insektgruppene, medlemmenes egen side for kontakt medlemmene seg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "insektgruppene, medlemmenes egen side for kontakt medlemmene seg"

Transkript

1 Herved presenteres det forste nummer av et nytt medlemshefte som Norsk Entomologisk Forening vil utgi. Disse heftene vil bli sendt gratis ti1 alle norske medlemmer. Porelapig er det tatt sikte p& & utgi dem to ganger i bret. insektgruppene, medlemmenes egen side for kontakt medlemmene seg i mellom, annonser osv. Andre temaer kan vaere: Oversikter over firmaer som forhandler utstyr i forbindelse med entomologi, tips for preparering osv. Kom med forslag. Dette tiltaket er kommet i gang i forste rekke for % komme f oreningens mange amatorer i mote, det vil si alle dem som ikke har insekter som yrke, men som hobby. Og det kanskje serlig disse og spesielt nybegynnerne vi vil henvende oss til. En viktig forutsetning for at disse heftene skal komme ut, er nemlig at medlemmene selv deltar i utformningen av innholdet. Vi onsker reaksjoner pd dette forste heftet, eventuelle onsker om hva som skal med, kritikk etc., et hvert forslag mottas med takk. Hva disse heftene vil inneholde i tiden fremover, er ikke fastlagt. Men man kan angi hva de ikke er tenkt d inneholde: Vitenskaplige avhandlinger. Dette skal jo tidsskriftet, Norwegian Journal of Entomology, ta seg av. Dette forste nummeret vil gi en pekepinn pb hva vi har ment noe av innholdet kan vsre: Litteraturoversikter, bestemmelses- tabeller for de forskjellige Hvem som skal vsere ansvarlig for den videre utgivelsen, er det ikke tatt stilling til. Er dette en oppgave som skal pdlegges styret i foreningen, eller skal det oppnevnes et eget redaksjonsutvalg? For dette forste heftet m& vel undertegnede sies d vtere ansvarlig. For ovrig har Sigmund Hdgvar og Reidar Mehl ydet stor hjelp. Trond Hofsvang (sekretmr) Adresse: Postboks 46, 1432 As-NLH.

2 INSEKTER SOM HOBBY? Helt fra gammelt av har amat~rene spilt en stor rolle i studiet av vdrt lands insektfauna. Svaert mye av det vi vet i dag om artenes utbredelse og levevie kan vi takke ivrige amat~rentomologer for. OgsB i vbr tid er flere av landets fremste insektsystematikere amatnrrer. Behovet for personer som er i stand ti1 b bestemme ulike insektgrupper ti1 art, er i dag st~rre enn noensinne. Det er relativt fb fagentomologer som spesialiserer seg som systematikere. I stedet setter de kanskje i gang strarre okologiske undersokelser og samler inn et stort materiale av insekter, som de har problemer med L fb bestemt. Mye mb sendes ti1 utlandet for bestemmelse, og en god del materiale blir ikke artsbestemt i det hele tatt. Fordi gode okologiske undersokelser ofte krever artsbestemmelse av et storre insektmateriale, er mangelen p& insektsystematikere en bremse pb okologiforskningen. Dessuten sqlle vi ogsa gjerne vite mer om- de enkeltk insektartenes utbredelse og levevis i Norge. Norsk "ntonologisk Porening has i det siste fhtt et okende antall henvendelser fra amaturer som enten onsker 5 melde seg inn i foreningen, eller som soker r%d om insektsamling. Dette synes vi er gledelig, og vi hbper det er et tegn pb at vi i Brene sorn kommer kan fb mange iaige og dyktige amat~rentomologer over hele landet. d samle insekter er en fascinerende hobby. Man kommer ut pb mange fine innsamlingsturer, og selve bestemmelsesarbeidet er ofte ogsb en estetisk nytelse. I begynnelsen blir de fleste fristet ti1 B samle alt man' kommer over, og det kan i og for seg vzere nyttig B bli kjent med de ulike grupper av insekter. Likevel: Full glede av hobbgen flr man g.ierne forst nbr dgrene man samler inn blir artsbestemt. Ingen entomolog klarer L holde oversikt over mer enn en liten del av Norges vel insektarter. Derfor vil vi sterk anbefale deg: SEESIALISER DEG P;! EN ELLER NOEN FA GRUPEER. Da forst blir oppgaven sbpass begrenset at du har mulighet for selv b bestemme insektene ti1 art. Og da frarst kan du bidra ti1 5 avhjelpe mangelen pb insekt-systematikere, og ti1 B kartlegge artenes utbredelse og levevis. Altsb: Prnv B finn frem ti1 en gruppe som du har lyst ti1 b gl

3 videre med, og skaff deg litteratur og bestemmelsestabeller over denne gruppen (f.eks. bind VI i Norges dyr gir en oversikt over de insektgrupper vi har her i Norge og omtrentlig artsantall). Listen i dette heftet gir en oversikt over den viktigste entomologiske litteratur i de skandinaviske landene. Noe av det som blir mest brukt, er de to seriene "Danmarks f aunan og "Svensk insektfauna". Hvert bind i disse seriene inneholder bestemmelsestabeller for en bestemt insektgruppe. Vcer oppmerksom pb at en felles-nordisk serie, Fauna Entomologica Scandinavica (med engelsk tekst), som ogsb skal inneholde alle norske arter, er under bearbeidelse. Den svenske serien ltfeltfaunatt av Landin er meget god, men gbr oftest bare ti1 slekt. Den anbefales sterkt som hjelp ti1 peile inn riktig slekt (mange og gode illustrasjoner, og kjennetegnene som omtales her, er gjerne greie b se). finne ut hvor mange arter av den utvalgte gruppe som finnes pd hjemstedet ditt. Prav ogsb B fd fram hvilke arter som finnes i de ulike naturtypene. Man kan ogsd spesialisere seg ps bestemte naturtyper generelt, f.eks. myrer (vi vet veldig lite om insektfaunaen pb myrer i Norge), hayfjell, insekter i dammer eller bekker osv. Ellers lamer det seg B prave og komme i kontakt med noen som man kan lcere av, og som kan kontrollere dine bestemmelser. Kom gjerne pb et mate i foreningen, eller send et brev, sb kan du kanskje fs kontakter eller inspiras j on. S.H. Ti1 slutt enda noen rid: NBr du har valgt insektgruppe, sb prav ogsi A legge en plan for hvor du skal samle. (Jo mer systematisk det hele legges opp, jo mer faglig glede far du av din hobby, og jo mer bidrar du ti1 b ake var viten om landets insekt- fauna). Du kan f. eks. prrave b

4 Insektlitteratur p5 norsk, dansk og svensk. Denne listen er laget for B gi nybegynneren en oversikt over skandinaviske b~ker som er B f6 i handelen i dag og som omhandler emnet insekter. Bokene som er tatt med her, gir alle en viss systematisk oversikt over storre eller mindre grupper, rene bio- logiboker er sloyfet. Senere h~per vi b komme tilbake ti1 oversikter over spesiallitte- ratur for de enkelte insektordner eller familier. NORSK 1) Norges dyr, bind IV og VI. Frislid,R. & Semb-Johansson,A. Cap- pelens forlag, Oslo. 1970, Pris ca kr. 870,-. Bind IV inneholder bl. a. insekter. Gir en oversikt over biologien ti1 de ordner av insekter som er representert i norsk fauna, enkelte familier, f.eks. innen billene, er tatt med. Bind VI gir en systematisk over Pris ca. kr. 48,-. Generell innledning om bygning og utvikling. Bestemmelsestabell ti1 orden. Oversikt over kjennetegn ti1 orden/familie. Kort om biologi. Tegninger i svart/hvitt. 5) Insekter i farger. Molbach - Petersen, C. Aschehoug, Oslo 1963 (2. utg.). Pris ca. kr. 28,OO. Fargeplansjer med utvalgte arter sikt. ;:n del fanilier innen de fra forskjellige grupper av insekst~rste ordner, som biller, som- ter. Kort tekst om biologien. merfu~l, tovinger og veps, er med. 6) Dyreliv i Bker og eng. Lynneborg, Norges dyr har 2 forlopere hvor L. Cappelen, Oslo Pris ca. innholdet om insekter er ordnet pb samme, mate: kr. 35,-. Norges dyreliv, bind IV. Foyn, B. Oppsett som i Insekter i farger, m.fl. Cappelens forlag, Oslo. 1. ut- men mer omfattende innhold, arter gave 1947, 2. utgave begrenset ti1 kulturlandskapet. Ogsa andre grupper enn insekter. 2) Tanwns store insektbok. Stanek, V.J. Tanums forlzg, Cslo, ) Dyreliv i skog og mark. Mandahl- Pris ca kr., 54,-. Barth, G. Cappelen, Oslo Hovedvekten p5 fotografier av de Pris ca. kr. 42,-. forskjellige insektene, men korte Som forrige bok. hrertebratfaunaen opplysninger om biologi, en god del norske eksempler. fra skog. 8) mreliv i vann og vassdrag. Munthe- 3) Insekter. Sundbg, R. Universitets- Kaas Lund, H. Cappelen, Oslo forlaget, Cslo, Bergen, Troms~. Pris ce. kr. 31,-.

5 B1.a. insektgrupper som finnes i ferskvann. Fargeplansjer, kort om biologi. Skadeinsekter pi prydvekster, fargeplansjer av skadens utseende og skadeinsektet, kort om biologi. 9) Sommerfugler. Europas og Nordvest- 15) Skadedgr i skogen. Bakke, A.Land- Afrikas dagsommerfu~ler. Higgins bruksforlaget, Oslo Pris ca. L. G. og Riley, N.D. Tiden Norsk kr. 29,-. Forlag, Oslo Pris ca. Biologi ti1 de ~konomisk viktigste kr. 59,-. skadeinsekter pi skog. Omfattende verk over Europas,dagsommerfugler. Fargeplansjer, biologi, utbredelse. 10) Dagsommerf'u,qler. Bakke, A. Cappelen, Oslo Pris kr. 53,-. Oversikt over norske dagsommerfugler. Fargeplansjer, biologi, utbredelse. 11) Sommerfugler. Latouche, Pajol & Rostand. Det lille universitet, Fredhays forlag, Oslo Pris ca. kr. 9,-. Om de forskjellige gruppene av sommerfugl. 12) Da~sommerfugler. Goodden, R. Aftenpostens sirkelserie Pris ca. kr. 15,-. 16) Sgkdommer og.skaded.vr ph jordbruksvekster. Fjelddalen, J. & Ramsfjell, T. Landbruksforlaget, Oslo Pris ca. kr. 78,-. Biologien ti1 skadeinsektene. 17) Verdens dgreliv: Insekter. Klots, A.B. & Klots, E. Studieforlaget US, Oslo Stort verk med flotte bilder som omtaler hovedgruppene av insekter. Mye interessant stoff om insektenes.vi gjnrr ellers oppmerksom pi den fine oversiktsboka om insekter (selv om den forelnrpig bare finnes ph engelsk): Behandler de forskjellige familiene. A field guide to the insects of Om samling av sommerfugler. Fin Britain and northern Europe. dyregeografisk oversikt. Chinery, M. Collins, London Pris ca. kr. 45,-. 13) Insekter. Zim & Cottam. Det lille Oversikt over insektene ned ti1 universitet, Fredhays forlag, familie, bestemmelsestabeller. Oslo Pris ca. kr. 9,-. Absolutt anbefalelsesverdig. Tiden Kort innfaringsbok i entomologi. forlag har for avrig meddelt at boka vil komme ut ph norsk. 14) Hagens fiender i farger. Taksdal, SISTE: Boka er n& kommet pi dansk. G., Gjaerum, H.B. Bjarnstad, A. Insekter i Danmark og Europa. Cappelen, Oslo Pris ca. G.E.C. Gads forlag, kr. 54,-.

6 DANSK 1) Skandinavias da~sommerfugler. skabets forlag. Det danske forlag. Langer, T.w./J.F~. Clausens for Pris ca. kr. 44,-. lag, Klabenhavn Pris ca. Skadeinsekter pb landbruksvekster. kr. 24,OO. Utfsrlig tekstdel. Plansjer i 9) Ville dyr i hus og hjem. Mourier, svart/hvitt. H. & Winding, 0. Gads forlag, Klabenhavn ) De danske ugler. (dvs. nattfly). Omhandler skadedyr innendsrs. Hoffmeyer, S. Universitetsfor- Fargefotografier, fargeillustraslaget i Aarhus Nyere ut- joner, biologien ti1 de enkelte gave skal v$re kommet ut. Pris ca. artene. kr.40,-. 10) Systematisk entomolopi. Kri~tensen, Utfnrlig omtale av de enkelte arter, N.P. Munksgaards forlag. Ksbenfargefotografier. ham Pris ca. kr. 42,-. Moderne inndeling av insektenes 3) De danske maalere. Hoffmeyer, S. systematikk, om de enkelte grup- Universitetsforlaget i Aarhus pers biologi. Ny utgave er kommet. Pris ca. kr.35,-. Oppsett som ovenfor. 11) Danmarks fauna. G.E.C. Gads forlag, Ksbenhavn. 4) De danske spinnere. Hoffmeyer, S. Ca. 50 bind om insekter. Bestem- Universitetsforlaget i Aarhus. melsestabeller. Som ovenfor. 12) Se nederst ti1 hayre p& side 5. 5) Biller. guldsmeder oa greshopper. SVENSK Indsamling og preparation. Langer, T.W. / J.Fr. Clausens forlag, 1) Nordens dagf.jdrilar. Gullander, B. Knrbenhavn Pris kr. 9,-. I Nordstedts fbrlag. Pris ca. kr. 54,- 134 dagsommerfuglarter, fargeplansjer 6) Sommerfugler. Indsamling og praeparation. Langer, T.W / J.Fr. 2) Nordens svlrmare och suinnare. Clausens forlag, K~benhavn Gullander, B. Nordstedts fbrlag. Pris ca kr. 54,-. 7) J~P ser p% insekter. Nnrrrevang, A. 215 arter av Sphingoidea og & Meyer, T. J. Politikens Forlag. Bombycoidea, fargeplansjer. Knrbenhavn Bl. a. om preparering, innsamling. 3 ) Nordens nattflgn. Gullander, B. Nordstedts fbrlag. Pris ca. kr. 60,- 8) Sykdomme oe: skadedvr i landbruks- 423 arter av Noctuidae, fargeafgreder. Gram, E., Bovien, P. & plans jer. Stapel, C. Landhusholdningssel-

7 4) Vdra fjtlrilar och hur man ktlnner igen dem. Nordstrerm, P. Bonniers, Stockholm Bind I, I1 & 111. Pris Sv. kr. 16, 50 pr. bind. Bestemmelsestabeller for de vanligste sommerfuglartene. En del plans jer. 5) Allhems nge fjeilbok. Harz, K. & Zepf, W. Allhems fdrlag, Malm Pris ca. kr. 60,-. Om sommerfuglenes biologi, med tips om innsamling og fotografering. Usedvanlig flotte fargefotografier. 6) VBra skalbaggar och hur man k-er igen dem. Lindroth, C. H. Bonniers, Stockholm Bind I, I1 & 111. Bestemmelsestabeller for biller. 7) Insekter. Landin, B.-0. Natur och Kultur, Stocholm. Bestemmelsestabeller ti1 slekt/ art. Bind I, Omf atter: Collembola, Protura, Diplura, Thysanura, Emphemerida, Odoneta, Blattodea, Plecoptera, Orthoptera, Dermaptera, Psocoptera, Phthiraptera, Thysanoptera og Hemiptera. Pris ca. kr. 67,-. Bind 2: 1, Coleoptera, Strepsiptera og Hymenoptera. Bind 2:2, Fortsettelse av bind 2:l. 8) Skadedjur och sngltgdster i hus, hem och fdrrad. Rathlein, R. & Tunblad, B. LTs furlag, Pris kr. 47,-. Biologi ti1 skadeinsekter i hus og lagrete matvarer. 9) Entomologi. Lindroth, C.B. Almqvist & Wiksell, Stockholm Nr. 7 i serien: Biologi. Pris ca. kr. 103,-. Generell laerebok i entomologi. Biologien ti1 en del grupper innen de forskjellige insektordenene. 10) Djurens vhld. Hanstrem, B. PUrlagshuset Norden AB, Malmer, Bind 2 & 3: Insekter. Biologien ti1 de viktigste gruppene av insekter. 11) Svensk insektfauna. Almqvist & Wiksells boktrykkeri AB, Uppeala. Utgitt av Entomologiska F6reningen i Stockholm. Bestemmelsestabeller.

8 b53dlewnes EGEN SIDE. I hvert nummer av disse heftene blir det anledning for medlemmene ti1 B sette inn korte annonser gratis som gjelder entomologi. Det kan vsere spesiell litteratur man er pi jakt etter, kanskje man er ute etter materiale av bestemte insektgrupper eller arter, eller man snsker f. eks. B komme i kontakt med andre som har interesse for de samme insektgrupper som man selv arbeider med. Nedenfor bringer vi den fsrstz "amonsen". Materiale av denstore"tegene snskes. Undertegnede arbeider med i kartlegge utbredelsen av de "storen tegene i Norge, det vil si alle teger med 5 fslehornsledd. Dette er fslgende f amilier: Pentatomidae, Acanthosomidae, Cydnidae og Scutelleridae. Jeg vil vere takknemlig for i f i tilsendt materiale av disse tegene, enten materialet er stort eller lite. Ti1 gjengjeld vil dyrene bli levert tilbake i bestemt tilstand. Skriftlige opplysninger om funnsteder mottas ogsb hvis man selv er belt sikker pb artsbestemmelsen. Sigmund HBgvar, Norsk institutt for skogforshing, 1432 AS-NLH. Medlemmer som vil ha inn annonser, bes sende disse til: Trond Hofsvang, postboks 46, 1432 As-NLH.

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Geir E. Søli, Oslo Jostein B. Engdal, Sætre Jan

Detaljer

MEDLEMMENES EGEN SIDE.

MEDLEMMENES EGEN SIDE. MEDLEMMENES EGEN SIDE. Jeg er interessert i d motta materiale av Neuroptera og Mecoptera. Materialst kan returneres i bestemt tilstand, men det vil avhege av materialets storrelse om arbeidet kan gjrares

Detaljer

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

Marinbiologi. Nyttig litteratur - kilder til kunnskap om livet under vann

Marinbiologi. Nyttig litteratur - kilder til kunnskap om livet under vann Marinbiologi Nyttig litteratur - kilder til kunnskap om livet under vann Tips til nyttig litteratur Vi i utvalg for marinbiologi ønsker å gi tips til litteratur som kan være nyttig i forbindelse med den

Detaljer

Umbellula encrimus påvist i høyantarktiske farvann

Umbellula encrimus påvist i høyantarktiske farvann Umbellula encrimus påvist i høyantarktiske farvann Av Hjalmar Broch Alt i 1904 kom den danske zoolog professor dr. H. F. E. Junhersen inn på spørsmålet om sjøfjæren Umbellula encrinus (L. 1758) fra dypet

Detaljer

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2013. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2013. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

Insektfangst med lysfelle og feromoner på Helgeland i 2014

Insektfangst med lysfelle og feromoner på Helgeland i 2014 SABIMA kartleggingsnotat 13-2014 Insektfangst med lysfelle og feromoner på Helgeland i 2014 Av Atle Ivar Olsen Linjelundmåler Mesotype parallelolineata fra Silvalen, Herøy, 3.8.2014. Side 1 av 6 Kartleggingsnotat

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Julie Ness juliene85@gmail.com Dato: 9.6.16 Deres ref.: Vår ref.: Samarbeid mellom stiftelsen Norsk Naturarv og Naturhistorisk museum Vi viser til epost av 20.

Detaljer

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2014. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2014. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening.

Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening. NORSK ENTOMOLOGISK FORENING - EN JUBILANT I STBPE- SKJEEN. Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening. Norsk Entomologisk Forening har vart i virksomhet i 75 Ar. En slik begivenhet

Detaljer

AGARICA Veiledning til forfattere

AGARICA Veiledning til forfattere AGARICA Veiledning til forfattere Tidsskriftet Agarica publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen ulike aspekter av mykologi, med hovedfokus på fungistikk og taksonomi. Ulike

Detaljer

NBr vlrnatten fylles av set duft

NBr vlrnatten fylles av set duft Fangst av nattsommerfugler ved risting av seljetrser og lokking med gjmret saft. Av Arne Pjellberg, Zoologisk hluseum, Bergen. NBr vlrnatten fylles av set duft fra seljerakler - da er tiden inne. Lepidopterologen

Detaljer

ENTOMOLOGISK KLUBB I BERGEN.

ENTOMOLOGISK KLUBB I BERGEN. W R E P T E FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING &nlrgg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 46, 1432 As-NLH. ENTOMOLOGISK KLUBB I BERGEN. 1 1966 ble det stiftet en entomologisk klubb ved Zoologisk museum

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2012. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2012. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

mqhla~ for ~ oksk Forening

mqhla~ for ~ oksk Forening mqhla~ for ~ oksk Forening I I I I Insekt-Nytt djrgang 16, nr. 3,1991 Redaksjonen: Ole J. Umve (Redalcwr) Yngvar Berg 0istein Berg Espen Bergsmark Lars Ove Hansen Devegg Ruud (Fototeknisk ass.) Redaksjonens

Detaljer

Grete Helle Rasmussen. Spille time bok. P i a n o

Grete Helle Rasmussen. Spille time bok. P i a n o Grete Helle Rasmussen Spille time bok 1 P i a n o 1. Hvem er pianoet? 4 Innhold 1 4 Hvem er pianoet? HEI! Du har sikkert spilt mye piano allerede, blitt gode venner med tangentene og hørt på den fine

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Oljesprøyting mot skadedyr i frukt

Oljesprøyting mot skadedyr i frukt Oljesprøyting mot skadedyr i frukt Nina Trandem Bioforsk Plantehelse Norske Fruktdagar 2012, 28.jan 2012 Skal gå gjennom: Bruk av vegetabilsk olje som plantevernmiddel Hvorfor er oljesprøyting interessant?

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Budal oppvekstområde Dato: 28.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen Rhododendron ferrugineum på ca 2050 m i Stubeital, Tirol. Etter mange år med Syden-turer fant kona og jeg i år ut at vi ville gjøre noe annet i ferien. Valget

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening.

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Tema: lnnsamling og preparering av insekter INSEKT-NYTT Postboks 1701 Rosenborg 7001 Trondheim Postgironummer: 5 91 60 77 Trykkeri: 0konomitrykk A/S. Bodn.

Detaljer

OPPGAVETEKSTEN* Bjerketvedt, D., & Pedersen, A. (1996). Grunnleggende biologi og miljølære. [Oslo]: Landbruksforl. kapt 6 og 7 (lagt ut som pdf-fil)

OPPGAVETEKSTEN* Bjerketvedt, D., & Pedersen, A. (1996). Grunnleggende biologi og miljølære. [Oslo]: Landbruksforl. kapt 6 og 7 (lagt ut som pdf-fil) EMNEKODE OG NAVN* Naturfag 1 for 1.-7., 1A og 1R SENSURVEILEDNING SEMESTER/ ÅR/ EKSAMENSTYPE* Høst 2010 Semesteroppgave Skriftlig 3timer Hjelpemidler: et A4-ark med egne notater OPPGAVE 1. Biologi (60

Detaljer

FORENING NORSK ENTDMOLOGISK. ,& 50 for dem som bestiller full innkvartering og som deltar ved. MEDLi3P:SHSFTX NR. 1. EUROPi3ISKli ENTOMOLOGKONGRESS.

FORENING NORSK ENTDMOLOGISK. ,& 50 for dem som bestiller full innkvartering og som deltar ved. MEDLi3P:SHSFTX NR. 1. EUROPi3ISKli ENTOMOLOGKONGRESS. NORSK ENTDMOLOGISK FORENING MEDLi3P:SHSFTX NR. 1. EUROPi3ISKli ENTOMOLOGKONGRESS. For A f~lge opp initiativet fra representanter fra en del europeiske entomologiske foreninger sorn mattes i Giessen i Vest-Tyskland

Detaljer

Biologi og bekjempelse av splintvedbiller (Lyctidae)

Biologi og bekjempelse av splintvedbiller (Lyctidae) Biologi og bekjempelse av splintvedbiller (Lyctidae) Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Splintvedbiller Innhold BESKRIVELSE... 2 SKADEBILDE... 2 UTBREDELSE... 3 BIOLOGI... 3

Detaljer

NORSK MISJON I TALL L. G. TERRAY

NORSK MISJON I TALL L. G. TERRAY NORSK MISJON I TALL av L. G. TERRAY Den siste norske misjonsstatistikk sto i NOTM 1955 (s. 230-242). Det gbr som regel flere Br mellom hver gang en slik statistikk blir offentliggjort, og noen av tallene

Detaljer

En app for fuglekikkere

En app for fuglekikkere En app for fuglekikkere Bird Alarm er en mobilapp som er laget for å gjøre det lett å spre informasjon og kunnskap om fugler blant fuglekikkere verden rundt. Bird Alarm gir fuglekikkere muligheten til

Detaljer

Løsningsforslag Nummerbyggingsoppgaver

Løsningsforslag Nummerbyggingsoppgaver Løsningsforslag Nummerbyggingsoppgaver 1. Klassifikasjonstidsskrift: 025.4205 025.42 *Klassifikasjon og hylleoppstilling START H1--05 Periodika Tilføy 2. Blomster i fotokunsten: 779.343 779 Fotografiske

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Spørreliste nr. 155 B FORSAMLINGSLOKALER De fleste lokalsamfunnene her til lands har ett eller flere forsamlingslokaler (hus eller saler) der folk kan samles.

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: Lise-Lotte Austevik Læreverk: Yggdrasil 5 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Hele boka. 35 36 37 38 39 Bli kjent i boka.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

Trondhjems fiskeriselskab

Trondhjems fiskeriselskab Privatarkiv nr. 25 ObjID: 81b008442 Trondhjems fiskeriselskab Selskapet ble opprettet i 1880 av b.l.a konsul Claus Berg. I 1888 ble det vedtatt å opprette et fiskerimuseum og det ble til det formål samlet

Detaljer

Ulv. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Ulv. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Ulv Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/arter/rovdyr-og-rovfugler/ulv/ Side 1 / 7 Ulv Publisert 11.08.2015 av Miljødirektoratet Den opprinnelige ulvestammen i Skandinavia

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN

IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN DIGITAL STORYTELLING I ENGELSKFAGET. DEL 1: IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN Av: Anita Normann, lærer ved Charlottenlund ungdomsskole, Trondheim. Alle skoler har i dag teknologien som trengs for

Detaljer

BUHUNDPROSJEKTET RAPPORT 2011

BUHUNDPROSJEKTET RAPPORT 2011 BUHUNDPROSJEKTET RAPPORT 2011 Det har vært jobbet aktivt med prosjektet helt siden starten i 2009, og 2011 har vært et år der vi har fått mye på plass, både mhp. materiale og finansiering. Samarbeidet

Detaljer

Samboerkontrakt. ... fødselsdato... ... fødselsdato...

Samboerkontrakt. ... fødselsdato... ... fødselsdato... Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ Postadresse: Universitetet i Tromsø Breivika Senter 9037 Tromsø Besøksadresse: Breivika Senter Telefon: 77 64 45 59 Telefaks: 77 64 65 65 GRATIS JURIDISK

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P TI-84

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P TI-84 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for TI-84 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Kvadratrot....................................

Detaljer

Medlemsblad for Norsk entomologisk forening. Argang 11, nr. 2,1986. Temanummer:

Medlemsblad for Norsk entomologisk forening. Argang 11, nr. 2,1986. Temanummer: Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Argang 11, nr. 2,1986 Temanummer: Insekt -Nytt Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Insekt-Nytt Argang 1 I, nr. 2,1986 Redaksjonen Preben Ottesen (red.)

Detaljer

Firbladet. Årgang 17 nr 1 2004 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen. Innhold:

Firbladet. Årgang 17 nr 1 2004 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen. Innhold: Firbladet Årgang 17 nr 1 2004 ISSN 0804-2403 Utgitt av Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen Innhold: Redaksjonelt side 2 Valgkomiteen søker frivillige til viktig innsats side 3 Vårmøter i ØLA side

Detaljer

Nye handlingsplaner/faggrunnlag/utredninger for arter i 2011, - prosess

Nye handlingsplaner/faggrunnlag/utredninger for arter i 2011, - prosess Nye handlingsplaner/faggrunnlag/utredninger for arter i 2011, - prosess Seminar om HP trua arter og naturtyper, prioriterte arter og utvalgte naturtyper 11. mars 2011, Svein Båtvik Rødlista 2010, hovedtall,

Detaljer

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Kildehenvisning 4. trinn... 2 Kildehenvisning 5. trinn... 4 Kildehenvisning 6. trinn... 7 Kildehenvisning og litteraturliste 7. trinn... 12 Kildehenvisning Opplæring

Detaljer

Nannestad kommune Forvaltning

Nannestad kommune Forvaltning Nannestad kommune Forvaltning ArkitektNils Haugrud Ovre Slottsgate 12 0157 Oslo Melding om delegert vedtak - 081227 Vir ref./arkivkode: (Oppgis ved svar) 2008/3555-5 Deres ref: Dato: 03. I 1.2008 Tillatelse

Detaljer

Katalog 75. J. C. C. Dahl. To unike eksemplarer av hans utgivelse om stavkirkene

Katalog 75. J. C. C. Dahl. To unike eksemplarer av hans utgivelse om stavkirkene Katalog 75 J. C. C. Dahl To unike eksemplarer av hans utgivelse om stavkirkene Kjære bokvenn. Denne gang presenteres kun en utgivelse, nemlig J. C Dahls verk om norges stavkirker fra 1837, Denkmale einer

Detaljer

Insekt-Nytt 32 (1/2) 2007

Insekt-Nytt 32 (1/2) 2007 Insekt-Nytt 32 (1/2) 2007 Insekt-Nytt 32 (1/2) 2007 Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Redaktør: Anders Endrestøl Redaksjon: Lars Ove Hansen Jan Arne Stenløkk Leif Aarvik Halvard Hatlen Hallvard

Detaljer

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra:

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Å lage kildeliste Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Bok (fagbok, lærebok, leksikon) Avis Tidsskrift, magasin Nettsted Personer (informanter) intervju, e-post Hva er kildeliste? Kan også kalles

Detaljer

Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand?

Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand? Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand? Tekst og foto: Leif Gjerde Det nordjyske firmaet Credo Fish ApS har de siste årene vært alene i det skandinaviske markedet når det gjelder produksjon

Detaljer

Medieinformasjon 2014

Medieinformasjon 2014 interiør MAGASINET Medieinformasjon 2014 Interiør Magasinet selges i Skandinavia og har et meget godt renommé. Innholdet er nøye utvalgt for å gi leseren god nytteverdi og inspirasjon. De beste journalister,

Detaljer

Skogsmeitemark (Lumbricus rubellus) Grå meitemark (Aporrectodea caliginosa) 2,5 cm. Stor meitemark (Lumbricus terrestris)

Skogsmeitemark (Lumbricus rubellus) Grå meitemark (Aporrectodea caliginosa) 2,5 cm. Stor meitemark (Lumbricus terrestris) B I O F O R S K EMA Vol.2 Nr.4 2007 Rosa meitemark Hode Belte Skogsmeitemark (Lumbricus rubellus) Grå meitemark (Aporrectodea caliginosa) (Aporrectodea rosea) 2,5 cm Stor meitemark (Lumbricus terrestris)

Detaljer

Los llanos. Los llanos

Los llanos. Los llanos Los llanos I fascinerende llanos, sammenlignes med vidder av Afrika, vil du gå ombord på et dyreliv safari for å se en særegen fauna som capybara (verdens største gnager), apekatter, alligatorer, anacondas,

Detaljer

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening Stiftet 1904 www.entomologi.no I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond

Detaljer

Fra nysgjerrigper til forskerspire

Fra nysgjerrigper til forskerspire LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Naturfag TRINN: 5. trinn Timefordeling på trinnet: 2 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-34

Detaljer

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse.

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. «Stølpejakta» Aurskog-Høland 2015 Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. Tilbudet «STØLPEJAKTA» er lett orientering

Detaljer

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Lesing og skriving som grunnleggende og tverrfaglig kompetanse Den globaliserte verden som dagens barn og unge vokser opp i, preges av både økende

Detaljer

billigst nar sluttsummen gjores opp. Men

billigst nar sluttsummen gjores opp. Men En tilsynelatende billig!eiebiler ikke alltid billigst nar sluttsummen gjores opp. Men det er fullt mulig A styre unna fellene' 1f J nerdu sjekker priser, men du me klikke deg inn pe en valgt bil for

Detaljer

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Fluesommer Arne Svingen En klok og varm og spillevende roman om et mørkt tema. Og om Kasper. Og om hva vennskap kan føre til. Pris: 249,- Fluesommer er historien om

Detaljer

09.05.2014 AGENDA FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER BAKGRUNN METODE VEILEDNINGSPROSESSEN SAMLINGENE. Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering

09.05.2014 AGENDA FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER BAKGRUNN METODE VEILEDNINGSPROSESSEN SAMLINGENE. Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering AGENDA Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER Kari Høium og Christine Tørris Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Atferdsvitenskap BAKGRUNN METODE Henvendelse

Detaljer

Fordeling av vederlag i Kopinor

Fordeling av vederlag i Kopinor Fordeling av vederlag i Kopinor 1 GRUNNLAG FOR FORDELINGEN Fordelingen mellom organisasjonene skjer på grunnlag av statistiske undersøkelser av hva som blir kopiert forhandlinger mellom organisasjonene

Detaljer

Bidrag til Hjernekraftprisen 2014

Bidrag til Hjernekraftprisen 2014 Bidrag til Hjernekraftprisen 2014 Anne Sverdrup-Thygeson og Tone Birkemoe, Institutt for Naturforvaltning, NMBU. Ås, 7. november 2014 Vi er insektforskere, og i forskergruppa vår ser vi på hvordan biller

Detaljer

rrffi Oslo kommune Plan- og bygningsetaten VEDLEGG VANN - STEINHAMMERVEIEN 8 B :l::;;: III N: t55/331010 Eiendom: STEINHAMMERVEIEN 88 Byggeplass:

rrffi Oslo kommune Plan- og bygningsetaten VEDLEGG VANN - STEINHAMMERVEIEN 8 B :l::;;: III N: t55/331010 Eiendom: STEINHAMMERVEIEN 88 Byggeplass: Oslo kommune Dato:11052009 Deres ref: Varref(saksnr): 200905192-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:ToneBreirem Arkivkode:531 Byggeplass: STEINHAMMERVEIEN 88 Eiendom: t55/331010 Tiltakshaver: Soker:

Detaljer

Supplerende undersøkelser av naturmangfold (amfibier) i forbindelse med planlagt ny avkjøring for Rv 35 fra Badeveien ved Vikersund, Modum kommune

Supplerende undersøkelser av naturmangfold (amfibier) i forbindelse med planlagt ny avkjøring for Rv 35 fra Badeveien ved Vikersund, Modum kommune Supplerende undersøkelser av naturmangfold (amfibier) i forbindelse med planlagt ny avkjøring for Rv 35 fra Badeveien ved Vikersund, Modum kommune Notat til Modum kommune Leif Åge Strand Adele Stornes

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Norskeinsektfamilierog deresartsantail

Norskeinsektfamilierog deresartsantail Norskeinsektfamilierog deresartsantail Preben S. Ottesen (red NORSK1NSTI FORNATURFORSKNING Norskeinsektfamilierog deresartsantall PrebenS. Ottesen (red.) Med bidrag av Trond Andersen, Johannes Anonby,

Detaljer

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 3. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 90/539/EØF med hensyn til helsesertifikater ved handel med fjørfe

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Har kartlagt artsmangfoldet i regnskogen

Har kartlagt artsmangfoldet i regnskogen Pressemelding fra NINA 13.12.2012: Har kartlagt artsmangfoldet i regnskogen Som eneste nordmann blant et internasjonalt team på 102 forskere har Frode Ødegaard kartlagt det biologiske mangfoldet i en tropisk

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom i 3 etg, Rådhuset i Verdal Dato: 22.06.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Magnus

Detaljer

MUSIKKVITENSKAP. Pensumliste vår 2006

MUSIKKVITENSKAP. Pensumliste vår 2006 MUSIKKVITENSKAP Pensumliste vår 2006 Bachelor: MUSV1007 Musikk og globalisering Mitchell, Tony(ed.): Global Noise: Rap and Hip-Hop outside the USA. Wesleyan University Press 2001. Jørgensen og Oversand(red.):

Detaljer

VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET

VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET AV BISKOP JOHANNES SMEMO La oss be: Herre Gud, himmelske Far! Vi takker deg for evangeliet son1 has lydt i landet virt i tusen As. Vi takker cleg fordi Norge fikk

Detaljer

1.5. Vedkommende myndighet (adresse) ... 1.8. Navn og adresse til driftsansvarlig for sirkus eller dyrenummer. 1.6. Antall sider

1.5. Vedkommende myndighet (adresse) ... 1.8. Navn og adresse til driftsansvarlig for sirkus eller dyrenummer. 1.6. Antall sider VEDLEGG I REGISTER OVER DYR PÅ SIRKUS eller I DYRENUMMER (i henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 1739/2005)( 1 ) 1.1. Navn på sirkus eller dyrenummer. 1.2. Eier av sirkus eller dyrenummer... 1.3.

Detaljer

1/1985 2/85 3/85 4/85 5/85 6/85 7/85 8/85 9/85 10/85 11/85 12/85 13/85 14/85 1/1986 2/86 3/86 3b/86 4/86 5/86 6/86 7/86 1a/ 1987 1b/ 87 2/87 3/87

1/1985 2/85 3/85 4/85 5/85 6/85 7/85 8/85 9/85  10/85 11/85 12/85 13/85 14/85 1/1986 2/86 3/86 3b/86 4/86 5/86 6/86 7/86 1a/ 1987 1b/ 87 2/87 3/87 1/1985 Årsmelding miljøvernavd. 2/85 Isesjø - 1983. En vannfaglig vurdering 3/85 Rømsjøen 1983. En vannfaglig vurdering 4/85 Tunevannet - 1984. En vannfaglig vurdering 5/85 Tiltaksrettet overvåking 1984

Detaljer

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus)

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Sist oppdatert 05.09.13 Artikkel (_sjanger, _sakprosa) En saklig, informativ

Detaljer

STRIKKEFESTIVAL 2014. 11. 12. oktober på hovedbiblioteket

STRIKKEFESTIVAL 2014. 11. 12. oktober på hovedbiblioteket STRIKKEFESTIVAL 2014 11. 12. oktober på hovedbiblioteket Strikkefestival! Hønsestrikk og mønsterstrikk er stikkord på høstens festival. Både strikkebokforfattere og lokale heltinner holder foredrag om

Detaljer

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS BLÅMEIS (Cyanistes caeruleus) er en fugl i meisefamilien. Den er ca 12 cm lang og veier omtrent 11 gram. Den er lett å kjenne igjen på blåfargen på hodet og den svarte stripen gjennom øyet. Den er i likhet

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Sortiment 2012. Aktivitetsbøker Malebøker Tegneblokker

Sortiment 2012. Aktivitetsbøker Malebøker Tegneblokker Sortiment 2012 Aktivitetsbøker Malebøker Tegneblokker Aktivitetsbøker med stickers Lær med monstrene Skrive * Telle * Observere * Motsetninger Fargerike aktivitetsbøker med søte monstre som hjelper barna

Detaljer

Kolsåsposten - april

Kolsåsposten - april Kolsåsposten - april FJELLET Fjelletplan mai 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. Barnehagen stengt! 4. Tur 5. Tur 6. Tur 7. Varmmat 8. Førskolegruppe VILDE 6 ÅR! (9.mai) 11. Fotballdag 12. Prosjekt

Detaljer

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET.

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. -ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. Galleri - utprøving av spesialavdeling for ungdom og unge voksne ved Bergen Off. Bibliotek, hovedbiblioteket. Ved utbyggingen av hovedbiblioteket i 999/2, ble det mulig

Detaljer

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 2 For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Rapport fra Kontoret for intervjuundersokelser Nr. 2 FORBRUKSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Rødalger i ferskvann

Rødalger i ferskvann Rødalger i ferskvann Kunnskapsstatus med oversikt over arter i Norge (og Norden) Eli-Anne Lindstrøm, NIVA Jan Rueness, Universitetet i Oslo Maia Røst Kile, NIVA Mål Status for eksisterende kunnskap om

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Hei alle sammen. I september har vi fortsatt å introdusere barna gradvis for temaet vi skal ha i prosjektet. Vi har funnet tegninger av vikinger og vikingskip

Detaljer

I gangen har familien fdtt tak i gamle bilder fra huset som de har fdtt foliert pd veggen. Garderobelosninger og den smarte kontorkroken er levert

I gangen har familien fdtt tak i gamle bilder fra huset som de har fdtt foliert pd veggen. Garderobelosninger og den smarte kontorkroken er levert 106 I gangen har familien fdtt tak i gamle bilder fra huset som de har fdtt foliert pd veggen. Garderobelosninger og den smarte kontorkroken er levert fra Neptune Home. Fami!len Moen liar funnel: silt

Detaljer

Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN

Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN Hør en bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst VOKSEN Vanskelig å lese trykt tekst? Vi har en bok til deg NLB er biblioteket for alle som har problemer med å lese trykt tekst og vanlige

Detaljer

Old School Factory i Brostræde 4, Helsingør vi starter opp med hækling av kludetepper 1.okt. kl 18.00

Old School Factory i Brostræde 4, Helsingør vi starter opp med hækling av kludetepper 1.okt. kl 18.00 Nyhetsbrev August 2014 s1 Old School Factory i Brostræde 4, Helsingør vi starter opp med hækling av kludetepper 1.okt. kl 18.00 Trinn for trinn går vi gjennom hæklingens kunst. Du komponerer selv dit eget

Detaljer

SveMed+ - en søkeveiledning -

SveMed+ - en søkeveiledning - SveMed+ - en søkeveiledning - Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Sprog i Norden. Titel: Språksamarbeid i Norden 1994. Forfatter: Ståle Løland. Kilde: Sprog i Norden, 1995, s. 83-90 URL:

Sprog i Norden. Titel: Språksamarbeid i Norden 1994. Forfatter: Ståle Løland. Kilde: Sprog i Norden, 1995, s. 83-90 URL: Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Språksamarbeid i Norden 1994 Ståle Løland Sprog i Norden, 1995, s. 83-90 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk språksekretariat

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

(I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.)

(I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.) (I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.) Forord! I denne oppgaven kunne du lese om vannbehovet i verden. Du får vite om de som dør pga. vannmangel, og om sykdommer som oppstår fordi vannet er

Detaljer

!l I. ilil]ffi ]ilililil tllff. ffi.7rai

!l I. ilil]ffi ]ilililil tllff. ffi.7rai vrl ll!l I ilil]ffi ]ilililil tllff ffi.7rai To unghunder, 6n dachs og 6n basset. To ridyrjegere med ulike referanser og preferanser. Hvordan vildet ende? Vr LLMARKSLTv NR. 4-2006 tivlno HovRERAK FRA KRtsnAlt-

Detaljer

Algebra II. -Utgave B- (ToPLUSS for matematikkundervisningen) Eksempelsider! F. Rothe. 2006 by Frank Rothe, Salzburg, www.calculemus.

Algebra II. -Utgave B- (ToPLUSS for matematikkundervisningen) Eksempelsider! F. Rothe. 2006 by Frank Rothe, Salzburg, www.calculemus. 006 by Frank Rothe, Salzburg, www.calculemus.at Algebra II -Utgave B- (ToPLUSS for matematikkundervisningen) F. Rothe 006 by Frank Rothe, Salzburg, www.calculemus.at 3 Innholdsfortegnelse Forord...4 Oppgaver...5

Detaljer

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Mastergradsstudiet i kulturminneforvaltning ved NTNU har som del av sitt studieforløp krav om obligatorisk utplassering i en relevant institusjon/bedrift i

Detaljer

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur Hvor finner du BIBSYS Ask? Side 2 Hvordan søke i Enkelt søk? Side 3 Hvordan søke etter bøker/titler? Side 3-4 Hvordan søke etter

Detaljer

HVORHEN JAPAN? RAGNAR WISL0FF NILSSEN

HVORHEN JAPAN? RAGNAR WISL0FF NILSSEN HVORHEN JAPAN? Av RAGNAR WISL0FF NILSSEN Japan - soloppgangens land. Av Aadel Brun Tschudi. H. Asohehoug & Co.s forlag. Oslo 1957. 161 s. Innb. kr. 2600. Japanske Perspektiver. Av Johannes Aagaard. 0.

Detaljer

forelesninger, og det blir god tid til å arbeide med artsbestemmelse. Det blir lagt inn en artsprøve den siste dagen.

forelesninger, og det blir god tid til å arbeide med artsbestemmelse. Det blir lagt inn en artsprøve den siste dagen. Postboks 74 Sandviken 5812 Bergen www.nla.no Telefon: 55 54 07 00 Telefaks: 55 54 07 01 Velkommen til Naturfag 1 nett. E-post: post@nla.no Org. nr. 995 189 186 Jeg vil ønske deg velkommen til nettkurset

Detaljer

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter Hur finansiera och driva open accesstidskrifter vid ett universitet? Kungliga biblioteket, Stockholm 25. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg

Detaljer