Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent"

Transkript

1 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo Til stede: 57 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 58 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Matthias Melby. Møtet ble åpnet av Torleif Korneliussen Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Torleif Korneliussen foreslått. B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Matthias Melby foreslått, og som protokollvitne ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2014 A Behandling av årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2014 ble gjennomgått og foreslått godkjent. B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

2 2 Øvre Grorud Borettslag Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse A. Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-. B. Godtgjørelse til valgkomiteen ble foreslått satt til kr 5 000, Behandling av innkomne forslag og saker A Inngåelse av 3 års avtale med Canal Digital Saksframstilling: Borettslaget har siden 2008 hatt en avtale med Canal Digital om bredbånd og TV. Denne avtalen løper nå med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Styret har den oppfatning at beboerne gjennomgående er fornøyd med leveransen fra Canal Digital. Vi betaler i dag 240,14 kr/mnd/leilighet for bredbånd og TV. Canal Digital ønsker nå å bytte ut dekodere til TV og erstatte disse med en ny og bedre modell, og vi har i den forbindelse mottatt 3 tilbud knyttet til utskifting av dekodere: 1) T-We box Mini og internettabonnement på 5 mbps (som i dag) til en pris på 189,- kr/mnd/leilighet for bredbånd og TV. 2) T-We PVR (opptager) og internettabonnement på 5 mbps (som i dag) til en pris på 229,- kr/mnd/leilighet for bredbånd og TV. 3) T-We PVR (opptager) og internettabonnement på 25 mbps (som i dag) til en pris på 309,- kr/mnd/leilighet for bredbånd og TV. Betingelsen for tilbudet er at borettslaget inngår en 3 års-avtale med Canal Digital. I denne perioden vil det trolig bli større muligheter for den enkelte beboer til å selv velge innholdstjenester, men Canal Digital må i denne perioden være signaleverandør for TV og bredbånd. Borettslaget kan også velge å opprettholde den inngåtte avtale for hele perioden. Styret vil informere om eventuelle endringer i tilbudet til den enkelte beboer. Styrets innstilling: Det inngås en 3-års avtale med Canal Digital som inkluderer utskifting av dagens dekodere med T-We PVR (opptager) og med samme internettabonnement som i dag (5 mbps). Tjenesten vil koste 229,- kr/mnd/leilighet for bredbånd og TV. Det er en reduksjon i pris på ca. 11,- kr/mnd/leilighet. Begrunnelse: Styret oppfatning er at dette tilbudet dekker de fleste beboeres behov for TV og internett. Vedtak: Styrets innstilling, alternativ 2 godkjent

3 3 Øvre Grorud Borettslag B Forslag om oppgradering av sikringsskap Saksframstilling: Jeg har tenkt å anskaffe nytt, moderne sikringsskap, men kom på at det kunne være en felles anskaffelse for hele borettslaget. Derfor vil jeg foreslå at det tas opp på generalforsamlingen. Styrets innstilling: Det iverksettes ingen tiltak. Begrunnelse: Sikringsskap fra og med hovedsikring og ledninger med tilbehør faller inn under beboers vedlikeholdsansvar. Ut fra de tilbakemeldinger som styret og vaktmestertjenesten har mottatt, synes det ikke å være mange problemer knyttet til sikringsskapene. Heller ikke offentlige kontroller har avdekket behov for å iverksette tiltak nå. Tatt i betraktning at det er et betydelig vedlikeholdsbehov som har høyere prioritet, vil ikke styret anbefale at vi gjør noe med dette nå. Det er ikke noe i veien for at den enkelte beboer selv sørger for en oppgradering av sikringsskapet. Vedtak: Styrets innstilling godkjent C Forslag om kompensasjon på grunn av manglende varmtvann Saksframstilling: Viser til varsel om gjennomgang av alle leiligheter i Gangstuveien 4B og 4C angående blandebatteriene i blokkenes leiligheter datert den 12/ og til informasjonsskriv mottatt angående feil ved varmepumpene som produserer varmtvann og at disse ikke kan repareres. På grunn av at varmepumpene har gått i stykker og har vært ute av drift over lang tid (lenge før jul 2014 og fram til ubestemt tid), mangler beboer varmtvann til husholdningen sin. Det gjør det ikke mulig å dusje eller å vaske opp på en skikkelig måte. Jeg har i lang tid benyttet meg av offentlig bad for å få meg en varm dusj. Dette er en kostnad som jeg ønsker at borettslaget skal dekke. Grunnen er som nevnt ovenfor, og gjør at jeg ikke får meg en varm dusj. Og for mange som er avhengig av håndoppvask, gjør det tungtvint og et tidstyveri med å varme opp vann til oppvasken. Siden dette kan ta flere uker midt i den kaldeste årstiden før vi får nytt bereder-rom og naturlig tilgang til varmtvann, foreslår jeg at borettslaget dekker de ekstra kostnader ved manglende varmtvann i de respektive blokkene det gjelder. Hvordan folk løser manglende varmtvann er forskjellig, derfor foreslår jeg at man beregner og kommer fram til et minnelig beløp som kan sette inn på de respektive eierskontoer, eventuelt skrive ut en sjekk. Beløpet bør gjenspeiler ikke bare for de faktiske kostnader, som for eksempel billett til svømmehall, men også for ekstra arbeidet i form av tidstyveriet det føre med for ekstra arbeid med oppvask, og for tiden man må bruke på et offentlig bad. Tid som man kunne brukt annerledes og mere effektiv, og for tiden leilighetene er uten varmtvann. Jeg kan legge ved faktiske kostnader, men foretrekker at styret beregner fram til et minnelig beløp som alle leiligheter det gjelder kan godkjenne/ leve med. Styrets innstilling: Ingen tiltak iverksettes.

4 Begrunnelse: 4 Øvre Grorud Borettslag I et stort borettslag kan det oppstå en rekke situasjoner som medfører at beboere i perioder ikke opplever å få de tjenester eller den funksjonalitet de mener å ha rett til. Dette kan være alt fra dårlige TV-signaler, heis-stopp, lyder fra tekniske installasjoner, støy fra naboer, problemer med skadedyr eller perioder med ustabilitet i eller manglende forsyning av varmtvann. Opplevelsen av og oppmerksomheten knyttet til forskjellige typer feil/mangler er subjektiv, og styret og vaktmestertjenesten opplever vidt forskjellige tilbakemeldinger fra beboere om de samme forhold. Beboere er derfor oppfordret til å melde fra om feil/mangler til vaktmestertjenesten eller styret, slik at forholdene kan fanges opp på en god måte. Styret kartlegger, i samarbeid med vaktmestertjenesten og tjenesteleverandører, årsaksforhold og vurderer aktuelle tiltak for å redusere slike ulemper. Undersøkelser som inngår i dette kan være omfattende og tidkrevende, og vil i mange tilfelle kreve adkomst til leilighetene. Når årsaksforhold er avdekket og aktuelle tiltak er vurdert, må det gjøres en vurdering av om, når og på hvilken måte tiltak skal gjennomføres. Erfaring viser at det i noen tilfelle er andelseier som er årsak til, eller er en medvirkende årsak til, problemene som oppstår. Ved krav om kompensasjon for ulemper andre andelseiere har opplevd som følge av dette, kan det reises spørsmål om kostnadene da helt eller delvis skal dekkes av den/de andelseiere som har forårsaket ulempene. I den grad feil/mangler medfører direkte kostnader for andelseier, vil styret vurdere om disse skal dekkes. Det forutsettes da at forholdet er tatt opp med styret eller vaktmestertjenesten, og at de tiltak andelseier eventuelt iverksetter er avtalt med styret eller vaktmestertjenesten på forhånd. Hovedregelen er at det er styret eller vaktmestertjenesten som bestiller/kjøper og betaler for dette. Styret oppfatning er at dagens praktisering er tilfredsstillende, og at styret ikke har kompetanse til å fastsette satser for kompensasjon for ulike typer av opplevde feil/mangler. Videre at dette er en løsning som vil påføre øvrige andelseiere i borettslaget kostnader gjennom økte felleskostnader som følge av utbetaling av kompensasjon og som følge av økt administrasjon og saksbehandling. Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt

5 5 Øvre Grorud Borettslag D Drenering og asfaltering av vei foran garasjeanlegg i Nordtvedtveien Saksframstilling: I sommerhalvåret blir veien, som er av sand, raskt hullete og fylt med vann. Ofte kjører skoletaxiene gjennom garasjeområdet vårt for å komme raskere til stedet de leverer/henter skolebarna hver dag. Disse taxiene kjører fort og spruter således vann og grus opp på garasjeportene våre, som igjen blir utsatt for unødig mye fuktighet og slitasje - som igjen koster borettslaget vedlikeholdspenger. Ved den innerste garasjen (nummer 59), danner det seg et stort område med dyp vanndam, som gjør det umulig å komme tørrskodd til garasjene. Vinterhalvåret er vi plaget med at denne vanndammen forvandles til en skøytebane, som tidvis gjør det svært vanskelig å få godt nok veigrep til å kunne kjøre trygt ut og inn av garasjen. Vaktmesterne gjør en flott jobb med å måke snø her, men når snøen smelter og blir til is i dette området, "vokser" isen og stenger for porten slik at den ikke kan åpnes lukkes uten å bruke spett for å få bort isen. Forslag til vedtak: Veiene foran garasjeanleggene i Nordtvetveien blir drenert slik at vannet som danner dammene føres bort fra garasjene. Asfaltere veiene for å på lang sikt forebygge andre typer vedlikehold på garasjeanleggene grunnet fuktskader med mer, samt hindre skader på karosseri og understell av bilene våre på grunn av hullene i veien. Styrets innstilling: Styret tar dette med i handlingsplanene for Begrunnelse: Dette er det eneste garasjeområdet som ikke har asfaltering og arealet fremstår som lite innbydende. Arbeidene har et begrenset omfang og varighet, og det vurderes at kostnader til og ressursbehovet for oppfølging har et moderat omfang. Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt

6 6 Øvre Grorud Borettslag E Oppgradering av lekeplass ved Kalbakkveien 17 Saksframstilling: Saken gjelder lekeplass foran vår blokk i Kalbakkveien 17. Den er helt upraktisk og ikke noe hyggelig sted å oppholde seg. For det første det er lite ting barna kan gjøre der (stor plass - lite lekeapparater), for det andre SAND. Det blåser en del ved vår blokka og når man kommer ut enten for å leke med barna, enten bare å sitte ute (om sommeren) så sanden i lekeplass gjør det umulig å oppholde seg ved blokka. Det kommer sand i ansiktet, øyner og munn, ikke noe hyggelig. Rekkverket rundt lekeplass er ødelagt. Alle småbarnsforeldre (og det er mange for tiden) må gå andre steder for å leke med barna og slik bør det ikke være. Vi har en veldig god plass foran blokka og det er på tide å renovere dette stedet. Styrets innstilling: Tas med i handlingsplanene for Begrunnelse: Lekeplassene ved Kalbakkveien 17, bak Kalbakkveien 11 og 13 og ved Kalbakkveien 21 har alle behov for en oppgradering, men styret foreslår at det ikke iverksettes tiltak for perioden av hensyn til styrets og vaktmestertjenestens kapasitet i forhold til øvrige igangsatte og planlagte prosjekter og aktiviteter. Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt F Utskiftning av innglassing skal ikke dekkes av andelseier Saksframstilling: Del 1: Når jeg flyttet inn i 1997 utførte dere vedlikehold på balkonger. Hvorfor ble det ikke oppdaget da at våre balkonger i paddeblokker er for lave. Jeg må da gå utifra at når de ble bygget i 60-årene og ved senere vedlikehold at de har kravene som de skal ha. At styret nå har funnet ut at balkongene er for lave er ikke vår feil og vi skal heller ikke ble lidende for det med å skifte høyde av innglasningen. Og hvor høyt har dere tenkt at alle balkongene skal være og hvor mye utsikt vi mister i paddeblokkene alle sammen? Jeg føler at borettslaget har funnet en unnskyldning for å ikke å ville stå for merkostnader nå for oss som har innglassing. Vi betaler jo ellers for alt annet vedlikehold av vaskerier, heiser, lekeplasser som vi ikke bruker og etc. Dessuten har vi som har innglassing mindre vedlikehold med hensyn til fuktighet av vær og vind. Forslag: Vi med innglassning skal ikke stå personlig for merkostnader.

7 7 Øvre Grorud Borettslag Del 2: Vedlikehold av balkonger i paddeblokkene. Viser til mottatt informasjon til beboere i Øvre Grorud borettslag, desember Prioriterte områder Overflatebehandling av balkonger i paddeblokkene. Vi ønsker å forsterke vår syn med hensyn oppgradering av balkongene i paddeblokkene. Vi mener at vedlikehold av verandaer bør gjennomføres, men at tidligere investeringer mht. innglassering og varmekabler/ flislagde verandagulv bør bibeholdes. Etter vår mening er det derfor følgende ikke nødvendig: Ny overflatebehandling av verandagulv, når gulvet allerede er forsvarlig dekket av varmekabler og fliser Oppsett av beslag på toppen av brystningsmuren, når denne allerede er dekket ved innsettingen av glassvinduene. I følge med Åsnes v/plan- og bygningsetat i Oslo Kommune er det ikke noe krav om justering av høyde på brystningsmuren for gamle bygg. Kun når nybygging utføres. Styrets innstilling: Forslaget vil kreve endring av vedtektenes punkt 5-1 (10) som ble vedtatt 13. mai Styret anbefaler at gjeldende vedtekter følges, og at forslaget ikke vedtas. Begrunnelse: Vedtektenes punkt 5-1 (10), som ble vedtatt 13. mai 2014, angir andelseiers risiko for at tiltak iverksatt av andelseier ikke kan brukes/nyttiggjøres etter gjennomførte vedlikeholdstiltak, utbedringsarbeider eller bygningsmessige tiltak i borettslagets regi. Det skilles i vedtektene mellom vedlikeholdstiltak i forhold til tiltak iverksatt av borettslagets og tiltak iverksatt av andelseier. Demontering av innglassingen er nødvendig for at vedlikeholdsarbeidene skal gi et godt og varig resultat, og for at arbeidene skal kunne utføres effektivt. Det er fare for at deler tilhørende innglassingen kan bli skadet ved demonteringen, og det er også risiko for at innglassingen ikke vil passe etter at vedlikeholdsarbeidene er gjennomført. Sistnevnte på grunn av at det skal monteres ett vannbrett på toppen av brystningen. Det kan også være andre bygningstekniske årsaker til at innglassingen ikke vil kunne brukes etter at vedlikeholdsarbeidene er gjennomført. Justering av høyden på brystningen er en ønsket endring som det ikke er nødvendig å gjennomføre av vedlikeholdshensyn, men det gjøres i tilfelle som en tilpasning til gjeldende regelverk. Det er her snakk om å justere høyden til 90 cm., og det vil for noen balkonger tilsi at brystningen blir opp til 7 cm. høyere. Dersom justering av høyden på brystningen alene ville vært årsaken til at innglassingen måtte fjernes og/eller at innglassingen etter justeringen ikke ville passe, ville ikke dette tiltaket blitt iverksatt. Fjerning av fliser og eventuelle varmekabler er nødvending av hensyn til overflatebehandlingen. Det er 35 av de 82 leilighetene som omfattes av vedlikeholdsarbeidet som har innglassing.

8 8 Øvre Grorud Borettslag Styret ser 3 tilnærminger til denne problemstillingen: 1) Følge gjeldende vedtekter, hvilken innebærer at andelseier må bære risiko og kostnader dersom ikke eksisterende innglassing kan demonteres og remonteres. 2) Foreta innglassing av alle balkongene, noe som tilsvarer en kostnad på ca. 2,9 Mkr. Kostnaden bør da i tilfelle legges som et lån på leilighetene, tilsvarende det som er gjort for balkongtillegg tidligere. Denne løsningen må godkjennes av generalforsamlingen. 3) Borettslaget dekker kostnadene til ny balkong for de som har innglassing i dag. Representerer en kostnad på ca. 1,3 Mkr. Alternativt at borettslaget dekker en andel av kostnaden, for eksempel 50 %, noe som representerer en kostnad på ca kr. Kostnaden vil i praksis dekkes av samtlige andelseiere. Denne løsningen må godkjennes av generalforsamlingen. Tatt i betraktning at generalforsamlingen vedtok endring av vedtektene i mai 2014 med hensyn til andelseiers risiko for at tiltak andelseier selv har iverksatt, anbefaler styret alt. 1. Vedtak: Det kom inn to benkeforslag til sak F Benkeforslag fra Sanela Begovic Jeg ønsker at det stemmes for at borettslaget dekker 50% av kostnadene til de som har innglassede balkonger, siden styret har gitt en muntlig tillatelse i alle tidligere år, og ikke gitt tilstrekkelig info om ansvaret som ble vedtatt først i Dermed bærer styret også en del av ansvaret for tiltak som andelseier selv har iverksatt tilbake i tid. (før 2014). Benkeforslag fra Bernt Wathne Jeg foreslår at det stemmer over punkt 2 På bakgrunn av dette ble det avholdt skriftlig avstemming for de alternativene lagt frem av styret. Resultat ved skriftlig avstemming. - Alternativ 1 42 stemmer - Alternativ 2 5 stemmer - Alternativ 3 10 stemmer Ved skriftlig avstemming ble styrets alternativ 1 godkjent. Gjeldende vedtekter følges, hvilket innebærer at andelseier må bære risiko og kostnader dersom ikke eksisterende innglassing kan demonteres og remonteres.

9 9 Øvre Grorud Borettslag G Parkeringsplasser for elbiler Saksfremstilling: 1). Forslag: Elbiler skal få lov til å bruke utekontaktene på lik linje som biler med motorvarmer og/eller kupevarmer. Det er hver enkelt bruker/beboers ansvar at det ikke tilkobles utstyr som trekker mer strøm pr. stolpe enn det som er merket på det aktuelle sikringselementet (kursen). Ingen, verken elbilbrukere eller andre har lov til å foreta endringer på det elektriske anlegget, uansett årsak. Argumentasjon: Hvis sikringen i den aktuelle utekontakt stolpen er på 6A eller 10A så spiller det ingen rolle for noen om den strømmen brukes til å varme opp en bensinbil, dieselbil eller brukes til å lade en elektrisk bil. Det spiller heller ingen rolle om en elbil bruker de samme 6A eller 10A til å forvarme batteriene på lik linje som det en tradisjonell motorvarmer brukes til å varme kjølevæsken. Den store forskjellen ligger i at elbiler er helt avhengig av strømmen for å kunne brukes, men tradisjonelle biler bruker strømmen for å øke komforten. Det er mange myter relatert til elbiler, strømtrekk og kostnader. Det kommer argumenter som ikke har rot i virkeligheten, som f.eks: Det ville blitt så forferdelig dyrt hvis alle elbilene skulle trekke 64A slik som en Tesla gjør!. Hvis den aktuelle sikringen er på 6A eller 10A så er og blir ikke dette mulig, selv en Tesla som kobles til å vanlig stikkontakt (Schuko) trekker ikke mer enn 10A. Lading av biler opp i 32A eller 64A krever helt annet utstyr og helt annen kabel mellom bilen og ladestolpen enn det vi her snakker om. Legg den typen argumenter vekk og fokuser på kunnskap om de faktiske kostnadene ved å lade en elbil. En tradisjonell elbil (Leaf, e-up og e-golf) som har en årlig kjørelengde på km bruker strøm for totalt pr. år. Normalt lades bare halvparten av dette hjemme hvis man har så lang årlig kjørelengde, for da må det lades i andre enden en av turen (les på jobben). D.v.s at vi alt her er nede i totalt /2 = Allerede nå betaler alle som har parkeringsplass med strøm mer enn de som ikke har strøm. Hvis differansen f.eks er 50.- pr. mnd. så utgjør dette 50.-*12 = pr. år. Da står vi igjen med en differanse på = pr. år. Det utgjør stakkars pr. mnd. Nå når vi har avmystifisert alle mytene relatert til strømtrekk og ikke minst kostnadene så bør det være mulig å komme opp med en ordning der elbiler får lov til å bruke utekontaktene på lik linje med alle andre, enten til samme pris eller som ett lite elbil- tillegg». Dette kan praktisk løses på mange måter som sikrer at det er lett å håndheve og/eller kontrollere at den enkelte elbil har betalt tillegget. for eksempel et oblat som klistres på «stolpen». Det er viktig at hver enkelt er sitt ansvar bevist og forstår at ikke myter, sjalusi, manglende kunnskap eller misunnelse skal føre til beslutninger som hindrer nye teknologiske løsninger som er til det beste for oss alle. Osloluften er under sterkt press, det at noen av oss slutter å forurense og går over til elbil øker muligheten for at dieselbilene også får lov til å kjøre på de kalde vinterdagene. Elbilene løser på den måten også et praktisk problem for andre.

10 10 Øvre Grorud Borettslag Kilder: Alle kostnadstall er hentet fra gronnbil.no sin kostnadskalkulator: Forbruk 1.8 pr. 10km (kwh) og med en strømpris på 1kr/kWh. See: Tillegg: Det er viktig å være klar over at de kommunale plassene som er bygget ut i nærområdet og de som også er på planen ikke bare tilhører dette ene borettslaget, men er en felles kommunal gode som også naturlig vil bli brukt av beboere i tilstøtende borrettslag og boligområder som ikke har egen og/eller kommunal lading rett utenfor. Selv gjester til beboere i tilstøtende borettslag vil benytte de plassene. De kommunale plassene i området har lang parkeringstid på over 12-14timer. Noe som gjør at plassene vil bli benyttet som parkering også etter at ladetiden er over. Motivasjonen for å bli stående på ladeplassen er ytterligere økt nå ved at forvarming om morgenen ikke er lov for elbiler ved bruk av utekontakten på parkeringsplassen tilknyttet borettslaget. Det er helt ulogisk at en elbil ikke skal få mulighet til å forvarme en allerede oppladet bil som flyttes etter lading fra den kommunale plassen og over til borettslagets parkeringsplass. 2). Forslag: Etablering av ladeplasser for elbiler. Styret får i oppdrag å finne frem til egnet areal som i dag ligger lett tilgjengelig for fremføring av kabler slik at ladestasjonene kan etableres til en lavest mulig kostnad. Arealet frigjøres til fordel for ladeplass for elbiler. Om nødvendig så må brukere av de aktuelle plassene tildeles nye plasser andre steder i borettslaget. Argumentasjon: Utekontaktene er nå ikke lov å bruke til lading av elbil. Det er behov for flere plasser enn de kommunale plassene som alt er etablert og de kommunale plassene som er på planen for vårt nærmiljø. Elbiler trenger lading, men også forvarming på vinterstid, ingen av disse mulighetene er nå lov å benytte på borettslagets utekontakter eller stolper. Styrets innstilling til forslag 1: Tas ikke til følge. Begrunnelse: Det elektriske anlegget er ikke dimensjonert for og er ikke tilrettelagt for bruk til lading av elbiler. Styrets innstilling til forslag 2: Styret kartlegger behov for ladeplasser og utreder mulige løsninger, herunder kostnader og støttemuligheter. Styret fastsetter satser for innskudd og leie basert på prinsippet om at innskudd skal dekkes etableringskostnader og leie skal dekke kostnader til drift og vedlikehold. Vedtak: Styrets innstilling til forslag 1 godkjent Styrets innstilling til forslag 2 enstemmig vedtatt

11 11 Øvre Grorud Borettslag H Askebeger og søppelbøtter ved inngangsparti og sittegrupper Saksfremstilling: Spesielt utenfor inngangsdørene og ved sittegrupper kastes det mye sigarettsneiper. Jeg foreslår at det settes opp søppelkurver bokser spesielt beregnet på å slukke sigaretter/sneiper ved inngangsdører og sittegrupper. Styrets innstilling: Forslaget tiltres. Styret utreder behov for og sørger for utplassering av søppelbøtter ved inngangspartier og sittegrupper. Begrunnelse: Forslaget bidrar til å holde det rent og ryddig i borettslaget. Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt

12 12 Øvre Grorud Borettslag Valg av tillitsvalgte A Som styreleder for 2 år, ble Torleif Korneliussen foreslått. Vedtak: Enstemmig vedtatt B Som styremedlem for 2 år, ble Ingrid Rasten foreslått. Som styremedlem for 2 år, ble Wenche Jonsløkken foreslått. Vedtak: Enstemmig vedtatt C Som varamedlem for 1 år, ble Heli Saar foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Toril Kjenslie foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Anne-Berit Sødal foreslått. Vedtak: Enstemmig vedtatt D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Thorbjørn Hagen (leder), Bernt Wathne og Linda Raaer foreslått Vedtak: Enstemmig vedtatt E Som representanter til Grorud Samfunnshus AL har styret valgt Bjørn Andresen, Torleif Korneliussen og Sanela Begovic. Vedtak: Til orientering Møtet ble hevet kl.: Protokollen signeres av Torleif Korneliussen /s/ Møteleder Petter Kirkhus /s/ Protokollvitne Matthias Melby /s/ Referent Bjørn Andresen /s/ Protokollvitne

13 13 Øvre Grorud Borettslag Ved valgene på generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Torleif Korneliussen Gangstuveien 8 A Nestleder Jan Olav Wammer Gangstuveien 10 A Styremedlem Wenche Jonsløkken Kalbakkveien 11 B Styremedlem Sonja Pedersen Gangstuveien 10 D Styremedlem Ingrid Rasten Gangstuveien Varamedlem Toril Kjenslie Nordtvedtveien Varamedlem Anne Berit Sødal Gangstuveien 10 C Varamedlem Heli Saar Kalbakkveien 11 D Valgkomite for 1 år Leder Thorbjørn Hagen Gangstuveien 12 Linda Raaer Gangstuveien 8 A Bernt Wathne Nordlisletta 11

Som tellekorps ble Torbjørn Hagen og Bjørn Andresen foreslått.

Som tellekorps ble Torbjørn Hagen og Bjørn Andresen foreslått. 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kristian Balke og Gro-Helene Sperre Risnes foreslått. Vedtak: Vedtatt

Kristian Balke og Gro-Helene Sperre Risnes foreslått. Vedtak: Vedtatt 1 Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 20.04.2016 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 52 seksjonseiere, 5 representert ved fullmakt,

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Enstemmig godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Enstemmig godkjent 1 AL Bølerskogen Borettslag II Protokoll fra ordinær generalforsamling i AL Bølerskogen Borettslag II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt. 1 Heimdalsgata 4 borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Lerdalstoppen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lerdalstoppen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Godtgjørelse til valgkomiteen settes til kr pr medlem Vedtak: Vedtatt mot 4 stemmer

B Godtgjørelse til valgkomiteen settes til kr pr medlem Vedtak: Vedtatt mot 4 stemmer 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Etterstad Sør Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Dæhlenengen Byggeselskap AS

1 Dæhlenengen Byggeselskap AS 1 Dæhlenengen Byggeselskap AS Protokoll fra ordinær generalforsamling i Dæhlenengen Byggeselskap AS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellipsen Borettslag Møtedato: 22. april 2014 Møtetidspunkt: 17.30 Møtested: OBOS lokaler, Hammersborg torg 1 Til stede: 53 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Plogveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Plogveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Kolåsbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Møtedato: 06.05.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Oppegård Grendehus, Sætreskogveien 13. Til stede: 113 andelseiere, 16 representert ved fullmakt,

Detaljer

Bjørn Erik Løken og Helene Pettersen foreslått. Vedtak: Valgt

Bjørn Erik Løken og Helene Pettersen foreslått. Vedtak: Valgt 1 Etterstad Sør Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble 1 Fuglemyra Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fuglemyra Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Bergkrystallen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Ellipsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellipsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Nittedalgata 1-7 Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nittedalgata 1-7 Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Sameiet Kanalen Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Borettslaget 4 Blocks Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Hoslebygg Boligsameie

1 Hoslebygg Boligsameie 1 Hoslebygg Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Hoslebygg Boligsameie Møtedato: 14.03.2017 Møtetidspunkt: 18:30 Møtested: Bekkestua skole Til stede: 28 seksjonseiere, 7 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 14.05.2014

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Morten Røstengen foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Morten Røstengen foreslått, og som protokollvitne ble 1 Plogveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Plogveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Dreieskiva Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Dreieskiva Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Veitvetsenteret, sal Chilenske kultursenter 45 andelseiere, 4 representert

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Preståsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Preståsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Frysjaveien 1-3-5 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Frysjaveien 1-3-5 Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Henrik Hellerøy og Harald Staff foreslått. Vedtak: Vedtatt

Henrik Hellerøy og Harald Staff foreslått. Vedtak: Vedtatt 1 Valdresgata Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Valdresgata Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede.

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede. 1 Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 07.06.2017 Møtetidspunkt: 19:00 Møtested: Deichmanske bibliotek, Sandaker Til stede: 34 andelseiere, 1 representert

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Ravnåsen Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

1 Skullerudhøgda II Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Skullerudhøgda II Boligsameie Møtedato: 14.03.2016 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Langerud Sykehjem Til stede: 35 seksjonseiere, 16

Detaljer

1 Sameiet Tonsenhagen 11

1 Sameiet Tonsenhagen 11 1 Sameiet Tonsenhagen 11 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Tonsenhagen 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Nedre Ravnåsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. 1 Enga Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enga Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Bjørnsletta Boligsameie

1 Bjørnsletta Boligsameie 1 Bjørnsletta Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjørnsletta Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Ekebergkleiva Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ekebergkleiva Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Tilstede var 49 andelseiere og 17 med fullmakt til sammen 66 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLÅFJELLET BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLÅFJELLET BORETTSLAG 1 Blåfjellet Borettslag PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLÅFJELLET BORETTSLAG ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Fagerholt Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerholt Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Møtet ble åpnet av Karin Syversen. 1. Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Nils O. Stennes foreslått. Vedtak: Valgt

Møtet ble åpnet av Karin Syversen. 1. Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Nils O. Stennes foreslått. Vedtak: Valgt 1 Tiurleiken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tiurleiken Borettslag Møtedato: 24.04.2017 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Nærmiljøhuset, Romsås senter 2-4 Til stede: 62 andelseiere, 8

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Anne Dahlen foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Anne Dahlen foreslått, og som protokollvitne ble 1 Øraker Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øraker Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag Møtedato: Mandag 26. mai 2014. Møtetidspunkt: Kl 18.00 Møtested: Til stede: Fellesskapshuset Abildsø 65 andelseiere, 8 representert ved

Detaljer

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pilestredet Park 11-13 Brl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudenga Borettslag den kl. 19:00. Møtested: Ammerudhjemmet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudenga Borettslag den kl. 19:00. Møtested: Ammerudhjemmet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudenga Borettslag den 09.05.2012 kl. 19:00. Møtested: Ammerudhjemmet. Tilstede var 32 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 37 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 29. april 2014 Møtetidspunkt: 19.00 Møtested: Til stede: Deichmanns Bibliotek, Sandaker Senter 39 andelseiere, 12 representert ved

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den 24.05.2012 kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Tilstede var 9 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 10 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Engsletta Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engsletta Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården orettslag Møtedato Torsdag, 04.06.09. Møtetidspunkt Kl.18.00 Møtested Vahl skole Tilstede var 16 andelseiere Og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Tilstede var 21 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 23 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lerdalstoppen Borettslag Møtedato: Tirsdag 20. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Grendehuset 20 andelseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 22.04.2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 71 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Rødstuveien 2/14 Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Rødstuveien 2/14 Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble 1 Kurland Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kurland Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Kenan Jasarevic foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Kenan Jasarevic foreslått, og som protokollvitne ble 1 Manglerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen orettslag Møtedato 28. april 2009 Møtetidspunkt 19:00 Møtested Røykås Grendehus Tilstede var 52 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 58 stemmeberettigede

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Lerdalstoppen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lerdalstoppen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Etterstadkroken Garasjelag

1 Etterstadkroken Garasjelag 1 Etterstadkroken Garasjelag Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Garasjelag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den 17.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Tonsenhagen Skole. Tilstede var 42 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 52 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Tilstede var 185 andelseiere og 37 med fullmakt til sammen 222 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

1 Multehaug Sameie I & II

1 Multehaug Sameie I & II 1 Multehaug Sameie I & II Protokoll fra ordinært sameiermøte i Multehaug Sameie I & II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tellekorps: 3 Alf Hamre 220 Aage Linnekaste 275 Yuvarajah Mariyapillai. Vedtak: Godkjent

Tellekorps: 3 Alf Hamre 220 Aage Linnekaste 275 Yuvarajah Mariyapillai. Vedtak: Godkjent 1 Vestlibakken Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestlibakken Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 24.04.14

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Haugenstua Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Etterstad Sør Borettslag

1 Etterstad Sør Borettslag 1 Etterstad Sør Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Peter Filipov foreslått. Vedtak: Valgt.

Peter Filipov foreslått. Vedtak: Valgt. 1 Sletteløkka Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Tilstede var 157 andelseiere og 76 med fullmakt til sammen 233 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Informasjon til beboere i Øvre Grorud borettslag. desember 2014

Informasjon til beboere i Øvre Grorud borettslag. desember 2014 Informasjon til beboere i Øvre Grorud borettslag desember 2014 Styret og vaktmestertjenesten benytter anledningen til å ønske alle beboere God Jul og Godt Nytt År Beboermøte 2. desember 2014 Det ble avhold

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. 1 Lutvannkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 1 Sletteløkka Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag Møtedato: Tirsdag 29.april 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Lambertseter kirke 58 andelseiere, 11 representert ved fullmakt,

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rolf Hofmos Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rolf Hofmos Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Østre Kragskogen Sameie

1 Østre Kragskogen Sameie 1 Østre Kragskogen Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Østre Kragskogen Sameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG Møtedato: Torsdag 22. mai 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Stenbråten skole 31 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den 9.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Korsvoll menighetshus. Tilstede var 17 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv Iia B/L

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv Iia B/L Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv Iia /L Møtedato 05.05.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Sandaker VGS skole Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skillebekken Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skillebekken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skillebekken Borettslag Møtedato 15.05.2008 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Garasjen Tilstede var 30 andelseiere Og 4 med fullmakt til sammen 34 stemmeberettigede

Detaljer