FYLKESKARTKONTORET I FINNMARK 9800 VADS0 * * «

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESKARTKONTORET I FINNMARK 9800 VADS0 * * «"

Transkript

1 FYLKSKARTKONTORT I FINNMARK 900 VADS0 * * «

2 NATRIKKL FOR LOPPA KOMUN 0 GXRD DL II SID 9 BRUK fst LNR K T JfWL SAVR BRUKSNAVN DAT.TINS DAT. JOV DAT.SAMF SAMF. WD UTK. FRA f_ JL s_ s_ f. _ UMATR.STATGRUNN TLVRKT F90 K STATN 9/00A AKST tn M9/00A/0 KOD JMMLSAVR/FSTR - jemmelshaver F - Fester A - Aktuell eier LOPPA LOPPA 00/ / /0-90. / / /-9 0/0-9 /-9 KOD FOR JMMLSAVR/ FSTR POROLD A - B - D - - F - G - K - L S - U - V - w - X - Y - Z - Aksjeselskap Boligb. /Borettslag Ansvarlig selskap nkeltperson Fylkeskommunen Annen eiendom Kommunen Legat, stiftelse o.l. Off. intressentselsk. Staten Uoppgitt Privat virksorahet Utenlandsk Annen eiertype Smf. ukjent hovedbruk Konvertert BOKSTAVKODR FOR FSTR UTGATT AV STATNS GRUNN. ks. F 09 T _BQK TA_VKOD (_se_ fo r_k l_a r_i ngj Jordsalgskontorets festenr. : (Gjelder del I) A - Airport/Flyplasser B - Bedr if ter/forretningsindustr itomter C - Cair.pingplasser/Fjellstuer/ Reiseliv - rvervshytter F - Fi skerettigheter/lakseelver G - Garasjetomt - yttetomter - vaniige I - Idrettsanlegg/Festlokale J - Jordbruksforroal K - Kraft- og telef onanlegg. NRK's TV-omformer m.m. M - Militaere omrader N - Naust/Sjetomter 0 - Opplagsplesser/Reinskilleg jerder/ Midlertidige tomter P - jellgrunn/produksjonsareal R - Renovasjon/Seppelplasser S - Skoleanlegg/Barnehager/Sosiale institusjoner T - Tomter for bolig U - Uttak/Grus- og sandtak V - Vannforsyning/Kloakk-anlegg

3 INNOLD Loppa Side: Forklaring til koder brukt i registeret Brukerveiledning - Ny matrikkel grunneiendomsregister Retting av feil i grunneiendomsregisteret Dell Orientering - Kryssreferanseliste med inngang i "bruksnavnfeltet" etter gamle registerbetegnelser Jordsalgskontorets nummerserie ( siff.) Matr.nr. og I0penr. samt bruksnavn for grunneiendom Umatrikkulert statsgrunn Del II ovedutlisting med inngang etter de nye registerbetegnelser Kommunenr./gardsnr./bruksnr.- og eventuelt festenummer/seksjonsnr. Gardl Gard Gard Gard Gard Garde Card? Card Gard 9 Gard 0 Gard Gard Gard Gard Gard Gard Gard Gard Gard 9 Gard 0 Gard Gard Gard Gard Gard Gard Del III Alfabetisk utlisting sortert etter navn pa hjemmelshaver/fester. Til h0y re finer vif0rst de nye registerbetegnelsene (gnr./bnr./nr.), deretter de gamle betegnelsene (festenr. eller matr.nr./l0penr.), samt grunneiendommens navn. A B C-F G- I-J K-L

4 M-N O-P(Q) R-A 0 Del IV Kryssreferanseliste med inngang etter matr.nr. og sorenskriverens tildelte festenr. (dvs tinglyste fester) med henvisning til Jordsalgskontorets festenr., samt de nye gardsnr./bruksnr./festenr. Mnr. Mnr. Mnr. Mnr. Mnr. Mnr.

5 Retting av fell i Loppa kommune: Retting foretatt pa fig. eiendommer: Gnr. 0 Bnr. Fnr. Tidligere: Naust-tomt F00 Matr.nr. I0penr. Matr.nr. I0penr. 9 Matr.nr. I0penr. 90 Matr. nr. I0penr. Nytt Gnr. Bnr Fnr.

6 NY MATRIKKL FOR LOPPA. BRUKR AV GRUNNINDOMSRGISTRT. Dette grunneiendomsregisteret er en spesiell versjon av grunneiendomsdelen i GAB-systemet. Registeret er inndelt i lister med f0gende inngang: Del Del I - Inngang etter gamle registerbetegnelser (mnr./lnr. evt. fnr.) (Gult papir - forklaring side ). II - Inngang etter nye registerbetgnelser, gnr./bnr. evt. fnr. (vitt papir - forklaring side 9). Del III - Alfabetisk sortert hjemmelshaver/fester liste. (R0dt papir - forklaring side ). Del IV - Inngang etter sorenskriverens mnr./fnr. for tinglyste fester av "statsgrunn". (Blatt papir - forklaring side ). Det vises for0vrig til kodeforklaring pa omslagets innside. Den nye matrikkelen for Loppa kommuner blir iverksatt Fra denne dato tildeles kun eiendomsnr. etter det nye systemet med gnr./bnr. evt. fnr. Loppa kommune er inndelt i gardsnr. (Se vedlagte kart M :0000 med gardsnr.inndeling). Alle grunneiendommer og all festegrunn er plassert etter sin geografiske beliggenhet. Tidligere statens umatr.grunn er gitt bnr. innen hvert gnr. All festegrunn utgatt av "statsgrunn" er derfor sortert under bnr.. Fylkeskartkontoret i Finnmark har i medhold av pkt.. i forskriftene til lov av.juni 9 nr. 0 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom, fattet vedtak om iverksetting av grunneiendomsregisteret i GAB for Loppa kommune. Delingslovens forskrifter pkt.. og. trer i kraft.oktober 9. Ovennevnte forskrifter palegger tinglysingsmyndigheten og oppmalingsmyndigheten a gi melding til GAB-systemet ved bl.a. endring av hjemmelsforhold og ved etablering av nye eiendommer. Grunneiendomsregisteret vil derfor bli holdt ajour og interesserte brukere vil kunne bestille ajourf0rt g-register som utgis gang pr. maned, Opplysninger om priser og aktuelle rapportbestillinger fas ved henvendelse til Fylkeskartkontoret i Finnmark, 900 Vads0. Ny matrikkel og G-delen i GAB-systemet er tidligere iverksatt for f0gende Finnmarkskommuner: Karasjok, Nesseby, Kautokeino, Berlevag, S0r-Varanger og Kvalsund. Vads0,.September 9 Dahl fylkeskartsjef ms iversen / avd.ing.

7 BLANK SID

8 SID DL I (gult papir) Del I inneholder en kryssreferanseliste med inngang i "bruksnavnfeltet" etter gamle registerbetegnelse, d.v.s. jordsalgskontoret nummerserie (-sifret) for fester av statsgrunn, matr.nr./0penr. og bruksnavn for grunneiendom. Fester av matrikulert grunn er sortert under det raatr.nr./ 0penr. de hviler pa. Til h0yre er oppgitt de nye betegnelsene gards-, bruksog evt. festenuiruner. LNR. (linjenummer) viser antall hjenunel shave re pr. grunneiendom/feste. Lengst til h0yre hjemmelshavers/festers navn.

9 BLANK SID

10 MATRIKKL FOR LOPPA 0 DL I SID bard BRUK. FST L.NR JMtiAVR ANDSNS F0uo P FCC P fc'ofci N F w ^ o c U F F Ft B FoS P Fco T FcS T FCC w Fofc T Fc9 F9 Fc9- Fc9 T Ft9 f Fc9 F FC9 F FCO J F0 J Fc F9 F F F-* F F Fb F F FG F F F f F9 FG F F F F F FC F F r -> F F-* F F F h fi>9 S FcG rt Fc» U f j o a. <» 0 9 ^ ^ S i S 0 i t ** S a i B RNT*. N OLAV STATNS AVNVSN ROSSVOLD ALXANDRA SOLBRG IVIND SOLBRG luistian BRb TOR-SwIiii STAT-MS VNVtSN J Oh AN Sir, RAbfelALD BRbSfJORD NOTLAG NILSN RMAN JOhANSN RMANN «. S0NN BRbSFJORD FISKARLAG JOAfiSN RLINu A ANSN JON BIRbR JOANSN ODD TOMASScN TOR NANSN ARN JOAN AUdN RLIN SANDLAND SAM T TSF OR NING BSRuSN WANS IORTTSLAGT SPNSTIS KRISTIANSN NILS ADRIAN YTR LCPPA JGR OG FISK.. KTR LOPPA JGR OG fisk. ITTRc LOPP«JtGR 0 FISK. YTR LOPPA JGR OG FISK. TAfoK doan RIKSN CINDA JON B NILN IOAR A LABKK riaralo CriR. JOdANSN MAGNUS OL MAGN KRAFTLAG NORD-TSOS KRAFTLAG BtRIT M NILSN VALD N 0YDAL MAwNUS SKObNS RIDAR NILSN KARL FR KNUTStN KONRAD J NILSN VALD N 0KSFJORDB.JR OG FISKF R.G ANDOR B R«T N OLAV SI.^VOLL riallgir K^UJSN MARGIT ANDRSN Jh'lS ARN ALF PRYNi.) inas JOtlANSN wa M ID PAUL ARN LOPPA K.O?MUN TOMASSN TOR ouljo KRISTIN SARA FRANK DWARD SANITTSFOReNINS KARL I SAJP Mi\DSi ANDRSN

11 MATRIKKtL FOR LOPPA KCMPIbN 0 DL I SID faard BRUK FST L.NR rijmmlsavp. Fio r F F F f F0 F F?o'» F Fo f F& F FC F Fc T Foe Fo9 FC K F K F J F F F V F V F J F W F J F9 FG FS F Fo F J FS Fst F Fd F9 S F90 K F9 K F9 B F9 h F9 P KliOLMN 0/CC MQ/CC MG/CC-0 M0/GG-G MC/CC-0 M0/CG-0 ' MG/GG-0 MC/OC-0 MC/CC-Q G/C0-G MC/GC-C9 MG/GC-0 MD/G0- M0/CCA M0/QCA/G MC/OCA/0 MC/Q0A/C «C/CCA/0 M0/OGA/0 MC/CCA/0 MQ/OGA/0 M0/QCA/OS MC/CCA/09 MD/G0B M0/GCC MGJ/GCi) MC/GCD MG/CC MG/GGF MOJ/GCG clla KVNVIKA SALINS JON &J0RNSTAD B R«i.y FJLLBU STNfiAKKN SOLTW«i IglfbblM N»STAD BOSCIM AKKMO NflVSOMhT N0YSGNST NJJYSOMT NOVSONWT NYSOM*iT ^«)YSOMT N0VSOMT N0ySON T N^rSOMMT N»VSOMT VONIM SRuIM BRiiTUN BcRtiTUN STNSVOLD fllnu FJLLIM 9 9 t 9 o 0 o o o b? * VTRt LOPPA JGR 0 FISK, NUVSVSG JtiiR OG FISK.F. NUVSVstG JGR OS FISKtF. NJVVG JctiR OG FISKF. NUtfSVA'i J R OS FISKF. NUVSVSG JGtR OCi FISKF. NUVsVSG JfoR 0 FISKF. YTR LOPPA W G R 0 FISK. LOPPA KOMMUN ALTA KRAFTi-Afi A/L OSKAL MIKKtL ISAK M TLVRKT TtLtVRKT BRG AN >QR ANSfiN tflvino PRr^IO INAR LOPPA KOMMUN LOPPA K.OMMUN OLSN OTTAR J AflSf-* MARTIN BSRDSN ANS B RIRSN RVIN ANSN Lat BIRGR PDRSN GIR OODVAR PTTRSN GUNNAR JNSN MIL OLSN AIAS NORdAN PR BRKK NILSN SV^R OSl«.AL ANDRS MATISN TLVRKT TLVRKT JOANSN Oti S0NN flatiassn ARVID TROMS0 SPARBANK I.M FRITJOF CMR OANILSN BNJAMIN LOPPA KOflMUN ONSN JOANNS JOANSN borgild OLSN ARTUR OtfARD TOflASSN ARVID MANSR ANS MARTIN LOPPA KOdMUM JNSN ODDVAR ANORASSN LILLY MARI PDRSN SliiWART OLAFSON MAGNILD 0KSFJORD FISKIND. A/S M0 ODD TOtfASSN TODOR ANSN KARL dang OSVALD BRG MORTN FJLDAL JACOB JOANSN WALTR INO WALTR LOPPA KOi^UN BJ. RASC-TLLFSN A/S LOPPA FISKPRODUKTR A/S MAGNUSS. OL AGNUSSN fiunnvis «JOANSN ASTRID i-oppa K0MON KIIL KJLL RIK

12 MMTRI L FOR 0 DI. I SID GARD BRUK FST L.NR J i«m.-savr Mw/CCI MG/ CG u M0/CC* MG/GCL MG/CGN MG/GG0 WJ/GCP MC/GC*- MG/CGR MG/ C-* MC/CGT M0/CGT NG/CCu MC/CC.V PIC / CGI* MG/GG* MC/Gw Y MG/CCU M0/GC'i/G MG/OC* MG/CC0 MQ/ CC«i/C MC/CCM M0/CC M0/QC MC/GC MC/GGA Mu/CCb MG/GCC MG/GGD MC/GC rtc/qq MG/jC MG/GG C/CCA Q./C0A MG/ GCb M C / 0 C C MO-/ ug' NG/CC9 MO /0 0 OJ/G M0/0 MJ/Q M0/0 il0/cl 0/0 M0/G M0/Co M0/G M0/G 0/G9 MJ/00A «CO/GCb M0/GCB M0/C0B MD/uiufa/Ul M0/00C M0/G MG/G/0 M0/G MUJ/G rtu/q MO /0 MO /0 MC/G Kv iltiim FJLLST NRuM BtRGST«D STNLI i ^N b S T l) A i- c A n rtypvold itinsruo UR SJSOTUN SJ0TUN LILJDAL SLtTT.M BAKKcBRG rsns SSKtiSRD bkaatn BRAATN ANt, rtr Rv ANo MYRVAN (YRST PRtSTSTtfohi ROSNBY alombakk SfeLJVOLD MARIT^ti INDR SOLSTAD DANILSNS DANILSBUKT DANILSflUKT MARITNti MARITN FUVIK, FRUVIK LVSTAD WALSTINVIK AMNA RIKfiY PORKVIK,S IN ST TiiDBY SVALIN, LILL PtRSLIN TUDfaY TUDBY TUDBY JOLIN STORFJLOLIN STORFJcLCLIrt STORFJLDLIN YASSLIN SJ N S itorwik, S0NDP. STOSvIK, S(NDR STOgVIK, SNDR STORVIK, S^ND«oJ \flt\kcn tskjns ttsk JNS KRAKN KK/iKN C$KJrff«BUKTA NILsSTfiANu NILSSTRANi) NILSSTRANi/A o o o o o o o o o o e o o -* t, t ^ FRANK N PR &RNTSN Oi-AW JUAtiSN MAtiNtS FSDRIKSN NILS PcORSSrt RISdOR ANSIN NRUOTA IL MANUS DAL uil TOtfASSN MIL P l>rs M NRIK UAL INAR A.NSM LARS ANSN JAN NILSN LbA riagmo OLAV KAftSTN I.OPPA KOMMUN POtRSN ANNY DANILSiM BNJAMIN JOANScN SIMON PTTRN IDA MIKK.LSN OIT VSTR ASN K PDRSN UNNI FRISK NfilK 0KSFJORD FISKINC. A/S tsilsii) SI VRT NILSN FRITZ OLSN FRIDTJOF JtNSN JTT NILSN BftIT MARI ANDtRSsN K.JLL ANDRSN INAR JNSN JNNY JNSN OL PTTR ISAKSN KORNLIUS IS^KSN ocrard P i) RSN INGVALD BRNARD LCIMSStN STUR JONNY OLSN LMcR PTTRSN TORSTIN L NILSN i^ntt SOFI JOANS N ROBRT STATN STATN riansn LARS ANSN OSKrtR ANSN K.SR LARSN SIMN NILSN ANORS WANu ALBRT NILSN ANDRS MILSN ANDRS LARS LIF INSMANN SIMONSN OLAV BRNT JOANSN MARI SOFI SIMONSN BRNARD M SIMONSN OLAV JOANSN OL DANILSN NORMANN UANILSN ALFON LVIN PDRSN JlLtlAM riaugn BJARN KITTI SKON NILSN PDcRSN WILLIAM PDRSN MAGNUS PDRSN KARL

13 ;ATKIKf,tL FOR LOPPA 0 L i SID BRUK FST L.NR MG/Q MG/G 0 /0.0 J/ 0 9 MG/ GG MG/0 igj/qa IG/CB M0/0 MG/G-* IGJ/0A M0/QB MG/-G MQ/C MO / MC/0S WQ/Q9 M0/00 MG/G MG/0 MG/GA MG/0B MG/G M0/G MG/00 M0/0- M0/0? MG/Q M0/09 MQ/00 MQj/0 M0/G MO /0 M0/0 MG/0 MO /0. MO^/0 M0/00 M0/0 MG/0 M0/0 M0/0 M0/0 M0./G M0/G A 0/0 M0/G9 MG/C9 M0/09 M0/G9 M0/09 M0/09 M0/C9 MC/GG M0/C MG/0 G/Oo MG/UC MG/0 M0/G0 MG/0 M0/ Ocfc M0/0 MG/Oo9 MG/09 NlLSSTRANuA KSftKLIN KRAKLIN S0K,K MYRST l>ln ALSN AVNBUKTA OLMN MYGMRD u^s BRGT SK«AP TOFT N IVIK SABSTOFTN otofistinns KRAKN STORSLTTN STORSLTTN NORILLVA JANSBRtiT TJOLi-MOuKA OLi>RNS M/SANDBAK JANSBRbcT BGNSST S0RLVN S0RLVM S0RLVN OG VALN S0RLVN S0RLVN STUBAKKM STUtiAKKN NILSSTRANficN S0RSTRAND RINGJRDT OLMLIA SKOGNS TUDVIK TUDVIK TJOVIK VASSNS OL-AMSA-FJLD tfskasnas, 0STR CSKARNftS, 0STR 0SKARNAS, 0STR «SSKARNAS, 0STR 0SKARNAS, 0TR 0SKARN«S, 0STR 0SXARNAS^ 0STR 0SKARNS, VSTR 0SKARNS, VSTR 0SKARNS, VSIR «SK,ARNS, VSTR 0SKARNS, VSTR *SKARNS, VSTR 0SKARNS, VSTR TVRLANfi TVRLANC SJRVIK S0RVIK S0RSTRANt> S0RSTRAN SOMMRSTT SOMMRSTT TJOSN TJOSN LANGSTRANfl LANbSTRANC io SKASDAi. JUt)IT PDRScft ARMc D PcURSN alli-ia PUcRSN MAGNUS JOANSN PR 0Gi0 DA 0Gi"IO DA SJiflVOLL TRJ FORS TOMAS RIKSN ANDRS PuRSN MARKUS MARKUS ISAKSN ANN GRT ISAKSN ANN GRT JO*»NSS N JOANNS ISAKScri ISAK J O A SN ALO IS KITTI rimkom NILSN rtansn JAN NILSN OL KRSTIAMS M PS OJ.AI 0KSFJORt SKOLINTRNAT OLSN AIMAR SA»»ULSBR ARALD SAMULSBRb ARALO PORSN 0YVINO P DRS N LIM KARIN SAMULSBRG rtarald SAftULSBRG ARALD STNRSN ARRY PORSN SUSANN ALTA KRA?TLAG A/L AMDRSN LAUR/t MARI JOANNSN ARALD ANSN LARS AUSN OSKAR ANSN KARL JAKOBSM ANS KTTI ISAK A JOANSN CARLS JOANSOl UDRUN JOANSN KARL ILtRTSN VICTORIA JOANSN INAR JOANSN JOSFIN JOANSN TORBJ0RN JOANSN CARLS JOANSN GUURUN JOANSN KARL LRTSN VICTORIA JOANSiM INAR JOANSN JOSflNf JOANSN TORBJ0RN ANSN OL OLSN KRISTIN SAMULSN SAMUL OLSN OLAF S0DRSTR0M LVIDA OLSN OLAF S0DRSTR0M LVIOA OLStN OLrtF S0DRSTR0M LVIDA JOANSN JOAN JOANSN JOAN JOANSN JOAN JOANSN JOAN JOANSN ASL

14 ATKI*.*i- FOR LOPPA KO*MUN KOMilUfi 0 DL I SID fafioic FST L.NR R MG./0 MJ/G Q/QB MJ/J.C «j/gta I0/GA Mu/Ca Q/Q ("0/0 MQ/ MC',/G» NC/G9 M0/OSOC MC/G0C M0/Q M0/G rtg/qe M0/0<J 0/G rtjj/0 MJ/Oe M0/Qg MQ/OS O /0- MD/CS M0/G M0/0 M0/G «0/0a M0/G (0/0 rt0/0fc MQ/090 MU/G9 M0/G9 M0/09 M0/G9 rto./09 M0/G9 M0/G9 MG/G9 (0/099 MG/G99 MG/GO M0/0 MQ/G Mui/0 0/U MU/C Q/G M0/C MC/G MC/G MG/C9 MG/G MG/ MG/ G/ MQ/ M0/U M0/ LA*GSTRAN«> BOARISGStl FjORDoOTTN fl*»sts TT TORSVOi.L NYVOLL SIRINS SIRINSS BRATTANGN LlLLtNS, S0WDR LILLNS, NORDR (IINTRSTNS VtNCLVIlC SOMMRST iowmrstt SQMM RS TT SOMMRSTT SQMSRSTT SOMMRS T T SOMMtRSTT TINVIKNS KOILIRN KOIfaLItRN KOIGLIRN KOISLIRN X0GLIRW SANOSTRAN* fjllstao MYRLI MYRLI NY«iCATTVIK KATTWIK MYRBAKKN FJLLBAKKN BRATTAUfi NQRiJSLTTN MY RN TILL. TIL SNNABUKT iljstau STRANfiSTIN BUKTNS euktns fcswikns BRtiVIK BRGLI BJ0RKNS OLANS SOLBAKKCN ALFIM ALFrtIM YRSCTTA SK.GGLY «IOAL OG ORMB. LVMSD LVfaftRC SOLI SOLJiAUG J <t i 0 0 * BKKN SIMONSN LARS cnry «IILLIA SLJVOLL ARNT SMIL SLJVOLD NRY SANONS NILS P KARLScN laricus KARLSN BRITA ANSIN RIRSN RUDOLF RI Rhi RUDOLF *AN«Ai-BRT LN FRITJOF CR MILSN LfiA A OLS BRNARD WILLIAMSN KRISTIAN WIi.a-IAMS!» IDA TMOMASSN tlsa UiLLIAMSM IDA TriOMASSN TRYGtf TOdASSN clsa GORGSN JOANSN JOANSN JOANSN LRTSM JOAMS N JOhANScfc JOANSN ANM MARTA CrtARLS GuPRUN KARL VICTORIA INAR JOSFIN TORBJ9RN WANG TORLIF RtltRSN FRITJOF»JILLIAS(» IDA TOMASSN TRYfiv TOMASSc.M LSA ANSN KJLL ARN GUSTAVSN JOAN JOA^SN WALDMAR OLSN RNARD LARSN ARALD SIMONSN LARS LARSN AM NY LARSN ARKT NIKOLAI FORS NILS OLSfi PDR M RIRSN LJDVIG JOANN RANVALD PDRSN PDR ANSN RMANN ANSN KRISTIAN ANSN SUSANN ANDRSN CcSILI ISAKSN INGVALD ANSN FRDRIK IVRSN LG MILLIAMSN WILLIAM KARLSM MARKUS KARLS* BRITA ANSIN (KSFJORD STATSSKOLINTR. R0NNING OL AftiSN LARS RS TON KJLDSN INR FORS JOASN DVARD MARLIUS PORSN OOOCIF PDRSN KARL DANILSN DANKRT AMULSBRG ARALD FORS TOMAS

15 FOR LOFP* K.OMMUN 0 DL I SID BRUKNAVN SARD BRUK FST L.NR jmm L SAVR MC^/ MC/ MC/& MC /9 rtg/ 0 MQ/ MC/ MO / MG/* MC/ MCyio «0/ CC/ Q/9 MC/C 0/ C/ i*ic/ M0j/t 0/ M0/ MQ/ MQc/0 MQ/9 M0/UC 0/ «0/ MC/U M0/^ M0/U «0/i,0 M0/ 'I0/*t rtu/^9 M0/9 «0/0 (0/ 00/ M0/ MQ-/ MQ/ C/J 0./ M0/ MC/ M0/9 M0/C U/ M0/ 0/ MO / ««J/0 M0/U MQ/ O / M0/ M0/U9 MQ/9/0 0/9/0 M0/9/0 MC/C M0/ U/ M0/ M0/ M0/ M0/ 0/ FRDrtIM 0VRVOLL i.vlx JlIStTTA KILL I acrbfso IMLY NlfNG btftbvag ST INBAKN SKOGLUND stn wangbrg KJILA STRAN^SLTTA ML* MO SANDVIK btkkvoll L.VMO F«A«IM UALAJG uftasmvr SKOLBRGcT RrDMNuN SlCOGLUND SJCSTRAND SOL^IM KVLDRO FwLLriAUo FRAMNS SLTTVOLL NITGfiRD LILLVIK SOLSTRANi> SOLSTRAND SJISSTRANU LVST ROBRTSTAD MYRDAL B9RNSTAD BJ0RNSTAD SARNcS MlitN ID 0LVAN IMOAL torv NYLUNU ftvbakkiti NYBAKKM LAMtiBA^K NORMANNST NYWOLL BAKKN clvmo TANGN NYO BylRV B0RV djjrv B0RV DRGSTfi»M F JLLY ST InjsAK.N FLMTW FL^TN STNVOLL SOLBORS SOLBAKKN «io ti to o o o KLMT ANDRSN CSILI *ILi_lAMSN I UK K SAfoDNS NILS R STfcVOLD ODD SIGFRD JOANN BRGTON «JOANSN ALDIS PDcRSN SLINS VJN ANS JONSN SLMR T J KARLSN MARlCUS ^KSFJQRD GJSTSIVRI A/S WANG OSWALD DAN I L SN PR *IIK RDIS SLJVOLC TORMOD A FORS SYM0V IVRSN L RASdUSSN -0RN 0KSFJOROBOTTNS IDRTTSL, JOANSN JOAN ARALD ANDRSN DVARD KR fri)rix.s*i NILS RIRSN wilfrto FR FORS NILS NILSN (JKSFJORD FISK.IND. A/S Kill. NILS SKONSM LOUIS RISSfc FRIDTJOF JONSN LONARD JONSN LONARD PURSN ALBRT BY JOANNS WILLIAMSN WILLIAW WILLIAMSN PDR PDRSN MARIT WILLIAMSN MMA NJORD ANDLS OG IND. A/S PDRSN SAMUL ISAfcS^ GIL INGVALO ISAKSN GUNN J WILL.SN ARMA«N PDRSN ALDIS LOPPA KOMMUN OLSN ASLY B0RV ARNOLt) PDRSN KLARA RItRSN TORR IRSN VALD FIIUNM. PRIVATBANK A/S DANILSN NORnANN BJARN OLSN ANS VILMAR JOANSN LIS MJANG ROALJ> K LOPPA KOflMUN MILLMSN «IALBOR B0RV ARNOLD AfcSN VAi_D B RV ARWT FIMN BRV JNS ARALD JNSN ROLF ISAKSft ARN DAG PDtRSN ASBJ»«G FLrtTN INAR OLAI FLMThi i>gar MAGN ANTONSN ASL OLAFSN IDA JOANSN

16 MATRKKL FOR 0 UL I SID 9 BRUK FST L.fcR hjmfll SAVR MC/ MC/ MJ/ «C/ MC/ MC/ MG/ M0/ MC/9 «0 / 0 M0/ MO / MO / S M0/0 «0/ M0//0 MQ/S MO./ M0/9 MC/9 MO /9 K0/9 W0/ 9 M0/9 MQ/90 MC/9 Mu /9 M0/99 MG/00 MG/G M0/0 M0/0 MC/G** M0/0 M0/CO M0/0 MO J/ 0 M0/09 0/C M0/ MG/ MG/ MC/ MG/ G/ M0/ M0./ M0/9 NYB0 NYB0 i. Ybtf N Ybtf NYB0 N YBtf w Ydtf SAui BADTi 0i_Sl RINGS ST0L* LIAS* i, f n t~~ i bkgfr dakl* tls LS MYRTC DOKTC DOKTORGSRON PRSTGJSRDN MRKTOMTN NOLUN e>y N GOLIA IVARSTAJ) KAMPN FARSTAi) FJLLMO AUGtN L9VST TILL. T. SANDSTfiAl^D NYRLAND NYWOLL SOLriIM btftgsoal FJLLIM BRoMO VANG N rtol NORAG FR»VOLL KJLLMO ST NSS «GS T MYRSAK FRUIM MIKKLBO BRATTLAND STORMO TILL. T. BUKTNS M0/^0 TILL. T. LAflGSTRANi) «0/ M0/ MU/ TILL. T. MYRSTAD LV STRAND SOLSTRANU M0/ MOj/ NC/ MQ/ MG/ M0/9 M0/0 MG/ M0/ M0/ TVSRRFJORD OLMSTRANC MIi)TBR(itT FJLLMO NILSBU SANDAR SAMOLD STINAU TRVARFARIKKN (U.IPPN M0/ M0/ NOROSTRANi) NOROSTRANU o o o o 0 o o o 0 0 o o o <t ACLY BRNTiN BRNT BRKTZN OLAV OLSN *IARGOT BcRNTiN JON AUGN AANDA B RNTZ N JNNY LOPPA KOMMUN LOPPA KOMMUN JOANScfli RNA LISABT ULRIKSW ARN FJ.DAL INAfi UALILSN ARNT GGLUND joanstn JOAN KRISTNSN CARLS LOPPA KO*!MiJN ^YDAL flagnus ISAKStf AVAR LOPPA KOMPIUN LOPPA TRYGOKASS DT NQRDU.KIRK-& SKOLF. LOPPA KONMUN ASLAKSN RIDAR GGSK.OG OSKAR «SKONS N ALFDAN MARTINSN MAGNUS M/ILLIAdSN RLINS AWTONSN 0IVINJ) F.F.R. LOPPA KOMUN willia^stn PDR *AN<j TORLIF STCNRSN ARRY M SiU RSTR0M LVIOA NJORD ANULS OS INO. A/S ANSN KRiSTIA WALDAR PDRSSN aalmar feijoro ANOLS OS INO. A/S ANSN ANNA MAGNILD BRd JOANNA MARIc OLSN JOAN KMUTSN KARL JOAN AfllTONSN ALF WlLL;«iN RAGNAft PORSN FINN MYR ISAK LOPPA KOflMUN MIKKLSN INGVALD RASMUSSK JAN TORLIF SA»*DNS NILS ANSN DVIN SIMONSN LARS JOAhiSN KLMST UIL.LIAMSN TORVALO UILLIAMSN MMA STATiNS AVNtfSN PORSN INAR STNRSN AR«Y «IKKLS N NRY NILSN KARL FRDRIK KRUUT RUT ANDLSLAGT SAOLD luldsn INGR FLSTN DGAR MASN JOANSN ARN JOANSN VILMAR OLSN OLAF S0l) RSRi9M LVIDA

17 FOR LOPPA ivcmmunt KOMilufot 0 DL I SID 0 GARD BRUK L.NR JMMLSAVR Suj/ i.> 0./ 0/ MO / 0 MG/ M0/* M0/ M0/ MO-/ M0/9 M/Q. M0/ MQ/. M0/ MO/ M0/ M0/ M0/ M0/ MO /. 9 M0/0 MO /<> MQ/ MOJ/t MO / M0/ MO / 0 M0/o MO /* M0/9 M0/0 M0/0 M0/ M0/ M0/ MO/ MJ/ M0/ MO/ M0/ «0/9 M0/0 MQ/S M0/ M0/o M0/ M0/ MO / M0/ M0/9 MO / 90 M0/9 M0/9 M0/9 M0/9 M0/9 M/9C M0/9 MO /9 M0/99 MC/00 M0/C I^RTTSPLASSN indbrgt SGLIM navblikk LUNtBORG MOLLA IMTUN LARSvOLL SOLA TtNNS BOSGIM VASSSRGT TORSRUi) KNATTN INLY KI«K TUN STINSLTT bsattss KL0FTN clvtns KRUDTS NORA NG BRG STIWSLANO AGN BJ0RKB R<> LiLLtdO ARNoO TILL. T. S0RLVN TILL. T. S0RLVN UAKKAUG MlfRVOLC NYSTAi) SLTTMO OALN SOLLVST clwtims TAi»NR«lKTA TUV ROSTAD PRSTNG NORDIM MIKKLbORb MlfRLI UALIM MYRVANG GILiiTON bratt ousiplassn FuRULUNi) BcRfa'LIf SARNS MIND TOBO BRLV GARDN LVARIM LILLBO SOLIMN o o o o & o o e o 9 0 * * KSFJORD IDRTTSLAG PTTRN ANDRAS inl) WALTR OLSN ARTUR DIDRIKS* JNTOFT SAMFU^NSUST A/S GUNUtRSN RtlDAR 0YDAL MAGNUS SIMONSN PTTR K.ARLSN MARKUS PTTRSN TORMOD VtSTR ARN VSTR ALF-ARN RYUIM FRITJOF OLSN KARLIF RYDIM OLAF DAL TOROLF DAL TORVALD GGtNIM NNY CARLOTT BRb JAN FR w«iksn ARNOLD PTTRSN SINOR PRSTNG CONRAD STATN JOANSN OL OLSN ANS JOANSN ILBRT WILLIAMSN IDA OLSN ARTUR JOANSN ALOXS LOPPA KOMMUN M0RK RICARD ASLAKSN KARL CAL ARN PDRSN 0YVIND P i» RS N LS MARI «0GMO KURT ARNTSN ARN P 0 RS N SLMR RIRSfc RUDOLF MIR LLINGSN S.ARL JOANSN MARGCT FR DRIK N LNS STATN LOPPA KOMMUN NILSN NILS ANDRAS JOANSN TRYGV M JOAhiSN RICARD LARSN ARNT LLINGSM ANS N0IS ATL JOANSN BJ0RN JOANSN PR GUNNAR JOANSN TRYGtf JOANSN VIKTOR NJORD ANDLS Oa INli. A/S F.F.R. FORS SAMUL MARTINS N ASBJ0RN SARNS RAGNAR dano RAGNVALD LOPPA KOMMUN GRARDSN ARILD LOPPA KOMMUN ANSN JOANNS GAMST JARL MlIIK JOAN

18 MATRIK.KL FOR LOPPA KOKMUN 0 SID rtu/g *00 M0/C MG/0 M0/C M0/G9 MQ/C MOi/ M0/ MQ/ flo / M0/U MQj/ M0/ MQ/ MQj/9 M0/C MQ/ MQ/ M0/ MQ/ MC/ NQ/ M0/ MQ/9 MU/G M0/ MG/ MO / M0/ MG/ M0/ MG/ M0/ M0/9 0/0 M0/ MO M0/ MG/ M0/ M0/ M0/9 M0/0 M0/ MO / M0/ M0/*. MO /. M0/ M0/cl O / 9 MO / 0 M0/ M0/ «C/o MQ/ «0/ M0/o M0/ MO / BRUKfoAVN MRKGSRUN BRGLAfcD TOVLI csrdsust STINMIK MO GJfSTLUND B Ruh IM SLTTA SOLSLTT BILTUN BiLTUN LVSTRAND FJLLTUN SKOGLY TILL. TIL MYSBAKK ti. NIM NYMVN BAKKSLTT LILLNG MYRBAKK RYDLAND SIMQ URSTAD SLTTMO SGLBAKK fjllaml STIBR RYPNSST MYRSLTT I^TRNAT NRMO MYBO NYBO ANSMO TILL. T. VtRKSTDT AUG SOLOLT STRANDBu ST NS M BRATT SNIPPeN LUND bstn riamnmo SOLBAKKN iogbrstn SANDVOLL KJLLMO RUND FJLLMO BRbLY FJLLTUN LSTUN GARMO cgbo STRANDBRtj GGBO SOLGL0TT SKOGLY LUN MYRMO tlmtun BROKN GARD BRUK FST L.NR <» o o o o t> o LOPPA (COMMUN JOANSN RAoNVALD JOANSN TOV LOPPA KOMMUN JOANSN TSSrSV SKJRV0 OS NORDRISA SP.B?0 ODD STN KARL AORSN SVIN JANILSN SIMUND ANSN SVRR YSTR ALF-ARN VSTRt ARN JOKSN JOAN WAN(} MAGNUS PURSN ftolv LOPPA KOMMUN LOPPA KOMMu» RIRSN LUDVIG JOANStN ARN RMAN B0RV J^S ARALD MILL^SN DMUND SKOGfcS ARM LOPPA KOMMUN RfDIM OCOBJ0RN SrRSTAi* JNS ISAKSN INSVART WILtLMSN KARL OLAFSN SVIN DAL ARN FJLLDAL cinar TOMASN LSA STATNS VGVsSN LOPPA icommums LOPPA KOMMUN PDRSN TRJ PDRSN ALDIS LOPPA KOMMUN SRrtARDSN ARILD *>AL ARN ANSN TORLIf OLTSN IVAR TRONDSN UTTORM OLSN LIF OLSN KNUT JOANSN JNS ANTONSN ROALD RItRSN RVIN OLSN SIGURD KRISTIAN LOPPA (COMMUN PTTRSN SViN RUBBAS ISAK OLSN KJLL WlcLMSN MAGNUS JOANSN GUNNAR JOAKIM PTTRSN ANNA PDRSN ALFRD FINrfMARK FrLK JOANStN RIDAR MASTI^SN ODD VILLM PTTRSN JALMAR G^SKOd MARGOT RASMUSScI^ BSNT A LARSN BO«GILtt LVMO JASL ARNFIMN NILSN ROLF OLSN SOLFRIO StfRV IRIS SGOT

19 IATRIKKL FOR LOPPA KOWrtUN 0 DL I SID BRUK FST L.ttR WcrtMLSAVR M0/J0 MGJ/ M0/ MJ/. MC/. MQ/ MC/ G/ MQ/9 0/SG NQ/ M0/e 0/. t MG/. rt0/b MQ/S MQ/a 0/ M0/9 MQ/9Q MG/9 M0/9 MG/9 M0/9 M0/9 M0/9 MC/9 M0/9 M0/9 M0/99 NC/AOC M0/U M0/0 W0./C M0/0 M0/C MC/0? M0/CO Mu/C9 M0/G9 MC/0 M0/0 MG/<t M0/ MC/ M0/ MG/ M0/- MG/ MC/9 M0/0 M0/ MG/f 0/ NG/ M0/ MG/V M0/ M0/ MG/9 KVLDRO LINABR CIYSLI TILL. T. FJLLDAL cnons iolsltta PR0VN TILL. TIL LUN BORa RML STRANiJBU SlLflRB KK N SKOiiTUN SKOGTUN SKOGTUN SKOGTUN TANfaN TOYOTA B «KNATT N STINR0YSA STfiANDSAKJCN FJQRCSYN TILL. TIL R0YSBO 0VR SSRD FLLBO FLkK MYRA MYRA brano FIMJORD TILL. TIL TNNS UTVI0LSN FJLL0Y TILL. TIL OLLA SOLBAKKN MANTA SJ0LYST TILL. TIL OALVANG PRNILL TILL. TIL PRNILL NORDOYON TILL. T. N0D«Yi>N rirfatun BRfaTUN TILL. TIL ferdtun TilL. TIL BRtiTUN LVLI TILL. TIL SAMOtu SKOGVANG TILL. TIL SKOSVANti YRLUNJ TILL. TRVARfABR. FARTUN STRYN TILL. TIL STRYN LITNBAKK TILL. TIL SANDAR TILL. TIL LILLBO TILL. TIC YRMO TILL. TIL IMTiJN LYNG «0 TILL. TIL FINJORi) BRG B R to ' o o t o b o o t> b o 0 o b o t G 9 0 RASiUSS N FRANK TSONDScN GoTTO*«NJOKD AN0LS 0 IND. A/S FJLLDAL SINAR LYNuOAL OLAV AMST SVANILD RGLIOT LOPPA KOMMuN ound RS ^ RIDAR»iILL*SN LMR SAMULSBRri ARALD PDRSN OLAV ISAKSai GUNN rtagnuss N DL MAGNUSSN ARN PTTR *ANUSScN IDI V VSTR ALF-ARN OAL ARN WILLM JNSN SSMUND ANURSN ARN ST0RDAL ALFOAN BY INGOLF ARTINSN RIDAR RYDI* OLAtf B0RW ARNT-FINN STAURVIK INAR BRNTZN STSIN OLAW CSISTOFFRSN RIDULF CRiSTOFFRSN MARKUS OLStN RLING FINJORD GIL TOMASSN ARVID OAL ARN FJLLSTAO DAGFINN 0KSFJ. KR. AV NO. R00 K. KRISTIANSN JNVALD KRISTIANSN LLY WIL LiS*l MAGNUS NILSN RLING M I LOPPA KOMMUN LLINGSN KARL M LLINtiSCN KARL «SIMONSN SI!«ION SIMONSfc SIMON JOANSN SYNN0V JOANSN VILLY JOANSN SYNN0V JOANSN WILLY WILSN KRISTIAN ANDRASSM ARNSTIN ANDLSLAGT SAMOLD tfang RAGNAR tlang RAGNAR ULRIKSN FRD TRJ FLATN DGAR PDRSN PR A GARDN INAR ijarui* INAR GARDN BJARN K.RUDT till ANDLSLAGT SAMOLC MANG ROALD K tfang ROALD K KR0YS«T«DAGNY SOFI LOPPA KOMMUN BRu RIDAR BRG RIDAR

20 MATklKKtL FOR LOPPA KOMuN 0 DL I SID GARD BRUK FST L.NR JMLSAVP MG/G M0/«* MG/ MQj/ rtg/-f,0/^ «G/ MQ/9 KG/ rtoi/^* CQ/ MG/. 0/ M0/ MO /9 MG/0 0/- MO / MO / MG/<» flu / «G / MO / MQ/ M0/9 MO /0 MQ/fcG M0/o MQ/ MGM M0/ G/ MQ/ MG/9 «0 /0 MC/. M0/ MG/ MQ/ MG/ M0/ O / NC/9 MQ/G MO / MG/& MO / S M0/ Q/ MG/ M0/ MQ/S9 MQ/9G MG/QC MC/OG M0/00A M0/00 il0/ogfc M0/CCA/0 MG/OG YfidBO MARNLUND clvjord SJlSMtST TILL. T. GRUNWSTAO STNSRUD MINIBO BSTNS UJSRKtSTRANL) f JLLBO L V LI SJJTUN SKOGLUNfi UTSIKT TILL. TIL TINGVOLL RGLI TILL. TIL BRSLI SLTTVOLL STINLI TILL. TIL TOBO TILL. TIL YRVQL0 TILL. TIL BRfiLY SOLAKKN SOLBAKKN PSLLNS 0RJ GUNNARNS LILL0 ZANSIBAR BRINKN SJ0BU TJORVN INDUSTRITOTA TRULT L0VLUNO FISKIMDUSTPIN FISKINdUSTRIN i-illbo LYNGBAKKN TILL. TIL FLKKN RGIN UTSIKTN STINtiAKKN FLATTN TILL. TIL 0STG Rfi WANbSO NYGARD SKITTNVIK SANDBUKT SAULSNS LILLVOLL SANULSNS SAMUtLSNtS SAMutLSNS 0 0 <* 0 G o t o o < <t OLSN VIoGO JOrlMUStN, ODD JOAN PTTRS* flarn JULI SKOuNS RASNILD VICTORIA SIMONStN SIMON J BR0NNS ANTON ASLAKS N BJ0RNAR ANSSN FRITZ rtansn FRITZ OANILSN ALFON LVIN WILLSN KNOT ARMAMN MIKKLSN KRf M JOANSN KJLL C PtOcSSN ALFRD PTTRN LLN (C.R0YSRT DAGNr JONSN TORBJ0RN KNUTSN KARL J JOANSN ALVIN JOhANSN TRYGV SOLVAR VNING KARL ODDVAR TINGVOLL ODD IVAft SKONSN ALF DAN KNUDSN KARL J BRNTZN OLAV AMANCUS LOPPA KO«MUJ«ARNTZN ARN LOPPA (COMMUN RIKSN JAKOB RIKSN KARIN SMVIX- TORSUNN WTR VA PDRSN (BKVIND ULRIKSN ARN ANSN RMANN F SIMONStt SIMOM NlLSN LGA ANDRSN SVIN LOPPA KOMMUN BY IVAR SLJVOLL NRY PDRSM SUSANN 0GMO DA LOPPA FISKtPRODUKTS A/S LOPPA FISKPROSUKT A/S MILLMSN RUBN OLSN VIKTOR BRNTZN STIN OLAV RAUBOTI ODDVAR PTTRSN FRITZ JNSSN JAM RIK PUtfiSciM ASMUND DANILSN «(ILLY PTTRSN ANN MAI JANS ROALD 0KSFJQRD FISKIND. A/S 0KSFJORD FISKIMD. A/S KFJORD FISKIND. A/S 0KSFJORD FISKIND. A/S KVIVSN ALVOAN WILLIAMSM ANNA FRISK ARALD JOAKIM FRISK KJLL JNSN ARN MARLIUS KVIVSN ALVDAN KARSGARD JUDIT

21 FOR toppa *.OMMUNt KOMMUN 0% DL I SID BRu^NrtVN aard BRUK FST L.Nft jilmlsavr M 0 CO MC/GCC MC/GC9 MG/0 M0/0 D^0 M0/Q MC/Q MOi/0 MC/0 M0/G *0/0 MG/G MU/C/0 MQ/Q MG/G M0./0 rt0/g MQ/G MJ/0 M0y0 ^0/0 Q/0 M0/UA IQ/0B MQ/QC MOS/0A M/0A Q/Q M0/Q/0 M0/09 M0/0<»G MU/0 MOi/0 M0/0 M0/0 MO /0 MOS/0 Mu/0 M0/09 MOi/00 M0/C- M0/0 M0/Q/0 MS/C M0/Q M0/OS MC/0 NC/C. «0/0/0 MC/Q MC/Q/0 M0/0/C M0/C9 MQS/OfcC M0/0 M0/&0 M0/0 N0/G ^0/00 MG/00 N0/0 SANUcLbNfcS StfNOh KlKlUoARl) «STKt KIRKGSRO 0STR NYNG MRKcuARD VSTRt SANDVIb SKOLTALSh SKOLTALSN KOLTALSN SKOLTALSN SKOuTALSN S*>QLTALS N *ASTNS* RASTcNGA RASTNuA SKOtTOW D FIfcNS FIfcNS MOLVI*. YTR LVoUKT LVBUKT filvbulit LVBUKT STI^NS rtau hi NORDMO SAMULSNS SAMUci-SNS LYNVOLL SArtULSNS SAMUfLSNS LVSTRANO MYRNS dak*.mo L IRBAKKN aakkn STtlNSTRAND FLATO FLATMO MYRAUG MYRN SOLSTRANi) SOLSTRAND OLMN RASTSTINflAXKtN SA*it)BuKT flatwoul.yn&bak.kn i-yngbakkn MYRN MYN MY* SOLWANG NYRWOLL KOKBRGT v.ill BUKT MYRSLTTA 9YRG (JVRVOLL VRVOLL KORSGMRi) la o b o o 9 9 o 9 9 o % MNRIK USTAVSN KARL PTTRSrt ILMAR RIRScN NRY toppa KOMMUN NUT P M DIDRIKSN MARTINStN MAR TIN SN MARTINSN MARTINShl IRN ASBJ0RN AGNUS RIDAR ODD tfang RANi)I NN S OL NciNS JOA;^ T rinriksn BJARN JACOBSN BftlTA KATRIN GUSTAVSN GUSTAV GUSTAVSN LARS dlllladsfc PDR INGBRIGTSN OONY IMGIrALDSN MILDRIO OLStN LISABT OLSN LILLY MARI OLSN KISSTN ANDRSN KARL FRDRIK AMUMDSN JRMUND ANDRSN ALFRD AMUNDSN NRY AMUNDSN K.RISTIAN KVIV S N LAUftlTZ K JNSN JNS JNSN JNS NILSSN IDA KtflVScN LAURITZ LOPPA KOMMUN KARLSN KARL SUSTAVSN ILBRT OLSN SKON JOrtANSN ILDA KLMTSN KARL M ARISN ADOLF JOANSN MATIAS cnrlksn GUSTAV OLSN.KON JNSN KRISTIAN OLSN OSKAS B PTTRSN DASMAR MARI PTTRSN SVDRUP KARLSN KONRAD rinriksn GUSTAV JONSN JON BIRGR KVIVSN GUTTORM OLSN MIL K M OLSN MIL FRISK KJLL NRIKSN IVIND FRISK ARNT KVIVSN ALVDAN OLSN LIF KARLSN ARALD ADAMSN ANNA KARLSN KARL ISAKSN IVAR MARTINSSN ASBJ0RN NUVSVAu SA!*IITTSFOR NING KRSGRW JUDIT K.RSGRD NRIK

22 FOR LOPPA 0 DL I SID GARD c«uk FST L.NR JMMLSA^R MG/ C- MO /0S M0/0c9 M0/C0 MCS/G MG /0 G/C M0/0 MG/C MG/Q MQ/G M Q / G b IG/G9 MG/UG MO /0 MO /0/0 MG/0/0 MQ/G/Q G/G/G M0/G M0/0 MG/G MG/G M0/C G/GS/0 MOS/Q MG/GC M0/CS MG/G MU/0 M0/09 MO /090 MG/09C/0 MG/09 M0/09 M0/G9 MG/G9 M0/09o G/Q9 MO /09 MG /09 MG/099 MC/GC M0/0 M0/G IMG/C MO / 0 MQ/Q M0/G MQ/C M0/C MQ/G9 MG/0 M0/G M0/ MO / M0/ MO / Mo / M0/U MO / MO / 0/ MO / MQ/9 M0/9 M0/G BRATNSSLfeTTN STINi-UNiJ SLJtVOLO TILL. TIL MSfRN f UgULUND VANGSVIK.AUGSMYR FROIM f ROIM f ROIM FRDIM SOMMRVOLL 9STMO LILt«RI) LILLMRD clvbakk FOSSMO FOSSMO f OSSMO f RYDNLUNti JJJBAKKN OPPMYR IMRO STINMO LIfiVIK LAUVMO OALST DALST SOLSTAO SLTTVOLL SOLIM AMMRVOLL 0VR NYGMSD VtSTNBRfa FJLLMIM tlvmo IfiORGSRu MYRSTAD STINMO ettf GARD LVtGSRD MYRBUKT IDgTTSPLASSN SANliMO WIMLY UTSIKT i-yasvoll BAKKBO MYRIM SANUVOLL SANDvOLu dtrgtun o ? 9 C * TROwDAL CNA BAKK ANN LIS BAKOSN ANS FRISK LARS ABRAA-SN NRY wili-iamsn PDR NRIKSfc TINUS 0 I U^GKOMSLAfiT MIDNATSOL iilang RUDOLF PTTRSN ILOUR A S ISACSN SVRR JONSN FRITZ ABRAArtSN IDA JNSN JNS N&NS ANNA MATISN ARN TRONDAL Pi>R M MGNS JAN NGNS OL BARDSN OSrfALO GUSTAVS,^ GILBRT ANTON ANDRSN ALFRD J AMUNDSN NRY AMUNDSN KSISTIAN AMUNDSN OLAV B rfang RAGNVALX) IGLANU LLA NIi-SN OL J NILSN LARS P &IRN RAaNILD NILSN NILS J TRONDAi. WILLIAM TOMASSSN IVAN ANSN ADOLF NILSN JOAM OLSN RASNAR PDR BRN. SIKSN JOAN P FRISK LIF OLSN ANNA OALST SKON OLSN NGNS ATL 0 J NILSw NILS J FRIK SIVRT FRISK SIVRT AMUNDSN KRISTIAN BRu SMIL NRIKSN NILS OLSN Rli^ART NILSN BORGILO ILI KARLSN KOKRAD NIL SN ULRIK FRISK U IF LLIMGSN ARVIU LLING N MARN IRSN CARLS PARLIUS LOPPA KOMMUN NILSN OL JOhAN NILSSN LASS SItRSN RASNILD JOANSN TRJ AR0SN ANS BJ0RNAR INiiVALD 0 UNiMI IRN OLSN ltmar K JKOBSN RUDOLF M J SANTTSFORNIN

23 MATRIKKL FOR LOPPA KOMMUN KOMMUN 0 DL I SID BRUKNAVN bap.d BROK FST JSMMLSAVR MO / 0/ MO / Mj-/ M0/ MC/ M0/0 M0/ MO / MO /.9 MG/C O i/ 0 M0/ MG/ MQ/ MG/- M0/ MQ/ (0/ M0/ MO /9 M0/G M0/U NO / MO / MO /<«MO /* M0/ M0/S MG/9 MO / 0 M0/ M0/ MG/ M0/ MO / MU/ M0/ M0/ M0/ M0/ MO / MO / M0/9 M0/G MQ/ MOo/00 Muo/ CO MOo/00 MOo/00 MQC/UCA MOW00B M0/00A M0/00 MOa/00C MOo/QCS MO c/009 M0/QG M0/00 M0/0C MUO/UG MOC./CC MOo/00 MOs/0C MG/0 MOo/0 MQ/C NSST BtRGrilM TILL. TIL ANSNS TILL. TIL ANSNS SOLA SOLVAN VSTSYN STINBO BAKKeTUN BASKT UN tirgtun TILL. T. LYNAUQ TUfTN STORAUtiN SXOLT.APPN NSTSTUcN BRuTUN LVNbSTAO BR l DA. IKK STNMO LLINSS&MRD LVLUNi) lurttspt. KILBO SAfuDTuN MO N TILL. TIL SOLSTAD TILL. TIL SOLSTAi) SOLSTAO SOLSTAD 0VRMO TIL-. TIL 0VRMO SOLN& UAGIM VIN RABBN BAKKSLTT STINAU& NuVNS «aamml IM SKOLTN TOFTN S)NORc S9Ni>R S*Nl>R bamm LVAR MOKDR (STR LILLSKOLTN VSTR LILLtVOLLtN VSTR LlLLVOt^Ki WSTR LILLvOn-N VSTf LILLVOLLN VSTR LILLVOLlN WSTR LILLVOLLN VSTR LILLVOLLN SKOLTBiJKTA KOLT BUKTA 9 S 9 9 s a 9 * * KARLSN ARRT NIcS* foslk LlLLtflK ARALi) ANSN SIfaURD FRDINAND N&NS OL NGNS ATL KLMTSN KARL JO«AN JNSN ARN JtNSN K.RISTIAN P B STScN oir J BAMS. RIMOR AKK OLAV C ISAKSN ARN DAG ANDRSh ALFRD J NiLStN GUNNAR GIL LOPPA KOMMuN OLScN GUNNAR TOR STBRMTN TOR JONSN TRJ BIRKLA&D SIGBJ0RN LLINSN BOCIL JOANSN ARALi) OLN KNUT FRISK VALD BSRDSN OStfALD JR. LLINGSN JORUNN LNS CLLINGSN ARVID LLISN ARtfID NILSN NILS J KIIL BAT BRb ODDVAR OuSN LS NRITT AMUNDSN GRD NRIKSrt K.JLL AMUNDSN &RD NRIKSN KJLL BARDSN RAfiNVALD BMROSN RAGNVALD FRISK ARNT FRISK LcIF FRISK ARALD NILSN LIV i^riksn OL ANSN ADOLF LOPPA KOMMUNS ANDRSN KARL FRDRIK rtnrlkstn TRfGV NRIKSf TRYV NIL SN MAuNUS NILSN ULRIK JONSN RASMUS PTTRSN ANNY CORT BUCK A/S CORT BUCK A/S CORT BUCK A/S CORT BUCK A/S SKOLTN NILS M PDRSN DIURIKSN IRN MARTINSN ASBJ0RN MARTINStN MAGNUS MARTINSN RIDAR MARTINStN ODD JONSN BRYNILD RANdl IRN MARTINSN ASBJ0RN MARTINSN MAGNUS

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

«En Hrederstnand i all sin FrerID>

«En Hrederstnand i all sin FrerID> Nr.27 3/ 1989 9. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne

Detaljer

610 løpere - 31720 kilometer

610 løpere - 31720 kilometer Komplett resultatliste inne i avisen April 2001 610 løpere - 31720 kilometer Det var 610 løpere som fullførte den 52 kilometer lange distansen fra Selbu til Støren i Rensfjellrennet 2001. Hvor mange liter

Detaljer

Flytur over Tromsø i Bossekop!

Flytur over Tromsø i Bossekop! ... ikke en fredag uten 9. januar 2015 Løssalg kr 30, Fredag Det er 356 dager Årgang 6 igjen av året Nr. 2 Flytur over Tromsø i Bossekop! Side 32 33 Nederlandsk presse og Ådne Søndrål til Alta Når og hvordan

Detaljer

TorkeU Arnold Tande 1901-2001

TorkeU Arnold Tande 1901-2001 Nr 61 1/2001 21.lIrgang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG TorkeU Arnold Tande 1901-2001 Grunnleggeren av Sannidal Historielag og Bygdetun er gatt bort Det var med stor sorg vi

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1549 Bud Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s. 118-129 TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede

Detaljer

Punktskrift i dagliglivet pdl

Punktskrift i dagliglivet pdl Punktskrift i dagliglivet pdl Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 50 Punktskrift i dagliglivet pdl Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 50 3 Huseby kompetansesenter, Oslo,

Detaljer

Mete med den gamle Kongsveien!

Mete med den gamle Kongsveien! Nr. 1 1983 ARVEN-- ---------.J-.- 3o- Ar-gS-ng MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG _., Mete med den gamle Kongsveien! Nu skal vi spandere en dag pa en tur gjennem hele San nidal. Og vi kan jo pr0ve a

Detaljer

Føringsinstruks. for. matrikkelen

Føringsinstruks. for. matrikkelen Kartverket 3507 Hønefoss Føringsinstruks for matrikkelen Versjon: 3.4 Oppdatert dato: 2015.02.11 Forfatter: Godkjenner: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Sti og filnavn: ENDRINGSLOGG FØR 1.1.2011 ENDRINGSLOGG

Detaljer

6. 1809-1983: Noen sluttord

6. 1809-1983: Noen sluttord 6. 1809-1983: Noen sluttord Helseforvaltningen var, som helsevesenet selv, svært liten, svært lite spesialisert og ikke spesielt profesjonalisert i starten, altså i tiden omkring adskillelsen fra Danmark.

Detaljer

Norwegian Appendices. Contents

Norwegian Appendices. Contents Norwegian Appendices Contents A. Orthographic and Phonotypical Transcriptions B. Details about the Subjects A. Orthographic and Phonotypical Transcriptions The Numbers Text block N1 658 sekshundre-og-femtiåtte

Detaljer

Personnavn i eldre tid

Personnavn i eldre tid Personnavn i eldre tid Av Frode Myrheim Innledning En kan på en måte si at fornavnet og farsnavnet i eldre tid var det som i dag er personnummeret. Med andre ord var det dette som i offentlige skattelister

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

FORTEGNELSE OVER FASTE STUDENTER VED NORGES TEKNISKE HØISKOLE FOR STUDIEÅRET 1936-37 . ~

FORTEGNELSE OVER FASTE STUDENTER VED NORGES TEKNISKE HØISKOLE FOR STUDIEÅRET 1936-37 . ~ FORTEGNELSE OVER FASTE STUDENTER VED NORGES TEKNISKE HØISKOLE FOR STUDIEÅRET 1936-37. ~ 5 Arid tek ta vdelingen. Hjem sted lste åt slun s (Herred ell. by) l. Aasum, J olm Steinkjer 1911 1935 1936 2. Bergersen,

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Hva er matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Formålet... 4 Innholdet... 5 Systemet... 10 Dataene... 11 Læringsmål... 11 Læringsmål Etter gjennomgang av Hva er matrikkelen skal du

Detaljer

ORKDAL. menighetsblad. Nr 6 2009 59. ÅRGANG

ORKDAL. menighetsblad. Nr 6 2009 59. ÅRGANG ORKDAL menighetsblad Nr 6 2009 59. ÅRGANG God oppslutning om kirkevalget Det ble en lang kveld for valgstyrene i Orkdalsmenighetene etter Kirkevalget. Mange stemmer å håndtere siden langt flere hadde stemt

Detaljer

En stor takk. frie produsenter, og om hvilken betydning eksterne produksjoner har for TV-kanalene våre.

En stor takk. frie produsenter, og om hvilken betydning eksterne produksjoner har for TV-kanalene våre. Innhold: En stor takk 02 330 Skvadronen 06 Alene på Everest 07 Balkans svarte hemmelighet 07 Anne-Kat ser på TV 08 Berulfsens konspirasjoner 09 Da Castro inntok Hilton 10 De gode kapitalistene 10 Den norske

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

STRINDA I SAGN OG SAGATID

STRINDA I SAGN OG SAGATID I " ' STRINDA I SAGN OG SAGATID stud. phildl. orro OTTESEN. Alt mot slutten av stenalderen begynte menneskene! bli bofast her i Norge og landet 1 ryddes. Dd va r et tungt og seint arbeide og det plglr

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn På lørdag 20. september var vi på menighetstur til himmelriket på Gautefall. Dette er en dalgrop

Detaljer

ilr5 t1. mai Redaktør:

ilr5 t1. mai Redaktør: Ha il LJ B ULt l= T= T L- I LN] D..fl r!i l98t Olrud Rica Hotel Brununddal BK BK Hein 45 ilr5 t1. mai Redaktør: Tommy H.S,Sandsmark SLUTTRESULTAT. 1 Akadetuisk BK,...l07poeng 2. BftBcos BK...89poen9 3.

Detaljer