PRE. Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS"

Transkript

1 PRE I Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

2 Investeringer i aktiva Investeringer i anleggsmidler Investeringer i eiendom PRE China Private Equity I AS har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ). CNEI I har så langt investert i åtte selskaper, og årsrapporten vil gå nærmere inn på den finansielle situasjonen til hvert av porteføljeselskapene. Figur 1: Investeringer i aktiva Kilde: National Bureau of Statistics, The World Bank Sammendrag Kinas reelle BNP-vekst bremset opp til rundt 9,3 % i 2008, delvis som et resultat av målrettede politiske innstramminger i første halvår. Analytikere tror Kinas BNP vil vokse med rundt 7-8 % i 2009, noe som er et respektabelt resultat sammenlignet med en vekst i BNP på rundt 1 % på verdensbasis. Kinas finanssystem har vært relativt isolert fra de direkte virkningene av den internasjonale finanskrisen i 2008, og nedgangen i realøkonomien har stort sett vært begrenset til eksportsektoren. Selv om det ventes fortsatt svak internasjonal etterspørsel i hele 2009 forventes det innenlandske private forbruket og en ambisiøs statlig redningspakke å kunne kompensere for svakere netto eksportvekst og de følgene dette vil ha for investeringsnivået. Kinas utsikter til langsiktig vekst er fortsatt solide. Analyseselskapet The Economist Intelligence Unit (EIU) anslår at, til tross for virkningene av det økonomiske tilbakeslaget, vil Kina ha en årlig vekst i BNP på rundt 8,5 % i perioden EIU trekker frem Kinas sterke realøkonomi og den økende betydningen av innenlandsk etterspørsel som viktige årsaker til denne veksten forventes å gi gode exit-muligheter for kinesiske selskap. Sett i et globalt perspektiv opprettholder vi vår tro på at Kina i overskuelig framtid vil forbli en av verdens mest attraktive økonomier for investeringer. BNP-vekst som forventet i 2008 Som et resultat av en mer moderat innenlandsk investeringstakt ble Kinas BNP-vekst i 2008 redusert til rundt 9,3 %, delvis forårsaket av en strammere statlig politikk innført i første halvår. I andre kvartal 2008 innførte regjeringen makroøkonomiske innstramminger som svar på det myndighetene anså som en lite bærekraftig BNP-vekst (oppjustert til 13,0 % i 2007), høy inflasjon og overivrig investeringsaktivitet, spesielt innenfor eiendomssektoren. Hovedsakelig som et resultat av disse innstrammingene bremset Kinas generelle investeringstakt ned i Nedbremsingen påvirket spesielt eiendomssektoren, mens investeringene i industrien holdt seg overraskende godt (se figur 1). Av komponentene i Kinas BNP-vekst er det eksporten som er hardest rammet av finanskrisen. Til tross for en markert nedgang i november og desember økte likevel Kinas eksport i 2008 med 17,2 % fra foregående år. Den siste tidens fall i eksportveksten skjuler positive strukturelle utviklingstrekk: Mens eksporten av produkter fra forbruksvareindustrien, slik som tekstiler og leketøy, har sunket noe, har eksporten av maskiner og utstyr fortsatt å øke med rundt 30 % for hvert år. Dette er en indikasjon på Kinas sterke internasjonale konkurranseevne innenfor produktgrupper med høyere marginer (se figur 2). Det er også et resultat av en ny arbeidsmiljølov som skal sikre arbeidernes rettigheter og innføre nye minstelønnssatser. Loven har bidratt til at lønnsnivået har steget med omtrent 20 %, og flere produsenter av lavkostprodukter flytter nå fra områder som Guangdong til land som Bangladesh og Indonesia. Det private forbruket hadde solid vekst gjennom hele Selv i fjerde kvartal kunne varehandelen vise svært sterke resultater og veksten i varehandelsomsetningen endte på 21 % i forhold til året før. Til tross for denne veksten gikk bilsalget betraktelig ned i andre halvår. Forbrukernes forventninger til økonomien ble noe redusert i årets siste måneder, men er på et betydelig høyere nivå enn i tidligere økonomiske tilbakeslag. Myndighetene håper at ytterligere statlige stimuleringstiltak i begynnelsen av 2009 vil få forventningsnivået til å øke (se figur 3). Forbruksveksten er drevet av stadig økende husholdningsinntekter. Indikatorer fra husholdningsundersøkelser i 2008 antyder at husholdningsinntekt per capita har fortsatt å vokse med rundt 10 % årlig i byene og med % årlig på landsbygden. 2 Vekslingskurs per : NOK 102,59 per RMB 100.

3 Eksportvekst per sektor Detaljhandel og konsumtillitsindeksen Anleggsmaskiner og utstyr Elektronikk Lettindustri detaljhandel Konsumtillitsindeks SARS Statlige innstramminger Figur 2: Eksportens betydning for ulike sektorer Kilde: China custom administration, The World Bank Figur 3: Omsetning i detaljhandelen og forbrukertillitsindeks Kilde: National Bureau of Statistics, the World Bank Kinesisk inflasjon nådde et rekordnivå i 2008, men flatet ut i andre halvår (se figur 4). Lavere inflasjon kan bidra til å understøtte vekst i det private forbruket i året som kommer. Med inflasjonen under kontroll og med svakere utsikter for global etterspørsel har myndighetene iverksatt en mer ekspansiv finanspolitikk og økte statlige investeringer kommer til å spille en viktig rolle i Myndighetene bidrar aktivt Selv om konsensus er at etterspørselen etter kinesiske varer sannsynligvis vil bli mer moderat gjennom hele 2009 og 2010, forventes det private forbruket å øke ytterligere. En ambisiøs statlig redningspakke på RMB 4000 milliarder kan bidra til å kompensere for svakere netto eksportvekst og eventuelle virkninger redusert eksport vil ha på lokalt investeringsnivå. De fleste analytikere anslår at Kinas BNP vil vokse med rundt 7-8 % i 2009, en vekst som bør sees i sammenheng med IMFs og Verdensbankens prognose for global vekst på rundt 1 %. Til opplysning sank kinesisk eksport med nærmere 35 % i etterkant av IT-boblen i 2001, men effekten på BNP-veksten var kun en reduksjon på omtrent ett prosentpoeng. Gitt de svake utsiktene til global vekst vil økningen i Kinas eksport bli redusert i Samtidig vil Kinas eksportvekst, i likhet med tidligere globale nedgangstider, fortsette å vokse raskere enn verdens totale importvekst. Gevinsten er økte markedsandeler som forhåpentligvis vil kunne bidra til å motvirke nedbremsingen. Investeringsraten i privat sektor forventes å gå noe ned i 2009, spesielt investeringer innenfor eksportsektoren. Siden eksportrelaterte investeringer kun utgjør anslagsvis 10 % av alle private investeringer i Kina forventes effekten av dette å bli begrenset. På den positive siden forventes det private forbruket å oppleve i hvert fall moderat vekst, støttet av økende husholdningsinn tekter, lavere inflasjon og flere tiltak fra myndighetene for å øke konsumet. Offentlige investeringer og forbruk vil spille en sentral rolle i 2009 og Redningspakken på RMB 4000 milliarder omfatter en blanding av elementer som skal stimulere både forbruk og investeringer. Stimuleringspakken utgjør imponerende 17 % av Kinas BNP, som kan sammenliknes med USAs redningspakke på USD 775 milliarder, tilsvarende seks prosent av USAs BNP. Til forskjell fra USA trenger ikke Kina å lånefinansiere midler til sine statlige tilskudds- og støtteordninger. Det meste av de statlige stimuleringsmidlene vil gå til offentlige boligprosjekter, investeringer i infrastruktur på landsbygden, infrastruktur for transport, samt helse, utdanning og miljøvern. Et betydelig beløp vil også komme i form av tiltak for å styrke husholdningenes inntekter og øke bankenes utlån. Selv om hovedeffekten av stimuleringspakken forventes å inntre fra andre kvartal 2009, ser man allerede i dag tegn på at regjeringens kunngjøring har hatt en positiv virkning på forbruks- og investeringsklimaet. Stimuleringspakkens størrelse og karakter har ført til at enkelte analytikere har revurdert sine tidligere prognoser for Kinas fremtidige vekst. I januar indikerte Verdensbankens president Robert Zoellick at tatt i betraktning utviklingen de siste månedene kunne Verdensbankens prognose på 7,5 % vekst i BNP i 2009 være i underkant av hva man bør forvente. Forbedret exit-klima Regjeringens stimuleringspakke vil bane vei for et gunstigere exit-klima for kinesiske bedrifter i årene som kommer. Sammen med den forestående innføringen av Shenzhen GEM Board, en verdipapirbørs etter Nasdaq-mønster, burde de statlige tiltakene skape bedre exit-muligheter for kinesiske bedrifter i

4 Inflasjon Estimater for BNP-vekst Endring Inflasjon (KPI) Matvarepriser Råvarepriser (eksl. matvarer) 14 % 12 % 13,0 % Prognose 10 % 9,3 % 8 % 7,7 % 7,9 % 8,2 % 8,5 % 8,6 % 6 % 4,8 % 4 % 2,9 % 3,2 % 3,2 % 2 % 0,9 % 2,0 % 0 % '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08E '09E '10E '11E '12E '13E Figur 4: Inflasjon Kilde: National Bureau of Statistics, the World Bank Figur 5: Forventninger til BNP-vekst Kilde: National Bureau of Statistics, The World Bank, IMF, EIU, m.fl. Utsikter ut over 2010 Kinas utsikter til langsiktig vekst er fortsatt solide. EIU anslår at Kinas årlige BNP-vekst i perioden vil være på 8,5 % til tross for virkningene av det økonomiske tilbakeslaget. EIU peker på Kinas sterke økonomiske fundament og den økende betydningen av innenlandsk etterspørsel som viktige årsaker for anslaget. Makroøkonomiske virkninger for porteføljeselskapene CNEI I investerer i kinesiske selskaper av høy kvalitet, med solid økonomisk basis og vekststrategier basert på etterspørsel i hjemmemarkedet. Kombinert med et fokus på sektorer med høy vekst, gunstige inngangsvilkår og inngående risikovurdering gir denne tilnærmingen viktige fordeler i en verdensøkonomi som er i rask endring og der finansmarkedene for tiden ustabile. Etterspørselen etter produkter og tjenester fra porteføljeselskapene er i stor grad drevet av innenlandsk privat forbruk, private og offentlige investeringer eller av statlige reguleringer (se figur 6). Ingen av våre porteføljeselskaper er spesielt avhengige av eksport, som er den sektoren av økonomien som er hardest rammet av den nåværende globale økonomiske situasjonen. De selskapene som delvis baserer sine inntekter på eksport er ikke eksponert mot den hardt rammede forbruksvareindustrien. Derfor har den senere tids nedgang i eksporten ikke hatt noen betydelig virkning for driftsresultatene for den totale porteføljen. Porteføljeselskaper innenfor konsumentmarkedet Aiyingshi (AYS) - Mor- og babyprodukter Selskapet produserer hovedsakelig varer for hjemmemarkedet og nedgangen i den globale etterspørselen har så langt ikke hatt innvirkning på selskapets resultater. Kinesisk detaljhandel er fremdeles sterk med tosifret vekst i Til tross for at AYS i stor grad har unngått effektene av finanskrisen, har innenlands konkurranse bidratt til å presse ned marginene i bransjen. Dette gjelder også for AYS. Yida Snacksprodusent I likhet med Aiyingshi er Yidas etterspørsel drevet av hjemmemarkedet. Nedgangen i internasjonal eksport ventes derfor ikke å ha noen direkte innvirkning på selskapets resultater i 2008 og Yida har likevel rapportert at selskapet opplever et svakt prispress på noen varer på grunn av at konkurrenter som normalt eksporterer sine varer nå selger deler av varepartiene på hjemmemarkedet til rabatterte priser. Qinbao Beef (Qinbao) Produsent av høykvalitets kjøtt Qinbaos resultater har ikke blitt påvirket negativt av dagens situasjon, og selskapets omsetningstall er fremdeles gode. Qinbao nyter godt av en generell oppgang i innenlandskonsum og spesielt en sterk vekst i forbruk av kjøtt. Chery Corporation (Chery) Bilprodusent Til tross for at detaljhandelen vokste kraftig i 2008, var det langt svakere vekst i bilsalget. Ferske tall viser at bilsalget vokste med 6,7 % i 2008 mot 21,8 % i Kinesiske myndigheter har kunngjort at en revidert stimuleringspakke for 2008 og 2009 også vil være rettet mot bilindustrien. Pakken vil blant annet inneholde tiltak som reduksjon av bensinpriser og 50 % avgiftslette på nybilkjøp for å bidra til å opprettholde bilsalget i årene fremover. Chery vil dra direkte nytte av disse tiltakene. Til opplysning selges det nå for første gang flere fabrikknye biler i Kina enn i USA. 4

5 Porteføljeselskapene i CNEI I Industrivarer Konsumentmarkedet Renseteknologi 1 Software Figur 6: Viktigste drivere til økonomisk vekst i porteføljeselskapene AYS Yida Qinbao Chery Liyuan Feida Jiangnan CBS 2 ¹ Kunnskapsbaserte produkter og tjenester som kan forbedre drift, produktivitet og/eller effektivitet samtidig som kostnader, inngangsvariable, energiforbruk, avfall og/eller forurensing reduseres. Innenlands privatkonsum Private og offentlige investeringer Regulatoriske krav ² I motsetning til de fleste andre programvareleverandører er etterspørselen etter CBS produkter drevet av statlige regelverk og påbud. Hoveddrivere for etterspørsel Porteføljeselskaper innenfor industrivarer Feida Varmvalsing av stålplater Kinas produksjon av stålprodukter falt kraftig i fjerde kvartal. Stålindustrien som helhet kuttet kapasitet i varmvalsing av flate stålprodukter, og i noen tilfeller ble hele produksjonslinjer stengt ned for flere måneder. I motsetning til resten av industrien har Feidas produksjonslinjer produsert nær maksimal kapasitet gjennom hele Forvalter anser dette som en indikator på selskapets robuste konkurransekraft. Stålindustrien nyter godt av myndighetenes stimuleringspakke. Hele 86 % av pakken på RMB 4000 milliarder går til forbrukere av stålvarer, og Kinas leveranser av råstål er forventet å vokse med 6 % i Flate stålprodukter (inkludert stålplater) skal anslagsvis vokse mer enn dette. Kunngjøringen av den statlige stimuleringspakken har allerede bidratt til at stålprisene er tilbake på nivåene de var før prisfallene tidligere i kvartalet. Liyuan Produksjon av aluminiumsprofiler Redusert investeringstakt i eiendomsbransjen i 2008 har senket den totale etterspørselen etter aluminiumsprofiler i Kina. Til tross for nedgangen har Liyuan levert resultater i henhold til budsjettmålene, mye takket være den pågående innsatsen for å endre kundesammensetning. Selskapet fokuserer nå mindre på byggesektoren og mer på produsenter av varer til industri og privatkonsum. Liyuan påbegynte denne dreiningen i kundemassen allerede før nedgangen i byggebransjen begynte, og forvalter mener derfor at selskapet er godt posisjonert for å håndtere de etterspørselsendringene man ser i noen sektorer. Porteføljeselskaper innenfor renseteknologi Jiangnan (JN) Rensing av svovel i gassutslipp Etterspørselen etter Jiangnans produkter er i stor grad drevet av nye regulatoriske krav og selskapet er derfor relativt godt sikret mot effektene av finanskrisen. Dagens situasjon kan føre til at noen av kundene velger å utsette installasjon av de påkrevde rensefiltrene, men strenge kontrollrutiner fra lokale forurensningsmyndigheter vil bidra til at denne tidsforskyvningen ikke vil bli spesielt lang. Porteføljeselskaper innenfor teknologi CBS Elektronisk skatteberegnings- og innrapporteringssystem Også for CBS produkter innenfor elektronisk innberetning av skatt er etterspørselen drevet av myndighetspålagte regelverk. Ettersom innføring av et slikt system generer høyere skatteinntekter for lokale myndigheter, forventes etterspørselen å drives frem av lokale tjenestemenn og instanser. Ved spørsmål om investeringene, ta kontakt med enten Yu Xiaoyang på engelsk eller Morten Mathiesen Vennlig hilsen GENERAL INVESTOR OF THE FUND FOR AND ON BEHALF OF: NEW ENTERPRISE GI (MAURITIUS) LTD YU XIAOYANG Verdiutvikling Verdijustert Egenkapital (VEK) per er beregnet til NOK 12,95 per aksje. Dette tilsvarer en kalkulert aksjekurs* på NOK 13,94 per aksje. Forvalter vurderer at verdien av porteføljen totalt sett har gått noe opp, til tross for at selskapene Jiangnan, Chery og Aiyngshi er vurdert noe ned. Økningen i VEK fra NOK 10,37 per aksje per skyldes derfor hovedsakelig utviklingen i US dollar mot norske kroner. * Aksjekurs er en kalkulert verdi. Omsetningsverdi vil avhenge av markedsinteresse på aktuelt tidspunkt. 5

6 PRE Management Postboks 1224 Vika Kronprinsesse Märthas plass Oslo Design og produksjon:

Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537

Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 PRE I Årsrapport 2007 Kvartalsrapport 3-2008 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 07 PRE Private Equity China I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2010

Kvartalsrapport 4-2010 PRE I Kvartalsrapport 4-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE I Kvartalsrapport 3-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL 4. KVARTAL PRE II Kvartalsrapport har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Derfor omhandler denne rapporten PRE II. PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 4/2014

Økonomisk overblikk 4/2014 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Næringslivets Hovedorganisasjon Desember 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND 2009. Økonomi og samfunnsutvikling. Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling

INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND 2009. Økonomi og samfunnsutvikling. Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling Indeks Nordland er et partnerskap mellom Nordland Fylkeskommune, Nordlandsbanken ASA, Innovasjon Norge Nordland, Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

FINANSIELT UTSYN 2012

FINANSIELT UTSYN 2012 FINANSIELT UTSYN 212 Rapporten gir en fremstilling av situasjonen i finansinstitusjonene sett i lys av utviklingen i økonomi og markeder. Det gis vurderinger av utviklingstrekk som kan skape stabilitetsproblemer

Detaljer

Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet

Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet Page 1 of 8 Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet Temaartikkel 3 Kina er i ferd med å bli en av verdens største økonomier. Likevel er kun en ubetydelig del av Petroleumsfondet plassert i kinesiske

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Deflasjon? Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Prisstigningen er svært lav i mange land. I enkelte land er det deflasjon

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 09 1. KVARTAL Rapport pr. 31. MARS 2009 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Mange analytikere og kommentatorer forventer økt bærekraftig global realøkonomisk trendvekst i 2014, men tallene fra årets første kvartal gir liten

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 6/7. Internasjonal økonomi Veksten i verdensøkonomien er fortsatt høy. Særlig gjelder det Kina og India, men også i en del andre asiatiske land, Latin-Amerika og

Detaljer

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest 2. KVARTAL 2010 Rapport pr. 30. juni 2010 1. Sammendrag av kvartalet Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 2. kvartal 2010. Ledigheten

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2010 1. KVARTAL Rapport pr. 31. mars 2010 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Selskapet

Detaljer

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2011 INNHOLD 1. Høydepunkter i 2. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer