BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14"

Transkript

1 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1

2 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER Sammendrag BARNEHAGER OG SKOLE Barnehager Skolefritidsordningen Refusjonssatser elever med bostedsadresse i annen kommune PLEIE- OG OSORGSTJENESTER Hjemmehjelp Frokost eller middag m/suppe/dessert servert i kantina eller tilkjørt Trygghetsalarm Dagsenter Dosepakk Diverse Rehabilitering / korttidsopphold Langtidsopphold i institusjon Forebyggende helse SOSIALHJELPSNOR GEBYRER FOR PLAN, BYGGESAK OG OPPÅLING KOUNALE ÅRSGEBYRER Tilknytningsgebyr Årsgebyr vann og avløp Andre gebyrer Renovasjon Feiing Eiendomsskatt BETALINGSSATSER FOR LEIE AV IDRETTSHALL UTLEIE AV RO, GYSAL VED SKOLENE GEBYRER FOR BIBLIOTEK

3 10. SKOLEPENGER/ATERIALAVGIFT KULTURSKOLEN HUSLEIE FOR KOUNALE BOLIGER I JEVNAKER SALGS- OG SKJENKEGEBYR BETALINGSBETINGELSER KOUNAL FAKTURERING INNFORDRING

4 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER Sammendrag I statsbudsjettet er det fastsatt en samlet (veid) pris- og lønnsvekst på 3,0 %. Noen av satsene for 2015 er justert i tråd med dette mens noen er beholdt uforandret, dvs. på samme nivå som Der det har blitt foretatt andre justeringer er dette nærmere kommentert under. akspris for hel barnehageplass er i statsbudsjettet foreslått endret til kr per mnd. fra Betalingssatsene for skolefritidsordningen videreføres på samme nivå som Betalingssatsene for pleie og omsorgstjenestene er justert med pris- og lønnsvekst. Betalingsordningen for hjemmetjenester baserer seg på en timepris tilsvarende selvkost. Statlige satser for korttidsopphold og hjemmehjelp for brukere med nettoinntekt under 2G, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Sosialhjelpssatsene i Jevnaker følger statens anbefalte satser. Gebyrer etter plan og bygningsloven. Faktor beholdes uforandret på kr Det er foreslått forenklinger i plan og bygningsloven, der det legges opp til fritak fra byggesaksbehandling for tiltak av mindre karakter. Abonnementsgebyr vann og avløp reduseres fra kr til kr per år eks. mva. Eiendomsskatt Jevnaker kommunestyre har vedtatt innføring av eiendomsskatt fra og med skatteåret Renovasjonsgebyret er holdt på samme nivå som i Betalingssatser for leie av idrettshallen til trening og kamper økes med 3 %. 4

5 Det legges fortsatt opp til at treninger for lag og foreninger innad i kommunen er gratis. Prisen gjelder treninger for utenbygds lag i tillegg til kamper. Utleie av rom, gymsal ved skolene forblir gratis. I 2014 har utleie av Storgata 24 til private arrangement kostet kr pr. kveld/gang. Det leies ikke ut til private arrangement fra 2015, da kommunen ikke har administrative eller tekniske ressurser til å håndtere dette. Gebyrer i forbindelse med utlånsreglement for biblioteket forblir uendret. Satsene i kulturskolen beholdes uforandret. Salgs- og skjenkegebyr følger endringer i alkoholforskrift av 8. juni 2005 nr. 538, sist endret Fastsettelse av husleie for kommunale boliger er delegert til rådmannen. Husleien indeksreguleres etter KPI en gang i året med prinsipp om at markedsleie gjelder. 5

6 2. BARNEHAGER OG SKOLE 2.1 Barnehager Betalingssatser BRUTTO INNTEKT Hel plass 9,5 t per dag 80% plass 9,5 t per dag 70% plass 9,5 t per dag 60% plass 9,5 t per dag 50% plass 9,5 t per dag 40% plass 9,5 t per dag Betaling pr måned inntekt over kr kr kr kr kr kr Inntekt under kr kr kr kr 910 kr 780 kr 650 Betalingssatser fra i samsvar med statsbudsjettets forslag om økning av maksimalpris til per mnd. Hel plass 9,5 t per dag 80% plass 9,5 t per dag 70% plass 9,5 t per dag 60% plass 9,5 t per dag 50% plass 9,5 t per dag 40% plass 9,5 t per dag BRUTTO INNTEKT Betaling pr måned inntekt over kr kr kr kr kr kr Inntekt under kr kr kr kr 976 kr 837 kr 697 Ved beregning av plass med % - avvik fra tabellen foretas forholdsmessig beregning. Statsbudsjettet foreslår innføring av et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling gjeldende fra Foreldrebetalingen for det første barnet i barnehagen skal med dette forslaget utgjøre maksimalt sju prosent av familiens inntekt, med maksimalprisen som et øvre tak. Ordningen med søskenmoderasjon videreføres for resten av søskenflokken. Alle familier med en samlet inntekt under kr vil ha rett til redusert foreldrebetaling. Dersom endringen innføres vil det fremmes egen kommunestyresak. 6

7 SØSKENODERASJON BETALING FOR ÅLTIDER I BARNEHAGEN: Barn 1 Ingen moderasjon Hel plass kr 272 per mnd kr % plass kr 217 per mnd kr 211 Barn 2 30% moderasjon 70% plass kr 191 per mnd kr % plass kr 164 per mnd kr 159 Barn 3 og 50% plass kr 136 per mnd kr 132 ytterligere barn 50% moderasjon 40% plass kr 108 per mnd kr 105 KJØP AV EKSTRA ØKT / DAG 1 økt a 2 timer 1 hel dag (ved ledig kapasitet) kr 150 kr 300 Vedtekter for de kommunale barnehagene er vedtatt i kommunestyresak 100/12, gjeldende fra , sist endret i k.sak 38/14 gjeldende fra For øvrige punkter som har betydning for betalingen, vises det til ovennevnte sak. 2.2 Skolefritidsordningen 7

8 Vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen er vedtatt i kommunestyresak 39/14 gjeldende fra Pris per økt kr. 60,- Tilbudet om gratis leksehjelp er lagt til sfo-tiden. De som har leksehjelp i kombinasjon med sfo økten gis et fratrekk på kr. 25 per økt leksehjelp. Antall Pris utregnet Pris utregnet ukentlige etter bet etter bet økter 10 mnd/38 uker 10 mnd/38 uker 2015/ /15 3 kr 684 kr kr 912 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fratrekk leksehjelp i kombinasjon med SFO 1 kr 95 kr 95 2 kr 190 kr kr 285 kr 285 Ekstraøkt kr 100 kr 100 Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2, 50 % for barn nr. 3 og ytterligere barn. atordning: kr. 15 pr. dag Antall Pris utregnet Pris utregnet 8

9 ukentlige etter bet etter bet matdager 10 mnd/38 uker 10 mnd/38 uker 2015/ /15 1 kr 57 kr 57 2 kr 114 kr kr 171 kr kr 228 kr kr 285 kr 285 Foreldrebetaling faktureres i perioden september juni. Brukere av eventuelle tilbud i høstferien, vinterferien og sommerferien må betale særskilt for dette. Satsene fastsettes av rådmannen og må være slik at tilbudet ikke fører til økt nettoutgift for kommunen. 2.3 Refusjonssatser elever med bostedsadresse i annen kommune Grunnsats: siste års tall - KOSTRA netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6-15 år, sist revidert Spesialundervisning: Pedagog og assistent/fagarbeider beregnes ut fra lønnsnivået pr Grunnsats kr kr Spesialundervisning pedagog på barnetrinn kr 873 kr 839 pedagog på ungdomstrinn kr 975 kr 937 assistenttimer barne- og ungdomstrinn kr 324 kr 313 Jevnaker kommune har egne samarbeidsavtaler med nabokommunene Ringerike, Lunner og Gran. 9

10 3. PLEIE- OG OSORGSTJENESTER Betalingssatsene for pleie og omsorgstjenestene baserer seg på reelt kostnadsnivå på de ulike tjenestene. (*) Statlige satser som er regulert i Forskrift om egenandel for kommunal helseog omsorgstjenester nr. 1349, sist endret Hjemmehjelp Betalingsordningen for hjemmetjenester baserer seg på en timepris tilsvarende selvkost. ENKELTOPPDRAG OG KORTVARIGE OPPDRAG Betales per time (selvkost) kr 303,- (294,-) inntil 2G kr. 180,-* (180,-) For hjemmehjelp gjelder maksimumssatser gradert etter brukernes inntekt, dvs. husstandens samlede netto inntekt før særfradrag ved siste skatteligning. Graderingen er delt inn i tre grupper. NETTO INNTEKT (før særfradrag) ABONNEENTSPRIS Dette er det maksimale månedsbeløp som skal betales, selv om antall timer x timepris overstiger denne 1 G = kr summen etter 2015 endres G-reg. v/g-reg. Timepris Gruppe 1 Inntil 2 G - kr kr 180,- * (180,-) Gruppe 2 Inntil 4 G - kr kr 1 818,- (1 764,-) 303,- Gruppe 3 Over 4 G - kr kr 2 727,- (2 646,-) 303,- 3.2 Frokost eller middag m/suppe/dessert servert i kantina eller tilkjørt 10

11 andag - søndag iddag kr 95,- (90,-) Dagens middag Frokost kr 43,- (40,-) kun i kantina Dette er en abonnementsordning hvor brukeren betaler for antall frokoster eller middager som er bestilt per mnd. 3.3 Trygghetsalarm Service og nøkkelboks Kr 310,- per mnd. (300,-) Selveiere. Service og nøkkelboks Kr 155,- per mnd. (150,-) Leie av nøkkelboks Kr 53,- per mnd. (50,-) Dersom smykke til trygghetsalarm mistes betales nytt smykke til selvkost. 3.4 Dagsenter Dagsenter Kr 160,- per dag 3.5 Dosepakk Dosepakk/utlevering Kr 290,- per mnd. 3.6 Diverse Tøyvask Kr 60,- per kg. (50,-) Telefon, omsorgsboliger Kr 155,- per mnd (150,-) 3.7 Rehabilitering / korttidsopphold I forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er egenandelens størrelse ved korttidsopphold fastsatt til kr 142,- per døgn uavhengig av inntekt. Egenandelen for dag-/nattopphold ved bo-/og aktivitetssentra fastsettes uavhengig av inntekt. Satsene endres i takt med sentrale forskrifter. 11

12 Rehabilitering / korttidsopphold Kr 142,- per døgn (142,-)* Etter 60 dager betaler klienten som permanent innlagt. Dag/natt-plass Dag/natt-plass kr 74,- (74,-) * Trygghetsopphold Trygghetsopphold kr 900,- (900,-) 3.8 Langtidsopphold i institusjon Langtidsopphold i institusjon beregnes ihht. forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester. ed hjemmel i forskrift ( 3) fastsettes egenbetaling for brukere på langtidsopphold til inntil 75 % av brukerens inntekt, fratrukket et fribeløp per år, der inntekten ikke overstiger folketrygdens grunnbeløp. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Dersom man har bolig blir dokumenterte boligutgiftene fratrukket i beregningsgrunnlaget i inntil 6 måneder med maxgrense fastsatt til kr 3.500,- per mnd. Har beboer hjemmeboende ektefelle blir boutgiftene fordelt likt, slik at maxgrense blir kr ,-. Fradraget gjelder da så lenge ektefellen er hjemmeboende. aksimal egenandel for langtidsopphold pr måned er kr , Forebyggende helse Betalingssatser ved helsestasjonen: Brystpumpe (egenandels sett-akutt problem) kr 320,- kr 320,- Audiometri/hørseltest for voksne kr 100,- kr 100,- Konsultasjon ved utenlandsvaksine (+ vaksine) kr 230,- kr 230,- Kjøp av krykker - per par kr 300,- Leie kr. 300,- Ispigger per par kr 140,- Doppsko per par kr 100,- 4. SOSIALHJELPSNOR Sosialhjelpssatsene i Jevnaker følger statens anbefalte satser også i J.fr. Arbeids- og sosialdepartementets rundskriv A-1/2014 av Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

13 Enslige kr kr Ektepar / samboere kr kr Personer i bofellesskap kr kr Barn 0-5 år kr kr Barn 6-10 år kr kr Barn år kr kr GEBYRER FOR PLAN, BYGGESAK OG OPPÅLING Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker og mindre avløpsanlegg. Vedtatt av Jevnaker kommunestyre med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1, matrikkelloven 30 og 32 med tilhørende forskrift 16 og eierseksjonslovens 7. forurensingsloven og forurensningsforskriften. ALINNELIGE BESTEELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og gjelder tiltak som blir behandlet etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) sak10. 1 Gebyret innbefatter Totalt gebyr innbefatter: Saksbehandling, administrasjonskostnader knyttet til saken, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, evt. tilsyn, nødvendige attester og oppdatering og ajourhold av kommunens kartverk. Gebyret utstedes til tiltakshaver. 2 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. 3 Gebyrberegningstidspunkt/Avregning Gebyret beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad. 13

14 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt Byggesaker: Gebyr skal betales før det gis igangsettingstillatelse. Gebyr for Ansvarsretter tilknyttet til rammetillatelse skal betales når det gis rammetillatelse, gebyr for ansvarsrett knyttet til igangsettingstillatelse når denne blir innvilget. Igangsettingstillatelse utleveres ikke før faktura er betalt. Reguleringsplaner og mindre reguleringsendringer: Gebyret må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre endringer før forhåndsuttalelse Ny matrikkelenhet/seksjonering sendes ikke til tinglysning før gebyr er registrert betalt. 5 Avslag Ved vedtak som medfører avslag på ramme-, igangsettings- eller etttrinnssøknad, blir tiltakshaver belastet med 50 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr (basis- og arealgebyr). Ved avslag på søknad om ansvarsrett eller dispensasjon betales fullt gebyr. 6 Urimelige gebyr Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader Kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan det fastsettes passende gebyr. Etter søknad om reduksjon av gebyr, kan kommunen fastsette lavere gebyr dersom gebyret anses åpenbart urimelig. 7 Klageadgang Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser 8 Ulovlig tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven. På grunn av kommunen sine merutgifter ved saksbehandlingen av ulovlige igangsatte eller utførte tiltak, skal det betales etter medgått tid og fastsatte satser i dette regulativet. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand. Gebyret skal også betales der søknaden medfører avslag. 9 Gebyr for sakkyndig bistand 14

15 Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens 33-1 og 25-2 andre ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et gebyr i tillegg til konsulentutgifter. 10 Gebyr for medgått tid For arbeider som ikke går inn under gebyrtabellen fastsettes minimumsgebyret til 1 + timesats på kr. 1/2,- per påfølgende time. 11 Avgjørelse eller uttalelse fra andre myndigheter For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter plan- og bygningslovens 21-5, kreves gebyr. 12 Saker levert elektronisk via ByggSøk-bygning Ved innsending av saker elektronisk via ByggSøk-bygning, innvilges en rabatt på 30 % av basisgebyret. Kap. 1 Tiltak som behandles etter søknad PBL =1800 a) Nybygg av boligbygg, 1. boenhet 8 b) Tillegg pr. boenhet utover den første 3 c) Nybygg av frittliggende garasjer, uthus og lignende over 70m 2 BRA 4 d) Frittliggende garasjer, uthus og anneks når dette inngår i byggesak med bolig e) Nybygg fritidsbolig m/høy standard (med innlagt vann) 7 f) Nybygg fritidsbolig m/lav standard (uten innlagt vann) 4 g) Tilbygg, påbygg, ombygging av boligbygg (gjelder også for tiltak som 4 faller inn under g: oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig): h) Tilbygg, påbygg, ombygging av fritidsbolig 2 i) Næring/industri og lignende formål 5 Nybygg, tilbygg, påbygg, ombygging av andre bygg per påbegynt 600m2 bruksareal. For kaldtlager/veksthus/uisolerte lagerbygg og haller beregnes gebyret i trinn der hvert trinn er 200m 2 BRA j) Plassering av varig, midlertidig eller transportabel bygning, konstruksjon eller anlegg. 2 15

16 k) Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak 2 l) Bruksendring med og uten bygningsmessige arbeider, per bruksenhet 2 m) Rivning av tiltak nevnt under 20-1 bokstav a): (Gjelder også driftsbygninger) n) Søknad om rivning av SEFRAK-registrert bygg når søknaden sendes på høring o) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, herunder sentralvarmeanlegg, brennere, ildsted (åpent og lukket) pipe og lagertank for olje: p) Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning, selvstendig tiltak (inngår ikke i 93 for øvrig) Innhegning mot veg: q) Vesentlige terrenginngrep. 2 r) Anlegg av veg eller parkeringsplass: s) Igangsettingstillatelser i tillegg til rammetillatelse Tillegg for hver igangsettingstillatelse t) Endring av tillatelse. Endrings- eller tilleggsmeldinger til byggesøknad (pr. ansvarsrett og endring/tillegg): u) Godkjenning av ansvarsrett for foretak Lokal godkjenning av foretak og godkjenning av ansvarsrett der det ikke foreligger sentral godkjenning Godkjenning av selvbygger Kap. 2 Dispensasjoner Dispensasjon fra PBL m/forskrifter og kommuneplanens arealdel og tilhørende bestemmelser. Dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan med tilhørende bestemmelser 3 Dispensasjon som krever høring får et tillegg på Kap. 3 Tiltak som behandles etter søknad PBL 20-2 uten ansvarsrett Driftsbygninger i landbruket inntil 1000m2 BRA. Over 1000m2 BRA behandles tiltaket som søknad med ansvarsrett 20-1, jfr. Punkt i) Arbeid i tilknytning til midlertidige eller transportable konstruksjoner og anlegg etter PBL 20-2 c) indre byggearbeider på boligeiendom etter PBL 20-2 a) garasje under 70m2 BRA. Blankett

17 indre byggearbeider etter PBL, tilbygg eller frittliggende bygg på inntil 15m 2 totalt areal. Veranda under 50m 2. (Evt. rivearbeider er inkludert i gebyret) idlertidig brukstillatelse/ferdigattest Ferdigattest som rekvireres innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse, belastes ikke med gebyr. Hvis ikke settes gebyret til kr. for kommunens merarbeid. ½ Ved innflytting i bygg før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er gitt, gis et gebyr på 2 per enhet for kommunens merarbeid 2 Kap 4 Det gis overtredelsesgebyr for ulovlig byggearbeid etter pbl og byggesaksforskriften 16-1 og 2. Kap. 5 Kart og oppmålingsarbeider Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: For arbeider som faller utenfor dette gebyrregulativet fastsettes minimumsgebyret til 1 + timesats på kr. 1/2,- per påfølgende time. For fradeling av sammenhengende tomter (må minimum ha en felles grenselinje) samtidig, gis det følgende reduksjon. For 3 sammenhengende tomter reduseres gebyret med 10% Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² areal fra m² areal fra 2001 m² økning per påbegynt da Areal til allmennyttig formål for eksempel veigrunn, friområder og lignende belastes med 1/3 av overnevnte gebyrer Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon areal fra 0 50 m² areal fra m² areal fra m² areal fra 2001 m² økning per påbegynt da

18 atrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, opprettelse av anleggseiendom. Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 5.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Dette kommer i tillegg til kap I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 2.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² areal fra m² Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² areal fra m² arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på. 5.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt (koordinater i EUREF/NGO akse 3) ved oppmålingsforretning For inntil 5 grensepunkter For neste 5 grensepunkter

19 5.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt (ikke i EUREF/NGO akse 3) eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, per punkt Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Privat grenseavtale For inntil 3 punkter eller 100 m grenselengde For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Billigste alternativ for rekvirent velges. 4 2 Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 5.8 Vedtak etter eierseksjonsloven for å foreta seksjonering Utstedelse av matrikkelbrev atrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,- atrikkelbrev over 10 sider kr 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen Kap. 6 Plan og delesaker, konsekvensutredninger m.v. Etter dette regulativet skal det betales gebyr for: - Behandling av private forslag til reguleringsplaner - Konsekvensutredninger i de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet - indre reguleringsendringer - Dispensasjoner fra plan og bygningslov m/forskrift, arealplaner - Delesaker 1) Privat forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan, eller vesentlig endring av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplan Enkel sak er omfattende sak Komplisert sak Basisgebyr Tillegg for rammeavklaring 2 4 Etter medgått tid og til sakkyndig bistand. instegebyr: kr. 19

20 6,- Tillegg for bearbeiding Etter medgått tid og til sakkyndig bistand. instegebyr:,- Etter medgått tid og til sakkyndig bistand. instegebyr: kr 4 Etter medgått tid og til sakkyndig bistand. instegebyr: kr.4 Basisgebyr dekker kostnadene frem til saken er å anse som en "offentlig" plansak (når kommunen legger planen frem til offentlig ettersyn). Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en offentlig plansak, må bruke tid på avklaringer av rammer som er uavklart i forhold til lov, forskrift, overordnet plan eller vedtak gjort i medhold av disse, skal det betales et tilleggsgebyr: Enkel sak: Få og små manglende rammeavklaringer i forhold til gjeldende plan(er). (Inntil ett dagsverk). er omfattende sak: I samsvar med overordnet plan, men manglende detaljavklaringer (Fra 1 4 dagsverk tilleggsarbeid for kommunen). Komplisert sak: Forslag i strid med overordnet regelverk, plan eller offentlig vedtak. Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en offentlig plansak, må bruke tid på bearbeiding av planpresentasjon, skal det betales et tilleggsgebyr som angitt i tabellen. Bearbeidingsgraden defineres slik: Enkel sak: Noen mindre justeringer må utføres. er omfattende sak: Kommunal bearbeiding av planforslaget som krever fra 1 4 dagsverk. Komplisert sak: Stor grad av kommunal bearbeiding av planforslaget kreves. 2) For søknad om endring av godkjent plan, skal det betales følgende gebyr: indre endringer Vesentlige endringer, se priser i tabell 3) Konsekvensutredning etter PBL kap. 14 Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, betales gebyr etter brukte timeverk (kr 1/2,- per time) og utgifter som kommunen måtte ha hatt til sakkyndig bistand. instegebyr pr. utredet forhold:

21 4) Delingssøknader etter PBL 20-1 m) Søknad i regulert område (regulerings- eller bebyggelsesplan) A Deling i samsvar med grenser fastsatt i godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan (per parsell) B Andre grenser enn i godkjent plan eller der disse ikke er fastlagt i reguleringseller bebyggelsesplan. Byggetomt herunder også tilleggsareal til eksisterende byggetomt: 3 betales for parsell nr. 1. Tillegg på per parsell utover dette. Andre formål: 2,- betales for parsell nr. 1. Tillegg på 1,- per parsell utover dette. 3 2 C Søknad i uregulert strøk Byggetomt herunder også tilleggsareal til eksisterende byggetomt: 3- betales for parsell nr. 1. Tillegg på 1 per parsell utover dette. 3 Andre formål: 2 betales for parsell nr. 1. Tillegg på 1 per parsell utover dette. 2 E Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering etter pbl. 19, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt. vedrørende dispensasjon For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, kreves det gebyr fra Landbrukskontoret for Hadeland Kap. 7 Saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg Søknad om utslippstillatelse og ved endring/omgjøring av utslippstillatelse. Gebyret for hvert avløpsanlegg er: Anlegg som ikke overstiger 15 PE 3 Anlegg over 15 PE 6 indre endring av utslippstillatelse Anlegg under 15PE kr.. Anlegg over 15 PE kr.2 21

22 ed PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. Større endring / omgjøring av utslippstillatelser følger samme satser som søknad om utslippstillatelse. Det er kommunen som avgjør hva som er mindre eller større endring. 2. Kontrollgebyr. Kontrollgebyr betales årlig for alle avløpsanlegg som omfattes av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Gebyret for hvert avløpsanlegg er: Anlegg som ikke overstiger 15 PE kr 180,- Anlegg over 15 PE og under 2000 PE kr 360,- Kap. 8 Gebyr for kopiering av geodata For papirkopi av grunnbasen betales følgende: A2 kr. 100 A3 i farge kr. 50 Det gis 20% rabatt for påfølgende kopier. Dersom det skal utarbeides egne temakart betales det etter medgått tid i tillegg til papirkopiene minstegebyr, deretter Kr. 400 pr. time For kopi av digital kartbase levert på SOSI-format, legges priskalkulator til Statens kartverk til grunn. Kartutsnitt i pdf-format tilrettelagt for A4 sendes uten kostnad. 6. KOUNALE ÅRSGEBYRER Gebyrregulativ for vann og avløp i Jevnaker kommune 2015 (eks mva.) 6.1 Tilknytningsgebyr 22

23 BOLIG Tilknytningsgebyr for vann per boenhet kr kr Tilknytningsgebyr for avløp per boenhet kr kr For tilbygg som er ny boenhet betales tilknytningsgebyr. For andre tilbygg og frittstående bygg på boligeiendom betales ikke tilknytningsgebyr. ANNEN BEBYGGELSE Tilknytningsgebyr for vann Tilknytningsgebyr for avløp For tilbygg betales ½ tilknytningsgebyr. 100 kr/m2 bruksareal 120 kr/m2 bruksareal For større næringsbygg hvor tilknytningsgebyret vil slå uforholdsmessig feil ut, kan det fastsettes individuelt gebyr. For bygg med minst 8 boenheter innenfor reguleringsplanen for Nesbakken eller der boligen/enhetene bygges ut som passivhus, gis 50 % avslag. 6.2 Årsgebyr vann og avløp ABONNEENTSGEBYR Abonnementsgebyr vann per eiendom kr kr Abonnementsgebyr avløp per eiendom kr kr FORBRUKSGEBYR Forbruksgebyr for vann per m3 målt eller stipulert kr 19,00 kr 19,00 Forbruksgebyr for avløp per m3 målt eller stipulert kr 20,50 kr 20,50 Stipulert vannforbruk eller avløpsmengde settes til 2 m3 per m2 bruksareal. 6.3 Andre gebyrer VANNÅLERGEBYR Vannmålerleie per år kr 30 kr 30 Erstatning for tap eller skade på måler kr 500 kr 500 Avstenging og påsetting av vann per besøk kr 300 kr

24 Erstatning for tap eller skade på måler kr 500 kr 500 TØING SLAAVSKILLER Per m3 (NB: min 4 m3) kr 280 kr Renovasjon Årlige gebyrer eks moms. HUSHOLDNINGSAVFALL Husholdningsavfall (standard 140l dunker) Kostn til transport/behandling av husholdn.avfall kr kr Andel til etterdriftsfond for deponiet kr 30 kr 30 Renovasjonsgebyr husholdning eks. mva kr kr HYTTEAVFALL Husholdningsavfall (standard 140l dunker) Kostn til transport/behandling av hytteavfall kr 900 kr 900 Andel til etterdriftsfond for deponiet kr 10 kr 10 Renovasjonsgebyr husholdning eks. mva kr 910 kr 910 For abonnenter som ønsker større dunker til restavfall, gjelder følgende omregning: Ved bruk av 240 l dunker reguleres gebyret opp med en faktor på 1,6 dvs kr 3.728,- Ved bruk av 360 l dunker reguleres gebyret opp med en faktor på 3 - dvs kr 6.990,- Fradrag for hjemmekompostering av matavfall kr 200,- For de som har sine dunker utover 10 m grense fra kjørbar veg, gjelder følgende gangtillegg per år: GANGTILLEGG meter kr 270 kr meter kr 520 kr meter kr 770 kr

25 6.5 Feiing Årlig gebyr fra 2015 eks moms: Skorstein med 1 løp kr 277 kr 269 Tillegg for flere pipeløp - pr/pipeløp: kr 125 kr 121 Fjerning av sot fra gangskorstein kr 414 kr 402 Feiing av anbringer per menter kr 59 kr 57 Feiing av ovner kr 206 kr 200 Feiing av sentralfyrkjele (villakjel) kr 649 kr 630 Feiing av sentralfyrkjele (industrikjele) kr kr Eiendomsskatt Jevnaker kommunestyre har vedtatt innføring av eiendomsskatt fra og med skatteåret Eiendomsskatten skal skrives ut for faste eiendommer i hele kommunen. For 2015 er skattesatsen 2 promille. Det foreslås innført bunnfradrag på kr ,- for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet. Skatteetatens formuesgrunnlag, der dette foreligger, skal benyttes som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatten. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i Fakturering skjer i fbm. 2. og 3. termin (juni og oktober) For mer info se 7. BETALINGSSATSER FOR LEIE AV IDRETTSHALL Prisen for leie av hallen gjeldende fra 1. januar 2015: AKTIVITET Pris for lag fra Jevnaker kommune Pris for lag utenfor Jevnaker kommune Halleie for trening 0,- kr per time kr. 330 per time (320,-) Halleie for kamp kr. 320 per time (310,-) kr. 545 per time (530,-) 25

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2014 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 12. DESEMBER 2013 - SAK 75/13

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2014 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 12. DESEMBER 2013 - SAK 75/13 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2014 VEDTATT AV KOUNESTYRET 12. DESEBER 2013 - SAK 75/13 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2014... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2014

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2014 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2014 RÅDANNENS FORSLAG 1. NOVEBER 2013 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2014... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen... 7

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

Jevnaker kommune Jevnaker ei levende bygd. På landet - nær byen.

Jevnaker kommune Jevnaker ei levende bygd. På landet - nær byen. Jevnaker kommune Jevnaker ei levende bygd. På landet - nær byen. BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 VEDTATT AV KOUNESTYRET 13. desember 2012 SAK 113/12 ed endring i henhold til k-sak 2/13 (vann- og avløpsgebyrer)

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Lunner kommune Arealforvaltning

Lunner kommune Arealforvaltning Lunner kommune Arealforvaltning Gebyrregulativ for saker sorterende under tjenestested Arealforvaltning Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 52 i

Detaljer

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Nybygg bolig (alt innenfor bolig)

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER ÅR: 2016 INNHOLD Område Side A. Generelt 2 B. Behandling av delingssaker 3 C. Arbeider tilknyttet oppmåling 3 D. Behandling av byggesaker

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune 1 Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune Gebyrer vedtatt med hjemmel i pbl 33-1, 32-8, Lov om seksjonering av fast eiendom 7 og Forskrift om begrensning av forurensing 52a. 2013 KAP.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I:

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: SEL KOMMUNE GEBYR-REGULATIV FOR PLAN OG BEREDSKAP 2014 GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: 11 - i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 med endringer, sist ved lov

Detaljer

Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1. Gjeldende f.o.m 1.7.2010

Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1. Gjeldende f.o.m 1.7.2010 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.7.2010 Vedtatt av kommunestyret sak 35/10, 17.6.2010 Referanse:09/2203-9 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 07.12.2015,

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

ALMINNELIGE BESTEMMELSER Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov om Eierseksjoner (Es), jfr. 7. Kap.1 ALMINNELIGE

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

Lyngdal kommune Rådmannen

Lyngdal kommune Rådmannen Lyngdal kommune Rådmannen Gebyrer i henhold til Plan- og bygningsloven År: 2015 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) 114/14 11.12.2014 Plankontoret sew@lyngdal.kommune.no Innholdsfortegnelse:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr 71. REGULATIVET ERSTATTER

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 Side 1 av 10 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter pbl. 20-2 a) Mindre byggearbeid

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 01.01.2016 (vedtatt i kommunestyret 7. desember 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 A1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen avhengig av

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyret gjelder for utslippssaker etter kapittel 12, 13 og 15 i Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016.

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016. Plan- og bygningsloven 33-1 gir kommunen anledning til å ta betalt for byggesaksbehandling mv., og kommunestyret har vedtatt

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER)

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) RENNESØY KOMMUNE GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) Dette gebyrregulativet er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 33-1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. med endringer

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

Gebyrenhet. Gebyrenhet

Gebyrenhet. Gebyrenhet Oppdatert 01.01.2015 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2015 er 2015 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250 Oppdatert 02.09.2014 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2014 er 2014 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven), sist endret

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Kunngjort i media kommunestyret Hjemmel Plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7 Forkortinger 1. 1.1 Plan- og bygningsloven:

Detaljer

BYGGE- OG PLANSAKER. 3.2 PLANSAKER (Kap 12) Behandlingsgebyr: 2014 2015 INKL MVA endr. INKL MVA

BYGGE- OG PLANSAKER. 3.2 PLANSAKER (Kap 12) Behandlingsgebyr: 2014 2015 INKL MVA endr. INKL MVA 3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 33-1) 3.2 PLANSAKER (Kap 12) INKL MVA endr. INKL MVA 3.2.1 Generelle bestemmelser NB Etter dette regulativet kreves gebyr for behandling av: - Forslag

Detaljer

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01. Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.2006 Fastsatt av kommunestyret 18.6.2001 med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Vedlegg 5 TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Barnehager Full sats 100 % plass kr 2 330 kr 2 330 kr - 0,00 % 80 % plass kr 2 200 kr 2 200 kr - 0,00 % 60 % plass kr 1 800 kr 1 800 kr - 0,00 % 50 % plass

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Behandles av kommunestyret i sak 8/1, den 17.12.201 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2015 FOR

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Plan- og bygningslovens 109 BETALINGSBETINGELSER: 1 Betaling innkreves

Detaljer