Å Balsfjord kommune -"` -for framtida

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å Balsfjord kommune -"` -for framtida"

Transkript

1 Å Balsfjord kommune -"` -for framtida Rådmannens forslag til: Økonomiplan Årsbudsjett 2013 Foto: Russetind fra østsia av fjorden Politisk behandlin Formannska Offentli ettersyn Kommunestyret Sak nr Dato 12/ / november 2012

2 Forord Forslaget til økonomiplan bygger på en rullering av forrige plan. De korrigeringer og endringer som er foretatt er gjort dels i dialog med enhetslederne men også egne vurderinger fra rådmannens side. Rådmannen er av den klare oppfatning at for å kunne drifte en kommuneøkonomi i balanse, er realistiske rammer for hver enkelt enhet ei nødvendig forutsetning. Driftsrammene er gjennomgått med nøkternhet, og justert etter beste skjønn for å bli så realistiske som mulig i utgangspunktet Imidlertid har det også vært nødvendig å legge inn et innsparingskrav på alle enheter, tilsvarende 1,4% av nettorammene i 2013, noe mer de påfølgende år. For 2013 utgjør dette innsparingskravet 4,3 mill. Det vil raskt igangsettes arbeide for å møte denne utfordringen. Utgangspunktet for budsjettarbeidet har vært at de frie inntekter til kommunen er omtrent uendret. Imidlertid er det gjennom engangsinndekning av driftsfond igangsatt økt aktivitetsnivå i 2012 som må dekkes opp på permanent basis i Videre er det enkeltsaker og forhold på enkelte av driftsbudsjettene som har gjort at de må økes i Også pensjonskostnadene øker. Budsjett og økonomiplan legges fram i teknisk balanse. Dette oppnås ved avdragsutsettelser, enkelte stillingsreduksjoner, noe investeringsmoms, betydelig bruk av tidligere avsatte fondsmidler, et betydelig innsparingskrav pr enhet, samt at betydelige pensjonsutgifter skjøvet frem i tid, jfr. premieavviket. Alt under ett innebærer dermed økonomiplanen i ennå større grad enn ved forrige rullering et høyere driftsnivå enn de tilgjengelige inntekter tilsier. Det er imidlertid ikke foreslått noen strukturelle grep for å få økonomiplanen i bedre balanse. I forhold til skolestruktur avventes politisk behandling av utredninga. Sårbarheten i framlagte økonomiplan kan kort oppsummert relateres til to hovedmomenter. Renteutviklingen framover blir viktig å handtere. En eventuell økning på 0,5 % utover de forutsatte 3,0 % i 2013 vil medføre netto merutgift på ca kr 0,9 mill. Den store følsomheten ovenfor renteendringer har sammenheng med at lånegjelden er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet. Usikkerheten ligger i at man i tidligere tider, med rimelig bred enighet om utviklinga fremover, har opplevd overaskende og hurtige renteøkninger som følge av hendelser ute i verden. Befolkningsutviklingen er et annet usikkerhetsmoment i og med at mye av overføringene fra staten er knyttet opp til folketallet. Samtidig som de økonomiske utfordringene er store, så oppleves utviklingen i kommunen på mange måter som positiv. Her kan nevnes næringsutvikling, rekrutteringsarbeid og mange positive tilbakemeldinger i forhold til vår mangfoldige tjenesteproduksjonen. Slik sett er hovedutfordringen å klare å redusere aktivitetsnivå/driftsutgiftene, men samtidig ta vare på og utvikle den positive vinden som Balsfjord oppleves å være Storsteinnes, 12.november 2012 Hogne Eidissen rådmann 2

3 Innholdsfortegnelse Forord 2 1. Innstilling og hovedoversikt Innstilling til vedtak Hovedoversikt drift 6 2. Kommunens sentrale rammebetingelser Sentrale forutsetninger for økonomiplanen Skatt og rammetilskudd Eiendomsskatt Momskompensasjon Rentekompensasjon for investeringer Ordinære skjønnsmidler Tilskudd ressurskrevende tjenester Lønns- og prisvekst, arbeidsgiveravgift, pensjon Premieavvik Startlån Lånegjeld, renter og avdrag Merforbruk VAR- status Vekst og utvikling Demografi Sysselsetting og næringsaktivitet Samfunnsutvikling Utfordringer i planperioden Utfordringer for grunnskolene/barnehager/kultur Utfordringer helse, sosial og omsorg Samhandlingsreformen Elektronisk samhandling/ IKT plan helse og omsorg Sentrale prosjekter i planperioden Oppbygging etter brann Moan Prosjekt boligsosialt arbeid Prosjekter innen Landbruk Bygging av ny veg til industriområde Nordkjosbotn sør Investeringer Forslag til investeringsprogram Kommentarer til investeringsprogram Ikke innarbeidede investeringsbehov Driftstiltak Innarbeidede driftstiltak Salderinger Ikke innarbeide driftstiltak 41 3

4 8. De enkelte rammeområdene Folkevalgte organ Rådmann/Rådmannens støttegruppe Økonomi og Interntjenesten (ØK/INT) Plan og næring Brann og redning Laksvatn Oppvekstsenter Nordkjosbotn skole Storsteinnes skole/sfo/voksenopplæring Sand skole Malangseidet oppvekstsenter Ansvar Fellesutgifter for grunnskole, SFO og voksenopplæringa Storsteinnes barnehage Meistervik barnehage Nordkjosbotn barnehage Hamnvåg barnehage Skrållan barnehage Fuglelia barnehage Fellesutgifter for barnehage Hjemmetjenesten Laksvatn Hjemmetjenesten Nordkjosbotn Omsorgstjenestene Malangen Balsfjord Bo og Servicesenter Boligtjenesten funksjonshemmede Fellesutgifter helse og omsorg NAV - Sosialtjenesten Lege og miljørettet helsevern Ergo- og Fysioterapitjenesten Helsesøster/jordmortjenesten Psykisk helse, Rus og ReHabilitering Barnevern Fellesområde helse Balsfjord folkebibliotek Balsfjord Kulturskole Byggforvaltningen Forenklet hovedbilde m/salderinger Innsparingskrav pr rammeområde 74 Egne trykte vedlegg: Vedlegg B: Betalingssatser

5 1. Innstilling og hovedoversikt 1.1 Innstilling til vedtak 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille 2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 2.5 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 2.7 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: Frie inntekter (1000 kr) Driftsrammene vedtas med nettorammer i henhold til hovedoversikt kap Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell: Låneopptak (1000 kr) Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2013 settes til 9 mill.kr. i SpareBankl Nord-Norge. 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 13,0 mill i Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene. 5

6 6

7 7

8 2. Kommunens sentrale rammebetingelser 2.1 Sentrale forutsetninger for økonomiplanen 1 Faste 2013-priser i hele økonomiplanperioden. 2 Årslønnsvekst 2012 til 2013 er satt til 4,0 % i tråd med statsbudsjett. 3 Gjennomsnittlig prisvekst er på 1,9 % iht. forutsetningene i statsbudsjett. 4 Kommunal deflator, et makroøkonomi estimat for kommunenes kostnadsvekst fra 2012 til 2013, er satt til 3,3 % i tråd med statsbudsjettet. 5 Lånopptaket for 2013 tas opp i midten av året Rentesats på eksisterende lånekontrakter med flytende rentebetingelser samt nye låneopptak er lagt inn med en gjennomsnittlig nominell rente på 3,0% i 2013 og 2014, 3,5% i 2015 og 4,0% i Skatt og rammetilskudd Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (på inntekt og formue), eiendornsskatt, momskornpensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Når det gjelder skatt på inntekt og formue og rammetilskudd er det for 2013 lagt til grunn forutsetningene i statsbudsjett, med en justering for folketall som tilsier mindreinntekt på kr 0,7 mill i forhold til de anslag kommunen fikk ifbm. statsbudsjett. Det er i sum lagt til grunn skatt på inntekt og formue og rammetilskudd på kr 306,4 mill. Når det gjelder de øvrige år i planperioden er det lagt til grunn om lag samme nivå, men med en viss oppgang knyttet til befolkningsvekstanslaget og befolkningssammensetning for Balsfjord. Usikkerheten er vesentlig større for årene enn for Samtidig som det er lagt inn befolkningsvekst er det også lagt inn at kommunesektorens skatteinntekter øker fra 2013 prosentuelt tilsvarende folketallsøkning. Fordi skatteinntekter er en andel av de totale inntekter, innebærer forutsetningen økte inntektsrammer med ca 0,7% pr år. Befolkningsvekst for Norge er satt til 1,3 % pr år (henta fra befolkningsprognosene til Statistisk sentralbyrå ). På makroplan betyr dette en forutsetning at drøyt halvparten av forventede økte demografikostnader dekkes av økte frie inntekter. Endringer i inntektssystem Den største tekniske endring i inntektssystemet er at tidligere øremerka tilskudd til kommunalt rusarbeide innlemmes i de frie inntekter i

9 Mer om betydning av folketallsutvikling På kort sikt (2013) er 83,7% (innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, Nord-Norgetilskudd og ordinært skjønnstilskudd) av rammetilskuddet "låst", for øvrig i hovedsak mot folketall/ sammensetning pr Disse inntektene er dermed en forutsigbar faktor for For de seinere år i økonomiplan vil imidlertid disse være avhengig av detfaktiske folketall 1.juli det enkelte år, og dermed avhengig av de befolkningsprognoser man bruker (i tillegg til andre endringer i det enkelte statsbudsjett fremover). Dette betyr videre at usikkerheten i rammetilskuddet i 2013 er relatert til inntektsutjevningen. Denne vil for året 2013 være basert på faktisk folketall , både i den enkelte kommune og for landet som helhet. Avgjørende for denne omfordelinga er, i tillegg til den faktiske samlede skatteinngang, defaktiske folketall Følgende befolkningsprognose er lagt til grunn: Tabell 1. Befolkningsprognose Prognosen tar utgangspunkt i siste befolkningsprognose fra Statistisk sentralbyrå (SSB), med en egen "nivåregulering" for å hensynta at utviklinga 1.halvår 2012 avviker fra SSB-prognosen. SSB-prognosen tilsier folketallsøkning på 8 personer ila. 2012, mens det her forutsettes at folketallet pr (5526 innb.) holder seg stabilt ut året. Når det gjelder prognose for befolkningsutvikling i Norge er det lagt til grunn middel-alternativet i siste SSB-prognose. Effekten av disse forutsetningene er at inntektsanslaget nedjusteres med 0,7 mill i forhold til anslaget for kommunen i statsbudsjett. Anslaget i statsbudsjett er for øvrig basert på folketall i beregning av inntektsuyevningen, og innebærer at Balsfjord må ha samme økning i 2012 som Norge samlet. Det er rimelig å anta at Norges samlede vekst blir ihht prognosene. Da er en indikasjon på den isolerte betydning av befolkningsendringer at befolkningen i Balsfjord øke med 35 personer fra til dersom man skal komme opp på anslaget i statsbudsjett. 9

10 For øvrig er det alltid usikkerhet i inntektsutjevninga relatert til den samlede skatteinngang i landet. Hvis denne blir lavere enn forutsatt så blir det også mindre til omfordeling, og motsatt. Mer om skatt Anslag for skatt for Balsfjord er satt til kr 94,4 mill. Anslaget tar utgangspunkt i antatt skatteinngang 2012 på kr 89,6 mill (oppjustert kr 1,0 mill vs. 2.tertialrapport), og for 2013 justert opp med skattevekst tilsvarende antatt vekst i statsbudsjett på landsbasis. Enkeltelementene i den forutsatte beregning av skatt/rammetilskudd Rammetilskudd fremkommer som summen av innbyggertilskuddet og tilskuddene: Nord-Norge-tilskudd, regionaltilskudd og skjønnstilskudd. Nord-Norge-tilskudd og regionaltilskuddet er begrunnet ut fra regionalpolitiske hensyn. Tilskuddene skal bidra til et bedre tjenestetilbud og høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv. Tilskuddene gis som et kronebeløp per innbygger med geografisk differensierte satser. Nord-Norge-tilskuddet utgjør for 2013 kr 16,4 mill for Balsfjord. Alle kommuner får innbyggertilskudd. Innbyggertilskuddet er et fast beløp som for 2013 utgjør kr ,- per innbygger. Tilskuddet blir korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov mellom kommunene ut fra ulike kriterier (utgiftsutjevning). Tabell 2: Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue i planperioden (2012 tils.progn.). 10

11 Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier som legges til grunn for korrigering av utgiftsbehov mellom kommunene, og viser de nye kostnadsnøklene som gjelder fra 2013, og utslaget for Balsfjord. I forhold til utgiftsutjevningen har Balsfjord et beregnet utgiftsbehov som er 15,52% høyere enn landsgjennomsnitt, hvilket utgjør kr 38,2 mill for

12 2.3 Eiendomsskan Balsfjord kommune vedtok å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med For 2010 ble det vedtatt sats på 4,0 %o for boliger/landbruk/fritid, og 7,0 %o for verker/bruk og næring. Det ble ikke vedtatt bunnfradrag. For 2011 ble det vedtatt sats på 6,0 %o for boliger/landbruk/fritid, og 7,0 /00for verker/bruk og næring. Det ble ikke vedtatt bunnfradrag. I økonomiplan lå det videre inne opptrapping av sats fra 6,0 %o i 2011 til 7,0 %o i 2012 for boliger/landbruk/fritid, og dette ble vedtatt i økonomiplan Det er fra 2013 lagt til grunn stipulert økning i inntektene på kr 1,2 mill relatert opp mot nærings- og industrietableringer, samt en pågående gjennomgang i forhold til bygg som ikke er ferdigmeldte og diverse opprettinger i matrikkelregisteret. Med dette legges det opp til følgende budsjetterte inntekter fra eiendomsskatt: Tabell 4: budsjetterte inntekter eiendomsskatt 2.4 Momskompensasjon Formålet med ordningen var å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Ordningen skulle være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene ble trukket i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør. Når det gjelder momskompensasjon fra investeringer ble de kommunale budsjett og regnskapsforskrifter endret fra og med år 2010 hvor minimum 20 % av refundert merverdiavgift fra investeringer skulle overføres til investeringsbudsjettet/regnskapet. For 2011 skulle minimum 40 % overføres, for 2012 minimum 60 % og for 2013 minimum 80 %. Fra og med budsjettåret 2014 skal refusjonen av merverdiavgiften fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsbudsjettet. For 2013 legges det opp til å bruke kr av refundert merverdiavgift knyttet til nye investeringsprosjekter til saldering i drift. Andelen momskompensasjon utgjør ca 7 % av den budsjetterte momskompensasjonen for nye investeringer, jfr. kap. 6.1, og er nøkternt vurdert i forhold til det vi kan anse som sikker fremdrift på investeringsprosjektene. Det er spesielt fremdriften for gjennomoppbyggingen på 12

13 - Moan som bidrar til å redusere andelen av momskompensasjon man med sikkerhet tørr å budsjettere til saldering drift. Redusert finansieringsbidrag fra momskompensasjon dekkes opp gjennom tilsvarende øking i låneopptak, jfr. kap Den driftsmessige konsekvensen av det økte låneopptaket er isolertsett at kommunens rente og avdragskostnader øker med kr i 2013, med helårseffekt kr for resten av perioden. 2.5 Rentekompensasjon for investeringer Balsfjord kommune mottar rentekompensasjon gjennom følgende ordninger; Investeringer i grunnskolen reform 97 Investeringer innenfor eldreomsorg Investeringer vedrørende skoleutbygging Rentekompensasjonen på den førstnevnte ordningen er basert på den effektive renta på ni måneders statskasseveksler per 1.juli året før, med en margin på 0,5 prosentpoeng. Denne er dermed gitt for Rentekompensasjon for de tre sistnevnte ordninger er basert på husbankens flytende rentesatser. Som følge av at denne har vært særskilt lav den seinere tid, er det i budsjettet lagt til grunn samme rentebane som på renteutgiftene, men gjort et fratrekk på 0,25%. Tabell 5: Sum rentekompensasjonsordninger i planperioden. 2.6 Ordinære skjønnsmidler Balsfjord kommune har fått tildelt kr 2,81 mill i ordincereskjønnsmidler for Nivået for de øvrige år er ukjent. De forutsettes imidlertid det samme nivå utover perioden. Tabell 6: Ordinære skjønnsmidler som legges til grunn i planperioden. 13

14 2.7 Tilskudd ressurskrevende tjenester For tilskudd ressurskrevende tjenester er det lagt til grunn et aktivitetsnivå som i 2012, med justeringer på basis av endret aktivitetsnivå iht. budsjettforslaget. Sistnevnte er i hovedsak relatert til overføring av bruker fra barnevern til omsorg (ramme 59, jfr. også 2.tertialrapport, regulering nr 3) hvilket medfører endret finansiering, samt driftstiltaket «nytt botilbud». Innslagspunktet er i forslag til statsbudsjett prisjustert fra kr 935' som gjaldt for regnskapsåret 2011, til kr 975' for regnskapsåret Selv om det kan forventes tilsvarende justering av innslagspunkt for regnskapsåret 2013 (bekjentgjøres neste høst), er det rimelig å legge til grunn at kommunens utgiftsgrunnlag øker tilsvarende som følge av lønnsvekst. Kompensasjonsgrad over hmslagspunkt videreføres på 80%. I sum er det for 2013 budsjettert med kr 11,6 mill i tilskudd ressurskrevende tjenester, mot kr 10,5 mill i Lønns- og prisvekst, arbeidsgiveravgift, pensjon Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2012 til 2013 på 3,3 %. Denne satsen ligger til grunn for selve prisjusteringen av nivået for skatt/rammetilskudd til kommunesektoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester: Tabell 7: Prisvekst for kommunale varer og tjenester far 2012 til Rammeområdene er kompensert for lønnsoppgjøret 2012 inklusive overhenget til 2013, samt økte pensjonskostnader. På rammeområde 19 er det, basert på forutsetning om lønnsvekst på 4,0% fratrukket overheng, avsatt kr 4,2 mill til dekning av lønnsoppgjør Disse midlene vil bli regulert ut på rammeområdene når lønnsoppgjøret er kjent. Det gis ikke generell økning på rammene hva gjelder generell prisstigning på varer/tjenester. Imidlertid er det på rammene lagt inn en del budsjettmidler i forhold til kostnadsøkninger på enkeltforhold som man etter vurdering ikke kommer utenom. Slike forhold må sees i sammenheng med at det ikke er lagt inn generell økning. Arbeidsgiveravgift Det legges til grunn 5,1 % arbeidsgiveravgift (som i 2012). 14

15 Pensjon Det budsjetteres med pensjonssats 14,54% for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og 15,12 for Statens pensjonskasse (SPK). Prosentsatsene er "netto" satser etter hensyntaken av premieavvik, dvs, i samsvar med det som vil bli kostnadsført på rammeområdene. Pensjonssatsene er for øvrig basert på prognoser fra hhv. KLP og SPK. Det er i sum budsjettert med kr 31,9 mill i pensjonskostnad i 2013, mot 28,6 mill i Premieavvik Premieavviket er differansen mellom kostnadsførte pensjonskostnader i regnskapet og betalte pensjonspremier. Gamle premieavvik kostnadsføres seinere år med 1/15 pr år. Premieavvik som oppstår fra og med 2012 skal kostnadsføres med 1/10 pr år. Slike kostnadsføringer av gamle premieavvik kalles "amortisert premieavvik". For 2013 erpensjonskostnaden budsjettert opp med kr 3,3 mill. Pensjonssatsene øker svakt, men mesteparten av økninga er følge av økt grunnlag (lønnsvekst, nye stillinger). Premiene (de fakturaer som faktisk skal betales) er imidlertid kr 6,3 mill større enn pensjonskostnaden. Differansen kommer til uttrykk som premieavvik, som må dekkes inn i driftsbudsjettet seinere. Man kan si man i driftsbudsjettet "skyver fremfor seg" utgifter som ennå ikke er synliggjort i driftsbudsjettet. Premieavvik forventes å bli kr 6,3 mill i 2013, mens kostnadsføring av tidligere års premieavvik anslås til kr 2,6 mill, slik at akkurnulert premieavvik anslåes å øke med 3,7 mill. Beløpsstørrelsene er bekymringsfull. Forholdet er tilsvarende for de fleste kommuner, men det representerer uansett utfordringer for kommuneøkonomien fremover. Rådmannen har vurdert å avsette midler i økonomiplan for å kunne håndtere dette fremover, men ikke funnet rom for dette Startlån Det foreslåes opptak av kr 13,0 mill i startlånsmidler for videre tildeling i Beløpet er basert på vurdering av utlånsaktivitet i 2011 og Hensikten med å fange opp startlån i budsjettvedtak istedenfor enkeltsak(er) til kommunestyret i løpet av året er at man da kommer med på Husbankens hovedtildeling av startlånsmidler som skjer i januar hvert år. 15

16 For øvrig er det slik at rentene budsjetteres/ regnskapsføres over driftsregnskap, mens avdrag skal budsjetteres/ regnskapsføres over investeringsregnskap Lånegjeld, renter og avdrag Ved inngangen til 2012 hadde kommunen en lånegjeld på kr 386,7 mill (inkl startlån). Ved inngangen til 2013 vil lånegjelda være kr 408,4 mill. Av økninga på kr 21,7 mill er kr 8,7 mill relatert til nytt startlån. Dersom man holder utenom startlånsmidler og ubrukte lånemidler var status at vi lå like i underkant av fylkesgjennomsnitt i lånegjeld pr innbygger. Fylkessnittet var for øvrig vesentlig over landsgjennomsnitt. Renteanslaget for lån på flytende betingelser er satt slik: Rentesats 3,0% 3,0% 3,5% 4,0% Tabell 8: Rentesats som legges til grunn i planperioden. Renteanslaget vurderes realistisk ut fra de prognoser og markedsforhold som er pr i dag. Til grunn for rentesatsene er det i hovedsak lagt til grunn anslag utarbeidet av kommunalbanken, jfr. tabell 9 nedenforl. Dette anslag er basert på Norges bank sitt hovedscenario for utvikling i styringsrenta fremover i pengepolitisk rapport 2/2012, tillagt Norges bank sitt anslag for differanser mellom styringsrente og pengemarkedsrente. AR Norges Bank-anslag hentet fra ra 2/12 NB anslag styringsrente snitt pr år Pengepolitisk NB anslag NB anslag påslag i 3 mnd Nibor pengemarkedet SSB - økonormske Anal ser SSB anstag 3 mnd Nibor Bank marginpåslag Anslag 1 Budsjettert lånerente Tabell 9: anslag lånerente fra kommunalbanken. På avdragssiden videreføres prinsippet fra forrige økonomiplan med at utgiftsførte avdrag settes til minimum iht. kommunelovens regler. Dette kan beregnes ut fra anleggsmassens verdi og levetid opp mot de budsjetterte avdrag. Som følge av justerte balanseverdier mv. gir de oppdaterte beregninger en større "slakk" enn tidligere beregninger. Ut fra disse oppdaterte beregninger salderes budsjettet med kr 6,56 mill. Henta fra artikkel «inspirasjon til budsjettarbeidet» datert på kommunalbankens nettsider. Endringene etter har vært såpass små at kommunalbanken ikke har sett grunn til å oppdatere artikkelen og anslag. Endringen har for øvrig bestått i at Norges bank i pengepolitisk rapport 3/2012 har senket rentebane marginalt, slik at anslagene i tabellen kan betraktes som «litt mer konservativ». 16

17 Denne type saldering er i praksis avdragsutsettelse, dvs, en forskyvning av utgifter frem i tid. Slike forskyvninger medfører også økte rentekostnader. Med renteforutsetningene ovenfor er utvikling i renter/avdrag på lån slik: a) For eksisterende lån: 1000 kr Renter Avdra Sum b) For oreslåtte investerin er iht. ka ittel 6.1 slik: 1000 kr Renter Avdra Sum c) For n e startlån* 1000 kr Renter Avdra Sum *relatert nytt lån 2013 kr 13,0 mill. Har tilsvarende motpost på renteinntekter". Avdragsutgiftene regnskapsføres i investeringsregnskap. d) Sum renter/avdra : tabell a)-c) 1000kr Renter Avdra Sum e) Fratrekk minsteavdra 1000 kr Avdra fi til budsjettering: d) sum renter/avdrag fratrukket e) minsteavdrag 1000 kr Renter Avdra Sum Renteinntekter For renteinntektene legges det til grunn samme rentebane som for renteutgiftene, jfr. avsnitt ovenfor. Når det gjelder grunnlaget for renteinntekter fra penger i bank legges det for gjennomsnittslikviditet på kr 55,0 mill. Når det gjelder grunnlag for beregning av renteinntekter på utlånte startlånsmidler legger det til grunn 50,5 mill (inkl nye startlån 13,0 mill i 2013). 17

18 2.12 Merforbruk VAR- status I forhold til merforbruk VAR-sektor legges til grunn at foretaket i løpet av økonomiplanperioden vil ha dekket inn mellomværendet mot morselskapet ("kommunen"). Mellomværendet (tidligere års merforbruk på VAR) var pr på til sammen 5,3 mill. Fordelt på selvkostområdene forholder det seg slik: VAR gikk med overskudd på kr 1,3 mill i regnskap 2011 (k-sak 48/12), som tilbakeføres til morselskapet i Pr vil dermed mellomværendet være kr 4,0 mill. Det forventes at budsjettert tilbakeføring i 2012 på kr 2,4 mill vil kunne realiseres etter planen. I så fall vil tilbakeføring til morselskapet skje i 2013 etter at regnskap 2012 er sluttbehandlet. Resterende mellomværende på kr 1,6 mill ivaretas i 2013/

19 3. Vekst og utvikling 3.1 Demografi Folketallet i Balsfjord kommune utgjorde personer pr , (SSB, 2012). Dette er en økning på 24 personer siden nyttår. Hovedtrekket i befolkningsutviklingen de siste 5 årene oppsummeres ved at tidligere befolkningsnedgang har stagnert, og at kommunen i hovedsak siden 2002 har hatt høyere innflytting enn utflytting. Når det gjelder fødselstallene har disse vært negative helt siden 1978, og denne tendensen fortsetter også i Stabiliteten i folketallsutviklingen som nå registreres blir dermed et resultat av at innflyttingene til kommunen utligner det negative fødselsunderskuddet. Figur 1 presenterer befolkningsutviklingen i Balsfjord kommune i perioden Hovedprognosen i figuren viser her en til dels betydelig positiv befolkningsutvikling med et innbyggertall på i underkant av 6000 ved inngangen til Veksten som vises i grafen vil allikevel ligge under trenden for den nasjonale gjennomsnittlige befolkningsutviklingen. Befolkningsutvikling Balsfjord kommune Framskrivningsalternativ middels nasjonal vekst (MMMM) cr) a) 6000.o E CO c0 c0 o) C» co CO o co o N CO 0 CNI ct C0 CO 0 zt CO CO (SCii 8 N N N N C0 C0 C0 C0 o) o o o o o o o 0 o owoo o c N N N N N N N N N N N N esi N N N Arstaii :4J Figur 1. Befolkningsutvikling i Balsfjord kommune Kilde: SSB/tabell Dersom dagens trend med innflyttingsoverskudd holder seg, vil etablering av et økt fødselsoverskudd sammen med netto positive innflytting bety at befolkningsgrunnlaget i Balsfjord kommune styrkes. Fødselstallsutviklingen i Balsfjord kommune utgjør imidlertid en stor usikkerhetsfaktor. Hovedmønsteret i fødselstallene er karakterisert av sterk nedgang fra oppunder 90 fødsler årlig på tallet til å synke til rundt rundt 2010, (jfr. figur 2). Fødselstallene har de siste 10 årene stabilisert seg på i overkant av 50, men med unntak av 2010 hvor det kun ble født 34 nye barn i kommunen. Det er usikkert om dette er en trend som videreføres i 19

20 2013. Pr var det i henhold til SSBs materiale registrert 23 fødsler i kommunen. Antall fødte i Balsfjord kommune Antall fødte i Balsfjord kommune CN rn Lfl D N CO C CD.--1 CN CD CD CD CD CD <-1 1 C% C-1 CD CD CD 0000 CD - rj es4 rj rq n,1 r`4 rs1 r J Figur 2. Fødselstallutviklingen i Balsfjord kommune (Kilde: SSB/tabell 01123). Med referanse til den demografiske utviklingen i Balsfjord kommune det siste tiåret, er det rådmannens vurdering at etablering av en positiv utviklingen i innbyggertallet er en sentral strategisk forutsetning for vekst. Virkemidler for økning i innbyggertallet vil være stimulering og tilrettelegging for bosetting av nye innbyggere gjennom tilrettelegging av boligtomter og næringsareal. Eventuelle effekter av de nye store bedriftsetableringene i kommunen på befolkningsutviklingen, vil mest sannsynligvis ikke synliggjøres på den demografiske statistikken før om tidligst 2-4 år. For utviklingen av Balsfjord kommune er det også interessant å se på hvordan befolkningsutviklingen arter seg på kommunedelnivå. Statistikkmaterialet fra SSB viser her klart at det er kommunens "ytterkanter" i vest og øst som har den dårligste utviklingen når det gjelder befolkningstall. Storsteinnesområdet har en stabil positiv vekst på noe over 70 innbyggere siden år 2000, mens det registreres at innbyggertallet Nordkjosbotn i den samme perioden har økt med ca. 40 personer. Den demogafiske utviklingen i Balsfjord kommune har betydning for en rekke forhold. På finansieringssiden påvirker innbyggertallet og alderssammensetningen sammen med geografisk bosted i kommunen, inntektene fra staten. Når det gjelder tjenesteproduksjon har kommunens demografiske profil effekt på drifts og investeringsbehov innenfor bl.a. barnehage, skole, helse og eldreomsorg. 20

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Balsfjord kommune - for framtida

Balsfjord kommune - for framtida Balsfjord kommune - for framtida Rådmannens forslag til: Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014 Foto: Gunn Grønås. Fra Tennes mot Henriktind. Politisk behandling Formannskap Offentlig ettersyn Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 25.11.2016 2016/325-15567/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722035 Rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 08.12.2014 2014/466-12241/2014 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Steffen Kvien, tlf 77722045 Økonomirådgiver

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Økonomi og intern Vår dato Vår referanse 07.01.2016 2015/978-271/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Veronica Davo Larsen, tlf 77 72 21 01 Rådmannens

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013

ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013 1 ÅRSBUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap Kommunestyre INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 5 a) Befolkningsutvikling...

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/814 HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: Notat fra KS fra 14 januar

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

44 Balsfjord kommune. Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011

44 Balsfjord kommune. Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011 44 Balsfjord kommune.114 for framtida Rådmannens forslag til: Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011 t Foto: Øving småtrinn Storsteinnes skole Politisk behandlin Sak nr Formannska 10/150 Offentli etters

Detaljer

økonomiplan 2016 2019

økonomiplan 2016 2019 økonomiplan 2016 2019 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap.../2015 25.11 261.5 Offenthg ettersyn 30.11 15 12 Kommunestyret...12015 16.12.2015 12. november 2015 - Balsfjord kommune - for framtida

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 11.11.2014 Tid: 10:00 11:35 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes. Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-20 16788/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer