MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 35/14 14/357 REGNSKAPSRAPPORT 36/14 14/616 KOMMUNEREFORMEN SAKSLISTE 37/14 14/617 BIDRAG TIL JULEGATA I BÅTSFJORD 38/14 14/495 FORSIKRINGSSAK 39/14 13/507 BARNEBOLIG 40/14 14/434 SALG AV REKTORBOLIG I SYLTEFJORD 41/14 14/265 VANN- OG AVLØP - VURDERING AV KF 42/14 14/259 OFFENTLIG PENSJONSORDNING 43/14 14/626 SALG AV BRANNGARSJE - SYLTEFJORD 44/14 14/610 SØKNAD OM KOMMUNAL DRIFTSSTØTTE M/ FORSLAG TIL AVTALE MELLOM BÅTSFJORD PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AS OG BÅTSFJORD KOMMUNE.

2 Båtsfjord, Båtsfjord kommune NN ordfører/utvalgets leder

3 Sak 35/14 REGNSKAPSRAPPORT Saksbehandler: Terje Jacobsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 14/357 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Kommunestyret /14 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Innstilling: Orienteringen tas til etterretning Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 22/14 Behandling: På neste Formannskapsmøte skal Rådmann, økonomisjefen og virksomhetsledere møte i Formannskapet og ta en gjennomgang av sine regnskapstall hittil i år. Formannskapet v/ordfører ser det som svært alvorlig at regnskapet for 2013 ikke er ferdig og regnskapsrapporter 2014 ikke foreligger. Vedtak: Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 16/14 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Skriftlig redegjørelse sendes kommunestyrets representanter i løpet av ei uke. Vedtak: Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 31/14 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Side 3

4 Sak 35/14 Orienteringen tas til etterretning Foreløpig regnskapsrapport tas til orientering På neste Formannskapsmøte skal Rådmann, økonomisjefen og virksomhetsleder møte i Formannskapet og ta en gjennomgang av sine regnskapstall hittil i år. Formannskapet v/ordfører ser det som svært alvorlig at regnskapet for 2013 ikke er ferdig og regnskapsrapporter 2014 ikke foreligger. Saksutredning Generell del: Årsregnskapet Årsregnskapet for 2013 blir sendt til revisjonen i uke 39, resultatet er et merforbruk på ca forbruk. Det presiseres at det kan bli endringer etter at revisjonen har gjennomgått regnskapet. Vi har vært i kontakt med revisjonen som oppgir at de ikke vet når de er ferdige med revisjonen da de har to andre kommuner som har vært sent ute med sine regnskaper og disse revideres først. Revisjonen sliter også med langtidssykefravær. Fristen for revisjonen er egentlig en måned etter mottak av regnskapet. I beste fall vil regnskapet for 2013 kunne behandles i kommunestyremøte i oktober, dette av henger av når revisjonen er ferdig og hvor hurtig kontrollutvalget gjør sitt arbeid før regnskapet sendes videre. Det er derfor ikke umulig at årsregnskapet for 2013 ikke blir behandlet før i november i kommunestyret.. Regnskapet Uten et vedtatt regnskap for 2013 vil ikke 2014 regnskapet ha en inngående balanse og regnskapet vil derfor i det daglige ikke kunne brukes på en fornuftig måte hva gjelder balanseposter. Når det gjelder driftsregnskapet 2014 er det meste ajour. Løpende utgifter og inntekter bokføres fortløpende. Vi har en del poster som ikke er bokført enda, men i hovedsak er dette balanseposter samt store inntekter som vi bare mottar en gang/noen ganger i året (periodisering). Virksomhetslederne har ganske nylig hatt opplæring i vårt nye økonomisystem. Derfor har det fram til nå vært vanskelig for virksomhetslederne og følge med på hvordan forbruk har vært i forhold til budsjett. I neste formannskap/hovedutvalg/kommunestyremøte blir det en gjennomgang av regnskapet på virksomhetsnivå. Å kunne kontrollere at innsparingene som ble vedtatt i kommunestyremøte i juni er tilnærmet umulig å gjennomføre. Jeg ønsker ikke å spå. På grunn av manglende ajourhold og periodiseringer har vi ikke kontroll med situasjonen. Jeg har derfor innført innkjøps- og reisestopp til vi har kontroll på situasjonen. I og med at 2013 regnskapet er sendt revisjonen er det for det vesentlige regnskapet for 2014 det arbeides med. Til tross for at regnskapet ikke er ajour så samlet jeg alle lederne til budsjettarbeid 2015 to dager ( september) slik at denne prosessen er i gang. Det at regnskapene for 2014 ikke er ajour gjør også budsjettprosessen noe mer komplisert. Det vil videre for 2014 bli arbeidet med internkontroll og forbedrede rutiner for å kunne utnytte økonomiprogrammet bedre. Det er satt i gang tiltak for å få innført forenklede rutiner for timeregistrering der dette i dag skjer Side 4 av 28

5 Sak 35/14 manuelt, dette vil gi mindre rom for feilføringer og kontrollene blir enklere. Disse programmodulene vil kommunisere direkte med økonomisystemet slik at en ungår en rekke manuelle handlinger. Økonomiske konsekvenser: At en ikke har kontroll på økonomien (regnskapet) vil alltid kunne føre til økonomiske konsekvenser. Det vises bare til en slik ting at det er tilnærmet umulig å kontrollere om sparetiltak er gjennomført eller om det rett og slett er motsatt vei, merforbruk. Uten «100%» kontroll på regnskapet har en dessverre også åpning for økonomisk utroskap. Juridiske konsekvenser: Disse er små, men det vil alltid være fare for juridiske konsekvenser ved manglende kontroll på økonomien. Eksempelvis vil kommunen ha dårlige kort på hånden i en underslagssituasjon, der kommunen ikke kan vise til god intern kontroll. Organisasjonsmessige konsekvenser: Organisasjonen får ikke som helhet god nok oversikt over eventuelt fornuftige omorganiseringer. Helsemessige konsekvenser: Miljømessige konsekvenser: Beredskapsmessige konsekvenser: Side 5 av 28

6 Sak 36/14 KOMMUNEREFORMEN Saksbehandler: Tove Godtvassli Arkiv: 034 &23 Arkivsaksnr.: 14/616 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/14 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommune er positiv til samtaler med nabokommunene om eventuell kommunesammenslåing. Kommunestyret må velge en tverrpolitisk gruppe til å lede dette arbeidet, med rådmann som sekretær og deltager. Ordfører anbefaler løp 2 i prosessen. Innstilling: Båtsfjord kommune er positiv til samtaler med nabokommunene om eventuell kommunesammenslåing. Kommunestyret må velge en tverrpolitisk gruppe til å lede dette arbeidet, med rådmann som sekretær og deltager. Ordfører anbefaler løp 2 i prosessen. Saksutredning: Arbeidet med en kommunereform dvs endringer i kommunestrukturen er i gang. Regjeringen presenterte et opplegg i kommuneproposisjonen våren 2014 (Prop. 95 S). Merknadene fra stortingsbehandlingen 18.juni viser at reformen har oppslutning fra flertallet i Stortinget. I proposisjonen er det redegjort for bakgrunn, formål, prosess og virkemidler. Kommunene har fått utredningsplikt i forhold til framtidig kommunestruktur og fylkesmennene er gitt et særlig ansvar for å igangsette prosesser i de ulike fylkene. Fylkesmennene skal samarbeide med KS regionalt om gjennomføringen. Fylkesmannen i Finnmark og KS Nord-Norge har invitert kommunene i fylket til orienteringsmøte om kommunereformen. For kommunene i Finnmark ble dette møtet avholdt i Honningsvåg 8. og 9.september Her ble det orientert om regjeringens forventninger og hvordan fylkesmannen og KS planlegger opplegget for Finnmark Fylke. Dette saksframlegget orienterer likevel kort om kommunereformen generelt, samt hvilke vurderinger ordføreren gjør seg når det gjelder kontakt med omkringliggende kommuner. Ordførers vurdering er at Båtsfjord kommune bør ha en åpen og positiv holdning til samtaler med våre nabo kommuner. Redegjørelsen om reformen generelt er basert på regjeringens fremstilling i kommuneproposisjonen. Side 6

7 Sak 36/14 Kort om kommunestrukturen Dagens kommunestruktur ble i det alt vesentlige etablert på midten av 1960-tallet basert på Scheikomiteens anbefalinger. Båtsfjord er en kommune av 9 kommuner i Øst-Finnmark. Kommunen het Vardø landsogn fram til januar 1964 ble en del av kommunen med 621 innbyggere, eller om lag 20 % av befolkningen i kommunen, overført til Vardø kommune. Begrunnelsen for en kommunereform Regjeringen og stortingsflertallet begrunner kommunereformen med at kommunene har fått stadig flere oppgaver og økt ansvar. Kommunene er sentrale aktører i løsningen av viktige samfunnsoppgaver, noe som stiller store krav til kommunene. Kommunene må også være i stand til å håndtere nye velferdsoppgaver i framtiden. Regjeringen peker spesielt på følgende utfordringer for kommunene på kort og lang sikt: - Befolkningsutvikling Veksten i befolkningen (22 % fra 1985) er ulikt fordelt mellom landsdelene og mellom kommunene. Folketallet har økt betydelig i de største kommunene, mens kommuner under 4000 innbyggere har opplevd en sterk nedgang. Alderssammensetningen varierer også mellom kommunene og med kommunestørrelse. I 2013 hadde andelen eldre økt i alle kommunegrupper bortsett fra i de fem største kommunene. Fram mot 2040 vil antall eldre over 67 år fordobles. Utviklingen vil innebære betydelig økning i andelen eldre i alle grupper av kommuner i tiårene framover. Det medfører igjen økte utgifter til blant annet pensjoner, helse og omsorg, og vil være en utfordring for offentlige budsjetter. - Sentralisering Siden den siste store endringen i kommunestrukturen på 1960-tallet har en på landsbasis opplevd en betydelig sentralisering i bosettingen. Befolkningsveksten i byområdene er ventet å holde seg høy. Sentraliseringen vi har sett de siste 10 årene vil trolig fortsette. For distriktskommunene vil innvandring kunne bidra til å opprettholde folketallet, men prognosene er usikre. Sentraliseringen har samtidig medført færre innbyggere i de mest spredtbygde områdene i landet. Her har det også skjedd en lokal sentralisering med vekst i tettstedene, spesielt kommunesentrene (Tana Bru). - Manglende samsvar mellom administrative og funksjonelle inndelinger Kommunene er i stadig større grad involvert i oppgaveløsningen av nasjonale og globale samfunnsutfordringer, det gjelder tiltak for å møte klima- og miljøutfordringene, sikre gode levekår og sosial inkludering samt bidra til konkurransedyktig næringsliv. Kommunestrukturen er i liten grad endret i tråd med denne utviklingen. - Viktige oppgaver stiller økte krav til innbyggerne Det er 50 år siden siste store endring i kommunestrukturen i Norge. Denne reformen var begrunnet i innføring av niårig skole for alle. De siste 50 årene har kommunenes oppgaver blitt utvidet på en rekke områder. Veksten må også ses i sammenheng med den sterke befolkningsveksten som har gitt store sysselsettings- og investeringsbehov for kommunesektoren. I 2012 sto kommunene og Side 7 av 28

8 Sak 36/14 fylkeskommunene for vel halvparten av den offentlige tjenesteproduksjonen og sysselsatte om lag en femdel av alle yrkesaktive i landet. - Utfordringer for lokaldemokratiet Lokaldemokratiet er knyttet både til kommunens makt og myndighet og omfanget av reelle beslutninger i kommunen, men også til mulighet for innbyggerne til å påvirke beslutninger som er viktige for hverdagen deres. Regjeringen peker på at etter hvert som oppgavene og ansvaret for kommunene er blitt flere og mer komplekse har det vokst fram flere interkommunale selskaper og økt statlig styring av kommunene. Interkommunale selskaper fungerer for Båtsfjord kommune i dag. Regjeringen mener at større kommuner vil redusere behovet for interkommunale selskaper og behovet for statlig styring. Mål for reformen Regjeringens mål for en ny kommunereform: 1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester. 2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, samt den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. 3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings og næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer. 4) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov. Prosess og virkemidler Organisering og støtte til de regionale prosessene Fylkesmannen som vil få ansvar for å igangsette de regionale prosessene, får økonomis støtte til en prosessveileder i det enkelte fylkesmannsembete fra høsten KS vil også få midler Side 8 av 28

9 Sak 36/14 til sitt arbeid med kommunereformen, slik at de kan arbeide aktivt med de lokale/regionale prosessene. Det skal utarbeides standardiserte faktaoppsett om sammenslåing. Dette skal være et alternativ til større utredninger i kommunene. Departementet skal utarbeide et opplegg for spørreundersøkelser som kommunene vil få tilbud om å bruke i høringen av innbyggerne, som et alternativ til folkeavstemninger. Hver kommune vil få dekket inntil kroner til informasjon og høring av innbyggerne. Den enkelte kommune velger selv om den vil bruke spørreundersøkelsene eller holde folkeavstemninger, eller gjøre begge deler. Økonomiske virkemidler Kommunene vil også få dekket nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen etter en standardisert modell. Støtten til dekning av engangskostnadene differensieres etter antall kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen. Minimum 20 mill kroner. Maks 65 mill.kroner. Kommuner som slår seg sammen vil kunne få reformstøtte for å lette overgangen til en ny kommune. Reformstøtten går til alle sammenslåtte kommuner som etter sammenslåingen har mer enn innbyggere, med et minstebeløp på 5 millioner kroner per sammenslåing. Støtten er differensiert etter innbyggertall i den nye kommunen. Maksimalt beløp er 30 millioner kroner for de mest folkerike sammenslåingene. Dagens ordning med inndelingstilskuddet videreføres. Med dagens inndelingstilskudd får den nye sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. Dette er en gunstig og langsiktig ordning for kommunene, som får god tid på seg til å tilpasse seg nye rammebetingelser. Fremdriftsplan og milepæler De regionale prosessene ledet av fylkesmennene starter høsten 2014 og avsluttes ved utgangen av Regjeringen legger fram en melding til Stortinget våren 2015 med forslag til nye oppgaver til robuste kommuner. Dette mener undertegnede burde vært lagt fram før dette arbeidet startet. Her vil det også være eksempler på hvordan den statlige styringen av større og mer robuste kommuner kan reduseres. Det legges opp to ulike løp i reformperioden Løp 1: Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015: kongelig resolusjon Kongen i statsråd har myndighet til å vedta sammenslåinger der kommunene er enige. For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren Disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 1. januar Løp 2: Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017 I reformen legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, men som ikke følges opp av kongelig resolusjon våren 2016, vil også bli inkludert i proposisjonen. I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra Side 9 av 28

10 Sak 36/14 regionale og nasjonale hensyn. I proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som avviker fra de lokale vedtakene. Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar Øvrige tiltak Lånegodkjenning Departementer sender et lovforslag på høring om at kommunenes låneopptak og langsiktige leieavtaler må godkjennes av fylkesmannen for å være gyldige. Godkjenningsordningen er ment å forebygge konflikter som kan oppstå mellom potensielle sammenslåingskandidater, og å hindre rent strategiske tilpasninger eller disposisjoner iforkant av kommunereformen. Hjemmel om pålagt interkommunalt samarbeid. Departementet vil utrede en generell hjemmel i kommuneloven som gir anledning for å pålegge interkommunalt samarbeid for å få større fagmiljø i de tilfeller kommunene på grunn av avstander ikke ønsker å slå seg sammen. En slik generell hjemmel kan erstatte hjemlene i særlovene (finnes i dag blant annet i plan- og bygningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, kommuneloven og brann- og eksplosjonsvernloven). Avvikling av samkommunen. Regjeringen tar sikte på å avvikle den muligheten for interkommunalt samarbeid som ligger i samkommunen. Vurdering Båtsfjord kommune er en liten kommune som er konsentrert om kommunesentret. I tillegg har vi Syltefjord og Hamningberg. Våre nærmeste naboer er Berlevåg, Tana, Nesseby, Vadsø og Vardø. Vi bør være villige til å snakke med disse med tanke på ytterligere samarbeid eventuelt sammenslåing. Jeg mener vi bør legge opp til løp 2. Side 10 av 28

11 Sak 37/14 BIDRAG TIL JULEGATA I BÅTSFJORD Saksbehandler: Terje Jacobsen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 14/617 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Rådmannens innstilling; Båtsfjord kommune yter ikke økonomisk bidrag til Båtsfjord Handelstandsforening til julegata for Innstilling: Rådmannens innstilling; Båtsfjord kommune yter ikke økonomisk bidrag til Båtsfjord Handelstandsforening til julegata for Saksutredning: Den mottok Båtsfjord kommune et brev fra Båtsfjord Handelsstanforening. Brevet er kommunen med flere om å komme med et frivillig bidrag til Båtsfjord Handelsstand i forbindelse med julegata for Det er innført innkjøps og reisestopp for kommunens ansatte. Jeg mener det vil gi et uheldig signal fra politisk ledelse og administrasjonen til de ansatte om det blir gitt et bidrag fra kommunen. Side 11

12 Sak 38/14 FORSIKRINGSSAK Saksbehandler: Terje Jacobsen Arkiv: M30 Arkivsaksnr.: 14/495 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/14 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling: Saksutredning Generell del: Saken bærer preg av at det foreligger lite skriftlig informasjon. Gjennom søk i vårt arkiv så finnes det lite. I forkant av fyllingen var det i alle fall et møte der det skal ha vært til stede ; - Tre personer fra kystverket - Ordfører Gunn Marit - Rådmann, Øyvind - Havnesjef Odd Jarle - Teknisk sjef Kurt - Robersten og Sottnes AS Det har ikke lyktes å finne protokoller eller notater for dette/disse møtene. Dersom det finnes dokumentasjon innen avholdelse så vil denne bli lagt frem i Formannskapsmøte. Dokumentasjon / beskrivelse er ikke sendt vårt forsikringsselskap. Dette vil skje når dokumentasjon foreligger eller at en fyllestgjørende beskrivelse er gjort Økonomiske konsekvenser: Dersom ikke dokumentasjon / beskrive er av en slik karakter at vårt forsikringsselskap finner at saken dekkes av vår ansvarsforsikring så vil kommunen måtte dekke ca NOK Juridiske konsekvenser: Det kan bli en sak mellom vårt forsikringsselskap og kommunen. Organisasjonsmessige konsekvenser: Side 12

13 Sak 38/14 Helsemessige konsekvenser: Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Beredskapsmessige konsekvenser: Side 13 av 28

14 Sak 39/14 BARNEBOLIG Saksbehandler: Terje Jacobsen Arkiv: H34 Arkivsaksnr.: 13/507 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/14 Kommunestyret /14 Kommunestyret /14 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommune kan forlenge kontrakten med KOA med inntil tre måneder. Innstilling: Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 20/14 Behandling: Forslag fra Ordfører: Båtsfjord kommune kjøper tjenester fra institusjon fra høst Kostnader og inndekning må fremmes til Kommunestyret til første møte høst Samtidig må Båtsfjord kommune ansette en vernepleier i 100 % stilling fra 1/ som skal jobbe med et tilbud for tilbakeføring til Båtsfjord Kommune så snart det lar seg gjøre. Forslag fra BAP v/ståle Olsen: Første setningen strykes. Forslagene ble satt opp mot hverandre: Forlaget fra Ordfører vedtatt mot en stemme. Vedtak: Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 35/14 Behandling: Side 14

15 Sak 39/14 Forslag fra BAP v/geir Knutsen Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Forslaget fra BAP enstemmig vedtatt Vedtak: Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Båtsfjord kommune kjøper tjenester fra institusjon fra høst Kostnader og inndekning må fremmes til Kommunestyret til første møte høst Samtidig må Båtsfjord kommune ansette en vernepleier i 100 % stilling fra 1/ som skal jobbe med et tilbud for tilbakeføring til Båtsfjord Kommune så snart det lar seg gjøre. Saksutredning Generell del: Det vises til kommunestyremøte i juni der det ble vedtatt at Båtsfjord kommune skulle leie plass for NN ved Kvæfjord Opplevelses- og Avlastningssenter (KOA). NN s utbytte av å være på KOA skal utredes før årsskifte. Dette gir kommunen kort frist på å få etablert et tilbud om barnebolig. Helse- og Omsorgssjefen som har arbeidet en del med denne saken er sykemeldt, og mottatte signaler kan tyde på at sykemeldingen blir ut året. Dette gjør at det blir ekstra vanskelig for konstituert Helse og Omsorgssjef sammen med vernepleieren og stå klart med et tilbud ved årsskifte. Saken skulle etter mitt skjønn heller ikke være tillagt Helse- og Omsorgssjefen, men Samordnet- helsetjeneste. Økonomiske konsekvenser: Det vises til den utredning som er gjort av Helse- og Omsorgssjefen. Det er ut fra beregningen ikke store forskjeller mellom å leie en institusjonsplass eller å drive en barnebolig i egen regi. Båtsfjord kommune har imidlertid ansatt en vernepleier som skal bruke majoriteten av sin tid på tilrettelegging av en barnebolig. Om kommunen fortsetter å leie institusjonsplass så skal vernepleieren like fullt ha sin lønn. Juridiske konsekvenser: Etablerer ikke kommunen et forsvarlig/tilstrekkelig tilbud for NN vil kommunen kunne komme i en erstatningssituasjon. Organisasjonsmessige konsekvenser: Det vil være behov for økt bemanning (dette har kommunen tatt konsekvensen av) og dette får organisasjonsmessige konsekvenser den sektoren som har ansvar for barneboligen. Helsemessige konsekvenser: Det kan være krevende for arbeidere på en barnebolig både psykisk og fysisk, dette avhenger mye av hvorledes en lykkes med det tilbud barnet får. Side 15 av 28

16 Sak 39/14 Miljømessige konsekvenser: Beredskapsmessige konsekvenser: Side 16 av 28

17 Sak 40/14 SALG AV REKTORBOLIG I SYLTEFJORD Saksbehandler: Terje Jacobsen Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/434 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/14 Formannskapet Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Rådmannens innstilling; Alt 1 Det innhentes en juridisk vurdering av konsekvensene dersom Båtsfjord kommune hever salget av Syltefjord rektorbolig. Alt 2 Det gis skriftlig advarsel til den/de av de kommunalt ansatte som har gått ut over sin/e fullmakt/er. Innstilling: Rådmannens innstilling; Alt 1 Det innhentes en juridisk vurdering av konsekvensene dersom Båtsfjord kommune hever salget av Syltefjord rektorbolig. Alt 2 Det gis skriftlig advarsel til den/de av de kommunalt ansatte som har gått ut over sin/e fullmakt/er. Saksutredning Generell del: Det er orientert om denne saken tidligere og den orientering som er gitt mener jeg er uttømmende. Det er her ikke tvil om at det er noen som har gått ut over sin kompetanse/fullmakt. Det er gjort vedtak i kommunestyret som gir føringer for hvordan salget av Syltefjord rektorbolig skulle skje hva pris angår. Det vedtak som ble gjort av kommunestyret er ikke fulgt, jeg spekulerer ikke hvorfor. Rektorboligen er solgt til en pris som ikke er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Vedtaket lyder på høystbydende over takst på kr 400. Boligen ble solgt for NOK 65. Det er gjort poeng av at salget ikke var ihht kommunestyrevedtaket. Det er underskrevet en salgs/kjøps- kontrakt. Denne er uten forbehold. Det er ytret ønsker fra politisk hold om at en ønsker å heve kontrakten. Jeg har vært i kontakt med kjøper pr telefon den for å høre om vedkommende kunne gå med på en minnelig løsning ved at kommunen hver kontrakten og betaler kjøper for Side 17

18 Sak 40/14 de kostnadene han har hatt. Kostnadene er kjøpesum, samt de påkostninger som kjøper har hatt/påkostet boligen. Dette beløper seg til i overkant av NOK 265. Kjøper er ikke interessert i en slik løsning og viser til utlysningsteksten «Selges til høystbydende». Juridisk sett så kan kontrakten trekkes når ansatte har gått ut over sin fullmakt/kompetanse og dette fører til et vesentlig tap for fullmaktsgiver, men dette er ikke en absolutt løsning. Dersom kjøper har handlet i god tro og ikke burde ha forstått eller kjent til at han kjøpte fra noen som ikke hadde kompetanse/fullmakt til å selge til salgspris, så vil kjøper få medhold. Før eventuell heving av kontrakten så må de økonomiske konsekvensene vurderes juridisk. Økonomiske konsekvenser: Ved valg av alt en, advokathonorar og eventuell erstatning. Ved valg av alternativ to, ingen. Juridiske konsekvenser: Ved alt en, potensielt søksmål. Ved alt to, ingen. Organisasjonsmessige konsekvenser: Helsemessige konsekvenser: Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen Side 18 av 28

19 Sak 41/14 VANN- OG AVLØP - VURDERING AV KF Saksbehandler: Trond Henriksen Arkiv: 280 &32 Arkivsaksnr.: 14/265 Tekn.sjef innstiller til at man viderefører driften i den formen den har i dag, dette med bakgrunn i at ett KF vil påføre vann og avløp ytterligere kostnader. Fordelene med KF kan man få til med å gjøre noe med delegasjonsreglementet. Økonomiske tiltak som forskuddsfakturering av kostnader som kommer kan iverksette pr.dags dato. Saksutredning Generell del: Besøk Vadsø Vann og Avløp. Trond Henriksen(Tekn.sjef), Knut Mjøen og Kjetil Kristiansen var på ett dagsbesøk hos Vadsø Vann og Avløp. Hensikten med besøket var å bli informert om driften av Vadsø Vann og Avløp KF. Vi ble tatt i mot av daglig leder Einar Hansen som har vært Dl siden VVA KF er samlokalisert med brannvesenet, ute-etaten i eget bygg som rommer, administrasjon, lager, verksted ETC. Bemanning: Styre: 4 stk politisk valg og 1 stk fra de ansatte. Har fullmakt til å godkjenne investeringer opp til 5 Mill, over 5 Mill skal det behandles i kommunestyre. Administrasjon: 1 daglig leder og 1 ingeniør. Driftspersonell: 1 driftsleder og 4 stk operatører. Tjenesteområder: Administrasjon: Planlegging vedrørende rehabilitering av vann og avløpsnett. Selvkostberegning, budsjett. Vann og avløp drift: reparasjoner av vannlekkasjer og avløpsledninger. Kartlegging av vannlekkasjer og overvåkning av anlegg. Vedlikehold av bygg og slamtømming i Vadsø kommune. Digitalisering av vann, avløp og overvannsledninger i Vadsø kommune. Beredskapsplaner for foretak og demninger. Ansvarsområde 5 stk vannverk med vannbehandlingsanlegg/høydebasseng. (vannreserve ca. 24 timer) Pumpestasjoner for kloakk 7 stk Side 19

20 Sak 41/14 Vann og avløpsnett. Driftspersonell/drift VVA har i dag overvåkningssystem på alle sine stasjoner, leverandør av disse systemene er Nomatic(BD bruker dette) og Paul Jørgensen AS. Har god erfaring med begge systemer, har automatiske driftsalarmer. Besøker byggene/stasjonene 1 gang i uka eller ved behov. Vann måles kun ved følgende stasjoner; inntak av vann for produksjon, vann ut fra vannverk og ved reduksjonsventiler. Har dårlig erfaring med utstyr som måler forbruk i nettet, mye feil målinger. Utfører selv lekkasjesøk, spyling av avløpsnett, tining egne ledninger. Bruker aktivt driftspersonell under ombygging, nybygg ETC, bakgrunn for dette er at ved nybygg/rehabilitering har det vært særdeles viktig å medta disse med bakgrunn i kjennskap til utstyr som blir levert og utforming av ledningstraseer. Påser at det er en kontinuitet i staben slik at informasjon blir videreført. De har også en egen vaktordning som er som følger: 1 mann har vakt i 7 dager, vakttillegg er 11 timer ordinær og 2 dager fri. Kan innkalle mannskap ved behov. For å utføre disse tjenestene har VVA eget utstyr som er relativt nytt, har store besparelser på sine investeringer. Det kan nevnes at de har en egen bil( verdi 1,5 Mill) med utstyr for rensing, spyling og slamsuging av avløp. Har utstyr for lekkasjesøk, skiftning av sluser etc. Er medlem i Norsk Vannforening: Formål Norsk vannforening har som formål å virke for god beskyttelse og balansert bruk av vannressursene gjennom å spre opplysning og fremme kunnskap og debatt om vannfaglige problemstillinger. Virksomhet Norsk vannforenings virksomhet skal kjennetegnes ved høy kompetanse og engasjement. Foreningen skal være synlig og anerkjent av alle vannfaglige miljøer, relevante myndigheter og blant foreningens medlemmer. Styret, møtekomiteene, redaksjonskomiteen, de regionale komiteene og den internasjonale ressursgruppa skal være bredt sammensatt og representere fagbredden i vann-norge. På grunnlag av dette skal Norsk vannforening formidle kunnskap om vannfaglige spørsmål skape kontakt mellom ulike vannfaglige miljøer fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid på området Side 20 av 28

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag Dokumentet er ferdigstilt etter det siste arbeidsmøtet mellom kommunene i Kongsvik, 13. mai 2015. 1 Innledning Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer