STØY. SAMTALEN: Kvinnemangelen SIDE 30 PORTRETT: Afghanistan-ambassadøren SIDE 46 AKTIV: Royal Marines på norsk skiskole SIDE 64

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STØY. SAMTALEN: Kvinnemangelen SIDE 30 PORTRETT: Afghanistan-ambassadøren SIDE 46 AKTIV: Royal Marines på norsk skiskole SIDE 64"

Transkript

1 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 1/2 JAN/FEB 2013 FORSVARETS FORUM NR 1/2 13 JANUAR/FEBRUAR SAMTALEN: Kvinnemangelen SIDE 30 PORTRETT: Afghanistan-ambassadøren SIDE 46 AKTIV: Royal Marines på norsk skiskole SIDE 64 STØY Mange har en støyutsatt arbeidsplass, men Forsvaret har ikke oversikt over hørselsskadene. SIDE 34 RETURUKE 10 INTERPRESS NORGE ISSN X Kr. 39,-

2

3

4 aktuelt GRANDIS-SLAGET 4 JANUAR/FEBRUAR 2013 GRANDIOSA CULTURA GAMES: Kva får sjefar, professorar og tilsette ved Forsvarets høgskule til å gå med ei pizzaeske på hovudet? Jo, ein aktivitets - dag på Sognsvann i desember. Idrettsforskar Haldor Skard ved Noregs idretts høgskule leier det som består av ei rekkje fysiske øvingar. Resten av dagen står andre aktivitetar for tur. Vi blei litt vel ivrige og heldt nesten på å kverke kvarandre, ler Ivar Metlid, ein av dei FHS-tilsette (svart trøye). Økta viser at ein kan ha det veldig morosamt med enkelt utstyr, fortel rådgjevar Christian Kjelstrup (blå t-skjorte) på biletet. FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ JANUAR/FEBRUAR

5 INFORMASJONSBLAD FOR VERNEPLIKTIGE I FORSVARET Nr. 1/ årgang innhold portrett Satsar på sanitet FORSIDEN: Trond Arne Rønning sjekker et F-16-fly i Bodø. FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ Sjøforsvaret vert enda betre på sanitet og set opp traumeteam til Adenbukta. 24 FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ dokument Forsvarsstøy Målingar viser at dei nye korvettane bråker så mykje at mannskapet må sove med høyrselsvern. 34 aktiv Britar på norsk skikurs i Finland Kvifor lærer britane telemarkssvingar av nordmenn i Finland? Vi blei med. 64 FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ BEHANDLAS: Inne i Havaritanken på Haakonsvern får markørar sanitetsbehandling. Sendebudet fra Afghanistan Ambassadør Manizha Bakhtari (41) har opplevd mange sider av hjemlandet. 46 aktuelt Sabotør på hjemmebane Joachim Rønneberg (93) var leder for Tungtvannsaksjonen i Spesialsoldat Tomas Adam har gjennopplevd aksjonen. 18 FOTO: ARNE FLAATEN 13 LES SOLDAT NYTT MILITÆRVAKTA Oslo-ungdom om Forsvaret FrP vil gi mer dagpenger Sandra Borch: Ja til kjønnsnøytral verneplikt «USA er det siste landet i vesten der sex veltar generalar» IVAN KRISTOFFESEN Tidlegare redaktør i Nordlys 8 Kort fortalt 10 Dette skjer 16 Fotoikonar 18 Tungtvassaksjonen 22 Kunstoffiseren 23 Livet: Stein Olav Henrichsen 30 Samtalen 46 Portrett: Manizha Bakhtari 50 River flyhangarar 52 Nato sin mann i Moskva 60 Forsvaret og eg: Sandra Borch 63 Miniportrett: Tage Marthon Gilje 70 Nye filmar 72 Miks 74 Kryssord 77 Forsvaret sine informasjonssider DETTE BLADET GIKK I TRYKKEN 22. JANUAR 6 JANUAR/FBRUAR 2013 JANUAR/FEBRUAR

6 FOTO: TROND ENEMO FOTO: 330-SKVADRONEN kort fortalt Spadestikk på Bæreia Byggingen av et nytt og moderne for - legningsbygg og rehabilitering av dagens hovedbygning er satt i gang hos Forsvarets veteransenter på Bæreia. Nybygget får navnet Meymaneh og vil inneholde 24 moderne forlegningsrom, stort møterom og rom for lege og sykepleier. Hjelper måtte hjelpes Redningshelikopteret på Banak måtte selv ha hjelp etter ei hard landing på en fjelltopp. Det var rett før jul at helikopteret landet på fjelltoppen. Det måtte senere berges av et russisk MI-26-helikopter, som løftet ned Sea King-en. 14. januar ankom havaristen med veitransport til AIM Norways verksted på Kjeller. Den mest synlige skaden var understellet som var knekt. Kartlegger helsefare Forsvaret vil se på om det er sammenheng mellom utarmet uran og kreft hos Kosovoveteraner. Norske styrker deltok i Natos operasjoner i Kosovo fra Forsvarets sanitet skal nå kryssjekke ulike helseregistre for å avklare om det er overhyppighet av sykdom hos disse veteranene. Statens strålevern gjennomgikk i 2001 den inter - nasjonale forskningen på bruk av utarmet uran i Kosovo. Det ble da ikke påvist sammenheng mellom utarmet uran og helsefare. Etterretning fulgte gisseldramaet tett Det var den 17. januar at en terrorgruppe angrep et gassanlegg i sørøst-algerie. Dagen etter gikk algeriske styrker til angrep mot gisseltakerne. Militæraksjonen varte til og med 20. januar. Totalt 17 Statoil-ansatte var ved gassanlegget, fem nordmenn var fortsatt savnet da F gikk i trykken. Norsk etterretning fulgte gisselaksjonen i Algerie tett, ifølge utenriksminister Espen Barth Eide. Norge har en moderne etterretningstjeneste som er i internasjonal førsteklasse. Gjennom dette dramaet har de kunnet skaffe informasjon Fatal ulykke ble film 27 år etter tragedien i Vassdalen er det lagd en kortfilm om skredulykken hvor 16 soldater omkom. Premieren fant sted på filmfestivalen i Tromsø i januar. Eivind Hovin, som var sersjant og lagfører i 1986, er en sentral skikkelse i filmen. Sammen med de fleste overlevende fra troppen besøkte han Vassdalen høsten Da var også regissør Gunnar Sohlberg Hagen med på turen. I varierende grad sliter folk fortsatt med traumer jeg merker det selv også. Men de fleste er i jobb og klarer seg bra. Med filmen føler jeg det er satt et verdig punktum, sier Hovin. «Den siste marsjen» er 40 minutter lang og er produsert av «News On Request» i Bodø. TORBJØRN LØVLAND og analysere informasjonen, sier Eide til NRK. Regjeringen var svært opptatt av å holde disse opplysningene tilbake mens aksjonen pågikk. Man var opptatt av å ikke si noe som kunne påvirke hendelsesforløpet. Forsvaret sendte to fly med medisinsk fagpersonell for å bistå og evakuere rammede. Evakueringsflyet tilhører SAS, men disponeres av Forsvaret. Det ble også sendt et Hercules transportfly. Flyet var bemannet av sanitetspersonell fra ulike miljøer i Forsvaret, deriblant Forsvarets spesialstyrker. GJENSYN: Eivind Hovin og Sven Arne Simonsen sammen med systemoperatør Jon Bjarne Sjøthun fra 339-skvadronen. FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ F er utgitt av Forsvarets forum på oppdrag frå Forsvars staben. Bladet har som oppgåve å for midle informasjon og debatt. Redaksjonen har ei fri og uavhengig stilling formulert i Lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten. Inn haldet treng difor ikkje vere uttrykk for kva den politiske eller militære leiinga måtte meine. Medlem av: European Military Press Association F Forsvarets forum ønskjer å rette seg etter reglar for god presse skikk slik desse er nedfelte i Ver Varsam-plakaten. Den som meiner seg ramma av urettmessig omtale i bladet, vert oppmoda til å kontakte redaksjonen. Ein kan også klage til: Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerkt, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart. Trykk: Aktie trykkeriet AS Ansvarleg redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI Kontorleiar: GUNN-HILDE KOLSTAD På høg tid Når eg vert eldre, må eg sannsynlegvis bruke høyreapparat som direkte resultat av å ha vore soldat. Det seier den røynde offiseren oberstløytnant Rune Wenneberg i eit intervju i denne utgåva av F. Wenneberg er no tryggingsinspektør i Hæren. Andre som er omtalte i vår reportasje om støy i Forsvaret, snakkar ikkje om høyreproblem i framtida. Dei slit med dårleg høyrsel allereie, og dei er mange. Kor mange som har fått nedsett høyrsel på grunn av arbeidet, veit vi ikkje. Det veit ingen heller ikkje Forsvaret. Dei fleste soldatar i risikoutsett teneste har blitt følgde opp av arbeidsgjevaren. Forsvarets sanitet har målt høyrsla, og den einskilde kan gå tilbake og finne utviklinga og status i journalen sin. Det er sjølvsagt viktig for så vidt mogleg å unngå vidare reduksjon av høyresansen og hindre at arbeidstakaren får oppgåver han eller ho ikkje lenger meistrar. Arbeidsgjevaren har ansvar for at den tilsette ikkje blir utsett for helseøydeleggjande situasjonar. Difor kan også erstatning kome på tale. No veit alle at militær teneste kan vere risikofylt, til dømes under internasjonale operasjonar. Blir ein skoten på, er det fare for meir enn høyrsla. Vi vil aldri kunne fjerne alle farefulle situasjonar. Det er ikkje til hinder for at alt blir gjort der det kan gjerast noko for å verne den enkelte. «Forsvaret treng statistikkar for å kunne seie noko om omfanget av høyrselsskadane totalt» 20 år siden redaksjonelt Lærlinger i flyfag hadde langt høyere lønn enn sine lærere. Befalet måtte jobbe opptil 12 år for å nå sine elevers lønn. Vi føler oss forbigått, sa fenrik Tore Liverød ved Bodø hovedflystasjon. Forsvarsdepartementet avslo søknaden fra en 24-årig Asker-mann da han søkte om fritak fra militærtjeneste med bakgrunn i sin overbevisning som buddhist. Saken endte i herredsretten, og her fikk mannen medhold i sitt krav om fritak. Forsvarets sanitet skal ha ros for det omfattande arbeidet som er gjort for å kartleggje høyrsla til den enkelte. Det er likevel meir enn underleg at etaten ikkje enno har greidd å organisere det omfattande materialet. Forsvaret treng statistikkar for å kunne seie noko om omfanget av høyrselsskadane totalt, om kvar risikoen er størst og om dei viktigaste årsakene. Slik kunnskap gjer det lettare å setje inn målretta tiltak. Når sant skal seiast, har vel ikkje alle tilsette vore like flinke til å bruke det verneutstyret som er tilgjengeleg heller. Dei har ikkje teke problemet på alvor før det var for seint. Det har hatt noko med kulturen å gjere, sjølv om haldningane har endra seg noko dei siste tiåra. Vi kan vone at tilhøva har vorte betre, men eigentleg veit vi det ikkje. Brigader Dag Hjelle i Forsvarets sanitet seier til F at dei planlegg ei undersøking av høyrselsdata frå journalane til soldatar frå internasjonal teneste. Dei har vore så opptekne av anna arbeid, som skade - rapporten for Afghanistan, at denne høyrselsunder - søkinga ikkje har kunna vore gjort tidlegare. Det kan ikkje vere den einaste grunnen. Forsvarets sanitet har no hatt mange år på seg til å gjere noko meir med materialet sitt. I alle høve er det godt at dei som steller med slikt i Forsvaret, omsider seier dei ser alvoret. Det er ikkje for tidleg. 50 år siden Den norske FN-bataljonen var endelig klar for innsats i Kongo. Den norske luftvernartilleribataljonen drev intensiv trening på Gardermoen før avreisen den 14. januar. Da skulle 333 norske soldater reise til en egen brakkeleir i Kamina. Tekniker Ivar Brattli ved Bodø hovedflystasjon fikk mer enn heder og ære for en oppfinnelse til motorfestene på J. 47 flymotorer. Luftforsvarets premieringsråd tildelte han den nette sum av kroner for oppfinnelsen som sparte Luftforsvaret for nesten kroner i året. 8 JANUAR/FEBRUAR 2013 JANUAR/FEBRUAR

7 dette skjer februar ledelsen På samme måte som vi fornyer og forbedrer oss når det gjelder teknologi og materiell, må vi gjøre det samme med den menneskelige kapitalen. MØTE OG SEMINAR 30/1-1/2: Forsvarssjefen på nordisk baltisk møte i Litauen. 1-3/2: Internasjonal tryggingspolitisk konferanse i München. 4/2: Flo tema i Oslo militære samfund. 4-5/2: DSB sin årlege konferanse om samfunnstryggleik i Oslo. 5/2: Folk og forsvar-konferanse i Alta. 5-6/2: Cold Weather seminar Gardermoen. 5-7/2: Luftmaktseminar i Trondheim om UAV. 6-7/2: Arbeidsmøte FSB-FOH i Kirkenes. 11/2: «Smart defence» i Oslo mil. samfund /2: Tryggingskonferanse, Atlanterhavskomiteen Oslo /2: Skredvarslingskurs i Troms. 18/2: Cyberforsvaret i Oslo mil. samfund. 19/2: Langeland-saka og landssvik i Lingeklubben, Oslo /2: Forsvarsministermøte i Nato. 26/2: FFI-forum om forsking på årskull. 4/3: E-tenesta tema i Oslo mil. samfund. KULTUR 27/1: Garden sin festkonsert i Oslo konserthus /1: Stabsmusikken & Tor Endresen i Bærum kulturhus og Lillestrøm kultursenter. 1/2: Kommandanten sin festkonsert i Håkonshallen. 10/2: FMKN spelar i Alta. 13/2: Kveldskonsert med Gardemusikken på Rena. 14/2: Stabsmusikken på Akershus: Tristan & Isolde /2: 70-årsmarkering for Vemork-aksjonen. 28/2: Stabsmusikken og musikkstudentar saman på Akershus festning. 1/3: Forsvarsministeren sin festkonsert i Oslo. IDRETT 13/2: Forsvarssjefen sin skidag i Oslo. 2/3: NM i pistollangrenn Lygna, NROF Oslo. ØVINGAR 1-14/2: Argo i Sverige. 4-8/2: Kvitmink i Troms. 4-15/2: EODEX i Ofoten /2: Føringsøving KS på Setermoen. 25/2-15/3: Tundra, Ørlandet. 4/3: Start Thor og Rein 1. ANDRE HØGDEPUNKT 30/1: Boklansering på PRIO, Midtausten. 4-17/2: Vinteraktivitetar på Bæreia /2: HV-utveksling med Minnesota 40 år. 15/2: Søknadsfrist lærlingordninga /2: Nestkommanderande for Nato i Europa vitjar Noreg. 4/3: E-tenesta legg fram si opne vurdering. 10 JANUAR/FEBRUAR 2013 FRAMTIDA: Om nokre år er Noreg med på å operere store UAV-ar frå ein base i Italia. Bileteksempel: Global Hawk. FOTO: USAF Deler erfaringar Luftmaktseminaret om ubemanna fly blei fulltegna på rekordtid. Når Noreg blir medeigar i Nato sitt fellesprosjekt med ubemanna fly, tar det bokstaveleg av i dobbel tyding. Vi ser på interessa at det tar av nå. Dei 250 plassane på luftmaktseminaret var fullteikna før fristen gjekk ut, fortel sjef på Luftkrigsskolen (LKSK), oberst Ole Asbjørn Fauske. LKSK er arrangør på vegner av Generalinspektøren i Luftforsvaret. Og dei har lukkast med å knyte til seg mange interessante foredragshaldarar frå inn- og utland tre dagar i byrjinga av februar. Dette skal jo ikkje vere eit teknologiseminar; vi skal heller sjå på kva denne type teknologi betyr for Forsvaret. Kva har han å seie for forsvars- og tryggingspolitikken, for folkeretten og for bruk av militærmakt og strategiar? ramsar Fauske opp. Folkeretten. Norsk bruk av UAV avgrensar seg i dag til å vere eit lite fly som hjelper folk på bakken med å observere i nærområdet. Dei flya som Nato stasjonerer i Italia, vil likne meir på det amerikanske Global Hawk, altså fjernstyrte fly på storleik med eit kampfly som kan halde seg i lufta i timevis og ha oppdrag med å observere eller levere våpen i store område. NB: På seminaret ynskjer vi å problemati - sere det som kan verke som lettvinte løysingar eit billig fly styrt av ein pilot som sit langt unna målet. Vi veit at når teknologien er der, blir han også brukt. Men kva seier folkeretten, kva slags erfaringar har brukarane i praksis amerikanarane kva slags perspektiv har andre land? Og vi avsluttar med å sjå meir på lokale visjonar her heime i nord, seier Fauske. Erfaringar. Fauske påpeiker at seminaret på Luftkrigsskolen eigentleg er eit militær - maktseminar for alle delar av Forsvaret. Det går fram av lista over dei som skal ha ordet, her er alle forsvarsgreinene, forskings miljøa og den politiske leiinga representert. Halvparten av dei som skal halde foredrag er frå utlandet. Til dømes skal ein amerikansk UAV-pilot fortelje korleis dei lærer opp folka sine, og dei utdannar fleire UAV-pilotar enn vanlege kampflypilotar i dag. Staden er Trondheim i dagane 5. til 7. februar om du vil lære meir om fjernstyrte våpenplattformer. TORBJØRN LØVLAND 15. februar er frist for å søke lærlingordning og seniorkurs. 1. mars er søknadsfrist for å bli spesialsoldat og for treårig krigsskole. Vår menneskelige kapital I 2013 går vi ikke bare inn i et nytt år. Vi går inn i en ny langtidsperiode med en ny fireårsplan for utviklingen av Forsvaret. Målene for forrige periode er nådd, og vi kan si at den store omstillingen fra et invasjonsforsvar til et innsatsforsvar nå er gjennomført. Forsvaret har lykkes svært godt med denne omstillingen, og vi trekkes frem som et eksempel til etterfølgelse innen statlig sektor. Det at Forsvaret har hatt et rekordhøyt tempo med krevende operasjoner særlig internasjonalt, men også hjemme i samme periode, gjør det desto mer imponerende. Dette har vært krevende for personellet og for organisasjonen, men det har gitt oss et vell av erfaringer og et svært godt utgangspunkt for kommende periode. Til tross for at denne store omstillingen er over, vil vi også i neste periode være avhengige av å endre oss for fortsatt å være et tidsmessig og relevant forsvar. Endringene vil særlig gjelde Luftforsvaret og vil være knyttet til innfasingen av nytt kampfly F-35. At menneskene er det viktigste i en organisasjon, er for meg en selvfølgelighet. Særlig gjelder dette i en organisasjon som Forsvaret som både har gjennomgått store omstillinger og samtidig hatt soldater i kamp i flere internasjonale operasjoner de siste årene. Samtidig viser historien at vi i Forsvaret ikke alltid klarer å leve opp til ambisjonen om å sette menneskene i sentrum. To viktige momenter for å lykkes med dette nå er kompetansestyring og ivaretakelse av Forsvarets personell. De to momentene henger sammen, men la meg dvele særlig ved det første momentet: kompetanse. På samme måte som vi fornyer og forbedrer oss når det gjelder teknologi og materiell, må vi også gjøre det samme med den viktige menneskelige kapitalen. Vi må bli enda flinkere til å rekruttere, ta vare på og videreutvikle dyktige medarbeidere. Selv om Forsvaret fungerer meget godt i dag, må vi planlegge for fremtiden og tenke langsiktig. Det er derfor svært gledelig at forsvarsministeren nå arbeider med en kompetansemelding for forsvarssektoren. Denne stortingsmeldingen vil danne utgangspunkt for en kommende reform innenfor kompetanse- og personellområdet i Forsvaret. Dette handler ikke om at personellet i Forsvaret ikke er kompetent i dag. Det handler om å sikre rett kompetanse for å møte fremtidens utfordringer. De må kunne mestre ny teknologi og det stridsmiljø som de skal kunne operere i. Jeg mener vi må være kontinuerlig nytenkende og kreative i hvordan vi tiltrekker oss og utvikler dyktige mennesker. Vi må se med nye øyne på hvordan vi samarbeider om og utveksler kompetanse med resten av samfunnet. Vi trenger en struktur som gjør at våre ansatte har sikkerhet og trygghet i livsløpet uten å måtte presses oppover i hierarkiet. Det må legges til rette for ordninger som sikrer at de som vil bli spesialister på sitt fagfelt, kan ha en karriere som verdsetter nettopp det. Og det er viktig å legge forholdene og virkemidlene til rette slik at Forsvaret kan anvende kompetansen der det er behov for den. Dette er tiltak og utvikling som ikke skapes over natten. Kompetansemeldingen vil være en vitamininnsprøytning i det gode arbeidet som allerede gjøres, og et startskudd for videreutviklingen av hvordan vi tar vare på vårt gull, den menneskelige kapitalen. Min målsetting er at personellet i Forsvaret skal oppleve at de er den viktigste ressursen, ikke bare høre det i festtaler. Her har alle ledere et ansvar, men et særlig ansvar hviler på skuldrene til oss i forsvarsledelsen som skal gi retningen for dette arbeidet. Ambisjonen for oss alle må være at Forsvaret også skal være en foregangsetat innenfor kompetansestyring og ivaretakelse av vårt personell. Harald Sunde, forsvarssjef «Vi må se med nye øyne på hvordan vi samarbeider om og utveksler kompetanse med resten av samfunnet» JANUAR/FEBRUAR

8 akkurat nå Frustrerende forfall F inviterer gode skribenter til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang tidligere redaktør av Nordlys, Ivan Kristoffersen. Tette urinaler, kaldt vann i dusjen og fuktskader i tak: Det er langt fra alt som er på stell på Huseby. Det er ikke noe gøy å dusje i kaldt vann. Det er heller ikke noe særlig med vasker og urinaler som er tette, sånn som det er nå, sier Edvard Olai Brekke Værland mens han viser fram badet kompaniet deler. Værland er tillitsvalgt i 1. kompaniet i Hans Majestets Kongens Garde (HMKG). Han forteller at morgenstellet og det å holde seg proper blir vanskelig når ting ikke fungerer som det skal. Det skaper frustrasjon blant medsoldatene. Minusgrader inne. Leiren er ikke dimensjonert for så mange soldater som er inne nå, forklarer Ole Marius Knudsen, avdelingstillitsvalgt på Huseby. Rundt 900 vernepliktige soldater tjenestegjør til enhver tid på Huseby leir. Det medfører at det er stor slitasje og mye som går i stykker. Knudsen understreker at det har blitt bedre på Huseby med tanke på blant annet ventilasjon og inneklima. Rett før jul opplevde likevel flere vernepliktige en kjølig slutt på sin førstegangstjeneste. Da ble det byttet ut en hovedtavle som styrer ventilasjon og varme, noe som førte til varmetap innendørs. Det ble jo fikset, men det tok litt tid og vi skulle gjerne sett at det var planlagt litt bedre, sier Knudsen om de rundt 50 soldatene som tilbrakte dagene før dimisjon i temperaturer målt ned til åtte grader. Helst skulle vi hatt en ny eller plettfri leir, men alt går på budsjett. Pusses opp. Ifølge Forsvarsbygg er det drift- og bruksslitasje som krever mest oppfølging på leiren. Huseby skiller seg ikke noe negativt ut sammenlignet med andre leire, ifølge Forsvarsbygg, men: Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på mye av bygningsmassen i Forsvaret. Huseby leir er rundt 30 år og inne i en fase der vedlikehold er helt nødvendig, sier Ketil Dinesen som er eiendomssjef for Forsvarsbygg i markedsområdet Oslo. 6, 5 millioner kroner er satt av for vedlikehold av Huseby leir i 2013, en økning på drøye tre millioner kroner fra fjoråret. Det er først og fremst kasernene der de vernepliktige bor som står på dagsorden. Det skal blant annet brukes kroner for å rette opp fukt- og lekkasjeskader, samt at flere branndører og ovner skal skiftes ut. Er Huseby en prioritert leir? Vi har mange leire som skal følges opp så prioriteringene skifter fra år til år. Jeg føler likevel at vi har en god dialog med brukerne og at vi følger opp når fornyelse er nødvendig, sier Dinesen. TETT. Et av pissoarene var ute av drift. Et tilbakevendene problem, sier Værland. Verst for vernepliktige. Soldatene lider under av at det ikke er definert noen minimumsstandard for boforholdene på kasernene, sier landstillitsvalgt i Tillitsmannsordningen (TMO), Ole Kirkerød. Selv om ikke Huseby er den leiren der de største problemene forekommer, forteller Kirkerød at boforhold er noe av det de får flest klager om. Likevel har bostandard for vernepliktige hatt et større fokus i Forsvaret og i Forsvarsdepartementet de seneste årene. Men det er et godt stykke igjen til forholdene er tilfredsstillende. Imidlertid er det et godt stykke igjen før forholdene er tilfredsstillende. Hvis et bomiljø utgjør en helserisiko for de vernepliktige, er det uklart om bygget skal stenges; og om soldatene skal ta inn på hotell eller sove i telt, sier Kirkerød som savner klare retningslinjer. Kirkerød peker også på at dialogen og samhandlingen mellom Forsvarsbygg som eier og Forsvaret som bruker, kan bli bedre. Den er av og til haltende, avslutter landstillitsvalgt Ole Kirkerød. Oberstløytnant Ole Anders Øie er sjef for HMKG. Han sier dette om forholdene i leiren: Vi er opptatt av at soldatene skal ha det bra, og har en god dialog med Forsvarsbygg om å bedre forholdene på Huseby. ØYVIND FØRLAND OLSEN FOTO: PEDER TORP MATHISEN KALDT VANN: Tillitsvalgte Edvard Olai Brekke Værland (t.v.) og Ole Marius Knudsen forteller at flere av soldatene irriterer seg over kaldt vann i dusjen og tette pissorarer. USA er det siste land i vesten der sex velter generaler. Skandale, sex og såpe USAs krigføring i Irak og i Afghanistan var omstridt. Men store kriger som kostet mange liv, hadde i hvert fall noen prakteksemplarer av generaler som opprettholdt inntrykket av lederskap og heltemot. Sist høst falt de begge to i en utrolig blanding av skandale, sex og såpe som rammet toppene i det amerikanske forsvar og etterretningsorganisasjonen CIA. Det skjedde etter at en 37 år gammel gift kvinne i Tampa, Florida, Jill Kelley, gikk til politiet og meldte noen truende tekstmeldinger som ba henne holde «labbene» vekk fra CIA-sjefen David Petraeus. Meldingene ble sporet tilbake til en annen kvinne, Paula Broadwell. Hun ble årsak til at USAs mest berømte general måtte gå fra jobben som CIA-sjef. Sporene førte videre til en annen firestjernes general med fortid fra Afghanistan, John Allan, og hans forhold til Jill Kelly. Kort tid etter valget av Barack Obama til en ny periode som president fikk amerikanerne en skandale på toppnivå i fanget. Petraeus var selve den amerikanske helten og mistet jobben som CIA-sjef. Det er en sak med dimensjoner av moralisme, militaris - me og noen sjeldne dyder eller som en kommentator skrev i Politiken: «En kombinasjon av moderne overvåking og moralbegreper med rot i Det gamle testamentet har felt to av de øverste soldater i verdens mektigste hær.» USA er det siste land i den vestlige verden der sex kan velte generaler. Samtidig er det pikante sexdrama et tegn på de forandringer som preger verdens mest avanserte nasjon, vitenskapelig og økonomisk, selv om jomfrufødselen og Første Mosebok har stått sterkere enn big-bang og Darwin. Republikanerne slikker sine sår etter mormoneren Mitt Romneys nederlag for Obama, en begivenhet som markerte slutten på den hvite manns dominans. Nye velgergrupper har tatt et historisk oppgjør med gamle moralnormer, som forbud mot homoseksualitet og kampen mot selvbestemt abort. Likevel har 23 delstater beholdt lover som forbyr homosex, sodomi og sex utenfor ektsekap, selv om påtalemaktene klokelig har unnlatt å praktisere denne type forbud. I 2003 avsa USAs høyesterett en dom for at frivillig sex mellom voksne mennesker er lovlig. Generalenes fall er nymoralisme som sovende politisk ideologi, men tuftet på en gammel skrekkopplevelse fra den kalde krigen: Generalenes seksuelle legning, for ikke å snakke om deres seksuelle adferd, kunne gi åpning for fiender som brukte pressmetoder for å få tilgang til militære og andre hemmelighetene i fedrelandet. Det er bare tull, skrev forskeren John Prados i Washington Post. Han viste til at ingen fremmede makter gidder å bruke de gamle, vel pleide lokkeduene når de kan hacke seg inn på de militære dataprogrammer. Moral: Krigene har forandret seg, og generalene er bare mennesker. 12 JANUAR/FEBRUAR 2013 JANUAR/FEBRUAR

9 klipp Joda. Cyberforsvaret er en fin gjeng som gjør en veldig viktig jobb. Men hvor stor var sokken de røyka da de gikk for nettopp det Hva med de som har særaldersgrense og ikke får lov til å jobbe etter fylte 60 år? Skal de også ha lavere pensjon? Ta tatovering om vinteren sa de, så slipper den sol og saltvann. De har tydeligvis ikke hørt om nettingen i #Forsvaret Følge oss også på fire kjappe FOTO: ARNE FLAATEN Gransking? Tynn kar Bror min var så smalskuldret, så da han var i Forsvaret, fikk han ikke sekk og gevær. Han fikk Lüger og stresskoffert. NSB-pendler på toget mellom Stange-Oslo Fire jagerfly fløy like over hustakene til et gårdsbruk på sørenden av Stugusjøen i Tydal. Folkene på gården fikk seg en ubehagelig opplevelse da jagerflyene plutselig kom brølende i lav høyde. Flere krøtter ble skremt, og dagen etter var de ennå ikke kommet til rette. Avisa Selbyggen TEGNING: ODDMUND MIKKELSEN FOTO: OLE GUNNAR HENRIKSEN NORDLI Når Arbeiderpartiet og Høyre vil begrave krigsinnsatsen, henger det sammen med at krigens resultater er svake eller uklare. Dagbladet på lederplass om det norske bidraget i Afghanistan Nato og freden Om Nato bidro til å fjerne de gamle skiller i Europa, er det av forståelige grunner ingen som kom på den tanke å gi prisen til forsvarsunionen. Makten Ivan Kristoffersen, Nobelpris-kommentar i Nationen Det er ingen overdrivelse å påstå at militær makten er langt mer disiplinert enn penge makten. Til tross for at den økonomiske makten rår over over langt støre ressurser. Hvorfor? Steinar Brox, spaltist, i Romerikes Blad Med livet som innsats Vi jobber med livet som innsats. Det har hendt flere ganger at jeg har hørt prosjektilene, kastet meg på skuteren og kjørt det jeg var kar om. Johan Anders Oskal, reindriftsutøver i skytefeltet Mauken/Blåtind, til Nordlys God mat Maten er det ingenting i veien med. Den smaker godt, er variert og næringsrik. For dem som kla g er: Prøv en tur i militæret for å sammenligne. Morten Ek, innsender, i Budstikka, om Bærum sykehus Lær av Forsvaret! Vi må se til og lære av Forsvaret når politiet og den sivile beredskapen skal forbedres og gjennomgå nødvendige forandringer. Statsminister Jens Stoltenberg, til Østlendingen Gleder seg Jeg gleder meg til Forsvaret, men jeg må bli ferdig med skolen først. Sindre Aarbø (14) som ved en feil har mottatt tre sms-er fra Sjøforsvaret om problemer med kystvaktskipene, til Dagbladet De unge i Afghanistan Når jeg møder den unge generation i Afghanistan, må jeg si at jeg har full tillit til at det aldri vil lykkes Taliban å komme tilbage med deres middelalderlige ideer og innhylle Afghanistan i et mørke. Anders Fogh Rasmussen, Natos generalsekretær i nyttårsintervju med Jyllands-Posten Grønland Den viktigste oppgaven for forsvaret er i fremtiden å medvirke til en stabil utvikling rundt Grønland. Politiken på lederplass Sverige Gripensatsingen er skadelig både for forsvaret og for demokratiet. Man kan bare håpe at sveitserne avbestiller. Forsvarsindustrien kommer sikkert til å overtale politikerne likevel. 13 Expressen på lederplass nye stillinger ligger inne i planen når Forsvarets bedriftshelsetjeneste (FBHT) strømlinjeformer sin nye organisasjon i løpet av I dag bruker flere avdelinger sivile eller lokale helsetjenester, men med 40 tilsatte skal FBHT favne hele landet. En ny forskrift til Arbeidsmiljøloven beskriver strengere krav til kompetanse og volum på tjenesten, og over halvparten av landets arbeidstakere er i en virksomhet som er forpliktet til å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Forsvaret har gjort verdivalget om å tilby alle ansatte dette, og vi kommer til å organisere landet i fem regioner, forteller bedriftsoverlege og faglig koordinator Gunnar Skipenes. Europa Selv om det samlede europeiske forsvarsbudsjettet utgjør om lag halvparten av det amerikanske, er EU-landene bare i stand til å utføre en tidel av den amerikanske hæren gjør. Daniel Cohn-Bendit, medlem av Europaparlamentet for De Grønne, til Information, København millioner kroner ligger inne i rammeavtalen mellom Steria og Forsvaret når firmaet skal støtte Forsvaret i arbeidet med kompetansestyring. Forsvaret står overfor flere utfordringer på kompetansefronten, deriblant rask teknologisk utvikling, skiftende operasjonsområder, interne omstillinger og økt konkurranse om arbeidskraft. Dette gjør at organisasjonen beveger seg fra tradisjonell personellforvaltning over til en mer fremtidsrettet satsing på medarbeiderne sett opp mot Forsvarets samlede behov. Avtalen går i første omgang over ett år, men med opsjon på ytterligere tre. Helt flate Forsvaret kan ha brutt både egne rutiner og loven om helligdagsfred de siste dagene. For tirsdag bråvåknet bygdefolket til artilleridrønn klokka 6.35, og søndag braket det fra skytefelt til langt på kveld. Vi legger oss helt flate, sier informasjonssjef Marianne Øiahals i Hæren. Nye Troms tall millioner kroner ble i fjor utbetalt som redusert lønn og sluttvederlag til personell som har forlatt Forsvaret i forbindelse med omstillingen. Det er syv millioner mindre enn 2011 og 15 millioner mindre enn i 2010, viser tall fra Forsvarets lønnsavdeling. Ved siste årsskifte var det fortsatt 669 personer som nøt godt av avgangsstimulerende tiltak. Fra 2000 til 2005 var det over 4000 personer som ble innvilget sluttpakke fra Forsvaret. Navn: Lasse E. Johnsen (46) Stilling: Oberstløytnant i Forsvarsstaben, personellavdelingen Aktuell: Velferdshyttene skal vurderast Har Forsvaret mange velferdshytter? Svært mange avdelingar har velferdshytter som vert brukte av dei tilsette. Hyttene vi har oversikt over, er registrerte med ulik nemning, så det er vanskeleg å seie eksakt kor mange som vert brukte til velferd. Og no vil Forsvarsstaben (FST) kvitte seg med dei? Det er ikkje eit mål å kvitte seg med dei, men det er vitkig ikkje å sitje på meir areal enn strengt tatt naudsynt. Derfor ønskjer FST å utrangere hytter som vert lite brukte, og som avdelingane meiner er uturvande. Dette arbeidet vert gjort i samarbeid med DIF-ane. Betyr hyttene mykje for personellet? Plassering og standard er avgjerande for kor mykje hyttene vert brukte. Hyttene er eit godt personellpolitisk verkemiddel for dei tilsette i Forsvaret, og det er viktig at mange av dei vert førte vidare og er tilgjengelege ved behov. Fleire avdelingar gitt innspel på at det først og fremst er hytter som vert lite brukte, som ein ønskjer å utrangere. De vurderer også endra tilgang? Vi ønskjer at hyttene skal vere tilgjengelege for alle tilsette. No er det berre 16 velferdshytter ved feriesenteret på Håøya som er mynta på alle i Forsvaret. Desse vert drifta gjennom Forsvarets bustad- og velferdsteneste, mens alle dei andre vert drifta lokalt. Vi ønskjer framleis lokal drift, men vil at alle hyttene skal verte marknadsførte på tilsvarande måte som Håøya. TORBJØRN LØVLAND 14 JANUAR/FEBRUAR 2013 JANUAR/FEBRUAR

KYPROS KNUTEN NR 6 15 JUNI. Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst FORSVARETS FORUM SIDE 36 INTERPRESS NORGE RETURUKE 27

KYPROS KNUTEN NR 6 15 JUNI. Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst FORSVARETS FORUM SIDE 36 INTERPRESS NORGE RETURUKE 27 FORSVARETS FORUM NR 6 15 JUNI RETURUKE 27 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst konflikt. SIDE 36 KYPROS KNUTEN - KONGSBERG KONGSBERG creates

Detaljer

I 2008 hadde tre av ti et positivt inntrykk av Forsvaret. I dag er tallet doblet. SIDE 16

I 2008 hadde tre av ti et positivt inntrykk av Forsvaret. I dag er tallet doblet. SIDE 16 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2011 FORSVARETS FORUM NR 7/8 11 JULI/AUGUST I 2008 hadde tre av ti

Detaljer

VÅR KAMP. Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 NR 5 13 APRIL FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 23

VÅR KAMP. Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 NR 5 13 APRIL FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 23 FORSVARETS FORUM NR 5 13 APRIL RETURUKE 23 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- VÅR KAMP Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 Biletet Til minne om ein oberst

Detaljer

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2011 FORSVARETS FORUM NR 5 11 MAI AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak

Detaljer

TERROR? Kan vi forsvare oss mot SIDE 32. AKTIV Rio-VM SIDE 62 AKTUELT I historiske spor SIDE 18 PORTRETT Rune Wenneberg SIDE 42 NR 9 11 SEPTEMBER

TERROR? Kan vi forsvare oss mot SIDE 32. AKTIV Rio-VM SIDE 62 AKTUELT I historiske spor SIDE 18 PORTRETT Rune Wenneberg SIDE 42 NR 9 11 SEPTEMBER FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2011 NR 9 11 SEPTEMBER AKTIV Rio-VM SIDE 62 AKTUELT

Detaljer

Bergen. Målselv Stavanger. Sortland. Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40. Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge

Bergen. Målselv Stavanger. Sortland. Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40. Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge FORSVARETS FORUM Bergen Kristiansand NR 9 15 SEPTEMBER Oslo Bodø Elverum Bærum Sortland Målselv Stavanger Andøy Ullensaker HØYRE OM! Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE

Detaljer

NEDSLITT. Forsvarsbygg. fått et dårlig om dømme. Vi spør hvorfor. SIDE 36 NR 12 13 DESEMBER

NEDSLITT. Forsvarsbygg. fått et dårlig om dømme. Vi spør hvorfor. SIDE 36 NR 12 13 DESEMBER FORSVARETS FORUM AKTUELT: Afghanistan-reisen SIDE 18 AKTIV: Den nye marsjtesten SIDE 64 KULTUR: Julekonserten SIDE 66 NR 12 13 DESEMBER Forsvarsbygg har fått et dårlig om dømme. Vi spør hvorfor. SIDE 36

Detaljer

FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER SKAPEREN. Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. 39,-

FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER SKAPEREN. Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. 39,- FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER RETURUKE 50 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 SKAPEREN Bildereportasje Den tyske okkupasjonen ble gjenskapt under

Detaljer

FORSVARETS FORUM PORTRETTET: Anniken Huitfeldt SIDE 44 AKTIV: Kuletrening på grensa SIDE 62 KULTUR: Gjestespillerne SIDE 66

FORSVARETS FORUM PORTRETTET: Anniken Huitfeldt SIDE 44 AKTIV: Kuletrening på grensa SIDE 62 KULTUR: Gjestespillerne SIDE 66 FORSVARETS FORUM PORTRETTET: Anniken Huitfeldt SIDE 44 AKTIV: Kuletrening på grensa SIDE 62 KULTUR: Gjestespillerne SIDE 66 NR 1/2 14 JANUAR/FEBRUAR 1500 PENDLERE Antallet flypendlere har økt med 62 prosent

Detaljer

FORSVARETS FORUM NR 4 14 APRIL KULDE. Minst 80 soldater pådro seg frost- og kuldeskader i fjor. SIDE 38 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr.

FORSVARETS FORUM NR 4 14 APRIL KULDE. Minst 80 soldater pådro seg frost- og kuldeskader i fjor. SIDE 38 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. FORSVARETS FORUM NR 4 14 APRIL RETURUKE 18 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Minst 80 soldater pådro seg frost- og kuldeskader i fjor. SIDE 38 KULDE fotoreportasje I skogen på Rødsmoen tar Gunnar

Detaljer

FORSVARETS FORUM NY SERIE: 2. verdenskrig - 1939 1945 SIDE 32 40-ÅRSKRISA

FORSVARETS FORUM NY SERIE: 2. verdenskrig - 1939 1945 SIDE 32 40-ÅRSKRISA FORSVARETS FORUM NY SERIE: 2. verdenskrig - 1939 1945 SIDE 32 NR 1/2 15 JANUAR/FEBRUAR 40-ÅRSKRISA Forsvaret stiller med gammelt materiell på beredskap for Nato. Det skaper utfordringer. SIDE 38 RETURUKE

Detaljer

AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT: Hemmelig jubilé SIDE 30

AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT: Hemmelig jubilé SIDE 30 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 12 12 DESEMBER AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT:

Detaljer

KAPRET. Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør i Forsvaret. Også på øvelse. SIDE 22 NR 3 14 MARS

KAPRET. Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør i Forsvaret. Også på øvelse. SIDE 22 NR 3 14 MARS FORSVARETS FORUM AKTUELT: Soldatburgeren SIDE 30 DOKUMENT: Gammel og offiser SIDE 36 TEKNIKK OG VITEN: Slik er HK416 SIDE 50 NR 3 14 MARS KAPRET Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør

Detaljer

JAGER NR 7/8 15 JULI/AUGUST. «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 36

JAGER NR 7/8 15 JULI/AUGUST. «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 36 FORSVARETS FORUM NR 7/8 15 JULI/AUGUST RETURUKE 36 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 JAGER With our more than 60 years of innovative radar

Detaljer

KALDT VENNSKAP. Aktiviteter og øvelser innstilles, men i det daglige samarbeidet er det «business as usual» med Russland. SIDE 42

KALDT VENNSKAP. Aktiviteter og øvelser innstilles, men i det daglige samarbeidet er det «business as usual» med Russland. SIDE 42 FORSVARETS FORUM NR 7/8 14 JULI/AUGUST Aktiviteter og øvelser innstilles, men i det daglige samarbeidet er det «business as usual» med Russland. SIDE 42 INTERPRESS NORGE RETURUKE 36 ISSN 0809-845X Kr.

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2011

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2011 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37

KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2011. AKTUELT Spania-oppdraget SIDE 28. DOKUMENT Nettverkskrigen SIDE 36. FOLK Slankedronningen SIDE 54

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2011. AKTUELT Spania-oppdraget SIDE 28. DOKUMENT Nettverkskrigen SIDE 36. FOLK Slankedronningen SIDE 54 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2011 FORSVARETS FORUM NR 6 11 JUNI AKTUELT Spania-oppdraget SIDE 28 DOKUMENT

Detaljer

MITT ÅR I FORSVARET. I ett år fulgte vi førstegangstjenesten til Lisbeth Fekjær. SIDE 24. AKTUELT Piratjegerne SIDE 16

MITT ÅR I FORSVARET. I ett år fulgte vi førstegangstjenesten til Lisbeth Fekjær. SIDE 24. AKTUELT Piratjegerne SIDE 16 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2011 FORSVARETS FORUM NR 12 11 DESEMBER AKTUELT Piratjegerne SIDE 16

Detaljer

TRUSSELEN. Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 NR 12 14 DESEMBER FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE

TRUSSELEN. Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 NR 12 14 DESEMBER FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE FORSVARETS FORUM NR 12 14 DESEMBER RETURUKE 4 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 TRUSSELEN Bildereportasje Sikling,

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

GRENSEN B BLAD EU KREVER PROFESJONELLE PÅ

GRENSEN B BLAD EU KREVER PROFESJONELLE PÅ annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS FORUM

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030. Kr.

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030. Kr. annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Gyldne tider. aktuelt. kultur. aktuelt. sport PALESTINA OG ISRAEL PÅ LAG

Gyldne tider. aktuelt. kultur. aktuelt. sport PALESTINA OG ISRAEL PÅ LAG SEPTEMBER 25. ÅRGANG aktuelt Kamp på tørre never 9 kultur 2004 OFFISERER LÆRER ARABISK aktuelt EVJEMOEN TRE ÅR ETTER sport PALESTINA OG ISRAEL PÅ LAG Gyldne tider Norsk forsvarsindustri har nesten doblet

Detaljer

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 01/02-2014 35. årgang 8 I. vil modernisere førstegongstenesta 10 I. Brutte Løfter.

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 01/02-2014 35. årgang 8 I. vil modernisere førstegongstenesta 10 I. Brutte Løfter. Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 01/02-2014 35. årgang vil modernisere førstegongstenesta 8 I Brutte Løfter 10 I 12IMye trening TMO RÅDET RÅR INNHOLD JANUAR/FEBRUAR Redaksjonelt 35 år

Detaljer