Design avgangsutstilling juni Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Design avgangsutstilling juni 2013. Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014"

Transkript

1 Design avgangsutstilling juni 2013 Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Dato

2 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens strategiske mål. Ved å lytte til studenter, til de ansatte og til eksternes syn, og justere rutiner basert på tilbakemeldinger, skal kvaliteten i våre valg og prioriteringer sikres. Dekan leder kvalitetsarbeidet ved avdelingen. "Kvalitetsrapport og plan" er en sentral brikke i kvalitetsarbeidet. I den oppsummerer dekan avdelingens viktigste styrker og utfordringer. Dekan (evt. i samarbeid med studieleder) sørger for å legge opp møteplaner for kollegiemøter, personalmøter, lærermøter o.likn. gjennom hele året. De vesentligste punkt som inngår i kvalitetsrapporten tas opp på disse møtene. Grunnlag for diskusjonene er bl.a. emneevalueringer, opptaksog avgangsprotokoll, FoU-rapport og studentundersøkelsen. Administrasjonen bistår i arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle prosessene som støtter den faglige aktiviteten (som opptaksprosessen, timeplanprosessen, avgangsprosess, emneevaluering, rekrutterings-prosesser, plan- og økonomiprosesser osv). Kvalitetsrapport og plan drøftes med tillitsvalgte og studentutvalg før den leveres sammen med det årlige budsjettforslaget. FRIST 10. oktober Innholdsfortegnelse Oppsummering Utdanning Rekruttering Studietilbud Stipendiatprogram Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Kvaliteten/produksjon Diskusjon/diskurs Møteplasser/nettverk Ressurser Samfunn Formidling Offentlig ordskifte Samfunnsansvar Ekstern finansiering Ressurser Personal og organisasjon Økonomi Infrastruktur Samarbeid Budsjettprioriteringer Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 2

3 Oppsummering I kvalitetsrapporten er studieretningene nevnt i kort form: interiørarkitektur og møbeldesign IM / grafisk design og illustrasjon GI / klesdesign og kostymedesign KK - Design har utvidet sitt store nettverk og det har vært mye aktivitet innen formidling i Det er bygget en sterkere faglig kontinuitet gjennom avdelingens BA og MA studieprogrammene - Studieplan: Bachelorgrad i klesdesign og kostymedesign var vedtatt vår 13 og avdelingens studieplaner er under implementering på alle årstrinn. - Det er innført vurderingsform bestått / ikke bestått for alle emner. - Avdeling har nærmest gjennomført 4 stillinger pr studieretninger. Dette må anses som et minimum for å ivareta de 4 profesjonsrettede studieprogrammene. - Det er en stor forbedring på masterrommet med ny belysning Avdelingens vesentligste utfordringer Strategisk utvikling - Det må avklares utvikling av mastergrad i design med utgangspunkt i samarbeidet med AHO om felles MA i interiørarkitektur og møbeldesign. Så vel som utvikling av studieprogram innebærer dette avklaring av ressurser, økonomi, og arbeidsplasser / areal. - Avdeling har behov for å gjennomføre arbeidet med utvikling av visjon for design på avdelingsnivå og fagområdenivå. I forlengelse utarbeides FoU handlingsplan og strategi. - Avdelingen ser at det er nødvendig å styrke designteori for å ivareta utvikling av KU og forskningsbasert undervisning. - Avdelingen gjennomfører utarbeiding av ny avdelingsstruktur, grunnet justeringer av strukturen på MA og stillingsendringer i forbindelse med avgang av stillinger. Studier - Avdeling vil ha fortsatt fokus på implementering av 4 nye studieplaner. - Utvikling av BA IM studiet med tilførsel av 4 nye studieplasser utenfor planrammen - Avdelingen fortsetter kvalitetssikringsarbeid som ledd i utvikling av studiene - Gjennomgang av felles designfag innhold og organisering Personal - Tilsetting av ny studieretningsleder klesdesign og kostymedesign KK. Utfordringen er at det kun er kommet inn få søknader til stillingen. - Det har utfordringer gjennom 2013 pga. manglende administrativ bemanning. Dette har gått utover tid til organisatorisk og strategisk arbeid. - Det er fortsatt vesentlige utfordringer ved avklaring av administrative gjøremål, roller og ansvar på avdelingen. - Nye stillinger KK, IM, GI - Aktivt søk etter stipendiater knyttet til strategiske tiltak ved avdelingens tre studieretninger - Oppfølging av tiltak på design kontor i tråd med HMS tilbakemelding Arealer og verksteder - Gjennomføring av utskiftning av lys på BA 2 og 3 arbeidsrom. - HMS tiltak tilknyttet mesanin ved BA1 arbeidsrom. - Gjennomføring av tiltak for tildeling av grupperom for Design (kapasitet for 34 studenter) - Lagringsplass for pågående studentprosjekter - Avklare tiltak for stipendiatenes arbeidsplasser - Veilednings rom i forbindelse søm og strikkeverksted Informasjon: - Det må være en styrkning av avdelings informasjon mht. faglig profil, synlighet og rekruttering Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 3

4 1 Utdanning Vi skal legge til rette for at studentene skal bli selvstendige, engasjerte og ansvarlige kunstnere og designere gjennom å stille høye krav, tilby et utviklende læringsmiljø og studier på høyt, internasjonalt nivå. 1.1 Rekruttering Kunsthøgskolen skal være søkernes førstevalg. Antall søkere pr studieplass* opptaks ramme 2014 BA interiørarkitektur og møbeldesign 8,1 6,1 7,2 6,8 5,6 12 BA kles- og kostymedesign 4,6 5,7 6,8 4,4 4,3 11 BA grafisk design og illustrasjon (tidl. visuell kommunikasjon) 9,9 6,4 7,6 7,1 9,6 12 MA design 2,6 3,5 2 4,5 4,7 20 Sum Design 5,9 5,2 5,4 5,6 5,9 55 Total KHIO 10,4 11,4 9,8 9,8 8,7 228 * tabellen viser reelle søkere (dvs at søkeren både har registrert seg i SøknadsWeb OG sendt komplett søknad).. Bachelorprogrammene: - Det er meget bra søkning på GI, tilfredsstillende på IM, noe under ønsket søkertall på KK. Opptaksrammen for KK er økt til 11 plasser for å få til et mer robust klassemiljø (uten økonomisk uttelling). - Avdelingen gjentar behov for økning av studieplasser på IM som ble dokumentert i fjorårets kvalitetsrapport: «For å styrke studiemiljøet er det fra studieretningenes side ønskelig å øke opptakstallene fra 12 til 16 på BA Interiørarkitektur og møbeldesign. Basert på søkertallene for 2012 er det søknadsmessig dekning for dette. Det vises til forslag og begrunnelse fremmet også i Rapport og plan for Dette forutsetter tilføring av ressurser». Masterstudiet: - Søkertallet følger opp fjorårets positiv økning. Fulltallig kull (20) tatt opp med vesentlig høyere andel av interne studenter. - Internasjonale søkere etterlyser studieinformasjon på engelsk. - Opptaket bør omfatte vurdering av internasjonale studentenes muntlig engelsk som forutsetning for å kunne gjennomføre studiet. - Digital innsending av opptaksprøver ble gjennomført ved alle studieprogrammer. Opptaksprotokollen har en kommentar om at digital innlevering vanskeliggjør vurdering av kvalitet av innsendte arbeider. For øvrig er det positive erfaringer. Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 4

5 BA IM opptak ønskes økt fra studenter forutsatt tildeling av ressurser Avdelingen etterlyser utarbeiding av bachelor og master studieplaner på engelsk. Avdelingen ber ledelsen ta ansvar for dette. Avdelingen innfører tiltak for vurdering av internasjonale søkeres ferdigheter i muntlig engelsk ved intervjuene på opptak. Oppdatering av web informasjon om studiene på engelsk. Fortsette digitale opptak Informasjons- og rekrutteringstiltak for å øke søkertall til KK. Markedsføring og opptak: Potensielles søkere skal få god informasjon om Kunsthøgskolen og om studieprogrammene. Søkere skal vurderes ut i fra fastsatte kriterier for det enkelte studieprogram og få god informasjon gjennom hele opptaksprosessen. : - Avdelingen planlegger å gjenta Åpen skole i samarbeid med AHO. Det var stort besøkstall og bra respons ved fjorårets gjennomføring - Informasjonsfilm om designstudiene gjennomført og lagt på web-siden - bra respons - Stort behov for webinformasjon som fremmer avdelingens / studieretningenes profil, både innholdsmessig og ved utforming - Avdelingen holder eget informasjonsmøte for interne søkere til masterstudiet - BA studiene er på norsk. Inn / utveksling på 5.semester fører til behov for tilrettelegging for engelsktalende studenter. - Avdelingen mangler rutiner for utarbeiding av materiale til presentasjoner til markedsføring av studieprogrammene - Det er satt i gang en web prosjekt for presentasjon og markedsføring av nyutdannede studenter ved KK - SU innspill: informasjon om at undervisning foregår på norsk må være tydelig for innvekslingsstudenter. Evt. bør 5. semester gjennomføres på engelsk for å ivareta internasjonalisering Utvikling av presentasjonsmateriale med vekt på web profilering. Oppfølging med forutsigbare møter og rutiner med kommunikasjonsseksjon. Avklaring av hvem som utfører arbeidet / øremerking, prioritering av ressurser for profilering. Bruk av ekstra ressurser til dokumentasjon og utforming av presentasjonsmateriale som fremmer studienes profil og faglig innhold Risikovurdering Rekruttering Anonymitet / manglende informasjon om studieprogrammene Masternivå. 20 plasser med opptil 6 fagområder (mange studenter gir sterkere fagmiljø) Dårlig søkning til Klær og kostymedesign STOR Øremekede resursser for utarbeiding og presentasjon av materiale om studiene Tydeliggjøring av fagspesialisering og felles element, deling av masterstudiet med økning av studieplasser Profilering av utdanning mot forskoler, forbedring av nettinformasjon Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 5

6 1.2 Studietilbud Alle bachelorprogrammer ved Kunsthøgskolen i Oslo skal ha relevante masterprogram. Det skal etableres masterprogram i kunst og offentlighet, teater og utøvende dans. Kunstnerisk utviklingsarbeid skal i større grad integreres i undervisningen, og det skal stimuleres til større (økt) studentdeltakelse i de kunstneriske utviklingsprosjektene. Kunsthøgskolen skal videreutvikle faglig samarbeid og felles studietilbud med relevante institusjoner. - Mastergradsstudiet har 20 plasser i opptil 6 fagområder. Det er en utfordring å bygge opp fagmiljøer med tilhørende forskning med såpass stor faglig spredning. - Det pågår et betydelig arbeid i omorganisering av mastergrad. Med dette ivaretas en tydeligere faglig progresjon mellom BA og MA studieløp. Endringene omfatter bl.a. en tydeligere faglig fokusering og større undervisningsinput i første året av masterstudiet. Endringene gir i tillegg klare føringer til utarbeiding av avdelingens FoU fokusområder. - Vurderingsform bestått/ ikke bestått er innført på alle emner i alle studieprogrammene. Dette medfører strengere krav for gjennomføring av emner. - Studieretning Visuell Kommunikasjon endret navn til Grafisk design og Illustrasjon. Målet har vært å tydeliggjøre studiets profil som grafisk design- og illustrasjonsutdanning ved landets fremste kunsthøgskole og ønske å fremheve det unike i et utdanningslandskap med et stadig økende tilbud i våre fag. Dette er spesielt viktig når det gjelder studentrekruttering. En hovedprioritering har vært å styrke fagets materialnærhet og relasjon til det trykte mediet. - Avdelingens 4 studieplaner er brukt aktivt i avdelingens virksomhet i høstsemesterets undervisning. Det har vært et betydelig faglig arbeid med innføring av nye emner samt administrativt arbeid i nye semesterplaner, og budsjetteringsrutiner. Et hovedmål ved studieplanarbeid var å få til aktivt bruk av studieplanene. Dette målet er oppnådd. Dette danner et betydelig bedre grunnlag for vurdering og tilbakemeldinger til studentene - Kostymedesign integrert i ny bachelorgrad. Tettere samarbeid er initiert med teater på BA og MA-nivå. - Avdelingen ser potensial for samarbeid i scenografi ved igangsetting av mastergrad i teater. - Det foregår et forsøk med bruk av «Lynda» digital opplæringsplattform på BA1 utegår? - Det er gjennomført et entreprenørskap samarbeidsprosjekt mellom BI AHO og Kunsthøgskolen i Oslo - Det er en klar økning av samarbeid internt på kunsthøgskolen: GI MA samarbeid med kunstfag, tema: «Artist s Books» BA samarbeid opera IM BA scenografisamarbeid med opera KK MA kostyme samarbeid med teater BA kostyme samarbeid med teater MA MA1 workshop samarbeid med koreografi, tema «Kreative prosesser» MA samarbeid med AHO, bla. Studietur til Istanbul - Det foregår diskusjoner om studieutvikling på masternivå med AHO Videre avklaring av studieprogram på masternivå. Evt. utvikling av egen masterstudium i interiørarkitektur i samarbeid med AHO vil ha vesentlige konsekvenser for hele avdelingens studietilbud på masternivå. Gjennomgang av innhold, organisering og integrering av felles designfag på BA og MA. Fokus på tiltak som fremmer forskningsbasert undervisning Utvikling av studiesamarbeid på avdelingsnivå Fortsette det omfattende samarbeidet med andre fagmiljøer i KHiO Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 6

7 Utvikle ny eksamensgjennomføring og presentasjon ved endret vurderingsform bestått/ ikke bestått Videre definering studieplanenes læringsmål med konsulenthjelp av Heidi Haraldsen, PPU Utforming av nye emner innen teori og metode / felles del i masterstudium Fortsette det tette samarbeidet mellom master i teater og MA kostyme, Innspill til ledelse: felles emne om KU / FoU for alle masterstudenter 5 stpg. Studieprogram: Studieplaner og emnebeskrivelser skal utformes slik at læringsmål, innhold og vurderingskriterier er tydelige. Studiene skal kvalifisere studentene til å møte profesjonsnivået. Ekstern evaluering av studieprogram skal gjennomføres etter behov. - Det er innført en mal for emneansvarlige som inkluderer studieplanens læringsutbytte, beskrivelse av emnets faglig innhold, krav til obligatorisk deltakelse og vurdering. - Entreprenørskap er innført som eget emne i mastergradstudieplan. - Praksisperiode er innført i BA KK, mulighet for profesjonell praksis er lagt inn i masterstudiet. - Det er avholdt informasjonsmøter om de nye studieplaner på alle trinn. - SU- innspill: ønske om styrking av samarbeid med næringslivet, bl.a. med praksisperioder - Avdelingen deltar i samarbeid «industrirettet møbeldesign» - gjentakelse - Sakset fra MA avgangsprotokoll: «men i det store og hele vitner prosjektene i Masterstudiets avsluttende år i design2013 om et vitalt mangfold, fra konsentrert individuell fordypning tuftet på kunnskapstilegnelse og eksperimentering innen de respektive fagområders materialer og teknologier, til mere overordnede og multidisiplinære tilnærminger. Og det oppleves som om studentene har tilegnet seg verdifulle erfaringer der de har blitt stimulert til selvstendighet i beslutninger og gjennomføring i konfrontasjon med en arbeidssituasjon som er åpen, uforutsigbar og sammensatt» Fortsette innføring av nye studieplaner Vurdere utvidelse av praksisperioden Undervisning, veiledning og vurdering: Undervisningen skal utvikles på bakgrunn av evalueringer fra lærer og student. Studentene skal være kjent med vurderingsform og - kriterier for hvert emne. Det skal være fortløpende vurderinger som sikrer studentenes læringsutbytte og gode rutiner for gjennomføring av eksamen. Studentene skal gjennomføre sine studier på normert tid. Antall studenter pr faglig årsverk Design 7,5 7,7 7,8 7,9 XX Sum KHIO 5,6 6,1 6,2 6,2 Tall for 2013 er klar nov Tall for 2011 mangler pga overgang fra fakultet til nye avdelinger i 2011, Gjennomføring i hht avtalte utdanningsplaner (%) mål 2013 BA Interiørarkitektur og møbeldesign 92,3 * 96,9 97,5 xx BA Klær og kostyme 88,8 * 100,0 96,3 xx BA Visuell kommunikasjon 96,4 * 99,0 101,7 xx MA Design 90,7 * 85,6 102,8 xx Sum Design 92,3 * 95,6 99,6 xx Total KHIO 92,1 * 94,0 95,6 Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 7

8 * Tall for 2010 mangler pga. ufullstendig datagrunnlag i FS. Dette skyldes overgangen fra M-STAS til FS i Tall for 2013 vil foreligge i februar/mars Meget høy (optimal?) studiegjennomføring til normert tid i 2013 ved samtlige studieprogrammer. Design: undervisningspreget virksomhet dominerende pga. studioundervisning og bred studieportefølje. - Kvalitetssikring: student semesterevalueringer er gjennomført vårsemester Ved introduksjon av nye studieplaner høstsemester 2013 gjennomføres lærerevaluering av alle emner og studentevaluering av de fleste emner. - MA: plagieringssak ved skriftlig del peker på mangler på rutiner - Avklaring av faglige og administrative gjøremål tilknyttet gjennomføring av emner har vært prioritert ved innføring av nye studieplaner. - Vurderingsform bestått/ikke bestått er innført ved alle emner - Avdelingen gjennomførte delvis vellykket personalseminar med tema «veiledning og vurdering» Relevant innholdsmessig men med manglende oppmøte/ oppfølging - SU-innspill, ønske om: Klarere retningslinjer for gjennomføring av undervisning og tilbakemeldinger. Gjestelærere må anvende emnets vurderingskriterier. Semestersamtaler ønskes Tydeligere krav til og oppfølging av studentdeltakelse og innleveringsfrister Integrere verkstedsopplæring i alle studier Tydeliggjøre krav til studentens selvstendig arbeid og obligatorisk frammøte Arbeide videre med vurderings- og tilbakemeldingsformer basert på emnenes læringsutbytte Gjennomføre kvalitetssikringsarbeid som ledd i utvikling av de nye studieplanene Læringsmiljø: Kunsthøgskolens læringsmiljø skal preges av: - studentmedbestemmelse og god kommunikasjon med studentdemokratiet - inkludering, nulltoleranse for mobbing og trakassering og gode varslingsrutiner - undervisningslokaler, verksteder og utstyr som er tilpasset faglige behov og som har gode sikkerhetsrutiner - et bibliotek som støtter opp om utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid - god informasjon om emner og undervisning og rådgivning hvis det oppstår problemer med gjennomføring. Studentundersøkelsen temaområder (skala 1 til 6) mål 2014 Studiet/fagtilbud/undervisning/veiledning 3,8 4,1 Studier 4,2 Undervisning, veiledning, læring 4,5 Utveksling 3,3 Studieadministrasjon og studieveiledning 3,4 3,6 3,8 Kommunikasjon og samarbeid 3,3 3,4 4,0 Rus 5,5 5,7 Mobbing 5,0 5,0 Rus og mobbing 5,0 Uønsket seksuell oppmerksomhet 4,4 Bibliotek 4,5 4,7 5,1 Resepsjon 4,5 4,7 4,3 Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 8

9 Verksteder, scener og andre fasiliteter 3,6 4,0 4,0 IT 2,9 3,7 4,0 Drift 3,3 4,0 4,3 Kantinen 2,2 2,6 2,5 Total 3,8 4,1 4,1 Studentundersøkelsen - total pr avdeling (skala 1 til 6) mål 2014 Design 3,9 4,2 4,1 Total KHIO 3,8 4,1 4,1 Læringsmiljø deltakerprosent studentundersøkelse mål 2014 Design Total SU- innspill: - Semestersamtaler ønskes - Forbedring av introduksjonsuker for BA1 mht. gjennomgang av studieplaner og mer effektivt bruk av tid - Spørsmål om tilgjengelig plass for økt opptak av IM studenter SU: - Det var ikke tilstrekkelig kontakt med SU i vårsemesteret. Det er satt opp regelmessige møter med SU og dekan/studieleder i høstsemester. - Det er innført allmøte ved avdelingen - SU har initiert akt/ krokis tegning - Avdelingens studenter gir et viktig bidrag til KHiO-miljø gjennom «Fredags-bar» - SU innspill: etterlyser oppdatert informasjon om pågående prosesser, bl. a rom, publiseringsverksted Kommunikasjon: - «Time Edit» er innført som digital informasjonskanal for undervisningsaktivitet. Mens det fungerer for daglig informasjon til studentene ved det enkelte programmet (dersom emneansvarlige formidler informasjon), mangler programmet visualiseringsmuligheter på emne, semester, og studieretningsnivå. Denne visualiseringen er helt nødvendig for kollegene i planlegging og utarbeiding av det enkelte emnet, så vel som for å få oversikt over aktiviteter på tvers av årskull. Denne visualiseringsmangelen resulterer i at informasjon formidles til studentene gjennom ulike kanaler og ulike programmer (illustratør, Word, Excel osv.). Dette problemet blir neppe løst med mindre Time Edit utvikles som planleggings- så vel som kommunikasjonsverktøy. - Gjennomført felles mailadresse for studenthenvendelser til studieadministrasjonen Verksteder: - Publiseringsverksted, hovedverksted for studentene ved grafisk design og illustrasjon er vedtatt i budsjett, det er bevilget penger men plass er ikke bestemt. - Studentene ønsker oversikt over verkstedsopplæring og hvordan er den integrert i studier - Gode tilbakemeldinger for utvidede åpningstider på modell og prototypverksted. - Romlab: det har flere nesten-ulykker med det tekniske utstyret på romlab i inneværende år som aktualiserer behov for verksmester - Prinsipper for gallerifordeling bør tas opp på nytt. Design har i utgangspunkt ikke tilgang til Seilduksgalleriene. I tillegg tas utgangspunkt i tredeling av tid på søylegalleri. Design er avhengig av regelmessige presentasjoner og trenger mer tid til disponering av søylegalleri. Dette er særlig aktuelt når design ikke har eget grupperom. - Strikkeverksted: innmeldt behov for nytt lysarmatur samt 2-3 arbeidsstasjoner med godt lys og lupe - Avdelingen ser positivt på utvikling av et materialbibliotek på biblioteket Læringsmiljø: - Undervisningslokaler: det er en stor forbedring ved skift av lys på masterrommet. - Fortsatt stort behov for bedre belysning særlig på arbeidsrom for BA 2 og 3. Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 9

10 - Innmeldt behov for bedre belysning på strikkeverksted - Arbeidsrom BA1: gjentatte tilbakemeldinger om problemer med rommets funksjon mht. mesanins takhøyde, belysning, kulderas fra vinduer. SU påpeker praktiske problemer fordi 3 grupper fra 3 studieprogrammer bruker et felles åpent rom. Dette gir betydelige forstyrrelser ved forelesninger og gjennomganger siden BA1 mangler grupperom. -fra byggeregler Krav til rom og annet oppholdsareal - (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og plass til fast og løs innredning. - Fra Veiledningen: - Anbefalinger / rom i byggverk for publikum og i arbeidsbygning bør romhøyde være minimum 2,7 m. Takhøyde på BA1 mesanin: 2,43m., med ventilasjon 2,20m. - Det er et vesentlig behov for lagringsplass for studentarbeider, særlig ved IM pga. studiets egenart (SUinnspill) - Avdeling for design mangler et fleksibelt rom til opp til ca. 34 studenter (et årskull). Dette er fremmet i rombookingsprotokoll. Design har kun auditorium som mulighet til å samle mer enn 12 studenter. - KK trenger veiledningsrom på søm/strikkeverksted - Flytting av dør grupperom BA2 og 3 har forbedret rommets funksjon. SU Ha samarbeid med SU om aktiviteter i felles design uke, vårsemester 2014 Fortsette regelmessige informasjonsmøter med SU Innarbeide allmøter på avdelingen Kommunikasjon Utvikle Time Edit som visuell planleggings så vel som kommunikasjonsverktøy Verksteder: Etablere publiseringsverksted, hovedverksted for studentene ved grafisk design og illustrasjon. Det er nedsatt en tverrfaglig gruppe med representanter fra Kunstakademiet, Design og Kunstfag. Gruppen har som mål å levere et konkret forslag til romløsning og innkjøp av utstyr og utlysningstekst til verksmester innen jul Ansette verksmester ved romlab Bedre belysning på strikkeverkstedet Bidra til utvikling av et materialbibliotek på biblioteket Læringsmiljø Bedre belysning særlig på arbeidsrom for BA 2 og 3. Arbeidsrom BA1: tiltak i samarbeid med drift om forbedring av arbeidsplasser. Etablering av eget grupperom for BA1 Bedre lagringsplass for IM studentarbeider på BA2 og3 arbeidsrom samt MA arbeidsrom Etabler grupperom for avdeling for design. Bygge veiledningsrom for KK studenter i forbindelse med søm/strikkeverksted *Evt. endringer av masterstudiet fører med seg vesentlige avklaring ved behov for studentplasser, rom og fasiliteter. Etter- og videreutdanning: Etter- og videreutdanningstilbudet skal aktivt bidra til profesjonenes kompetanseheving. Design Tilbud 2013 Tilbud kurs 1 kurs á 1 27 pers, fyll inn fyll inn á 18 t. uke 3 kurs a ca 25 t Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 10

11 Felles 24 pers, 1 dag Total antall EVU 15stk 12stk 18 stk aktiviteter (stk, 371 p 125 p 487 p pers) fyll inn fyll inn - «Fashion North» KKKollokvium gjennomføres høstsemester - Potensial for strikkekurs Kollokvium for GI planlegges Internasjonalisering av utdanning: Kunsthøgskolen skal være aktiv i internasjonalt samarbeid og i nettverk for å stimulere studentenes læringsutbytte. Utvekslingsstudenter (ut + inn = total) * Mål 2014 Design 7+4= = =20 5+8=13 15 Total KHIO 15+16= = = =42 *foreløpige tall for endelig tall kan være litt høyere - Design har veletablert nettverk for studentutveksling og bra aktivitetsnivå - KK inngikk Erasmus avtale med «Fashion Department at Central St. Martins» for ansatt utveksling. Avtalen er allerede igangsatt med gjensidige besøk av kolleger til begge institusjoner samt utveksling av informasjon. - Nye studieplaner stadfester ut/innveksling i 5. og 7.semester - Gjennomgang av avdelingens Erasmus avtaler er underveis - Studieretningene har til dels svært omfattende nettverk av internasjonale kontakter opparbeidet bl.a. gjennom studieturer. - Mottak av innvekslingsstudenter kan forbedres Avdelingen planlegger å videreføre studentutveksling med om lag samme volum som i 2013 Det utarbeides rutiner og materiale i forbindelse med mottak av innvekslingsstudenter ved studieretningene Aktuelle utvekslingsperioder formidles til innvekslingsstudenter Gjentagelse fra 20013: Studieretningene inngår 1-2 Erasmus utvekslingsavtaler for ansatte. (Det er aktuelt for illustrasjon å etablere kontakt med Lucerne) Risikovurdering - Studietilbud (studieprogram, undervisning, læringsmiljø, evu, internasjonalisering) Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 11

12 1.3 Stipendiatprogram Rekruttering av stipendiater skal bygge opp om fagmiljøenes prioriteringer og satsninger. Stipendiatprogrammet skal styrkes gjennom at Kunsthøgskolen selv utvikler faglige kurstilbud. Veilederrollen skal styrkes. - Avdelingen fremmet en kandidat med tilknytning til GI-området med tematikk som er tilpasset strategisk utvikling av publiseringsverksted. Kandidaten fikk innvilget søknaden, men programmet hadde ikke økonomi til å ta henne inn. - Stipendiatene har hatt sine arbeidsplasser på masterstudiets arbeidsrom for å få en bedre faglig kontakt. Ved opptak av 20 studenter i høst er det ikke plass. Stipendiatene deler nå et lite kontor som ikke er egnet til gjennomføring av deres faglig arbeid. Dette er en situasjon som må løses ved nåværende stipendiatene og særlig ved opptak av nye stipendiater. Fornye søknad om stipendiat tilknyttet GI i forbindelse med etablering av nytt publiseringsverksted Knytte stipendiater til sentrale områder for faglig utvikling ved GI og KK Legge til rette for stipendiatenes deltakelse i aktuelle fora og seminarer Avklare arbeidsplasser for stipendiater løsning? Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid: Det skal legges til rette for ryddige opptaks- og avgangsprosesser og gode rammer for gjennomføring stipendiatperioden. Stipendiatprogram avsluttet pågående navn start slutt navn start plan slutt Design Anne Lise Bothner-By Birgitte Appelong / /2015 Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid Andel opptak av totalt til stipendiatprogrammet (%) 55 % 14 % 50 % 20% 3 av - Opptak: kandidat prioritert av avdeling ut fra strategi om utvikling av fagområdet men kom ikke gjennom - Arbeide for økning av plasser Tilrettelegge for egnede arbeidsplasser for stipendiatene Fremme kandidater som er tilpasset avdelingens strategi for faglig utvikling Avklare finansiering av stipendiater utenfor egen ramme Risikovurdering - Stipendiatprogram Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 12

13 2 Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringsbasert forskning ved Kunsthøgskolen skal utfordre etablert praksis, produsere kunnskap og skape nye uttrykk innen kunst og design. 2.1 Kvaliteten/produksjon Det kunstneriske utviklingsarbeidet og forskningen skal øke i omfang og være synlig gjennom egne publikasjoner, i internasjonalt anerkjente publiseringskanaler, visningssteder og vitenarkiv. CRISTin fordelt på kategori 2009* ** 2013** Tidsskriftspublikasjon Konferansebidrag og faglig presentasjon Bok Rapport/avhandling Del av bok/rapport Oversettelsesarbeide Mediebidrag Kommersialisering Kunstnerisk og museal presentasjon Kunstnerisk produksjon Produkt Informasjonsmateriale Sum Kunsthøgskolen * Registreringen i 2009 skjedde ved en feil bare i skolens lokale skjema og ble ikke overført til ForskDok.**2013 tall kommer ca feb 2014 CRISTin - fordelt pr avdeling Design Total KHIO Fagforum etablert ved avdelingen for diskusjon av pågående FoU arbeid - Økning av FoU produksjon i 2012 forventes å fortsette - Design gjennomført en studiereise for personalet til København med tema forskning og utvikling - Avdelingen har ikke gjennomført handlingsplan for FoU - Fagkollegiet får ikke egen tilgang til bruk av modell og prototypverksted til utførelse av faglig arbeid på tross av gjennomført sikkerhets kurs - Utdrag: FoU Produksjon 2013: Vigdis Ruud Atlanship HMD NB Interiørprosjektering Konseptutvikling for Reception Area, på tankskip for frakt av appelsinjuice. To forskjellige båter, to konsepter. Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 13

14 Ferdigstillelse Sandstuveien 70 B1 Interiørprosjektering. Konseptutvikling, Nytt kontorbygg kantine og fellesareal. Energibygg med fokus på miljø i valg av materialer og overflater. Ferdigstillelse 2014 Prosessdokumentasjon av prosjekter Dokumentasjon av utførte prosjekter til publisering og forelesninger. - Norges kreative Fagskole november Ellens bok om interiørarkitektur Martin Egge Lundell Bok design: Terrorens ansikt. Skisser fra 22. juli-rettssaken Tom Egil Hverven og Sverre Malling Sakprosa, 228 sider ISBN Over brua Lasse W. Fosshaug Roman, 136 sider ISBN Mamma, kone, slave Linda Klakken Dikt, 96 sider ISBN Alan McKenzie-Robinson Forflytting: utforskning av en kreativ reise basert på dagligdags erfaringer gjennom faget illustrasjon Avdelingen utarbeider handlingsplan for KU/ FoU med fokusområder tilknyttet studieretningene Avdelingen fremmer tiltak som støtter forskningsbasert undervisning («Establishing a Research culture») Gjennomføring av utstilling i Bruxelles med design og kunstfag Tilgang til modell- og prototypverksted for fagkollegiet avklares Dokumentasjon og registrering: Fagansatte skal dokumentere og registrere eget FoU-arbeid i slik at all relevant kunstnerisk utviklingsarbeid synliggjøres. Det skal være rutiner og praksis for å legge inn FoU-arbeid i vitenarkivet BRAGE. FoU-databasen CRISTin skal være tilpasset kunstnerisk utviklingsarbeid. - Bibliotek gir god hjelp til registrering av aktivitet - Kvalitetsrapport gir tendenser for året pga. CRISTin har rapportering til andre tidspunkter Risikovurdering Kvalitet/produksjon Produksjon faller ut på grunn av manglende Informasjon om CRISTin For liten tid FoU grunnet undervisningspress Informasjon om CRISTin hva har vært registrert tidligere. Motivere, informere Flere ressurser til undervisning Kunsthøgskolen i Oslo Kvalitetsrapport 2013 side 14

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff Kunsthøgskolen Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Dato 08.12.2014 Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner

Detaljer

Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012

Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning - kort oppsummering... 3 1. Utdanning... 6 1.1 Studietilbud...

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

Avdeling Kunstakademiet. Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012. Dato 10.10.2011. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1

Avdeling Kunstakademiet. Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012. Dato 10.10.2011. Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1 Avdeling Kunstakademiet Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Dato 10.10.2011 Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1 OM KVALITETSARBEIDET VED AVDELINGEN Kunsthøgskolen har satt konkrete

Detaljer

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Kvalitetsrapport 2010 Plan 2011 OM FAKULTETSRAPPORT og -PLAN I fakultetsrapport og -plan oppsummerer dekanen sentrale utfordringer og tiltak. Vurderinger om studieprogrammene

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 Oversikt over

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport 2014-2015 3/15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 4/15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av

Detaljer

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design www.khib.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1. Aktivitet i 2012... 4 1.2 Studenttall... 8 1.2.1. Studenttall for vår og

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

ASVs handlingsplan 2014

ASVs handlingsplan 2014 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer