Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2012-2015"

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Hammerfest kommune

2

3 INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD INNLEDNING HOVEDOVERSIKT DRIFT DETALJOVERSIKT INVESTERING FINANSIERING SKATT, RAMMETILSKUDD OG ANDRE STATLIGE TILSKUDD RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE LÅNEPORTEFØLJE PR.31/ SENTRALADMINISTRASJON ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID OG AVVIK QM MÅL NAV ØKONOMI MÅL OVERTID BARN OG UNGE ØKONOMI MÅL OVERTID OG AVVIK QM HELSE OG OMSORG ØKONOMI MÅL OVERTID OG AVVIK QM KULTUR OG SAMFUNN ØKONOMI MÅL OVERTID OG AVVIK QM SAMMENDRAG SEKTORENE ØKONOMI SYKEFRAVÆR OVERTID OG AVVIK QM

4 4 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 2 INNLEDNING Kvartalsresultatet for 1 kvartal 2013 viser et netto driftsresultat som er om lag 7,4 mill mot kr.0,7 mill i 1.kvartal 2012 Skatteinngangen er fortsatt under budsjett, men er vesentlig bedre enn i Dersom vi får samme utviklingen i løpet av 2013 som vi hadde i 2012 vil vi få inn om lag 10 mill mer i skatt og ramme enn vi har budsjettert med. Usikkerheten er imidlertid stor. Totalt alle sektorer R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 Sentraladministrasjon NAV Barn og unge Helse og omsorg Kultur og samfunn Totalt

5 HOVEDOVERSIKT DRIFT 5 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

6 6 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 4 DETALJOVERSIKT INVESTERING Prosjekt R:2013 B:2013 Benytte 1150 FELLESKOSTNADER ,94 % 1350 IT-AVDELINGEN ,20 % 1541 UTBYGGINGSAVTALER ,00 % 3705 INVENTAR OG UTSTYR HELSE OG OMSORG ,00 % 4650 KULTURSKOLEN ,45 % 5220 SIKRING AV GAMLE MURER MOT BEBYGGELSE OG VEI ,00 % 5232 MASKINER TIL VEIVEDLIKEHOLD ,02 % 5235 OPPRUSTNING SENTRUMSGATER VEG OG GATELYS MASSEDEPONI NY VEIBELYSNING ,00 % 5245 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK ,21 % 5300 VANNVERK ,78 % 5310 AVLØP ,22 % 5340 HOVEDPLAN VEG ,19 % 5653 PARKANLEGG/LEKEPLASSER ,00 % 6049 MELLOMVANNET BOLIGFELT INDUSTRIAREALER ,59 % 6058 INDUSTRIOMRÅDET RYPKUBBEN ,17 % 6070 SNESKJERMER/SKREDFORBYGNINGER ,28 % 6102 EGENKAPITAL RULLESTOLHEIS BREIDABLIKKHALLEN ,00 % 6115 EGENKAPITAL BAKSALEN SKOLE ,00 % 6130 KLASSEROMSINVENTAR SKOLE ,00 % 6200 EGENKAPITAL TOMTEKOSTNADER BARNEHAGE ,00 % 6255 EGENKAPITAL HÅJA BARNEHAGE ,00 % 6305 EGENKAPITAL - KIRKEGATA ,00 % 6310 EGENKAPITAL FORTAUSVARME KOMMUNALE BYGG ,00 % 6500 EGENKAPITAL ISBJØRNHALLEN STRANDPROMENADE ,28 % 6781 SJØGATA/RÅDHUSPLASSEN GATEBRUKSPLAN ,00 % 9210 KJØP / SALG AV AKSJER OG ANDELER Totalt ,62 % Alle investeringer i bygg ble fra og med 2011 foretatt av Hammerfest eiendom KF. Ubrukte lånemidler 2012 er ikke tatt hensyn til her. Budsjett 2013 vi derfor bli endret etter at sak ubrukte lånemidler er behandlet.

7 FINANSIERING 7 5 FINANSIERING 5.1 SKATT, RAMMETILSKUDD OG ANDRE STATLIGE TILSKUDD R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 Skatt på inntekt og formue Skatt på faste eiendom Statlige rammetilskudd Øvrige generelle statstilskudd Generelle statstilskudd flyktninger Totalt Skatt på inntekt og formue. Her er oppgjøret i november avgjørende for hvordan resultatet for året blir. I 2012 hadde vi et positivt avvik i forhold til periodisert budsjett for november, noe som førte til at vi kom ut positivt året under et. Per mars 2013 ligger vi 9,61 % foran inntektene for Dersom dette fortsetter ut året vi skatteinntektene for 2013 bli på om lag 261 mill noe som er 8,4 mill bedre enn budsjettert i Her er det imidlertid stor usikkerhet om tallene, og vi kan ikke konkludere før i november. Rammetilskudd Rammetilskuddet er om lag 1,7 % høyere enn i Dersom dette holder ut året vil rammetilskuddet bli om lag 1,7 mill høyere enn budsjettert. Tallene ovenfor er usikre, men det virker som om inntektene vil bli noe høyere på disse 2 postene året under et. Skatt på fast eiendom Her kan det se ut som om vi vil få en liten svikt i inntektene. Om lag 0,9 1 mill for året under ett. 5.2 RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 Renteutgifter, provisjoner o.a Andre renteutgifter Avdragsutgifter Utlån Utlån andre formål Finanskostnader Renter Renter av bankinnskudd Renter tilhørende fonds Utlånsrente Utlånsrente boligfond Utbytte fra selskaper Motatte avdrag på utlån/salg aksjer Finnansinntekter eksterne finanstransaksjoner Både innlånsrentene og utlånsrentene (Startlån) er noe lavere enn budsjettert. Skyldes et lavere rentenivå enn det vi har budsjettert med.

8 8 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 5.3 LÅNEPORTEFØLJE PR.31/ Långiver Lånenummer Restlån Rente Forfall fastr. Kommunalbanken ,25 % Kommunalbanken ,01 % Kommunalbanken ,01 % Kommunalbanken ,01 % KLP Kreditt AS ,94 % DNB Markeds NO ,96 % Totalt eks startlån Startlån Husbanken ,09 % Husbanken ,70 % Husbanken ,50 % Husbanken ,09 % Husbanken ,09 % Husbanken ,09 % Husbanken ,09 % Husbanken ,09 % Husbanken ,09 % Husbanken ,38 % Husbanken ,18 % Totale startlån Totale lån Rentebytteavtaler Nordea ,71 % Nordea ,09 % Sparebanken Nord Norge ,59 % Totale rentebytteavtaler Totale lån Fastrentelån Andel fastrentelån 68,89 % Kommunens likvide midler er i sin helhet plassert som bankinnskudd. I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 20 og 50 % av kommunens lån være i fast rente. Etter overførselen av lån til Hammerfest eiendom KF er kommunen over denne grensen, men tar vi med de kommunale KF er vil vi samlet sett være innenfor grensen. Det er i dag et historisk lavt nivå på de lange rentene, og det bør vurderes å øke fastrentedelen noe.

9 SENTRALADMINISTRASJON 9 6 SENTRALADMINISTRASJON 6.1 ØKONOMI Sentraladministrasjon R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER STRATEGISK LEDELSE SERVICE OG INTERN UTVIKLING ØKONOMIAVDELINGEN IT - AVDELINGEN PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN PLAN- OG UTVIIKLINGSAVDELINGEN Totalt Sentraladministrasjon R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Beskrivelse av avvik, årsak til avvik, eventuelle tiltak og vurdering av den økonomiske situasjonen ved årets slutt. Sentraladministrasjonen har i perioden ett samlet mindre forbruk på 2,7 mill. Regnskapet for området Folkevalgte styrings- og kontrollorganer som helhet viser et lite merforbruk som skyldes at delbetaling til revisjonen er foretatt, men at periodisering av utgiftene ikke er helt i tråd med dette. Området totalt vil balanseres ila året. Det er et mindreforbruk på ansvarsområdet strategisk ledelse. Her ligger avsatte vedlikeholdsmidler og reserver, og området ligger an til et positivt budsjettavvik også pr Mindreforbruk på området Service og intern utvikling er i hovedsak er knyttet lønns- og pensjonskostnader pga vakanse i stillinger. Servicekontoret har merforbruk i perioden for utgifter til IKAF, interkommunalt arkiv. Her er det ikke et reelt budsjett. Avtalene løper, og de faktiske kostnadene må betales. Forventet avvik på denne posten vil bli ca ved årets slutt. Ansvarsområdet totalt sett ligger an til å få et positivt budsjettavvik ved utgangen av året. IT avdelingens negative avvik skyldes at betaling for lisenser allerede er foretatt, men periodiseringen av budsjettet ikke er helt i tråd med dette. Avdelingen har ikke hatt besatt alle stillingene før og har dermed et mindreforbruk på lønnsmidler. Området totalt vil balanseres ila året. Lønn og personalavdelingens avvik på 2,2 mill skyldes reserver til pensjon samt at avsatte midler til årets

10 10 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE lønnsoppgjør som vil bli budsjettregulert og fordelt ut på virksomhetene senere i år. Alle lærlingeplasser er ikke besatt i vår som også gir et underforbruk, men det ser ut til at alle vil være i bruk fra høsten. For resten av året vil avdelingen gå som budsjettert og balanseres pr Plan og utviklingsavdelingen totalt sett har et positivt avvik på kr ,- pr. 1. kvartal De viktigste elementene på positiv side er mindreforbruk på næringsavdelingens områder, og merinntekt på festeavgifter/leieinntekter for kommunal grunn. På negativ side er det et merforbruk i forbindelse med flyplassplanlegging Grøtnes, prosjekt Ren Havn, på planavdelingen, samt mindreinntekt på gebyrer for byggesak/oppmåling. Avvikene skyldes i all hovedsak at det er vanskelig å angi på forhånd når ulike inntekter og utgifter vil bli belastet avdelingens budsjetter, men avdelingen vil holde seg innenfor sine budsjettrammer ved utgangen av året. Økonomiavdelingen ligger omtrent i balanse pr første kvartal og vil sannsynligvis også balanseres ila året. Sentraladministrasjonen vil totalt sett ha et positivt budsjettavvik også pr SYKEFRAVÆR Tall pr. 31/3 Sentraladministrasjon Kvinner Menn 1-3 dager 2,1 % 2,3 % 2,0 % 1,5 % 1,7 % 1,2 % 4-16 dager 1,9 % 2,8 % 2,6 % 2,9 % 2,3 % 3,5 % dager 3,1 % 0,8 % 3,5 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % >= 41 dager 1,3 % 0,2 % 0,1 % 2,7 % 5,2 % 0,0 % Totalt 8,5 % 6,0 % 8,2 % 7,3 % 9,6 % 4,7 % 6.3 OVERTID OG AVVIK QM+ Hele året Tall pr. 31/3 Sentraladministrasjon Overtid (timer) I prosent av total arbeidstid 0,53 % 0,35 % 0,10 % Avviksmeldinger Sendt til saksbehandler Tiltaksbehandles Lukket 28 9 Avvist Antall avvik i QM+: 5 Avvikene er i hovedsak knyttet til kvalitet i arbeidet rundt bruk av saksbehandlingssystemet Ephorte og det arbeides med forbedringer på dette punktet. Antall timer overtid: Sentraladministrasjonen har lite bruk av overtid - dette kvartalet på 31 timer som i det vesentligste er knyttet til ekstraarbeid ved IT-avdelingen som følge av strømbrudd og andre ekstraordinære situasjoner. Sykefraværsprosent: 7,3 % Korttidsfraværet er relativt stabilt, mens langtidsfraværet øker noe. Det er ingenting urovekkende ved fraværet, men sentraladministrasjonen skal likevel ha fokus på dette i arbeidet fremover.

11 SENTRALADMINISTRASJON MÅL MÅLOMRÅDE: BEMANNING OG KOMPETANSE Redusert sykefravær Reduksjon i sykefravær i henhold til IA handlingsplan. Sykefravær Interne statistikker 5,8 % 5,4 % 5,2 % 7,3 % 4,8 % 4,0 % MÅLOMRÅDE: KVALITET Enhetskostnader Kommunebarometer - Enhetskostnader Adm. og styring pr. innbygger (plassering) Antall PC er til elever i skolen I henhold til IKT strategiplan er målet at det skal være 1 PC per 2 elev i ungdomsskolen og 1 PC per 3 elev på barnetrinnet. et innebærer en opptrapping på 120 PC er i en 4 års periode. Antall PC'er til elever i skolen intern statistikk Kvalitet på kommunens nettside Gode kommunale hjemmesider er en viktig ressurs for innbyggere og andre som har behov for tjenester og informasjon fra kommunen og er med på å gi kommunen et godt omdømme. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) foretar årlig en offisiell kvalitetsvurdering av hjemmesidene til de offentlige etatene. I 2011 fikk Hammerfest kommune 4 av totalt 6 mulige stjerner i kvalitetsvurderingen. Vi har som mål at kommunens hjemmesider stadig skal forbedres og at Hammerfest oppnår 6 stjerner ved kvalitetsvurderingen i Kvalitet på kommunens nettside Kåring Norge.no 4,00 5,00 6,00 Redusert saksbehandlingstid i byggesaker Rask og kvalitetsmessig god byggesaksbehandling er en meget viktig faktor for en kommune i positiv utvikling. Det må utarbeides rutiner for eksakt måling av tidsbruken i saksbehandling fra og med For hele perioden må saksbehandlingen, som et minimum, gjennomføres innenfor lovbestemt tid i alle byggesaker. Kommunebarometer - Byggesaker Andel byggesaker med overskredet frist Behandlingstid ett-trinns søknader Behandlingstid enkle tiltak

12 12 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE Andel inngående efakturaer Hammerfest kommune bruker store resurser på mottak og skanning av inngående faktura. Etter at staten har vedtatt et enhetlig format på elektroniske fakturaer (EHF) er antall bedrifter som tilbyr denne tjenesten økende. Vårt mål er at vi innen 2016 skal ha en andel på 80 % av inngående faktura elektronisk. Andel inngående elektroniske fakturaer Intern statistikk 80 % Her er det p.t. vanskelig å ta ut noen statistikk, men det jobbes målbevist på å få inn flere leverandører. De største leverandørene er på plass, og mengden inngående efakturaer er økende. Andel utgående efakturaer For å redusere forbruk av papir og porto, samt effektivisere utsendelsen av faktura fra Hammerfest kommune både til privatpersoner og bedrifter ønsker vi å øke mengden av efaktura. Vårt må er at vi innen 2016 skal ha en andel på 80% av utgående faktura sendt elektronisk. Andel utgående elektroniske faktura efaktura 23 % 26 % 35 % 80 %

13 NAV 13 7 NAV 7.1 ØKONOMI NAV R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Beskrivelse av avvik: Vi har ett avvik på variabel lønn, som skyldes vakanse i en stilling. Nestlederstillingen er ikke blitt besatt. Vi har besatt en prosjektstilling innefor rus/ ettervern som er bevilget etter kap 0763, tilskudd fra fylkesmann. Stillingen ble besatt 4 februar 2013 og har en varighet på 3 år. Er usikker på om dette er tatt med i periodisert budsjett for Har ett avvik på fast lønn på kr Avviket på tjeneste 2810, økonomisk sosialhjelp skyldes i hovedsak overforbruk av sosialhjelp til flyktinger. I tillegg opplever vi en økning i antall nye unge brukere. Vi har etablert rutiner for å fange disse opp i henhold til arbeid og aktivitet. Boligsituasjonen i Hammerfest er også medvirkende årsak til økte utbetalinger. Pga de høye utleieprisene har mange problemer med å betjene disse, samt i de saker hvor vi er inne blir kostnadene store. Sykefravær: Vi har ikke langtidsfravær, men har hatt ett høyt egenmeldt fravær siste kvartal, over 15 %. Hva gjøres for å lukke eventuelle avvik: Vi er så vidt startet med å jobbe etter NAV oppfølgings standard som skal sikre at alle brukerne får tilbud om arbeid og aktivitet. Vi har nye rutiner vi jobber etter som skal fange opp brukere som mottar sosialhjelp over lang tid. Sykefravær: Her jobber vi med nærværsarbeid i kontoret og vil igangsette en prosess for å bedre arbeidsmiljøet. Vi vil leie inn en organisasjons psykolog til å bistå oss med denne prosessen. Vi vil søke tilskudd via arbeidslivssenteret til dette tiltaket. Hvilke vurderinger gjøres av den økonomiske situasjonen ved årets slutt? Det er vanskelig å forutse forbruk av økonomisk sosialhjelp i løpet av året. Men på bakgrunn av dagens situasjon og det gode arbeidsmarket i Hammerfest arbeider vi mot å holde budsjettet. Utviklingen av boligmarkedet vil være en svært aktuell faktor i om vi klarer å holde budsjettet ut året.

14 14 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 7.2 MÅL Hovedmål : Sikre en helhetlig oppfølging av brukere ved NAV Hammerfest slik at de blir selvforsørget og kommer ut i arbeid og aktivitet MÅLOMRÅDE : KVALITET Nasjonale føringer: Flere i arbeid og aktivitet- færre på stønad Arbeid først og økt kvalitet i brukeroppfølgingen Brukere som har vansker med å skaffe eller beholde arbeid skal prioriteres.den arbeidsrettede brukeroppfølgingen skal ha høy prioritet, og andelen brukere som går til arbeid skal. For å sikre arbeid først, skal NAV-kontoret ha fokus på muligheter for arbeid fra første møte/kontakt med bruker. NAV-kontorene må følge utviklingen i arbeidsmarkedet, og ha beredskap for å møte eventuell økning i permittering og ledighet. Kontorene må også ha beredskap for å møte eventuell økt arbeidsinnvandring. Rett stønad til riktig tid, sikre at brukerne får den livsoppholds ytelse de har krav på til rett tid Sikre at ungdom ikke faller utenfor arbeidslivet og skolegang. Videreføre samarbeide med videregående skole i form av prosjektet «ny giv». Andel arbeidsledige Kommunebarometer (Plassering) Kommunebarometer (Poeng) 2,4 2,5 3,2 3,5 4, MÅLOMRÅDE: BEMANNING OG KOMPETANSE Veiledere som tilsettes ved NAV kontoret skal inneha minimum 3 årig høyskoleutdanning. Det skal gis opplæring/ kompetanseheving i kontoret etter behov. Medarbeidere som ønsker å etter/videreutdanne seg skal gis mulighet til det så langt det lar seg gjøre Fylkesmann og NAV skal i samarbeid tilby opplæringstiltak til NAV kontorene Bemanningen ved kontoret skal til enhver tid følge minste norm for bemanning som er tatt med i budsjettfordelingsmodellen MÅLOMRÅDE: SYKFRAVÆR Tydelig ledelse Nærværsarbeid Sykefraværet skal ikke overstige 6% Sykefravær Interne statistikker 5,5 % 5,5 % 8,5 % 5,0 % 3,5 % Tall pr. 31/3 NAV Kvinner Menn 1-3 dager 2,5 % 3,4 % 5,2 % 3,4 % 2,9 % 4,4 % 4-16 dager 2,0 % 1,6 % 2,8 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % dager 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 5,3 % 5,0 % 8,0 % 8,5 % 8,0 % 9,5 %

15 NAV OVERTID Hele året Tall pr. 31/3 NAV Overtid (timer) I prosent av total arbeidstid 0,30 % 0,00 % 0,00 %

16 16 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE 8 BARN OG UNGE 8.1 ØKONOMI Barn og unge R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 FAGSTAB BARN OG UNGE Fuglenes skole/sfo Baksalen skole/sfo Reindalen skole/sfo Elvetun skole/sfo Fjordtun skole/sfo Breilia skole Forsøl skole/sfo Daltun oppvekstsenter Akkarfjord oppvekstsenter Forebyggende tjenester Rypefjord barnehage Nissenskogen barnehage Mylingen barnehage Reindalen barnehage Elvetun barnehage Breidablikk barnehage Radioen barnehage Forsøl barnehage Håja barnehage Fuglenesfjellet barnehage Totalt Barn og unge R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt Sektor for barn og unge har et samlet mindreforbruk pr 1. kvartal på kr Dette fordeler seg som følger: Fagstab barn- og unge har mindreforbruk på kr hvor en stor del av dette er midler som skal fordeles ut til virksomhetene (eks. lønnsmidler, midler til lærebøker, kurs osv.). Grunnskole/SFO har et samlet mindreforbruk på 396. Dette forklares med et overforbruk på fast lønn med kr 978 som i all hovedsak skyldes merforbruk på Baksalen med kr 316, Elvetun med kr 209 og Breilia med kr 479. I tillegg har også området merforbruk på kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjonen, som i stor

17 BARN OG UNGE 17 grad er knyttet opp mot merforbruk på kontormatriell, skoleskyss og inventar. Det forventes at dette justeres i neste kvartal. Sfo ene har økte satser på foreldrebetaling /kostinntekt og økt antall barn. Dette gir kr i inntektsøkning. Breilia skole har fått inntektsført 780 som gjelder statlig finansiering av 3 ekstra lærerstillinger. Disse skal brukes 2.halvår, men er ikke periodisert korrekt. Barnehagene har et samlet mindre forbruk på kr 14. Nissenskogen barnehage har merforbruk på fast lønn som følge av anglende budsjett til 1 hjemmel. Dette forventes rettet opp med budsjettregulering. Barnehagene har merforbruk på sykevikar/svangerskap, men har samtidig merinntekt på foreldrebetaling som følge av flere barn i barnehagene i perioden. Forebyggende avdeling har et samlet merforbruk på kr 390. Virksomheten har et underforbruk på lønn og pensjon grunnet vakanser, men et overforbrukt på driftsmidler i barnevernet og PPT; PP-tjenesten har ett merforbruk på transportutgifter, men dette vil justeres i løpet av året. Merforbruk på barnevern kr 366 skyldes økte transportutgifter, økte utgifter til juridisk bistand og kjøp av kompetanse fra barnevernkompetanse. Alle virksomhetene med merforbruk vil bli fulgt opp spesielt. Prognose: Dersom virksomhetene innenfor skole-og barnehageområdet med stort merforbruk oppnår planlagte reduksjoner, vil det være mulig å oppnå målet om å holde årets budsjettramme. Imidlertid er det forventet at det blir overskridelser innen barnevern. Dette vil få et spesielt fokus, og en vil komme tilbake til hvordan dette kan dekkes inn. 8.2 MÅL MÅLOMRÅDE KVALITET Behov for spesialundervisning Tidlig innsats gjennom primærforebyggende tiltak, tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole, skal føre til at mindre enn 12 % av elevene på ungdomstrinnet har behov for spesialundervisning. for 2013 er at planer i Tidlig innsats skal være igangsatt og kjent for alle medarbeidere i sektor for Barn og unge i hht implementeringsplan. Behov for spesialundervisning Intern statistikk 20 % 15 % 15 % 15 % 12 % Tidlig innsats-prosjektet pågår, men målbare resultater forventes ikke i Forebyggende tjenester Forebyggende tjenester som arbeider helhetlig i hht vedtatt sammenslåing. for 2013 er en at det oppnås fysisk tilrettelagt samlokalisering i hht planer, og at avvik i barnevernet lukkes. Det arbeides med å finne løsninger for samlokalisering av tjenesten. Miljørettet helsevern Alle barnehager og skoler inkl. lekeplasser, skal være godkjente i hht forskrift om Miljørettet helsevern. for 2013 er at alle avvik tilknyttet Miljørettet helsevern inkludert lekeplassene i barnehager og skoler skal være lukket. Det arbeides med å få lukket de siste avvikene.

18 18 KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL HAMMERFEST KOMMUNE Karakterer i skolen Elevene i Hammerfestskolen skal ha et læringsutbytte som er like godt som landsgjennomsnittet. for 2013: Ved skriftlig eksamen skal 80 % av elevene oppnå samme eller høyere karakter enn standpunktkarakteren. På nasjonale prøver/eksamener skal resultatene være på samme nivå som fylkesgjennomsnittet. Karakterer i skolen Nasjonale prøver - lesing 5.trinn 1,9 1,8 1,8 1,9 Nasjonale prøver - lesing 8.trinn 3,2 2,9 3,0 3,1 Arbeidet med å bedre karakterene i skolen er langsiktig, og ulike tiltak, jfr kvalitetsplan for skole, samt deltagelse i skoleeierprogram, skal bidra til å målrette innsatsen. Frafall i videregående skole Frafall videregående skole Kommunebarometer (siste 3 år) 46,6 % 43,1 % Kommunen er nå med i programmet Ny Giv som direkte skal motivere elever til å fullføre videregående skole. Arbeidet er langsiktig. Mobbing Våre elever skal oppleve at voksne tar ansvar og aktivt griper inn når de oppdager at noen blir fysisk eller psykisk plaget og/eller ekskludert fra fellesskapet. På spørsmål i elevundersøkingen om eleven har blitt mobbet skal snittet ligge under nasjonalt nivå og ikke høyere enn 1,3 (skala 1-5). Mobbing Elevundersøkelse 1,60 1,30 1,30 1,30 Videreføring av gjeldende tiltak skal bidra til at resultatet skal vedvare.

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 Vedlegg: Strategisk analyse. Vedtatt av kommunestyret i juni 2013. Administrasjons innstilling INNHOLD

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Helse og omsorg Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 HELSE OG OMSORG INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HELSE OG OMSORG... 4 LEGETJENESTEN...10

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009 Hammerfest Kommune Årsrapport 2009 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 3 ORGANISASJON... 4 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 5 STYRINGSPERSPEKTIV... 7 5.1 Økonomi... 7 5.2 Medarbeidere... 9 5.3 Likestilling,

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Formannskapets innstilling INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 FORMANNSKAPETS

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2012 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2014

Nøkkeltallsanalyse 2014 Sør-Varanger kommune Nøkkeltallsanalyse 214 KOSTRA tall fra Økonomiavdelinga 25.8.214 Nøkkeltallsanalyse 214, KOSTRA tall fra Innhold 1 Forord... 5 Befolkningsanalyse... 7 1.1 Befolkningsutvikling... 7

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE

ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE ÅRSRAPPORT 2013 Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE Rådmannens forord Malvik kommune er i stadig vekst. Som en konsekvens av dette

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE HURUM ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE 2013 KOMMUNE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 4 2 ØKONOMISK UTVIKLING I 2013... 8 2.1 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT... 8 1.1.1 Sum driftsutgifter/driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer