Saksfremlegg. 1. Vedlagte forslag til selskapsavtale vedtas som selskapsavtale for Nedre Romerike Vannverk IKS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. 1. Vedlagte forslag til selskapsavtale vedtas som selskapsavtale for Nedre Romerike Vannverk IKS."

Transkript

1 Saksfremlegg Arkivsak: 07/2173 Sakstittel: NEDRE ROMERIKE VANNVERK - FRA AS TIL IKS K-kode: 026 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Vedlagte forslag til selskapsavtale vedtas som selskapsavtale for Nedre Romerike Vannverk IKS. 2. Vedlagte forslag til eieravtale vedtas som avtale mellom eierkommunene i Nedre Romerike Vannverk IKS. 3. Til representantskapet i NRV IKS oppnevnes. (to medlemmer og to varamedlemmer). 4. Formannskapet (økonomi- og administrasjonsutvalget) gis fullmakt til å vedta avtale med selskapet om kjøp av vann. 5. Når vedtektene i NRV AS skal endres og tilpasses at NRV AS fra skal være et rent opprydningsselskap, skal det innarbeides at eierkommunene representeres i generalforsamlingen med to representanter hver, men slik at hver kommune har én og bare én stemme i generalforsamlingen. 6. Kommunestyret innfører som en egen kommunal bestemmelse at representanter i styret fratrer i politiske organer ved den kommunale behandlingen av saker fra og om alle selskaper der kommunen har eierinteresser. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Kommunestyret gjorde i sak 12/07 prinsippvedtak om at virksomheten i NRV AS skal videreføres i et interkommunalt selskap (IKS). I saken ble det forutsatt at rådmannen innen skulle legge fram sak(er) om opprettelse av IKSet og øvrige spørsmål knyttet til dette. Herværende sak er en oppfølging av vedtaket i sak 12/07. Det fremmes i det vesentlige like saksfremlegg for alle eierkommunene. Vedlegg: 1. Kommunestyrets vedtak i sak 12/07 2. Forslag til selskapsavtale for Nedre Romerike Vannverk IKS 3. Kart som viser de anleggene som skal eies av NRV IKS 4. Forslag til eieravtale mellom eierne i NRV IKS 5. Dagens vedtekter i NRV AS Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Ingen. Saksutredning: Bakgrunn for saken:

2 1 Bakgrunn for og innhold i denne saken Kommunestyret gjorde i sak nr 12/07 prinsippvedtak om at virksomheten i NRV AS skal videreføres i et interkommunalt selskap (IKS). I saken ble det forutsatt at rådmannen innen skulle legge fram sak(er) om opprettelse av IKSet og øvrige spørsmål knyttet til dette. Kopi av kommunestyrets vedtak i sak nr 12/07 følger som vedlegg 1. Den foreliggende saken omhandler følgende temaer knyttet til overgangen fra NRV AS til NRV IKS: Selskapsavtale for IKSet Avtale mellom eierkommunene (eieravtale) Overtakelse av eiendeler og ansatte Interne bestemmelser i kommunen knyttet til forvaltning av eierskapet Oversikt over videre arbeid i saken Fullmakt til økonomi- og administrasjonsutvalget til å inngå avtale om kjøp av vann fra NRV IKS Dagens vedtekter i NRV AS vedlegges til orientering (vedlegg 5) Saksopplysninger/vurdering: 2 Overordnete krav og hensyn som er lagt til grunn i saken Denne saken bygger på alle de krav og hensyn som framgår av kommunestyrets vedtak i sak 12/07. Med utgangspunkt i dette vedtaket har rådmannen i denne saken lagt vekt på At kommunens vannabonnenter ikke skal få økte vannavgifter som følge av overgangen fra AS til IKS At kommunen er sikret tilstrekkelig styring og kontroll med selskapet og dets virksomhet At selskapet er sikret tilstrekkelig handlefrihet til å drive sin virksomhet At kommunens eierstyring kan foregå på en enkel og hensiktsmessig måte At kommunen også er sikret tilstrekkelig innflytelse som kunde av selskapet Dette er nedfelt i de enkelte bestemmelsene i vedlagte forslage til selskapsavtale og eieravtale. Saken legges fram med likelydende saksframstilling og likelydende forslag til vedtak fra alle rådmennene i eierkommunene - med unntak for pkt 7 i forslaget til vedtak som er tilpasset situasjonen i hver enkelt kommune.(punktet gjelder rutiner for politisk behandling, samt eierskapsmelding. For Sørum kommunes vedkommende er dette allerede på plass gjennom saken om Eiermelding for Sørum kommune). Det er på to områder fortsatt noe usikkerhet: Hvordan verdien av de eiendelene som skal overføres fra ASet til IKSet skal fastsettes - det må utredes og avklares at dette kan gjøres på en måte som sikrer at gebyrene til abonnentene ikke vil øke som følge av overføringen Granskningsrapporten er ennå ikke lagt fram, så rådmennene vet ennå ikke hva som vil stå i den Rådmennene har forutsatt at dersom avklaringen av disse to usikkerhetsmomentene innebærer noe annet enn det rådmennene har lagt til grunn i denne saken, vil saken bli lagt fram for kommunestyret på nytt. 3 Selskapsavtale Forslag til selskapsavtale for Nedre Romerike Vannverk IKS følger som vedlegg 2. Når det gjelder de enkelte punktene i avtalen vil rådmannen bemerke: pkt 1 Om selskapet Som selskapets navn foreslår Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS). Offentlighetsloven og forvaltningsloven vil gjelde for selskapet. Andre kommuner vil kunne slutte seg til selskapet, men det skal behandles som endring av selskapsavtalen og forutsetter dermed enighet mellom eierkommunene.

3 pkt 2 Selskapets formål I kommunestyrets vedtak sak 12/07 står det om dette: Prinsippet i dagens eierfordeling mellom NRV og deltakerkommunene opprettholdes, dvs at NRVs kjernevirksomhet er å ha ansvar for normal vannforsyning og reservevannforsyning fram til avtalte leveringspunkter i kommunene Rådmennene legger fram for politisk behandling innen en sak som avklarer hvilke anlegg som ihht prinsippet ovenfor skal eies og / eller driftes av NRV Det fastsettes i selskapsavtalen: o at selskapet kan videreutvikle eksisterende anlegg slik at vannkvalitet, leveringssikkerhet, beredskap og kapasitet blir ivaretatt o at investeringer ut over selskapets kjernevirksomhet og evt samarbeid med andre kommuner krever enstemmighet o at selskapet ikke kan drive annen virksomhet enn vannforsyning på en-gros-nivå og annen virksomhet som er nødvendig som en del av vannforsyningstjenestene med unntak for Noranalyse o at selskapet kan levere vann til andre enn eierkommunene I forslaget til selskapsavtale er det tatt inn bestemmelser i tråd med dette. Kriterier for hvilke anlegg som skal være felles er i saksframlegget i sak 12/07 konkretisert som anlegg som er nødvendig for: produksjon og rensing av vann levering av vann til nærmere bestemte tyngdepunkter i hver kommune høydebassenger og andre trykkreguleringer for levering av vann reservevann NRV IKS skal ihht dette overta produksjonsanlegget for vann i Hauglifjell og i det alt vesentlige de anleggene som er markert med blå strek på vedlagte kart (vedlegg 3). Ved den konkrete overdragelsen skal alle anlegg dokumenteres i detalj. Det er imidlertid behov for å avklare nærmere eierskapet til enkelte mindre anlegg, og rådmannen forutsetter at det gjøres i det kommende hovedplanarbeidet. pkt 3 Deltakernes eierandel og ansvarsandel I kommunestyrets vedtak i sak 12/07 sto det at det i selskapsavtalen skal fastsettes: at eierskapet til verdiene i selskapet skal være lik den enkelte deltakers (eierkommunes) innskudd / finansiering av selskapets virksomhet Vedtektene i NRV AS har tilsvarende bestemmelse om justering av eierandelen, men knyttet til innbyggertallet, ikke vannkjøpet. I kommunestyresak 12/07 ble det vedtatt at prisingen av vanntjenestene (fortsatt) skal skje ut fra levert vannmengde til den enkelte kommune, dvs at eierfordelingen i selskapet vil tilsvare kommunenes kjøp av vann. I forslag til selskapsavtale er eierfordelingen satt lik den gjennomsnittlige fordelingen av eierkommunenes vannkjøp de siste fire årene ( ), som er slik: Sum 1000 kr % 1000 kr % 1000 kr % 1000 kr % 1000 kr % Skedsmo , , , , ,7 Lørenskog , , , , ,7 Rælingen , , , , ,3

4 Nittedal , , , , ,4 Fet , , , , ,5 Sørum , , , , ,5 Sum , , , , ,0 Det er foreslått at eierfordelingen skal revurderes minst hvert 4. år og fastsettes basert på fordelingen av vannkjøpet de fire foregående årene, og at fordelingen revurderes oftere dersom en endring i det innbyrdes finansieringsforholdet (betaling for vannleveringen) mellom kommunene tilsier dette og en av eierkommunene krever det. pkt 4 Rettigheter og forpliktelser når det gjelder selskapets levering og eierkommunenes kjøp av vann I kommunestyrets vedtak i sak 12/07 sto det at det i selskapsavtalen skal fastsettes: at de deltakende kommuner er forpliktet til å kjøpe alt sitt vann fra NRV Dette må forstås som kommunens kjøp av engros-vann. Kommunen vil fortsatt ha anledning til å kjøpe vann fra private vannverk som enkelt-abonnent (vann til kommunale bygninger i områder som forsynes fra private vannverk). I forslag til selskapsavtale er dette tatt inn, samtidig som det er foreslått at selskapet har plikt til å levere eierkommunene det vannet de har behov for. Det er tatt inn i forslaget til selskapsavtale at vannprisen skal reflektere selskapets selvkost og fastsettes av representantskapet etter forutgående drøftinger med kommunene. Det er også foreslått at det skal inngås avtaler mellom selskapet og kommunene om vannleveringen. Slike avtaler bør utarbeides og inngås helst før selskapet overtar virksomheten (fra ), og senest i løpet av Avtalene bør inneholde bestemmelser om leveringssikkerhet, kvalitet, beredskap og andre forhold som er viktige for kommunen som kunde av selskapet. Ved eventuell uenighet om innholdet i en slik avtale vil selskapet ihht selskapsavtalen uansett ha plikt til å levere vann til kommunen. Rådmannen foreslår at økonomi- og administrasjonsutvalget gis fullmakter til å inngå slik avtale på vegne av kommunen. pkt 5 Deltakernes innskuddsplikt I kommunestyrets vedtak i sak 12/07 sto det at det i selskapsavtalen skal fastsettes: at selskapet ikke skal ha egenkapital utover det som er nødvendig for å sikre nødvendig likviditet Selskapet vil i en ordinær driftssituasjon ha løpende utbetalinger i størrelsesorden 5 mill kroner pr måned. Likviditet til dette kan sikres på flere måter: Det kan skytes inn nok egenkapital til å dekke likviditetsbehovet i 1-2 måneder Selskapet kan ta opp likviditetslån - men det må ihht IKS-loven gjøres opp innenfor hvert kalenderår Selskapet kan forhåndsfakturere kommunene f eks hver måned ihht et oppsatt og omforent likviditetsbudsjett Rådmannen anbefaler at likviditeten som hovedregel løses ved forhåndsfakturering etter et omforent likviditetsbudsjett, samt at selskapet kan etablere en kassekredittordning som kan styrke likviditeten dersom spesielle situasjoner tilsier dette. Det vil dermed ikke være behov for noe kapitalinnskudd fra kommunene som eiere. pkt 6 Selskapet styrende organer Kommunens eierstyring av selskapet skal skje gjennom selskapets representantskap. Selskapets styre skal styre selskapets løpende virksomhet. Dette er også nedfelt i bestemmelsene om representantskap og styre i loven om IKSer.

5 I kommunestyrets vedtak i sak 12/07 sto det at det i selskapsavtalen skal fastsettes: at revisor skal skiftes ut hvert femte år at det skal utarbeides styreinstruks og etableres rutiner for styreevaluering innføring av valgkomite for valg av styremedlemmer at eierkommunene rutinemessig skal få kopi av møteinnkallingens sakslister, protokoller fra styremøtene, samt kalkylegrunnlaget i selskapets forslag til økonomiplan, budsjett og regnskap at alle deltakere (eierkommuner) i selskapet skal ha like mange representanter og lik stemmevekt i representantskapet, uavhengig av eierandel I forslaget til selskapsavtale er dette tatt inn. Det er foreslått at deltakerkommunene skal ha to representanter hver i representantskapet, men bare en stemme hver. Kommunen må selv bestemme hvilken representant som skal forvalte kommunens stemmerett. Bestemmelsen i selskapsavtalen om at representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret kan ikke gjøres gjeldende overfor tredjemann, annet enn dersom tredjemann har hatt konkret kunnskap om det i den saken det gjelder. Det er foreslått at styret skal ha 5 medlemmer pluss 1 medlem fra de ansatte, dvs til sammen 6 medlemmer. I tillegg er det foreslått bestemmelser om representantskapets, styrets og daglig leders oppgaver, myndighet og saksbehandling i tråd med bestemmelsene om dette i IKS-loven. Når det gjelder revisor har rådmannen justert formuleringen til at det hvert 5. år skal vurderes om det skal velges ny revisor, jfr bl a at det er foreslått at selskapet skal føre regnskap etter kommunelovens regnskapsprinsipper. pkt 7 Økonomistyring og økonomiforvaltning I kommunestyrets vedtak i sak 12/07 sto det at det i selskapsavtalen skal fastsettes: at selskapet skal kunne ta opp lån, samt en høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak Rådmannen foreslår i første omgang en låneramme på 250 mill kroner - som er tilstrekkelig for å kjøpe anlegg og maskiner fra NRV AS (se avsnitt 4 nedenfor) og i tillegg dekke planlagte investeringer og rehabiliteringer i fellesanleggene i Det understrekes at denne overføringen må gjøres på en måte som sikrer at gebyrene til abonnentene ikke øker som følge av overføringen, og det lånet som opptas for å gjennomføre dette må reduseres gjennom overføring av egenkapitalmidler i ASet når det er avklart hvordan dette kan gjøres. Rådmannen forutsetter at spørsmålet om å øke denne lånerammen må tas i forbindelse med behandlingen av den første hovedplanen vinteren 2008, jfr at det er i denne hovedplanen at kommunene skal ta stilling til framtidige investeringer i selskapet. Konkrete rammer for låneopptak hvert enkelt år kan uansett fastsettes av eierkommunene gjennom den årlige behandlingen av hovedplan og økonomiplan / budsjett for selskapene. Det vil være behov for mekanismer for å håndtere årlige overskudd og/eller underskudd i selskapet. I kommunene reguleres overskudd eller underskudd i avgiftsfellesskapet gjennom egne selvkostfond med et eget statlig fastsatt regelverk som bl a innebærer at midler som skytes inn i dette fondet skal brukes innen 5 år. Med bakgrunn i forutsetningen i kommunestyresak 12/07 om at IKSet ikke skal ha egenkapital, har rådmannen foreslått en formulering i avtalen som åpner for at selskapet skal kunne ha et selvkostfond, men forutsatt at det i så fall styres etter de samme regler som tilsvarende fond i kommunene, og at en beslutning om å legge opp et slikt fond krever enstemmighet i representantskapet. For øvrig vises til forslaget om at selskapet skal kunne forhåndsfakturere kommunene og dessuten ta opp kassekredittlån dersom det er behov for det for å håndtere spesielle likviditetssituasjoner. Det er foreslått at selskapets regnskap skal føres etter kommunelovens regnskapsprinsipper, begrunnet med at selskapets virksomhet er en ordinær kommunal virksomhet som skal drives ihht selvkostprinsippet.

6 Det er også foreslått en bestemmelse om at selskapet skal drøfte forslag til økonomiplan, budsjett og regnskap med eierkommunene før behandlingen i representantskapet, og at eierkommunene skal gis fullt innsyn i kalkylegrunnlaget i disse dokumentene. pkt 8 Endringer i selskapets formelle forhold I kommunestyrets vedtak i sak 12/07 sto det at det i selskapsavtalen skal fastsettes: liknende utmeldingsregler som i dagens vedtekter, supplert med at: o uttredende kommune hefter for lån og bestilt kapasitet o uttredende kommune har krav på sin andel av verdier som måtte oppstå som følge av endringer i selvkostregimet i de 10 neste år etter uttreden at opptak av nye eierkommune krever enstemmighet I forslaget til selskapsavtale er det tatt inn slike bestemmelser. Det er dessuten foreslått at endringer i selskapsavtalen krever enstemmighet. pkt 9 Tvister Det er foreslått at tvister avgjøres med voldgift etter voldgiftslovens bestemmelser. pkt 10 Etablering og ikrafttreden Det er foreslått at selskapsavtalen trer i kraft så snart den er vedtatt av de seks eierkommunenes kommunestyrer, og at fram til virksomheten overtas fra NRV AS fra 1. januar 2008 gjelder bare de bestemmelser som styrer forberedelsene til denne overtakelsen, se avsnitt 8.1 nedenfor. 4 Anlegg og maskiner / utstyr som skal overdras fra NRV AS til NRV IKS 4.1 Overdragelsesverdier Samlet bokført verdi av eiendelene i NRV AS er i regnskapet for 2006 ca 160 mill kroner. I tillegg er det budsjettert med investeringer og rehabiliteringer på til sammen ca 20 mill kroner i Pga selvkostregimet har produksjonsanleggene i selskapet NRV AS ingen markedsverdi, og de bør kunne overføres fra ASet til IKSet til bokført verdi og nedskrives videre i IKSet med utgangspunkt i dette. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til hvordan verdien av de eiendelene som skal overføres fra ASet til IKSet konkret må fastsettes og om dette vil kunne få noen skattemessige eller andre utilsiktede økonomiske konsekvenser. Dette er spørsmål som må avklares før den konkrete overføringen gjennomføres, dvs før IKSet overtar virksomheten fra ASet. Rådmannen legger foreløpig til grunn at selvkostprinsippet vil ha gjennomslag og at overføringen vil kunne gjennomføres på en måte som sikrer at gebyrene til abonnentene ikke vil øke som følge av overføringen. Rådmennene vil sørge for å få avklart disse spørsmålene så snart som mulig i løpet av sommeren / høsten. Dersom konklusjonene på disse spørsmålene innebærer noe annet enn det rådmannen har lagt til grunn her, vil saken bli lagt fram for kommunestyret på nytt. Når eiendommene overføres må IKSet kjøpe dem av ASet, kjøpet må finansieres ved at IKSet tar opp lån til dette, og lånet nedbetales gjennom selskapets salg av vann til kommunene ihht selvkostprinsippet. Etter at eiendommene er overført og betalt for, kan ASet nedbetale sin gjeld. NRV AS har tilstrekkelig egenkapital til å dekke den driften som er nødvendig for å bli ferdig med opprydningen i disse selskapene (se avsnitt 8.2 nedenfor). Når denne opprydningen er avsluttet, er det forutsatt at gjenværende verdier overføres til eierkommunene på en slik måte at verdier som skyldes tidligere overfakturering skal komme avgiftsfellesskapet (abonnentene) til gode. 4.3 Dokumentavgift Ved overdragelse av hjemmel til eiendommer skal det normalt betales 2,5 % dokumentavgift. Fordi produksjonsanleggene i selskapene ikke har noen markedsverdi så lenge selvkostregimet gjelder og det ikke er anledning for eierkommunene å tjene penger på produksjonen, kan det argumenteres for at det ikke skal kreves dokumentavgift om hjemmelen til disse anleggene overføres fra ASet til IKSet.

7 Andre eiendommer i ASet kan likevel ha en viss markedsverdi, og dokumentavgiften ved overføring av hjemmelen her vil kunne utgjøre betydelige beløp. For å unngå dokumentavgift må den formelle hjemmelen til alle anlegg bli liggende igjen i ASet, og etter at all opprydning er ferdig må ASet videreføres som et rent hjemmels-selskap uten annet formål og annen virksomhet enn å ha hjemmel til eiendommene. Dette hjemmels-aset kan enten eies av kommunene som i dag - og med samme eierskaps-fordeling som i dag, eller de kan overdras til IKSet som heleid selskap. Dersom det skal overdras til IKSet bør det tas inn i selskapsavtalene at IKSet kan eie dette selskapet, men dette kan gjøres som en endring av selskapsavtalen dersom det blir nødvendig når den tid kommer. 5 Eieravtale Noen bestemmelser om styringen av selskapet hører mer hjemme i en avtale mellom eierne enn i den formelle selskapsavtalen. Dette gjelder bl a følgende punkter i kommunestyrets vedtak i sak 12/07 om hva saken nå skal inneholde: pkt 3 g) pkt 3 h) Forslag om etablering av et fast årlig eiermøte for deltakerkommunene for gjennomgang av selskapets selskapsavtale og årsmelding, og andre felles spørsmål Opprettelse av et interkommunalt hovedplansamarbeid innen vannforsyning for samordning og prioritering av ressursene i NRV. Samordnet hovedplan legges frem for det enkelte kommunestyre til behandling forut for representantskaps-møtene. Eventuell uenighet kommunene imellom avklares gjennom flertallsvedtak i representantskapsmøtene på områder der det ikke er krav om enstemmighet. Første hovedplan legges fram i forbindelse med kommunenes behandling av budsjett for NRV IKS for I tillegg er det behov for bestemmelser om hvordan bruken av felles ressurser i de nye vann- og avløpsselskapene skal reguleres og betales for se avsnitt 6 nedenfor. Som vedlegg 4 følger forslag til eieravtale der bestemmelser om eiermøte, hovedplaner og bruk av felles ressurser i selskapene er tatt inn. Der er også tatt inn en beskrivelse av de overordnete hensynene som er lagt til grunn ved etableringen av NRV IKS, nemlig en avveining mellom hensynet til hver enkelt kommunes selvråderett og hensynet til en effektiv drift og forvaltning av selskapet. 6 Bruk av felles ressurser i NRV IKS og NRR IKS (tidligere RA-2) Det meste av de ressursene som dagens to selskaper bruker felles, ligger i dag i RA-2 AS Dette gjelder bl.a. arealer og bygninger i Strandveien 22 og arealer og bygninger på Berger ansatte i fellesfunksjonene (anlegg/vedlikehold, elektro, IKT, pers/adm) biler, maskiner og utstyr i de samme fellesavdelingene I dag fordeles kostnadene for disse fellesressursene med 40 % på NRV og 60 % på RA-2. Denne fordelingen er basert på en registrering av hvor (for hvilket selskap) hver enkelt ansatt i disse avdelingene bruker sin arbeidstid. Registreringen har gitt omtrent samme fordelingsnøkkel de siste par årene. Kostnadene for maskiner og utstyr som brukes felles fordeles i hovedsak ihht fordelingen av arbeidstiden til de som kjører maskinene. For å sikre at ingen av selskapene subsidierer det andre selskapet i framtiden, bør bruken av felles ressurser organiseres og praktiseres slik: Alle fellesfunksjoner og eiendeler som brukes felles (ansatte, maskiner og eiendommer) legges inn i det nye NRR IKS (Nedre Romerike Renseanlegg, tidligere RA-2) Regnskapsmessig skal alt dette skilles ut i eget / egne avdelingsregnskap(er) Ansatte i fellesavdelingene skal loggføre bruken av sin arbeidstid - fordelt på de to selskapene Bruken av biler, maskiner og utstyr skal loggføres (kjørte timer) fordelt på de to selskapene

8 Regnskapene for fellesfunksjonene (inkl materiell/utstyr) skal gå i null hvert år, gjennom at NRR IKS og NRV IKS faktureres for sin andel av bruken av fellesressursene ihht faktisk registrert bruk. For NRR IKS innebærer dette en internfakturering, mens det for NRV IKS innebærer en reell fakturering fra NRR IKS. Fordi alle ansatte registrer sin tidsbruk allerede i dag, og fordi det er installert timetellere på alt tungt materiell, vil dette ikke innebære store nye registreringskostnader. Dersom denne registeringen og faktureringen gjøres f eks kvartalsvis, med årsavregning i siste kvartal, vil det gi god styringsinformasjon til begge selskapene. Fordi et slikt opplegg også får fram den faktiske brukstiden på materiellet, sett i forhold til samlet disponibel brukstid, vil en også få fram hvor effektivt materiellet utnyttes. Dermed får en også fram kostnadene ved å ha materiell i beredskap (men ikke i bruk) i eget eie. Det vil gi selskapene et grunnlag for en løpende vurdering av hvilket materiell de bør disponere(eie) selv, og hva de eventuelt bør leie inn fra eksterne når de trenger det, basert på avtaler som bl a må omfatte nødvendig leveringsplikt dersom det er nødvendig for å sikre beredskapen i selskapene. 7 Overtakelse av ansatte fra ASet Når virksomheten overdras fra ASet til IKSet vil det være en ren virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens betydning av dette. AMLs bestemmelser om dette (jfr 16), og konsekvensene av dem for overgangen fra AS til IKS, kan oppsummeres slik: Ansettelsesforholdet og de rettighetene og pliktene som arbeidstakeren har i ASet overføres i all hovedsak til IKSene Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver (reservasjonsrett), og må i så fall melde dette skriftlig innen en frist som ikke kan være kortere enn 14 dager. Arbeidstaker som har vært ansatt minst 12 måneder i løpet av de siste 2 år før overdragelsen, og som gjør reservasjonsrett gjeldende, har fortrinnsrett til ny ansettelse i passende stilling hos tidligere arbeidsgiver i ett år etter overdragelsen så sant han/hun er kvalifisert for stillingen Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte, og de skal så tidlig som mulig også informere alle berørte arbeidstakere. Informasjonen skal omfatte bl a de rettslige, økonomske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne, eventuelle endringer i tariffavtaleforhold og eventuelle planlagte tiltak overfor arbeidstakerne Fordi virksomheten i ASet skal begrenses til opprydning etter at IKSet har overtatt driften, vil bestemmelsen om reservasjonsrett i dette tilfellet ha liten praktisk betydning. Det betyr at alle som er ansatt i ASet på overdragelsestidspunktet, og som har sine oppgaver innenfor den virksomheten som skal overføres, i praksis vil følge med over til IKSet. 8 Interne bestemmelser om kommunens eierstyring Noen bestemmelser om styringen av selskapet vil være interne bestemmelser i hver enkelt av eierkommunene. Dette gjelder bl a følgende punkter i kommunestyrets vedtak i sak ( ) om hva saken nå skal inneholde: Forslag til faste rutiner i kommunen for politisk behandling av viktige selskapsdokumenter forut for representantskapsmøtene Forslag til habilitetsregler for folkevalgtes verv i selskaper mv Forslag om etablering av en egen kommunal eierskapsmelding for kommunens deltakelse i interkommunale selskaper 8.1 Habilitetsregler a) Habilitet i kommunens egne organer

9 Habilitetsreglene i forvaltningsloven skal ihht KRD forstås slik at styremedlemmer i selskaper der kommunen er eier ikke er inhabile når saker fra eller om selskapet behandles i kommunens politiske organer. Dersom kommunen skal innføre strengere habilitetsregler enn dette er det to alternativer: 1. Kommunene kan bestemme at medlemmer av kommunestyret (eller formannskapet) ikke kan sitte i selskapsstyrer, slik bl a Oslo kommune har bestemt 2. Kommunene kan bestemme at medlemmer i selskapsstyrer skal fratre ved behandlingen av saker fra og om selskapet ( mer-inhabilitet i forhold til forvaltningsloven) Rådmannen legger til grunn at det nå er behov for å markere ekstra ryddighet og troverdighet i forhold til slike selskaper, og derfor er ønskelig å innføre strengere habilitetsregler enn forvaltningslovens når det gjelder saker fra og om selskaper der kommunen har eierinteresser. Rådmannen foreslår dette gjort som alternativ 2 ovenfor, b) Habilitet i selskapets styre Fordi forvaltningsloven gjelder for selskapets virksomhet vil også forvaltningslovens bestemmelser om at særskilte forhold fører til inhabilitet gjelde. Slike særskilte forhold kan f eks inntre dersom et kommunestyremedlem sitter i styret og styret skal behandle en sak der eierkommunene kan ha motstridende interesser. 8.2 Rutiner for politisk behandling av saker fra selskapet Sørum kommune har gjennom vedtakelsen av Eiermelding for Sørum kommune utarbeidet rutiner for dette. 8.3 Kommunal eierskapsmelding Sørum kommune har egen eiermelding. 9 Videre arbeid etter vedtak om selskapsavtaler og eieravtaler 9.1 Fram til IKSet overtar virksomheten pr Etter at selskapsavtaler og eieravtaler er vedtatt i alle eierkommunenes kommunestyrer, må det legges til rette for at IKSet kan overta virksomheten fra ASet fra Viktige trinn i dette er: Kommunestyrene skal oppnevne representanter til representantskapet Representantskapet skal oppnevne styrevalgkomite, som skal foreslå styremedlemmer Representantskapet skal oppnevne styre Styret skal ansette daglig leder Det skal legges til rette for overføring av ansatte fra ASet til IKSet Representantskapet skal vedta overtakelse av eiendeler fra ASet og nødvendige låneopptak for dette og låneopptaket skal godkjennes av departementet (i praksis fylkesmannen) Generalforsamlingen i ASet skal vedta salg av eiendeler og overføring av driften til IKSet, samt endre vedtektene slik at de er tilpasset at selskapet fra kun har ansvar for opprydningsvirksomheten (se 9.2 nedenfor) Kommunestyrene skal godkjenne endringene i ASets vedtekter Rådmannen foreslår at kommunestyret ved behandlingen av den foreliggende saken også oppnevner representanter til representantskapet i NRV IKS. For å sikre at representantskapet innkalles og arbeidet med å legge til rette for overtakelse av virksomheten kan komme i gang i god tid, er rådmennene enige om at ansvaret for å sikre dette, og for i nødvendig grad være sekretariat fram til IKSet er dekket med dette på annen måte, fordeles slik at rådmannen i Rælingen tar ansvar for NRV IKS og rådmannen i Skedsmo tar ansvar for NRR IKS (renseanleggs-selskapet). Det vil være hensiktsmessig om eierkommunene fra og med kommende valgperiode er representert på generalforsamlingen i NRV AS (som opprydningsselskap) med to representanter hver, med

10 stemmetyngde lik eierforholdet på samme måte som for NRV IKS. Rådmannen foreslår at kommunestyret gjør vedtak om dette nå, slik at det kan iverksettes gjennom de vedtektsendringene som skal vedtas på den ekstraordinære general-forsamlingen i høst. 9.2 Etter at IKSet har overtatt virksomheten Etter at driften av vannverket er overtatt av NRV IKS er det forutsatt at NRV AS skal ha ansvar for å sluttføre opprydningsarbeidet i selskapet dvs salg av eiendommer og virksomhet som ikke er nødvendig for kjernevirksomheten, erstatningssøksmål og andre forhold fram til det kan gjøres opp endelig status og gjenværende verdier kan overføres til eierkommunene. Rådmannen forutsetter at denne opprydningen også innbefatter en gjennomgang av betalingen fra NRV til RA-2 for bruk av felles ressurser opp gjennom årene. I kommunestyrets vedtak i sak 12/07 står det om dette: NRV AS opprettholdes inntil den gjenværende virksomheten i selskapet er avviklet Rådmennene utreder spørsmål om fordeling av overskudd / underskudd knyttet til annen virksomhet enn vannforsyning i NRV AS mellom eierkommunene. Et forslag til fordeling mellom eierkommunene legges frem for kommunestyret snarest mulig etter at oversikt over gjenværende overskudd / underskudd foreligger. I rådmannens saksframlegg i sak 12/07 sto det om dette: De nåværende styrene i NRV AS og RA-2 AS har opplevd det som viktig at styrene har hatt medlemsfelleskap i opprydningsperioden. Det vil også være nyttig med en viss kontinuitet i styresammensetningen fram til opprydningen er ferdig. Dette bør legges til grunn ved generalforsamlingenes oppnevning av styrer i Daglig leder i NRV IKS og RA-2 IKS bør ha alt sitt fokus på daglig drift og framtidige utfordringer. Etter at de nye IKSene er opprettet og er kommet i virksomhet bør derfor daglig leder i de gamle ASene som opprydnings- og avviklingsselskap være en annen enn daglig leder i de nye IKSene. Denne ledelsesoppgaven vil være begrenset, og ikke en fulltidsstilling. Det vil være styrene i de to ASene som har ansvar for å ansette daglig leder for disse. I vedlegg til sak 12/07 sto det om dette: Når det gjelder eventuelle nettoverdier i selskapene etter opprydningene, gir selvkost-prinsippet og selskapenes vedtekter følgende føringer for tilbakebetaling til eier-kommunene: Nettoverdier som skyldes selvkostvirksomheten må tilbakeføres til eierkommunene i samme forhold som de er opparbeidet, dvs etter bruken. Slike tilbakeførte midler kan bare brukes til å fylle opp et selvkostfond for å utjevne svingninger i gebyrene. Nettoverdier som skyldes annen virksomhet kan tilbakeføres til eierkommunene etter den nøkkelen som eierkommunene blir enige om, men som i utgangspunktet må baseres på vedtektenes bestemmelser om oppløsning av selskapet, dvs ihht aksjefordelingen. Slike tilbakeførte midler kan brukes fritt av eierkommunene 9.3 Etter at gjenværende verdier er overført fra ASet til eierkommunene Etter at gjenværende verdier er overdratt til eierkommunene må ASets vedtekter endres tilpasset at selskapet fra det tidspunkt skal være et rent hjemmels-selskap som kun har som formål å besitte hjemmel til eiendommer som disponeres av NRV IKS. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei. Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei. Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei.

11 Utskrift av saken til: Eierkommunene i NRV AS Østre Romerike revisjonsdistrikt Sørum kommunalteknikk KF v/daglig leder Saksbehandler Sørumsand, den Rådmann Rannveig Egerdal Eidet

FORSLAG TIL ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN. Revidert selskapsavtale

FORSLAG TIL ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN. Revidert selskapsavtale Sak 16/02/06 Vedlegg 2 FORSLAG TIL ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Revidert selskapsavtale Nedre Romerike Vannverk IKS - Selskapsavtale Vedtatt i eierkommunenes kommunestyrer sommeren 2007 og endret i representantskap

Detaljer

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS mandag 20 desember 2010 kl.17.00 Innkalling og saksdokumenter Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte Med dette oversendes

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

SELSKAPSAVTALE VEDTATT

SELSKAPSAVTALE VEDTATT SELSKAPSAVTALE VEDTATT 22.06.2011 INNHOLD 1. OM SELSKAPET... 3 1.1. Selskapets navn og deltakelse... 3 1.2. Rettslig status... 3 1.3. Hovedkontor... 3 2. SELSKAPETS FORMÅL... 3 3. DELTAKERNES EIERANDEL

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF)

SELSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) SELSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) 1 Om selskapet 1.1 Selskapets navn og deltakelse Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt selskap med hjemmel i Lov om interkommunale

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/07 Sak 11/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/07 Sakstittel: FREMTIDIG ORGANISERING AV NRV Arkivsaknr: 07/344 Saksbehandler: RKO/RKO/PAAMO Per Erland Aamodt K-kode: 026 Saksnummer

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Selskapsavtale Vedtatt gjeldende fra (siste vedtak fra eierkommunene)

Selskapsavtale Vedtatt gjeldende fra (siste vedtak fra eierkommunene) Selskapsavtale Vedtatt 28.04.2016 gjeldende fra 26.09.2016 (siste vedtak fra eierkommunene) Romerike Avfallsforedling IKS Postadresse: Postboks 98, NO-2021 Skedsmokorset Besøksadresse: Bølerveien 93, Skedsmokorset

Detaljer

Midtre Romerike avløpsselskap - MIRA IKS Selskapsavtale

Midtre Romerike avløpsselskap - MIRA IKS Selskapsavtale Midtre Romerike avløpsselskap - MIRA IKS Selskapsavtale Vedtatt i eierkommunenes kommunestyrer Opprinnelig versjon v0 Eierkommune: Dato: Saksnr. i kommunestyret: Fet kommune 15.10.12 Sak 88/12 Sørum kommune

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

Saksfremlegg. 2a. Som ny styrerepresentant velges:. 2b. Som ny vararepresentant velges:.

Saksfremlegg. 2a. Som ny styrerepresentant velges:. 2b. Som ny vararepresentant velges:. Saksfremlegg Arkivsak: 09/1403 Sakstittel: ENDRING AV STYRESAMMENSETNING K-kode: 033 Saksbehandler: Erland Aamodt Innstilling: 1. Det gjøres endringer i Sørum kommunalteknikk KFs vedtekter slik at ny 7

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

Saksfremlegg NY SELSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF)

Saksfremlegg NY SELSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) Arkivsak: 11/1948-3 Sakstittel: K-kode: 026 Saksbehandler: Kjersti Nordli Saksfremlegg NY SELSKAPSAVTALE FOR ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte selskapsavtale

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Eierstyring i interkommunale selskaper

Eierstyring i interkommunale selskaper Eierstyring i interkommunale selskaper Administrasjonsseminar 25. september 2015 Boye Bjerkholt Varaordfører i Skedsmo 27.09.2015 Skedsmo kommunes deltakelse i interkommunale samarbeidsordninger 1 Skedsmo

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av

Detaljer

For selskapets virksomhet gjelder lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrifter.

For selskapets virksomhet gjelder lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrifter. NY SELSKAPSAVTALE FRA 1. JANUAR 2014 1 OM SELSKAPET 1.1 Selskapets navn og deltakere Kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo (eierkommunene) har i medhold av lov av 29. januar 1999 nr. 6 (lov om interkommunale

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

Vedlegg 4 Selskapsavtale

Vedlegg 4 Selskapsavtale Vedlegg 4 Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR FOSEN RENOVSJON 1 SELSKAPET Fosen Renovasjo n IKS er et interkommunalt selskap i henho ld t il lo v om interkommunale selskaper (IKS- lo ven) av 29.01.1999 nr.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 28.02.2012 Tidspunkt: 18.30 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 15/12 12/141 Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Vannforsyningsvirksomheten i NRV videreføres i et interkommunalt selskap (IKS).

Saksfremlegg. 1. Vannforsyningsvirksomheten i NRV videreføres i et interkommunalt selskap (IKS). Saksfremlegg Arkivsak: 07/344 Sakstittel: FREMTIDIG ORGANISERING AV NRV K-kode: 026 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Vannforsyningsvirksomheten i NRV videreføres i et interkommunalt selskap

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.02.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Saksfremlegg. Sørum kommune avgir høringsuttalelse i tråd med nedenstående vurderinger.

Saksfremlegg. Sørum kommune avgir høringsuttalelse i tråd med nedenstående vurderinger. Arkivsak: 07/4454 Sakstittel: Saksfremlegg FORSLAG TIL LOV- OG FORSKRIFTSENDRINGER OM ØKT ÅPENHET OG ROLLEKLARHET I KOMMUNER M.V - HØRING K-kode: 024 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: Sørum

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS [Skriv inn tekst] Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale Vedlegg 2, sak 11/14 Representantskapsmøte 24.oktober Innstilling styret 03.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon...

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

V E D T E K T E R. 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON

V E D T E K T E R. 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON : V E D T E K T E R 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON 2 SELSKAPSFORM/RETTSLIG STATUS Selskapet er et interkommunalt / fylkeskommunalt samarbeid og opprettet med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/09 Sakstittel: REVIDERT REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4275 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 033

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

Fra krise til eierstyring

Fra krise til eierstyring Fra krise til eierstyring Praktiske eierstyringsgrep overfor de interkommunale vann- og avløpsselskapene på Nedre Romerike Dag Jørgensen, daglig leder NRV AS Side 2 Side 3 Side 4 Og sånn blir det fort

Detaljer

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi Saksframlegg Arkivnr. M52 Saksnr. 2013/2509-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 35/14 26.05.2014 Kommunestyret 48/14 23.06.2014 Saksbehandler: Knut Dukane Endring av selskapsavtalen Envina IKS,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Detaljer

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret 11/9-11-1 Kapittel 1: Selskapets firma SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS Endret 16.12.2011 1.1 Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS I medhold av lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. Denne selskapsavtale erstatter selskapsavtale av 26. mai 2003. 1 Selskapet Selskapets

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR MORTENSTUA SKOLE IKS

SELSKAPSAVTALE FOR MORTENSTUA SKOLE IKS - Et trygt sted å være - Gir motivasjon til å lære SELSKAPSAVTALE FOR MORTENSTUA SKOLE IKS Versjon 0.2 18.04.2013 Mortenstua skole er et grunnskoletilbud for elever med store og sammensatte lærevansker.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS Saksnr: 201207175-29 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Grieghallen IKS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi Saksframlegg Arkivnr. M52 Saksnr. 2013/2509-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi Dokumenter i saken: 1 I

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1 SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), med kontor i Kristiansund,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE 01.01.2012 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08 Sak 11/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1486 Saksbehandler: K-kode: G22 &13 HØRING - FORSØKSORDNING I TO FYLKER SOM GIR PSYKOLOGER ADGANG

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt

Saksfremlegg. Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Saksfremlegg Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: Forslag til Sørum kommunes retningslinjer for registrering

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS. Vedlegg 1. SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS. INTERKOMMUNALT SELSKAP FOR GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNE. ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Grensesnitt forvaltning/drift og arbeids-/ansvarsdeling.

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/08686-005 Dato: 22.08 2003 BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - UTVIDET EIERSKAP INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for plan- og

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 7 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 25.11.2008 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 28/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: SØRUM

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer