Rapport om innføring av Feide i fem kommuner i Hedmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om innføring av Feide i fem kommuner i Hedmark"

Transkript

1 Rapport om innføring av Feide i fem kommuner i Hedmark Stor-Elvdal Åmot Trysil Engerdal Våler i Solør

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Hensikt Målsetting Om kommunene Forankring Forutsetninger Organisering Anskaffelse, opplæring og bruk av SAS Dokumenter Ressursbruk, kostnader, finansiering Tekniske forhold Erfaringer Vedlegg Nettsider... 11

3 1. Bakgrunn Hedmark fylkeskommune har innført Feide i videregående opplæring med om lag brukere. Gjennom arbeidet med innføringen har fylkeskommunens IKT-avdeling, som holder til i Fylkeshuset på Hamar, bygd opp kompetanse på utvikling og drift av en brukeradministrativ løsning (BAS). Fylkeskommunens BAS-løsning, Buddy, er basert på programvare fra Microsoft. Undervisningsdepartementet ønsket i 2006 at IKT-avdelingen fikk en aktiv rolle i innføringen av Feide i grunnopplæringen i Hedmark. Høsten 2007 ble det etablert et forprosjekt med fylkeskommunen og fylkesmannen som prosjekteiere gjennom Enhetsrådet. Tidlig i forprosjektet rettet KS i Hedmark, som var representert i forprosjektgruppen, en henvendelse til rådmennene i en rekke kommuner i Hedmark der de ble spurt om de var interessert i et intervju i forbindelse med et forprosjekt om Feide. Flere kommuner svarte positivt på henvendelsen. Under intervjuene ble det lagt vekt på å avklare systemoversikter, inkludert skoleadministrative systemer. På bakgrunn av disse intervjuene ble det laget en anbefaling fra forprosjektet om å gå videre med kommunene Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal (SÅTE-kommunene). Senere ble også Våler kommune i Solør med. De fem kommunene omtales i denne rapporten som pilotkommunene. Forprosjektet, som ble avsluttet januar 2007, anbefalte oppstart av et FEIDE-innføringsprosjekt ledet av IKT-avdelingen i Hedmark fylkeskommune. Det ble videre anbefalt at prosjektet skulle baseres på fylkeskommunens BAS-løsning. Denne prosjektrapporten dokumenterer prosessen frem til ferdig etablert Feide-løsning for de fem pilotkommunene, og skal kunne brukes når andre skal etablere BAS-løsninger i kommune- Norge. Prosjektrapporten gir ikke noe inngående beskrivelse av konseptet Feide. For de som vil ha mer kunnskap om Feide kan laste ned veiledningsmateriale fra nettsiden til UNINETT ABC. Eksempel på veiledningsmateriale er: En kode i mitt hode (Innføring i konseptet Feide) Fem faser i et Feide prosjekt (Info om generelle Feide-faser for en skoleeier) Datavask og rutiner (Info om datavask og rutiner for behandling av personinformasjon) Feide for beslutningstakere (Viktige grunner for å sette i gang et lokalt Feide-prosjekt) 2. Hensikt Hensikten med innføringsprosjektet har vært at drøye brukere, i barne- og ungdomsskolen i de fem pilotkommunene, skal få hver sin unike elektroniske identitet som de kan bruke i den digitale skolehverdagen. Det innebærer at samme brukernavn og passord vil gi tilgang til både nettbaserte læringsressurser nasjonalt og ved egen skole. Innføringsprosjektet skulle også belyse forhold som er knyttet til anskaffelse og bruk av skoleadministrativt system (SAS) som kildesystem. I tillegg var det viktig å få belyst spørsmålet om innføring av Feide i kommuner som drifter sin IKT gjennom et interkommunalt samarbeid, og en kommune som drifter IKT selv. 3. Målsetting Målet med dette innføringsprosjektet har vært at innen 1. januar 2009 skal de fem pilotkommunene være knyttet til Buddy i tråd med Kunnskapsdepartementets satsning på Feide. Dette innebærer både at den tekniske løsningen skal være på plass og at identiteter for alle brukerne skal være utstedt. Side 2 av 12

4 4. Om kommunene SÅTE-kommunene SÅTE-kommunene inngikk i 2002 et ASP-samarbeid om felles it-systemer og etablerte et driftssenter på Rena som betjener de fire kommunene. For undervisningssektoren driftes blant annet Oppad (SAS), Moodle (LMS) og Active Directory AD (felles ressursdatabase). ASP-samarbeidet har ingen formell organisering, det er et samarbeid bygd på arbeidsdeling mellom kommunene uten organisatorisk overbygning. Rådmennene i de fire kommunene utgjør styret for ASP-samarbeidet. Kommune: Stor-Elvdal Åmot Trysil Engerdal Antall skoler: Antall elever/lærere Våler kommune I 2007 inngikk Våler kommune en driftsavtale med fylkeskommunens IKT-avdeling. Avtalen sikrer brukerne i grunnskolen tilgang til fylkeskommunens datatjenester. Rundt 475 elever og lærere, fordelt på tre barneskoler og en ungdomsskole, har tilgang til blant annet lagringsområder på sentrale servere, e-post og kontorstøtteprogrammer. Som en del av avtalen er Våler kommune tilkoblet det fylkeskommunale bredbåndsnettet. 5. Forankring Prosjektplanen ble høsten 2007 behandlet og tatt til etterretning av administrativ ledelse i fylkeskommunen. Fylkesrådet ble også orientert om prosjektet. Senere har Fylkesrådet hatt saken til politisk behandling der de godkjente fylkeskommunens deltakelse i innføringsprosjektet. I desember 2007 ble prosjektet presentert for styret i ASP-samarbeidet, og for Regionrådet for Sør-Østerdal representert ved regionens ordførere og en representant for Fylkesrådet. I februar 2008 ble innføringsprosjektet presentert for rektorer, avdelingsledere og andre skolefolk fra de fire SÅTE-kommunene (i alt 40 deltakere), og for skoleutvalget og rådmannen i Våler kommune. Pilotkommunene ved rådmennene har signert hver sin avtale med Hedmark fylkeskommune der de forpliktet seg til å delta i prosjektet (vedlegg 2). Prosjektplanen fulgte med som et vedlegg til avtalen (vedlegg 1). 6. Forutsetninger Rammebetingelsene for innføringsprosjektet forelå ved prosjektstart. Disse var: Buddy skal benyttes som teknisk plattform for Feide. For at prosjektet skal kunne gjennomføres innen tidsfristen må en nyutviklet versjon av Buddy (v 2.0) være på plass Pilotkommunene må anskaffe et skoleadministrativt system (SAS) Datagrunnlaget i SAS skal tilfredsstille kvalitetskravene for Feide Eksporten av personinformasjonen fra SAS må tilpasses Buddy Den tekniske løsningen for generering av brukere må følge Feide sine krav 7. Organisering Innføringsprosjektet ble ledet av en prosjektkoordinator fra fylkeskommunens IKT-avdeling. De lokale prosjektgruppene ble ledet av ressurspersoner som også var med i sentral prosjektgruppe. Alle involverte parter har i prosjektperioden utarbeidet egne arbeidsplaner og de har ført timelister (Vedlegg 13). Side 3 av 12

5 Styringsgruppe Sentral prosjektgruppe Prosjektgruppe Våler kommune Prosjektgruppe SÅTE-kommunene Stor-Elvdal Åmot Trysil Engerdal Organisering av prosjektet på fylkesplan: Sentral prosjektgruppe: Tor Olav Blostrupmoen - IKT-avdelingen (prosjektkoordinator) Inger Lise Skaret IT-seksjonen, Våler kommune Harald Torbjørnsen SÅTE-kommunene Styringsgruppen: Jan Ottar Nipen - SÅTE-kommunene Finn David Nilsen - IT-seksjonen, Våler kommune Kirsten Norberg - IKT-avdelingen, Hedmark fylkeskommune Morten Dahl - UNINETT ABC Inger Oddrun Sverkmo/Erik Øyen - KS i Hedmark Prosjektgruppen har hatt regelmessige møter, minimum hver 4. uke. UNINETT ABC har jevnlig fått tilsendt tilstandsrapporter. Medlemmer i styringsgruppen er blitt holdt orientert skriftlig og muntlig underveis i prosjektet. De to lokale prosjektlederne har orientert sine egne organisasjoner. Organisering av prosjektet i SÅTE-kommunene: Interkommunal prosjektgruppe: Harald Torbjørnsen - prosjektleder Svein Rybråten - skolefaglig ansvarlig i Stor-Elvdal Toril Grøtte - skolefaglig ansvarlig i Åmot Magne Martinsen - skolesjef i Trysil Lage Trangsrud - fagsjef i Engerdal Prosjektet ble for øvrig bemannet av personale fra skoleledelse og merkantilt nivå på skolene. Organisering av prosjektet i Våler kommunene: Følgende har hatt gjennomføringsansvaret for lokal Feide-innføring: Finn David Nilsen - IT-leder Inger Lise Skaret - IT-konsulent Skolefaglig ansvarlig i Våler kommune har hele veien blitt holdt orientert om status og fremdrift i prosjektet. Side 4 av 12

6 8. Anskaffelse, opplæring og bruk av SAS SÅTE-kommunene benyttet WIS Skole som skoleadministrativt system til føring av karakterer og fravær før de ble med i innføringsprosjektet, men kun til bruk i ungdomsskolene. Ved barneskolene benyttet de et papirbasert arkiv til oppbevaring av personinformasjonen. Våler kommune benyttet WIS Skole i barne- og ungdomsskolen før de ble med i innføringsprosjektet. I tillegg ble personinformasjon lagret i et papirbasert arkiv hos den registreringsansvarlige ved hver skole. Pilotkommunene hadde bra kontroll med hvor persondata ble oppbevart/lagret, og hva som ble registrert om den enkelte bruker. De ble derfor tidlig ferdig med kartlegging og kvalitetssikring av sine persondata. Pilotkommunene utarbeidet felles anbudsstrategi for anskaffelse av et skoleadministrativt system. Kravspesifikasjonen som ble benyttet er lagt ved rapporten (vedlegg 3). Etter noen avklarende runder falt valget på Oppad Grunnskole. Hos SÅTE-kommunene ble SAS installert på en felles server, men med fire helt atskilte og uavhengige databaser. Våler kommune installerte SAS på en server som de drifter selv. Leverandøren av SAS startet tidlig arbeidet med å tilpasse applikasjonen til grensesnittformatet ABC Enterprise. Tilpasningen sørger for eksport av brukerdata mellom SAS og Buddy. Eksporten ble kvalitetssikret ved at det ble foretatt et uttrekk (på xml-format) av reelle brukerdata fra de involverte skolene. Fra skolestart 2008 tok pilotkommunene i bruk Oppad Grunnskole i fullskala. SAS-opplæring Rett etter at SAS var ferdig installert, gjennomførte pilotkommunene opplæring av personell med ansvar for registrering av persondata. SÅTE-kommunene gjennomførte til sammen 12 dager med opplæring av skoleledere, merkantilt ansatte og superbrukere. I tillegg har det vært holdt et par workshop-samlinger for merkantilt ansatte og superbrukere. Det er bestemt at slike samlinger skal gjennomføres med en ramme på inntil fire samlinger i året. Lærerne har fått opplæring i bruk av en web-modul for fravær/karakterføring. Det er skolelederne som har fått ansvaret for videre kompetanseheving i egen kommune. Våler kommune gjennomførte et 3,5 dagers kurs for skoleledere og merkantilt ansatte på skolene. I løpet av dette kurset ble det lagt inn fagkoder/basisgrupper og det ble definert klasser i kildesystemet. I tillegg har kommunen hatt en ekstra kursdag for sine tre systemansvarlige som alle er knyttet til undervisningssektoren. 9. Dokumenter For at skoleeiere skal kunne knytte seg til Feides innloggingstjeneste må de tilfredsstille en del krav. Det er krav blant annet til behandling av personopplysninger, krav om IKT-reglement og krav knyttet til den tekniske løsningen. Pilotkommunene har innført rutinehåndbok som beskriver rutiner rundt behandlingen av persondata (vedlegg 4 og 5). Rutinene er basert på gjeldende lovverk om personvern, og veiledningsmateriell fra UNINETT ABC. Med utgangspunkt i et forslag til IKT-reglement fra UNINETT ABC, har pilotkommunene innført et lokalt tilpasset reglement (vedlegg 6 og 7). Pilotkommunene har også innført diverse avtaler beregnet på elever og lærere (vedlegg 8-12). Side 5 av 12

7 I tillegg til de ovennevnte dokumentene, har fylkeskommunens IKT-avdeling utarbeidet alle relevante dokumenter rundt den tekniske Feide-løsningen (vedlegg 14-16). 10. Ressursbruk, kostnader, finansiering Ressursforbruk, kostnader for pilotkommunene Pilotkommunene har dekket alle kostnader rundt etableringen av det skoleadministrative systemet, kostnader rundt lokal tilpasning av BAS og kostnader forbundet med møtevirksomhet. Det er ført oversikt over ressursbruk og kostnader. Vedlegg 14 viser et eksempel på en slik oversikt. Tabellen nedenfor og på neste side viser et samlet ressursforbruk og kostnader forbundet med innføringen av Feide i de fem pilotkommunene. De som har vært involvert fra pilotkommunene er skoleledere, merkantilt ansatte, IKT-driftspersonell, pluss lokale prosjektledere. Ressursbruken til SÅTE-kommunene har for det meste vært knyttet til prosessen rundt anskaffelse av SAS, møtevirksomhet, implementering, kvalitetssikring av brukerdatabasene og opplæring i bruk av SAS. Resten av ressursbruken har vært relatert til tekniske forhold rundt BAS-etableringen. Kostnader til kjøp og drift av server kommer i tillegg. Side 6 av 12

8 For Våler kommune sitt vedkommende har ressursbruken kun vært knyttet til prosessen rundt anskaffelse av SAS, møtevirksomhet, implementering, kvalitetssikring av brukerdatabasene og opplæring i bruk av det skoleadministrative systemet. Ressursforbruk, kostnader for Hedmark fylkeskommune I prosjektperioden frem til har partene dekket egne kostnader. For fylkeskommunens vedkommende har det vært kostnader med prosjektkoordinering og det tekniske rundt sentral/lokal tilpasning av BAS-løsningen. Prosjektkoordineringen representerer en kostnad på drøye kroner. Det tekniske representerer en kostnad på drøye kroner. Av dette beløpet er ca kroner knyttet til oppgradering av Buddy og Feide-tilpasning av SAS. Dette er to engangsaktiviteter som andre kan benytte dersom Buddy-løsningen brukes. Selvkostbaserte driftskostnader Fra januar 2009 vil tilknytningen de fem pilotkommunene har til fylkeskommunens Feideløsning gå over i ordinær driftssituasjon. Det vil bli inngått en avtale mellom hver enkelt kommune og Hedmark fylkeskommune om drift av Feide. Driftskostnadene er ment å være selvkostbasert. 11. Tekniske forhold For SÅTE-kommunene skjer mest mulig av dataflyten lokalt, for eksempel passordsynkronisering. Med den valgte løsningen ble det ikke nødvendig med noen spesialtilpasning mellom driftsmiljøet til fylkeskommunen og driftsmiljøet til SÅTE-kommunene. Prinsippskissen nedenfor viser dataflyten fra SAS gjennom Buddy og videre til SÅTEkommunenes lokale AD og ADAM (Feide-katalog). Detaljer rundt dataflyten er dokumentert i vedlegg 16. Side 7 av 12

9 Når det gjelder grunnskolene i Våler kommune blir eksport/import av brukerkontoer ivaretatt gjennom fylkeskommunens AD-løsning som disse skolene er en del av gjennom driftsavtalen Våler kommune har med fylkeskommunens IKT-avdeling. Prinsippskissen nedenfor viser dataflyten fra lokal SAS-server til Våler kommune gjennom Buddy og videre til fylkeskommunens AD/ADAM. Utvikling av konnektorer Medio november 2008 ble det utviklet/programmert konnektorer beregnet på eksport/import av persondata mellom Buddy og den felles ressursdatabasen til SÅTE-kommunene. Utviklingen av konnektorene ble gjennomført i et nært samarbeid med en underleverandør. Konnektorene ble grundig testet i et simulert driftsmiljø en fjorten dagers tid før de ble en integrert del av produksjonsmiljøet. Felles forståelse av teknisk løsning Utover høsten 2008 meldte SÅTE-kommunenes driftssenter et behov for en dypere forståelse av den tekniske løsningen. Det ble derfor holdt et møte om saken. Fylkeskommunens IKT-avdeling stilte i møtet med prosjektkoordinator og teknisk ansvarlig for Buddy. SÅTE-kommunene var representert ved blant annet lederen av ASP-samarbeidet med to av hans IT-medarbeidere samt lokal prosjektleder. I tillegg til den tekniske gjennomgangen ble det i møtet enighet om en fordeling av oppgaver rundt den tekniske integreringen av Feide-løsningen. I forkant av dette møtet ble det satt av en hel dag for involverte teknikere til en grundig gjennomgang av alle relevante skisser og beskrivelser. Passordhåndtering I SÅTE-kommunene styres passord i utgangspunktet av lokal AD. Det var imidlertid ønskelig at mest mulig av passordhåndteringen foregår så nærme brukeren som mulig, for eksempel gjennom en webside for administrering av brukere. Teamledere eller kontaktlærere på skolen har fått tilgang til en intern webside. Ved å taste inn elevens navn kan lærerne legge opp nye passord til elevene. Passordet endres da i ressursdatabasen og synkroniseres videre med lokal Feidemotor. På en nettside driftet av Hedmark fylkeskommune kan lokale IKT-ansvarlige hente ut lister med førstegangs brukerid og passord på alle elevene innenfor sitt ansvarsområde. LMS SÅTE-kommunene benytter LMS-verktøyet Moodle som er installert på server i felles driftssentral. På oppdrag fra UNINETT ABC har et firma begynt å utvikle en modul som skal gjøre det mulig med Feide-innlogging i Moodle. I skrivende stund er ikke modulen ferdig utviklet. Inntil videre foregår det eksport av brukerdata direkte mellom ressursdatabasen og Moodle serveren. Side 8 av 12

10 Våler kommune benytter LMS-verktøyet Fronter som er Feide-tilpasset. Det betyr at Fronter får nødvendige brukerdata eksportert fra fylkeskommunens BAS-løsning. Elever og lærere i Våler kan dermed skaffe seg tilgang til områder i Fronter gjennom sin Feide-identitet. Påloggingstjenesten Moria Hver av de fire SÅTE-kommunene benytter sitt offisielle domenenavn for registrering i Feides nasjonale påloggingstjeneste (Moria). Våler kommune har valgt å benytte valerskolene.no som sitt offisielle domenenavn. 12. Erfaringer Nedenfor er det beskrevet de viktigste erfaringene i dette innføringsprosjektet. Erfaringer som kan ha overføringsverdi for andre kommuner som skal starte et Feide innføringsprosjekt: Samarbeid på tvers av kommunene Det ble erfart at det var viktig med en god prosjektplan der mål, ansvarsfordeling, milepæler og oppgaveomfang var klart definert. Det ble videre konstatert at det var viktig med forankring av prosjektet på øverste ledernivå i kommunen, og at prosjektet ble gitt høy prioritet fra første dag. Det var også av betydning med gode rapporteringsrutiner. Innføringen av Feide i SÅTE-kommunene ble organisert som et skoleprosjekt og ikke et IKTprosjekt. IT-driftspersonell ble koblet inn ved behov. På det viset ble Feide-prosjektet godt forankret i skoleledelsen i de fire kommunene. Noe som igjen var med på å sikre at skolene gjennomførte kartlegging, høringer, registreringer og innføring av IKT-reglement i henhold til progresjonsplanen. I et kommunesamarbeid forutsetter dette at det er på plass en prosjektledelse med tillit i skoleverket og med delegert myndighet. Gjennom en egen prosjektleder i ca 20 % stilling og med delegert myndighet fra rådmannsnivå til skolefaglige ansvarlige i de involverte kommunene, i tillegg til faktorene beskrevet ovenfor, ble innføringen av Feide en god prosess. Erfaringer relatert til prosjektorganiseringen - organisatoriske forhold Teknisk gruppe var ikke en del av prosjektorganiseringen, men burde så avgjort ha vært det. Dette både for å forankre prosjektet i involverte driftsmiljøer, og for å ha en gruppe som kan håndtere tekniske problemstillinger i prosjektet. Teknisk gruppe bør ha regelmessig kontakt med hverandre og med den sentrale prosjektgruppen. SAS-spesifikke erfaringer Minst en dedikert person i hver kommune anbefales øremerket til registrering av persondata i SAS, og vedkommende bør ha en god tilknytning til SAS. Det er ugunstig med små merkantile stillingsbrøker, noe som igjen kan føre til for lite bruk av SAS. Konsekvensen vil være at det tar uforholdsmessig mye tid hver gang noe skal gjøres i programmet. Det er derfor bedre med større stillingsbrøker og utvidet ansvarsområde. I mindre kommuner kan det for eksempel være rasjonelt med en felles merkantil stilling som betjener flere skoler, alt avhengig av størrelsen på skolene. Det er viktig å få på plass tidlig fagkoder som skal brukes, samt få avklart hvilke felter i SAS som skal fylles ut med brukerinformasjon. Skolelederne bør sette av tid til kompetanseheving og erfaringsutveksling i bruk av SAS Side 9 av 12

11 BAS-spesifikke erfaringer Før dette innføringsprosjektet kom i gang ble det besluttet at BAS-løsningen til Hedmark fylkeskommune skulle brukes som teknisk plattform for Feide. I andre Feide-prosjekter er det nødvendig å ta hensyn til at valg av BAS må inn som en tidligaktivitet i prosjektet. Det samme gjelder valg av løsning for automatisk generering av lokale brukernavn som enten kan utføres i BAS eller i SAS. Feide-organisasjonen krever at et lokalt brukernavn som skal inngå i et Feide-navn må være unikt (eks: Styret i ASP-samarbeidet konkluderte tidlig at IT-miljøet i SÅTE-kommunene var for lite til å kunne etablere og drifte et BAS på egenhånd. På grunn av manglende kapasitet og kompetanse i eget IT-miljø, samt for høye investerings- og driftskostnader knyttet til utstyr og programvare besluttet styret i ASP-samarbeidet å inngå en avtale med Hedmark fylkeskommune om drift av BAS. Tekniske erfaringer Det må besluttes tidlig om den tekniske arkitekturen skal være en intern/ekstern løsning. På grunn av måten søknaden om Feide-godkjenning er utformet, bør rådmenn og itdriftspersonell få opprettet hver sin Feide-identitet med klart definerte funksjoner/roller/ aktiviteter gjennom kildesystemet SAS. Det må besluttes tidlig hvilke offisielle domenenavn som skal benyttes i påloggingstjenesten Moria. Feide-organisasjonen krever av skoleeier at Moria får tilgang til en viss informasjonsmengde om hver enkelt Feide-bruker. Informasjonen skal ligge på en autentiseringsserver (Feide-katalog) som kan driftes lokalt. Eksempler på informasjon som skal ligge i Feide-katalogen er fornavn, etternavn, fødselsnummer, rolle ved organisasjonen og e-postkonto. SÅTE-kommunene har ikke etablert e-postserver for elevene. Dermed ble disse elevene oppført uten e-postadresse i Feidekatalogen, noe som ikke ble godkjent av Feide-organisasjonen. For å komme rundt dette problemet ble det avtalt med Feide-organisasjonen at så lenge SÅTE-kommunene ikke har egen e-postløsning for elevene, kan hver enkelt elev knyttes til sin kommunes offisielle kontaktadresse (eks: Side 10 av 12

12 13. Vedlegg 1. Prosjektplan 2. Avtale om deltakelse i innføringsprosjektet 3. Kravspesifikasjon - anskaffelse av SAS 4. Rutinehåndbok for behandling av persondata (SÅTE) 5. Rutinehåndbok for behandling av persondata (Våler) 6. IKT - reglement (SÅTE) 7. IKT - reglement (Våler) 8. Elevavtale om bruk av IKT i skolen 1-3 klasse (SÅTE) 9. Elevavtale om bruk av IKT i skolen 4-10 klasse (SÅTE) 10. Diverse elevavtaler om bruk av IKT i skolen (Våler) 11. Kontrakt - utlån av bærbar-pc (SÅTE) 12. Kontrakt - utlån av bærbar PC (Våler) 13. Eksempel på ressurs/kostnadsføring 14. Teknisk Feide-skisse (prinsippskisse) 15. Veiledning i installasjon av lokal Feide-katalog (ADAM) 16. Dataflytskjema komponenter, skisse 17. Eksempel på Feide-søknad 14. Nettsider Side 11 av 12

Generell Feide-arkitektur

Generell Feide-arkitektur Generell Feide-arkitektur Introduksjon Feide er i stor grad innført i universitets- og høgskolesektoren, og blir nå innført i grunnopplæringen. Samtlige fylkeskommuner er enten ferdige eller godt i gang

Detaljer

Feide Nøkkel til den digitale skolen

Feide Nøkkel til den digitale skolen Feide Nøkkel til den digitale skolen Narvik, 2008-04-24 Snorre Løvås www.uninettabc.no Digitale tjenester. 2 Digitale tjenester krever pålogging 3 Hva vi ser Større tilfang av tjenester Tjenester til ansatte,

Detaljer

transen snasenrot trenissen trondegutten127 hansetrondsen nesnah dnort trendnissen Trond Hansen kosebamsen84 trasen batman trikaahansen02 trusehasen

transen snasenrot trenissen trondegutten127 hansetrondsen nesnah dnort trendnissen Trond Hansen kosebamsen84 trasen batman trikaahansen02 trusehasen transen snasenrot trenissen trondegutten127 hansetrondsen nesnah dnort trendnissen Trond Hansen kosebamsen84 trasen batman trikaahansen02 trusehasen troeffelheisan 2romshansen Trond Hansen Nå er det mulig

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) UNINETT ABC har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa Hva er Feide?

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Kvalitetssikring av feideforvaltningen. Senter for IKT i Utdanningen 24.April 2013 Harald Torbjørnsen

Kvalitetssikring av feideforvaltningen. Senter for IKT i Utdanningen 24.April 2013 Harald Torbjørnsen Kvalitetssikring av feideforvaltningen Senter for IKT i Utdanningen 24.April 2013 Harald Torbjørnsen 3 Hva er målet? Hva må ligge til grunn? Stabil drift Kompetanse til å bruke Kompetanse på pedagogisk

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2-4 Utvalg: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Orienteringssaker: Årsregnskap Tilsettinger

Detaljer

FREMDRIFTSPLAN/STATUS INNFØRING FOR OPPAD I HALLINGDALSREGIOEN.

FREMDRIFTSPLAN/STATUS INNFØRING FOR OPPAD I HALLINGDALSREGIOEN. FREMDRIFTSPLAN/STATUS INNFØRING FOR OPPAD I HALLINGDALSREGIOEN. Sist oppdatert: 29.10. Dato Sak Mål Ansvarlig Dato godkjent Kommentar PROSJEKT OPPVEKST ( BARNEHAGE OG SKOLE ) INFO INTEGRASJONER Info Int:

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Grupper og informasjonsflyt i Feide

Grupper og informasjonsflyt i Feide Grupper og informasjonsflyt i Feide Skrevet av Snorre Løvås, 2013-03- 17. Med jevne mellomrom får vi i Feide spørsmål om hvorfor Feide- tjenester ikke kan få utlevert informasjon om elever og læreres et_eller_annet

Detaljer

OM!DETTE!DOKUMENTET! 3! GENERELLE!ELEMENTER!I!EN!PROSJEKTPLAN! 3! ORGANISERE!PROSJEKTET! 4! MILEPÆLER!OG!HOVEDAKTIVITETER! 6!

OM!DETTE!DOKUMENTET! 3! GENERELLE!ELEMENTER!I!EN!PROSJEKTPLAN! 3! ORGANISERE!PROSJEKTET! 4! MILEPÆLER!OG!HOVEDAKTIVITETER! 6! OMDETTEDOKUMENTET 3 GENERELLEELEMENTERIENPROSJEKTPLAN 3 ORGANISEREPROSJEKTET 4 MILEPÆLEROGHOVEDAKTIVITETER 6 VEDLEGG1:EKSEMPELINFORMASJONSPLAN 11 VEDLEGG2 EKSEMPELPÅSTATUSRAPPORT 12 Side2 OMDETTEDOKUMENTET

Detaljer

Datavask og rutiner beste praksis

Datavask og rutiner beste praksis Datavask og rutiner beste praksis Veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72 DELTAGELSE I HALD-PROSJEKT EKOMMUNE/FEIDE Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune skal delta i HALD-prosjektet

Detaljer

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Verdal kommune Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i

Detaljer

Strategisk IKT-ledelse. Harald Torbjørnsen 19.11.2015

Strategisk IKT-ledelse. Harald Torbjørnsen 19.11.2015 Strategisk IKT-ledelse Harald Torbjørnsen 19.11.2015 Et bilde av IKT innføringen i norsk skole hvorfor «virker det ikke» finn to feil! Problemet er at vi forsøker å bruke IKT for å forbedre en 200+ år

Detaljer

Elverumskolen samler inn personopplysninger:

Elverumskolen samler inn personopplysninger: Innhold Elverumskolen samler inn personopplysninger:... 1 1.1 Registrering av personopplysninger... 1 1.2 Endring av personopplysninger... 4 1.3 Sletting av personopplysninger... 5 Elverumskolen samler

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Datavask og rutiner beste praksis

Datavask og rutiner beste praksis temahefte Datavask og rutiner beste praksis Innhold Om UNINETT ABC...4 Om dette heftet...4 INNLEDNING...5 1 Om identitetsforvaltning...5 2 Krav til skoleeiere...5 2.1 Norsk lovgivning...5 2.2 Generelle

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Nøkkeltall for PHS Bakgrunn prosjektet og organisering av prosjektet Nødvendige avklaringer Behovsforespørsel Anskaffelse Erfaringer

Detaljer

Identitetsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune. Identity Management

Identitetsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune. Identity Management Identitetsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune Identity Management Hva er identitetsforvaltning? Administrasjon av livsløpet til elektroniske brukere Kontrollert oppretting, vedlikehold og fjerning/arkivering

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

Innledning www.nesbru.vgs.no

Innledning www.nesbru.vgs.no Innledning Velkommen til Nesbru videregående skole. Dette informasjonsdokumentet inneholder kort informasjon om IKT-avdelingen på Nesbru og rutiner for nyansatte for at dere skal komme i gang så raskt

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Bærum kommune. Sluttrapport

Bærum kommune. Sluttrapport Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den 13.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5.

Detaljer

Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte

Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte serviceavdelingen Mål for anskaffelsen «Rana kommune har som mål å samhandle internt og eksternt på en sikker, effektiv og miljøvennlig

Detaljer

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Lenvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 2.0 Forprosjektets mål og ramme...

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt.

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt. Kravspesifikasjon for skoleadministrativt program Molde kommune Kommunen har spesifisert en del krav til løsningen, og beskrivelse av ønskelig funksjon. Der hvor vi stiller absolutte krav, må tilbyder

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon

Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon Venke Ingeberg Ringstad Fungerende HR sjef Lovisenberg Diakonale Sykehus Bakgrunn

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/3904-0 Einar Hernborg, B63 15.11.2011

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/3904-0 Einar Hernborg, B63 15.11.2011 MOLDE KOMMUNE Fagseksjon skole Notat Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/3904-0 Einar Hernborg, B63 15.11.2011 Til: Rådmannen Resultat av nasjonale prøver i engelsk 2011 Dette notatet baserer

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning.

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.10.2010 kl. 13:00 Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for

Detaljer

IKT-informasjon elever

IKT-informasjon elever Velkommen til Re videregående! IKT-informasjon elever Denne er primært rettet mot nye elever ved Re vgs, men den kan være et fint oppslagsverk for alle Innhold Velkommen til Re videregående!... 1 Brukerident...

Detaljer

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling Hamar kommune Elin-k Elektronisk meldingsutveksling 30.mars 2009 Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Samarbeid om Etisk kompetanseheving

Samarbeid om Etisk kompetanseheving Samarbeid om Etisk kompetanseheving 1 Et prosjekt i Helse og Velferd i Flekkefjord Kommune Prosjekt start: Høsten 2009 Prosjektet avsluttes: 31.desember 2011 Prosjekt Koordinator: Ingunn Åtland Helen Hjelkrem

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Hjelp vi skal gjennomføre

Hjelp vi skal gjennomføre Hjelp vi skal gjennomføre et NUV-prosjekt Noen prosjektadministrative erfaringer Ved Hugo Nordseth Innhold Prosjekter basis for mine erfaringer Prosjektstyring rammer Prosjekterfaringer Prosjekter med

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Sluttrapport

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Sluttrapport HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

Eigersund Kommune. Sluttrapport. Forprosjekt ELIN-k Egersund

Eigersund Kommune. Sluttrapport. Forprosjekt ELIN-k Egersund Eigersund Kommune Sluttrapport Forprosjekt ELIN-k Egersund 06.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering... 6 5.

Detaljer

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole Fase: Navn: Overgang barnehage / skole 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn FM i Oppland har i år gitt klare føringer på at fokus på tidlig intervenering, sett i forhold til læringsutbytte skal prioriteres. SØVN

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 SAK NR 50-2013 Anskaffelse av portalløsning for styringsinformasjon Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

«Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT

«Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT «Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT Nettbasert (MOOC) videreutdanning av matematikklærere på 5-7 trinn

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

RegionData HANDLINGSPLAN

RegionData HANDLINGSPLAN RegionData HANDLINGSPLAN Planperiode: 2013 Firma... : RegionData Organisasjonsnr.: 990494231 Eier... : Kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom, Skjåk Daglig Leder... : Egil Barhaugen Regiondata Felles IKT

Detaljer

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017 IKT-strategisk plan for Lilleaker skole for perioden 2015-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 2.1 Om strategiprosessen og dokumentet... 3 3 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad Implementering av Kunnskapsløftet i IMTECs mandat Sentrale endringer i Kunnskapsløftet Prioriterte områder i Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseopplæring i grunnopplæringen (UFD). Krav til

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 41-2015 Opplæringskonsept i driftsfasen Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

*Sikkerhetsbehov: K: Konfidensialitet, T: Tilgjengelighet, I: Integritet **Tiltak kan være både organisatoriske og tekniske.

*Sikkerhetsbehov: K: Konfidensialitet, T: Tilgjengelighet, I: Integritet **Tiltak kan være både organisatoriske og tekniske. Risikovurdering Læringsplattform (skole) Eksempler på hendelser er basert på Senter for IKT i utdanningens veiledere for Sikker håndtering av personopplysninger. Dette er kun eksempler og den enkelte skoleeier

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole

Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole Kari Skjølberg Daglig leder i FOT Hva er FOT? Samarbeid mellom 6 fylkeskommuner o Finnmark fylkeskommune o Nord-Trøndelag

Detaljer

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 med utgangspunkt i Strategiplanen for Lillehammerskolen 2008 2012 1 INNLEDNING BAKGRUNN Kompetanseplan for Lillehammerskolen 2009 2012 er en revidert

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 520. Fylkestinget gjorde 15.12.2010 slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS):

Kopi til: Arkivnr.: 520. Fylkestinget gjorde 15.12.2010 slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS): HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 05. juni 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201304785-2/OYDRYD Kopi til: Arkivnr.: 520 Kjøp av nytt skuleadministrativt system (SAS)

Detaljer

Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene

Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene Åfjord kommune vedrørende forprosjekt ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene Godkjent av: Eli Braseth Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen...

Detaljer

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Sluttrapport Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege 16.05.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Skolestart VG1 elever

Skolestart VG1 elever Skolestart VG1 elever Undervisningen i videregående skole krever at alle elevene har datamaskin. Elevene i vidaregående opplæring i Hordaland fylkeskommune har selv ansvar for å skaffe seg PC til skolestart

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune VERDAL KOMMUNE Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Godkjent av: Tone Haugan Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. )

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. ) DEL 1 FEIDE TILKNYTNINGSKONTRAKT K00-000 KONTRAKT mellom UNINETT AS (org nr. 968 100 211) (heretter kalt UNINETT) og Organisasjon (org.nr. ) (heretter kalt Organisasjonen) vedrørende tilknytning og bruk

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

9.4.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.4.0

9.4.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.4.0 9.4.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.4.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra.

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra. Visjonsdokument 1 Introduksjon Dette prosjektet er gitt av Svend Andreas Horgen, og gjennomføres som en prosjektoppgave i faget TDAT3022-A 14H Systemutviklingsprosjekt ved HiST, AiTEL. Hensikten med dette

Detaljer

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Innhold HVA ER KUNNSKAP.NO?... 3 Læremidlene på Kunnskap.no... 3 Brukerroller... 4 1. Hvordan logge seg inn?... 5 2. Endre passord... 5 3. Skoleadministrators

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

IKT-strategiplan for. Fræna vidaregåande skole. for perioden 2009-2011

IKT-strategiplan for. Fræna vidaregåande skole. for perioden 2009-2011 IKT-strategiplan for Fræna vidaregåande skole for perioden 2009-2011 IKT-ABC 2008 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Situasjonsbeskrivelse... 4 4 Kritiske suksessfaktorer... 5 5 Visjon... 6 6 Pedagogisk

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Ressursskole for samisk

Ressursskole for samisk SAMISK SPRÅK Ressursskole for samisk Videregående sørsamiske ressursskoler BAKGRUNN Politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet har pekt på Grong og Røros videregående skoler som sørsamiske ressursskoler.

Detaljer