Design avgangsutstilling juni Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Design avgangsutstilling juni 2013. Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014"

Transkript

1 Design avgangsutstilling juni 2013 Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Dato

2 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens strategiske mål. Ved å lytte til studenter, til de ansatte og til eksternes syn, og justere rutiner basert på tilbakemeldinger, skal kvaliteten i våre valg og prioriteringer sikres. Dekan leder kvalitetsarbeidet ved avdelingen. "Kvalitetsrapport og plan" er en sentral brikke i kvalitetsarbeidet. I den oppsummerer dekan avdelingens viktigste styrker og utfordringer. Dekan (evt. i samarbeid med studieleder) sørger for å legge opp møteplaner for kollegiemøter, personalmøter, lærermøter o.likn. gjennom hele året. De vesentligste punkt som inngår i kvalitetsrapporten tas opp på disse møtene. Grunnlag for diskusjonene er bl.a. emneevalueringer, opptaksog avgangsprotokoll, FoU-rapport og studentundersøkelsen. Administrasjonen bistår i arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle prosessene som støtter den faglige aktiviteten (som opptaksprosessen, timeplanprosessen, avgangsprosess, emneevaluering, rekrutterings-prosesser, plan- og økonomiprosesser osv). Kvalitetsrapport og plan drøftes med tillitsvalgte og studentutvalg før den leveres sammen med det årlige budsjettforslaget. FRIST 10. oktober Innholdsfortegnelse Oppsummering Utdanning Rekruttering Studietilbud Stipendiatprogram Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Kvaliteten/produksjon Diskusjon/diskurs Møteplasser/nettverk Ressurser Samfunn Formidling Offentlig ordskifte Samfunnsansvar Ekstern finansiering Ressurser Personal og organisasjon Økonomi Infrastruktur Samarbeid Budsjettprioriteringer Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 2

3 Oppsummering I kvalitetsrapporten er studieretningene nevnt i kort form: interiørarkitektur og møbeldesign IM / grafisk design og illustrasjon GI / klesdesign og kostymedesign KK - Design har utvidet sitt store nettverk og det har vært mye aktivitet innen formidling i Det er bygget en sterkere faglig kontinuitet gjennom avdelingens BA og MA studieprogrammene - Studieplan: Bachelorgrad i klesdesign og kostymedesign var vedtatt vår 13 og avdelingens studieplaner er under implementering på alle årstrinn. - Det er innført vurderingsform bestått / ikke bestått for alle emner. - Avdeling har nærmest gjennomført 4 stillinger pr studieretninger. Dette må anses som et minimum for å ivareta de 4 profesjonsrettede studieprogrammene. - Det er en stor forbedring på masterrommet med ny belysning Avdelingens vesentligste utfordringer Strategisk utvikling - Det må avklares utvikling av mastergrad i design med utgangspunkt i samarbeidet med AHO om felles MA i interiørarkitektur og møbeldesign. Så vel som utvikling av studieprogram innebærer dette avklaring av ressurser, økonomi, og arbeidsplasser / areal. - Avdeling har behov for å gjennomføre arbeidet med utvikling av visjon for design på avdelingsnivå og fagområdenivå. I forlengelse utarbeides FoU handlingsplan og strategi. - Avdelingen ser at det er nødvendig å styrke designteori for å ivareta utvikling av KU og forskningsbasert undervisning. - Avdelingen gjennomfører utarbeiding av ny avdelingsstruktur, grunnet justeringer av strukturen på MA og stillingsendringer i forbindelse med avgang av stillinger. Studier - Avdeling vil ha fortsatt fokus på implementering av 4 nye studieplaner. - Utvikling av BA IM studiet med tilførsel av 4 nye studieplasser utenfor planrammen - Avdelingen fortsetter kvalitetssikringsarbeid som ledd i utvikling av studiene - Gjennomgang av felles designfag innhold og organisering Personal - Tilsetting av ny studieretningsleder klesdesign og kostymedesign KK. Utfordringen er at det kun er kommet inn få søknader til stillingen. - Det har utfordringer gjennom 2013 pga. manglende administrativ bemanning. Dette har gått utover tid til organisatorisk og strategisk arbeid. - Det er fortsatt vesentlige utfordringer ved avklaring av administrative gjøremål, roller og ansvar på avdelingen. - Nye stillinger KK, IM, GI - Aktivt søk etter stipendiater knyttet til strategiske tiltak ved avdelingens tre studieretninger - Oppfølging av tiltak på design kontor i tråd med HMS tilbakemelding Arealer og verksteder - Gjennomføring av utskiftning av lys på BA 2 og 3 arbeidsrom. - HMS tiltak tilknyttet mesanin ved BA1 arbeidsrom. - Gjennomføring av tiltak for tildeling av grupperom for Design (kapasitet for 34 studenter) - Lagringsplass for pågående studentprosjekter - Avklare tiltak for stipendiatenes arbeidsplasser - Veilednings rom i forbindelse søm og strikkeverksted Informasjon: - Det må være en styrkning av avdelings informasjon mht. faglig profil, synlighet og rekruttering Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 3

4 1 Utdanning Vi skal legge til rette for at studentene skal bli selvstendige, engasjerte og ansvarlige kunstnere og designere gjennom å stille høye krav, tilby et utviklende læringsmiljø og studier på høyt, internasjonalt nivå. 1.1 Rekruttering Kunsthøgskolen skal være søkernes førstevalg. Antall søkere pr studieplass* opptaks ramme 2014 BA interiørarkitektur og møbeldesign 8,1 6,1 7,2 6,8 5,6 12 BA kles- og kostymedesign 4,6 5,7 6,8 4,4 4,3 11 BA grafisk design og illustrasjon (tidl. visuell kommunikasjon) 9,9 6,4 7,6 7,1 9,6 12 MA design 2,6 3,5 2 4,5 4,7 20 Sum Design 5,9 5,2 5,4 5,6 5,9 55 Total KHIO 10,4 11,4 9,8 9,8 8,7 228 * tabellen viser reelle søkere (dvs at søkeren både har registrert seg i SøknadsWeb OG sendt komplett søknad).. Bachelorprogrammene: - Det er meget bra søkning på GI, tilfredsstillende på IM, noe under ønsket søkertall på KK. Opptaksrammen for KK er økt til 11 plasser for å få til et mer robust klassemiljø (uten økonomisk uttelling). - Avdelingen gjentar behov for økning av studieplasser på IM som ble dokumentert i fjorårets kvalitetsrapport: «For å styrke studiemiljøet er det fra studieretningenes side ønskelig å øke opptakstallene fra 12 til 16 på BA Interiørarkitektur og møbeldesign. Basert på søkertallene for 2012 er det søknadsmessig dekning for dette. Det vises til forslag og begrunnelse fremmet også i Rapport og plan for Dette forutsetter tilføring av ressurser». Masterstudiet: - Søkertallet følger opp fjorårets positiv økning. Fulltallig kull (20) tatt opp med vesentlig høyere andel av interne studenter. - Internasjonale søkere etterlyser studieinformasjon på engelsk. - Opptaket bør omfatte vurdering av internasjonale studentenes muntlig engelsk som forutsetning for å kunne gjennomføre studiet. - Digital innsending av opptaksprøver ble gjennomført ved alle studieprogrammer. Opptaksprotokollen har en kommentar om at digital innlevering vanskeliggjør vurdering av kvalitet av innsendte arbeider. For øvrig er det positive erfaringer. Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 4

5 BA IM opptak ønskes økt fra studenter forutsatt tildeling av ressurser Avdelingen etterlyser utarbeiding av bachelor og master studieplaner på engelsk. Avdelingen ber ledelsen ta ansvar for dette. Avdelingen innfører tiltak for vurdering av internasjonale søkeres ferdigheter i muntlig engelsk ved intervjuene på opptak. Oppdatering av web informasjon om studiene på engelsk. Fortsette digitale opptak Informasjons- og rekrutteringstiltak for å øke søkertall til KK. Markedsføring og opptak: Potensielles søkere skal få god informasjon om Kunsthøgskolen og om studieprogrammene. Søkere skal vurderes ut i fra fastsatte kriterier for det enkelte studieprogram og få god informasjon gjennom hele opptaksprosessen. : - Avdelingen planlegger å gjenta Åpen skole i samarbeid med AHO. Det var stort besøkstall og bra respons ved fjorårets gjennomføring - Informasjonsfilm om designstudiene gjennomført og lagt på web-siden - bra respons - Stort behov for webinformasjon som fremmer avdelingens / studieretningenes profil, både innholdsmessig og ved utforming - Avdelingen holder eget informasjonsmøte for interne søkere til masterstudiet - BA studiene er på norsk. Inn / utveksling på 5.semester fører til behov for tilrettelegging for engelsktalende studenter. - Avdelingen mangler rutiner for utarbeiding av materiale til presentasjoner til markedsføring av studieprogrammene - Det er satt i gang en web prosjekt for presentasjon og markedsføring av nyutdannede studenter ved KK - SU innspill: informasjon om at undervisning foregår på norsk må være tydelig for innvekslingsstudenter. Evt. bør 5. semester gjennomføres på engelsk for å ivareta internasjonalisering Utvikling av presentasjonsmateriale med vekt på web profilering. Oppfølging med forutsigbare møter og rutiner med kommunikasjonsseksjon. Avklaring av hvem som utfører arbeidet / øremerking, prioritering av ressurser for profilering. Bruk av ekstra ressurser til dokumentasjon og utforming av presentasjonsmateriale som fremmer studienes profil og faglig innhold Risikovurdering Rekruttering Anonymitet / manglende informasjon om studieprogrammene Masternivå. 20 plasser med opptil 6 fagområder (mange studenter gir sterkere fagmiljø) Dårlig søkning til Klær og kostymedesign STOR Øremekede resursser for utarbeiding og presentasjon av materiale om studiene Tydeliggjøring av fagspesialisering og felles element, deling av masterstudiet med økning av studieplasser Profilering av utdanning mot forskoler, forbedring av nettinformasjon Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 5

6 1.2 Studietilbud Alle bachelorprogrammer ved Kunsthøgskolen i Oslo skal ha relevante masterprogram. Det skal etableres masterprogram i kunst og offentlighet, teater og utøvende dans. Kunstnerisk utviklingsarbeid skal i større grad integreres i undervisningen, og det skal stimuleres til større (økt) studentdeltakelse i de kunstneriske utviklingsprosjektene. Kunsthøgskolen skal videreutvikle faglig samarbeid og felles studietilbud med relevante institusjoner. - Mastergradsstudiet har 20 plasser i opptil 6 fagområder. Det er en utfordring å bygge opp fagmiljøer med tilhørende forskning med såpass stor faglig spredning. - Det pågår et betydelig arbeid i omorganisering av mastergrad. Med dette ivaretas en tydeligere faglig progresjon mellom BA og MA studieløp. Endringene omfatter bl.a. en tydeligere faglig fokusering og større undervisningsinput i første året av masterstudiet. Endringene gir i tillegg klare føringer til utarbeiding av avdelingens FoU fokusområder. - Vurderingsform bestått/ ikke bestått er innført på alle emner i alle studieprogrammene. Dette medfører strengere krav for gjennomføring av emner. - Studieretning Visuell Kommunikasjon endret navn til Grafisk design og Illustrasjon. Målet har vært å tydeliggjøre studiets profil som grafisk design- og illustrasjonsutdanning ved landets fremste kunsthøgskole og ønske å fremheve det unike i et utdanningslandskap med et stadig økende tilbud i våre fag. Dette er spesielt viktig når det gjelder studentrekruttering. En hovedprioritering har vært å styrke fagets materialnærhet og relasjon til det trykte mediet. - Avdelingens 4 studieplaner er brukt aktivt i avdelingens virksomhet i høstsemesterets undervisning. Det har vært et betydelig faglig arbeid med innføring av nye emner samt administrativt arbeid i nye semesterplaner, og budsjetteringsrutiner. Et hovedmål ved studieplanarbeid var å få til aktivt bruk av studieplanene. Dette målet er oppnådd. Dette danner et betydelig bedre grunnlag for vurdering og tilbakemeldinger til studentene - Kostymedesign integrert i ny bachelorgrad. Tettere samarbeid er initiert med teater på BA og MA-nivå. - Avdelingen ser potensial for samarbeid i scenografi ved igangsetting av mastergrad i teater. - Det foregår et forsøk med bruk av «Lynda» digital opplæringsplattform på BA1 utegår? - Det er gjennomført et entreprenørskap samarbeidsprosjekt mellom BI AHO og Kunsthøgskolen i Oslo - Det er en klar økning av samarbeid internt på kunsthøgskolen: GI MA samarbeid med kunstfag, tema: «Artist s Books» BA samarbeid opera IM BA scenografisamarbeid med opera KK MA kostyme samarbeid med teater BA kostyme samarbeid med teater MA MA1 workshop samarbeid med koreografi, tema «Kreative prosesser» MA samarbeid med AHO, bla. Studietur til Istanbul - Det foregår diskusjoner om studieutvikling på masternivå med AHO Videre avklaring av studieprogram på masternivå. Evt. utvikling av egen masterstudium i interiørarkitektur i samarbeid med AHO vil ha vesentlige konsekvenser for hele avdelingens studietilbud på masternivå. Gjennomgang av innhold, organisering og integrering av felles designfag på BA og MA. Fokus på tiltak som fremmer forskningsbasert undervisning Utvikling av studiesamarbeid på avdelingsnivå Fortsette det omfattende samarbeidet med andre fagmiljøer i KHiO Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 6

7 Utvikle ny eksamensgjennomføring og presentasjon ved endret vurderingsform bestått/ ikke bestått Videre definering studieplanenes læringsmål med konsulenthjelp av Heidi Haraldsen, PPU Utforming av nye emner innen teori og metode / felles del i masterstudium Fortsette det tette samarbeidet mellom master i teater og MA kostyme, Innspill til ledelse: felles emne om KU / FoU for alle masterstudenter 5 stpg. Studieprogram: Studieplaner og emnebeskrivelser skal utformes slik at læringsmål, innhold og vurderingskriterier er tydelige. Studiene skal kvalifisere studentene til å møte profesjonsnivået. Ekstern evaluering av studieprogram skal gjennomføres etter behov. - Det er innført en mal for emneansvarlige som inkluderer studieplanens læringsutbytte, beskrivelse av emnets faglig innhold, krav til obligatorisk deltakelse og vurdering. - Entreprenørskap er innført som eget emne i mastergradstudieplan. - Praksisperiode er innført i BA KK, mulighet for profesjonell praksis er lagt inn i masterstudiet. - Det er avholdt informasjonsmøter om de nye studieplaner på alle trinn. - SU- innspill: ønske om styrking av samarbeid med næringslivet, bl.a. med praksisperioder - Avdelingen deltar i samarbeid «industrirettet møbeldesign» - gjentakelse - Sakset fra MA avgangsprotokoll: «men i det store og hele vitner prosjektene i Masterstudiets avsluttende år i design2013 om et vitalt mangfold, fra konsentrert individuell fordypning tuftet på kunnskapstilegnelse og eksperimentering innen de respektive fagområders materialer og teknologier, til mere overordnede og multidisiplinære tilnærminger. Og det oppleves som om studentene har tilegnet seg verdifulle erfaringer der de har blitt stimulert til selvstendighet i beslutninger og gjennomføring i konfrontasjon med en arbeidssituasjon som er åpen, uforutsigbar og sammensatt» Fortsette innføring av nye studieplaner Vurdere utvidelse av praksisperioden Undervisning, veiledning og vurdering: Undervisningen skal utvikles på bakgrunn av evalueringer fra lærer og student. Studentene skal være kjent med vurderingsform og - kriterier for hvert emne. Det skal være fortløpende vurderinger som sikrer studentenes læringsutbytte og gode rutiner for gjennomføring av eksamen. Studentene skal gjennomføre sine studier på normert tid. Antall studenter pr faglig årsverk Design 7,5 7,7 7,8 7,9 XX Sum KHIO 5,6 6,1 6,2 6,2 Tall for 2013 er klar nov Tall for 2011 mangler pga overgang fra fakultet til nye avdelinger i 2011, Gjennomføring i hht avtalte utdanningsplaner (%) mål 2013 BA Interiørarkitektur og møbeldesign 92,3 * 96,9 97,5 xx BA Klær og kostyme 88,8 * 100,0 96,3 xx BA Visuell kommunikasjon 96,4 * 99,0 101,7 xx MA Design 90,7 * 85,6 102,8 xx Sum Design 92,3 * 95,6 99,6 xx Total KHIO 92,1 * 94,0 95,6 Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 7

8 * Tall for 2010 mangler pga. ufullstendig datagrunnlag i FS. Dette skyldes overgangen fra M-STAS til FS i Tall for 2013 vil foreligge i februar/mars Meget høy (optimal?) studiegjennomføring til normert tid i 2013 ved samtlige studieprogrammer. Design: undervisningspreget virksomhet dominerende pga. studioundervisning og bred studieportefølje. - Kvalitetssikring: student semesterevalueringer er gjennomført vårsemester Ved introduksjon av nye studieplaner høstsemester 2013 gjennomføres lærerevaluering av alle emner og studentevaluering av de fleste emner. - MA: plagieringssak ved skriftlig del peker på mangler på rutiner - Avklaring av faglige og administrative gjøremål tilknyttet gjennomføring av emner har vært prioritert ved innføring av nye studieplaner. - Vurderingsform bestått/ikke bestått er innført ved alle emner - Avdelingen gjennomførte delvis vellykket personalseminar med tema «veiledning og vurdering» Relevant innholdsmessig men med manglende oppmøte/ oppfølging - SU-innspill, ønske om: Klarere retningslinjer for gjennomføring av undervisning og tilbakemeldinger. Gjestelærere må anvende emnets vurderingskriterier. Semestersamtaler ønskes Tydeligere krav til og oppfølging av studentdeltakelse og innleveringsfrister Integrere verkstedsopplæring i alle studier Tydeliggjøre krav til studentens selvstendig arbeid og obligatorisk frammøte Arbeide videre med vurderings- og tilbakemeldingsformer basert på emnenes læringsutbytte Gjennomføre kvalitetssikringsarbeid som ledd i utvikling av de nye studieplanene Læringsmiljø: Kunsthøgskolens læringsmiljø skal preges av: - studentmedbestemmelse og god kommunikasjon med studentdemokratiet - inkludering, nulltoleranse for mobbing og trakassering og gode varslingsrutiner - undervisningslokaler, verksteder og utstyr som er tilpasset faglige behov og som har gode sikkerhetsrutiner - et bibliotek som støtter opp om utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid - god informasjon om emner og undervisning og rådgivning hvis det oppstår problemer med gjennomføring. Studentundersøkelsen temaområder (skala 1 til 6) mål 2014 Studiet/fagtilbud/undervisning/veiledning 3,8 4,1 Studier 4,2 Undervisning, veiledning, læring 4,5 Utveksling 3,3 Studieadministrasjon og studieveiledning 3,4 3,6 3,8 Kommunikasjon og samarbeid 3,3 3,4 4,0 Rus 5,5 5,7 Mobbing 5,0 5,0 Rus og mobbing 5,0 Uønsket seksuell oppmerksomhet 4,4 Bibliotek 4,5 4,7 5,1 Resepsjon 4,5 4,7 4,3 Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 8

9 Verksteder, scener og andre fasiliteter 3,6 4,0 4,0 IT 2,9 3,7 4,0 Drift 3,3 4,0 4,3 Kantinen 2,2 2,6 2,5 Total 3,8 4,1 4,1 Studentundersøkelsen - total pr avdeling (skala 1 til 6) mål 2014 Design 3,9 4,2 4,1 Total KHIO 3,8 4,1 4,1 Læringsmiljø deltakerprosent studentundersøkelse mål 2014 Design Total SU- innspill: - Semestersamtaler ønskes - Forbedring av introduksjonsuker for BA1 mht. gjennomgang av studieplaner og mer effektivt bruk av tid - Spørsmål om tilgjengelig plass for økt opptak av IM studenter SU: - Det var ikke tilstrekkelig kontakt med SU i vårsemesteret. Det er satt opp regelmessige møter med SU og dekan/studieleder i høstsemester. - Det er innført allmøte ved avdelingen - SU har initiert akt/ krokis tegning - Avdelingens studenter gir et viktig bidrag til KHiO-miljø gjennom «Fredags-bar» - SU innspill: etterlyser oppdatert informasjon om pågående prosesser, bl. a rom, publiseringsverksted Kommunikasjon: - «Time Edit» er innført som digital informasjonskanal for undervisningsaktivitet. Mens det fungerer for daglig informasjon til studentene ved det enkelte programmet (dersom emneansvarlige formidler informasjon), mangler programmet visualiseringsmuligheter på emne, semester, og studieretningsnivå. Denne visualiseringen er helt nødvendig for kollegene i planlegging og utarbeiding av det enkelte emnet, så vel som for å få oversikt over aktiviteter på tvers av årskull. Denne visualiseringsmangelen resulterer i at informasjon formidles til studentene gjennom ulike kanaler og ulike programmer (illustratør, Word, Excel osv.). Dette problemet blir neppe løst med mindre Time Edit utvikles som planleggings- så vel som kommunikasjonsverktøy. - Gjennomført felles mailadresse for studenthenvendelser til studieadministrasjonen Verksteder: - Publiseringsverksted, hovedverksted for studentene ved grafisk design og illustrasjon er vedtatt i budsjett, det er bevilget penger men plass er ikke bestemt. - Studentene ønsker oversikt over verkstedsopplæring og hvordan er den integrert i studier - Gode tilbakemeldinger for utvidede åpningstider på modell og prototypverksted. - Romlab: det har flere nesten-ulykker med det tekniske utstyret på romlab i inneværende år som aktualiserer behov for verksmester - Prinsipper for gallerifordeling bør tas opp på nytt. Design har i utgangspunkt ikke tilgang til Seilduksgalleriene. I tillegg tas utgangspunkt i tredeling av tid på søylegalleri. Design er avhengig av regelmessige presentasjoner og trenger mer tid til disponering av søylegalleri. Dette er særlig aktuelt når design ikke har eget grupperom. - Strikkeverksted: innmeldt behov for nytt lysarmatur samt 2-3 arbeidsstasjoner med godt lys og lupe - Avdelingen ser positivt på utvikling av et materialbibliotek på biblioteket Læringsmiljø: - Undervisningslokaler: det er en stor forbedring ved skift av lys på masterrommet. - Fortsatt stort behov for bedre belysning særlig på arbeidsrom for BA 2 og 3. Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 9

10 - Innmeldt behov for bedre belysning på strikkeverksted - Arbeidsrom BA1: gjentatte tilbakemeldinger om problemer med rommets funksjon mht. mesanins takhøyde, belysning, kulderas fra vinduer. SU påpeker praktiske problemer fordi 3 grupper fra 3 studieprogrammer bruker et felles åpent rom. Dette gir betydelige forstyrrelser ved forelesninger og gjennomganger siden BA1 mangler grupperom. -fra byggeregler Krav til rom og annet oppholdsareal - (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og plass til fast og løs innredning. - Fra Veiledningen: - Anbefalinger / rom i byggverk for publikum og i arbeidsbygning bør romhøyde være minimum 2,7 m. Takhøyde på BA1 mesanin: 2,43m., med ventilasjon 2,20m. - Det er et vesentlig behov for lagringsplass for studentarbeider, særlig ved IM pga. studiets egenart (SUinnspill) - Avdeling for design mangler et fleksibelt rom til opp til ca. 34 studenter (et årskull). Dette er fremmet i rombookingsprotokoll. Design har kun auditorium som mulighet til å samle mer enn 12 studenter. - KK trenger veiledningsrom på søm/strikkeverksted - Flytting av dør grupperom BA2 og 3 har forbedret rommets funksjon. SU Ha samarbeid med SU om aktiviteter i felles design uke, vårsemester 2014 Fortsette regelmessige informasjonsmøter med SU Innarbeide allmøter på avdelingen Kommunikasjon Utvikle Time Edit som visuell planleggings så vel som kommunikasjonsverktøy Verksteder: Etablere publiseringsverksted, hovedverksted for studentene ved grafisk design og illustrasjon. Det er nedsatt en tverrfaglig gruppe med representanter fra Kunstakademiet, Design og Kunstfag. Gruppen har som mål å levere et konkret forslag til romløsning og innkjøp av utstyr og utlysningstekst til verksmester innen jul Ansette verksmester ved romlab Bedre belysning på strikkeverkstedet Bidra til utvikling av et materialbibliotek på biblioteket Læringsmiljø Bedre belysning særlig på arbeidsrom for BA 2 og 3. Arbeidsrom BA1: tiltak i samarbeid med drift om forbedring av arbeidsplasser. Etablering av eget grupperom for BA1 Bedre lagringsplass for IM studentarbeider på BA2 og3 arbeidsrom samt MA arbeidsrom Etabler grupperom for avdeling for design. Bygge veiledningsrom for KK studenter i forbindelse med søm/strikkeverksted *Evt. endringer av masterstudiet fører med seg vesentlige avklaring ved behov for studentplasser, rom og fasiliteter. Etter- og videreutdanning: Etter- og videreutdanningstilbudet skal aktivt bidra til profesjonenes kompetanseheving. Design Tilbud 2013 Tilbud kurs 1 kurs á 1 27 pers, fyll inn fyll inn á 18 t. uke 3 kurs a ca 25 t Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 10

11 Felles 24 pers, 1 dag Total antall EVU 15stk 12stk 18 stk aktiviteter (stk, 371 p 125 p 487 p pers) fyll inn fyll inn - «Fashion North» KKKollokvium gjennomføres høstsemester - Potensial for strikkekurs Kollokvium for GI planlegges Internasjonalisering av utdanning: Kunsthøgskolen skal være aktiv i internasjonalt samarbeid og i nettverk for å stimulere studentenes læringsutbytte. Utvekslingsstudenter (ut + inn = total) * Mål 2014 Design 7+4= = =20 5+8=13 15 Total KHIO 15+16= = = =42 *foreløpige tall for endelig tall kan være litt høyere - Design har veletablert nettverk for studentutveksling og bra aktivitetsnivå - KK inngikk Erasmus avtale med «Fashion Department at Central St. Martins» for ansatt utveksling. Avtalen er allerede igangsatt med gjensidige besøk av kolleger til begge institusjoner samt utveksling av informasjon. - Nye studieplaner stadfester ut/innveksling i 5. og 7.semester - Gjennomgang av avdelingens Erasmus avtaler er underveis - Studieretningene har til dels svært omfattende nettverk av internasjonale kontakter opparbeidet bl.a. gjennom studieturer. - Mottak av innvekslingsstudenter kan forbedres Avdelingen planlegger å videreføre studentutveksling med om lag samme volum som i 2013 Det utarbeides rutiner og materiale i forbindelse med mottak av innvekslingsstudenter ved studieretningene Aktuelle utvekslingsperioder formidles til innvekslingsstudenter Gjentagelse fra 20013: Studieretningene inngår 1-2 Erasmus utvekslingsavtaler for ansatte. (Det er aktuelt for illustrasjon å etablere kontakt med Lucerne) Risikovurdering - Studietilbud (studieprogram, undervisning, læringsmiljø, evu, internasjonalisering) Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 11

12 1.3 Stipendiatprogram Rekruttering av stipendiater skal bygge opp om fagmiljøenes prioriteringer og satsninger. Stipendiatprogrammet skal styrkes gjennom at Kunsthøgskolen selv utvikler faglige kurstilbud. Veilederrollen skal styrkes. - Avdelingen fremmet en kandidat med tilknytning til GI-området med tematikk som er tilpasset strategisk utvikling av publiseringsverksted. Kandidaten fikk innvilget søknaden, men programmet hadde ikke økonomi til å ta henne inn. - Stipendiatene har hatt sine arbeidsplasser på masterstudiets arbeidsrom for å få en bedre faglig kontakt. Ved opptak av 20 studenter i høst er det ikke plass. Stipendiatene deler nå et lite kontor som ikke er egnet til gjennomføring av deres faglig arbeid. Dette er en situasjon som må løses ved nåværende stipendiatene og særlig ved opptak av nye stipendiater. Fornye søknad om stipendiat tilknyttet GI i forbindelse med etablering av nytt publiseringsverksted Knytte stipendiater til sentrale områder for faglig utvikling ved GI og KK Legge til rette for stipendiatenes deltakelse i aktuelle fora og seminarer Avklare arbeidsplasser for stipendiater løsning? Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid: Det skal legges til rette for ryddige opptaks- og avgangsprosesser og gode rammer for gjennomføring stipendiatperioden. Stipendiatprogram avsluttet pågående navn start slutt navn start plan slutt Design Anne Lise Bothner-By Birgitte Appelong / /2015 Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid Andel opptak av totalt til stipendiatprogrammet (%) 55 % 14 % 50 % 20% 3 av - Opptak: kandidat prioritert av avdeling ut fra strategi om utvikling av fagområdet men kom ikke gjennom - Arbeide for økning av plasser Tilrettelegge for egnede arbeidsplasser for stipendiatene Fremme kandidater som er tilpasset avdelingens strategi for faglig utvikling Avklare finansiering av stipendiater utenfor egen ramme Risikovurdering - Stipendiatprogram Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 12

13 2 Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringsbasert forskning ved Kunsthøgskolen skal utfordre etablert praksis, produsere kunnskap og skape nye uttrykk innen kunst og design. 2.1 Kvaliteten/produksjon Det kunstneriske utviklingsarbeidet og forskningen skal øke i omfang og være synlig gjennom egne publikasjoner, i internasjonalt anerkjente publiseringskanaler, visningssteder og vitenarkiv. CRISTin fordelt på kategori 2009* ** 2013** Tidsskriftspublikasjon Konferansebidrag og faglig presentasjon Bok Rapport/avhandling Del av bok/rapport Oversettelsesarbeide Mediebidrag Kommersialisering Kunstnerisk og museal presentasjon Kunstnerisk produksjon Produkt Informasjonsmateriale Sum Kunsthøgskolen * Registreringen i 2009 skjedde ved en feil bare i skolens lokale skjema og ble ikke overført til ForskDok.**2013 tall kommer ca feb 2014 CRISTin - fordelt pr avdeling Design Total KHIO Fagforum etablert ved avdelingen for diskusjon av pågående FoU arbeid - Økning av FoU produksjon i 2012 forventes å fortsette - Design gjennomført en studiereise for personalet til København med tema forskning og utvikling - Avdelingen har ikke gjennomført handlingsplan for FoU - Fagkollegiet får ikke egen tilgang til bruk av modell og prototypverksted til utførelse av faglig arbeid på tross av gjennomført sikkerhets kurs - Utdrag: FoU Produksjon 2013: Vigdis Ruud Atlanship HMD NB Interiørprosjektering Konseptutvikling for Reception Area, på tankskip for frakt av appelsinjuice. To forskjellige båter, to konsepter. Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 13

14 Ferdigstillelse Sandstuveien 70 B1 Interiørprosjektering. Konseptutvikling, Nytt kontorbygg kantine og fellesareal. Energibygg med fokus på miljø i valg av materialer og overflater. Ferdigstillelse 2014 Prosessdokumentasjon av prosjekter Dokumentasjon av utførte prosjekter til publisering og forelesninger. - Norges kreative Fagskole november Ellens bok om interiørarkitektur Martin Egge Lundell Bok design: Terrorens ansikt. Skisser fra 22. juli-rettssaken Tom Egil Hverven og Sverre Malling Sakprosa, 228 sider ISBN Over brua Lasse W. Fosshaug Roman, 136 sider ISBN Mamma, kone, slave Linda Klakken Dikt, 96 sider ISBN Alan McKenzie-Robinson Forflytting: utforskning av en kreativ reise basert på dagligdags erfaringer gjennom faget illustrasjon Avdelingen utarbeider handlingsplan for KU/ FoU med fokusområder tilknyttet studieretningene Avdelingen fremmer tiltak som støtter forskningsbasert undervisning («Establishing a Research culture») Gjennomføring av utstilling i Bruxelles med design og kunstfag Tilgang til modell- og prototypverksted for fagkollegiet avklares Dokumentasjon og registrering: Fagansatte skal dokumentere og registrere eget FoU-arbeid i slik at all relevant kunstnerisk utviklingsarbeid synliggjøres. Det skal være rutiner og praksis for å legge inn FoU-arbeid i vitenarkivet BRAGE. FoU-databasen CRISTin skal være tilpasset kunstnerisk utviklingsarbeid. - Bibliotek gir god hjelp til registrering av aktivitet - Kvalitetsrapport gir tendenser for året pga. CRISTin har rapportering til andre tidspunkter Risikovurdering Kvalitet/produksjon Produksjon faller ut på grunn av manglende Informasjon om CRISTin For liten tid FoU grunnet undervisningspress Informasjon om CRISTin hva har vært registrert tidligere. Motivere, informere Flere ressurser til undervisning Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 14

Strategisk plan 2012 2016

Strategisk plan 2012 2016 Strategisk plan 2012 2016 4 Hvem er vi? 4 Hvor vil vi? 5 Hvordan skal vi komme dit? 5 Utdanning Rekruttering Studietilbud Stipendiatprogrammet Strategisk plan 2012 2016* Kunsthøgskolen i Oslo (Vedtatt

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

I regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (Stipendiatprogrammet), forsvarte Marianne Heier sitt prosjekt «Ex- Centric» den 19. april.

I regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (Stipendiatprogrammet), forsvarte Marianne Heier sitt prosjekt «Ex- Centric» den 19. april. I regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (Stipendiatprogrammet), forsvarte Marianne Heier sitt prosjekt «Ex- Centric» den 19. april. Mandag 19. august ble Statsbyggs studentpris for fremragende

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN PÅ KUNSTHØGSKOLEN mars 2009 HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 Saksnr. og dato Sak Tiltak Frist Ansvar

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring Årsplan for 2014 1570 Seksjon for musikkteori, og musikkteknologi Til høring 1 1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 9 4. UTVEKSLING... 11 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR S T Y R E S A K # 18/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i interiørarkitektur lyses

Detaljer

IS-IMD: KVALITETSRAPPORT BEHANDLET I KVALITETSUTVALGSMØTE 4. SEPTEMBER 2012

IS-IMD: KVALITETSRAPPORT BEHANDLET I KVALITETSUTVALGSMØTE 4. SEPTEMBER 2012 IS-IMD: 16.10.2012 KVALITETSRAPPORT BEHANDLET I KVALITETSUTVALGSMØTE 4. SEPTEMBER 2012 KVALITETSRAPPORT 2012/13 Rapportering fra året 2011/12 Ny tiltaksplan for året 2012/13 r og kvalitetsområder Kunnskaps-

Detaljer

Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN

Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN 1. Om kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen Kunsthøgskolen har formulert strategier for virksomheten i Strategisk plan. Det sentrale i strategien

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

Fra oppstartsworkshopen The Mystery Workshop/Jeopardy for BA1, høst 2013. Avdeling: Kunstfag. Kvalitetsrapport

Fra oppstartsworkshopen The Mystery Workshop/Jeopardy for BA1, høst 2013. Avdeling: Kunstfag. Kvalitetsrapport Fra oppstartsworkshopen The Mystery Workshop/Jeopardy for BA1, høst 2013 Avdeling: Kunstfag Kvalitetsrapport Plan 2013 2014 Dato 10.10.2013 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Del 2 FoU-møte: Til stede: Cecilie Broch Knudsen, Cecilia Roos, Felix Gmelin, Hans Hamid Rasmussen, Linda Thu (sekretær)

Del 2 FoU-møte: Til stede: Cecilie Broch Knudsen, Cecilia Roos, Felix Gmelin, Hans Hamid Rasmussen, Linda Thu (sekretær) FORELØPIG REFERAT FRA MØTE I FOU UTVALGET 14.3.2013 KL 10 14.30 Del 1 - Møte med dekanene : Til stede: Dekaner: Jørn Mortensen, Even Lynne, Suzanne Bjørneboe, Stein Rokseth, Vanessa Ohlraun Forfall: Ellen/Hilde

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012

Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning - kort oppsummering... 3 1. Utdanning... 6 1.1 Studietilbud...

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

Vedlegg til sak 13/12 Gjennomgående indikatorer for NTNU

Vedlegg til sak 13/12 Gjennomgående indikatorer for NTNU Vedlegg til sak 13/12 Gjennomgående indikatorer for NTNU I dette notatet følger en nærmere beskrivelse av hvordan de indikatorene som er foreslått som gjennomgående indikatorer for NTNU vil bli fulgt opp

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014. Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014. AD UNDAS Solaris korrigert, Den Norske Opera & Ballett 10. -13 oktober 2013, Operahøgskolen

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Strukturmelding - Drøfting på Kunstakademiet Kunstakademiets fagkollegium har i møte 7.10.2014 drøftet regjeringens strukturmelding og spørsmål knyttet til denne i Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Studieplan for fellesfaglig opplæringsdel i Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

Studieplan for fellesfaglig opplæringsdel i Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid Studieplan for fellesfaglig opplæringsdel i Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid Innledning Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, heretter kalt Stipendiatprogrammet, er normert

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017

Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017 Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017 Hovedsatsinger Planen forholder seg særlig til følgende satsinger fra fakultetets overordnede planverk, spesifikt

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN BRUK AV REKTORS HASTEFULLMAKT

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN BRUK AV REKTORS HASTEFULLMAKT S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: BRUK AV REKTORS HASTEFULLMAKT Forslag til vedtak: Styret tar rektors bruk av hastefullmakten til orientering. Vedlegg: Justert betenkning for

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at to 100 % stillinger som KU-leder ved

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: , , , ,

Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: , , , , Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: 17.09.13, 01.05.14, 05.12.14, 9.06.16, 25.11.16 Klippet fra strategisk plan: «Undervisning, veiledning og vurdering: Undervisningen

Detaljer

Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS)

Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS) Bakgrunn Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS) Dag T. Wisland 01.07.2007 I henhold til programpresentasjonen skal det fem-årige masterprogrammet i informatikk (Profesjonsstudiet

Detaljer

Vedlegg 1 styresak 54/2008

Vedlegg 1 styresak 54/2008 Vedlegg 1 styresak 54/2008 FELLESOMRÅDETS SAMHANDLING MED FAKULTETENE Endelig utgave pr. 30.august 2008 Det er et felles mål for Kunsthøgskolens at alle deler av organisasjonen skal støtte opp om den faglige

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Fakultet for design. FAKULTETSRAPPORT og PLAN 2009-2010. Oversikt

Fakultet for design. FAKULTETSRAPPORT og PLAN 2009-2010. Oversikt FAKULTETSRAPPORT og PLAN 2009-2010 Fakultet for design I fakultetsrapport og -plan oppsummerer dekanen sentrale utfordringer og tiltak innen - studieprogrammene (basert på tilbakemeldinger fra studieledere

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

:PULS - mandat og strategi

:PULS - mandat og strategi :PULS - mandat og strategi 2016-2018 :PULS Navn og mandat Pedagogisk utviklings og læringssenter (Tidligere: Program for undervisning læring og studiekvalitet) Hovedoppgaver er å bidra til å opprettholde

Detaljer

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 46/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som dekan lyses ut. 2. Styret godkjenner det vedlagte

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell

Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell VEDLEGG 3 Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell Prosess/tema Beskrivelse av arbeidsprosesser og ansvarsdeling Kommentar Studieinformasjon Studieinformasjonen

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET 1 STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1. STUDIEPROGRAMMETS HOVEDLINJER

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 Kommentar Vi ser at søkertallene har hatt en jevn stigning fra 2011 (17 søkere), og til de

Detaljer