TROMSØ IDRETTSLAG. Yngres avdeling. Styringsdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMSØ IDRETTSLAG. Yngres avdeling. Styringsdokument"

Transkript

1 TROMSØ IDRETTSLAG Yngres avdeling Styringsdokument

2 Innhold 1. Hvem er vi? Målsetninger... 1 Holdninger og ansvarsområder: Økonomi... 2 Budsjett...2 Kontoplaner...3 Attestering Marked... 3 TIL-lotteri...3 Sponsoravtaler...3 Reklame, egne initiativ fra enkelte lag Anlegg... 4 Søknader om leie av baner og haller...4 Vedlikehold Alfheim...4 Vedlikehold Charlottenlund...4 Sydspissen...4 Templarheimen Utstyr... 5 Utstyr for lagene ved sesongoppstart...5 Rutiner ved fotballårets slutt...6 Utstyr 5`er fotball....6 Utstyr 7èr fotball...6 Utstyr 11èr fotball...7 Medisinkiste innhold Salg Barnegruppa... 8 Oppstart nye lag...8 Inntak spillere...8 Laglederinstruks...8 Trenerinstruks...8 Treningstider...8 Trenerforum...9 Turneringer...9 TIL-dagen...9 Maskotter Ungdomsgruppa...10 Sammenslåing av lag...10 Inntak spillere...10 Overganger...10

3 Hospitering...10 Laglederinstruks...10 Trenerinstruks...10 Trenerforum...10 TRENERKONTRAKTER...10 Treningstider...10 Bortekamper...11 Sonesamling/Kretssamling...11 Turneringer Informasjon...11 Websider...11 Kampprogram...11 Årsrapport Styret...12 Årsplan for styret i TIL Yngres avdeling Administrasjon...15 Medlemslister...15 Kontingenter...15 TIL-huset Vedlegg...16 Laglederinstruks...16 Piteå-turneringen...18 Norway Cup...18 Utstyrliste turneringer...19 Erfaring etter TIL dagen 5. mars 2005 i Storelvahallen...20 Salget på TILs hjemmekamper Rydding etter TIL s hjemmekamper sesongen

4 TIL YNGRES KVALITETSHÅNDBOK VERSJON Hvem er vi? Tromsø Idrettslag (TIL) tilbyr jenter og gutter i alderen 6-19 år å spille fotball i TIL Yngres avdeling. Ved oppstart av nye lag rekrutteres barn primært fra Bjerkaker, Gyllenborg, Prestvannet og Workinnmarka skoler. TIL Yngres er integrert som egen avdeling i Tromsø Idrettslag. Avdelingen utarbeider eget budsjett og styrer i stor grad egen aktivitet uavhengig av moderklubben. For å spille fotball i TIL Yngres må en være medlem av klubben. Medlemskontingenten på kr 100,- (pr 2005) går uavkortet til klubben. I tillegg betales en treningsavgift som er differensiert etter alder. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på Tromsø Idrettslags møter, og kan velges til tillitsverv i klubben (se vedtekter Tromsø Idrettslag 4). Driften av TIL Yngres avd. er basert på foreldredeltagelse, og hvert lag må velge et støtteapparat som sørger for driften av laget. Styret TIL Yngres avdeling har et eget styre som velges blant medlemmene i TIL. Styret består av 7 medlemmer med en leder, en nestleder og 5 styremedlemmer. Lederen er også medlem i TIL`s hovedstyre. Valgkomiteen for TIL Yngres avd. skal bestå av 3 medlemmer. Styret utnevner et utvalg som innstiller kandidater til valgkomiteene til årsmøtet. Alle valg gjelder for perioder på 2 år, slik at halvparten velges hvert år. 2. Målsetninger Holdninger og ansvarsområder: Støtteapparatet rundt lagene bør bestå av flere personer; trener, hjelpetrener, lagleder, dommeransvarlig og foreldrekontakt. Det beste er å få flest mulig foreldre til å påta seg oppgaver for en eller flere sesonger. Det er en fordel at trener og lagleder er stabil over flere sesonger, mens de andre vervene bør rullere mellom forskjellige personer. Trenerne Trenerne er selv ansvarlig for å skaffe seg nødvendig trenerkompetanse. Dette gjøres ved å gi beskjed til sportslig leder om hvilke kurs de har behov for å delta på. De som trener minilag, 6 10 år, skal i løpet av første året ha deltatt på aktivitetslederkurs. De som trener lille- og ungdomslag, 10 år og eldre, skal ha fullført trener 1, B-kurs. Trenerne og andre som deltar i trenersituasjonen skal sørge for at veiledning og korrigering skjer ved positiv påvirkning. Trenerne skal stille forberedt og møte presis til treninger og kamper. For å kunne stille krav til spillerne må trenerne gå foran som gode eksempler. Foreldrekontaktene/Laglederne/Foreldrene Foreldrene er vår viktigste ressurs, og det er viktig at foreldrene forstår at klubben er dem selv. Foreldrekontaktene har en viktig rolle i det å engasjere og motivere foreldrene. Laglederen er bindeleddet mellom styret, trenerne, spillerne og foreldrene. Det skal avvikles minst to foreldremøter pr. år. Lagleder er ansvarlig for å innkalle til foreldremøte. Det er laglederen som sørger for oppdaterte medlemslister (med tlf.nr., adr., e-post adr. og fødselsdato). Endringer i spillerstallen meldes umiddelbart inn til TIL Yngres kontor. Lagleder melder også til kontoret hvilke turneringer laget skal delta på i løpet av sesongen. 1

5 Det er viktig at foreldrene stiller opp på kamper og viser sin interesse for barnas aktiviteter. Positiv tilbakemelding og ros er viktig for alle, spesielt for våre barn. Ved å delta og være engasjert skapes det en trygg ramme og et positivt miljø rundt laget både for barn og voksne. Fordelingen av de praktiske oppgavene rundt lagene er det opp til hvert lag å bestemme. Det er ønskelig med en stor og aktiv foreldregruppe der alle er med på å dra lasset. Viser også til foreldrevettregler i sportsplanen for Tromsø Idrettslag. Spillerne Spillernes holdninger preges av hvilken påvirkning /oppdragelse vi gir dem. Vi ønsker å fremstå som en klubb der vårt verdigrunnlag er stolthet, lagånd og redelig spill. Det er viktig at alle medlemmer blir informert om dette, og at det blir poengtert at når de opptrer i klubbsammenheng (med eller uten TIL-klær), så er de en representant for klubben og skal oppføre seg som det forventes ut i fra disse retningslinjene: Holdninger overfor medspillere: Være positiv. Gi ros og oppmuntring. Unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil. Holdninger overfor motspillere: Vis god sportsånd. Vis respekt. Vis Fair Play. Holdninger overfor trener/lagleder: Hør etter hva som blir sagt. Vær gjerne uenig, men vurder tidspunktet å ta det opp. Vær samarbeidsvillig. Gi beskjed ved forfall til trening og kamp. Vis lojalitet overfor trener/leders beslutning. Holdninger overfor dommer/regelverk: Godta dommerens avgjørelser uten protester. Unngå negative reaksjoner - vær positiv. Holdninger overfor klubben: Vær stolt av klubben din! Si ja når klubben ber deg om en tjeneste. Tenk på at det er mange som jobber for at du/ditt barn skal ha det gøy med fotballen. Når du har drakten på deg er du ikke bare en spiller på laget ditt, men en representant for hele klubben. Disse retningslinjene gjelder for alle i klubben, ikke bare spillerne - men også for trenerne, laglederne, foreldrene og enhver annen som deltar rundt laget. 3. Økonomi Budsjett Styret i TIL Yngres utarbeider hvert år budsjett for avdelingen. Dette vedtas av TIL`s årsmøte. Budsjettet er et styringsverktøy som skal hjelpe styret til å treffe de riktige beslutninger og gi en oversikt over hvordan økonomien er i avdelingen. Inntektssiden består av den årlige treningsavgiften, arenasalg på hjemmekampene, sponsorinntekter og forskjellige stønadsordninger. Utgiftssiden er den daglige driften av avdelingen. 2

6 Kontoplaner Inntekter 3210 Treningsavgift 3215 Egenandel til turneringer 3235 Andre tilskudd 3610 Fremleie av TIL-huset 3270 Salg av kiosk-varer 3548 Kalendersalg 3110 Lotteri 3020 Draktreklame 3990 Andre Inntekter Utgifter 7145 Turneringsutgifter 7147 Piteå Cup 7148 Norway Cup 7141 Reise seriekamper Deltakelse på soneog kretstiltak 5996 Dommerutgifter 7410 Påmeldingsutgifter TFK 6310 Leie av haller 6311 Baneleie, andre baner 6860 Utdanning av tillitsvalgte 6531 Kjøp av materiell og utstyr 6536 Lege, Fysio 5140 Personalkostnader 7101 Bilgodtgjørelse - Trenere 5500 Telefongodtgjørelse, lagledere og styret 5990 Sosialtiltak 6360 Renhold 6300 Kontorleie 6097 Diverse utgifter 7025 Diverse anleggsutgifter 6800 Kontorrekvisita 6940 Porto 6797 Driftsutgifter styret 4301 Varekjøp videresalg 6550 Utstyr salgsboder 7380 Lotteriutgifter 7382 TIL-Dagen utgifter Attestering Regninger og inntekter kommer til kontoret i TIL yngres avdeling. Sekretæren melder fra snarest mulig til det styremedlemmet som har attesteringsfullmakt Styremedlemmet må da snarest mulig godkjenne regningen. Det er kun styremedlemmene og sekretær som kan attestere regninger. De respektive har attesteringsfullmakt for ansvarsområder som de har blitt tildelt iht kontoplanen. Styreleder i Yngres skal anvise alle regninger. 4. Marked TIL-lotteri Hver høst må alle familier som har unger som er aktive i TIL Yngres avdeling selge minimum en loddbok i forbindelse med TIL-lotteriet. Sponsoravtaler Styret forhandler frem samarbeidsavtaler. Dette kan være kioskvarer, bekledning, draktreklame og lignende. Klubbens markedsavdeling forhandler i tillegg frem noe felles draktreklame for samtlige TIL-spillere. 3

7 Reklame, egne initiativ fra enkelte lag Vedtak Det er positivt hvis lag gjennom dugnadsarbeid etc. kan skaffe inntekter til laget som kan benyttes til aktiviteter som fremmer målsetningen i TIL`s sportplan. Slike inntekter kan benyttes til reduksjon av egenandeler v/ turneringer, sosiale arrangement for laget etc. Det er et viktig prinsipp for TIL Yngres avdeling at lagene får et likt og ensartet tilbud fra klubben. For å nå en slik målsetning er det blant annet viktig at styret for klubben har muligheten til å etablere gode samarbeidsavtaler med næringslivet. I dette arbeidet er det antallet medlemmer og reklameplass på spilletrøye og overtrekksdrakt som er klubbens viktigste salgsargument. Hvis enkeltlag selv selger reklame på spillerne og benytter annen bekledning enn hva som er Yngres offisielle bekledning, blir klubbens muligheter til å knytte sentrale samarbeidsavtaler redusert betraktelig. I verste fall vil en utvikling hvor enkeltlag selv skaffer seg reklameinntekter og selv disponerer disse, føre til at klubben som sådan fratas denne muligheten. Noen klubber har organisert seg slik at lagene selv har ansvar for å skaffe seg inntekter som skal dekke alle utgifter (turneringer, hall-leie, utstyr, egenandeler etc.) Dette gir selvfølgelig hvert enkelt lag en større frihet, men også betydelig mer ansvar og merarbeid, og fører utvilsomt til store ulikheter lagene imellom. Dette er ikke ønskelig i TIL Yngres avdeling. 5. Anlegg Søknader om leie av baner og haller Søknad om leie av haller og gymsaler gjøres om våren og tildelingen bekjentgjøres i september. Leieperioden går fra oktober til mai. Søknad om leie av baner i sommersesongen gjøres på senvinteren. Leieperioden her går fra mai til september/oktober. Nøkler til garderobene i forbindelse med kamper på Templarheimen avtales med Fløya-kontoret. Hver lagleder får en kortnøkkel som de beholder gjennom kampsesongen og leveres tilbake til Fløya-kontoret ved sesongslutt. Vedlikehold Alfheim Anleggsansvarlig i styret sørger for at det er noen som har ansvaret for merking av banen gjennom hele kampsesongen. Anleggsansvarlig sørger også for vedlikehold av fotballmål og nett rundt banen. Vedlikehold Charlottenlund Det hjemmelaget som har første kampen om ettermiddagen, sørger for merking av banen. Ved ytterligere behov samme dag, besørger hjemmelagene merking etter hvert. Kalk og merkevogn finnes i avlåst bu ved toalettbygget. Kalksekker kan hentes fra merkebua på Alfheim grus. Sydspissen Templarheimen Tromsø kommune har ansvaret for vedlikehold og drift av Templarheimen. Dette viser seg å ikke fungere slik det bør. Hver enkelt lagleder må da sørge for å sjekke banen før kamp og evt ha med seg ekstra kalk fra merkebua på Alfheim grus. Merkevogn finnes i skuret ved Templarheimen. Fløya har ansvaret for utleie og koordinering av kamper ved Templarheimen. 4

8 6. Utstyr Utstyr for lagene ved sesongoppstart. Første år. De nye 1.årslagene får ved oppstart utdelt; Lag bag med innhold (se innhold lag bag 5er lag). Førstehjelpsskrin med innhold (se innhold førstehjelpsskrin). En ball per spiller inntil 14 spillere per lag. (Mistede og ødelagte baller erstattes ikke) Spilletrøyer til lagene vil bli utdelt senest i midten av januar i størrelse XXS / XS. Overtrekksdresser til trenerne (2 sett per lag) (Må bestilles) NB! Supplering av førstehjelpsskrin gjøres kontinuerlig hele året i alle år. Andre år. Supplering lag bag. Supplering av overtrekksdresser til trenere/lagledere. (Må bestilles) Utleveres i mars/april. Tredje år. Supplering lag bag. Supplering av baller (Max 14 baller per lag). Spilletrøyer til lagene vil bli utdelt senest i midten av januar og da først og fremst i størrelse XS Supplering av overtrekksdresser til trenere/lagledere. (Må bestilles) Fjerde år. Supplering lag bag. Supplering av overtrekksdresser. (Må bestilles). Femte år, 1.års lillejenter/-gutter. (7èr fotball) Lag bag med innhold (Se innhold lag bag 7er lag). Førstehjelpsskrin med innhold (Se innhold førstehjelpsskrin) Hvert av lagene får 12 nye baller. Spilletrøyer til lagene vil bli utdelt senest i midten av januar og da først og fremst i størrelse S Supplering av overtrekksdresser til trenere/lagledere. (Må bestilles) Sjette år, 2. års lillejenter/-gutter. Supplering lag bag. Su pplering av spilletrøyer til lillejentelaget. Supplering av overtrekksdresser til trenere/lagledere (Må bestilles) Sjuende år, 1.års småjenter/-gutter (11èr fotball). Lag bag med innhold (Se innhold lag bag 11er lag) Førstehjelpsskrin med innhold (Se innhold førstehjelpsskrin) Hvert av lagene får 10 nye baller. + 2 nye matchballer ved serie start. 20 spilletrøyer vil bli utdelt til hvert lag senest i midten av januar først og fremst i størrelse S. Supplering av overtrekksdresser til trenere/lagledere. Utejakker til trenere/lagledere (Må bestilles) Åttende år, 2.års småjenter/-gutter. Supplering lag bag. Hvert av lagene får 10 nye baller nr.5. Supplering av overtrekksdresser/utejakker til trenere/lagledere. (Må bestilles) Niende år, 1.års jenter/gutter. Supplering lag bag. 20 spilletrøyer vil bli utdelt til hvert lag senest i midten av januar i blandet størrelse. Supplering av overtrekksdresser/utejakker til trenere/lagledere. (Må bestilles) Tiende år, 2. års jenter/gutter. Supplering lag bag. 5

9 Supplering av baller. Supplering av overtrekksdresser/utejakker til trenere/lagledere. (Må bestilles). Rutiner ved fotballårets slutt. Første år. Laglederen sjekker førstehjelpsskrin og lag bag. Suppleringsliste sendes materialforvalter. Andre år. Laglederen sjekker førstehjelpsskrin og lag bag. Suppleringsliste sendes materialforvalter. Lagleder samler inn spilletrøyer og leverer disse til materialforvalter ved sesongslutt. Tredje år. Laglederen sjekker førstehjelpsskrin og lagbag. Suppleringsliste sendes materialforvalter. Fjerde år. Lagleder samler inn spilletrøyer, førstehjelpsskrin og lagbag og leverer disse til materialforvalter ved sesongslutt. Femte år. Lagleder sjekker førstehjelpsskrin og lag bag. Suppleringsliste sendes materialforvalter Sjette år. Lagleder samler inn spilletrøyer, førstehjelpsskrin og lagbag og leverer disse til materialforvalter ved sesongslutt. Sjuende/åttende år. Laglederen sjekker førstehjelpsskrin og lag bag. Suppleringsliste sendes materialforvalter. Laglederen leverer også inn eventuelle gode nr 4 baller (sjuende år). Lagleder samler også inn spilletrøyer åttende år og leverer disse til materialforvalter ved sesongslutt Niende år. Laglederen sjekker førstehjelpsskrin og lag bag. Suppleringsliste sendes materialforvalter. Justering av eventuelle størrelser på spilletrøyer. Tiende år. Lagleder samler inn spilletrøyer, førstehjelpsskrin, lag bag og evt fotballer og leverer disse til materialforvalter ved sesongslutt. Junior Laglederen sjekker førstehjelpsskrin og lag bag. Suppleringsliste sendes materialforvalter. Justering av eventuelle størrelser på spilletrøyer. Utstyr 5`er fotball. 1 stk. Lag bag som inneholder; 1 stk Fotballpumpe 2 stk Dommerfløyter 1 stk Filtball til innebruk 4 stk Kjegler 12 stk Kinahatter. 14 stk Vester stk Keepertrøye 2 par Keeperhansker 1 stk Ballnett 14 stk Baller 1 stk Medisinskrin m/innhold (se egen fortegnelse) Utstyr 7èr fotball 1 stk. Stor lag bag som inneholder; 1 stk Fotballpumpe 2 stk Dommerfløyte 1 stk Filtball til innebruk 6

10 4 stk Kjegler 12 stk Kinahatter. 12 stk Vester stk Keepertrøye 1 par Keeperhansker 1 stk Ballnett 12 stk. Baller 1 stk Medisinskrin m/innhold (se egen fortegnelse) Utstyr 11èr fotball 1 stk. Stor lag bag som inneholder; 1 stk Fotballpumpe. 3 stk Dommerfløyter 4 stk Kjegler 20 stk Kinahatter 12 stk Vester som kan brukes som reserve drakter. 12 stk Vester stk Keepertrøye + 1 stk Keeperbukser type lang + 1 stk Keeperbukse type kort 1 par Keeperhansker 1 stk Ballnett 10 stk Baller + 2 stk. Match baller ved sesong start. 1 stk Medisinskrin m/innhold (se egen fortegnelse) * I tillegg må lagene ha vinterballer tilgjengelig til bruk på utetrening om vinteren. * På kontoret vil det også være tilgjengelig 2 sett reservedrakter for 11`er lagene ( 1 sett i str S og 1 sett med blandet str) Disse må avtales lån på forhånd og leveres vasket til kontoret etter bruk. Medisinkiste innhold 1 pk Plaster 1 pk Bomull 1 fl Pyrisept 1 pk Gnagsårplaster 1 rl Idrettstape 1 pk Steril kompresser 5 x 5 cm 1 stk Paracet smertestillende tabletter 1 pk Scanpor bandasjetape 1 stk kompessbind 1 stk saks Isposer etter behov. 7. Salg Det økonomiske resultatet av kiosksalget på TIL s hjemmekamper er av stor betydning for driften av Yngres avdeling. For å opprettholde den store fotballaktiviteten er det derfor viktig at kiosksalget leverer et størst mulig bidrag. Alle foreldre/foresatte som har et barn med i TIL Yngres må stille til salg på to kamper, og deretter en kamp i tillegg for hvert av evt øvrige barn. I slike tilfeller selger man mest på det laget der det er færrest selgere. Følgende er fritatt for salg: Trenere i Yngres Styret i Yngres Salgsutvalget 7

11 A-lagsspillere og ansatte i TIL Se vedlegg for instruks om salg Se vedlegg for instruks om rydding 8. Barnegruppa Oppstart nye lag Yngres avdeling har tilbud for spillere fra det året de starter på skolen. Barn kan settes på liste fra 1. juni sommeren før de begynner på skolen. Listene settes opp prioritert etter innmelding på listen. I oktober arrangeres oppstartsmøte for nye lag, der foreldrene skal fordele oppgavene (trenere, lagleder, osv.) internt i lagene. På dette møtet vil lagene få tildelt treningstid og sted. Minigruppa i TIL Yngres kan ha inntil fire treningsgrupper à 14 spillere for gutter (8 femmerlag) og to treningsgrupper (4 femmerlag) for jenter på hvert alderstrinn. Lillegruppa har det samme antallet lag (treningsgrupper), men spiller syverfotball. De har derfor minimum 12 spillere på hvert lag. Dersom det ved oppstart av nye lag er grunnlag for flere lag søkes spillerne å bli fordelt i forhold til skolene. Alle treningsgrupper skal ha en lagleder, to trenere, to kampledere (klubbdommer) og to foreldrekontakter. Alle bør delta på kurs, mens trenerne og kamplederne skal delta på kurs. Utstyr til lagene bør være klart til første trening i primo november. Inntak spillere Alle henvendelser om opptak av nye spillere til et lag, eller overgang fra et lag til et annet, skal gjøres til Yngreskontoret som oppdaterer medlemskartotek og informerer lagleder. Sportslig leder skal godkjenne alle opptak. Yngres fører ventelister for alle aldersgrupper i barnegruppa. Ventelistene slettes 1. november hvert år. Inntak av spillere på særskilte vilkår. Yngres avdeling bør ta inn noen spillere hvert år på særskilte vilkår. Dette kan være barn med innvandrerbakgrunn eller barn som søker på sosialmedisinsk grunnlag. Antallet og hver enkelt søknad vurderes hvert år av styret. Laglederinstruks Se vedlegg om laglederinstruks Trenerinstruks Trenerne er selv ansvarlig for å skaffe seg den nødvendige kompetansen. De gir beskjed til sportslig leder om hvilke kurs de har behov for å delta på. De som trener barnefotball, 6-12 år, skal i løpet av første året ha deltatt på aktivitetslederkurs. De som trener lille- og ungdomsfotball, 10 år og eldre, skal ha fullført trener 1, B-kurs, dvs før spillerne kommer til Det oppfordres også til å ha en som er keeperansvarlig i trenerteamet, og at denne deltar på keeperkurs. Trenerne skal sørge for at veiledning/korrigering hovedsaklig skjer ved positiv påvirkning. Trenerne skal stille forberedt og møte presis til treningene. For å kunne stille krav til spillerne må trenerne gå foran som gode eksempler. Trenerne skal underskrive trenerkontrakt med Yngres avdeling. (Vedlegg) Treningstider Alle lag i barnegruppa har en treningstime i uka innendørs i gymsaler. Ved tilbud om flere timer enn det er behov for skal de kostnadsfrie velges. 8

12 Fra mai til september/ oktober trener alle lagene utendørs en gang per uke. Ingen av lagene har faste treningsbaner fra år til år, men blir fordelt i forhold til skolekrets, aldersnivå og banetilgang. Treningstider sommer og vinter fordeles av sportslig leder. Trenerforum Sportslig leder for barnegruppa vil arrangere trenerforum i samarbeid med trenerteamet for TIL`s A-lag. Dette vil i hovedsak foregå i vinterhalvåret, annenhver måned. Turneringer Minigruppa får dekket to eksterne turneringer pr lag og Lillegruppa tre. Det dekkes kun påmeldingsavgift for disse turneringene. Turneringer utover dette må lagene fullfinansiere selv. Turneringsliste for lagene bør leveres inn i januar. TIL-dagen Det har vært arrangert forskjellige varianter av TIL-dagene. Den mest tradisjonelle har foregått i Skarphallen, men i 2005 ble det arrangert en TIL-dag for minigruppa i Storelvahallen. Skarphallen TIL-dagen kan arrangeres i Skarphallen med 2 sjuerbaner og fem femmerbaner som vist i figuren under. Det kan være lurt å lage en korridor fra døra og til midten. Kortlinjene ved tribunen kan trekkes litt ut for å få plass. 60x90 25x44 25x44 18x33 18x33 18x33 18x33 18x33 Storelvahallen TILdagen i Storelvahallen var bare for femmerlag og hallen ble delt i fire Den ble delt på midten på langs og på tvers. Det var med 43 lag som hver spilte fire kamper, totalt 86 kamper. Hver kamp på 18 minutter med et minutt mellom kampene, sju timers varighet. Hjemmelag stiller med ball og kampleder, bortelaget med vester. En powerpointfil ble lagt ut på nettet for å brukes til diplomer til lagene. Kiosk (se vedlegg) Maskotter De yngste lagene i minigruppa følger A-lagets spillere på banen før kamp. 9

13 9. Ungdomsgruppa Sammenslåing av lag Lagsammensetningen fra siste år i barnegruppa til første år i ungdomsgruppa skal gjøres tidlig på høsten. Dette gjøres av sportslige ledere av barnegruppa og ungdomsgruppa, i samarbeid med trenerne/laglederne. De fire syverlagene fra barnegruppa slås sammen til to jevnbyrdige 11`er lag. I en slik overgang til 11`er fotballen skal det også tas hensyn til spillere som ønsker å bytte lag. Inntak spillere Alle henvendelser om opptak til et lag skal gjøres til Yngreskontoret som oppdaterer medlemskartotek, forsikringsavtaler, overgangsskjema og informerer lagleder. Sportslig leder skal godkjenne alle opptak. Yngres fører ventelister for alle aldersgrupper i ungdomsgruppa. Ventelistene slettes 1. november hvert år. Overganger Alle overganger fra andre klubber og overganger innen egen klubb skal avtales med sportslig leder. Hospitering Yngres skal tilstrebe og gi alle spillere utfordring ut i fra sitt nivå. Spillere med gode ferdigheter skal ha mulighet til å hospitere eller flyttes til lag på høyere alderstrinn. Dette må skje i nært samarbeid med foreldrene. Laglederinstruks Se vedlegg om laglederinstruks Trenerinstruks Trenerne er selv ansvarlig for å skaffe seg den nødvendige kompetansen, ved å gi beskjed til sin sportslige leder fra styret om hvilke kurs de har behov for å delta på. De som trener barnefotball, 6-12 år, skal i løpet av det første året ha deltatt på aktivitetslederkurs. De som trener ungdomsfotball, 13 år og eldre, skal i løpet av smågutte/jente årene ha fullført trener 1, B-kurs. De som trener jente, gutte og juniorklassene oppfordres til å ta trener 2, C-kurs. Det oppfordres også til å ha en som er keeperansvarlig i trenerteamet, og at denne deltar på keeperkurs. Trenerne skal sørge for at korrigering hovedsakelig skjer ved positiv påvirkning. Trenerne skal stille forberedt og møte presis til treningene. For å kunne stille krav til spillerne må trenerne gå foran som gode eksempler. Trenerforum Det arrangeres trenerforum for trenere og lagledere i ungdomsgruppa ca hver sjette uke fra januar til oktober med unntak av juli og august. TRENERKONTRAKTER Trenerkontrakter blir skrevet snarest mulig etter at ny sesong er startet i november. VEDLEGG Trenerkontrakt Treningstider Alle lag får tildelt treningstid i Fløyahallen fra 1 november til 30 april. Lagene får tildelt tid ut i fra alder og størrelse på gruppa, jfr TIL`s sportsplan. I tillegg vil de lagene som ønsker det få tilbud om utetrening på Alfheim grus i perioden fra 1.januar til sesongen starter. Treningstid utover dette må kostes av lagene. 10

14 I sommerperioden får alle lag tilbud om to timer pr uke, men her vil det også være naturlig med en progresjon ut i fra alder jfr. TIL s sportsplan. Bortekamper Kjøring til kamper i byen og omegn, dvs. Tromsdalen, Kvaløya, Kroken, Lakselvbukt og Ringvassøya må samordnes med foreldre. Det blir ikke betalt kjøregodtgjøring for dette. Til kamper utenom dette brukes reiseselskap som klubben har avtale med. Inneværende sesong har vi avtale med TAXANOR. Dette organiseres gjennom Yngreskontoret Sonesamling/Kretssamling Klubben dekker egenandel til spillere som deltar på sonesamlinger/kretssamlinger i regi av Troms Fotballkrets. Klubben dekker i tillegg reise og opphold for spillere som deltar på kretssamlinger. Reise blir dekket ut i fra billigste reisemåte, dvs rutebuss/båt. Ved bruk av privatbil (foreldre/trenere) er satsen kr; 2 pr km pr bil (Ingen tillegg pr spiller). Det forutsettes at bilen fylles opp med spillere. Klubben beklager at vi pr i dag ikke har økonomi til å dekke kostnader for trenere som ønsker å delta på kretssamling sammen med sine spillere. Det er to kretssamlinger pr år, ei helg i april og ei i september. Vi ønsker at trenerne skal se på dette som et utvida trenerforum der de treffer trenere fra hele fylket, får utvekslet erfaringer og får faglig påfyll. Ved overnatting på hotell er det mulig å få rabatter gjennom samme avtale som Troms Fotballkrets har med hotell på stedet. Ta kontakt med Troms Fotballkrets. Foreldre må dekke sine utgifter selv. Ved overnatting på hotell er det mulig å få rabatter gjennom samme avtale som Troms Fotballkrets har med hotell på stedet. Ta kontakt med Troms Fotballkrets. Med disse retningslinjene vil det koste klubben et sted mellom kr ,- pr år. Kostnadene vil variere ut i fra hvor mange spillere som er inne på tiltak. Turneringer Finansiering Det gis følgende tilskudd til turneringer i ungdomsgruppa: Sommerturnering Påmeldingsavgifter 1.års småjente/gutt Inntil kr 700 per spiller 3 stk à kr års småjente/gutt Inntil kr 1750,- per spiller 2 stk à kr års jente/gutt Inntil kr 700 per spiller 2 stk à kr års jente/gutt Inntil kr 1750,- per spiller 2 stk à kr 1500 Junior Kr 700,- 1 stk a kr 1500,- FFF selvfinansierende Utgifter utover dette må dekkes av det enkelte lag Om Piteåturneringen, se vedlegg Om Norway Cup, se vedlegg Utstyrsliste for turneringer se vedlegg 10. Informasjon Websider Informasjonsansvarlig er ansvarlig for publikasjon på Yngres sider. Sidene skal regelmessig oppdateres, spesielt i forbindelse med sesongoppstart og etter årsmøtet. Kampprogram Yngres leverer en side til A-lagets kampprogram. Deadline tirsdag kl 9.00 før helgekamp. 11

15 Årsrapport Enkel dokument som beskriver aktivitet og status innen de forskjellige områder sist år. Publiseres på w eb etter årsmøtet. 11. Styret Funksjon Navn Oppgaver Leder Harry Løvberg -kraft.no Medlemsmøter og kontaktperson i TIL hoved Innkalle og lede styremøter Forsikringer (skjema hos adm.sekr) Markering eldre spillere Rydding tribuner Lotteriansvarlig Kvalitetssikre styrearbeidet Marked og økonomiansvarlig Sportslig leder barne-gruppa Sportslig leder ungdomsgruppa Informasjonsansvarlig Tor-Arne Tiber-Olsen Tor-Arne.Tiber- Berit Kjeldsberg il.com Øystein Mortensen unn.no Eivind Rinde Utarbeide budsjettforslag Anvise og utbetale regninger/fakturaer Budsjettrapportering/regnskapsrapportering Regnskap Inngå sponsoravtaler Delta på trenerforum Ansette trenere, trenerkontrakter Oppfølging av trenere Ansvar sammenslåing av 7 er til 11 er lag (sammen med sportslig leder i barnegruppa) Kontakt mot lagledere Kontakt mot integrert lag Sette opp treningstider sommer/vinter i samarbeid med sportslig leder i barnegr. og anleggsansvarlig Overgangssaker (skjema hos adm.sekr.) Koordinere hospitering mellom lagene Koordinere inntak av nye spillere til eksisterende lag Koordinater mot sporten i TIL hoved Koordinater mot andre klubber Ansette trenere, trenerkontrakter Utdanning av trenere Ansvar sammenslåing av 7 er til 11 er lag (sammen med sportslig leder i ungdomsgruppa) Koordinere hospitering mellom lagene Bistå på trenerforum Koordinere inntak av nye spillere til eksisterende lag Sette opp treningstider sommer og vinter i samarbeid sportslig leder i ungdomsgruppa og anleggsansvarlig Maskoter Kontakten mot integrert lag Dugnader TIL-huset i samarb. med adm.sekr. Oppdatere Yngres web Ansvarlig for Yngres side i Kampprogrammet Sekretær på styremøter Administrere TIL-dagen 12

16 Administrasjon -sekretær Leder Salgsutvalget Berit E Berg Pål Walthinsen Edgar Gjølstad Inntak nye spillere til nye lag (i samarbeid med sportslig ledere) Ajourføre spillerkartotek Innkreving kontingenter Bistå leder salgsutvalg, bestille/motta varer Ansvar brøyting/sladding av Alfheim grus Påmelding turneringer Kontaktperson mot Troms Fotballkrets, spre informasjon til de rette personer i styret Administrere klubbhus Motta og videreformidle innkomne fakturaer Utlevering av førstehjelpsutstyr Kontakt med oppmenn i forbindelse med salg Innkalle lag til salg (i samarbeid med adm.sekr.) Administrere salgsutvalget Innkjøp (i samarbeid med adm. sekr.) Vedlikehold/innkjøp av utstyr Innkalling til dugnader vedr. salg sammen med adms. Innhente tilbud og bestille utstyr Føre kartotek over utstyr pr. lag Utlevere utstyr til lagene Rapportering til styret Budsjettforslag materiell/utstyr Adm. søknad om bane-/halleie og innhente adgangskort/nøkler til disse Utarbeide budsjettforslag for bane-/halleie Kontaktperson mot bane-/halleiere angående kvaliteten på disse Ansvar for at banene er i forskriftsmessig stand til kamper Ansvar for at merking av baner fungerer Innkalle til dugnader vedr. anlegg sammen med adms Årsplan for styret i TIL Yngres avdeling 2006 Materialforvalter Anleggsansvarlig OPPGAVE Jan Feb Mar Apri Mai Jun Jul Aug Sep Okt. Nov Des Ansvar Styremøter X X X X X X X X X X X HL Yngres Styremøter X X X X X X X X X X X HL Hoved Kontingentinnkreving X Purr BB -ing Regnskapsrapp X X X X X X X X X TATO ort Evaluere styringsdokument X X HL 13

17 OPPGAVE Jan Feb Mar Apri Mai Jun Jul Aug Sep Okt. Nov Des Ansvar Inngå samarbeidsavtaler X X X X X TATO Turneringspåmeldinger X X X X BB Piteå Summer X Games Norway Cup, X Skaw Cup +++ Etablere, følge opp. evaluere salgsutvalg, Lagledermøter X X Møter anleggsutvalget Etablere utv. x med ansvar for banevedlikehold Ryddeliste X HL tribuner Alfheim Lagoversikt salg X PW A-kamper Adgangskort til støtteapp. X BB Søke på X X ØM treningsarena, skoler + Arrangere X ØM klubbdommerku rs Påmelding x X BK trenerkurs Utarbeide X X BB trener-, laglederlister TIL-lotteri X X HL Evaluering X X TATO samarb.avtaler Bekledning X X EG Bestille utstyr for X X EG ny sesong Inntak nye spillere ØM, BK Sammenslåing lag X ØM, BK Oppstart nye lag x ØM Fordele treningstimer X ØM, BK Markere eldre x HL 14

18 OPPGAVE Jan Feb Mar Apri Mai Jun Jul Aug Sep Okt. Nov Des Ansvar spillere som slutter Utlevering utstyr X EG TIL-dagen X X ER Trenerkontrakter X ØM, BK Turneringsplane r Påmelding til X BB seriespill Forsikre spillere X BB ungd.gruppa Trenerforum ØM, BK Budsjett 2006 X X X HL, Koordinering mot FFF-laget Lotteri, start forberedelser TATO X X HL HL Maskotter BB Årsberetning X X HL Innlegg i kampprogramm et ER 12. Administrasjon Medlemslister Medlemslistene skal holdes oppdatert til en hver tid. Dette er lagleders ansvar. Kontingenter Treningsavgift vurderes og fastsettes av styret. Ved fastsettelsen av nye treningsavgifter ble det lagt prinsipper for kostnadsbasert kontingent til grunn. Leie av haller og baner utover det normerte og budsjetterte må dekkes av de enkelte lag. For 2005 gjelder følgene satser: Kontingent 100 Treningsavg 900 Sum 1000 Minilag Minilag, halv tr. avg Lillelag 11 år Lillelag 12 år Lillelag, halv tr. avg FFF

19 Smågutte og småjente Småg., halv tr. avg Gutte og jente Junior TIL-huset Yngres avdeling har fått ansvaret for det gamle TIL huset, så dette er nå blitt yngres avdeling sitt Klubbhus Alle arrangement (møter, avlutninger etc) i regi av yngres avd. vil / kan avvikles der. Det er dermed anledning for alle lag å leie huset. Det er ikke ansatt noen til rengjøring av huset, så her må vært lag ta ansvaret for å rydde opp etter seg. Vi gjør dette som ei prøveordning, men viser det seg at reglene for leie ikke holdes, blir vi nødt til å stenge for utleie. Vi håper selvfølgelig at dette skal gå greit og problemfritt. Regler ved leie av TIL huset. Kjøkkenet skal ryddes, gjøres rent og være fritt for søppel etter bruk Bord og benker skal vaskes etter bruk. Søppel skal kastes i konteiner på nedsiden av huset Gulv skal vaskes (husk også toalettene) Det er røyking forbudt i lokalene Nøkler hentes og leveres tilbake til yngres avd. Utleiepriser er: Bursdagsfeiring for barn: kr.250,- for medlemmer, kr.500,- for ikke-medlemmer Bursdagsfeiring for voksne: kr. 500,- for medlemmer, kr.1000,- for ikke-medlemmer Barnedåp / Konfirmasjon: kr. 500,- for medlemmer, kr.1000,- for ikke-medlemmer Fester / Jubileum: kr.1000,- for medlemmer, kr.2000,- for ikke-medlemmer Alle møter, avslutninger og annet arrangement i regi av yngres avdeling og Seniorklubben er gratis. De som ønsker å leie huset kan ta kontakt med TILYngreskontoret hver dag kl , på tlf , eller på mail, 13. Vedlegg Laglederinstruks Kjære TIL-kollega! Du vil i dette skrivet få en oversikt over de oppgaver og funksjoner som er tillagt stillingen Lagleder i TIL-systemet. Oversikten er ment å være en sjekkliste og huskeliste for alle lagledere i TIL Yngres Avdeling. Dersom du har fått denne oppgaven, må du sette deg inn i alle de oppgaver som skal utføres. Laglederen er svært viktig for at vi klarer å gjennomføre alle mål og aktiviteter gjennom en sesong. Dersom du har spørsmål angående aktivitetene, så ikke nøl med å ta kontakt med en av TIL Yngre s styremedlemmer eller administrasjonssekretær i hoved. Hvorfor har vi en lagleder for hvert lag? 16

20 Laglederen er det administrative bindeleddet mellom TIL og laget som vedkommende representerer. All informasjon mellom TIL og lagene går gjennom laglederen. På denne måten blir det etablert en hovedkontakt for hvert lag, og vi kan få verifisert at informasjon blir effektivt distribuert til alle lagene. Blir ikke det veldig mye arbeid for laglederen? Laglederen har ansvar for at de oppgavene som er beskrevet i dette notatet blir utført. Men det betyr ikke at vedkommende skal gjøre alt alene. Foruten lagleder skal alle lag utnevne trener, hjelpetrener og foreldrekontakt. I tillegg skal lag i barnegruppa utnevne kampleder og det anbefales å utnevne loddansvarlig. Foruten disse bør hele foreldregruppa engasjeres i arbeidet med driften av laget. Vi kommer tilbake på hvordan du som lagleder skal forholde deg til disse. Er dette vanlig organisering i alle idrettslag? Ja, TIL organiserer lagene i henhold til Norges Fotballforbund s modell. Hvor finner jeg mer informasjon? I tillegg til oppgavene som er beskrevet i dette notatet, så vil du finne fyldig informasjon om TIL Yngres Avdeling på Du vil også få informasjon fra styret i TIL yngres gjennom elektronisk post samt fra administrasjonssekretæren i TIL hoved. I tillegg er det egne notater som omfatter: TIL s strategi. Sportsplan for TIL Foreldrevettregler Årsberetninger for TIL, Yngres Avdeling Dersom du ønsker å lese noen av disse notatene, så ta kontakt med vår sekretær. Lagleders Sjekkliste Følgende oppgaver skal utføres av lagleder: Identifisere foreldrekontakt i laget. Husk at all informasjon kommer til lagleder, og han/hun må formidle informasjonen videre til foreldrekontakten. Foreldrekontakt vil assistere lagleder med følgende oppgaver: Organisere loddsalg som blir arrangert av TIL Hjelpe til med transport til kampene Ansvarlig sammen med foreldrekontakter for miljøskapende arbeid i og rundt laget (inkludert overholdelse av foreldrevettreglene). Her er det bare kreativiteten som begrenser hva man kan gjøre! Rapportere til sportslig leder om hvem som er trenere, og eventuelle endringer. Trenere vil få utfyllende informasjon fra sportslig leder i henholdsvis barne- og ungdomsgruppa om hva som kreves, TIL Yngres tilbyr trenerutdannelse og vil arrangere trenersamlinger. Organisere salgsforpliktelser som laget har i forbindelse med A-lagets kamper. Sørge for at det utpekes en eller flere kampledere på lag i barnegruppa. Disse vil bli tilbudt opplæring før sesongen starter. Det er lagleder s ansvar at det til hver hjemmekamp er en som kan fungere som kampleder. Påse at medlemslistene for laget er oppdatert, samt levere ut giro for medlemsavgift. Påse (i samråd med trenere) at laget har nødvendig utstyr og at alle drakter har riktig reklame. Dersom noen av spillerne slutter; påse at utlevert utstyr blir levert tilbake. Fastsette turneringsplan i samråd med foreldre. 17

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06 KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING Rev. 5 26.03.06 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL KLUBBHÅNDBOK Vår hovedmålsetting er: Hinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere,

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Steinkjer fotballklubb Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb 2015 : Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Revisjon: 2015-2 2015-2 23.04.15 Diverse språkvask ATJRO Styret 2015-1 12.04.15 Denne versjonen

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16 Stiftet 17/11 1976 Side 1 av 16 KVALITETSHÅNDBOK FOR HASUNDGOT IL INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLD/REVISJONSTATUS Side 2-3 1. INNLEDNING 4 2. GENERELT 4 3. ORANISERING 4 4. PLANLEGGING 4 5. MØTESTRUKTUR

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen Håndballgruppen side 1 av 18 Håndballgruppen Informasjon om Mathopen IL håndballgruppen for oppmenn (foreldrekontakter) oktober 2009 Håndballgruppen side 2 av 18 Innhold 1. Håndboken Kjære oppmann (foreldrekontakt)

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Laglederperm 2015 1. Info klubben AK

Laglederperm 2015 1. Info klubben AK 1. Info klubben AK 2. Klubbhåndboka 3. Forord Sportsplan 4. Lagledere/Trenere 5. Drakter 6. Cuphjul 7. Dommere - Klubbens dommere - Dommerregning 8. FairPlay - FairPlay hilsen - FairPlay kontrakten 9.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SK Djerv 1919 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk - kronologisk... 4 Idrettslagets formål... 5 Visjon...

Detaljer

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer