BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14"

Transkript

1 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1

2 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER Sammendrag BARNEHAGER OG SKOLE Barnehager Skolefritidsordningen Refusjonssatser elever med bostedsadresse i annen kommune PLEIE- OG OSORGSTJENESTER Hjemmehjelp Frokost eller middag m/suppe/dessert servert i kantina eller tilkjørt Trygghetsalarm Dagsenter Dosepakk Diverse Rehabilitering / korttidsopphold Langtidsopphold i institusjon Forebyggende helse SOSIALHJELPSNOR GEBYRER FOR PLAN, BYGGESAK OG OPPÅLING KOUNALE ÅRSGEBYRER Tilknytningsgebyr Årsgebyr vann og avløp Andre gebyrer Renovasjon Feiing Eiendomsskatt BETALINGSSATSER FOR LEIE AV IDRETTSHALL UTLEIE AV RO, GYSAL VED SKOLENE GEBYRER FOR BIBLIOTEK

3 10. SKOLEPENGER/ATERIALAVGIFT KULTURSKOLEN HUSLEIE FOR KOUNALE BOLIGER I JEVNAKER SALGS- OG SKJENKEGEBYR BETALINGSBETINGELSER KOUNAL FAKTURERING INNFORDRING

4 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER Sammendrag I statsbudsjettet er det fastsatt en samlet (veid) pris- og lønnsvekst på 3,0 %. Noen av satsene for 2015 er justert i tråd med dette mens noen er beholdt uforandret, dvs. på samme nivå som Der det har blitt foretatt andre justeringer er dette nærmere kommentert under. akspris for hel barnehageplass er i statsbudsjettet foreslått endret til kr per mnd. fra Betalingssatsene for skolefritidsordningen videreføres på samme nivå som Betalingssatsene for pleie og omsorgstjenestene er justert med pris- og lønnsvekst. Betalingsordningen for hjemmetjenester baserer seg på en timepris tilsvarende selvkost. Statlige satser for korttidsopphold og hjemmehjelp for brukere med nettoinntekt under 2G, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Sosialhjelpssatsene i Jevnaker følger statens anbefalte satser. Gebyrer etter plan og bygningsloven. Faktor beholdes uforandret på kr Det er foreslått forenklinger i plan og bygningsloven, der det legges opp til fritak fra byggesaksbehandling for tiltak av mindre karakter. Abonnementsgebyr vann og avløp reduseres fra kr til kr per år eks. mva. Eiendomsskatt Jevnaker kommunestyre har vedtatt innføring av eiendomsskatt fra og med skatteåret Renovasjonsgebyret er holdt på samme nivå som i Betalingssatser for leie av idrettshallen til trening og kamper økes med 3 %. 4

5 Det legges fortsatt opp til at treninger for lag og foreninger innad i kommunen er gratis. Prisen gjelder treninger for utenbygds lag i tillegg til kamper. Utleie av rom, gymsal ved skolene forblir gratis. I 2014 har utleie av Storgata 24 til private arrangement kostet kr pr. kveld/gang. Det leies ikke ut til private arrangement fra 2015, da kommunen ikke har administrative eller tekniske ressurser til å håndtere dette. Gebyrer i forbindelse med utlånsreglement for biblioteket forblir uendret. Satsene i kulturskolen beholdes uforandret. Salgs- og skjenkegebyr følger endringer i alkoholforskrift av 8. juni 2005 nr. 538, sist endret Fastsettelse av husleie for kommunale boliger er delegert til rådmannen. Husleien indeksreguleres etter KPI en gang i året med prinsipp om at markedsleie gjelder. 5

6 2. BARNEHAGER OG SKOLE 2.1 Barnehager Betalingssatser BRUTTO INNTEKT Hel plass 9,5 t per dag 80% plass 9,5 t per dag 70% plass 9,5 t per dag 60% plass 9,5 t per dag 50% plass 9,5 t per dag 40% plass 9,5 t per dag Betaling pr måned inntekt over kr kr kr kr kr kr Inntekt under kr kr kr kr 910 kr 780 kr 650 Betalingssatser fra i samsvar med statsbudsjettets forslag om økning av maksimalpris til per mnd. Hel plass 9,5 t per dag 80% plass 9,5 t per dag 70% plass 9,5 t per dag 60% plass 9,5 t per dag 50% plass 9,5 t per dag 40% plass 9,5 t per dag BRUTTO INNTEKT Betaling pr måned inntekt over kr kr kr kr kr kr Inntekt under kr kr kr kr 976 kr 837 kr 697 Ved beregning av plass med % - avvik fra tabellen foretas forholdsmessig beregning. Statsbudsjettet foreslår innføring av et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling gjeldende fra Foreldrebetalingen for det første barnet i barnehagen skal med dette forslaget utgjøre maksimalt sju prosent av familiens inntekt, med maksimalprisen som et øvre tak. Ordningen med søskenmoderasjon videreføres for resten av søskenflokken. Alle familier med en samlet inntekt under kr vil ha rett til redusert foreldrebetaling. Dersom endringen innføres vil det fremmes egen kommunestyresak. 6

7 SØSKENODERASJON BETALING FOR ÅLTIDER I BARNEHAGEN: Barn 1 Ingen moderasjon Hel plass kr 272 per mnd kr % plass kr 217 per mnd kr 211 Barn 2 30% moderasjon 70% plass kr 191 per mnd kr % plass kr 164 per mnd kr 159 Barn 3 og 50% plass kr 136 per mnd kr 132 ytterligere barn 50% moderasjon 40% plass kr 108 per mnd kr 105 KJØP AV EKSTRA ØKT / DAG 1 økt a 2 timer 1 hel dag (ved ledig kapasitet) kr 150 kr 300 Vedtekter for de kommunale barnehagene er vedtatt i kommunestyresak 100/12, gjeldende fra , sist endret i k.sak 38/14 gjeldende fra For øvrige punkter som har betydning for betalingen, vises det til ovennevnte sak. 2.2 Skolefritidsordningen 7

8 Vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen er vedtatt i kommunestyresak 39/14 gjeldende fra Pris per økt kr. 60,- Tilbudet om gratis leksehjelp er lagt til sfo-tiden. De som har leksehjelp i kombinasjon med sfo økten gis et fratrekk på kr. 25 per økt leksehjelp. Antall Pris utregnet Pris utregnet ukentlige etter bet etter bet økter 10 mnd/38 uker 10 mnd/38 uker 2015/ /15 3 kr 684 kr kr 912 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fratrekk leksehjelp i kombinasjon med SFO 1 kr 95 kr 95 2 kr 190 kr kr 285 kr 285 Ekstraøkt kr 100 kr 100 Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2, 50 % for barn nr. 3 og ytterligere barn. atordning: kr. 15 pr. dag Antall Pris utregnet Pris utregnet 8

9 ukentlige etter bet etter bet matdager 10 mnd/38 uker 10 mnd/38 uker 2015/ /15 1 kr 57 kr 57 2 kr 114 kr kr 171 kr kr 228 kr kr 285 kr 285 Foreldrebetaling faktureres i perioden september juni. Brukere av eventuelle tilbud i høstferien, vinterferien og sommerferien må betale særskilt for dette. Satsene fastsettes av rådmannen og må være slik at tilbudet ikke fører til økt nettoutgift for kommunen. 2.3 Refusjonssatser elever med bostedsadresse i annen kommune Grunnsats: siste års tall - KOSTRA netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6-15 år, sist revidert Spesialundervisning: Pedagog og assistent/fagarbeider beregnes ut fra lønnsnivået pr Grunnsats kr kr Spesialundervisning pedagog på barnetrinn kr 873 kr 839 pedagog på ungdomstrinn kr 975 kr 937 assistenttimer barne- og ungdomstrinn kr 324 kr 313 Jevnaker kommune har egne samarbeidsavtaler med nabokommunene Ringerike, Lunner og Gran. 9

10 3. PLEIE- OG OSORGSTJENESTER Betalingssatsene for pleie og omsorgstjenestene baserer seg på reelt kostnadsnivå på de ulike tjenestene. (*) Statlige satser som er regulert i Forskrift om egenandel for kommunal helseog omsorgstjenester nr. 1349, sist endret Hjemmehjelp Betalingsordningen for hjemmetjenester baserer seg på en timepris tilsvarende selvkost. ENKELTOPPDRAG OG KORTVARIGE OPPDRAG Betales per time (selvkost) kr 303,- (294,-) inntil 2G kr. 180,-* (180,-) For hjemmehjelp gjelder maksimumssatser gradert etter brukernes inntekt, dvs. husstandens samlede netto inntekt før særfradrag ved siste skatteligning. Graderingen er delt inn i tre grupper. NETTO INNTEKT (før særfradrag) ABONNEENTSPRIS Dette er det maksimale månedsbeløp som skal betales, selv om antall timer x timepris overstiger denne 1 G = kr summen etter 2015 endres G-reg. v/g-reg. Timepris Gruppe 1 Inntil 2 G - kr kr 180,- * (180,-) Gruppe 2 Inntil 4 G - kr kr 1 818,- (1 764,-) 303,- Gruppe 3 Over 4 G - kr kr 2 727,- (2 646,-) 303,- 3.2 Frokost eller middag m/suppe/dessert servert i kantina eller tilkjørt 10

11 andag - søndag iddag kr 95,- (90,-) Dagens middag Frokost kr 43,- (40,-) kun i kantina Dette er en abonnementsordning hvor brukeren betaler for antall frokoster eller middager som er bestilt per mnd. 3.3 Trygghetsalarm Service og nøkkelboks Kr 310,- per mnd. (300,-) Selveiere. Service og nøkkelboks Kr 155,- per mnd. (150,-) Leie av nøkkelboks Kr 53,- per mnd. (50,-) Dersom smykke til trygghetsalarm mistes betales nytt smykke til selvkost. 3.4 Dagsenter Dagsenter Kr 160,- per dag 3.5 Dosepakk Dosepakk/utlevering Kr 290,- per mnd. 3.6 Diverse Tøyvask Kr 60,- per kg. (50,-) Telefon, omsorgsboliger Kr 155,- per mnd (150,-) 3.7 Rehabilitering / korttidsopphold I forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er egenandelens størrelse ved korttidsopphold fastsatt til kr 142,- per døgn uavhengig av inntekt. Egenandelen for dag-/nattopphold ved bo-/og aktivitetssentra fastsettes uavhengig av inntekt. Satsene endres i takt med sentrale forskrifter. 11

12 Rehabilitering / korttidsopphold Kr 142,- per døgn (142,-)* Etter 60 dager betaler klienten som permanent innlagt. Dag/natt-plass Dag/natt-plass kr 74,- (74,-) * Trygghetsopphold Trygghetsopphold kr 900,- (900,-) 3.8 Langtidsopphold i institusjon Langtidsopphold i institusjon beregnes ihht. forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester. ed hjemmel i forskrift ( 3) fastsettes egenbetaling for brukere på langtidsopphold til inntil 75 % av brukerens inntekt, fratrukket et fribeløp per år, der inntekten ikke overstiger folketrygdens grunnbeløp. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Dersom man har bolig blir dokumenterte boligutgiftene fratrukket i beregningsgrunnlaget i inntil 6 måneder med maxgrense fastsatt til kr 3.500,- per mnd. Har beboer hjemmeboende ektefelle blir boutgiftene fordelt likt, slik at maxgrense blir kr ,-. Fradraget gjelder da så lenge ektefellen er hjemmeboende. aksimal egenandel for langtidsopphold pr måned er kr , Forebyggende helse Betalingssatser ved helsestasjonen: Brystpumpe (egenandels sett-akutt problem) kr 320,- kr 320,- Audiometri/hørseltest for voksne kr 100,- kr 100,- Konsultasjon ved utenlandsvaksine (+ vaksine) kr 230,- kr 230,- Kjøp av krykker - per par kr 300,- Leie kr. 300,- Ispigger per par kr 140,- Doppsko per par kr 100,- 4. SOSIALHJELPSNOR Sosialhjelpssatsene i Jevnaker følger statens anbefalte satser også i J.fr. Arbeids- og sosialdepartementets rundskriv A-1/2014 av Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

13 Enslige kr kr Ektepar / samboere kr kr Personer i bofellesskap kr kr Barn 0-5 år kr kr Barn 6-10 år kr kr Barn år kr kr GEBYRER FOR PLAN, BYGGESAK OG OPPÅLING Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker og mindre avløpsanlegg. Vedtatt av Jevnaker kommunestyre med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1, matrikkelloven 30 og 32 med tilhørende forskrift 16 og eierseksjonslovens 7. forurensingsloven og forurensningsforskriften. ALINNELIGE BESTEELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og gjelder tiltak som blir behandlet etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) sak10. 1 Gebyret innbefatter Totalt gebyr innbefatter: Saksbehandling, administrasjonskostnader knyttet til saken, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, evt. tilsyn, nødvendige attester og oppdatering og ajourhold av kommunens kartverk. Gebyret utstedes til tiltakshaver. 2 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. 3 Gebyrberegningstidspunkt/Avregning Gebyret beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad. 13

14 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt Byggesaker: Gebyr skal betales før det gis igangsettingstillatelse. Gebyr for Ansvarsretter tilknyttet til rammetillatelse skal betales når det gis rammetillatelse, gebyr for ansvarsrett knyttet til igangsettingstillatelse når denne blir innvilget. Igangsettingstillatelse utleveres ikke før faktura er betalt. Reguleringsplaner og mindre reguleringsendringer: Gebyret må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre endringer før forhåndsuttalelse Ny matrikkelenhet/seksjonering sendes ikke til tinglysning før gebyr er registrert betalt. 5 Avslag Ved vedtak som medfører avslag på ramme-, igangsettings- eller etttrinnssøknad, blir tiltakshaver belastet med 50 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr (basis- og arealgebyr). Ved avslag på søknad om ansvarsrett eller dispensasjon betales fullt gebyr. 6 Urimelige gebyr Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader Kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan det fastsettes passende gebyr. Etter søknad om reduksjon av gebyr, kan kommunen fastsette lavere gebyr dersom gebyret anses åpenbart urimelig. 7 Klageadgang Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser 8 Ulovlig tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven. På grunn av kommunen sine merutgifter ved saksbehandlingen av ulovlige igangsatte eller utførte tiltak, skal det betales etter medgått tid og fastsatte satser i dette regulativet. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand. Gebyret skal også betales der søknaden medfører avslag. 9 Gebyr for sakkyndig bistand 14

15 Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens 33-1 og 25-2 andre ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et gebyr i tillegg til konsulentutgifter. 10 Gebyr for medgått tid For arbeider som ikke går inn under gebyrtabellen fastsettes minimumsgebyret til 1 + timesats på kr. 1/2,- per påfølgende time. 11 Avgjørelse eller uttalelse fra andre myndigheter For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter plan- og bygningslovens 21-5, kreves gebyr. 12 Saker levert elektronisk via ByggSøk-bygning Ved innsending av saker elektronisk via ByggSøk-bygning, innvilges en rabatt på 30 % av basisgebyret. Kap. 1 Tiltak som behandles etter søknad PBL =1800 a) Nybygg av boligbygg, 1. boenhet 8 b) Tillegg pr. boenhet utover den første 3 c) Nybygg av frittliggende garasjer, uthus og lignende over 70m 2 BRA 4 d) Frittliggende garasjer, uthus og anneks når dette inngår i byggesak med bolig e) Nybygg fritidsbolig m/høy standard (med innlagt vann) 7 f) Nybygg fritidsbolig m/lav standard (uten innlagt vann) 4 g) Tilbygg, påbygg, ombygging av boligbygg (gjelder også for tiltak som 4 faller inn under g: oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig): h) Tilbygg, påbygg, ombygging av fritidsbolig 2 i) Næring/industri og lignende formål 5 Nybygg, tilbygg, påbygg, ombygging av andre bygg per påbegynt 600m2 bruksareal. For kaldtlager/veksthus/uisolerte lagerbygg og haller beregnes gebyret i trinn der hvert trinn er 200m 2 BRA j) Plassering av varig, midlertidig eller transportabel bygning, konstruksjon eller anlegg. 2 15

16 k) Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak 2 l) Bruksendring med og uten bygningsmessige arbeider, per bruksenhet 2 m) Rivning av tiltak nevnt under 20-1 bokstav a): (Gjelder også driftsbygninger) n) Søknad om rivning av SEFRAK-registrert bygg når søknaden sendes på høring o) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, herunder sentralvarmeanlegg, brennere, ildsted (åpent og lukket) pipe og lagertank for olje: p) Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning, selvstendig tiltak (inngår ikke i 93 for øvrig) Innhegning mot veg: q) Vesentlige terrenginngrep. 2 r) Anlegg av veg eller parkeringsplass: s) Igangsettingstillatelser i tillegg til rammetillatelse Tillegg for hver igangsettingstillatelse t) Endring av tillatelse. Endrings- eller tilleggsmeldinger til byggesøknad (pr. ansvarsrett og endring/tillegg): u) Godkjenning av ansvarsrett for foretak Lokal godkjenning av foretak og godkjenning av ansvarsrett der det ikke foreligger sentral godkjenning Godkjenning av selvbygger Kap. 2 Dispensasjoner Dispensasjon fra PBL m/forskrifter og kommuneplanens arealdel og tilhørende bestemmelser. Dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan med tilhørende bestemmelser 3 Dispensasjon som krever høring får et tillegg på Kap. 3 Tiltak som behandles etter søknad PBL 20-2 uten ansvarsrett Driftsbygninger i landbruket inntil 1000m2 BRA. Over 1000m2 BRA behandles tiltaket som søknad med ansvarsrett 20-1, jfr. Punkt i) Arbeid i tilknytning til midlertidige eller transportable konstruksjoner og anlegg etter PBL 20-2 c) indre byggearbeider på boligeiendom etter PBL 20-2 a) garasje under 70m2 BRA. Blankett

17 indre byggearbeider etter PBL, tilbygg eller frittliggende bygg på inntil 15m 2 totalt areal. Veranda under 50m 2. (Evt. rivearbeider er inkludert i gebyret) idlertidig brukstillatelse/ferdigattest Ferdigattest som rekvireres innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse, belastes ikke med gebyr. Hvis ikke settes gebyret til kr. for kommunens merarbeid. ½ Ved innflytting i bygg før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er gitt, gis et gebyr på 2 per enhet for kommunens merarbeid 2 Kap 4 Det gis overtredelsesgebyr for ulovlig byggearbeid etter pbl og byggesaksforskriften 16-1 og 2. Kap. 5 Kart og oppmålingsarbeider Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: For arbeider som faller utenfor dette gebyrregulativet fastsettes minimumsgebyret til 1 + timesats på kr. 1/2,- per påfølgende time. For fradeling av sammenhengende tomter (må minimum ha en felles grenselinje) samtidig, gis det følgende reduksjon. For 3 sammenhengende tomter reduseres gebyret med 10% Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² areal fra m² areal fra 2001 m² økning per påbegynt da Areal til allmennyttig formål for eksempel veigrunn, friområder og lignende belastes med 1/3 av overnevnte gebyrer Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon areal fra 0 50 m² areal fra m² areal fra m² areal fra 2001 m² økning per påbegynt da

18 atrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, opprettelse av anleggseiendom. Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 5.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Dette kommer i tillegg til kap I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 2.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² areal fra m² Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² areal fra m² arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på. 5.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt (koordinater i EUREF/NGO akse 3) ved oppmålingsforretning For inntil 5 grensepunkter For neste 5 grensepunkter

19 5.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt (ikke i EUREF/NGO akse 3) eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, per punkt Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Privat grenseavtale For inntil 3 punkter eller 100 m grenselengde For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Billigste alternativ for rekvirent velges. 4 2 Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 5.8 Vedtak etter eierseksjonsloven for å foreta seksjonering Utstedelse av matrikkelbrev atrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,- atrikkelbrev over 10 sider kr 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen Kap. 6 Plan og delesaker, konsekvensutredninger m.v. Etter dette regulativet skal det betales gebyr for: - Behandling av private forslag til reguleringsplaner - Konsekvensutredninger i de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet - indre reguleringsendringer - Dispensasjoner fra plan og bygningslov m/forskrift, arealplaner - Delesaker 1) Privat forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan, eller vesentlig endring av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplan Enkel sak er omfattende sak Komplisert sak Basisgebyr Tillegg for rammeavklaring 2 4 Etter medgått tid og til sakkyndig bistand. instegebyr: kr. 19

20 6,- Tillegg for bearbeiding Etter medgått tid og til sakkyndig bistand. instegebyr:,- Etter medgått tid og til sakkyndig bistand. instegebyr: kr 4 Etter medgått tid og til sakkyndig bistand. instegebyr: kr.4 Basisgebyr dekker kostnadene frem til saken er å anse som en "offentlig" plansak (når kommunen legger planen frem til offentlig ettersyn). Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en offentlig plansak, må bruke tid på avklaringer av rammer som er uavklart i forhold til lov, forskrift, overordnet plan eller vedtak gjort i medhold av disse, skal det betales et tilleggsgebyr: Enkel sak: Få og små manglende rammeavklaringer i forhold til gjeldende plan(er). (Inntil ett dagsverk). er omfattende sak: I samsvar med overordnet plan, men manglende detaljavklaringer (Fra 1 4 dagsverk tilleggsarbeid for kommunen). Komplisert sak: Forslag i strid med overordnet regelverk, plan eller offentlig vedtak. Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en offentlig plansak, må bruke tid på bearbeiding av planpresentasjon, skal det betales et tilleggsgebyr som angitt i tabellen. Bearbeidingsgraden defineres slik: Enkel sak: Noen mindre justeringer må utføres. er omfattende sak: Kommunal bearbeiding av planforslaget som krever fra 1 4 dagsverk. Komplisert sak: Stor grad av kommunal bearbeiding av planforslaget kreves. 2) For søknad om endring av godkjent plan, skal det betales følgende gebyr: indre endringer Vesentlige endringer, se priser i tabell 3) Konsekvensutredning etter PBL kap. 14 Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, betales gebyr etter brukte timeverk (kr 1/2,- per time) og utgifter som kommunen måtte ha hatt til sakkyndig bistand. instegebyr pr. utredet forhold:

21 4) Delingssøknader etter PBL 20-1 m) Søknad i regulert område (regulerings- eller bebyggelsesplan) A Deling i samsvar med grenser fastsatt i godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan (per parsell) B Andre grenser enn i godkjent plan eller der disse ikke er fastlagt i reguleringseller bebyggelsesplan. Byggetomt herunder også tilleggsareal til eksisterende byggetomt: 3 betales for parsell nr. 1. Tillegg på per parsell utover dette. Andre formål: 2,- betales for parsell nr. 1. Tillegg på 1,- per parsell utover dette. 3 2 C Søknad i uregulert strøk Byggetomt herunder også tilleggsareal til eksisterende byggetomt: 3- betales for parsell nr. 1. Tillegg på 1 per parsell utover dette. 3 Andre formål: 2 betales for parsell nr. 1. Tillegg på 1 per parsell utover dette. 2 E Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering etter pbl. 19, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt. vedrørende dispensasjon For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, kreves det gebyr fra Landbrukskontoret for Hadeland Kap. 7 Saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg Søknad om utslippstillatelse og ved endring/omgjøring av utslippstillatelse. Gebyret for hvert avløpsanlegg er: Anlegg som ikke overstiger 15 PE 3 Anlegg over 15 PE 6 indre endring av utslippstillatelse Anlegg under 15PE kr.. Anlegg over 15 PE kr.2 21

22 ed PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. Større endring / omgjøring av utslippstillatelser følger samme satser som søknad om utslippstillatelse. Det er kommunen som avgjør hva som er mindre eller større endring. 2. Kontrollgebyr. Kontrollgebyr betales årlig for alle avløpsanlegg som omfattes av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Gebyret for hvert avløpsanlegg er: Anlegg som ikke overstiger 15 PE kr 180,- Anlegg over 15 PE og under 2000 PE kr 360,- Kap. 8 Gebyr for kopiering av geodata For papirkopi av grunnbasen betales følgende: A2 kr. 100 A3 i farge kr. 50 Det gis 20% rabatt for påfølgende kopier. Dersom det skal utarbeides egne temakart betales det etter medgått tid i tillegg til papirkopiene minstegebyr, deretter Kr. 400 pr. time For kopi av digital kartbase levert på SOSI-format, legges priskalkulator til Statens kartverk til grunn. Kartutsnitt i pdf-format tilrettelagt for A4 sendes uten kostnad. 6. KOUNALE ÅRSGEBYRER Gebyrregulativ for vann og avløp i Jevnaker kommune 2015 (eks mva.) 6.1 Tilknytningsgebyr 22

23 BOLIG Tilknytningsgebyr for vann per boenhet kr kr Tilknytningsgebyr for avløp per boenhet kr kr For tilbygg som er ny boenhet betales tilknytningsgebyr. For andre tilbygg og frittstående bygg på boligeiendom betales ikke tilknytningsgebyr. ANNEN BEBYGGELSE Tilknytningsgebyr for vann Tilknytningsgebyr for avløp For tilbygg betales ½ tilknytningsgebyr. 100 kr/m2 bruksareal 120 kr/m2 bruksareal For større næringsbygg hvor tilknytningsgebyret vil slå uforholdsmessig feil ut, kan det fastsettes individuelt gebyr. For bygg med minst 8 boenheter innenfor reguleringsplanen for Nesbakken eller der boligen/enhetene bygges ut som passivhus, gis 50 % avslag. 6.2 Årsgebyr vann og avløp ABONNEENTSGEBYR Abonnementsgebyr vann per eiendom kr kr Abonnementsgebyr avløp per eiendom kr kr FORBRUKSGEBYR Forbruksgebyr for vann per m3 målt eller stipulert kr 19,00 kr 19,00 Forbruksgebyr for avløp per m3 målt eller stipulert kr 20,50 kr 20,50 Stipulert vannforbruk eller avløpsmengde settes til 2 m3 per m2 bruksareal. 6.3 Andre gebyrer VANNÅLERGEBYR Vannmålerleie per år kr 30 kr 30 Erstatning for tap eller skade på måler kr 500 kr 500 Avstenging og påsetting av vann per besøk kr 300 kr

24 Erstatning for tap eller skade på måler kr 500 kr 500 TØING SLAAVSKILLER Per m3 (NB: min 4 m3) kr 280 kr Renovasjon Årlige gebyrer eks moms. HUSHOLDNINGSAVFALL Husholdningsavfall (standard 140l dunker) Kostn til transport/behandling av husholdn.avfall kr kr Andel til etterdriftsfond for deponiet kr 30 kr 30 Renovasjonsgebyr husholdning eks. mva kr kr HYTTEAVFALL Husholdningsavfall (standard 140l dunker) Kostn til transport/behandling av hytteavfall kr 900 kr 900 Andel til etterdriftsfond for deponiet kr 10 kr 10 Renovasjonsgebyr husholdning eks. mva kr 910 kr 910 For abonnenter som ønsker større dunker til restavfall, gjelder følgende omregning: Ved bruk av 240 l dunker reguleres gebyret opp med en faktor på 1,6 dvs kr 3.728,- Ved bruk av 360 l dunker reguleres gebyret opp med en faktor på 3 - dvs kr 6.990,- Fradrag for hjemmekompostering av matavfall kr 200,- For de som har sine dunker utover 10 m grense fra kjørbar veg, gjelder følgende gangtillegg per år: GANGTILLEGG meter kr 270 kr meter kr 520 kr meter kr 770 kr

25 6.5 Feiing Årlig gebyr fra 2015 eks moms: Skorstein med 1 løp kr 277 kr 269 Tillegg for flere pipeløp - pr/pipeløp: kr 125 kr 121 Fjerning av sot fra gangskorstein kr 414 kr 402 Feiing av anbringer per menter kr 59 kr 57 Feiing av ovner kr 206 kr 200 Feiing av sentralfyrkjele (villakjel) kr 649 kr 630 Feiing av sentralfyrkjele (industrikjele) kr kr Eiendomsskatt Jevnaker kommunestyre har vedtatt innføring av eiendomsskatt fra og med skatteåret Eiendomsskatten skal skrives ut for faste eiendommer i hele kommunen. For 2015 er skattesatsen 2 promille. Det foreslås innført bunnfradrag på kr ,- for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet. Skatteetatens formuesgrunnlag, der dette foreligger, skal benyttes som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatten. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i Fakturering skjer i fbm. 2. og 3. termin (juni og oktober) For mer info se 7. BETALINGSSATSER FOR LEIE AV IDRETTSHALL Prisen for leie av hallen gjeldende fra 1. januar 2015: AKTIVITET Pris for lag fra Jevnaker kommune Pris for lag utenfor Jevnaker kommune Halleie for trening 0,- kr per time kr. 330 per time (320,-) Halleie for kamp kr. 320 per time (310,-) kr. 545 per time (530,-) 25

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging, kart og

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER/AVGIFTER Vann og avløpsgebyret er delt i to deler, en fast del og en variabel del. Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomskatt) og for næringsbygg etter

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 Forsidebildet: Fra gravearbeid i

Detaljer

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014 Utgangspunkt: Satsene endres i takt med lønns- og prisvekst som forutsettess til 3 % fra 2014il Skolefritidsordning (SFO) Plass Pris 5 % 100% - Plass alle morgener og alle ettermiddager 2828 2 969 50%

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer