Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 1

2 KAPITTEL A PROSJEKTINFORMASJON Mal 13. november 2013 KAPITTEL A 0 FORSIDE OG INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD KAPITTEL A 0 FORSIDE OG INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL A 1 DOKUMENTLISTE... 3 KAPITTEL A 2 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE... 4 KAPITTEL A 3 ORIENTERING OM OPPDRAGET ARBEIDETS ART OG OMFANG TIDSPUNKT FOR IGANGSETTELSE - TIDSFRISTER AVVIK I KONTRAKTENS RAMMEBETINGELSER ANDRE OPPDRAGSGIVERE, SIDERÅDGIVERE ELLER LEVERANDØRER SPESIELLE FORHOLD... 5 All veiledningstekst merket med grått og skrevet i kursivt fjernes når grunnlaget er ferdig utformet. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 2

3 KAPITTEL A PROSJEKTINFORMASJON KAPITTEL A 1 DOKUMENTLISTE Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget Dokument Dato Antall vedl. eks. 1 Konkurransegrunnlag Kapittel A-E Kapitlene A-E kan evt deles i flere dokumenter Kunngjøring som gjengitt i Doffin (evt. Norsk Lysingsblad) 0 Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 3

4 KAPITTEL A PROSJEKTINFORMASJON KAPITTEL A 2 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE Statens vegvesen Region inviterer til tilbudskonkurranse på Det ønskes tilbud fra tilbydere med det faglige og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, foa). Følgende legges til grunn: - Type anskaffelse: Tjeneste - Over terskelverdi Under terskelverdi - Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. Det vil ikke bli avholdt tilbudskonferanse Tilbudskonferanse vil finne sted kl med møtested Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning Tilbudsåpning vil finne sted kl adresse Tilbudsfrist utløper kl Tilbud skal leveres til Statens vegvesen Region Innleveringssted (kontoradresse): Postadresse: Tilbudet skal leveres i lukket forsendelse merket "Tilbud - (kontraktsnavn) - (saksnummer)". Vedståelsesfristen utløper den: Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget rettes til: Navn og funksjon: Adresse: Telefon: Telefaks: E-post : Statens vegvesen Region den.. Underskrift Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 4

5 KAPITTEL A PROSJEKTINFORMASJON KAPITTEL A 3 ORIENTERING OM OPPDRAGET 1. Arbeidets art og omfang Prosjektnummer: Parsell/Prosjektnavn: Gi kortfattet beskrivelse av kontraktsarbeidet som grunnlag for en økonomisk og tidsmessig vurdering av arbeidsomfang. Gi opplysninger om tiltransporterte kontrakter som leverandøren skal overta. (Kort orientering, detaljer i D-kap.) Detaljert beskrivelse fremgår av kap. D 2. Tidspunkt for igangsettelse - tidsfrister Oppgi tidligste tidspunkt for igangsetting og frist for ferdigstillelse samt eventuelle nødvendige delfrister. Følgende tekst skal benyttes: Arbeidet kan settes i gang: når avtale er inngått etter (dato) Kopi av forsikringsbevis skal være levert byggherren før arbeidet igangsettes. Frist for ferdigstillelse er: Følgende delfrister gjelder: 3. Avvik i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Leverandøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 4. Andre oppdragsgivere, siderådgivere eller leverandører Gi kort redegjørelse om annet planarbeid i området, hvem som er oppdragsgiver/leverandør, arbeidets omfang og varighet og eventuell innvirkning på det aktuelle kontraktarbeidet 5. Spesielle forhold Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 5

6 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV INNHOLD KAPITTEL B1 KONKURRANSEREGLER ALMINNELIGE KONKURRANSEREGLER SPESIELLE BESTEMMELSER FOR STATENS VEGVESEN Endelig frist for mottak av tilbud 8-1 (1) c/ 17-1(1)b Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget 8-2 / Kostnader for utarbeidelse av tilbud Tilbudets utforming, 11-2 / Tilbudsåpning, 11-7 / Tilbakemelding om vurdering av tilbyderes kvalifikasjoner og om hvem som skal tildeles kontrakt Avslutning av konkurransen, 13/ Oppdragsgiver riks- og fylkesveg. Klage til KOFA KAPITTEL B2 KRAV TIL TILBYDERS KVALIFIKASJONER OG KRAV TIL DOKUMENTASJON AV TILBYDERS KVALIFIKASJONER KRAV TIL KVALIFIKASJONER KRAV TIL DOKUMENTASJON AV KVALIFIKASJONER OG HMS... 4 Krav om skatteattest, 8-7 / 17-4, jf Krav om HMS egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf KAPITTEL B3 KRAV TIL TILBUD OG SPESIELLE KONKURRANSEREGLER LEVERING AV TILBUD ALTERNATIVE TILBUD, FOA SPRÅKKRAV UTLEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG GRUNNLAG FOR TILDELING AV KONTRAKT FOA Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 1

7 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV KAPITTEL B1 KONKURRANSEREGLER 1. Alminnelige konkurranseregler Lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, foa) gjelder. 2. Spesielle bestemmelser for Statens vegvesen Følgende tekster gjelder som tillegg til de korresponderende bestemmelsene i foa. 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud 8-1 (1) c/ 17-1(1)b2 Tilbud er rettidig levert dersom det er kommet fram til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp. 2.2 Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget 8-2 / 17-2 Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måten arbeidet tenkes gjennomført på. Tilbyderen kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på. Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette. I tilbudet skal det tas hensyn til alle utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. Melding om endring skal sendes av byggherren i rimelig tid, og senest 1 uke, før tilbudsfristens utløp. 2.3 Kostnader for utarbeidelse av tilbud Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av tilbyder. 2.4 Tilbudets utforming, 11-2 / 20-2 Tilbud skal gis på tilbudsskjema (E5), vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, evt. supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Telefaks eller annen form for automatisk/elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud. Tilbudet skal utformes i henhold til den disposisjon som er angitt i konkurransegrunnlaget, med vedlegg og dokumentasjon i det omfang og med slik rekkefølge som beskrevet i skjema E1. Dersom tilbudet avviker fra dette i så stor grad at sammenligning av tilbud vanskeliggjøres, vil tilbudet bli avvist. Timeprisene (se kap. E4) skal inkludere alle tilbyderens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. (Hver enkelt timesats for mannskap og evt. evt. utstyr skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats ). Manglende etterlevelse av dette kravet kan medføre avvisning, jf foa og Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 2

8 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV 2.5 Tilbudsåpning, 11-7 / 20-7 Det arrangeres ikke offentlig tilbudsåpning. Offentlig tilbudsåpning skjer i møte som ledes av byggherren eller hans representant. Samtlige tilbydere har adgang til møtet. Fra hvert tilbud som åpnes, oppleses tilbyderens navn, tilbudets totalsum og eventuell tilbudt leveringstid. Det føres møteprotokoll hvor de samme data innføres. Avskrift av den fullstendige protokoll sendes samtlige tilbydere innen 6 dager etter tilbudsåpningen. Dersom kontrollregning gir større endringer av tilbudssummen, kan også den korrigerte protokoll sendes ut. 2.6 Tilbakemelding om vurdering av tilbyderes kvalifikasjoner og om hvem som skal tildeles kontrakt. Når byggherren har foretatt vurdering av tilbydernes kvalifikasjoner etter kap. B3 vil byggherren så snart som mulig etter at anbudskonkurransen er avgjort, gi tilbakemelding til den enkelte tilbyder om hvordan han er vurdert. Alle tilbydere vil få tilsendt en begrunnet beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt og med en angitt frist til å klage. 2.7 Avslutning av konkurransen, 13/ 22 Innsendte tilbud vil ikke bli returnert. 2.8 Oppdragsgiver riks- og fylkesveg. Klage til KOFA. For klage som gjelder riksveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er Vegdirektoratet rett klageinstans. For klage som gjelder fylkesveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er aktuell fylkeskommune rett klageinstans. I en kontrakt som omfatter både riksveg og fylkesveg, evt. fylkesveger i flere fylkeskommuner, vil både Vegdirektoratet i riksvegsammenheng og aktuelle fylkeskommuner i fylkesvegsammenheng være rett klageinstans. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 3

9 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV KAPITTEL B2 KRAV TIL TILBYDERS KVALIFIKASJONER OG KRAV TIL DOKUMENTASJON AV TILBYDERS KVALIFIKASJONER 1. Krav til kvalifikasjoner Generelt kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha nødvendig soliditet, kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt. I spesielle tilfelle, og når kontrakten krever det, kan det stilles andre kvalifikasjonskrav. Krav til spesialkompetanse, autorisasjoner etc. skal spesifiseres nærmere. Tilbyder som ikke tilfredsstiller følgende kriterier fra byggherren vil bli avvist, jf. foa 8-4 og Tilbyders økonomi Tilbyder skal ha det økonomiske grunnlag som er nødvendig for å kunne oppfylle kontraktens forpliktelser. Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv. Jf. kap. E2., skjema E2.1. Tilbyderens kompetanse Tilbyder skal ha det faglige grunnlag som er nødvendig for å kunne oppfylle denne kontraktens forpliktelser. Det kreves at firmaet har den tekniske og faglige kompetanse som trengs for oppdraget. Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad. Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. Dersom tilbyderen skal bygge på andre foretaks kapasitet (underleverandører) for å kunne oppfylle kvalifikasjonskravene på finansiell/økonomisk stilling eller tekniske/faglige kvalifikasjoner, kreves det at det foreligger en forpliktelseserklæring fra underleverandør, jf. FOA 17-8/19-9. Det vil bli gjort en samlet vurdering for de krav som er stilt under dette kriteriet. Opplysningene blir skjønnsmessig vurdert. 2. Krav til dokumentasjon av kvalifikasjoner og HMS Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Dersom det er gitt opplysninger som er grovt feilaktige, kan dette medføre avvisning, jf. forskrift om offentlige anskaffelser (foa) (2)g og (2)g. Vi gjør oppmerksom på at byggherren kan innhente opplysninger fra Brønnøysund-registrene og fra oppgitte referanser. Dokumentasjon av tilbyders økonomi og HMS Soliditet, kompetanse og erfaring skal dokumenteres. Opplysninger om tilbyderen skal gis på svarskjema i kap. E2. Krav om skatteattest, 8-7 / 17-4, jf 3-3 Samtlige norske tilbydere skal framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i henhold til foa 8-7 / Tilsvarende skal samtlige utenlandske tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. foa 8-7 / gjelder Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 4

10 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV tilsvarende. Dersom tilbyderens hjemstat ikke utsteder slike attester, kan de erstattes av en erklæring fra en retts- eller forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat. Skatteattester for merverdiavgift og skatt som følger tilbudet skal ikke være eldre enn 6 måneder. Jf. foa 8-7, evt , merkes E 2-1. Det skal følge med en norsk oversettelse av alle slike attester og/eller erklæringer. Krav om HMS egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf 3-4 Tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring i henhold til foa 8-8 / 17-15, jf 3-4. Erklæringen skal være utformet på norsk. Med tilbud skal følge HMS-egenerklæring, jf. foa 8-8 (1), evt (1) og dens vedlegg 2, på skjema E2-2 i henhold til kap. E2 i konkurransegrunnlaget. Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal følge tilbudet. Dokumentasjon av tilbyderens kompetanse Liste over tilbyderens (firmaets) utførte oppdrag med opplysninger om oppdrag tilbyder har hatt i løpet av de siste årene med, med navn på referanser hos oppdragsgiver, skal følge tilbud. Jf. kap. E2 (vedlegges tilbudet i skjema E2). Opplysninger om eventuelle evalueringsskjema fra tidligere utførte konsulentoppdrag som kan være med i grunnlaget for vurderingene, skal også følge tilbudet. Jf. kap. E2, skjema E2-3. Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig nøye med å sannsynliggjøre at firmaet har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og firmaets samlede kompetanse og nøkkelpersoners kompetanse og rolle. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 5

11 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV KAPITTEL B3 KRAV TIL TILBUD OG SPESIELLE KONKURRANSEREGLER 1. Levering av tilbud Tilbud gis på tilbudsskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, eventuelt supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Tilbudet leveres i lukket konvolutt merket "Tilbud xxxxxx" 2. Alternative tilbud, foa 20.4 Dette konkurransegrunnlaget omfatter et helt oppdrag. Det er kun anledning til å gi tilbud på hele oppdraget. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud i tillegg til eller i stedet for det som fremgår av konkurransegrunnlaget. Oppdraget kan deles opp mellom flere tilbydere. 3. Språkkrav Tilbudet med tilhørende dokumenter skal være utformet på norsk. 4. Utlevering av konkurransegrunnlag De som tilbudsinnbydelsen er rettet til, skal få utlevert det antall eksemplarer av konkurransegrunnlaget eller deler av dette som er nødvendig for å gi tilbud. Grunnlagsdata leveres på CD, prosjekthotell eller annet elektronisk middel: Se A1 Dokumentliste for informasjon om hvilke datafiler som leveres med konkurransegrunnlaget. 5. Grunnlag for tildeling av kontrakt foa 22-2 Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, som har lavest konkurransesum for et definert antall timer. Konkurransesum beregnes på følgende måte: Konkurransesum S = T+K1+K2+ K3 der S er Konkurransesum T er tilbudssumk1, K2 og K3 er prissatte verdier av øvrige kriterier Følgende kriterier vil bli vektlagt: T-Tilbudssum Med tilbudssum menes tilbudt pris, korrigert iht regelverk for offentlige anskaffelser, eks. som følge av eventuelle forbehold, regnefeil og avvik fra konkurransegrunnlaget. Verdien av tilbyderens besvarelse på øvrige tildelingskriterier skal være inkludert i tilbudssummen. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 6

12 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV I tilbudssummen inngår tilleggsarbeider, basert på vårt anslag på antall tilleggstimer og tilbyderens angitte timepriser for tilleggsarbeidene. Kriteriene K1, K2 og K3 Beskrivelse av løsningsvalg og gjennomføring av oppdraget, samt tilbudt kompetanse vil bli gitt den verdi oppdragsgiver mener den har for resultatet, begrenset av de rammer som er gitt i tabellen nedenfor. K1 - Beskrivelse av gjennomføring av oppdraget (A) Beskrivelse av oppdraget (inntil kr): Herunder vurderes forståelse av oppdraget, kreativitet i metodikk og angrepsmåter. (B) Framdrift, ressurser og kapasitet. (inntil kr): Herunder vurderes planlagte ressurser på viktige aktiviteter fordelt på nøkkelpersoner og andre medarbeidere, samt framdriftsplan. (C) Evne til å legge fram kvalitativt gode løsninger (inntil.kr): Herunder vurderes hvordan tilbyderen vil sikre miljøvennlige, varige, universelle løsninger, som er i tråd med Statens arkitekturstrategi og som er praktiske å gjennomføre i både anleggs- og driftsfasen, jfr. Byggherreforskriftens 17, samt konkret kvalitetssikringsopplegg i det aktuelle prosjekt. K2 - Tilbudt kompetanse for prosjektet (inntil Kompetanse (inntil kr): Herunder vurderes nøkkelpersoners formelle kompetanse og erfaring fra tilsvarende oppdrag og som går ut over de kompetansekrav som er stilt i kap C og D. K3 - Tidligere oppdragsgiveres, herunder Statens vegvesens, erfaringer med tilbudt nøkkelpersonell. (inntil kr): Herunder vurderes hvilken kvalitet som kan forventes basert på evalueringer av de tilbudte personers tidligere utførte oppdrag. Vurdering av personellets nivå gjelder prosjektledelse (overfor oppdragsgivere, andre etater og underkonsulenter), samarbeidsevne, kreativitet, initiativ, engasjement, selvstendighet og beslutningsevne. kr) Maksimalverdi kriterium K1: kr Maksimalverdi kriterium K2: kr Maksimalverdi kriterium K3: kr Maksimal verdi for hvert av kriteriene framgår av følgende tabell. Verdiene er her angitt i prosent av antatt tilbudssum, og skal i konkurransegrunnlaget angis i kroner i tabellen ovenfor. Kommunedelplaner Reguleringsplaner Prosjektering og KVU og forprosjekter 15 % 10 % 5 % Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 7

13 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER INNHOLD KAPITTEL C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser...2 KAPITTEL C2 Spesielle kontraktsbestemmelser FOR STATENS VEGVESEN FORMÅL OG ANVENDELSE (NS8402 PKT. 1) OPPLYSNINGER GITT I TILBUD MYNDIGHETSKRAV Bruk av innleid arbeidskraft (FOA 3-11, (4)) Anvendt arbeidskraft Lønns- og arbeidsvilkår Rapportering i samsvar med ligningsloven ORGANISERING AV ARBEIDET (NS8402 PKT. 4) OVERDRAGELSE AV AVTALEN(NS8402 PKT. 4.4) SAMARBEID MED OPPDRAGSGIVEREN (NS 8402 PKT. 6.5) PUNKTET ER IKKE I BRUK VARSLING (NS 8402, PKT 4.5) RETTIGHETER TIL PROSJEKTMATERIALE (NS 8402 PKT. 5) FORSIKRING (NS 8402, PKT 6.2) KVALITETSSIKRING (NS 8402 PKT. 6.3) SAMHANDLINGSPROSESS (NS 8402 PKT. 6.5) RAPPORTERING AV ØKONOMI OG FRAMDRIFT (NS 8402 PKT. 8) INFORMASJON, UTTALELSER I MEDIA SPESIELLE KRAV I FREMDRIFTSPLANEN (NS8402, PKT. 8.1) FORSINKELSE, DAGMULKT (NS8402 PKT 9) PRISEN FOR OPPDRAGET, UTGIFTER OG PRISREGULERING (NS ) FAKTURERING OG BETALING (NS 8402 PKT. 14) PUNKTET ER IKKE I BRUK TVISTER (NS 8402 PKT. 14 OG 17) TILLATELSER, LØYVER OG DISPENSASJONER REGISTRERING I DATASYSTEM HMS- GENERELT SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ YTRE MILJØ YM EVALUERING KAPITTEL C3 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR DENNE KONTRAKT SPRÅKKRAV OPPFØLGINGSMØTER KAPITTEL C4 Avtaledokument Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 1

14 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER KAPITTEL C1 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER For denne kontrakt gjelder NS 8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 2

15 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER KAPITTEL C2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR STATENS VEGVESEN 1. Formål og anvendelse (NS8402 pkt. 1) Disse bestemmelsene gjelder for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. 2. Opplysninger gitt i tilbud Opplysninger gitt av rådgiveren i tilbudet og som er grunnlag for oppdragsgivers vurdering av kvalifikasjoner grunnlag for oppdragsgivers vurdering av tilbudet iht fastsatte tildelingskriterier, er forpliktende for rådgiveren. Dette innebærer bl.a. at det i gjennomføringsfasen forutsettes benyttet personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse og at disse har de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges rådgiverens opplysninger iht fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 3. Myndighetskrav 3.1 Bruk av innleid arbeidskraft (FOA 3-11, (4)) Arbeidet skal utføres av rådgiveren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underleverandør og deres ansatte, eller ved bruk av innleid arbeidskraft. Kap. C3, pkt. 1 gjelder også for innleid arbeidskraft. 3.2 Anvendt arbeidskraft Rådgiveren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Alle avtaler med underleverandører som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underleveranse som anvendt i denne kontrakten. Oppdragsgiveren kan kreve dagmulkt dersom rådgiveren selv eller noen av hans underrådgivere anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra oppdragsgiveren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kroner pr hverdag forholdet vedvarer. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og rådgiveren ikke har rettet forholdet innen fristens utløp, kan oppdragsgiveren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir oppdragsgiveren anledning til å utelukke rådgiveren og eventuelt underrådgivere fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen for inntil ett år. 3.3 Lønns- og arbeidsvilkår Rådgiveren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underrådgivers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 3

16 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal rådgiveren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal rådgiveren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Oppdragsgiveren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med rådgiveren og skal gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter rådgiveren på forespørsel å gi oppdragsgiveren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper og timelister, samt dokumentasjon på ordnede boforhold for dem. I tillegg kan oppdragsgiveren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Oppdragsgiverens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underrådgivere, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 3.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven 6-10 Rådgiveren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor oppdragsgiveren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til oppdragsgiveren, på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. For underrådgivere i alle ledd skal rådgiveren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller under rådgiverens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor oppdragsgiveren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. Rådgiveren forplikter seg til å holde oppdragsgiveren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av rådgiverens eller noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter. Oppdragsgiveren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. NS 8401 pkt Oppdragsgiverens tilbakeholdsrett. 4. Organisering av arbeidet (NS8402 pkt. 4) Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten betegnes prosjektleder. Vedkommende skal være ansatt hos rådgiveren. Prosjektleder hos rådgiveren skal koordinere og lede gjennomføringen av oppdraget. Vedkommende skal se til at oppdragsgivers interesser og oppdragets formål blir tatt vare på i det løpende arbeidet med planen. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 4

17 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER Foruten det som er beskrevet, skal prosjektlederen: Lede arbeidet innenfor avtalte rammer Formidle nødvendig kommunikasjon mellom oppdragsgiver og prosjekterende, herunder bistand til avklaring av forhold vedrørende offentlige godkjenninger, framdrift, økonomi, materialbruk, kvalitetsnivå m.v. Være initiativtaker og pådriver i å foreslå og å lage alternative løsninger, materialvalg o.l. for vurdering og avgjørelse hos oppdragsgiveren. Rapportere til oppdragsgiver om teknisk, økonomisk og framdriftsmessig utvikling Samarbeide med oppdragsgiver, andre prosjekterende og andre etater. Bistå oppdragsgiveren ved kontakt med eventuelle utenforstående brukergrupper og grunneiere. Rådgiveren er ansvarlig for at oppdraget blir utført av de personene som er navngitt og med grad av deltakelse slik det fremkommer i tilbudet. Dersom en angitt person slutter i sin stilling hos rådgiveren, sykemeldes eller tar ut permisjon i løpet av kontraktsperioden, plikter rådgiveren straks å erstatte vedkommende med en annen med samme faglige kompetanse. Rådgiveren skal informere oppdragsgiveren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. Nødvendig opplæring av ny person, som kreves for at skiftet ikke skal innebære kvalitetsforringelse av tjenesten eller forsinkelse i henhold til avtalte fremdriftsplaner, bekostes av rådgiveren og belastes ikke oppdragsgiver. Med opplæring forstås også den tid som går med til å sette seg inn i arbeidet. Rådgiveren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. Oppdragsgiveren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte rådgiveren å benytte angitte personer i de aktuelle funksjonene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av leverandøren. 5. Overdragelse av avtalen(ns8402 pkt. 4.4) Rådgiveren kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen uten godkjennelse fra oppdragsgiver. 6. Samarbeid med oppdragsgiveren (NS 8402 pkt. 6.5) Bestemmelsene i NS8402 pkt. 6.5 første avsnitt gjelder ikke. 7. Punktet er ikke i bruk. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 5

18 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER 8. Varsling (NS 8402, pkt 4.5) NS8402 pkt. 4.5 gjelder ikke. Dersom ikke annet er avtalt, skal varsler og krav gis skriftlig og skal inneholde entydig merking, dato og underskrift. 9. Rettigheter til prosjektmateriale (NS 8402 pkt. 5) Alt materiale utarbeidet gjennom oppdraget er oppdragsgiverens eiendom. Dette inkluderer også data fra felt- og laboratoriearbeid, mellomregninger, beregningsforutsetninger, parametervalg, begrunnelser, mv. som leder fram til resultatet, samt dimensjonerende data og anbefalinger. Oppdragsgiveren står fritt til å bruke materialet i egne prosjekter og eventuelt gjøre det offentlig tilgjengelig. Oppdragsgiveren står fritt til å bruke materiale produsert av andre, og som blir innsamlet av rådgiveren som del av oppdraget. Oppdragsgiveren står fritt til å bruke prosjektmateriale som ikke er utarbeidet gjennom oppdraget, men som rådgiveren selv har framskaffet og tilbudt gjennom oppdraget. Ved en eventuell offentliggjøring av dette materialet skal oppdragsgiveren påse at rådgiveren blir navngitt. Rådgiveren har ikke rett til å benytte materiale og opplysninger han får i forbindelse med oppdraget til arbeid for andre uten samtykke fra oppdragsgiveren, og det skal heller ikke overlates til andre uten slikt samtykke. Oppdragsgiveren kan ikke kreve kopi av programvare fra rådgiveren med mindre det er gjort egen avtale om dette, eller programvaren er utviklet spesielt for prosjektet. 10. Forsikring (NS 8402, pkt 6.2) Rådgiveren skal levere oppdragsgiveren kopi av forsikringsbevis før arbeidenes start og ikke senere enn 14 dager etter at kontrakt er inngått. Oppdragsgiveren skal ha kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 11. Kvalitetssikring (NS 8402 pkt. 6.3) Det blir stilt krav om at det skal lages kvalitetsplan og kontrollplaner for oppdraget. Som en del av kvalitetsplanen skal det inngå en tidsplan som viser hvordan rådgiveren har planlagt å gå fram for å holde de fristene som er oppgitt i konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiveren skal godkjenne kvalitets- og kontrollplanene. Oppdragsgiveren skal ha 14dager til godkjenningsprosedyren. Alt materiale som leveres til oppdragsgiveren, også underveis i prosessen, skal være kvalitetssikret. Det endelige produktet skal i tillegg være dokumentert kvalitetssikret. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av rådgiverens kvalitetsdokumentasjon. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 6

19 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER Rådgiveren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter siste tegningsrevisjon/dokumentrevisjon. Dersom oppdragsgiveren ønsker det, skal rådgiveren medvirke til at det blir gjennomført kvalitetsrevisjon av oppdraget. Alt nødvendig materiale for å gjennomføre revisjonen skal stilles til disposisjon, og de medarbeiderne som det er ønske om å intervjue, skal være tilgjengelige. Rådgiveren vil få dekket sine kostnader i forbindelse med revisjonen. 12. Samhandlingsprosess (NS 8402 pkt. 6.5) For å oppnå felles kontraktsforståelse, felles målsetting og omforente samhandlingsprosedyrer, skal det avholdes oppstartmøte og gjennomføres en samhandlingsprosess. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Samhandlingsprosessen skal hovedsakelig gjennomføres før arbeidene igangsettes. Samhandlingsprosessen skal som minimum omfatte: Oppstartsmøte for at partene kan bli kjent med hverandre og med prosjektet Utvikling av felles mål for prosjektet Utvikling av felles kontraktsforståelse Utvikling av samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene Utarbeiding av prosedyrer for involvering av alle aktører (inkludert underleverandører, m. fl.) Gjennomgåelse av rådgiverens rutiner for egen aksept av underleverandør Avklaring av organisering, roller og ansvar Avklaring av prosedyrer for konfliktløsning Avklaring av prosedyrer for kvalitetssikring og bistand til sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM)-plan Avklaring av rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc. Gjennomgang av arbeidsoperasjoner, felles forståelse for omfang, krav og oppgjør Utvikling av åpen kommunikasjon med åpenhjertige og gjensidige tilbakemeldinger Gjennomgang og optimalisering av fremdrift Analyse og fastsettelse av konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget. Underleverandører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen gjennomføres, skal delta i denne. For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av kontraktsarbeidene, utarbeider oppdragsgiveren skriftlig oppsummering som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt. Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 7

20 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER valgte underleverandører og innleide arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene. For denne kontrakten er det avsatt timer. 13. Rapportering av økonomi og framdrift (NS 8402 pkt. 8) En gang pr. måned skal følgende opplysningene leveres oppdragsgiver: Samlet oversikt over personell med planlagt brukte og brukte timer. Framdriftsrapport skal legges ved fakturaen. Denne må vise: Påløpt hittil i år, hittil i prosjektet og påløpt denne måned, samt oversikt over status på tillegg og endringsavtaler. Prognose for gjenstående arbeid. 14. Informasjon, uttalelser i media Oppdragsgiveren skal ta hånd om nødvendig kontakt med media og andre offentlige og private interesseorganisasjoner. Spørsmål som rådgiveren får fra media, grunneiere, enkeltpersoner og interesseorganisasjoner, skal vises videre til oppdragsgiveren. Rådgiveren har ikke anledning til å benytte prosjektet i forbindelse med foredrag eller liknende, annonsering eller annen reklame uten godkjenning fra oppdragsgiveren. Rådgiveren kan bare opptre på oppdragsgiverens vegne etter spesiell avtale om dette. 15. Spesielle krav i fremdriftsplanen (NS8402, pkt. 8.1) Rådgiveren skal levere detaljert fremdriftsplan i forkant av samhandlingsmøte og senest en uke før arbeidene starter. Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise rådgiverens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Fremdriftsplanen skal ivareta at oppdragsgiverens forpliktelser ovenfor entreprenør ivaretas. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres oppdragsgiveren innen 15. hver måned fra og med første kalendermåned etter oppstart. Rådgiveren foreslår og oppdragsgiveren bestemmer detaljeringsgrad. 16. Forsinkelse, dagmulkt (NS8402 pkt 9) Rådgiveren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren dersom avtalte frister ikke kan holdes. Årsaken til forsinkelsen skal angis. Frister er angitt i kapittel A3 pkt. 2. Akseptert fristforlengelse i forhold til én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen fristforlengelse i forhold til senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av rådgiverens krav om fristforlengelse og oppdragsgiverens aksept. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 8

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 01.02.2016 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE Vedlegg 2 - KONTRAKT Saksnummer:. Dato: XX.XX.2010. AVTALEDOKUMENT Mellom Oppegård kommune som oppdragsgiver Org.nr. 944 384 081 og Org.nr. som leverandør

Detaljer

Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler

Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Statens vegvesen B1-1 B1 Konkurranseregler 2017-01-04 B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler... 2 2 Endringer og administrative bestemmelser... 2 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud...

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Statens vegvesen B1-1 B1 Konkurranseregler 2015-12-01 B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler... 2 2 Endringer og administrative bestemmelser... 2 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud...

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 28.05.2014 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester RAMMEAVTALE OM LEVERING AV FoU-tjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS mellom ( Leverandør ) og Statens

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet

AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt. mellom XXXX. Statens vegvesen Vegdirektoratet Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Arkeologiske undersøkelser Forprosjekt mellom XXXX ( Tilbyder ) og Statens vegvesen Vegdirektoratet ( Oppdragsgiver

Detaljer

[Fyll inn leverandør]

[Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rådgivende ingeniørtjenester Statens vegvesen Region sør, avdeling Buskerud mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Region Øst B3-1 B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Innhold 1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / 17-3... 2 2 Utlevering av konkurransegrunnlaget... 2 3 Levering

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Vegdirektoratet

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Vegdirektoratet Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Konsulentbistand for gjennomføring av Interreg-prosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) mellom

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale Konsulentbistand Geodataseksjonen Region sør mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8402 - oppdrag etter regning (Vanskelig å forutse omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune,

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709 Statens vegvesen Region øst A0-1 Prosjekt: Bypakke Nedre Glomma Støyskjerming - Rv.110 Ørebekk Simo A0 Forside og innholdsliste 2017-05-16 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Måling av støvproduksjon ved bruk av ulike pigger i vinterdekk mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør )

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Rollag kommune B2-1 Miljøgate Veggli. B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner

Rollag kommune B2-1 Miljøgate Veggli. B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Rollag kommune B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 Generelt om kvalifikasjonskravene og leverandørens besvarelse... 2 1.1 Elektronisk egenerklæringsskjema (ESPD)... 2 1.2 Lovlig etablert

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument 1. PARTENE Mellom Trondheim kommune som oppdragsgiver, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) Og Statens vegvesen

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Mellom Trondheim kommune, Eierskapsenheten Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM (Oppdragsgiver) Org.nr.: 942 110 464 og Prosjekterende (Prosjekterende) Org.nr.: 000 000 000

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Side 1 av 5 AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Mellom Trondheim kommune, Kommunalteknikk (Oppdragsgiver) Org.nr.: 942 110 464 Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM og Prosjekterende (Prosjekterende) Org.nr.:

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Kommunalteknikk Org.nr.: 942 110 464 Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Telefonnr.: 979 96 224 Postnummer/ Sted: 7004

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Tilbudskonferanse Fjellsikring Sør-Trøndelag

Tilbudskonferanse Fjellsikring Sør-Trøndelag Tilbudskonferanse Fjellsikring Sør-Trøndelag 2016-2017 Generell info Fjellsikring Sør-Trøndelag 2016-2017 er en enhetspriskontrakt for fjellsikringsarbeider på riks - og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region sør

Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Region sør Konkurransegrunnlag Del C kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Ingeniørgeologiske tjenester Fv 469 Hidra landfast mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I BÆRUM KOMMUNE EIENDOM ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise 1000027 Forneburingen Barnehage TILBUDSFORESPØRSEL

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV Konsulenttjenester til prosjektet Ny organisering av Statens vegvesen

AVTALE OM LEVERING AV Konsulenttjenester til prosjektet Ny organisering av Statens vegvesen Statens vegvesen Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Konsulenttjenester til prosjektet Ny organisering av Statens vegvesen MELLOM [Fyll inn leverandør]

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS Konkurransegrunnlag Del II Kontraktsbestemmelser 28.09. 2016 OHP KR KMG Revisjon Kommentar Dato Utarb. av Kont. av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Kontraktsbestemmelser KVÆFJORD

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Strategi-, veg- og transportavdelingen Rådgiver innen transportanalyse og gjennomføring av transportanalyser for KVU Kryssing av Oslofjorden Dokumentets

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Region øst B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 Generelt... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfellesskap... 2 4 Krav til kvalifikasjoner... 3 4.1 Erfaring... 3 4.1.1 Erfaringer

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I Helleren AS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I LOVPÅLAGT REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSRELATERT BISTAND / RÅDGIVNING for levering til Helleren AS Anskaffelsesnr.

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes KONKURRANSEGRUNNLAG Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes Kirkenes, 16.02.2016 Teknisk drift INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning/Orientering av prosjektet... 2 1.1 Framdrift...

Detaljer

Notodden Kommune, eiendom og utedrift B2-1 Rehabilitering Jernbaneovergang Toreskåsveien

Notodden Kommune, eiendom og utedrift B2-1 Rehabilitering Jernbaneovergang Toreskåsveien Notodden Kommune, eiendom og utedrift B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 0 Generelt...2 1 HMS-egenerklæring...2 2 Skatteattester, attest fra foretaksregisteret...2 3 Arbeidsfelleskap: forpliktelseserklæring...2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø.

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø. Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM KANTINEDRIFT Region nord, kontorsted Vadsø mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region nord Oppdragsgiver

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK REHABILITERING AV FASADE mellom FROGN KOMMUNE Som oppdragsgiver, Foretaksnummer: NO xxx xxx xxx MVA Postboks 10 1410 Drøbak Tlf.nr.: 64 90 60 e-post: arne.krokeide@frogn.kommune.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser

Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser Dokumentets dato: 15.10.2013 Saksnummer: [2011021865] Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. Byggeledelse

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. Byggeledelse TEKNISK AVDELING Vedlegg 3 Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester Byggeledelse 2013/7155 2013-7115 Side 1 av 7 Avtaledokument Mellom Universitetet i Oslo, Teknisk avdeling (org.nr. : 971 035

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy mellom Leverandør og Oppdragsgiver Dokumentets dato: 07.02.2012

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer