Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 1

2 KAPITTEL A PROSJEKTINFORMASJON Mal 13. november 2013 KAPITTEL A 0 FORSIDE OG INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD KAPITTEL A 0 FORSIDE OG INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL A 1 DOKUMENTLISTE... 3 KAPITTEL A 2 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE... 4 KAPITTEL A 3 ORIENTERING OM OPPDRAGET ARBEIDETS ART OG OMFANG TIDSPUNKT FOR IGANGSETTELSE - TIDSFRISTER AVVIK I KONTRAKTENS RAMMEBETINGELSER ANDRE OPPDRAGSGIVERE, SIDERÅDGIVERE ELLER LEVERANDØRER SPESIELLE FORHOLD... 5 All veiledningstekst merket med grått og skrevet i kursivt fjernes når grunnlaget er ferdig utformet. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 2

3 KAPITTEL A PROSJEKTINFORMASJON KAPITTEL A 1 DOKUMENTLISTE Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget Dokument Dato Antall vedl. eks. 1 Konkurransegrunnlag Kapittel A-E Kapitlene A-E kan evt deles i flere dokumenter Kunngjøring som gjengitt i Doffin (evt. Norsk Lysingsblad) 0 Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 3

4 KAPITTEL A PROSJEKTINFORMASJON KAPITTEL A 2 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE Statens vegvesen Region inviterer til tilbudskonkurranse på Det ønskes tilbud fra tilbydere med det faglige og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, foa). Følgende legges til grunn: - Type anskaffelse: Tjeneste - Over terskelverdi Under terskelverdi - Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. Det vil ikke bli avholdt tilbudskonferanse Tilbudskonferanse vil finne sted kl med møtested Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning Tilbudsåpning vil finne sted kl adresse Tilbudsfrist utløper kl Tilbud skal leveres til Statens vegvesen Region Innleveringssted (kontoradresse): Postadresse: Tilbudet skal leveres i lukket forsendelse merket "Tilbud - (kontraktsnavn) - (saksnummer)". Vedståelsesfristen utløper den: Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget rettes til: Navn og funksjon: Adresse: Telefon: Telefaks: E-post : Statens vegvesen Region den.. Underskrift Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 4

5 KAPITTEL A PROSJEKTINFORMASJON KAPITTEL A 3 ORIENTERING OM OPPDRAGET 1. Arbeidets art og omfang Prosjektnummer: Parsell/Prosjektnavn: Gi kortfattet beskrivelse av kontraktsarbeidet som grunnlag for en økonomisk og tidsmessig vurdering av arbeidsomfang. Gi opplysninger om tiltransporterte kontrakter som leverandøren skal overta. (Kort orientering, detaljer i D-kap.) Detaljert beskrivelse fremgår av kap. D 2. Tidspunkt for igangsettelse - tidsfrister Oppgi tidligste tidspunkt for igangsetting og frist for ferdigstillelse samt eventuelle nødvendige delfrister. Følgende tekst skal benyttes: Arbeidet kan settes i gang: når avtale er inngått etter (dato) Kopi av forsikringsbevis skal være levert byggherren før arbeidet igangsettes. Frist for ferdigstillelse er: Følgende delfrister gjelder: 3. Avvik i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Leverandøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 4. Andre oppdragsgivere, siderådgivere eller leverandører Gi kort redegjørelse om annet planarbeid i området, hvem som er oppdragsgiver/leverandør, arbeidets omfang og varighet og eventuell innvirkning på det aktuelle kontraktarbeidet 5. Spesielle forhold Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 5

6 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV INNHOLD KAPITTEL B1 KONKURRANSEREGLER ALMINNELIGE KONKURRANSEREGLER SPESIELLE BESTEMMELSER FOR STATENS VEGVESEN Endelig frist for mottak av tilbud 8-1 (1) c/ 17-1(1)b Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget 8-2 / Kostnader for utarbeidelse av tilbud Tilbudets utforming, 11-2 / Tilbudsåpning, 11-7 / Tilbakemelding om vurdering av tilbyderes kvalifikasjoner og om hvem som skal tildeles kontrakt Avslutning av konkurransen, 13/ Oppdragsgiver riks- og fylkesveg. Klage til KOFA KAPITTEL B2 KRAV TIL TILBYDERS KVALIFIKASJONER OG KRAV TIL DOKUMENTASJON AV TILBYDERS KVALIFIKASJONER KRAV TIL KVALIFIKASJONER KRAV TIL DOKUMENTASJON AV KVALIFIKASJONER OG HMS... 4 Krav om skatteattest, 8-7 / 17-4, jf Krav om HMS egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf KAPITTEL B3 KRAV TIL TILBUD OG SPESIELLE KONKURRANSEREGLER LEVERING AV TILBUD ALTERNATIVE TILBUD, FOA SPRÅKKRAV UTLEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG GRUNNLAG FOR TILDELING AV KONTRAKT FOA Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 1

7 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV KAPITTEL B1 KONKURRANSEREGLER 1. Alminnelige konkurranseregler Lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, foa) gjelder. 2. Spesielle bestemmelser for Statens vegvesen Følgende tekster gjelder som tillegg til de korresponderende bestemmelsene i foa. 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud 8-1 (1) c/ 17-1(1)b2 Tilbud er rettidig levert dersom det er kommet fram til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp. 2.2 Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget 8-2 / 17-2 Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måten arbeidet tenkes gjennomført på. Tilbyderen kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på. Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette. I tilbudet skal det tas hensyn til alle utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. Melding om endring skal sendes av byggherren i rimelig tid, og senest 1 uke, før tilbudsfristens utløp. 2.3 Kostnader for utarbeidelse av tilbud Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av tilbyder. 2.4 Tilbudets utforming, 11-2 / 20-2 Tilbud skal gis på tilbudsskjema (E5), vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, evt. supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Telefaks eller annen form for automatisk/elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud. Tilbudet skal utformes i henhold til den disposisjon som er angitt i konkurransegrunnlaget, med vedlegg og dokumentasjon i det omfang og med slik rekkefølge som beskrevet i skjema E1. Dersom tilbudet avviker fra dette i så stor grad at sammenligning av tilbud vanskeliggjøres, vil tilbudet bli avvist. Timeprisene (se kap. E4) skal inkludere alle tilbyderens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. (Hver enkelt timesats for mannskap og evt. evt. utstyr skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats ). Manglende etterlevelse av dette kravet kan medføre avvisning, jf foa og Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 2

8 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV 2.5 Tilbudsåpning, 11-7 / 20-7 Det arrangeres ikke offentlig tilbudsåpning. Offentlig tilbudsåpning skjer i møte som ledes av byggherren eller hans representant. Samtlige tilbydere har adgang til møtet. Fra hvert tilbud som åpnes, oppleses tilbyderens navn, tilbudets totalsum og eventuell tilbudt leveringstid. Det føres møteprotokoll hvor de samme data innføres. Avskrift av den fullstendige protokoll sendes samtlige tilbydere innen 6 dager etter tilbudsåpningen. Dersom kontrollregning gir større endringer av tilbudssummen, kan også den korrigerte protokoll sendes ut. 2.6 Tilbakemelding om vurdering av tilbyderes kvalifikasjoner og om hvem som skal tildeles kontrakt. Når byggherren har foretatt vurdering av tilbydernes kvalifikasjoner etter kap. B3 vil byggherren så snart som mulig etter at anbudskonkurransen er avgjort, gi tilbakemelding til den enkelte tilbyder om hvordan han er vurdert. Alle tilbydere vil få tilsendt en begrunnet beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt og med en angitt frist til å klage. 2.7 Avslutning av konkurransen, 13/ 22 Innsendte tilbud vil ikke bli returnert. 2.8 Oppdragsgiver riks- og fylkesveg. Klage til KOFA. For klage som gjelder riksveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er Vegdirektoratet rett klageinstans. For klage som gjelder fylkesveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er aktuell fylkeskommune rett klageinstans. I en kontrakt som omfatter både riksveg og fylkesveg, evt. fylkesveger i flere fylkeskommuner, vil både Vegdirektoratet i riksvegsammenheng og aktuelle fylkeskommuner i fylkesvegsammenheng være rett klageinstans. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 3

9 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV KAPITTEL B2 KRAV TIL TILBYDERS KVALIFIKASJONER OG KRAV TIL DOKUMENTASJON AV TILBYDERS KVALIFIKASJONER 1. Krav til kvalifikasjoner Generelt kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha nødvendig soliditet, kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt. I spesielle tilfelle, og når kontrakten krever det, kan det stilles andre kvalifikasjonskrav. Krav til spesialkompetanse, autorisasjoner etc. skal spesifiseres nærmere. Tilbyder som ikke tilfredsstiller følgende kriterier fra byggherren vil bli avvist, jf. foa 8-4 og Tilbyders økonomi Tilbyder skal ha det økonomiske grunnlag som er nødvendig for å kunne oppfylle kontraktens forpliktelser. Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv. Jf. kap. E2., skjema E2.1. Tilbyderens kompetanse Tilbyder skal ha det faglige grunnlag som er nødvendig for å kunne oppfylle denne kontraktens forpliktelser. Det kreves at firmaet har den tekniske og faglige kompetanse som trengs for oppdraget. Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad. Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. Dersom tilbyderen skal bygge på andre foretaks kapasitet (underleverandører) for å kunne oppfylle kvalifikasjonskravene på finansiell/økonomisk stilling eller tekniske/faglige kvalifikasjoner, kreves det at det foreligger en forpliktelseserklæring fra underleverandør, jf. FOA 17-8/19-9. Det vil bli gjort en samlet vurdering for de krav som er stilt under dette kriteriet. Opplysningene blir skjønnsmessig vurdert. 2. Krav til dokumentasjon av kvalifikasjoner og HMS Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Dersom det er gitt opplysninger som er grovt feilaktige, kan dette medføre avvisning, jf. forskrift om offentlige anskaffelser (foa) (2)g og (2)g. Vi gjør oppmerksom på at byggherren kan innhente opplysninger fra Brønnøysund-registrene og fra oppgitte referanser. Dokumentasjon av tilbyders økonomi og HMS Soliditet, kompetanse og erfaring skal dokumenteres. Opplysninger om tilbyderen skal gis på svarskjema i kap. E2. Krav om skatteattest, 8-7 / 17-4, jf 3-3 Samtlige norske tilbydere skal framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i henhold til foa 8-7 / Tilsvarende skal samtlige utenlandske tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. foa 8-7 / gjelder Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 4

10 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV tilsvarende. Dersom tilbyderens hjemstat ikke utsteder slike attester, kan de erstattes av en erklæring fra en retts- eller forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat. Skatteattester for merverdiavgift og skatt som følger tilbudet skal ikke være eldre enn 6 måneder. Jf. foa 8-7, evt , merkes E 2-1. Det skal følge med en norsk oversettelse av alle slike attester og/eller erklæringer. Krav om HMS egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf 3-4 Tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring i henhold til foa 8-8 / 17-15, jf 3-4. Erklæringen skal være utformet på norsk. Med tilbud skal følge HMS-egenerklæring, jf. foa 8-8 (1), evt (1) og dens vedlegg 2, på skjema E2-2 i henhold til kap. E2 i konkurransegrunnlaget. Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal følge tilbudet. Dokumentasjon av tilbyderens kompetanse Liste over tilbyderens (firmaets) utførte oppdrag med opplysninger om oppdrag tilbyder har hatt i løpet av de siste årene med, med navn på referanser hos oppdragsgiver, skal følge tilbud. Jf. kap. E2 (vedlegges tilbudet i skjema E2). Opplysninger om eventuelle evalueringsskjema fra tidligere utførte konsulentoppdrag som kan være med i grunnlaget for vurderingene, skal også følge tilbudet. Jf. kap. E2, skjema E2-3. Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig nøye med å sannsynliggjøre at firmaet har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og firmaets samlede kompetanse og nøkkelpersoners kompetanse og rolle. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 5

11 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV KAPITTEL B3 KRAV TIL TILBUD OG SPESIELLE KONKURRANSEREGLER 1. Levering av tilbud Tilbud gis på tilbudsskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, eventuelt supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Tilbudet leveres i lukket konvolutt merket "Tilbud xxxxxx" 2. Alternative tilbud, foa 20.4 Dette konkurransegrunnlaget omfatter et helt oppdrag. Det er kun anledning til å gi tilbud på hele oppdraget. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud i tillegg til eller i stedet for det som fremgår av konkurransegrunnlaget. Oppdraget kan deles opp mellom flere tilbydere. 3. Språkkrav Tilbudet med tilhørende dokumenter skal være utformet på norsk. 4. Utlevering av konkurransegrunnlag De som tilbudsinnbydelsen er rettet til, skal få utlevert det antall eksemplarer av konkurransegrunnlaget eller deler av dette som er nødvendig for å gi tilbud. Grunnlagsdata leveres på CD, prosjekthotell eller annet elektronisk middel: Se A1 Dokumentliste for informasjon om hvilke datafiler som leveres med konkurransegrunnlaget. 5. Grunnlag for tildeling av kontrakt foa 22-2 Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, som har lavest konkurransesum for et definert antall timer. Konkurransesum beregnes på følgende måte: Konkurransesum S = T+K1+K2+ K3 der S er Konkurransesum T er tilbudssumk1, K2 og K3 er prissatte verdier av øvrige kriterier Følgende kriterier vil bli vektlagt: T-Tilbudssum Med tilbudssum menes tilbudt pris, korrigert iht regelverk for offentlige anskaffelser, eks. som følge av eventuelle forbehold, regnefeil og avvik fra konkurransegrunnlaget. Verdien av tilbyderens besvarelse på øvrige tildelingskriterier skal være inkludert i tilbudssummen. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 6

12 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV I tilbudssummen inngår tilleggsarbeider, basert på vårt anslag på antall tilleggstimer og tilbyderens angitte timepriser for tilleggsarbeidene. Kriteriene K1, K2 og K3 Beskrivelse av løsningsvalg og gjennomføring av oppdraget, samt tilbudt kompetanse vil bli gitt den verdi oppdragsgiver mener den har for resultatet, begrenset av de rammer som er gitt i tabellen nedenfor. K1 - Beskrivelse av gjennomføring av oppdraget (A) Beskrivelse av oppdraget (inntil kr): Herunder vurderes forståelse av oppdraget, kreativitet i metodikk og angrepsmåter. (B) Framdrift, ressurser og kapasitet. (inntil kr): Herunder vurderes planlagte ressurser på viktige aktiviteter fordelt på nøkkelpersoner og andre medarbeidere, samt framdriftsplan. (C) Evne til å legge fram kvalitativt gode løsninger (inntil.kr): Herunder vurderes hvordan tilbyderen vil sikre miljøvennlige, varige, universelle løsninger, som er i tråd med Statens arkitekturstrategi og som er praktiske å gjennomføre i både anleggs- og driftsfasen, jfr. Byggherreforskriftens 17, samt konkret kvalitetssikringsopplegg i det aktuelle prosjekt. K2 - Tilbudt kompetanse for prosjektet (inntil Kompetanse (inntil kr): Herunder vurderes nøkkelpersoners formelle kompetanse og erfaring fra tilsvarende oppdrag og som går ut over de kompetansekrav som er stilt i kap C og D. K3 - Tidligere oppdragsgiveres, herunder Statens vegvesens, erfaringer med tilbudt nøkkelpersonell. (inntil kr): Herunder vurderes hvilken kvalitet som kan forventes basert på evalueringer av de tilbudte personers tidligere utførte oppdrag. Vurdering av personellets nivå gjelder prosjektledelse (overfor oppdragsgivere, andre etater og underkonsulenter), samarbeidsevne, kreativitet, initiativ, engasjement, selvstendighet og beslutningsevne. kr) Maksimalverdi kriterium K1: kr Maksimalverdi kriterium K2: kr Maksimalverdi kriterium K3: kr Maksimal verdi for hvert av kriteriene framgår av følgende tabell. Verdiene er her angitt i prosent av antatt tilbudssum, og skal i konkurransegrunnlaget angis i kroner i tabellen ovenfor. Kommunedelplaner Reguleringsplaner Prosjektering og KVU og forprosjekter 15 % 10 % 5 % Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 7

13 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER INNHOLD KAPITTEL C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser...2 KAPITTEL C2 Spesielle kontraktsbestemmelser FOR STATENS VEGVESEN FORMÅL OG ANVENDELSE (NS8402 PKT. 1) OPPLYSNINGER GITT I TILBUD MYNDIGHETSKRAV Bruk av innleid arbeidskraft (FOA 3-11, (4)) Anvendt arbeidskraft Lønns- og arbeidsvilkår Rapportering i samsvar med ligningsloven ORGANISERING AV ARBEIDET (NS8402 PKT. 4) OVERDRAGELSE AV AVTALEN(NS8402 PKT. 4.4) SAMARBEID MED OPPDRAGSGIVEREN (NS 8402 PKT. 6.5) PUNKTET ER IKKE I BRUK VARSLING (NS 8402, PKT 4.5) RETTIGHETER TIL PROSJEKTMATERIALE (NS 8402 PKT. 5) FORSIKRING (NS 8402, PKT 6.2) KVALITETSSIKRING (NS 8402 PKT. 6.3) SAMHANDLINGSPROSESS (NS 8402 PKT. 6.5) RAPPORTERING AV ØKONOMI OG FRAMDRIFT (NS 8402 PKT. 8) INFORMASJON, UTTALELSER I MEDIA SPESIELLE KRAV I FREMDRIFTSPLANEN (NS8402, PKT. 8.1) FORSINKELSE, DAGMULKT (NS8402 PKT 9) PRISEN FOR OPPDRAGET, UTGIFTER OG PRISREGULERING (NS ) FAKTURERING OG BETALING (NS 8402 PKT. 14) PUNKTET ER IKKE I BRUK TVISTER (NS 8402 PKT. 14 OG 17) TILLATELSER, LØYVER OG DISPENSASJONER REGISTRERING I DATASYSTEM HMS- GENERELT SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ YTRE MILJØ YM EVALUERING KAPITTEL C3 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR DENNE KONTRAKT SPRÅKKRAV OPPFØLGINGSMØTER KAPITTEL C4 Avtaledokument Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 1

14 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER KAPITTEL C1 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER For denne kontrakt gjelder NS 8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 2

15 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER KAPITTEL C2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR STATENS VEGVESEN 1. Formål og anvendelse (NS8402 pkt. 1) Disse bestemmelsene gjelder for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. 2. Opplysninger gitt i tilbud Opplysninger gitt av rådgiveren i tilbudet og som er grunnlag for oppdragsgivers vurdering av kvalifikasjoner grunnlag for oppdragsgivers vurdering av tilbudet iht fastsatte tildelingskriterier, er forpliktende for rådgiveren. Dette innebærer bl.a. at det i gjennomføringsfasen forutsettes benyttet personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse og at disse har de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges rådgiverens opplysninger iht fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 3. Myndighetskrav 3.1 Bruk av innleid arbeidskraft (FOA 3-11, (4)) Arbeidet skal utføres av rådgiveren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underleverandør og deres ansatte, eller ved bruk av innleid arbeidskraft. Kap. C3, pkt. 1 gjelder også for innleid arbeidskraft. 3.2 Anvendt arbeidskraft Rådgiveren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Alle avtaler med underleverandører som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underleveranse som anvendt i denne kontrakten. Oppdragsgiveren kan kreve dagmulkt dersom rådgiveren selv eller noen av hans underrådgivere anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra oppdragsgiveren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kroner pr hverdag forholdet vedvarer. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og rådgiveren ikke har rettet forholdet innen fristens utløp, kan oppdragsgiveren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir oppdragsgiveren anledning til å utelukke rådgiveren og eventuelt underrådgivere fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen for inntil ett år. 3.3 Lønns- og arbeidsvilkår Rådgiveren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underrådgivers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 3

16 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal rådgiveren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal rådgiveren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Oppdragsgiveren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med rådgiveren og skal gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter rådgiveren på forespørsel å gi oppdragsgiveren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper og timelister, samt dokumentasjon på ordnede boforhold for dem. I tillegg kan oppdragsgiveren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Oppdragsgiverens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underrådgivere, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 3.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven 6-10 Rådgiveren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor oppdragsgiveren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til oppdragsgiveren, på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. For underrådgivere i alle ledd skal rådgiveren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller under rådgiverens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor oppdragsgiveren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. Rådgiveren forplikter seg til å holde oppdragsgiveren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av rådgiverens eller noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter. Oppdragsgiveren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. NS 8401 pkt Oppdragsgiverens tilbakeholdsrett. 4. Organisering av arbeidet (NS8402 pkt. 4) Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten betegnes prosjektleder. Vedkommende skal være ansatt hos rådgiveren. Prosjektleder hos rådgiveren skal koordinere og lede gjennomføringen av oppdraget. Vedkommende skal se til at oppdragsgivers interesser og oppdragets formål blir tatt vare på i det løpende arbeidet med planen. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 4

17 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER Foruten det som er beskrevet, skal prosjektlederen: Lede arbeidet innenfor avtalte rammer Formidle nødvendig kommunikasjon mellom oppdragsgiver og prosjekterende, herunder bistand til avklaring av forhold vedrørende offentlige godkjenninger, framdrift, økonomi, materialbruk, kvalitetsnivå m.v. Være initiativtaker og pådriver i å foreslå og å lage alternative løsninger, materialvalg o.l. for vurdering og avgjørelse hos oppdragsgiveren. Rapportere til oppdragsgiver om teknisk, økonomisk og framdriftsmessig utvikling Samarbeide med oppdragsgiver, andre prosjekterende og andre etater. Bistå oppdragsgiveren ved kontakt med eventuelle utenforstående brukergrupper og grunneiere. Rådgiveren er ansvarlig for at oppdraget blir utført av de personene som er navngitt og med grad av deltakelse slik det fremkommer i tilbudet. Dersom en angitt person slutter i sin stilling hos rådgiveren, sykemeldes eller tar ut permisjon i løpet av kontraktsperioden, plikter rådgiveren straks å erstatte vedkommende med en annen med samme faglige kompetanse. Rådgiveren skal informere oppdragsgiveren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. Nødvendig opplæring av ny person, som kreves for at skiftet ikke skal innebære kvalitetsforringelse av tjenesten eller forsinkelse i henhold til avtalte fremdriftsplaner, bekostes av rådgiveren og belastes ikke oppdragsgiver. Med opplæring forstås også den tid som går med til å sette seg inn i arbeidet. Rådgiveren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. Oppdragsgiveren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte rådgiveren å benytte angitte personer i de aktuelle funksjonene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av leverandøren. 5. Overdragelse av avtalen(ns8402 pkt. 4.4) Rådgiveren kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen uten godkjennelse fra oppdragsgiver. 6. Samarbeid med oppdragsgiveren (NS 8402 pkt. 6.5) Bestemmelsene i NS8402 pkt. 6.5 første avsnitt gjelder ikke. 7. Punktet er ikke i bruk. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 5

18 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER 8. Varsling (NS 8402, pkt 4.5) NS8402 pkt. 4.5 gjelder ikke. Dersom ikke annet er avtalt, skal varsler og krav gis skriftlig og skal inneholde entydig merking, dato og underskrift. 9. Rettigheter til prosjektmateriale (NS 8402 pkt. 5) Alt materiale utarbeidet gjennom oppdraget er oppdragsgiverens eiendom. Dette inkluderer også data fra felt- og laboratoriearbeid, mellomregninger, beregningsforutsetninger, parametervalg, begrunnelser, mv. som leder fram til resultatet, samt dimensjonerende data og anbefalinger. Oppdragsgiveren står fritt til å bruke materialet i egne prosjekter og eventuelt gjøre det offentlig tilgjengelig. Oppdragsgiveren står fritt til å bruke materiale produsert av andre, og som blir innsamlet av rådgiveren som del av oppdraget. Oppdragsgiveren står fritt til å bruke prosjektmateriale som ikke er utarbeidet gjennom oppdraget, men som rådgiveren selv har framskaffet og tilbudt gjennom oppdraget. Ved en eventuell offentliggjøring av dette materialet skal oppdragsgiveren påse at rådgiveren blir navngitt. Rådgiveren har ikke rett til å benytte materiale og opplysninger han får i forbindelse med oppdraget til arbeid for andre uten samtykke fra oppdragsgiveren, og det skal heller ikke overlates til andre uten slikt samtykke. Oppdragsgiveren kan ikke kreve kopi av programvare fra rådgiveren med mindre det er gjort egen avtale om dette, eller programvaren er utviklet spesielt for prosjektet. 10. Forsikring (NS 8402, pkt 6.2) Rådgiveren skal levere oppdragsgiveren kopi av forsikringsbevis før arbeidenes start og ikke senere enn 14 dager etter at kontrakt er inngått. Oppdragsgiveren skal ha kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 11. Kvalitetssikring (NS 8402 pkt. 6.3) Det blir stilt krav om at det skal lages kvalitetsplan og kontrollplaner for oppdraget. Som en del av kvalitetsplanen skal det inngå en tidsplan som viser hvordan rådgiveren har planlagt å gå fram for å holde de fristene som er oppgitt i konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiveren skal godkjenne kvalitets- og kontrollplanene. Oppdragsgiveren skal ha 14dager til godkjenningsprosedyren. Alt materiale som leveres til oppdragsgiveren, også underveis i prosessen, skal være kvalitetssikret. Det endelige produktet skal i tillegg være dokumentert kvalitetssikret. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av rådgiverens kvalitetsdokumentasjon. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 6

19 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER Rådgiveren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter siste tegningsrevisjon/dokumentrevisjon. Dersom oppdragsgiveren ønsker det, skal rådgiveren medvirke til at det blir gjennomført kvalitetsrevisjon av oppdraget. Alt nødvendig materiale for å gjennomføre revisjonen skal stilles til disposisjon, og de medarbeiderne som det er ønske om å intervjue, skal være tilgjengelige. Rådgiveren vil få dekket sine kostnader i forbindelse med revisjonen. 12. Samhandlingsprosess (NS 8402 pkt. 6.5) For å oppnå felles kontraktsforståelse, felles målsetting og omforente samhandlingsprosedyrer, skal det avholdes oppstartmøte og gjennomføres en samhandlingsprosess. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Samhandlingsprosessen skal hovedsakelig gjennomføres før arbeidene igangsettes. Samhandlingsprosessen skal som minimum omfatte: Oppstartsmøte for at partene kan bli kjent med hverandre og med prosjektet Utvikling av felles mål for prosjektet Utvikling av felles kontraktsforståelse Utvikling av samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene Utarbeiding av prosedyrer for involvering av alle aktører (inkludert underleverandører, m. fl.) Gjennomgåelse av rådgiverens rutiner for egen aksept av underleverandør Avklaring av organisering, roller og ansvar Avklaring av prosedyrer for konfliktløsning Avklaring av prosedyrer for kvalitetssikring og bistand til sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM)-plan Avklaring av rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc. Gjennomgang av arbeidsoperasjoner, felles forståelse for omfang, krav og oppgjør Utvikling av åpen kommunikasjon med åpenhjertige og gjensidige tilbakemeldinger Gjennomgang og optimalisering av fremdrift Analyse og fastsettelse av konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget. Underleverandører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen gjennomføres, skal delta i denne. For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av kontraktsarbeidene, utarbeider oppdragsgiveren skriftlig oppsummering som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt. Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 7

20 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER valgte underleverandører og innleide arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene. For denne kontrakten er det avsatt timer. 13. Rapportering av økonomi og framdrift (NS 8402 pkt. 8) En gang pr. måned skal følgende opplysningene leveres oppdragsgiver: Samlet oversikt over personell med planlagt brukte og brukte timer. Framdriftsrapport skal legges ved fakturaen. Denne må vise: Påløpt hittil i år, hittil i prosjektet og påløpt denne måned, samt oversikt over status på tillegg og endringsavtaler. Prognose for gjenstående arbeid. 14. Informasjon, uttalelser i media Oppdragsgiveren skal ta hånd om nødvendig kontakt med media og andre offentlige og private interesseorganisasjoner. Spørsmål som rådgiveren får fra media, grunneiere, enkeltpersoner og interesseorganisasjoner, skal vises videre til oppdragsgiveren. Rådgiveren har ikke anledning til å benytte prosjektet i forbindelse med foredrag eller liknende, annonsering eller annen reklame uten godkjenning fra oppdragsgiveren. Rådgiveren kan bare opptre på oppdragsgiverens vegne etter spesiell avtale om dette. 15. Spesielle krav i fremdriftsplanen (NS8402, pkt. 8.1) Rådgiveren skal levere detaljert fremdriftsplan i forkant av samhandlingsmøte og senest en uke før arbeidene starter. Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise rådgiverens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Fremdriftsplanen skal ivareta at oppdragsgiverens forpliktelser ovenfor entreprenør ivaretas. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres oppdragsgiveren innen 15. hver måned fra og med første kalendermåned etter oppstart. Rådgiveren foreslår og oppdragsgiveren bestemmer detaljeringsgrad. 16. Forsinkelse, dagmulkt (NS8402 pkt 9) Rådgiveren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren dersom avtalte frister ikke kan holdes. Årsaken til forsinkelsen skal angis. Frister er angitt i kapittel A3 pkt. 2. Akseptert fristforlengelse i forhold til én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen fristforlengelse i forhold til senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av rådgiverens krav om fristforlengelse og oppdragsgiverens aksept. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 8

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 AV 8 FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING 2 AV 8 Innholdsfortegnelse ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Oppdraget... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Varsler... 3 4

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19. Konkurransegrunnlag

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19. Konkurransegrunnlag Statens vegvesen Region Vest A0-1 Fv. 55 Gjerde - Kvamshaugen - Stupshøltunnelen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv. 55 Gjerde, Kvamshaugen -

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE AV REGIONALT BADEANLEGG, RINGERIKSBADET AS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFRIST 30. MAI 2008 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464 TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Veglysanlegg Kines. Saksnr: 2010/ 009999

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Veglysanlegg Kines. Saksnr: 2010/ 009999 Statens vegvesen Region Nord A0-1 Veglysanlegg Kines A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-10-25 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Veglysanlegg Kines Saksnr: 2010/ 009999 Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II)

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II) Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/4567 24.06.2013 Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med evaluering av effekten av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Konkurransegrunnlag

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. Parsell: Buskerud 2011-2014. Tilbudsnummer: 2011101315

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. Parsell: Buskerud 2011-2014. Tilbudsnummer: 2011101315 Statens vegvesen Region Sør A0-1 Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 21.06.22 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012. Tilbudsnummer: 2012/046110

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012. Tilbudsnummer: 2012/046110 Statens vegvesen Region vest A0-1 TS - tiltak i Sør Rogaland 2012 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-04-17 Konkurransegrunnlag Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012 Tilbudsnummer:

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag Rammeavtale om Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag 1. Generelt om innlevering av tilbud Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter

Detaljer

Prosjekt: Gang- og sykkelveg Transfarelvmoen. Konkurransegrunnlag. Parsell: Transfarelvbru - Transfarelvmoen Kommune: Alta

Prosjekt: Gang- og sykkelveg Transfarelvmoen. Konkurransegrunnlag. Parsell: Transfarelvbru - Transfarelvmoen Kommune: Alta Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang- og sykkelveg Transfarelvmoen Parsell: Transfarelvbru - Transfarelvmoen Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 10.juni 2015 Høgskolen i Narvik Hovedoppgave Frode L.

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 10 KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG 2 AV 10 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Dokumentets dato: 3.5.2012 Saksnummer: 2010/193636 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt om Undervisningsbygg Undervisningsbygg har normalt prosjekter for rundt 70 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer