2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune"

Transkript

1 NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 24901/ Arkivnr.: 150/&14 Saksnr.: 2008/1898 Utvalgssak 2. tertialrapport august Nedre Eiker kommune Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /13 Flerkulturelt råd Nedre Eiker /13 Rådet for funksjonshemmede /13 Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester /13 Utvalg for Helse og omsorg /13 Utvalg for Oppvekst og kultur /13 Kommunestyret /13 GRUNNLAG Budsjett VEDLEGG 1 2. tertialrapport august - Nedre Eiker kommune 2 Finansrapport pr 31. august Økonomisk status Frie inntekter Ved utgangen av 2. tertial viser frie inntekter (skatt og rammetilskudd) en merinntekt på 3,7 millioner kroner. Skatteinngangen for Nedre Eiker er 85,4 % av landsgjennomsnittet (januar juli), noe som er litt høyere enn fjoråret. På årsbasis er prognosen i RNB en økning i skatteinntektene til kommunene på 5,0 %. Hittil i år (januar-juli) har økningen vært 7,2 % på landsbasis og 8,9 % for Nedre Eiker. Dette er årsaken til lavere rammetilskudd. Det ser ut til at det skal være mulig å oppnå balanse i frie inntekter ved årets slutt. Momskompensasjon For inntekt på momskompensasjon er det hittil i år en mindreinntekt i forhold til periodisert budsjett på 1,4 millioner kroner. Avviket er i hovedsak relatert til momskompensasjon på investeringer med 1,2 millioner kroner. Av mindreinntekten på 1,2 millioner kroner er 20 % relatert til driftsbudsjettet. Renter For er det budsjettmidler til en gjennomsnittlig rente på 2,6 % for nye lån og lån med flytende rente. Ved inngangen av året lå rentene på flytende lån i området 2,07 % - 2,67 %. Side15 Side 1

2 Flytende rente var ved slutten av august omtrent som ved inngangen av året. Om rentenivået holder seg vil rentebudsjettet gå i balanse og i beste fall blir det en liten mindreutgift. Rammeområdene Rammeområdene melder om balanse ved årets slutt, unntatt: Helse og omsorg, merforbruk på 26 millioner kroner Tekniske tjenester, mindreforbruk 1,3 millioner kroner Vann og avløp, merforbruk 2 millioner kroner Budsjettendringer investeringer Hatten barnehage er nå ferdig rehabilitert etter flommen høsten Forsikringsoppgjøret dekker ikke alle kostnadene ved gjenoppbygging av barnehagen. Det har under veis dukket opp kostnader vi har måttet dekke på egen regning. Det foreslås å overføre budsjettmidler på til sammen 3 millioner kroner fra prosjekt Rådhuset uteanlegg med 2 millioner kroner og fra prosjekt Avfallshus med 1 million kroner. Veievangen skole, prosjekt 40024, har pr dags dato et merforbruk og det er forventet at flere kostnader vil påløpe før prosjektet kan avsluttes. Det foreslås å overføre kroner fra Avfallshus. Mjøndalen skole, prosjekt 40073, har fått rehabilitert kloakknett og overvann. Det er et merforbruk ved avslutning av prosjektet på ,71 kroner som foreslås overført fra prosjekt Avfallshus. Prosjektene Uteanlegg Rådhuset og Avfallshus vil ikke ha behov for midlene i. I forbindelse med budsjett 2014 må disse prosjektene vurderes på nytt mht behov for investeringsmidler. KONKLUSJON Det er fortsatt stram økonomi i Nedre Eiker kommune, og rådmannen vil kontinuerlig vurdere innsparingstiltak utover høsten. Størst usikkerhet er knyttet til lønnsutgifter innenfor rammeområdet Helse og omsorg, og kjøp av tjenester for barnehage og barnevern. Slik økonomisk status er etter 2. tertial, med et varslet forventet merforbruk på rammeområdene på 26,7 millioner og ikke tilsvarende mindreutgift/merinntekt på finansområdet vil det være vanskelig å holde budsjettbalansen. Rådmannens innstilling: 1 Rådmannens rapport pr 2. tertial tas til etterretning. 2 Rådmannen bes videreføre arbeidet med kostnadsreduserende tiltak. Det foretas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet: 3 Prosjekt Hatten barnehage økes med 3 millioner kroner Prosjekt Rådhuset uteanlegg reduseres med 2 millioner kroner Prosjekt Avfallshus reduseres med 1 million kroner 4 Prosjekt Veiavangen skole økes med kroner Prosjekt Avfallshus reduseres med kroner 5 Prosjekt Mjøndalen skole økes med ,71 kroner Prosjekt Avfallshus reduseres med ,71 kroner Side16 Side 2

3 NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: Dato: L.nr / - Arkiv: 2008/ /&14 2. tertialrapport august - Nedre Eiker kommune Frie inntekter Hele kr Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Samlet er det en antatt merinntekt på 3,7 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Skatteinntektene er høyere enn periodebudsjett, mens inntektsutjevningsdelen av rammetilskuddet som er lavere enn budsjettert. Årsaken er høy prosent av landssnittet (se neste avsnitt). Skatteinngangen januar - juli for Nedre Eiker er 85,4 % av landssnittet. I forhold til januar juli i 2012 har skatteinntektene økt med 8,9 % for Nedre Eiker. Skatt på formue og inntekt til kommunene har økt med 7,2 % i perioden januar - juli måned sammenlignet med 2012 (KS ). Momskompensasjon Hele kr Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett Drift Investering* Sum * 80 % av både regnskap og budsjett for tilhører investeringsregnskapet. Samlet er det en mindreinntekt på 1,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Lånegjeld, renter og avdrag I er det budsjettmidler for en rentesats på ca 2,6 % for nye lån og lån med flytende rente. Bildet er følgende for lån med flytende rente: Lån ca 60,5 millioner kroner: rente er 2,07 % 1. kv., 2,13 %, 2. kv. og 2,09 % 3. kvartal. Lån ca 243 millioner kroner: rente ved årsskiftet 2,25 % uendret. Lån ca 110 millioner kroner: rente er 2,67 % 1. kv., 2,68 %, 2. kv. og 2,47 % 3. kv. Lån (Husbanken) ca 66 millioner kroner: renten er 2,084 %. Budsjett for renter og avdrag forventes å være i balanse ved årets slutt. Side17

4 Dato Vår ref. -/ 2 av 20 Likviditet Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom mest likvide midler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 bør være >1 som betyr at mest likvide midler er høyere enn kortsiktig gjeld. Ved en likviditetsgrad 2 <1 er kasse/bankinnskudd lavere enn kortsiktig gjeld noe som betyr at kommunen ikke er i stand til å innløse all kortsiktig gjeld umiddelbart. Dette vil i praksis ikke skje siden kortsiktig gjeld har forskjellig forfall gjennom året. Ved siste årsskiftet var likviditetsgrad 2 lik 0,61. Pr er likviditetsgrad 2 lik 0,33, altså lavere enn 1. Diagrammet viser at likviditeten varierer fra måned til måned, men blir stadig svakere år for år. Økonomisk oversikt over rammeområdene Årsbudsjett Hele kr Periodisert inkl. Forventet avvik ved 2012 budsjett Avvik endringer årets slutt Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og fritid Helse og omsorg Sosiale tjenester og tiltak Tekniske tjenester Vann og avløp Sum Om fortegn i tabellen (regnskap og budsjett): Intet fortegn betyr netto utgift. Minus (-) fortegn betyr netto inntekt. Om fortegn i tabellen (avvik): Intet fortegn betyr merforbruk. Minus (-) fortegn betyr mindreforbruk. Prognose ved årets slutt Det er ikke utarbeidet noen totalprognose for resultatet ved årets slutt. Sykefravær Sykefravær i % 1. halvår Sykefravær i % 1. halvår Sentraladministrasjon 7,8 4,8 3,6 3,9 Egenmeldt 1,0 1,0 1,3 1,2 Oppvekst og kultur 7,8 7,6 8,6 8,0 Legemeldt 1-16 dgr 1,0 0,9 0,8 0,9 Helse og omsorg 13,4 14,6 11,8 12,6 Legemeldt >= 17 dgr 7,8 8,5 7,1 7,3 Tekniske tjenester 8,8 12,4 6,3 7,8 Kronisk 0,1 0,1 0,2 0,2 Totalt i NEK 10,0 10,6 9,4 9,6 Totalt i NEK 10,0 10,6 9,4 9,6 Tallene for sykefravær er oppgitt pr 1. halvårl fordi tallene aldri er à jour før et godt stykke ut i neste måned. Side18

5 Dato Vår ref. -/ 3 av 20 SENTRALADMINISTRASJON Hele kr. SENTRAL- ADMINISTRA- SJON 2012 Periodisert Budsjett Avvik før tiltak (a-b) Årsbudsjett inkl. endringer (c) Forventet avvik ved årets slutt (a) (b) Lønn Andre utg Inntekt Netto Konklusjon Sentraladministrasjonen har et merforbruk på kroner. Politisk sekretariat Ny formannskapssekretær har tiltrådt og ny medarbeider er ansatt. Sekretariatet har jobbet sammen med D-IKT i forberedelsene til lansering av papirløse politikere. Elektronisk inngående faktura Elektronisk mottak av inngående leverandørfakturaer er uforandret fra Nå leverer 22 av våre største leverandører elektroniske fakturaer (målt i antall fakturaer). Av de 10 største leverandørene våre leverer hele 80 % elektronisk. Siden elektronisk forsendelse medfører både en teknisk endring og en kostnad for leverandør, kan dette være en årsak til at mange leverandører holder igjen. Vi har nå klargjort for EHF format som er en standard som leverandørene må ha for å levere til staten. Innkjøp Til tross for at det er stille i sommerperioden er det gjennomført flere nye konkurranser. BTV samarbeidet har gitt oss ny rammeavtale på kontormateriell hvor Staples er byttet ut til fordel for Maskegruppen. I tilbudet som er levert fra Maskegruppen er det prislinjer som er så redusert i forhold til andre konkurrenter at det tyder på leverandøren ser muligheter for å etablere seg i BTV regionen og har kalkulert med å selge noen varelinjer langt under markedspris. Eksempelvis en pall med standardkopipapir til 52 kroner. I FOBE nettverket har vi sammen med våre andre samarbeidskommuner gjennomført konkurranse på maler, byggtapetserer og gulvleggerarbeider. Dette er rammeavtale med tre leverandører som sikrer at vi har tilgang på disse tjenestene i 2 4 år fremover. I egen organisasjon er det gjennomført rammeavtale konkurranser på lekeplasskontroll, entreprenørtjenester og hvite- og brunevarer. Det er gjennomført flere konkurranser på enkeltvare og tjenestekjøp. I alle konkurranser gjennomført i regi av innkjøpsansvarlig er KGV verktøy benyttet. For å bedre kompetansen blant flere relevante personer i egen organisasjon er det gjennomført kurs internt i bruken av verktøyet. Målet er at flere av anbudskonkurranser blir gjennomført i samarbeid med innkjøpsansvarlig/-forum hvor KGV verktøy benyttes. I den stille sommertiden er det lagt ned arbeid i analyse av innkjøpsområdet i organisasjonen. Dette er informasjon som benyttes i forbindelse med utarbeidelse av innkjøpsstrategi og innkjøpsreglement. Dette er dokumenter som innkjøpsforum vil arbeide videre med før politisk behandling. ehandel Det er gjennomført opplæring av enkeltansatte i bruken av ehandel. Ved flere tilfeller er det merkantilt personale og sekretærer i virksomhetene. Det er de som til daglig gjør det praktiske arbeidet ved innkjøp. Ledelsen ved virksomhetene vil i stor grad da kun godkjenne ordrene før de sendes til leverandørene. På den måten vil man ha en forhåndsgodkjenning i motsetning til når man kun godkjenner fakturaen i etterkant. Volumet over ehandel øker blant annet ved at det er lagt inn flere fritekstleverandører. Erfaringen viser at det i noen grad benyttes fritekst bestillinger innenfor byggningsdrift og vedlikehold. Antall Side19

6 Dato Vår ref. -/ 4 av 20 kataloger som ligger i ehandelsløsningen er noe øket i forhold til forrige periode. Det er gledelig å observere at bokbestillinger til skolene i stor grad ble gjort elektronisk. Elektronisk utgående faktura Siden satsingen med å øke andel elektroniske fakturaer startet i januar 2009 har andelen økt fra ca 18 % til 45 % papirløse fakturaer. I 2. tertial ble det sendt ut ca fakturaer totalt herav ca papirløst. Det er tegnet avtale om elektronisk signering av Avtalegiro og efaktura, som vil være tilgjengelig for våre innbyggere på kommunens hjemmeside. I tillegg har Økonomiseksjonen signert avtale om å kunne sende utgående fakturaer elektronisk til firmaer og statlige foretak i såkalt EHF format (elektronisk handelsformat). Dette er foreløpig ikke tatt i bruk, fordi løsningen først er klar fra fagleverandør i -oppgraderingen som skal gjennomføres i september. Lærlinger I budsjett bevilget kommunestyret penger til å øke antallet lærlinger i kommunen. Det er gjennomført rekruttering av totalt 10 nye lærlinger for inneværende år. Det er gjennomført introduksjonskurs lærlingene. Side20

7 Dato Vår ref. -/ 5 av 20 Telefoni I forbindelse med overgang til D-IKT er det gjort noen mindre justeringer i forhold til kommunens telefonsentral. Internt har kommunen gått over fra 4 til 5 sifrede telefonnummer. Kommunen har tidvis hatt noe nedetid på telefonsentralen etter overgangen. Personal- og lederhåndbok Personalseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant kommunens ansatte. For å sikre en god og oppdatert informasjon til ledere og ansatte er det utarbeidet en ny personalhåndbok og en ny lederhåndbok. Personalhåndboka gir bl.a. informasjon om rettigheter og plikter ansatte i kommunen har. Lederhåndboka har spesielt fokus på lederrollen og gir veiledning til ledere om hvordan ulike personalrelaterte saker skal håndteres. Eksempel kan være rekruttering, hva som skjer ved avslutning av arbeidsforhold, ferieavvikling, sykefraværsoppfølging, korrigerende samtaler mv. Det er foretatt noen korrigeringer etter hovedimplementeringen forrige tertial for å øke nytteverdien av verktøyene. HRessurs HRessurs ble innført som obligatorisk verktøy for oppfølging ved sykefravær fra januar. Det er i den forbindelse gjennomført flere kurs for ledere med oppfølgingsansvar. Vi ser at det fremdeles er noe variabel bruk av systemet. Arbeidsgiverpolitikk Da ny arbeidsgiverpolitikk ble vedtatt ble det også bestemt at personalpolitiske retningslinjer skulle revideres. Det er i den forbindelse igangsatt et arbeid med å revidere alle de ulike personalpolitiske dokumentene som eksisterer i kommunen. Disse innarbeides i sin tur i personal- og lederhåndboka. To nye rutiner er innført og en justert som følge av overgang til D-IKT. Saman om ein betre kommune I løpet av 2012 ble det arbeidet med å finne nødvendige tiltak for å sikre bedre sykefraværsoppfølging i kommunen. I har det vært fokus på implementering av tiltakene i organisasjonen. Så langt er følgende iverksatt: Samarbeidsfora mellom Nedre Eiker, Nav, BHT. Alle ressurser prioriteres inn mot de virksomhetene med høyest fravær. Det er gjennomført møter med virksomhetene det gjelder. Nav Nedre Eiker behandler alle saker for ansatte i Nedre Eiker kommune fom dialogmøte 2. HRessurs er tatt i bruk som oppfølgingsverktøy i alle virksomheter. Nye rutiner er vedtatt av partsammensatt utvalg og innarbeidet i kommunens informasjonssystemer. Opplæring av ledere gjennomføres i løpet av høsten. Ny brosjyre om sykefravær er laget. Egen implementeringsplan er besluttet av rådmannens ledergruppe for høsten. Restansevarsel Det er innført en ny rutine for automatisk varsel til saksbehandlere som har saker som ikke er avsluttet innen tre måneder etter opprettelse. I forbindelse med ferieavviklingen har vi sett en stigning i antallet restanser, med en topp i uke 30 på restanser. I uke 35 var dette tallet redusert til 794 restanser. Side21

8 Dato Vår ref. -/ 6 av 20 Mål ØKONOMISEKSJONEN MÅL Sykefraværet er lavere enn 5 % Innkjøp foretas ihht. vedtatt anskaffelsesstrategi Alle anbud gjennomføres elektronisk Alle innkjøp foretas elektronisk Inngående fakturaer mottas elektronisk - 30 leverandører Utgående fakturaer sendes elektronisk - Delmål 70 %. Status Sykefraværet var 0,9 % i 2. kvartal Anskaffelsesstrategi og reglement ikke utarbeidet ennå, men er under arbeid for politisk behandling høsten. TendSign konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) brukes av innkjøper i alle konkurranser. Det er avholdt heldagsopplæring for innkjøpsforum. Flere, men ikke alle innkjøp foregår elektronisk. Det er svært langt igjen til å nå dette målet. Gevinster kan kun realiseres gjennom en integrert ehandelsløsning. Inngående elektronisk faktura mottas fra 22 leverandører. Andelen leverandører er stabil. Vi har gått inn på ELMA og installert EHF format. Foreløpig få leverandører. Det er fortsatt et stykke til målet satt i 2009 om 70 % andel (se graf). Sammenlignet med andre kommuner er andelen høy. To tiltak iverksatt: EHF og elektronisk avtale signering (se tekst).det er sendt ut brev til alle VA kunder, men resultatet ser vi først etter fakturering i september. PERSONALSEKSJONEN MÅL Det skal være høy tilgjengelighet på personalseksjonens tjenester. Økt service til kommunens innbyggere ved å ta i bruk nye elektroniske tjenester. Status Det er kun ett avvik på dette området. Som kjennetegn på måloppnåelse er det sagt at 80% av alle innkommende telefonsamtaler til innbyggerkontakten skal besvares innen 30 sekunder. 70 % av disse ble besvart innenfor 30 sekunder. Tiltakene under dette målet iverksettes fra høsten. Tiltakene er i rute. I samarbeid med D-IKT kommunene arbeides det med innbyggertjenester. Det gjennomsnittlige sykefraværet i personalseksjonen skal ikke overstige 5 % Etablere bedre samhandling mellom Nedre Eiker kommune, fastlegene og Nav ved ansattes sykefravær Fraværet i personalseksjonen var første halvår 3,5%. Delvis iverksatt, se punkt om Saman om ein betre kommune. Rådmannens ledergruppe har iverksetter egen plan for å sikre implementeringen i organisasjonen. Arkiv og dokumenthåndtering foregår iht gjeldende lovverk Ny arkivplan blir forsinket med ca to måneder. Side22

9 Dato Vår ref. -/ 7 av 20 OPPVEKST OG KULTUR Hele kr. Periodisert Avvik før Årsbudsjett Forventet 2012 budsjett tiltak inkl. endringer avvik ved (a) (b) (a-b) (c ) årets slutt OPPVEKST Lønn Andre utg Inntekt Netto KULTUR OG Lønn FRITID Andre utg Inntekt Netto Konklusjon Ved utgangen av august har etaten et samlet mindreforbruk på ca. 3,3 millioner kroner. Endringer i forbindelse med nytt skole- og barnehageår vises ikke med full tyngde i regnskapet før i oktober. Det er ikke forventet merforbruk på noen av rammeområdene. Økonomi Lønn: Lønnsutgiftene er svært stabile. Det er kun 4 vanlige utlønninger igjen, og fordi det fortsatt er mindreforbruk på lønn er det liten grunn til å tro at det blir merforbruk ved årets slutt på noen av rammeområdene. Mindreforbruket på Kultur og fritid skyldes at nytilsatt idrettskonsulent starter noe senere enn beregnet. Drift: De største enkeltkostnadene er Frydenhaug skole, fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner, samt tilskudd til private barnehager. En foreløpig oversikt fra økonomiansvarlig ved Frydenhaug skole pr viser at kontoen sannsynligvis holder. Pr. dato ligger utgiftene til fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner 0,8 millioner kroner høyere enn på samme tid i 2012, men posten er økt i forhold til 2012 og antas derfor å holde. Tilskudd til private barnehager er forskuddsutbetalt til barnehagene i vår kommune. Vi mangler imidlertid fakturaer for nye plasser i egen kommune, samt høstens fakturaer fra nabokommunene. I budsjett er det regnet med tilskuddsprosenter vår/høst med 92/94 % ut fra opplysninger i statsbudsjettet. I juli opplyser Fylkesmannen at dette er endret til 92/96%. Det betyr en høyere utbetaling enn opprinnelig beregnet. Tilskudd til private barnehager er den posten det for øyeblikket hefter størst usikkerhet ved. Inntekter: Leieinntekter i idretts- og kulturbygg ligger fortsatt lavt. Det er ikke foretatt fakturering siden i juni pga lite utleie. De største inntektene ved foreldrebetaling i SFO og barnehager er helt i rute. Det er ikke forventet vesentlig avvik på inntektspostene. Side23

10 Dato Vår ref. -/ 8 av 20 Målrapportering Etatens mål er forankret i handlingsprogrammet Mål Status Etaten skal se oppvekst som helhet med gode sammenhenger mellom tjenesteområdene SKOLE Ungdomsskole setter seg inn i informasjonen barneskolene har dokumentert om elevene Barnehagene får tilbakemeldinger fra skolene på systemnivå i 1. klasse Gjennomføres i forhold til elever med 5-1 ressurser, men det skal utvikles en oppdatert rutinebeskrivelse som også sikrer at elever som har behov for spesiell tilpasning også følges opp tett i overgangen. Skolene er enige om hva som kartlegges. Utgangspunktet er dokumentet Hva skal barnehagebarn kunne før skolestart som ble vedtatt i hovedutvalget i Kartleggingen gjennomføres i løpet av høsten barnet begynner på skolen. Første tilbakemelding til barnehagene etter denne rutinen skjer i november. BARNEHAGE Barneskolene er informert om skolestarterne Gjennomført. Bruker tilbakemeldinger/resultater skolene Ikke gjennomført. Barnehagene mottar tilbakemelding fra skolene i løpet rapporterer til barnehage fra 1. klasse i intern av november. vurdering av egen praksis Etaten skal levere læringsresultater tilsvarende landssnitt eller bedre SKOLE Utvalgte kvalitetsindikatorer vurderes opp Standpunktkarakterene varierer lite i forhold til landssnitt. mot måloppnåelse Nedre Eiker ligger på landssnitt i seks fag. 0,1 poeng etter i ni fag. 0,2 poeng etter i to fag. 0,2 foran i naturfag. 0,3 foran i fordypning engelsk. Totalt på standpunkt ligger vi noe bak landssnitt. Eksamenskarakterene i seks fag er bedre enn landssnitt. To ligger på landssnitt Fire gjennomsnittskarakterer er lavere. Gjennomfører prosjektet Vurdering for læring i henhold til prosjektplan Av de som ligger lavere finner vi matematikk, norsk hovedmål skriftlig og engelsk muntlig. Prosjektleder dekkes 25% av Fylkesmannen. Skolemøter er gjennomført på alle skolene i kommunen. Skoleeiers målsettinger for prosjektet er lagt fram for H3. Etaten skal ha et godt læringsmiljø og fremme en positiv voksenrolle SKOLE Utvalgte kvalitetsindikatorer vurderes opp Elevundersøkelsens gjennomføringstidspunkt er endret sentralt. mot måloppnåelse Det foreligger derfor ikke resultater i 2. tertial. Utarbeider felles rutinebeskrivelse for Arbeidsgruppe nedsatt. Det er avholdt ett møte i 1. tertial. håndtering av elevsaker som krever store Ingen møter i 2. tertial. ressurser Side24

11 Dato Vår ref. -/ 9 av 20 BARNEHAGE Forbereder praktisk PALS/TIBIR voksen i Etatskontoret har påbegynt forberedelsesprosessen barnehagen Etaten videreutvikler, koordinerer og kvalitetssikrer rutiner for tidlig innsats BARNEHAGE Melder bekymringer om barns Antall bekymringsmeldinger på barn i aldersgruppen har økt. omsorgssituasjon tidlig Kurs i hvordan personalet i barnehagene skal gjennomføre bekymringssamtaler med foresatte gjennomføres i september og oktober. Etaten skal øke elevenes digitale kompetanse og lærernes bruk av IKT Utarbeider felles kommunal plan for digital Eksisterende plan ble speilet opp mot plan utarbeidet av Drammen kompetanse som grunnleggende ferdighet kommune. Ny revidert plan er ferdig og skolene har hatt IKT-kontakter m.fl på informasjonsmøte om innholdet i planen. Helse Miljø. Sikkerhet (HMS) Felles HMS-system Felles elementer som risikoanalyser og vernerunder er fortsatt under arbeid, og skolering begynner i løpet av høsten. Virksomhetene videreutvikler seg som lærende organisasjoner Balanserer etatsmål og lokale behov for å Etatsmålene følges opp i skole og barnehages kvalitetsrapporter. løse virksomhetens utfordringer Refleksjonssamtale med kommunalsjef gjennomføres hver høst. 3 skoler og 2 barnhager gjennomført i 2. tertial. Virksomhetsledere involveres og bidrar i Innspillene fra tankesmie (temamøte ) 6. mars med hovedutvalg og arbeidet med kommunale planer virksomhetsledere er videreført i utkast til kommuneplan. Avklarer arbeidsform for visjonsprosess/slagordprosess internt i forbindelse med arbeidet med handlingsprogrammet KULTUR OG FRITID Status Mål Etaten skal tilrettelegge for kunst, kulturopplevelser og egenaktivitet for alle Følger politisk arbeid med ny visjon for kommunen. Når denne er klar og ambisjonsnivået avklart vil etaten vurdere hvordan vi skal arbeide videre med egen visjon for skole. Introduserer nye tilbud til barn og Nye kulturverksteder tilbys: Eks: musikk, laptop bygging, poesislam, unge/kulturverksteder animasjon. Profesjonaliserer informasjon fra alle enheter Kvalitetskontroll på all info/plakater, legger fortløpende ut på blogger, i Kultur og fritid Facebook, nettsider. Eks. Kulturhælj, Stemmerettsjubileum. Etaten skal bidra til at kulturminner og kulturarv ivaretas Gjennomfører åpne arrangementer på Åpne arrangement - 3X utstilling. biblioteket Gjennomfører arrangementer naturlig knyttet Arrangementsrekke gjennom året, plakatproduksjon etc. til stemmerettsjubileet Etaten skal samarbeide interkommunalt og regionalt Fortsetter arbeidet Det utvidede Europa - Søknad sendt Norsk kulturråd og BFK i samarbeid med Drammen og prosjekt i samarbeid med Drammen, Øvre Øvre Eiker. Eiker og BFK Gjennomfører Kulturverksteder til barn og Nye verksteder planlagt unge i Øvre og Nedre Eiker Etaten skal bidra til estetikk og utvikling av møteplasser i det offentlige rom med kunst, kultur og design som virkemiddel Deltar med kunst og kulturfaglig kompetanse Arbeid med utvikling innenfor ungdom og gatekunst. i uteroms- og utsmykningsprosjekter Arbeid med utvikling av Wildenveys plass. Etaten skal legge til rette for frivillig innsats Frivilligsentralen: Rekruttering er en kontinuerlig prosess Arbeider med nye målgrupper Oppretter flere kontakter med foreninger og enkeltpersoner i Rekrutterer flere frivillige minoritetsbefolkningen - Vietnamesisk forening, enkeltpersoner fra Eritrea, Angola, Portugal, Polen, Russland, Chile. Bidratt til praksisplasser og råd/veiledning Etaten skal bidra til vekst og utvikling innenfor lokalt kunst- og kulturliv i samarbeid med både næringsliv og andre offentlige aktører Planlegging av nye Samarbeid med lokale kulturnæringsaktører aktiviteter/festival/kulturarrangementer pågår Side25

12 Dato Vår ref. -/ 10 av 20 Kvalitet Helse, miljø og sikkerhet (HMS): Det er gjennomført ett møte i etats-amu. I hvert møte legges frem to statistikker: Sykefravær og avviksmeldinger. Alle avvik er lukket. Viktige hendelser i 2. tertial: Skole og barnehage Alle skolene i kommunen hadde lærere og assistenter på startsamling 13. august i Vurdering for læring på Fredfoss. Kommunens handlingsplan i Vurdering for læring er behandlet i hovedutvalget og fikk svært positiv tilslutning. Anbudskonkurransen på Solberg skole er avgjort og prosessen videreføres Antall barnehageplasser i kommunen er økt og gjennom dette kan vi nå i en periode tilby nye søkere plass på dagen. Sannsynligheten for at mange familier velger plass i annen kommune er derfor kraftig redusert. Barna og personalet i Hatten barnehage er tilbake i nyrenoverte lokaler i Evjegata. Læringssenteret flyttet fra Solberg spinderi til Evjegata. Forprosjekt barnehageplasser Steinberg påbegynt. Feriebarnehagen ble gjennomført i uke 28 og 29. De som jobbet i barnehagen (som var lokalisert i Grinde barnhage) ga gode tilbakemeldinger på hvordan opplegget for ukene var planlagt og organisert. Her var det barn og personale fra ulike barnhager. Tilbakemeldingssamtaler på Kvalitetsrapporten er gjennomført med 3 ungdomsskoler og 20 barnehager Kultur og fritid Gjennomført Kulturhælj med svært bra publikumsoppslutning Gjennomført egne, og samarbeidet med andre om, arrangementer knyttet til stemmerettsjubileet. Dialog med Snøhetta/Cowi om fjernvirkningen av lyssetting av Mjøndalsbrua, ny prøvelyssetting Arbeid med utvikling av Felles terreng (skulptur Wildenveys plass) Gjennomført aktiviteter til utsatte barn og familier i sommer overnattingstur til Killingen (i samarbeid med Aktiv Eiker), båttur med Christiane, dansekurs på Down Under. Åpne verksteder under Kulturhælja. Kulturpris/ kulturstipend utdeling til henholdsvis Eiker Rock og Ingeborg Hanssen. Side26

13 Dato Vår ref. -/ 11 av 20 HELSE OG OMSORG Hele kr. Periodisert Avvik før Årsbudsjett Forventet 2012 budsjett tiltak inkl. endringer avvik ved (a) (b) (a-b) (c ) årets slutt Helse og Lønn omsorg Andre utg Inntekt Netto Sosiale Lønn tjenester Andre utg Inntekt Netto Konklusjon Ved utgangen av august har etaten et merforbruk på ca 27,4 millioner kroner. Gjennomsnittlig månedlig avvik ligger på rundt 3 millioner kroner. Etatens totale merforbruk i prosent av periodisert budsjett viser en økning fra 8,4 til 9,2 %. Det innebærer en økning av merforbruk på Helse og omsorg fra 8,8 til 9,8 %, og en reduksjon av merforbruk på Sosiale tjenester fra 4,7 til 3,8 %. Sosiale tjenester Sosiale tjenester ligger med et avvik fra periodisert budsjett på 3,8 %, en reduksjon fra sist periode hvor avviket var 4,7%. Mindreforbruket av lønnsmidler er redusert fra 1,6 til 1,1 %. Merforbruket av andre utgifter er redusert fra 6,3 til 5,3 %. Sosial rådgivningstjeneste har økt sitt mindreforbruk fra august, tilsvarende har merforbruket av sosialhjelp og kostnader til rusbehandling blitt redusert i perioden. Kostnadene til kvalifiseringsprogrammet har derimot økt mot budsjett. Rammeområdet har i et tilnærmet likt kostnadsnivå som Budsjettet for ligger noe lavere enn budsjett for Reduksjon i årets budsjett tilsvarer omtrentlig fjorårets totale mindreforbruk på ca 2 millioner kroner. Flyktningtjenestens kostnadsnivå pr august ligger innenfor områdets budsjettramme. Helse og omsorg Lønnskostnader avviker i forhold til budsjett med et merforbruk på ca 16 millioner kroner. Store kostnader til vikar og overtid, hovedsakelig innen områdene Institusjonstjenesten, Hjemmetjenesten og Virksomhet for utviklingshemmede, sammen med kraftig økning i omsorgslønn er sentrale årsaksfaktorer til overforbruket på lønn. Det et merforbruk på omsorgslønn på ca 2,8 millioner kroner med bakgrunn i økte mottagere på grunn av økt søkermengde. Økning i merforbruk av lønnsmidler denne periode skyldes en økning i lønnskostnader på Tjenestekontoret, Barnevernet, Hjemmetjenesten og Institusjonstjenesten. I Virksomhet for utviklingshemmede er merforbruket tilsvarende som pr. juli. Økning i merforbruk av lønnsmidler på tjenestestedene Evjeløkka Institusjon, Flisa og Langrand oppveies av reduksjon av merforbruk på Eknes, Korvaldveien og Evjeløkka hjemmetjeneste. Bråta har i sommer vært preget av svært liten kapasitet. Det er flere pasienter som mottas til korttidsopphold på Bråta fra sykehuset, som på grunn av et sammensatt behov for helsehjelp ikke kan sendes hjem etter endt korttidsopphold. Det er i tillegg flere pasienter fra Hjemmetjenesten som er inne på gjentagende korttidsopphold som heller ikke kan sendes hjem på grunn av helsetilstanddisse er ofte demente. Det resulterer i at Bråta er preget av mange langtidspasienter. Dette medfører ingen kapasitet til å avlaste Hjemmetjenesten og dermed økte kostnader til vikar og overtid. Ferieavvikling medfører et stort behov for vikarer for tjenestesteder med heldøgnsdrift. Det er ikke budsjettmessig dekning i disse tjenestene for fem ukers ferie, og kostnader til ferievikarer må dekkes innenfor ordinært driftsbudsjett. Side27

14 Dato Vår ref. -/ 12 av 20 Det er store utfordringer med sykefravær på natt i Institusjonstjenesten. På grunn av kombinasjonen med få personer på vakt, få årsverk med nattstilling og at jobb på natt, på grunn av dagens regler og turnusordning, er basert på frivillighet skapes situasjoner hvor overtid benyttes for å opprettholde minimumsbemanning. Det er ansatt tre årsverk sykepleiere i nattstilling, når halvparten har ferie tilsier dette en meget redusert tilgang på kompetanse på natt. Dette fører til store kostnader og er en lite gunstig bruk av etatens budsjettmidler. Det jobbes kontinuerlig med å finne alternative løsninger. Merforbruket av andre utgifter er i hovedsak knyttet til innkjøp av eksterne institusjonsplasser med et merforbruk på 4,2 millioner kroner og innkjøp av institusjonsplasser til ressurskrevende brukere innen psykiatri m.v. med et merforbruk på 3,7 millioner kroner i perioden. Nivå på avvik pr august er tilsvarende som for juni. Barnevernet viser pr august et merforbruk. Det er på noe sikt forventet reduksjon i kostnader til innkjøp av tiltak til barn i opprinnelig familie med rekruttering til stillinger gitt av Fylkesmannen til samme formål. Noe av endringen i mindreforbruk av lønn skyldes at Utekontakten har fått økte kostnader til lønn med sitt sommerjobbsprosjekt. Utekontakten har på grunn av sommerjobbprosjektet gått fra et betydelig mindreforbruk til et lite merforbruk. Overføring helseforetak i forbindelse med Samhandlingsreformen: Helsedirektoratet har foretatt en justering av forventet årlig kostnad til medfinansiering basert på tall for faktiske innleggelser i 1. tertial- Årlig akonto- beløp for medfinansiering av Samhandlingsreformen er nå beregnet til 25,1 millioner kroner mot en budsjettert kostnad på 24,4 millioner kroner. Det innebærer et merforbruk på medfinansiering på kroner pr august. Kostnader til overliggerdøgn på utskrivningsklare pasienter beløper seg hittil på i overkant av kroner. Forventet avvik ved årets slutt Prognosen for forventet merforbruk er økt fra 22 til 26 millioner kroner. Det består av prognose på et økt merforbruk på Tjenestekontoret, knyttet til eksterne sykehjemsplasser og omsorgslønn. Dette forventede økte merforbruket balanseres av en tilsvarende reduksjon i forventet merforbruk på Helseavdelingen. Det er ingen endring i forventet prognose for avvik knyttet til eksterne institusjonsplasser, men en forventet økning i mindreforbruk på de andre tjenestene under Helseavdelingen. Virksomhet for utviklingshemmede var pr mai i balanse, og det var lenge forventet at virksomheten skulle oppnå budsjettbalanse, også for året som helhet. Det påløp et merforbruk i juni og en økning av dette merforbruket i juli. Merforbruket i august viser samme nivå som pr juli. Dette fordrer en prognose på et forventet merforbruk på 2 millioner kroner i. Hjemmetjenesten har fra mai hatt en jevn økning i merforbruk av lønnsmidler. Det fordrer en økning i prognose på 2 millioner kroner. Det ble i kommunestyret i august vedtatt å etablere akuttplasser ved Bråta. Det var forventet å kunne redusere forventet merforbruk på Institusjonstjenesten tilsvarende halvparten av tilskuddet fra Helsedirektoratet. Økte kostnader til vikar og overtid går i motsatt retning av dette. Resultatet av dette er at prognosen for Institusjonstjenesten holdes uendret. Endringer i kostnadsnivå medfører en økning i prognose på totalt 4 millioner kroner. Det er imidlertid knyttet meget stor usikkerhet til forventet refusjon av kostnader til særlig ressurskrevende personer. Prognosen, som pr nå estimerer en økning i inntekt på 5 millioner kroner, tar utgangspunkt i en reduksjon i refusjonsgrad fra 80 til 75 %. Dersom refusjonsgraden ikke reduseres er det estimert en økning i inntekt i forhold til budsjett for ressurskrevende brukere på 14 millioner. Dersom dette slår til blir forventet merforbruk totalt 17 millioner kroner. Det er forventet indikasjoner på refusjonsgrad når statsbudsjett for 2014 blir lagt frem for kostnader oppstått i. Side28

15 Dato Vår ref. -/ 13 av 20 ETATSMÅL Helse og omsorg har kommet godt i gang med å gjennomføre etatsmålene for. Nedenfor følger en oversikt over status så langt i år. Mange av delmålene er delvis nådd eller er i en kontinuerlig prosess. HELSE OG OMSORG MÅL Tilpasse etatens tjenester i tråd med krav i Samhandlingsreformen og endrede behov i befolkningen Delmål: Øke kapasitet for pasienter med behov for langtidsplass på sykehjem Delmål: Forebygge unødvendige innleggelser på sykehus Delmål: Ta imot utskrivningsklare pasienter uten forsinkelse Delmål: Ta i bruk elektronisk meldingsutveksling Styrke tidlig innsats for barn i bekymringssonen Delmål: Nedgang i alder på barn som er gjenstand for bekymringsmelding Delmål: Vri innsatsen mot tidlige endringstiltak Delmål: Styrke kompetansen for barnevernet og i samarbeidende tjenester Boligsosial handlingsplan Delmål: Bedret tilbud til bostedsløse: flyktninger, personer med rusproblematikk og barnefamilier/enslige forsørgere som ikke selv kan skaffe seg bolig Folkehelse Delmål: Forebygge behov for helsetjenester Riktig utnyttelse av tilgjengelige ressurser Delmål: Tjenester gis innenfor gitte rammer Delmål: Hensiktsmessig bruk av ansatte-ressurser Status Ny avtale inngått med tre leverandører. Avtaleperioden er 2 år, med mulighet for forlengelse til juni Rapport for behov knyttet til Krokstad sykehjem levert, og antall plasser diskutert i H2 og H1 i august. Etablering av to øyeblikkelig-hjelp-plasser på Bråta ble vedtatt i kommunestyret i august. Oppstart ventes i september. Antall overliggerdøgn på sykehuset varierer med kapasitet på sykehjemsplasser i kommunen. Det er brukt få overliggerdøgn i sommer, men dette krevde kjøp av eksterne plasser til andre brukere. System installert i august, testing pågår. Antall meldinger på barn under 5 år har gått opp fra 2012 til. Totalt antall viser ingen markant økning. Utekontakten har gjennomført årets sommerjobbsprosjekt: 81 ungdommer i alderen år søkte om sommerjobb gjennom Utekontakten. Utekontakten har også drevet oppsøkende virksomhet sammen med Natteravnene på spesielle dager knyttet til høytider og skoleavslutninger. Ny foreldrerådgiver (PMTO- terapeut) er ansatt. Det er også startet opp en gruppe for barn som har psykisk syke foreldre. Fagdag for barnevern og samarbeidspartnere gjennomføres 12. september og 10. oktober. Det er avsatt investeringsmidler til flyktningboliger. Søknader til startlån er redusert med 30 %. Det er progresjon i å øke antall selveiere gjennom salg av kommunale utleieboliger. Aktiv Eiker har fokus på å komme tidlig inn for å hindre uheldige helseutfordringer. De har flere grupper for barn, foreldre og barn, barn med spesielle behov for mestring av sin generelle livsstil og for voksne. Forventer budsjettoverskridelser på mellom 17 og 26 mill. Økt grunnbemanning innført i turnus ved tre tjenestesteder i Hjemmetjenesten fra Det er tidlig å si noe sikkert om effekt, men ferieavvikling ble gjennomført uten stor bruk av overtid, de ansatte er meget fornøyd og det er indikasjoner på halvering av sykefraværet ved disse tjenestestedene. Delmål: Redusere kostnader til å leie inn konsulenter og Kun 1 innleid konsultent ved barnevern, det ses på om også til eksterne tiltak denne skal erstattes av egne ansatte. Arbeidsmiljø og HMS Delmål: Redusere sykefravær Sykefravær 1.halvår har økt fra 11,8 % til 12,6 %. Sykefravær ved Bråta for 2. og 3.termin er halvert etter økt grunnbemanning. Side29

16 Dato Vår ref. -/ 14 av 20 Samhandlingsreformen Igangsatte tiltak for frigjøring av korttidsplasser på Bråta hadde god effekt 1.halvår med få overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter. I sommer har høyt antall utskrivinger fra sykehuset kombinert med hjemmeboende med behov for institusjonsopphold endret situasjonen. For å holde antall overliggerdøgn nede og bidra til å avhjelpe behovet for korttidsplasser, ble det kjøpt tre eksterne sykehjemsplasser i juli. Kommunen er i gang med å sette i drift akuttplasser som skal redusere økningen i innleggelse til sykehus og poliklinikk. To plasser er vedtatt opprettet på Bråta, og det er inngått samarbeid med Drammen legevakt IKS om disposisjon av 1 ½ plass. Rutiner og klargjøring av ansvarsforhold er under utarbeiding, plassene planlegges satt i drift i september. Tjenestekontoret Antall registrerte søknader viser ingen stor endring, men søknadene har blitt mer omfattende. Dette krever lenger tid for innhenting av opplysninger og dokumentasjon. Flere eldre søker om omsorgslønn for pleie og omsorg av sine. Ved innvilgelse utløser det oftere enn tidligere høye satser på grunn av stor omsorgstyngde og fravær av omsorgsplikt. Oversikten over tjenestemottakere som er registrert som særlig ressurskrevende brukere er gjennomgått. Mange av disse trenger nye oppdaterte vedtak for å opprettholde nye krav fra om oppdaterte vedtak i henhold til ny lovgivning fra 1.januar Dette arbeidet er igangsatt. Antall som søker om Individuell plan er det samme som tidligere. Det er flest personer over 18 år som ønsker en individuell plan. Koordineringsansvaret for disse er fordelt på de fleste virksomheter. Søknadsrykket på boliger er konstant. Kommunen har for få egnede boliger for psykisk syke og utviklingshemmede. Barnevern Totalt 0-5 år 6-12år 13-17år 18-23år Mottatte meldinger i perioden Undersøkelser i perioden Barn i tiltak totalt pr Herav barn med aktive tiltak i hjemmet pr Herav barn med aktive tiltak utenfor hjemmet pr Barn kommunen har tilsynsansvar for 51 Fokuset på tidlig innsats har vært stort også i denne perioden. Virksomheten har økt sin kompetanse på utredningsarbeid og tiltak knyttet til de yngste barna. Selv om avvikene som ble gitt etter tilsyn fra Fylkesmannen i 2012 er lukket, har barneverntjenesten jobbet videre med de tiltakene som er planlagt og ble rapportert inn. Barneverntjenesten jobber også med en kontinuerlig forbedring av tjenesten. Det har vært stor utskiftning i personalgruppen denne perioden. Flere ansatte har gått ut i permisjoner. Det har medført utfordringer med å få rekruttert vikarer til stillingene. Tjenestelederstilling knyttet til ny tiltaksgruppe til barn utenfor opprinnelig familie har vært lyst ut med liten respons. Denne stillingen lyses ut på nytt i løpet av høsten. Utekontakten har i denne perioden jobbet mye med årets sommerjobbsprosjekt. 81 ungdommer i alderen år har søkt om sommerjobb gjennom Utekontakten. 39 ungdommer har fått tilbud om sommerjobb i 3 uker. Utekontakten har hatt fokus på oppsøkende virksomhet sammen med Natteravnene på spesielle dager knyttet til høytider og skoleavslutninger. Side30

17 Dato Vår ref. -/ 15 av 20 Helsetjenesten Arbeidet med samarbeid både internt i virksomhet/etat og øvrige etater pågår fortsatt der det gis tjenester til barn/unge og familier. Det er planlagt felles fagdag for alle som arbeider med barn og unge i kommunen nå i høst. Ny familierådgiver (PMTO- terapeut) er ansatt. Det er også startet opp en gruppe for barn som har psykisk syke foreldre. Familiesenteret er i planleggingsfasen med å legge til rette for masterstudentene fra Høgskolen i Oslo og Akershus som kommer fra nyttår Et prosjekt med navn Superstart som har pågått med statlige midler, har gitt flere resultater hvor noe er implementert i ordinær drift og mer planlegges i inneværende år. Her er det blant annet igangsatt tiltak i kommunens barnehager. Aktiv Eiker har fokus på å komme tidlig på banen for å hindre uheldige helseutfordringer, og har flere grupper for barn, foreldre og barn, og barn med spesielle behov for mestring av sin generelle livsstil. Målet er å starte individ- og gruppetiltak som skal videreføres på egen hånd, med tanke på at innbyggerne har og tar ansvar for egen helseutvikling. Fallforebyggende kurs opprettholdes, mens andre forebyggende tiltak må vurderes fortløpende ut året på grunn av budsjettoverskridelse for enkelte tjenestesteder. Psykisk helse for voksne har startet opp et nytt tilbud om forebyggende psykisk helsehjelp. Det er et lavterskeltilbud uten legehenvisning, med mål om kunne gi raskere hjelp slik at utvikling av lidelsen kan forhindres. Alle tjenestestedene har utarbeidet eget internkontrollsystem. Det vil ligge til grunn for videre arbeid med et overordnet system for virksomheten som er under arbeid. Avvik og uønskede hendelser er tema på tjenesteledermøter og det jobbes målrettet med forbedringsarbeid. Avvikene/uønskede hendelser har i denne perioden dreid seg om lenger ventetid enn tidligere når det gjelder psykisk helsetiltak (individuelle samtaler) og kontroller på helsestasjonen. Det er satt i gang tiltak på kort sikt der det var nødvendig. Alle tjenestesteder har hatt vernerunder. Virksomheten har lavt sykefravær. Det jobbes bra med arbeidsmiljø og oppfølging av sykemeldte. På bakgrunn av innmeldte uhensiktsmessige fysiske arbeidsforhold vedrørende kontorlokaler, er det satt i gang et prosjekt som skal vurdere og komme med forslag til holdbare løsninger. Institusjonstjenesten I mars ble bemanningen på dag- og kveldsvakter på Bråta økt med 6 årsverk. Dette har gitt reduksjon i bruk av vikarer, og redusert sykefraværet. På natt utløser fortsatt fravær innleie av vikarer, her er det vanskelig å skaffe vikarer uten at det medfører overtid. På Solberglia er grunnbemanningen lav, slik at alt fravær utløser innleie av vikar. Institusjonstjenesten har også noen pasienter som utløser behov for bemanning ut over det vi har i grunnbemanningen. Samlet sett gjør dette at de økonomiske rammene for overskrides. Virksomheten har fått varsel om tilsyn fra arbeidstilsynet. Samhandling og ny helselovgivning fra 2012 er bakgrunnen for tilsynet. Tilsynet skal skje i september. Side31

18 Dato Vår ref. -/ 16 av 20 Hjemmetjenesten Tjenesten opplever det som utfordrende å skulle etterfølge vedtak med eksisterende bemanning. Det er flere pasienter som krever ekstra kompetanse og bemanning. Det er også en del 1:1 bemanning mot pasienter på natt. Det er flere beboere i omsorgsboligene som Hjemmetjenesten bemanner som krever større ressurser enn hva som opprinnelig var tenkt. Dette utfordrer det eksisterende nivået av grunnbemanning. Hjemmetjenesten merker at det er mindre tilgang på korttidsplasser som følge av langtidsplasseringer på Bråta, noe som fører til økt press på hjemmesykepleien. Liverpool Care Pathway (LCP) er innført i Hjemmetjenesten og fører til økt bruk av ressurser og også mer bruk av 1:1 bemanning de siste døgn i forbindelse med hjemmedød. Det er allikevel oppfattet som et godt og riktig tilbud. Det er planlagt innføring av forebyggende brannvern for hjemmeboende. Det er også planlagt innføring av ernæringsjournal til tross for at søknad om midler fra Helsedirektoratet ble avslått. Både forebyggende brannvern og ernæringsjournal er stilt som krav til Hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har også mottatt varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet der samhandling og ny helselovgivning fra 2012 er bakgrunn. Økt grunnbemanning i hjemmesykepleien innført i turnus fra , vanskelig å se virkning enda, dette vil vise seg mer fra høst. Indikasjoner på sykefravær i juli viser en markant reduksjon i sykefravær for de gjeldende tjenestestedene. Virksomhet for utviklingshemmede Etableringen av 15 plasser på Aktiv I Teten har vært svært vellykket for deltakerne. Avtale med prosjektleder i 60% stilling er forlenget, og det arbeides for å tilpasse hensiktsmessig bruk av ytterligere personell. Virksomheten opplever et gap mellom tilgjengelige ressurser og tjenester som skal utføres basert på vedtak. Årsaken til dette er at behovet for tjenester endrer seg. Barn på avlastning har blitt ungdommer med helt andre krav og behov i forhold til individuell oppfølging og i grupper. Voksne i bolig med heldøgns omsorg har gått fra å fungere godt, til å ha behov for tett oppfølging og økende behov for pleie. Mange som har fungert i bedrifter med varig tilrettelagt arbeid oppfyller ikke lenger kravene for å kunne arbeide, og noen av de som har fungert på aktivitetssenter har av helsemessige årsaker måttet trappe ned. I tillegg har virksomheten fått 12 nye brukere de siste fire årene. Det er sett på effektivisering av tjenesten, men på grunn av brukernes behov for individuell oppfølging, er det begrensede muligheter for tilpasning. Virksomheten har også store utfordringer knyttet til sykefravær. Virksomheten har et av de høyeste sykefraværene i etaten. Kommunen betaler for tjenester til en bruker som bor i landsbystiftelse i annen kommune. Det kjøpes også tjenester privat og kommunalt til avlastning for familier med utviklingshemmede utenfor Evjeløkka. Kommunen har avtale med Øvre Eiker kommune for avlastningsplasser og 12,5 aktivitetsplasser. Disse avtalene bør evalueres. Virksomheten har jobbet aktivt for å øke kompetansen. Andelen høyskoleutdannede har økt fra 9,73 årsverk i juni 2009 til 19,67 årsverk i juli. Virksomheten mangler tilbakemelding fra ett tjenestested for å ha fullført kartleggingen av uønsket deltid. Side32

19 Dato Vår ref. -/ 17 av 20 TEKNISKE TJENESTER Hele kr. Rammeområde Tekniske tjenester 2012 Periodisert Budsjett Avvik før tiltak (a-b) Årsbudsjett inkl. endringer (c) Forventet avvik ved årets slutt (a) (b) Lønn Andre utg Inntekt Netto Konklusjon Etaten samlet styrer mot budsjettbalanse for året totalt. Prognosen for rammeområdet Tekniske tjenester er et mindreforbruk på om lag 1,3 millioner kroner ved årets slutt. Mindreforbruket skyldes forventet mindreforbruk på lønn på om lag kroner. Inntektene forventes å bli om lag 3,8 millioner kroner høyere enn budsjett. Merinntektene skyldes dels høyere aktivitet enn budsjettert noe som er med å forklare at driftsutgiftene er høyere enn budsjettert, dels forklares inntekten med at renhold i år har fått en engangsinntekt. I tillegg gir høyere inntekt fra selvkostområdet byggesaksbehandling, og høy aktivitet i VA-anleggsarbeid hos Kommunalteknikk drift også overskudd. Overskudd fra selvkostområdene inngår i selvkostregnskapet og kan dermed ikke disponeres til andre formål. Driftsutgiftene forventes å bli om lag 3 millioner kroner høyere enn budsjettert. Vann og avløp Hele kr. Selvkost vann og avløp 2012 Periodisert Budsjett Avvik før tiltak (a-b) Årsbudsjett inkl. endringer (c) Forventet avvik ved årets slutt (a) (b) Lønn Andre utg Inntekt Netto Vann og avløp Lønn og driftskostnader forventes samlet å gå i balanse ved årets slutt. Det er i hele år rapportert at inntektene er lavere enn budsjettert. Årsaken til reduksjon i gebyrinntektene er overgang til vannmålere som grunnlag for gebyrberegning. Mindreinntektene forventes å bli om lag 2 millioner kroner lavere enn budsjettert. Prognosen for inntekter er usikker. Sikrere prognose vil foreligge etter faktureringen i september. Gebyrinntektene vil bli fulgt opp gjennom egen gebyrsak i forbindelse med forslag til budsjett for Kommuneskogen Hele kr. Kommuneskogen mars 2012 mars A Periodisert budsjett mars B Avvik før tiltak* A-B Årsbudsjett (inkl. budsjett endringer) C Forventet avvik ved årets slutt Lønn Andre utg Inntekt Netto Kommuneskogen forventes i balanse ved årets slutt. D-C Side33

20 Dato Vår ref. -/ 18 av 20 Økonomi Frida skjønnstilskudd Disponering av skjønnsmidler etter Frida ble vedtatt av kommunestyret , sak 62. I saken ble kroner fordelt med henholdsvis kroner til Kommunalteknikk bestiller for reparasjon av veier, kroner til selvkostområdet vann og avløp for reparasjon av damanlegg og kroner til reparasjon av avløpsnettet. Fordelingen er gjort i henhold til note 29, del 2 i regnskap Lønn Etatens lønnskostnader ligger hittil ca. 1,65 millioner kroner under budsjett. Dette skyldes at det er medarbeidere som har permisjon, har sluttet eller gått av med pensjon eller AFP. Dette har medført perioder med vakans og dermed lavere lønnsutgifter. Nye medarbeidere er tilsatt. Eksakt prognose for lønn er vanskelig fordi effektene av lokalt oppgjør ikke er kjent. Lønnsutgiftene forventes å gi et lite mindreforbruk på om lag kroner ved årets slutt. Inntekter Inntektene er pr utgangen av 2. tertial 3,87 millioner kroner høyere enn budsjettert. For de fleste virksomhetene er inntektene som budsjettert eller litt høyere enn budsjettert. Virksomheten Kjøkkens inntekter har sammenheng med høyere aktivitet enn planlagt, og virksomheten har dermed større driftsutgifter enn budsjettert. Renholds inntekter skyldes sykepengerefusjoner og refusjoner må dermed sees i sammenheng med merforbruk lønn. I tillegg har renhold i år mottatt en engangsinntekt. Dette er en etterbetaling for tidligere utført arbeid. Samfunnsutvikling har merinntekter fra byggesaksbehandling og vil dermed bidra til at selvkostområdet trolig får balanse i driften i. Kommunalteknikk drift har inntekter over budsjett, noe som skyldes arbeid i egenregi på vann, avløp, renseanlegg, vei og park. Inntektene til virksomheten har de siste tre månedene vært lavere enn periodisert budsjett, og prognosen for forventet overskudd er derfor redusert. Overskudd på inntekter på områder som utføres til selvkost må tilbakeføres ved årsslutt. Hele overskuddet på avdelingen kan dermed ikke sees på som disponibelt. Andre utgifter Etatens økonomiske utfordringer er driftsutgiftene. Virksomhetene Kommunale bygg og eiendommer og Bygningsdrift og vedlikehold har i år hatt ekstrautgifter i forbindelse med flommen i 2012 på om lag 1,7 millioner kroner. Endelig forsikringsoppgjør er ikke foretatt, og prognosene for disse virksomhetene er derfor usikre. Økte kostnader knyttet til nye og eksisterende bygg for service- og driftavtaler gir trolig et merforbruk på om lag kroner ved årets slutt. Budsjettet til drift av park og grøntanlegg er lavere enn dagens driftsnivå, og det driftes mot et merforbruk på om lag kroner. For de andre virksomhetene er det mindre avvik. Samfunnsutvikling sitt merforbruk skyldes ombygging av kontorlokaler. Merforbruket til renhold er prisstigning på ordinære driftsmidler som såpe og papir. I tillegg har Renhold merforbruk for driftsavtaler og lisenser for IT utstyr. DRBV har varslet økt eierbidrag i fra 2. tertial. Det økte eierbidraget i er kroner høyere enn budsjettert. Kommuneskogene har høyere driftsutgifter enn budsjettert. Dette skyldes tømmeravvirkning som vi enda ikke har mottatt inntekter for og det forventes derfor balanse for kommuneskogen ved årets slutt. Mål Tabellen viser status for resultatmålene som har tidsfrist senest 31. august.. Rapportering på de øvrige resultatmålene kommer i årsrapport. Mål Status Avholde byggesaksdag innen Byggesaksdagen er gjennomført. Konklusjon: Vellykket. Etablere miljøgruppe for oppfølging av miljøplan innen Ikke gjennomført innen tidsfrist på grunn av seinere vedtak av miljøplanen enn vedtatt. Skiltkurs til alle ansatte som utfører arbeid på eller ved vei To ansatte tok kurset i mars. Alle som utfører arbeid på innen eller ved vei har nå kurset. Side34

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Finansiering av tiltak i R4

Finansiering av tiltak i R4 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2014/1422-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Hege Almås Finansiering av tiltak i R4 Dokumenter i saken:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1 TJENESTEOMRÅDE: Enhet skole Tjenesteyter Spørsmålene besvares av leder for hvert tjenesteområde og ledergruppa sammenstiller materialet i et notat ref. de 10 kriteriene i vedlegg 1. Hva er utfordringene

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2013

Tertialrapport 2 tertial 2013 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Arkivsak: 201000372-14 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 22.06.2010 ØKONOMISK STATUS

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

TERTIALRAPPORT NR: 2/11

TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer