Referat fra generalforsamling i NFDV, fredag 19. april Tid: 08:30-11:00 Sted: Thon hotell opera, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra generalforsamling i NFDV, fredag 19. april 2013. Tid: 08:30-11:00 Sted: Thon hotell opera, Oslo"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i NFDV, fredag 19. april Tid: 08:30-11:00 Sted: Thon hotell opera, Oslo 1. Valg av møteleder Joar Austad valgt ved akklamasjon. 2. Valg av tellekorps Bjarte Steinkjer og Tore Morken valgt ved akklamasjon. 3. Kommentarer til innkalling og dagsorden Et av medlemmene har noen saker til pkt 10, men har ikke meldt disse inn innen 6 uker. Ser om det passer i forhold til øvrige pkt. 4. Årsmelding Se vedlegg 1. Gjennomgått av Turid Thune. Noen momenter gjengis: Medlemstall pr 1. februar 2013: 253. Av disse var 168 godkjente spesialister, 48 ikke spesialister, 37 pensjonister og 12 assosierte medlemmer. Medlemstallet øker. Døde: Georg Rajka og Bjørg Benestad. Minnet med ett minutts stillhet. Nye medlemmer i perioden : Bjørn Øivind Kvammen Einar Odd Løland Una Britt Bjåstad Hovlid Anne Elisabeth Lefdal Marianne Kummels Gunn-Marit Lynghaug Mohammad Husain Rizvi Øyvind Magne Bremnes Linda Moseng Lars Sveistrup Børge Endre Haugen Østhus Mohabbat Pal Singh Afzal Mohammad Innstrand

2 Narinder Kaur Hege Marie Schnelle Eivind Lied Magdalena Joanna Swietoniowska Styret i NFDV : Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem 1.vararepresentant 2.vararepresentant Turid Thune Petter Gjersvik Guttorm Guleng Xiaotong Li Malte Hübner Marit Saunes Dagfinn Moseng Styret har kontinuert avtalen med regnskapsfører Gro Kofstad i CEREBELLUM AS og avtalen med revisjonsfirmaet PKF Revisjon AS. Honorarsatsene til styremedlemmene er ikke endret: Leder kr , kasserer kr 5000, sekretær kr Alle styremedlemmene blir i tillegg honorert med kr 1500 per styremøte. Styremedlemmer i privat praksis får dobbelt honorar for styremøtene. Styret sine strategiske mål for styreperioden: 1. Videreføring av satsingen på forskning. 2. Utarbeide forslag til etterutdanning og krav til å opprettholde kompetanse etter spesialistgodkjenning. 3. Arbeide for bedre samarbeid mellom sykehusavdelingene, avtalespesialistene og hudlegene i privat praksis. MØTEAKTIVITET: Styremøter: (Skype) Møtene er holdt på Legenes hus, Oslo. Møte med spesialitetskomiteen: Årlig møte med spesialitetskomiteen 18.november 2012 på UBC i forbindelse med høstmøtet i NFDV. Høstmøtet 2012: Arrangert på Ullevål Business Class november Det var 74 påmeldte deltagere og 19 sponsorer. Egenandel for spesialister var kr 1500,-. For LIS og stipendiater var egenandelen på kr 500,-. For første gang gikk møtet i underskudd. Møte med avdelingslederne:

3 Olafiaklinikken Til stede: Dagfinn Moseng, Kristin Ryggen, Lisbeth Rustad, Thomas Ternowitz, Anne Olsen og Jan-Øivind Holm. Temaer for møtet: 1. Hva kan universitetssykehusene gjøre for å bemanne utkantene. 2. Slutt på stønad til kongressreiser hva nå? 3. Olafiaklinikken som nasjonalt kompetansesenter hva innebærer det? 4. Innføring av sjekkliste for LIS. Hva vil det bety i praksis for utdanningsinstitusjonene? Forskingsseminaret på Gardermoen: 17.januar Arrangert av Forskningsutvalget i samarbeid med styret i NFDV. Viktig arena for nettverksbygging mellom forskingsinteresserte. Også i 2013 valgte styret å dekke alle utgiftene for deltagerne. Det nye styret må vurdere om dette er forsvarlig i framtiden med tanke på økonomien i foreningen. Møte med pasientorganisasjonene: 1.mars 13. Representert: HAE-Norge, NAAF, Iktyoseforeningen og Psoriasis- og eksemforbundet. Andre møter der styret i NFDV har vært representert: International League of Dermatological Societies (ILDS) summit Berlin Møte i LIS-gruppa for biologiske legemidler og Seminar om spesialitetsstruktur og etterutdanning Soria Moria og lederseminar Soria Moria Høringer og lignende: Legeforeningen og andre sender ut mange høringsforslag. Styret vurderer om høringene er relevante for NFDV og svarer etter tur eller etter spesialinteresser. Arbeid mot eksterne kontakter: Kreftforeningen kommer med en del innspill til foreningen i løpet av året og arrangerer et møte hver høst der et panel av eksperter fra NFDV deler på å representere faget. Styret takker for velviljen. Legeforeningen ønsker også representasjon fra NFDV i ulike utvalg og komiteer. I 2012 ble Teresa Løvold Berents (med Hilde Vindenes som personlig vararepresentant) oppnevnt som representant til «Sakkyndig komité for kompetanseområde i allergologi». STATUSRAPPORT FOR ARBEIDET MED STYRET SINE SATSINGSOMRÅDER: 1. Forskning. Forskningsmøtet på Gardermoen har blitt en tradisjon. Alle utgiftene for deltagerne dekkes av foreningen. Det er ikke mulig å måle nytten av disse møtene, og foreningen må hele tiden vurdere om dette er en god måte å bruke pengene på. Det sittende styret mener at møtet har blitt en så viktig arena for forskingsmiljøene at det er verdt å satse videre på. Styret har også holdt fast ved at overskuddet av annonseinntektene på nettsiden skal gå direkte til stipend til medlemmene. I år ble imidlertid kr holdt tilbake. Dette skal brukes til å dekke deler av underskuddet fra høstmøtet.

4 Medlemmene kan søke om midler til: -Faglige kurs i utlandet og/eller opphold i utlandet i forbindelse med godkjent forskingsprosjekt. -Hospitering, studieopphold, kurs. -Innkjøp av driftsmidler til forskingsprosjekt. Følgende fikk innvilget søknad om stipend 1.mars 2013: -Katarina Zak Stangeland: Kirurgikurs i San Diego. Kr Teresa Løvold Berents: EAACI-WAO World Congress (med presentasjon). Kr Linn Landrø: EAACI-WAO World congress. Kr Anne Sofie Brandstorp-Boesen: Hospitering ved St John s Institute of Dermatology, St Thomas Hospital. Kr Ellen Heilmann Modalsli: Kostnader for å publisere artikler fra HUNT-materialet. Kr Jon Anders Halvorsen og Xiaotong Li: Hospitering Mnaazi Mnoja Referral Hospital, Zanzibar, får tildelt kr totalt. -Cato Mørk: PDT-studie. Kr Astrid Lossius: Forbruksmateriell etc. til studie. Kr Thomas Schopf: Prosjekt: Bruk av internett i seksualundervisningen. Kr NFDV har inngått avtale med flere legemiddelfirmaer om stipender og priser. - Pfizer (publikasjonspris) og Galderma (YDF-pris). Opprettholdes. Deles ut på årsmøtet. - Abbott/Abbvie finansierer Humanprisen som blir delt ut på Hot Topics. Forslag til kandidater kommer fra medlemmene. Bedømmelseskomiteen går ut fra styret. NFDV har inngått ny kontrakt for 2013 med Abbvie. Prisvinner i 2012 var Per Helsing : Nytt stipend opprettet i samarbeid med Janssen Cilag AS: «Janssen Educational Grant» på 6000 Euro. Kan deles på inntil tre søkere. Styret er bedømmelseskomité. I 2012 ble stipendet tildelt Alexandros-Lazaros Stefou og Helle Kathrine Hanssen med likt beløp til hver av dem. 2. Etterutdanning. Styret og Spesialitetskomiteen arbeider mot et felles mål. Legeforeningen sentralt har kommet etter, og flere organisasjonsledd har innsett at etterutdanning er et tema som er viktig og nødvendig å diskutere. I januar arrangerte Legeforeningen et seminar med deltagere fra de fagmedisinske foreningene og spesialitetskomiteene der etterutdanning var hovedtema. Saken skal også opp til drøfting på landsstyremøtet i Dnlf i juni. Sannsynligvis blir det en form for obligatorisk etterutdanning i fremtiden. Innholdet i etterutdanningen blir satt opp av de fagmedisinske miljøene selv. Ingen ferdige spesialister vil få problemer med å oppfylle kravene, og det kommer ikke til å bli eksamen. Tidspkt for evt gjennomføring er ikke avgjort. 3. Samarbeid. Dette temaet tas opp på det årlige møtet med avdelingslederne. Samarbeidet mellom sykehusavdelingene og kollegaene i avtalepraksis og de helprivate må pågå i de forskjellige regionene, men det kan være nyttig å diskutere strategier og gjøre nytte av andres erfaringer. Innspill om hvordan samarbeidet kan bedres kan gjerne sendes til styret i NFDV. Rapport fra høstmøtet 2012 og orientering om høstmøtet 2013: Kontrakten med Congress Coference AS ble fornyet, samarbeidet har fungert godt.

5 Kongressbyrået lager budsjett som NFDV må legge fram for Legemiddelindustrien for å få konseptgodkjenning. Det er kongressbyrået som henter inn og inngår avtaler med sponsorene. Inngått kontrakt med 19 sponsorer til møtet i Ingen gullsponsor i år, pengene sitter ikke så løst som tidligere. I motsetning til tidligere år gikk høstmøtet 2012 med underskudd på kr Flere grunner til et så stort avvik fra budsjettet. Kongressbyrået var nok litt for optimistiske med tanke på sponsorinntektene. Utgiftene ble også større enn man hadde regnet med, både reiseutgifter, honorar og servering. Kongressbyrået var villige til å overføre hele underskuddet til neste høstmøte. Styret vedtok imidlertid å dekke kr av underskuddet nå, og prøve å dekke inn det resterende til neste høstmøte. For å oppnå dette må utgiftene kuttes og inntektene bli høyere. Styret har i samarbeid med kongressbyrået vedtatt disse tiltakene for å komme i balanse på årets møte: - Lavere honorar til foredragsholderne (i utgangspunktet tilbake til Legeforeningen sine satser) - Vurdere enklere utstillingsområde og enklere invitasjon til sponsorer - Uendret pris på stands - Øke deltageravgiften til kr 1600 for spesialister og kr 800 for LIS og stipendiater. - Delegatene oppfordres til å reise på billigste måte (lavprisbilletter ved flyreise) - Innsparinger på serveringsutgiftene. Mindre servering ved møtestart torsdag. Avgrense vinserveringa: 1 glass til forrett, 1 glass til hovedrett, ingen dessertvin. Høstmøtet 2013 blir arrangert på Ullevål Business Class 7.-8.novmber Kommentarer til årsmøteberetningen: Vedrørende høstsymposiet: Susanne Kroon: Viktig med nettverk og gode foredragsholdere. Synes ikke at det er fornuftig å redusere foredragsholderhonoraret. Hvorfor står ikke kongressbyrået for strukturert reiseplan, og dermed rimeligere reiser? Lasse Braathen: Det er ikke vanlig i andre land i Europa at foredragsholdere får betalt. Svein Helland: Dette er ikke realistisk her i Norge. 5. Regnskap Regnskap for 2012 gjennomgått av Xiaotong Li. Se vedlegg 2 og 3. Spørsmål fra salen om det foreligger revisjonsberetning. Det foreligger, og skaffes (se vedlegg). -Hva er utgifter til årsmøtet? Thune: Honorarer, møtelokaler, årsmøtesekretær i fjor, underholdning. Replikk til dette: Synes ikke vi kan legge oss på så dyre årsmøter. -Kan Legeforeningen bidra noe til underskuddet ved høstsymposiet? Hvis man ikke har lov til å ha overskudd, hva med underskudd? Legeforeningen bør evt gjøres oppmerksom på underskudd. Xiaotong: Regner ikke med at det er noen pott å hente inn underskuddet fra. 6. Godkjenning av regnskap for 2012 Godkjent ved akklamasjon. 7. Budsjett for 2013 og 2014

6 Se vedlegg 4 og 5. Gjennomgått av Xiaotong Li og godkjent ved akklamasjon. 8. Rapporter fra komiteer og utvalg Se vedlegg 6. Kommentarer: Kommentarer til rapport fra forskningsutvalget: -Hvor mye koster forskningsmøtet på Gardermoen? Noen opplever at få av de som kommer driver med forskning, og mener at forskningsmøtet er bortkastede penger. -Replikker til dette: Forskningsmøtet er et utmerket sted for å skape kontakter og utveksle erfaringer. Alle har bruk for forskningsmøtet. Forskningsmøtet har en signalverdig: NFDV satser på forskning. I tillegg gir møtet legitimitet til å få LIS introdusert til det dermatologiske forskningsmiljøet. -Bachmann: Foreningen dekker kun flybillett, helt unntaksvis overnatting. Møtet koster ca kr ,-. Formålet er bredere enn bare folk som aspirerer til forskning. -Xiaotong Li: NFDV får ikke bilregninger fra Oslo, kun flyreiser. For bilkjørende dekkes kun bensin. Har kun betalt for en overnatting. Turid Thune: Innføring av egenandel diskuteres årlig. Dette vurderes fortløpende. Petter Gjersvik: NFDV skal ikke drive forskning, men kan stimulere til forskning. Det har vært diskutert å gjøre forskningsmøtet mer selektivt, men man har kommet frem at det skal gjøres åpent. Kommentar til rapport fra takstutvalg for offentlige poliklinikker: Utvalget ikke lenger relevant pga endring av finansieringsordning. Utvalget nedlegges derfor. Kommentarer til rapport fra kvalitetsutvalget: Hva er mandatet til kvalitetsutvalget? En del av de guidelines som etterspørres finnes allerede. Ville tro at kvalitetsutvalget skulle ha et bredt mandat: Spesialisteksamen? System for resertifisering? Kvalitetskontroll av utdanningsinstitusjoner? Mulig dette ikke hører hjemme i et kvalitetsutvalg? Turid Thune: Mye av dette skal ikke kvalitetsutvalget arbeide med. Mandatet er bredt, og gis av styret. Kvalitetsutvalget har ikke noe med utdanningen å gjøre. Etterutdanning og resertifisering er aktuelt i Legeforeningen. Utdanningsinstitusjonene er spesialitetskomiteens arbeid. Det skjer endringer i utdanningen i Norge. Faye: Guidelines må sees på mhp norske forhold. Kommentarer til rapport fra UEMS: Malte Hübner: Spesialisteksamen. I Tyskland en skriftlig og en muntlig eksamen. Muntlig eksamen mer en faglig samtale, god avslutning på utdanningen - positiv erfaring. Innspill: -UEMS er en privat organisasjon, har ikke formell tiknytning til EU. Det er en lobbyorganisasjon. Finnes land som har problemer med å finne folk til å reise dit. Europeisk eksamen; inkluderer histologi. Svært krevende eksamen. -Legeforeningen er ansvarlig for spesialistutdannelsen og etterutdanning. YLF og DNLF har vært i mot. Legeforeningen er med i UEMS. Petter Gjersvik: Foregår mye tenkning om spesialitetskravene. Spesialistutdanningen og etterutdanningen må kvalitetssikres. Det viktigste er trolig å få inn krav til etterutdanningen.

7 Styret mener at obligatorisk etterutdanning skal medføre tap av spesialistgodkjenning dersom man ikke følger opp etterutdanningen. Supplerende kommentarer til rapport fra spesialitetskomiteen: Øystein Grimstad: Kommer til å bli en betydelig mangel på spesialister ved Utdanning hos avtalespesialister: Spesialitetskomiteen vil i kontakt med avtalespesialister og universitetssykehusene. Skal prøve å lage en pilot for utdanning av LIS hos avtalespesialist (deler av utdannelsen). Kommentarer til dette: 1998 møte med shdir om utdanning hos avtalespes. Den gang var man positive. Men ingenting har skjedd. Grimstad: Videre- og etterutdanning av spes må være et større satsningsområde. 9. Valg Innledende info v/turid Thune: Styret har vedtatt å legge ned takstutvalget for offentlige poliklinikker. Slik dagens finansieringsordning fungerer, finner ikke styret grunnlag for å opprettholde dette utvalget. Innstilling fra valgkomiteen Medlemmer i valgkomiteen: Freddy Hestholm (leder), Jon Helge Bonesrønning og Per Helsing Styret Petter Gjersvik (leder) Marit Saunes Xiaotong Li Malte Hubner Ellen Cathrine Pritzier Vara: Jan Sitek og Ragnhild Telnes Kurskomité Bjørn Kvammen Katja Bremnes Alexandros Stefou Katarina Stangeland Linn Landrø Michael Zangani Nordisk Petter Gjersvik Xiaotong Li Vara: Turid Thune og Marit Saunes Kommentarer til Nordisk v/turid Thune: De som velges nå er de som skal foreslås som

8 representanter til det neste styret i NDA. Styret ønsker at styret i de nasjonale foreningene er tettere involvert i NDA. UEMS Foreslått: Øystein Grimstad Lisbeth Rustad Kommentarer: Endring i valget til UEMS. Representasjonsreglene ble endret i Man kan bare sitte i 2x4 år. De som er valgt tidligere kan sitte i 12 år. Det er en diskrepans der. Replikk fra Lasse Braathen: Tror ikke det er noe i veien for at de nasjonale foreningene går utenfor dette. Øystein Grimstad: Hvis Kristin vil sitte i 2 år til er det ok. Konklusjon: Kristin Ryggen sitter i 2 år til sammen med Lisbeth Rustad. Valgkomité Dagfinn Moseng Gro Mørk Ellen Bjørge Kvalitetsutvalg (forts) Ellen Slevolden Ragnar Faye Silje Solberg IT/hjemmeside (forts) Flora Balieva Forskningsutvalget: Eidi Christensen Ingeborg Bachmann (medlem, ikke leder) Petter Gjersvik Mohammad Rizvi Alle medlemmene i styret, komiteene og utvalgene ble valgt ved akklamasjon. 10. Saker til drøfting på generalforsamlingen 1. Nordisk forening. Den 32. nordiske dermatologikongressen blir arrangert i Finland i august i år. Generalforsamling i NDA (Nordic Dermatology Association) med valg av nye styremedlemmer holdes 19.august kl NFDV har blitt bedt om å komme med forslag til agenda på generalforsamlingen i NDA. Det er viktig at generalforsamlingen i NFDV (GF) kommer med råd til de norske delegatene.

9 - Ett diskusjonstema blir om det er viktig med et framtidig nordisk samarbeid, og om NDA skal videreføres. Har GF i NFDV noe synspunkt på dette? - Det vil også bli diskusjon om det fortsatt er behov for egne nordiske kongresser. Hva mener GF om det? Innspill: Petter Gjersvik: Mener at det nordiske samarbeidet skal styrkes, men hvilken form det skal få kan man diskutere. Susanne Kroon: Er det mange fra foreningen som deltar i Tampere? Det er jo generelt høy møteaktivitet. Er det behov for slike møter? Turid Thune: Vet ikke hvor mange. Avstemming: Ønsker NFDV videre nordiske kongresser? For: 33 Mot: 31 Vet ikke: 18 Knapt flertall for fortsatt nordisk kongress. - Norge står for tur til å arrangere neste kongress i 2016 dersom generalforsamlingen i NDA vedtar å fortsette med de nordiske kongressene. Kristin Ryggen har bekreftet at Trondheim kan ta på seg oppgaven dersom resten av fagmiljøet i Norge stiller opp og det blir opprettet en vitenskapelig komité så raskt som mulig etter møtet i Finland. Er det norske fagmiljøet forberedt på dette? Tor Langeland: Har vi problemer med å få inn industrien hvis vi skal arrangere Nordisk kongress? Turid Thune: Tror industrien kan være med på dette. Generalforsamlingen vedtok Trondheim som vertsby for en eventuell nordisk kongress i 2016 ved akklamasjon. Hvis det i Tampere vedtas kongress i 2016 må NFDV ha klar en komite. Trondheim kan ikke gjøre dette alene, komiteen må være nasjonal årsjubileet i I fjor ble det satt ned en komité for 100-årsjubileet. De trenger innspill. - Eget arrangement for jubileet? Blir det for dyrt og vanskelig å samle medlemmene til et ekstra møte? - Skal jubileet legges til årsmøtet, og forlenge årsmøtet med en dag? Man synes kanskje at det blir for lenge og for dyrt? Trolig vanskelig å forsvare sponsing av jubileet hvis feiringen er direkte knyttet til årsmøtet. Kan risikere at Legeforeningen ikke vil godkjenne årsmøtet som tellende kurs. - Legge det til høstmøtet, utvide det med en ekstra kveld og ta gallamiddag fredag etter at høstmøtet er avsluttet? Det er usikkert om LMI vil kunne yte støtte til et slikt arrangement, men det kan jo hende vi får det til. - Andre forslag?

10 Kommentarer: Joar Austad: Gode erfaringer med samarbeid med industrien. Kanskje høstmøtet vil trekke flest folk. Tor Langeland: Da kunne kurset lages som et historisk vinklet kurs. Starte fredag morgen, og middag på kvelden. Konklusjon; vedtak ved akklamasjon: 100-årsferingen blir lagt til høstmøtet i Sted og tid for årsmøtet i 2014 Farris Bad, Larvik, april 2014

SAKLISTE TIL GENERALFORSAMLINGA I NORSK FORENING FOR DERMATOLOGIL OG VENEROLOGI FREDAG 19. APRIL 2013

SAKLISTE TIL GENERALFORSAMLINGA I NORSK FORENING FOR DERMATOLOGIL OG VENEROLOGI FREDAG 19. APRIL 2013 SAKLISTE TIL GENERALFORSAMLINGA I NORSK FORENING FOR DERMATOLOGIL OG VENEROLOGI FREDAG 19. APRIL 2013 TID: 08:30-11:00 STAD: THON HOTEL OPERA, OSLO 1. Val av møteleiar 2. Val av teljekorps 3. Kommentarar

Detaljer

ÅRSMELDING NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI

ÅRSMELDING NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI ÅRSMELDING NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI 2011 2012 Per 1. februar 2012 hadde NFDV 238 medlemar. Av desse var 167 godkjende spesialistar, 42 ikkje godkjende spesialistar, 29 pensjonistar

Detaljer

Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK)

Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK) Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK) Torsdag 25.10.2012 kl. 1430-1700, Saga B, Holmkollen Park Hotell Tilstede fra styret: Turid Aas, Ellen Schlicting, Petter Østhus,

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Til stede: Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart og Kjell Øiestad

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker.

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker. PROTOKOLL Møtetittel: 01/2014 Tid/sted: Trondheim, møterom Gallestein 08.01.14 kl. 10:00 15:00 Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Roald Elvegård og Paul Stenstuen Monika

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor. Styrets beretning 2013-2014 Oslo, 02.11.2014 1. Norsk indremedisinsk forening har i året 2014-15 hatt følgende styre: Hanne Thürmer (leder), Sykehuset Telemark, medisinsk klinikk Monica Bivol, nestleder,

Detaljer

SPONSOR- & UTSTILLERINVITASJON. Norsk forening for dermatologi og venerologi. HØSTSYMPOSIUM 2015 5. - 6. november 2015 - THON HOTEL ULLEVÅL & UBC

SPONSOR- & UTSTILLERINVITASJON. Norsk forening for dermatologi og venerologi. HØSTSYMPOSIUM 2015 5. - 6. november 2015 - THON HOTEL ULLEVÅL & UBC SPONSOR- & UTSTILLERINVITASJON Norsk forening for dermatologi og venerologi HØSTSYMPOSIUM 2015 5. - 6. november 2015 - THON HOTEL ULLEVÅL & UBC Kjære potensielle utstiller Norsk forening for dermatologi

Detaljer

Onsdag 10. oktober 2007 kl. 17:00 Thon Hotell Opera, Oslo

Onsdag 10. oktober 2007 kl. 17:00 Thon Hotell Opera, Oslo Side 1 av 2 Agenda til Styremøte i Norsk Araberhestforening Onsdag 10. oktober 2007 kl. 17:00 Thon Hotell Opera, Oslo Paragraf/ saksnummer Tidspunkt Sak 1 17:00 Møtet åpnes presis 2 17:00 Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) ------------------------------------------------------- Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø,

Detaljer

-3 000 Resultat 52 673 348 184

-3 000 Resultat 52 673 348 184 REGNSKAP 2013 FOR DEN NORSKE AKTUARFORENING Budsjett 2013 Inntekter Regnskap 2013 Regnskap 2012 450 000 Kontingenter inkl IAA, seksjoner i IAA og GC 446 700 449 325 0 Medlemsmøter ekskl. årsmøte 14 400

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 28. mai 2013 i Legenes Hus

Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 28. mai 2013 i Legenes Hus Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 28. mai 2013 i Legenes Hus Som i fjor hadde Hordaland legeforening invitert til møte for medlemmer med familie kl 16 19.30, med enkel servering, og påfølgende

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møteprotokoll Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Anne Spurkland

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005 PROTOKOLL LANDSMØTE Kulturhuset Fraktgodsen, Voss 23. - 24. april 2005 Åpning av landsmøtet kunstnerisk innslag ved Berit Opheim og Bjørn Kjellemyr. Åpning ved styreleder Jan Ole Otnæs. Vedlegg: Handlingsplan,

Detaljer

Flyvebladet. Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken. Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor eller når.

Flyvebladet. Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken. Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor eller når. Årgang 20 nr. 1.2012 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor

Detaljer

Medlemmer: Per Helsing, Brita Pukstad, Petter Gjersvik, Kjersti Danielsen, Ingeborg M. Bachmann (leder).

Medlemmer: Per Helsing, Brita Pukstad, Petter Gjersvik, Kjersti Danielsen, Ingeborg M. Bachmann (leder). Vedlegg RAPPORTER FRA KOMITEER OG UTVALG: Årsrapport Forskningsutvalget 2012 Medlemmer: Per Helsing, Brita Pukstad, Petter Gjersvik, Kjersti Danielsen, Ingeborg M. Bachmann (leder). Sammensetningen av

Detaljer

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret.

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret. Referat foreningssaker 2011 Tilstede: 20 personer Foreningssaker på Årsmøtet i Norske Havforskeres Forening 2011 16-17 November i Trondheim Terje Thorsnes orienterte om styrets arbeid o Havforskermøtet

Detaljer

Styremøte Nmf Oslo!".$".%!

Styremøte Nmf Oslo!.$.%! Styremøte Nmf Oslo ".$".% Norsk Medisinstudentforening Styremøte i Nmf- Oslo Referat Rikshospitalet M- etasjen, Oslo Tirsdag 28. august 2012 kl 17.00 Styremøte Nmf Oslo ".$".% VEDTAK Vedtatt: 1500,- i

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Vedtatt av sentralstyret 20. februar 1995 Supplert av sentralstyret 23. april 1997 Endret av sentralstyret 24. august

Detaljer

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13.

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13. Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13. 1. Stipendkomitéen for Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #09/15

REFERAT STYREMØTE #09/15 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til medlemmene i NFMF Oslo,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Årgang 15 nr. 1-- 2007 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING MELD DEG PÅ KURS NÅ! Det skjer store endinger i rutiner og regler neste år. Alt dette gjennomgåes på kurset! Skal du være

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011 ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011 INNHOLD 1. Styrets arbeid 2. Spesialitetskomite 3. Medlemssituasjonen 4. Spesialistutdanningen 5. Faglige aktiviteter 6. Økonomi 7. Underutvalg og referansegrupper

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 020214 ÅRSMØTEREFERAT 2015 Norsk Forening

Detaljer

Norsk kirurgisk forening Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening

Norsk kirurgisk forening Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening Norsk kirurgisk forening Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening Referat fra Årsmøtet i Norsk kirurgisk forening 27. oktober 2011 Holmenkollen Park Hotell Sak 1 Åpning av møtet Leder Olaug Villanger

Detaljer

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Foreningen ble stiftet 7. oktober 1915. Foreningen er av sentralstyret i Dnlf godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten indremedisin. Vedtektene er

Detaljer

Torbjørn Nystadnes, KITH. Generalforsamling ProRec-Norge Trondheim 23. september Kompetansesenter for IT i helse og sosialsektoren

Torbjørn Nystadnes, KITH. Generalforsamling ProRec-Norge Trondheim 23. september Kompetansesenter for IT i helse og sosialsektoren Torbjørn Nystadnes, KITH Generalforsamling ProRec-Norge Trondheim 23. september 2009 Agenda Registrering av deltagere (og nye medlemmer) Velkommen Kort presentasjonsrunde Valg av ordstyrer, referent og

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012

Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012 Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012 DELTAKERE Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Øystein Sørgjerd Gunvor Meling Anders Østeby Siri Bremdal Øyvind Øygarden Mats Billermark FRAVÆRENDE

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Forening 2016 Tirsdag 26. april kl. 16.00 1 ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015, og som har betalt kontingent, har stemmerett.

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 Årsmøte 2015 Sakspapirer Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 ÅRSMØTE 2015 SAK 1 DAGSORDEN Styret innstiller på følgende dagsorden: Åpning ved leder Tom A. Julsrud 1. Godkjenning

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

MØTEREFERAT. Årsmøte Hifo-Tromsø 5.12.2009 Oppmøte: 14 stk.

MØTEREFERAT. Årsmøte Hifo-Tromsø 5.12.2009 Oppmøte: 14 stk. MØTEREFERAT Årsmøte Hifo-Tromsø 5.12.2009 Oppmøte: 14 stk. Saksliste 1. Oppnevning av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Presentasjon og godkjenning av årsmeldingen 4. Presentasjon

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Sted: Tollboden Hotell Dato: 16.01.16 Tid: Kl. 10.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling)

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling) Til Fra Telefon Generalforsamlingen Styreleder Randi Eek Thorsen Dato 7. mai 2014 Møtedato 21. mai 2014 Møtetid 17.00 20.00 (middag ca kl 20) Møtested Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13 Oslo Møtegruppe

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 25.04.2013 KL. 19.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 25.04.2013 KL. 19.00 Blåkollen borettslag Pb 5516 9288 Tromsø post@blakollen.no blakollen.no REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 25.04.2013 KL. 19.00 SAK 1 KONSTITUERING Møteleder: Referent: Underskriving

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Kjell Nordby Arild Egge Inger Sofie Samdal

Detaljer

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Til Tilstede Forfall : Styrets medlemmer : Johansen, Deraas, Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Møtedato : 18.2.2011 Sted : Rica Hotell Gardermoen Møtenummer

Detaljer

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/11-2016, kl. 18.00 i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent,

Detaljer

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5 Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be Innhold Sak 1 Sak 2 Sal

Detaljer

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Styreseminar onsdag 13. januar kl. 10.00 18.00 Hovedstyremøte torsdag 14. januar kl. 09.00 16.00 Sem Gjestegård, Asker. Alle styremedlemmer

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2014 Styrets sammensetning for 2014 (valgt i mars 2014): Leder: Stian Svelle UiO Nestleder: Silje Fosse Håkonsen SINTEF-Oslo Sekretær: Hilde Bjørkan

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hos Solveig Levinsen, Urdaveien 1 Møtedato: 11.12.13 Tid: Kl 18.30-21.30 SAKSLISTE NR: 09-2013

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1.

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1. PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo Tilstede: 37 stemmeberettigede. I tillegg 4 gjester. Administrerende

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

STYREMØTE Trondheim 1. og 2. september 2006 Sted: Royal Garden

STYREMØTE Trondheim 1. og 2. september 2006 Sted: Royal Garden STYREMØTE Trondheim 1. og 2. september 2006 Sted: Royal Garden Tid: Fredag 1. sept fra kl. 10.00-18.00 Lørdag 2. sept fra kl. 09.00-14.00 Deltakere: Anne Helene Frostestad, Marianne Dalen, Målfrid Bogen,

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer