insektgruppene, medlemmenes egen side for kontakt medlemmene seg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "insektgruppene, medlemmenes egen side for kontakt medlemmene seg"

Transkript

1 Herved presenteres det forste nummer av et nytt medlemshefte som Norsk Entomologisk Forening vil utgi. Disse heftene vil bli sendt gratis ti1 alle norske medlemmer. Porelapig er det tatt sikte p& & utgi dem to ganger i bret. insektgruppene, medlemmenes egen side for kontakt medlemmene seg i mellom, annonser osv. Andre temaer kan vaere: Oversikter over firmaer som forhandler utstyr i forbindelse med entomologi, tips for preparering osv. Kom med forslag. Dette tiltaket er kommet i gang i forste rekke for % komme f oreningens mange amatorer i mote, det vil si alle dem som ikke har insekter som yrke, men som hobby. Og det kanskje serlig disse og spesielt nybegynnerne vi vil henvende oss til. En viktig forutsetning for at disse heftene skal komme ut, er nemlig at medlemmene selv deltar i utformningen av innholdet. Vi onsker reaksjoner pd dette forste heftet, eventuelle onsker om hva som skal med, kritikk etc., et hvert forslag mottas med takk. Hva disse heftene vil inneholde i tiden fremover, er ikke fastlagt. Men man kan angi hva de ikke er tenkt d inneholde: Vitenskaplige avhandlinger. Dette skal jo tidsskriftet, Norwegian Journal of Entomology, ta seg av. Dette forste nummeret vil gi en pekepinn pb hva vi har ment noe av innholdet kan vsre: Litteraturoversikter, bestemmelses- tabeller for de forskjellige Hvem som skal vsere ansvarlig for den videre utgivelsen, er det ikke tatt stilling til. Er dette en oppgave som skal pdlegges styret i foreningen, eller skal det oppnevnes et eget redaksjonsutvalg? For dette forste heftet m& vel undertegnede sies d vtere ansvarlig. For ovrig har Sigmund Hdgvar og Reidar Mehl ydet stor hjelp. Trond Hofsvang (sekretmr) Adresse: Postboks 46, 1432 As-NLH.

2 INSEKTER SOM HOBBY? Helt fra gammelt av har amat~rene spilt en stor rolle i studiet av vdrt lands insektfauna. Svaert mye av det vi vet i dag om artenes utbredelse og levevie kan vi takke ivrige amat~rentomologer for. OgsB i vbr tid er flere av landets fremste insektsystematikere amatnrrer. Behovet for personer som er i stand ti1 b bestemme ulike insektgrupper ti1 art, er i dag st~rre enn noensinne. Det er relativt fb fagentomologer som spesialiserer seg som systematikere. I stedet setter de kanskje i gang strarre okologiske undersokelser og samler inn et stort materiale av insekter, som de har problemer med L fb bestemt. Mye mb sendes ti1 utlandet for bestemmelse, og en god del materiale blir ikke artsbestemt i det hele tatt. Fordi gode okologiske undersokelser ofte krever artsbestemmelse av et storre insektmateriale, er mangelen p& insektsystematikere en bremse pb okologiforskningen. Dessuten sqlle vi ogsa gjerne vite mer om- de enkeltk insektartenes utbredelse og levevis i Norge. Norsk "ntonologisk Porening has i det siste fhtt et okende antall henvendelser fra amaturer som enten onsker 5 melde seg inn i foreningen, eller som soker r%d om insektsamling. Dette synes vi er gledelig, og vi hbper det er et tegn pb at vi i Brene sorn kommer kan fb mange iaige og dyktige amat~rentomologer over hele landet. d samle insekter er en fascinerende hobby. Man kommer ut pb mange fine innsamlingsturer, og selve bestemmelsesarbeidet er ofte ogsb en estetisk nytelse. I begynnelsen blir de fleste fristet ti1 B samle alt man' kommer over, og det kan i og for seg vzere nyttig B bli kjent med de ulike grupper av insekter. Likevel: Full glede av hobbgen flr man g.ierne forst nbr dgrene man samler inn blir artsbestemt. Ingen entomolog klarer L holde oversikt over mer enn en liten del av Norges vel insektarter. Derfor vil vi sterk anbefale deg: SEESIALISER DEG P;! EN ELLER NOEN FA GRUPEER. Da forst blir oppgaven sbpass begrenset at du har mulighet for selv b bestemme insektene ti1 art. Og da frarst kan du bidra ti1 5 avhjelpe mangelen pb insekt-systematikere, og ti1 B kartlegge artenes utbredelse og levevis. Altsb: Prnv B finn frem ti1 en gruppe som du har lyst ti1 b gl

3 videre med, og skaff deg litteratur og bestemmelsestabeller over denne gruppen (f.eks. bind VI i Norges dyr gir en oversikt over de insektgrupper vi har her i Norge og omtrentlig artsantall). Listen i dette heftet gir en oversikt over den viktigste entomologiske litteratur i de skandinaviske landene. Noe av det som blir mest brukt, er de to seriene "Danmarks f aunan og "Svensk insektfauna". Hvert bind i disse seriene inneholder bestemmelsestabeller for en bestemt insektgruppe. Vcer oppmerksom pb at en felles-nordisk serie, Fauna Entomologica Scandinavica (med engelsk tekst), som ogsb skal inneholde alle norske arter, er under bearbeidelse. Den svenske serien ltfeltfaunatt av Landin er meget god, men gbr oftest bare ti1 slekt. Den anbefales sterkt som hjelp ti1 peile inn riktig slekt (mange og gode illustrasjoner, og kjennetegnene som omtales her, er gjerne greie b se). finne ut hvor mange arter av den utvalgte gruppe som finnes pd hjemstedet ditt. Prav ogsb B fd fram hvilke arter som finnes i de ulike naturtypene. Man kan ogsd spesialisere seg ps bestemte naturtyper generelt, f.eks. myrer (vi vet veldig lite om insektfaunaen pb myrer i Norge), hayfjell, insekter i dammer eller bekker osv. Ellers lamer det seg B prave og komme i kontakt med noen som man kan lcere av, og som kan kontrollere dine bestemmelser. Kom gjerne pb et mate i foreningen, eller send et brev, sb kan du kanskje fs kontakter eller inspiras j on. S.H. Ti1 slutt enda noen rid: NBr du har valgt insektgruppe, sb prav ogsi A legge en plan for hvor du skal samle. (Jo mer systematisk det hele legges opp, jo mer faglig glede far du av din hobby, og jo mer bidrar du ti1 b ake var viten om landets insekt- fauna). Du kan f. eks. prrave b

4 Insektlitteratur p5 norsk, dansk og svensk. Denne listen er laget for B gi nybegynneren en oversikt over skandinaviske b~ker som er B f6 i handelen i dag og som omhandler emnet insekter. Bokene som er tatt med her, gir alle en viss systematisk oversikt over storre eller mindre grupper, rene bio- logiboker er sloyfet. Senere h~per vi b komme tilbake ti1 oversikter over spesiallitte- ratur for de enkelte insektordner eller familier. NORSK 1) Norges dyr, bind IV og VI. Frislid,R. & Semb-Johansson,A. Cap- pelens forlag, Oslo. 1970, Pris ca kr. 870,-. Bind IV inneholder bl. a. insekter. Gir en oversikt over biologien ti1 de ordner av insekter som er representert i norsk fauna, enkelte familier, f.eks. innen billene, er tatt med. Bind VI gir en systematisk over Pris ca. kr. 48,-. Generell innledning om bygning og utvikling. Bestemmelsestabell ti1 orden. Oversikt over kjennetegn ti1 orden/familie. Kort om biologi. Tegninger i svart/hvitt. 5) Insekter i farger. Molbach - Petersen, C. Aschehoug, Oslo 1963 (2. utg.). Pris ca. kr. 28,OO. Fargeplansjer med utvalgte arter sikt. ;:n del fanilier innen de fra forskjellige grupper av insekst~rste ordner, som biller, som- ter. Kort tekst om biologien. merfu~l, tovinger og veps, er med. 6) Dyreliv i Bker og eng. Lynneborg, Norges dyr har 2 forlopere hvor L. Cappelen, Oslo Pris ca. innholdet om insekter er ordnet pb samme, mate: kr. 35,-. Norges dyreliv, bind IV. Foyn, B. Oppsett som i Insekter i farger, m.fl. Cappelens forlag, Oslo. 1. ut- men mer omfattende innhold, arter gave 1947, 2. utgave begrenset ti1 kulturlandskapet. Ogsa andre grupper enn insekter. 2) Tanwns store insektbok. Stanek, V.J. Tanums forlzg, Cslo, ) Dyreliv i skog og mark. Mandahl- Pris ca kr., 54,-. Barth, G. Cappelen, Oslo Hovedvekten p5 fotografier av de Pris ca. kr. 42,-. forskjellige insektene, men korte Som forrige bok. hrertebratfaunaen opplysninger om biologi, en god del norske eksempler. fra skog. 8) mreliv i vann og vassdrag. Munthe- 3) Insekter. Sundbg, R. Universitets- Kaas Lund, H. Cappelen, Oslo forlaget, Cslo, Bergen, Troms~. Pris ce. kr. 31,-.

5 B1.a. insektgrupper som finnes i ferskvann. Fargeplansjer, kort om biologi. Skadeinsekter pi prydvekster, fargeplansjer av skadens utseende og skadeinsektet, kort om biologi. 9) Sommerfugler. Europas og Nordvest- 15) Skadedgr i skogen. Bakke, A.Land- Afrikas dagsommerfu~ler. Higgins bruksforlaget, Oslo Pris ca. L. G. og Riley, N.D. Tiden Norsk kr. 29,-. Forlag, Oslo Pris ca. Biologi ti1 de ~konomisk viktigste kr. 59,-. skadeinsekter pi skog. Omfattende verk over Europas,dagsommerfugler. Fargeplansjer, biologi, utbredelse. 10) Dagsommerf'u,qler. Bakke, A. Cappelen, Oslo Pris kr. 53,-. Oversikt over norske dagsommerfugler. Fargeplansjer, biologi, utbredelse. 11) Sommerfugler. Latouche, Pajol & Rostand. Det lille universitet, Fredhays forlag, Oslo Pris ca. kr. 9,-. Om de forskjellige gruppene av sommerfugl. 12) Da~sommerfugler. Goodden, R. Aftenpostens sirkelserie Pris ca. kr. 15,-. 16) Sgkdommer og.skaded.vr ph jordbruksvekster. Fjelddalen, J. & Ramsfjell, T. Landbruksforlaget, Oslo Pris ca. kr. 78,-. Biologien ti1 skadeinsektene. 17) Verdens dgreliv: Insekter. Klots, A.B. & Klots, E. Studieforlaget US, Oslo Stort verk med flotte bilder som omtaler hovedgruppene av insekter. Mye interessant stoff om insektenes.vi gjnrr ellers oppmerksom pi den fine oversiktsboka om insekter (selv om den forelnrpig bare finnes ph engelsk): Behandler de forskjellige familiene. A field guide to the insects of Om samling av sommerfugler. Fin Britain and northern Europe. dyregeografisk oversikt. Chinery, M. Collins, London Pris ca. kr. 45,-. 13) Insekter. Zim & Cottam. Det lille Oversikt over insektene ned ti1 universitet, Fredhays forlag, familie, bestemmelsestabeller. Oslo Pris ca. kr. 9,-. Absolutt anbefalelsesverdig. Tiden Kort innfaringsbok i entomologi. forlag har for avrig meddelt at boka vil komme ut ph norsk. 14) Hagens fiender i farger. Taksdal, SISTE: Boka er n& kommet pi dansk. G., Gjaerum, H.B. Bjarnstad, A. Insekter i Danmark og Europa. Cappelen, Oslo Pris ca. G.E.C. Gads forlag, kr. 54,-.

6 DANSK 1) Skandinavias da~sommerfugler. skabets forlag. Det danske forlag. Langer, T.w./J.F~. Clausens for Pris ca. kr. 44,-. lag, Klabenhavn Pris ca. Skadeinsekter pb landbruksvekster. kr. 24,OO. Utfsrlig tekstdel. Plansjer i 9) Ville dyr i hus og hjem. Mourier, svart/hvitt. H. & Winding, 0. Gads forlag, Klabenhavn ) De danske ugler. (dvs. nattfly). Omhandler skadedyr innendsrs. Hoffmeyer, S. Universitetsfor- Fargefotografier, fargeillustraslaget i Aarhus Nyere ut- joner, biologien ti1 de enkelte gave skal v$re kommet ut. Pris ca. artene. kr.40,-. 10) Systematisk entomolopi. Kri~tensen, Utfnrlig omtale av de enkelte arter, N.P. Munksgaards forlag. Ksbenfargefotografier. ham Pris ca. kr. 42,-. Moderne inndeling av insektenes 3) De danske maalere. Hoffmeyer, S. systematikk, om de enkelte grup- Universitetsforlaget i Aarhus pers biologi. Ny utgave er kommet. Pris ca. kr.35,-. Oppsett som ovenfor. 11) Danmarks fauna. G.E.C. Gads forlag, Ksbenhavn. 4) De danske spinnere. Hoffmeyer, S. Ca. 50 bind om insekter. Bestem- Universitetsforlaget i Aarhus. melsestabeller. Som ovenfor. 12) Se nederst ti1 hayre p& side 5. 5) Biller. guldsmeder oa greshopper. SVENSK Indsamling og preparation. Langer, T.W. / J.Fr. Clausens forlag, 1) Nordens dagf.jdrilar. Gullander, B. Knrbenhavn Pris kr. 9,-. I Nordstedts fbrlag. Pris ca. kr. 54,- 134 dagsommerfuglarter, fargeplansjer 6) Sommerfugler. Indsamling og praeparation. Langer, T.W / J.Fr. 2) Nordens svlrmare och suinnare. Clausens forlag, K~benhavn Gullander, B. Nordstedts fbrlag. Pris ca kr. 54,-. 7) J~P ser p% insekter. Nnrrrevang, A. 215 arter av Sphingoidea og & Meyer, T. J. Politikens Forlag. Bombycoidea, fargeplansjer. Knrbenhavn Bl. a. om preparering, innsamling. 3 ) Nordens nattflgn. Gullander, B. Nordstedts fbrlag. Pris ca. kr. 60,- 8) Sykdomme oe: skadedvr i landbruks- 423 arter av Noctuidae, fargeafgreder. Gram, E., Bovien, P. & plans jer. Stapel, C. Landhusholdningssel-

7 4) Vdra fjtlrilar och hur man ktlnner igen dem. Nordstrerm, P. Bonniers, Stockholm Bind I, I1 & 111. Pris Sv. kr. 16, 50 pr. bind. Bestemmelsestabeller for de vanligste sommerfuglartene. En del plans jer. 5) Allhems nge fjeilbok. Harz, K. & Zepf, W. Allhems fdrlag, Malm Pris ca. kr. 60,-. Om sommerfuglenes biologi, med tips om innsamling og fotografering. Usedvanlig flotte fargefotografier. 6) VBra skalbaggar och hur man k-er igen dem. Lindroth, C. H. Bonniers, Stockholm Bind I, I1 & 111. Bestemmelsestabeller for biller. 7) Insekter. Landin, B.-0. Natur och Kultur, Stocholm. Bestemmelsestabeller ti1 slekt/ art. Bind I, Omf atter: Collembola, Protura, Diplura, Thysanura, Emphemerida, Odoneta, Blattodea, Plecoptera, Orthoptera, Dermaptera, Psocoptera, Phthiraptera, Thysanoptera og Hemiptera. Pris ca. kr. 67,-. Bind 2: 1, Coleoptera, Strepsiptera og Hymenoptera. Bind 2:2, Fortsettelse av bind 2:l. 8) Skadedjur och sngltgdster i hus, hem och fdrrad. Rathlein, R. & Tunblad, B. LTs furlag, Pris kr. 47,-. Biologi ti1 skadeinsekter i hus og lagrete matvarer. 9) Entomologi. Lindroth, C.B. Almqvist & Wiksell, Stockholm Nr. 7 i serien: Biologi. Pris ca. kr. 103,-. Generell laerebok i entomologi. Biologien ti1 en del grupper innen de forskjellige insektordenene. 10) Djurens vhld. Hanstrem, B. PUrlagshuset Norden AB, Malmer, Bind 2 & 3: Insekter. Biologien ti1 de viktigste gruppene av insekter. 11) Svensk insektfauna. Almqvist & Wiksells boktrykkeri AB, Uppeala. Utgitt av Entomologiska F6reningen i Stockholm. Bestemmelsestabeller.

8 b53dlewnes EGEN SIDE. I hvert nummer av disse heftene blir det anledning for medlemmene ti1 B sette inn korte annonser gratis som gjelder entomologi. Det kan vsere spesiell litteratur man er pi jakt etter, kanskje man er ute etter materiale av bestemte insektgrupper eller arter, eller man snsker f. eks. B komme i kontakt med andre som har interesse for de samme insektgrupper som man selv arbeider med. Nedenfor bringer vi den fsrstz "amonsen". Materiale av denstore"tegene snskes. Undertegnede arbeider med i kartlegge utbredelsen av de "storen tegene i Norge, det vil si alle teger med 5 fslehornsledd. Dette er fslgende f amilier: Pentatomidae, Acanthosomidae, Cydnidae og Scutelleridae. Jeg vil vere takknemlig for i f i tilsendt materiale av disse tegene, enten materialet er stort eller lite. Ti1 gjengjeld vil dyrene bli levert tilbake i bestemt tilstand. Skriftlige opplysninger om funnsteder mottas ogsb hvis man selv er belt sikker pb artsbestemmelsen. Sigmund HBgvar, Norsk institutt for skogforshing, 1432 AS-NLH. Medlemmer som vil ha inn annonser, bes sende disse til: Trond Hofsvang, postboks 46, 1432 As-NLH.

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Geir E. Søli, Oslo Jostein B. Engdal, Sætre Jan

Detaljer

Marinbiologi. Nyttig litteratur - kilder til kunnskap om livet under vann

Marinbiologi. Nyttig litteratur - kilder til kunnskap om livet under vann Marinbiologi Nyttig litteratur - kilder til kunnskap om livet under vann Tips til nyttig litteratur Vi i utvalg for marinbiologi ønsker å gi tips til litteratur som kan være nyttig i forbindelse med den

Detaljer

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

MEDLEMMENES EGEN SIDE.

MEDLEMMENES EGEN SIDE. MEDLEMMENES EGEN SIDE. Jeg er interessert i d motta materiale av Neuroptera og Mecoptera. Materialst kan returneres i bestemt tilstand, men det vil avhege av materialets storrelse om arbeidet kan gjrares

Detaljer

Umbellula encrimus påvist i høyantarktiske farvann

Umbellula encrimus påvist i høyantarktiske farvann Umbellula encrimus påvist i høyantarktiske farvann Av Hjalmar Broch Alt i 1904 kom den danske zoolog professor dr. H. F. E. Junhersen inn på spørsmålet om sjøfjæren Umbellula encrinus (L. 1758) fra dypet

Detaljer

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2013. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2013. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

Grete Helle Rasmussen. Spille time bok. P i a n o

Grete Helle Rasmussen. Spille time bok. P i a n o Grete Helle Rasmussen Spille time bok 1 P i a n o 1. Hvem er pianoet? 4 Innhold 1 4 Hvem er pianoet? HEI! Du har sikkert spilt mye piano allerede, blitt gode venner med tangentene og hørt på den fine

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Journalen leveres senest tirsdag 22. November 2005 til hjelpelærer eller i kasse utenfor laben. Zoologi II. 3 Katrine Hoset Grethe Robertsen

Journalen leveres senest tirsdag 22. November 2005 til hjelpelærer eller i kasse utenfor laben. Zoologi II. 3 Katrine Hoset Grethe Robertsen Navn: Parti: Journalen leveres senest tirsdag 22. November 2005 til hjelpelærer eller i kasse utenfor laben Zoologi II Zoologi II 15. november 2005 Leddyr Arthropoda Faglig ansvarlig: Asbjørn Vøllestad

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Insektfangst med lysfelle og feromoner på Helgeland i 2014

Insektfangst med lysfelle og feromoner på Helgeland i 2014 SABIMA kartleggingsnotat 13-2014 Insektfangst med lysfelle og feromoner på Helgeland i 2014 Av Atle Ivar Olsen Linjelundmåler Mesotype parallelolineata fra Silvalen, Herøy, 3.8.2014. Side 1 av 6 Kartleggingsnotat

Detaljer

09.05.2014 AGENDA FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER BAKGRUNN METODE VEILEDNINGSPROSESSEN SAMLINGENE. Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering

09.05.2014 AGENDA FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER BAKGRUNN METODE VEILEDNINGSPROSESSEN SAMLINGENE. Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering AGENDA Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER Kari Høium og Christine Tørris Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Atferdsvitenskap BAKGRUNN METODE Henvendelse

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN. - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid

ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN. - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid Boligpraten er et tilbud til beboere ved overgangsboligen som baseres på samtalegrupper. Beboere som ønsker å delta melder seg på til

Detaljer

Algebra II. -Utgave B- (ToPLUSS for matematikkundervisningen) Eksempelsider! F. Rothe. 2006 by Frank Rothe, Salzburg, www.calculemus.

Algebra II. -Utgave B- (ToPLUSS for matematikkundervisningen) Eksempelsider! F. Rothe. 2006 by Frank Rothe, Salzburg, www.calculemus. 006 by Frank Rothe, Salzburg, www.calculemus.at Algebra II -Utgave B- (ToPLUSS for matematikkundervisningen) F. Rothe 006 by Frank Rothe, Salzburg, www.calculemus.at 3 Innholdsfortegnelse Forord...4 Oppgaver...5

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Julie Ness juliene85@gmail.com Dato: 9.6.16 Deres ref.: Vår ref.: Samarbeid mellom stiftelsen Norsk Naturarv og Naturhistorisk museum Vi viser til epost av 20.

Detaljer

Hule eiker. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Hule eiker. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Hule eiker Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/utvalgte-naturtyper/hule-eiker/ Side 1 / 5 Hule eiker Publisert 20.06.2016 av Miljødirektoratet Eiketrær kan bli flere hundre

Detaljer

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Kildehenvisning 4. trinn... 2 Kildehenvisning 5. trinn... 4 Kildehenvisning 6. trinn... 7 Kildehenvisning og litteraturliste 7. trinn... 12 Kildehenvisning Opplæring

Detaljer

En app for fuglekikkere

En app for fuglekikkere En app for fuglekikkere Bird Alarm er en mobilapp som er laget for å gjøre det lett å spre informasjon og kunnskap om fugler blant fuglekikkere verden rundt. Bird Alarm gir fuglekikkere muligheten til

Detaljer

BIO 1000 LAB-ØVELSE 3

BIO 1000 LAB-ØVELSE 3 Navn: Parti: Journalen leveres senest tirsdag 4. oktober 2005 i kassen utenfor labben. BIO 1000 LAB-ØVELSE 3 Fylogenetisk analyse 27. september 2005 Faglig ansvarlig: Hovedansvarlig for lab-øvelsen: Øystein

Detaljer

Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening.

Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening. NORSK ENTOMOLOGISK FORENING - EN JUBILANT I STBPE- SKJEEN. Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening. Norsk Entomologisk Forening har vart i virksomhet i 75 Ar. En slik begivenhet

Detaljer

OPPGAVETEKSTEN* Bjerketvedt, D., & Pedersen, A. (1996). Grunnleggende biologi og miljølære. [Oslo]: Landbruksforl. kapt 6 og 7 (lagt ut som pdf-fil)

OPPGAVETEKSTEN* Bjerketvedt, D., & Pedersen, A. (1996). Grunnleggende biologi og miljølære. [Oslo]: Landbruksforl. kapt 6 og 7 (lagt ut som pdf-fil) EMNEKODE OG NAVN* Naturfag 1 for 1.-7., 1A og 1R SENSURVEILEDNING SEMESTER/ ÅR/ EKSAMENSTYPE* Høst 2010 Semesteroppgave Skriftlig 3timer Hjelpemidler: et A4-ark med egne notater OPPGAVE 1. Biologi (60

Detaljer

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2014. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2014. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Spørreliste nr. 155 B FORSAMLINGSLOKALER De fleste lokalsamfunnene her til lands har ett eller flere forsamlingslokaler (hus eller saler) der folk kan samles.

Detaljer

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET.

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. -ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. Galleri - utprøving av spesialavdeling for ungdom og unge voksne ved Bergen Off. Bibliotek, hovedbiblioteket. Ved utbyggingen av hovedbiblioteket i 999/2, ble det mulig

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

AGARICA Veiledning til forfattere

AGARICA Veiledning til forfattere AGARICA Veiledning til forfattere Tidsskriftet Agarica publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen ulike aspekter av mykologi, med hovedfokus på fungistikk og taksonomi. Ulike

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett?

maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett? maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett? Hvis verden var et sjakkbrett...hvilken rolle ville du ha spilt? Du er invitert til en fascinerende, relevant og avslørende foredragsserie - bygget

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Budal oppvekstområde Dato: 28.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

FORENING NORSK ENTDMOLOGISK. ,& 50 for dem som bestiller full innkvartering og som deltar ved. MEDLi3P:SHSFTX NR. 1. EUROPi3ISKli ENTOMOLOGKONGRESS.

FORENING NORSK ENTDMOLOGISK. ,& 50 for dem som bestiller full innkvartering og som deltar ved. MEDLi3P:SHSFTX NR. 1. EUROPi3ISKli ENTOMOLOGKONGRESS. NORSK ENTDMOLOGISK FORENING MEDLi3P:SHSFTX NR. 1. EUROPi3ISKli ENTOMOLOGKONGRESS. For A f~lge opp initiativet fra representanter fra en del europeiske entomologiske foreninger sorn mattes i Giessen i Vest-Tyskland

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur Hvor finner du BIBSYS Ask? Side 2 Hvordan søke i Enkelt søk? Side 3 Hvordan søke etter bøker/titler? Side 3-4 Hvordan søke etter

Detaljer

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Fritt Fram 3 Temabok 3 Bliss-utgave 2007 Oversatt til Bliss av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Temabok

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Sortiment 2012. Aktivitetsbøker Malebøker Tegneblokker

Sortiment 2012. Aktivitetsbøker Malebøker Tegneblokker Sortiment 2012 Aktivitetsbøker Malebøker Tegneblokker Aktivitetsbøker med stickers Lær med monstrene Skrive * Telle * Observere * Motsetninger Fargerike aktivitetsbøker med søte monstre som hjelper barna

Detaljer

ENTOMOLOGISK KLUBB I BERGEN.

ENTOMOLOGISK KLUBB I BERGEN. W R E P T E FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING &nlrgg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 46, 1432 As-NLH. ENTOMOLOGISK KLUBB I BERGEN. 1 1966 ble det stiftet en entomologisk klubb ved Zoologisk museum

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P TI-84

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P TI-84 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for TI-84 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Kvadratrot....................................

Detaljer

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen Rhododendron ferrugineum på ca 2050 m i Stubeital, Tirol. Etter mange år med Syden-turer fant kona og jeg i år ut at vi ville gjøre noe annet i ferien. Valget

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Fritt Fram 3 Temabok 2 Bliss-utgave 2007 Oversatt til Bliss av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Temabok

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening.

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Tema: lnnsamling og preparering av insekter INSEKT-NYTT Postboks 1701 Rosenborg 7001 Trondheim Postgironummer: 5 91 60 77 Trykkeri: 0konomitrykk A/S. Bodn.

Detaljer

Old School Factory i Brostræde 4, Helsingør vi starter opp med hækling av kludetepper 1.okt. kl 18.00

Old School Factory i Brostræde 4, Helsingør vi starter opp med hækling av kludetepper 1.okt. kl 18.00 Nyhetsbrev August 2014 s1 Old School Factory i Brostræde 4, Helsingør vi starter opp med hækling av kludetepper 1.okt. kl 18.00 Trinn for trinn går vi gjennom hæklingens kunst. Du komponerer selv dit eget

Detaljer

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 - Vad som helst kan delas ut och läsas som bibel för barn, med följden att

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse.

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. «Stølpejakta» Aurskog-Høland 2015 Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. Tilbudet «STØLPEJAKTA» er lett orientering

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

NORSK MISJON I TALL L. G. TERRAY

NORSK MISJON I TALL L. G. TERRAY NORSK MISJON I TALL av L. G. TERRAY Den siste norske misjonsstatistikk sto i NOTM 1955 (s. 230-242). Det gbr som regel flere Br mellom hver gang en slik statistikk blir offentliggjort, og noen av tallene

Detaljer

Observera att de frågor som skall transformeras redan är vända i den här versionen.

Observera att de frågor som skall transformeras redan är vända i den här versionen. Rererense: Eide CM (1991) Livsorienterig, livsstil och helsevaner en spørreundersøkelse av niondeklasse-elever. Universitetet i Bergen, Institute of Nursing Science. Observera att de frågor som skall transformeras

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Fluesommer Arne Svingen En klok og varm og spillevende roman om et mørkt tema. Og om Kasper. Og om hva vennskap kan føre til. Pris: 249,- Fluesommer er historien om

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Oljesprøyting mot skadedyr i frukt

Oljesprøyting mot skadedyr i frukt Oljesprøyting mot skadedyr i frukt Nina Trandem Bioforsk Plantehelse Norske Fruktdagar 2012, 28.jan 2012 Skal gå gjennom: Bruk av vegetabilsk olje som plantevernmiddel Hvorfor er oljesprøyting interessant?

Detaljer

maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett?

maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett? maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett? Hvis verden var et sjakkbrett...hvilken rolle ville du spilt? Du er invitert til en fascinerende, relevant og avslørende foredrags-serie, bygget på

Detaljer

NBr vlrnatten fylles av set duft

NBr vlrnatten fylles av set duft Fangst av nattsommerfugler ved risting av seljetrser og lokking med gjmret saft. Av Arne Pjellberg, Zoologisk hluseum, Bergen. NBr vlrnatten fylles av set duft fra seljerakler - da er tiden inne. Lepidopterologen

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

mqhla~ for ~ oksk Forening

mqhla~ for ~ oksk Forening mqhla~ for ~ oksk Forening I I I I Insekt-Nytt djrgang 16, nr. 3,1991 Redaksjonen: Ole J. Umve (Redalcwr) Yngvar Berg 0istein Berg Espen Bergsmark Lars Ove Hansen Devegg Ruud (Fototeknisk ass.) Redaksjonens

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013 Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30.09 1 Ikke denne dagen p.g.a høstferie. Popcorn gruppa tur Sommerfugl gruppa tur 2 Eldste: Marianne Minste: Ellen Makaroni grateng

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Samboerkontrakt. ... fødselsdato... ... fødselsdato...

Samboerkontrakt. ... fødselsdato... ... fødselsdato... Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ Postadresse: Universitetet i Tromsø Breivika Senter 9037 Tromsø Besøksadresse: Breivika Senter Telefon: 77 64 45 59 Telefaks: 77 64 65 65 GRATIS JURIDISK

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID JENTA SOM HØRTE JORDENS HJERTE UNDER STORBYENS BRØL For- og etterarbeid: Den kulturelle skolesekken i Oslo høsten 2014. John Bauer: Bergaporten DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID Skriveoppgave: MAGISK GJENSTAND

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

Selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse og selvtillit Selvfølelse og selvtillit Når vi snakker om sevlbildet/selvfølelsen vår, menes summen av de inntrykk og tanker enkeltmenneske har om seg selv. Det kan være bra, eller mindre bra. Selvfølelsen henger tett

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

1153 forbløffende fakta

1153 forbløffende fakta John Lloyd, John Mitchinson & James Harkin QI 1153 forbløffende fakta oversatt fra engelsk av Christian Rugstad FONT FORLAG innledning Jeg er ingen dikter, men hvis du tenker selv etter hvert som jeg skrider

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra:

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Å lage kildeliste Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Bok (fagbok, lærebok, leksikon) Avis Tidsskrift, magasin Nettsted Personer (informanter) intervju, e-post Hva er kildeliste? Kan også kalles

Detaljer

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2012. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2012. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Mastergradsstudiet i kulturminneforvaltning ved NTNU har som del av sitt studieforløp krav om obligatorisk utplassering i en relevant institusjon/bedrift i

Detaljer

Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand?

Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand? Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand? Tekst og foto: Leif Gjerde Det nordjyske firmaet Credo Fish ApS har de siste årene vært alene i det skandinaviske markedet når det gjelder produksjon

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

Løsningsforslag Nummerbyggingsoppgaver

Løsningsforslag Nummerbyggingsoppgaver Løsningsforslag Nummerbyggingsoppgaver 1. Klassifikasjonstidsskrift: 025.4205 025.42 *Klassifikasjon og hylleoppstilling START H1--05 Periodika Tilføy 2. Blomster i fotokunsten: 779.343 779 Fotografiske

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN DAG SOLSTAD USKREVNE MEMOARER FORLAGET OKTOBER 2013

ALF VAN DER HAGEN DAG SOLSTAD USKREVNE MEMOARER FORLAGET OKTOBER 2013 ALF VAN DER HAGEN DAG SOLSTAD USKREVNE MEMOARER FORLAGET OKTOBER 2013 ALF VAN DER HAGEN Dag Solstad. Uskrevne memoarer Forlaget Oktober AS 2013 Forsidefoto TOM SANDBERG Bokdesign Egil Haraldsen og Ellen

Detaljer

SveMed+ - en søkeveiledning -

SveMed+ - en søkeveiledning - SveMed+ - en søkeveiledning - Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

NORSK ETNOLOGISK GRANSKING Oslo, august 1993 Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO 4. etg. P.A. Munchs hus

NORSK ETNOLOGISK GRANSKING Oslo, august 1993 Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO 4. etg. P.A. Munchs hus NORSK ETNOLOGISK GRANSKING Oslo, august 1993 Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO 4. etg. P.A. Munchs hus Spørreliste nr. 160 B TINGENE OG VI Kortversjon Den etnologiske forskningen har tidligere syslet mye

Detaljer

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn Side 1 av 22 Etikk 3: Mill og Bibelsk etikk Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn www.augustinian.wordpress.com Side 2 av 22 J S Mill Mill i sin tid Oppsummering utilitarisme www.youtube.com/watch?v=qelcp4w2no8

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK Vi lagde andaktsbok for hjemstedet vårt Flekkerøy er en 6,6 km 2 stor øy, helt sør i Kristiansand kommune. Her bor det om lag 3200 innbyggere. Mange

Detaljer

Ulv. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Ulv. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Ulv Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/arter/rovdyr-og-rovfugler/ulv/ Side 1 / 7 Ulv Publisert 11.08.2015 av Miljødirektoratet Den opprinnelige ulvestammen i Skandinavia

Detaljer

06.01.16. Strategiopplæring og engasjement for lesing. 2 mål for økten: Lesestrategier og engasjement Økt 1 Av Sture Nome, Lesesenteret, UiS

06.01.16. Strategiopplæring og engasjement for lesing. 2 mål for økten: Lesestrategier og engasjement Økt 1 Av Sture Nome, Lesesenteret, UiS Strategiopplæring og engasjement for lesing Lesestrategier og engasjement Økt 1 Av Sture Nome, Lesesenteret, UiS Aktivering av bakgrunnskunnskap 6 min. Hva innebærer det for deg å være en leselærer/drive

Detaljer

Ebeltoft Park Hotel ligger i nærheten av både skog og strand.

Ebeltoft Park Hotel ligger i nærheten av både skog og strand. Ebeltoft Park Hotel Ebeltoft er en av de mest sjarmerende byene i Danmark med en hyggelig gammel bydel, samt en sentral beliggenhet i forhold til mange attraksjoner på Djursland. Det moderne hotellet ligger

Detaljer

Trondhjems fiskeriselskab

Trondhjems fiskeriselskab Privatarkiv nr. 25 ObjID: 81b008442 Trondhjems fiskeriselskab Selskapet ble opprettet i 1880 av b.l.a konsul Claus Berg. I 1888 ble det vedtatt å opprette et fiskerimuseum og det ble til det formål samlet

Detaljer

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Lesing og skriving som grunnleggende og tverrfaglig kompetanse Den globaliserte verden som dagens barn og unge vokser opp i, preges av både økende

Detaljer

Veiledning til OpenOffice Presentasjonsprogram 1

Veiledning til OpenOffice Presentasjonsprogram 1 Veiledning til OpenOffice Presentasjonsprogram 1 Innføring i OpenOffice.org Impress Grunnskolen i Nittedal Presentasjonsprogram 1 Når du er ferdig med heftet skal du kunne: lage en enkel lysbildepresentasjon.

Detaljer

-~.~. Vi kombinerer naturmedisin med moderne biokjemi! .l... 5rest~ Inilen kurer virker pa aile. - 3 maneders personlig oppf"lging.

-~.~. Vi kombinerer naturmedisin med moderne biokjemi! .l... 5rest~ Inilen kurer virker pa aile. - 3 maneders personlig oppflging. 1~ 'k1,l,f e1t.l... 5rest~ Inilen kurer virker pa aile - 3 maneders personlig oppf"lging. Vi kombinerer naturmedisin med moderne biokjemi! -~.~.,.,~..~.~...,... ~~_., SpeJi,t/kllr, Limr Anita L Insen flere

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer