FYLKESKARTKONTORET I FINNMARK 9800 VADS0 * * «

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESKARTKONTORET I FINNMARK 9800 VADS0 * * «"

Transkript

1 FYLKSKARTKONTORT I FINNMARK 900 VADS0 * * «

2 NATRIKKL FOR LOPPA KOMUN 0 GXRD DL II SID 9 BRUK fst LNR K T JfWL SAVR BRUKSNAVN DAT.TINS DAT. JOV DAT.SAMF SAMF. WD UTK. FRA f_ JL s_ s_ f. _ UMATR.STATGRUNN TLVRKT F90 K STATN 9/00A AKST tn M9/00A/0 KOD JMMLSAVR/FSTR - jemmelshaver F - Fester A - Aktuell eier LOPPA LOPPA 00/ / /0-90. / / /-9 0/0-9 /-9 KOD FOR JMMLSAVR/ FSTR POROLD A - B - D - - F - G - K - L S - U - V - w - X - Y - Z - Aksjeselskap Boligb. /Borettslag Ansvarlig selskap nkeltperson Fylkeskommunen Annen eiendom Kommunen Legat, stiftelse o.l. Off. intressentselsk. Staten Uoppgitt Privat virksorahet Utenlandsk Annen eiertype Smf. ukjent hovedbruk Konvertert BOKSTAVKODR FOR FSTR UTGATT AV STATNS GRUNN. ks. F 09 T _BQK TA_VKOD (_se_ fo r_k l_a r_i ngj Jordsalgskontorets festenr. : (Gjelder del I) A - Airport/Flyplasser B - Bedr if ter/forretningsindustr itomter C - Cair.pingplasser/Fjellstuer/ Reiseliv - rvervshytter F - Fi skerettigheter/lakseelver G - Garasjetomt - yttetomter - vaniige I - Idrettsanlegg/Festlokale J - Jordbruksforroal K - Kraft- og telef onanlegg. NRK's TV-omformer m.m. M - Militaere omrader N - Naust/Sjetomter 0 - Opplagsplesser/Reinskilleg jerder/ Midlertidige tomter P - jellgrunn/produksjonsareal R - Renovasjon/Seppelplasser S - Skoleanlegg/Barnehager/Sosiale institusjoner T - Tomter for bolig U - Uttak/Grus- og sandtak V - Vannforsyning/Kloakk-anlegg

3 INNOLD Loppa Side: Forklaring til koder brukt i registeret Brukerveiledning - Ny matrikkel grunneiendomsregister Retting av feil i grunneiendomsregisteret Dell Orientering - Kryssreferanseliste med inngang i "bruksnavnfeltet" etter gamle registerbetegnelser Jordsalgskontorets nummerserie ( siff.) Matr.nr. og I0penr. samt bruksnavn for grunneiendom Umatrikkulert statsgrunn Del II ovedutlisting med inngang etter de nye registerbetegnelser Kommunenr./gardsnr./bruksnr.- og eventuelt festenummer/seksjonsnr. Gardl Gard Gard Gard Gard Garde Card? Card Gard 9 Gard 0 Gard Gard Gard Gard Gard Gard Gard Gard Gard 9 Gard 0 Gard Gard Gard Gard Gard Gard Del III Alfabetisk utlisting sortert etter navn pa hjemmelshaver/fester. Til h0y re finer vif0rst de nye registerbetegnelsene (gnr./bnr./nr.), deretter de gamle betegnelsene (festenr. eller matr.nr./l0penr.), samt grunneiendommens navn. A B C-F G- I-J K-L

4 M-N O-P(Q) R-A 0 Del IV Kryssreferanseliste med inngang etter matr.nr. og sorenskriverens tildelte festenr. (dvs tinglyste fester) med henvisning til Jordsalgskontorets festenr., samt de nye gardsnr./bruksnr./festenr. Mnr. Mnr. Mnr. Mnr. Mnr. Mnr.

5 Retting av fell i Loppa kommune: Retting foretatt pa fig. eiendommer: Gnr. 0 Bnr. Fnr. Tidligere: Naust-tomt F00 Matr.nr. I0penr. Matr.nr. I0penr. 9 Matr.nr. I0penr. 90 Matr. nr. I0penr. Nytt Gnr. Bnr Fnr.

6 NY MATRIKKL FOR LOPPA. BRUKR AV GRUNNINDOMSRGISTRT. Dette grunneiendomsregisteret er en spesiell versjon av grunneiendomsdelen i GAB-systemet. Registeret er inndelt i lister med f0gende inngang: Del Del I - Inngang etter gamle registerbetegnelser (mnr./lnr. evt. fnr.) (Gult papir - forklaring side ). II - Inngang etter nye registerbetgnelser, gnr./bnr. evt. fnr. (vitt papir - forklaring side 9). Del III - Alfabetisk sortert hjemmelshaver/fester liste. (R0dt papir - forklaring side ). Del IV - Inngang etter sorenskriverens mnr./fnr. for tinglyste fester av "statsgrunn". (Blatt papir - forklaring side ). Det vises for0vrig til kodeforklaring pa omslagets innside. Den nye matrikkelen for Loppa kommuner blir iverksatt Fra denne dato tildeles kun eiendomsnr. etter det nye systemet med gnr./bnr. evt. fnr. Loppa kommune er inndelt i gardsnr. (Se vedlagte kart M :0000 med gardsnr.inndeling). Alle grunneiendommer og all festegrunn er plassert etter sin geografiske beliggenhet. Tidligere statens umatr.grunn er gitt bnr. innen hvert gnr. All festegrunn utgatt av "statsgrunn" er derfor sortert under bnr.. Fylkeskartkontoret i Finnmark har i medhold av pkt.. i forskriftene til lov av.juni 9 nr. 0 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom, fattet vedtak om iverksetting av grunneiendomsregisteret i GAB for Loppa kommune. Delingslovens forskrifter pkt.. og. trer i kraft.oktober 9. Ovennevnte forskrifter palegger tinglysingsmyndigheten og oppmalingsmyndigheten a gi melding til GAB-systemet ved bl.a. endring av hjemmelsforhold og ved etablering av nye eiendommer. Grunneiendomsregisteret vil derfor bli holdt ajour og interesserte brukere vil kunne bestille ajourf0rt g-register som utgis gang pr. maned, Opplysninger om priser og aktuelle rapportbestillinger fas ved henvendelse til Fylkeskartkontoret i Finnmark, 900 Vads0. Ny matrikkel og G-delen i GAB-systemet er tidligere iverksatt for f0gende Finnmarkskommuner: Karasjok, Nesseby, Kautokeino, Berlevag, S0r-Varanger og Kvalsund. Vads0,.September 9 Dahl fylkeskartsjef ms iversen / avd.ing.

7 BLANK SID

8 SID DL I (gult papir) Del I inneholder en kryssreferanseliste med inngang i "bruksnavnfeltet" etter gamle registerbetegnelse, d.v.s. jordsalgskontoret nummerserie (-sifret) for fester av statsgrunn, matr.nr./0penr. og bruksnavn for grunneiendom. Fester av matrikulert grunn er sortert under det raatr.nr./ 0penr. de hviler pa. Til h0yre er oppgitt de nye betegnelsene gards-, bruksog evt. festenuiruner. LNR. (linjenummer) viser antall hjenunel shave re pr. grunneiendom/feste. Lengst til h0yre hjemmelshavers/festers navn.

9 BLANK SID

10 MATRIKKL FOR LOPPA 0 DL I SID bard BRUK. FST L.NR JMtiAVR ANDSNS F0uo P FCC P fc'ofci N F w ^ o c U F F Ft B FoS P Fco T FcS T FCC w Fofc T Fc9 F9 Fc9- Fc9 T Ft9 f Fc9 F FC9 F FCO J F0 J Fc F9 F F F-* F F Fb F F FG F F F f F9 FG F F F F F FC F F r -> F F-* F F F h fi>9 S FcG rt Fc» U f j o a. <» 0 9 ^ ^ S i S 0 i t ** S a i B RNT*. N OLAV STATNS AVNVSN ROSSVOLD ALXANDRA SOLBRG IVIND SOLBRG luistian BRb TOR-SwIiii STAT-MS VNVtSN J Oh AN Sir, RAbfelALD BRbSfJORD NOTLAG NILSN RMAN JOhANSN RMANN «. S0NN BRbSFJORD FISKARLAG JOAfiSN RLINu A ANSN JON BIRbR JOANSN ODD TOMASScN TOR NANSN ARN JOAN AUdN RLIN SANDLAND SAM T TSF OR NING BSRuSN WANS IORTTSLAGT SPNSTIS KRISTIANSN NILS ADRIAN YTR LCPPA JGR OG FISK.. KTR LOPPA JGR OG fisk. ITTRc LOPP«JtGR 0 FISK. YTR LOPPA JGR OG FISK. TAfoK doan RIKSN CINDA JON B NILN IOAR A LABKK riaralo CriR. JOdANSN MAGNUS OL MAGN KRAFTLAG NORD-TSOS KRAFTLAG BtRIT M NILSN VALD N 0YDAL MAwNUS SKObNS RIDAR NILSN KARL FR KNUTStN KONRAD J NILSN VALD N 0KSFJORDB.JR OG FISKF R.G ANDOR B R«T N OLAV SI.^VOLL riallgir K^UJSN MARGIT ANDRSN Jh'lS ARN ALF PRYNi.) inas JOtlANSN wa M ID PAUL ARN LOPPA K.O?MUN TOMASSN TOR ouljo KRISTIN SARA FRANK DWARD SANITTSFOReNINS KARL I SAJP Mi\DSi ANDRSN

11 MATRIKKtL FOR LOPPA KCMPIbN 0 DL I SID faard BRUK FST L.NR rijmmlsavp. Fio r F F F f F0 F F?o'» F Fo f F& F FC F Fc T Foe Fo9 FC K F K F J F F F V F V F J F W F J F9 FG FS F Fo F J FS Fst F Fd F9 S F90 K F9 K F9 B F9 h F9 P KliOLMN 0/CC MQ/CC MG/CC-0 M0/GG-G MC/CC-0 M0/CG-0 ' MG/GG-0 MC/OC-0 MC/CC-Q G/C0-G MC/GC-C9 MG/GC-0 MD/G0- M0/CCA M0/QCA/G MC/OCA/0 MC/Q0A/C «C/CCA/0 M0/OGA/0 MC/CCA/0 MQ/OGA/0 M0/QCA/OS MC/CCA/09 MD/G0B M0/GCC MGJ/GCi) MC/GCD MG/CC MG/GGF MOJ/GCG clla KVNVIKA SALINS JON &J0RNSTAD B R«i.y FJLLBU STNfiAKKN SOLTW«i IglfbblM N»STAD BOSCIM AKKMO NflVSOMhT N0YSGNST NJJYSOMT NOVSONWT NYSOM*iT ^«)YSOMT N0VSOMT N0ySON T N^rSOMMT N»VSOMT VONIM SRuIM BRiiTUN BcRtiTUN STNSVOLD fllnu FJLLIM 9 9 t 9 o 0 o o o b? * VTRt LOPPA JGR 0 FISK, NUVSVSG JtiiR OG FISK.F. NUVSVstG JGR OS FISKtF. NJVVG JctiR OG FISKF. NUtfSVA'i J R OS FISKF. NUVSVSG JGtR OCi FISKF. NUVsVSG JfoR 0 FISKF. YTR LOPPA W G R 0 FISK. LOPPA KOMMUN ALTA KRAFTi-Afi A/L OSKAL MIKKtL ISAK M TLVRKT TtLtVRKT BRG AN >QR ANSfiN tflvino PRr^IO INAR LOPPA KOMMUN LOPPA K.OMMUN OLSN OTTAR J AflSf-* MARTIN BSRDSN ANS B RIRSN RVIN ANSN Lat BIRGR PDRSN GIR OODVAR PTTRSN GUNNAR JNSN MIL OLSN AIAS NORdAN PR BRKK NILSN SV^R OSl«.AL ANDRS MATISN TLVRKT TLVRKT JOANSN Oti S0NN flatiassn ARVID TROMS0 SPARBANK I.M FRITJOF CMR OANILSN BNJAMIN LOPPA KOflMUN ONSN JOANNS JOANSN borgild OLSN ARTUR OtfARD TOflASSN ARVID MANSR ANS MARTIN LOPPA KOdMUM JNSN ODDVAR ANORASSN LILLY MARI PDRSN SliiWART OLAFSON MAGNILD 0KSFJORD FISKIND. A/S M0 ODD TOtfASSN TODOR ANSN KARL dang OSVALD BRG MORTN FJLDAL JACOB JOANSN WALTR INO WALTR LOPPA KOi^UN BJ. RASC-TLLFSN A/S LOPPA FISKPRODUKTR A/S MAGNUSS. OL AGNUSSN fiunnvis «JOANSN ASTRID i-oppa K0MON KIIL KJLL RIK

12 MMTRI L FOR 0 DI. I SID GARD BRUK FST L.NR J i«m.-savr Mw/CCI MG/ CG u M0/CC* MG/GCL MG/CGN MG/GG0 WJ/GCP MC/GC*- MG/CGR MG/ C-* MC/CGT M0/CGT NG/CCu MC/CC.V PIC / CGI* MG/GG* MC/Gw Y MG/CCU M0/GC'i/G MG/OC* MG/CC0 MQ/ CC«i/C MC/CCM M0/CC M0/QC MC/GC MC/GGA Mu/CCb MG/GCC MG/GGD MC/GC rtc/qq MG/jC MG/GG C/CCA Q./C0A MG/ GCb M C / 0 C C MO-/ ug' NG/CC9 MO /0 0 OJ/G M0/0 MJ/Q M0/0 il0/cl 0/0 M0/G M0/Co M0/G M0/G 0/G9 MJ/00A «CO/GCb M0/GCB M0/C0B MD/uiufa/Ul M0/00C M0/G MG/G/0 M0/G MUJ/G rtu/q MO /0 MO /0 MC/G Kv iltiim FJLLST NRuM BtRGST«D STNLI i ^N b S T l) A i- c A n rtypvold itinsruo UR SJSOTUN SJ0TUN LILJDAL SLtTT.M BAKKcBRG rsns SSKtiSRD bkaatn BRAATN ANt, rtr Rv ANo MYRVAN (YRST PRtSTSTtfohi ROSNBY alombakk SfeLJVOLD MARIT^ti INDR SOLSTAD DANILSNS DANILSBUKT DANILSflUKT MARITNti MARITN FUVIK, FRUVIK LVSTAD WALSTINVIK AMNA RIKfiY PORKVIK,S IN ST TiiDBY SVALIN, LILL PtRSLIN TUDfaY TUDBY TUDBY JOLIN STORFJLOLIN STORFJcLCLIrt STORFJLDLIN YASSLIN SJ N S itorwik, S0NDP. STOSvIK, S(NDR STOgVIK, SNDR STORVIK, S^ND«oJ \flt\kcn tskjns ttsk JNS KRAKN KK/iKN C$KJrff«BUKTA NILsSTfiANu NILSSTRANi) NILSSTRANi/A o o o o o o o o o o e o o -* t, t ^ FRANK N PR &RNTSN Oi-AW JUAtiSN MAtiNtS FSDRIKSN NILS PcORSSrt RISdOR ANSIN NRUOTA IL MANUS DAL uil TOtfASSN MIL P l>rs M NRIK UAL INAR A.NSM LARS ANSN JAN NILSN LbA riagmo OLAV KAftSTN I.OPPA KOMMUN POtRSN ANNY DANILSiM BNJAMIN JOANScN SIMON PTTRN IDA MIKK.LSN OIT VSTR ASN K PDRSN UNNI FRISK NfilK 0KSFJORD FISKINC. A/S tsilsii) SI VRT NILSN FRITZ OLSN FRIDTJOF JtNSN JTT NILSN BftIT MARI ANDtRSsN K.JLL ANDRSN INAR JNSN JNNY JNSN OL PTTR ISAKSN KORNLIUS IS^KSN ocrard P i) RSN INGVALD BRNARD LCIMSStN STUR JONNY OLSN LMcR PTTRSN TORSTIN L NILSN i^ntt SOFI JOANS N ROBRT STATN STATN riansn LARS ANSN OSKrtR ANSN K.SR LARSN SIMN NILSN ANORS WANu ALBRT NILSN ANDRS MILSN ANDRS LARS LIF INSMANN SIMONSN OLAV BRNT JOANSN MARI SOFI SIMONSN BRNARD M SIMONSN OLAV JOANSN OL DANILSN NORMANN UANILSN ALFON LVIN PDRSN JlLtlAM riaugn BJARN KITTI SKON NILSN PDcRSN WILLIAM PDRSN MAGNUS PDRSN KARL

13 ;ATKIKf,tL FOR LOPPA 0 L i SID BRUK FST L.NR MG/Q MG/G 0 /0.0 J/ 0 9 MG/ GG MG/0 igj/qa IG/CB M0/0 MG/G-* IGJ/0A M0/QB MG/-G MQ/C MO / MC/0S WQ/Q9 M0/00 MG/G MG/0 MG/GA MG/0B MG/G M0/G MG/00 M0/0- M0/0? MG/Q M0/09 MQ/00 MQj/0 M0/G MO /0 M0/0 MG/0 MO /0. MO^/0 M0/00 M0/0 MG/0 M0/0 M0/0 M0/0 M0./G M0/G A 0/0 M0/G9 MG/C9 M0/09 M0/G9 M0/09 M0/09 M0/C9 MC/GG M0/C MG/0 G/Oo MG/UC MG/0 M0/G0 MG/0 M0/ Ocfc M0/0 MG/Oo9 MG/09 NlLSSTRANuA KSftKLIN KRAKLIN S0K,K MYRST l>ln ALSN AVNBUKTA OLMN MYGMRD u^s BRGT SK«AP TOFT N IVIK SABSTOFTN otofistinns KRAKN STORSLTTN STORSLTTN NORILLVA JANSBRtiT TJOLi-MOuKA OLi>RNS M/SANDBAK JANSBRbcT BGNSST S0RLVN S0RLVM S0RLVN OG VALN S0RLVN S0RLVN STUBAKKM STUtiAKKN NILSSTRANficN S0RSTRAND RINGJRDT OLMLIA SKOGNS TUDVIK TUDVIK TJOVIK VASSNS OL-AMSA-FJLD tfskasnas, 0STR CSKARNftS, 0STR 0SKARNAS, 0STR «SSKARNAS, 0STR 0SKARNAS, 0TR 0SKARN«S, 0STR 0SXARNAS^ 0STR 0SKARNS, VSTR 0SKARNS, VSTR 0SKARNS, VSIR «SK,ARNS, VSTR 0SKARNS, VSTR *SKARNS, VSTR 0SKARNS, VSTR TVRLANfi TVRLANC SJRVIK S0RVIK S0RSTRANt> S0RSTRAN SOMMRSTT SOMMRSTT TJOSN TJOSN LANGSTRANfl LANbSTRANC io SKASDAi. JUt)IT PDRScft ARMc D PcURSN alli-ia PUcRSN MAGNUS JOANSN PR 0Gi0 DA 0Gi"IO DA SJiflVOLL TRJ FORS TOMAS RIKSN ANDRS PuRSN MARKUS MARKUS ISAKSN ANN GRT ISAKSN ANN GRT JO*»NSS N JOANNS ISAKScri ISAK J O A SN ALO IS KITTI rimkom NILSN rtansn JAN NILSN OL KRSTIAMS M PS OJ.AI 0KSFJORt SKOLINTRNAT OLSN AIMAR SA»»ULSBR ARALD SAMULSBRb ARALO PORSN 0YVINO P DRS N LIM KARIN SAMULSBRG rtarald SAftULSBRG ARALD STNRSN ARRY PORSN SUSANN ALTA KRA?TLAG A/L AMDRSN LAUR/t MARI JOANNSN ARALD ANSN LARS AUSN OSKAR ANSN KARL JAKOBSM ANS KTTI ISAK A JOANSN CARLS JOANSOl UDRUN JOANSN KARL ILtRTSN VICTORIA JOANSN INAR JOANSN JOSFIN JOANSN TORBJ0RN JOANSN CARLS JOANSN GUURUN JOANSN KARL LRTSN VICTORIA JOANSiM INAR JOANSN JOSflNf JOANSN TORBJ0RN ANSN OL OLSN KRISTIN SAMULSN SAMUL OLSN OLAF S0DRSTR0M LVIDA OLSN OLAF S0DRSTR0M LVIOA OLStN OLrtF S0DRSTR0M LVIDA JOANSN JOAN JOANSN JOAN JOANSN JOAN JOANSN JOAN JOANSN ASL

14 ATKI*.*i- FOR LOPPA KO*MUN KOMilUfi 0 DL I SID fafioic FST L.NR R MG./0 MJ/G Q/QB MJ/J.C «j/gta I0/GA Mu/Ca Q/Q ("0/0 MQ/ MC',/G» NC/G9 M0/OSOC MC/G0C M0/Q M0/G rtg/qe M0/0<J 0/G rtjj/0 MJ/Oe M0/Qg MQ/OS O /0- MD/CS M0/G M0/0 M0/G «0/0a M0/G (0/0 rt0/0fc MQ/090 MU/G9 M0/G9 M0/09 M0/G9 rto./09 M0/G9 M0/G9 MG/G9 (0/099 MG/G99 MG/GO M0/0 MQ/G Mui/0 0/U MU/C Q/G M0/C MC/G MC/G MG/C9 MG/G MG/ MG/ G/ MQ/ M0/U M0/ LA*GSTRAN«> BOARISGStl FjORDoOTTN fl*»sts TT TORSVOi.L NYVOLL SIRINS SIRINSS BRATTANGN LlLLtNS, S0WDR LILLNS, NORDR (IINTRSTNS VtNCLVIlC SOMMRST iowmrstt SQMM RS TT SOMMRSTT SQMSRSTT SOMMRS T T SOMMtRSTT TINVIKNS KOILIRN KOIfaLItRN KOIGLIRN KOISLIRN X0GLIRW SANOSTRAN* fjllstao MYRLI MYRLI NY«iCATTVIK KATTWIK MYRBAKKN FJLLBAKKN BRATTAUfi NQRiJSLTTN MY RN TILL. TIL SNNABUKT iljstau STRANfiSTIN BUKTNS euktns fcswikns BRtiVIK BRGLI BJ0RKNS OLANS SOLBAKKCN ALFIM ALFrtIM YRSCTTA SK.GGLY «IOAL OG ORMB. LVMSD LVfaftRC SOLI SOLJiAUG J <t i 0 0 * BKKN SIMONSN LARS cnry «IILLIA SLJVOLL ARNT SMIL SLJVOLD NRY SANONS NILS P KARLScN laricus KARLSN BRITA ANSIN RIRSN RUDOLF RI Rhi RUDOLF *AN«Ai-BRT LN FRITJOF CR MILSN LfiA A OLS BRNARD WILLIAMSN KRISTIAN WIi.a-IAMS!» IDA TMOMASSN tlsa UiLLIAMSM IDA TriOMASSN TRYGtf TOdASSN clsa GORGSN JOANSN JOANSN JOANSN LRTSM JOAMS N JOhANScfc JOANSN ANM MARTA CrtARLS GuPRUN KARL VICTORIA INAR JOSFIN TORBJ9RN WANG TORLIF RtltRSN FRITJOF»JILLIAS(» IDA TOMASSN TRYfiv TOMASSc.M LSA ANSN KJLL ARN GUSTAVSN JOAN JOA^SN WALDMAR OLSN RNARD LARSN ARALD SIMONSN LARS LARSN AM NY LARSN ARKT NIKOLAI FORS NILS OLSfi PDR M RIRSN LJDVIG JOANN RANVALD PDRSN PDR ANSN RMANN ANSN KRISTIAN ANSN SUSANN ANDRSN CcSILI ISAKSN INGVALD ANSN FRDRIK IVRSN LG MILLIAMSN WILLIAM KARLSM MARKUS KARLS* BRITA ANSIN (KSFJORD STATSSKOLINTR. R0NNING OL AftiSN LARS RS TON KJLDSN INR FORS JOASN DVARD MARLIUS PORSN OOOCIF PDRSN KARL DANILSN DANKRT AMULSBRG ARALD FORS TOMAS

15 FOR LOFP* K.OMMUN 0 DL I SID BRUKNAVN SARD BRUK FST L.NR jmm L SAVR MC^/ MC/ MC/& MC /9 rtg/ 0 MQ/ MC/ MO / MG/* MC/ MCyio «0/ CC/ Q/9 MC/C 0/ C/ i*ic/ M0j/t 0/ M0/ MQ/ MQc/0 MQ/9 M0/UC 0/ «0/ MC/U M0/^ M0/U «0/i,0 M0/ 'I0/*t rtu/^9 M0/9 «0/0 (0/ 00/ M0/ MQ-/ MQ/ C/J 0./ M0/ MC/ M0/9 M0/C U/ M0/ 0/ MO / ««J/0 M0/U MQ/ O / M0/ M0/U9 MQ/9/0 0/9/0 M0/9/0 MC/C M0/ U/ M0/ M0/ M0/ M0/ 0/ FRDrtIM 0VRVOLL i.vlx JlIStTTA KILL I acrbfso IMLY NlfNG btftbvag ST INBAKN SKOGLUND stn wangbrg KJILA STRAN^SLTTA ML* MO SANDVIK btkkvoll L.VMO F«A«IM UALAJG uftasmvr SKOLBRGcT RrDMNuN SlCOGLUND SJCSTRAND SOL^IM KVLDRO FwLLriAUo FRAMNS SLTTVOLL NITGfiRD LILLVIK SOLSTRANi> SOLSTRAND SJISSTRANU LVST ROBRTSTAD MYRDAL B9RNSTAD BJ0RNSTAD SARNcS MlitN ID 0LVAN IMOAL torv NYLUNU ftvbakkiti NYBAKKM LAMtiBA^K NORMANNST NYWOLL BAKKN clvmo TANGN NYO BylRV B0RV djjrv B0RV DRGSTfi»M F JLLY ST InjsAK.N FLMTW FL^TN STNVOLL SOLBORS SOLBAKKN «io ti to o o o KLMT ANDRSN CSILI *ILi_lAMSN I UK K SAfoDNS NILS R STfcVOLD ODD SIGFRD JOANN BRGTON «JOANSN ALDIS PDcRSN SLINS VJN ANS JONSN SLMR T J KARLSN MARlCUS ^KSFJQRD GJSTSIVRI A/S WANG OSWALD DAN I L SN PR *IIK RDIS SLJVOLC TORMOD A FORS SYM0V IVRSN L RASdUSSN -0RN 0KSFJOROBOTTNS IDRTTSL, JOANSN JOAN ARALD ANDRSN DVARD KR fri)rix.s*i NILS RIRSN wilfrto FR FORS NILS NILSN (JKSFJORD FISK.IND. A/S Kill. NILS SKONSM LOUIS RISSfc FRIDTJOF JONSN LONARD JONSN LONARD PURSN ALBRT BY JOANNS WILLIAMSN WILLIAW WILLIAMSN PDR PDRSN MARIT WILLIAMSN MMA NJORD ANDLS OG IND. A/S PDRSN SAMUL ISAfcS^ GIL INGVALO ISAKSN GUNN J WILL.SN ARMA«N PDRSN ALDIS LOPPA KOMMUN OLSN ASLY B0RV ARNOLt) PDRSN KLARA RItRSN TORR IRSN VALD FIIUNM. PRIVATBANK A/S DANILSN NORnANN BJARN OLSN ANS VILMAR JOANSN LIS MJANG ROALJ> K LOPPA KOflMUN MILLMSN «IALBOR B0RV ARNOLD AfcSN VAi_D B RV ARWT FIMN BRV JNS ARALD JNSN ROLF ISAKSft ARN DAG PDtRSN ASBJ»«G FLrtTN INAR OLAI FLMThi i>gar MAGN ANTONSN ASL OLAFSN IDA JOANSN

16 MATRKKL FOR 0 UL I SID 9 BRUK FST L.fcR hjmfll SAVR MC/ MC/ MJ/ «C/ MC/ MC/ MG/ M0/ MC/9 «0 / 0 M0/ MO / MO / S M0/0 «0/ M0//0 MQ/S MO./ M0/9 MC/9 MO /9 K0/9 W0/ 9 M0/9 MQ/90 MC/9 Mu /9 M0/99 MG/00 MG/G M0/0 M0/0 MC/G** M0/0 M0/CO M0/0 MO J/ 0 M0/09 0/C M0/ MG/ MG/ MC/ MG/ G/ M0/ M0./ M0/9 NYB0 NYB0 i. Ybtf N Ybtf NYB0 N YBtf w Ydtf SAui BADTi 0i_Sl RINGS ST0L* LIAS* i, f n t~~ i bkgfr dakl* tls LS MYRTC DOKTC DOKTORGSRON PRSTGJSRDN MRKTOMTN NOLUN e>y N GOLIA IVARSTAJ) KAMPN FARSTAi) FJLLMO AUGtN L9VST TILL. T. SANDSTfiAl^D NYRLAND NYWOLL SOLriIM btftgsoal FJLLIM BRoMO VANG N rtol NORAG FR»VOLL KJLLMO ST NSS «GS T MYRSAK FRUIM MIKKLBO BRATTLAND STORMO TILL. T. BUKTNS M0/^0 TILL. T. LAflGSTRANi) «0/ M0/ MU/ TILL. T. MYRSTAD LV STRAND SOLSTRANU M0/ MOj/ NC/ MQ/ MG/ M0/9 M0/0 MG/ M0/ M0/ TVSRRFJORD OLMSTRANC MIi)TBR(itT FJLLMO NILSBU SANDAR SAMOLD STINAU TRVARFARIKKN (U.IPPN M0/ M0/ NOROSTRANi) NOROSTRANU o o o o 0 o o o 0 0 o o o <t ACLY BRNTiN BRNT BRKTZN OLAV OLSN *IARGOT BcRNTiN JON AUGN AANDA B RNTZ N JNNY LOPPA KOMMUN LOPPA KOMMUN JOANScfli RNA LISABT ULRIKSW ARN FJ.DAL INAfi UALILSN ARNT GGLUND joanstn JOAN KRISTNSN CARLS LOPPA KO*!MiJN ^YDAL flagnus ISAKStf AVAR LOPPA KOMPIUN LOPPA TRYGOKASS DT NQRDU.KIRK-& SKOLF. LOPPA KONMUN ASLAKSN RIDAR GGSK.OG OSKAR «SKONS N ALFDAN MARTINSN MAGNUS M/ILLIAdSN RLINS AWTONSN 0IVINJ) F.F.R. LOPPA KOMUN willia^stn PDR *AN<j TORLIF STCNRSN ARRY M SiU RSTR0M LVIOA NJORD ANULS OS INO. A/S ANSN KRiSTIA WALDAR PDRSSN aalmar feijoro ANOLS OS INO. A/S ANSN ANNA MAGNILD BRd JOANNA MARIc OLSN JOAN KMUTSN KARL JOAN AfllTONSN ALF WlLL;«iN RAGNAft PORSN FINN MYR ISAK LOPPA KOflMUN MIKKLSN INGVALD RASMUSSK JAN TORLIF SA»*DNS NILS ANSN DVIN SIMONSN LARS JOAhiSN KLMST UIL.LIAMSN TORVALO UILLIAMSN MMA STATiNS AVNtfSN PORSN INAR STNRSN AR«Y «IKKLS N NRY NILSN KARL FRDRIK KRUUT RUT ANDLSLAGT SAOLD luldsn INGR FLSTN DGAR MASN JOANSN ARN JOANSN VILMAR OLSN OLAF S0l) RSRi9M LVIDA

17 FOR LOPPA ivcmmunt KOMilufot 0 DL I SID 0 GARD BRUK L.NR JMMLSAVR Suj/ i.> 0./ 0/ MO / 0 MG/ M0/* M0/ M0/ MO-/ M0/9 M/Q. M0/ MQ/. M0/ MO/ M0/ M0/ M0/ M0/ MO /. 9 M0/0 MO /<> MQ/ MOJ/t MO / M0/ MO / 0 M0/o MO /* M0/9 M0/0 M0/0 M0/ M0/ M0/ MO/ MJ/ M0/ MO/ M0/ «0/9 M0/0 MQ/S M0/ M0/o M0/ M0/ MO / M0/ M0/9 MO / 90 M0/9 M0/9 M0/9 M0/9 M0/9 M/9C M0/9 MO /9 M0/99 MC/00 M0/C I^RTTSPLASSN indbrgt SGLIM navblikk LUNtBORG MOLLA IMTUN LARSvOLL SOLA TtNNS BOSGIM VASSSRGT TORSRUi) KNATTN INLY KI«K TUN STINSLTT bsattss KL0FTN clvtns KRUDTS NORA NG BRG STIWSLANO AGN BJ0RKB R<> LiLLtdO ARNoO TILL. T. S0RLVN TILL. T. S0RLVN UAKKAUG MlfRVOLC NYSTAi) SLTTMO OALN SOLLVST clwtims TAi»NR«lKTA TUV ROSTAD PRSTNG NORDIM MIKKLbORb MlfRLI UALIM MYRVANG GILiiTON bratt ousiplassn FuRULUNi) BcRfa'LIf SARNS MIND TOBO BRLV GARDN LVARIM LILLBO SOLIMN o o o o & o o e o 9 0 * * KSFJORD IDRTTSLAG PTTRN ANDRAS inl) WALTR OLSN ARTUR DIDRIKS* JNTOFT SAMFU^NSUST A/S GUNUtRSN RtlDAR 0YDAL MAGNUS SIMONSN PTTR K.ARLSN MARKUS PTTRSN TORMOD VtSTR ARN VSTR ALF-ARN RYUIM FRITJOF OLSN KARLIF RYDIM OLAF DAL TOROLF DAL TORVALD GGtNIM NNY CARLOTT BRb JAN FR w«iksn ARNOLD PTTRSN SINOR PRSTNG CONRAD STATN JOANSN OL OLSN ANS JOANSN ILBRT WILLIAMSN IDA OLSN ARTUR JOANSN ALOXS LOPPA KOMMUN M0RK RICARD ASLAKSN KARL CAL ARN PDRSN 0YVIND P i» RS N LS MARI «0GMO KURT ARNTSN ARN P 0 RS N SLMR RIRSfc RUDOLF MIR LLINGSN S.ARL JOANSN MARGCT FR DRIK N LNS STATN LOPPA KOMMUN NILSN NILS ANDRAS JOANSN TRYGV M JOAhiSN RICARD LARSN ARNT LLINGSM ANS N0IS ATL JOANSN BJ0RN JOANSN PR GUNNAR JOANSN TRYGtf JOANSN VIKTOR NJORD ANDLS Oa INli. A/S F.F.R. FORS SAMUL MARTINS N ASBJ0RN SARNS RAGNAR dano RAGNVALD LOPPA KOMMUN GRARDSN ARILD LOPPA KOMMUN ANSN JOANNS GAMST JARL MlIIK JOAN

18 MATRIK.KL FOR LOPPA KOKMUN 0 SID rtu/g *00 M0/C MG/0 M0/C M0/G9 MQ/C MOi/ M0/ MQ/ flo / M0/U MQj/ M0/ MQ/ MQj/9 M0/C MQ/ MQ/ M0/ MQ/ MC/ NQ/ M0/ MQ/9 MU/G M0/ MG/ MO / M0/ MG/ M0/ MG/ M0/ M0/9 0/0 M0/ MO M0/ MG/ M0/ M0/ M0/9 M0/0 M0/ MO / M0/ M0/*. MO /. M0/ M0/cl O / 9 MO / 0 M0/ M0/ «C/o MQ/ «0/ M0/o M0/ MO / BRUKfoAVN MRKGSRUN BRGLAfcD TOVLI csrdsust STINMIK MO GJfSTLUND B Ruh IM SLTTA SOLSLTT BILTUN BiLTUN LVSTRAND FJLLTUN SKOGLY TILL. TIL MYSBAKK ti. NIM NYMVN BAKKSLTT LILLNG MYRBAKK RYDLAND SIMQ URSTAD SLTTMO SGLBAKK fjllaml STIBR RYPNSST MYRSLTT I^TRNAT NRMO MYBO NYBO ANSMO TILL. T. VtRKSTDT AUG SOLOLT STRANDBu ST NS M BRATT SNIPPeN LUND bstn riamnmo SOLBAKKN iogbrstn SANDVOLL KJLLMO RUND FJLLMO BRbLY FJLLTUN LSTUN GARMO cgbo STRANDBRtj GGBO SOLGL0TT SKOGLY LUN MYRMO tlmtun BROKN GARD BRUK FST L.NR <» o o o o t> o LOPPA (COMMUN JOANSN RAoNVALD JOANSN TOV LOPPA KOMMUN JOANSN TSSrSV SKJRV0 OS NORDRISA SP.B?0 ODD STN KARL AORSN SVIN JANILSN SIMUND ANSN SVRR YSTR ALF-ARN VSTRt ARN JOKSN JOAN WAN(} MAGNUS PURSN ftolv LOPPA KOMMUN LOPPA KOMMu» RIRSN LUDVIG JOANStN ARN RMAN B0RV J^S ARALD MILL^SN DMUND SKOGfcS ARM LOPPA KOMMUN RfDIM OCOBJ0RN SrRSTAi* JNS ISAKSN INSVART WILtLMSN KARL OLAFSN SVIN DAL ARN FJLLDAL cinar TOMASN LSA STATNS VGVsSN LOPPA icommums LOPPA KOMMUN PDRSN TRJ PDRSN ALDIS LOPPA KOMMUN SRrtARDSN ARILD *>AL ARN ANSN TORLIf OLTSN IVAR TRONDSN UTTORM OLSN LIF OLSN KNUT JOANSN JNS ANTONSN ROALD RItRSN RVIN OLSN SIGURD KRISTIAN LOPPA (COMMUN PTTRSN SViN RUBBAS ISAK OLSN KJLL WlcLMSN MAGNUS JOANSN GUNNAR JOAKIM PTTRSN ANNA PDRSN ALFRD FINrfMARK FrLK JOANStN RIDAR MASTI^SN ODD VILLM PTTRSN JALMAR G^SKOd MARGOT RASMUSScI^ BSNT A LARSN BO«GILtt LVMO JASL ARNFIMN NILSN ROLF OLSN SOLFRIO StfRV IRIS SGOT

19 IATRIKKL FOR LOPPA KOWrtUN 0 DL I SID BRUK FST L.ttR WcrtMLSAVR M0/J0 MGJ/ M0/ MJ/. MC/. MQ/ MC/ G/ MQ/9 0/SG NQ/ M0/e 0/. t MG/. rt0/b MQ/S MQ/a 0/ M0/9 MQ/9Q MG/9 M0/9 MG/9 M0/9 M0/9 M0/9 MC/9 M0/9 M0/9 M0/99 NC/AOC M0/U M0/0 W0./C M0/0 M0/C MC/0? M0/CO Mu/C9 M0/G9 MC/0 M0/0 MG/<t M0/ MC/ M0/ MG/ M0/- MG/ MC/9 M0/0 M0/ MG/f 0/ NG/ M0/ MG/V M0/ M0/ MG/9 KVLDRO LINABR CIYSLI TILL. T. FJLLDAL cnons iolsltta PR0VN TILL. TIL LUN BORa RML STRANiJBU SlLflRB KK N SKOiiTUN SKOGTUN SKOGTUN SKOGTUN TANfaN TOYOTA B «KNATT N STINR0YSA STfiANDSAKJCN FJQRCSYN TILL. TIL R0YSBO 0VR SSRD FLLBO FLkK MYRA MYRA brano FIMJORD TILL. TIL TNNS UTVI0LSN FJLL0Y TILL. TIL OLLA SOLBAKKN MANTA SJ0LYST TILL. TIL OALVANG PRNILL TILL. TIL PRNILL NORDOYON TILL. T. N0D«Yi>N rirfatun BRfaTUN TILL. TIL ferdtun TilL. TIL BRtiTUN LVLI TILL. TIL SAMOtu SKOGVANG TILL. TIL SKOSVANti YRLUNJ TILL. TRVARfABR. FARTUN STRYN TILL. TIL STRYN LITNBAKK TILL. TIL SANDAR TILL. TIL LILLBO TILL. TIC YRMO TILL. TIL IMTiJN LYNG «0 TILL. TIL FINJORi) BRG B R to ' o o t o b o o t> b o 0 o b o t G 9 0 RASiUSS N FRANK TSONDScN GoTTO*«NJOKD AN0LS 0 IND. A/S FJLLDAL SINAR LYNuOAL OLAV AMST SVANILD RGLIOT LOPPA KOMMuN ound RS ^ RIDAR»iILL*SN LMR SAMULSBRri ARALD PDRSN OLAV ISAKSai GUNN rtagnuss N DL MAGNUSSN ARN PTTR *ANUSScN IDI V VSTR ALF-ARN OAL ARN WILLM JNSN SSMUND ANURSN ARN ST0RDAL ALFOAN BY INGOLF ARTINSN RIDAR RYDI* OLAtf B0RW ARNT-FINN STAURVIK INAR BRNTZN STSIN OLAW CSISTOFFRSN RIDULF CRiSTOFFRSN MARKUS OLStN RLING FINJORD GIL TOMASSN ARVID OAL ARN FJLLSTAO DAGFINN 0KSFJ. KR. AV NO. R00 K. KRISTIANSN JNVALD KRISTIANSN LLY WIL LiS*l MAGNUS NILSN RLING M I LOPPA KOMMUN LLINGSN KARL M LLINtiSCN KARL «SIMONSN SI!«ION SIMONSfc SIMON JOANSN SYNN0V JOANSN VILLY JOANSN SYNN0V JOANSN WILLY WILSN KRISTIAN ANDRASSM ARNSTIN ANDLSLAGT SAMOLD tfang RAGNAR tlang RAGNAR ULRIKSN FRD TRJ FLATN DGAR PDRSN PR A GARDN INAR ijarui* INAR GARDN BJARN K.RUDT till ANDLSLAGT SAMOLC MANG ROALD K tfang ROALD K KR0YS«T«DAGNY SOFI LOPPA KOMMUN BRu RIDAR BRG RIDAR

20 MATklKKtL FOR LOPPA KOMuN 0 DL I SID GARD BRUK FST L.NR JMLSAVP MG/G M0/«* MG/ MQj/ rtg/-f,0/^ «G/ MQ/9 KG/ rtoi/^* CQ/ MG/. 0/ M0/ MO /9 MG/0 0/- MO / MO / MG/<» flu / «G / MO / MQ/ M0/9 MO /0 MQ/fcG M0/o MQ/ MGM M0/ G/ MQ/ MG/9 «0 /0 MC/. M0/ MG/ MQ/ MG/ M0/ O / NC/9 MQ/G MO / MG/& MO / S M0/ Q/ MG/ M0/ MQ/S9 MQ/9G MG/QC MC/OG M0/00A M0/00 il0/ogfc M0/CCA/0 MG/OG YfidBO MARNLUND clvjord SJlSMtST TILL. T. GRUNWSTAO STNSRUD MINIBO BSTNS UJSRKtSTRANL) f JLLBO L V LI SJJTUN SKOGLUNfi UTSIKT TILL. TIL TINGVOLL RGLI TILL. TIL BRSLI SLTTVOLL STINLI TILL. TIL TOBO TILL. TIL YRVQL0 TILL. TIL BRfiLY SOLAKKN SOLBAKKN PSLLNS 0RJ GUNNARNS LILL0 ZANSIBAR BRINKN SJ0BU TJORVN INDUSTRITOTA TRULT L0VLUNO FISKIMDUSTPIN FISKINdUSTRIN i-illbo LYNGBAKKN TILL. TIL FLKKN RGIN UTSIKTN STINtiAKKN FLATTN TILL. TIL 0STG Rfi WANbSO NYGARD SKITTNVIK SANDBUKT SAULSNS LILLVOLL SANULSNS SAMUtLSNtS SAMutLSNS 0 0 <* 0 G o t o o < <t OLSN VIoGO JOrlMUStN, ODD JOAN PTTRS* flarn JULI SKOuNS RASNILD VICTORIA SIMONStN SIMON J BR0NNS ANTON ASLAKS N BJ0RNAR ANSSN FRITZ rtansn FRITZ OANILSN ALFON LVIN WILLSN KNOT ARMAMN MIKKLSN KRf M JOANSN KJLL C PtOcSSN ALFRD PTTRN LLN (C.R0YSRT DAGNr JONSN TORBJ0RN KNUTSN KARL J JOANSN ALVIN JOhANSN TRYGV SOLVAR VNING KARL ODDVAR TINGVOLL ODD IVAft SKONSN ALF DAN KNUDSN KARL J BRNTZN OLAV AMANCUS LOPPA KO«MUJ«ARNTZN ARN LOPPA (COMMUN RIKSN JAKOB RIKSN KARIN SMVIX- TORSUNN WTR VA PDRSN (BKVIND ULRIKSN ARN ANSN RMANN F SIMONStt SIMOM NlLSN LGA ANDRSN SVIN LOPPA KOMMUN BY IVAR SLJVOLL NRY PDRSM SUSANN 0GMO DA LOPPA FISKtPRODUKTS A/S LOPPA FISKPROSUKT A/S MILLMSN RUBN OLSN VIKTOR BRNTZN STIN OLAV RAUBOTI ODDVAR PTTRSN FRITZ JNSSN JAM RIK PUtfiSciM ASMUND DANILSN «(ILLY PTTRSN ANN MAI JANS ROALD 0KSFJQRD FISKIND. A/S 0KSFJORD FISKIMD. A/S KFJORD FISKIND. A/S 0KSFJORD FISKIND. A/S KVIVSN ALVOAN WILLIAMSM ANNA FRISK ARALD JOAKIM FRISK KJLL JNSN ARN MARLIUS KVIVSN ALVDAN KARSGARD JUDIT

21 FOR toppa *.OMMUNt KOMMUN 0% DL I SID BRu^NrtVN aard BRUK FST L.Nft jilmlsavr M 0 CO MC/GCC MC/GC9 MG/0 M0/0 D^0 M0/Q MC/Q MOi/0 MC/0 M0/G *0/0 MG/G MU/C/0 MQ/Q MG/G M0./0 rt0/g MQ/G MJ/0 M0y0 ^0/0 Q/0 M0/UA IQ/0B MQ/QC MOS/0A M/0A Q/Q M0/Q/0 M0/09 M0/0<»G MU/0 MOi/0 M0/0 M0/0 MO /0 MOS/0 Mu/0 M0/09 MOi/00 M0/C- M0/0 M0/Q/0 MS/C M0/Q M0/OS MC/0 NC/C. «0/0/0 MC/Q MC/Q/0 M0/0/C M0/C9 MQS/OfcC M0/0 M0/&0 M0/0 N0/G ^0/00 MG/00 N0/0 SANUcLbNfcS StfNOh KlKlUoARl) «STKt KIRKGSRO 0STR NYNG MRKcuARD VSTRt SANDVIb SKOLTALSh SKOLTALSN KOLTALSN SKOLTALSN SKOuTALSN S*>QLTALS N *ASTNS* RASTcNGA RASTNuA SKOtTOW D FIfcNS FIfcNS MOLVI*. YTR LVoUKT LVBUKT filvbulit LVBUKT STI^NS rtau hi NORDMO SAMULSNS SAMUci-SNS LYNVOLL SArtULSNS SAMUfLSNS LVSTRANO MYRNS dak*.mo L IRBAKKN aakkn STtlNSTRAND FLATO FLATMO MYRAUG MYRN SOLSTRANi) SOLSTRAND OLMN RASTSTINflAXKtN SA*it)BuKT flatwoul.yn&bak.kn i-yngbakkn MYRN MYN MY* SOLWANG NYRWOLL KOKBRGT v.ill BUKT MYRSLTTA 9YRG (JVRVOLL VRVOLL KORSGMRi) la o b o o 9 9 o 9 9 o % MNRIK USTAVSN KARL PTTRSrt ILMAR RIRScN NRY toppa KOMMUN NUT P M DIDRIKSN MARTINStN MAR TIN SN MARTINSN MARTINShl IRN ASBJ0RN AGNUS RIDAR ODD tfang RANi)I NN S OL NciNS JOA;^ T rinriksn BJARN JACOBSN BftlTA KATRIN GUSTAVSN GUSTAV GUSTAVSN LARS dlllladsfc PDR INGBRIGTSN OONY IMGIrALDSN MILDRIO OLStN LISABT OLSN LILLY MARI OLSN KISSTN ANDRSN KARL FRDRIK AMUMDSN JRMUND ANDRSN ALFRD AMUNDSN NRY AMUNDSN K.RISTIAN KVIV S N LAUftlTZ K JNSN JNS JNSN JNS NILSSN IDA KtflVScN LAURITZ LOPPA KOMMUN KARLSN KARL SUSTAVSN ILBRT OLSN SKON JOrtANSN ILDA KLMTSN KARL M ARISN ADOLF JOANSN MATIAS cnrlksn GUSTAV OLSN.KON JNSN KRISTIAN OLSN OSKAS B PTTRSN DASMAR MARI PTTRSN SVDRUP KARLSN KONRAD rinriksn GUSTAV JONSN JON BIRGR KVIVSN GUTTORM OLSN MIL K M OLSN MIL FRISK KJLL NRIKSN IVIND FRISK ARNT KVIVSN ALVDAN OLSN LIF KARLSN ARALD ADAMSN ANNA KARLSN KARL ISAKSN IVAR MARTINSSN ASBJ0RN NUVSVAu SA!*IITTSFOR NING KRSGRW JUDIT K.RSGRD NRIK

22 FOR LOPPA 0 DL I SID GARD c«uk FST L.NR JMMLSA^R MG/ C- MO /0S M0/0c9 M0/C0 MCS/G MG /0 G/C M0/0 MG/C MG/Q MQ/G M Q / G b IG/G9 MG/UG MO /0 MO /0/0 MG/0/0 MQ/G/Q G/G/G M0/G M0/0 MG/G MG/G M0/C G/GS/0 MOS/Q MG/GC M0/CS MG/G MU/0 M0/09 MO /090 MG/09C/0 MG/09 M0/09 M0/G9 MG/G9 M0/09o G/Q9 MO /09 MG /09 MG/099 MC/GC M0/0 M0/G IMG/C MO / 0 MQ/Q M0/G MQ/C M0/C MQ/G9 MG/0 M0/G M0/ MO / M0/ MO / Mo / M0/U MO / MO / 0/ MO / MQ/9 M0/9 M0/G BRATNSSLfeTTN STINi-UNiJ SLJtVOLO TILL. TIL MSfRN f UgULUND VANGSVIK.AUGSMYR FROIM f ROIM f ROIM FRDIM SOMMRVOLL 9STMO LILt«RI) LILLMRD clvbakk FOSSMO FOSSMO f OSSMO f RYDNLUNti JJJBAKKN OPPMYR IMRO STINMO LIfiVIK LAUVMO OALST DALST SOLSTAO SLTTVOLL SOLIM AMMRVOLL 0VR NYGMSD VtSTNBRfa FJLLMIM tlvmo IfiORGSRu MYRSTAD STINMO ettf GARD LVtGSRD MYRBUKT IDgTTSPLASSN SANliMO WIMLY UTSIKT i-yasvoll BAKKBO MYRIM SANUVOLL SANDvOLu dtrgtun o ? 9 C * TROwDAL CNA BAKK ANN LIS BAKOSN ANS FRISK LARS ABRAA-SN NRY wili-iamsn PDR NRIKSfc TINUS 0 I U^GKOMSLAfiT MIDNATSOL iilang RUDOLF PTTRSN ILOUR A S ISACSN SVRR JONSN FRITZ ABRAArtSN IDA JNSN JNS N&NS ANNA MATISN ARN TRONDAL Pi>R M MGNS JAN NGNS OL BARDSN OSrfALO GUSTAVS,^ GILBRT ANTON ANDRSN ALFRD J AMUNDSN NRY AMUNDSN KSISTIAN AMUNDSN OLAV B rfang RAGNVALX) IGLANU LLA NIi-SN OL J NILSN LARS P &IRN RAaNILD NILSN NILS J TRONDAi. WILLIAM TOMASSSN IVAN ANSN ADOLF NILSN JOAM OLSN RASNAR PDR BRN. SIKSN JOAN P FRISK LIF OLSN ANNA OALST SKON OLSN NGNS ATL 0 J NILSw NILS J FRIK SIVRT FRISK SIVRT AMUNDSN KRISTIAN BRu SMIL NRIKSN NILS OLSN Rli^ART NILSN BORGILO ILI KARLSN KOKRAD NIL SN ULRIK FRISK U IF LLIMGSN ARVIU LLING N MARN IRSN CARLS PARLIUS LOPPA KOMMUN NILSN OL JOhAN NILSSN LASS SItRSN RASNILD JOANSN TRJ AR0SN ANS BJ0RNAR INiiVALD 0 UNiMI IRN OLSN ltmar K JKOBSN RUDOLF M J SANTTSFORNIN

23 MATRIKKL FOR LOPPA KOMMUN KOMMUN 0 DL I SID BRUKNAVN bap.d BROK FST JSMMLSAVR MO / 0/ MO / Mj-/ M0/ MC/ M0/0 M0/ MO / MO /.9 MG/C O i/ 0 M0/ MG/ MQ/ MG/- M0/ MQ/ (0/ M0/ MO /9 M0/G M0/U NO / MO / MO /<«MO /* M0/ M0/S MG/9 MO / 0 M0/ M0/ MG/ M0/ MO / MU/ M0/ M0/ M0/ M0/ MO / MO / M0/9 M0/G MQ/ MOo/00 Muo/ CO MOo/00 MOo/00 MQC/UCA MOW00B M0/00A M0/00 MOa/00C MOo/QCS MO c/009 M0/QG M0/00 M0/0C MUO/UG MOC./CC MOo/00 MOs/0C MG/0 MOo/0 MQ/C NSST BtRGrilM TILL. TIL ANSNS TILL. TIL ANSNS SOLA SOLVAN VSTSYN STINBO BAKKeTUN BASKT UN tirgtun TILL. T. LYNAUQ TUfTN STORAUtiN SXOLT.APPN NSTSTUcN BRuTUN LVNbSTAO BR l DA. IKK STNMO LLINSS&MRD LVLUNi) lurttspt. KILBO SAfuDTuN MO N TILL. TIL SOLSTAD TILL. TIL SOLSTAi) SOLSTAO SOLSTAD 0VRMO TIL-. TIL 0VRMO SOLN& UAGIM VIN RABBN BAKKSLTT STINAU& NuVNS «aamml IM SKOLTN TOFTN S)NORc S9Ni>R S*Nl>R bamm LVAR MOKDR (STR LILLSKOLTN VSTR LILLtVOLLtN VSTR LlLLVOt^Ki WSTR LILLvOn-N VSTf LILLVOLLN VSTR LILLVOLlN WSTR LILLVOLLN VSTR LILLVOLLN SKOLTBiJKTA KOLT BUKTA 9 S 9 9 s a 9 * * KARLSN ARRT NIcS* foslk LlLLtflK ARALi) ANSN SIfaURD FRDINAND N&NS OL NGNS ATL KLMTSN KARL JO«AN JNSN ARN JtNSN K.RISTIAN P B STScN oir J BAMS. RIMOR AKK OLAV C ISAKSN ARN DAG ANDRSh ALFRD J NiLStN GUNNAR GIL LOPPA KOMMuN OLScN GUNNAR TOR STBRMTN TOR JONSN TRJ BIRKLA&D SIGBJ0RN LLINSN BOCIL JOANSN ARALi) OLN KNUT FRISK VALD BSRDSN OStfALD JR. LLINGSN JORUNN LNS CLLINGSN ARVID LLISN ARtfID NILSN NILS J KIIL BAT BRb ODDVAR OuSN LS NRITT AMUNDSN GRD NRIKSrt K.JLL AMUNDSN &RD NRIKSN KJLL BARDSN RAfiNVALD BMROSN RAGNVALD FRISK ARNT FRISK LcIF FRISK ARALD NILSN LIV i^riksn OL ANSN ADOLF LOPPA KOMMUNS ANDRSN KARL FRDRIK rtnrlkstn TRfGV NRIKSf TRYV NIL SN MAuNUS NILSN ULRIK JONSN RASMUS PTTRSN ANNY CORT BUCK A/S CORT BUCK A/S CORT BUCK A/S CORT BUCK A/S SKOLTN NILS M PDRSN DIURIKSN IRN MARTINSN ASBJ0RN MARTINStN MAGNUS MARTINSN RIDAR MARTINStN ODD JONSN BRYNILD RANdl IRN MARTINSN ASBJ0RN MARTINSN MAGNUS

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

BATSFJORD KOMMUfiE. Vard0 Sorenskriverembete GRUNNEIENDOMSREGISTER MATRIKKEL FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESKARTKONTORET

BATSFJORD KOMMUfiE. Vard0 Sorenskriverembete GRUNNEIENDOMSREGISTER MATRIKKEL FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESKARTKONTORET YLKSMANNN I INNMARK YLKSKARKONOR GRUNNINDOMSRGISR MARIKKL BASJORD KOMMUfi Vard0 Sorenskriverembete Grunneiendomsregisteret er ojour pr..0. ^ ^ ^ ^ t MARIKKL OR KGMMUN GSRD DL II BRUK S LNR K JM SNR BR

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

* * FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESKARTKONTORET GRUNNEIENDOMSREGISTER MATRIKKEL GAMVIK KOMMUNE. Vardo Sorenskriverembete

* * FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESKARTKONTORET GRUNNEIENDOMSREGISTER MATRIKKEL GAMVIK KOMMUNE. Vardo Sorenskriverembete * * YLKSMANNN I INNMARK YLKSKARTKONTORT GRUNNINDOMSRGISTR MATRIKKL GAMVIK KOMMUN Vardo Sorenskriverembete Grunneiendomsregisteret er ajour pr. 0.0. I MATRIKKL OR AMVIK KCMMUN 0 GSRD DL IJ BRUK ST SNR LNR

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Overhalla Skytterlag BYGGMAKKERSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Overhalla Skytterlag BYGGMAKKERSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram Overhalla 25-skudd kl. 1 1. Terje Olsen Nordre Skage *XXXX 50 X9XXX 49 XXX*X 50 149 XXX* *XX* *X 100 249 (6*) 2. Kyrre Helstad Grong XX* * * 50 XXXX* 50 XXXX* 50 150 99 * * *XX* * * 98 248 (11*) 3. Bj

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3529336 U1 Ukjent løper,noteam,42:21

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B Side: 1 Bj erkv ik SK Christoffer Sandersen 20 25 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.22.11 0 3 * 28 50 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.48.22 86 4 * 38 25 Rygg M (10 0 2r o e) 99 1999.23.01 0 1 P * Ingeborg Vassbakk

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3625365 U1 Ukjent løper,noteam,47:31

Detaljer

GRUNNEIEROVERSIKT X Skogrydding NTE avd./område/sone: Verran X Nyanlegg Linje

GRUNNEIEROVERSIKT X Skogrydding NTE avd./område/sone: Verran X Nyanlegg Linje GRUNNEIEROVERSIKT X Skogrydding NTE avd./område/sone: Verran X Nyanlegg Linje Anleggets navn: Stavrum Skjelstad kabelanlegg X Omb. av best. anlegg nr.4501/ 4500 Saksbehandler: Øystein Klokkerhaug Prosjektnr.:

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

TERRENGL ßP P ぉ ßRIN, MANDAG VERDAL - 21.APRIL S ßNDAG 22. 2014 APRIL.-. 2012. Jenter 6 ォr 450 m m/fartsholder

TERRENGL ßP P ぉ ßRIN, MANDAG VERDAL - 21.APRIL S ßNDAG 22. 2014 APRIL.-. 2012. Jenter 6 ォr 450 m m/fartsholder TERRENGL ßP P ぉ ßRIN, MANDAG VERDAL - 21.APRIL S ßNDAG 22. 2014 APRIL.-. 2012 Jenter 6 ォr 450 m m/fartsholder Jenter 7 ォr 450 m m/fartsholder 82 Nora Haugmark Verdal FIK 2.42,8 86 Emelie J rstad Inder

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 23.10.08 23.10.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 23.10.08 23.10.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01261-001 U Datert: 23.10.08 Arkiv: L40 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Sigvald Grønnås Lnr.: 008653/08 J.nr: 08/01264-003 U Datert: 20.10.08 Arkiv: PM G27 Saksbeh.: LYNG-LYNG-ING Til: Tonje Kristensen

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng 1p Gimse, Vilde Kvenshagen 1998 Tromsø SK 2.15,28 554 32,28 (32,28) 1.07,57 (35,29) 2.15,28 (1.

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng 1p Gimse, Vilde Kvenshagen 1998 Tromsø SK 2.15,28 554 32,28 (32,28) 1.07,57 (35,29) 2.15,28 (1. Øvelse 1. 200m fri, damer Klasse født 97 1p Pedersen, Linda 1997 Sørreisa SK 2.18,80 513 32,04 (32,04) 1.07,18 (35,14) 2.18,80 (1.11,62) 2 Bjørkli, Stine 1997 2.27,07 431 32,77 (32,77) 1.09,75 (36,98)

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 28.09.04-28.09.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 28.09.04-28.09.04 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Rektorene ved grunnskolene i Lyngen - Skolenes landsforbund - Utdanningsforbundet - Rektor Jon Terje Sørensen - Musikkskolerektor Bård Ringbakken Sak: REKTORMØTER

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Rekrutt 100 m (1) 400 m 100 m (2) 500 m

Rekrutt 100 m (1) 400 m 100 m (2) 500 m RESULTATER SAMMENLAGT Bane: FosenHallen, Utskrift: 18.03.2012, kl.14:20 Rekrutt 100 m (1) 400 m 100 m (2) 500 m Navn Klubb tid tid tid tid Lina Resell Spkl.Falken 32,99 1.55,98 Pauline Lysø Olsen BØSK

Detaljer

36-skudd kl. 2-5, V55

36-skudd kl. 2-5, V55 Coop Domus Tynset Tolga Os Sparebank Bykkmakker Tynset Maskin Arbeidets Rett Grovfelt 36-skudd kl. 2-5, V55 1. Hans Iver Kojedal R ros 4 6/5 6/4 6/4 6/3 6/3 6/3 36/22 2. Lars Kirkholt Rindal 5 6/3 6/3

Detaljer

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE 1948-2015 1948/51 Johan P.Sandøy Berdon Tangen N. Kjøningsen Paul Steinshamn Eivind Husøy Asbjørn K. Brunvoll Jon O. Røsok Nils K. Finnøy Olav Skotheim

Detaljer

KM Hornindal Normal Søndag

KM Hornindal Normal Søndag Gutt 10 yngre ny Peder Hanebrekke Hildenes Stårheim IL - Skiskyting 4 13:02 Esekiel Henden Stårheim IL - Skiskyting 1 09:30 DNS Emil Norangshol Sunnylven IL - Skiskyting 3 0 () Eirik Tvinnereim Hardbagg

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 25 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 35 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

Detaljer

Offentlig postjournal 27.11.03-27.11.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 27.11.03-27.11.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: PUF-SH Til: gunn.andersen Sak: INTERKOMMUNALT SAMARBEID - FELLES PLANENHET Dok: INTERKOMMUNALT SAMARBEID - RAPPORT FELLES PLANENHET Lnr.: 001982/03 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.:

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe Jenter 15 48 kg Jenter 15 48 kg N 1. Runde Sofie Hammer (Bodø BK) - Tora Aasli (Bodø BK) 3,0 : 1,0 4 : 4 PS 22-- 121-- Gutter 12 30 kg N 1. Runde Simen Vrybloed (Bodø BK) - Isak Braseth (Fauske AK) 0,0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, Alta Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Steinar Karlstrøm Forfall fra:

Detaljer

Varsel om stiknings-/målearbeid i Forsand kommune

Varsel om stiknings-/målearbeid i Forsand kommune [Navn] [Adresse] [Postnummer] Lyse har søkt om konsesjon for bygging og drift av ny 420 kv kraftledning fra Lyse i angående denne problemstillingen rettes til grunneierkontakt. :, tlf. 976 33 909 Lyse

Detaljer

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Sigurd Sollie Nordre Skage 5 50 49 50 99 99 347 2 Tor Gaute Jøingsli Lom 5 50 49 50 99 97 345 3 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 48 49 98 99 344 4 Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Offentlig postjournal 21.06.05 21.06.05 for felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 21.06.05 21.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 04/01507-008 U Datert: 21.06.05 Arkiv: V83 Saksbeh.: ADMI-ADMI-JIL Til: Thomas Solstad Sak: GNR. 30/10 - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI Dok: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI PÅ GNR 30 BNR 10

Detaljer

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 Stemnet vart arrangert under fine forhold. 84 deltakarar møtte opp. Alle hold vart skotne på elektroniske skiver. Stemnevinnar vart Asle Hundeide med 30/15. Eirik Haugland

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Kristoffer Tvedt Skråmestø Bergen 150 74,- 2. Ludvik Edholm Fredrikstad 147 66,- 3. Olve Grønås Birkeland Sveio 147 58,- 4. Morten Øyeflaten Strandebarm 147 50,- 5. Ardian

Detaljer

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe Jenter 15 44 kg Jenter 15 44 kg N 1. Runde Siri Marie Berg (Ramsund IL bryting) - Sofie Hammer (Bodø BK) 0,0 : 4,0 0 : 4 01:20 SS 31-- Jenter 15 52 kg N 1. Runde Cecilie Pettersen (Narvik AK) - Michelle

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Adventsrenn. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter U1 Ukjent løper NOTEAM 0

Adventsrenn. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter U1 Ukjent løper NOTEAM 0 NOCLAS 1 3423910 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 52:24 2 3238391 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 1:25:27 33:03 Fullførte: 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 Felles 6 år 1 km fri NC Emil Valnes Bratland 8 NC Frida Arntsen 3

Detaljer

Narvik-lekene 2015 Resultatliste 13.06.2015

Narvik-lekene 2015 Resultatliste 13.06.2015 G- 60 m Heat: Vind: -0,6 Narvik-lekene 05 Resultatliste.06.05 77 Vebjørn Gs Elvevll (0) Kvæfjrd IL 9,90 70 9 Sndre Remmen Pettersen (0) Bdø Friidrettsklubb 9,9 69 0 Odin Jhan Widsteen (0) Narvik IL 0,0

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.06.2012-01.06.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.06.2012-01.06.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4712/12 Regdato:01.06.2012 Arkivkode:611 A10 Saksnr: 10/808-60 Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/TK/YOS Journalenhet:RÅD Formannskapet PLANLEGGING AV BARNEHAGE PÅ MØLLEBAKKEN I BUVIKA ORIENTERING

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1. 200 rygg Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00 Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00 100 meter rygg Senior - Alfabetisk Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.46,30 Anna Sofie

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

KIPPERMOCUPEN 2015 SG 13 J 15 G 15 J 16 LG 11 SG 14 LG 12

KIPPERMOCUPEN 2015 SG 13 J 15 G 15 J 16 LG 11 SG 14 LG 12 KIPPERMOCUPEN 20.06.20 Side 1 LA M M 7 M M S S Olderskog skole ULLVIKMOEN IL 1 Bente Duun 0 0 2 1 004 2 ledere ULLVIKMOEN IL 1 Thomas Hestmo 20 62 1 1 006 3 ledere ULLVIKMOEN IL 1 Espen Einvik 40 24 41

Detaljer

Krinscupavslutning Skiskyting

Krinscupavslutning Skiskyting NOCLAS 1 3186459 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 1:45:12 00:00 0 () Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Gutter 10 år og yngre NY Elias Dispen Lødemel Markane IL 3 09:54 Emilian Henden Stårheim IL 8 12:31 Esekiel Henden

Detaljer

Gylt medalje 5 50 45 49 98 99 341 9*

Gylt medalje 5 50 45 49 98 99 341 9* Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 5 50 48 50 97 100 345 1 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 47 50 50 98 100 345 1 3 Ola Tore Dokken Nordre Land 5 50 49 50 96 98 343 1 4

Detaljer

NMK Troms - Ramfjordmoen Motorstadion 15-16.9.2012. Plass Start Nr Navn Bil Klubb Poeng Sum. 1 66 Lena Marie Nerli Opel NMK Bardu 10,10,10,10,10 50

NMK Troms - Ramfjordmoen Motorstadion 15-16.9.2012. Plass Start Nr Navn Bil Klubb Poeng Sum. 1 66 Lena Marie Nerli Opel NMK Bardu 10,10,10,10,10 50 Bilcross Dame 1 66 Lena Marie Nerli Opel NMK Bardu 10,10,10,10,10 50 2 45 Camilla Utnes Saab NMK Dyr y 5,10,7,10,10 42 3 23 Kristine Engmo Mazda NMK Bardu 10,5,10,3,7 35 4 25 Marita Stenhaug Honda NMK

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Voss Skyttarlag. Vossastemna 15 meter 2015

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Voss Skyttarlag. Vossastemna 15 meter 2015 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Jostein Steine Voss 47 49 50 146 135,- 2. Leif Arne Haug Borstrondi 47 48 47 142 90,- 3. Bjarte Haugsvær Oppedal/Brekke 45 47 46 138 0,- 4. Sverre Dale Meland 46 44 46 136

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Resultatliste 08.03.2008

Resultatliste 08.03.2008 G-10 60 m Resultatliste 08.03. 120 Sondre Ljosdal Galtung Olden IL 10.98 463 113 Jakob Straume Hyen IL 10.42 637 149 Kristoffer Skorpen Flora IL 10.92 482 87 Ole Kristian Hugøy Florø Tog IF 10.22 699 104

Detaljer

Journaldato: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.05.2010 John Erik N. Eira og vvár Ánde Eira - rbd. 14A-Spierttagáisa

Detaljer

Svarhopen Rundt Lysløypeløp

Svarhopen Rundt Lysløypeløp 28..25 - år MIX runde 2,3 km Thea Anderson 53 :4 Emmeli Brønmo Elden 8:55 Alvilde Bønå 537 3:25 Jonas Dahle 53 2:22 Jonette Evensen 538 3:26 Johannes Hamre 55 :52 Marthe Ulrikke Knoph 52 3:7 Bertine Lund

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Kristelig Folkeparti 1 Svein Atle Roset 1948 2 Svanhild Kvernberg 1966 3 Per Magne Brakstad 1959 4 Gudbjørg Frisvoll 1949 5 Knut Toven 1957 6 Eli Langset Gjermundnes 1956 7 Vigdis Aandalen

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Julestevne/kretsmesterskap. Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP: PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe

Julestevne/kretsmesterskap. Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP: PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe Jenter 15 48 kg Jenter 15 48 kg N 1. Runde Tilde Moland (Bodø BK) - Ingeborg Jensvoll (Bodø BK) 3,0: 1,0 17 : 9 04:00 PS 2144;42 141;12 Gutter 12 33 kg N 1. Runde Isak Rihndal (Fauske AK) - Tobias Larsen

Detaljer

Kontingentliste Sonerenn Tromsdalen dato: 08.03.15 9100 KVALШYSLETTA

Kontingentliste Sonerenn Tromsdalen dato: 08.03.15 9100 KVALШYSLETTA Kvalшysletta Skilag Postboks 41 Dato 7.3.215 Nummer 1 Kundeid: 64467 Forfall: 21.3.215 Kontingentliste dato: 8.3.15 91 KVALШYSLETTA mail@kskilag.net 122 Andersen Dina J 13 еr - 3 km 13:1: 48 Andersen Hedda

Detaljer

KM Sprint/Supersprint

KM Sprint/Supersprint NOCLAS 1 3054681 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 2:41:52 00:00 2 3030046 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 3:36:16 54:24 3 3510187 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 00:00 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Jenter 10 år & yngre ny DNS Karoline

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Etterkommere av: Side 1 av 6 Anders Holsen

Etterkommere av: Side 1 av 6 Anders Holsen Etterkommere av: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født 1580. Han giftet seg med (Ukjent). Barn av i. 2. Gunder Holsen ble født 1606. 2. Generasjon (barn) 2. Gunder Holsen ( 1606. Han giftet seg med (Ukjent).

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer