Kommunene pålegges e-faktura fra 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunene pålegges e-faktura fra 2015"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2013 Fredag 19. april 1. Kommunene pålegges e-faktura fra Best med anbud overfor kommersielle sykehus 3. Krever kriterier for «self-cleaning» av leverandører 4. Behandlingstid for KOFA-gebyr opp 150 pst. 5. Ikkje nok å kunngjere i lokalpressa 6. Konsulenter, eksperter og kontrakter 7. Tester før-kommersielle anskaffelser 8. Bruk av OPS kan stogge verditap Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 Statlige etater har vært pålagt å bruke elektronisk faktura fra 1. juli Nå skal kommunene med. Regjeringen pålegger landets kommuner å kunne ta imot elektronisk faktura på standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat), og leverandørene blir pålagt å sende sine elektroniske faktura til kommunene på det samme formatet. Kravet vil gjelde fra 1. januar Staten kan spare mer enn 100 millioner kroner i året på å kreve elektronisk faktura på standardformatet av sine leverandører. Hvis kommunene stiller det samme kravet får også kommunene betydelige gevinster. Ved å innføre ett standard format, forenkler vi også administrative rutiner og effektiviserer forvaltningen, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud. Nå vil også leverandører til statlige forvaltningsorgan bli pålagt å sende sine elektroniske faktura på EHF-format. Revidert forskrift Kravet går frem av den reviderte forskriften om IT-standarder i offentlig forvaltning, som regjeringen har vedtatt. Forskriften erstatter også kravet om bruk av ODF (Open Document Format) ved utveksling av redigerbare dokumenter med et krav om at offentlige virksomheter plikter å kunne ta i mot de vanlige dokumentformatene som ODF og OOXML (Open Office XML-filformat XML=Extensible Markup Language). Det er også bestemt at standardiseringsrådet nå skal være et rådgivende organ for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og ikke for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Den første versjonen av standardiseringsforskriften trådte i kraft 1. januar Sommeren 2011 ble den revidert første gangen og utvidet med standarder knyttet til 1

2 blant annet video, lyd og bilder på offentlige nettsider. Der ble også standardformat for elektronisk faktura gjort obligatorisk for staten. Milliardinnsparing Krav om elektronisk faktura er en del av regjeringens digitaliseringsprogram for offentlig sektor. Statlige etater har vært pålagt å bruke elektronisk faktura fra 1. juli I følge rapporten Samfunnsøkonomisk analyse av å innføre e-faktura i staten fra desember 2011, kan elektronisk fakturering gi staten en innsparing på 1,9 milliarder kroner over 15 år. Det fremgår også av denne rapporten at næringslivet kan spare 500 millioner på standardiseringen, og gevinsten blir større om EHF-fakturaen gjennomføres som standard i privat sektor. Pålegget kan fremme en felles standard også i det private markedet, og bidra til elektronisk kommunikasjon også mellom private virksomheter. Rapporten «Samfunnsøkonomisk analyse av å innføre e-faktura i staten» finner du på blogg.regjeringen.no. Best med anbud overfor kommersielle sykehus Modellen med bruk av anbudskonkurranser overfor de private, kommersielle sykehusene bør beholdes. Dersom private sykehus fritt skal kunne finansieres av det offentlige, uten bruk av anbud som i dag, vil det bety mindre penger og redusert aktivitet ved de offentlige sykehusene. Dette fremgår av en rapport som nylig er lagt fram. En annen kontraktsutforming enn dagens bør imidlertid vurderes, likeledes tiltak for å styrke konkurransen. Rapporten Pasientrettigheter og bruk av private kommersielle sykehus er levert av professor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet. I 2011 brukte helseregionene om lag 11 milliarder kroner på kjøp av helsetjenester fra private leverandører. Det fremgår av rapporten at en gjennomgang av kontraktene som er inngått med de private kommersielle sykehusene, viser at prisene de regionale helseforetakene (RHFene) betaler, var % lavere enn gjennomsnittet av DRG-prisen (DRG=Diagnose Relaterte Grupper) slik den var beregnet ved de offentlige sykehusene i perioden Etter innføringen av egne vekter for dagopphold er prisene om lag 35 % lavere enn gjennomsnittlig DRG-pris for slike opphold. Hovedårsaken antas å være at DRGprisen er beregnet på grunnlag av aktivitet ved sykehus som både har akutte behandlinger og planlagt virksomhet mens de private kommersielle sykehusene som omfattes av anbudskonkurranser, bare tar i mot selektive pasienter, heter det. Finansieringsmodeller Professor Hagen drøfter i rapporten også effekter av bruk av ulike finansieringsmodeller på den pris de regionale helseforetakene betaler til private kommersielle sykehus, og hvilken effekt modellene har for tilbudet, kostnadskontrollen og prioriteringer. Samlet sett trekker resultatene i retning av å beholde modeller med bruk av anbudskonkurranser overfor de private kommersielle sykehusene. 2

3 Det kan, heter det, argumenteres for at ansvaret for å inngå kontrakter med private kommersielle sykehus ikke bør ligge hos RHF-ene, men hos andre aktører, for eksempel Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) eller Helsedirektoratet. Argumentet for en slik modell er at RHF-ene i dag favoriserer egne sykehus på bekostning av de private. Argumentene mot å flytte ansvaret for kontraktsinngåelsen over til andre enn RHF-ene er imidlertid også mange: Det vil bryte ned RHF-enes sørge for -ansvar og det vil gjøre det vanskeligere å samordne kjøp av helsetjenester hos private aktører med helseforetakenes tilbud. Andre reguleringsregimer? Kontraktstildelinger skjer i dag ved anbudsprosesser og bruk av selektive kontrakter (bare den aktør som har beste tilbud får kontrakt). Over tid kan imidlertid en slik prosess bidra til å redusere antall tilbydere og dermed svekke konkurransen. Professor Hagen skriver at man derfor bør vurdere mulighetene for andre reguleringsregimer, for eksempel der flere tilbydere får kontrakter, men der volumet i kontraktene varierer med prisen på en slik måte at de som har lavest pris får tildelt det største volumet. Slike muligheter eksisterer alt i dag overfor private ideelle institusjoner og sykehus. Et annet virkemiddel for å opprettholde konkurransen er å introdusere anbudskonkurranser der også offentlige aktører får være med. Rapporten finner du på regjeringen.no. Krever kriterier for «self-cleaning» av leverandører Hva som ligger i det såkalte «self-cleaning»-konseptet, bør klargjøres i den norske veiledningen for offentlige anskaffelser, mener NHO. Nå fins det ikke særlige kriterier for å foreta den nødvendige vurderingen av hva hvordan, når og for hvor lang tid f.eks. korrupsjonsdømte leverandører skal avvises. «Self-cleaning» kommer med det nye EU-innkjøpsdirektivet og innebærer at en leverandør som i utgangspunktet skulle eller burde avvises, likevel skal få være med fordi han har iverksatt tiltak som retter opp årsaken til og konsekvensen av sin forseelse. Konseptet henger sammen med regelverkets bestemmelser som tilsier at en oppdragsgiver kan avvise en leverandør som ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel eller i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje I et brev til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) skriver NHO at det bør klargjøres i veiledningen for offentlige anskaffelser at proporsjonalitetsprinsippet krever en vurdering av «self-cleaning»-tiltak. Den bør angi kriterier for hva som er tilstrekkelig i forhold til «self-cleaning»-regelen, heter det. Bakgrunnen for brevet var et møte mellom FAD og NHO. Regelen om avvisning av straffedømte leverandører mv. i forbindelse med offentlige anskaffelser skaper betydelig tolkningstvil, ifølge NHO. Det gjelder hvordan, når og for hvor lang tid f.eks. korrupsjonsdømte leverandører skal avvises. 3

4 Klargjøring anbefales - I forslaget til nytt EU-direktiv om offentlige anskaffelser og utenlandsk rett (særlig østerriksk og tysk rett) anbefales det en uttrykkelig klargjøring av at oppdragsgiveren plikter å vurdere eventuelle «self-cleaning»-tiltak leverandøren har gjennomført og dokumentert, før det avgjøres om tilbyder skal avvises eller ikke, skriver NHO i brevet. Kravet fra NHO er først en klargjøring av disse forholdene i veiledningen, dernest innføring av en regel i norsk lovgivning i tråd med det nye EU-direktivet. Dette, heter det, vil gjøre regelen synlig for alle norske oppdragsgivere som i dag står uten særlige kriterier for å foreta en slik vurdering. Opp til oppdragsgiver «Self-cleaning»-konseptet er for øvrig ett av temaene på et møte for en ekspertgruppe for offentlige innkjøp med eksterne medlemmer i EUs kommisjon for det indre marked. Self-cleaning innebærer at en leverandør som i utgangspunktet skulle eller burde avvises fra å delta i konkurransen, likevel skal få være med. Dette fordi han han har iverksatt tiltak som retter opp årsaken til og konsekvensen av sin forseelse. Det er den enkelte oppdragsgiveren som i så fall skal avgjøre om tiltakene er tilstrekkelige. Tiltaket er i særlig grad knyttet til forhold som korrupsjon, brutt på etiske regler, bestikkelser etc. I en artikkel i danske Juristen nr. 10/2009 om bl.a. self-cleaning -konseptet tar for øvrig forfatterne Morten Qvist Fog og Michael Steinicke til orde for at EU-kommisjonen eksempelvis gjennom en veiledning eller annen form for rådgivningsmateriale kunne skape større juridisk klarhet når det gjelder rekkevidden av bestemmelsene i regelverket om avvisning. Behandlingstid for KOFA-gebyr opp 150 pst. Saksbehandlingstiden i KOFA blir ventelig lang også i år. Dette skriver KOFA i sin årsrapport for I fjor økte saksbehandlingstiden i klagenemnda kraftig, f.eks. var saksbehandlingstiden 396 dager for gebyrsakene, i 2011 lå den på rundt 160 dager, dvs. en økning på nærmere 150 prosent. Det forelå heller ikke i 2012 konkret krav til saksbehandlingstid. Ifølge statistikken i KOFAs årsrapport for 2012 var restansene ved årets utgang 281 saker en nedgang på ca. 15 saker siden utgangen av I juli 2012 var restansene på 325 saker. Dette innebærer at restansene er nedarbeidet med 44 saker siden juli/august Det har imidlertid vært en betydelig økning i saksbehandlingstiden for rådgivende saker i 2012 sammenlignet med For rådgivende saker som ikke er prioriterte, var det en saksbehandlingstid på 405 dager. I 2011 var saksbehandlingstiden for slike saker 287 dager. For gebyrsakene var saksbehandlingstiden 396 dager, noe som er en kraftig økning fra 2011, da saksbehandlingstiden var rundt 160 dager. For prioriterte rådgivende saker var saksbehandlingstiden i dager, og dette er omtrent det samme nivået som i 2011, da saksbehandlingstiden var 72 dager. 4

5 Saksbehandlingstiden Da årsrapporten ble skrevet, hadde klagenemnda ca. 100 saker fra 2011 som skal avgjøres i Det må derfor påregnes lang saksbehandlingstid i hele 2013, heter det i årsrapporten. Det var heller ikke i 2012 konkrete krav til saksbehandlingstid. Kravet er at klagene skal behandles på en effektiv og forsvarlig måte, selv om Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet erkjenner at lavere bevilgninger vil kunne få konsekvenser for saksbehandlingstiden. Gebyrsaker utgjorde ca. 21 prosent av alle innkomne klager i Dette er en nedgang fra 2011 på to prosent. Klagenemnda behandlet 60 gebyrsaker i Av disse ledet 19 saker frem til gebyr for ulovlig direkte anskaffelse. Klagegebyr Klagegebyret økte i 2012 fra 860 kroner til 8000 kroner for en rådgivende klagesak. Før 1. juli 2012 mottok KOFA i snitt 28 klager i måneden. Etter klagegebyrøkningen har klagenemnda i snitt 11 klager i måneden. Antall innkomne klager er m.a.o. redusert med ca. 60 prosent. For saker med påstand om ulovlig direkte anskaffelse ble det innført et klagegebyr på 1000 kroner. Første halvår 2012, frem til det nye klagegebyret trådte i kraft 1. juli, kom det inn 38 klager på ulovlig direkte anskaffelser, mens det i siste halvår bare kom inn tre slike klager. I årsrapporten heter det at reduksjonen i antall klager på ulovlige direkte anskaffelser nok i første rekke har sammenheng med at KOFA ikke lenger har myndighet til å sanksjonere ulovlige kontrakter som er inngått etter 1. juli 2012, selv om det nye klagegebyret også antas å ha betydning. Det er for tidlig ennå å si noe sikkert om sakene som kom inn etter 1. juli 2012 blir avvist i mindre grad enn før, heter det. Ikkje nok å kunngjere i lokalpressa Å varsle kontraktar i lokalpressa er ikkje nok for å etterleve kravet til kunngjering, slik det går fram av føresegnene for offentlege innkjøp. Rett nok gjer ei slik kunngjering ei viss form for tevling i marknaden, skriv KOFA i ei klagesak som gjaldt ulovlege direktekjøp. Men klagenemnda meinte at kommunane Rauma og Skodje hadde gjort brot på reglane, og dei fekk som straff gebyr på noko over kroner til saman. Dei to Møre og Romsdal-kommunane var klaga inn for KOFA av Norges Miljøvernforbund. Det gjaldt kontraktar for snøbrøyting og anna vintervedlikehald i 2009 og 2010, som var delte opp av praktiske, geografiske og klimatiske grunnar. Klagenemnda ville ikkje godta det. I staden må kontraktane sjåast i samanheng for Skodje sin del kontraktar frå 2010 og for Rauma sin del kontraktar både frå 2009 og Då kjem kunngjeringsplikta. Kommunane meinte òg at dersom heile vintervedlikehaldet måtte kunngjerast i Doffindatabasen, ville dette i praksis føre til at mindre leverandørar ikkje kunne delta. Klagenemnda skriv at sjølv om nokre slike moment etter omstenda kan telje, kan dei i sakene som no ligg føre, ikkje rettferdiggjere ei deling av kontraktane. 5

6 Ulovlege direktekjøp Heller ingen andre grunnar for å gjere unntak frå kunngjeringsplikten er framførd for nemnda, og då ligg det føre brot på reglane. Ulovlege direktekjøp er det mest alvorlege brotet på det offentlege innkjøpsregelverket fordi manglande kunngjering heilt unnatek kontrakten frå tevling i marknaden. Ein mogeleg forklaring på manglande kunngjering kan vere at kommunane har vore utan innsikt i korleis reglane for utrekning av kontraktverdiane er, skriv KOFA, som legg til at det heller ikkje er dokumentert at det ble gjort vurderingar av kontraktsverdien før kontrakt vart gjord. Begge kommunane har såleis, slik klagenemnda ser det, synt grov aktløyse. Rett nok har det vore ei viss tevling i marknaden ved at kontraktane vart publiserte i den lokale pressa, men det er ikkje nok for nemnda til å la vere å ileggje ein sanksjon. Kontraktane skulle vore kunngjorde på doffin, slår KOFA fast. 10 prosent av kontraktsverdien Klagenemnda skal framleis handsame klager på ulovlege direktekjøp som vart gjorde før lovendringa som kom i Slike regelbrot i kontraktar etter lovendringa skal til domstolane. Gebyrstorleiken kan etter dei reglane som gjeld for nemnda, ikkje vere høgare enn 15 prosent av kontraktsverdien. Både Skodje og Rauma kommunar fekk gebyr i storleiken 10 prosent, det vil seie kroner for den første og kroner for den andre av dei to. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Konsulenter, eksperter og kontrakter Statens vegvesen er avhengig av å kjøpe inn konsulenttjenester, og KOFAs sekretariatsleder skal til Brussel i to år og arbeide som nasjonal ekspert i EUkommisjonen. NHO Service tar i et hefte for seg «myter og fakta» om konkurranseutsetting i helse- og omsorgssektoren, og Widerøe kapret flykontrakter i nord. Unicare Omsorg har på sin side vunnet en seks års kontrakt på drift av Manglerudhjemmet i Oslo. EU-kommisjonen lanserer en støtteordning for kjøp av «grønne», innovative løsninger, og i Danmark er en ekspertgruppe kommet til at funksjonskontrakter i byer ikke er noen god ide. Vegvesenet avhengig av konsulentkjøp - Vi er avhengige av å bruke konsulenter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i et oppslag på etatens nettside. 70 prosent av konsulentkjøpene er knyttet til planleggings- og byggherreoppgaver. Dette gjør at vi vedlikeholder mer og bygger mer i 2012 enn tidligere år. I 2012 brukte Statens vegvesen 2,4 milliarder på konsulentkjøp. Om lag 70 prosent av konsulentkjøpene er knyttet til planlegging og byggherreoppgaver, og 30 prosent er knyttet til resten av virksomheten. Vi har fått økte bevilgninger jevnt de siste årene. Siden 2005 har vi hatt en omsetningsøkning på hele 45 prosent. Statens vegvesen mangler imidlertid planleggingskompetanse, og vegdirektøren legger ikke skjul på at dette er en utfordring. 6

7 KOFA-leder blir nasjonal EU-ekspert Sekretariatsleder i KOFA, direktør Anneline Vingsgård, skal til EU-kommisjonen som nasjonal ekspert i to år. I den forbindelse blir lederstillingen i klagenemnda ledig fra 1. september i år. Vikariatet gjelder den toårs-perioden som Vingsgård er i Brussel. Sekretariatet har i dag 10 ansatte. Sekretariatslederen rapporterer administrativt til konkurransedirektøren og er medlem av Konkurransetilsynets ledergruppe. I faglige spørsmål er stillingen underlagt klagenemnda, som for tiden ledes av Georg Fredrik Rieber-Mohn. «Myter og fakta om konkurranse» NHO Service har utgitt heftet "Myter og Fakta om Konkurranse". Her gjennomgås en del påstander knyttet til bruk av konkurranseutsetting i helse- og omsorgssektoren. Etter hver av påstandene presenterer NHO Service sitt synspunkt på den aktuelle problemstillingen. Foreningen mener at konkurranse mellom ulike tjenesteprodusenter er et godt virkemiddel for økt velferd. Konkurranse kan bidra til et mer mangfoldig tilbud, økt valgfrihet for brukerne og vil ofte skape større fokus på kvalitet, heter det i forordet til heftet. Det gir også en hensiktsmessig og bedre bruk av knappe ressurser. Konkurranse vil dessuten ofte skape større åpenhet og bedre demokratisk kontroll med det offentliges forbruk og forvaltning. Konkurranse er også en sterk drivkraft for innovasjon. Widerøe vant i nord Etter en anbudskonkurranse har Samferdselsdepartementet besluttet å tildele kontrakter til Widerøe s Flyveselskap AS for perioden 15. april 2013 til 31. mars Det gjelder to ruteområder: Ruteområde 1 gjelder destinasjonene Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta, mens ruteområde 2 omfatter Hasvik-Tromsø, Hasvik Hammerfest og Sørkjosen Tromsø. To flyselskaper, Widerøe s Flyveselskap AS og Danish Air Transport AS (DAT), la inn tilbud. Vant Manglerudhjemmet i Oslo Unicare Omsorg har vunnet kontrakt på drift av Manglerudhjemmet i Oslo og starter på jobben 3. juni. Sykehjemsetaten i Oslo kommune opplyser at kriteriene for valg av leverandør var 60 prosent kvalitet på tjenesten og 40 prosent pris. Kommunen mottok tilbud fra fire tilbydere. Unicare Omsorg leverte totalt sett det beste tilbudet, skriver Sykehjemsetaten på sine nettsider. Unicare Omsorg driver i dag St. Hanshaugen omsorgssenter på vegne av Oslo kommune. Kontrakten for Manglerudhjemmet har en varighet på seks år, med to års opsjon for oppdragsgiveren. Kontraktsummen er ca. 9,1 millioner kroner lavere enn budsjett for sykehjemmet. EU-støtte til «grønn» innovasjon Kommuner og andre lokale/regionale myndigheter kan nå søke EU om støtte til innovative innkjøp med sikte på nye, «grønne» løsninger som ennå ikke er i markedet i større, kommersiell skala. Ordningen sorterer under programmet for innovasjon og konkurranseevne (CIP=Competitiveness and Innovation Framework Programme). Kommisjonen tar sikte på å støtte to-tre prosjekter, og hvert prosjekt kan få støtte på maksimum i størrelsesorden millioner kroner. Prosjekter som gjelder gjenbruk av råvarer, bærekraftige bygg og miljøvennlig drift av biler og båter (ikke IKT-utstyr). Søknadsfristen er 28. mai. 7

8 Anbefaler ikke funksjonskontrakter i byer Den såkalte «vejregelgruppen» i Vejdirektoratet i Danmark er kommet fram til at funksjonskontrakter ikke er egnet i byer. Dette fremgår av en veiledning som gruppen lanserer i disse dager, skriver Dagbladet Licitationen. En viktig begrunnelse er at det er vanskelig å forutse hva som kan skje i byområder. Selv ikke mange forbehold i slike kontrakter vil hjelpe særlig, heter det, og dersom det blir for mange slike forbehold i en kontrakt, er den til liten hjelp for kommunen som er oppdragsgiver. Funksjonskontrakter er derimot velegnet i villaområder og i landlige omgivelser, ifølge «vejregelgruppen». Tester før-kommersielle anskaffelser Fem nordiske virksomheter er med når EU tester ut bruk av før-kommersielle anskaffelser. Siktemålet er å dokumentere nytten av denne anskaffelsesformen for å fremme innovative, teknologiske løsninger for påtrengende og kommende samfunnsbehov. Anskaffelsen som nå er kunngjort, sikter mot løsninger som kan gjøre at eldre mennesker kan fortsette å bo hjemme og samtidig få den omsorgen de trenger. SILVER (Supporting Independent Living for the Elderly through Robotics) er et utviklingsprosjekt vesentlig finansiert av EU-kommisjonen under det 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (FP7). Formålet er å søke etter teknologiske løsninger som kan hjelpe eldre mennesker i dagliglivet, slik at de fortsatt kan leve et uavhengig liv hjemme selv om de har psykiske eller fysiske svakheter. Til formålet tar EU-prosjekt i bruk såkalte før-kommersielle anskaffelser for å dokumentere nytten av denne fremgangsmåten for å få fram innovative løsninger på behov i samfunnet. 1. mars kunngjorde SILVER-prosjektet sin første anbudskonkurranse etter flere måneder med markedsdialog. Oppdragsgivere er lokale og regionale virksomheter fra fem forskjellige EU-land, blant disse danske Odense og Region Syd-Danmark, Västerås i Sverige og Oulu og Vantaa i Finland. I tillegg er Stockport i England og Eindhoven i Nederland med. Det er imidlertid The Technology Strategy Board i England som står som hovedansvarlig for konkurransen. To nordiske virksomheter er for øvrig også med i prosjektets konsortium: VINNOVA i Sverige og Forum Virium i Finland. Konkurranse i tre faser Konkurransen er delt inn i tre faser. I første fase, der man sikter mot å kvalifisere 8-10 leverandører, er formålet å teste ut innovative ideer bl.a. for å få en oversikt over den risikoen som er forbundet med gjennomføringen av ideene. Leverandører som er interesserte i å være med, må melde seg til konsortiet innen 5. juni og komme med sine ideer senest sju dager senere. I annen fase av konkurransen skal de mest lovende ideene utvikles til prototyper. Her regner prosjektet med å ha med inntil fem leverandører. Siste steg er viet testing, som en hjelp på veien mot kommersialisering. Inntil tre selskap skal etter planen være med i denne delen av konkurransen. Verdien av denne samlede før-kommersielle anskaffelsen er 15 millioner kroner. 8

9 Dokumentasjon Gjennom SILVER-prosjektet regner EU-kommisjonen med å få en fullt ut dokumentert før-kommersiell anskaffelsesprosess. Ikke minst er det interessant for Kommisjonen å dokumentere en prosess som egner seg for et samarbeide om aktuelle anskaffelser på tvers av landegrensene. Den før-kommersielle anskaffelsen som nå er kunngjort, er den første i en lengre rekke. Alle skal være forsknings.- og utviklingsprosjekter for å utvikle nye teknologier og løsninger. I den pågående konkurransen er det lagt vekt på at det på oppdragsgiversiden er innkjøpere med erfaring fra omsorgssektoren som vil tilføre konkurransen verdi. I tillegg vil innkjøperne få verdifull erfaring gjennom å delta i denne før-kommersielle anskaffelsesprosessen, og på den måten bidra til løsninger og produkter som kan vise seg å bli konkurransedyktige i det kommersielle markedet etter hvert. Du finner mer informasjon om SILVER-prosjektet på anskaffelser.no Bruk av OPS kan stogge verditap Ein dansk modell for bruk av OPS (Offentleg-privat samarbeid) til fornying og vedlikehald av offentlege bygg og anlegg er lagd fram. Også i Danmark ser ein etterslep i vedlikehaldet av offentlege bygnader, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meiner at bruk av «fornyings-ops» kan redusere vedlikehalds-etterslepet i framtida. På den måten kan det verditapet som eit slikt etterslep inneber, reduserast. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidlegare laga ein standard OPS-modell for nye bygg og anlegg. Modellen som no ligg føre, byggjer på den. Mykje er likt, men det er òg avgjerande ulikskapar mellom det å nytte OPS til nye bygg og anlegg og det å nytte OPS i samband med fornying av eldre bygg og anlegg. Særleg er det svært viktig å leggje merke til at det er mykje risiko knytt til den eksisterande bygnaden. Risikoen skal takast vare på i prosjektet og delast mellom den offentlege oppdragsgjevaren og den private OPS-leverandøren. Modellen legg opp til at risikoen for den eksisterande bygnaden vert overførd til den private leverandøren frå den offentlege oppdragsgjevaren, heiter det. Føresetnaden er at den offentlege oppdragsgjevaren gjer ein bygnadsanalyse før tilbodstevling vert gjennomførd, og at den første delen av kontraktsperioden er ein fase med validering og etterprøving. Då kan leverandøren gjennomgå bygnaden og kome med merknader dersom det er tilhøve som er annleis enn det som går fram av bygnadsanalysen. Eigarskap-skilnad Ein annan skilnad mellom dei to OPS-modellane er eigarskapen. I fornyingsmodellen rår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at det offentlege eig bygnaden gjennom heile kontraktsperioden, anten det er privat eller offentleg finansiering. Det er òg ulikskapar når det gjeld til dømes deponeringsreglar og skattetilhøve. OPS-prosjekt for fornying kan nyttast i samband med fornying av ein bygnad eller at fleire kan slåast saman i eitt prosjekt. Det er òg, heiter det, mogeleg å gjennomføre 9

10 prosjekt som både inneheld element av nyanlegg og element av fornying såkalla hybridprosjekt. Då kan det vere naudsynt å trekkje på begge dei to OPS-modellane. Ikkje OPS til alt Ikkje alle fornyingsprosjekt er eigna for OPS. I første rekkje er modellen retta mot prosjekt som gjeld vidfemnande fornying. Slike prosjekt gjev dei beste føresetnadene for å få totaløkonomiske føremoner. I samband med ei slik fornying er det mogeleg for den private leverandøren å velje ei rekkje løysingar, til dømes når det gjeld byggjevarer og installasjonar. På den måten kan den private gjere mest mogelege ut av fornyinga og det vedlikehaldet som kjem etterpå. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen strekar under at OPS til fornyingsprosjekt kan gjere at den offentlege oppdragsgjevaren kan sikre seg at det kjem gode resultat over ein lengre kontraktsperiode ved at løysingane er gjort ut frå totaløkonomiske vurderingar og eit vedlikehald på føremålstenleg nivå. OPS i slike prosjekt kan samla sett gje innsparingar på lengre sikt og trygge ein høg kvalitet på bygnaden. Mellom annan vert det vist til undersøkingar frå Dansk Byggeri og Foreningen af rådgivende Ingeniører som syner at det er eit stort etterslep i vedlikehaldet av den offentlege bygnadsmassen, som kan føre med seg eit monaleg verditap. Meir om OPS finn du på anskaffelser.no 10

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 1/2012 Fredag 6. januar 1. Milliardverdier for samfunnet med e-faktura 2. Skaper problemer

Detaljer

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2012 Fredag 9. november 1. Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp 2. Toppnavn

Detaljer

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 44/2012 Fredag 14. desember 1. Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 2. Vil ha

Detaljer

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2012 Fredag 4. mai 1. Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 2. Gransker

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend

Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 08/2013 Fredag 22. februar 1. Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend 2. Oslo over til

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger:

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger: Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2008 Fredag 10. oktober 1. E-handelhjelp med rot i praktisk erfaring 2. Gunstig tidspunkt

Detaljer

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 6/2012 Fredag 10. februar 1. Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket 2. Doblet

Detaljer

Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet

Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 38/2011 Fredag 11. november 1. Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet 2. Difi-satsing:

Detaljer

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet

Detaljer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2014 Fredag 7. mars 1. Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer 2. Ny strategiplan

Detaljer

Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid

Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 40/2012 Fredag 16. november 1. Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid 2. Måtte gi innsyn

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2010 Fredag 3. september 1. Smartere innkjøp gir bedre bygg 2. Vil skjerpe kontroll

Detaljer

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd.

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 11/2009 Fredag 20. mars 1. Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. 2. Satser på nettbasert

Detaljer

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere

Detaljer

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 20/2013 Fredag 24. mai 1. Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle 2. Får kritikk

Detaljer

Strakshjelp for korrekt regelbruk

Strakshjelp for korrekt regelbruk Nyhetsbrev nr. 19/2008 Fredag 16. mai 1. Strakshjelp for korrekt regelbruk 2. Stans i byggeprosjekt hva skjer så? 3. Fem gode råd for bedre regeletterlevelse 4. På barrikadene etter avfallsdom 5. Lederkurs,

Detaljer

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune

Detaljer

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp Nyhetsbrev nr. 16/2008 Fredag 25. april 1. Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp 2. Riksrevisjonen har tru på e-handel og e-verktøy 3. Vil trygge anbudsunntak for de ideelle 4. Tiltak for høy

Detaljer

Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år

Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 19/2010 Fredag 21. mai 1. Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år 2. Sosial dumping, prestisjekontrakt

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner Nyhetsbrev nr. 37/2007 Fredag 9. november 1. Milliardavtale med energikrav og e-auksjoner 2. Miljøkrav i kommuneinnkjøp lågt prioriterte 3. KOFA-seminar, spesialkurs og gassferjer 4. Framlegg om like vilkår

Detaljer