Kompetent innkjøpermakt nøkkel til innovasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetent innkjøpermakt nøkkel til innovasjon"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 26/2011 Fredag 19. august 1. Kompetent innkjøpermakt nøkkel til innovasjon 2. Høster ros for leverandørdialog 3. For lite skriftlig om konsulentkjøp 4. Ein hemsko for utvikling av velferdsteknologi 5. E-faktura, håndheving og regelverk 6. Rammeavtaler kan sies opp som andre kontrakter 7. Stort potensial for konkurranse på sosialområdet 8. Mange målkonfliktar krev tydeleg avklaring Kompetent innkjøpermakt nøkkel til innovasjon Den kommunale innkjøpermakten må styrkes, utvikles og forvaltes for å fremme innovasjon på leverandørsiden innenfor omsorgssektoren. Dette er ett av de viktige budskapene fra det utvalget som har sett på innovasjon i denne sektoren. Skal kommunene gjøre en god jobb bli en krevende kunde må de kjenne godt til brukernes behov og produktmarkedene. Regelverket for offentlige anskaffelser er i seg selv ikke noe vesentlig hinder for å sette i gang innovasjonsprosesser, heter det. Innstillingen fra utvalget som har sett på innovasjon i omsorgssektoren, NOU 2011: 11- Innovasjon i omsorg, ble overlevert helse- og omsorgsstatsråd Anne-Grete Strøm- Erichsen like før sommeren. Utvalget, som har hatt professor Kåre Hagen som leder, ser store potensialer i å utvikle en norskbasert næring for leveranser til omsorgsfeltet: - I dag preges omsorgfeltet av en altoverskyggende kommunal dominans, hvor samhandlingen med andre næringer skjer i form av et offentlig innkjøp av underleveranser. Særlig på boligsiden utgjør dette en viktig del av tjenesteproduksjonen, samtidig som det kan forventes økte innkjøp av velferdsteknologiske løsninger. Det er viktig at denne innkjøpermakten styrkes, utvikles og forvaltes slik at den også bidrar til å fremme innovasjon på leverandørsiden, heter det i innstillingen. Kraftfulle impulser De på kort sikt mest kraftfulle impulsene for produktutvikling må derfor komme fra kommunenes utøvelse av sin makt som innkjøper, og ved kommunenes interesse for å inngå forsknings-, utviklings- og utprøvingsarbeid med eksterne partnere. Dette forutsetter imidlertid at innkjøpsmakten erkjennes og brukes strategisk, fremholder utvalget. 1

2 Statens næringspolitikk på området må være å skape gunstige rammebetingelser for at kommunene kan utøve en kompetent og innovasjonsfremmende rolle som innkjøper og være en konstruktiv samarbeidspartner i utviklingsprosjekter. En kommunal anskaffelse er et innkjøp på vegne av brukere. Før en kommune kan aksle en rolle som krevende kunde, må den være så godt informert at det som anskaffes med rimelig sikkerhet vil virke etter hensikten. Som innkjøper må kommunen kjenne produktmarkedet. De må vite hva som eksisterer på markedet og hvor dokumentasjon for brukereffekter er å finne. Samhandling før kunngjøring Det er for øvrig utvalgets oppfatning av det er stort behov for kompetanse i å lede og delta i innovasjonsprosesser. Og kundemakt må utøves på en slik måte at når de innkjøpte produkter implementeres i egen tjenesteyting, så skjer det samtidig en utvikling av selve tjenesteytingen. Dette betyr i praksis at det må samhandles med potensielle leverandører i en fase forut for kunngjøring av selve innkjøpskriteriene. Utvalget mener at gjeldende lovverk for offentlige anskaffelser, og det rom som er for offentlige forsknings- og utviklingskontrakter, ikke trenger å utgjøre noe vesentlig hinder for innovasjonsprosesser som drives av samarbeid mellom en offentlig og en privat partner. Etter utvalgets oppfatning er det derimot et stort behov i omsorgssektoren for kunnskap om selve regelverkene, og om hvordan man utøver rollen som en krevende kunde og samarbeidspartner. På noen områder er det imidlertid, etter utvalgets syn, en fordel om rettstilstanden blir tydeligere. Det gjelder bl.a. vilkårene for når et utviklingsprosjekt en kommune ønsker å gjennomføre, i seg selv er å betrakte som et offentlig innkjøp. Likeledes fortolkningen av et utviklingsprosjekt. Høster ros for leverandørdialog Oslo kommune høster ros fra leverandørhold for sin dialogprosess forut for sin innovasjonsjakt knyttet til prosjektet Omsorg+. Gjennom flere møter har kommunen vært i dialog med interesserte leverandører. Viktig, sier leverandørene, at oppdragsgiveren skaffer seg god oversikt over og innsikt i leverandørmarkedet. Spesielt når kommunen skal ut i markedet for å hente løsninger som ennå ikke finnes. Målet for prosjektet Omsorg+ i Oslo kommune er å bygge boliger for omsorgstrengende, der patent og trygg teknologi tar seg av alle kontrolloppgavene. Det vil gi beboerne en bedre, trygger livskvalitet, ikke minst fordi omsorgspersonellet får bedre tid til det de kan å yte personlig omsorg. Intelligente boliger, heter det. Etter dialogen med aktuelle og interesserte aktører i markedet arbeides det nå med en kravspesifikasjon. Kommunens prosjekt er ikke minst aktuelt nå ettersom den såkalte samhandlingsreformen sakte, men sikkert nærmer seg gjennomføring. Flott måte - En flott måte å skaffe seg innsikt i og oversikt over markedsmulighetene! Attesten utstedes av en garvet leverandør til det offentlige i sju år har Hospital IT AS vært i det offentlige markedet. Og de er bare der. Nå har de vært med i leverandørdialogen som 2

3 Oslo kommune har gjennomført i forbindelse med sin innovasjonsjakt i prosjektet Omsorg+. Salgssjef Roger Sletta i Hospital IT AS er, ifølge nettsiden til leverandorutvikling.no, full av lovord om kommunens måte å skaffe seg oversikt over, og innsikt i leverandørmarkedet i dette prosjektet. Spesielt når det etterspørres innovative løsninger, er det viktig å ha kunnskap om hva markedet er i stand til å levere, og hva som er status i markedet. Han mener kommunen nå har skaffet seg et godt grunnlag for å utarbeide en kravspesifikasjon i den kommende konkurransen. Nyttig dialog Også Tryggere Hjem, en IT-gründerbedrift, er fornøyd så langt. - Dialogen som Oslo kommune har hatt med mulige leverandører i forkant av sin konkurranse, var nyttig for oss og sikkert for kommunen. Vi fikk lagt fram våre løsninger for bedre livskvalitet i omsorg i egen bolig. Men nå gjelder det hvordan vi, en liten gründerbedrift, skal få sterk nok gjennomføringskraft til å vinne konkurransen. Ordene er Tor Sætrangs, daglig leder i Tryggere Hjem, som også var med i dialogprosessen som kommunen gjennomførte i forkant av sin kommende konkurranse knyttet til prosjektet Omsorg+. Han fortsetter: - Det er nyttig at kommunen har dialog med leverandørene, slik at de får en presis oppfatning av hva markedet kan tilby. Det bør gi mer treffsikre kravspesifikasjoner, sier Sætrang. Bedriftene har fått påfyll i sin kunnskap om hvordan det offentlige arbeider og tenker. For lite skriftlig om konsulentkjøp Det ble lite å sette fingeren på da Kommunerevisjonen i Oslo kommune undersøkte 26 konsulentoppdrag i åtte virksomheter. Poenget var å se om det forelå en målrettet og effektiv bruk av konsulenttjenester. Men det er behov for å skrive ned mer enn hva tilfellet er når det for eksempel gjelder strategivalg og kontraktevaluering. Bare i 3 av 20 avsluttede konsulentoppdrag var konsulentoppdraget skriftlig sluttevaluert. Kommunerevisjonens undersøkelsen omfattet Byrådsavdeling for finans og næring, Byrådsleders kontor, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Kemneren, Plan- og bygningsetaten, Samferdselsetaten, Utdanningsetaten og Vann- og avløpsetaten. Datainnsamlingen foregikk primært i september-november Oslo kommunes regnskapsførte utgifter i den aktuelle artsgruppen har økt med 43 % i perioden fra 2007 til 2010, fra vel 1,04 milliard kroner til i underkant av 1,5 milliarderkroner. Undersøkelsen viser at de undersøkte virksomhetene hadde et gjennomtenkt forhold til sin konsulentbruk, at det lå behovsvurderinger til grunn for kjøp av konsulenttjenestene og at kompetanseoverføring fra konsulenten til virksomheten var regulert i så godt som alle gjennomgåtte avtaler. Mer skriftlighet Etter Kommunerevisjonens vurdering vil skriftlig nedfelte strategier for konsulentbruk i virksomhetene, større grad av skriftlighet og økt fokus på kvalitet i oppfølgingen, samt 3

4 skriftlige sluttevalueringer ved bruk av konsulenter, kunne bidra til en mer målrettet og effektiv konsulentbruk. Med unntak av Samferdselsetaten hadde ingen av virksomhetene nedfelt en skriftlig strategi for bruk av konsulenter. Uavhengig av oppdragenes omfang og type leveranser er det imidlertid viktig at virksomhetene følger oppdragene godt nok opp til å vite at kontrakten ble oppfylt, både når det gjelder omfang, fremdrift, kvalitet og pris. Etter Kommunerevisjonens vurdering bør oppfølging av konsulenter kunne dokumenteres skriftlig, noe som er særlig viktig der det underveis fattes beslutninger som påvirker oppdragets leveranser og omfang. I noen tilfeller går det klart frem at kvaliteten på konsulentens tjenester har vært fulgt opp av virksomheten, i andre tilfeller ikke. Kompetanseoverføring Kompetanseoverføring fra konsulenten til virksomheten vil kunne øke nytten av konsulentkjøpet, og bidra til å redusere fremtidige behov for konsulenttjenester i tilsvarende situasjoner. Virksomhetene hadde med ett unntak benyttet gjeldende standardkontrakt for konsulentanskaffelsene. I disse standardkontraktene var kompetanseoverføring regulert som en del av avtalen. Etter virksomhetenes oppfatning var kompetanse overført fra konsulenten til virksomheten i de oppdragene hvor det var aktuelt. Å evaluere konsulentbruken i ettertid er nyttig for å bevisstgjøre virksomhetene på god og dårlig håndtering av konsulentoppdrag, både fra oppdragsgivers og konsulentens side. Bare i 3 av 20 avsluttede konsulentoppdrag var konsulentoppdraget skriftlig sluttevaluert. Etter Kommunerevisjonens vurdering risikerer virksomhetene dermed at viktige erfaringer fra tidligere konsulentkjøp blir vanskeligere å nyttiggjøre ved senere konsulentkjøp, eller går tapt. Ein hemsko for utvikling av velferdsteknologi Ein fragmentert marknad og relativt små kundar er ein hemsko for utviklinga av velferdsteknologiske løysingar her i landet. Det er det offentlege som er hovuddrivaren for ei slik utvikling. Det som trengst, er varierte løysingar med ein stor innkjøpar i ryggen. Ein må med andre ord sjå på korleis dei norske offentlege innkjøparane er organiserte, går det fram av ein rapport som no ligg føre. Det er NHO saman med organisasjonen Tekna som er oppdragsgjevarar for rapporten frå det danske konsulentselskapet Damvad. Ei spørjeundersøking ligg til grunn for analysen i rapporten. Her vart1166 norske velferdsteknologiske verksemder spurde, og 25 prosent av dei svarte. Av dei som svarte, meiner 40 prosent at det i høy grad er marknadspotensial for velferdsteknologi. I ei tilsvarande undersøking i Danmark svarer 60 prosent av dei spurde der at dei ser ein marknad for slik teknologi. Ei anna samanlikning syner at dansk eksport av velferdsteknologi har auka med nær 30 prosent frå 2004 til 2008, medan den norske berre steig med fem prosent i dei same åra. 4

5 Det offentlege er drivaren I begge land seier 70 prosent av det er den offentlege etterspurnaden som er drivaren for ei utvikling av marknaden for velferdsteknologi. Her høyrer innovative offentlege innkjøpsprosessar óg heime, på den same måten som utviklingsprosjekt med offentleg støtte. Men samstundes som den offentlige sektoren er drivaren, etter det verksemdene seier, er han óg den største barrieren: - Den offentlege sektoren, heiter det i rapporten, manglar kunnskap både om etterspurnaden hos brukaren og om kva marknaden kan levere. Samstundes er etterspurnaden fragmentert, og det gjer det vanskeleg å byggje opp kompetanse til ein intelligent etterspurnad og til å utvikle nye velferdsteknologiske løysingar. To grunnleggjande tilhøve I rapporten vert det peika på to grunnleggjande tilhøve for å få fart på nyskapinga innanfor velferdsteknologien. Det må til eit betre samarbeid mellom den offentlege sektoren og dei private føretaka om levering og utvikling av velferdsteknologiske løysingar. Dessutan må det sjåast nærare på korleis marknaden er organisert, særleg gjeld det korleis dei offentlege innkjøparane er organiserte. I Danmark er ei lang rekkje av dei offentlege innkjøpa samla hos Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). I dag er det dessutan 98 kommunar og fem regionar i Danmark, medan det i Noreg er heile 430 kommunar og 19 fylke. I Danmark vert det offentlege kritisert fordi dei er dårlege til å kjøpe innovative produkt, men gode til å etterspørje store mengder standardprodukt til lågaste pris. Ein hemsko På den eine sida, held analysen i rapporten fram, er det avgjerande for kjøpet kor store dei er. Men dersom det offentlige innkjøpet er standardisert, til dømes ved nasjonale innkjøpsavtaler, kan det tyde at det berre er storskala standardløysingar som vert etterspurde. Det ein treng, kan vere ein variert etterspurnad, men at det gjeld såpass store volum at det kan inspirere til utvikling med andre ord ein variert etterspurnad med ein stor innkjøpar i ryggen. I Noreg er marknaden svært oppdelt og kundane relativt små, og det er, går det fram av rapporten, ein hemsko for utviklinga. Aktuelt i notisform om offentlige innkjøp E-faktura, håndheving og regelverk Et snaut år til at alle i det offentlige skal betjene seg av e-faktura, nye håndhevingsregler på vei, og kommunal advarsel om anskaffelsesregler som begrenser offentlig tjenestesamarbeid. Politiet kjøper informasjonsregistre, og Statsbygg skal forhandle med tre arkitekt- og rådgivermiljøer om utvidelse av Arkeologisk museum. I Danmark har krisetider ført til at entreprenørene styrker sine tilbudsavdelinger, mens EU-kommisjonen fortsetter sin kamp for at medlemslandene skal etterlever reglene for offentlige innkjøp. Obligatorisk e-faktura Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har etablert 5

6 standarden EHF (Elektronisk Handelsformat) for elektronisk faktura. Standarden blir obligatorisk for statlige virksomheter fra 1. juli Regjeringen tar sikte på at alle elektroniske fakturaer til det offentlige skal leveres på standard format innen 1. juli Økonomiske og administrative konsekvenser for kommunal sektor blir utredet i år, og danner grunnlag for vurdering av eventuelle unntak, skriver Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet i regjeringens kommuneproposisjon for i år (Prop. 115 S ( ) Kommuneproposisjonen 2012). Nye håndhevingsregler Et nytt direktiv om håndhevelse av offentlige anskaffelser ble vedtatt i EU i 2007, direktiv 2007/66/EF. Et regjeringsoppnevnt utvalg ga i NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser sin anbefaling om hvordan direktivet bør gjennomføres i norsk rett. Utvalget vurderte samtidig behovet for endringer i andre deler av anskaffelsesretten som ble berørt av direktivet, og ba i den forbindelse lovgiver vurdere å innføre et unntak fra lovlighetskontroll etter kommuneloven 59 for saker som gjelder offentlige anskaffelser. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) følger opp forslagene fra utvalget og tar sikte på å fremme forslag til lovendringer i løpet av 2011, skriver FAD i regjeringens kommuneproposisjon for i år (Prop. 115 S ( ) Kommuneproposisjonen 2012). Ikke begrense offentlig samarbeid - Anskaffelsesreglene bør ikke begrense muligheten til å organisere den offentlige vareog tjenesteproduksjonen gjennom samarbeid mellom offentlige virksomheter, sa Hilde Onarheim på et møte i Europapolitisk Forum. Hun er byråd for helse og inkludering i Bergen kommune. Forumet drøftet bl.a. EU-kommisjonens grønnbok om modernisering av EUs politikk for offentlige anskaffelser. Flere av forumets deltakere pekte på at reglene må tydeliggjøres slik at det blir klarer hva som er tillatt innenfor gjeldende rammer. Politiet kjøper info-registre Politiets data- og materielltjeneste, PDMT, har på vegne av justissektoren valgt EDB ErgoGroup som totalleverandør av informasjonsregistre. Avtalen har en minimumsverdi på 35 millioner kroner over tre år. Justissektoren benytter et 20-talls ulike informasjonskilder i sin saksbehandling, fra Folkeregisteret til Eiendomsregisteret og Småbåtregisteret. Mange av sektorens sentrale systemer er integrert mot en eller flere av disse kildene, som for eksempel passystemet til politiet, straffesakssystemet og saksbehandlings-systemet for tingretten og lagmannsretten. Kontrakten om leveranse av informasjonsregistre er en av tre kontrakter som EDB ErgoGroup har inngått med PDMT i 2011, fremgår det av en pressemelding. Arkeologisk museum - tre vinnere Løsningsforslagene Strata, Stratigrafi og Rosetta er alle kåret som vinnere av planog designkonkurransen for utvidelse av Arkeologisk museum i Stavanger. Alle tre forslagene er nå med i finalen. Nå blir det forhandlinger med Statsbygg for å avgjøre hvem som får tildelt kontrakten. Frem til nå har det ikke vært kjent hvilken arkitekt- og rådgivergruppe som har stått bak de ulike løsningsforslagene, men nå som juryen har plukket ut tre vinnere, er også dette offentliggjort: Strata: Tupelo/Narud Stokke Wiig arkitekter, Stratigrafi: Various Architects AS og Rosetta: Lund & Slaatto Arkitekter / Schmidt Hammer Lassen Architects. Arkeologisk museum, som er en del av Universitetet 6

7 i Stavanger, har behov for å utvide utstillingskapasiteten, oppgradere magasinene og øke kvaliteten på formidlingstilbudet. Styrker tilbudsavdelingene Finanskrisen og etterfølgende dansk krisetid har ført til at entreprenører styrket sine tilbudsavdelinger, dvs. de i bedriftene som arbeider med å levere tilbud i offentlige anbudskonkurranser tross nedskjæringer i deler av bransjen. Det er bladet Licitationen som skriver dette. Interesseorganisasjonen Dansk Byggeri er ikke udelt tilfreds med utviklingen. Utviklingen betyr at oppdragsgiverne får flere tilbud å velge mellom, heter det, og det igjen innebærer at mange firmaer satser store ressurser på å vinne uten kanskje å lykkes og således ikke hente kostnadene hjem igjen. Mer bruk av prekvalifisering, krever organisasjonen. Truer med EU-domstolen EU-kommisjonen ber Bulgaria etterleve EU-prinsippene om åpenhet, likebehandling og ikke-diskriminering. Det skjer ved at landet har fått en begrunnet oppfatning fra EU om at det foreligger et mulig brudd på disse prinsippene i en anskaffelsessak. Den gjaldt sikkerhetstjenester, der to av de tre utvelgelseskriteriene var av den karakter at de gav fordeler til bulgarske selskap eller selskap som holder til i landet eller innehar et sikkerhetssertifikat utstedt av bare en medlemsstat. Dersom Bulgaria ikke svarer innen en tomåneders frist eller ikke godtar EUs påstand, kan saken havne i EU-domstolen. Rammeavtaler kan sies opp som andre kontrakter Rammeavtaler er som andre offentlige kontrakter de kan sies opp. Det er ikke slik at det først er når en leverandør på en rammeavtale får tildelt oppdrag, at en oppsigelig kontrakt foreligger. Dette har Borgarting lagmannsrett fastslått i en dom, som er en etappe i en drøyt treårig rettsfeide mellom Oslo kommune og et entreprenørfirma. Firmaet kom med på to rammeavtaler som Undervisningsbygg i Oslo kommune kunngjorde høsten Det gjaldt murerarbeid og taktekker-/blikkenslagerarbeider ved skoler. I februar 2008 ble firmaet tildelt oppdrag under rammeavtalen, men da arbeidene ble fakturert, fant oppdragsgiveren at beløpene ble for høye. På et møte 28. april 2008 ble partene enige om å redusere beløpene. Dagen etter sa kommunen opp rammeavtalen om murerarbeidene med firmaet fordi dere som leverandør ikke fungerer i henhold til forutsetningene i kontrakten. Oppsigelsesfristen var en måned. Også den andre rammeavtalen ble sagt opp med tre måneders varsel. Firmaets begjæring om midlertidig forføyning ble ikke tatt til følge i september 2008, anken avvist av Borgarting lagmannsrett i november samme år, og av ankeutvalget i Høyesterett i februar I mai 2009 stevnet firmaet Oslo kommune med krav om erstatning. I februar 2011 frifant tingretten kommunen, i mai samme år anket firmaet avgjørelsen til lagmannsretten, som avsa dom i juni i år. 7

8 Erstatningskravet Erstatningskravet tok utgangspunkt i en fortolkning av rammeavtaler som annerledes enn vanlige oppdragstildelinger. Ved rammeavtaler velges først avtalepartner, deretter tildeles oppdrag under avtalen. Dette er den faktiske anskaffelsen, og rammeavtalen står således i en annen stilling enn alminnelige kontrakter, anførte firmaet i retten. På den bakgrunn mente man at oppsigelsesklausuler i rammeavtaler var i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. Ved å si opp en leverandør på rammeavtale, innebærer det at denne i realiteten tas ut av konkurransen. På det grunnlag var kravet erstatning etter positiv kontraktinteresse, det vil si erstatning for det tap det har lidt som følge av at firmaet ikke har fått oppdrag som følge av feil fra oppdragsgiver. Men lagmannsretten kom til en annen konklusjon, og frikjente kommunen. Verken lov eller forskrift for offentlige anskaffelser setter forbud mot bruk av oppsigelsesklausuler, heller ikke er det fremlagt juridisk teori som støtter at slike klausuler skal være i strid med reglene, heter det. Også praksis fra KOFA trekker i retning av at slike klausuler er gyldige. Oppsigelse i rammeavtaler Heller ikke reelle hensyn trekker i retning av at rammeavtaler skulle være unntatt fra oppsigelsesklausuler, påpeker retten. Det er tale om avtaler som inngås for flere år, og hvor partene av ulike grunner vil kunne ha behov for å avslutte kontrakten. I tillegg fremgikk oppsigelsesklausulene tydelig av anbudsgrunnlaget og rammeavtalen. Således var dette et forhold som tilbyderne kunne ta hensyn til. Murerarbeid-avtalen ble sagt med en måneds varsel med utgangspunkt i en bestemmelse i oppsigelsesklausulen om at en leverandør kunne sies opp dersom han ikke fungerte tilfredsstillende. Oppsigelsestiden for den andre avtalen var tre måneder, med utgangspunkt i en bestemmelse i den samme klausulen om en rett til oppsigelse uten vilkår. Lagmannsretten fant oppsigelsesadgangen i begge tilfeller gyldig, og legger til at lojalitet i kontraktforhold står helt sentralt i den type avtaler. Stort potensial for konkurranse på sosialområdet Det er et stort potensial for konkurranseutsetting innenfor det kommunale sosialområdet i Danmark, slår Konkurranse- og Forbrugerstyrelsen fast i sin årlige konkurranserapport. Konkurranseutsettingen på de tekniske områdene omfatter nå nær 34 prosent, mens tilsvarende på sosialområdet er 21 prosent. Sosialområdet er ett av de mest utgiftstunge områdene i kommunene og utgjør over halvdelen av de oppgaver som det kan skapes konkurranse om, heter det. Danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen avgir hvert år en statusrapport for konkurransen i Danmark. Betydelig oppmerksomhet i rapporten vies offentlige innkjøp. I årets rapport konstateres det bl.a. at konkurransen om offentlige oppgaver har økt de siste årene. Siden regjeringen og kommunene i 2006 for første gang inngikk avtale om å øke omfanget av konkurransen om kommunale oppgaver, er denne konkurransen steget med 5,5 prosentpoeng. Fra 2009 til 2010 fra 25,0 til 25,7 prosent av de oppgavene det kan skapes konkurranse om. Regjeringen og 8

9 kommunene er i år blitt enige om en kjøreplan for å løfte konkurransen opp til minst 31,5 prosent i De danske regionene skapte konkurranse om 20 prosent av oppgavene, mens staten skapte konkurranse om 26,4 prosent mot 25,9 i 2009, fremgår det av konkurranserapporten. Stort potensial Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er det et stort potensial for å øke konkurransen om de kommunale oppgavene på det sosiale området. Det er, heter det, ett av de mest utgiftstunge områdene i kommunene og utgjør over halvdelen av de oppgaver som det kan skapes konkurranse om. I 2009 skapte kommunene konkurranse om 34 prosent av oppgavene på de tekniske områder og administrasjon, mens prosentandelen på sosial- og velferdsområdet var 21 prosent. Det er ikke de samme kommunene som skaper mest konkurranse om oppgavene på de to områdene. De samlede kommunale driftutgiftene i Danmark var i 2010 på om lag 410 milliarder kroner. I prinsippet kan det skapes konkurranse om driftsoppgaver for i størrelsesorden 230 milliarder. De resterende milliardene gjelder enten overføringer, myndighetsoppgaver eller driftsoppgaver som ifølge lovverket ikke kan konkurranseutsettes. Sosialområdet Sosialområdet står for nær 125 milliarder kroner av de oppgavene som kan konkurranseutsettes. 97 av disse milliardene er ennå ikke konkurranseutsatt, konstateres det i den danske konkurranserapporten. Den største enkeltposten her er dagtilbud til barn og unge og tilbud til eldre og handikappede. De to områdene utgjør to tredjeparter av de driftsutgiftene som kan konkurranseutsettes. For å fremme økt konkurranseutseting på dette området har regjeringen signalisert at den vil åpne for at private kan trekke overskudd ut av driften en kommunal daginstitusjon. Det er for tiden ikke tillatt i Danmark. Danmark kunngjør ca. 21 prosent av verdien av sine offentlige innkjøp i EU-markedet. Gjennomsnittet for EU (de 15 medlemsstatene som var med før utvidelsen østover) er 18 prosent. Mange målkonfliktar krev tydeleg avklaring Ei rekkje målkonfliktar mellom dei grunnleggjande prinsippa for EU-reglane for offentlege innkjøp og omsyn som til dømes miljø, etikk, sosialt ansvar og dyreomsorg må få ei tydeleg avklaring. Det har Sverige, som sjølv har dette med i ei utreiing, bede EU-kommisjonen om å gjere. I dag er det heller ikkje nokre domstolsavgjerder som kan vere til hjelp for dei som må handtere slike konfliktar. Sverige har ei av dei strengaste lovgjevingane i verda når det gjeld dyreomsorg med tilhøyrande kontroll, vart det peika på i ordskiftet i Riksdagen. Når ein offentleg oppdragsgjevar kjøper mat, kan det vere at kravet om dyreomsorg eller andre omsyn, kjem i konflikt med dei grunnleggjande prinsippa i innkjøpsreglane. Krava kan nemleg 9

10 direkte eller indirekte føre til at utanlandske leverandørar vert stengde ute ved tevlingar som er grenseoverskridande. Det var dette ordskiftet i Riksdagen eigentleg gjaldt. Frå tid til annan er det ikkje klart kva krav som, innanfor regelverket, kan stellast til til dømes dyreomsorg. Den svenske regjeringa meiner at innkjøpsreglane ikkje treng å endrast, men at det må gjerast eit arbeid for å finne ut korleis ein konflikt mellom krav som ein oppdragsgjevar ønskjer å stille og dei grunnleggjande prinsippa i lovgjevinga i EU skal handterast. Regelevaluering Problemstillinga har den svenske regjeringa teke opp med EU-kommisjonen i samband med arbeidet som har byrja med å evaluere innkjøpsregleverket. Samstundes går det føre seg ei utgreiing i Sverige for å vurdere innkjøpsreglane frå ein samfunnspolitisk og økonomisk ståstad. I Riksdagen sa innkjøpsstatsråden, Stefan Attefall, at han var viss på at målkonflikten mellom til dømes dyreomsorg og den indre marknaden vart handtert i den utgreiinga. Det er komen fleire klager til klageinstansane i vårt granneland i aust som handlar om dei krava som har vore stilte, er etter reglane for offentlege innkjøp. Ikkje alle har gjeve klagaren medhald, men fleire klagesaker er klaga til instansar høgare oppi systemet. Heller ikkje i EU-domstolen har det vore avgjerder som kan klarleggje slike målkonfliktar, fortalde statsråd Attefall. Han peika på at det etter kvart kom fleire avgjerder i svenske domstolar om dette, og han såg gjerne at dei avklaringa som då ville kome, vart tydelege, slik at marknaden kunne få noko å halde seg til. Grunnleggjande prinsipp På den andre sida var statsråden sjølv tydeleg når det gjaldt dei grunnleggjande prinsippa som EU-reglane for offentlege innkjøp kviler på. Dei må vi verne om, sa han i Riksdagen, og peika særleg på prinsippet om ikkje-diskriminering. Det ville vere øydeleggjande for det svenske næringslivet om vi ikkje held fast i det, sa han. Det fins ei rekkje område der det kan vere målkonfliktar, til dømes miljø, etikk og sosiale omsyn elles. Dersom oppdragsgjevarar i ulike land i Europa tok til å nytte desse krava på ulike måtar utan omsyn til ikkje-diskrimineringsprinsippet, kan dei mindre landa lett verte taparar. Dersom eit land til dømes stilte krav om at alt skulle vere produsert i nærområdet, ville dei store landa med mange og store føretak og store innbyggjartal vinne. Heller ikkje er det slik at ein innanlandsk transport alltid er den stuttaste. Frå nord til sør i Sverige er avstanden lengre enn frå andre europeiske land, streka statsråd Attefall under i Riksdagen. 10

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr november 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr november 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 43 24. november 2014 Det faglige hjørnet: En avtale kan godt være løpende, dvs. uten tidsbegrensning. Men det kan ikke være rammeavtale og varigheten må ikke være lenger enn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Leverandørdialog i offentlige anskaffelser. Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe

Leverandørdialog i offentlige anskaffelser. Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe Leverandørdialog i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe Programmet videreføres 2015-2019 Ny programperiode skal bidra til et høyere tempo i omstillingen

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av leverandør, omgjøring.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av leverandør, omgjøring. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring. Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bruvedlikehold i Telemark. Klager anførte

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa:

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa: Rådmannen Moderniseringsdep. Postboks 8004 dep 0030 OSLO Etne, 01.07.2005 Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Sakshandsamar: 200404123 2005000527/2005003043 N-038.02 BIH HØRINGSBREV - ENDRINGER I REGELVERKET

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året)

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året) SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2014 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser..

STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. LB-2010-89115 INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom. DATO: 2011-06-09 DOKNR/PUBLISERT: LB-2010-89115 STIKKORD: Finansvesen. Offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser.. SAKSGANG: Oslo tingrett

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om utarbeidelse av forprosjekt og kravspesifikasjon for Longyearbyen skole. I konkurransegrunnlaget ble tilbudsfristen

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/74 Innklaget virksomhet: Klager: Statsbygg, Saksnummer: 2009/74 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon. «Vinterdrift veg»

Bilag 1 Kravspesifikasjon. «Vinterdrift veg» Bilag 1 Kravspesifikasjon «Vinterdrift veg» 1.1 Bakgrunn for anskaffinga Hareid kommune vil med dette lyse ut konkurranse vedrørande fire rode i Hareid kommune. Dei ledige rodene er: Rode 2: Hareidsdalen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for levering av kjennemerker til kjøretøy. Klagenemnda fant at klagers anførsel

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Smart straum i SFE - innovasjon og internasjonal teknologisatsing. Bjarne Dybvik Adm. dir. SFE Kraft

Smart straum i SFE - innovasjon og internasjonal teknologisatsing. Bjarne Dybvik Adm. dir. SFE Kraft Smart straum i SFE - innovasjon og internasjonal teknologisatsing Bjarne Dybvik Adm. dir. SFE Kraft Kraft i Vest, Sandane 26. 27. september 2013 Smartgrids og Smart straum Engasjerte forbrukarar er ein

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 16. 27. april 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 16. 27. april 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 16 27. april 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Det er ikke noe krav å utforme en individuell begrunnelse til hver leverandør. Det er nok å sende ut en likelydende begrunnelse

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Reelle forhandlinger.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Reelle forhandlinger. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Reelle forhandlinger. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av renoveringsarbeider. Klager anførte

Detaljer

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Tema 1. Lov-/forskriftsregulering av praksis 2. Fokus på små og mellomstore virksomheter 3. Kort om elektroniske innkjøpsprosesser

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av IT-opplæring ved å ta direkte kontakt med én leverandør. Klagenemnda kom til at forholdet ikke var omfattet av noen av

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i NOREGS HØGSTERETT Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i HR-2015-00184-U, (sak nr. 2014/2192), sivil sak, anke over orskurd: Oslo Vei AS, konkursbuet

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering

Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2010 Fredag 29. oktober 1. Økt statlig innkjøpssamordning til vurdering 2. Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Manglende opplysninger i kunngjøring, habilitet, likebehandling Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om pasienttransport. Klagers anførsel

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Øverhagaen helseog velferdssenter

Øverhagaen helseog velferdssenter Øverhagaen helseog velferdssenter Dialogkonferanse arkitekt- og rådgivertjenester, Røros kommune 20. des 2016 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisj onen

Oslo kommune Kommunerevisj onen Oslo kommune Kommunerevisj onen Kontrollutvalget (E) Dato: 04. 12.2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Tif.: 14/01026-5 Roar Andreas Kristensen +47 23486813 126 Arkivkode: OPPFØLGING ETTER

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Magni Elsheim, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Magni Elsheim, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser Innlegg Oslofrokost 22.august 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Pro Pipe Norway AS Att. Jon Vørts Arnegårdsbakken 25 3511 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/169 13.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer