STATISTISKE MELDINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISKE MELDINGER"

Transkript

1 NR. 10, årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie Dyrevernnemndenes virksomhet i Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart i mars Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i budsjetterminen Prisutviklingen i Norge etter krigen 346 Register for måneds- og kvartalsstatistikk *61 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

2 CONTENTS Civil courts in Animal protection committees in Wage statistics for seamen on Norwegian merchant ships in ocean shipping in March Report on the activity of the Central Bureau of Statistics in the fiscal year Post-war price development in Norway 346 Index of monthly and quarterly statistics *62 English translation of text columns and headings of tables, see No. 7, Standardbetegnelser brukt i tabellene Oppgave mangler Null Mindre enn 1/, Foreløpig eller beregnet tall Logisk umulig Rettet siden forrige nr. av S. M. Brudd i en serie 0O.0} Explanation of symbols. Data not available Nil Less than half the final digit shown Provisional or estimated figures Category not applicable Revised since previous issue of S. M. Break in the homogeneity of a series Abonnement tegnes i Statistisk Sentralbyrå, Dronningensgt. 16, Oslo Enkelthefter kan kjøpes i bokhandelen Pris pr. årgang kr. 10,00, pr. nr. kr. 1,00 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG 8c CO.

3 305 Nr. 10. Sivil rettspleie Statistisk Seritralbyrå innhenter hvert år oppgaver over domstolenes behandling av sivile saker. Den statistikken som utarbeides etter disse oppgavene gir opplysninger om tallet på saker til behandling og tallet på ferdig behandlede saker ved de ulike rettene. Dessuten inneholder statistikken en gjennomgående opplysning om arten av de avgjørelser som treffes av domstolene. For saker som behandles av by- og herredsrettene gir statistikken også enkelte opplysninger om sakens art, idet de saker som behandles etter spesielle regler er spesifisert. For vanlige tvistemål som er pådømt ved by- og herredsrettene gir statistikken dessuten opplysninger om varigheten av saksbehandlingen. Forliksrådene. Forliksrådene har til hovedoppgave å megle mellom partene i tvistemål. Slik megling må alltid være prøvd før saken kan bringes inn for by- eller herredsretten (tvm.1 272). Fra denne llovedregel er det imidlertid gjort en rekke unntak. Tvm.l. 273 bestemmer således at megling ikke skal foretas i ekteskapssaker, saker om nedstamning og farskaps- og bidragssaker. Det samme gjelder for saker mot staten eller en kommune, for saker mot tjenestemenn om offentlige tjenestehandlinger, i saker om gyldighet av voldgiftsdom og i saker om patenter, varemerker og monster. I enkelte saker kan forliksmegling foretas uten at dette er påbudt (tvm.l. 274). Dette gjelder f. eks. for vekselsaker. Forliksrådene har en begrenset domsmyndighet. I tvistemål om grenser, servitutter og skadeserstatning for fast eiendom kan forliksrådene avsi dorn, når en av partene forlanger det og tvistegjenstandens verdi ikke overstiger kr Det samme gjelder i saker om andre formueskrav av en verdi på høyst kr Dersom klageren forlanger det, kan forliksrådet avsi dorn i gjeldssaker når tvistegjenstandens verdi ikke overstiger kr og motparten unnlater å møte eller uttrykkelig erkjenner sin forpliktelse til å betale hovedstolen. I andre saker kan forliksrådet avsi dom når begge parter møter og forlanger dorn i forliksrådet. I 1955 avsluttet forliksrådene behandlingen av i alt saker. 24 pct. av disse sakene ble avvist, hevet eller bortfalt av andre grunner. I 11 pct. av sakene ble det oppnådd forlik mellom partene, mens 24 pct. ble henvisc til retten. Resten 41 pct. av alle saker som forliksrådene gjorde seg ferdige med -- ble pådømt i forliksrådene. Den alt overveiende del av dommene ble avsagt i henhold til reglene om uteblivelsesdom.

4 ` Tabell 1. Tallet på saker ferdigbehandlet av forliksrådene i Avvist, hevet eller bortfalt Forlikt Vist til retten Pådømt ved uteblivelsesdorn Pådømt ellers I alt [ Riket Bygder [ (inkl lade steder) Byer 1952.* Tallet på saker som ble sluttbehandlet i forliksrådene i 1955 var eller 12 pct. høyere enn i Omfanget av forliksrådenes saksbehandling har steget jamt i hele etterkrigstiden. I 1946 ble det avsluttet saker. Tilsvarende tall for 1950 var vel dobbelt så høyt, mens forliksrådene i 1955 gjorde seg ferdige med vel tre ganger så mange saker som i En sammenlikning av oppgavene for 1939 og 1955 viser at forliksrådene i disse to årene avsluttet omtrent like mange saker. Herreds- og byrettene. Som det framgår av avsnittet ovenfor, blir mange sivile saker pådømt i alt vesentlig uteblivelsesdommer i forliksrådene. Herreds- og byrettene er imidlertid de ordinære domstoler for sivile saker i første instans. Dommer avsagt i forliksrådene kan innankes for herreds- og byrettene. Herreds- og byrettene avsluttet i 1955 behandlingen av sivile saker (se tabell 2). I dette tallet er 736 saker avsluttet ved Oslo Husleierett inkludert. 59 pct. av de avsluttede sakene ble pådømt, mens 34 pct. av sakene ble hevet etter forlik. 134 eller vel 1 pct. av de sakene som ble ferdigbehandlet i 1955 var ankesaker. Siden 1950 har tallet på tvistemål avgjort ved herreds- og byrettene vist en synkende tendens. I 1955 avsluttet imidlertid herreds- og byrettene 2,2 pct. flere saker enn i foregående år. Jamført med 1938 viser tallet på avgjorte saker ved underrettene i 1955 en stigning på 73 pct.

5 307 Nr. IO. Tabell 2. Tallet på sivile saker ferdigbehandlet av herreds- og byrettenel i Avvist ved dom eller kjennelse Forlikt Hevet ellers Pådømt I alt Av disse ankesaker [ Riket i I Bygder (inkl lade steder) Byer [ I Inklusive husleierettene. Tabell 3. Tallet på sivile saker ( ekskl. ankesaker) avsluttet ved herreds- og byrettene' etter sakenes art OdeNsaiei 126f ' 95 Mortifikasjonssaker og saker til ervervelse av eiendomsdom Dødsformodningssaker Ekteskaps-, farskaps-, bidragssaker m. v Saker om off. tjenestehandlinger 1 6 Verjemålssaker Fiskerisaker 5 23 Saker om arbeidstvister Vekselsaker Husleiesaker Ordinære saker Bygder ladesteder) Andre Oslo kjøpsteder I alt I alt I I Inklusive husleierettene Tabell 3 gir en oversikt over arten av de avsluttede saker ved underrettene. Tallene omfatter ikke ankesaker. For disse saker blir det ikke hentet inn opplysninger om sakenes arc. 38 pct. av de sakene som ble avsluttet i 1955 var ordinære saker, dvs tvistemål som ikke er undergitt særlig rettergangsbehandling. Ekte-

6 skaps-, farskaps- og bidragssaker utgjorde 24 pct. av de avsluttede saker, mens husleiesakene og vekselsakene henholdsvis utgjorde 23 og 7 pct. Om utfallet av de avsluttede farskaps-, bidrags-, skilsmisse- og separasjonssaker kan en finne enkelte opplysninger i tabell 4. Tabell 4. Avsluttede farskaps-, bidrags-, skilsmisse- og separasjonssaker Bygder (inki. ladesteder) Oslo 1955 Andre kjøpsteder I alt Farskap fastslått Bare bidragsplikt fastslått Hverken farskaps- eller bidragsplikt fastslått. Uten realitetsavgjørelse lii Farskaps- og bidragssaker i alt Ekteskap oppløst Av disse etter ekteskapslovens 43 Seperasjoner etter ekteskapsloven Skilsmisse- og separasjonssaker i alt For ordinære tvistemal som blir pådømt i herreds- eller byrettene blir det hentet inn oppgaver over dommens art og sakens varighet på et spesielt skjema. Resultatene av bearbeidingen av disse oppgavene er stilt sammen i tabellene 5 og 6. Tabell 5. Pådømte ordinære saker ved herreds- og byrettene etter dommens art Bygder (inkl lad e-. steder) Oslo 1955 Andre kjøpsteder I alt Uteblivelsesdom under saksforberedelse 289 Vanlig dom under saksforberedelse Uteblivelsesdom under hovedforhandling... Vanlig dom under hoved forhandling E alt I 1955 ble 270 eller 10,9 pct av de padomte ordinære tvistemål ved herreds og byrettene pådømt under saksforberedelsen,1 alt 9,5 pct. av disse dommbne

7 309 Nr. 10. var uteblivelsesdommer eller 89 pct. av de pådømte ordinære saker var gjenstand for hovedforhandling. Av disse ble 3,6 pct. avgjort ved uteblivelsesdommer. I alt ble således eller 85,5 pct. av de ordinære pådømte saker ved herreds- og byrettene i 1955 avgjort ved vanlig dorn under hovedforhandling. Tabell 6. Saksbehandlingens varighet i ordinære saker avgjort m,ed vanlig dom under hovedforhandling i herreds- og byrettene i Bygder og ladesteder Ant. saker Pct. Ant. saker Oslo Pct. Andre kjøpsteder Ant' Pet Ant. saker saker I alt Pct. Inntil 3 mndr. Over 3 mndr. til og med 6 nindr Over 6 mndr. til og med 1 år Over 1 år til og med 2 år.. Over 2 år I alt med dom under hovedforh. 89 7,5 13 3,2 35 6, , ,5 11 2, , , , , , , , , , ,9 69 5,8 24,9 42 8, , ,0 402,0 522, ,0 Av de ordinære tvistemål som ble avgjort med vanlig dom under hovedforhandling i herreds- og byrettene i 1955, varte saksbehandlingen - tidsrommet fra stevning ble innlevert til dom ble avsagt for de fleste saker (34,0 pct.) fra 6 måneder til 1 år (se tabell 6). For 30,9 pct. av sakene tok saksbehandlingen fra 1 til 2 år, mens varigheten for 10,0 pct. var over 2 år. Saksbehandlingen for 18,6 pct. av sakene tok fra 3 til 6 måneder. Resten, 6,5 pct. av sakene, ble ferdigbehandlet i løpet av et tidsrom på 3 måneder eller mindre. Saksbehandlingen tok gjennomgående langt lengre tid ved Oslo byrett enn ved de andre rettene. Hele 72,9 pct. av sakene i Oslo var over 1 år gamle, mens tilsvarende prosenttall for andre kjøpsteder og bygder var henholdsvis 37,8 og 31,4. Jamført med oppgavene for foregående år viser oppgavene for 1955 en tendens til nedgang i saksbehandlingens varighet. Dette skyldes en nedgang i varigheten Tabell 7. Saksmengden ved herreds- og byrettene? * Bygder (inkl. ladesteder) Oslo Andre. kjøpsteder I alt Restanse fra foregående år Innkommet i året Til behandling i året Avsluttet i året Utsatt til neste år I Inklusive husleierettene.

8 av sakene som ble avgjort i Oslo (76,5 pct. av de ordinære saker avgjort med vanlig dom under hovedforhandling i Oslo byrett hadde i 1954 en varighet av over 1 år). For saker avgjort i andre kjøpsteder og i bygdene viser oppgavene en tendens til ytterligere forlengelse av behandlingstiden. Sakenes behandlingstid har selvsagt nær tilknytning til saksmengden ved rettene. Om denne inneholder tabell 7 enkelte oppgaver. Lagmannsrettene og Høyesterett. Oppgaver over lagrnannsrettenes og Høyesteretts behandling av sivile saker er stilt sammen i tabell 8. I tabellene er bare ankesakene tatt med, talloppgavene gjelder m. a. o. sivile saker eksklusive kjæremål. Lagmannsrettene pådømte i 1955 tilsammen 869 sivile ankesaker, dessuten ble 501 saker avvist, hevet eller avgjort på annet vis. I alt gjorde således lagmannsrettene seg ferdige med sivile ankesaker i Høyesterett av- Tabell 8. Tallet på sivile saker til behandling og tallet på avgjorte sivile saker ved lagmannsrettene og Høyesterett Restanse fra forrige år Innkommet i året , Lagmannsretten& Til behandling i alt Avvist hevet eller utgått Av disse avgjort Pådømt I alt Restanse fra forrige hr Høyesterett Innkommet i året Til behandling i alt Av disse avgjort lomfatter bare ankesakene. Lagmannsrettene hadde i 1955 dessuten 540 kjæremål til behandling. Av disse ble 433 avgjort. Tilsvarende tall for 1954 var henholdsvis 670 og 536. sluttet i samme år behandlingen av 255 sivile saker. Både for lagmannsrettene og Høyesterett var tallet på avgjorde sivile saker i 1955 lavere enn tilsvarende tall for foregående år. Dette har sammenheng med at tallet på saker til behandling ved lagmannsrettene og Høyesterett viste en nedgang på henholdsvis 8 og 4 pct. fra 1954 til 1955.

9 - 311 Nr. 10, Dyrevernnemn.denes virksomhet i Overtredelser av dyrevernlovens 2 ordnet ved: ca.21 rti o o <1 ti cti Tallet på husdyr påbudt avlivet 1 ss 120 I Riket ' Bygder / Byer Fylkesvise oppgayer for 1955: 15 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud 10 4 Vestfold 3 2 Telemark 4 7 Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland. 5 7 Bergen - - Sogn og Fjordane 4 19 Møre og Romsdal 7 9 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 3 4 Nordland 6 22 Troms Finnmark kalver, 90 sauer, 20 geiter, 15 griser, 26 hunder og 46 katter. 2 Av disse: 7 personer som retten til å ha husdyr er tatt fra for alltid og 2 for en viss tid.

10 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart i mars Lønnsstatistikken for sjøfolk på skip i utenriksfart i mars 1956 er i hovedtrekkene lagt opp på samme vis som statistikken for mars 1955 og for november måned i årene Statistikken blir utarbeidd av Statistisk Sentralbyrå i samarbeid med Skibsfartens Arbeidsgiverforening (SAF). 1. Innhenting av oppgavene. Oppgaveskjemaene blir sendt ut av Skibsfartens Arbeidsgiverforening til alle rederier som er tilsluttet denne organisasjon. En ber om oppgaver over opptjent lønn i tellingsperioden spesifisert på hyre, alderstillegg, tanktillegg, tillegg for fart i amerikanske farvann, overtidsbetaling, betaling for fridager og diverse andre aktuelle tillegg. Lønnsoppgaven blir gitt av skipsførerne eller rederikontorene på ett skjema for hvert skip og sendt Byrået gjennom SAF. Rederikontorene er ansvarlige for at det blir fylt ut skjema for alle skip på br.reg.tonn og mer som rederiet har i utenriksfart og hvor mannskap lønnes etter norsk tariff. Statistikken omfatter imidlertid ikke fangstskip, hvalkokerier, passasjerskip og skip som var ute av fart i tellingsmåneden. For årene ble lønnsoppgavene gitt summarisk for hver stillingsspesifikasjon. Fra 1955 har en innhentet individualoppgaver for alle sjøfolk som har stått ombord i samme stilling hele måneden. I tillegg til de egentlige lønnsoppgavene ber en om oppgaver over skipenes art (motor eller damp), bruttotonnasje, indikerte hestekrefter og last (dry cargo eller tank). Disse opplysninger gir nødvendige holdepunkter til vurdering av de enkelte lønnsoppgaver og muligheter for en hensiktsmessig gruppering i lønnsstatistikken. En innhenter dessuten oppgaver over kostholdsutgifene. 2. Bearbeidingen. Som i tidligere år har grunnlaget for revideringen av de innkomne limnsoppgaver vært de tariffer for sjøfolk i utenriksfart som Skibsfartens Arbeidsgiverforening hadde med Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon og de respektive forbund i tellingsmåneden. I mars 1956 var den generelle tariff for skipsførere i utenriksfart ikke endret fra 1. januar For underordnet dekks- og maskinbesetning, matstell- og tjenerpersonale, radiotelegrafister, maskinister og styrmenn trådte toårige tariffavtaler i kraft 1. november Disse tariffer var heller ikke blitt revidert i perioden fra forrige lonnstelling i mars 1955.

11 313 Nr. 10. Det var kommet inn 833 skjemaer til Byrået da revisjonen av lønnsoppgavene ble avsluttet. 18 oppgaver ble ikke tatt med i statistikken, fordi skipene var ute av fart i tellingsmåneden. Lønnsstatistikken for mars 1956 bygger således på oppgaver fra 815 skip med en tonnasje på vel 5,2 mill. bruttotonn og en besetning på menn og kvinner som hadde stått ombord i samme stilling hele måneden. Tilsvarende tall for mars 1955 var 696 skip, 4,4 mill. bruttotonn og sjøfolk. Etter en beregning foretatt av Norges Rederforbund var det norske skip (ekskl. passasjerskip, fangstskii) og hvalkokerier) i utenriksfart pr. 1. mars 1956 med en tonnasje på ca. 7 mill. bruttotonn. Tellingen omfatter således vel 73 pct. av skipene i utenriksfart mot 65 pct. i mars Tabell 1. Skip og sjøfolk i utenriksfart i mars 1956 etter bruttotonnasjen br.tonn » » og over Tallet på skip pr. 1. mars med i tellingen Tallet på skip med i tellingen i pct. av alle skip Pct , , , , , , ,3 Tallet på sjøfolk med i tellingen Absolutte tall Relative tall Pct. 9,7 13,9 21,6 12,1 15,0 17,7 10,0 I alt , ,0 Tabell 1 gir en oversikt over hvorledes de skipene det er bearbeidd oppgayer for, fordeler seg etter bruttotonnasjen. Tabellen viser også hvorledes hele utenriksflåten var fordelt på bruttotonnklasser (etter beregningene til Norges Rederforbund) og hvor omfattende tellingen er for de forskjellige størrelsesgrupper. For de samme tonnasjegrupper er det videre i tabellen tatt med både en absolutt og en relativ fordeling av tallet på sjøfolk som er med i tellingen. Av tabell 2 framgår det at sjøfolkenes fordeling i mars 1956 etter hovedgrupper av stillinger så å si var den samme som i tellingen i mars Tabell 2. Sjøfolk i utenriksfart fordelt på forskjellige hovedgrupper av stillinger. Skipsførere Styrmenn Maskinister Dekks- og maskinbesetning Radiotelegrafister Matstell- og tjenerpersonale Tallet på sjøfolk med i tellingen Mars 1955 Mars 1956 Absolutte tall Absolutte Relative tall tall Pct. 2, , , , , , Relative tall Pct. 2,1 9,0 9,9 57,7 2,5 18,8 I alt , ,0

12 Sjøfolk har tariffmessig krav på fri kost eller alternativt kostgodtgjørelse. På så og si alle skip i utenriksfart har besetningen fri kost ombord. Fortjenestetallene nedenfor inkluderer ikke verdien av fri kost eller eventuell kostgodtgjørelse. Oppgavene over kostholdsutgiftene er behandlet i et eget avsnitt. For å gjøre lønnsstatistikken egnet til bruk ved lønnsforhandlinger har en i den utstrekning det er mulig, fulgt tariffens stillingsspesifikasjoner ved gruppering på stilling og lønnsklasse. Materialet har for enkelte grupper av sjøfolk ikke tillatt en så sterk spesifikasjon som i tariffene. For elektrikere har en for eksempel ikke gruppert materialet etter generatorytelsen til det elektriske anlegget. 3. Resultater av tellingen. For de tallmessig viktigste grupper av sjøfolk i utenriksfart har en i tabell 3 stilt opp lønnstall for mars Her er gitt tall for gjennomsnittsfortjenesten spesifisert på hyre og de viktigste tilleggene. Tabellen viser at den gjennomsnittlige månedsfortjeneste for voksne sjømenn i mars 1956 var kr For de enkelte stillingsgrupper av voksne sjømenn hadde skipsførere den høyeste månedsfortjeneste med kr Deretter følger maskinister med kr pr. måned. Styrmenn hadde kr pr. måned, matstell- og tjenerpersonale kr pr. måned og telegrafister kr pr. måned. Dekks- og maskinbesetning hadde den laveste månedsfortjeneste med kr. 1. Innen denne stillingsgruppe, som også er den tallrikeste, var fagutdannede elektrikere høyest avlønt med en gjennomsnittsfortjeneste på kr pr. måned. For fagutdannede elektrikere utgjorde imidlertid overtidsbetalingen vel 23 pct. av gjennomsnittsfortjenesten mot 17 pct. for hele gruppen voksne sjømenn. For donkeymenn, pumpemenn og 2. maskinister utgjorde betalingen for overtid over 27 pct. av gjennomsnittsfortjenesten. For unge sjømenn var den gjennomsnittlige månedsfortjeneste kr. 567, eller 47 pct. av månedsfortjenesten for voksne sjømenn. Piker hadde en gjennomsnittsfortjeneste på kr. 644 pr. måned i mars Mer detaljerte opplysninger om fortjenesten til sjøfolk på norske skip i utenriksfart finnes i tabellene I til VII. 4. Lonnsutviklingen. I tabell 4 har en stilt sammen prosenttall for endringer i gjennomsnittsfortjenesten fra mars 1955 til mars 1956 for de viktigste stillingsgrupper. Tabellen viser også hvordan endringer i gjennomsnittsfortjenesten er framkommet som et resultat av øking eller nedgang i hyre, overtidsbetaling og forskjellige tillegg. Stigningen i fortjenestetallene fra mars 1955 til mars 1956 varierte for de fleste stillinger mellom 2 og 5 pct. 2. maskinistene hadde imidlertid en stigning i gjennomsnittsfortjenesten på 5,6 pct. Fortjenestetallene for 1. styrmenn og maskinsjefer steg henholdsvis 0,6 og 1,1 pct. Av tabellen framgår det videre at stigningen i gjennomsnittsfortjenesten for de ulike stillinger hovedsakelig skyldes

13 315 Nr. 10. Tabell 3. Gjennomsnittsfortjenesten for sjøfolk' på skip i utenriksfart i mars Tallet Gj.sn. pa fortj. sjøfolk Tropetillegg Alders- Hyre tillegg Av dette: Tanktillegg Amerikatillegg Overtidsbetaling Betaling for fridager Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Voksne sjømenn Skipsførere Styrmenn styrmenn » » » Maskinister Maskinsjefer maskinister » » Telegrafister Telegrafister I Telegrafister II Dekks- og maskinbesetning Tømmermenn Båtsmenn Matroser Fagutd. elektrikere Ikke fagutd. elektr Elektrikerassistenter Reparatører Frysemaskinmenn Fryseassistenter Maskinassistenter Pumpemenn Donkeymenn Motormenn Fyrbøtere Matstell- og tjenerpersonale Stuerter Kokker Tjenere Unge sjømenn I Lettmatroser Jungmenn Dekksgutter Lempere Smørere Maskingutter kokker Gutter Piker I I Omfatter sjøfolk som har stått ombord i samme stilling hele måneden telegreister med over 6 måneders tjenestetid telegrafister med mindre enn 6 måneders tjenestetid og 2. telegrafister.

14 Tabell 4. Prosentvis endring i gjennomsnittsfortjenesten for sjøfolk på skip i utenriksfart fra mars 1955 til mars Voksne sjømenn Skipsførere Styrmenn Av dette: 1. styrmenn. 2. -»- 3. -»-- Maskinister Maskinsjefer 2. maskinister 3. -»- 4. -s-- Gj.sn. fortj. Pct. 2,9 Hyre Alderstillegg Pct. 0,1 Fordelt på: Tank- Amerika- Tropetillegg tillegg tillegg Pct. Pct. Pct. -0,1 Overtidsbetaling Bet. for fridager - 0,2-0,1 0,2-0,2 2,0 0,1 0,2 0,3 0,2-0,1 0,1 - -0,1 0,2-0,2 3,3 0,1 0,3 0,2-0,1 2,9 0,2 0,1 0,2-0,1 2,8 0,3 0,2-0,1 0,2 0,1 0,2 0,2-0,1 5,0-0,1 0,5 0,1-0,1 4,1-0,2 0,3 0,4-0,1 2,2 0,5 0,2 0,2-0,1 Telegrafister 3,1 1,0 1,7 0,4 Av dette: Telegrafister I 2,0 0,1-0,1 1,6 0,5 Matstell- og tjenerpersonale Av dette Stuerter Kokker Unge sjømenn 1,4 1,0 2,7 0,4 0,6 0,4 3,9 0,3 3,4 0,2 3,4 0,2 1,1 0,4 5,6 0,2 4,3 0,1 3,0-0,2 2,5 0,1 2,0 0,2 3,6 0,2 4,0 0,6 0,1 0,1 0,3 Pct. Pct. -0,2 2,6 Andre tillegg Pct. Pct. 0,1 0,1 Dekks- og maskinbesetning Av dette: 3,5 0,1 0,2-0,1 3,4-0,1 0,3-0,2 Tømmermenn 3,1 3,0 - Båtsmenn 3,5 - -0,1 0,5-0,2 3,4 0,1-0,2 Matroser 3,3 - -0,1 - -0,1 3,7-0,2 Fagutd. elektrikere 4,9 0,7-0,1-0,2 0,3-0,1 4,1 0,2 - Reparatører 2,9 0,1-0,2-0,2-0,1 3,0-0,3 Maskinassistenter 4,7 -^ -0,3-0,1-0,2 4,7 0,3 0,1 Pumpemenn 3,6-0,1 - -0,1 4,0-0,1-0,1 Donkeymenn 3,1-0,3-0,2-0,3 4,2-0,6-0,3 Motormenn 3,5 - -0,1 Fyrbøtere 2,8 0,1 0,4 0,7-0,1 3, ,1-0,1 3,2-0,6-0,1 0,1 0,4-0,1 0,8 0,7 '0,5 0,3-0,1 0,1 1,4 0,3-0,1 1,9 1,7-0,5-0,2 0,4-0,2 3,1 0,5-0,2 Av dette: Lettmatroser Jungmenn Dekksgutter Smørere Maskingutter 2. kokker Gutter Piker 3,4 3,6 5,3 0,3 3,3 4,3 1,7 3,1-0,1 2,6 2,2-0,6-0,3-0,1 3,4 0,1-0,3-0,4-0,2 3, ,8-0,3 4,8 - -0,3-0,2 0,4-0,4 3,0 0,4 0,1-0,9-0,3 1,7-0,3-0,1 0,4-0,1 1,8 1,8-0,6-0,2 0,2-0,5 1,3 1,8-0,3-0,2 1,6 1,4-0,3

15 317 Nr. 10. økt overtidsbetaling. Som nevnt tidligere er tariffene for sjøfolk i utenriksfart ikke endret fra forrige lønnstelling. Den registrerte stigning i betaling for overtid må derfor skyldes okt omfang av overtidsarbeid. Når tallene viser en svak stigning i hyren til skipsførere, styrmenn, nlaskinister, fagutdannede elektrikere og stuerter og kokker kan dette forklares ved. at en i 1956 har fått inn lønnsoppgaver fra relativt flere storre skip. I statistikken for 1956 var således 22,2 pct. av skipene på over bruttotonn, mens tilsvarende forholdstall for 1955 var 20,0 pct. For å vise lønnsbevegelsen for sjøfolk i utenriksfart i årene , har en beregnet relative tall for gjennomsnittsfortjenesten. Indekstall med 1948= er gitt i tabell 5 for de tallmessig viktigste grupper av sjøfolk. Tabell 5. Gjennomsnittsfortjenesten for enkelte grupper av sjøfolk, relative tall. Relative tall for gjennomsnittsfortjenesten 1948 = Nov Nov Nov Nov Nov Mars 1955 Mars styrmenn 2.» 3. Maskinsjefer 2. maskinister 3. maskinister Tømmermenn Båtsmenn Matroser Lettmatroser Jungmenn Dekksgutter Motormenn Fyrbøtere Smørere Maskingutter 'Telegrafister I,Stuerter Kokker Piker Gutter Gjennomsnittsfortjenesten for de stillingsgrupper som i foregående tabell er betegnet ungel sjømenn, viser gjennomgående svakest stigning i perioden. Med en lønnsøking på 17 pct. er smørere den stillingsgruppe som har hatt minst stigning i gjennomsnittsfortjenesten. For den overveiende del av voksne sjømenn varierte stigningen i gjennomsnittsfortjenesten mellom 40 og 50 pct. i tidsrommet fra november 1948 til mars Kostholdsutgiftene. Statistikken over utgiftene til innkjøpte matvarer på norske skip i uten- -varierte riksfart blir innhentet i tilknytning til 'lønnsstatistikken og omfatter 166 skip i 1956 mot 681 skip i 1955.

16 Kostholdsutgiftene for de enkelte hovedfartsområdene er gitt i tabell 6. Statistikken viser at utgiftene til innkjøpte matvarer på skip i utenriksfart utgjorde kr. 9,80 pr. person pr. dag i 1. kvartal Dette er 'en nedgang på 9 øre eller knapt 1 pct. fra 1. kvartal Kostholdsutgiftene var vesentlig lavere for skip som anløp Norge enn for skip som ikke anløp Norge. Skip som anløp Norge hadde en stigning i kostholdsutgiftene på 25 øre eller 3 pct. til kr. 8,68 pr. person pr. dag, mens kostholdsutgiftene på skip som ikke anløp Norge gikk ned med vel 2 pct. til kr. 10,03. For ikke-europeisk fart var det en nedgang i kostholdsutgiftene på 57 øre eller 5,3 pct., fra kr. 10,77 i 1. kvartal 1955 til kr. 10,20 i 1. kvartal Kostholdsutgiftene ph skip i intereuropeisk fart steg i samme tidsrom med 46 øre eller 5,1 pct. og var kr. 9,40 i 1. kvartal Tall for kostholdsutgiftene i de enkelte drades» er gitt i tabell VIII. Tabell 6. Gjennomsnittlige kostholdsutgifter på norske skip i utenriksfart 1. kvartal Tallet på skip i 1. kv Inter-europeisk fart Europa - andre verdensdeler 303 Ikke europeisk fart 263 Nov kv kv Kr. 9,39 9, 11,41 Kostholdsutgifter pr. person pr. dag Kr. 8,94 9,56 10,77 Kr. 9,40 9,64 10,20 Prosentvis endring i kostholdsutgiftene fra 1. kv til 1. kv Pct. 5,1 0,8-5,3 Utenriksfart i alt I ,44 9,89 9,80-0,9 Av dette: Skip som anløp Norge 160 Skip som ikke anløp Norge 606 8,82 10,81 8,43 10,25 8,68 10,03 3,0-2,1 For å belyse endringen i kostholdsutgiftene i tidsrommet fra november 1949 til 1. kvartal 1956, har en beregnet relative tall for kostholdsutgiftene. Indekstall for de ulike hovedfartsområder med 1949 = er gitt i tabell 7. Tabell 7. Gjennomsnittlige kostholdsutgifter på norske skip i utenriksfart i november og 1. kvartal 1955 og 1956, relative tall. (1949 =.) Nov Nov Nov Nov kv kv Intereuropeisk fart 107,1 120,7 130,3 125,2 119,2 125,3 Europa - andre verdensdeler ,1 115,6 121,6 115,4 110,4 111,3 Ikke-europeisk fart 105,4 111,5 119,3 113,6 107,3 101,3 Utenriksfart i alt 105,0 114,7 121,5 116,4 110,3 109,3 Av dette: Skip som anløper Norge ,8 120,2 126,5 120,7 115,3 118,7 Skip som ikke anløper Norge 102,8 111,3 118,1 113,0 107,1 104,8

17 319 CD tk0 Cq m.1 r I 00 Ot t". Nt Nt 00 Nt Ot I 14 bi),.:: r i C,': Cq CI, I rt (I) 0,=1 ci) bo -8 o O.r. pc1 t4d rt te a),p ; 71 I III till 1! N cc; 1, 4 psa q) 4"4 oca ` "Z5 0 P.i ail) bo tv o '1) g 6 to.p, tad Ti a) ca.-17di tald F., 0 z_t4 E Cy cid Cy C I ri r-4 tc, ot :1,1 1 ot oo cq c.fd Nt (= 00 Ot CO Ot Ot Ot,V Gq It I gl) cl) E-1 tad bo.$2, 7,-1 C\11 e) Nt Ot CY t- 00,f Nt,t Ot 10 Ot Ot Ot CO GY Ot OT Cg) m-q C= to c> 000 t,. C7, Cip C) CC GC 0 r--1 G,11 Ot,14 g CIGM G,1 CM 0'1 C,1,th Cit C) Cf) Cn C". 1-- c,1 t-- on1 a,1 (:) e-4 c= c= Ct C= C;) Ct,t1.1 1M t-, F7] c.1,,q c,1 c,1 c,1 Pg; q0 NC) E".1 oce 78 ;115 E-1 c..ed u-4 ad 10 lit (:) (:) -TJH 0C> C,1 es) C C t-- IfD Cn Cn Cn c= Cn Cn Cn c= c= t5. Cn CZ Cn (= 4n C5D Cn Cn Cn i>. C) Nt NI' CM Nfi Nt '1.1 CZ CZ CM C) qh) '::' Ce.),d, CC) CY) Cl z.. 0 lc oo C,1 ccd cl) z Z., Cq 1 I I IN I I 1 1 F., 0 0.C:> <:) 0 C;) C:) CD 0.,., 0) 0 C:) CD 0 0 CD <:). rt 0 1fZ 10 CD IM 0 C) 0 t."7 -Cq 0 Ot Nt t-- C N ICCt Ot Gq L r,il rl r..i N Ct

18 C) END tild TS CD "t1 b0 k»,,n (1) ca are I v 1 '4" Pcp rc:$ I. C) b0 5; bo,b 0 - P: et),d4 r 4 C;) t-,c14 C,) 00 r.4 1 N,t4 CC) C,1 C) CY: Cet LC: 00 CC) ( 00 ce) r 4 r.4 tc) x 00 lc co CO C:) N14 l 10 r-4 If) C:> cc) CO CM 00 1C) CZ C:D r4,.4 C,1 rr C.") C,1 G'l CC CC) CO CD to C> C3) CC> CX) ce),cp Cf) CD CX) CC) P.. C> t`. CYD <:: 01 C,D CO 01 'ch CD CC) CK) cr) p-4 r.0 C.1" Ct.41 in IrD cg) t,. r.4 CIlfD NtM CY: `41 CC) CC CZ 't C,1 CN C\11 01 CI N C\1 6\1 6,1 C,1 6,1 C,D G\1 6,1 6,1 C,D C,D C,D 6,1 6\1 C,1 C,) G\1 CX) CX) r-4 GN1 G,1 p-4 r.4 r 4 r ,1111 C.,"D o 01 r4 4 CI 6,1 0,th CX) r-q r-0 r4 r4 III 00 t. cc) r 4 C:5 t-- CCD,1411 CI: CI) C,1 C,1 r 4 6 bo ; 8 +D cc) CC) c1) cc) 6,1 Ir. 1 ri ri 1 C,g) 1 i C,1 1 04C, Cf: 1 C,) r4 p.4 I-CY) t- (35 00 CZ t cc) cit 1 CC) t-- ICD It- CZ CD CD CY) C\1 r4 1 t` CY: cc) CX) CY) CY) CY) CY) 6,1 6\1 ce) r-4 CC) CZ CY: CY: C,) `di 4N1 6\1 C:5 CX),e1.1 (7) 00 CO co CC) CNI 00 CD CI: CYD c,1 cg) cg) CZ Cn di CI: C.: 10 t-- 01Cf: 10 t`. 1, 00 0: C,1 C,1 lf: CC) cc) cf.) 10 CC) CX) C> If: C C:> C,11 11: Cet t-. 1C".. IC:,C: r". gt (X) (%) 't C7' 1-'4 I 1 r4 r-4 r-4 G,1 r-4 r-4 CN G\1 CC) 1CD CY) r4 CZ C CZ) G,1 CZ rf IC: 1"... 6,1 'eh 00 CX) C:) CX) t Fr GO,d4 CX) CZ C,D co CZ CD cfo CO IC) C\11,}1IC: cc) CZ 6\1 VD t-- CD C.2) r1 trl CN C,1 CN CY: CY: CY: CZ CO CZ CZ CZ CA CD CD C:) CD P 4 - r r.4 ri p.4 r.4 r4 r-4 cep vp IfD c) co c:d cm Nti C,1 ed. C: CCD C:: If) CZ trd icti cc) IC),C14 6,1 CX) 'TIN CZ th CZ (:7 6,1 6\1 CD i.cd CZ,c CZ cc) ICD ICD C;) CD t-- 6\1 t-- Nth CD 4 if) gy) c,) ce) to CC) CID CC) t CY) p.4 C.\1 C,t4.41 IC: '14,th ICD r 4 r 4 p-4 r-4 r.4 r 4 r-4 r-i yr. r 4 r 4 W c() p-4 Cv: CC) t, C:5 00 CZ Pr c,) CC) CD CO cc) CY) CY) C:> CO 6\1 CC),CM C,D ICD t- CY) CO if) t- 6,1 6,1 ri 1C) Ce: CZ C 1 CO 10 cc c,d Cf) C 1 IC: CY: rr r-4 r". rr rr P : Pi W w.....,..., :-...i , : Il - Z -. c:t cz da ca ca (m cm = cm C: 'q CZ CY: CZ CZ CZ CZ CZ C: CZ. CZ CZ CZ CZ C35 CZ CZ CZ CZ CZ " C3) CZ CZ CZ CZ GI) (35 CZ CZ g (:',;>,d4 714 C35 qch,/4 th CZ C;) C;) C:5 18 g -CD,d4 05 C:5 Ndi Ndl,d4 CZ CZ CZ CZ st 6 Ot NCh CC) CZ 6\1 If) 00 G,1 CO p -i g (8, an,/4 CC) C;) 01 tf) CX) 0 1 eg) r4 Fr r.4 rr G\1 G 1 CY) to c,3 rr r.4 ri 6,1 6,1 an to ii C "- \ , t... F.., CD Çp CD CD CID CD t..,._ ;0 CD C:D CD CD CD 01;) CD CD CD z., 4 iii 0 ko 0 ko c, ko E3 8 i.> 8 ig' 4:Di 8 S 5';' E3 km "' 53 0 "',i3 8 "" 0 gl CI,d4 t- CZ G,1 if) (3) CY) t-- 6\1 ' 4 GN1 C,D,c1.1 t-cz G..,I2,.(5.52, gi kzi g,,..(,.4,..1,...;c.1 Cq C,1 cvz C\1

19 n I "an c,z,th 71H I I I m G 1 I -,14 VD c,d G,1 c,d C,1 G,1 t-- cx) 01 C,1 c,d G,4 c,d 10 71, N 7t CT) N 10 c cs;,t--!--1 N Cn c.c) N NNNNNN cy'd N 71.1 co 7) N N eld Cn-- r-i 1-1 r.1 Go I ck crz e.d c',d I I en c,d VD cn 321 CeD I I l- ied Cn (5) 71.1 I 10 ce.:, c.0 GC ced cid N I Cl t cs) 714 t-- ICJ C5J C5, 7H 10 t-- ct) N cf'd 7t t-- cx) cn en ced t-- 10 en cx) cyz vd t-- cy cc cc) cc 00 C\1 t-- cx) cn e,1 ird ct) cx) 1-- I-- t cx) CX) CX) cx) CX) cl) CID cn 1-- <:) C) CX) G 1 CZ) 7IN t-. r.ri ,:h cyd r. Cn C:> Cn 1-- G,1 -ch G.1 4,1 C: ri C\1 G'i G\1 C'l 1.1 p. G 1 cl) (K) CX) 7111 t,.(x) C,11 es) cc> 1-- G,1 G c,d "et CYD Cn c C5D Cn en Ct Ct Cn (5> en Cn CYD Cn (5D cn Ct Cn cn <:) 'th Nth7t4 cn cn Cn,- C) 0 VD c.0 I N ctap 0 <:) C;) (:> (=> C:) C:> 0 CD 0 0 cd 0 e:> CD 0 0 (:), <:) 0 C:> C:) rt ked CD CD e:> 0 N ced 7tI t-- CID rc..1 ).4 Ncyz 22 ;z

20 If) CC) ri ri N14 cx) I I c0 CD 30 lez C,1 c, N N 10 c) 0,CM c,z ri r.( 'ri pr! CYD -dl c:d ICD CA CO CA C:) 01 Ct CA C,D 1-- CC> CC> CO (:) 00 Cf) th CA Ct ti4 P4 rrl Cl) r-i rri ri N F-1 F-q aq G,1 C,1 F-1 r-.1 CY) CY) 4 N ce.' N 30 CD cs:, LO ce) cr ca I t 0 co C 1C cc c,1 01 cv*z cc r- CXD CiD CA ciez c cn c,1 ca,th CX> C,1 G,1 oi GN1 c1 G,1 C,1 C,1 CO 01 C,1 01 CYD th C,1 CO CICt th th O I C,D 10 G,1 10 ca cx) CD r-4 CD ri ri CD I,. C) ri ri r-i r G,1 10 N CgD CA P.4 ri bo 7if 4-4 E. ki CgD C.0 CC IN Ct C:D C,D IC,') CA etictc:> :::2, C,11 P I-- C,: G,1 4., ece" ;14 C11,14.t cp rco,c2 g qh.) ;t "ZZ C) PLI b0 o 4. 0 C)." ;4 CR c: c:,:m co x 0 (X) C:D C:D CD C:D 0 10 IN. CO G,1 10 CA (=> CiD C:D CC> 01 LO tf') CO 0 C,1 cl N N N aq lo cc c,1 cez c,1 ccz CY e.c> ri ri P.4 P ri cia e bo - - E 4 ly-p I CD I,CH cd cx) cm cc ca ct 10 cz I 1 Cz I,tH F-q ct te) c,z E,. tf:,14g,i G,1 CC) m..4 CY) N F..-1 bi) CCD t-- t 'cij I,4 C,) C5) th CC) CD le) C,) CD C:) 44,CH I ck) c,z 1 ck) 10 CZ ck) er CNI CY) '14,11 -CM t-- c,1 F--1,=1 '414 rbo F..1 ej) C) c) &-; GX),th C,1 CY) rrl CM CD CX) i C3) G,1 CD CM CD CD CA CK> Ct C,D C,D C,D CYD CYD C,D CYD th cc) c, c),., r...11 co a) Ct C:D thi CD CA C,1 Ct C:) G,I r--; NI CC> éi; th c:d Cn C:4 c,) c,d cc) C,1 ICD CX) fri CC) r-i I-- t-- CA V') OCD CX) CA G,1 CD CD C:) r-4 C,1 G,1 G,11 G,1 CY) CY) C,) thi,11 <D CX) 00 CX) CA Cn Cn CA C:> r-.1 p-i 1.-4 ri ri r...1 ri ri 1-1 r-4 t cd led I-- CD 10CY cx) I-- I-- c.0 ck) cn I-- Cl: C:D t1.1 CYD CY) le) 01 CM (3: Cn t-- CD C,: CD ri ri 0: t-- IC:01 00 CO 00 t-- (:) C:) C5*J, ICD 11 di CC) CC) t-- CO OD CA C:D C3D C:D cz),j4 ced G.1 c't IfD CD CC) CD rrl r-a ri ri rrl r...1 C,1 r-4 C,1 ri ri ri r...4 ri ri ri ri ri rr+ 41,1). ' ed 0 ce tst E-1 CC) C,: N (=> C:> CO OC 0 0 G:,1 CYD C:> 1CD CYD CZ C,) C,) r.-1 GO CCD I C:D r4 1".. p., GNI C,1 10 'CM CX) t-- IfD G,1 C:> C,1 p., ci r d4 Cl) t-- E--?ri r. W W I CD 0D Cn CD Cn CA CA CA CA CA CA CD CA OD CA CA CA CA CA C3D CA CA Cn CA C:> CA Cn CD CA CA CA Ct CA CA C7D CA CA Cn Cin CiD CA t3 CiD C5D C:D C:D C:D CA C:D CA Cn. til CgD GO.--I th CA C:D CA CA th CA th CA,t1 CA C:D..., edi cc (X, co.--,,co C» C:D C:D CA, Pr1 Fri P-4 G\I Ct thi CO t.- C:D C:D N C,D LO,-, ir.1 r-i ri G\1 C,),dt,...1 prl ri rrl g Ill MI , c00000c000c00000 Co coc00000c>. oc00000c00000goc g c) c,, IC 11...,_, C.7 C,1 10 CD GD C:) CD le) CD LCD Qup 1CD G) c., to L.. m c.1 1CD C:) CD C: ri.., ri G,1 C') 'ti.1 1t) CC) G C:D th r-4 ri G.1 CY) tii rl r...1 ri,-,4

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 196 8 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1965 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 111 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1964 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A94 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NOVEMBER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

NORG OFFISIELLE STATISTIKK XI. 189 LØNNSSTATISTIKK. Wage Stat i stics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954

NORG OFFISIELLE STATISTIKK XI. 189 LØNNSSTATISTIKK. Wage Stat i stics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954 NORG OFFISIELLE STATISTIKK XI. 189 LØNNSSTATISTIKK 1953 Wage Stat i stics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954 Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI.

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Norway's Official Statistics, serie XI

Norway's Official Statistics, serie XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, serie XI Rekke XI Try kt Nr. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene Medical statistical report 0 Skattestatistikk - Tax statistics

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

PB/MF, 26.4.66. Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1965. 1. Innledning

PB/MF, 26.4.66. Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1965. 1. Innledning PB/MF, 26.4.66 Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1965 1. Innledning Statistisk Sentralbyrå fikk fra 1965 bevilget sju nye organiserte stillinger. Dette gjorie blant annet visse utvidinger

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

SIVI LRETTSSTATISTI KK

SIVI LRETTSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 204 SIVI LRETTSSTATISTI KK 1966 CIVIL JUDICIAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Den civile retspleie

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 74. årgang NR. 7, 1956 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Endringer i tabellverket 241 Oppholdsstatistikk 1955 242 Fartøyer i løs fraktfart på

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

CONTENTS. Index of monthly and quarterly statistics *77

CONTENTS. Index of monthly and quarterly statistics *77 CONTENTS Norwegian vessels in regular coastal service in 1954 365 Preliminary survey of the crop in Norway in 1956... 382 Statistics on craftsmen 1955 386 Standard of trade areas 390 Poor relief and social

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Norges Offisielle Statistik, rekke XI.

Norges Offisielle Statistik, rekke XI. Norges Offisielle Statistik, rekke XI. Norway's Official Statinent,,reries XI. XI. Trykt 9,, Nr.9. økonomisk utsyn over året 9. Economic survey. - 0. Kommunevalgene og ordførervalgene 9. Elections in the

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre KAPITTEL IV Antallet og fordelingen av ugifte mødre ANTALLET AV UGIFTE MØDRE Ser vi på Sosialdepartementets lovforslag om morsog enketrygd, av 28. desember 1962, legger vi merke til at det totale antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET The Norwegian Governmental Appeal Board regarding medical treatment abroad KLAGENEMNDAS ÅRSRAPPORT 2000 Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE

FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/17 FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE 1771-1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2840-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 21 Befolkning ANDRE EMNEORD

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 77. årgang NR. 10, 1959 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Volum- og prisindekstall for utenrikshandelen 109 Forsorgsstønad og sosiale trygder 1958 114 Måneds- og kvartalsstatistikk

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 73. årgang NR. 10, 1955 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvégien INNHOLD Melding om virksomheten

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1960 Nr. 1 Økonomisk utsyn over året 1959 Economic survey 2 LØnnsstatistikk 1958 Wage statistics 3 Norges

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvégien INNHOLD Melding om virksomheten i Statistisk Sen297 tralbyrå

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer