Landsstyret Sakspapir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyret Sakspapir"

Transkript

1 Landsstyret Sakspapir Møtedato Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt Saksnummer LS /15 Gjelder Spesifisert budsjett Vedlegg til saken: 1. Spesifisert budsjett Rammebudsjett 2015, vedtatt av LM SPESIFISERT BUDSJETT 2015 FORMÅL Å vedta spesifisert budsjett for Norsk studentorganisasjon for SAKSPRESENTASJON Landsmøte (LM) vedtok følgende endring til NSOs vedtekter på LM4: 15.2 Budsjett Landsmøtet vedtar rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon for kommende kalenderår. Landsstyret vedtar spesifisert budsjett på siste møte før rammebudsjettet trer i kraft. Landsstyret innstiller på rammebudsjett til landsmøtet. VURDERING Tidligere vedtok landsstyret (LS) budsjett for kommende år på LS2, men det hadde kun status som midlertidig frem til landsmøtet vedtok budsjettet i mars/april. Dette har vært pekt på som uheldig da påvirkningsmuligheten til LM blir sterkt begrenset, langsiktigheten forsvinner, og vi kunne oppleve stadige endringer i budsjettet igjennom året, både på LM, men og i revideringen på høsten i LS. Med denne endringen som nå er gjort vil vi komme i forkant med budsjetteringen i stedet for i etterkant, samt at LM vedtar større linjer, mens LS vedtar de interne prioriteringene innenfor rammen LM setter. LM4 har vedtatt et rammebudsjett med resultat på 1 million i underskudd. Dette resultatet er ikke bærekraftig over flere år, men et ledd i prosessen med å bygge ned egenkapitalen til nivået skissert av landsstyret (som tilsier 50 % av årlig driftsbudsjett). Landsstyret og landsmøtet må ta hensyn til at om ikke lenge må aktivitet/utgifter nedskaleres, eller inntektskildene oppskaleres, for å beholde en sunn balanse i organisasjonens økonomi. På flere av postene er budsjettet allerede vedtatt av LM gjennom rammebudsjettet. For eksempel driftsstøtte, statstilskudd, landsmøte og frifond. Mange av postene er også foreslått tilsvarende som budsjett for De største endringene er foreslått på konferanser. Det foreslås å utvide høstkonferansen til å bli et større arrangement, fjerne vinterkonferansen, kutte på kostnadene til regionmøter og øke aktiviteten på temamøter/seminarer. Vurderingene for dette kan dere lese i sak LS /15 NSOs kursportefølje. LS /15 Spesifisert budsjett sider

2 Øvrige kommentarer til budsjettpostene følger etter budsjettet i vedlegg 1. INNSTILLING Spesifisert budsjett for NSO 2015 vedtas. LS /15 Spesifisert budsjett 2015 side 2

3 LS /15 Spesifisert budsjett 2015 vedlegg 1 1 VEDLEGG 1: SPESIFISERT BUDSJETT 2015 Budsjett 2015 Forslag budsjett 2015 Revidert budsjett 2014, vedtatt på LS1 Budsjett 2014, vedtatt på LM Regnskap totalt per 30. sept. Inntekter 1 Driftsstøtte Statstilskudd Andre inntekter Sum inntekter Utgifter 4 Informasjonskostnader Trykksaker Effekter Webside/intranett Analyser/utredninger Øvrig informasjonsmateriell Personalkostnader Lønnskostnader Pensjonsordning Avtalefestede personalkostnader Personalforsikringer Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Kontordrift Kontor- og datautstyr Kontorrekvisita og diverse kontor Kopi-og papirkostnader Litteratur og tidsskrifter Telefoni og porto etc Husleie/flyttekostnader Kontorforsikring Kontingenter/tilskudd Revisjon Reiser inn- og utland Reiser innland Reiser utland ICWG Interne seminar Organisasjonskurs UHR sider

4 Budsjett 2015 Forslag budsjett 2015 Revidert budsjett 2014, vedtatt på LS1 Budsjett 2014, vedtatt på LM Regnskap totalt per 30. sept. 8 Landsstyremøter/sentralstyremøter Landsmøte Komiteer Politiske komiteer Faglige komiteer KK, VK, VTK og PPK Konferanser Avspark Høstkonferansen Ledersamlinger Vårkonferansen Temamøter/seminarer Regionmøter Frifond Diverse kostnader Ekstraordinære driftskostnader Sum utgifter Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter bank Annen finanskostnad Resultat før fond Fond Fond for utredninger Fond for kampanjer og aksjoner Fond for seminarer og konferanser Fond for internasjonale erfaringsmidler Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid Fond for alumni og historieprosjekt Fond for arrangering av BM i ESU - 3 Resultat Vedlegg 1 til sak LS /15: Spesifisert budsjett 2015 side 2

5 KOMMENTARER TIL POSTENE PÅ SPESIFISERT BUDSJETT 2015 Inntekter: 1. Driftsstøtte LM har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr , og som er en liten økning fra Statstilskudd LM har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr Dette er kr mer enn vi fikk 2014, men normalt får vi en liten økning i støtte fra år til år. 3. Andre inntekter NSO får i dag dekket inntil kr i året av sine utgifter knyttet til representasjon i UHR. Posten må sees i sammenheng med utgiftspost 7.6 UHR. I tillegg budsjetterer vi med kr i midler fra Frifond. Dette er en ordning hvor vi får midler fra LNU, og skal fordele disse videre til medlemslagene. Denne posten må sees i sammenheng med tilsvarende utgiftspost (12). Utgifter 4. Informasjonskostnader 4.1 Trykksaker Dette er til eventuell revidering/nye produksjoner av brosjyrer el. (eks. studentboligundersøkelsen) fra NSO. 4.2 Profilering (effekter) På NSOs kurs og andre arrangement er det ofte gjester/innledere som får en gave i form av effekter som vi har til dette formål. I tillegg er det utstyr som AU bruker i sitt arbeid som også blir brukt til å profilere NSO ved å ha vår logo på dette. 4.3 Webside/intranett Dette er lisens på Intranettet Yammer for 1 år, koster ca I tillegg må det settes av penger til support og utvikling av sidene på student.no samt avgifter på div. domener NSO har. Foreslår å budsjettere med totalt kr på webside/intranett. 4.4 Analyser/utredninger Dette er en post som brukes til viktig utredning eller analysearbeid, og som underbygger NSOs kampsaker. Budsjetteres til kr Øvrig informasjonsmateriell Dette er en brukspott til materiell og utstyr som trengs igjennom året for å gjennomføre seminarer, konferanser eller politisk arbeid i en eller annen form. Foreslår å budsjettere med kr Personalkostnader 5.1 Her er det lagt inn lønn og sosiale kostnader til 6 AU-medlemmer i 12,5 måneder. For sekretariatet er det beregnet lønnskostnader for 9,3 stillinger. Det er lagt inn kr i overtid. Dette er i hovedsak lønnskostnader i forbindelse med arbeid under NSOs arrangementshelger, og landsmøte hvor hele sekretariatet jobber. I tillegg vil det sannsynligvis være behov for midler til en prosjektstilling. NSO har sendt inn søknad til ESU om å få arrangere Board Meeting våren 2016, Vedlegg 1 til sak LS /15: Spesifisert budsjett 2015 side 3

6 og det vil derfor være behov for å ansette en person til å jobbe med dette, og som allerede må starte arbeidet i Vi kan komme til å gå over rammene som LM har gitt på personalkostnader, ettersom landsstyret vedtok (på LS5) etter at rammebudsjettet var vedtatt, at AU skulle opp i lønn fra 1. juli I tillegg foregår det lønnsforhandliger for sekretariatet i disse dager og resultatet av dette er ennå ikke klart. 5.2 Pensjonsordning er økt pga. økte lønnskostnader. I tillegg kan denne posten gjøre at vi går over rammene på personalkostnader. Landsstyret vedtok også på LS5 at NSO skal bidra med pensjonssparing for AU. 5.3 Avtalefestede personalkostnader er midler til avtalefestede tiltak i sekretariatet (bl.a. kompetanseheving og studietur), samt månedskort/bredbånd/treningsutgifter for AU. 5.6 Andre personalkostnader er midler til: Overtidsmat for kontoret. Sosiale tiltak og andre arbeidsmiljøtiltak på kontoret Kontordrift: 6.1 Kontor- og datautstyr Administrative støttesystem som lisens- og vedlikeholdskostnader på elektronisk arkiv og saksbehandlingssystemet (kr ). I tillegg er det Enalyzer, som er et program vi bruker til påmelding, preferansevalg, kandidatskjema, spørreskjema (eks medlemsundersøkelsen, AUvalg, evalueringsskjema osv. (kr ). Også satt av kr til ev. endringer/ oppgradering av valgsystemet før LM. Frankeringsmaskin som koster ca. kr per år i leiekostnader. Innkjøp kontor- og datautstyr: I følge investeringsplanen skal det investeres i nytt utstyr for ca. kr Bl.a. skal det investeres i nye servere, 6 nye PCer, skjermer, mobiltelefoner til AU og 5 stk. nye kontorstoler. Det kan være at innkjøp av nye servere kan utsettes i 1-2 år. Dersom dette ikke blir gjort i år foreslår vi i stedet å bruke deler av disse midlene på å investere i en talerstol med NSOs logo, som kan brukes på våre konferanser, LM etc. Resterende kostnader går til reparasjoner og vedlikehold av utstyr, bl.a. for vedlikehold/support på regnskaps- og lønnssystem, driftsavtale på data/servere, TV-distributør/kringkastingsavgift etc. Det er også budsjettert med kr til å dekke lisenser/programvare for å kunne gjennomføre videokonferanser. 6.2 Kontorrekvisita og diverse kontor Her føres kontorrekvisita og diverse som kaffe, te, oppvaskmiddel etc. 6.3 Kopi- og papirkostnader Dette er leiekostnader på kopimaskin, samt kostnader på serviceavtale og kopipapir, stifter etc. 6.4 Media, litteratur og tidsskrifter Her ligger abonnement på diverse aviser/tidsskrifter, samt medieovervåking og abonnement hos NTB. Sistnevnte er et viktig verktøy for at NSO skal kunne ha tilgang til kalendere over hva som skjer framover, nyhetsoversikt over planlagte saker, journalister og deres arbeid. Dette abonnementet koster kr i året. Medieovervåkingen koster også ca. kr og abonnementer o.l. vil være rundt kr Totalt kr Vedlegg 1 til sak LS /15: Spesifisert budsjett 2015 side 4

7 Telefoni og porto etc. Her ligger telefonikostnader på kontoret, bredbånd og porto (spesielt LS og LM-utsendinger). Totalt settes posten til kr Husleie og felleskostnader Husleie i Holbergs gate vil i 2015 være på ca.kr , inkl. lagerleie. I tillegg til husleie må vi også betale en andel av eiendommens felleskostnader, som fordeles etter eiendommens/byggets fordelingsnøkkel. Dette er for bl.a. energi, renhold, renovasjon, offentlige avgifter, vaktmester, vakthold, drift og vedlikehold. I tillegg til dette må vi også beregne kostnader på strøm og renhold i egne lokaler. 6.7 Kontorforsikring Dette er kun forsikring på kontorlokaler og kontorutstyr. Personalforsikringer blir ført på post 5.4 under personalkostnader. 6.8 Kontingenter/tilskudd NSOs medlemskontingent til ESU er på euro per år. Budsjetteres til i norske kroner. Medlemskontingent til LNU er kr per år. NSO er medlem av Virke (tidligere Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon), og beregnes ut fra totale lønnskostnader per år. Budsjetteres til kr Annet budsjetteres til kr Revisjon Foreslår å budsjettere med kr Organisasjonskostnader: 7.1 og 7.2 Reiser innland/utland Her føres reise- og oppholdskostnader til diverse møter, konferanser etc. for AU, sekretariatet eller andre som reiser på vegne av NSO. Det er tatt høyde for at flere fra NSOs komiteer og medlemslag skal kunne representere NSO på seminarer og andre representasjonsoppgaver. NSO har sendt inn søknad om å få arrangere BM70 våren Det kan derfor på utenlandsreiser være behov for å sende ekstra deltakere til BM-møtene på vår/høst 2015 for å få opplæring til å arrangere BM. Dette vil bety mindre deltakelse på andre konferanser internasjonalt i Det kan også vurderes om disse ekstra kostnadene skal tas fra fond for arrangering av BM i ESU. 7.3 ICWG Midlene skal gå til arbeid for å fremme globalt studentsamarbeid. ICWG er et spleiselag fra de deltagende landene, hvor det er en solidaritet i dekningen av arrangementskostnader. Slik at denne posten skal dekke reiser fra Norge til ICWG-arbeid, reiser for regionale partnere som ikke har økonomi til det selv, oversettelser av dokumenter eller møter, leie av møterom og annet som konferansen trenger. Bl.a. kan det være vi må bruke egne midler i forbindelse med at vi søker om BM70 og prosjektet den globale studentstemmen. Vi kommer til å søke midler eksternt til dette, men kan være at vi må dekke noe selv. 7.4 Interne seminar Her føres interne seminarer på kontoret for planlegging og koordinering (planseminarer), overlapping/ mediatreningskurs for nytt AU i juni/juli samt studietur for AU. I tillegg er det lagt inn Vedlegg 1 til sak LS /15: Spesifisert budsjett 2015 side 5

8 midler til samlinger for intern kursing/møter innenfor spesielle tema som er ønskelige for konsulentene og arbeidsutvalget. Totalt budsjettforslag kr Organisasjonskurs Dette er kostnader i forbindelse med kurs som avholdes for NSOs medlemslag, samt kursgruppesamlinger. 7.6 UHR NSO får dekket utgifter i forbindelse med verv i Universitets- og høgskolerådet (UHR) på inntil kr per år fra UHR (inntektføres i post 3). Summen vi får dekt avhenger av de årlige budsjettbehandlingene til UHR. Det varierer fra år til år på hvor store kostnader vi får her. Regnskapet i slutten av oktober i år viser at vi har passert kr Foreslår å budsjettere med kr Landsstyremøter/sentralstyremøter LM har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr På våren innebærer det to landsstyremøter à 3 dager, samt et landsstyremøte som avholdes dagen før landsmøtet. Fra høsten blir landsstyret erstattet med et sentralstyre. Hvor mange møter de skal ha er ikke bestemt, men regner med minimum 3 møter på høsten. 9 Landsmøte LM har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr Nå ble LM 2014 en del dyrere enn budsjettert og kr dyrere enn rammebudsjettet for Dersom antall deltakere på LM 2015 blir like høyt som i 2014 vil vi sannsynligvis også i 2015 gå en del over budsjett. LM 2015 vil bli arrangert på Lillestrøm i stedet for Tønsberg, så vi regner med å spare noe på reisekostnader, men oppholdskostnadene vil igjen bli noe høyere enn de var i Tønsberg. 10. Komiteer 10.1 Politiske komiteer NSO har tre politiske komiteer, og det settes av kr til disse Faglige komiteer NSO har ti faglige komiteer, og det er settes av kr til disse KK, VK, VTK og PPK (kun hvert 3. år). For kontrollkomiteen (KK) budsjetteres det med kr. KK har møteplikt på LS og LM og kostnadene for dette går under disse arrangementene, men dersom KK ønsker å delta på andre møter eller ha egne møter tas midlene fra denne posten. For valgkomiteen (VK) budsjetteres det med kr. VK møtes også i forbindelse med andre arrangement i organisasjonen, men har mer behov for å møtes utenom for arbeidet med å finne kandidater til ulike verv. For vedtektskomiteen (VTK) budsjetteres det med kr. VTK har et møte i forkant av landsmøtet, vi setter av kr til dette. For prinsipprogramkomitéen (PPK) budsjetteres det med kr Det skal vedtas et nytt prinsipprogram på LM i Det skal derfor velges en komité på LM 2015 som skal jobbe med forslag til nytt prinsipprogram. Vedlegg 1 til sak LS /15: Spesifisert budsjett 2015 side 6

9 Konferanser: Det er lagt opp til følgende konferanser: 11.1 Avspark Avsparkkonferansen vil bli avholdt høsten Budsjetterer med kr Høstkonferansen Høstkonferansen avholdes høsten Foreslår å øke denne til kr , da vi ønsker å åpne for flere deltakere på konferansen Ledersamlinger Vi foreslår å kutte Vinterkonferansen (ledersamling + ansatte) som tidligere har blitt avholdt i januar. Dette bl.a. fordi de ansatte i medlemslagene pleier å ha et eget seminar på våren og som de ønsker å gjøre til et fast årlig arrangement. Vi mener at vi heller kan bistå de mer på dette seminaret og også støtte de økonomisk gjennom fond for seminarer og konferanser som tidligere. Vi foreslår i stedet å budsjettere med kr på ledersamlinger. I 2014 var det budsjettert med to ledersamlinger, men i 2015 foreslår vi å øke dette til minimum fire samlinger Vårkonferansen (tidligere Trippelkonferansen/politisk seminar) Dette er en konferanse for de som jobber lokalt med et fagpolitisk område, som fag/forskning, velferd/likestilling og internasjonalt. Konferansen er ment for å skolere og diskutere de politiske sakene som det jobbes med lokalt i NSOs medlemslag. Budsjett kr Konferansen avholdes i februar Temamøter/seminarer Vi forslår å sette av midler til muligheten for å arrangere temamøter/seminarer. Det vurderes bl.a. å arrangere en studentmediakonferanse. I tillegg skal vi være medarrangør for EAN-konferansen (European Access Network) og at det kan komme noen ekstra kostnader i forbindelse med dette Regionmøter Regionmøtene gjennomføres i mars fordelt på fire regioner. RM i 2014 ble en del dyrere enn budsjettert, men vi mener å kunne spare inn noe her dersom alle regionmøtene blir gjennomført på en institusjon i stedet for på hotellet, som ble gjort på tre av regionmøtene i Budsjetteres til kr Frifond Knyttet opp mot post 3. Her har vi trukket fra 5 % i administrasjonskostnader fra inntektsposten Frifond (kr i post 3). Dette er den kompensasjonen sentralleddet kan få for å fordele midlene videre. 13. Diverse kostnader Budsjettert med kr Økt med kr til ev. stillingsannonse på prosjektstilling til BM Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter bank Organisasjonens finansinntekter utgjør renteinntekter ved våre bankinnskudd. Mesteparten av NSOs egenkapital står på en kapitalkonto, som er den kontoen i vår bank som gir best avkastning. Budsjettert med kr i renteinntekter. Ettersom egenkapitalen bygges ned vil også renteinntektene gå ned som følge av mindre penger på bok. Vedlegg 1 til sak LS /15: Spesifisert budsjett 2015 side 7

10 Annen finanskostnad Dette omfatter bankomkostninger og provisjonskostnader på bankgaranti for reisekontoen hos VIA Egencia (tidligere Via Travel). Budsjetteres til kr Resultat Resultatet viser et underskudd på kr Vedlegg 1 til sak LS /15: Spesifisert budsjett 2015 side 8

11 LS /15 Spesifisert budsjett 2015 vedlegg 2 1 VEDLEGG 2: RAMMEBUDSJETT 2015, VEDTATT AV LM Rammebudsjett 2015 Rammebudsjett 2015 Budsjett 2014 Inntekter 1 Driftsstøtte Statstilskudd Andre inntekter Sum inntekter Utgifter 4 Informasjonskostnader Personalkostnader Kontordrift Reiser inn- og utland Landsstyremøter/sentralstyremøter Landsmøte Komiteer Konferanser Frifond Diverse kostnader Ekstraordinære driftskostnader - - Sum utgifter Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Resultat før fond Fond 2 Resultat sider

12 Kommentarer til postene på rammebudsjett 2015 Det er endret litt på hovedpostene som det er vedtatt rammer for. Bl.a. har vi delt inn organisasjonskostnader (post 9 i forslag til budsjett for 2014) i fire nye poster: post 7 reiser inn- og utland, post 8 landsstyremøter og landsmøte, post 9 Komiteer og post 11 Frifond. 1. Driftsstøtte Her er det budsjettert med en liten økning på antall studenter vi får støtte for. Budsjettforslag kr Statstilskudd Denne foreslås økt med kr i 2014, og det forventes ikke store økningen i Budsjettet derfor med det samme, kr Andre inntekter Her er det budsjettert med inntekter fra UHR for utgifter NSO har knyttet til representasjon i UHR og fra LNU for frifondmidler. 4. Informasjonskostnader Her foreslås et mindre kutt fra Det er foreslått å bruke kr på utredninger i 2014 og vi mener dette kan kuttes en del i Dersom det skulle være behov for flere større utredninger også i 2015 mener vi at dette bør tas fra fond og ikke legges i driftsbudsjettet. Budsjettforslag kr Personalkostnader Her er det lagt inn midler til en prosjektstilling. Det er sannsynlig at NSO skal være arrangør for ESUs Board Meeting i 2016, og det vil derfor være behov for å ansette en person til å jobbe med dette, og som allerede må starte arbeidet i I tillegg er det beregnet en økning i lønnskostnadene som følge av lønnsoppgjør. 6. Kontordrift Denne er økt noe da investeringsplanen for 2015 er større enn i I tillegg er det beregnet økte husleiekostnader da utleier kan regulere leien hvert år med eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. 7. Reiser inn- og utland Her føres reise- og oppholdskostnader til diverse møter, konferanser etc. for AU, sekretariatet, kursgruppen (organisasjonskurs), de med verv i UHR eller andre som reiser på vegne av NSO. Her ligger også interne seminarer på kontoret for planlegging og koordinering (planseminarer), overlapping/ mediatreningskurs/ studietur for nytt AU samt midler til samlinger for intern kursing/ møter innenfor spesielle tema som er ønskelige for sekretariatet og arbeidsutvalget. 8. Landsstyremøter/sentralstyremøter Per år har det vært arrangert fire landsstyremøter à 3 dager, samt et landsstyremøte som avholdes dagen før landsmøtet. Fra høsten 2015 vil landsstyret bli erstattet med et sentralstyre. 9. Landsmøte Landsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Vedlegg 2 til sak LS /15: Rammebudsjett 2015, vedtatt av lm side 2

13 Komiteer Innunder denne posten er NSOs politiske og faglige komiteer samt KK, VK, VTK og PPK. Her er det lagt inn ekstra midler til prinsipprogramkomiteen (PPK) for møter i 2. halvår, da det skal vedtas et nytt prinsipprogram på LM i Konferanser Her var det foreslått å budsjettere med det samme som 2014, hvor det er satt av midler til 6 større arrangement samt noe til mindre temamøter/seminarer. LM 2014 økte dette med kr , til totalt kr på konferanser. 12. Frifond Det er budsjettert med det samme som i Diverse kostnader Økt med kr til ev. stillingsannonse på prosjektstilling til BM Finansinntekter og finanskostnader Denne posten omfatter renteinntekter i banken samt bankomkostninger og provisjonskostnader på bankgaranti for reisekonto hos VIA Egencia. Posten er kuttet noe da renteinntektene går ned som følge av mindre penger på bok. Resultat Vi får da et resultat som viser et underskudd på kr Vedlegg 2 til sak LS /15: Rammebudsjett 2015, vedtatt av lm side 3

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 02.04-15/16 Gjelder Spesifisert budsjett for NSO 2016 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Forslag spesifisert budsjett for

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 02.03-16/17 Gjelder Spesifisert budsjett for NSO 2017 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Forslag spesifisert budsjett

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.12.2017-09.12.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 02.03-17/18 Gjelder Spesifisert budsjett 2018 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Forslag spesifisert budsjett 2018.

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt Saksnummer LS5 02.11-14/15 Gjelder Økonomirapport 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.06.2016-04.06.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 02.05-15/16 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport 1. kvartal 2016 3 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 02.03-15/16 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport januar-september 2015 3 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER. LM5 02.01-15 Regnskap NSO 2014 1 LM5 02.02-15 Rammebudsjett for 2016 30

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER. LM5 02.01-15 Regnskap NSO 2014 1 LM5 02.02-15 Rammebudsjett for 2016 30 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Sak Side LM5 02.01-15 Regnskap NSO 2014 1 LM5 02.02-15 Rammebudsjett for 2016 30 Landsmøtet Sakspapir Møtedato 17.04.15-19.04.15 Ansvarlig Kontrollkomiteen og arbeidsutvalget

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 02.02-16/17 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport for 3. kvartal 2016 3 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 19.05.2017-20.05.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 02.05-16/17 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport for 2017 3 ØKONOMIRAPPORT 4

Detaljer

Godkjenne Norsk studentorganisasjons regnskap for 2014, samt foreta resultat- /fondsdisponeringer.

Godkjenne Norsk studentorganisasjons regnskap for 2014, samt foreta resultat- /fondsdisponeringer. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 17.04.15-19.04.15 Ansvarlig Kontrollkomiteen og arbeidsutvalget Saksnummer LM5 02.01-15 Gjelder Regnskap NSO 2014 1 2 3 4 Vedlegg i saken: 1. Regnskap NSO 2014 med årsberetning

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 02.01-16/17 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport for 1. halvår 2016 3 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 02.01-17/18 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport for 1. halvår 2017 3 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.06.2016-04.06.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 05.06-15/16 Gjelder Revidering av retningslinjer for fond i NSO 1 2 3 4 5 Vedlegg til saken: 1. Dagens retningslinjer

Detaljer

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER. LM Regnskap NSO LM Rammebudsjett for #LMNSO

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER. LM Regnskap NSO LM Rammebudsjett for #LMNSO 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Sak Side LM6 02.01-16 Regnskap NSO 2015 1 LM6 02.02-16 Rammebudsjett for 2017 26 #LMNSO NSOs landsmøte 2016 Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Kontrollkomiteen

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Sak Side LM7 02.01-17 Regnskap for NSO 2016 1 LM7 02.02-17 Rammebudsjett for 2018 29 LM7 02.03-17 Fullmakt revidering av politiske dokumenter 35 Landsmøtet Sakspapir Møtedato

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre Landsmøtet Sakspapir Møtedato.0.0-6.0.0

Detaljer

Godkjenne Norsk studentorganisasjons (NSO) regnskap for 2016, samt foreta resultat- /fondsdisponeringer.

Godkjenne Norsk studentorganisasjons (NSO) regnskap for 2016, samt foreta resultat- /fondsdisponeringer. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Kontrollkomiteen og arbeidsutvalget Saksnummer LM7 02.01-17 Gjelder Regnskap for NSO 2016 1 2 3 4 Vedlegg i saken: 1. Regnskap NSO 2016 med

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

Budsjett 2015 og 2016

Budsjett 2015 og 2016 2015 og 2016 Press 19. ordinære landsmøte Oslo 17 19. april 2015 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2015 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest

Detaljer

Budsjett 2016 og 2017

Budsjett 2016 og 2017 2016 og Press 20. ordinære landsmøte Oslo 22. 24. april 2016 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2016 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2018

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2018 SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE 3 2017/2018 Saksnummer Tittel Side SST3 00 Konstituering 1 SST3 00.03-17/18 Konstituering 1 SST3 01 Rapporter og orienteringer 4 SST3 01.05-17/18 Rapporter 4 SST3 01.06-17/18

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Protokoll fra møte Møte 3-16/17 Dato 09.12.2016-10.12.2016 Protokollførere Bjørn-Anders Hind Arkiv Sak 16/181, journalpost 2016003579 Vedlegg til protokollen: 1. Spesifisert budsjett for NSO 2017 2. s

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

Budsjett 2009 instilling til Elevtinget

Budsjett 2009 instilling til Elevtinget Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen Fra Halvar Trøyel Nerbø, generalsekretær Dato 26. februar 2009 Saksnr. LS07-08/09-170 Budsjett 2009 instilling til Elevtinget Innledning Jamfør

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU10-17/18 Dato/tid 05.10.2017 13:30 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2017002859 Til stede: Mats Johansen Beldo, Anne

Detaljer

Budsjett 25 og 70 elever

Budsjett 25 og 70 elever Inntekter Budsjett 25 og 70 elever Note Høst oppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygd skole Statstilskudd 1 1 736 175 3 680 585 7 554 290 Skolepenger 2 37 500 79 500 210 000 Andre inntekter 3 22 000 44 000

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2007: Inntekter 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% 10 Sentral drift 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% Kontingent (30) 34 800 000 37 000

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet gjennomgår og eventuelt godkjenner regnskap for NKS 2015. Bakgrunn: Resultatregnskapet

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2015 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Kontingent 1 83 165 91 000 83 425 Partistøtte

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017 SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE 5 206/207 Saksnummer Tittel Side SST5 00 Konstituering SST5 00.05-6/7 Konstituering SST5 0 Rapporter og orienteringer 4 SST5 0.0-6/7 Rapporter 4 SST5 0.-6/7 Protokollsaker

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015 Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015 Budsjett 2016 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2016 - vedtatt i styret 23.10.2015 Regnskap Budsjett Post Tekst 2014 2015 2015 revidert 2016

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Til: Landsmøte Fra: Landsstyret Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Forslag til budsjettet er understreket. Dette notatet forklarer innholdet i budsjettpostene og går gjennom de viktigste prioriteringer

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Sak 5 Budsjett og kontingent

Sak 5 Budsjett og kontingent Sak 5 Budsjett og kontingent Forslag til budsjett 2009 Innstilling frå rådet I tabellen på neste side følgjer rådet sitt forslag til budsjett for 2009. Budsjettforslaget er basert på ein rekneskapsprognose

Detaljer

Ta rapporten til komité for økonomigjennomgang (KØG) til orientering, samt diskutere resultatet av gjennomgangen.

Ta rapporten til komité for økonomigjennomgang (KØG) til orientering, samt diskutere resultatet av gjennomgangen. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.201726.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 01.0417 Gjelder Rapport om NSOs kostnadsnivå 1 2 Vedlegg i saken: 1. Rapport KØG Komite for økonomigjennomgang

Detaljer

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 Note Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Annonseinntekter nett 1 2 372 904 2 835 000-462 096-16 % Abonnement 1 3 897 504 3 931 200-33 696-1 % Diverse inntekter

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 4. september 2007 Saksnummer: 06-316 Arbeidsutvalgets behandling og innstilling Arbeidsutvalget har vedtatt å oversende det framlagte

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 23.03.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST5 06.17-16/17 Gjelder Saker til NSOs landsmøte 2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Innstillinger i saker til NSOs landsmøte

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Inntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt DRIFTSINNTEKTER Kostnader Varekostnad Lønnskostnader Avskrivn. Vareige driftsmidl Annen driftskostnad

Inntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt DRIFTSINNTEKTER Kostnader Varekostnad Lønnskostnader Avskrivn. Vareige driftsmidl Annen driftskostnad Konto Kontonavn Totalt Sentralt Barneleir Step-Up Interchange Youthmeeting Seminarleir IPP Mosaic Utdanningskomité Organisasjonskomité Informasjonskomité Juniorkomité Januarmøte Landsmøte Overlappingsmøte

Detaljer

REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017

REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2016 3 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Kontingent 1 91 200 94 000 83 165 Partistøtte

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Budsjett og kontingent 2015 m/noter Styrets innstilling 25.11.2014 Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Forslag til kontingentsatser 2015 Hovedmedlem: kr. 370 ved fornying, kr.

Detaljer

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Om dokumentet Budsjett og kontingent vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet bør ses i sammenheng med arbeidsprogrammet. Dokumenter - Om forslaget

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

Budsjett. - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet

Budsjett. - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet Budsjett - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet Budsjett 2014 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2013 Regnskap Prognose Budsjett Post Tekst 2012 2013 2013 2013

Detaljer

AU-42/08 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2009

AU-42/08 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2009 AU-42/08 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2009 Saksbehandler Einar Gimse Syrstad Definisjoner AU Arbeidsutvalget SP HiST Bakgrunn Jf. 2-1-4 skal vedta budsjett for. I økonomi- og handlingsplan, legger føringene

Detaljer

Økonomiske retningslinjer for

Økonomiske retningslinjer for Økonomiske retningslinjer for 2017-2019. Formål. Formålet med de økonomiske retningslinjene for 2017-2019 er å sikre Norsk Journalistlags faglige og driftsmessige bærekraft, gode politiske og administrative

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 LANDSMØTEGUIDEN Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 INNHOLD Velkommen til landsmøtet... 2 1. Hvem deltar på landsmøtet... 2 2. Saksforberedelser til landsmøtet... 3 3. Hva skal behandles på møtet?...

Detaljer

Til Fra Landsmøtet Landsstyret Natur og Ungdoms Regnskap for 2015 Dette saksfremlegget vil ta for seg aktivitetsregnskapet til Natur og Ungdom for 2015. Jeg vil forsøke å si noe om helheten, og forklare

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -103 475-113 568 10 093 110-128 475 88 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet -15 000-15 500 500 103-30

Detaljer

Sak 8: Budsjett 2012-2013

Sak 8: Budsjett 2012-2013 Sak 8: Budsjett 2012-2013 Vedlegg: Landsstyrets forslag til budsjett for 2012 og 2013, fordelt på kontogruppenivå. Innledning Landsstyret fremmer med dette forslag til budsjett for forbundets drift i 2012

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sak 2013-44 Regnskapsrapport per 31. august 2013

Sak 2013-44 Regnskapsrapport per 31. august 2013 Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-09-19 Oslo AJ Sak 2013-44 Regnskapsrapport per 31. august 2013 Vedlagt følger oppstilling for driftsregnskap og balanse per 31. august. Grunnet periodisering av så

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

Vedtatt Elevtinget 2009 Budsjett 2009

Vedtatt Elevtinget 2009 Budsjett 2009 Budsjett 2009 1 Generelle inntekter ET09 191 Statsstøtte (2 024 450) Medlemskontingent (1 230 000) Kommersielle inntekter - Royalties inntekter (25 000) Andre inntekter (60 000) Sum (3 339 450) Sum generelle

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-16/17 Dato/tid 11.01.2017 09:15 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000048 Til stede: Marianne Knutsdotter Andenæs,

Detaljer

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter.

Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter. Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter. Beskrivelse av formålet med institusjonen. Formålet med Hald Internasjonale Senter er å utdanne mennesker for holdningsdannende

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer