2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune"

Transkript

1 NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 24901/ Arkivnr.: 150/&14 Saksnr.: 2008/1898 Utvalgssak 2. tertialrapport august Nedre Eiker kommune Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /13 Flerkulturelt råd Nedre Eiker /13 Rådet for funksjonshemmede /13 Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester /13 Utvalg for Helse og omsorg /13 Utvalg for Oppvekst og kultur /13 Kommunestyret /13 GRUNNLAG Budsjett VEDLEGG 1 2. tertialrapport august - Nedre Eiker kommune 2 Finansrapport pr 31. august Økonomisk status Frie inntekter Ved utgangen av 2. tertial viser frie inntekter (skatt og rammetilskudd) en merinntekt på 3,7 millioner kroner. Skatteinngangen for Nedre Eiker er 85,4 % av landsgjennomsnittet (januar juli), noe som er litt høyere enn fjoråret. På årsbasis er prognosen i RNB en økning i skatteinntektene til kommunene på 5,0 %. Hittil i år (januar-juli) har økningen vært 7,2 % på landsbasis og 8,9 % for Nedre Eiker. Dette er årsaken til lavere rammetilskudd. Det ser ut til at det skal være mulig å oppnå balanse i frie inntekter ved årets slutt. Momskompensasjon For inntekt på momskompensasjon er det hittil i år en mindreinntekt i forhold til periodisert budsjett på 1,4 millioner kroner. Avviket er i hovedsak relatert til momskompensasjon på investeringer med 1,2 millioner kroner. Av mindreinntekten på 1,2 millioner kroner er 20 % relatert til driftsbudsjettet. Renter For er det budsjettmidler til en gjennomsnittlig rente på 2,6 % for nye lån og lån med flytende rente. Ved inngangen av året lå rentene på flytende lån i området 2,07 % - 2,67 %. Side15 Side 1

2 Flytende rente var ved slutten av august omtrent som ved inngangen av året. Om rentenivået holder seg vil rentebudsjettet gå i balanse og i beste fall blir det en liten mindreutgift. Rammeområdene Rammeområdene melder om balanse ved årets slutt, unntatt: Helse og omsorg, merforbruk på 26 millioner kroner Tekniske tjenester, mindreforbruk 1,3 millioner kroner Vann og avløp, merforbruk 2 millioner kroner Budsjettendringer investeringer Hatten barnehage er nå ferdig rehabilitert etter flommen høsten Forsikringsoppgjøret dekker ikke alle kostnadene ved gjenoppbygging av barnehagen. Det har under veis dukket opp kostnader vi har måttet dekke på egen regning. Det foreslås å overføre budsjettmidler på til sammen 3 millioner kroner fra prosjekt Rådhuset uteanlegg med 2 millioner kroner og fra prosjekt Avfallshus med 1 million kroner. Veievangen skole, prosjekt 40024, har pr dags dato et merforbruk og det er forventet at flere kostnader vil påløpe før prosjektet kan avsluttes. Det foreslås å overføre kroner fra Avfallshus. Mjøndalen skole, prosjekt 40073, har fått rehabilitert kloakknett og overvann. Det er et merforbruk ved avslutning av prosjektet på ,71 kroner som foreslås overført fra prosjekt Avfallshus. Prosjektene Uteanlegg Rådhuset og Avfallshus vil ikke ha behov for midlene i. I forbindelse med budsjett 2014 må disse prosjektene vurderes på nytt mht behov for investeringsmidler. KONKLUSJON Det er fortsatt stram økonomi i Nedre Eiker kommune, og rådmannen vil kontinuerlig vurdere innsparingstiltak utover høsten. Størst usikkerhet er knyttet til lønnsutgifter innenfor rammeområdet Helse og omsorg, og kjøp av tjenester for barnehage og barnevern. Slik økonomisk status er etter 2. tertial, med et varslet forventet merforbruk på rammeområdene på 26,7 millioner og ikke tilsvarende mindreutgift/merinntekt på finansområdet vil det være vanskelig å holde budsjettbalansen. Rådmannens innstilling: 1 Rådmannens rapport pr 2. tertial tas til etterretning. 2 Rådmannen bes videreføre arbeidet med kostnadsreduserende tiltak. Det foretas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet: 3 Prosjekt Hatten barnehage økes med 3 millioner kroner Prosjekt Rådhuset uteanlegg reduseres med 2 millioner kroner Prosjekt Avfallshus reduseres med 1 million kroner 4 Prosjekt Veiavangen skole økes med kroner Prosjekt Avfallshus reduseres med kroner 5 Prosjekt Mjøndalen skole økes med ,71 kroner Prosjekt Avfallshus reduseres med ,71 kroner Side16 Side 2

3 NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: Dato: L.nr / - Arkiv: 2008/ /&14 2. tertialrapport august - Nedre Eiker kommune Frie inntekter Hele kr Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Samlet er det en antatt merinntekt på 3,7 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Skatteinntektene er høyere enn periodebudsjett, mens inntektsutjevningsdelen av rammetilskuddet som er lavere enn budsjettert. Årsaken er høy prosent av landssnittet (se neste avsnitt). Skatteinngangen januar - juli for Nedre Eiker er 85,4 % av landssnittet. I forhold til januar juli i 2012 har skatteinntektene økt med 8,9 % for Nedre Eiker. Skatt på formue og inntekt til kommunene har økt med 7,2 % i perioden januar - juli måned sammenlignet med 2012 (KS ). Momskompensasjon Hele kr Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett Drift Investering* Sum * 80 % av både regnskap og budsjett for tilhører investeringsregnskapet. Samlet er det en mindreinntekt på 1,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Lånegjeld, renter og avdrag I er det budsjettmidler for en rentesats på ca 2,6 % for nye lån og lån med flytende rente. Bildet er følgende for lån med flytende rente: Lån ca 60,5 millioner kroner: rente er 2,07 % 1. kv., 2,13 %, 2. kv. og 2,09 % 3. kvartal. Lån ca 243 millioner kroner: rente ved årsskiftet 2,25 % uendret. Lån ca 110 millioner kroner: rente er 2,67 % 1. kv., 2,68 %, 2. kv. og 2,47 % 3. kv. Lån (Husbanken) ca 66 millioner kroner: renten er 2,084 %. Budsjett for renter og avdrag forventes å være i balanse ved årets slutt. Side17

4 Dato Vår ref. -/ 2 av 20 Likviditet Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom mest likvide midler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 bør være >1 som betyr at mest likvide midler er høyere enn kortsiktig gjeld. Ved en likviditetsgrad 2 <1 er kasse/bankinnskudd lavere enn kortsiktig gjeld noe som betyr at kommunen ikke er i stand til å innløse all kortsiktig gjeld umiddelbart. Dette vil i praksis ikke skje siden kortsiktig gjeld har forskjellig forfall gjennom året. Ved siste årsskiftet var likviditetsgrad 2 lik 0,61. Pr er likviditetsgrad 2 lik 0,33, altså lavere enn 1. Diagrammet viser at likviditeten varierer fra måned til måned, men blir stadig svakere år for år. Økonomisk oversikt over rammeområdene Årsbudsjett Hele kr Periodisert inkl. Forventet avvik ved 2012 budsjett Avvik endringer årets slutt Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og fritid Helse og omsorg Sosiale tjenester og tiltak Tekniske tjenester Vann og avløp Sum Om fortegn i tabellen (regnskap og budsjett): Intet fortegn betyr netto utgift. Minus (-) fortegn betyr netto inntekt. Om fortegn i tabellen (avvik): Intet fortegn betyr merforbruk. Minus (-) fortegn betyr mindreforbruk. Prognose ved årets slutt Det er ikke utarbeidet noen totalprognose for resultatet ved årets slutt. Sykefravær Sykefravær i % 1. halvår Sykefravær i % 1. halvår Sentraladministrasjon 7,8 4,8 3,6 3,9 Egenmeldt 1,0 1,0 1,3 1,2 Oppvekst og kultur 7,8 7,6 8,6 8,0 Legemeldt 1-16 dgr 1,0 0,9 0,8 0,9 Helse og omsorg 13,4 14,6 11,8 12,6 Legemeldt >= 17 dgr 7,8 8,5 7,1 7,3 Tekniske tjenester 8,8 12,4 6,3 7,8 Kronisk 0,1 0,1 0,2 0,2 Totalt i NEK 10,0 10,6 9,4 9,6 Totalt i NEK 10,0 10,6 9,4 9,6 Tallene for sykefravær er oppgitt pr 1. halvårl fordi tallene aldri er à jour før et godt stykke ut i neste måned. Side18

5 Dato Vår ref. -/ 3 av 20 SENTRALADMINISTRASJON Hele kr. SENTRAL- ADMINISTRA- SJON 2012 Periodisert Budsjett Avvik før tiltak (a-b) Årsbudsjett inkl. endringer (c) Forventet avvik ved årets slutt (a) (b) Lønn Andre utg Inntekt Netto Konklusjon Sentraladministrasjonen har et merforbruk på kroner. Politisk sekretariat Ny formannskapssekretær har tiltrådt og ny medarbeider er ansatt. Sekretariatet har jobbet sammen med D-IKT i forberedelsene til lansering av papirløse politikere. Elektronisk inngående faktura Elektronisk mottak av inngående leverandørfakturaer er uforandret fra Nå leverer 22 av våre største leverandører elektroniske fakturaer (målt i antall fakturaer). Av de 10 største leverandørene våre leverer hele 80 % elektronisk. Siden elektronisk forsendelse medfører både en teknisk endring og en kostnad for leverandør, kan dette være en årsak til at mange leverandører holder igjen. Vi har nå klargjort for EHF format som er en standard som leverandørene må ha for å levere til staten. Innkjøp Til tross for at det er stille i sommerperioden er det gjennomført flere nye konkurranser. BTV samarbeidet har gitt oss ny rammeavtale på kontormateriell hvor Staples er byttet ut til fordel for Maskegruppen. I tilbudet som er levert fra Maskegruppen er det prislinjer som er så redusert i forhold til andre konkurrenter at det tyder på leverandøren ser muligheter for å etablere seg i BTV regionen og har kalkulert med å selge noen varelinjer langt under markedspris. Eksempelvis en pall med standardkopipapir til 52 kroner. I FOBE nettverket har vi sammen med våre andre samarbeidskommuner gjennomført konkurranse på maler, byggtapetserer og gulvleggerarbeider. Dette er rammeavtale med tre leverandører som sikrer at vi har tilgang på disse tjenestene i 2 4 år fremover. I egen organisasjon er det gjennomført rammeavtale konkurranser på lekeplasskontroll, entreprenørtjenester og hvite- og brunevarer. Det er gjennomført flere konkurranser på enkeltvare og tjenestekjøp. I alle konkurranser gjennomført i regi av innkjøpsansvarlig er KGV verktøy benyttet. For å bedre kompetansen blant flere relevante personer i egen organisasjon er det gjennomført kurs internt i bruken av verktøyet. Målet er at flere av anbudskonkurranser blir gjennomført i samarbeid med innkjøpsansvarlig/-forum hvor KGV verktøy benyttes. I den stille sommertiden er det lagt ned arbeid i analyse av innkjøpsområdet i organisasjonen. Dette er informasjon som benyttes i forbindelse med utarbeidelse av innkjøpsstrategi og innkjøpsreglement. Dette er dokumenter som innkjøpsforum vil arbeide videre med før politisk behandling. ehandel Det er gjennomført opplæring av enkeltansatte i bruken av ehandel. Ved flere tilfeller er det merkantilt personale og sekretærer i virksomhetene. Det er de som til daglig gjør det praktiske arbeidet ved innkjøp. Ledelsen ved virksomhetene vil i stor grad da kun godkjenne ordrene før de sendes til leverandørene. På den måten vil man ha en forhåndsgodkjenning i motsetning til når man kun godkjenner fakturaen i etterkant. Volumet over ehandel øker blant annet ved at det er lagt inn flere fritekstleverandører. Erfaringen viser at det i noen grad benyttes fritekst bestillinger innenfor byggningsdrift og vedlikehold. Antall Side19

6 Dato Vår ref. -/ 4 av 20 kataloger som ligger i ehandelsløsningen er noe øket i forhold til forrige periode. Det er gledelig å observere at bokbestillinger til skolene i stor grad ble gjort elektronisk. Elektronisk utgående faktura Siden satsingen med å øke andel elektroniske fakturaer startet i januar 2009 har andelen økt fra ca 18 % til 45 % papirløse fakturaer. I 2. tertial ble det sendt ut ca fakturaer totalt herav ca papirløst. Det er tegnet avtale om elektronisk signering av Avtalegiro og efaktura, som vil være tilgjengelig for våre innbyggere på kommunens hjemmeside. I tillegg har Økonomiseksjonen signert avtale om å kunne sende utgående fakturaer elektronisk til firmaer og statlige foretak i såkalt EHF format (elektronisk handelsformat). Dette er foreløpig ikke tatt i bruk, fordi løsningen først er klar fra fagleverandør i -oppgraderingen som skal gjennomføres i september. Lærlinger I budsjett bevilget kommunestyret penger til å øke antallet lærlinger i kommunen. Det er gjennomført rekruttering av totalt 10 nye lærlinger for inneværende år. Det er gjennomført introduksjonskurs lærlingene. Side20

7 Dato Vår ref. -/ 5 av 20 Telefoni I forbindelse med overgang til D-IKT er det gjort noen mindre justeringer i forhold til kommunens telefonsentral. Internt har kommunen gått over fra 4 til 5 sifrede telefonnummer. Kommunen har tidvis hatt noe nedetid på telefonsentralen etter overgangen. Personal- og lederhåndbok Personalseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant kommunens ansatte. For å sikre en god og oppdatert informasjon til ledere og ansatte er det utarbeidet en ny personalhåndbok og en ny lederhåndbok. Personalhåndboka gir bl.a. informasjon om rettigheter og plikter ansatte i kommunen har. Lederhåndboka har spesielt fokus på lederrollen og gir veiledning til ledere om hvordan ulike personalrelaterte saker skal håndteres. Eksempel kan være rekruttering, hva som skjer ved avslutning av arbeidsforhold, ferieavvikling, sykefraværsoppfølging, korrigerende samtaler mv. Det er foretatt noen korrigeringer etter hovedimplementeringen forrige tertial for å øke nytteverdien av verktøyene. HRessurs HRessurs ble innført som obligatorisk verktøy for oppfølging ved sykefravær fra januar. Det er i den forbindelse gjennomført flere kurs for ledere med oppfølgingsansvar. Vi ser at det fremdeles er noe variabel bruk av systemet. Arbeidsgiverpolitikk Da ny arbeidsgiverpolitikk ble vedtatt ble det også bestemt at personalpolitiske retningslinjer skulle revideres. Det er i den forbindelse igangsatt et arbeid med å revidere alle de ulike personalpolitiske dokumentene som eksisterer i kommunen. Disse innarbeides i sin tur i personal- og lederhåndboka. To nye rutiner er innført og en justert som følge av overgang til D-IKT. Saman om ein betre kommune I løpet av 2012 ble det arbeidet med å finne nødvendige tiltak for å sikre bedre sykefraværsoppfølging i kommunen. I har det vært fokus på implementering av tiltakene i organisasjonen. Så langt er følgende iverksatt: Samarbeidsfora mellom Nedre Eiker, Nav, BHT. Alle ressurser prioriteres inn mot de virksomhetene med høyest fravær. Det er gjennomført møter med virksomhetene det gjelder. Nav Nedre Eiker behandler alle saker for ansatte i Nedre Eiker kommune fom dialogmøte 2. HRessurs er tatt i bruk som oppfølgingsverktøy i alle virksomheter. Nye rutiner er vedtatt av partsammensatt utvalg og innarbeidet i kommunens informasjonssystemer. Opplæring av ledere gjennomføres i løpet av høsten. Ny brosjyre om sykefravær er laget. Egen implementeringsplan er besluttet av rådmannens ledergruppe for høsten. Restansevarsel Det er innført en ny rutine for automatisk varsel til saksbehandlere som har saker som ikke er avsluttet innen tre måneder etter opprettelse. I forbindelse med ferieavviklingen har vi sett en stigning i antallet restanser, med en topp i uke 30 på restanser. I uke 35 var dette tallet redusert til 794 restanser. Side21

8 Dato Vår ref. -/ 6 av 20 Mål ØKONOMISEKSJONEN MÅL Sykefraværet er lavere enn 5 % Innkjøp foretas ihht. vedtatt anskaffelsesstrategi Alle anbud gjennomføres elektronisk Alle innkjøp foretas elektronisk Inngående fakturaer mottas elektronisk - 30 leverandører Utgående fakturaer sendes elektronisk - Delmål 70 %. Status Sykefraværet var 0,9 % i 2. kvartal Anskaffelsesstrategi og reglement ikke utarbeidet ennå, men er under arbeid for politisk behandling høsten. TendSign konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) brukes av innkjøper i alle konkurranser. Det er avholdt heldagsopplæring for innkjøpsforum. Flere, men ikke alle innkjøp foregår elektronisk. Det er svært langt igjen til å nå dette målet. Gevinster kan kun realiseres gjennom en integrert ehandelsløsning. Inngående elektronisk faktura mottas fra 22 leverandører. Andelen leverandører er stabil. Vi har gått inn på ELMA og installert EHF format. Foreløpig få leverandører. Det er fortsatt et stykke til målet satt i 2009 om 70 % andel (se graf). Sammenlignet med andre kommuner er andelen høy. To tiltak iverksatt: EHF og elektronisk avtale signering (se tekst).det er sendt ut brev til alle VA kunder, men resultatet ser vi først etter fakturering i september. PERSONALSEKSJONEN MÅL Det skal være høy tilgjengelighet på personalseksjonens tjenester. Økt service til kommunens innbyggere ved å ta i bruk nye elektroniske tjenester. Status Det er kun ett avvik på dette området. Som kjennetegn på måloppnåelse er det sagt at 80% av alle innkommende telefonsamtaler til innbyggerkontakten skal besvares innen 30 sekunder. 70 % av disse ble besvart innenfor 30 sekunder. Tiltakene under dette målet iverksettes fra høsten. Tiltakene er i rute. I samarbeid med D-IKT kommunene arbeides det med innbyggertjenester. Det gjennomsnittlige sykefraværet i personalseksjonen skal ikke overstige 5 % Etablere bedre samhandling mellom Nedre Eiker kommune, fastlegene og Nav ved ansattes sykefravær Fraværet i personalseksjonen var første halvår 3,5%. Delvis iverksatt, se punkt om Saman om ein betre kommune. Rådmannens ledergruppe har iverksetter egen plan for å sikre implementeringen i organisasjonen. Arkiv og dokumenthåndtering foregår iht gjeldende lovverk Ny arkivplan blir forsinket med ca to måneder. Side22

9 Dato Vår ref. -/ 7 av 20 OPPVEKST OG KULTUR Hele kr. Periodisert Avvik før Årsbudsjett Forventet 2012 budsjett tiltak inkl. endringer avvik ved (a) (b) (a-b) (c ) årets slutt OPPVEKST Lønn Andre utg Inntekt Netto KULTUR OG Lønn FRITID Andre utg Inntekt Netto Konklusjon Ved utgangen av august har etaten et samlet mindreforbruk på ca. 3,3 millioner kroner. Endringer i forbindelse med nytt skole- og barnehageår vises ikke med full tyngde i regnskapet før i oktober. Det er ikke forventet merforbruk på noen av rammeområdene. Økonomi Lønn: Lønnsutgiftene er svært stabile. Det er kun 4 vanlige utlønninger igjen, og fordi det fortsatt er mindreforbruk på lønn er det liten grunn til å tro at det blir merforbruk ved årets slutt på noen av rammeområdene. Mindreforbruket på Kultur og fritid skyldes at nytilsatt idrettskonsulent starter noe senere enn beregnet. Drift: De største enkeltkostnadene er Frydenhaug skole, fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner, samt tilskudd til private barnehager. En foreløpig oversikt fra økonomiansvarlig ved Frydenhaug skole pr viser at kontoen sannsynligvis holder. Pr. dato ligger utgiftene til fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner 0,8 millioner kroner høyere enn på samme tid i 2012, men posten er økt i forhold til 2012 og antas derfor å holde. Tilskudd til private barnehager er forskuddsutbetalt til barnehagene i vår kommune. Vi mangler imidlertid fakturaer for nye plasser i egen kommune, samt høstens fakturaer fra nabokommunene. I budsjett er det regnet med tilskuddsprosenter vår/høst med 92/94 % ut fra opplysninger i statsbudsjettet. I juli opplyser Fylkesmannen at dette er endret til 92/96%. Det betyr en høyere utbetaling enn opprinnelig beregnet. Tilskudd til private barnehager er den posten det for øyeblikket hefter størst usikkerhet ved. Inntekter: Leieinntekter i idretts- og kulturbygg ligger fortsatt lavt. Det er ikke foretatt fakturering siden i juni pga lite utleie. De største inntektene ved foreldrebetaling i SFO og barnehager er helt i rute. Det er ikke forventet vesentlig avvik på inntektspostene. Side23

10 Dato Vår ref. -/ 8 av 20 Målrapportering Etatens mål er forankret i handlingsprogrammet Mål Status Etaten skal se oppvekst som helhet med gode sammenhenger mellom tjenesteområdene SKOLE Ungdomsskole setter seg inn i informasjonen barneskolene har dokumentert om elevene Barnehagene får tilbakemeldinger fra skolene på systemnivå i 1. klasse Gjennomføres i forhold til elever med 5-1 ressurser, men det skal utvikles en oppdatert rutinebeskrivelse som også sikrer at elever som har behov for spesiell tilpasning også følges opp tett i overgangen. Skolene er enige om hva som kartlegges. Utgangspunktet er dokumentet Hva skal barnehagebarn kunne før skolestart som ble vedtatt i hovedutvalget i Kartleggingen gjennomføres i løpet av høsten barnet begynner på skolen. Første tilbakemelding til barnehagene etter denne rutinen skjer i november. BARNEHAGE Barneskolene er informert om skolestarterne Gjennomført. Bruker tilbakemeldinger/resultater skolene Ikke gjennomført. Barnehagene mottar tilbakemelding fra skolene i løpet rapporterer til barnehage fra 1. klasse i intern av november. vurdering av egen praksis Etaten skal levere læringsresultater tilsvarende landssnitt eller bedre SKOLE Utvalgte kvalitetsindikatorer vurderes opp Standpunktkarakterene varierer lite i forhold til landssnitt. mot måloppnåelse Nedre Eiker ligger på landssnitt i seks fag. 0,1 poeng etter i ni fag. 0,2 poeng etter i to fag. 0,2 foran i naturfag. 0,3 foran i fordypning engelsk. Totalt på standpunkt ligger vi noe bak landssnitt. Eksamenskarakterene i seks fag er bedre enn landssnitt. To ligger på landssnitt Fire gjennomsnittskarakterer er lavere. Gjennomfører prosjektet Vurdering for læring i henhold til prosjektplan Av de som ligger lavere finner vi matematikk, norsk hovedmål skriftlig og engelsk muntlig. Prosjektleder dekkes 25% av Fylkesmannen. Skolemøter er gjennomført på alle skolene i kommunen. Skoleeiers målsettinger for prosjektet er lagt fram for H3. Etaten skal ha et godt læringsmiljø og fremme en positiv voksenrolle SKOLE Utvalgte kvalitetsindikatorer vurderes opp Elevundersøkelsens gjennomføringstidspunkt er endret sentralt. mot måloppnåelse Det foreligger derfor ikke resultater i 2. tertial. Utarbeider felles rutinebeskrivelse for Arbeidsgruppe nedsatt. Det er avholdt ett møte i 1. tertial. håndtering av elevsaker som krever store Ingen møter i 2. tertial. ressurser Side24

11 Dato Vår ref. -/ 9 av 20 BARNEHAGE Forbereder praktisk PALS/TIBIR voksen i Etatskontoret har påbegynt forberedelsesprosessen barnehagen Etaten videreutvikler, koordinerer og kvalitetssikrer rutiner for tidlig innsats BARNEHAGE Melder bekymringer om barns Antall bekymringsmeldinger på barn i aldersgruppen har økt. omsorgssituasjon tidlig Kurs i hvordan personalet i barnehagene skal gjennomføre bekymringssamtaler med foresatte gjennomføres i september og oktober. Etaten skal øke elevenes digitale kompetanse og lærernes bruk av IKT Utarbeider felles kommunal plan for digital Eksisterende plan ble speilet opp mot plan utarbeidet av Drammen kompetanse som grunnleggende ferdighet kommune. Ny revidert plan er ferdig og skolene har hatt IKT-kontakter m.fl på informasjonsmøte om innholdet i planen. Helse Miljø. Sikkerhet (HMS) Felles HMS-system Felles elementer som risikoanalyser og vernerunder er fortsatt under arbeid, og skolering begynner i løpet av høsten. Virksomhetene videreutvikler seg som lærende organisasjoner Balanserer etatsmål og lokale behov for å Etatsmålene følges opp i skole og barnehages kvalitetsrapporter. løse virksomhetens utfordringer Refleksjonssamtale med kommunalsjef gjennomføres hver høst. 3 skoler og 2 barnhager gjennomført i 2. tertial. Virksomhetsledere involveres og bidrar i Innspillene fra tankesmie (temamøte ) 6. mars med hovedutvalg og arbeidet med kommunale planer virksomhetsledere er videreført i utkast til kommuneplan. Avklarer arbeidsform for visjonsprosess/slagordprosess internt i forbindelse med arbeidet med handlingsprogrammet KULTUR OG FRITID Status Mål Etaten skal tilrettelegge for kunst, kulturopplevelser og egenaktivitet for alle Følger politisk arbeid med ny visjon for kommunen. Når denne er klar og ambisjonsnivået avklart vil etaten vurdere hvordan vi skal arbeide videre med egen visjon for skole. Introduserer nye tilbud til barn og Nye kulturverksteder tilbys: Eks: musikk, laptop bygging, poesislam, unge/kulturverksteder animasjon. Profesjonaliserer informasjon fra alle enheter Kvalitetskontroll på all info/plakater, legger fortløpende ut på blogger, i Kultur og fritid Facebook, nettsider. Eks. Kulturhælj, Stemmerettsjubileum. Etaten skal bidra til at kulturminner og kulturarv ivaretas Gjennomfører åpne arrangementer på Åpne arrangement - 3X utstilling. biblioteket Gjennomfører arrangementer naturlig knyttet Arrangementsrekke gjennom året, plakatproduksjon etc. til stemmerettsjubileet Etaten skal samarbeide interkommunalt og regionalt Fortsetter arbeidet Det utvidede Europa - Søknad sendt Norsk kulturråd og BFK i samarbeid med Drammen og prosjekt i samarbeid med Drammen, Øvre Øvre Eiker. Eiker og BFK Gjennomfører Kulturverksteder til barn og Nye verksteder planlagt unge i Øvre og Nedre Eiker Etaten skal bidra til estetikk og utvikling av møteplasser i det offentlige rom med kunst, kultur og design som virkemiddel Deltar med kunst og kulturfaglig kompetanse Arbeid med utvikling innenfor ungdom og gatekunst. i uteroms- og utsmykningsprosjekter Arbeid med utvikling av Wildenveys plass. Etaten skal legge til rette for frivillig innsats Frivilligsentralen: Rekruttering er en kontinuerlig prosess Arbeider med nye målgrupper Oppretter flere kontakter med foreninger og enkeltpersoner i Rekrutterer flere frivillige minoritetsbefolkningen - Vietnamesisk forening, enkeltpersoner fra Eritrea, Angola, Portugal, Polen, Russland, Chile. Bidratt til praksisplasser og råd/veiledning Etaten skal bidra til vekst og utvikling innenfor lokalt kunst- og kulturliv i samarbeid med både næringsliv og andre offentlige aktører Planlegging av nye Samarbeid med lokale kulturnæringsaktører aktiviteter/festival/kulturarrangementer pågår Side25

12 Dato Vår ref. -/ 10 av 20 Kvalitet Helse, miljø og sikkerhet (HMS): Det er gjennomført ett møte i etats-amu. I hvert møte legges frem to statistikker: Sykefravær og avviksmeldinger. Alle avvik er lukket. Viktige hendelser i 2. tertial: Skole og barnehage Alle skolene i kommunen hadde lærere og assistenter på startsamling 13. august i Vurdering for læring på Fredfoss. Kommunens handlingsplan i Vurdering for læring er behandlet i hovedutvalget og fikk svært positiv tilslutning. Anbudskonkurransen på Solberg skole er avgjort og prosessen videreføres Antall barnehageplasser i kommunen er økt og gjennom dette kan vi nå i en periode tilby nye søkere plass på dagen. Sannsynligheten for at mange familier velger plass i annen kommune er derfor kraftig redusert. Barna og personalet i Hatten barnehage er tilbake i nyrenoverte lokaler i Evjegata. Læringssenteret flyttet fra Solberg spinderi til Evjegata. Forprosjekt barnehageplasser Steinberg påbegynt. Feriebarnehagen ble gjennomført i uke 28 og 29. De som jobbet i barnehagen (som var lokalisert i Grinde barnhage) ga gode tilbakemeldinger på hvordan opplegget for ukene var planlagt og organisert. Her var det barn og personale fra ulike barnhager. Tilbakemeldingssamtaler på Kvalitetsrapporten er gjennomført med 3 ungdomsskoler og 20 barnehager Kultur og fritid Gjennomført Kulturhælj med svært bra publikumsoppslutning Gjennomført egne, og samarbeidet med andre om, arrangementer knyttet til stemmerettsjubileet. Dialog med Snøhetta/Cowi om fjernvirkningen av lyssetting av Mjøndalsbrua, ny prøvelyssetting Arbeid med utvikling av Felles terreng (skulptur Wildenveys plass) Gjennomført aktiviteter til utsatte barn og familier i sommer overnattingstur til Killingen (i samarbeid med Aktiv Eiker), båttur med Christiane, dansekurs på Down Under. Åpne verksteder under Kulturhælja. Kulturpris/ kulturstipend utdeling til henholdsvis Eiker Rock og Ingeborg Hanssen. Side26

13 Dato Vår ref. -/ 11 av 20 HELSE OG OMSORG Hele kr. Periodisert Avvik før Årsbudsjett Forventet 2012 budsjett tiltak inkl. endringer avvik ved (a) (b) (a-b) (c ) årets slutt Helse og Lønn omsorg Andre utg Inntekt Netto Sosiale Lønn tjenester Andre utg Inntekt Netto Konklusjon Ved utgangen av august har etaten et merforbruk på ca 27,4 millioner kroner. Gjennomsnittlig månedlig avvik ligger på rundt 3 millioner kroner. Etatens totale merforbruk i prosent av periodisert budsjett viser en økning fra 8,4 til 9,2 %. Det innebærer en økning av merforbruk på Helse og omsorg fra 8,8 til 9,8 %, og en reduksjon av merforbruk på Sosiale tjenester fra 4,7 til 3,8 %. Sosiale tjenester Sosiale tjenester ligger med et avvik fra periodisert budsjett på 3,8 %, en reduksjon fra sist periode hvor avviket var 4,7%. Mindreforbruket av lønnsmidler er redusert fra 1,6 til 1,1 %. Merforbruket av andre utgifter er redusert fra 6,3 til 5,3 %. Sosial rådgivningstjeneste har økt sitt mindreforbruk fra august, tilsvarende har merforbruket av sosialhjelp og kostnader til rusbehandling blitt redusert i perioden. Kostnadene til kvalifiseringsprogrammet har derimot økt mot budsjett. Rammeområdet har i et tilnærmet likt kostnadsnivå som Budsjettet for ligger noe lavere enn budsjett for Reduksjon i årets budsjett tilsvarer omtrentlig fjorårets totale mindreforbruk på ca 2 millioner kroner. Flyktningtjenestens kostnadsnivå pr august ligger innenfor områdets budsjettramme. Helse og omsorg Lønnskostnader avviker i forhold til budsjett med et merforbruk på ca 16 millioner kroner. Store kostnader til vikar og overtid, hovedsakelig innen områdene Institusjonstjenesten, Hjemmetjenesten og Virksomhet for utviklingshemmede, sammen med kraftig økning i omsorgslønn er sentrale årsaksfaktorer til overforbruket på lønn. Det et merforbruk på omsorgslønn på ca 2,8 millioner kroner med bakgrunn i økte mottagere på grunn av økt søkermengde. Økning i merforbruk av lønnsmidler denne periode skyldes en økning i lønnskostnader på Tjenestekontoret, Barnevernet, Hjemmetjenesten og Institusjonstjenesten. I Virksomhet for utviklingshemmede er merforbruket tilsvarende som pr. juli. Økning i merforbruk av lønnsmidler på tjenestestedene Evjeløkka Institusjon, Flisa og Langrand oppveies av reduksjon av merforbruk på Eknes, Korvaldveien og Evjeløkka hjemmetjeneste. Bråta har i sommer vært preget av svært liten kapasitet. Det er flere pasienter som mottas til korttidsopphold på Bråta fra sykehuset, som på grunn av et sammensatt behov for helsehjelp ikke kan sendes hjem etter endt korttidsopphold. Det er i tillegg flere pasienter fra Hjemmetjenesten som er inne på gjentagende korttidsopphold som heller ikke kan sendes hjem på grunn av helsetilstanddisse er ofte demente. Det resulterer i at Bråta er preget av mange langtidspasienter. Dette medfører ingen kapasitet til å avlaste Hjemmetjenesten og dermed økte kostnader til vikar og overtid. Ferieavvikling medfører et stort behov for vikarer for tjenestesteder med heldøgnsdrift. Det er ikke budsjettmessig dekning i disse tjenestene for fem ukers ferie, og kostnader til ferievikarer må dekkes innenfor ordinært driftsbudsjett. Side27

14 Dato Vår ref. -/ 12 av 20 Det er store utfordringer med sykefravær på natt i Institusjonstjenesten. På grunn av kombinasjonen med få personer på vakt, få årsverk med nattstilling og at jobb på natt, på grunn av dagens regler og turnusordning, er basert på frivillighet skapes situasjoner hvor overtid benyttes for å opprettholde minimumsbemanning. Det er ansatt tre årsverk sykepleiere i nattstilling, når halvparten har ferie tilsier dette en meget redusert tilgang på kompetanse på natt. Dette fører til store kostnader og er en lite gunstig bruk av etatens budsjettmidler. Det jobbes kontinuerlig med å finne alternative løsninger. Merforbruket av andre utgifter er i hovedsak knyttet til innkjøp av eksterne institusjonsplasser med et merforbruk på 4,2 millioner kroner og innkjøp av institusjonsplasser til ressurskrevende brukere innen psykiatri m.v. med et merforbruk på 3,7 millioner kroner i perioden. Nivå på avvik pr august er tilsvarende som for juni. Barnevernet viser pr august et merforbruk. Det er på noe sikt forventet reduksjon i kostnader til innkjøp av tiltak til barn i opprinnelig familie med rekruttering til stillinger gitt av Fylkesmannen til samme formål. Noe av endringen i mindreforbruk av lønn skyldes at Utekontakten har fått økte kostnader til lønn med sitt sommerjobbsprosjekt. Utekontakten har på grunn av sommerjobbprosjektet gått fra et betydelig mindreforbruk til et lite merforbruk. Overføring helseforetak i forbindelse med Samhandlingsreformen: Helsedirektoratet har foretatt en justering av forventet årlig kostnad til medfinansiering basert på tall for faktiske innleggelser i 1. tertial- Årlig akonto- beløp for medfinansiering av Samhandlingsreformen er nå beregnet til 25,1 millioner kroner mot en budsjettert kostnad på 24,4 millioner kroner. Det innebærer et merforbruk på medfinansiering på kroner pr august. Kostnader til overliggerdøgn på utskrivningsklare pasienter beløper seg hittil på i overkant av kroner. Forventet avvik ved årets slutt Prognosen for forventet merforbruk er økt fra 22 til 26 millioner kroner. Det består av prognose på et økt merforbruk på Tjenestekontoret, knyttet til eksterne sykehjemsplasser og omsorgslønn. Dette forventede økte merforbruket balanseres av en tilsvarende reduksjon i forventet merforbruk på Helseavdelingen. Det er ingen endring i forventet prognose for avvik knyttet til eksterne institusjonsplasser, men en forventet økning i mindreforbruk på de andre tjenestene under Helseavdelingen. Virksomhet for utviklingshemmede var pr mai i balanse, og det var lenge forventet at virksomheten skulle oppnå budsjettbalanse, også for året som helhet. Det påløp et merforbruk i juni og en økning av dette merforbruket i juli. Merforbruket i august viser samme nivå som pr juli. Dette fordrer en prognose på et forventet merforbruk på 2 millioner kroner i. Hjemmetjenesten har fra mai hatt en jevn økning i merforbruk av lønnsmidler. Det fordrer en økning i prognose på 2 millioner kroner. Det ble i kommunestyret i august vedtatt å etablere akuttplasser ved Bråta. Det var forventet å kunne redusere forventet merforbruk på Institusjonstjenesten tilsvarende halvparten av tilskuddet fra Helsedirektoratet. Økte kostnader til vikar og overtid går i motsatt retning av dette. Resultatet av dette er at prognosen for Institusjonstjenesten holdes uendret. Endringer i kostnadsnivå medfører en økning i prognose på totalt 4 millioner kroner. Det er imidlertid knyttet meget stor usikkerhet til forventet refusjon av kostnader til særlig ressurskrevende personer. Prognosen, som pr nå estimerer en økning i inntekt på 5 millioner kroner, tar utgangspunkt i en reduksjon i refusjonsgrad fra 80 til 75 %. Dersom refusjonsgraden ikke reduseres er det estimert en økning i inntekt i forhold til budsjett for ressurskrevende brukere på 14 millioner. Dersom dette slår til blir forventet merforbruk totalt 17 millioner kroner. Det er forventet indikasjoner på refusjonsgrad når statsbudsjett for 2014 blir lagt frem for kostnader oppstått i. Side28

15 Dato Vår ref. -/ 13 av 20 ETATSMÅL Helse og omsorg har kommet godt i gang med å gjennomføre etatsmålene for. Nedenfor følger en oversikt over status så langt i år. Mange av delmålene er delvis nådd eller er i en kontinuerlig prosess. HELSE OG OMSORG MÅL Tilpasse etatens tjenester i tråd med krav i Samhandlingsreformen og endrede behov i befolkningen Delmål: Øke kapasitet for pasienter med behov for langtidsplass på sykehjem Delmål: Forebygge unødvendige innleggelser på sykehus Delmål: Ta imot utskrivningsklare pasienter uten forsinkelse Delmål: Ta i bruk elektronisk meldingsutveksling Styrke tidlig innsats for barn i bekymringssonen Delmål: Nedgang i alder på barn som er gjenstand for bekymringsmelding Delmål: Vri innsatsen mot tidlige endringstiltak Delmål: Styrke kompetansen for barnevernet og i samarbeidende tjenester Boligsosial handlingsplan Delmål: Bedret tilbud til bostedsløse: flyktninger, personer med rusproblematikk og barnefamilier/enslige forsørgere som ikke selv kan skaffe seg bolig Folkehelse Delmål: Forebygge behov for helsetjenester Riktig utnyttelse av tilgjengelige ressurser Delmål: Tjenester gis innenfor gitte rammer Delmål: Hensiktsmessig bruk av ansatte-ressurser Status Ny avtale inngått med tre leverandører. Avtaleperioden er 2 år, med mulighet for forlengelse til juni Rapport for behov knyttet til Krokstad sykehjem levert, og antall plasser diskutert i H2 og H1 i august. Etablering av to øyeblikkelig-hjelp-plasser på Bråta ble vedtatt i kommunestyret i august. Oppstart ventes i september. Antall overliggerdøgn på sykehuset varierer med kapasitet på sykehjemsplasser i kommunen. Det er brukt få overliggerdøgn i sommer, men dette krevde kjøp av eksterne plasser til andre brukere. System installert i august, testing pågår. Antall meldinger på barn under 5 år har gått opp fra 2012 til. Totalt antall viser ingen markant økning. Utekontakten har gjennomført årets sommerjobbsprosjekt: 81 ungdommer i alderen år søkte om sommerjobb gjennom Utekontakten. Utekontakten har også drevet oppsøkende virksomhet sammen med Natteravnene på spesielle dager knyttet til høytider og skoleavslutninger. Ny foreldrerådgiver (PMTO- terapeut) er ansatt. Det er også startet opp en gruppe for barn som har psykisk syke foreldre. Fagdag for barnevern og samarbeidspartnere gjennomføres 12. september og 10. oktober. Det er avsatt investeringsmidler til flyktningboliger. Søknader til startlån er redusert med 30 %. Det er progresjon i å øke antall selveiere gjennom salg av kommunale utleieboliger. Aktiv Eiker har fokus på å komme tidlig inn for å hindre uheldige helseutfordringer. De har flere grupper for barn, foreldre og barn, barn med spesielle behov for mestring av sin generelle livsstil og for voksne. Forventer budsjettoverskridelser på mellom 17 og 26 mill. Økt grunnbemanning innført i turnus ved tre tjenestesteder i Hjemmetjenesten fra Det er tidlig å si noe sikkert om effekt, men ferieavvikling ble gjennomført uten stor bruk av overtid, de ansatte er meget fornøyd og det er indikasjoner på halvering av sykefraværet ved disse tjenestestedene. Delmål: Redusere kostnader til å leie inn konsulenter og Kun 1 innleid konsultent ved barnevern, det ses på om også til eksterne tiltak denne skal erstattes av egne ansatte. Arbeidsmiljø og HMS Delmål: Redusere sykefravær Sykefravær 1.halvår har økt fra 11,8 % til 12,6 %. Sykefravær ved Bråta for 2. og 3.termin er halvert etter økt grunnbemanning. Side29

16 Dato Vår ref. -/ 14 av 20 Samhandlingsreformen Igangsatte tiltak for frigjøring av korttidsplasser på Bråta hadde god effekt 1.halvår med få overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter. I sommer har høyt antall utskrivinger fra sykehuset kombinert med hjemmeboende med behov for institusjonsopphold endret situasjonen. For å holde antall overliggerdøgn nede og bidra til å avhjelpe behovet for korttidsplasser, ble det kjøpt tre eksterne sykehjemsplasser i juli. Kommunen er i gang med å sette i drift akuttplasser som skal redusere økningen i innleggelse til sykehus og poliklinikk. To plasser er vedtatt opprettet på Bråta, og det er inngått samarbeid med Drammen legevakt IKS om disposisjon av 1 ½ plass. Rutiner og klargjøring av ansvarsforhold er under utarbeiding, plassene planlegges satt i drift i september. Tjenestekontoret Antall registrerte søknader viser ingen stor endring, men søknadene har blitt mer omfattende. Dette krever lenger tid for innhenting av opplysninger og dokumentasjon. Flere eldre søker om omsorgslønn for pleie og omsorg av sine. Ved innvilgelse utløser det oftere enn tidligere høye satser på grunn av stor omsorgstyngde og fravær av omsorgsplikt. Oversikten over tjenestemottakere som er registrert som særlig ressurskrevende brukere er gjennomgått. Mange av disse trenger nye oppdaterte vedtak for å opprettholde nye krav fra om oppdaterte vedtak i henhold til ny lovgivning fra 1.januar Dette arbeidet er igangsatt. Antall som søker om Individuell plan er det samme som tidligere. Det er flest personer over 18 år som ønsker en individuell plan. Koordineringsansvaret for disse er fordelt på de fleste virksomheter. Søknadsrykket på boliger er konstant. Kommunen har for få egnede boliger for psykisk syke og utviklingshemmede. Barnevern Totalt 0-5 år 6-12år 13-17år 18-23år Mottatte meldinger i perioden Undersøkelser i perioden Barn i tiltak totalt pr Herav barn med aktive tiltak i hjemmet pr Herav barn med aktive tiltak utenfor hjemmet pr Barn kommunen har tilsynsansvar for 51 Fokuset på tidlig innsats har vært stort også i denne perioden. Virksomheten har økt sin kompetanse på utredningsarbeid og tiltak knyttet til de yngste barna. Selv om avvikene som ble gitt etter tilsyn fra Fylkesmannen i 2012 er lukket, har barneverntjenesten jobbet videre med de tiltakene som er planlagt og ble rapportert inn. Barneverntjenesten jobber også med en kontinuerlig forbedring av tjenesten. Det har vært stor utskiftning i personalgruppen denne perioden. Flere ansatte har gått ut i permisjoner. Det har medført utfordringer med å få rekruttert vikarer til stillingene. Tjenestelederstilling knyttet til ny tiltaksgruppe til barn utenfor opprinnelig familie har vært lyst ut med liten respons. Denne stillingen lyses ut på nytt i løpet av høsten. Utekontakten har i denne perioden jobbet mye med årets sommerjobbsprosjekt. 81 ungdommer i alderen år har søkt om sommerjobb gjennom Utekontakten. 39 ungdommer har fått tilbud om sommerjobb i 3 uker. Utekontakten har hatt fokus på oppsøkende virksomhet sammen med Natteravnene på spesielle dager knyttet til høytider og skoleavslutninger. Side30

17 Dato Vår ref. -/ 15 av 20 Helsetjenesten Arbeidet med samarbeid både internt i virksomhet/etat og øvrige etater pågår fortsatt der det gis tjenester til barn/unge og familier. Det er planlagt felles fagdag for alle som arbeider med barn og unge i kommunen nå i høst. Ny familierådgiver (PMTO- terapeut) er ansatt. Det er også startet opp en gruppe for barn som har psykisk syke foreldre. Familiesenteret er i planleggingsfasen med å legge til rette for masterstudentene fra Høgskolen i Oslo og Akershus som kommer fra nyttår Et prosjekt med navn Superstart som har pågått med statlige midler, har gitt flere resultater hvor noe er implementert i ordinær drift og mer planlegges i inneværende år. Her er det blant annet igangsatt tiltak i kommunens barnehager. Aktiv Eiker har fokus på å komme tidlig på banen for å hindre uheldige helseutfordringer, og har flere grupper for barn, foreldre og barn, og barn med spesielle behov for mestring av sin generelle livsstil. Målet er å starte individ- og gruppetiltak som skal videreføres på egen hånd, med tanke på at innbyggerne har og tar ansvar for egen helseutvikling. Fallforebyggende kurs opprettholdes, mens andre forebyggende tiltak må vurderes fortløpende ut året på grunn av budsjettoverskridelse for enkelte tjenestesteder. Psykisk helse for voksne har startet opp et nytt tilbud om forebyggende psykisk helsehjelp. Det er et lavterskeltilbud uten legehenvisning, med mål om kunne gi raskere hjelp slik at utvikling av lidelsen kan forhindres. Alle tjenestestedene har utarbeidet eget internkontrollsystem. Det vil ligge til grunn for videre arbeid med et overordnet system for virksomheten som er under arbeid. Avvik og uønskede hendelser er tema på tjenesteledermøter og det jobbes målrettet med forbedringsarbeid. Avvikene/uønskede hendelser har i denne perioden dreid seg om lenger ventetid enn tidligere når det gjelder psykisk helsetiltak (individuelle samtaler) og kontroller på helsestasjonen. Det er satt i gang tiltak på kort sikt der det var nødvendig. Alle tjenestesteder har hatt vernerunder. Virksomheten har lavt sykefravær. Det jobbes bra med arbeidsmiljø og oppfølging av sykemeldte. På bakgrunn av innmeldte uhensiktsmessige fysiske arbeidsforhold vedrørende kontorlokaler, er det satt i gang et prosjekt som skal vurdere og komme med forslag til holdbare løsninger. Institusjonstjenesten I mars ble bemanningen på dag- og kveldsvakter på Bråta økt med 6 årsverk. Dette har gitt reduksjon i bruk av vikarer, og redusert sykefraværet. På natt utløser fortsatt fravær innleie av vikarer, her er det vanskelig å skaffe vikarer uten at det medfører overtid. På Solberglia er grunnbemanningen lav, slik at alt fravær utløser innleie av vikar. Institusjonstjenesten har også noen pasienter som utløser behov for bemanning ut over det vi har i grunnbemanningen. Samlet sett gjør dette at de økonomiske rammene for overskrides. Virksomheten har fått varsel om tilsyn fra arbeidstilsynet. Samhandling og ny helselovgivning fra 2012 er bakgrunnen for tilsynet. Tilsynet skal skje i september. Side31

18 Dato Vår ref. -/ 16 av 20 Hjemmetjenesten Tjenesten opplever det som utfordrende å skulle etterfølge vedtak med eksisterende bemanning. Det er flere pasienter som krever ekstra kompetanse og bemanning. Det er også en del 1:1 bemanning mot pasienter på natt. Det er flere beboere i omsorgsboligene som Hjemmetjenesten bemanner som krever større ressurser enn hva som opprinnelig var tenkt. Dette utfordrer det eksisterende nivået av grunnbemanning. Hjemmetjenesten merker at det er mindre tilgang på korttidsplasser som følge av langtidsplasseringer på Bråta, noe som fører til økt press på hjemmesykepleien. Liverpool Care Pathway (LCP) er innført i Hjemmetjenesten og fører til økt bruk av ressurser og også mer bruk av 1:1 bemanning de siste døgn i forbindelse med hjemmedød. Det er allikevel oppfattet som et godt og riktig tilbud. Det er planlagt innføring av forebyggende brannvern for hjemmeboende. Det er også planlagt innføring av ernæringsjournal til tross for at søknad om midler fra Helsedirektoratet ble avslått. Både forebyggende brannvern og ernæringsjournal er stilt som krav til Hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har også mottatt varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet der samhandling og ny helselovgivning fra 2012 er bakgrunn. Økt grunnbemanning i hjemmesykepleien innført i turnus fra , vanskelig å se virkning enda, dette vil vise seg mer fra høst. Indikasjoner på sykefravær i juli viser en markant reduksjon i sykefravær for de gjeldende tjenestestedene. Virksomhet for utviklingshemmede Etableringen av 15 plasser på Aktiv I Teten har vært svært vellykket for deltakerne. Avtale med prosjektleder i 60% stilling er forlenget, og det arbeides for å tilpasse hensiktsmessig bruk av ytterligere personell. Virksomheten opplever et gap mellom tilgjengelige ressurser og tjenester som skal utføres basert på vedtak. Årsaken til dette er at behovet for tjenester endrer seg. Barn på avlastning har blitt ungdommer med helt andre krav og behov i forhold til individuell oppfølging og i grupper. Voksne i bolig med heldøgns omsorg har gått fra å fungere godt, til å ha behov for tett oppfølging og økende behov for pleie. Mange som har fungert i bedrifter med varig tilrettelagt arbeid oppfyller ikke lenger kravene for å kunne arbeide, og noen av de som har fungert på aktivitetssenter har av helsemessige årsaker måttet trappe ned. I tillegg har virksomheten fått 12 nye brukere de siste fire årene. Det er sett på effektivisering av tjenesten, men på grunn av brukernes behov for individuell oppfølging, er det begrensede muligheter for tilpasning. Virksomheten har også store utfordringer knyttet til sykefravær. Virksomheten har et av de høyeste sykefraværene i etaten. Kommunen betaler for tjenester til en bruker som bor i landsbystiftelse i annen kommune. Det kjøpes også tjenester privat og kommunalt til avlastning for familier med utviklingshemmede utenfor Evjeløkka. Kommunen har avtale med Øvre Eiker kommune for avlastningsplasser og 12,5 aktivitetsplasser. Disse avtalene bør evalueres. Virksomheten har jobbet aktivt for å øke kompetansen. Andelen høyskoleutdannede har økt fra 9,73 årsverk i juni 2009 til 19,67 årsverk i juli. Virksomheten mangler tilbakemelding fra ett tjenestested for å ha fullført kartleggingen av uønsket deltid. Side32

19 Dato Vår ref. -/ 17 av 20 TEKNISKE TJENESTER Hele kr. Rammeområde Tekniske tjenester 2012 Periodisert Budsjett Avvik før tiltak (a-b) Årsbudsjett inkl. endringer (c) Forventet avvik ved årets slutt (a) (b) Lønn Andre utg Inntekt Netto Konklusjon Etaten samlet styrer mot budsjettbalanse for året totalt. Prognosen for rammeområdet Tekniske tjenester er et mindreforbruk på om lag 1,3 millioner kroner ved årets slutt. Mindreforbruket skyldes forventet mindreforbruk på lønn på om lag kroner. Inntektene forventes å bli om lag 3,8 millioner kroner høyere enn budsjett. Merinntektene skyldes dels høyere aktivitet enn budsjettert noe som er med å forklare at driftsutgiftene er høyere enn budsjettert, dels forklares inntekten med at renhold i år har fått en engangsinntekt. I tillegg gir høyere inntekt fra selvkostområdet byggesaksbehandling, og høy aktivitet i VA-anleggsarbeid hos Kommunalteknikk drift også overskudd. Overskudd fra selvkostområdene inngår i selvkostregnskapet og kan dermed ikke disponeres til andre formål. Driftsutgiftene forventes å bli om lag 3 millioner kroner høyere enn budsjettert. Vann og avløp Hele kr. Selvkost vann og avløp 2012 Periodisert Budsjett Avvik før tiltak (a-b) Årsbudsjett inkl. endringer (c) Forventet avvik ved årets slutt (a) (b) Lønn Andre utg Inntekt Netto Vann og avløp Lønn og driftskostnader forventes samlet å gå i balanse ved årets slutt. Det er i hele år rapportert at inntektene er lavere enn budsjettert. Årsaken til reduksjon i gebyrinntektene er overgang til vannmålere som grunnlag for gebyrberegning. Mindreinntektene forventes å bli om lag 2 millioner kroner lavere enn budsjettert. Prognosen for inntekter er usikker. Sikrere prognose vil foreligge etter faktureringen i september. Gebyrinntektene vil bli fulgt opp gjennom egen gebyrsak i forbindelse med forslag til budsjett for Kommuneskogen Hele kr. Kommuneskogen mars 2012 mars A Periodisert budsjett mars B Avvik før tiltak* A-B Årsbudsjett (inkl. budsjett endringer) C Forventet avvik ved årets slutt Lønn Andre utg Inntekt Netto Kommuneskogen forventes i balanse ved årets slutt. D-C Side33

20 Dato Vår ref. -/ 18 av 20 Økonomi Frida skjønnstilskudd Disponering av skjønnsmidler etter Frida ble vedtatt av kommunestyret , sak 62. I saken ble kroner fordelt med henholdsvis kroner til Kommunalteknikk bestiller for reparasjon av veier, kroner til selvkostområdet vann og avløp for reparasjon av damanlegg og kroner til reparasjon av avløpsnettet. Fordelingen er gjort i henhold til note 29, del 2 i regnskap Lønn Etatens lønnskostnader ligger hittil ca. 1,65 millioner kroner under budsjett. Dette skyldes at det er medarbeidere som har permisjon, har sluttet eller gått av med pensjon eller AFP. Dette har medført perioder med vakans og dermed lavere lønnsutgifter. Nye medarbeidere er tilsatt. Eksakt prognose for lønn er vanskelig fordi effektene av lokalt oppgjør ikke er kjent. Lønnsutgiftene forventes å gi et lite mindreforbruk på om lag kroner ved årets slutt. Inntekter Inntektene er pr utgangen av 2. tertial 3,87 millioner kroner høyere enn budsjettert. For de fleste virksomhetene er inntektene som budsjettert eller litt høyere enn budsjettert. Virksomheten Kjøkkens inntekter har sammenheng med høyere aktivitet enn planlagt, og virksomheten har dermed større driftsutgifter enn budsjettert. Renholds inntekter skyldes sykepengerefusjoner og refusjoner må dermed sees i sammenheng med merforbruk lønn. I tillegg har renhold i år mottatt en engangsinntekt. Dette er en etterbetaling for tidligere utført arbeid. Samfunnsutvikling har merinntekter fra byggesaksbehandling og vil dermed bidra til at selvkostområdet trolig får balanse i driften i. Kommunalteknikk drift har inntekter over budsjett, noe som skyldes arbeid i egenregi på vann, avløp, renseanlegg, vei og park. Inntektene til virksomheten har de siste tre månedene vært lavere enn periodisert budsjett, og prognosen for forventet overskudd er derfor redusert. Overskudd på inntekter på områder som utføres til selvkost må tilbakeføres ved årsslutt. Hele overskuddet på avdelingen kan dermed ikke sees på som disponibelt. Andre utgifter Etatens økonomiske utfordringer er driftsutgiftene. Virksomhetene Kommunale bygg og eiendommer og Bygningsdrift og vedlikehold har i år hatt ekstrautgifter i forbindelse med flommen i 2012 på om lag 1,7 millioner kroner. Endelig forsikringsoppgjør er ikke foretatt, og prognosene for disse virksomhetene er derfor usikre. Økte kostnader knyttet til nye og eksisterende bygg for service- og driftavtaler gir trolig et merforbruk på om lag kroner ved årets slutt. Budsjettet til drift av park og grøntanlegg er lavere enn dagens driftsnivå, og det driftes mot et merforbruk på om lag kroner. For de andre virksomhetene er det mindre avvik. Samfunnsutvikling sitt merforbruk skyldes ombygging av kontorlokaler. Merforbruket til renhold er prisstigning på ordinære driftsmidler som såpe og papir. I tillegg har Renhold merforbruk for driftsavtaler og lisenser for IT utstyr. DRBV har varslet økt eierbidrag i fra 2. tertial. Det økte eierbidraget i er kroner høyere enn budsjettert. Kommuneskogene har høyere driftsutgifter enn budsjettert. Dette skyldes tømmeravvirkning som vi enda ikke har mottatt inntekter for og det forventes derfor balanse for kommuneskogen ved årets slutt. Mål Tabellen viser status for resultatmålene som har tidsfrist senest 31. august.. Rapportering på de øvrige resultatmålene kommer i årsrapport. Mål Status Avholde byggesaksdag innen Byggesaksdagen er gjennomført. Konklusjon: Vellykket. Etablere miljøgruppe for oppfølging av miljøplan innen Ikke gjennomført innen tidsfrist på grunn av seinere vedtak av miljøplanen enn vedtatt. Skiltkurs til alle ansatte som utfører arbeid på eller ved vei To ansatte tok kurset i mars. Alle som utfører arbeid på innen eller ved vei har nå kurset. Side34

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400458 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 27.03.2014 9/2014 Bydelsutvalget 10.04.2014 15/2014

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Møterom 2, 2. etg Dato: 26.09.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2015 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 96 913 97 479-566 271 563 35,7 % -442 35,8 % 20 Barnehage 65 840

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

JANUAR APRIL. Nordkapp kommune

JANUAR APRIL. Nordkapp kommune Foto: Bjarne Riesto TERTIALRAPPORT # 1 2010 JANUAR APRIL Nordkapp kommune I n n h o l d 1. Sammendrag drift 3 2 Drift 2010 Utgift 77 266 80 113 80 086 81 129-1 043 Inntekt -74 939-77 132-77 105-81 048

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Helse sosial og omsorgsetaten

Helse sosial og omsorgsetaten Helse sosial og omsorgsetaten Kommunens innbyggere trenger stadig mer tjenester fra etaten: Brukerene blir tyngre både innenfor helse og sosiale tjenester Antall brukere øker Grunnbemanningen har ikke

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011 SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 22.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 15.09.2011 Gyldig forfall meldes til lede Ole G. Koch, tlf. 926

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2017/3063-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Økonomirapportering pr. mars 2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-2 13.3.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23.3.217 Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer