SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Anne Steen Hansen, Jan Hovden OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. Styringskomitéen PROSJEKTNR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SINTEF RAPPORT FORFATTER(E) Anne Steen Hansen, Jan Hovden OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. Styringskomitéen PROSJEKTNR. 846103."

Transkript

1 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Energi Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: Telefax: Foretaksnr: NO MVA Evaluering av tiltak mot brann. Forprosjekt FORFATTER(E) Anne Steen Hansen, Jan Hovden OPPDRAGSGIVER(E) Kommunal og Arbeidsdepartementet RAPPORTNR STF84 A96620 GRADERING 1. SIDE Åpen ELEKTRONISK ARKIVKODE GRADERING Åpen ISBN i:\pro\846103\rapport.doc ARKIVKODE SAMMENDRAG DATO OPPDRAGSGIVERS REF. Styringskomitéen PROSJEKTNR PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) Anne Steen Hansen GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) Kjell Schmidt Pedersen, direktør ANTALL SIDER OG BILAG 41 VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) Kjell Schmidt Pedersen Kommunal- og arbeidsdepartementet har interesse av å evaluere nytteeffekten av de tiltakene mot brann som er omtalt i kapitlene 2, 4, 5 og 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn fra Dette forprosjektet viser at det er mulig å gjennomføre en slik evaluering av de ulike tiltakene, hvordan evalueringene kan gjennomføres, og hvilke ressurser som trengs i arbeidet. Det legges vekt på å få frem forventet nytteeffekt av eventuelle evalueringsstudier på området. Basert på beskrivelse av tiltakene har vi valgt å definere seks ulike evalueringsstudier: 1. Organisering og drift av særskilte brannobjekter 2. Rømningsveier 3. Brannalarmanlegg 4. Slokkeutstyr 5. Spesielle tekniske krav til boliger 6. Brannsyn i særskilte brannobjekter Studiene kan kombineres og koordineres etter eget ønske, og det er også mulig å gjennomføre studiene uavhengig av hverandre. De foreslåtte evalueringsstudiene vurderes som gjennomførbare, og kan ha tilstrekkelig stor nytteverdi for oppdragsgiver. STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Brann Fire GRUPPE 2 Evaluering Evaluation EGENVALGTE Forskrifter Prescriptions Tiltak mot brann Actions against fire

2 ii INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og oversikt Innledning5 3. Beskrivelse av tiltakene Aktuelle lover og forskrifter Forskriftens kapittel 2: Organisering og drift i særskilte brannobjekter Forskriftens kapittel 4: Spesielle tekniske krav til særskilte brannobjekter Forskriftens kapittel 5: Spesielle tekniske krav til boliger Forskriftens kapittel 7: Brannsyn i særskilte brannobjekter Samspillseffekter mellom ulike tiltak og forhold som påvirker brannsikkerheten Aktuell evalueringsmetodikk: en oversikt Ramme og avgrensning Hva er evaluering? Skisse til en generell modell Tre metodiske veivalg - eller "takk alle tre"? Seks forslag til evalueringsstudier på området Generelt om studiene Kilder til informasjon Hvem kan utføre evalueringsstudiene? Evalueringsstudie nr 1: Organisering og drift i særskilte brannobjekter Evalueringsstudie nr. 2: Rømningsveier Evalueringsstudie nr. 3: Brannalarmanlegg Evalueringsstudie nr. 4: Slokkeutstyr Evalueringsstudie nr. 5: Spesielle tekniske krav til boliger Evalueringsstudie nr. 6: Brannsyn i særskilte brannobjekter Bør evalueringsstudiene gjennomføres?...39

3 1 1. Sammendrag og oversikt Kommunal- og arbeidsdepartementet har interesse av å evaluere nytteeffekten av de tiltakene mot brann som er omtalt i kapitlene 2, 4, 5 og 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn fra Dette forprosjektet viser at det er mulig å gjennomføre en slik evaluering av de ulike tiltakene, hvordan evalueringene kan gjennomføres, og hvilke ressurser som trengs i arbeidet. Det blir lagt vekt på å få frem forventet nytteeffekt av eventuelle evalueringsstudier på området. Basert på beskrivelse av disse tiltakene har vi valgt å definere seks ulike evalueringsstudier, se Tabell 1-1 og Tabell 1-2 på side 2 og 3. Vi har presentert tre metodiske veivalg for evalueringsstudiene: Statistiske trendanalyser Tverrsnittsundersøkelser: -surveys Vertikale analyser: - case-studier Det vil være mulig å utelate enkelte punkter i de foreslåtte studiene, og det vil også være muligheter for å kombinere deler av de ulike studiene, slik at helheten utgjør ett prosjekt etter ønske. Hvert enkelt studie kan omfatte flere typer brannobjekter, eller det kan begrense seg til en type bygninger. Der det inngår flere tiltak i ett studie, er det selvsagt muligheter for å konsentrere seg om ett av tiltakene. Prosjektene kan utføres uavhengig av hverandre, og slik at man kan gå skrittvis frem, eksempelvis starte med et pilotprosjekt. Kostnadsoverslagene i avsnittene under er grove og uspesifiserte, og stort sett basert på et minimums ambisjonsnivå for en meningsfull gjennomføring. Dersom man bestemmer seg for å gjennomføre enkeltprosjekter, må selvfølgelig et detaljert budsjett og plan for gjennomføring presenteres for, og godkjennes av, oppdragsgiver. Evalueringsstudiene kan utføres av : SINTEF: - Teknologiledelse - Energi, Norges branntekniske laboratorium Studenter i følgende fag ved NTNU: - Bygningsfag - HMS - Industriell økonomi Studenter i brannsikkerhet ved HSH Lærerstab ved NTNU og HSH SINTEF Energi, Norges branntekniske laboratorium Evaluering av tiltak mot brann. Forprosjekt.

4 2

5 3

6 Vi anser alle 6 evalueringsstudiene som gjennomførbare, og med tilstrekkelig stor nytteverdi for oppdragsgiver. Prioriteringer mellom de ulike prosjektene bør gjøres av oppdragsgiver i samarbeid med fagmiljøene. 4 Vi foreslår at det gjennomføres et pilotstudie før det eventuelt gjennomføres flere evalueringsstudier. Evalueringsstudie 5: Spesielle branntekniske krav til boliger vil vi trekke frem som velegnet til et slikt pilotprosjekt. Dette studiet bør velges fordi det omhandler konkrete tiltak, det omfatter svært mange boligenheter, og har vært implementert i norske boliger i større eller mindre grad fra slutten av 70-tallet. I tillegg er påbudet om røykvarslere og slokkeutstyr i boliger et særnorsk fenomen, som det bør være interesse for å få evaluert, både nasjonalt og internasjonalt.

7 5 2. Innledning De årlige skadene som følge av brann har frem til 1988 vært spesielt store i Norge i forhold til land det er naturlig å sammenligne seg med. De største tapene er representert ved branner i industri og næringsliv. I dag ligger Norge på samme skadenivå som andre tilsvarende land, men det er fremdeles muligheter for å redusere brannskadenivået ytterligere. I Stortingsmelding nr. 15 ( ), Tiltak mot brann, legger Kommunaldepartementet opp til en samlet strategi og plan for de viktigste tiltakene mot brann i 90-årene. Tiltakene skal ha en sentral styring og koordinering fra statens side. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) er det sentrale utøvende organ i gjennomføringen av tiltakene. Kommunal- og arbeidsdepartmentet understreker i Stortingsmelding nr. 15 at reduksjon av brannskadene først og fremst må skje gjennom satsning på forebyggende tiltak. Den viktigste målsettingen for brannforebyggende arbeid er todelt: å sikre mennesker, miljø og materielle verdier mot skader som følge av brann å begrense de samfunnsmessige skadevirkningene av brann Den samlete planen for tiltak mot brann har tre konkrete hovedmål: 30 % reduksjon i antall døde i branner 30 % reduksjon i materielle brannskader 50 % reduksjon i storbrannskader Innsatsen for å nå disse målene skal legges til tiåret , men det sies ikke noe om når målene skal være nådd. Et av de viktigste forvaltningsmessige virkemidlene for å oppnå bedre brannsikkerhet er Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn fra 5. juli Denne forskriften gir organisatoriske og tekniske krav til eiere og brukere av bygninger, i tillegg til krav til kommunenes brannsyn, vannforsyning med mere. Tiltak mot brann skal gjennomføres i alle deler av samfunnet, statlige og kommunale instanser og institusjoner, og i private hjem. DBE har anslått at gjennomføring av tiltakene i forskriften vil innebære bruttokostnader på omlag 500 millioner kroner pr. år i eksisterende bygg over en periode på 5-10 år. Når tiltakene er gjennomført og har hatt tilsiktet effekt, er den årlige samfunnsmessige innsparingen forventet å være stor, anslagsvis millioner kroner. Målsetting for dette forprosjektet: Kommunal- og arbeidsdepartementet har interesse av å evaluere nytteeffekten av de tiltakene som er satt i verk. Dette forprosjektet skal gi svar på om det er mulig å gjennomføre en slik evaluering av de ulike tiltakene, hvordan en eventuell evaluering kan gjennomføres, og hvilke ressurser som trengs i arbeidet. Det vil bli lagt vekt på å få frem forventet nytteeffekt av eventuelle evalueringsstudier på området, og en vurdering av om et evalueringsstudie for effekten av de ulike tiltakene kan anbefales eller ikke.

8 6 3. Beskrivelse av tiltakene 3.1 Aktuelle lover og forskrifter Tiltakene som det i første rekke er interesse for å evaluere, er omtalt i kapitlene 2, 4, 5 og 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn fra I avsnittene under vil disse tiltakene bli kort beskrevet, sammen med hvilke problemer tiltakene er ment å løse. Når det snakkes om forskriften i senere avsnitt, er det denne forskriften det siktes til. Forskriftene gir en detaljregulering av rammeloven Lov om brannvern m.v. av 5. juni Loven trådte i kraft 1. januar Brannsikkerheten i bygninger var svært varierende før forskriften trådte i kraft, som følge av at bygningene var oppført over en lang tidsperiode og i henhold til kravene gitt i ulike byggeforskrifter. Tidligere lover og forskrifter som har hatt betydning for brannsikkerheten i bygninger, er Lov om brannvesenet av 19. november 1954, - Forskrifter til denne loven Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v., - Forskrifter til denne loven Lov av 29 mai 1970 nr. 32 om brannvern m.v. - Forskrifter til denne loven Midlertidig forskrift om brannvern m.v. fra 15. des. 1987, som var en revisjon av tidligere forskrifter av 26. november Byggeforskrifter av 1. august 1969 har betydning for brannsikkerhetsnivået i bygninger oppført mellom 1969 og Byggeforskrift -87 og Byggeforskrift -85 er svært like, og sikkerhetsnivået som legges for nye bygninger gjennom disse byggeforskriftene, tilsvarer det sikkerhetsnivået som tilstrebes for eldre bygninger gjennom Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn fra Forskrift om internkontroll av 22. mars 1991 er av stor betydning, fordi den skal sikre at kravene i bl.a. Lov om brannvern blir etterfulgt.

9 7 3.2 Forskriftens kapittel 2: Organisering og drift i særskilte brannobjekter. 2-1 Dokumentasjon av sikkerhet. Dette tiltaket er nytt i forhold til tidligere forskrifter. Problem: brannsikkerheten har vært for dårlig ivaretatt i brannobjektene, med hensyn til rømningsveier, brannverntiltak, ansvarsforhold, brannøvelser og tekniske anlegg med betydning for brannsikkerheten. Endringer i bruk og bygningsgeometri kan medføre at brannsikkerheten forringes. Tiltak: Eier/bruker har plikt til å påse at dokumentasjon som angår brannsikkerheten foreligger. Dokumentasjonen gjelder installasjoner med brannforebyggende funksjon, rømningsveier, tekniske brannverntiltak, fordeling av brannsikkerhetsarbeid, oversikt over brannøvelser, og oversikt over kontroll og vedlikehold av tekniske anlegg som har betydning for brannsikkerheten. Dokumentasjonen skal på oppfordring fremlegges for brannsjefen. Systematikk i alle ledd av brannvernarbeidet tillegges stor vekt. En bedre dokumentasjon av sikkerhet vil medføre at gjennomføring av brannsyn blir enklere. En bedring i gjennomføringen av brannsyn vil ventelig medføre en reduksjon i antall og omfang av brannskader. Hovedhensikten med dette tiltaket, er at eier/bruker skal følge opp brannsikkerheten i bygningen på en bedre og mer systematisk måte. 2-2 Ansvarlig leder Eier/bruker har også tidligere hatt dette ansvaret. Forskriften innebærer en presisering av ansvarsforholdet. Problem: Ansvaret for brannvern i brannobjektet har vært plassert på eier/bruker, men få har følt forpliktelser i forhold til dette ansvaret. Dette har ført til at tiltak ikke blir innført eller gjennomført. Tiltak: Eier/bruker har plikt til å peke ut en ansvarlig leder for brannvernet. Denne lederen skal ha tilstrekkelige kunnskaper om emner som angår brannvernarbeidet.

10 8 2-3 Unormal eller sterkt varierende risiko Eier/bruker har også tidligere hatt plikt på seg til å ikke foreta seg noe som forringer funksjonen av installasjoner og tiltak av brannvernmessig betydning. Denne forskriften gir en utdyping av dette ansvaret, i tillegg til en presisering av ansvarsforholdet ved endringer i brannsikkerhetsnivået. Problem: Endringer i bruk og driftsforhold kan føre til økt brannfare. Dette gjelder også kortvarige endringer. Tiltak: Dersom drift eller bruk av et brannobjekt endres, slik at det er markert større fare for antennelse eller brannspredning, skal eieren eller brukeren gjennomføre tiltak som sikrer at risikoen ikke øker. Dette gjelder også dersom brannsikkerheten er redusert av andre grunner. 2-4 Brannøvelser Tidligere har påbudet om regelmessige brannøvelser bare omfattet bygninger i kategoriene herberge, pleieanstalt og sykehus. Forskriften innebærer en skjerpelse i forhold til tidligere brannforskrifter. Imidlertid har det også vært utført jevnlige brannøvelser i f.eks skoler i flere år. Problem: Brukerne av brannobjektet er ofte ikke godt nok trenet i hvordan de skal opptre i en brannsituasjon. Dette kan føre til uønskete og unødig farlige situasjoner, kaos, panikk, irrasjonell rømning, og manglende kunnskaper om hvordan slokkeutstyr og alarmanlegg skal benyttes. Vikarer og nyansatte er ofte dårlig informert om hvordan de skal handle i tilfelle brann. Anslagsvis omkommer årlig 4-5 personer som følge av branner i særskilt brannobjekt type a (se forskriften). Tiltak: Eier/bruker har ansvaret for at det regelmessig gjennomføres brannøvelser som sikrer at alle ansatte får den nødvendige trening. Han skal også sørge for at nyansatte og vikarer får den nødvendige opplæring.

11 9 2-5 Instrukser og planer m.v. Tidligere har påbudet om planer og instrukser i tilfelle brann omfattet bygninger i kategoriene herberge, pleieanstalt og sykehus. Forskriften innebærer en skjerpelse på dette punktet. Påbud om oppslag på overnattingssteder er uforandret fra tidligere. Problem: Planer for hvordan man kan forebygge og bekjempe brann i brannobjektet er ofte mangelfulle, eller mangler helt. Ved endringer som påvirker brannsikkerheten, er ordensregler, planer og instrukser ofte ikke oppdatert. Tiltak: Eier/bruker har ansvaret for å utarbeide ordensregler og instrukser som regulerer forebyggende og bekjempende tiltak. Planer for rømning i tilfelle brann skal være utførlige og kjent for alle i bygget. Planene skal vedlikeholdes og revideres. Oppslag som angir rømningsveier og forholdsregler ved brann skal finnes i alle gjesterom i overnattingssteder. 2-6 Vakt Tidligere har det vært påbudt med nattevakt med begrensete plikter i denne bygningskategorien. Forskriften innebærer en skjerpelse. Problem: Når det oppstår brann om natten i overnattingssteder, sykehus og pleieanstalter, er det fare for at ingen er våkne og kan oppdage brannen. Det er også behov for en person som kan lede arbeidet på brannstedet inntil brannvesenet kommer. Tiltak: På overnattingssteder, sykehus og pleieanstalter skal det være vaktordning.

12 Forskriftens kapittel 4: Spesielle tekniske krav til særskilte brannobjekter. 4-1 Rømningsveier Forskriften innebærer en presisering av tidligere krav, og en mer detaljert beskrivelse av hva kravene omfatter. Forskriften innebærer også en skjerpelse i forhold til tidligere brannforskrifter. Byggeforskriftene fra -69, -85 og -87 angir utforming av rømningsveier i bygninger oppført i henhold til byggeforskriftene. Problem: Rømningsveier har i mange tilfeller ikke kunnet fungere som rømningsveier. Merking har vært mangelfull, atkomst til rømningsvei har vært blokkert, eller rømningsveien har vært for trang, eller hatt for liten kapasitet til å fungere godt. Tiltak: Det kreves at det er tilstrekkelige rømningsmuligheter fra et særskilt brannobjekt. Rømningsveiene skal ha kapasitet til at alle menneskene som oppholder seg i brannobjektet kan unnslippe brannen. Dette setter krav til antall, størrelse og utforming av rømningsveier, dører til rømningsvei, og merking av rømningsvei. 4-2 Brannalarmanlegg I henhold til tidligere forskrifter hadde Brannstyret myndighet til å pålegge eier eller bruker av brannobjekter omfattet av brannlovens 22 å installere utstyr som brannalarmanlegg. Byggeforskriftene av -69, -85 og -87 påbyr brannalarmanlegg i bygninger i visse kategorier som oppføres i henhold til byggeforskriftene. Tidligere regelverk satte kun krav til varmedetektorer. Først i byggeforskrift -85 ble det innført krav om at brannalarmanlegg i nye bygninger hovedsaklig skulle baseres på røykdetektorer. Problem: I bygninger med mange personer, kan forsvarlig rømning forhindres av at varsel om brann ikke blir gitt i tide. Tiltak: Det kreves tidlig varsling og rømning i særskilte brannobjekter med ekstra høy risiko. Det settes bestemte krav til brannalarmanlegg med hensyn til hvordan det fungerer ved utløsning.

13 Manuelt slokkingsutstyr I henhold til tidligere forskrifter hadde Brannstyret myndighet til å pålegge eier eller bruker av brannobjekter omfattet av brannlovens 22 å installere utstyr som slokkeutstyr. Byggeforskriftene av -69, -85 og -87 påbyr slokkeutstyr i bygninger i visse kategorier som oppføres i henhold til byggeforskriftene. Problem: Personer i brannobjektet har ofte ikke kunnet slokke mindre branntilløp selv. Tiltak: Det skal utplasseres hensiktsmessig og tilstrekkelig manuelt slokkingsutstyr som skal kunne benyttes i alle rom. 4-4 Stasjonært slokkingsanlegg I henhold til tidligere forskrifter hadde Brannstyret myndighet til å pålegge eier eller bruker av brannobjekter omfattet av brannlovens 22 å installere utstyr som slokkeutstyr. Byggeforskriftene av -69, -85 og -87 påbyr slokkeutstyr i bygninger i visse kategorier som oppføres i henhold til byggeforskriftene. Problem: Det har vært mange storbranner med store brannskader i Norge. Branner i overnattingssteder og sykehus/pleieanstalter medfører fare for tap av menneskeliv dersom brannen ikke slokkes tidlig nok. Spesiell bygningsgeometri kan medføre høy brannrisiko. Tiltak: Sprinkleranlegg skal sikre tidlig kontroll over branner i objekter over en viss størrelse, eller med særlig stor personrisiko.

14 Slokkevann I henhold til tidligere forskrifter hadde Brannstyret myndighet til å pålegge eier eller bruker av brannobjekter omfattet av brannlovens 22 å sikre tilgangen på slokkevann. Problem: I tilfelle brann kan vanntilførselen være for mangelfull til å sikre brannvesenets muligheter for slokking. Tiltak: Industri- og næringsvirksomheter skal innenfor eget område sørge for fordeling av slokkevann, slik at det er lett tilgjengelig atkomst til tilstrekkelig vann ved slokkeinnsats. 3.4 Forskriftens kapittel 5: Spesielle tekniske krav til boliger. 5-1 Røykvarsler Dette pålegget er nytt i forhold til tidligere forskrifter. Det har likevel vært en økende utbredelse av røykvarslere fra midt på 80-tallet av. Kravet til røykvarsler i alle nye boliger kom i Byggeforskrift -85. Problem: Mange personer dør i boligbranner, fordi de ikke er oppmerksomme på brannen i tide. Anslagsvis omkommer mellom 40 og 50 personer i boligbranner hvert år. Tiltak: Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når dører er lukket.

15 Slokkingsutstyr Dette pålegget er nytt i forhold til tidligere forskrifter. I henhold til byggforskrift -87 skal alle nye boliger ha slokkingsutstyr. Problem: Endel boligbranner kunne ha vært slokket av personer i bygningen, dersom de hadde hatt tilgang på slokkeutstyr. Tiltak: Alle boliger skal ha manuelt slokkingsutstyr som kan benyttes i alle rom. 3.5 Forskriftens kapittel 7: Brannsyn i særskilte brannobjekter Forskriften om brannsyn innebærer en presisering av tidligere forskrift om brannsyn, og en klarere fremstilling av saksgang og ansvars- og myndighetsforhold. Dette skal sikre at feil og mangler som er avdekket ved brannsynet skal rettes opp. Problem: Endel brannobjekter kontrolleres ikke ofte nok til å avdekke forhold som innvirker på brannsikkerheten. Det er viktig at ansvarlig for bygget er oppmerksom på mangler som fører til redusert brannsikkerhet. Enkelte brannobjekter kan være i drift til tross for stor fare for brann og stor personrisiko. Dersom feil og mangler har vært avdekket, kan det likevel være mangel på utbedring av feilene. Det er store ulikheter mellom kommunene når det gjelder hyppighet og kvalitet på gjennomføring av brannsyn. Tiltak: Det presiseres at brannsyn skal utføres regelmessig. Brannsynet skal utføres av kvalifisert personell, og kan være meldt på forhånd eller uanmeldt. Den som utfører brannsyn kan ikke nektes adgang. Ansvarlig leder har plikt til å delta under varslet brannsyn. Det skal utarbeides en brannsynsrapport etter befaringen, der feil og mangler ved brannsikringen angis. Rapporten skal også opplyse om ytterlige behov for brannsikringstiltak. Eier/bruker skal motta rapporten i løpet av kort tid etter brannsynet, og skal deretter varsle brannsjefen om gjennomføring av korrektive tiltak. Etter vurdering på grunnlag av brannsynet, kan brannsjefen nekte videre bruk/drift med øyeblikkelig virkning. Brannsjefen har ansvar for å utferdige pålegg om retting av feil og mangler som er angitt i brannsynsrapporten. Forskriften angir også saksbehandling ved pålegg, som skal sikre at de pålagte tiltakene virkelig blir gjennomført.

16 14 Det forventes at nøyaktig og regelmessig brannsyn som følges opp med de nødvendige tiltak, vil redusere brannrisikoen vesentlig. I alt er det ca bygninger i Norge som det skal føres tilsyn med. 3.6 Samspillseffekter mellom ulike tiltak og forhold som påvirker brannsikkerheten I mange tilfeller er det vanskelig, og heller ikke meningsfullt, å vurdere disse tiltakene som er listet ovenfor enkeltvis. De fleste tiltakene under det enkelte kapittel henger uløselig sammen. Mulige samspillseffekter av tiltak på tvers av kapittelgrensene, positive som negative, er også interessante, men uhyre vanskelig å fange opp. Det samme gjelder effekter av andre samtidige samfunnsforhold på tiltakets suksess eller fiasko, eksempelvis konjunktursvingninger i perioden, skiftende fokus i media, osv. Forsikringsbransjen har også hatt stor innvirkning på graden av implementering av ulike tiltak. Enkelte forsikringsselskap har tilbudt rabatt i forsikringspremien dersom tiltakene er innført (f.eks røykvarsler og slokkeutstyr i bolig før påbudet kom), og avkortning i forsikringsutbetalingene dersom påbudte tiltak ikke har vært innført. Man må være på utkikk etter slike mulige samspillseffekter i de studiene som foreslås. Basert på tiltaksbeskrivelsene i Kapittel 3 har vi valgt å definere seks ulike evalueringsstudier, som beskrives i Kapittel 5: 1. Organisering og drift av særskilte brannobjekter 2. Rømningsveier 3. Brannalarmanlegg 4. Slokkeutstyr 5. Spesielle tekniske krav til boliger 6. Brannsyn i særskilte brannobjekter

17 15 4. Aktuell evalueringsmetodikk: en oversikt 4.1 Ramme og avgrensning Interessenter i en slik evaluering antas å være: Kommunal og arbeidsdepartementet (KAD) Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) Statens bygningstekniske etat (BE) Forsikring Brannvesenet - lokalt, Politiet og rettsapparatet Industrien, næringslivet, stat og kommune som byggeier Huseiere Allmennheten Relevansen og nytten av ulike evalueringsopplegg vil være noe forskjellig for disse gruppene. I diskusjonen av ulike opplegg i dette kapitlet, antar vi hele tiden at KAD og DBE er hovedinteressentene, med mindre noe annet blir sagt uttrykkelig. Evaluators rolle kan være forskjellig. På den ene siden har vi selvevaluering og på den annen side ekstern evaluering. I våre diskusjoner forutsetter vi primært eksterne evalueringer av studenter, konsulenter og forskere, men samtidig vil en del av metodikken etter utprøving kunne benyttes direkte av DBE og andre interessenter i arbeidet med endringer i regelverket og andre typer tiltak og virkemidler. Tabell 4-1 Oversikt over tre ulike typer evalueringsstudier Type evaluering Metode Funksjon Summativ (i etterkant) Sammenlikner mål og Verdisetting, kontroll, styring intensjoner med resultater og korrektive tiltak Formativ (samtidig) Samle informasjon, gi løpende tilbakemeldinger, påvirke, skape endring Diagnostisk (i forkant) Proaktive analyser og konsekvensvurderinger Støtte og veiledning Planlegging og underlag beslutning om tiltak En evaluering kan være objektivt registrerende og resultatorientert bedømmelse av gjennomførte tiltak, eller prosessorientert som middel til å påvirke og forbedre implementering av tiltak (f.eks. aksjonsforskning), eller den kan være proaktiv analyserende og bedømmende i forhold til planlegging av fremtidige tiltak. Disse tre typene er sammenstilt i Tabell 4-1 ovenfor.

18 16 De mulighetsstudiene for evaluering av tiltak mot brann som gjennomføres her vil være summative, samtidig som slike summative evalueringer kan gi underlag for å utvikle metodikk og systematikk rundt fremtidige diagnostiske evaluering, og som en støtte for såkalt risikobasert tilsyn. 4.2 Hva er evaluering? Skisse til en generell modell Forholdet mellom (1) "oppfølging"/"bedømmelse", (2) "evaluering" og (3) "utvikling"/ "endring" er en logisk kjede. Når vi diskuterer (2) må vi relatere det til (1) og (3). De fleste forbinder evaluering med idealet fra det klassiske eksperiment: En gruppe som påvirkes med et tiltak, en kontrollgruppe som ikke påvirkes av tiltaket men ellers er lik, og så måler man før og etter påvirkningen for å finne effekten av tiltaket. Slike kontrollert betingelser er det vanskelig å skape i det virkelige liv. Følgelig er evaluering et begrep som brukes på mange forskjellige måter, og som kan være både rikt i sitt innhold og kreativt i forhold til ulike typer av evalueringsobjekter. Eksempler på noen utsagn om hva evaluering er: Evalueringer bør kunne gi svar på om noe er godt eller dårlig Evalueringer skal bedømme forholdet mellom mål og resultater Evalueringer klargjør synspunkter og meninger hos de ulike partene som er involvert Evalueringer åpner opp for en dialog Evaluering er en måte å oppnå enighet på om hva som har hendt slik at endringer kan bli gjennomført. Evaluering står sentralt i en rekke problemløsningsmodeller og i feedback-baserte styringsmodeller som vi finner på kvalitets- (ISO-9000) og sikkerhetsområdet m.m. En generisk notasjon for beslutningsaktiviteter som den vi finner i SADT (Structured Analysis and Design Technique) vil kunne benyttes. Grunnstrukturen som vist i figuren nedenfor, består av en aktivitetsboks med tre typer "inputs" (I, K, R) og en "output" (O). Logikken er at "input" (I), i vårt tilfelle "Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn", gitt ressursene (R) og kontrollfunksjonene (K), er nødvendig og tilstrekkelig for å produsere resultater (O).

19 17 K Kontroll Kriterier Input I Implementering og iverksetting av brannforskrift Output O R Ressurser Figur 4-1 Grunnstrukturen i SADT (Structured Analysis and Design Technique) m.m. O = "outputs" betyr både ønsket effekt (mindre brannskader), bieffekter og uønskede effekter. I = "inputs" i vår sammenheng brannforskriften, men også andre forhold som kan ha påvirket resultatet så som forsikring, marked og konjunkturer, uavhengig holdningspåvirkning, m.m. K = kontrollfunksjonene som DBE og lokalt brannsyn utøver, og kriteriene for brannsikkerhet som er nedfelt i forskriften R = de ressursene som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten (iverksette og håndheve forskriften). Det gjelder mennesker (kompetanse, kapasitet, motivasjon), hjelpemidler (så som informasjonssystemer og annen tilrettelegging), økonomi, Evalueringer av brannforskriften vil med fordel kunne konsentrere seg om å "pakke ut" og bedømme i detalj "R"-ene og "K"-ene. Denne modellen er innenfor rammen av en systemanalytisk tilnærming der de mest typiske spørsmål vil være: Er intensjonene oppnådd? I hvilken grad, og på hvilke delområder har suksessen vært størst? Hva er viktigste hindringene for gjennomføringen? (K eller R faktorer) Er alle deler av forskriften like kostnadseffektive? Alternative modeller ville være ulike former for kritisk analyse av reformen (forskriften) som et panel med ekspertvurderinger ut fra en systematisk gjennomgang av alle for og mot argumenter, kritisk dokumentanalyse av forskriftsteksten, gjennomgang av ulykkesrapporter etc. Vi vil også bygge inn elementer av slike tilnærmingsmåter i de mer konkrete forslag vi

20 18 kommer med. Flere innfallsvinkler og perspektiver øker innsikten og helhetsforståelsen av brannforebyggende arbeid. 4.3 Tre metodiske veivalg - eller "takk alle tre"? Statistiske trendanalyser: Dette er den vanligste metodetilnærmingen på ulike sikkerhetsområder, og da særlig på områder der man har et stort statistisk materiale av ulykker/skader som gir mange datapunkter før og etter et tiltak. Det mest internasjonalt studerte i så måte, er trolig effekten av påbud om bilbelte, se eksempelvis publikasjoner fra TØI og SINTEF Samferdselsteknikk. På arbeidsområdet er det for eksempel ved NTNU utført studier av hvordan dødsulykkene i bygg og anlegg har utviklet seg fra 1972 til 1994, og hvordan dette samvarierte med utviklingen av regelverket, med ny teknologi og arbeidsformer, og med kontroll for variasjoner i eksponering. Trendanalyser brukes også til en ren overvåkning av tilstanden innenfor gitte ansvarsområder, og alle tilsynsmyndigheter utgir slik oversiktsstatistikk. En grunnleggende antakelse er at effekter av omfattende tiltak kan forventes å slå ut i totalstatistikken. Et eksempel: Bygningsbranner i perioden Antall branner Bolig Institusjon Publ. bygg Industri Annet Figur 4-2 Bygningsbranner i perioden Tallene er hentet fra DBEs brannstatistikk fra 1991.

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020 Hoveddokument Feiervesenet mot 2020 Innhold Rapport fra Feriermesternes landsforening 2009... Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhold...2 Hovedkonklusjon...4 Tilsyn...4 Feiing...4 Ventilasjon...5 Markedsføring...5

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Vår2015 Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Siren Gaden, Dmitry Kuklin, Paul Anders Næss og Andreas

Detaljer

Rapport. Rapport. Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse

Rapport. Rapport. Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Rapport Rapport Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Innhold Forord........................................................................................

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter Forebygging av arbeidsulykker Hvert år arrangerer ROSS gemini senter i samarbeid med Tryg konferansen Sikkerhetsdagene. Denne publikasjonen er en del av dette samarbeidet.

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon

Retningslinjer for forvaltningsrevisjon Retningslinjer for forvaltningsrevisjon 2 Forord Retningslinjene for forvaltningsrevisjon er basert på Standarder for revisjon i Riksrevisjonen og skal legges til grunn for Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

Endringer i byggekvalitet

Endringer i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Anna Næss Rolstad, Jacob Mehus, Vidar Stenstad og Viggo Nordvik Endringer i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Rapport fra fase 1

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Våren 2013 Masteroppgave i samfunnssikkerhet

Våren 2013 Masteroppgave i samfunnssikkerhet Våren 2013 Masteroppgave i samfunnssikkerhet Røykvarslere i norske hjem: status og funksjon Kai Arne Jenssen UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM I SAMFUNNSSIKKERHET MASTEROPPGAVE 30 STUDIEPOENG

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Veileder. Evaluering av lover. Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler

Veileder. Evaluering av lover. Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler Veileder Evaluering av lover Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler Innholdsfortegnelse Forord 1 1 Innledning 2 1.1 Mål og målgruppe for veilederen 2 1.2 Leserveiledning 2 Evaluering

Detaljer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer Veileder Veileder til gjennomføring av evalueringer 3 Innhold Forord.........................5 1 Innledning...................7 1.1 Forankring......................7 1.2 Hva er en evaluering?.............8

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer