insektgruppene, medlemmenes egen side for kontakt medlemmene seg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "insektgruppene, medlemmenes egen side for kontakt medlemmene seg"

Transkript

1 Herved presenteres det forste nummer av et nytt medlemshefte som Norsk Entomologisk Forening vil utgi. Disse heftene vil bli sendt gratis ti1 alle norske medlemmer. Porelapig er det tatt sikte p& & utgi dem to ganger i bret. insektgruppene, medlemmenes egen side for kontakt medlemmene seg i mellom, annonser osv. Andre temaer kan vaere: Oversikter over firmaer som forhandler utstyr i forbindelse med entomologi, tips for preparering osv. Kom med forslag. Dette tiltaket er kommet i gang i forste rekke for % komme f oreningens mange amatorer i mote, det vil si alle dem som ikke har insekter som yrke, men som hobby. Og det kanskje serlig disse og spesielt nybegynnerne vi vil henvende oss til. En viktig forutsetning for at disse heftene skal komme ut, er nemlig at medlemmene selv deltar i utformningen av innholdet. Vi onsker reaksjoner pd dette forste heftet, eventuelle onsker om hva som skal med, kritikk etc., et hvert forslag mottas med takk. Hva disse heftene vil inneholde i tiden fremover, er ikke fastlagt. Men man kan angi hva de ikke er tenkt d inneholde: Vitenskaplige avhandlinger. Dette skal jo tidsskriftet, Norwegian Journal of Entomology, ta seg av. Dette forste nummeret vil gi en pekepinn pb hva vi har ment noe av innholdet kan vsre: Litteraturoversikter, bestemmelses- tabeller for de forskjellige Hvem som skal vsere ansvarlig for den videre utgivelsen, er det ikke tatt stilling til. Er dette en oppgave som skal pdlegges styret i foreningen, eller skal det oppnevnes et eget redaksjonsutvalg? For dette forste heftet m& vel undertegnede sies d vtere ansvarlig. For ovrig har Sigmund Hdgvar og Reidar Mehl ydet stor hjelp. Trond Hofsvang (sekretmr) Adresse: Postboks 46, 1432 As-NLH.

2 INSEKTER SOM HOBBY? Helt fra gammelt av har amat~rene spilt en stor rolle i studiet av vdrt lands insektfauna. Svaert mye av det vi vet i dag om artenes utbredelse og levevie kan vi takke ivrige amat~rentomologer for. OgsB i vbr tid er flere av landets fremste insektsystematikere amatnrrer. Behovet for personer som er i stand ti1 b bestemme ulike insektgrupper ti1 art, er i dag st~rre enn noensinne. Det er relativt fb fagentomologer som spesialiserer seg som systematikere. I stedet setter de kanskje i gang strarre okologiske undersokelser og samler inn et stort materiale av insekter, som de har problemer med L fb bestemt. Mye mb sendes ti1 utlandet for bestemmelse, og en god del materiale blir ikke artsbestemt i det hele tatt. Fordi gode okologiske undersokelser ofte krever artsbestemmelse av et storre insektmateriale, er mangelen p& insektsystematikere en bremse pb okologiforskningen. Dessuten sqlle vi ogsa gjerne vite mer om- de enkeltk insektartenes utbredelse og levevis i Norge. Norsk "ntonologisk Porening has i det siste fhtt et okende antall henvendelser fra amaturer som enten onsker 5 melde seg inn i foreningen, eller som soker r%d om insektsamling. Dette synes vi er gledelig, og vi hbper det er et tegn pb at vi i Brene sorn kommer kan fb mange iaige og dyktige amat~rentomologer over hele landet. d samle insekter er en fascinerende hobby. Man kommer ut pb mange fine innsamlingsturer, og selve bestemmelsesarbeidet er ofte ogsb en estetisk nytelse. I begynnelsen blir de fleste fristet ti1 B samle alt man' kommer over, og det kan i og for seg vzere nyttig B bli kjent med de ulike grupper av insekter. Likevel: Full glede av hobbgen flr man g.ierne forst nbr dgrene man samler inn blir artsbestemt. Ingen entomolog klarer L holde oversikt over mer enn en liten del av Norges vel insektarter. Derfor vil vi sterk anbefale deg: SEESIALISER DEG P;! EN ELLER NOEN FA GRUPEER. Da forst blir oppgaven sbpass begrenset at du har mulighet for selv b bestemme insektene ti1 art. Og da frarst kan du bidra ti1 5 avhjelpe mangelen pb insekt-systematikere, og ti1 B kartlegge artenes utbredelse og levevis. Altsb: Prnv B finn frem ti1 en gruppe som du har lyst ti1 b gl

3 videre med, og skaff deg litteratur og bestemmelsestabeller over denne gruppen (f.eks. bind VI i Norges dyr gir en oversikt over de insektgrupper vi har her i Norge og omtrentlig artsantall). Listen i dette heftet gir en oversikt over den viktigste entomologiske litteratur i de skandinaviske landene. Noe av det som blir mest brukt, er de to seriene "Danmarks f aunan og "Svensk insektfauna". Hvert bind i disse seriene inneholder bestemmelsestabeller for en bestemt insektgruppe. Vcer oppmerksom pb at en felles-nordisk serie, Fauna Entomologica Scandinavica (med engelsk tekst), som ogsb skal inneholde alle norske arter, er under bearbeidelse. Den svenske serien ltfeltfaunatt av Landin er meget god, men gbr oftest bare ti1 slekt. Den anbefales sterkt som hjelp ti1 peile inn riktig slekt (mange og gode illustrasjoner, og kjennetegnene som omtales her, er gjerne greie b se). finne ut hvor mange arter av den utvalgte gruppe som finnes pd hjemstedet ditt. Prav ogsb B fd fram hvilke arter som finnes i de ulike naturtypene. Man kan ogsd spesialisere seg ps bestemte naturtyper generelt, f.eks. myrer (vi vet veldig lite om insektfaunaen pb myrer i Norge), hayfjell, insekter i dammer eller bekker osv. Ellers lamer det seg B prave og komme i kontakt med noen som man kan lcere av, og som kan kontrollere dine bestemmelser. Kom gjerne pb et mate i foreningen, eller send et brev, sb kan du kanskje fs kontakter eller inspiras j on. S.H. Ti1 slutt enda noen rid: NBr du har valgt insektgruppe, sb prav ogsi A legge en plan for hvor du skal samle. (Jo mer systematisk det hele legges opp, jo mer faglig glede far du av din hobby, og jo mer bidrar du ti1 b ake var viten om landets insekt- fauna). Du kan f. eks. prrave b

4 Insektlitteratur p5 norsk, dansk og svensk. Denne listen er laget for B gi nybegynneren en oversikt over skandinaviske b~ker som er B f6 i handelen i dag og som omhandler emnet insekter. Bokene som er tatt med her, gir alle en viss systematisk oversikt over storre eller mindre grupper, rene bio- logiboker er sloyfet. Senere h~per vi b komme tilbake ti1 oversikter over spesiallitte- ratur for de enkelte insektordner eller familier. NORSK 1) Norges dyr, bind IV og VI. Frislid,R. & Semb-Johansson,A. Cap- pelens forlag, Oslo. 1970, Pris ca kr. 870,-. Bind IV inneholder bl. a. insekter. Gir en oversikt over biologien ti1 de ordner av insekter som er representert i norsk fauna, enkelte familier, f.eks. innen billene, er tatt med. Bind VI gir en systematisk over Pris ca. kr. 48,-. Generell innledning om bygning og utvikling. Bestemmelsestabell ti1 orden. Oversikt over kjennetegn ti1 orden/familie. Kort om biologi. Tegninger i svart/hvitt. 5) Insekter i farger. Molbach - Petersen, C. Aschehoug, Oslo 1963 (2. utg.). Pris ca. kr. 28,OO. Fargeplansjer med utvalgte arter sikt. ;:n del fanilier innen de fra forskjellige grupper av insekst~rste ordner, som biller, som- ter. Kort tekst om biologien. merfu~l, tovinger og veps, er med. 6) Dyreliv i Bker og eng. Lynneborg, Norges dyr har 2 forlopere hvor L. Cappelen, Oslo Pris ca. innholdet om insekter er ordnet pb samme, mate: kr. 35,-. Norges dyreliv, bind IV. Foyn, B. Oppsett som i Insekter i farger, m.fl. Cappelens forlag, Oslo. 1. ut- men mer omfattende innhold, arter gave 1947, 2. utgave begrenset ti1 kulturlandskapet. Ogsa andre grupper enn insekter. 2) Tanwns store insektbok. Stanek, V.J. Tanums forlzg, Cslo, ) Dyreliv i skog og mark. Mandahl- Pris ca kr., 54,-. Barth, G. Cappelen, Oslo Hovedvekten p5 fotografier av de Pris ca. kr. 42,-. forskjellige insektene, men korte Som forrige bok. hrertebratfaunaen opplysninger om biologi, en god del norske eksempler. fra skog. 8) mreliv i vann og vassdrag. Munthe- 3) Insekter. Sundbg, R. Universitets- Kaas Lund, H. Cappelen, Oslo forlaget, Cslo, Bergen, Troms~. Pris ce. kr. 31,-.

5 B1.a. insektgrupper som finnes i ferskvann. Fargeplansjer, kort om biologi. Skadeinsekter pi prydvekster, fargeplansjer av skadens utseende og skadeinsektet, kort om biologi. 9) Sommerfugler. Europas og Nordvest- 15) Skadedgr i skogen. Bakke, A.Land- Afrikas dagsommerfu~ler. Higgins bruksforlaget, Oslo Pris ca. L. G. og Riley, N.D. Tiden Norsk kr. 29,-. Forlag, Oslo Pris ca. Biologi ti1 de ~konomisk viktigste kr. 59,-. skadeinsekter pi skog. Omfattende verk over Europas,dagsommerfugler. Fargeplansjer, biologi, utbredelse. 10) Dagsommerf'u,qler. Bakke, A. Cappelen, Oslo Pris kr. 53,-. Oversikt over norske dagsommerfugler. Fargeplansjer, biologi, utbredelse. 11) Sommerfugler. Latouche, Pajol & Rostand. Det lille universitet, Fredhays forlag, Oslo Pris ca. kr. 9,-. Om de forskjellige gruppene av sommerfugl. 12) Da~sommerfugler. Goodden, R. Aftenpostens sirkelserie Pris ca. kr. 15,-. 16) Sgkdommer og.skaded.vr ph jordbruksvekster. Fjelddalen, J. & Ramsfjell, T. Landbruksforlaget, Oslo Pris ca. kr. 78,-. Biologien ti1 skadeinsektene. 17) Verdens dgreliv: Insekter. Klots, A.B. & Klots, E. Studieforlaget US, Oslo Stort verk med flotte bilder som omtaler hovedgruppene av insekter. Mye interessant stoff om insektenes.vi gjnrr ellers oppmerksom pi den fine oversiktsboka om insekter (selv om den forelnrpig bare finnes ph engelsk): Behandler de forskjellige familiene. A field guide to the insects of Om samling av sommerfugler. Fin Britain and northern Europe. dyregeografisk oversikt. Chinery, M. Collins, London Pris ca. kr. 45,-. 13) Insekter. Zim & Cottam. Det lille Oversikt over insektene ned ti1 universitet, Fredhays forlag, familie, bestemmelsestabeller. Oslo Pris ca. kr. 9,-. Absolutt anbefalelsesverdig. Tiden Kort innfaringsbok i entomologi. forlag har for avrig meddelt at boka vil komme ut ph norsk. 14) Hagens fiender i farger. Taksdal, SISTE: Boka er n& kommet pi dansk. G., Gjaerum, H.B. Bjarnstad, A. Insekter i Danmark og Europa. Cappelen, Oslo Pris ca. G.E.C. Gads forlag, kr. 54,-.

6 DANSK 1) Skandinavias da~sommerfugler. skabets forlag. Det danske forlag. Langer, T.w./J.F~. Clausens for Pris ca. kr. 44,-. lag, Klabenhavn Pris ca. Skadeinsekter pb landbruksvekster. kr. 24,OO. Utfsrlig tekstdel. Plansjer i 9) Ville dyr i hus og hjem. Mourier, svart/hvitt. H. & Winding, 0. Gads forlag, Klabenhavn ) De danske ugler. (dvs. nattfly). Omhandler skadedyr innendsrs. Hoffmeyer, S. Universitetsfor- Fargefotografier, fargeillustraslaget i Aarhus Nyere ut- joner, biologien ti1 de enkelte gave skal v$re kommet ut. Pris ca. artene. kr.40,-. 10) Systematisk entomolopi. Kri~tensen, Utfnrlig omtale av de enkelte arter, N.P. Munksgaards forlag. Ksbenfargefotografier. ham Pris ca. kr. 42,-. Moderne inndeling av insektenes 3) De danske maalere. Hoffmeyer, S. systematikk, om de enkelte grup- Universitetsforlaget i Aarhus pers biologi. Ny utgave er kommet. Pris ca. kr.35,-. Oppsett som ovenfor. 11) Danmarks fauna. G.E.C. Gads forlag, Ksbenhavn. 4) De danske spinnere. Hoffmeyer, S. Ca. 50 bind om insekter. Bestem- Universitetsforlaget i Aarhus. melsestabeller. Som ovenfor. 12) Se nederst ti1 hayre p& side 5. 5) Biller. guldsmeder oa greshopper. SVENSK Indsamling og preparation. Langer, T.W. / J.Fr. Clausens forlag, 1) Nordens dagf.jdrilar. Gullander, B. Knrbenhavn Pris kr. 9,-. I Nordstedts fbrlag. Pris ca. kr. 54,- 134 dagsommerfuglarter, fargeplansjer 6) Sommerfugler. Indsamling og praeparation. Langer, T.W / J.Fr. 2) Nordens svlrmare och suinnare. Clausens forlag, K~benhavn Gullander, B. Nordstedts fbrlag. Pris ca kr. 54,-. 7) J~P ser p% insekter. Nnrrrevang, A. 215 arter av Sphingoidea og & Meyer, T. J. Politikens Forlag. Bombycoidea, fargeplansjer. Knrbenhavn Bl. a. om preparering, innsamling. 3 ) Nordens nattflgn. Gullander, B. Nordstedts fbrlag. Pris ca. kr. 60,- 8) Sykdomme oe: skadedvr i landbruks- 423 arter av Noctuidae, fargeafgreder. Gram, E., Bovien, P. & plans jer. Stapel, C. Landhusholdningssel-

7 4) Vdra fjtlrilar och hur man ktlnner igen dem. Nordstrerm, P. Bonniers, Stockholm Bind I, I1 & 111. Pris Sv. kr. 16, 50 pr. bind. Bestemmelsestabeller for de vanligste sommerfuglartene. En del plans jer. 5) Allhems nge fjeilbok. Harz, K. & Zepf, W. Allhems fdrlag, Malm Pris ca. kr. 60,-. Om sommerfuglenes biologi, med tips om innsamling og fotografering. Usedvanlig flotte fargefotografier. 6) VBra skalbaggar och hur man k-er igen dem. Lindroth, C. H. Bonniers, Stockholm Bind I, I1 & 111. Bestemmelsestabeller for biller. 7) Insekter. Landin, B.-0. Natur och Kultur, Stocholm. Bestemmelsestabeller ti1 slekt/ art. Bind I, Omf atter: Collembola, Protura, Diplura, Thysanura, Emphemerida, Odoneta, Blattodea, Plecoptera, Orthoptera, Dermaptera, Psocoptera, Phthiraptera, Thysanoptera og Hemiptera. Pris ca. kr. 67,-. Bind 2: 1, Coleoptera, Strepsiptera og Hymenoptera. Bind 2:2, Fortsettelse av bind 2:l. 8) Skadedjur och sngltgdster i hus, hem och fdrrad. Rathlein, R. & Tunblad, B. LTs furlag, Pris kr. 47,-. Biologi ti1 skadeinsekter i hus og lagrete matvarer. 9) Entomologi. Lindroth, C.B. Almqvist & Wiksell, Stockholm Nr. 7 i serien: Biologi. Pris ca. kr. 103,-. Generell laerebok i entomologi. Biologien ti1 en del grupper innen de forskjellige insektordenene. 10) Djurens vhld. Hanstrem, B. PUrlagshuset Norden AB, Malmer, Bind 2 & 3: Insekter. Biologien ti1 de viktigste gruppene av insekter. 11) Svensk insektfauna. Almqvist & Wiksells boktrykkeri AB, Uppeala. Utgitt av Entomologiska F6reningen i Stockholm. Bestemmelsestabeller.

8 b53dlewnes EGEN SIDE. I hvert nummer av disse heftene blir det anledning for medlemmene ti1 B sette inn korte annonser gratis som gjelder entomologi. Det kan vsere spesiell litteratur man er pi jakt etter, kanskje man er ute etter materiale av bestemte insektgrupper eller arter, eller man snsker f. eks. B komme i kontakt med andre som har interesse for de samme insektgrupper som man selv arbeider med. Nedenfor bringer vi den fsrstz "amonsen". Materiale av denstore"tegene snskes. Undertegnede arbeider med i kartlegge utbredelsen av de "storen tegene i Norge, det vil si alle teger med 5 fslehornsledd. Dette er fslgende f amilier: Pentatomidae, Acanthosomidae, Cydnidae og Scutelleridae. Jeg vil vere takknemlig for i f i tilsendt materiale av disse tegene, enten materialet er stort eller lite. Ti1 gjengjeld vil dyrene bli levert tilbake i bestemt tilstand. Skriftlige opplysninger om funnsteder mottas ogsb hvis man selv er belt sikker pb artsbestemmelsen. Sigmund HBgvar, Norsk institutt for skogforshing, 1432 AS-NLH. Medlemmer som vil ha inn annonser, bes sende disse til: Trond Hofsvang, postboks 46, 1432 As-NLH.

INSEKT NYTT MEDLEMSHEFTE FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING. Innlegg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 70,

INSEKT NYTT MEDLEMSHEFTE FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING. Innlegg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 70, INSEKT NYTT I I I 1 MEDLEMSHEFTE FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING Innlegg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 70, 1432 AS-NLH. TEMAHEFTE : FANGST OG BREPARERING AV INSEKTER Av Torgeir Edland, Statens

Detaljer

Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening.

Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening. NORSK ENTOMOLOGISK FORENING - EN JUBILANT I STBPE- SKJEEN. Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening. Norsk Entomologisk Forening har vart i virksomhet i 75 Ar. En slik begivenhet

Detaljer

'Y' Jubileumshefte Norsk Entomologisk Forening 90 ir 1904-1994. Nr. 2 1994 Wrg. 19

'Y' Jubileumshefte Norsk Entomologisk Forening 90 ir 1904-1994. Nr. 2 1994 Wrg. 19 'Y' Jubileumshefte Norsk Entomologisk Forening 90 ir 1904-1994 Nr. 2 1994 Wrg. 19 Insekt-Nvtl MedIen Insekt-Nytt presenterer populaervitenskapelige ovenikts- og tema-artikler om insekters (inkl. Insekt-Nytt

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening.

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. INSEKT-NYTT Postboks 1701 Rosenborg 7001 Trondheim Postgironummer: 5 91 60 77 Trykkeri: Offset - Sats, Trondheim ( omslag ), Okonomitrykk Bodo ( innhold ) Abonnementspris:

Detaljer

Insekt Nr.1 1999 Medlernsblad for Norsk Entornologisk Forening

Insekt Nr.1 1999 Medlernsblad for Norsk Entornologisk Forening Insekt Nr.1 1999 Medlernsblad for Norsk Entornologisk Forening - - INSEKT -N YTT Argang 24, nr. 1,1999 REDAKTBR : Lars Ove Hansen REDAKSJON : Jan Arne Stenlokk Morten Falck 0istein Berg Hallvard Elven

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr.

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr. Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr. Insekt-Nytt nr. 1, Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Insekt-Nytt presenterer popult~rvitenskapelig(. oversikts- og temaartikler om insekters (i~~hl

Detaljer

Insekt-Nytt 34 (4) 2009

Insekt-Nytt 34 (4) 2009 Insekt-Nytt 34 (4) 2009 Insekt-Nytt 34 (4) 2009 Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Redaktør: Anders Endrestøl Redaksjon: Lars Ove Hansen Jan Arne Stenløkk Leif Aarvik Halvard Hatlen Hallvard Elven

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss KONSEPT FOR SALG/MARKEDSFØRING For å hjelpe deg med å komme igang - enten du er dreven eller nybegynner i faget, har vi utarbeidet et konsept for salg og markedsføring av produktene. Dette virker for andre,

Detaljer

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no Tips til jobbsøking Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group Søknad Søknaden er viktig og krever grundig forarbeid. Den bestemmer om du vil komme videre i søknadsprosessen. Innholdet vil

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Modul 6 Organisering av PR-arbeidet

Modul 6 Organisering av PR-arbeidet Modul 6 Organisering av PR-arbeidet I modul 6 bruker vi et plandokument og arbeidet med dette som den røde tråden gjennom hele denne modulen. Hva, for hvem, hvorfor og hvordan. Profil, budskap og virkemidler.

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Maridalens Venner. Pollinerende insekter i Maridalen ÅRSSKRIFT 2015. Lars Ove Hansen

Maridalens Venner. Pollinerende insekter i Maridalen ÅRSSKRIFT 2015. Lars Ove Hansen Maridalens Venner Pollinerende insekter i Maridalen Lars Ove Hansen ÅRSSKRIFT 2015 MARIDALSSPILLET 40 ÅR 1974 2014 Forsidebilder: Ballblomeng. Foto: Lars Ove Hansen. Pollenflue på ballblom. Foto: Lars

Detaljer

Insekt-Nytt 34 (1) 2009

Insekt-Nytt 34 (1) 2009 Insekt-Nytt 34 (1) 2009 Insekt-Nytt 34 (1) 2009 Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Redaktør: Anders Endrestøl Redaksjon: Lars Ove Hansen Jan Arne Stenløkk Leif Aarvik Halvard Hatlen Hallvard Elven

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Brev, søknad og CV KURS 1. Brev, søknad og CV form og innhold. 206 www.gyldendal.no/kontekst

Brev, søknad og CV KURS 1. Brev, søknad og CV form og innhold. 206 www.gyldendal.no/kontekst Brev, søknad og CV Underkapitlet Brev, søknad og CV er ordnet i to kurs. Velg rekkefølge ut fra hva du allerede kan, og hva du skal øve på eller lære. SJANGERKUNNSKAP KURS 1: Brev, søknad og CV form og

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon - en guide i informasjonsjungelen Et hefte for deg som vil vite mer om hvordan man søker etter kvalitetssikret informasjon Februar 2005 Medisinsk bibliotek Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN

MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN AV PETER B. STOLEE I de rirte 10-11 drene er navnet Frank C. Laubach kommet rtadig mere i forgrunnen i den krirtne verdensmirjonen. Den enerti9ende innsatsen denne

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Aalborg Universitet BY: Aalborg LAND: Danmark UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014 (august-januar) EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Juleferie DITT STUDIEPROGRAM

Detaljer

STATISTIKKBRUKERUNDERSØKELSEN 1980-81

STATISTIKKBRUKERUNDERSØKELSEN 1980-81 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 82/13 STATISTIKKBRUKERUNDERSØKELSEN 1980-81 RESULTATER FRA EN POSTUNDERSØKELSE OM BRUK OG VURDERING AV OFFISIELL STATISTIKK AV LIV ARGEL STATISTISK SENTRALBYR Å OSLO

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

GLAUK. Å leve med. Martine (2 1 /2), Oslo: Jeg er den eneste som har ventil i øyet! Ny informasjonsog. om drypping av øyne.

GLAUK. Å leve med. Martine (2 1 /2), Oslo: Jeg er den eneste som har ventil i øyet! Ny informasjonsog. om drypping av øyne. Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaucom.org) NR. 2 2007 Da Martine ble født gikk familien rett inn i en tid som skulle gi mange våkenetter, usikkerhet og utfordringer. Martine

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer