Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 1

2 KAPITTEL A PROSJEKTINFORMASJON Mal 13. november 2013 KAPITTEL A 0 FORSIDE OG INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD KAPITTEL A 0 FORSIDE OG INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL A 1 DOKUMENTLISTE... 3 KAPITTEL A 2 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE... 4 KAPITTEL A 3 ORIENTERING OM OPPDRAGET ARBEIDETS ART OG OMFANG TIDSPUNKT FOR IGANGSETTELSE - TIDSFRISTER AVVIK I KONTRAKTENS RAMMEBETINGELSER ANDRE OPPDRAGSGIVERE, SIDERÅDGIVERE ELLER LEVERANDØRER SPESIELLE FORHOLD... 5 All veiledningstekst merket med grått og skrevet i kursivt fjernes når grunnlaget er ferdig utformet. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 2

3 KAPITTEL A PROSJEKTINFORMASJON KAPITTEL A 1 DOKUMENTLISTE Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget Dokument Dato Antall vedl. eks. 1 Konkurransegrunnlag Kapittel A-E Kapitlene A-E kan evt deles i flere dokumenter Kunngjøring som gjengitt i Doffin (evt. Norsk Lysingsblad) 0 Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 3

4 KAPITTEL A PROSJEKTINFORMASJON KAPITTEL A 2 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE Statens vegvesen Region inviterer til tilbudskonkurranse på Det ønskes tilbud fra tilbydere med det faglige og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, foa). Følgende legges til grunn: - Type anskaffelse: Tjeneste - Over terskelverdi Under terskelverdi - Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. Det vil ikke bli avholdt tilbudskonferanse Tilbudskonferanse vil finne sted kl med møtested Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning Tilbudsåpning vil finne sted kl adresse Tilbudsfrist utløper kl Tilbud skal leveres til Statens vegvesen Region Innleveringssted (kontoradresse): Postadresse: Tilbudet skal leveres i lukket forsendelse merket "Tilbud - (kontraktsnavn) - (saksnummer)". Vedståelsesfristen utløper den: Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget rettes til: Navn og funksjon: Adresse: Telefon: Telefaks: E-post : Statens vegvesen Region den.. Underskrift Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 4

5 KAPITTEL A PROSJEKTINFORMASJON KAPITTEL A 3 ORIENTERING OM OPPDRAGET 1. Arbeidets art og omfang Prosjektnummer: Parsell/Prosjektnavn: Gi kortfattet beskrivelse av kontraktsarbeidet som grunnlag for en økonomisk og tidsmessig vurdering av arbeidsomfang. Gi opplysninger om tiltransporterte kontrakter som leverandøren skal overta. (Kort orientering, detaljer i D-kap.) Detaljert beskrivelse fremgår av kap. D 2. Tidspunkt for igangsettelse - tidsfrister Oppgi tidligste tidspunkt for igangsetting og frist for ferdigstillelse samt eventuelle nødvendige delfrister. Følgende tekst skal benyttes: Arbeidet kan settes i gang: når avtale er inngått etter (dato) Kopi av forsikringsbevis skal være levert byggherren før arbeidet igangsettes. Frist for ferdigstillelse er: Følgende delfrister gjelder: 3. Avvik i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Leverandøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 4. Andre oppdragsgivere, siderådgivere eller leverandører Gi kort redegjørelse om annet planarbeid i området, hvem som er oppdragsgiver/leverandør, arbeidets omfang og varighet og eventuell innvirkning på det aktuelle kontraktarbeidet 5. Spesielle forhold Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 5

6 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV INNHOLD KAPITTEL B1 KONKURRANSEREGLER ALMINNELIGE KONKURRANSEREGLER SPESIELLE BESTEMMELSER FOR STATENS VEGVESEN Endelig frist for mottak av tilbud 8-1 (1) c/ 17-1(1)b Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget 8-2 / Kostnader for utarbeidelse av tilbud Tilbudets utforming, 11-2 / Tilbudsåpning, 11-7 / Tilbakemelding om vurdering av tilbyderes kvalifikasjoner og om hvem som skal tildeles kontrakt Avslutning av konkurransen, 13/ Oppdragsgiver riks- og fylkesveg. Klage til KOFA KAPITTEL B2 KRAV TIL TILBYDERS KVALIFIKASJONER OG KRAV TIL DOKUMENTASJON AV TILBYDERS KVALIFIKASJONER KRAV TIL KVALIFIKASJONER KRAV TIL DOKUMENTASJON AV KVALIFIKASJONER OG HMS... 4 Krav om skatteattest, 8-7 / 17-4, jf Krav om HMS egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf KAPITTEL B3 KRAV TIL TILBUD OG SPESIELLE KONKURRANSEREGLER LEVERING AV TILBUD ALTERNATIVE TILBUD, FOA SPRÅKKRAV UTLEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG GRUNNLAG FOR TILDELING AV KONTRAKT FOA Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 1

7 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV KAPITTEL B1 KONKURRANSEREGLER 1. Alminnelige konkurranseregler Lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, foa) gjelder. 2. Spesielle bestemmelser for Statens vegvesen Følgende tekster gjelder som tillegg til de korresponderende bestemmelsene i foa. 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud 8-1 (1) c/ 17-1(1)b2 Tilbud er rettidig levert dersom det er kommet fram til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp. 2.2 Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget 8-2 / 17-2 Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måten arbeidet tenkes gjennomført på. Tilbyderen kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på. Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette. I tilbudet skal det tas hensyn til alle utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. Melding om endring skal sendes av byggherren i rimelig tid, og senest 1 uke, før tilbudsfristens utløp. 2.3 Kostnader for utarbeidelse av tilbud Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av tilbyder. 2.4 Tilbudets utforming, 11-2 / 20-2 Tilbud skal gis på tilbudsskjema (E5), vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, evt. supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Telefaks eller annen form for automatisk/elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud. Tilbudet skal utformes i henhold til den disposisjon som er angitt i konkurransegrunnlaget, med vedlegg og dokumentasjon i det omfang og med slik rekkefølge som beskrevet i skjema E1. Dersom tilbudet avviker fra dette i så stor grad at sammenligning av tilbud vanskeliggjøres, vil tilbudet bli avvist. Timeprisene (se kap. E4) skal inkludere alle tilbyderens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. (Hver enkelt timesats for mannskap og evt. evt. utstyr skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats ). Manglende etterlevelse av dette kravet kan medføre avvisning, jf foa og Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 2

8 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV 2.5 Tilbudsåpning, 11-7 / 20-7 Det arrangeres ikke offentlig tilbudsåpning. Offentlig tilbudsåpning skjer i møte som ledes av byggherren eller hans representant. Samtlige tilbydere har adgang til møtet. Fra hvert tilbud som åpnes, oppleses tilbyderens navn, tilbudets totalsum og eventuell tilbudt leveringstid. Det føres møteprotokoll hvor de samme data innføres. Avskrift av den fullstendige protokoll sendes samtlige tilbydere innen 6 dager etter tilbudsåpningen. Dersom kontrollregning gir større endringer av tilbudssummen, kan også den korrigerte protokoll sendes ut. 2.6 Tilbakemelding om vurdering av tilbyderes kvalifikasjoner og om hvem som skal tildeles kontrakt. Når byggherren har foretatt vurdering av tilbydernes kvalifikasjoner etter kap. B3 vil byggherren så snart som mulig etter at anbudskonkurransen er avgjort, gi tilbakemelding til den enkelte tilbyder om hvordan han er vurdert. Alle tilbydere vil få tilsendt en begrunnet beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt og med en angitt frist til å klage. 2.7 Avslutning av konkurransen, 13/ 22 Innsendte tilbud vil ikke bli returnert. 2.8 Oppdragsgiver riks- og fylkesveg. Klage til KOFA. For klage som gjelder riksveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er Vegdirektoratet rett klageinstans. For klage som gjelder fylkesveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er aktuell fylkeskommune rett klageinstans. I en kontrakt som omfatter både riksveg og fylkesveg, evt. fylkesveger i flere fylkeskommuner, vil både Vegdirektoratet i riksvegsammenheng og aktuelle fylkeskommuner i fylkesvegsammenheng være rett klageinstans. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 3

9 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV KAPITTEL B2 KRAV TIL TILBYDERS KVALIFIKASJONER OG KRAV TIL DOKUMENTASJON AV TILBYDERS KVALIFIKASJONER 1. Krav til kvalifikasjoner Generelt kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha nødvendig soliditet, kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt. I spesielle tilfelle, og når kontrakten krever det, kan det stilles andre kvalifikasjonskrav. Krav til spesialkompetanse, autorisasjoner etc. skal spesifiseres nærmere. Tilbyder som ikke tilfredsstiller følgende kriterier fra byggherren vil bli avvist, jf. foa 8-4 og Tilbyders økonomi Tilbyder skal ha det økonomiske grunnlag som er nødvendig for å kunne oppfylle kontraktens forpliktelser. Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv. Jf. kap. E2., skjema E2.1. Tilbyderens kompetanse Tilbyder skal ha det faglige grunnlag som er nødvendig for å kunne oppfylle denne kontraktens forpliktelser. Det kreves at firmaet har den tekniske og faglige kompetanse som trengs for oppdraget. Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad. Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. Dersom tilbyderen skal bygge på andre foretaks kapasitet (underleverandører) for å kunne oppfylle kvalifikasjonskravene på finansiell/økonomisk stilling eller tekniske/faglige kvalifikasjoner, kreves det at det foreligger en forpliktelseserklæring fra underleverandør, jf. FOA 17-8/19-9. Det vil bli gjort en samlet vurdering for de krav som er stilt under dette kriteriet. Opplysningene blir skjønnsmessig vurdert. 2. Krav til dokumentasjon av kvalifikasjoner og HMS Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Dersom det er gitt opplysninger som er grovt feilaktige, kan dette medføre avvisning, jf. forskrift om offentlige anskaffelser (foa) (2)g og (2)g. Vi gjør oppmerksom på at byggherren kan innhente opplysninger fra Brønnøysund-registrene og fra oppgitte referanser. Dokumentasjon av tilbyders økonomi og HMS Soliditet, kompetanse og erfaring skal dokumenteres. Opplysninger om tilbyderen skal gis på svarskjema i kap. E2. Krav om skatteattest, 8-7 / 17-4, jf 3-3 Samtlige norske tilbydere skal framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i henhold til foa 8-7 / Tilsvarende skal samtlige utenlandske tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. foa 8-7 / gjelder Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 4

10 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV tilsvarende. Dersom tilbyderens hjemstat ikke utsteder slike attester, kan de erstattes av en erklæring fra en retts- eller forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat. Skatteattester for merverdiavgift og skatt som følger tilbudet skal ikke være eldre enn 6 måneder. Jf. foa 8-7, evt , merkes E 2-1. Det skal følge med en norsk oversettelse av alle slike attester og/eller erklæringer. Krav om HMS egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf 3-4 Tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring i henhold til foa 8-8 / 17-15, jf 3-4. Erklæringen skal være utformet på norsk. Med tilbud skal følge HMS-egenerklæring, jf. foa 8-8 (1), evt (1) og dens vedlegg 2, på skjema E2-2 i henhold til kap. E2 i konkurransegrunnlaget. Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal følge tilbudet. Dokumentasjon av tilbyderens kompetanse Liste over tilbyderens (firmaets) utførte oppdrag med opplysninger om oppdrag tilbyder har hatt i løpet av de siste årene med, med navn på referanser hos oppdragsgiver, skal følge tilbud. Jf. kap. E2 (vedlegges tilbudet i skjema E2). Opplysninger om eventuelle evalueringsskjema fra tidligere utførte konsulentoppdrag som kan være med i grunnlaget for vurderingene, skal også følge tilbudet. Jf. kap. E2, skjema E2-3. Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig nøye med å sannsynliggjøre at firmaet har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og firmaets samlede kompetanse og nøkkelpersoners kompetanse og rolle. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 5

11 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV KAPITTEL B3 KRAV TIL TILBUD OG SPESIELLE KONKURRANSEREGLER 1. Levering av tilbud Tilbud gis på tilbudsskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, eventuelt supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Tilbudet leveres i lukket konvolutt merket "Tilbud xxxxxx" 2. Alternative tilbud, foa 20.4 Dette konkurransegrunnlaget omfatter et helt oppdrag. Det er kun anledning til å gi tilbud på hele oppdraget. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud i tillegg til eller i stedet for det som fremgår av konkurransegrunnlaget. Oppdraget kan deles opp mellom flere tilbydere. 3. Språkkrav Tilbudet med tilhørende dokumenter skal være utformet på norsk. 4. Utlevering av konkurransegrunnlag De som tilbudsinnbydelsen er rettet til, skal få utlevert det antall eksemplarer av konkurransegrunnlaget eller deler av dette som er nødvendig for å gi tilbud. Grunnlagsdata leveres på CD, prosjekthotell eller annet elektronisk middel: Se A1 Dokumentliste for informasjon om hvilke datafiler som leveres med konkurransegrunnlaget. 5. Grunnlag for tildeling av kontrakt foa 22-2 Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, som har lavest konkurransesum for et definert antall timer. Konkurransesum beregnes på følgende måte: Konkurransesum S = T+K1+K2+ K3 der S er Konkurransesum T er tilbudssumk1, K2 og K3 er prissatte verdier av øvrige kriterier Følgende kriterier vil bli vektlagt: T-Tilbudssum Med tilbudssum menes tilbudt pris, korrigert iht regelverk for offentlige anskaffelser, eks. som følge av eventuelle forbehold, regnefeil og avvik fra konkurransegrunnlaget. Verdien av tilbyderens besvarelse på øvrige tildelingskriterier skal være inkludert i tilbudssummen. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 6

12 KAPITTEL B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV I tilbudssummen inngår tilleggsarbeider, basert på vårt anslag på antall tilleggstimer og tilbyderens angitte timepriser for tilleggsarbeidene. Kriteriene K1, K2 og K3 Beskrivelse av løsningsvalg og gjennomføring av oppdraget, samt tilbudt kompetanse vil bli gitt den verdi oppdragsgiver mener den har for resultatet, begrenset av de rammer som er gitt i tabellen nedenfor. K1 - Beskrivelse av gjennomføring av oppdraget (A) Beskrivelse av oppdraget (inntil kr): Herunder vurderes forståelse av oppdraget, kreativitet i metodikk og angrepsmåter. (B) Framdrift, ressurser og kapasitet. (inntil kr): Herunder vurderes planlagte ressurser på viktige aktiviteter fordelt på nøkkelpersoner og andre medarbeidere, samt framdriftsplan. (C) Evne til å legge fram kvalitativt gode løsninger (inntil.kr): Herunder vurderes hvordan tilbyderen vil sikre miljøvennlige, varige, universelle løsninger, som er i tråd med Statens arkitekturstrategi og som er praktiske å gjennomføre i både anleggs- og driftsfasen, jfr. Byggherreforskriftens 17, samt konkret kvalitetssikringsopplegg i det aktuelle prosjekt. K2 - Tilbudt kompetanse for prosjektet (inntil Kompetanse (inntil kr): Herunder vurderes nøkkelpersoners formelle kompetanse og erfaring fra tilsvarende oppdrag og som går ut over de kompetansekrav som er stilt i kap C og D. K3 - Tidligere oppdragsgiveres, herunder Statens vegvesens, erfaringer med tilbudt nøkkelpersonell. (inntil kr): Herunder vurderes hvilken kvalitet som kan forventes basert på evalueringer av de tilbudte personers tidligere utførte oppdrag. Vurdering av personellets nivå gjelder prosjektledelse (overfor oppdragsgivere, andre etater og underkonsulenter), samarbeidsevne, kreativitet, initiativ, engasjement, selvstendighet og beslutningsevne. kr) Maksimalverdi kriterium K1: kr Maksimalverdi kriterium K2: kr Maksimalverdi kriterium K3: kr Maksimal verdi for hvert av kriteriene framgår av følgende tabell. Verdiene er her angitt i prosent av antatt tilbudssum, og skal i konkurransegrunnlaget angis i kroner i tabellen ovenfor. Kommunedelplaner Reguleringsplaner Prosjektering og KVU og forprosjekter 15 % 10 % 5 % Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av planleggingsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 7

13 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER INNHOLD KAPITTEL C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser...2 KAPITTEL C2 Spesielle kontraktsbestemmelser FOR STATENS VEGVESEN FORMÅL OG ANVENDELSE (NS8402 PKT. 1) OPPLYSNINGER GITT I TILBUD MYNDIGHETSKRAV Bruk av innleid arbeidskraft (FOA 3-11, (4)) Anvendt arbeidskraft Lønns- og arbeidsvilkår Rapportering i samsvar med ligningsloven ORGANISERING AV ARBEIDET (NS8402 PKT. 4) OVERDRAGELSE AV AVTALEN(NS8402 PKT. 4.4) SAMARBEID MED OPPDRAGSGIVEREN (NS 8402 PKT. 6.5) PUNKTET ER IKKE I BRUK VARSLING (NS 8402, PKT 4.5) RETTIGHETER TIL PROSJEKTMATERIALE (NS 8402 PKT. 5) FORSIKRING (NS 8402, PKT 6.2) KVALITETSSIKRING (NS 8402 PKT. 6.3) SAMHANDLINGSPROSESS (NS 8402 PKT. 6.5) RAPPORTERING AV ØKONOMI OG FRAMDRIFT (NS 8402 PKT. 8) INFORMASJON, UTTALELSER I MEDIA SPESIELLE KRAV I FREMDRIFTSPLANEN (NS8402, PKT. 8.1) FORSINKELSE, DAGMULKT (NS8402 PKT 9) PRISEN FOR OPPDRAGET, UTGIFTER OG PRISREGULERING (NS ) FAKTURERING OG BETALING (NS 8402 PKT. 14) PUNKTET ER IKKE I BRUK TVISTER (NS 8402 PKT. 14 OG 17) TILLATELSER, LØYVER OG DISPENSASJONER REGISTRERING I DATASYSTEM HMS- GENERELT SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ YTRE MILJØ YM EVALUERING KAPITTEL C3 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR DENNE KONTRAKT SPRÅKKRAV OPPFØLGINGSMØTER KAPITTEL C4 Avtaledokument Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 1

14 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER KAPITTEL C1 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER For denne kontrakt gjelder NS 8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 2

15 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER KAPITTEL C2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR STATENS VEGVESEN 1. Formål og anvendelse (NS8402 pkt. 1) Disse bestemmelsene gjelder for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. 2. Opplysninger gitt i tilbud Opplysninger gitt av rådgiveren i tilbudet og som er grunnlag for oppdragsgivers vurdering av kvalifikasjoner grunnlag for oppdragsgivers vurdering av tilbudet iht fastsatte tildelingskriterier, er forpliktende for rådgiveren. Dette innebærer bl.a. at det i gjennomføringsfasen forutsettes benyttet personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse og at disse har de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges rådgiverens opplysninger iht fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 3. Myndighetskrav 3.1 Bruk av innleid arbeidskraft (FOA 3-11, (4)) Arbeidet skal utføres av rådgiveren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underleverandør og deres ansatte, eller ved bruk av innleid arbeidskraft. Kap. C3, pkt. 1 gjelder også for innleid arbeidskraft. 3.2 Anvendt arbeidskraft Rådgiveren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Alle avtaler med underleverandører som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underleveranse som anvendt i denne kontrakten. Oppdragsgiveren kan kreve dagmulkt dersom rådgiveren selv eller noen av hans underrådgivere anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra oppdragsgiveren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kroner pr hverdag forholdet vedvarer. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og rådgiveren ikke har rettet forholdet innen fristens utløp, kan oppdragsgiveren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir oppdragsgiveren anledning til å utelukke rådgiveren og eventuelt underrådgivere fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen for inntil ett år. 3.3 Lønns- og arbeidsvilkår Rådgiveren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underrådgivers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 3

16 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal rådgiveren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal rådgiveren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Oppdragsgiveren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med rådgiveren og skal gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter rådgiveren på forespørsel å gi oppdragsgiveren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper og timelister, samt dokumentasjon på ordnede boforhold for dem. I tillegg kan oppdragsgiveren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Oppdragsgiverens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underrådgivere, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 3.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven 6-10 Rådgiveren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor oppdragsgiveren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til oppdragsgiveren, på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. For underrådgivere i alle ledd skal rådgiveren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller under rådgiverens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor oppdragsgiveren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. Rådgiveren forplikter seg til å holde oppdragsgiveren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av rådgiverens eller noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter. Oppdragsgiveren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. NS 8401 pkt Oppdragsgiverens tilbakeholdsrett. 4. Organisering av arbeidet (NS8402 pkt. 4) Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten betegnes prosjektleder. Vedkommende skal være ansatt hos rådgiveren. Prosjektleder hos rådgiveren skal koordinere og lede gjennomføringen av oppdraget. Vedkommende skal se til at oppdragsgivers interesser og oppdragets formål blir tatt vare på i det løpende arbeidet med planen. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 4

17 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER Foruten det som er beskrevet, skal prosjektlederen: Lede arbeidet innenfor avtalte rammer Formidle nødvendig kommunikasjon mellom oppdragsgiver og prosjekterende, herunder bistand til avklaring av forhold vedrørende offentlige godkjenninger, framdrift, økonomi, materialbruk, kvalitetsnivå m.v. Være initiativtaker og pådriver i å foreslå og å lage alternative løsninger, materialvalg o.l. for vurdering og avgjørelse hos oppdragsgiveren. Rapportere til oppdragsgiver om teknisk, økonomisk og framdriftsmessig utvikling Samarbeide med oppdragsgiver, andre prosjekterende og andre etater. Bistå oppdragsgiveren ved kontakt med eventuelle utenforstående brukergrupper og grunneiere. Rådgiveren er ansvarlig for at oppdraget blir utført av de personene som er navngitt og med grad av deltakelse slik det fremkommer i tilbudet. Dersom en angitt person slutter i sin stilling hos rådgiveren, sykemeldes eller tar ut permisjon i løpet av kontraktsperioden, plikter rådgiveren straks å erstatte vedkommende med en annen med samme faglige kompetanse. Rådgiveren skal informere oppdragsgiveren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. Nødvendig opplæring av ny person, som kreves for at skiftet ikke skal innebære kvalitetsforringelse av tjenesten eller forsinkelse i henhold til avtalte fremdriftsplaner, bekostes av rådgiveren og belastes ikke oppdragsgiver. Med opplæring forstås også den tid som går med til å sette seg inn i arbeidet. Rådgiveren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. Oppdragsgiveren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte rådgiveren å benytte angitte personer i de aktuelle funksjonene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av leverandøren. 5. Overdragelse av avtalen(ns8402 pkt. 4.4) Rådgiveren kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen uten godkjennelse fra oppdragsgiver. 6. Samarbeid med oppdragsgiveren (NS 8402 pkt. 6.5) Bestemmelsene i NS8402 pkt. 6.5 første avsnitt gjelder ikke. 7. Punktet er ikke i bruk. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 5

18 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER 8. Varsling (NS 8402, pkt 4.5) NS8402 pkt. 4.5 gjelder ikke. Dersom ikke annet er avtalt, skal varsler og krav gis skriftlig og skal inneholde entydig merking, dato og underskrift. 9. Rettigheter til prosjektmateriale (NS 8402 pkt. 5) Alt materiale utarbeidet gjennom oppdraget er oppdragsgiverens eiendom. Dette inkluderer også data fra felt- og laboratoriearbeid, mellomregninger, beregningsforutsetninger, parametervalg, begrunnelser, mv. som leder fram til resultatet, samt dimensjonerende data og anbefalinger. Oppdragsgiveren står fritt til å bruke materialet i egne prosjekter og eventuelt gjøre det offentlig tilgjengelig. Oppdragsgiveren står fritt til å bruke materiale produsert av andre, og som blir innsamlet av rådgiveren som del av oppdraget. Oppdragsgiveren står fritt til å bruke prosjektmateriale som ikke er utarbeidet gjennom oppdraget, men som rådgiveren selv har framskaffet og tilbudt gjennom oppdraget. Ved en eventuell offentliggjøring av dette materialet skal oppdragsgiveren påse at rådgiveren blir navngitt. Rådgiveren har ikke rett til å benytte materiale og opplysninger han får i forbindelse med oppdraget til arbeid for andre uten samtykke fra oppdragsgiveren, og det skal heller ikke overlates til andre uten slikt samtykke. Oppdragsgiveren kan ikke kreve kopi av programvare fra rådgiveren med mindre det er gjort egen avtale om dette, eller programvaren er utviklet spesielt for prosjektet. 10. Forsikring (NS 8402, pkt 6.2) Rådgiveren skal levere oppdragsgiveren kopi av forsikringsbevis før arbeidenes start og ikke senere enn 14 dager etter at kontrakt er inngått. Oppdragsgiveren skal ha kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 11. Kvalitetssikring (NS 8402 pkt. 6.3) Det blir stilt krav om at det skal lages kvalitetsplan og kontrollplaner for oppdraget. Som en del av kvalitetsplanen skal det inngå en tidsplan som viser hvordan rådgiveren har planlagt å gå fram for å holde de fristene som er oppgitt i konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiveren skal godkjenne kvalitets- og kontrollplanene. Oppdragsgiveren skal ha 14dager til godkjenningsprosedyren. Alt materiale som leveres til oppdragsgiveren, også underveis i prosessen, skal være kvalitetssikret. Det endelige produktet skal i tillegg være dokumentert kvalitetssikret. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av rådgiverens kvalitetsdokumentasjon. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 6

19 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER Rådgiveren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter siste tegningsrevisjon/dokumentrevisjon. Dersom oppdragsgiveren ønsker det, skal rådgiveren medvirke til at det blir gjennomført kvalitetsrevisjon av oppdraget. Alt nødvendig materiale for å gjennomføre revisjonen skal stilles til disposisjon, og de medarbeiderne som det er ønske om å intervjue, skal være tilgjengelige. Rådgiveren vil få dekket sine kostnader i forbindelse med revisjonen. 12. Samhandlingsprosess (NS 8402 pkt. 6.5) For å oppnå felles kontraktsforståelse, felles målsetting og omforente samhandlingsprosedyrer, skal det avholdes oppstartmøte og gjennomføres en samhandlingsprosess. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Samhandlingsprosessen skal hovedsakelig gjennomføres før arbeidene igangsettes. Samhandlingsprosessen skal som minimum omfatte: Oppstartsmøte for at partene kan bli kjent med hverandre og med prosjektet Utvikling av felles mål for prosjektet Utvikling av felles kontraktsforståelse Utvikling av samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene Utarbeiding av prosedyrer for involvering av alle aktører (inkludert underleverandører, m. fl.) Gjennomgåelse av rådgiverens rutiner for egen aksept av underleverandør Avklaring av organisering, roller og ansvar Avklaring av prosedyrer for konfliktløsning Avklaring av prosedyrer for kvalitetssikring og bistand til sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM)-plan Avklaring av rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc. Gjennomgang av arbeidsoperasjoner, felles forståelse for omfang, krav og oppgjør Utvikling av åpen kommunikasjon med åpenhjertige og gjensidige tilbakemeldinger Gjennomgang og optimalisering av fremdrift Analyse og fastsettelse av konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget. Underleverandører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen gjennomføres, skal delta i denne. For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av kontraktsarbeidene, utarbeider oppdragsgiveren skriftlig oppsummering som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt. Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 7

20 KAPITTEL C KONTRAKTSBESTEMMELSER valgte underleverandører og innleide arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene. For denne kontrakten er det avsatt timer. 13. Rapportering av økonomi og framdrift (NS 8402 pkt. 8) En gang pr. måned skal følgende opplysningene leveres oppdragsgiver: Samlet oversikt over personell med planlagt brukte og brukte timer. Framdriftsrapport skal legges ved fakturaen. Denne må vise: Påløpt hittil i år, hittil i prosjektet og påløpt denne måned, samt oversikt over status på tillegg og endringsavtaler. Prognose for gjenstående arbeid. 14. Informasjon, uttalelser i media Oppdragsgiveren skal ta hånd om nødvendig kontakt med media og andre offentlige og private interesseorganisasjoner. Spørsmål som rådgiveren får fra media, grunneiere, enkeltpersoner og interesseorganisasjoner, skal vises videre til oppdragsgiveren. Rådgiveren har ikke anledning til å benytte prosjektet i forbindelse med foredrag eller liknende, annonsering eller annen reklame uten godkjenning fra oppdragsgiveren. Rådgiveren kan bare opptre på oppdragsgiverens vegne etter spesiell avtale om dette. 15. Spesielle krav i fremdriftsplanen (NS8402, pkt. 8.1) Rådgiveren skal levere detaljert fremdriftsplan i forkant av samhandlingsmøte og senest en uke før arbeidene starter. Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise rådgiverens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Fremdriftsplanen skal ivareta at oppdragsgiverens forpliktelser ovenfor entreprenør ivaretas. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres oppdragsgiveren innen 15. hver måned fra og med første kalendermåned etter oppstart. Rådgiveren foreslår og oppdragsgiveren bestemmer detaljeringsgrad. 16. Forsinkelse, dagmulkt (NS8402 pkt 9) Rådgiveren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren dersom avtalte frister ikke kan holdes. Årsaken til forsinkelsen skal angis. Frister er angitt i kapittel A3 pkt. 2. Akseptert fristforlengelse i forhold til én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen fristforlengelse i forhold til senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av rådgiverens krav om fristforlengelse og oppdragsgiverens aksept. Region:Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekt: Klikk her for å skrive inn tekst. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid basert på NS 8402:2010 Maldokumentversjon Side 8

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401 Innhold: Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag basert på NS 8401 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Mal for endringsforespørsel/endringsavtale

Detaljer

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Forside med logo og referanse Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Invitasjon Deres firma inviteres til å gi tilbud på skogbruksplanlegging i. (område)... Kommune imøteser deres tilbud innen tilbudsfristen.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Høringsfrist:

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Forord Dette dokumentet gir veiledning for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter. Det vil erfaringsmessig

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer