Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013"

Transkript

1 Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013 Visjon Fagskolen Telemark skal være en attraktiv og utviklende læringsarena for studenter, kursdeltakere, tilsatte og andre samarbeidspartnere.

2 1

3 Innholdsfortegnelse Velkommen til Fagskolen Telemark!... 4 Fagskolen Telemarks kjerneverdier... 5 Hvem gjør hva ENDRES... 6 Undervisningspersonalet årig teknisk fagskoleutdanning innhold og muligheter... 8 Generell informasjon om fagskoleutdanning... 8 Hovedmål for de fylkeseide 2-årige tekniske fagskolene... 8 Fag, Fagplaner og moduler... 9 Eksamensordning... 9 Organisering og struktur på utdanningene ved Fagskolen Telemark Utdanningsmatrise Fagplaner Arbeidsplan Faglærers fremdriftsplan i faget Klassens timeplan og semesterplan Vurderinger som ligger til grunn for karaktersetting Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn Mappevurdering Studentens arbeidsmappe Vurderingsmappe Studentsamtaler Modulkarakter / Sluttkarakter Studentorgan ved Fagskolen Telemark Ny studentorganisasjon for fagskolestudenter Studentmedvirkning Klassens kvarter Klasseråd og klasselærerråd Nettstudier Klassens kvarter ved nettstudier Forlenget tid på prøver og til eksamen Om studieteknikk og planlegging HMS Branninstruks ved Fagskolen Telemark

4 Parkering Røyking Vedlegg Reglement for studenter ved Fagskolen Telemark Eksamensreglementet ved Fagskolen Telemark DEFINISJONER: Studenter Faglærere Eksamensadministrator Eksamensvakter Sensor Utfyllende bestemmelser Skolerute Skolerute nettstøttet opplæring årig teknisk fagskole ELKRAFT årig teknisk fagskole BYGG årig teknisk fagskole MASKINTEKNIKK

5 Velkommen til Fagskolen Telemark! Det er en glede for meg å ønske velkommen til studier ved Fagskolen Telemark. Som student vil du være deltagere i et aktivt læringsmiljø hvor faglig kvalitet settes høyt, men hvor vi også er fokusert på å tilby et trygt og inkluderende læringsmiljø. Du selv som student er en viktig bidragsyter til dette ved å vise respekt, toleranse og positive holdninger overfor ansatte og medstudenter. Alle vi som har vårt daglige arbeid på skolen, håper du vil finne deg til rette her, og vi vil gjøre vårt beste for at du skal trives. Vi legger vekt på å tilpasse undervisningen så langt som mulig til studentenes individuelle forutsetninger, og å støtte hver enkelt i å nå sine mål. Vi arbeider etter en kjerneverdiplakat som er gjengitt på neste side, og vi forplikter oss som kollegium i forhold til denne. Samtidig vil vi sette krav til deg, og du vil oppleve at studiet til tider er svært arbeidskrevende. Fagskolen Telemark har et omfattende samarbeid med næringslivet, og vi legger vekt på å utvikle utdanningen i tråd med den utvikling som skjer i det arbeidslivet dere skal inn i. Våre partnerskapsavtaler med lokalt næringsliv sikrer også tilgang på gode og relevante prosjektoppgaver. Jeg tror at du vil være godt rustet til å gå inn i nye roller i arbeidslivet etter endt studium. Du vil finne mye nyttig og praktisk informasjon i dette dokumentet. Jeg ønsker deg lykke til med studiene. Din suksess er vår suksess! Porsgrunn, 13. august 2012 Rektor 4

6 Fagskolen Telemarks kjerneverdier Fokus Vi fokuserer på våre studenter, gir dem mulighet for personlig og menneskelig utvikling, og lærer av dem. Vi fokuserer på vår virksomhet og våre sterke sider, og synliggjør dem overfor publikum, studenter og næringsliv. Vi bryr oss om hverandre, og alle ansatte søker gjennom sin framferd å skape et positivt arbeidsmiljø. Ærlighet Vi er oppriktige og tydelige i ord og handling. Vi er til å stole på. Vi har ansvar for å si vår mening, men stiller oss lojalt bak de beslutninger som fattes. Vi er realistiske og ser verden slik den er ikke slik vi ønsker den skal være. Vi har mot til å gripe fatt i konflikter. Helhetsansvar Vi er alle ansvarlige for eget arbeid, men er samtidig engasjerte og tar initiativ i den helheten vi er en del av. Vi tar ansvar og initiativ. Vi er lagspillere, ikke individuelle utøvere. Vi prøver og feiler sammen. Endringsvilje Utvikling og endring er en naturlig del av vår hverdag. Vi har vilje og mot til å endre, utvikle og tilpasse oss. Vi vet at det vi tidligere gjorde var riktig, men endrer, utvikler og tilpasser oss som en følge av at vår omverden er i endring. Vi er åpne for andres forbedringsforslag og kommer selv med bidrag. Vi er sultne og nysgjerrige på ny kunnskap. 5

7 Hvem gjør hva Rektor Jens Christian - Skolens leder. - Drift- og personalansvarlig Rådgiver, Per Høiseth - Studie- og karriereveileder - Fritak i fag - Oppfølging av tillitsvalgte og studenter Ass. Rektor Knut Rød-Knudsen - Rektors stedfortreder - Ansvarlig for skolens daglige drift Systemansvarlig, Espen Aamodt - Ansvar for skolens IKTsystemer Fronter ansvar, Arild Rode-Hansen - FRONTER ansvarlig Kontaktlærere Bygg Tore Løberg, 1BYA Tore Løberg, 2BYA Kontaktlærere Elektro Bjørn Ove Mannes, 2EKA Kontaktlærere Maskin Arild Bjørvik, 1MAA Gunnar H. Kristiansen, 2MAA Kontaktlærer Nett Bjørn Ove Mannes Kontaktlærer skal følge opp klassen når det gjelder informasjon og samarbeid med tillitsvalgte hjelpe til med å gjennomføre klasseråd og klasselærerråd og samarbeide så å skape et godt samarbeids- og læringsmiljø i klassen. Kontor og resepsjon Bibliotek Vaktmester Tone Hogstad Hanne Nesset Magne Grini Fagskolen Telemark Kjølnes ring 26, 3918 Porsgrunn Sentralbord: E- post adresse: Hjemmeside: 6

8 Undervisningspersonalet FAGSKOLEN TELEMARK DATO: Telefon Sentralbord Fax Hjemmeside: Aamodt, Espen M Bjørvik, Arild 7754 Bondal, Vidar 7771 Ege, Ergun 7774 Gjerden, Loredana 7763 Grini, Magne 7759 Hansen, Arild Rode 7769 Hogstad, Tone 7753 Høiseth, Per 7762 Liv Karlsen Karlsen, Anna Kristiansen, Gunnar Hauge 7767 Kvennodd, Jorunn 7775 Løberg Tore Mannes, Bjørn Ove 7766 Mellingen, Per Are 7776 Odden, Pål 7772 Pedersen, John 7768 Rød-Knudsen, Knut 7777 Tveita, Åshild Mathilde 7755 Thysted, Jens Christian 7778 Øverland, Espen 7760 Helsefag: Braathen, Ellen 7761 Hustvedt, Ruth-May

9 2-årig teknisk fagskoleutdanning innhold og muligheter Generell informasjon om fagskoleutdanning Alle fagskoleutdanninger bygger på lov av 20. juni 2003 Lov om fagskoleutdanning (Fagskoleloven). Loven gjelder for den som tilbyr fagskoleutdanning (tilbyder), og som har fått godkjenning av fagskoleutdanningen etter 2. Norsk organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, er det organ som godkjenner fagskoleutdanninger. NOKUT godkjenner også høgskoleutdanninger. Fagskoleutdanning er en tertiær yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Yrkesrettet tertiære utdanninger har et omfang på mellom et halvt til to studieår. Tertiære utdanninger er utdanninger etter videregående opplæring. Fagskoleutdanning skiller seg fra høyskoleutdanning på en del områder, blant annet ved at det for eksempel ikke stilles krav om studiekompetanse ved opptak. Det er heller ikke krav om at undervisningen i fagskolene skal være forskningsbasert, slik det er for høyere utdanning. En fagskoleutdanning skal i større grad være direkte koblet til arbeidslivets behov. Høyere utdanning og fagskoleutdanning er regulert gjennom hvert sitt lovverk. De utdanninger som Fagskolen Telemark tilbyr er alle NOKUT godkjente utdanninger. De fylkeseide tekniske fagskolene har utarbeidet felles mål og planer for 2-årig tekniske utdanninger. Hovedmål for de fylkeseide 2-årige tekniske fagskolene Hovedmålet med utdanningene er å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Gjennom studiet skal studentene utvikle: Faglig kompetanse, som de skal bygge på og videreutvikle i sitt arbeid som fagskoleingeniører. Dette skjer gjennom å planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver og arbeid som utføres av andre i henhold til gitte krav og spesifikasjoner og hvor det reflekteres over gjennomførte oppdrag. Sosial kompetanse, slik at de kan samarbeide med medarbeidere, utvikle team, lede og delta i gruppeprosesser og utvikle arbeidsmiljø som både er trygt og utfordrende, og som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet. Sosial kompetanse er også en forutsetning for å kunne samarbeide med kolleger, ledelse og fagmiljø. Ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser, å beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål, samt organisere, lede, dokumentere og vurdere lærings- og utviklingsprosesser. Holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og fagmiljø. Som det står i Fagskoleloven er fagskoleutdanning en yrkesrettet utdanning som ikke krever tilleggsutdannelse. Med sin yrkesfaglige utdanning og praksis som fagarbeider, og i tillegg 2 års teknisk utdanning på høyere nivå, er en fagtekniker/fagskoleingeniør ettertraktet til operative lederstillinger som f.eks. anleggsleder, driftsleder eller prosjektingeniør. 8

10 Fag, Fagplaner og moduler Det fleste fagplaner er utarbeidet nasjonalt og gjelder for alle tekniske fagskoler i Norge. Lokale valgfag utarbeider fagskolene selv. Fagplanen skal inneholde mål og hovedemner som studentene skal beherske etter å ha gjennomført fagene. Derfor er det viktig at studentene kjenner til mål og emner i fagplanene. De 2-årige tekniske fagskolene er oppbygd som moduler (eller emner som de skal kalles nå). En modul består av ett eller flere fag. Det enkelte fags omfang synliggjøres i fagskolepoeng. To års fagskoleutdanning gir 120 fagskolepoeng. Dette tilsvarer to fulle studieår à 10 månedsverk. Denne tabellen viser hvordan de 2-årige tekniske fagskolene er av oppbygd i moduler med tilhørende fagskolepoeng: Redskapsfag: LØM-fag Kommunikasjon Realfag Grunnlags- og fordypningsfag inkl. valgfrie moduler: Hovedprosjektet: Totalt 12 fagskolepoeng minimum 10 fagskolepoeng minimum 14 fagskolepoeng 78 fagskolepoeng 6 fagskolepoeng minimum 120 fagskolepoeng Se presentasjon senere i dette dokument av de enkelte utdanninger og hvordan Fagskolen Telemark har fordelt moduler, fag og fagskolepoeng per semester. Eksamensordning Moduleksamener gjennomføres etter følgende plan: Etter hovedprosjektet gjennomføres en avsluttende tverrfaglig eksamen. Modulen som omfatter de tre LØM-fagene (organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse og økonomistyring) avsluttes med en tverrfaglig eksamen. Dette utgjør en del av mesterutdanningen for de fagområdene der det finnes mesterbrevordning. I tillegg skal det avholdes eksamen i to moduler På vitnemålet får du eksamenskarakter i hvert av de avlagte eksamensmodulene, men du får ikke karakter i de enkelte fagene i modulen. På samme vis får du sluttkarakter i alle modulene på vitnemålet, men det fremkommer ikke sluttkarakter i de enkelte fagene på vitnemålet. 9

11 Organisering og struktur på utdanningene ved Fagskolen Telemark Utdanningene ved Fagskolen Telemark bygger på Nasjonal Plan for 2årig teknisk fagskoleutdanning. Utdanningsmatrise Utdanningsmatrisen inneholder moduler (emner), fag og fagskolepoeng per semester. Se presentasjon senere i dette dokument av de enkelte utdanninger og hvordan Fagskolen Telemark har fordelt moduler, fag og fagskolepoeng per semester. Fagplaner Alle fagplaner ved Fagskolen Telemark er godkjente av NOKUT. Fagplanene inneholder mål og hovedemner som studentene skal beherske etter gjennomføring av faget. Arbeidsplan Med utgangspunkt i fagplanen skal faglærer utarbeide en arbeidsplan for faget. Arbeidsplanen skal innehold: Læringsmetoder Obligatoriske arbeider Vurderingsformer/vurderingskriterier Eksamensform Lærestoff/læringsmidler Faglærers fremdriftsplan i faget Et eksempel på en faglærers fremdriftsplan: Undervisningsdato Emne som skal undervises Undervisningsøktens varighet Referanser til f.eks. mål i fagplanen, litteratur, undervisningsmetode, oppgaver, innleveringer, etc. Ant. Undervisnings timer Ref. til obligatorisk litteratur, oppgaver, innlev. etc. Dato Emne Kapittel 1 2 Se kapittel 1.5, 1.7, 1.8, Kapittel 1 2 Løs oppgave 1.19, 1.20, 2.1 Klassens timeplan og semesterplan Klassenes faglærere og administrasjon vil i fellesskap utarbeide en timeplan og en semesterplan som inneholder: Undervisningstimer Prøvedatoer Innleveringsfrister Prosjektperioder En kortfattet framdriftsplan i alle fag Eksempel på en semesterplan: 10

12 SEMESTERPLAN 1MAA Høst 2011 Uke Dag Dato Plan Aktiviteter / prøver Norsk Matematikk Fysikk Lærer Norsk Lærer matematikk Lærer fysikk Vurderinger som ligger til grunn for karaktersetting. Kriterier for vurdering er: Kunnskap Innsikt, forståelse, evnen til å se sammenhenger Initiativ, kreativitet Evne til å anvende og formidle kunnskap Evne til å bruke fagspråk på en naturlig måte Evne til å vurdere resultat og trekke slutninger Evne til å nyttiggjøre seg egnede hjelpemidler Helhetsvurdering (breddekunnskap, vanskelighetsgrad) Kunnskap beskrives ofte på 3 nivåer. Nivå 1: Beskrive Å beskrive vil si å forklare med egne ord det oppgaven ber om. Svaret skal ikke begrunnes. Nivå 2: Å gjøre rede for Å gjøre rede for forventer at du utdyper det du skriver. Det kan være å forklare hvorfor du velger de tiltaka du gjør og hvordan du vil utføre disse. Du skal begrunne alle standpunkter og påstander (tiltak) du har med. Nivå 3: Å drøfte Å drøfte vil si at du skal argumentere for og i mot ulike standpunkter om et tema og/eller vurdere flere sider ved en sak. Det betyr å diskutere temaet ved å si noe om saken på den ene siden og noe om saken på den andre siden, for til slutt å komme med en konklusjon. Alle argumenter og synspunkter skal begrunnes. Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn I fagplanene beskrives mål og emner som studentene skal kunne mestre. Alle obligatoriske arbeider vurderes, resultatet av vurderingen skal vise grad av måloppnåelse etter mål og krav i fagplanen. Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler (NUTF) har fastsatt at følgende beskrivelser skal legges til grunn for karaktersetting: 11

13 Karakter A B C D E F Beskrivelse av vurderingskriterier Fremragende prestasjon Studenten har usedvanlig god oversikt og innsikt i aktuell teori, og kan anvende den både kreativt og selvstendig i drøftings- og beregningsoppgaver. Studenten viser på en svært innsiktsfull måte evne til kritisk analyse av problemstillinger, og gjennom argumentasjon viser fremragende evne til å gi begrunnelser for valg av tiltak og problemløsningsstrategier. Studenten kan også på en fremragende måte vise evne til helhetlig tenkning ved å se alle emnene i sammenheng. Studenten viser utmerket både muntlig og skriftlig fremstillingsevne gjennom svært presist og konsekvent språk, samt utmerket struktur i besvarelser og IKT-bruk. Meget bra prestasjon Studenten har meget god oversikt og innsikt i aktuell teori, og kan i stor grad anvende den både kreativt og selvstendig i drøftings- og beregningsoppgaver. Studenten viser på en innsiktsfull måte evne til kritisk analyse av problemstillinger, og gjennom argumentasjon viser meget god evne til å gi begrunnelser for valg av tiltak og problemløsningsstrategier. Studenten kan også på en meget god måte vise evne til helhetlig tenkning ved å se emnene i sammenheng. Studenten viser meget god både muntlig og skriftlig fremstillingsevne gjennom presist og konsekvent språk, samt meget god struktur i besvarelser og IKT-bruk. God prestasjon Studenten har god oversikt og innsikt i aktuell teori, og kan til en viss grad anvende den både kreativt og selvstendig i drøftings- og beregningsoppgaver. Studenten viser på en god måte evne til kritisk analyse av problemstillinger, og gjennom argumentasjon viser god evne til begrunnelser for valg av tiltak og problemløsningsstrategier. Studenten kan også på en god måte vise evne til helhetlig tenkning ved i en viss grad å se emnene i sammenheng. Studenten viser god både muntlig og skriftlig fremstillingsevne gjennom presist og konsekvent språk, samt god struktur i besvarelser og IKT-bruk. Nokså god prestasjon Studenten har noe oversikt over aktuell teori, og kan i begrenset grad anvende den kreativt og selvstendig i drøftings- og beregningsoppgaver. Studenten viser noe evne til kritisk analyse av problemstillinger, og begrenset evne til argumentasjon for å begrunne valg av tiltak og problemløsningsstrategier. Studenten viser begrenset evne til helhetlig tenkning. Studenten viser begrenset både muntlig og skriftlig fremstillingsevne, ustrukturerte besvarelser med vesentlige feil eller mangler, og IKT-bruk. Tilstrekkelig prestasjon Studenten har svak oversikt over aktuell teori, og kan i liten grad anvende den selvstendig i drøftings- og beregningsoppgaver. Studenten viser sviktende evne til kritisk analyse av problemstillinger, og argumentasjon for å begrunne valg av tiltak er helt eller delvis fraværende. Studenten mangler evne til helhetlig tenkning. Studenten viser meget begrenset både muntlig og skriftlig fremstillingsevne, besvarelsene er ustrukturerte og med svært vesentlige feil eller mangler og IKT-bruk. Ikke bestått prestasjon Studenten har et for overfladisk kjennskap til aktuell teori, og kan ikke anvende den på en adekvat måte for å løse oppgaver. Besvarelser mangler drøfting og kritisk analyse, og valg av tiltak er ikke godt nok begrunnet. Uakseptable feil og mangler i besvarelser, og svært begrenset muntlig og skriftlig fremstillingsevne og IKT-bruk. 12

14 Mappevurdering Mappevurdering benyttes for å få bedre sammenheng og helhet i læringsprosessen. Dette oppnås blant annet ved at innleveringer og prøver ikke er avsluttet i det øyeblikk de er levert, men at de i større grad benyttes som et ledd i læringsprosessen og som et grunnlag for veiledning til studenten om hva det må arbeides videre med. Studentens arbeidsmappe Studentens arbeidsmappe skal minimum inneholde dokumentasjon på alle obligatoriske aktiviteter i fagene (jfr. Arbeidskrav i arbeidsplanen for faget). Studenten har selv ansvar for denne arbeidsmappen. Vurderingsmappe I vurderingsmappa skal studentene notere ned resultat og refleksjon over obligatoriske og andre arbeider som studenten har fått vurdert. Denne vurderingsmappa danner grunnlaget for studentsamtaler. Studenten har selv ansvar for vurderingsmappa. Studentsamtaler Studentsamtalene organiseres ved at hver student får en planlagt samtale med minst en lærer 2 ganger pr. år. Alle de obligatoriske arbeidene i arbeidsmappen er blitt evaluert tidligere. Til studentsamtalene medbringes vurderingsmappa. Studenten skriver et obligatorisk notat fra studentsamtalen som forlegges samtalelærer for undertegnelse. Dette notatet legger studenten inn i sin vurderingsmappe som dokumentasjon på gjennomført studentsamtale. Samtalelærer orienter lærere og administrasjon om at resultatet av studentsamtalen. Formålet med notatet er å sikre refleksjon og forberedelse til neste samtale. Modulkarakter / Sluttkarakter Når sluttkarakter i modulen fastsettes i klasselærerråd, blir det gjort på grunnlag av en helhetlig vurdering av studenten. Når sluttkarakter for modulen skal settes må også krav og vurderingskriterier i fagenes arbeidsplaner telle med. I tillegg til faglærers karaktersetting på obligatoriske arbeider skal da momenter som faglig interesse, deltakelse, aktivitet i timene og samarbeid med medstudenter og lærere bli vurdert. Studentenes vurderingsmappe kan være til hjelp i vurderingen. 13

15 Studentorgan ved Fagskolen Telemark Hver klasse velger tillitsvalgt og assistent. I september gjennomføres opplæring for nye tillitsvalgte. Skolen har studentråd med studentrådsleder. I studentrådet sitter en tillitsvalgt fra hver klasse. For skoleåret er Runar Moen i 2MAA valgt som studentrådsleder. Studentrådsleder er rektors hovedkontakt med studentene. De tillitsvalgte er talspersoner for sin klasse faglig og sosialt. Hver klasse har tre ganger per år klasseråd og etterfølgende klasselærerråd. I klasseråd deltar studentene i klassen, og møtet ledes av de tillitsvalgte. I klasselærerråd deltar de tillitsvalgte, rektor, rådgiver og klassens lærere. Hensikten er å drøfte tilbakemeldinger fra klasseråd og legge fram eventuelle forslag til forbedringer. Ny studentorganisasjon for fagskolestudenter En slik organisasjon har lenge vært savnet i sektoren. ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter ble stiftet 27. april av og for fagskolestudenter. En av de viktigste kampsakene for den nye organisasjonen er å kjempe for mer enhetlig titler og grader for tilsvarende utdanning blant fagskolestudenter. Tor Erik Høydahl Eriksson fra Haugesund, fagskolestudent på lyd og musikkproduksjon i Bergen ble valgt som sentral leder. Med seg som nestleder fikk han Jonas Gustumhaugen fra Gausdal, fagskolestudent som VVS tekniker i Grimstad. Selv om disse to kommer fra vidt forskjellig studiebakgrunn står de sammen om hva de mener er viktigst for ONF i året fremover. - For meg er det viktig å jobbe for bedre titler og grader for fagskolestudenter. Det vil kunne øke inntaket på fagskoler og gjøre studentene våre mer attraktive blant arbeidsgivere, sier nyvalgt leder Tor Erik Høydahl Eriksson. Et eksempel på dette er at når Gustumhaugen er ferdig med sine studier vil han få tittelen: "fagtekniker". Andre skoler gir derimot tittelen: "fagskoleingeniør". NOKUT har ikke noen krav på dette, og fastsettelse av tittel eller navn på linjen er opp til hver enkelt skole. Nestlederen i ONF Jonas Gustumhaugen har som hjertesak å få flere fra omskolering til jobb. - NAV bør bli bedre på å få folk til jobb, og fagskoler er veldig konkret og yrkesrettet, sier Gustumhaugen. - Jeg er selv et eksempel på dette forteller Høydahl Eriksson, som deler engasjementet til sin nestleder i å få folk inn i jobb - og der er fagskoler riktig virkemiddel. 14

16 Studentmedvirkning Fagskolen Telemark har rutiner for tilbakemeldinger fra studenter for underveisevaluering, sluttevaluering og tilbakemelding året etter avlagt eksamen. Læreren har jevnlig dialog med sine studenter for å iverksette tiltak som kan bedre undervisningsmetoder og fremdrift i de enkelte fag. Forhold knyttet til undervisnings opplegg løses oftest på lavest mulig nivå og skal derfor alltid start med en dialog mellom lærer og studenter. Klassens kvarter Jevnlig skal det avholdes et møte mellom kontaktlærer og klassen. Klassens øvrige lærere og administrasjon kan delta. Formålet med dette møtet er å kartlegge forhold som kan forbedre kommunikasjon og informasjonsflyt mellom studenter, klasselærere og administrasjon. Klasseråd og klasselærerråd Hver klasse har et formelt klasseråd med etterfølgende klasselærerråd med klassens lærere, rådgiver og skolens ledelse tre ganger pr. år. Klassens tillitsvalgte leder klasseråd og deltar på klasselærerråd. Hvert fag, skolemiljøet, ressurstilgang og skolen som helhet vurderes. Referat med tiltak skrives. Tiltakene følges opp, og tiltak som ikke er gjennomført, skal tas med i årsplanen. Ved behov kan klassens tillitsvalgte innkalle til klasseråd og eventuelt påfølgende klasselærerråd. Nettstudier Klasser med nettstudenter velger også sine tillitsvalgte. Det gjennomføres ikke planlagte klasseråd og klasselærerråd for nettstudentene. Ved behov kan klassens tillitsvalgt innkalle til klasseråd, og eventuelt klasselærerråd. Nettstudentene gir individuelle skriftlige tilbakemeldinger ved hver semesterslutt. Innkomne svar/spørreskjemaer gjennomgås av kontaktlærer. Klassens kvarter ved nettstudier I løpet av hver samling avholdes det et møte mellom klassen og kontaktlærer. Formålet med dette møtet er å bedre kommunikasjon og informasjonsflyten mellom skolens nettstudenter og skolen. Forlenget tid på prøver og til eksamen Studenter som kan dokumenter behov for utvidet tid på prøver og eksamen kontakter rådgiver. Skolen har praktisert et tillegg på 10 % for de som har et slikt behov. 15

17 Om studieteknikk og planlegging Planlegging er halve jobben sies det. Ja, noen mener til og med at planlegging er mer enn halve jobben! Før vi kan begynne å planlegge må vi sette mål. Et mål for fagskolestudenter kan være å gjennomføre fagskolen på 2 år. Skal du nå dette målet må du gjøre en innsats og gjennomføre er rekke aktiviteter. Da bør du være motivert fordi: Motivasjon defineres ofte som det som forårsaker aktivitet hos individet, det som holder denne aktiviteten ved like og det som gir den mål og mening. Motiverte mennesker er mennesker som kommer i gang, viser engasjement og målrettethet, viser utholdenhet og ofte har positive tanker om et arbeid eller prosjekt. Målet med fagskoleutdanning kan være at blir ansatt i ny stilling med interessante arbeidsoppgaver, god lønn og et godt arbeidsmiljø. Noen har kanskje mer konkrete mål med fagskoleutdanning som for eksempel å bli autorisert installatør eller faglærer i videregående skole. En plan viser hva du skal gjøre, når og hvordan. Vi skal ikke gå i detaljer her, men bare vise til noen punkter som vi av erfaring mener er viktig for suksess: Tilstedværelse. Undersøkelser viser at det er en klar sammenheng mellom karakterer og tilstedeværelse. Du går glipp av mye ved bare 2 3 dagers fravær. Hjemmearbeid. 2-årig fagskoleutdanning er en heltidsjobb. Du må avsette tid til hjemmearbeid. Mennesker er ulike. Noen trenger mer tid enn andre til studiearbeidet. Repetisjon. Repetisjon er den beste læring. Repeter første gang helst innen 48 timer. Lever alle arbeidsoppgaver innen frist. Blir du hengende etter er det vanskelig å ta igjen. Husk at obligatoriske arbeider må utføres for å få modulkarakter. Timeplan for hjemmearbeider. Det er fornuftig å planlegge noen faste ukedager og tider som du vil ha ro til studiearbeid. Orienter familien og venner om disse tidspunktene. Du må også huske på å ha tid til overs for familie og venner! Still spørsmål. Vær aktiv. Still spørsmål til faglærere og studiekamerater. Gruppearbeid i arbeidstimene og etter skoletid anbefales. Du finner mye interessant på internett om studieteknikk. Som fagarbeider vet du hvor stor betydning rett verktøy har når du skal gjøre en jobb, og du vet også hvor lettere og fortere det går med rett verktøy. Så bruk litt tid på å finne fram til en studieteknikk som passer deg. Kanskje har du nytte av lenken under. 16

18 HMS Skolen henviser til sine kjerneverdier. HMS inneholder også krav i henhold til de psykososiale krav som stilles i arbeidsmiljøloven. Branninstruks gjennomgås. Studenter oppfordres til å melde fra om forhold som kan medføre fare for liv og helse. Branninstruks ved Fagskolen Telemark 17

19 Parkering Fagskolens studenter bør velge parkeringsplass til høyre etter rundkjøring. Røyking Det er forbud mot å røyke på fylkeskommunens område: Dette gjelder også parkeringsplassene, gangveier og grøntanlegg. Velg å gå til offentlig vei dersom du vil røyke. 18

20 Vedlegg Reglement for studenter ved Fagskolen Telemark Innledning Den som etter søknad er tatt opp som student ved skolen må gjøre seg kjent med, og forplikte seg til å følge, skolens retningslinjer nedfelt i dette dokumentet. Rettigheter og plikter som en student har, kan sammenfattes som følger: Rettigheter De generelle studentrettighetene framgår av Lov om fagskoleutdanning 4. Studenten har rett til den opplæring, hjelp, veiledning og saksbehandling som samsvarer med de regler som til en hver tid gjelder for skoleslaget. Studenten har rett til å klage på enkeltvedtak i følge Forvaltningsloven for saker som er nevnt i Lov om fagskoleutdanning 7, samt dette reglementets 4 og 7. Plikter Studenten må selv holde seg orientert og oppdatert om meldinger og bestemmelser etc. som blir gitt fra skolen. Dette inkluderer oppslag på skolens sine oppslagstavler og E-læringsplattform, samt informasjon formidlet i klasserom. Studenten må rette seg etter de bestemmelser, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen. Studenten må skaffe seg det opplæringsmateriell og de lærebøker som opplæringen krever, og som skolen ikke holder. Studenten må møte presis til opplæringen og delta aktivt i all opplæring i den form den blir gitt, herunder laboratoriearbeid, praktiske øvinger, demonstrasjoner og ekskursjoner. Spesielle forhold 1. Frammøte Det forventes at studenten møter til opplæring etter oppsatt plan, og gir melding til skolen/faglærer/gruppeansvarlig ved uteblivelse. Mangelfull oppfølging av arbeidskrav i et fag kan medføre at vurdering ikke kan gis, noe som er nødvendig for å kunne bli oppmeldt til evt. eksamen i modulen/faget, og for å få vitnemål fra skolen. 2. Verneregler Studenten må følge de verneregler og bruke det verneutstyr som kreves i vedkommende fag eller som skolen tilbyr, og skaffe seg det verneutstyr som er nødvendig og som skolen ikke holder. Studenten plikter å sette seg inn i branninstruksen for de områdene han oppholder seg i. 3. Skade på bygninger og eiendeler. Misbruk av utstyr Oppstår det skade på bygninger, inventar og utstyr, eller på skolens eiendom for øvrig, må dette meldes til skolens vaktmester av den som er skyld i skaden, eller de som observerer den. En student som er ansvarlig for en skade som skyldes uvøren opptreden eller uaktsom behandling av inventar og utstyr m. m., kan måtte erstatte skaden. Misbruk av skolens utstyr, herunder IKT, som er diskriminerende eller uetisk, behandles som en disiplinærsak. 4. Fusk Bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon under en prøvesituasjon regnes som fusk og er dermed brudd på reglementet. Det samme gjelder avskrift av andres arbeid eller nedlasting av informasjon fra Internet eller andre eksterne kilder, uten kildehenvisning, som innleveres som eget produkt. Fusk behandles som en disiplinærsak. Skolens styre eller klagenemnden kan annullere eksamen eller prøve, eller fritak for eksamen eller prøve, eller godkjenning av utdanningen, dersom det umiddelbart eller på et senere tidspunkt blir avdekket at en student har 19

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014 Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014 Visjon Fagskolen Telemark skal være en attraktiv og utviklende læringsarena for studenter, kursdeltakere, tilsatte og andre samarbeidspartnere.

Detaljer

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING?

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Ivar Lien, FiG 13.10.06 LOV-2003-06-20-56 1. Formål og virkeområde Lovens formål er å etablere et system for offentlig godkjenning av fagskoleutdanninger. Loven skal bidra

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Fagfelt teknisk Fagretning: Fordypning: 2 Bygg og anlegg TIP (teknikk og industriell produksjon) Datateknikk Elektro Kjemi

Detaljer

Fagskolen land 1 uke etter moduleksamen kan bli eller blir avholdt. Låses 9. juni. Dokumentasjon sendes før sommerferien

Fagskolen land 1 uke etter moduleksamen kan bli eller blir avholdt. Låses 9. juni. Dokumentasjon sendes før sommerferien Eksamensplan VÅR 2011 (revidert 15. mars) Melding til faglærere: VGS: Fagskolen land Petr Nett Gammel ordning 13. mai 29. april Som stud Som stud 5. april Melding til sensorer: VGS 13.mai Fagskolen land:

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Eksamensplan VÅR 2012

Eksamensplan VÅR 2012 Eksamensplan VÅR 2012 Videregående: Melding om sentral gitt eksamen Engelsk forberedelse vg2 Engelsk /norsk eksamen vg2 Forberedelse Tverrfaglig eksamen 2BR Tverrfaglig eksamen 2BR Forberedelse Tverrfaglig

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Steinkjer fagskole jobber aktivt med å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner Skolen har hatt ulike former for kvalitetssystem. Frem til 2010 var

Detaljer

KEM Driftskonferansen 2008 www.nrl.no

KEM Driftskonferansen 2008 www.nrl.no SERVICE- OG FAGTEKNIKERUTDANNING KEM Driftskonferansen 2008 www.nrl.no Av Ole Larmerud Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS 1 NY FAGSKOLE NY, FORMELL UTDANNING AV SERVICETEKNIKERE SOM EN DEL

Detaljer

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning

Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Generell del (tidligere kalt Rammeplanen) Revisjon pr. 13. juni 2006 Supplert med kapittel 8 og 9 pr. 14. mai 2007 Oppdatert kapittel 9 samt presisering

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp)

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for grunnskolene i RSK Vest Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Disse retningslinjene vedtas av den enkelte kommune 1 Ansvar 2 Begrepsavklaringer

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN

FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN Arve Hoel, arve.hoel@mrfylke.no Ramme Litt bakgrunnsteppe

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studenthåndbok - Peteka

Studenthåndbok - Peteka Studenthåndbok - Peteka INNHOLD Skolereglement... 2 Innledning... 2 Rettigheter... 2 Plikter... 2 2. Verneregler... 3 3. Skade på bygninger og eiendeler. Misbruk av utstyr... 3 4. Fusk... 3 5. Politisk

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene:

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene: Nasjonal standard Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger Maritim fagretning Fordypningene: FTM01 dekksoffiser på ledelsesnivå FTM02 maskinoffiser på ledelsesnivå FTM03dekksoffiser

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Eksamensplan VÅR 2013

Eksamensplan VÅR 2013 Eksamensplan VÅR 2013 SISTE FRIST FOR FØRING AV Standpunkt/modul KARAKTERER: VGS: Fagskolen Kurssenter 14. juni 14.juni- i eksamensfag må modulvurdering være registrert i skolearena en uke etter eksamen

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER SKOLEÅRET 2013-2014

STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER SKOLEÅRET 2013-2014 www.fagskolen.net STUDIEMATERIELL & BOKLISTER FOR TEKNISKE LINJER SKOLEÅRET 2013-2014 RETTET: 18.06.2013 INNOLD Generell info... 3 Annet studiemateriell (utenom bøker)... 3 Fellesfag for tekniske linjer...

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 SKRIFTLIG EKSAMEN Skriftlig eksamen varer i 5 timer. Elever med rett til utvidet tid får 1 time ekstra. Dette må søkes om og være avklart i god tid

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamensplan høst 2012

Eksamensplan høst 2012 Aktuelle eksamener (med avtalt dato): 5 B01 Modul 2 52TB00B Modul 5 52TB00E Kvalitetsstyring og HMS FTB00H Søknadsprosedyrer FTB00F Anbud/kontrakter FTB00G. 5 B02 Modul 2 52TB00B Modul 5 52TB00E Kvalitetsstyring

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Rullerende opptak: Opptak bekreftes etter at skriftlig søknad er innlevert og vurdert.

Rullerende opptak: Opptak bekreftes etter at skriftlig søknad er innlevert og vurdert. Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk»

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» Målgrupper for studiet Bynært landbruk er en yrkesrettet utdanning. Studentene har etter endt utdanning spesialkompetanse

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

Nettbasert Teknisk fagskole. Linje for teknikk og industriell produksjon. Fordypningsområde sveiseteknikk

Nettbasert Teknisk fagskole. Linje for teknikk og industriell produksjon. Fordypningsområde sveiseteknikk Informasjon til studentene på studiet Nettbasert Teknisk fagskole Linje for teknikk og industriell produksjon Fordypningsområde sveiseteknikk Harstad tekniske fagskole Postboks 3120 9498 Harstad ANSVAR

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN - gruppe

ORDINÆR EKSAMEN - gruppe ORDINÆR EKSAMEN - gruppe Studium: Bachelor i journalistikk (BJO) Bachelor i interiør (BIN) Bachelor i grafisk design (BGD) Emnenavn: Tverrfaglig samarbeid i kreative team (TSK2100) Emneansvarlig: Fredrik

Detaljer

Eksamensplan høst 2011

Eksamensplan høst 2011 TREKKEKSAMENER FAGSKOLEN HØSTEN 2011 5 B01 Modul 2 52TB00B Modul 5 52TB00E Kvalitetsstyring og HMS FTB00H Søknadsprosedyrer FTB00F Anbud/kontrakter FTB00G Klassen informeres om trekk i modul 5 torsdag

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

EKSAMENSINFORMASJON 2014

EKSAMENSINFORMASJON 2014 EKSAMENSINFORMASJON 2014 STANDPUNKTVURDERING Standpunktvurderingen utgjør sammen med eksamen, sluttvurdering for elevene. Den baserer seg på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet skal vise elevens kompetanse

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 I løpet av vårsemesteret 2014 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Grunnlaget for retningslinjene er utarbeidet av Grunnskolekontoret i Bodø sammen med representanter fra skolelederne i Bodø kommune

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

Bli foretrukket. - ta teknisk fagskole

Bli foretrukket. - ta teknisk fagskole Bli foretrukket - ta teknisk fagskole Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014 Informasjonsmøte Vg3 Tirsdag 29. april 2014 HVORFOR FORELDREMØTE? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren?

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune.

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune. Eksamen 2015 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015 Eksamen 2015 - kursrekke 1. samling mandag 20. oktober 12.00 15.00 Generelt om eksamen og vurdering 2. samling tirsdag 11. november

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn

Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 10. trinn 15. april 2014 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: onsdag 13. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 13. mai:

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

LUB-beskrivelser: MASKIN

LUB-beskrivelser: MASKIN LUB-beskrivelser: MASKIN Innhold Emneoversikt for fordypning maskin:... 2 Emne 1:... 3 Emne 2:... 4 Emne 3:... 5 Emne 4:... 6 Emne 5:... 7 Emne 6:... 8 Emne 7:... 9 Emne 8:... 11 Emne 9:... 12 Emne 10:...

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Fagplan Innkjøp og anskaffelse

Fagplan Innkjøp og anskaffelse NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Innkjøp og anskaffelse ½ år dag, heltid 350 timer totalt undervisningstimer 18,5 timer pr. uke Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen Ofstad Fima/avd.: Nordic

Detaljer