TROMSØ IDRETTSLAG. Yngres avdeling. Styringsdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMSØ IDRETTSLAG. Yngres avdeling. Styringsdokument"

Transkript

1 TROMSØ IDRETTSLAG Yngres avdeling Styringsdokument

2 Innhold 1. Hvem er vi? Målsetninger... 1 Holdninger og ansvarsområder: Økonomi... 2 Budsjett...2 Kontoplaner...3 Attestering Marked... 3 TIL-lotteri...3 Sponsoravtaler...3 Reklame, egne initiativ fra enkelte lag Anlegg... 4 Søknader om leie av baner og haller...4 Vedlikehold Alfheim...4 Vedlikehold Charlottenlund...4 Sydspissen...4 Templarheimen Utstyr... 5 Utstyr for lagene ved sesongoppstart...5 Rutiner ved fotballårets slutt...6 Utstyr 5`er fotball....6 Utstyr 7èr fotball...6 Utstyr 11èr fotball...7 Medisinkiste innhold Salg Barnegruppa... 8 Oppstart nye lag...8 Inntak spillere...8 Laglederinstruks...8 Trenerinstruks...8 Treningstider...8 Trenerforum...9 Turneringer...9 TIL-dagen...9 Maskotter Ungdomsgruppa...10 Sammenslåing av lag...10 Inntak spillere...10 Overganger...10

3 Hospitering...10 Laglederinstruks...10 Trenerinstruks...10 Trenerforum...10 TRENERKONTRAKTER...10 Treningstider...10 Bortekamper...11 Sonesamling/Kretssamling...11 Turneringer Informasjon...11 Websider...11 Kampprogram...11 Årsrapport Styret...12 Årsplan for styret i TIL Yngres avdeling Administrasjon...15 Medlemslister...15 Kontingenter...15 TIL-huset Vedlegg...16 Laglederinstruks...16 Piteå-turneringen...18 Norway Cup...18 Utstyrliste turneringer...19 Erfaring etter TIL dagen 5. mars 2005 i Storelvahallen...20 Salget på TILs hjemmekamper Rydding etter TIL s hjemmekamper sesongen

4 TIL YNGRES KVALITETSHÅNDBOK VERSJON Hvem er vi? Tromsø Idrettslag (TIL) tilbyr jenter og gutter i alderen 6-19 år å spille fotball i TIL Yngres avdeling. Ved oppstart av nye lag rekrutteres barn primært fra Bjerkaker, Gyllenborg, Prestvannet og Workinnmarka skoler. TIL Yngres er integrert som egen avdeling i Tromsø Idrettslag. Avdelingen utarbeider eget budsjett og styrer i stor grad egen aktivitet uavhengig av moderklubben. For å spille fotball i TIL Yngres må en være medlem av klubben. Medlemskontingenten på kr 100,- (pr 2005) går uavkortet til klubben. I tillegg betales en treningsavgift som er differensiert etter alder. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på Tromsø Idrettslags møter, og kan velges til tillitsverv i klubben (se vedtekter Tromsø Idrettslag 4). Driften av TIL Yngres avd. er basert på foreldredeltagelse, og hvert lag må velge et støtteapparat som sørger for driften av laget. Styret TIL Yngres avdeling har et eget styre som velges blant medlemmene i TIL. Styret består av 7 medlemmer med en leder, en nestleder og 5 styremedlemmer. Lederen er også medlem i TIL`s hovedstyre. Valgkomiteen for TIL Yngres avd. skal bestå av 3 medlemmer. Styret utnevner et utvalg som innstiller kandidater til valgkomiteene til årsmøtet. Alle valg gjelder for perioder på 2 år, slik at halvparten velges hvert år. 2. Målsetninger Holdninger og ansvarsområder: Støtteapparatet rundt lagene bør bestå av flere personer; trener, hjelpetrener, lagleder, dommeransvarlig og foreldrekontakt. Det beste er å få flest mulig foreldre til å påta seg oppgaver for en eller flere sesonger. Det er en fordel at trener og lagleder er stabil over flere sesonger, mens de andre vervene bør rullere mellom forskjellige personer. Trenerne Trenerne er selv ansvarlig for å skaffe seg nødvendig trenerkompetanse. Dette gjøres ved å gi beskjed til sportslig leder om hvilke kurs de har behov for å delta på. De som trener minilag, 6 10 år, skal i løpet av første året ha deltatt på aktivitetslederkurs. De som trener lille- og ungdomslag, 10 år og eldre, skal ha fullført trener 1, B-kurs. Trenerne og andre som deltar i trenersituasjonen skal sørge for at veiledning og korrigering skjer ved positiv påvirkning. Trenerne skal stille forberedt og møte presis til treninger og kamper. For å kunne stille krav til spillerne må trenerne gå foran som gode eksempler. Foreldrekontaktene/Laglederne/Foreldrene Foreldrene er vår viktigste ressurs, og det er viktig at foreldrene forstår at klubben er dem selv. Foreldrekontaktene har en viktig rolle i det å engasjere og motivere foreldrene. Laglederen er bindeleddet mellom styret, trenerne, spillerne og foreldrene. Det skal avvikles minst to foreldremøter pr. år. Lagleder er ansvarlig for å innkalle til foreldremøte. Det er laglederen som sørger for oppdaterte medlemslister (med tlf.nr., adr., e-post adr. og fødselsdato). Endringer i spillerstallen meldes umiddelbart inn til TIL Yngres kontor. Lagleder melder også til kontoret hvilke turneringer laget skal delta på i løpet av sesongen. 1

5 Det er viktig at foreldrene stiller opp på kamper og viser sin interesse for barnas aktiviteter. Positiv tilbakemelding og ros er viktig for alle, spesielt for våre barn. Ved å delta og være engasjert skapes det en trygg ramme og et positivt miljø rundt laget både for barn og voksne. Fordelingen av de praktiske oppgavene rundt lagene er det opp til hvert lag å bestemme. Det er ønskelig med en stor og aktiv foreldregruppe der alle er med på å dra lasset. Viser også til foreldrevettregler i sportsplanen for Tromsø Idrettslag. Spillerne Spillernes holdninger preges av hvilken påvirkning /oppdragelse vi gir dem. Vi ønsker å fremstå som en klubb der vårt verdigrunnlag er stolthet, lagånd og redelig spill. Det er viktig at alle medlemmer blir informert om dette, og at det blir poengtert at når de opptrer i klubbsammenheng (med eller uten TIL-klær), så er de en representant for klubben og skal oppføre seg som det forventes ut i fra disse retningslinjene: Holdninger overfor medspillere: Være positiv. Gi ros og oppmuntring. Unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil. Holdninger overfor motspillere: Vis god sportsånd. Vis respekt. Vis Fair Play. Holdninger overfor trener/lagleder: Hør etter hva som blir sagt. Vær gjerne uenig, men vurder tidspunktet å ta det opp. Vær samarbeidsvillig. Gi beskjed ved forfall til trening og kamp. Vis lojalitet overfor trener/leders beslutning. Holdninger overfor dommer/regelverk: Godta dommerens avgjørelser uten protester. Unngå negative reaksjoner - vær positiv. Holdninger overfor klubben: Vær stolt av klubben din! Si ja når klubben ber deg om en tjeneste. Tenk på at det er mange som jobber for at du/ditt barn skal ha det gøy med fotballen. Når du har drakten på deg er du ikke bare en spiller på laget ditt, men en representant for hele klubben. Disse retningslinjene gjelder for alle i klubben, ikke bare spillerne - men også for trenerne, laglederne, foreldrene og enhver annen som deltar rundt laget. 3. Økonomi Budsjett Styret i TIL Yngres utarbeider hvert år budsjett for avdelingen. Dette vedtas av TIL`s årsmøte. Budsjettet er et styringsverktøy som skal hjelpe styret til å treffe de riktige beslutninger og gi en oversikt over hvordan økonomien er i avdelingen. Inntektssiden består av den årlige treningsavgiften, arenasalg på hjemmekampene, sponsorinntekter og forskjellige stønadsordninger. Utgiftssiden er den daglige driften av avdelingen. 2

6 Kontoplaner Inntekter 3210 Treningsavgift 3215 Egenandel til turneringer 3235 Andre tilskudd 3610 Fremleie av TIL-huset 3270 Salg av kiosk-varer 3548 Kalendersalg 3110 Lotteri 3020 Draktreklame 3990 Andre Inntekter Utgifter 7145 Turneringsutgifter 7147 Piteå Cup 7148 Norway Cup 7141 Reise seriekamper Deltakelse på soneog kretstiltak 5996 Dommerutgifter 7410 Påmeldingsutgifter TFK 6310 Leie av haller 6311 Baneleie, andre baner 6860 Utdanning av tillitsvalgte 6531 Kjøp av materiell og utstyr 6536 Lege, Fysio 5140 Personalkostnader 7101 Bilgodtgjørelse - Trenere 5500 Telefongodtgjørelse, lagledere og styret 5990 Sosialtiltak 6360 Renhold 6300 Kontorleie 6097 Diverse utgifter 7025 Diverse anleggsutgifter 6800 Kontorrekvisita 6940 Porto 6797 Driftsutgifter styret 4301 Varekjøp videresalg 6550 Utstyr salgsboder 7380 Lotteriutgifter 7382 TIL-Dagen utgifter Attestering Regninger og inntekter kommer til kontoret i TIL yngres avdeling. Sekretæren melder fra snarest mulig til det styremedlemmet som har attesteringsfullmakt Styremedlemmet må da snarest mulig godkjenne regningen. Det er kun styremedlemmene og sekretær som kan attestere regninger. De respektive har attesteringsfullmakt for ansvarsområder som de har blitt tildelt iht kontoplanen. Styreleder i Yngres skal anvise alle regninger. 4. Marked TIL-lotteri Hver høst må alle familier som har unger som er aktive i TIL Yngres avdeling selge minimum en loddbok i forbindelse med TIL-lotteriet. Sponsoravtaler Styret forhandler frem samarbeidsavtaler. Dette kan være kioskvarer, bekledning, draktreklame og lignende. Klubbens markedsavdeling forhandler i tillegg frem noe felles draktreklame for samtlige TIL-spillere. 3

7 Reklame, egne initiativ fra enkelte lag Vedtak Det er positivt hvis lag gjennom dugnadsarbeid etc. kan skaffe inntekter til laget som kan benyttes til aktiviteter som fremmer målsetningen i TIL`s sportplan. Slike inntekter kan benyttes til reduksjon av egenandeler v/ turneringer, sosiale arrangement for laget etc. Det er et viktig prinsipp for TIL Yngres avdeling at lagene får et likt og ensartet tilbud fra klubben. For å nå en slik målsetning er det blant annet viktig at styret for klubben har muligheten til å etablere gode samarbeidsavtaler med næringslivet. I dette arbeidet er det antallet medlemmer og reklameplass på spilletrøye og overtrekksdrakt som er klubbens viktigste salgsargument. Hvis enkeltlag selv selger reklame på spillerne og benytter annen bekledning enn hva som er Yngres offisielle bekledning, blir klubbens muligheter til å knytte sentrale samarbeidsavtaler redusert betraktelig. I verste fall vil en utvikling hvor enkeltlag selv skaffer seg reklameinntekter og selv disponerer disse, føre til at klubben som sådan fratas denne muligheten. Noen klubber har organisert seg slik at lagene selv har ansvar for å skaffe seg inntekter som skal dekke alle utgifter (turneringer, hall-leie, utstyr, egenandeler etc.) Dette gir selvfølgelig hvert enkelt lag en større frihet, men også betydelig mer ansvar og merarbeid, og fører utvilsomt til store ulikheter lagene imellom. Dette er ikke ønskelig i TIL Yngres avdeling. 5. Anlegg Søknader om leie av baner og haller Søknad om leie av haller og gymsaler gjøres om våren og tildelingen bekjentgjøres i september. Leieperioden går fra oktober til mai. Søknad om leie av baner i sommersesongen gjøres på senvinteren. Leieperioden her går fra mai til september/oktober. Nøkler til garderobene i forbindelse med kamper på Templarheimen avtales med Fløya-kontoret. Hver lagleder får en kortnøkkel som de beholder gjennom kampsesongen og leveres tilbake til Fløya-kontoret ved sesongslutt. Vedlikehold Alfheim Anleggsansvarlig i styret sørger for at det er noen som har ansvaret for merking av banen gjennom hele kampsesongen. Anleggsansvarlig sørger også for vedlikehold av fotballmål og nett rundt banen. Vedlikehold Charlottenlund Det hjemmelaget som har første kampen om ettermiddagen, sørger for merking av banen. Ved ytterligere behov samme dag, besørger hjemmelagene merking etter hvert. Kalk og merkevogn finnes i avlåst bu ved toalettbygget. Kalksekker kan hentes fra merkebua på Alfheim grus. Sydspissen Templarheimen Tromsø kommune har ansvaret for vedlikehold og drift av Templarheimen. Dette viser seg å ikke fungere slik det bør. Hver enkelt lagleder må da sørge for å sjekke banen før kamp og evt ha med seg ekstra kalk fra merkebua på Alfheim grus. Merkevogn finnes i skuret ved Templarheimen. Fløya har ansvaret for utleie og koordinering av kamper ved Templarheimen. 4

8 6. Utstyr Utstyr for lagene ved sesongoppstart. Første år. De nye 1.årslagene får ved oppstart utdelt; Lag bag med innhold (se innhold lag bag 5er lag). Førstehjelpsskrin med innhold (se innhold førstehjelpsskrin). En ball per spiller inntil 14 spillere per lag. (Mistede og ødelagte baller erstattes ikke) Spilletrøyer til lagene vil bli utdelt senest i midten av januar i størrelse XXS / XS. Overtrekksdresser til trenerne (2 sett per lag) (Må bestilles) NB! Supplering av førstehjelpsskrin gjøres kontinuerlig hele året i alle år. Andre år. Supplering lag bag. Supplering av overtrekksdresser til trenere/lagledere. (Må bestilles) Utleveres i mars/april. Tredje år. Supplering lag bag. Supplering av baller (Max 14 baller per lag). Spilletrøyer til lagene vil bli utdelt senest i midten av januar og da først og fremst i størrelse XS Supplering av overtrekksdresser til trenere/lagledere. (Må bestilles) Fjerde år. Supplering lag bag. Supplering av overtrekksdresser. (Må bestilles). Femte år, 1.års lillejenter/-gutter. (7èr fotball) Lag bag med innhold (Se innhold lag bag 7er lag). Førstehjelpsskrin med innhold (Se innhold førstehjelpsskrin) Hvert av lagene får 12 nye baller. Spilletrøyer til lagene vil bli utdelt senest i midten av januar og da først og fremst i størrelse S Supplering av overtrekksdresser til trenere/lagledere. (Må bestilles) Sjette år, 2. års lillejenter/-gutter. Supplering lag bag. Su pplering av spilletrøyer til lillejentelaget. Supplering av overtrekksdresser til trenere/lagledere (Må bestilles) Sjuende år, 1.års småjenter/-gutter (11èr fotball). Lag bag med innhold (Se innhold lag bag 11er lag) Førstehjelpsskrin med innhold (Se innhold førstehjelpsskrin) Hvert av lagene får 10 nye baller. + 2 nye matchballer ved serie start. 20 spilletrøyer vil bli utdelt til hvert lag senest i midten av januar først og fremst i størrelse S. Supplering av overtrekksdresser til trenere/lagledere. Utejakker til trenere/lagledere (Må bestilles) Åttende år, 2.års småjenter/-gutter. Supplering lag bag. Hvert av lagene får 10 nye baller nr.5. Supplering av overtrekksdresser/utejakker til trenere/lagledere. (Må bestilles) Niende år, 1.års jenter/gutter. Supplering lag bag. 20 spilletrøyer vil bli utdelt til hvert lag senest i midten av januar i blandet størrelse. Supplering av overtrekksdresser/utejakker til trenere/lagledere. (Må bestilles) Tiende år, 2. års jenter/gutter. Supplering lag bag. 5

9 Supplering av baller. Supplering av overtrekksdresser/utejakker til trenere/lagledere. (Må bestilles). Rutiner ved fotballårets slutt. Første år. Laglederen sjekker førstehjelpsskrin og lag bag. Suppleringsliste sendes materialforvalter. Andre år. Laglederen sjekker førstehjelpsskrin og lag bag. Suppleringsliste sendes materialforvalter. Lagleder samler inn spilletrøyer og leverer disse til materialforvalter ved sesongslutt. Tredje år. Laglederen sjekker førstehjelpsskrin og lagbag. Suppleringsliste sendes materialforvalter. Fjerde år. Lagleder samler inn spilletrøyer, førstehjelpsskrin og lagbag og leverer disse til materialforvalter ved sesongslutt. Femte år. Lagleder sjekker førstehjelpsskrin og lag bag. Suppleringsliste sendes materialforvalter Sjette år. Lagleder samler inn spilletrøyer, førstehjelpsskrin og lagbag og leverer disse til materialforvalter ved sesongslutt. Sjuende/åttende år. Laglederen sjekker førstehjelpsskrin og lag bag. Suppleringsliste sendes materialforvalter. Laglederen leverer også inn eventuelle gode nr 4 baller (sjuende år). Lagleder samler også inn spilletrøyer åttende år og leverer disse til materialforvalter ved sesongslutt Niende år. Laglederen sjekker førstehjelpsskrin og lag bag. Suppleringsliste sendes materialforvalter. Justering av eventuelle størrelser på spilletrøyer. Tiende år. Lagleder samler inn spilletrøyer, førstehjelpsskrin, lag bag og evt fotballer og leverer disse til materialforvalter ved sesongslutt. Junior Laglederen sjekker førstehjelpsskrin og lag bag. Suppleringsliste sendes materialforvalter. Justering av eventuelle størrelser på spilletrøyer. Utstyr 5`er fotball. 1 stk. Lag bag som inneholder; 1 stk Fotballpumpe 2 stk Dommerfløyter 1 stk Filtball til innebruk 4 stk Kjegler 12 stk Kinahatter. 14 stk Vester stk Keepertrøye 2 par Keeperhansker 1 stk Ballnett 14 stk Baller 1 stk Medisinskrin m/innhold (se egen fortegnelse) Utstyr 7èr fotball 1 stk. Stor lag bag som inneholder; 1 stk Fotballpumpe 2 stk Dommerfløyte 1 stk Filtball til innebruk 6

10 4 stk Kjegler 12 stk Kinahatter. 12 stk Vester stk Keepertrøye 1 par Keeperhansker 1 stk Ballnett 12 stk. Baller 1 stk Medisinskrin m/innhold (se egen fortegnelse) Utstyr 11èr fotball 1 stk. Stor lag bag som inneholder; 1 stk Fotballpumpe. 3 stk Dommerfløyter 4 stk Kjegler 20 stk Kinahatter 12 stk Vester som kan brukes som reserve drakter. 12 stk Vester stk Keepertrøye + 1 stk Keeperbukser type lang + 1 stk Keeperbukse type kort 1 par Keeperhansker 1 stk Ballnett 10 stk Baller + 2 stk. Match baller ved sesong start. 1 stk Medisinskrin m/innhold (se egen fortegnelse) * I tillegg må lagene ha vinterballer tilgjengelig til bruk på utetrening om vinteren. * På kontoret vil det også være tilgjengelig 2 sett reservedrakter for 11`er lagene ( 1 sett i str S og 1 sett med blandet str) Disse må avtales lån på forhånd og leveres vasket til kontoret etter bruk. Medisinkiste innhold 1 pk Plaster 1 pk Bomull 1 fl Pyrisept 1 pk Gnagsårplaster 1 rl Idrettstape 1 pk Steril kompresser 5 x 5 cm 1 stk Paracet smertestillende tabletter 1 pk Scanpor bandasjetape 1 stk kompessbind 1 stk saks Isposer etter behov. 7. Salg Det økonomiske resultatet av kiosksalget på TIL s hjemmekamper er av stor betydning for driften av Yngres avdeling. For å opprettholde den store fotballaktiviteten er det derfor viktig at kiosksalget leverer et størst mulig bidrag. Alle foreldre/foresatte som har et barn med i TIL Yngres må stille til salg på to kamper, og deretter en kamp i tillegg for hvert av evt øvrige barn. I slike tilfeller selger man mest på det laget der det er færrest selgere. Følgende er fritatt for salg: Trenere i Yngres Styret i Yngres Salgsutvalget 7

11 A-lagsspillere og ansatte i TIL Se vedlegg for instruks om salg Se vedlegg for instruks om rydding 8. Barnegruppa Oppstart nye lag Yngres avdeling har tilbud for spillere fra det året de starter på skolen. Barn kan settes på liste fra 1. juni sommeren før de begynner på skolen. Listene settes opp prioritert etter innmelding på listen. I oktober arrangeres oppstartsmøte for nye lag, der foreldrene skal fordele oppgavene (trenere, lagleder, osv.) internt i lagene. På dette møtet vil lagene få tildelt treningstid og sted. Minigruppa i TIL Yngres kan ha inntil fire treningsgrupper à 14 spillere for gutter (8 femmerlag) og to treningsgrupper (4 femmerlag) for jenter på hvert alderstrinn. Lillegruppa har det samme antallet lag (treningsgrupper), men spiller syverfotball. De har derfor minimum 12 spillere på hvert lag. Dersom det ved oppstart av nye lag er grunnlag for flere lag søkes spillerne å bli fordelt i forhold til skolene. Alle treningsgrupper skal ha en lagleder, to trenere, to kampledere (klubbdommer) og to foreldrekontakter. Alle bør delta på kurs, mens trenerne og kamplederne skal delta på kurs. Utstyr til lagene bør være klart til første trening i primo november. Inntak spillere Alle henvendelser om opptak av nye spillere til et lag, eller overgang fra et lag til et annet, skal gjøres til Yngreskontoret som oppdaterer medlemskartotek og informerer lagleder. Sportslig leder skal godkjenne alle opptak. Yngres fører ventelister for alle aldersgrupper i barnegruppa. Ventelistene slettes 1. november hvert år. Inntak av spillere på særskilte vilkår. Yngres avdeling bør ta inn noen spillere hvert år på særskilte vilkår. Dette kan være barn med innvandrerbakgrunn eller barn som søker på sosialmedisinsk grunnlag. Antallet og hver enkelt søknad vurderes hvert år av styret. Laglederinstruks Se vedlegg om laglederinstruks Trenerinstruks Trenerne er selv ansvarlig for å skaffe seg den nødvendige kompetansen. De gir beskjed til sportslig leder om hvilke kurs de har behov for å delta på. De som trener barnefotball, 6-12 år, skal i løpet av første året ha deltatt på aktivitetslederkurs. De som trener lille- og ungdomsfotball, 10 år og eldre, skal ha fullført trener 1, B-kurs, dvs før spillerne kommer til Det oppfordres også til å ha en som er keeperansvarlig i trenerteamet, og at denne deltar på keeperkurs. Trenerne skal sørge for at veiledning/korrigering hovedsaklig skjer ved positiv påvirkning. Trenerne skal stille forberedt og møte presis til treningene. For å kunne stille krav til spillerne må trenerne gå foran som gode eksempler. Trenerne skal underskrive trenerkontrakt med Yngres avdeling. (Vedlegg) Treningstider Alle lag i barnegruppa har en treningstime i uka innendørs i gymsaler. Ved tilbud om flere timer enn det er behov for skal de kostnadsfrie velges. 8

12 Fra mai til september/ oktober trener alle lagene utendørs en gang per uke. Ingen av lagene har faste treningsbaner fra år til år, men blir fordelt i forhold til skolekrets, aldersnivå og banetilgang. Treningstider sommer og vinter fordeles av sportslig leder. Trenerforum Sportslig leder for barnegruppa vil arrangere trenerforum i samarbeid med trenerteamet for TIL`s A-lag. Dette vil i hovedsak foregå i vinterhalvåret, annenhver måned. Turneringer Minigruppa får dekket to eksterne turneringer pr lag og Lillegruppa tre. Det dekkes kun påmeldingsavgift for disse turneringene. Turneringer utover dette må lagene fullfinansiere selv. Turneringsliste for lagene bør leveres inn i januar. TIL-dagen Det har vært arrangert forskjellige varianter av TIL-dagene. Den mest tradisjonelle har foregått i Skarphallen, men i 2005 ble det arrangert en TIL-dag for minigruppa i Storelvahallen. Skarphallen TIL-dagen kan arrangeres i Skarphallen med 2 sjuerbaner og fem femmerbaner som vist i figuren under. Det kan være lurt å lage en korridor fra døra og til midten. Kortlinjene ved tribunen kan trekkes litt ut for å få plass. 60x90 25x44 25x44 18x33 18x33 18x33 18x33 18x33 Storelvahallen TILdagen i Storelvahallen var bare for femmerlag og hallen ble delt i fire Den ble delt på midten på langs og på tvers. Det var med 43 lag som hver spilte fire kamper, totalt 86 kamper. Hver kamp på 18 minutter med et minutt mellom kampene, sju timers varighet. Hjemmelag stiller med ball og kampleder, bortelaget med vester. En powerpointfil ble lagt ut på nettet for å brukes til diplomer til lagene. Kiosk (se vedlegg) Maskotter De yngste lagene i minigruppa følger A-lagets spillere på banen før kamp. 9

13 9. Ungdomsgruppa Sammenslåing av lag Lagsammensetningen fra siste år i barnegruppa til første år i ungdomsgruppa skal gjøres tidlig på høsten. Dette gjøres av sportslige ledere av barnegruppa og ungdomsgruppa, i samarbeid med trenerne/laglederne. De fire syverlagene fra barnegruppa slås sammen til to jevnbyrdige 11`er lag. I en slik overgang til 11`er fotballen skal det også tas hensyn til spillere som ønsker å bytte lag. Inntak spillere Alle henvendelser om opptak til et lag skal gjøres til Yngreskontoret som oppdaterer medlemskartotek, forsikringsavtaler, overgangsskjema og informerer lagleder. Sportslig leder skal godkjenne alle opptak. Yngres fører ventelister for alle aldersgrupper i ungdomsgruppa. Ventelistene slettes 1. november hvert år. Overganger Alle overganger fra andre klubber og overganger innen egen klubb skal avtales med sportslig leder. Hospitering Yngres skal tilstrebe og gi alle spillere utfordring ut i fra sitt nivå. Spillere med gode ferdigheter skal ha mulighet til å hospitere eller flyttes til lag på høyere alderstrinn. Dette må skje i nært samarbeid med foreldrene. Laglederinstruks Se vedlegg om laglederinstruks Trenerinstruks Trenerne er selv ansvarlig for å skaffe seg den nødvendige kompetansen, ved å gi beskjed til sin sportslige leder fra styret om hvilke kurs de har behov for å delta på. De som trener barnefotball, 6-12 år, skal i løpet av det første året ha deltatt på aktivitetslederkurs. De som trener ungdomsfotball, 13 år og eldre, skal i løpet av smågutte/jente årene ha fullført trener 1, B-kurs. De som trener jente, gutte og juniorklassene oppfordres til å ta trener 2, C-kurs. Det oppfordres også til å ha en som er keeperansvarlig i trenerteamet, og at denne deltar på keeperkurs. Trenerne skal sørge for at korrigering hovedsakelig skjer ved positiv påvirkning. Trenerne skal stille forberedt og møte presis til treningene. For å kunne stille krav til spillerne må trenerne gå foran som gode eksempler. Trenerforum Det arrangeres trenerforum for trenere og lagledere i ungdomsgruppa ca hver sjette uke fra januar til oktober med unntak av juli og august. TRENERKONTRAKTER Trenerkontrakter blir skrevet snarest mulig etter at ny sesong er startet i november. VEDLEGG Trenerkontrakt Treningstider Alle lag får tildelt treningstid i Fløyahallen fra 1 november til 30 april. Lagene får tildelt tid ut i fra alder og størrelse på gruppa, jfr TIL`s sportsplan. I tillegg vil de lagene som ønsker det få tilbud om utetrening på Alfheim grus i perioden fra 1.januar til sesongen starter. Treningstid utover dette må kostes av lagene. 10

14 I sommerperioden får alle lag tilbud om to timer pr uke, men her vil det også være naturlig med en progresjon ut i fra alder jfr. TIL s sportsplan. Bortekamper Kjøring til kamper i byen og omegn, dvs. Tromsdalen, Kvaløya, Kroken, Lakselvbukt og Ringvassøya må samordnes med foreldre. Det blir ikke betalt kjøregodtgjøring for dette. Til kamper utenom dette brukes reiseselskap som klubben har avtale med. Inneværende sesong har vi avtale med TAXANOR. Dette organiseres gjennom Yngreskontoret Sonesamling/Kretssamling Klubben dekker egenandel til spillere som deltar på sonesamlinger/kretssamlinger i regi av Troms Fotballkrets. Klubben dekker i tillegg reise og opphold for spillere som deltar på kretssamlinger. Reise blir dekket ut i fra billigste reisemåte, dvs rutebuss/båt. Ved bruk av privatbil (foreldre/trenere) er satsen kr; 2 pr km pr bil (Ingen tillegg pr spiller). Det forutsettes at bilen fylles opp med spillere. Klubben beklager at vi pr i dag ikke har økonomi til å dekke kostnader for trenere som ønsker å delta på kretssamling sammen med sine spillere. Det er to kretssamlinger pr år, ei helg i april og ei i september. Vi ønsker at trenerne skal se på dette som et utvida trenerforum der de treffer trenere fra hele fylket, får utvekslet erfaringer og får faglig påfyll. Ved overnatting på hotell er det mulig å få rabatter gjennom samme avtale som Troms Fotballkrets har med hotell på stedet. Ta kontakt med Troms Fotballkrets. Foreldre må dekke sine utgifter selv. Ved overnatting på hotell er det mulig å få rabatter gjennom samme avtale som Troms Fotballkrets har med hotell på stedet. Ta kontakt med Troms Fotballkrets. Med disse retningslinjene vil det koste klubben et sted mellom kr ,- pr år. Kostnadene vil variere ut i fra hvor mange spillere som er inne på tiltak. Turneringer Finansiering Det gis følgende tilskudd til turneringer i ungdomsgruppa: Sommerturnering Påmeldingsavgifter 1.års småjente/gutt Inntil kr 700 per spiller 3 stk à kr års småjente/gutt Inntil kr 1750,- per spiller 2 stk à kr års jente/gutt Inntil kr 700 per spiller 2 stk à kr års jente/gutt Inntil kr 1750,- per spiller 2 stk à kr 1500 Junior Kr 700,- 1 stk a kr 1500,- FFF selvfinansierende Utgifter utover dette må dekkes av det enkelte lag Om Piteåturneringen, se vedlegg Om Norway Cup, se vedlegg Utstyrsliste for turneringer se vedlegg 10. Informasjon Websider Informasjonsansvarlig er ansvarlig for publikasjon på Yngres sider. Sidene skal regelmessig oppdateres, spesielt i forbindelse med sesongoppstart og etter årsmøtet. Kampprogram Yngres leverer en side til A-lagets kampprogram. Deadline tirsdag kl 9.00 før helgekamp. 11

15 Årsrapport Enkel dokument som beskriver aktivitet og status innen de forskjellige områder sist år. Publiseres på w eb etter årsmøtet. 11. Styret Funksjon Navn Oppgaver Leder Harry Løvberg -kraft.no Medlemsmøter og kontaktperson i TIL hoved Innkalle og lede styremøter Forsikringer (skjema hos adm.sekr) Markering eldre spillere Rydding tribuner Lotteriansvarlig Kvalitetssikre styrearbeidet Marked og økonomiansvarlig Sportslig leder barne-gruppa Sportslig leder ungdomsgruppa Informasjonsansvarlig Tor-Arne Tiber-Olsen Tor-Arne.Tiber- Berit Kjeldsberg il.com Øystein Mortensen unn.no Eivind Rinde Utarbeide budsjettforslag Anvise og utbetale regninger/fakturaer Budsjettrapportering/regnskapsrapportering Regnskap Inngå sponsoravtaler Delta på trenerforum Ansette trenere, trenerkontrakter Oppfølging av trenere Ansvar sammenslåing av 7 er til 11 er lag (sammen med sportslig leder i barnegruppa) Kontakt mot lagledere Kontakt mot integrert lag Sette opp treningstider sommer/vinter i samarbeid med sportslig leder i barnegr. og anleggsansvarlig Overgangssaker (skjema hos adm.sekr.) Koordinere hospitering mellom lagene Koordinere inntak av nye spillere til eksisterende lag Koordinater mot sporten i TIL hoved Koordinater mot andre klubber Ansette trenere, trenerkontrakter Utdanning av trenere Ansvar sammenslåing av 7 er til 11 er lag (sammen med sportslig leder i ungdomsgruppa) Koordinere hospitering mellom lagene Bistå på trenerforum Koordinere inntak av nye spillere til eksisterende lag Sette opp treningstider sommer og vinter i samarbeid sportslig leder i ungdomsgruppa og anleggsansvarlig Maskoter Kontakten mot integrert lag Dugnader TIL-huset i samarb. med adm.sekr. Oppdatere Yngres web Ansvarlig for Yngres side i Kampprogrammet Sekretær på styremøter Administrere TIL-dagen 12

16 Administrasjon -sekretær Leder Salgsutvalget Berit E Berg Pål Walthinsen Edgar Gjølstad Inntak nye spillere til nye lag (i samarbeid med sportslig ledere) Ajourføre spillerkartotek Innkreving kontingenter Bistå leder salgsutvalg, bestille/motta varer Ansvar brøyting/sladding av Alfheim grus Påmelding turneringer Kontaktperson mot Troms Fotballkrets, spre informasjon til de rette personer i styret Administrere klubbhus Motta og videreformidle innkomne fakturaer Utlevering av førstehjelpsutstyr Kontakt med oppmenn i forbindelse med salg Innkalle lag til salg (i samarbeid med adm.sekr.) Administrere salgsutvalget Innkjøp (i samarbeid med adm. sekr.) Vedlikehold/innkjøp av utstyr Innkalling til dugnader vedr. salg sammen med adms. Innhente tilbud og bestille utstyr Føre kartotek over utstyr pr. lag Utlevere utstyr til lagene Rapportering til styret Budsjettforslag materiell/utstyr Adm. søknad om bane-/halleie og innhente adgangskort/nøkler til disse Utarbeide budsjettforslag for bane-/halleie Kontaktperson mot bane-/halleiere angående kvaliteten på disse Ansvar for at banene er i forskriftsmessig stand til kamper Ansvar for at merking av baner fungerer Innkalle til dugnader vedr. anlegg sammen med adms Årsplan for styret i TIL Yngres avdeling 2006 Materialforvalter Anleggsansvarlig OPPGAVE Jan Feb Mar Apri Mai Jun Jul Aug Sep Okt. Nov Des Ansvar Styremøter X X X X X X X X X X X HL Yngres Styremøter X X X X X X X X X X X HL Hoved Kontingentinnkreving X Purr BB -ing Regnskapsrapp X X X X X X X X X TATO ort Evaluere styringsdokument X X HL 13

17 OPPGAVE Jan Feb Mar Apri Mai Jun Jul Aug Sep Okt. Nov Des Ansvar Inngå samarbeidsavtaler X X X X X TATO Turneringspåmeldinger X X X X BB Piteå Summer X Games Norway Cup, X Skaw Cup +++ Etablere, følge opp. evaluere salgsutvalg, Lagledermøter X X Møter anleggsutvalget Etablere utv. x med ansvar for banevedlikehold Ryddeliste X HL tribuner Alfheim Lagoversikt salg X PW A-kamper Adgangskort til støtteapp. X BB Søke på X X ØM treningsarena, skoler + Arrangere X ØM klubbdommerku rs Påmelding x X BK trenerkurs Utarbeide X X BB trener-, laglederlister TIL-lotteri X X HL Evaluering X X TATO samarb.avtaler Bekledning X X EG Bestille utstyr for X X EG ny sesong Inntak nye spillere ØM, BK Sammenslåing lag X ØM, BK Oppstart nye lag x ØM Fordele treningstimer X ØM, BK Markere eldre x HL 14

18 OPPGAVE Jan Feb Mar Apri Mai Jun Jul Aug Sep Okt. Nov Des Ansvar spillere som slutter Utlevering utstyr X EG TIL-dagen X X ER Trenerkontrakter X ØM, BK Turneringsplane r Påmelding til X BB seriespill Forsikre spillere X BB ungd.gruppa Trenerforum ØM, BK Budsjett 2006 X X X HL, Koordinering mot FFF-laget Lotteri, start forberedelser TATO X X HL HL Maskotter BB Årsberetning X X HL Innlegg i kampprogramm et ER 12. Administrasjon Medlemslister Medlemslistene skal holdes oppdatert til en hver tid. Dette er lagleders ansvar. Kontingenter Treningsavgift vurderes og fastsettes av styret. Ved fastsettelsen av nye treningsavgifter ble det lagt prinsipper for kostnadsbasert kontingent til grunn. Leie av haller og baner utover det normerte og budsjetterte må dekkes av de enkelte lag. For 2005 gjelder følgene satser: Kontingent 100 Treningsavg 900 Sum 1000 Minilag Minilag, halv tr. avg Lillelag 11 år Lillelag 12 år Lillelag, halv tr. avg FFF

19 Smågutte og småjente Småg., halv tr. avg Gutte og jente Junior TIL-huset Yngres avdeling har fått ansvaret for det gamle TIL huset, så dette er nå blitt yngres avdeling sitt Klubbhus Alle arrangement (møter, avlutninger etc) i regi av yngres avd. vil / kan avvikles der. Det er dermed anledning for alle lag å leie huset. Det er ikke ansatt noen til rengjøring av huset, så her må vært lag ta ansvaret for å rydde opp etter seg. Vi gjør dette som ei prøveordning, men viser det seg at reglene for leie ikke holdes, blir vi nødt til å stenge for utleie. Vi håper selvfølgelig at dette skal gå greit og problemfritt. Regler ved leie av TIL huset. Kjøkkenet skal ryddes, gjøres rent og være fritt for søppel etter bruk Bord og benker skal vaskes etter bruk. Søppel skal kastes i konteiner på nedsiden av huset Gulv skal vaskes (husk også toalettene) Det er røyking forbudt i lokalene Nøkler hentes og leveres tilbake til yngres avd. Utleiepriser er: Bursdagsfeiring for barn: kr.250,- for medlemmer, kr.500,- for ikke-medlemmer Bursdagsfeiring for voksne: kr. 500,- for medlemmer, kr.1000,- for ikke-medlemmer Barnedåp / Konfirmasjon: kr. 500,- for medlemmer, kr.1000,- for ikke-medlemmer Fester / Jubileum: kr.1000,- for medlemmer, kr.2000,- for ikke-medlemmer Alle møter, avslutninger og annet arrangement i regi av yngres avdeling og Seniorklubben er gratis. De som ønsker å leie huset kan ta kontakt med TILYngreskontoret hver dag kl , på tlf , eller på mail, 13. Vedlegg Laglederinstruks Kjære TIL-kollega! Du vil i dette skrivet få en oversikt over de oppgaver og funksjoner som er tillagt stillingen Lagleder i TIL-systemet. Oversikten er ment å være en sjekkliste og huskeliste for alle lagledere i TIL Yngres Avdeling. Dersom du har fått denne oppgaven, må du sette deg inn i alle de oppgaver som skal utføres. Laglederen er svært viktig for at vi klarer å gjennomføre alle mål og aktiviteter gjennom en sesong. Dersom du har spørsmål angående aktivitetene, så ikke nøl med å ta kontakt med en av TIL Yngre s styremedlemmer eller administrasjonssekretær i hoved. Hvorfor har vi en lagleder for hvert lag? 16

20 Laglederen er det administrative bindeleddet mellom TIL og laget som vedkommende representerer. All informasjon mellom TIL og lagene går gjennom laglederen. På denne måten blir det etablert en hovedkontakt for hvert lag, og vi kan få verifisert at informasjon blir effektivt distribuert til alle lagene. Blir ikke det veldig mye arbeid for laglederen? Laglederen har ansvar for at de oppgavene som er beskrevet i dette notatet blir utført. Men det betyr ikke at vedkommende skal gjøre alt alene. Foruten lagleder skal alle lag utnevne trener, hjelpetrener og foreldrekontakt. I tillegg skal lag i barnegruppa utnevne kampleder og det anbefales å utnevne loddansvarlig. Foruten disse bør hele foreldregruppa engasjeres i arbeidet med driften av laget. Vi kommer tilbake på hvordan du som lagleder skal forholde deg til disse. Er dette vanlig organisering i alle idrettslag? Ja, TIL organiserer lagene i henhold til Norges Fotballforbund s modell. Hvor finner jeg mer informasjon? I tillegg til oppgavene som er beskrevet i dette notatet, så vil du finne fyldig informasjon om TIL Yngres Avdeling på Du vil også få informasjon fra styret i TIL yngres gjennom elektronisk post samt fra administrasjonssekretæren i TIL hoved. I tillegg er det egne notater som omfatter: TIL s strategi. Sportsplan for TIL Foreldrevettregler Årsberetninger for TIL, Yngres Avdeling Dersom du ønsker å lese noen av disse notatene, så ta kontakt med vår sekretær. Lagleders Sjekkliste Følgende oppgaver skal utføres av lagleder: Identifisere foreldrekontakt i laget. Husk at all informasjon kommer til lagleder, og han/hun må formidle informasjonen videre til foreldrekontakten. Foreldrekontakt vil assistere lagleder med følgende oppgaver: Organisere loddsalg som blir arrangert av TIL Hjelpe til med transport til kampene Ansvarlig sammen med foreldrekontakter for miljøskapende arbeid i og rundt laget (inkludert overholdelse av foreldrevettreglene). Her er det bare kreativiteten som begrenser hva man kan gjøre! Rapportere til sportslig leder om hvem som er trenere, og eventuelle endringer. Trenere vil få utfyllende informasjon fra sportslig leder i henholdsvis barne- og ungdomsgruppa om hva som kreves, TIL Yngres tilbyr trenerutdannelse og vil arrangere trenersamlinger. Organisere salgsforpliktelser som laget har i forbindelse med A-lagets kamper. Sørge for at det utpekes en eller flere kampledere på lag i barnegruppa. Disse vil bli tilbudt opplæring før sesongen starter. Det er lagleder s ansvar at det til hver hjemmekamp er en som kan fungere som kampleder. Påse at medlemslistene for laget er oppdatert, samt levere ut giro for medlemsavgift. Påse (i samråd med trenere) at laget har nødvendig utstyr og at alle drakter har riktig reklame. Dersom noen av spillerne slutter; påse at utlevert utstyr blir levert tilbake. Fastsette turneringsplan i samråd med foreldre. 17

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013 Forus FGI Fotball SIDE 1 AV 8 Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25 oktober 27 oktober 2013 Program og retningslinjer 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer for

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for.

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Lagleders oppgaver Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Før sesongstart blir det innkalt til ett lagleder og trener

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013 PlussBankCup Kristiansand 21-25 juni 2013 PÅMELDT SPILLER Lag : Navn: Mob nr (HVIS har, medbringes og brukes) Sykdom, allergi eller medisiner som FGI s leder(e) bør/må informeres om JA Hvis ja, beskriv:

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Kafèhåndboka. Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball

Kafèhåndboka. Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball 2009 Kafèhåndboka Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball Her skal du finne svar på alt som omhandler kafèdriften, hvordan vi gjør ting i Sørreisa IL og hvilke oppgaver og ansvar du

Detaljer

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen.

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen. NHIL håndball Nordre Holsnøy Idrettslag (NHIL) håndball skal være et tilbud til alle håndballinteresserte i Meland Kommune. For tiden er det bare jentelag i NHIL. NHIL Håndball trener i Meland Aktiv på

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9. SørCup. Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24. Tirsdag 28. juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER

FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9. SørCup. Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24. Tirsdag 28. juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9 SørCup Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24 Tirsdag 28 juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30)

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30) Forus FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9 Dana Cup Hjørring, Danmark Søndag 24 Lørdag 30 juli 2016 (uke 30) PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Lyngdal Cup 2013 Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Nå er det i underkant av 2 måneder vi møtes til ett av sommerens, forhåpentligvis, hyggeligste eventyr i et strålende sørlandsvær.

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

PlussBankCup Kristiansand juni 2014

PlussBankCup Kristiansand juni 2014 SIDE 1 AV 8 PlussBankCup Kristiansand 20.-24. juni 2014 PROGRAM OG RETNINGSLINJER 0. Innhold 1. Innledning 2. Program 3. Retningslinjer for trenere/ledere 4. Retningslinjer for spillere 5. Retningslinjer

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

Instruks hallansvar: Hallansvarlig (1 person) oppmøte 1 time før kamp

Instruks hallansvar: Hallansvarlig (1 person) oppmøte 1 time før kamp Instruks hallansvar: Hallansvarlig (1 person) oppmøte 1 time før kamp Før kamp: Ta med kamprapporter til kampene denne dagen (printes ut fra banedagboka på www.handball.no) Lån nøkkel og adgangskort til

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen Med blikk for de beste og rom for alle Trener Evelyn Håvik 996 18 698 evelynhavik@gmail.com Trener Heidi Hagen Dahl 975 29 716 heidi.hagen.dahl@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

Velkommen til sesongen 2013!

Velkommen til sesongen 2013! Velkommen til sesongen 2013! Hei, her følger litt informasjon til spillere og foresatte fra MIF breddefotball om sesongen 2013! Deltageravtale Alle som skal spille fotball i MIF breddefotball må lese gjennom

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

Dana Cup 6-13. juli 2008

Dana Cup 6-13. juli 2008 Til spiller og foresatte i Team 95 Dana Cup 6-13. juli 2008 Vi har meldt på 2 lag til Dana cup med totalt 29 spillere. Deltageroversikt for Team 95 er vedlagt. Avreise Oppmøte på gamle Hotell Hedmarken

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Instruks Lagledelse i Breddegruppen

Instruks Lagledelse i Breddegruppen Instruks Lagledelse i Breddegruppen Fastsatt 8. mai 2012 1 Innhold Dette er en dokumentasjon rundt lagledelse i RIK som gir en overordnet beskrivelse av roller og oppgaver. God lagledelse er en viktig

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 02.01.2017 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 4 lag i seriesystemet (9 er) Cuper Treningskamper 57 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 4 lag i seriesystemet (9 er) Cuper Treningskamper 57 spillere AGENDA Orientering fra klubbledelsen (Thor Erik) Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2017/2018 Sesongen 2018 planer Treninger i vinter -

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 www.randesundil.no - e-post: post@randesundil.no

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt...

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt... Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 17. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 14 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Hovedsponsorer: Håndboka for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Leknes Fotballklubbs hovedmål: Leknes Fotballklubb er en breddeklubb, som skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 16år

Detaljer

Referat styremøte 20. juni 2016

Referat styremøte 20. juni 2016 Referat styremøte 20. juni 2016 Tilstede: Axel Schiøtc, Morten Hilstad, Petter Franck, Vidar Løkka, Steffen Burger, Mona Stormo Andersen, May Lene, Andreas Carlssen, Ståle Skoglund og Marianne Clemetsen

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Fair Play Hjemmekampen Velkommen!

Fair Play Hjemmekampen Velkommen! Oppdatert 09.05.2017 Fair Play Hjemmekampen Velkommen! HVA Husk: at spilleren er BARN at fotball skal være GØY å gjøre dommeren GOD at du er et FORBILDE HVORDAN Følg reglene: Trenervett Foreldrevett Spillervett

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder:

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder: Lyns DNB GutteCup - Gutter 2004-2009 Dette skrivet innholder: - Praktisk informasjon for foreldre og lagledere - Kart over området - Åpningstider for klubbhus og garderober - Kontaktinformasjon turneringsansvarlige

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer