STATISTISKE MELDINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISKE MELDINGER"

Transkript

1 NR. 10, årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie Dyrevernnemndenes virksomhet i Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart i mars Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i budsjetterminen Prisutviklingen i Norge etter krigen 346 Register for måneds- og kvartalsstatistikk *61 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

2 CONTENTS Civil courts in Animal protection committees in Wage statistics for seamen on Norwegian merchant ships in ocean shipping in March Report on the activity of the Central Bureau of Statistics in the fiscal year Post-war price development in Norway 346 Index of monthly and quarterly statistics *62 English translation of text columns and headings of tables, see No. 7, Standardbetegnelser brukt i tabellene Oppgave mangler Null Mindre enn 1/, Foreløpig eller beregnet tall Logisk umulig Rettet siden forrige nr. av S. M. Brudd i en serie 0O.0} Explanation of symbols. Data not available Nil Less than half the final digit shown Provisional or estimated figures Category not applicable Revised since previous issue of S. M. Break in the homogeneity of a series Abonnement tegnes i Statistisk Sentralbyrå, Dronningensgt. 16, Oslo Enkelthefter kan kjøpes i bokhandelen Pris pr. årgang kr. 10,00, pr. nr. kr. 1,00 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG 8c CO.

3 305 Nr. 10. Sivil rettspleie Statistisk Seritralbyrå innhenter hvert år oppgaver over domstolenes behandling av sivile saker. Den statistikken som utarbeides etter disse oppgavene gir opplysninger om tallet på saker til behandling og tallet på ferdig behandlede saker ved de ulike rettene. Dessuten inneholder statistikken en gjennomgående opplysning om arten av de avgjørelser som treffes av domstolene. For saker som behandles av by- og herredsrettene gir statistikken også enkelte opplysninger om sakens art, idet de saker som behandles etter spesielle regler er spesifisert. For vanlige tvistemål som er pådømt ved by- og herredsrettene gir statistikken dessuten opplysninger om varigheten av saksbehandlingen. Forliksrådene. Forliksrådene har til hovedoppgave å megle mellom partene i tvistemål. Slik megling må alltid være prøvd før saken kan bringes inn for by- eller herredsretten (tvm.1 272). Fra denne llovedregel er det imidlertid gjort en rekke unntak. Tvm.l. 273 bestemmer således at megling ikke skal foretas i ekteskapssaker, saker om nedstamning og farskaps- og bidragssaker. Det samme gjelder for saker mot staten eller en kommune, for saker mot tjenestemenn om offentlige tjenestehandlinger, i saker om gyldighet av voldgiftsdom og i saker om patenter, varemerker og monster. I enkelte saker kan forliksmegling foretas uten at dette er påbudt (tvm.l. 274). Dette gjelder f. eks. for vekselsaker. Forliksrådene har en begrenset domsmyndighet. I tvistemål om grenser, servitutter og skadeserstatning for fast eiendom kan forliksrådene avsi dorn, når en av partene forlanger det og tvistegjenstandens verdi ikke overstiger kr Det samme gjelder i saker om andre formueskrav av en verdi på høyst kr Dersom klageren forlanger det, kan forliksrådet avsi dorn i gjeldssaker når tvistegjenstandens verdi ikke overstiger kr og motparten unnlater å møte eller uttrykkelig erkjenner sin forpliktelse til å betale hovedstolen. I andre saker kan forliksrådet avsi dom når begge parter møter og forlanger dorn i forliksrådet. I 1955 avsluttet forliksrådene behandlingen av i alt saker. 24 pct. av disse sakene ble avvist, hevet eller bortfalt av andre grunner. I 11 pct. av sakene ble det oppnådd forlik mellom partene, mens 24 pct. ble henvisc til retten. Resten 41 pct. av alle saker som forliksrådene gjorde seg ferdige med -- ble pådømt i forliksrådene. Den alt overveiende del av dommene ble avsagt i henhold til reglene om uteblivelsesdom.

4 ` Tabell 1. Tallet på saker ferdigbehandlet av forliksrådene i Avvist, hevet eller bortfalt Forlikt Vist til retten Pådømt ved uteblivelsesdorn Pådømt ellers I alt [ Riket Bygder [ (inkl lade steder) Byer 1952.* Tallet på saker som ble sluttbehandlet i forliksrådene i 1955 var eller 12 pct. høyere enn i Omfanget av forliksrådenes saksbehandling har steget jamt i hele etterkrigstiden. I 1946 ble det avsluttet saker. Tilsvarende tall for 1950 var vel dobbelt så høyt, mens forliksrådene i 1955 gjorde seg ferdige med vel tre ganger så mange saker som i En sammenlikning av oppgavene for 1939 og 1955 viser at forliksrådene i disse to årene avsluttet omtrent like mange saker. Herreds- og byrettene. Som det framgår av avsnittet ovenfor, blir mange sivile saker pådømt i alt vesentlig uteblivelsesdommer i forliksrådene. Herreds- og byrettene er imidlertid de ordinære domstoler for sivile saker i første instans. Dommer avsagt i forliksrådene kan innankes for herreds- og byrettene. Herreds- og byrettene avsluttet i 1955 behandlingen av sivile saker (se tabell 2). I dette tallet er 736 saker avsluttet ved Oslo Husleierett inkludert. 59 pct. av de avsluttede sakene ble pådømt, mens 34 pct. av sakene ble hevet etter forlik. 134 eller vel 1 pct. av de sakene som ble ferdigbehandlet i 1955 var ankesaker. Siden 1950 har tallet på tvistemål avgjort ved herreds- og byrettene vist en synkende tendens. I 1955 avsluttet imidlertid herreds- og byrettene 2,2 pct. flere saker enn i foregående år. Jamført med 1938 viser tallet på avgjorte saker ved underrettene i 1955 en stigning på 73 pct.

5 307 Nr. IO. Tabell 2. Tallet på sivile saker ferdigbehandlet av herreds- og byrettenel i Avvist ved dom eller kjennelse Forlikt Hevet ellers Pådømt I alt Av disse ankesaker [ Riket i I Bygder (inkl lade steder) Byer [ I Inklusive husleierettene. Tabell 3. Tallet på sivile saker ( ekskl. ankesaker) avsluttet ved herreds- og byrettene' etter sakenes art OdeNsaiei 126f ' 95 Mortifikasjonssaker og saker til ervervelse av eiendomsdom Dødsformodningssaker Ekteskaps-, farskaps-, bidragssaker m. v Saker om off. tjenestehandlinger 1 6 Verjemålssaker Fiskerisaker 5 23 Saker om arbeidstvister Vekselsaker Husleiesaker Ordinære saker Bygder ladesteder) Andre Oslo kjøpsteder I alt I alt I I Inklusive husleierettene Tabell 3 gir en oversikt over arten av de avsluttede saker ved underrettene. Tallene omfatter ikke ankesaker. For disse saker blir det ikke hentet inn opplysninger om sakenes arc. 38 pct. av de sakene som ble avsluttet i 1955 var ordinære saker, dvs tvistemål som ikke er undergitt særlig rettergangsbehandling. Ekte-

6 skaps-, farskaps- og bidragssaker utgjorde 24 pct. av de avsluttede saker, mens husleiesakene og vekselsakene henholdsvis utgjorde 23 og 7 pct. Om utfallet av de avsluttede farskaps-, bidrags-, skilsmisse- og separasjonssaker kan en finne enkelte opplysninger i tabell 4. Tabell 4. Avsluttede farskaps-, bidrags-, skilsmisse- og separasjonssaker Bygder (inki. ladesteder) Oslo 1955 Andre kjøpsteder I alt Farskap fastslått Bare bidragsplikt fastslått Hverken farskaps- eller bidragsplikt fastslått. Uten realitetsavgjørelse lii Farskaps- og bidragssaker i alt Ekteskap oppløst Av disse etter ekteskapslovens 43 Seperasjoner etter ekteskapsloven Skilsmisse- og separasjonssaker i alt For ordinære tvistemal som blir pådømt i herreds- eller byrettene blir det hentet inn oppgaver over dommens art og sakens varighet på et spesielt skjema. Resultatene av bearbeidingen av disse oppgavene er stilt sammen i tabellene 5 og 6. Tabell 5. Pådømte ordinære saker ved herreds- og byrettene etter dommens art Bygder (inkl lad e-. steder) Oslo 1955 Andre kjøpsteder I alt Uteblivelsesdom under saksforberedelse 289 Vanlig dom under saksforberedelse Uteblivelsesdom under hovedforhandling... Vanlig dom under hoved forhandling E alt I 1955 ble 270 eller 10,9 pct av de padomte ordinære tvistemål ved herreds og byrettene pådømt under saksforberedelsen,1 alt 9,5 pct. av disse dommbne

7 309 Nr. 10. var uteblivelsesdommer eller 89 pct. av de pådømte ordinære saker var gjenstand for hovedforhandling. Av disse ble 3,6 pct. avgjort ved uteblivelsesdommer. I alt ble således eller 85,5 pct. av de ordinære pådømte saker ved herreds- og byrettene i 1955 avgjort ved vanlig dorn under hovedforhandling. Tabell 6. Saksbehandlingens varighet i ordinære saker avgjort m,ed vanlig dom under hovedforhandling i herreds- og byrettene i Bygder og ladesteder Ant. saker Pct. Ant. saker Oslo Pct. Andre kjøpsteder Ant' Pet Ant. saker saker I alt Pct. Inntil 3 mndr. Over 3 mndr. til og med 6 nindr Over 6 mndr. til og med 1 år Over 1 år til og med 2 år.. Over 2 år I alt med dom under hovedforh. 89 7,5 13 3,2 35 6, , ,5 11 2, , , , , , , , , , ,9 69 5,8 24,9 42 8, , ,0 402,0 522, ,0 Av de ordinære tvistemål som ble avgjort med vanlig dom under hovedforhandling i herreds- og byrettene i 1955, varte saksbehandlingen - tidsrommet fra stevning ble innlevert til dom ble avsagt for de fleste saker (34,0 pct.) fra 6 måneder til 1 år (se tabell 6). For 30,9 pct. av sakene tok saksbehandlingen fra 1 til 2 år, mens varigheten for 10,0 pct. var over 2 år. Saksbehandlingen for 18,6 pct. av sakene tok fra 3 til 6 måneder. Resten, 6,5 pct. av sakene, ble ferdigbehandlet i løpet av et tidsrom på 3 måneder eller mindre. Saksbehandlingen tok gjennomgående langt lengre tid ved Oslo byrett enn ved de andre rettene. Hele 72,9 pct. av sakene i Oslo var over 1 år gamle, mens tilsvarende prosenttall for andre kjøpsteder og bygder var henholdsvis 37,8 og 31,4. Jamført med oppgavene for foregående år viser oppgavene for 1955 en tendens til nedgang i saksbehandlingens varighet. Dette skyldes en nedgang i varigheten Tabell 7. Saksmengden ved herreds- og byrettene? * Bygder (inkl. ladesteder) Oslo Andre. kjøpsteder I alt Restanse fra foregående år Innkommet i året Til behandling i året Avsluttet i året Utsatt til neste år I Inklusive husleierettene.

8 av sakene som ble avgjort i Oslo (76,5 pct. av de ordinære saker avgjort med vanlig dom under hovedforhandling i Oslo byrett hadde i 1954 en varighet av over 1 år). For saker avgjort i andre kjøpsteder og i bygdene viser oppgavene en tendens til ytterligere forlengelse av behandlingstiden. Sakenes behandlingstid har selvsagt nær tilknytning til saksmengden ved rettene. Om denne inneholder tabell 7 enkelte oppgaver. Lagmannsrettene og Høyesterett. Oppgaver over lagrnannsrettenes og Høyesteretts behandling av sivile saker er stilt sammen i tabell 8. I tabellene er bare ankesakene tatt med, talloppgavene gjelder m. a. o. sivile saker eksklusive kjæremål. Lagmannsrettene pådømte i 1955 tilsammen 869 sivile ankesaker, dessuten ble 501 saker avvist, hevet eller avgjort på annet vis. I alt gjorde således lagmannsrettene seg ferdige med sivile ankesaker i Høyesterett av- Tabell 8. Tallet på sivile saker til behandling og tallet på avgjorte sivile saker ved lagmannsrettene og Høyesterett Restanse fra forrige år Innkommet i året , Lagmannsretten& Til behandling i alt Avvist hevet eller utgått Av disse avgjort Pådømt I alt Restanse fra forrige hr Høyesterett Innkommet i året Til behandling i alt Av disse avgjort lomfatter bare ankesakene. Lagmannsrettene hadde i 1955 dessuten 540 kjæremål til behandling. Av disse ble 433 avgjort. Tilsvarende tall for 1954 var henholdsvis 670 og 536. sluttet i samme år behandlingen av 255 sivile saker. Både for lagmannsrettene og Høyesterett var tallet på avgjorde sivile saker i 1955 lavere enn tilsvarende tall for foregående år. Dette har sammenheng med at tallet på saker til behandling ved lagmannsrettene og Høyesterett viste en nedgang på henholdsvis 8 og 4 pct. fra 1954 til 1955.

9 - 311 Nr. 10, Dyrevernnemn.denes virksomhet i Overtredelser av dyrevernlovens 2 ordnet ved: ca.21 rti o o <1 ti cti Tallet på husdyr påbudt avlivet 1 ss 120 I Riket ' Bygder / Byer Fylkesvise oppgayer for 1955: 15 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud 10 4 Vestfold 3 2 Telemark 4 7 Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland. 5 7 Bergen - - Sogn og Fjordane 4 19 Møre og Romsdal 7 9 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 3 4 Nordland 6 22 Troms Finnmark kalver, 90 sauer, 20 geiter, 15 griser, 26 hunder og 46 katter. 2 Av disse: 7 personer som retten til å ha husdyr er tatt fra for alltid og 2 for en viss tid.

10 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart i mars Lønnsstatistikken for sjøfolk på skip i utenriksfart i mars 1956 er i hovedtrekkene lagt opp på samme vis som statistikken for mars 1955 og for november måned i årene Statistikken blir utarbeidd av Statistisk Sentralbyrå i samarbeid med Skibsfartens Arbeidsgiverforening (SAF). 1. Innhenting av oppgavene. Oppgaveskjemaene blir sendt ut av Skibsfartens Arbeidsgiverforening til alle rederier som er tilsluttet denne organisasjon. En ber om oppgaver over opptjent lønn i tellingsperioden spesifisert på hyre, alderstillegg, tanktillegg, tillegg for fart i amerikanske farvann, overtidsbetaling, betaling for fridager og diverse andre aktuelle tillegg. Lønnsoppgaven blir gitt av skipsførerne eller rederikontorene på ett skjema for hvert skip og sendt Byrået gjennom SAF. Rederikontorene er ansvarlige for at det blir fylt ut skjema for alle skip på br.reg.tonn og mer som rederiet har i utenriksfart og hvor mannskap lønnes etter norsk tariff. Statistikken omfatter imidlertid ikke fangstskip, hvalkokerier, passasjerskip og skip som var ute av fart i tellingsmåneden. For årene ble lønnsoppgavene gitt summarisk for hver stillingsspesifikasjon. Fra 1955 har en innhentet individualoppgaver for alle sjøfolk som har stått ombord i samme stilling hele måneden. I tillegg til de egentlige lønnsoppgavene ber en om oppgaver over skipenes art (motor eller damp), bruttotonnasje, indikerte hestekrefter og last (dry cargo eller tank). Disse opplysninger gir nødvendige holdepunkter til vurdering av de enkelte lønnsoppgaver og muligheter for en hensiktsmessig gruppering i lønnsstatistikken. En innhenter dessuten oppgaver over kostholdsutgifene. 2. Bearbeidingen. Som i tidligere år har grunnlaget for revideringen av de innkomne limnsoppgaver vært de tariffer for sjøfolk i utenriksfart som Skibsfartens Arbeidsgiverforening hadde med Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon og de respektive forbund i tellingsmåneden. I mars 1956 var den generelle tariff for skipsførere i utenriksfart ikke endret fra 1. januar For underordnet dekks- og maskinbesetning, matstell- og tjenerpersonale, radiotelegrafister, maskinister og styrmenn trådte toårige tariffavtaler i kraft 1. november Disse tariffer var heller ikke blitt revidert i perioden fra forrige lonnstelling i mars 1955.

11 313 Nr. 10. Det var kommet inn 833 skjemaer til Byrået da revisjonen av lønnsoppgavene ble avsluttet. 18 oppgaver ble ikke tatt med i statistikken, fordi skipene var ute av fart i tellingsmåneden. Lønnsstatistikken for mars 1956 bygger således på oppgaver fra 815 skip med en tonnasje på vel 5,2 mill. bruttotonn og en besetning på menn og kvinner som hadde stått ombord i samme stilling hele måneden. Tilsvarende tall for mars 1955 var 696 skip, 4,4 mill. bruttotonn og sjøfolk. Etter en beregning foretatt av Norges Rederforbund var det norske skip (ekskl. passasjerskip, fangstskii) og hvalkokerier) i utenriksfart pr. 1. mars 1956 med en tonnasje på ca. 7 mill. bruttotonn. Tellingen omfatter således vel 73 pct. av skipene i utenriksfart mot 65 pct. i mars Tabell 1. Skip og sjøfolk i utenriksfart i mars 1956 etter bruttotonnasjen br.tonn » » og over Tallet på skip pr. 1. mars med i tellingen Tallet på skip med i tellingen i pct. av alle skip Pct , , , , , , ,3 Tallet på sjøfolk med i tellingen Absolutte tall Relative tall Pct. 9,7 13,9 21,6 12,1 15,0 17,7 10,0 I alt , ,0 Tabell 1 gir en oversikt over hvorledes de skipene det er bearbeidd oppgayer for, fordeler seg etter bruttotonnasjen. Tabellen viser også hvorledes hele utenriksflåten var fordelt på bruttotonnklasser (etter beregningene til Norges Rederforbund) og hvor omfattende tellingen er for de forskjellige størrelsesgrupper. For de samme tonnasjegrupper er det videre i tabellen tatt med både en absolutt og en relativ fordeling av tallet på sjøfolk som er med i tellingen. Av tabell 2 framgår det at sjøfolkenes fordeling i mars 1956 etter hovedgrupper av stillinger så å si var den samme som i tellingen i mars Tabell 2. Sjøfolk i utenriksfart fordelt på forskjellige hovedgrupper av stillinger. Skipsførere Styrmenn Maskinister Dekks- og maskinbesetning Radiotelegrafister Matstell- og tjenerpersonale Tallet på sjøfolk med i tellingen Mars 1955 Mars 1956 Absolutte tall Absolutte Relative tall tall Pct. 2, , , , , , Relative tall Pct. 2,1 9,0 9,9 57,7 2,5 18,8 I alt , ,0

12 Sjøfolk har tariffmessig krav på fri kost eller alternativt kostgodtgjørelse. På så og si alle skip i utenriksfart har besetningen fri kost ombord. Fortjenestetallene nedenfor inkluderer ikke verdien av fri kost eller eventuell kostgodtgjørelse. Oppgavene over kostholdsutgiftene er behandlet i et eget avsnitt. For å gjøre lønnsstatistikken egnet til bruk ved lønnsforhandlinger har en i den utstrekning det er mulig, fulgt tariffens stillingsspesifikasjoner ved gruppering på stilling og lønnsklasse. Materialet har for enkelte grupper av sjøfolk ikke tillatt en så sterk spesifikasjon som i tariffene. For elektrikere har en for eksempel ikke gruppert materialet etter generatorytelsen til det elektriske anlegget. 3. Resultater av tellingen. For de tallmessig viktigste grupper av sjøfolk i utenriksfart har en i tabell 3 stilt opp lønnstall for mars Her er gitt tall for gjennomsnittsfortjenesten spesifisert på hyre og de viktigste tilleggene. Tabellen viser at den gjennomsnittlige månedsfortjeneste for voksne sjømenn i mars 1956 var kr For de enkelte stillingsgrupper av voksne sjømenn hadde skipsførere den høyeste månedsfortjeneste med kr Deretter følger maskinister med kr pr. måned. Styrmenn hadde kr pr. måned, matstell- og tjenerpersonale kr pr. måned og telegrafister kr pr. måned. Dekks- og maskinbesetning hadde den laveste månedsfortjeneste med kr. 1. Innen denne stillingsgruppe, som også er den tallrikeste, var fagutdannede elektrikere høyest avlønt med en gjennomsnittsfortjeneste på kr pr. måned. For fagutdannede elektrikere utgjorde imidlertid overtidsbetalingen vel 23 pct. av gjennomsnittsfortjenesten mot 17 pct. for hele gruppen voksne sjømenn. For donkeymenn, pumpemenn og 2. maskinister utgjorde betalingen for overtid over 27 pct. av gjennomsnittsfortjenesten. For unge sjømenn var den gjennomsnittlige månedsfortjeneste kr. 567, eller 47 pct. av månedsfortjenesten for voksne sjømenn. Piker hadde en gjennomsnittsfortjeneste på kr. 644 pr. måned i mars Mer detaljerte opplysninger om fortjenesten til sjøfolk på norske skip i utenriksfart finnes i tabellene I til VII. 4. Lonnsutviklingen. I tabell 4 har en stilt sammen prosenttall for endringer i gjennomsnittsfortjenesten fra mars 1955 til mars 1956 for de viktigste stillingsgrupper. Tabellen viser også hvordan endringer i gjennomsnittsfortjenesten er framkommet som et resultat av øking eller nedgang i hyre, overtidsbetaling og forskjellige tillegg. Stigningen i fortjenestetallene fra mars 1955 til mars 1956 varierte for de fleste stillinger mellom 2 og 5 pct. 2. maskinistene hadde imidlertid en stigning i gjennomsnittsfortjenesten på 5,6 pct. Fortjenestetallene for 1. styrmenn og maskinsjefer steg henholdsvis 0,6 og 1,1 pct. Av tabellen framgår det videre at stigningen i gjennomsnittsfortjenesten for de ulike stillinger hovedsakelig skyldes

13 315 Nr. 10. Tabell 3. Gjennomsnittsfortjenesten for sjøfolk' på skip i utenriksfart i mars Tallet Gj.sn. pa fortj. sjøfolk Tropetillegg Alders- Hyre tillegg Av dette: Tanktillegg Amerikatillegg Overtidsbetaling Betaling for fridager Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Voksne sjømenn Skipsførere Styrmenn styrmenn » » » Maskinister Maskinsjefer maskinister » » Telegrafister Telegrafister I Telegrafister II Dekks- og maskinbesetning Tømmermenn Båtsmenn Matroser Fagutd. elektrikere Ikke fagutd. elektr Elektrikerassistenter Reparatører Frysemaskinmenn Fryseassistenter Maskinassistenter Pumpemenn Donkeymenn Motormenn Fyrbøtere Matstell- og tjenerpersonale Stuerter Kokker Tjenere Unge sjømenn I Lettmatroser Jungmenn Dekksgutter Lempere Smørere Maskingutter kokker Gutter Piker I I Omfatter sjøfolk som har stått ombord i samme stilling hele måneden telegreister med over 6 måneders tjenestetid telegrafister med mindre enn 6 måneders tjenestetid og 2. telegrafister.

14 Tabell 4. Prosentvis endring i gjennomsnittsfortjenesten for sjøfolk på skip i utenriksfart fra mars 1955 til mars Voksne sjømenn Skipsførere Styrmenn Av dette: 1. styrmenn. 2. -»- 3. -»-- Maskinister Maskinsjefer 2. maskinister 3. -»- 4. -s-- Gj.sn. fortj. Pct. 2,9 Hyre Alderstillegg Pct. 0,1 Fordelt på: Tank- Amerika- Tropetillegg tillegg tillegg Pct. Pct. Pct. -0,1 Overtidsbetaling Bet. for fridager - 0,2-0,1 0,2-0,2 2,0 0,1 0,2 0,3 0,2-0,1 0,1 - -0,1 0,2-0,2 3,3 0,1 0,3 0,2-0,1 2,9 0,2 0,1 0,2-0,1 2,8 0,3 0,2-0,1 0,2 0,1 0,2 0,2-0,1 5,0-0,1 0,5 0,1-0,1 4,1-0,2 0,3 0,4-0,1 2,2 0,5 0,2 0,2-0,1 Telegrafister 3,1 1,0 1,7 0,4 Av dette: Telegrafister I 2,0 0,1-0,1 1,6 0,5 Matstell- og tjenerpersonale Av dette Stuerter Kokker Unge sjømenn 1,4 1,0 2,7 0,4 0,6 0,4 3,9 0,3 3,4 0,2 3,4 0,2 1,1 0,4 5,6 0,2 4,3 0,1 3,0-0,2 2,5 0,1 2,0 0,2 3,6 0,2 4,0 0,6 0,1 0,1 0,3 Pct. Pct. -0,2 2,6 Andre tillegg Pct. Pct. 0,1 0,1 Dekks- og maskinbesetning Av dette: 3,5 0,1 0,2-0,1 3,4-0,1 0,3-0,2 Tømmermenn 3,1 3,0 - Båtsmenn 3,5 - -0,1 0,5-0,2 3,4 0,1-0,2 Matroser 3,3 - -0,1 - -0,1 3,7-0,2 Fagutd. elektrikere 4,9 0,7-0,1-0,2 0,3-0,1 4,1 0,2 - Reparatører 2,9 0,1-0,2-0,2-0,1 3,0-0,3 Maskinassistenter 4,7 -^ -0,3-0,1-0,2 4,7 0,3 0,1 Pumpemenn 3,6-0,1 - -0,1 4,0-0,1-0,1 Donkeymenn 3,1-0,3-0,2-0,3 4,2-0,6-0,3 Motormenn 3,5 - -0,1 Fyrbøtere 2,8 0,1 0,4 0,7-0,1 3, ,1-0,1 3,2-0,6-0,1 0,1 0,4-0,1 0,8 0,7 '0,5 0,3-0,1 0,1 1,4 0,3-0,1 1,9 1,7-0,5-0,2 0,4-0,2 3,1 0,5-0,2 Av dette: Lettmatroser Jungmenn Dekksgutter Smørere Maskingutter 2. kokker Gutter Piker 3,4 3,6 5,3 0,3 3,3 4,3 1,7 3,1-0,1 2,6 2,2-0,6-0,3-0,1 3,4 0,1-0,3-0,4-0,2 3, ,8-0,3 4,8 - -0,3-0,2 0,4-0,4 3,0 0,4 0,1-0,9-0,3 1,7-0,3-0,1 0,4-0,1 1,8 1,8-0,6-0,2 0,2-0,5 1,3 1,8-0,3-0,2 1,6 1,4-0,3

15 317 Nr. 10. økt overtidsbetaling. Som nevnt tidligere er tariffene for sjøfolk i utenriksfart ikke endret fra forrige lønnstelling. Den registrerte stigning i betaling for overtid må derfor skyldes okt omfang av overtidsarbeid. Når tallene viser en svak stigning i hyren til skipsførere, styrmenn, nlaskinister, fagutdannede elektrikere og stuerter og kokker kan dette forklares ved. at en i 1956 har fått inn lønnsoppgaver fra relativt flere storre skip. I statistikken for 1956 var således 22,2 pct. av skipene på over bruttotonn, mens tilsvarende forholdstall for 1955 var 20,0 pct. For å vise lønnsbevegelsen for sjøfolk i utenriksfart i årene , har en beregnet relative tall for gjennomsnittsfortjenesten. Indekstall med 1948= er gitt i tabell 5 for de tallmessig viktigste grupper av sjøfolk. Tabell 5. Gjennomsnittsfortjenesten for enkelte grupper av sjøfolk, relative tall. Relative tall for gjennomsnittsfortjenesten 1948 = Nov Nov Nov Nov Nov Mars 1955 Mars styrmenn 2.» 3. Maskinsjefer 2. maskinister 3. maskinister Tømmermenn Båtsmenn Matroser Lettmatroser Jungmenn Dekksgutter Motormenn Fyrbøtere Smørere Maskingutter 'Telegrafister I,Stuerter Kokker Piker Gutter Gjennomsnittsfortjenesten for de stillingsgrupper som i foregående tabell er betegnet ungel sjømenn, viser gjennomgående svakest stigning i perioden. Med en lønnsøking på 17 pct. er smørere den stillingsgruppe som har hatt minst stigning i gjennomsnittsfortjenesten. For den overveiende del av voksne sjømenn varierte stigningen i gjennomsnittsfortjenesten mellom 40 og 50 pct. i tidsrommet fra november 1948 til mars Kostholdsutgiftene. Statistikken over utgiftene til innkjøpte matvarer på norske skip i uten- -varierte riksfart blir innhentet i tilknytning til 'lønnsstatistikken og omfatter 166 skip i 1956 mot 681 skip i 1955.

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics - - 3 Meieribruket i Noreg 956

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A94 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NOVEMBER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1947 Nr. 1-3 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0831-9

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0831-9 STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 40 REGLER FOR REDIGERING OG UTSTYR I PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0831-9 FORORD Statistisk Sentralbyrå utgir årlig

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

AV NEDRUSTNING I NORGE

AV NEDRUSTNING I NORGE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.17 SÆRTRYKK FRA TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING HEFTE 4, 1965, UNIVERSITETSFORLAGET ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDRUSTNING I NORGE Av Olav Bjerkholt ECONOMIC CONSEQUENCES

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

AVISENES BRUK AV STATISTISK SENTRALBYRÅS PRESSEMELDINGER OG PUBLIKASJONER

AVISENES BRUK AV STATISTISK SENTRALBYRÅS PRESSEMELDINGER OG PUBLIKASJONER 83 /5 23..:februar 1983 AVISENES BRUK AV STATISTISK SENTRALBYRÅS PRESSEMELDINGER OG PUBLIKASJONER Resultater fra en registrering av et utvalg avisklipp fra 1980, 1981 og 1982 Av Liv Argel lb 0 INNHOLD

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE

LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALFYRA NR. 104 LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE Av Idar Møglestue og Turid Sletten WAGE CONDITIONS OF EMPLOYEES IN BANK, INSURANCE AND CENTRAL

Detaljer

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm

SOS IALOKOIN tm IN. Ved årsskiftet. Nr. 1 15. årgang - januar 1961. Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm SOS IALOKOIN tm IN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfmm Nr. 1 15. årgang - januar 1961 oo00.00.000.< 00.0.c.0.0,00-00.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0o00.0.040.0.0*0

Detaljer

OM OPPSTILLING OG BRUK AV

OM OPPSTILLING OG BRUK AV ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.6 OM OPPSTILLING OG BRUK AV REGIONALT NASJONALREGNSKAP Av Per Sevaldson CONSTRUCTION AND USE OF REGIONAL NATIONAL ACCOUNTS. OSLO 1973 ISBN 82-537-316-3 FORORD I

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

MASKINELLE KONTROLL- OG REVISJONSRUTINER VED BEDRIFTSTELLING 1974 JAN FURSETH INNHOLD

MASKINELLE KONTROLL- OG REVISJONSRUTINER VED BEDRIFTSTELLING 1974 JAN FURSETH INNHOLD I0 77/26 28. juni 1977 MASKINELLE KONTROLL- OG REVISJONSRUTINER VED BEDRIFTSTELLING 1974 AV JAN FURSETH INNHOLD 1. Innledning 1 2. Generelt om det maskinelle opplegget 1 2.1 Hovedprinsippene 1 2.2 Stratifiseringen

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 0 LØNNSTELLINGEN Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri 98 Recensement des salaires UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, ir. 1/78 9. januar 1978 VESTFOLD I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 31 Folketelling ANDRE EMNEORD Demografi Fruktbarhet

Detaljer