Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013"

Transkript

1 Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2012/2013 Visjon Fagskolen Telemark skal være en attraktiv og utviklende læringsarena for studenter, kursdeltakere, tilsatte og andre samarbeidspartnere.

2 1

3 Innholdsfortegnelse Velkommen til Fagskolen Telemark!... 4 Fagskolen Telemarks kjerneverdier... 5 Hvem gjør hva ENDRES... 6 Undervisningspersonalet årig teknisk fagskoleutdanning innhold og muligheter... 8 Generell informasjon om fagskoleutdanning... 8 Hovedmål for de fylkeseide 2-årige tekniske fagskolene... 8 Fag, Fagplaner og moduler... 9 Eksamensordning... 9 Organisering og struktur på utdanningene ved Fagskolen Telemark Utdanningsmatrise Fagplaner Arbeidsplan Faglærers fremdriftsplan i faget Klassens timeplan og semesterplan Vurderinger som ligger til grunn for karaktersetting Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn Mappevurdering Studentens arbeidsmappe Vurderingsmappe Studentsamtaler Modulkarakter / Sluttkarakter Studentorgan ved Fagskolen Telemark Ny studentorganisasjon for fagskolestudenter Studentmedvirkning Klassens kvarter Klasseråd og klasselærerråd Nettstudier Klassens kvarter ved nettstudier Forlenget tid på prøver og til eksamen Om studieteknikk og planlegging HMS Branninstruks ved Fagskolen Telemark

4 Parkering Røyking Vedlegg Reglement for studenter ved Fagskolen Telemark Eksamensreglementet ved Fagskolen Telemark DEFINISJONER: Studenter Faglærere Eksamensadministrator Eksamensvakter Sensor Utfyllende bestemmelser Skolerute Skolerute nettstøttet opplæring årig teknisk fagskole ELKRAFT årig teknisk fagskole BYGG årig teknisk fagskole MASKINTEKNIKK

5 Velkommen til Fagskolen Telemark! Det er en glede for meg å ønske velkommen til studier ved Fagskolen Telemark. Som student vil du være deltagere i et aktivt læringsmiljø hvor faglig kvalitet settes høyt, men hvor vi også er fokusert på å tilby et trygt og inkluderende læringsmiljø. Du selv som student er en viktig bidragsyter til dette ved å vise respekt, toleranse og positive holdninger overfor ansatte og medstudenter. Alle vi som har vårt daglige arbeid på skolen, håper du vil finne deg til rette her, og vi vil gjøre vårt beste for at du skal trives. Vi legger vekt på å tilpasse undervisningen så langt som mulig til studentenes individuelle forutsetninger, og å støtte hver enkelt i å nå sine mål. Vi arbeider etter en kjerneverdiplakat som er gjengitt på neste side, og vi forplikter oss som kollegium i forhold til denne. Samtidig vil vi sette krav til deg, og du vil oppleve at studiet til tider er svært arbeidskrevende. Fagskolen Telemark har et omfattende samarbeid med næringslivet, og vi legger vekt på å utvikle utdanningen i tråd med den utvikling som skjer i det arbeidslivet dere skal inn i. Våre partnerskapsavtaler med lokalt næringsliv sikrer også tilgang på gode og relevante prosjektoppgaver. Jeg tror at du vil være godt rustet til å gå inn i nye roller i arbeidslivet etter endt studium. Du vil finne mye nyttig og praktisk informasjon i dette dokumentet. Jeg ønsker deg lykke til med studiene. Din suksess er vår suksess! Porsgrunn, 13. august 2012 Rektor 4

6 Fagskolen Telemarks kjerneverdier Fokus Vi fokuserer på våre studenter, gir dem mulighet for personlig og menneskelig utvikling, og lærer av dem. Vi fokuserer på vår virksomhet og våre sterke sider, og synliggjør dem overfor publikum, studenter og næringsliv. Vi bryr oss om hverandre, og alle ansatte søker gjennom sin framferd å skape et positivt arbeidsmiljø. Ærlighet Vi er oppriktige og tydelige i ord og handling. Vi er til å stole på. Vi har ansvar for å si vår mening, men stiller oss lojalt bak de beslutninger som fattes. Vi er realistiske og ser verden slik den er ikke slik vi ønsker den skal være. Vi har mot til å gripe fatt i konflikter. Helhetsansvar Vi er alle ansvarlige for eget arbeid, men er samtidig engasjerte og tar initiativ i den helheten vi er en del av. Vi tar ansvar og initiativ. Vi er lagspillere, ikke individuelle utøvere. Vi prøver og feiler sammen. Endringsvilje Utvikling og endring er en naturlig del av vår hverdag. Vi har vilje og mot til å endre, utvikle og tilpasse oss. Vi vet at det vi tidligere gjorde var riktig, men endrer, utvikler og tilpasser oss som en følge av at vår omverden er i endring. Vi er åpne for andres forbedringsforslag og kommer selv med bidrag. Vi er sultne og nysgjerrige på ny kunnskap. 5

7 Hvem gjør hva Rektor Jens Christian - Skolens leder. - Drift- og personalansvarlig Rådgiver, Per Høiseth - Studie- og karriereveileder - Fritak i fag - Oppfølging av tillitsvalgte og studenter Ass. Rektor Knut Rød-Knudsen - Rektors stedfortreder - Ansvarlig for skolens daglige drift Systemansvarlig, Espen Aamodt - Ansvar for skolens IKTsystemer Fronter ansvar, Arild Rode-Hansen - FRONTER ansvarlig Kontaktlærere Bygg Tore Løberg, 1BYA Tore Løberg, 2BYA Kontaktlærere Elektro Bjørn Ove Mannes, 2EKA Kontaktlærere Maskin Arild Bjørvik, 1MAA Gunnar H. Kristiansen, 2MAA Kontaktlærer Nett Bjørn Ove Mannes Kontaktlærer skal følge opp klassen når det gjelder informasjon og samarbeid med tillitsvalgte hjelpe til med å gjennomføre klasseråd og klasselærerråd og samarbeide så å skape et godt samarbeids- og læringsmiljø i klassen. Kontor og resepsjon Bibliotek Vaktmester Tone Hogstad Hanne Nesset Magne Grini Fagskolen Telemark Kjølnes ring 26, 3918 Porsgrunn Sentralbord: E- post adresse: Hjemmeside: 6

8 Undervisningspersonalet FAGSKOLEN TELEMARK DATO: Telefon Sentralbord Fax Hjemmeside: Aamodt, Espen M Bjørvik, Arild 7754 Bondal, Vidar 7771 Ege, Ergun 7774 Gjerden, Loredana 7763 Grini, Magne 7759 Hansen, Arild Rode 7769 Hogstad, Tone 7753 Høiseth, Per 7762 Liv Karlsen Karlsen, Anna Kristiansen, Gunnar Hauge 7767 Kvennodd, Jorunn 7775 Løberg Tore Mannes, Bjørn Ove 7766 Mellingen, Per Are 7776 Odden, Pål 7772 Pedersen, John 7768 Rød-Knudsen, Knut 7777 Tveita, Åshild Mathilde 7755 Thysted, Jens Christian 7778 Øverland, Espen 7760 Helsefag: Braathen, Ellen 7761 Hustvedt, Ruth-May

9 2-årig teknisk fagskoleutdanning innhold og muligheter Generell informasjon om fagskoleutdanning Alle fagskoleutdanninger bygger på lov av 20. juni 2003 Lov om fagskoleutdanning (Fagskoleloven). Loven gjelder for den som tilbyr fagskoleutdanning (tilbyder), og som har fått godkjenning av fagskoleutdanningen etter 2. Norsk organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, er det organ som godkjenner fagskoleutdanninger. NOKUT godkjenner også høgskoleutdanninger. Fagskoleutdanning er en tertiær yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Yrkesrettet tertiære utdanninger har et omfang på mellom et halvt til to studieår. Tertiære utdanninger er utdanninger etter videregående opplæring. Fagskoleutdanning skiller seg fra høyskoleutdanning på en del områder, blant annet ved at det for eksempel ikke stilles krav om studiekompetanse ved opptak. Det er heller ikke krav om at undervisningen i fagskolene skal være forskningsbasert, slik det er for høyere utdanning. En fagskoleutdanning skal i større grad være direkte koblet til arbeidslivets behov. Høyere utdanning og fagskoleutdanning er regulert gjennom hvert sitt lovverk. De utdanninger som Fagskolen Telemark tilbyr er alle NOKUT godkjente utdanninger. De fylkeseide tekniske fagskolene har utarbeidet felles mål og planer for 2-årig tekniske utdanninger. Hovedmål for de fylkeseide 2-årige tekniske fagskolene Hovedmålet med utdanningene er å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Gjennom studiet skal studentene utvikle: Faglig kompetanse, som de skal bygge på og videreutvikle i sitt arbeid som fagskoleingeniører. Dette skjer gjennom å planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver og arbeid som utføres av andre i henhold til gitte krav og spesifikasjoner og hvor det reflekteres over gjennomførte oppdrag. Sosial kompetanse, slik at de kan samarbeide med medarbeidere, utvikle team, lede og delta i gruppeprosesser og utvikle arbeidsmiljø som både er trygt og utfordrende, og som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet. Sosial kompetanse er også en forutsetning for å kunne samarbeide med kolleger, ledelse og fagmiljø. Ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser, å beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål, samt organisere, lede, dokumentere og vurdere lærings- og utviklingsprosesser. Holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og fagmiljø. Som det står i Fagskoleloven er fagskoleutdanning en yrkesrettet utdanning som ikke krever tilleggsutdannelse. Med sin yrkesfaglige utdanning og praksis som fagarbeider, og i tillegg 2 års teknisk utdanning på høyere nivå, er en fagtekniker/fagskoleingeniør ettertraktet til operative lederstillinger som f.eks. anleggsleder, driftsleder eller prosjektingeniør. 8

10 Fag, Fagplaner og moduler Det fleste fagplaner er utarbeidet nasjonalt og gjelder for alle tekniske fagskoler i Norge. Lokale valgfag utarbeider fagskolene selv. Fagplanen skal inneholde mål og hovedemner som studentene skal beherske etter å ha gjennomført fagene. Derfor er det viktig at studentene kjenner til mål og emner i fagplanene. De 2-årige tekniske fagskolene er oppbygd som moduler (eller emner som de skal kalles nå). En modul består av ett eller flere fag. Det enkelte fags omfang synliggjøres i fagskolepoeng. To års fagskoleutdanning gir 120 fagskolepoeng. Dette tilsvarer to fulle studieår à 10 månedsverk. Denne tabellen viser hvordan de 2-årige tekniske fagskolene er av oppbygd i moduler med tilhørende fagskolepoeng: Redskapsfag: LØM-fag Kommunikasjon Realfag Grunnlags- og fordypningsfag inkl. valgfrie moduler: Hovedprosjektet: Totalt 12 fagskolepoeng minimum 10 fagskolepoeng minimum 14 fagskolepoeng 78 fagskolepoeng 6 fagskolepoeng minimum 120 fagskolepoeng Se presentasjon senere i dette dokument av de enkelte utdanninger og hvordan Fagskolen Telemark har fordelt moduler, fag og fagskolepoeng per semester. Eksamensordning Moduleksamener gjennomføres etter følgende plan: Etter hovedprosjektet gjennomføres en avsluttende tverrfaglig eksamen. Modulen som omfatter de tre LØM-fagene (organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse og økonomistyring) avsluttes med en tverrfaglig eksamen. Dette utgjør en del av mesterutdanningen for de fagområdene der det finnes mesterbrevordning. I tillegg skal det avholdes eksamen i to moduler På vitnemålet får du eksamenskarakter i hvert av de avlagte eksamensmodulene, men du får ikke karakter i de enkelte fagene i modulen. På samme vis får du sluttkarakter i alle modulene på vitnemålet, men det fremkommer ikke sluttkarakter i de enkelte fagene på vitnemålet. 9

11 Organisering og struktur på utdanningene ved Fagskolen Telemark Utdanningene ved Fagskolen Telemark bygger på Nasjonal Plan for 2årig teknisk fagskoleutdanning. Utdanningsmatrise Utdanningsmatrisen inneholder moduler (emner), fag og fagskolepoeng per semester. Se presentasjon senere i dette dokument av de enkelte utdanninger og hvordan Fagskolen Telemark har fordelt moduler, fag og fagskolepoeng per semester. Fagplaner Alle fagplaner ved Fagskolen Telemark er godkjente av NOKUT. Fagplanene inneholder mål og hovedemner som studentene skal beherske etter gjennomføring av faget. Arbeidsplan Med utgangspunkt i fagplanen skal faglærer utarbeide en arbeidsplan for faget. Arbeidsplanen skal innehold: Læringsmetoder Obligatoriske arbeider Vurderingsformer/vurderingskriterier Eksamensform Lærestoff/læringsmidler Faglærers fremdriftsplan i faget Et eksempel på en faglærers fremdriftsplan: Undervisningsdato Emne som skal undervises Undervisningsøktens varighet Referanser til f.eks. mål i fagplanen, litteratur, undervisningsmetode, oppgaver, innleveringer, etc. Ant. Undervisnings timer Ref. til obligatorisk litteratur, oppgaver, innlev. etc. Dato Emne Kapittel 1 2 Se kapittel 1.5, 1.7, 1.8, Kapittel 1 2 Løs oppgave 1.19, 1.20, 2.1 Klassens timeplan og semesterplan Klassenes faglærere og administrasjon vil i fellesskap utarbeide en timeplan og en semesterplan som inneholder: Undervisningstimer Prøvedatoer Innleveringsfrister Prosjektperioder En kortfattet framdriftsplan i alle fag Eksempel på en semesterplan: 10

12 SEMESTERPLAN 1MAA Høst 2011 Uke Dag Dato Plan Aktiviteter / prøver Norsk Matematikk Fysikk Lærer Norsk Lærer matematikk Lærer fysikk Vurderinger som ligger til grunn for karaktersetting. Kriterier for vurdering er: Kunnskap Innsikt, forståelse, evnen til å se sammenhenger Initiativ, kreativitet Evne til å anvende og formidle kunnskap Evne til å bruke fagspråk på en naturlig måte Evne til å vurdere resultat og trekke slutninger Evne til å nyttiggjøre seg egnede hjelpemidler Helhetsvurdering (breddekunnskap, vanskelighetsgrad) Kunnskap beskrives ofte på 3 nivåer. Nivå 1: Beskrive Å beskrive vil si å forklare med egne ord det oppgaven ber om. Svaret skal ikke begrunnes. Nivå 2: Å gjøre rede for Å gjøre rede for forventer at du utdyper det du skriver. Det kan være å forklare hvorfor du velger de tiltaka du gjør og hvordan du vil utføre disse. Du skal begrunne alle standpunkter og påstander (tiltak) du har med. Nivå 3: Å drøfte Å drøfte vil si at du skal argumentere for og i mot ulike standpunkter om et tema og/eller vurdere flere sider ved en sak. Det betyr å diskutere temaet ved å si noe om saken på den ene siden og noe om saken på den andre siden, for til slutt å komme med en konklusjon. Alle argumenter og synspunkter skal begrunnes. Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn I fagplanene beskrives mål og emner som studentene skal kunne mestre. Alle obligatoriske arbeider vurderes, resultatet av vurderingen skal vise grad av måloppnåelse etter mål og krav i fagplanen. Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler (NUTF) har fastsatt at følgende beskrivelser skal legges til grunn for karaktersetting: 11

13 Karakter A B C D E F Beskrivelse av vurderingskriterier Fremragende prestasjon Studenten har usedvanlig god oversikt og innsikt i aktuell teori, og kan anvende den både kreativt og selvstendig i drøftings- og beregningsoppgaver. Studenten viser på en svært innsiktsfull måte evne til kritisk analyse av problemstillinger, og gjennom argumentasjon viser fremragende evne til å gi begrunnelser for valg av tiltak og problemløsningsstrategier. Studenten kan også på en fremragende måte vise evne til helhetlig tenkning ved å se alle emnene i sammenheng. Studenten viser utmerket både muntlig og skriftlig fremstillingsevne gjennom svært presist og konsekvent språk, samt utmerket struktur i besvarelser og IKT-bruk. Meget bra prestasjon Studenten har meget god oversikt og innsikt i aktuell teori, og kan i stor grad anvende den både kreativt og selvstendig i drøftings- og beregningsoppgaver. Studenten viser på en innsiktsfull måte evne til kritisk analyse av problemstillinger, og gjennom argumentasjon viser meget god evne til å gi begrunnelser for valg av tiltak og problemløsningsstrategier. Studenten kan også på en meget god måte vise evne til helhetlig tenkning ved å se emnene i sammenheng. Studenten viser meget god både muntlig og skriftlig fremstillingsevne gjennom presist og konsekvent språk, samt meget god struktur i besvarelser og IKT-bruk. God prestasjon Studenten har god oversikt og innsikt i aktuell teori, og kan til en viss grad anvende den både kreativt og selvstendig i drøftings- og beregningsoppgaver. Studenten viser på en god måte evne til kritisk analyse av problemstillinger, og gjennom argumentasjon viser god evne til begrunnelser for valg av tiltak og problemløsningsstrategier. Studenten kan også på en god måte vise evne til helhetlig tenkning ved i en viss grad å se emnene i sammenheng. Studenten viser god både muntlig og skriftlig fremstillingsevne gjennom presist og konsekvent språk, samt god struktur i besvarelser og IKT-bruk. Nokså god prestasjon Studenten har noe oversikt over aktuell teori, og kan i begrenset grad anvende den kreativt og selvstendig i drøftings- og beregningsoppgaver. Studenten viser noe evne til kritisk analyse av problemstillinger, og begrenset evne til argumentasjon for å begrunne valg av tiltak og problemløsningsstrategier. Studenten viser begrenset evne til helhetlig tenkning. Studenten viser begrenset både muntlig og skriftlig fremstillingsevne, ustrukturerte besvarelser med vesentlige feil eller mangler, og IKT-bruk. Tilstrekkelig prestasjon Studenten har svak oversikt over aktuell teori, og kan i liten grad anvende den selvstendig i drøftings- og beregningsoppgaver. Studenten viser sviktende evne til kritisk analyse av problemstillinger, og argumentasjon for å begrunne valg av tiltak er helt eller delvis fraværende. Studenten mangler evne til helhetlig tenkning. Studenten viser meget begrenset både muntlig og skriftlig fremstillingsevne, besvarelsene er ustrukturerte og med svært vesentlige feil eller mangler og IKT-bruk. Ikke bestått prestasjon Studenten har et for overfladisk kjennskap til aktuell teori, og kan ikke anvende den på en adekvat måte for å løse oppgaver. Besvarelser mangler drøfting og kritisk analyse, og valg av tiltak er ikke godt nok begrunnet. Uakseptable feil og mangler i besvarelser, og svært begrenset muntlig og skriftlig fremstillingsevne og IKT-bruk. 12

14 Mappevurdering Mappevurdering benyttes for å få bedre sammenheng og helhet i læringsprosessen. Dette oppnås blant annet ved at innleveringer og prøver ikke er avsluttet i det øyeblikk de er levert, men at de i større grad benyttes som et ledd i læringsprosessen og som et grunnlag for veiledning til studenten om hva det må arbeides videre med. Studentens arbeidsmappe Studentens arbeidsmappe skal minimum inneholde dokumentasjon på alle obligatoriske aktiviteter i fagene (jfr. Arbeidskrav i arbeidsplanen for faget). Studenten har selv ansvar for denne arbeidsmappen. Vurderingsmappe I vurderingsmappa skal studentene notere ned resultat og refleksjon over obligatoriske og andre arbeider som studenten har fått vurdert. Denne vurderingsmappa danner grunnlaget for studentsamtaler. Studenten har selv ansvar for vurderingsmappa. Studentsamtaler Studentsamtalene organiseres ved at hver student får en planlagt samtale med minst en lærer 2 ganger pr. år. Alle de obligatoriske arbeidene i arbeidsmappen er blitt evaluert tidligere. Til studentsamtalene medbringes vurderingsmappa. Studenten skriver et obligatorisk notat fra studentsamtalen som forlegges samtalelærer for undertegnelse. Dette notatet legger studenten inn i sin vurderingsmappe som dokumentasjon på gjennomført studentsamtale. Samtalelærer orienter lærere og administrasjon om at resultatet av studentsamtalen. Formålet med notatet er å sikre refleksjon og forberedelse til neste samtale. Modulkarakter / Sluttkarakter Når sluttkarakter i modulen fastsettes i klasselærerråd, blir det gjort på grunnlag av en helhetlig vurdering av studenten. Når sluttkarakter for modulen skal settes må også krav og vurderingskriterier i fagenes arbeidsplaner telle med. I tillegg til faglærers karaktersetting på obligatoriske arbeider skal da momenter som faglig interesse, deltakelse, aktivitet i timene og samarbeid med medstudenter og lærere bli vurdert. Studentenes vurderingsmappe kan være til hjelp i vurderingen. 13

15 Studentorgan ved Fagskolen Telemark Hver klasse velger tillitsvalgt og assistent. I september gjennomføres opplæring for nye tillitsvalgte. Skolen har studentråd med studentrådsleder. I studentrådet sitter en tillitsvalgt fra hver klasse. For skoleåret er Runar Moen i 2MAA valgt som studentrådsleder. Studentrådsleder er rektors hovedkontakt med studentene. De tillitsvalgte er talspersoner for sin klasse faglig og sosialt. Hver klasse har tre ganger per år klasseråd og etterfølgende klasselærerråd. I klasseråd deltar studentene i klassen, og møtet ledes av de tillitsvalgte. I klasselærerråd deltar de tillitsvalgte, rektor, rådgiver og klassens lærere. Hensikten er å drøfte tilbakemeldinger fra klasseråd og legge fram eventuelle forslag til forbedringer. Ny studentorganisasjon for fagskolestudenter En slik organisasjon har lenge vært savnet i sektoren. ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter ble stiftet 27. april av og for fagskolestudenter. En av de viktigste kampsakene for den nye organisasjonen er å kjempe for mer enhetlig titler og grader for tilsvarende utdanning blant fagskolestudenter. Tor Erik Høydahl Eriksson fra Haugesund, fagskolestudent på lyd og musikkproduksjon i Bergen ble valgt som sentral leder. Med seg som nestleder fikk han Jonas Gustumhaugen fra Gausdal, fagskolestudent som VVS tekniker i Grimstad. Selv om disse to kommer fra vidt forskjellig studiebakgrunn står de sammen om hva de mener er viktigst for ONF i året fremover. - For meg er det viktig å jobbe for bedre titler og grader for fagskolestudenter. Det vil kunne øke inntaket på fagskoler og gjøre studentene våre mer attraktive blant arbeidsgivere, sier nyvalgt leder Tor Erik Høydahl Eriksson. Et eksempel på dette er at når Gustumhaugen er ferdig med sine studier vil han få tittelen: "fagtekniker". Andre skoler gir derimot tittelen: "fagskoleingeniør". NOKUT har ikke noen krav på dette, og fastsettelse av tittel eller navn på linjen er opp til hver enkelt skole. Nestlederen i ONF Jonas Gustumhaugen har som hjertesak å få flere fra omskolering til jobb. - NAV bør bli bedre på å få folk til jobb, og fagskoler er veldig konkret og yrkesrettet, sier Gustumhaugen. - Jeg er selv et eksempel på dette forteller Høydahl Eriksson, som deler engasjementet til sin nestleder i å få folk inn i jobb - og der er fagskoler riktig virkemiddel. 14

16 Studentmedvirkning Fagskolen Telemark har rutiner for tilbakemeldinger fra studenter for underveisevaluering, sluttevaluering og tilbakemelding året etter avlagt eksamen. Læreren har jevnlig dialog med sine studenter for å iverksette tiltak som kan bedre undervisningsmetoder og fremdrift i de enkelte fag. Forhold knyttet til undervisnings opplegg løses oftest på lavest mulig nivå og skal derfor alltid start med en dialog mellom lærer og studenter. Klassens kvarter Jevnlig skal det avholdes et møte mellom kontaktlærer og klassen. Klassens øvrige lærere og administrasjon kan delta. Formålet med dette møtet er å kartlegge forhold som kan forbedre kommunikasjon og informasjonsflyt mellom studenter, klasselærere og administrasjon. Klasseråd og klasselærerråd Hver klasse har et formelt klasseråd med etterfølgende klasselærerråd med klassens lærere, rådgiver og skolens ledelse tre ganger pr. år. Klassens tillitsvalgte leder klasseråd og deltar på klasselærerråd. Hvert fag, skolemiljøet, ressurstilgang og skolen som helhet vurderes. Referat med tiltak skrives. Tiltakene følges opp, og tiltak som ikke er gjennomført, skal tas med i årsplanen. Ved behov kan klassens tillitsvalgte innkalle til klasseråd og eventuelt påfølgende klasselærerråd. Nettstudier Klasser med nettstudenter velger også sine tillitsvalgte. Det gjennomføres ikke planlagte klasseråd og klasselærerråd for nettstudentene. Ved behov kan klassens tillitsvalgt innkalle til klasseråd, og eventuelt klasselærerråd. Nettstudentene gir individuelle skriftlige tilbakemeldinger ved hver semesterslutt. Innkomne svar/spørreskjemaer gjennomgås av kontaktlærer. Klassens kvarter ved nettstudier I løpet av hver samling avholdes det et møte mellom klassen og kontaktlærer. Formålet med dette møtet er å bedre kommunikasjon og informasjonsflyten mellom skolens nettstudenter og skolen. Forlenget tid på prøver og til eksamen Studenter som kan dokumenter behov for utvidet tid på prøver og eksamen kontakter rådgiver. Skolen har praktisert et tillegg på 10 % for de som har et slikt behov. 15

17 Om studieteknikk og planlegging Planlegging er halve jobben sies det. Ja, noen mener til og med at planlegging er mer enn halve jobben! Før vi kan begynne å planlegge må vi sette mål. Et mål for fagskolestudenter kan være å gjennomføre fagskolen på 2 år. Skal du nå dette målet må du gjøre en innsats og gjennomføre er rekke aktiviteter. Da bør du være motivert fordi: Motivasjon defineres ofte som det som forårsaker aktivitet hos individet, det som holder denne aktiviteten ved like og det som gir den mål og mening. Motiverte mennesker er mennesker som kommer i gang, viser engasjement og målrettethet, viser utholdenhet og ofte har positive tanker om et arbeid eller prosjekt. Målet med fagskoleutdanning kan være at blir ansatt i ny stilling med interessante arbeidsoppgaver, god lønn og et godt arbeidsmiljø. Noen har kanskje mer konkrete mål med fagskoleutdanning som for eksempel å bli autorisert installatør eller faglærer i videregående skole. En plan viser hva du skal gjøre, når og hvordan. Vi skal ikke gå i detaljer her, men bare vise til noen punkter som vi av erfaring mener er viktig for suksess: Tilstedværelse. Undersøkelser viser at det er en klar sammenheng mellom karakterer og tilstedeværelse. Du går glipp av mye ved bare 2 3 dagers fravær. Hjemmearbeid. 2-årig fagskoleutdanning er en heltidsjobb. Du må avsette tid til hjemmearbeid. Mennesker er ulike. Noen trenger mer tid enn andre til studiearbeidet. Repetisjon. Repetisjon er den beste læring. Repeter første gang helst innen 48 timer. Lever alle arbeidsoppgaver innen frist. Blir du hengende etter er det vanskelig å ta igjen. Husk at obligatoriske arbeider må utføres for å få modulkarakter. Timeplan for hjemmearbeider. Det er fornuftig å planlegge noen faste ukedager og tider som du vil ha ro til studiearbeid. Orienter familien og venner om disse tidspunktene. Du må også huske på å ha tid til overs for familie og venner! Still spørsmål. Vær aktiv. Still spørsmål til faglærere og studiekamerater. Gruppearbeid i arbeidstimene og etter skoletid anbefales. Du finner mye interessant på internett om studieteknikk. Som fagarbeider vet du hvor stor betydning rett verktøy har når du skal gjøre en jobb, og du vet også hvor lettere og fortere det går med rett verktøy. Så bruk litt tid på å finne fram til en studieteknikk som passer deg. Kanskje har du nytte av lenken under. 16

18 HMS Skolen henviser til sine kjerneverdier. HMS inneholder også krav i henhold til de psykososiale krav som stilles i arbeidsmiljøloven. Branninstruks gjennomgås. Studenter oppfordres til å melde fra om forhold som kan medføre fare for liv og helse. Branninstruks ved Fagskolen Telemark 17

19 Parkering Fagskolens studenter bør velge parkeringsplass til høyre etter rundkjøring. Røyking Det er forbud mot å røyke på fylkeskommunens område: Dette gjelder også parkeringsplassene, gangveier og grøntanlegg. Velg å gå til offentlig vei dersom du vil røyke. 18

20 Vedlegg Reglement for studenter ved Fagskolen Telemark Innledning Den som etter søknad er tatt opp som student ved skolen må gjøre seg kjent med, og forplikte seg til å følge, skolens retningslinjer nedfelt i dette dokumentet. Rettigheter og plikter som en student har, kan sammenfattes som følger: Rettigheter De generelle studentrettighetene framgår av Lov om fagskoleutdanning 4. Studenten har rett til den opplæring, hjelp, veiledning og saksbehandling som samsvarer med de regler som til en hver tid gjelder for skoleslaget. Studenten har rett til å klage på enkeltvedtak i følge Forvaltningsloven for saker som er nevnt i Lov om fagskoleutdanning 7, samt dette reglementets 4 og 7. Plikter Studenten må selv holde seg orientert og oppdatert om meldinger og bestemmelser etc. som blir gitt fra skolen. Dette inkluderer oppslag på skolens sine oppslagstavler og E-læringsplattform, samt informasjon formidlet i klasserom. Studenten må rette seg etter de bestemmelser, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen. Studenten må skaffe seg det opplæringsmateriell og de lærebøker som opplæringen krever, og som skolen ikke holder. Studenten må møte presis til opplæringen og delta aktivt i all opplæring i den form den blir gitt, herunder laboratoriearbeid, praktiske øvinger, demonstrasjoner og ekskursjoner. Spesielle forhold 1. Frammøte Det forventes at studenten møter til opplæring etter oppsatt plan, og gir melding til skolen/faglærer/gruppeansvarlig ved uteblivelse. Mangelfull oppfølging av arbeidskrav i et fag kan medføre at vurdering ikke kan gis, noe som er nødvendig for å kunne bli oppmeldt til evt. eksamen i modulen/faget, og for å få vitnemål fra skolen. 2. Verneregler Studenten må følge de verneregler og bruke det verneutstyr som kreves i vedkommende fag eller som skolen tilbyr, og skaffe seg det verneutstyr som er nødvendig og som skolen ikke holder. Studenten plikter å sette seg inn i branninstruksen for de områdene han oppholder seg i. 3. Skade på bygninger og eiendeler. Misbruk av utstyr Oppstår det skade på bygninger, inventar og utstyr, eller på skolens eiendom for øvrig, må dette meldes til skolens vaktmester av den som er skyld i skaden, eller de som observerer den. En student som er ansvarlig for en skade som skyldes uvøren opptreden eller uaktsom behandling av inventar og utstyr m. m., kan måtte erstatte skaden. Misbruk av skolens utstyr, herunder IKT, som er diskriminerende eller uetisk, behandles som en disiplinærsak. 4. Fusk Bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon under en prøvesituasjon regnes som fusk og er dermed brudd på reglementet. Det samme gjelder avskrift av andres arbeid eller nedlasting av informasjon fra Internet eller andre eksterne kilder, uten kildehenvisning, som innleveres som eget produkt. Fusk behandles som en disiplinærsak. Skolens styre eller klagenemnden kan annullere eksamen eller prøve, eller fritak for eksamen eller prøve, eller godkjenning av utdanningen, dersom det umiddelbart eller på et senere tidspunkt blir avdekket at en student har 19

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2010/2011 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2. REKTOR HAR ORDET 3 3. VÅR VISJON 4 4. SKOLERUTE 2010/2011

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Klima energi og miljø (KEM) Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF

Detaljer

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Energiledelse ORME fagskole Utviklet av Fosen ressurs og ORME fagskole (2010-2011) 1 Godkjent av NOKUT 21.12.2011 som grunnlag for utdanninga. Mindre revisjoner 12.01.2012

Detaljer

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Studieplan for 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning kulde- og varmepumpeteknikk Linje for Teknikk og industriell produksjon

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Fordypning: Maskinteknikk Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for teknikk og industriell

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Anlegg Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for Bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Plan for 2-årig. elkraftutdanning

Plan for 2-årig. elkraftutdanning SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Plan for 2-årig elkraftutdanning Planen for studiet bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Innhold 1-1 Formål 2 1-2 Virkeområde 2 2-1 Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer