Rapport om innføring av Feide i fem kommuner i Hedmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om innføring av Feide i fem kommuner i Hedmark"

Transkript

1 Rapport om innføring av Feide i fem kommuner i Hedmark Stor-Elvdal Åmot Trysil Engerdal Våler i Solør

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Hensikt Målsetting Om kommunene Forankring Forutsetninger Organisering Anskaffelse, opplæring og bruk av SAS Dokumenter Ressursbruk, kostnader, finansiering Tekniske forhold Erfaringer Vedlegg Nettsider... 11

3 1. Bakgrunn Hedmark fylkeskommune har innført Feide i videregående opplæring med om lag brukere. Gjennom arbeidet med innføringen har fylkeskommunens IKT-avdeling, som holder til i Fylkeshuset på Hamar, bygd opp kompetanse på utvikling og drift av en brukeradministrativ løsning (BAS). Fylkeskommunens BAS-løsning, Buddy, er basert på programvare fra Microsoft. Undervisningsdepartementet ønsket i 2006 at IKT-avdelingen fikk en aktiv rolle i innføringen av Feide i grunnopplæringen i Hedmark. Høsten 2007 ble det etablert et forprosjekt med fylkeskommunen og fylkesmannen som prosjekteiere gjennom Enhetsrådet. Tidlig i forprosjektet rettet KS i Hedmark, som var representert i forprosjektgruppen, en henvendelse til rådmennene i en rekke kommuner i Hedmark der de ble spurt om de var interessert i et intervju i forbindelse med et forprosjekt om Feide. Flere kommuner svarte positivt på henvendelsen. Under intervjuene ble det lagt vekt på å avklare systemoversikter, inkludert skoleadministrative systemer. På bakgrunn av disse intervjuene ble det laget en anbefaling fra forprosjektet om å gå videre med kommunene Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal (SÅTE-kommunene). Senere ble også Våler kommune i Solør med. De fem kommunene omtales i denne rapporten som pilotkommunene. Forprosjektet, som ble avsluttet januar 2007, anbefalte oppstart av et FEIDE-innføringsprosjekt ledet av IKT-avdelingen i Hedmark fylkeskommune. Det ble videre anbefalt at prosjektet skulle baseres på fylkeskommunens BAS-løsning. Denne prosjektrapporten dokumenterer prosessen frem til ferdig etablert Feide-løsning for de fem pilotkommunene, og skal kunne brukes når andre skal etablere BAS-løsninger i kommune- Norge. Prosjektrapporten gir ikke noe inngående beskrivelse av konseptet Feide. For de som vil ha mer kunnskap om Feide kan laste ned veiledningsmateriale fra nettsiden til UNINETT ABC. Eksempel på veiledningsmateriale er: En kode i mitt hode (Innføring i konseptet Feide) Fem faser i et Feide prosjekt (Info om generelle Feide-faser for en skoleeier) Datavask og rutiner (Info om datavask og rutiner for behandling av personinformasjon) Feide for beslutningstakere (Viktige grunner for å sette i gang et lokalt Feide-prosjekt) 2. Hensikt Hensikten med innføringsprosjektet har vært at drøye brukere, i barne- og ungdomsskolen i de fem pilotkommunene, skal få hver sin unike elektroniske identitet som de kan bruke i den digitale skolehverdagen. Det innebærer at samme brukernavn og passord vil gi tilgang til både nettbaserte læringsressurser nasjonalt og ved egen skole. Innføringsprosjektet skulle også belyse forhold som er knyttet til anskaffelse og bruk av skoleadministrativt system (SAS) som kildesystem. I tillegg var det viktig å få belyst spørsmålet om innføring av Feide i kommuner som drifter sin IKT gjennom et interkommunalt samarbeid, og en kommune som drifter IKT selv. 3. Målsetting Målet med dette innføringsprosjektet har vært at innen 1. januar 2009 skal de fem pilotkommunene være knyttet til Buddy i tråd med Kunnskapsdepartementets satsning på Feide. Dette innebærer både at den tekniske løsningen skal være på plass og at identiteter for alle brukerne skal være utstedt. Side 2 av 12

4 4. Om kommunene SÅTE-kommunene SÅTE-kommunene inngikk i 2002 et ASP-samarbeid om felles it-systemer og etablerte et driftssenter på Rena som betjener de fire kommunene. For undervisningssektoren driftes blant annet Oppad (SAS), Moodle (LMS) og Active Directory AD (felles ressursdatabase). ASP-samarbeidet har ingen formell organisering, det er et samarbeid bygd på arbeidsdeling mellom kommunene uten organisatorisk overbygning. Rådmennene i de fire kommunene utgjør styret for ASP-samarbeidet. Kommune: Stor-Elvdal Åmot Trysil Engerdal Antall skoler: Antall elever/lærere Våler kommune I 2007 inngikk Våler kommune en driftsavtale med fylkeskommunens IKT-avdeling. Avtalen sikrer brukerne i grunnskolen tilgang til fylkeskommunens datatjenester. Rundt 475 elever og lærere, fordelt på tre barneskoler og en ungdomsskole, har tilgang til blant annet lagringsområder på sentrale servere, e-post og kontorstøtteprogrammer. Som en del av avtalen er Våler kommune tilkoblet det fylkeskommunale bredbåndsnettet. 5. Forankring Prosjektplanen ble høsten 2007 behandlet og tatt til etterretning av administrativ ledelse i fylkeskommunen. Fylkesrådet ble også orientert om prosjektet. Senere har Fylkesrådet hatt saken til politisk behandling der de godkjente fylkeskommunens deltakelse i innføringsprosjektet. I desember 2007 ble prosjektet presentert for styret i ASP-samarbeidet, og for Regionrådet for Sør-Østerdal representert ved regionens ordførere og en representant for Fylkesrådet. I februar 2008 ble innføringsprosjektet presentert for rektorer, avdelingsledere og andre skolefolk fra de fire SÅTE-kommunene (i alt 40 deltakere), og for skoleutvalget og rådmannen i Våler kommune. Pilotkommunene ved rådmennene har signert hver sin avtale med Hedmark fylkeskommune der de forpliktet seg til å delta i prosjektet (vedlegg 2). Prosjektplanen fulgte med som et vedlegg til avtalen (vedlegg 1). 6. Forutsetninger Rammebetingelsene for innføringsprosjektet forelå ved prosjektstart. Disse var: Buddy skal benyttes som teknisk plattform for Feide. For at prosjektet skal kunne gjennomføres innen tidsfristen må en nyutviklet versjon av Buddy (v 2.0) være på plass Pilotkommunene må anskaffe et skoleadministrativt system (SAS) Datagrunnlaget i SAS skal tilfredsstille kvalitetskravene for Feide Eksporten av personinformasjonen fra SAS må tilpasses Buddy Den tekniske løsningen for generering av brukere må følge Feide sine krav 7. Organisering Innføringsprosjektet ble ledet av en prosjektkoordinator fra fylkeskommunens IKT-avdeling. De lokale prosjektgruppene ble ledet av ressurspersoner som også var med i sentral prosjektgruppe. Alle involverte parter har i prosjektperioden utarbeidet egne arbeidsplaner og de har ført timelister (Vedlegg 13). Side 3 av 12

5 Styringsgruppe Sentral prosjektgruppe Prosjektgruppe Våler kommune Prosjektgruppe SÅTE-kommunene Stor-Elvdal Åmot Trysil Engerdal Organisering av prosjektet på fylkesplan: Sentral prosjektgruppe: Tor Olav Blostrupmoen - IKT-avdelingen (prosjektkoordinator) Inger Lise Skaret IT-seksjonen, Våler kommune Harald Torbjørnsen SÅTE-kommunene Styringsgruppen: Jan Ottar Nipen - SÅTE-kommunene Finn David Nilsen - IT-seksjonen, Våler kommune Kirsten Norberg - IKT-avdelingen, Hedmark fylkeskommune Morten Dahl - UNINETT ABC Inger Oddrun Sverkmo/Erik Øyen - KS i Hedmark Prosjektgruppen har hatt regelmessige møter, minimum hver 4. uke. UNINETT ABC har jevnlig fått tilsendt tilstandsrapporter. Medlemmer i styringsgruppen er blitt holdt orientert skriftlig og muntlig underveis i prosjektet. De to lokale prosjektlederne har orientert sine egne organisasjoner. Organisering av prosjektet i SÅTE-kommunene: Interkommunal prosjektgruppe: Harald Torbjørnsen - prosjektleder Svein Rybråten - skolefaglig ansvarlig i Stor-Elvdal Toril Grøtte - skolefaglig ansvarlig i Åmot Magne Martinsen - skolesjef i Trysil Lage Trangsrud - fagsjef i Engerdal Prosjektet ble for øvrig bemannet av personale fra skoleledelse og merkantilt nivå på skolene. Organisering av prosjektet i Våler kommunene: Følgende har hatt gjennomføringsansvaret for lokal Feide-innføring: Finn David Nilsen - IT-leder Inger Lise Skaret - IT-konsulent Skolefaglig ansvarlig i Våler kommune har hele veien blitt holdt orientert om status og fremdrift i prosjektet. Side 4 av 12

6 8. Anskaffelse, opplæring og bruk av SAS SÅTE-kommunene benyttet WIS Skole som skoleadministrativt system til føring av karakterer og fravær før de ble med i innføringsprosjektet, men kun til bruk i ungdomsskolene. Ved barneskolene benyttet de et papirbasert arkiv til oppbevaring av personinformasjonen. Våler kommune benyttet WIS Skole i barne- og ungdomsskolen før de ble med i innføringsprosjektet. I tillegg ble personinformasjon lagret i et papirbasert arkiv hos den registreringsansvarlige ved hver skole. Pilotkommunene hadde bra kontroll med hvor persondata ble oppbevart/lagret, og hva som ble registrert om den enkelte bruker. De ble derfor tidlig ferdig med kartlegging og kvalitetssikring av sine persondata. Pilotkommunene utarbeidet felles anbudsstrategi for anskaffelse av et skoleadministrativt system. Kravspesifikasjonen som ble benyttet er lagt ved rapporten (vedlegg 3). Etter noen avklarende runder falt valget på Oppad Grunnskole. Hos SÅTE-kommunene ble SAS installert på en felles server, men med fire helt atskilte og uavhengige databaser. Våler kommune installerte SAS på en server som de drifter selv. Leverandøren av SAS startet tidlig arbeidet med å tilpasse applikasjonen til grensesnittformatet ABC Enterprise. Tilpasningen sørger for eksport av brukerdata mellom SAS og Buddy. Eksporten ble kvalitetssikret ved at det ble foretatt et uttrekk (på xml-format) av reelle brukerdata fra de involverte skolene. Fra skolestart 2008 tok pilotkommunene i bruk Oppad Grunnskole i fullskala. SAS-opplæring Rett etter at SAS var ferdig installert, gjennomførte pilotkommunene opplæring av personell med ansvar for registrering av persondata. SÅTE-kommunene gjennomførte til sammen 12 dager med opplæring av skoleledere, merkantilt ansatte og superbrukere. I tillegg har det vært holdt et par workshop-samlinger for merkantilt ansatte og superbrukere. Det er bestemt at slike samlinger skal gjennomføres med en ramme på inntil fire samlinger i året. Lærerne har fått opplæring i bruk av en web-modul for fravær/karakterføring. Det er skolelederne som har fått ansvaret for videre kompetanseheving i egen kommune. Våler kommune gjennomførte et 3,5 dagers kurs for skoleledere og merkantilt ansatte på skolene. I løpet av dette kurset ble det lagt inn fagkoder/basisgrupper og det ble definert klasser i kildesystemet. I tillegg har kommunen hatt en ekstra kursdag for sine tre systemansvarlige som alle er knyttet til undervisningssektoren. 9. Dokumenter For at skoleeiere skal kunne knytte seg til Feides innloggingstjeneste må de tilfredsstille en del krav. Det er krav blant annet til behandling av personopplysninger, krav om IKT-reglement og krav knyttet til den tekniske løsningen. Pilotkommunene har innført rutinehåndbok som beskriver rutiner rundt behandlingen av persondata (vedlegg 4 og 5). Rutinene er basert på gjeldende lovverk om personvern, og veiledningsmateriell fra UNINETT ABC. Med utgangspunkt i et forslag til IKT-reglement fra UNINETT ABC, har pilotkommunene innført et lokalt tilpasset reglement (vedlegg 6 og 7). Pilotkommunene har også innført diverse avtaler beregnet på elever og lærere (vedlegg 8-12). Side 5 av 12

7 I tillegg til de ovennevnte dokumentene, har fylkeskommunens IKT-avdeling utarbeidet alle relevante dokumenter rundt den tekniske Feide-løsningen (vedlegg 14-16). 10. Ressursbruk, kostnader, finansiering Ressursforbruk, kostnader for pilotkommunene Pilotkommunene har dekket alle kostnader rundt etableringen av det skoleadministrative systemet, kostnader rundt lokal tilpasning av BAS og kostnader forbundet med møtevirksomhet. Det er ført oversikt over ressursbruk og kostnader. Vedlegg 14 viser et eksempel på en slik oversikt. Tabellen nedenfor og på neste side viser et samlet ressursforbruk og kostnader forbundet med innføringen av Feide i de fem pilotkommunene. De som har vært involvert fra pilotkommunene er skoleledere, merkantilt ansatte, IKT-driftspersonell, pluss lokale prosjektledere. Ressursbruken til SÅTE-kommunene har for det meste vært knyttet til prosessen rundt anskaffelse av SAS, møtevirksomhet, implementering, kvalitetssikring av brukerdatabasene og opplæring i bruk av SAS. Resten av ressursbruken har vært relatert til tekniske forhold rundt BAS-etableringen. Kostnader til kjøp og drift av server kommer i tillegg. Side 6 av 12

8 For Våler kommune sitt vedkommende har ressursbruken kun vært knyttet til prosessen rundt anskaffelse av SAS, møtevirksomhet, implementering, kvalitetssikring av brukerdatabasene og opplæring i bruk av det skoleadministrative systemet. Ressursforbruk, kostnader for Hedmark fylkeskommune I prosjektperioden frem til har partene dekket egne kostnader. For fylkeskommunens vedkommende har det vært kostnader med prosjektkoordinering og det tekniske rundt sentral/lokal tilpasning av BAS-løsningen. Prosjektkoordineringen representerer en kostnad på drøye kroner. Det tekniske representerer en kostnad på drøye kroner. Av dette beløpet er ca kroner knyttet til oppgradering av Buddy og Feide-tilpasning av SAS. Dette er to engangsaktiviteter som andre kan benytte dersom Buddy-løsningen brukes. Selvkostbaserte driftskostnader Fra januar 2009 vil tilknytningen de fem pilotkommunene har til fylkeskommunens Feideløsning gå over i ordinær driftssituasjon. Det vil bli inngått en avtale mellom hver enkelt kommune og Hedmark fylkeskommune om drift av Feide. Driftskostnadene er ment å være selvkostbasert. 11. Tekniske forhold For SÅTE-kommunene skjer mest mulig av dataflyten lokalt, for eksempel passordsynkronisering. Med den valgte løsningen ble det ikke nødvendig med noen spesialtilpasning mellom driftsmiljøet til fylkeskommunen og driftsmiljøet til SÅTE-kommunene. Prinsippskissen nedenfor viser dataflyten fra SAS gjennom Buddy og videre til SÅTEkommunenes lokale AD og ADAM (Feide-katalog). Detaljer rundt dataflyten er dokumentert i vedlegg 16. Side 7 av 12

9 Når det gjelder grunnskolene i Våler kommune blir eksport/import av brukerkontoer ivaretatt gjennom fylkeskommunens AD-løsning som disse skolene er en del av gjennom driftsavtalen Våler kommune har med fylkeskommunens IKT-avdeling. Prinsippskissen nedenfor viser dataflyten fra lokal SAS-server til Våler kommune gjennom Buddy og videre til fylkeskommunens AD/ADAM. Utvikling av konnektorer Medio november 2008 ble det utviklet/programmert konnektorer beregnet på eksport/import av persondata mellom Buddy og den felles ressursdatabasen til SÅTE-kommunene. Utviklingen av konnektorene ble gjennomført i et nært samarbeid med en underleverandør. Konnektorene ble grundig testet i et simulert driftsmiljø en fjorten dagers tid før de ble en integrert del av produksjonsmiljøet. Felles forståelse av teknisk løsning Utover høsten 2008 meldte SÅTE-kommunenes driftssenter et behov for en dypere forståelse av den tekniske løsningen. Det ble derfor holdt et møte om saken. Fylkeskommunens IKT-avdeling stilte i møtet med prosjektkoordinator og teknisk ansvarlig for Buddy. SÅTE-kommunene var representert ved blant annet lederen av ASP-samarbeidet med to av hans IT-medarbeidere samt lokal prosjektleder. I tillegg til den tekniske gjennomgangen ble det i møtet enighet om en fordeling av oppgaver rundt den tekniske integreringen av Feide-løsningen. I forkant av dette møtet ble det satt av en hel dag for involverte teknikere til en grundig gjennomgang av alle relevante skisser og beskrivelser. Passordhåndtering I SÅTE-kommunene styres passord i utgangspunktet av lokal AD. Det var imidlertid ønskelig at mest mulig av passordhåndteringen foregår så nærme brukeren som mulig, for eksempel gjennom en webside for administrering av brukere. Teamledere eller kontaktlærere på skolen har fått tilgang til en intern webside. Ved å taste inn elevens navn kan lærerne legge opp nye passord til elevene. Passordet endres da i ressursdatabasen og synkroniseres videre med lokal Feidemotor. På en nettside driftet av Hedmark fylkeskommune kan lokale IKT-ansvarlige hente ut lister med førstegangs brukerid og passord på alle elevene innenfor sitt ansvarsområde. LMS SÅTE-kommunene benytter LMS-verktøyet Moodle som er installert på server i felles driftssentral. På oppdrag fra UNINETT ABC har et firma begynt å utvikle en modul som skal gjøre det mulig med Feide-innlogging i Moodle. I skrivende stund er ikke modulen ferdig utviklet. Inntil videre foregår det eksport av brukerdata direkte mellom ressursdatabasen og Moodle serveren. Side 8 av 12

10 Våler kommune benytter LMS-verktøyet Fronter som er Feide-tilpasset. Det betyr at Fronter får nødvendige brukerdata eksportert fra fylkeskommunens BAS-løsning. Elever og lærere i Våler kan dermed skaffe seg tilgang til områder i Fronter gjennom sin Feide-identitet. Påloggingstjenesten Moria Hver av de fire SÅTE-kommunene benytter sitt offisielle domenenavn for registrering i Feides nasjonale påloggingstjeneste (Moria). Våler kommune har valgt å benytte valerskolene.no som sitt offisielle domenenavn. 12. Erfaringer Nedenfor er det beskrevet de viktigste erfaringene i dette innføringsprosjektet. Erfaringer som kan ha overføringsverdi for andre kommuner som skal starte et Feide innføringsprosjekt: Samarbeid på tvers av kommunene Det ble erfart at det var viktig med en god prosjektplan der mål, ansvarsfordeling, milepæler og oppgaveomfang var klart definert. Det ble videre konstatert at det var viktig med forankring av prosjektet på øverste ledernivå i kommunen, og at prosjektet ble gitt høy prioritet fra første dag. Det var også av betydning med gode rapporteringsrutiner. Innføringen av Feide i SÅTE-kommunene ble organisert som et skoleprosjekt og ikke et IKTprosjekt. IT-driftspersonell ble koblet inn ved behov. På det viset ble Feide-prosjektet godt forankret i skoleledelsen i de fire kommunene. Noe som igjen var med på å sikre at skolene gjennomførte kartlegging, høringer, registreringer og innføring av IKT-reglement i henhold til progresjonsplanen. I et kommunesamarbeid forutsetter dette at det er på plass en prosjektledelse med tillit i skoleverket og med delegert myndighet. Gjennom en egen prosjektleder i ca 20 % stilling og med delegert myndighet fra rådmannsnivå til skolefaglige ansvarlige i de involverte kommunene, i tillegg til faktorene beskrevet ovenfor, ble innføringen av Feide en god prosess. Erfaringer relatert til prosjektorganiseringen - organisatoriske forhold Teknisk gruppe var ikke en del av prosjektorganiseringen, men burde så avgjort ha vært det. Dette både for å forankre prosjektet i involverte driftsmiljøer, og for å ha en gruppe som kan håndtere tekniske problemstillinger i prosjektet. Teknisk gruppe bør ha regelmessig kontakt med hverandre og med den sentrale prosjektgruppen. SAS-spesifikke erfaringer Minst en dedikert person i hver kommune anbefales øremerket til registrering av persondata i SAS, og vedkommende bør ha en god tilknytning til SAS. Det er ugunstig med små merkantile stillingsbrøker, noe som igjen kan føre til for lite bruk av SAS. Konsekvensen vil være at det tar uforholdsmessig mye tid hver gang noe skal gjøres i programmet. Det er derfor bedre med større stillingsbrøker og utvidet ansvarsområde. I mindre kommuner kan det for eksempel være rasjonelt med en felles merkantil stilling som betjener flere skoler, alt avhengig av størrelsen på skolene. Det er viktig å få på plass tidlig fagkoder som skal brukes, samt få avklart hvilke felter i SAS som skal fylles ut med brukerinformasjon. Skolelederne bør sette av tid til kompetanseheving og erfaringsutveksling i bruk av SAS Side 9 av 12

11 BAS-spesifikke erfaringer Før dette innføringsprosjektet kom i gang ble det besluttet at BAS-løsningen til Hedmark fylkeskommune skulle brukes som teknisk plattform for Feide. I andre Feide-prosjekter er det nødvendig å ta hensyn til at valg av BAS må inn som en tidligaktivitet i prosjektet. Det samme gjelder valg av løsning for automatisk generering av lokale brukernavn som enten kan utføres i BAS eller i SAS. Feide-organisasjonen krever at et lokalt brukernavn som skal inngå i et Feide-navn må være unikt (eks: Styret i ASP-samarbeidet konkluderte tidlig at IT-miljøet i SÅTE-kommunene var for lite til å kunne etablere og drifte et BAS på egenhånd. På grunn av manglende kapasitet og kompetanse i eget IT-miljø, samt for høye investerings- og driftskostnader knyttet til utstyr og programvare besluttet styret i ASP-samarbeidet å inngå en avtale med Hedmark fylkeskommune om drift av BAS. Tekniske erfaringer Det må besluttes tidlig om den tekniske arkitekturen skal være en intern/ekstern løsning. På grunn av måten søknaden om Feide-godkjenning er utformet, bør rådmenn og itdriftspersonell få opprettet hver sin Feide-identitet med klart definerte funksjoner/roller/ aktiviteter gjennom kildesystemet SAS. Det må besluttes tidlig hvilke offisielle domenenavn som skal benyttes i påloggingstjenesten Moria. Feide-organisasjonen krever av skoleeier at Moria får tilgang til en viss informasjonsmengde om hver enkelt Feide-bruker. Informasjonen skal ligge på en autentiseringsserver (Feide-katalog) som kan driftes lokalt. Eksempler på informasjon som skal ligge i Feide-katalogen er fornavn, etternavn, fødselsnummer, rolle ved organisasjonen og e-postkonto. SÅTE-kommunene har ikke etablert e-postserver for elevene. Dermed ble disse elevene oppført uten e-postadresse i Feidekatalogen, noe som ikke ble godkjent av Feide-organisasjonen. For å komme rundt dette problemet ble det avtalt med Feide-organisasjonen at så lenge SÅTE-kommunene ikke har egen e-postløsning for elevene, kan hver enkelt elev knyttes til sin kommunes offisielle kontaktadresse (eks: Side 10 av 12

12 13. Vedlegg 1. Prosjektplan 2. Avtale om deltakelse i innføringsprosjektet 3. Kravspesifikasjon - anskaffelse av SAS 4. Rutinehåndbok for behandling av persondata (SÅTE) 5. Rutinehåndbok for behandling av persondata (Våler) 6. IKT - reglement (SÅTE) 7. IKT - reglement (Våler) 8. Elevavtale om bruk av IKT i skolen 1-3 klasse (SÅTE) 9. Elevavtale om bruk av IKT i skolen 4-10 klasse (SÅTE) 10. Diverse elevavtaler om bruk av IKT i skolen (Våler) 11. Kontrakt - utlån av bærbar-pc (SÅTE) 12. Kontrakt - utlån av bærbar PC (Våler) 13. Eksempel på ressurs/kostnadsføring 14. Teknisk Feide-skisse (prinsippskisse) 15. Veiledning i installasjon av lokal Feide-katalog (ADAM) 16. Dataflytskjema komponenter, skisse 17. Eksempel på Feide-søknad 14. Nettsider Side 11 av 12

Generell Feide-arkitektur

Generell Feide-arkitektur Generell Feide-arkitektur Introduksjon Feide er i stor grad innført i universitets- og høgskolesektoren, og blir nå innført i grunnopplæringen. Samtlige fylkeskommuner er enten ferdige eller godt i gang

Detaljer

Feide Nøkkel til den digitale skolen

Feide Nøkkel til den digitale skolen Feide Nøkkel til den digitale skolen Narvik, 2008-04-24 Snorre Løvås www.uninettabc.no Digitale tjenester. 2 Digitale tjenester krever pålogging 3 Hva vi ser Større tilfang av tjenester Tjenester til ansatte,

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) UNINETT ABC har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa Hva er Feide?

Detaljer

transen snasenrot trenissen trondegutten127 hansetrondsen nesnah dnort trendnissen Trond Hansen kosebamsen84 trasen batman trikaahansen02 trusehasen

transen snasenrot trenissen trondegutten127 hansetrondsen nesnah dnort trendnissen Trond Hansen kosebamsen84 trasen batman trikaahansen02 trusehasen transen snasenrot trenissen trondegutten127 hansetrondsen nesnah dnort trendnissen Trond Hansen kosebamsen84 trasen batman trikaahansen02 trusehasen troeffelheisan 2romshansen Trond Hansen Nå er det mulig

Detaljer

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse IKT-ABC En ledelsesstrategi for digital kompetanse Hans Olav Hellem, Prosjektleder IKT-ABC, ITU/MAKING WAVES Vibeke Kløvstad, Faglig ansvarlig IKT-ABC, ITU 1 Oversikt I. Bakgrunn og mål II. Veiledningsmaterialet

Detaljer

Kvalitetssikring av feideforvaltningen. Senter for IKT i Utdanningen 24.April 2013 Harald Torbjørnsen

Kvalitetssikring av feideforvaltningen. Senter for IKT i Utdanningen 24.April 2013 Harald Torbjørnsen Kvalitetssikring av feideforvaltningen Senter for IKT i Utdanningen 24.April 2013 Harald Torbjørnsen 3 Hva er målet? Hva må ligge til grunn? Stabil drift Kompetanse til å bruke Kompetanse på pedagogisk

Detaljer

Bilag 2 til konkurransegrunnlag del II: Kravspesifikasjon

Bilag 2 til konkurransegrunnlag del II: Kravspesifikasjon ilag 2 til konkurransegrunnlag del II: Kravspesifikasjon Side 1 av 10 Kravspesifikasjon I 2008 startet et prosjekt for å etablere et felles skoleadministrativt system for grunnskole, SFO og barnehage.

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Eigersund kommune. Rutinene beskrevet i dette dokumentet er alle pliktige til å sette seg inn i og følge!

Eigersund kommune. Rutinene beskrevet i dette dokumentet er alle pliktige til å sette seg inn i og følge! Eigersund kommune Rutinehåndbok for behandling av persondata i skoleverket Rutinene beskrevet i dette dokumentet er alle pliktige til å sette seg inn i og følge! «Organisasjonen må ha skriftlige retningslinjer

Detaljer

FREMDRIFTSPLAN/STATUS INNFØRING FOR OPPAD I HALLINGDALSREGIOEN.

FREMDRIFTSPLAN/STATUS INNFØRING FOR OPPAD I HALLINGDALSREGIOEN. FREMDRIFTSPLAN/STATUS INNFØRING FOR OPPAD I HALLINGDALSREGIOEN. Sist oppdatert: 29.10. Dato Sak Mål Ansvarlig Dato godkjent Kommentar PROSJEKT OPPVEKST ( BARNEHAGE OG SKOLE ) INFO INTEGRASJONER Info Int:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2-4 Utvalg: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Orienteringssaker: Årsregnskap Tilsettinger

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020 Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2016 Innhold Kompetanse for et digitalt samfunn 2 Om pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 3 Mål for IKT-strategien

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE)

Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE) Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE) Skrevet av Harald Torbjørnsen 09. mars 2017 Sluttrapport for pilotering av Feide med SSO på G Suite, produsert i samarbeid mellom Narvik kommune og Senter

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

FEIDE eid for utdanningssektoren. Kristine Sevik og Morten Dahl, UNINETT ABC

FEIDE eid for utdanningssektoren. Kristine Sevik og Morten Dahl, UNINETT ABC FEIDE eid for utdanningssektoren Kristine Sevik og Morten Dahl, UNINETT ABC www.uninettabc.no Kort, kort om Feide Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for pålogging til digitale tjenester i

Detaljer

Rutiner for behandling av persondata Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra

Rutiner for behandling av persondata Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra Rutiner for behandling av persondata Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra Rutinene er basert på gjeldende lovverk om personvern og veiledningsmateriell Innholdsfortegnelse 1 Registrering av personopplysninger

Detaljer

Strategisk IKT-ledelse. Harald Torbjørnsen 19.11.2015

Strategisk IKT-ledelse. Harald Torbjørnsen 19.11.2015 Strategisk IKT-ledelse Harald Torbjørnsen 19.11.2015 Et bilde av IKT innføringen i norsk skole hvorfor «virker det ikke» finn to feil! Problemet er at vi forsøker å bruke IKT for å forbedre en 200+ år

Detaljer

OM!DETTE!DOKUMENTET! 3! GENERELLE!ELEMENTER!I!EN!PROSJEKTPLAN! 3! ORGANISERE!PROSJEKTET! 4! MILEPÆLER!OG!HOVEDAKTIVITETER! 6!

OM!DETTE!DOKUMENTET! 3! GENERELLE!ELEMENTER!I!EN!PROSJEKTPLAN! 3! ORGANISERE!PROSJEKTET! 4! MILEPÆLER!OG!HOVEDAKTIVITETER! 6! OMDETTEDOKUMENTET 3 GENERELLEELEMENTERIENPROSJEKTPLAN 3 ORGANISEREPROSJEKTET 4 MILEPÆLEROGHOVEDAKTIVITETER 6 VEDLEGG1:EKSEMPELINFORMASJONSPLAN 11 VEDLEGG2 EKSEMPELPÅSTATUSRAPPORT 12 Side2 OMDETTEDOKUMENTET

Detaljer

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 Saksframlegg FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar IKT- reglement for grunnskole

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet,

Detaljer

Grupper og informasjonsflyt i Feide

Grupper og informasjonsflyt i Feide Grupper og informasjonsflyt i Feide Skrevet av Snorre Løvås, 2013-03- 17. Med jevne mellomrom får vi i Feide spørsmål om hvorfor Feide- tjenester ikke kan få utlevert informasjon om elever og læreres et_eller_annet

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72 DELTAGELSE I HALD-PROSJEKT EKOMMUNE/FEIDE Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune skal delta i HALD-prosjektet

Detaljer

Datavask og rutiner beste praksis

Datavask og rutiner beste praksis Datavask og rutiner beste praksis Veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å

Detaljer

IT-sikkerhet i skoler og barnehager i Valdres og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport fra 2012

IT-sikkerhet i skoler og barnehager i Valdres og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport fra 2012 KOMMUNEREVISJON IKS Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS IT-sikkerhet i skoler og barnehager i - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport fra 2012 Formål: Undersøke om kommunene i Hallingdal

Detaljer

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Lenvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 2.0 Forprosjektets mål og ramme...

Detaljer

Elverumskolen samler inn personopplysninger:

Elverumskolen samler inn personopplysninger: Innhold Elverumskolen samler inn personopplysninger:... 1 1.1 Registrering av personopplysninger... 1 1.2 Endring av personopplysninger... 4 1.3 Sletting av personopplysninger... 5 Elverumskolen samler

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Tromsø 13. oktober 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet, KS. Jørn Hanssen, Fagkoordinator

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

BEVILGNING AV MIDLER TIL ANSKAFFELSE AV SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM

BEVILGNING AV MIDLER TIL ANSKAFFELSE AV SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM Saknr. 12/2447-2 Ark.nr. Saksbehandler: Egil Nilsen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. 2. Hedmark fylkeskommune vil delta i det videre samarbeidet mellom

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Svar - Tydal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: mona.moan.lien@tydal.kommune.no Innsendt av: Mona Moan

Detaljer

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Nøkkeltall for PHS Bakgrunn prosjektet og organisering av prosjektet Nødvendige avklaringer Behovsforespørsel Anskaffelse Erfaringer

Detaljer

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Verdal kommune Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i

Detaljer

Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte

Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte serviceavdelingen Mål for anskaffelsen «Rana kommune har som mål å samhandle internt og eksternt på en sikker, effektiv og miljøvennlig

Detaljer

Datavask og rutiner beste praksis

Datavask og rutiner beste praksis temahefte Datavask og rutiner beste praksis Innhold Om UNINETT ABC...4 Om dette heftet...4 INNLEDNING...5 1 Om identitetsforvaltning...5 2 Krav til skoleeiere...5 2.1 Norsk lovgivning...5 2.2 Generelle

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene.

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Skedsmo kommune Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. 02.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Bærum kommune. Sluttrapport

Bærum kommune. Sluttrapport Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den 13.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5.

Detaljer

INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN

INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN Selbu kommune Sektor oppvekst INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN Utviklingsplan 2017 2018 Utarbeidet april 2017 Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Gjelbakken 15, 7580 Selbu Gjelbakken 15 73816700

Detaljer

Identitetsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune. Identity Management

Identitetsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune. Identity Management Identitetsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune Identity Management Hva er identitetsforvaltning? Administrasjon av livsløpet til elektroniske brukere Kontrollert oppretting, vedlikehold og fjerning/arkivering

Detaljer

IKT STRATEGI NES - SKOLEN

IKT STRATEGI NES - SKOLEN IKT STRATEGI NES - SKOLEN Innhold Innledning... 3 Strategier rettet mot elevene... 4 Strategier rettet mot skoleledelse og lærere... 4 Strategier rettet mot økonomi og infrastruktur... 4 Strategier rettet

Detaljer

Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon

Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon Venke Ingeberg Ringstad Fungerende HR sjef Lovisenberg Diakonale Sykehus Bakgrunn

Detaljer

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Prosjektplan KLARE Autismeprosjekt 2010 2012 Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Fra prosjekt til daglig drift. En modell

Detaljer

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning.

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.10.2010 kl. 13:00 Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Mattelyst Oppdatert sept -13

Mattelyst Oppdatert sept -13 Dovre Lesja Lom Sel Skjåk Vågå Prosjektbeskrivelse for Nord-Gudbrandsdal-prosjektet våren 2013 våren 2016 Mattelyst Oppdatert sept -13 Innholdsfortegnelse Mål...2 Forankring...2 Tiltak...2 På administrativt

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

Fase: Forstudie Navn: Lære å lære

Fase: Forstudie Navn: Lære å lære Fase: Forstudie Navn: Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Føringer i Kunnskapsløftet, læringsplakaten I Kommunedelplan for undervisning har NLK følgende målsettinger: Øke læringsutbytte hos elevene

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Elin Danielsen. Sander Torneus Pernille Dahl Johnsen

Elin Danielsen. Sander Torneus Pernille Dahl Johnsen Prosjektrapport utvikling av plattformen scenefolk.no Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Prosjektmedarbeidere: Enkeltoppgaver: HATS Kari Lydersen Lisa Helstrøm Jørgensen Elin Danielsen Irene Rasmussen

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Bærbar elev-pc. i Hedmark fylkeskommune. Skolestart Vg1 2013

Bærbar elev-pc. i Hedmark fylkeskommune. Skolestart Vg1 2013 Bærbar elev-pc i Hedmark fylkeskommune Skolestart Vg1 2013 Generell informasjon om PC-ordningen i Hedmark fylkeskommune 2013 Hvorfor bærbar elev-pc? I Kunnskapsløftet er digital kompetanse definert som

Detaljer

Innledning www.nesbru.vgs.no

Innledning www.nesbru.vgs.no Innledning Velkommen til Nesbru videregående skole. Dette informasjonsdokumentet inneholder kort informasjon om IKT-avdelingen på Nesbru og rutiner for nyansatte for at dere skal komme i gang så raskt

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt.

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt. Kravspesifikasjon for skoleadministrativt program Molde kommune Kommunen har spesifisert en del krav til løsningen, og beskrivelse av ønskelig funksjon. Der hvor vi stiller absolutte krav, må tilbyder

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune VERDAL KOMMUNE Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Godkjent av: Tone Haugan Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Hjelp vi skal gjennomføre

Hjelp vi skal gjennomføre Hjelp vi skal gjennomføre et NUV-prosjekt Noen prosjektadministrative erfaringer Ved Hugo Nordseth Innhold Prosjekter basis for mine erfaringer Prosjektstyring rammer Prosjekterfaringer Prosjekter med

Detaljer

Samarbeid om Etisk kompetanseheving

Samarbeid om Etisk kompetanseheving Samarbeid om Etisk kompetanseheving 1 Et prosjekt i Helse og Velferd i Flekkefjord Kommune Prosjekt start: Høsten 2009 Prosjektet avsluttes: 31.desember 2011 Prosjekt Koordinator: Ingunn Åtland Helen Hjelkrem

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Eigersund Kommune. Sluttrapport. Forprosjekt ELIN-k Egersund

Eigersund Kommune. Sluttrapport. Forprosjekt ELIN-k Egersund Eigersund Kommune Sluttrapport Forprosjekt ELIN-k Egersund 06.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering... 6 5.

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 15.12.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 16/6809 201604643-6 Jan Christian

Detaljer

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Sluttrapport

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Sluttrapport HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/3904-0 Einar Hernborg, B63 15.11.2011

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/3904-0 Einar Hernborg, B63 15.11.2011 MOLDE KOMMUNE Fagseksjon skole Notat Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/3904-0 Einar Hernborg, B63 15.11.2011 Til: Rådmannen Resultat av nasjonale prøver i engelsk 2011 Dette notatet baserer

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling Hamar kommune Elin-k Elektronisk meldingsutveksling 30.mars 2009 Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

*Sikkerhetsbehov: K: Konfidensialitet, T: Tilgjengelighet, I: Integritet **Tiltak kan være både organisatoriske og tekniske.

*Sikkerhetsbehov: K: Konfidensialitet, T: Tilgjengelighet, I: Integritet **Tiltak kan være både organisatoriske og tekniske. Risikovurdering Læringsplattform (skole) Eksempler på hendelser er basert på Senter for IKT i utdanningens veiledere for Sikker håndtering av personopplysninger. Dette er kun eksempler og den enkelte skoleeier

Detaljer

Versjon 0.2 Dato

Versjon 0.2 Dato Ansvarlig: Marit Hellum/Bente K.S. Roel Side 1 av 5 Bakgrunn Styrene i Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HiL) har vedtatt fusjon mellom HH og HiL, gjeldende fra 1.1.2017. Styrene og

Detaljer

Prosjektplan FoU-prosjektet Kultur for læring våren 2017.

Prosjektplan FoU-prosjektet Kultur for læring våren 2017. Prosjektplan FoU-prosjektet Kultur for læring våren 2017. NÅR AKTIVITETER ANSVAR MÅLGRUPPE Før 3.januar Gjennomgå følgende målsettinger i skoleledergruppa: Intensjonen med innovasjonsprosjektet er å forbedre

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Ola Berge Skolen i digital utvikling 2016

Ola Berge Skolen i digital utvikling 2016 Ola Berge Skolen i digital utvikling 2016 Like vilkår for IKT-bruk i skolen? Funn fra undersøkelsen Monitor skole 2016 Monitor skoleleder Om Monitor-undersøkelsene Bakgrunn for innretning på 2016- undersøkelsen

Detaljer

«Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT

«Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT «Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT Nettbasert (MOOC) videreutdanning av matematikklærere på 5-7 trinn

Detaljer

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0 Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...

Detaljer

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. )

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. ) DEL 1 FEIDE TILKNYTNINGSKONTRAKT K00-000 KONTRAKT mellom UNINETT AS (org nr. 968 100 211) (heretter kalt UNINETT) og Organisasjon (org.nr. ) (heretter kalt Organisasjonen) vedrørende tilknytning og bruk

Detaljer

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være?

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Utøvelse av barnehagemyndighet Forventninger til studiet Hva er kvalitetsutvikling

Detaljer

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017 IKT-strategisk plan for Lilleaker skole for perioden 2015-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 2.1 Om strategiprosessen og dokumentet... 3 3 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide Veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

IKT-informasjon elever

IKT-informasjon elever Velkommen til Re videregående! IKT-informasjon elever Denne er primært rettet mot nye elever ved Re vgs, men den kan være et fint oppslagsverk for alle Innhold Velkommen til Re videregående!... 1 Brukerident...

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage ULLENSAKER Kommune SAKSUTSRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.11.2016 HØRINGSSVAR PÅ NOU 2016:14 MER Å HENTE Vedtak Ullensaker kommune oversender høringsinnspill

Detaljer

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad Implementering av Kunnskapsløftet i IMTECs mandat Sentrale endringer i Kunnskapsløftet Prioriterte områder i Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseopplæring i grunnopplæringen (UFD). Krav til

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer