer å følge med i utviklingen på disse feltene. For å kunne belyse disse seks spørsmålene trenger vi informasjon knyttet til forskning om henholdsvis: Utbredelse. Etiologi (sammenhenger og årsaksforhold). Måleinstrumenter, tester og diagnostikk. Effekt av forebygging, behandling og rehabilitering Prognose. Erfaringer, opplevelser og holdninger.

2 En slik inndeling hjelper oss å holde oversikten over faget og gjør det lettere å innhente og vurdere informasjon. Blir vi mer bevisst på hvilke spørsmål vi trenger svar på, kan vi erverve oss målrettede lesevaner og i større grad forholde oss til informasjonsflommen. Inndelingen korresponderer også med forskjellige metoder eller design for å generere forskningsbasert kunnskap. Vil vi forske på sammenhenger og årsaker, må vi gå frem på en annen måte enn hvis vi vil fortolke og forklare fenomener. Andre viktige spørsmål I tillegg til kjernespørsmålene finnes andre viktige spørsmål i fysioterapi. I fysioterapifaglig forskning og fagutvikling kan det for eksempel dreie seg om spørsmål knyttet til utvikling av teori, begreper og hypoteser. Det er også viktig å frembringe kunnskap om samspill og kommunikasjon i pasient-terapeut forhold, samt kunnskap knyttet til etikk, politikk, kulturelle rammer, organisering og ledelse av tjenesten. Eksempler på slike spørsmål: Hva er en funksjonell bevegelse? Hva kjennetegner god kommunikasjon? Hvordan er det å være fysioterapeut? Hvilke etiske føringer skal prege fysioterapeuters arbeid? Hvilken politisk og kulturell ramme arbeider vi innenfor? Hvordan bør fysioterapitjenesten organiseres i kommunen? Fra problemområde til spørsmål Som fysioterapeut er du sikkert interessert i mye. Spør vi kollegaer om hva de er interessert i, får vi ofte svar som: Livskvalitet og reumatoid artritt, trening og ryggplager, astma og barn, innvandrerkvinner og fysisk aktivitet, motorikk og barn, arbeidsliv og belastningslidelser. Slike svar beskriver problemområder av interesse. En slik beskrivelse blir imidlertid for generell dersom vi skal oppdatere vår viten innen disse feltene. Gjør vi for eksempel et søk på livskvalitet og reumatoid artritt i den største biomedisinske databasen MEDLINE fra 1990 og frem til i dag, får vi frem 77 artikler. Et så «bredt» søk gir oss vitenskapelige arbeider som havner innen de fleste av kjernespørsmålene, og 77 artikler er imidlertid ganske uhåndterlig i en hektisk hverdag. Vi må derfor bli langt mer konkrete og søke mer «smalt» når vi skal hente inn dokumentasjon. En ytterligere konkretisering er derfor helt vesentlig. Å stille gode spørsmål er en måte å konkretisere søket på. Hva er et «godt» spørsmål? Det finnes en tommelfingerregel som hjelper oss å arbeide med formuleringen av spørsmål slik at disse blir klare og presise (1, 4, 5, 6): 1. Hvilke mennesker handler det om? 2. Hvilken manøver er av interesse og eventuelt hva sammenlignes den med? Med manøver mener vi her enten eksponering (faktor som fremmer eller hemmer helse), test (måleinstrument, diagnostiske test), tiltak (forebyggende, behandlende eller rehabiliterende intervensjon) eller prognostisk faktor (faktor som predikerer sykdomsforløp). 3. Hvilke utfall eller resultater (for eksempel smerte, muskelstyrke, dagliglivets aktiviteter) er av interesse? Dette innebærer en tredeling av spørsmålene, der en inndeling i «mennesker», «manøver» og «utfall» hjelper oss å strukturere (6). Det blir på denne måten lettere å løfte generelle problemområder inn i et godt spørsmål. En slik inndeling vil også hjelpe oss å plassere det vi lurer på innen et av kjernespørsmålene eller innen andre typer spørsmål. Vi vil dermed ha en oppfatning om hvilke forskningsmetoder som vil kunne belyse våre spørsmål. Og ikke minst vil en slik inndeling hjelpe oss når vi skal bygge opp en søkestrategi for innhenting av forskningsbasert kunnskap. For å komme i gang kan vi begynne med å beskrive en situasjon knyttet til tre av problemområdene nevnt over:

3 Trening og ryggplager Du er privatpraktiserende fysioterapeut og en stor andel av dine pasienter kommer med ulike ryggsmerter. Ved instituttet der du arbeider har disse pasientene frem til nå stort sett fått individuell behandling ved benk og i sal, og er således en ressurskrevende pasientgruppe. Du fremmer et forslag om at instituttet i større grad bør satse på gruppetrening for denne pasientgruppen, men møter motstand da noen av kollegaene mener at pasientene må ha individuell behandling. Frem til neste lokalforeningsmøte bestemmer du deg for å søke etter dokumentasjon som omhandler ryggpasienter og gruppetrening som tiltak, for så å presentere det du finner. Inndeling av spørsmålet: Manøver: Pasienter med subakutte og kroniske ryggsmerter Trening i gruppe sammenlignet med individuell behandling Smerte, daglige aktiviteter, sykefravær, livskvalitet Spørsmålet kan formuleres slik: Er gruppetrening for ryggpasienter med subakutte- og kroniske smerter like effektivt som individuell behandling når det gjelder å øke daglige aktiviteter og livskvalitet samt redusere smerte og sykefravær? Her har vi konkretisert hvem det gjelder, pasienter med subakutte og kroniske ryggsmerter, hvilket tiltak vi er interessert i, trening i gruppe sammenlignet med behandling ved benk, og hvilke utfall vi er særlig opptatt av i form av smerte, daglige aktiviteter, sykefravær, livskvalitet. Spørsmålet kan konkretiseres ytterligere. Man kan velge en problemstilling som i større grad konkretiserer hvilke ryggpasienter det er snakk om, for eksempel kan man begrense seg til ryggpasienter uten nevrologiske utfall, og utelate disse. Spørsmålet som er formulert over vil kunne sorteres under kunnskap om «effekt av forebygging, behandling og rehabilitering». Astma Forekomsten av astma er økende i din kommune. Mange barnefamilier i kommunen bor like ved en motorvei med høy trafikkbelastning. Kommunens største barneskole ligger også nær denne veien. Både skolens ledelse og skolehelsetjenesten får stadige spørsmål fra bekymrede foreldre som lurer på om trafikken er en risiko for utvikling av astma. Det pågår også en diskusjon mellom skolen og helsetjenesten om barn med astma bør delta i den ordinære kroppsøvingen. Noen lærere har erfart at fysisk aktivitet kan provosere frem et astmaanfall. De er derfor usikre på hvorvidt en påstått gunstig effekt av kroppsøving, i form av økt fysisk kapasitet og mestringsfølelse, veier opp for en mulig fremprovosering av astmaanfall. Noen av lærerne er skeptiske til hvorvidt disse barna i det hele tatt bør være med i kroppsøvingen. Her er det mulig å formulere to konkrete spørsmål: Inndeling av spørsmål 1: Barn Eksposisjon: Trafikkbelastede veier Utvikling av astma Spørsmålet kan formuleres slik: Vil barn som bor nært traffikkbelastede veier ha økt risiko for å utvikle astma? Her har vi konkretisert hvem det gjelder, barn i hus nær store trafikkårer, hvilken eksposisjon vi er interessert i, forurensning fra veiene, og hvilke effekter vi er særlig opptatt av, økt risiko for astma. Alternativet er underforstått; ingen eller liten eksponering av trafikkbelastning. Spørsmålet som er formulert over vil kunne sorteres under kunnskap om «etiologi». Inndeling av spørsmål 2: Barn med astma

4 Tiltak: Kroppsøving Fysisk kapasitet, mestring, astmaanfall Spørsmålet kan formuleres slik: Vil barn med astma kunne øke fysisk kapasitet og mestringsfølelse ved å delta i kroppsøving, og hvor stor er faren for å fremprovosere et astmaanfall? Her har vi også konkretisert hvem det gjelder, barn med astma, hvilket tiltak vi er interessert i, kroppsøving, og hvilke utfall vi er særlig opptatt av, fysisk kapasitet, mestring og astmaanfall som «bivirkning». Et alternativt tiltak er ikke har tatt med, men det kunne vært nyttig å etterspørre ordinær kroppsøving, fysisk aktivitet, sammenlignet med tilpasset kroppsøving. Man må da omformulere spørsmålet for å få det alternative tiltaket med. Spørsmålet som er formulert over vil kunne sorteres under kunnskapskategorien «effekt av forebygging, behandling og rehabilitering». Innvandrerkvinner Fedme er et alvorlig og vanlig helseproblem. Det blir hevdet at fysisk aktivitet er viktig bidrag både for å forebygge og behandle dette problemet. I din bydel er overvekt og fysisk inaktivitet særlig aktuelt blant innvandrerkvinner. Som kommunefysioterapeut er du med i et prosjekt som skal stimulere til økt fysisk aktivitet blant innvandrerkvinnene. Du lurer på hvilken holdning innvandrerkvinnene har til bevegelse og fysisk aktivitet, fordi kunnskap om dette er viktig for planlegging av prosjektet. Inndeling av spørsmål: Tiltak: Innvandrerkvinner fra Pakistan Bevegelse og fysisk aktivitet Holdninger Spørsmålet kan formuleres slik: Hvilke holdninger har pakistanske kvinner til bevegelse og fysisk aktivitet? Vi har vært temmelig presise i omtalen av hvem det gjelder, innvandrerkvinner fra Pakistan, og vi har angitt hva vi ønsker å få kunnskap om, holdninger, i forhold til et valgt tiltak, bevegelse og fysisk aktivitet. Dette er et spørsmål om hva folk tenker, mener og opplever, det vil si et spørsmål om deres indre liv og kulturelle påvirkning. Et slikt spørsmål kan således sorteres under kunnskap om «erfaringer, opplevelser og holdninger». Still spørsmål Å stille spørsmål og søke etter svar er som sagt viktig for vår fagutvikling. Noen av spørsmålene som fagutøvelsen byr på kan man besvares relativt raskt, de krever ikke at du må søke etter ny kunnskap. For andre spørsmål har du ikke pålitelig svar her og nå. Du må derfor søke etter dokumentasjon og behøver derfor lengre tid. For å utøve kunnskapsbasert praksis kreves det at du gjør deler av dette på egen hånd. For en del spørsmål vil innhenting og kritisk vurdering av dokumentasjon (trinn 2 og 3 i fig. 1) være både vanskelig og tidkrevende. Informasjonsflommen er stor, kvaliteten på dokumentasjonen kan variere og resultatene kan sprike. Det blir derfor viktig å ha lett tilgang på pålitelige svar, eksempelvis via gode oversiktsartikler som sammenstiller all tilgjengelig kunnskap innen en problemstilling eller gode og anvendbare faglige retningslinjer, standarder, for en aktuell problemstilling. Oversiktsartikler og retningslinjer vil bli nærmere omtalt i senere artikler. Dette er en faglig utfordring både innad og på tvers av profesjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalt har vi Cochrane Collaboration som utvikler og oppdaterer systematiske oversikter over nytte og risiko ved helsetjenestetiltak (7). England og Nederland er blant foregangslandene når det gjelder faglige retningslinjer for vårt fagfelt. Det er viktig at også norske fysioterapimiljøer bidrar i arbeidet med å øke tilgjengeligheten til god forskning, og på den måten bygger bro mellom forskning og praksis. Litteratur 1. Flemming K: Asking answerable questions. Evidence based nursing 1998, 1, Bjørndal A, Flottorp S, Klovning A: Kunnskapshåndtering. Oslo, Ad Notam Gyldendal, 2000 (under trykking).

5 3. Bjørndal A, Flottorp S: Cum scienta caritas. Tidsskr Nor Lægeforen. 1997, 117, Richardson WS, Wilson MC, Nishikawa J, Hayward RB: The well-build clinical question: a key to evidencebased decisions (editorial). ACP Journal Club 1995, 123, A Sackett DL, Richardson WS, Rosenberg W, Brian Hayes R: How to ask clinical questions you can answer. In: Evidence-based medicine. How to practice and teach EMB. Edinburgh, Churchill Livingstone, 1997, s Greenhalgh T: How to read a paper. The basics of evidence based medicine. London, BMJ Publishing Group, 1997, s The Cochrane Library [database on disk and CDROM]. The Cochrane Collaboration, 1999, Issue 4, Oxford, Update Software. Updated quarterly.

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen?

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Abstract Kunnskapsbasert praksis innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningskunnskap, erfaringsbasert

Detaljer

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Det stilles økende krav til at ergoterapeuter arbeider

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag, Bibliotek- og informasjonsfag

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag, Bibliotek- og informasjonsfag Mariann Mathisen Kvalitet på kunnskapsoppsummeringer i helsetjenesten En evaluering av søkestrategier i systematiske oversikter fra det internasjonale Cochrane-samarbeidet Masteroppgave i bibliotek- og

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Forskning er en viktig kilde til kunnskap om behandling, diagnostikk (utredning), prognose, årsaker og pasienterfaringer. I Norge har hele

Detaljer

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: En oversikt

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: En oversikt Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: En oversikt Ergoterapeuter bruker en rekke kunnskapskilder når de tar avgjørelser. Vanlige kilder er egen erfaring, brukerne (pasienter), etter- og videreutdanning,

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis faglig Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis AV MARIE BERG, ELSE-BRITT BRUSET, MONA DAHL UNNI SVEEN, LENA ANDERSSON, MONA MICHELET OG JAN GORDON

Detaljer

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt?

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? Hvordan skrive en systematisk oversikt? Målgruppen for denne artikkelen er sykepleiere som ønsker å lage en oversiktsartikkel over

Detaljer

Evidensbasert praksis

Evidensbasert praksis BRITT-VIGDIS EKELI Evidensbasert praksis Snublestein i arbeidet for bedre kvalitet i helsetjenesten? EUREKA NR 2 2002 Høgskolen i Tromsø EUREKA FORLAG BRITT- VIGDIS EKELI EVIDENSBASERT PRAKSIS SNUBLESTEIN

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon En veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2621 Trykksakbestilling: Tlf. 22 24 88 86 - Faks 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

audit, å kritisk vurdere artikler og klinisk relevante områder samt å delta i fagringer er eksempler på arbeidsmåter

audit, å kritisk vurdere artikler og klinisk relevante områder samt å delta i fagringer er eksempler på arbeidsmåter Arbeidsformer som implementerer kunnskapsbasert praksis Formålet med denne artikkelen er å presentere noen måter å implementere kunnskapsbasert praksis i eget arbeid som kan være aktuelle for ergoterapeuter

Detaljer

Pasientjournaler i fysioterapi en sykehusundersøkelse Del I

Pasientjournaler i fysioterapi en sykehusundersøkelse Del I Side 1 Fag og Forskning oktober 2010 Forskningsartikel Af fysioterapeut, dr. philos Eline Thornquist, professor ved Høgskolen i Bergen, Institutt for fysioterapi : fysio.dk/fafo/temaer// Pasientjournaler

Detaljer

Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi

Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi -kroppslige opplevelser, meningsdannelse og mestring Jane Gabrielsen Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

Innføring av kunnskapsbasert praksis vekker alltid

Innføring av kunnskapsbasert praksis vekker alltid Betraktninger om kritikken mot kunnskapsbasert praksis Debatten for og mot kunnskapsbasert praksis har vekket mye engasjement. Denne artikkelen ser på noen av argumentene som er blitt brukt mot kunnskapsbasert

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer