BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14"

Transkript

1 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1

2 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER Sammendrag BARNEHAGER OG SKOLE Barnehager Skolefritidsordningen Refusjonssatser elever med bostedsadresse i annen kommune PLEIE- OG OSORGSTJENESTER Hjemmehjelp Frokost eller middag m/suppe/dessert servert i kantina eller tilkjørt Trygghetsalarm Dagsenter Dosepakk Diverse Rehabilitering / korttidsopphold Langtidsopphold i institusjon Forebyggende helse SOSIALHJELPSNOR GEBYRER FOR PLAN, BYGGESAK OG OPPÅLING KOUNALE ÅRSGEBYRER Tilknytningsgebyr Årsgebyr vann og avløp Andre gebyrer Renovasjon Feiing Eiendomsskatt BETALINGSSATSER FOR LEIE AV IDRETTSHALL UTLEIE AV RO, GYSAL VED SKOLENE GEBYRER FOR BIBLIOTEK

3 10. SKOLEPENGER/ATERIALAVGIFT KULTURSKOLEN HUSLEIE FOR KOUNALE BOLIGER I JEVNAKER SALGS- OG SKJENKEGEBYR BETALINGSBETINGELSER KOUNAL FAKTURERING INNFORDRING

4 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER Sammendrag I statsbudsjettet er det fastsatt en samlet (veid) pris- og lønnsvekst på 3,0 %. Noen av satsene for 2015 er justert i tråd med dette mens noen er beholdt uforandret, dvs. på samme nivå som Der det har blitt foretatt andre justeringer er dette nærmere kommentert under. akspris for hel barnehageplass er i statsbudsjettet foreslått endret til kr per mnd. fra Betalingssatsene for skolefritidsordningen videreføres på samme nivå som Betalingssatsene for pleie og omsorgstjenestene er justert med pris- og lønnsvekst. Betalingsordningen for hjemmetjenester baserer seg på en timepris tilsvarende selvkost. Statlige satser for korttidsopphold og hjemmehjelp for brukere med nettoinntekt under 2G, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Sosialhjelpssatsene i Jevnaker følger statens anbefalte satser. Gebyrer etter plan og bygningsloven. Faktor beholdes uforandret på kr Det er foreslått forenklinger i plan og bygningsloven, der det legges opp til fritak fra byggesaksbehandling for tiltak av mindre karakter. Abonnementsgebyr vann og avløp reduseres fra kr til kr per år eks. mva. Eiendomsskatt Jevnaker kommunestyre har vedtatt innføring av eiendomsskatt fra og med skatteåret Renovasjonsgebyret er holdt på samme nivå som i Betalingssatser for leie av idrettshallen til trening og kamper økes med 3 %. 4

5 Det legges fortsatt opp til at treninger for lag og foreninger innad i kommunen er gratis. Prisen gjelder treninger for utenbygds lag i tillegg til kamper. Utleie av rom, gymsal ved skolene forblir gratis. I 2014 har utleie av Storgata 24 til private arrangement kostet kr pr. kveld/gang. Det leies ikke ut til private arrangement fra 2015, da kommunen ikke har administrative eller tekniske ressurser til å håndtere dette. Gebyrer i forbindelse med utlånsreglement for biblioteket forblir uendret. Satsene i kulturskolen beholdes uforandret. Salgs- og skjenkegebyr følger endringer i alkoholforskrift av 8. juni 2005 nr. 538, sist endret Fastsettelse av husleie for kommunale boliger er delegert til rådmannen. Husleien indeksreguleres etter KPI en gang i året med prinsipp om at markedsleie gjelder. 5

6 2. BARNEHAGER OG SKOLE 2.1 Barnehager Betalingssatser BRUTTO INNTEKT Hel plass 9,5 t per dag 80% plass 9,5 t per dag 70% plass 9,5 t per dag 60% plass 9,5 t per dag 50% plass 9,5 t per dag 40% plass 9,5 t per dag Betaling pr måned inntekt over kr kr kr kr kr kr Inntekt under kr kr kr kr 910 kr 780 kr 650 Betalingssatser fra i samsvar med statsbudsjettets forslag om økning av maksimalpris til per mnd. Hel plass 9,5 t per dag 80% plass 9,5 t per dag 70% plass 9,5 t per dag 60% plass 9,5 t per dag 50% plass 9,5 t per dag 40% plass 9,5 t per dag BRUTTO INNTEKT Betaling pr måned inntekt over kr kr kr kr kr kr Inntekt under kr kr kr kr 976 kr 837 kr 697 Ved beregning av plass med % - avvik fra tabellen foretas forholdsmessig beregning. Statsbudsjettet foreslår innføring av et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling gjeldende fra Foreldrebetalingen for det første barnet i barnehagen skal med dette forslaget utgjøre maksimalt sju prosent av familiens inntekt, med maksimalprisen som et øvre tak. Ordningen med søskenmoderasjon videreføres for resten av søskenflokken. Alle familier med en samlet inntekt under kr vil ha rett til redusert foreldrebetaling. Dersom endringen innføres vil det fremmes egen kommunestyresak. 6

7 SØSKENODERASJON BETALING FOR ÅLTIDER I BARNEHAGEN: Barn 1 Ingen moderasjon Hel plass kr 272 per mnd kr % plass kr 217 per mnd kr 211 Barn 2 30% moderasjon 70% plass kr 191 per mnd kr % plass kr 164 per mnd kr 159 Barn 3 og 50% plass kr 136 per mnd kr 132 ytterligere barn 50% moderasjon 40% plass kr 108 per mnd kr 105 KJØP AV EKSTRA ØKT / DAG 1 økt a 2 timer 1 hel dag (ved ledig kapasitet) kr 150 kr 300 Vedtekter for de kommunale barnehagene er vedtatt i kommunestyresak 100/12, gjeldende fra , sist endret i k.sak 38/14 gjeldende fra For øvrige punkter som har betydning for betalingen, vises det til ovennevnte sak. 2.2 Skolefritidsordningen 7

8 Vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen er vedtatt i kommunestyresak 39/14 gjeldende fra Pris per økt kr. 60,- Tilbudet om gratis leksehjelp er lagt til sfo-tiden. De som har leksehjelp i kombinasjon med sfo økten gis et fratrekk på kr. 25 per økt leksehjelp. Antall Pris utregnet Pris utregnet ukentlige etter bet etter bet økter 10 mnd/38 uker 10 mnd/38 uker 2015/ /15 3 kr 684 kr kr 912 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fratrekk leksehjelp i kombinasjon med SFO 1 kr 95 kr 95 2 kr 190 kr kr 285 kr 285 Ekstraøkt kr 100 kr 100 Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2, 50 % for barn nr. 3 og ytterligere barn. atordning: kr. 15 pr. dag Antall Pris utregnet Pris utregnet 8

9 ukentlige etter bet etter bet matdager 10 mnd/38 uker 10 mnd/38 uker 2015/ /15 1 kr 57 kr 57 2 kr 114 kr kr 171 kr kr 228 kr kr 285 kr 285 Foreldrebetaling faktureres i perioden september juni. Brukere av eventuelle tilbud i høstferien, vinterferien og sommerferien må betale særskilt for dette. Satsene fastsettes av rådmannen og må være slik at tilbudet ikke fører til økt nettoutgift for kommunen. 2.3 Refusjonssatser elever med bostedsadresse i annen kommune Grunnsats: siste års tall - KOSTRA netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6-15 år, sist revidert Spesialundervisning: Pedagog og assistent/fagarbeider beregnes ut fra lønnsnivået pr Grunnsats kr kr Spesialundervisning pedagog på barnetrinn kr 873 kr 839 pedagog på ungdomstrinn kr 975 kr 937 assistenttimer barne- og ungdomstrinn kr 324 kr 313 Jevnaker kommune har egne samarbeidsavtaler med nabokommunene Ringerike, Lunner og Gran. 9

10 3. PLEIE- OG OSORGSTJENESTER Betalingssatsene for pleie og omsorgstjenestene baserer seg på reelt kostnadsnivå på de ulike tjenestene. (*) Statlige satser som er regulert i Forskrift om egenandel for kommunal helseog omsorgstjenester nr. 1349, sist endret Hjemmehjelp Betalingsordningen for hjemmetjenester baserer seg på en timepris tilsvarende selvkost. ENKELTOPPDRAG OG KORTVARIGE OPPDRAG Betales per time (selvkost) kr 303,- (294,-) inntil 2G kr. 180,-* (180,-) For hjemmehjelp gjelder maksimumssatser gradert etter brukernes inntekt, dvs. husstandens samlede netto inntekt før særfradrag ved siste skatteligning. Graderingen er delt inn i tre grupper. NETTO INNTEKT (før særfradrag) ABONNEENTSPRIS Dette er det maksimale månedsbeløp som skal betales, selv om antall timer x timepris overstiger denne 1 G = kr summen etter 2015 endres G-reg. v/g-reg. Timepris Gruppe 1 Inntil 2 G - kr kr 180,- * (180,-) Gruppe 2 Inntil 4 G - kr kr 1 818,- (1 764,-) 303,- Gruppe 3 Over 4 G - kr kr 2 727,- (2 646,-) 303,- 3.2 Frokost eller middag m/suppe/dessert servert i kantina eller tilkjørt 10

11 andag - søndag iddag kr 95,- (90,-) Dagens middag Frokost kr 43,- (40,-) kun i kantina Dette er en abonnementsordning hvor brukeren betaler for antall frokoster eller middager som er bestilt per mnd. 3.3 Trygghetsalarm Service og nøkkelboks Kr 310,- per mnd. (300,-) Selveiere. Service og nøkkelboks Kr 155,- per mnd. (150,-) Leie av nøkkelboks Kr 53,- per mnd. (50,-) Dersom smykke til trygghetsalarm mistes betales nytt smykke til selvkost. 3.4 Dagsenter Dagsenter Kr 160,- per dag 3.5 Dosepakk Dosepakk/utlevering Kr 290,- per mnd. 3.6 Diverse Tøyvask Kr 60,- per kg. (50,-) Telefon, omsorgsboliger Kr 155,- per mnd (150,-) 3.7 Rehabilitering / korttidsopphold I forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er egenandelens størrelse ved korttidsopphold fastsatt til kr 142,- per døgn uavhengig av inntekt. Egenandelen for dag-/nattopphold ved bo-/og aktivitetssentra fastsettes uavhengig av inntekt. Satsene endres i takt med sentrale forskrifter. 11

12 Rehabilitering / korttidsopphold Kr 142,- per døgn (142,-)* Etter 60 dager betaler klienten som permanent innlagt. Dag/natt-plass Dag/natt-plass kr 74,- (74,-) * Trygghetsopphold Trygghetsopphold kr 900,- (900,-) 3.8 Langtidsopphold i institusjon Langtidsopphold i institusjon beregnes ihht. forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester. ed hjemmel i forskrift ( 3) fastsettes egenbetaling for brukere på langtidsopphold til inntil 75 % av brukerens inntekt, fratrukket et fribeløp per år, der inntekten ikke overstiger folketrygdens grunnbeløp. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Dersom man har bolig blir dokumenterte boligutgiftene fratrukket i beregningsgrunnlaget i inntil 6 måneder med maxgrense fastsatt til kr 3.500,- per mnd. Har beboer hjemmeboende ektefelle blir boutgiftene fordelt likt, slik at maxgrense blir kr ,-. Fradraget gjelder da så lenge ektefellen er hjemmeboende. aksimal egenandel for langtidsopphold pr måned er kr , Forebyggende helse Betalingssatser ved helsestasjonen: Brystpumpe (egenandels sett-akutt problem) kr 320,- kr 320,- Audiometri/hørseltest for voksne kr 100,- kr 100,- Konsultasjon ved utenlandsvaksine (+ vaksine) kr 230,- kr 230,- Kjøp av krykker - per par kr 300,- Leie kr. 300,- Ispigger per par kr 140,- Doppsko per par kr 100,- 4. SOSIALHJELPSNOR Sosialhjelpssatsene i Jevnaker følger statens anbefalte satser også i J.fr. Arbeids- og sosialdepartementets rundskriv A-1/2014 av Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

13 Enslige kr kr Ektepar / samboere kr kr Personer i bofellesskap kr kr Barn 0-5 år kr kr Barn 6-10 år kr kr Barn år kr kr GEBYRER FOR PLAN, BYGGESAK OG OPPÅLING Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker og mindre avløpsanlegg. Vedtatt av Jevnaker kommunestyre med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1, matrikkelloven 30 og 32 med tilhørende forskrift 16 og eierseksjonslovens 7. forurensingsloven og forurensningsforskriften. ALINNELIGE BESTEELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og gjelder tiltak som blir behandlet etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) sak10. 1 Gebyret innbefatter Totalt gebyr innbefatter: Saksbehandling, administrasjonskostnader knyttet til saken, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, evt. tilsyn, nødvendige attester og oppdatering og ajourhold av kommunens kartverk. Gebyret utstedes til tiltakshaver. 2 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. 3 Gebyrberegningstidspunkt/Avregning Gebyret beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad. 13

14 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt Byggesaker: Gebyr skal betales før det gis igangsettingstillatelse. Gebyr for Ansvarsretter tilknyttet til rammetillatelse skal betales når det gis rammetillatelse, gebyr for ansvarsrett knyttet til igangsettingstillatelse når denne blir innvilget. Igangsettingstillatelse utleveres ikke før faktura er betalt. Reguleringsplaner og mindre reguleringsendringer: Gebyret må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre endringer før forhåndsuttalelse Ny matrikkelenhet/seksjonering sendes ikke til tinglysning før gebyr er registrert betalt. 5 Avslag Ved vedtak som medfører avslag på ramme-, igangsettings- eller etttrinnssøknad, blir tiltakshaver belastet med 50 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr (basis- og arealgebyr). Ved avslag på søknad om ansvarsrett eller dispensasjon betales fullt gebyr. 6 Urimelige gebyr Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader Kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan det fastsettes passende gebyr. Etter søknad om reduksjon av gebyr, kan kommunen fastsette lavere gebyr dersom gebyret anses åpenbart urimelig. 7 Klageadgang Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser 8 Ulovlig tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven. På grunn av kommunen sine merutgifter ved saksbehandlingen av ulovlige igangsatte eller utførte tiltak, skal det betales etter medgått tid og fastsatte satser i dette regulativet. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand. Gebyret skal også betales der søknaden medfører avslag. 9 Gebyr for sakkyndig bistand 14

15 Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens 33-1 og 25-2 andre ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et gebyr i tillegg til konsulentutgifter. 10 Gebyr for medgått tid For arbeider som ikke går inn under gebyrtabellen fastsettes minimumsgebyret til 1 + timesats på kr. 1/2,- per påfølgende time. 11 Avgjørelse eller uttalelse fra andre myndigheter For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter plan- og bygningslovens 21-5, kreves gebyr. 12 Saker levert elektronisk via ByggSøk-bygning Ved innsending av saker elektronisk via ByggSøk-bygning, innvilges en rabatt på 30 % av basisgebyret. Kap. 1 Tiltak som behandles etter søknad PBL =1800 a) Nybygg av boligbygg, 1. boenhet 8 b) Tillegg pr. boenhet utover den første 3 c) Nybygg av frittliggende garasjer, uthus og lignende over 70m 2 BRA 4 d) Frittliggende garasjer, uthus og anneks når dette inngår i byggesak med bolig e) Nybygg fritidsbolig m/høy standard (med innlagt vann) 7 f) Nybygg fritidsbolig m/lav standard (uten innlagt vann) 4 g) Tilbygg, påbygg, ombygging av boligbygg (gjelder også for tiltak som 4 faller inn under g: oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig): h) Tilbygg, påbygg, ombygging av fritidsbolig 2 i) Næring/industri og lignende formål 5 Nybygg, tilbygg, påbygg, ombygging av andre bygg per påbegynt 600m2 bruksareal. For kaldtlager/veksthus/uisolerte lagerbygg og haller beregnes gebyret i trinn der hvert trinn er 200m 2 BRA j) Plassering av varig, midlertidig eller transportabel bygning, konstruksjon eller anlegg. 2 15

16 k) Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak 2 l) Bruksendring med og uten bygningsmessige arbeider, per bruksenhet 2 m) Rivning av tiltak nevnt under 20-1 bokstav a): (Gjelder også driftsbygninger) n) Søknad om rivning av SEFRAK-registrert bygg når søknaden sendes på høring o) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, herunder sentralvarmeanlegg, brennere, ildsted (åpent og lukket) pipe og lagertank for olje: p) Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning, selvstendig tiltak (inngår ikke i 93 for øvrig) Innhegning mot veg: q) Vesentlige terrenginngrep. 2 r) Anlegg av veg eller parkeringsplass: s) Igangsettingstillatelser i tillegg til rammetillatelse Tillegg for hver igangsettingstillatelse t) Endring av tillatelse. Endrings- eller tilleggsmeldinger til byggesøknad (pr. ansvarsrett og endring/tillegg): u) Godkjenning av ansvarsrett for foretak Lokal godkjenning av foretak og godkjenning av ansvarsrett der det ikke foreligger sentral godkjenning Godkjenning av selvbygger Kap. 2 Dispensasjoner Dispensasjon fra PBL m/forskrifter og kommuneplanens arealdel og tilhørende bestemmelser. Dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan med tilhørende bestemmelser 3 Dispensasjon som krever høring får et tillegg på Kap. 3 Tiltak som behandles etter søknad PBL 20-2 uten ansvarsrett Driftsbygninger i landbruket inntil 1000m2 BRA. Over 1000m2 BRA behandles tiltaket som søknad med ansvarsrett 20-1, jfr. Punkt i) Arbeid i tilknytning til midlertidige eller transportable konstruksjoner og anlegg etter PBL 20-2 c) indre byggearbeider på boligeiendom etter PBL 20-2 a) garasje under 70m2 BRA. Blankett

17 indre byggearbeider etter PBL, tilbygg eller frittliggende bygg på inntil 15m 2 totalt areal. Veranda under 50m 2. (Evt. rivearbeider er inkludert i gebyret) idlertidig brukstillatelse/ferdigattest Ferdigattest som rekvireres innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse, belastes ikke med gebyr. Hvis ikke settes gebyret til kr. for kommunens merarbeid. ½ Ved innflytting i bygg før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er gitt, gis et gebyr på 2 per enhet for kommunens merarbeid 2 Kap 4 Det gis overtredelsesgebyr for ulovlig byggearbeid etter pbl og byggesaksforskriften 16-1 og 2. Kap. 5 Kart og oppmålingsarbeider Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: For arbeider som faller utenfor dette gebyrregulativet fastsettes minimumsgebyret til 1 + timesats på kr. 1/2,- per påfølgende time. For fradeling av sammenhengende tomter (må minimum ha en felles grenselinje) samtidig, gis det følgende reduksjon. For 3 sammenhengende tomter reduseres gebyret med 10% Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² areal fra m² areal fra 2001 m² økning per påbegynt da Areal til allmennyttig formål for eksempel veigrunn, friområder og lignende belastes med 1/3 av overnevnte gebyrer Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon areal fra 0 50 m² areal fra m² areal fra m² areal fra 2001 m² økning per påbegynt da

18 atrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, opprettelse av anleggseiendom. Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 5.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Dette kommer i tillegg til kap I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 2.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² areal fra m² Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² areal fra m² arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på. 5.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt (koordinater i EUREF/NGO akse 3) ved oppmålingsforretning For inntil 5 grensepunkter For neste 5 grensepunkter

19 5.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt (ikke i EUREF/NGO akse 3) eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, per punkt Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Privat grenseavtale For inntil 3 punkter eller 100 m grenselengde For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Billigste alternativ for rekvirent velges. 4 2 Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 5.8 Vedtak etter eierseksjonsloven for å foreta seksjonering Utstedelse av matrikkelbrev atrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,- atrikkelbrev over 10 sider kr 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen Kap. 6 Plan og delesaker, konsekvensutredninger m.v. Etter dette regulativet skal det betales gebyr for: - Behandling av private forslag til reguleringsplaner - Konsekvensutredninger i de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet - indre reguleringsendringer - Dispensasjoner fra plan og bygningslov m/forskrift, arealplaner - Delesaker 1) Privat forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan, eller vesentlig endring av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplan Enkel sak er omfattende sak Komplisert sak Basisgebyr Tillegg for rammeavklaring 2 4 Etter medgått tid og til sakkyndig bistand. instegebyr: kr. 19

20 6,- Tillegg for bearbeiding Etter medgått tid og til sakkyndig bistand. instegebyr:,- Etter medgått tid og til sakkyndig bistand. instegebyr: kr 4 Etter medgått tid og til sakkyndig bistand. instegebyr: kr.4 Basisgebyr dekker kostnadene frem til saken er å anse som en "offentlig" plansak (når kommunen legger planen frem til offentlig ettersyn). Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en offentlig plansak, må bruke tid på avklaringer av rammer som er uavklart i forhold til lov, forskrift, overordnet plan eller vedtak gjort i medhold av disse, skal det betales et tilleggsgebyr: Enkel sak: Få og små manglende rammeavklaringer i forhold til gjeldende plan(er). (Inntil ett dagsverk). er omfattende sak: I samsvar med overordnet plan, men manglende detaljavklaringer (Fra 1 4 dagsverk tilleggsarbeid for kommunen). Komplisert sak: Forslag i strid med overordnet regelverk, plan eller offentlig vedtak. Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en offentlig plansak, må bruke tid på bearbeiding av planpresentasjon, skal det betales et tilleggsgebyr som angitt i tabellen. Bearbeidingsgraden defineres slik: Enkel sak: Noen mindre justeringer må utføres. er omfattende sak: Kommunal bearbeiding av planforslaget som krever fra 1 4 dagsverk. Komplisert sak: Stor grad av kommunal bearbeiding av planforslaget kreves. 2) For søknad om endring av godkjent plan, skal det betales følgende gebyr: indre endringer Vesentlige endringer, se priser i tabell 3) Konsekvensutredning etter PBL kap. 14 Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, betales gebyr etter brukte timeverk (kr 1/2,- per time) og utgifter som kommunen måtte ha hatt til sakkyndig bistand. instegebyr pr. utredet forhold:

21 4) Delingssøknader etter PBL 20-1 m) Søknad i regulert område (regulerings- eller bebyggelsesplan) A Deling i samsvar med grenser fastsatt i godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan (per parsell) B Andre grenser enn i godkjent plan eller der disse ikke er fastlagt i reguleringseller bebyggelsesplan. Byggetomt herunder også tilleggsareal til eksisterende byggetomt: 3 betales for parsell nr. 1. Tillegg på per parsell utover dette. Andre formål: 2,- betales for parsell nr. 1. Tillegg på 1,- per parsell utover dette. 3 2 C Søknad i uregulert strøk Byggetomt herunder også tilleggsareal til eksisterende byggetomt: 3- betales for parsell nr. 1. Tillegg på 1 per parsell utover dette. 3 Andre formål: 2 betales for parsell nr. 1. Tillegg på 1 per parsell utover dette. 2 E Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering etter pbl. 19, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt. vedrørende dispensasjon For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, kreves det gebyr fra Landbrukskontoret for Hadeland Kap. 7 Saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg Søknad om utslippstillatelse og ved endring/omgjøring av utslippstillatelse. Gebyret for hvert avløpsanlegg er: Anlegg som ikke overstiger 15 PE 3 Anlegg over 15 PE 6 indre endring av utslippstillatelse Anlegg under 15PE kr.. Anlegg over 15 PE kr.2 21

22 ed PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. Større endring / omgjøring av utslippstillatelser følger samme satser som søknad om utslippstillatelse. Det er kommunen som avgjør hva som er mindre eller større endring. 2. Kontrollgebyr. Kontrollgebyr betales årlig for alle avløpsanlegg som omfattes av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Gebyret for hvert avløpsanlegg er: Anlegg som ikke overstiger 15 PE kr 180,- Anlegg over 15 PE og under 2000 PE kr 360,- Kap. 8 Gebyr for kopiering av geodata For papirkopi av grunnbasen betales følgende: A2 kr. 100 A3 i farge kr. 50 Det gis 20% rabatt for påfølgende kopier. Dersom det skal utarbeides egne temakart betales det etter medgått tid i tillegg til papirkopiene minstegebyr, deretter Kr. 400 pr. time For kopi av digital kartbase levert på SOSI-format, legges priskalkulator til Statens kartverk til grunn. Kartutsnitt i pdf-format tilrettelagt for A4 sendes uten kostnad. 6. KOUNALE ÅRSGEBYRER Gebyrregulativ for vann og avløp i Jevnaker kommune 2015 (eks mva.) 6.1 Tilknytningsgebyr 22

23 BOLIG Tilknytningsgebyr for vann per boenhet kr kr Tilknytningsgebyr for avløp per boenhet kr kr For tilbygg som er ny boenhet betales tilknytningsgebyr. For andre tilbygg og frittstående bygg på boligeiendom betales ikke tilknytningsgebyr. ANNEN BEBYGGELSE Tilknytningsgebyr for vann Tilknytningsgebyr for avløp For tilbygg betales ½ tilknytningsgebyr. 100 kr/m2 bruksareal 120 kr/m2 bruksareal For større næringsbygg hvor tilknytningsgebyret vil slå uforholdsmessig feil ut, kan det fastsettes individuelt gebyr. For bygg med minst 8 boenheter innenfor reguleringsplanen for Nesbakken eller der boligen/enhetene bygges ut som passivhus, gis 50 % avslag. 6.2 Årsgebyr vann og avløp ABONNEENTSGEBYR Abonnementsgebyr vann per eiendom kr kr Abonnementsgebyr avløp per eiendom kr kr FORBRUKSGEBYR Forbruksgebyr for vann per m3 målt eller stipulert kr 19,00 kr 19,00 Forbruksgebyr for avløp per m3 målt eller stipulert kr 20,50 kr 20,50 Stipulert vannforbruk eller avløpsmengde settes til 2 m3 per m2 bruksareal. 6.3 Andre gebyrer VANNÅLERGEBYR Vannmålerleie per år kr 30 kr 30 Erstatning for tap eller skade på måler kr 500 kr 500 Avstenging og påsetting av vann per besøk kr 300 kr

24 Erstatning for tap eller skade på måler kr 500 kr 500 TØING SLAAVSKILLER Per m3 (NB: min 4 m3) kr 280 kr Renovasjon Årlige gebyrer eks moms. HUSHOLDNINGSAVFALL Husholdningsavfall (standard 140l dunker) Kostn til transport/behandling av husholdn.avfall kr kr Andel til etterdriftsfond for deponiet kr 30 kr 30 Renovasjonsgebyr husholdning eks. mva kr kr HYTTEAVFALL Husholdningsavfall (standard 140l dunker) Kostn til transport/behandling av hytteavfall kr 900 kr 900 Andel til etterdriftsfond for deponiet kr 10 kr 10 Renovasjonsgebyr husholdning eks. mva kr 910 kr 910 For abonnenter som ønsker større dunker til restavfall, gjelder følgende omregning: Ved bruk av 240 l dunker reguleres gebyret opp med en faktor på 1,6 dvs kr 3.728,- Ved bruk av 360 l dunker reguleres gebyret opp med en faktor på 3 - dvs kr 6.990,- Fradrag for hjemmekompostering av matavfall kr 200,- For de som har sine dunker utover 10 m grense fra kjørbar veg, gjelder følgende gangtillegg per år: GANGTILLEGG meter kr 270 kr meter kr 520 kr meter kr 770 kr

25 6.5 Feiing Årlig gebyr fra 2015 eks moms: Skorstein med 1 løp kr 277 kr 269 Tillegg for flere pipeløp - pr/pipeløp: kr 125 kr 121 Fjerning av sot fra gangskorstein kr 414 kr 402 Feiing av anbringer per menter kr 59 kr 57 Feiing av ovner kr 206 kr 200 Feiing av sentralfyrkjele (villakjel) kr 649 kr 630 Feiing av sentralfyrkjele (industrikjele) kr kr Eiendomsskatt Jevnaker kommunestyre har vedtatt innføring av eiendomsskatt fra og med skatteåret Eiendomsskatten skal skrives ut for faste eiendommer i hele kommunen. For 2015 er skattesatsen 2 promille. Det foreslås innført bunnfradrag på kr ,- for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet. Skatteetatens formuesgrunnlag, der dette foreligger, skal benyttes som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatten. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i Fakturering skjer i fbm. 2. og 3. termin (juni og oktober) For mer info se 7. BETALINGSSATSER FOR LEIE AV IDRETTSHALL Prisen for leie av hallen gjeldende fra 1. januar 2015: AKTIVITET Pris for lag fra Jevnaker kommune Pris for lag utenfor Jevnaker kommune Halleie for trening 0,- kr per time kr. 330 per time (320,-) Halleie for kamp kr. 320 per time (310,-) kr. 545 per time (530,-) 25

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2014 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 12. DESEMBER 2013 - SAK 75/13

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2014 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 12. DESEMBER 2013 - SAK 75/13 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2014 VEDTATT AV KOUNESTYRET 12. DESEBER 2013 - SAK 75/13 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2014... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2014

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2014 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2014 RÅDANNENS FORSLAG 1. NOVEBER 2013 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2014... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen... 7

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Jevnaker kommune Jevnaker ei levende bygd. På landet - nær byen.

Jevnaker kommune Jevnaker ei levende bygd. På landet - nær byen. Jevnaker kommune Jevnaker ei levende bygd. På landet - nær byen. BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 VEDTATT AV KOUNESTYRET 13. desember 2012 SAK 113/12 ed endring i henhold til k-sak 2/13 (vann- og avløpsgebyrer)

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2014 Vedtatt av kommunestyret sak 106/13, 12.12.2013 Referanse:13/1987-4 1 Virkeområde Forskriften gjelder innkreving av gebyr for dekning

Detaljer

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2017 Vedtatt av kommunestyret sak 149/16, 15. desember 2016 Referanse:16/1963-3 1 Virkeområde Forskriften gjelder innkreving av gebyr

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Lunner kommune Arealforvaltning

Lunner kommune Arealforvaltning Lunner kommune Arealforvaltning Gebyrregulativ for saker sorterende under tjenestested Arealforvaltning Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 52 i

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 A5 BYGGESAKER Kap. B Punkt B1 - B22 DELINGSSAKER

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester) Kolonnen til venstre viser til punktet i "fullversjonen"

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2017

BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2017 BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2017 Formannskapets utleggingsforslag 23.11.2016 Innhold 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2017... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 Vennesla kommune regulativ 2016 GEBYRER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVENS 32 OG EIERSEKSJONSLOVENS 7 FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 GJELDENDE FRA

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Nybygg bolig (alt innenfor bolig)

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN GEBYRSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2016 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger

Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger HÅ KOMMUNE BYGNINGS- OG REGULERINGSGEBYR 2017 Regulativet gjelder f.o.m. 01.01.2017 KAP 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyr plan- og byggesaker 2017 2016 1.1.1 Reguleringsplaner Konsekvensutredning 6000 5500 Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER ÅR: 2016 INNHOLD Område Side A. Generelt 2 B. Behandling av delingssaker 3 C. Arbeider tilknyttet oppmåling 3 D. Behandling av byggesaker

Detaljer

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger i hht kommunestyrets vedtak 13.12.12, sak 62 Barnehage, SFO, kulturskole Pleie og omsorg Bolig - eiendom Barnehage, SFO, kulturskole Barnehage

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 07.12.2015,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester

Detaljer

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1. Gjeldende f.o.m 1.7.2010

Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1. Gjeldende f.o.m 1.7.2010 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.7.2010 Vedtatt av kommunestyret sak 35/10, 17.6.2010 Referanse:09/2203-9 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 Sortland kommune gjeldende fra og med 15.06.2017 Innhold Kap. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2 Kap. 2. ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN, jfr. lovens 32 og forskriftens

Detaljer