Kommunene pålegges e-faktura fra 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunene pålegges e-faktura fra 2015"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2013 Fredag 19. april 1. Kommunene pålegges e-faktura fra Best med anbud overfor kommersielle sykehus 3. Krever kriterier for «self-cleaning» av leverandører 4. Behandlingstid for KOFA-gebyr opp 150 pst. 5. Ikkje nok å kunngjere i lokalpressa 6. Konsulenter, eksperter og kontrakter 7. Tester før-kommersielle anskaffelser 8. Bruk av OPS kan stogge verditap Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 Statlige etater har vært pålagt å bruke elektronisk faktura fra 1. juli Nå skal kommunene med. Regjeringen pålegger landets kommuner å kunne ta imot elektronisk faktura på standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat), og leverandørene blir pålagt å sende sine elektroniske faktura til kommunene på det samme formatet. Kravet vil gjelde fra 1. januar Staten kan spare mer enn 100 millioner kroner i året på å kreve elektronisk faktura på standardformatet av sine leverandører. Hvis kommunene stiller det samme kravet får også kommunene betydelige gevinster. Ved å innføre ett standard format, forenkler vi også administrative rutiner og effektiviserer forvaltningen, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud. Nå vil også leverandører til statlige forvaltningsorgan bli pålagt å sende sine elektroniske faktura på EHF-format. Revidert forskrift Kravet går frem av den reviderte forskriften om IT-standarder i offentlig forvaltning, som regjeringen har vedtatt. Forskriften erstatter også kravet om bruk av ODF (Open Document Format) ved utveksling av redigerbare dokumenter med et krav om at offentlige virksomheter plikter å kunne ta i mot de vanlige dokumentformatene som ODF og OOXML (Open Office XML-filformat XML=Extensible Markup Language). Det er også bestemt at standardiseringsrådet nå skal være et rådgivende organ for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og ikke for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Den første versjonen av standardiseringsforskriften trådte i kraft 1. januar Sommeren 2011 ble den revidert første gangen og utvidet med standarder knyttet til 1

2 blant annet video, lyd og bilder på offentlige nettsider. Der ble også standardformat for elektronisk faktura gjort obligatorisk for staten. Milliardinnsparing Krav om elektronisk faktura er en del av regjeringens digitaliseringsprogram for offentlig sektor. Statlige etater har vært pålagt å bruke elektronisk faktura fra 1. juli I følge rapporten Samfunnsøkonomisk analyse av å innføre e-faktura i staten fra desember 2011, kan elektronisk fakturering gi staten en innsparing på 1,9 milliarder kroner over 15 år. Det fremgår også av denne rapporten at næringslivet kan spare 500 millioner på standardiseringen, og gevinsten blir større om EHF-fakturaen gjennomføres som standard i privat sektor. Pålegget kan fremme en felles standard også i det private markedet, og bidra til elektronisk kommunikasjon også mellom private virksomheter. Rapporten «Samfunnsøkonomisk analyse av å innføre e-faktura i staten» finner du på blogg.regjeringen.no. Best med anbud overfor kommersielle sykehus Modellen med bruk av anbudskonkurranser overfor de private, kommersielle sykehusene bør beholdes. Dersom private sykehus fritt skal kunne finansieres av det offentlige, uten bruk av anbud som i dag, vil det bety mindre penger og redusert aktivitet ved de offentlige sykehusene. Dette fremgår av en rapport som nylig er lagt fram. En annen kontraktsutforming enn dagens bør imidlertid vurderes, likeledes tiltak for å styrke konkurransen. Rapporten Pasientrettigheter og bruk av private kommersielle sykehus er levert av professor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet. I 2011 brukte helseregionene om lag 11 milliarder kroner på kjøp av helsetjenester fra private leverandører. Det fremgår av rapporten at en gjennomgang av kontraktene som er inngått med de private kommersielle sykehusene, viser at prisene de regionale helseforetakene (RHFene) betaler, var % lavere enn gjennomsnittet av DRG-prisen (DRG=Diagnose Relaterte Grupper) slik den var beregnet ved de offentlige sykehusene i perioden Etter innføringen av egne vekter for dagopphold er prisene om lag 35 % lavere enn gjennomsnittlig DRG-pris for slike opphold. Hovedårsaken antas å være at DRGprisen er beregnet på grunnlag av aktivitet ved sykehus som både har akutte behandlinger og planlagt virksomhet mens de private kommersielle sykehusene som omfattes av anbudskonkurranser, bare tar i mot selektive pasienter, heter det. Finansieringsmodeller Professor Hagen drøfter i rapporten også effekter av bruk av ulike finansieringsmodeller på den pris de regionale helseforetakene betaler til private kommersielle sykehus, og hvilken effekt modellene har for tilbudet, kostnadskontrollen og prioriteringer. Samlet sett trekker resultatene i retning av å beholde modeller med bruk av anbudskonkurranser overfor de private kommersielle sykehusene. 2

3 Det kan, heter det, argumenteres for at ansvaret for å inngå kontrakter med private kommersielle sykehus ikke bør ligge hos RHF-ene, men hos andre aktører, for eksempel Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) eller Helsedirektoratet. Argumentet for en slik modell er at RHF-ene i dag favoriserer egne sykehus på bekostning av de private. Argumentene mot å flytte ansvaret for kontraktsinngåelsen over til andre enn RHF-ene er imidlertid også mange: Det vil bryte ned RHF-enes sørge for -ansvar og det vil gjøre det vanskeligere å samordne kjøp av helsetjenester hos private aktører med helseforetakenes tilbud. Andre reguleringsregimer? Kontraktstildelinger skjer i dag ved anbudsprosesser og bruk av selektive kontrakter (bare den aktør som har beste tilbud får kontrakt). Over tid kan imidlertid en slik prosess bidra til å redusere antall tilbydere og dermed svekke konkurransen. Professor Hagen skriver at man derfor bør vurdere mulighetene for andre reguleringsregimer, for eksempel der flere tilbydere får kontrakter, men der volumet i kontraktene varierer med prisen på en slik måte at de som har lavest pris får tildelt det største volumet. Slike muligheter eksisterer alt i dag overfor private ideelle institusjoner og sykehus. Et annet virkemiddel for å opprettholde konkurransen er å introdusere anbudskonkurranser der også offentlige aktører får være med. Rapporten finner du på regjeringen.no. Krever kriterier for «self-cleaning» av leverandører Hva som ligger i det såkalte «self-cleaning»-konseptet, bør klargjøres i den norske veiledningen for offentlige anskaffelser, mener NHO. Nå fins det ikke særlige kriterier for å foreta den nødvendige vurderingen av hva hvordan, når og for hvor lang tid f.eks. korrupsjonsdømte leverandører skal avvises. «Self-cleaning» kommer med det nye EU-innkjøpsdirektivet og innebærer at en leverandør som i utgangspunktet skulle eller burde avvises, likevel skal få være med fordi han har iverksatt tiltak som retter opp årsaken til og konsekvensen av sin forseelse. Konseptet henger sammen med regelverkets bestemmelser som tilsier at en oppdragsgiver kan avvise en leverandør som ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel eller i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje I et brev til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) skriver NHO at det bør klargjøres i veiledningen for offentlige anskaffelser at proporsjonalitetsprinsippet krever en vurdering av «self-cleaning»-tiltak. Den bør angi kriterier for hva som er tilstrekkelig i forhold til «self-cleaning»-regelen, heter det. Bakgrunnen for brevet var et møte mellom FAD og NHO. Regelen om avvisning av straffedømte leverandører mv. i forbindelse med offentlige anskaffelser skaper betydelig tolkningstvil, ifølge NHO. Det gjelder hvordan, når og for hvor lang tid f.eks. korrupsjonsdømte leverandører skal avvises. 3

4 Klargjøring anbefales - I forslaget til nytt EU-direktiv om offentlige anskaffelser og utenlandsk rett (særlig østerriksk og tysk rett) anbefales det en uttrykkelig klargjøring av at oppdragsgiveren plikter å vurdere eventuelle «self-cleaning»-tiltak leverandøren har gjennomført og dokumentert, før det avgjøres om tilbyder skal avvises eller ikke, skriver NHO i brevet. Kravet fra NHO er først en klargjøring av disse forholdene i veiledningen, dernest innføring av en regel i norsk lovgivning i tråd med det nye EU-direktivet. Dette, heter det, vil gjøre regelen synlig for alle norske oppdragsgivere som i dag står uten særlige kriterier for å foreta en slik vurdering. Opp til oppdragsgiver «Self-cleaning»-konseptet er for øvrig ett av temaene på et møte for en ekspertgruppe for offentlige innkjøp med eksterne medlemmer i EUs kommisjon for det indre marked. Self-cleaning innebærer at en leverandør som i utgangspunktet skulle eller burde avvises fra å delta i konkurransen, likevel skal få være med. Dette fordi han han har iverksatt tiltak som retter opp årsaken til og konsekvensen av sin forseelse. Det er den enkelte oppdragsgiveren som i så fall skal avgjøre om tiltakene er tilstrekkelige. Tiltaket er i særlig grad knyttet til forhold som korrupsjon, brutt på etiske regler, bestikkelser etc. I en artikkel i danske Juristen nr. 10/2009 om bl.a. self-cleaning -konseptet tar for øvrig forfatterne Morten Qvist Fog og Michael Steinicke til orde for at EU-kommisjonen eksempelvis gjennom en veiledning eller annen form for rådgivningsmateriale kunne skape større juridisk klarhet når det gjelder rekkevidden av bestemmelsene i regelverket om avvisning. Behandlingstid for KOFA-gebyr opp 150 pst. Saksbehandlingstiden i KOFA blir ventelig lang også i år. Dette skriver KOFA i sin årsrapport for I fjor økte saksbehandlingstiden i klagenemnda kraftig, f.eks. var saksbehandlingstiden 396 dager for gebyrsakene, i 2011 lå den på rundt 160 dager, dvs. en økning på nærmere 150 prosent. Det forelå heller ikke i 2012 konkret krav til saksbehandlingstid. Ifølge statistikken i KOFAs årsrapport for 2012 var restansene ved årets utgang 281 saker en nedgang på ca. 15 saker siden utgangen av I juli 2012 var restansene på 325 saker. Dette innebærer at restansene er nedarbeidet med 44 saker siden juli/august Det har imidlertid vært en betydelig økning i saksbehandlingstiden for rådgivende saker i 2012 sammenlignet med For rådgivende saker som ikke er prioriterte, var det en saksbehandlingstid på 405 dager. I 2011 var saksbehandlingstiden for slike saker 287 dager. For gebyrsakene var saksbehandlingstiden 396 dager, noe som er en kraftig økning fra 2011, da saksbehandlingstiden var rundt 160 dager. For prioriterte rådgivende saker var saksbehandlingstiden i dager, og dette er omtrent det samme nivået som i 2011, da saksbehandlingstiden var 72 dager. 4

5 Saksbehandlingstiden Da årsrapporten ble skrevet, hadde klagenemnda ca. 100 saker fra 2011 som skal avgjøres i Det må derfor påregnes lang saksbehandlingstid i hele 2013, heter det i årsrapporten. Det var heller ikke i 2012 konkrete krav til saksbehandlingstid. Kravet er at klagene skal behandles på en effektiv og forsvarlig måte, selv om Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet erkjenner at lavere bevilgninger vil kunne få konsekvenser for saksbehandlingstiden. Gebyrsaker utgjorde ca. 21 prosent av alle innkomne klager i Dette er en nedgang fra 2011 på to prosent. Klagenemnda behandlet 60 gebyrsaker i Av disse ledet 19 saker frem til gebyr for ulovlig direkte anskaffelse. Klagegebyr Klagegebyret økte i 2012 fra 860 kroner til 8000 kroner for en rådgivende klagesak. Før 1. juli 2012 mottok KOFA i snitt 28 klager i måneden. Etter klagegebyrøkningen har klagenemnda i snitt 11 klager i måneden. Antall innkomne klager er m.a.o. redusert med ca. 60 prosent. For saker med påstand om ulovlig direkte anskaffelse ble det innført et klagegebyr på 1000 kroner. Første halvår 2012, frem til det nye klagegebyret trådte i kraft 1. juli, kom det inn 38 klager på ulovlig direkte anskaffelser, mens det i siste halvår bare kom inn tre slike klager. I årsrapporten heter det at reduksjonen i antall klager på ulovlige direkte anskaffelser nok i første rekke har sammenheng med at KOFA ikke lenger har myndighet til å sanksjonere ulovlige kontrakter som er inngått etter 1. juli 2012, selv om det nye klagegebyret også antas å ha betydning. Det er for tidlig ennå å si noe sikkert om sakene som kom inn etter 1. juli 2012 blir avvist i mindre grad enn før, heter det. Ikkje nok å kunngjere i lokalpressa Å varsle kontraktar i lokalpressa er ikkje nok for å etterleve kravet til kunngjering, slik det går fram av føresegnene for offentlege innkjøp. Rett nok gjer ei slik kunngjering ei viss form for tevling i marknaden, skriv KOFA i ei klagesak som gjaldt ulovlege direktekjøp. Men klagenemnda meinte at kommunane Rauma og Skodje hadde gjort brot på reglane, og dei fekk som straff gebyr på noko over kroner til saman. Dei to Møre og Romsdal-kommunane var klaga inn for KOFA av Norges Miljøvernforbund. Det gjaldt kontraktar for snøbrøyting og anna vintervedlikehald i 2009 og 2010, som var delte opp av praktiske, geografiske og klimatiske grunnar. Klagenemnda ville ikkje godta det. I staden må kontraktane sjåast i samanheng for Skodje sin del kontraktar frå 2010 og for Rauma sin del kontraktar både frå 2009 og Då kjem kunngjeringsplikta. Kommunane meinte òg at dersom heile vintervedlikehaldet måtte kunngjerast i Doffindatabasen, ville dette i praksis føre til at mindre leverandørar ikkje kunne delta. Klagenemnda skriv at sjølv om nokre slike moment etter omstenda kan telje, kan dei i sakene som no ligg føre, ikkje rettferdiggjere ei deling av kontraktane. 5

6 Ulovlege direktekjøp Heller ingen andre grunnar for å gjere unntak frå kunngjeringsplikten er framførd for nemnda, og då ligg det føre brot på reglane. Ulovlege direktekjøp er det mest alvorlege brotet på det offentlege innkjøpsregelverket fordi manglande kunngjering heilt unnatek kontrakten frå tevling i marknaden. Ein mogeleg forklaring på manglande kunngjering kan vere at kommunane har vore utan innsikt i korleis reglane for utrekning av kontraktverdiane er, skriv KOFA, som legg til at det heller ikkje er dokumentert at det ble gjort vurderingar av kontraktsverdien før kontrakt vart gjord. Begge kommunane har såleis, slik klagenemnda ser det, synt grov aktløyse. Rett nok har det vore ei viss tevling i marknaden ved at kontraktane vart publiserte i den lokale pressa, men det er ikkje nok for nemnda til å la vere å ileggje ein sanksjon. Kontraktane skulle vore kunngjorde på doffin, slår KOFA fast. 10 prosent av kontraktsverdien Klagenemnda skal framleis handsame klager på ulovlege direktekjøp som vart gjorde før lovendringa som kom i Slike regelbrot i kontraktar etter lovendringa skal til domstolane. Gebyrstorleiken kan etter dei reglane som gjeld for nemnda, ikkje vere høgare enn 15 prosent av kontraktsverdien. Både Skodje og Rauma kommunar fekk gebyr i storleiken 10 prosent, det vil seie kroner for den første og kroner for den andre av dei to. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Konsulenter, eksperter og kontrakter Statens vegvesen er avhengig av å kjøpe inn konsulenttjenester, og KOFAs sekretariatsleder skal til Brussel i to år og arbeide som nasjonal ekspert i EUkommisjonen. NHO Service tar i et hefte for seg «myter og fakta» om konkurranseutsetting i helse- og omsorgssektoren, og Widerøe kapret flykontrakter i nord. Unicare Omsorg har på sin side vunnet en seks års kontrakt på drift av Manglerudhjemmet i Oslo. EU-kommisjonen lanserer en støtteordning for kjøp av «grønne», innovative løsninger, og i Danmark er en ekspertgruppe kommet til at funksjonskontrakter i byer ikke er noen god ide. Vegvesenet avhengig av konsulentkjøp - Vi er avhengige av å bruke konsulenter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i et oppslag på etatens nettside. 70 prosent av konsulentkjøpene er knyttet til planleggings- og byggherreoppgaver. Dette gjør at vi vedlikeholder mer og bygger mer i 2012 enn tidligere år. I 2012 brukte Statens vegvesen 2,4 milliarder på konsulentkjøp. Om lag 70 prosent av konsulentkjøpene er knyttet til planlegging og byggherreoppgaver, og 30 prosent er knyttet til resten av virksomheten. Vi har fått økte bevilgninger jevnt de siste årene. Siden 2005 har vi hatt en omsetningsøkning på hele 45 prosent. Statens vegvesen mangler imidlertid planleggingskompetanse, og vegdirektøren legger ikke skjul på at dette er en utfordring. 6

7 KOFA-leder blir nasjonal EU-ekspert Sekretariatsleder i KOFA, direktør Anneline Vingsgård, skal til EU-kommisjonen som nasjonal ekspert i to år. I den forbindelse blir lederstillingen i klagenemnda ledig fra 1. september i år. Vikariatet gjelder den toårs-perioden som Vingsgård er i Brussel. Sekretariatet har i dag 10 ansatte. Sekretariatslederen rapporterer administrativt til konkurransedirektøren og er medlem av Konkurransetilsynets ledergruppe. I faglige spørsmål er stillingen underlagt klagenemnda, som for tiden ledes av Georg Fredrik Rieber-Mohn. «Myter og fakta om konkurranse» NHO Service har utgitt heftet "Myter og Fakta om Konkurranse". Her gjennomgås en del påstander knyttet til bruk av konkurranseutsetting i helse- og omsorgssektoren. Etter hver av påstandene presenterer NHO Service sitt synspunkt på den aktuelle problemstillingen. Foreningen mener at konkurranse mellom ulike tjenesteprodusenter er et godt virkemiddel for økt velferd. Konkurranse kan bidra til et mer mangfoldig tilbud, økt valgfrihet for brukerne og vil ofte skape større fokus på kvalitet, heter det i forordet til heftet. Det gir også en hensiktsmessig og bedre bruk av knappe ressurser. Konkurranse vil dessuten ofte skape større åpenhet og bedre demokratisk kontroll med det offentliges forbruk og forvaltning. Konkurranse er også en sterk drivkraft for innovasjon. Widerøe vant i nord Etter en anbudskonkurranse har Samferdselsdepartementet besluttet å tildele kontrakter til Widerøe s Flyveselskap AS for perioden 15. april 2013 til 31. mars Det gjelder to ruteområder: Ruteområde 1 gjelder destinasjonene Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta, mens ruteområde 2 omfatter Hasvik-Tromsø, Hasvik Hammerfest og Sørkjosen Tromsø. To flyselskaper, Widerøe s Flyveselskap AS og Danish Air Transport AS (DAT), la inn tilbud. Vant Manglerudhjemmet i Oslo Unicare Omsorg har vunnet kontrakt på drift av Manglerudhjemmet i Oslo og starter på jobben 3. juni. Sykehjemsetaten i Oslo kommune opplyser at kriteriene for valg av leverandør var 60 prosent kvalitet på tjenesten og 40 prosent pris. Kommunen mottok tilbud fra fire tilbydere. Unicare Omsorg leverte totalt sett det beste tilbudet, skriver Sykehjemsetaten på sine nettsider. Unicare Omsorg driver i dag St. Hanshaugen omsorgssenter på vegne av Oslo kommune. Kontrakten for Manglerudhjemmet har en varighet på seks år, med to års opsjon for oppdragsgiveren. Kontraktsummen er ca. 9,1 millioner kroner lavere enn budsjett for sykehjemmet. EU-støtte til «grønn» innovasjon Kommuner og andre lokale/regionale myndigheter kan nå søke EU om støtte til innovative innkjøp med sikte på nye, «grønne» løsninger som ennå ikke er i markedet i større, kommersiell skala. Ordningen sorterer under programmet for innovasjon og konkurranseevne (CIP=Competitiveness and Innovation Framework Programme). Kommisjonen tar sikte på å støtte to-tre prosjekter, og hvert prosjekt kan få støtte på maksimum i størrelsesorden millioner kroner. Prosjekter som gjelder gjenbruk av råvarer, bærekraftige bygg og miljøvennlig drift av biler og båter (ikke IKT-utstyr). Søknadsfristen er 28. mai. 7

8 Anbefaler ikke funksjonskontrakter i byer Den såkalte «vejregelgruppen» i Vejdirektoratet i Danmark er kommet fram til at funksjonskontrakter ikke er egnet i byer. Dette fremgår av en veiledning som gruppen lanserer i disse dager, skriver Dagbladet Licitationen. En viktig begrunnelse er at det er vanskelig å forutse hva som kan skje i byområder. Selv ikke mange forbehold i slike kontrakter vil hjelpe særlig, heter det, og dersom det blir for mange slike forbehold i en kontrakt, er den til liten hjelp for kommunen som er oppdragsgiver. Funksjonskontrakter er derimot velegnet i villaområder og i landlige omgivelser, ifølge «vejregelgruppen». Tester før-kommersielle anskaffelser Fem nordiske virksomheter er med når EU tester ut bruk av før-kommersielle anskaffelser. Siktemålet er å dokumentere nytten av denne anskaffelsesformen for å fremme innovative, teknologiske løsninger for påtrengende og kommende samfunnsbehov. Anskaffelsen som nå er kunngjort, sikter mot løsninger som kan gjøre at eldre mennesker kan fortsette å bo hjemme og samtidig få den omsorgen de trenger. SILVER (Supporting Independent Living for the Elderly through Robotics) er et utviklingsprosjekt vesentlig finansiert av EU-kommisjonen under det 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (FP7). Formålet er å søke etter teknologiske løsninger som kan hjelpe eldre mennesker i dagliglivet, slik at de fortsatt kan leve et uavhengig liv hjemme selv om de har psykiske eller fysiske svakheter. Til formålet tar EU-prosjekt i bruk såkalte før-kommersielle anskaffelser for å dokumentere nytten av denne fremgangsmåten for å få fram innovative løsninger på behov i samfunnet. 1. mars kunngjorde SILVER-prosjektet sin første anbudskonkurranse etter flere måneder med markedsdialog. Oppdragsgivere er lokale og regionale virksomheter fra fem forskjellige EU-land, blant disse danske Odense og Region Syd-Danmark, Västerås i Sverige og Oulu og Vantaa i Finland. I tillegg er Stockport i England og Eindhoven i Nederland med. Det er imidlertid The Technology Strategy Board i England som står som hovedansvarlig for konkurransen. To nordiske virksomheter er for øvrig også med i prosjektets konsortium: VINNOVA i Sverige og Forum Virium i Finland. Konkurranse i tre faser Konkurransen er delt inn i tre faser. I første fase, der man sikter mot å kvalifisere 8-10 leverandører, er formålet å teste ut innovative ideer bl.a. for å få en oversikt over den risikoen som er forbundet med gjennomføringen av ideene. Leverandører som er interesserte i å være med, må melde seg til konsortiet innen 5. juni og komme med sine ideer senest sju dager senere. I annen fase av konkurransen skal de mest lovende ideene utvikles til prototyper. Her regner prosjektet med å ha med inntil fem leverandører. Siste steg er viet testing, som en hjelp på veien mot kommersialisering. Inntil tre selskap skal etter planen være med i denne delen av konkurransen. Verdien av denne samlede før-kommersielle anskaffelsen er 15 millioner kroner. 8

9 Dokumentasjon Gjennom SILVER-prosjektet regner EU-kommisjonen med å få en fullt ut dokumentert før-kommersiell anskaffelsesprosess. Ikke minst er det interessant for Kommisjonen å dokumentere en prosess som egner seg for et samarbeide om aktuelle anskaffelser på tvers av landegrensene. Den før-kommersielle anskaffelsen som nå er kunngjort, er den første i en lengre rekke. Alle skal være forsknings.- og utviklingsprosjekter for å utvikle nye teknologier og løsninger. I den pågående konkurransen er det lagt vekt på at det på oppdragsgiversiden er innkjøpere med erfaring fra omsorgssektoren som vil tilføre konkurransen verdi. I tillegg vil innkjøperne få verdifull erfaring gjennom å delta i denne før-kommersielle anskaffelsesprosessen, og på den måten bidra til løsninger og produkter som kan vise seg å bli konkurransedyktige i det kommersielle markedet etter hvert. Du finner mer informasjon om SILVER-prosjektet på anskaffelser.no Bruk av OPS kan stogge verditap Ein dansk modell for bruk av OPS (Offentleg-privat samarbeid) til fornying og vedlikehald av offentlege bygg og anlegg er lagd fram. Også i Danmark ser ein etterslep i vedlikehaldet av offentlege bygnader, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meiner at bruk av «fornyings-ops» kan redusere vedlikehalds-etterslepet i framtida. På den måten kan det verditapet som eit slikt etterslep inneber, reduserast. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidlegare laga ein standard OPS-modell for nye bygg og anlegg. Modellen som no ligg føre, byggjer på den. Mykje er likt, men det er òg avgjerande ulikskapar mellom det å nytte OPS til nye bygg og anlegg og det å nytte OPS i samband med fornying av eldre bygg og anlegg. Særleg er det svært viktig å leggje merke til at det er mykje risiko knytt til den eksisterande bygnaden. Risikoen skal takast vare på i prosjektet og delast mellom den offentlege oppdragsgjevaren og den private OPS-leverandøren. Modellen legg opp til at risikoen for den eksisterande bygnaden vert overførd til den private leverandøren frå den offentlege oppdragsgjevaren, heiter det. Føresetnaden er at den offentlege oppdragsgjevaren gjer ein bygnadsanalyse før tilbodstevling vert gjennomførd, og at den første delen av kontraktsperioden er ein fase med validering og etterprøving. Då kan leverandøren gjennomgå bygnaden og kome med merknader dersom det er tilhøve som er annleis enn det som går fram av bygnadsanalysen. Eigarskap-skilnad Ein annan skilnad mellom dei to OPS-modellane er eigarskapen. I fornyingsmodellen rår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at det offentlege eig bygnaden gjennom heile kontraktsperioden, anten det er privat eller offentleg finansiering. Det er òg ulikskapar når det gjeld til dømes deponeringsreglar og skattetilhøve. OPS-prosjekt for fornying kan nyttast i samband med fornying av ein bygnad eller at fleire kan slåast saman i eitt prosjekt. Det er òg, heiter det, mogeleg å gjennomføre 9

10 prosjekt som både inneheld element av nyanlegg og element av fornying såkalla hybridprosjekt. Då kan det vere naudsynt å trekkje på begge dei to OPS-modellane. Ikkje OPS til alt Ikkje alle fornyingsprosjekt er eigna for OPS. I første rekkje er modellen retta mot prosjekt som gjeld vidfemnande fornying. Slike prosjekt gjev dei beste føresetnadene for å få totaløkonomiske føremoner. I samband med ei slik fornying er det mogeleg for den private leverandøren å velje ei rekkje løysingar, til dømes når det gjeld byggjevarer og installasjonar. På den måten kan den private gjere mest mogelege ut av fornyinga og det vedlikehaldet som kjem etterpå. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen strekar under at OPS til fornyingsprosjekt kan gjere at den offentlege oppdragsgjevaren kan sikre seg at det kjem gode resultat over ein lengre kontraktsperiode ved at løysingane er gjort ut frå totaløkonomiske vurderingar og eit vedlikehald på føremålstenleg nivå. OPS i slike prosjekt kan samla sett gje innsparingar på lengre sikt og trygge ein høg kvalitet på bygnaden. Mellom annan vert det vist til undersøkingar frå Dansk Byggeri og Foreningen af rådgivende Ingeniører som syner at det er eit stort etterslep i vedlikehaldet av den offentlege bygnadsmassen, som kan føre med seg eit monaleg verditap. Meir om OPS finn du på anskaffelser.no 10

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 22.06 2012 Forskrift om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA KS anskaffelsesseminar 2016 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA Mer myndighet til KOFA Men noen er bekymret. Hva er en ulovlig direkte anskaffelse En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Porsanger Rør AS Nedre Smørstad Postboks 93 9711 Lakselv Deres referanse Vår referanse Dato Terje Pedersen 2010/20 28. april 2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2013 Fredag 6. september 1. Flere og flere kjenner til programmet 2. De folkevalgte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Manglende opplysninger i kunngjøring, habilitet, likebehandling Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om pasienttransport. Klagers anførsel

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Grønne millioner til norske bedrifter. Kristine Kopperud Timberlid, EU-rådgiver Geir Haugum, sektoransvarleg miljø&energi Innovasjon Norge

Grønne millioner til norske bedrifter. Kristine Kopperud Timberlid, EU-rådgiver Geir Haugum, sektoransvarleg miljø&energi Innovasjon Norge Grønne millioner til norske bedrifter Kristine Kopperud Timberlid, EU-rådgiver Geir Haugum, sektoransvarleg miljø&energi Innovasjon Norge Program Millionar til miljøinnovasjon Kva er Eco Innovation? Forprosjektstøtte

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremme innovasjon og innovative løsninger

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av 10 nye kommunale omsorgsboliger, og hvor tilbyderne også skulle skaffe tomt i nærheten av et eksisterende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter»

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» «Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» Elektronisk tilbudsinnlevering, egenerklæringsskjema og anskaffelsesattest Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Digitalisering av anskaffelser En forutsetning

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Pro Pipe Norway AS Att. Jon Vørts Arnegårdsbakken 25 3511 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/169 13.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/3857-1 17/00174 31.10.2017 Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Ansvarlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om IKTutstyr og tilhørende tjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde plikt

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I perioden mellom kunngjøringen av en åpen anbudskonkurranse og beslutningen om valg av leverandør i byrådet, var det kommunevalg som resulterte i politisk skifte.

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Svar på høring - forskrift om obligatoriske IT-standarder

Svar på høring - forskrift om obligatoriske IT-standarder Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2009/255 MAB chlu 053.0 Dato: 08.06.2009 Svar på høring - forskrift om obligatoriske IT-standarder Det vises til

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om leie av paviljonger til Nattland oppveksttun. Klagenemnda fant at innklagede har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar ARKIVSAK:

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Riche Vestby, prosjektleder helse og omsorg

Riche Vestby, prosjektleder helse og omsorg Riche Vestby, prosjektleder helse og omsorg Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Pådriver for innovative anskaffelser 1. Introdusere offentlige innkjøpere for innovative anskaffelser 2.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

E-faktura fra 1. juli så enkelt er det!

E-faktura fra 1. juli så enkelt er det! Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 19/2012 Fredag 18. mai 1. Nær tidobling av KOFA-klagegebyr fra 1. juli 2. E-faktura fra

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av et automatisert blodkultursystem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring. Innklagede gjennomførte to konkurranser om henholdsvis riving/sanering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2009 Fredag 19.juni 1. Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp 2. Satser på

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 16. 27. april 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 16. 27. april 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 16 27. april 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Det er ikke noe krav å utforme en individuell begrunnelse til hver leverandør. Det er nok å sende ut en likelydende begrunnelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold på ulike roder, og tildelte kontrakt for én av disse rodene til klager. Klagenemnda

Detaljer

Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle. Hans Christian Holte

Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle. Hans Christian Holte Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle Hans Christian Holte 01.06 2010 Oslo 1.6.2010 Direktoratet for forvaltning og IKT God IKT-utvikling Samordning Digitalt førstevalg Statlige departementer

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Unntak fra krav om nøytral produktbeskrivelse

Unntak fra krav om nøytral produktbeskrivelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2012 Fredag 31. august 1. Unntak fra krav om nøytral produktbeskrivelse 2. Grenseløs

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Fikk kontrakt uten momsattest ok sa retten

Fikk kontrakt uten momsattest ok sa retten Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 26/2013 Fredag 16. august 1. Fikk kontrakt uten momsattest ok sa retten 2. Sosial dumping,

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian Til: Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet Fra: Olav A. Kristiansen Kopi: Kristian Bergem Dato: 03.01.13 Saksnr: 13/000113 Versjon Dato Kort omtale av endring Ansvarlig (historikk) dd.mm.åååå

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om konsulenttjenester. Klager anførte at innklagede hadde gjennomført en ulovlig

Detaljer

NHO-klage kostet Forsvaret 1,5 mill.

NHO-klage kostet Forsvaret 1,5 mill. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2012 Fredag 2. mars 1. NHO-klage kostet Forsvaret 1,5 mill. 2. Nyttig leverandørdialog

Detaljer

Tiltaksforum. - Etablerartilskot

Tiltaksforum. - Etablerartilskot Tiltaksforum - Etablerartilskot 11. November 2014 Vi gjev lokale idéar globale moglegheiter Vår strategi 2013-2016 Føremål: Innovasjon Noreg sitt føremål er å vere Staten og Fylkeskommunane sitt verkemiddel

Detaljer

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYREMØTE:

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr februar 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr februar 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 8 24. februar 2014 Det faglige hjørnet: Dersom det oppstår behov for å endre en kontrakt underveis, må oppdragsgiver trå varsomt. Er endringene vesentlige, må ny konkurranse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Wahl-Larsen Advokatfirma AS Fridtjof Nansens plass 5 0160 OSLO Robert Myhre Deres ref.: Vår ref.: 2016/0048-8 Saksbehandler: Agnieszka Bulat Dato: 11.07.2016

Detaljer

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Trondheim 09.06.09 Sidsel I. Tønnessen Avdeling for IKT og fornying FAD Bakgrunn AGFA -rapporten Høring St.m. Nr. 36 (2008-2009)

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR 025-2011 KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Høyringsnotat om endringar i yrkestransportlova (heving av aldersgrensa for kjøresetel o.a.) 1. HEVING AV ALDERSGRENSA FOR KJØRESETEL

Høyringsnotat om endringar i yrkestransportlova (heving av aldersgrensa for kjøresetel o.a.) 1. HEVING AV ALDERSGRENSA FOR KJØRESETEL Notat Høyringsnotat om endringar i yrkestransportlova (heving av aldersgrensa for kjøresetel o.a.) 1. HEVING AV ALDERSGRENSA FOR KJØRESETEL For å kunne køyre bil/buss i persontransport som er løyvepliktig

Detaljer

Kjøp av strøm direkte frå strømleverandør må kunngjerast

Kjøp av strøm direkte frå strømleverandør må kunngjerast Nyhetsbrev nr. 1.2014 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Hei alle saman, Då er våren endeleg komen og det er klart for året sitt første nyheitsbrev fra oss. I dette nyheitsbrevet kan du lese litt

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 29. september 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Oslo kommune har skjerpet kravet om bruk av lærlinger i kommunens anskaffelseskontrakter. Omfanget av behovet og kontraktens

Detaljer

Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94. Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus

Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94. Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94 Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus KVA ER DETTE? Ein analyse av medlemskapsforhandlingane EU/Norge på landbruksområdet 1993/94 Basert på

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Lenviklista Postboks 102 9305 FINNSNES Norge Gunnar Johnsen Deres referanse Vår referanse Dato: 2014/0046-14 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS Postboks 72 9251 TROMSØ Norge Stine Celius Deres ref.: Vår ref.: 2017/0055-7 Saksbehandler: Peter Aadland Dato:

Detaljer

Lanserer nettbasert verktøy for sosiale krav

Lanserer nettbasert verktøy for sosiale krav Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2011 Fredag 6. mai 1. Lanserer nettbasert verktøy for sosiale krav 2. Stortinget ber

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig AS Postboks 929 9259 TROMSØ Marianne Abeler Deres ref.: Vår ref.: 2017/0115-9 Saksbehandler: Peter Aadland Dato: 19.10.2017

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av vikartjenester for helse- og omsorgssektoren. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer