Studieplan 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan 2012/2013"

Transkript

1 Studieplan 2012/2013 Reiselivsledelse, bachelorstudium Norsk namn Reiselivsledelse, bachelorstudium Engelsk namn Tourism management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing Studiet skal gi studenten en bred kompetanseplattform for å arbeide innen reiselivsnæringen, som fagperson eller rådgiver i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner. Studentene skal kunne arbeide som ledere og mellomledere i privat og offentleg sektor. Studiet gir både bransjespesifikk utdanning innen reiseliv og økonomisk-administrativ utdanning. Studiestad Sogndal Læringsutbytte Kunnskaper: Kandidaten kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innen fagområdet kan nytte bred og oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder har kunnskap om avgjerder på mikronivå innenfor private og offentlige organisasjoner med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål forstår samfunnsmessige konsekvenser av beslutninger og å kan handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standarder kan nytte grunnleggende kunnskap om begrep og utfordringer knyttet til reiseliv og turisme har kunnskap om den nærings- og samfunnsmessige strukturen i reiselivet har kunnskap om utvikling og drift av kjernenæringene i reiselivet og spesielt om natur- og kulturbaserte opplevelser og attraksjoner har kunnskap om prosessverktøy for helhetlig reisemålsutvikling har kunnskap om bærekraftig utvikling av reiselivsforetak og reisemål har kunnskap om ledelse og strategi i reislivsføretak har kunnskap om reisemål med vekt på små og mellomstore bedrifter og helhetlig reiselivsutvikling. har kunnskap om tenestemarkedsføring spesielt har kunnskap om ulike verktøy, metoder og teknikker knyttet til merkevarebygging i praksis. forstår hvordan organisasjoner fungerer og hvordan de kan organiseres og ledes har kunnskap om hvordan produkt og tjenester kan utvikles og markedsføres 1 / 91

2 har et godt metodegrunnlag i statistikk og samfunnsvitenskapelige metode har evne til å oppdatere kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv Ferdigheiter: Kandidaten kan anvende forskings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger som de kan møte i arbeidslivet kan planlegge og gjennomføre egne prosjekt, jobbe sammen med andre i grupper, kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig og kunne utveksle synspunkt og erfaringer, og slik sett bidra til utvikling av god praksis kan framskaffe, analysere og presentere økonomisk styringsinformasjon kan se de ulike fagområdene i sammenheng, slik at de kan bruke kunnskaper og ferdigheter fra flere fag på en bestemt problemstilling kan bidra til utviklingsarbeid for å fremme virksomhetens innovasjonsevne kan lede prosesser på reisemålsutvikling kan lede et destinasjonsselskap Generell kompetanse: Kandidaten er godt rustet til å kunne gå videre på masterstudier i inn- og utland har faglig innsikt og analytiske ferdigheter kan bruke de kunnskapene, metodene og verktøyene de opparbeider seg på en kritisk måte Kompetanse / formell grad Bachelor Kompetanse / formell grad Reiselivsledelse Målgruppe Studiet passer spesielt godt for de som er interesserte i reiseliv, som ønsker å arbeide som ledere og som ønsker å fordype seg i styring og drift av en bedrift eller en organisasjon. Studiet passer godt for dem som ønsker å jobbe med markedsførings- og salgsrettet arbeid, utviklingsarbeid knytt til opplevelser og opplevingsprodukt, helhetlig reisemålsutviklingsarbeid, rådgivings- og konsulentarbeid innen reiseliv og som i tillegg vil ha mulighet for å jobbe med de økonomiske, organisatoriske eller administrative delene av en bedrift/organisasjon. Studiet passer også for dem som ønsker å ha en bred utdannelse som kan bygges videre på ved å ta en mastergrad. Studenter som er interesserte i å studere videre på masternivå, bør sette seg inn i opptakskravene som den aktuelle institusjonen har. Opptakskrav Generell studiekompetanse Innhald / oppbygging Bachelorstudiet i reiselivsledelse er et treårig studium som gir graden bachelor i reiselivsledelse. Studiet er på 180 studiepoeng. Studiet er strukturert med 4 emne à 7,5 eller 2 emne à 15 studiepoeng 2 / 91

3 per semester. Utdanningen består av emner innenfor reiselivsfag, markedsføringsfag, innovasjon og emner innenfor økonomiske- og administrative fag. Reiselivsfag Reiselivskunnskap gir en grunnleggende innføring i begrep, teorier og modeller i reiselivsfaget. Det blir presentert teorier, teknikker, prosessverktøy og metoder for å arbeide praktisk med bærekraftig reisemålsutvikling og helhetlig reiselivsplanlegging Det blir gitt grunnleggende oversikt over ressursgrunnlaget for ulike typer kulturbasert turisme. Studentene vil også få et overblikk over sentrale problemstillinger som er knytt til utvikling av naturbaserte reiselivsprodukt. Markedsføringsfag Her får studentene en bred oversikt over fagfeltet og innsikt i grunnleggende begreper, teorier og modeller. Kjennskap til kulturforskjeller og interkulturell kommunikasjon. Hva som påvirker etterspørselen i reiselivet. Innovasjonsfag Emnet inneholder mellom annet teori om innovasjon og entreprenørskap, innovasjonsprosesser og entreprenørielle prosesser. Økonomiske- og administrative emner skal bidra til at studenten får kunnskaper om styring og drift av en virksomhet. Å drive et reiselivsforetak eller en reiselivsorganisasjon krever kunnskaper om ledelse, strategi, forståelse for det som skjer i organisasjoner, kunnskaper om markedsføring, økonomisk drift og styring av et foretak, kunnskap om etterspørsel- og tilbudssiden i økonomien og hvordan økonomien blir påvirket av endringer i nasjonale og internasjonale forhold (samfunnsøkonomiske fag). Introduksjon til studiet Emnet introduksjon til studiet og innføring i etikk gir en oversikt over innhold og oppbygging av studiet. Emnet skal bidra til at studentene ser sammenhengen og den røde tråden. Studentene får og en innføring i etiske prinsipp og hva det innebærer for en virksomhet å ta samfunnsansvar. Kort innføring i studieteknikk og bruk av Excel er og en del av emnet. Metodefagene statistikk og samfunnsvitenskapelig metode gir studentene et godt grunnlag for å mestre andre emne senere i studiet. Bedriftsøkonomisk analyse Innenfor fagområdet bedriftsøkonomisk analyse skal studentane gjøres i stand til å føre et enkelt regnskap. Dette lærer de i finansregnskap 1. I innføringsemnet er fokuset virksomheten, virksomhetens mål og plass i det økonomiske system i tillegg til grunnleggende kunnskaper om bedriftsøkonomiske emner. I emnet økonomistyring i bedrifter er fokuset på budsjettering, driftsregnskap, analyse og kommunikasjon av informasjon for å ta beslutninger. Alle deler som inngår i økonomisjefens rolle. Organisasjon, strategi og ledelse Emnet organisasjonsteori skal gi studentene forståelse for det som skjer i organisasjoner, organisasjonsstruktur, - kultur og psykologi. I emnet ledelse og strategi i 6. semester lærer studentene om ledelse, kommunikasjon, lærings- og endringsprosesser og strategi. Fagområdene som studentene har vært gjennom tidligere i studiet brukes her. Studentene skal lære å se de ulike fagområdene i en strategisk sammenheng og ut frå lederen sitt ståsted. 3 / 91

4 Bacheloroppgave og praksisbasert oppgave Til slutt i studiet får studentene øve seg i å formulere problemstilling og søke svar på denne gjennom å skrive bacheloroppgave eller de kan velge relevant praksis og skrive en praksisbasert oppgave. Studieplanen blir revidert en gang per år. Rekkefølgen på emnene kan bli endret. Andre endringer kan forekomme Valgemne Studentene kan velge et valgemne i tredje semester. I fjerde semester kan studentene velge å reise utenlands eller de kan velge mellom valgemner. Vi gjør oppmerksom på at tilbudet av valgemner kan bli endret. Valgemner med få studenter kan bli avlyst. Undervisnings- og læringsformer Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminar, arbeidsgrupper, øvingsoppgaver og casearbeid. Problembasert læring med vekt på oppgaver som er aktuelle og relevante, står sentralt i studiet sin undervisning og læringsform. I studiet legges vekt på å lære studentene til å jobbe selvstendig både med individuelt arbeid og gruppearbeid. Det er nødvendig med en stor del selvstudium på bachelorstudiet i reiselivsledelse. Høgskolen sin læringsplattform, Fronter, blir brukt som kommunikasjons- og informasjonskanal og som læringsverktøy i studiet. Studentene kan bruke datalabbane i høgskolens lokaler for å få tilgang til de digitale verktøyene de trenger på studiet Studieopphald i utlandet Studentene kan reise utenlands i 4. semester Arbeidskrav Enkelte emner har arbeidskrav. Et arbeidskrav er et obligatorisk arbeid som studenten må ha bestått for å kunne framstille seg til eksamen i emnet. Et arbeidskrav kan vere et individuelt arbeid eller et gruppearbeid. De framgår av de enkelte emneplanene om det er arbeidskrav. Sluttvurdering Går frem av emnebeskrivelsene Pensum Går frem av emnebeskrivelsene Avdeling Avdeling for samfunnsfag Institutt Institutt for økonomi og administrasjon Publiser Nei 4 / 91

5 Studiemodell bachelorstudium i reiselivsledelse Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) INTRO ET Introduksjon til studiet og innføring i etikk 7,50 O 7,5 BØ INNF Innføring i bedriftsøkonomi 7,50 O 7,5 REISEKUNN Reiselivskunnskap 7,50 O 7,5 ORG TEORI Organisasjonsteori 7,50 O 7,5 FINANS 1 Finansrekneskap 1 7,50 O 7,5 REISEUTV Reisemålsutvikling 7,50 O 7,5 MARKN Marknadsføring 7,50 O 7,5 ENTR INNOV Entreprenørskap og innovasjon 7,50 O 7,5 ØKO BEDR Økonomistyring i bedrifter 7,50 O 7,5 NATUR Naturbasert turisme 7,50 O 7,5 MERKEV Merkevarestrategi 7,50 O 7,5 KULTURBASERT Kulturbasert turisme turisme 7,50 O 7,5 SAMF METODE Samfunnsvitskapleg metode 7,50 O 7,5 TUR & SAMFUNN Turisme og samfunn 7,50 O 7,5 FORBR ÅTF Forbrukaråtferd - i reiselivet 7,50 O 7,5 STAT Statistikk 7,50 O 7,5 STRAT LEI REISELIV Strategi og leiing 15,00 O 15 BACH OPPG Bacheloroppgåve 15,00 V 15 PRAKS OPPG Praksisbasert oppgåve 15,00 V semester: Som førebuing til emnet Statistikk følgjer studenten forkurset i matematikk i byrjinga av semsteret. 6. semester: Studenten vel Bacheloroppgåve eller Praksis med oppgåve. Sum: ,5 7, *) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne Valemne - studium i utlandet 3. semester: 7,5 studiepoeng valemne. 4. semester: Valemne/ relevante studium i utlandet. Valemne Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) PROSJEKT Prosjektleiing 7,50 O 7,5 MAT Matematikk for økonomar 7,50 O 7,5 FINANS 2 Finansrekneskap 2 7,50 O 7,5 MIKRO Samfunnsøkonomi mikro 7,50 O 7,5 FORRET. JUS Forretningsjus 7,50 O 7,5 MAKRO Samfunnsøkonomi (makro) 7,50 O 7,5 INVEST FIN Investering og finansiering 7,50 O 7,5 FORVALT Forvaltningsrett RETT 7,50 O 7,5 ANV FIN Anvendt finans 7,50 O 7,5 ID3-310 Fordjuping Alpin skiferdsel 15,00 O 15 ID3-311 Fordjuping Friluftsliv og psykisk helse 15,00 O 15 ID3-318 Fordjuping Klatring 15,00 O 15 ID3-319 Fordjuping Volleyball 15,00 O semester: I fjerde semester kan studenten velje mellom fleire ulike emne på 15 studiepoeng frå bachelorstudiet i friluftsliv/idrett (6. semester). Merk at det kan vera individuelle opptaks-/forkunnskaps-/kompetansekrav for dei ulike emna. Sum: *) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne 5 / 91

6 Emneoversikt INTRO ET Introduksjon til studiet og innføring i etikk Kode: INTRO ET Norsk namn: Introduksjon til studiet og innføring i etikk Engelsk namn: Ethics, economics and corporate social responsibility Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Kategori: Obligatorisk emne på bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, reiselivsleiing, eigedomsmekling og årsstudia bedriftsøkonomi og reiselivsleiing. Semester: Haust Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten kunne gjere greie for forskjellar i synet på handling i tradisjonell økonomifagleg og fagetisk teori kunne delta i diskusjoner om sterke og svake sider ved økonomiske mål på velferd kunne referere hovudpunkt frå diskusjonar om behovet for restriksjonar på marknadstenkingas omfang kjenne hovudpunkt i diskusjonen om personlege faktorar si betyding for moralsk forsvarleg handling kunne skilje moralske grunnar for å vektleggje samfunnsansvar frå instrumentell tenking kjenne til diskusjonen om miljøets betyding for berekraftige samfunn og økonomiar kunne grunngi handlingsval i enkeltsaker i lys av etisk teori 6 / 91

7 Innhald/oppbygging: Emnet innheld ein praktisk del som gjeld introduksjon til studiet og ein teoretisk del som gjeld etikk og samfunnsansvar. Praktisk del Studentane får ei orientering om oppbygginga av studiet og kva behov dei ulike delane av studiet som passar til ulike delar av arbeidsmarknaden. Det blir gitt eit kurs i Excel og eit i studieteknikk. Teoretisk del Emnet introduserer sentrale posisjonar i normativ etisk teori og enkle modellar for etisk drøfting. Det inviterer studentane til å diskutere sterke og svake sider ved økonomiske mål på velferd, og tematiserer spørsmålet om marknadsorganiseringas grenser. Til slutt presenterer det diskusjonen om bedrifters samfunnsansvar og betydinga av personlege kvalitetar for moralsk forsvarleg handling. Førelesingane tek opp følgjande tema: økonomisk tenking og posisjonar i normativ etisk teori livskvalitet, velferd og lykke normative prinsipp for distribusjon av gode karakter, integritet og motivasjon aksjonærperspektiv, samfunnsansvar og interessentteori økonomi, miljø og bærekraft etisk drøfting Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar. Arbeidskrav: Frammøte på seminar. Deltaking i gruppearbeid og munnleg presentasjon av gruppearbeidet i plenum. Sluttvurdering: I teoretisk del er det ein skuleeksamen i løpet av semesteret der studenten skal svare på to oppgåver:ei fleirvalsprøve og ei tematisk oppgåve. Karakteren greidd / ikkje greidd. Kandidatar som stryk på ei av oppgåvene går opp til ny eksamen i begge. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon 7 / 91

8 Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Kompendium med følgjande artiklar og bokkapittel (med atterhald om mindre justeringar): Beckerman, W. (2011) Economics as Applied Ethics. (Utdrag) Palgrave Macmillan, s og Frank, R.H. (2004) Can Socially Responsible Firms Survive in Competitive Environments? I Robert H. Frank, What Price the Moral High Ground? How to Succeed whithout Selling Your Soul. Princeton University Press, s Freeman, R.E. og Velamuri, S.R. (2010) En ny tilnærming til CSR: Bedrifters interessentansvar. I Andrew Kakabadse og Mette Morsing (red.) Bedrifters samfunnsansvar. Tapir akademisk forlag, s Friedman, M. (1970) The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine. [Internett] Tilgjengeleg frå Hartman, L.P. og Desjardins, J. (2008) Philosophical Ethics and Business. (Utdrag) I Laura P. Hartman og Joe Desjardins Business Ethics. Decision-Making for Personal Integrity and Social Responsibility. McGraw-Hill, s [19 sider] Hellevik, O. (2008) Jakten på den norske lykken. (Utdrag). Universitetsforlaget, s og Hughes, W. & Lavery, J. (2008) Moral Reasoning. I Critical Thinking. An Introduction to the Basic Skills. Fifth edition. (Utdrag) Broadview Press, s Ihlen, Ø. (2011) Innledning: tema, begreper og definisjoner. I Øyvind Ihlen, Samfunnsansvar på norsk. Fagbokforlaget, s Ingebrigtsen, S. og Jakobsen, O.D. (2004) En ny økonomi for bærekraftig utvikling. I Stig Ingebrigtsen og Ove D. Jakobsen, Økonomi, natur og kultur. Abstrakt forlag, s Wolf, J. (2011) The free Market. I Jonathan Wolf, Ethics and Public Policy. A Philosophical Inquiry. Routledge, s Publiser: Nei 8 / 91

9 BØ INNF Innføring i bedriftsøkonomi Kode: BØ INNF Norsk namn: Innføring i bedriftsøkonomi Engelsk namn: Introduction to Financial and Managerial Accounting Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 70 % overlapp med BØ-101 Innføring i bedriftsøkonomi. Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia i økonomi og adminstrasjon, økonomi og jus, reiselivsleiing, eigedomsmekling og årsstudia bedriftsøkonomi og reiselivsleiing. Semester: Haust Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå kostnads og inntektsteori forstå grunnlaget for beslutningar på kort og lang sikt forstå prisfastsetting i ulike marknader foreta kalkyle etter bidrag- og sjølvkostmetoden forstå produktval med og utan flaskehals utføre grunnleggjande analysar og kalkyleberekningar ha basisferdigheiter i grunnleggjande økonomiske emne Innhald/oppbygging: kostnads og innteksomgrepet kostnadsfordeling kalkulasjonsprinsipp analysar produktval 9 / 91

10 Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysingar. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timer. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: Kalkulator med programmering. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Aage Sending - Innføring i bedriftsøkonomi Aage Sending - Arbeidshefte til innføring i bedriftsøkonomi Sist revidert av: Dag Myrvang Sist revidert dato: Publiser: Nei 10 / 91

11 REISEKUNN Reiselivskunnskap Kode: REISEKUNN Norsk namn: Reiselivskunnskap Engelsk namn: Introduction to tourism Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75% overlapp med RE6-104 Reiselivskunnskap. Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudiet og årstudiet i reiseliv. Semester: Haust Forkunnskapar/opptakskrav: Ingen. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: sentrale begrep og definisjonar i reiselivsteori nyare reiselivshistorie gjere greie for kva berekraftig reiseliv inneheld vise til kva som er inkludert i reiselivssystemet, definere formål med reisa, ulike reisemønster definere reiselivsproduktet og kjernenæringane definere kva som er innkludert i eit reiselivsprodukt 11 / 91

12 Innhald/oppbygging: definisjonar og begrepsavklaringar arbeid og funksjonar innan reiseliv reiselivsproduktet reiselivshistorie berekraftig reiseliv reiselivssystemet marknaden aktørane i reiselivet kjernenæringane Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Ekskursjonar: Studentane får tilbod om ein ekskursjon på 1 til 2 dagar i Sognefjordområdet med forbehold om deltaking på minimum 10 studentar. Studentane må rekne med å betale eigendel for reise og opphald, jfr. HiSF sitt reglement for dekning av bu- og reiseutgifter for studentar. Arbeidskrav: Skrtiftleg arbeid i gruppe. Oppgåva skal gjerast i grupper på 2-4 personar. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: Ingen Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra fram mot semesterstart. Det helhetlige reiselivsproduktet, bind 1 av Georg Kamfjord, Turisme, fenomen og næring av Jens Kr. Steen Jacobsen og Arvid Viken, 2. utg. 2002, 2. opplag Diverse utdelt materiale Sist revidert av: Helene Maristuen Sist revidert dato: / 91

13 Publiser: Nei 13 / 91

14 ORG TEORI Organisasjonsteori Kode: ORG TEORI Norsk namn: Organisasjonsteori Engelsk namn: Organizational Theory Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, reiselivsledelse, eiendomsmekling, årsstudia i bedriftsøkonomi og reiselivsleiing. Semester: Haust. Forkunnskapar/opptakskrav: Ingen. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå formell og uformell organsisasjonkultur forstå psykologi i organisasjonar forstå makt, konflikt og politikk i organisasjonar vere i stand til å utforme tiltak i formelle organisasjonar som rettar prosedyrar og medlemmene si merksemd mot organisasjonen sine mål og oppgåver i samsvar med dei politiske, sosiale og psykologiske føresetnader som gjeld i organisasjonar generelt og norsk arbeidsliv spesielt Innhald/oppbygging: samfunnsoppgåve og effektivitet formell organisasjonsstruktur uformell organisasjonsstruktur organisasjonskultur motivasjon psykologi i organisasjonar makt, konflikt og politikk i organisasjonar 14 / 91

15 Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg skuleeksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: Ingen. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Utvalde delar av: Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann: Psykologi i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget. Bolman, Lee G. og Terrence E. Deal: Nytt perspektiv på Organisasjon og ledelse. Gyldendal Akademisk. I tillegg blir det utarbeidd eit kompendium For alle bøker gjeld siste utgåve. Publiser: Nei 15 / 91

16 FINANS 1 Finansrekneskap 1 Kode: FINANS 1 Norsk namn: Finansrekneskap 1 Engelsk namn: Financial Accounting 1 Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 30% overlapp med emnet BØ6-101 Innføring i rekneskap og bedriftsøkonomi og 50% overlapp med BØ6-102 Finansrekneskap med analyse. Kategori: Obligatorisk emne ved bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, eiendomsmegling, reiselivsleiing og ved årsstudia i bedriftsøkonomi og reiselivsleiing. Semester: Vår. Forkunnskapar/opptakskrav: Ingen. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: forstå korleis rekneskapen og kontoplanen er bygd opp forstå grunnleggjande rekneskapsprinsipp presentere resultat og balanse gjennomføre ein enkel nøkkeltalsanalyse utarbeide ein enkel rekneskap for ei bedrift ved å gå vegen frå bilag til ein ferdig rekneskap 16 / 91

17 Innhald/oppbygging: rekneskapen som informasjonskjelde oppbygginga av rekneskapen, kontoplan registrering grunnleggjande rekneskapsprinsipp avskrivingar, periodiseringar verdivurderingsreglar for omløps- og anleggsmiddel oppstillingsplan for rekneskapen, rekneskapsprinsipp og god rekneskapsskikk avslutning av rekneskapen presentasjon av resultat og balanse enkel nøkkeltalsanalyse Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Inntil to skriftlege arbeidskrav. Skal løysast individuelt eller i gruppe. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: programmerbar kalkulator, lovsamling eller utskrift frå Lovdata. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra ved semesterstart. Voldsund, Vågsether, Hoff mfl.: Grunnleggende regnskap. Universitetsforlaget Sist revidert av: Sverre Høgheim og Dag Myrvang. Sist revidert dato: Publiser: Nei 17 / 91

18 REISEUTV Reisemålsutvikling Kode: REISEUTV Norsk namn: Reisemålsutvikling Engelsk namn: Tourism Planning Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75% overlapp med emnet Reisemålsutvikling RE Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudiet i reiselivseiing. Semester: Vår Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde forkunnskapar reiselivskunnskap eller tilsvarande. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: vite kvifor ein bør utvikle reiselivet etter ein heilskapleg plan sjå utfordringar knytt til heilskapleg reismemålsutvikling og reiselivsplanlegging bruke prosessverktøy og metodar for å oppstart, organisering og gjennomføring av reisemålsutviklings- og reiselivsplanprosessar/-prosjekt bruke undersøkelses- og analyseverktøy for evaluering av reisemål teoriar, modellar og verktøy for strategisk reisemålsutvikling (produkt/marknadsutvikling) basert på ulike undersøkelsar og analysar sjå utfordringar og metoder for berekraftig reiselivsutvikling på bedrifts- og reisemålsnivå metoder og verktøy for implementering og gjennomføring av utvikllingstiltak på område/reisemålsniv verktøy og metodar for å kunne setje i gong og arbeide med heilskapleg reisemålsutvikling av destinasjonar, kommunar og regionar strukturere, sette i gong og bidra i praktiske reisemålsutviklingsprosessar 18 / 91

19 Innhald/oppbygging: Emnet tek for seg teoriar, teknikkar, prosessverktøy og metodar for å arbeide praktisk med reisemålsutvikling og heilskapleg reiselivsplanlegging. Emnet tek bl.a. føre seg overordna planlegging og utvikling i reiselivet, og kunnskap om og styringssystem og reiselivsorganisering for handtering av økonomiske, fysiske, miljømessige og kulturelle utfordringar knytt til reiselivsutvikling i eit heilskapleg, berekraftig perspektiv på områdenivå (region/reisemål). Fylgjande tema er sentrale i emnet: reisemålsutvikling - metodar, analyser, verktøy og prosess reiselivsplanlegging- og utvikling (globalt/internasjonalt-, nasjonalt-, regionalt-, og lokalt nivå) innføring i prosjektutvikling, prosjekt- og prosesstyring i reiselivet (prosjektleiing) organisering av reiselivet ulike nivå og funksjonar berekraftig reiselivsutvikling innhald og prinsipp miljømessige, sosiokulturelle, kulturelle og samfunnsmessige verknader av reiselivet Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og øvingsoppgåver. Arbeidskrav: Ei skriftleg oppgåve. Oppgåva skal gjerast i grupper på 2-3 personar. Sluttvurdering: SK: Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter. Lovlege hjelpemiddel: Ingen Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra før semesterstart. Tourism Planning - an integrated and sustainable development approach (Edward Inskeep, Van Nostrand Reinhold 1991) HBR: "Hvitebok" for bedre reisemålsutvikling (Innovasjon Norge/MIMIR, 2008) Pensum sist oppdatert dato: Sist revidert av: Helene Marituen Sist revidert dato: / 91

20 Publiser: Nei 20 / 91

21 MARKN Marknadsføring Kode: MARKN Norsk namn: Marknadsføring Engelsk namn: Principles of Marketing Undervisningsspråk: Engelsk / Svensk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Grunnemne Fagleg overlapp: 75 % overlapp med emnet Marknadsføring. Kategori: Obligatorisk emne på bachelorstudia i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, reiselivsleiing, eigedomsmekling, og årsstudia i bedriftsøkonomi og reiseliv Semester: Vår Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: ha eit breitt oversyn over fagfeltet gjere greie for grunnleggjande omgrep, teoriar og modellar innanfor marknadsføringsfaget. ha innsyn i kva ein marknadsanalyse og ein marknadsplan består av analysere praktiske problemstillingar i ulike organisasjonar med utganspunkt i moderne teoriar og modellar innanfor marknadsføringsfaget gjere sjølvstendige refleksjonar knytt til etisk marknadsføring drøfte problemstillingar i lys av teoriar og modellar i marknadsføringslitteraturen forstå korleis bedrifter og organisasjonar aktivt kan tilpasse seg sine omgjevnader gjennom planlegging. forstå korleis bedrifter kan analysere ein marknad forstå korleis ei bedrift kan bruke marknadsmiksen til å betre konkurranseevna si 21 / 91

22 Innhald/oppbygging: Den første delen av emnet gir studentane innsikt i nokre grunnleggjande omgrep, teoriar og modellar innan marknadsføringsdisiplinen. For å betre forståinga av ulike omgrep, disiplinar og samanhengar, skal studentane arbeide saman for å analysere ulike case ved hjelp av ulike strategiske rammeverk og marknadsføringsverktøy. Til denne delen er det knytt eit arbeidskrav. Om lag midt i emnet, og etter gjennomført arbeidskrav, vert første del av eksamen gjennomført - ein fleirvalstest. Den andre delen av emnet har merksemd på analyse og diskusjon rundt praktiske problemstillingar knytt til marknadsføringsfaget. I desse diskusjonane vil studentane også kunne ta sjølvstendige refleksjonar knytt til etisk marknadsføring. I denne samanhengen vil innsamling og bruk av marknadsinformasjon og marknadsplanlegging vere særleg aktuelt. Studentane skal mellom anna forstå verknaden og bruken av nokre av dei moderne digitale marknadsføringskanalar som bloggar, sosiale nettverk og korleis dei vert brukte i næringslivet. Førelesingane set søkelys på følgjande tema: marknadsføring som omgrep, praksis og disiplin segmentering og posisjonering produkt og produktutvikling distribusjon prispolitikk marknadskommunikasjon marknadsplan marknadsanalyse kjøpsåtferd websites / blogs / E-handel tenestemarknadsføring Undervisnings- og læringsformer: Førelesingar og seminar med oppgåveløysing. Arbeidskrav: Skriftleg oppgåve. Oppgåva skal gjerast i gruppe på to eller tre personar. Sluttvurdering: SK: Skuleeksamen - fleirvalsprøve, 60 minutt. Om lag midt i emnet. Vekting 40 %. SK: Avsluttande skriftleg skuleeksamen, 3 timar. Vekting 60%. Kandidatar som stryk til eksamen i ein av delane, går opp att til eksamen i berre denne delen. Avdeling: Avdeling for samfunnsfag Institutt: Institutt for økonomi og administrasjon 22 / 91

23 Pensum: Pensum er førebels og kan bli endra fram mot semesterstart. Jobber and Fahy, Foundations of Marketing, 3rd ed., McGraw Hill Alternativ på norsk: Runar Framnes, Arve Pettersen og Hans Mathias Thjømøe (2006). Markedsføringsledelse, 7 utg. Universitetsforlaget, Oslo. Artiklar. Sist revidert av: Atanu K. Nath Sist revidert dato: Publiser: Nei 23 / 91

24 ENTR INNOV Entreprenørskap og innovasjon Kode: ENTR INNOV Norsk namn: Entreprenørskap og innovasjon Engelsk namn: Entrepreneurship and innovation Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 7,50 Studiestad: Sogndal Nivå: Fordjupingsemne Fagleg overlapp: Emnet overlappar 75 % med OR6-211 Næringsutvikling og omstillingsarbeid. Kategori: Obligatorisk emne i bachelorstudiet i reiselivsleiing. Valemne i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Semester: Vår Forkunnskapar/opptakskrav: Tilrådde kunnskapar er organisasjonsteori og marknadsføring eller tilsvarande. Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: det teoretiske grunnlaget for problemstillingar innan entreprenørskap og innovasjon ha oversikt over status for norsk og internasjonal forsking på området forstå i faktorar som er avgjerande for å lukkast med næringsutvikling, både i enkeltverksemder og på lokalt og regionalt nivå kjenne til og ta i bruk verktøy for å analysere konkrete case innan området entreprenørskap og innovasjon tenkje kritisk, reflektere og stille spørsmål til dei teoriane som finst og til den forskinga som vert gjort 24 / 91

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Økonomi og administrasjon, bachelorstudium Norsk namn Økonomi og administrasjon, bachelorstudium Engelsk namn Bachelor of Business Administration Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing STUDIPLANMAL 2011 med brukarrettleiing Felt med informasjon som vises i studieplanen på nettsidene vert markert med Felt med intern (administrativ) informasjon vert markert med I Felt: I/ Forklaring: Val:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Eiendomsmegling, bachelorstudium Norsk namn Eiendomsmegling, bachelorstudium Engelsk namn Real Estate Management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Studieprogram B-REILED, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innleiing Rettstryggleiken til borgarane er viktig i samband med all offentleg maktutøving.

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP Modul I Modul II kvar modul 30 studiepoeng Godkjent januar 2001 Revidert utgåve juni 2010 og januar 2014 1 Studieplan Endringskunnskap Innleiing Studiet kan gjennomførast som

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB Unn-Doris K. Bæck UiT Norges arktiske universitet Februar 2017 PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB INNLEDNING Dette dokumentet utgjør min første programsensorrapport

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Norsk 2 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Opptakskrav fritekst Norsk 2 Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) 2NO224-2 Norsk 2 - Litterær

Detaljer

NYSKAPING. Høgskulen for landbruk og bygdenæringar. 60 stp

NYSKAPING. Høgskulen for landbruk og bygdenæringar. 60 stp NYSKAPING Høgskulen for landbruk og bygdenæringar 60 stp Justert februar 2012 1 Studieplan Nyskaping Studiet er ei årseining på 60 stp. Eininga kan takast alleine, men faget utgjer også tredje og avsluttande

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innleiing Alle organisasjonar av ein viss storleik

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Dugnad og arrangementsledelse Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 4 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på grunnleggende nivå. Bakgrunn for

Detaljer

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester TYS100H Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Emnet er ope for lærarstudentar

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Innledning Årsstudiet i samfunnsfag

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Reiselivsleiing - bachelorstudium

Reiselivsleiing - bachelorstudium Studieprogram B-REILED, NYNORSK, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:11:44 Reiselivsleiing - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsleiing Heiltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi 1 Studieplan Mastergradsprogram i filosofi UiT Noregs arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning Gjeld frå og med hausten 2012 V-6. Sist justert 22.03.2017 2 Tittel

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng STUDIUM I Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng Høgskolen i Telemark Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur 02.10.08 Innhald Spansk språk og latinamerikansk-

Detaljer

Programområde for studieførebuande Vg3 innan naturbruk - Læreplan i felles programfag naturforvaltning

Programområde for studieførebuande Vg3 innan naturbruk - Læreplan i felles programfag naturforvaltning Programområde for studieførebuande Vg3 innan naturbruk - Læreplan i felles programfag naturforvaltning Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Læringsutbyte/resultat Kunnskap Dugleik Grunnkompetanse

Læringsutbyte/resultat Kunnskap Dugleik Grunnkompetanse Vedlegg 18, UUI 090915 Emnekode RUS111 Emnenamn Russisk grammatikk (1) og Skriftleg russisk (1) Engelsk emnenamn Russian Grammar (1) and Written Russian (1) RUS111 er sett saman av Russisk grammatikk (1)

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innleiing Politi- og lensmannsetaten treng alltid kandidatar til leiarstillingar. Ofte vil medarbeidarar

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Programområde for reiseliv - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for reiseliv - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for reiseliv - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015.

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken, ny versjon: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 1 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med stp språk

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal 1 BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling Studium Spesialkurs Kursansvarlig Elbjørg G Standal Institutt Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Semester Se studieplan for aktuelt

Detaljer

16.3.2011 FRAMLEGG TIL EMNEPLAN KUTRD 151 OG KUTRD 152 MED UTKAST TIL PENSUM KUTRD151: VESTLANDET KULTUR, REGION OG TRADISJONSKUNNSKAP

16.3.2011 FRAMLEGG TIL EMNEPLAN KUTRD 151 OG KUTRD 152 MED UTKAST TIL PENSUM KUTRD151: VESTLANDET KULTUR, REGION OG TRADISJONSKUNNSKAP 16.3.2011 FRAMLEGG TIL EMNEPLAN KUTRD 151 OG KUTRD 152 MED UTKAST TIL PENSUM KUTRD151: VESTLANDET KULTUR, REGION OG TRADISJONSKUNNSKAP Studiepoeng: Undervisningssemester Undervisningsspråk Norsk. Studienivå

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering 1 / 11 Studieplan 2016/2017 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går på heltid over ett år. Bakgrunn for studiet Årsstudiet

Detaljer

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Avdelingsleder Dato: 01.08.2004 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Emnekode: NOR165_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Semester undervisningsstart og lengd:

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer