!!! En casestudie av alternative distribusjonskanaler for kortreist økologisk mat i Drammensregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!! En casestudie av alternative distribusjonskanaler for kortreist økologisk mat i Drammensregionen"

Transkript

1 !!! Jordnær handling En casestudie av alternative distribusjonskanaler for kortreist økologisk mat i Drammensregionen

2 Jordnærhandling CathrineLie Forord Minfasinasjonfortemaetstartetenvakkersommerdagi2013dajegvarpåveihjemframatfestivalen påegertorgetihokksundogundretmegoveratdetomtrentikkefantesnoentilbydereavfruktog grøntpåfestivalen.jegkjørteforbigårdettergårdmedbugnendeåkre,mendajegstoppetinnom dagligvarenfantjegikkeigjendisseproduktene.dettevekketentankeprosessimegsomikkehar stoppetsiden.formegerøkologisliknaturenmenteviskulledrivejordbruk,ogjegønskerderforå bidratilåfremmedistribusjonenavlokaleøkologiskelandbruksvarer. Arbeidetmedoppgavenharværtenutroliglærerikprosess,ogjegeroverveldetoveraltengasjement jegharmøtt.jegvilførstogfremsttakkeallesomhartattsegtidtilåsvarepåspørsmålogdeleavsin kunnskap,mennoenfortjenerenspesielloppmerksomhet: TakktilallepåLandbrukskontoretsomtokvarmtimotmeg,spesieltminveilederGryLøbergsomhar gjortarbeidettileteventyr. TakktilAnneMoxnesJervell,minveilederpåNMBUsomkastetsegoverprosjektetoghargittmeggod fagligstøtte. TakktilFylkesmanneniBuskerudsomharstøttetprosjektetøkonomisk,daspesieltAnitaPanmanog ØysteinHaugerudsomhjalpmegåfåfrøettilåspire. TakktilFinnDaleIversenforflottebildertildenneutgaven. Takktilgodenaboersomharåpnetøynenemineforøkologiskeverdier,spesieltAnettesomhartegnet noenavfigureneioppgaven. OgenspesielltakktilminsamboerEriksomharholdtutmedminnyelidenskap/galskap. Omduerinteressertiålesedenfullstendigemasteroppgavenerdetbareåtakontakt. Drammen, CathrineLie MasteroppgaveEntreprenørskapogInnovasjon HandelshøyskolenNMBUE2014 2

3 Jordnærhandling CathrineLie Innhold 1INTRODUKSJON 4 1.1DAGENSKANALER:DAGLIGVAREHANDEL 5 1.2DAGENSKANALER:STORHUSHOLDNING 6 1.3ALTERNATIVEKANALER 6 2TEORETISKTILNÆRMING 8 3CASEMETODE 10 4RESULTATOGANALYSE (DP1)EHVILKEELEMENTERBØRADK ERHAFORÅSKAPEVERDI? (DP2) HVORDANSKAPER,LEVEREROGKAPRERULIKEADK ERVERDI? (DP3)EHVORDANDEKKEREKSISTERENDEADK ERBEHOVETIDRAMMENSREGIONEN? 24 5DRØFTING NÅMASSENEELLERPREKETILMENIGHETEN? KANEKSISTERENDEADK ERØKEOMSETNINGEN? NÅMASSENE SPESIALBUTIKK PREKETILMENIGHETENDELIEANDELSLANDBRUK PREKETILMENIGHETENDELIIEKOOPERATIV KANMANFÅIPOSEOGSEKK? 32 6OPPSUMMERINGOGKONKLUSJON 33 3

4 Jordnærhandling CathrineLie 1 Introduksjon Mygrandfatherusedtosaythatonceinyourlifeyouneed adoctor,alawyer,apolicemanandapreacher buteveryday,threetimesaday, youneedafarmer. EBrendaSchoepp Økologiskeogkortreistematvarerblirstadig merpopulæreogskepsisentildet konvensjonellelandbruketøker.ifølgeoikose økologisknorgevelgerbevissteforbrukere økologiskevarerfordideivaretar; degfordideikkeinneholderkjemiske syntetiskesprøytemidler,kunstigefargestoffer ogaromaer,søtningseeller konserveringsmidler.itilleggviserflere undersøkelseratøkologiskmatofteinneholder mermineraler,antioksidanterogvitaminer. husdyrenefordidefårbedreplass,suntfôr ogfårværeuteifriskluft. miljøetfordidetøkermangfoldetavplanter, dyroglivetijorda.bondenbrukermestmulig lokale,fornybareressursersomreduserer energieogressursforbruk,jorde,lufteog vannforurensningogklimagassutslipp. Nårøkologiskematvarerharsåmangefordeler, hvorforerikkeandelenavøkologiskmati Norgehøyere?Regjeringenharsommålånå 15%økologiskproduksjon,omsetningog forbrukinnen Vedutgangenav2013var produksjonen4,8%ogomsetningeni dagligvarehandelen1,1% 2.BådeBuskerudog Vestfolderøkologiskeforegangsfylker,mentil trossfordetteerikkeomsetningenav økologiskelandbruksvarerhøyereherenni andrefylker. Deterutfordrendeådriveøkologisk landbruksproduksjon,mendetfinnesgode støtteordningerforprodusentene. Forbrukeretterspørselenetterøkologiskevarer erøkende,menhøyepriser,dårlig tilgjengelighetogmanglendekunnskapgjørat omsetningenerlav.kandetværeileddene mellomprodusentogforbrukeratdetfinnes romforforbedring? 1 FylkesmanneniBuskerud;!Økologisk!Handlingsplan! SLF;Rapport!for!produksjon!og!omsetning!av! økologiske!landbruksvarer!

5 Jordnærhandling CathrineLie 1.1 Dagens kanaler: Dagligvarehandel I2009ble87%avalleøkologiskevareriNorge solgtgjennomdagligvarehandelen.firestore paraplykjeder(ica,coop,norgesgruppenog Rema1000)kontrollerermerenn99%av dagligvaremarkedetogderesmaktbeståriat dekontrollererflereleddiverdikjedensom distribusjonfraleverandørtilgrossist, grossistvirksomhet,innkjøp,distribusjontil butikkogbutikkjedene. Manharogsåsettenøktdannelseavstore landsdekkendesamvirkekonsernsombetjener etnasjonaltmarked,ogdetregionalepregeti matproduksjonogomsetningersterkt redusert.hverenkeltlandbruksprodusenthar derforveldiglavforhandlingsmaktovenfor kjedene,noesomførtetilatregjeringen oppnevnteetmatkjedeutvalgforåutrede styrkeforholdeneiverdikjedenformat 3. Matkjedeutvalgetuttrykkerskepsistilatnoen fåaktørerharsåmyemakt,ogundersøkelser dehargjortviseratdesmåprodusenteneføler atdemøteretforhandlingseoglogistikksystem somkunertilpassetdestoreaktørene. Økologiskevarerharofteenhøyereutsalgspris fordiproduksjonenermerarbeidskrevendeog produksjonsvolumenenoelavere,men matkjedeutvalgetmenerundersøkelserviserat forbrukereervilligetilåbetalemellom10e40% merforøkologiskevarer.prisforskjellener imidlertidlangtstørreenndetsomkan 3 NOU2001:4Mat,!makt!og!avmakt!!om! styrkeforholdene!i!verdikjeden!for!mat forklaresmedmerpristilprodusent,og matkjedeutvalgetsierdermedindirekteatdet erandreleddiverdikjedensomsitterigjenmed mestepartenavprofitten.defantogså eksemplerpåøkologiskeproduktersomikke fårmarkedsadgang,tiltrossforenuttalt satsningfrafleresentraleaktører.demener detteparadoksetindikereratdennorske matkjedenikkefungerertilfredsstillendenår detgjelderålevereøkologiskeprodukter. DetsammesermaniBuskerud,ogden økologiskehandlingsplanentilfylketharderfor somenoverordnetmålsetningat økologiske! produkter!blir!omsatt!som!økologiske!og!når! fram!til!forbrukerne!i!tilstrekkelig!mengde!og!til! en!fornuftig!pris!som!forbrukeren!er!villig!til!å! betale.!oikossyneshellerikkedet eroverraskendeatøkologiskearealerhar gåtttilbakeinorgeogatimportenøker; Tine!og!Nortura!har!slått! bremsene!på!for!flere!år!siden.! Grønt1grossistene!er!også! tilbakeholdne!med!avtaler.!det! er!helt!åpenbart!at!norske! bønder!ikke!kan!legge!om!til! økologisk!produksjon!uten!å!få! en!leveranseavtale!som!til!en! viss!grad!sikrer!en!økonomisk! bærekraftig!pris!for! produktene EMaritG.WrightforOikos! 5

6 Jordnærhandling CathrineLie 1.2 Dagens kanaler: Storhusholdning Enannenkanalforøkologiskeprodusenterer storhusholdningsmarkedetsombestårav hoteller,restauranter,kantiner,cateringog institusjoner.åøkedetøkologiskeinnkjøpettil offentligestorhusholdningererenviktig strategiforånåregjeringensmålom15%,og detteblirfulgtoppgjennomfylkesvise handlingsplaner.ibuskerudogvestfoldharsyv kommuner,gjennområdetfor Drammensregionen,samarbeidetom prosjektene"økoløftidrammensregionen"og "Økologiskfremtid Drammensregionen".De harutarbeidetfireheftersomskalværeen støtteunderinnføringavøkologiskmati offentligestorkjøkken,sfo,kantinerogmateog helsefagiungdomsskolen.øktoffentliginnkjøp vilværepositivtforprodusentene,men distribusjonengåristorgradviadesamme grossistleddenesomidagligvarebransjen. 1.3 Alternative kanaler Salgtilstorhusholdningererenkanaldet offentligeforsøkeråivareta,ogtradisjonelle distribusjonskanalerviagrossistsetterlokale økologiskeprodusenteriendårlig forhandlingsposisjon. Detteharførttilenøkningiforsøkpåå differensierelokaleogøkologiskematvarer gjennomopprettelseravalternative distribusjonskanaler,heretterkaltadk er. 6

7 Jordnærhandling CathrineLie 7 Hvordankanalternative distribusjonskanalerøke omsetningenavlokale økologiskelandbruksvarer idrammensregionen? Detteeriregiavbønder,engasjerteforbrukere elleroffentligeinstanser,ogofteiformav samarbeidmellomenellerflereavdisse. ADK erskaperenmerdirektekoblingmellom produsentogforbrukerogeroftebasertpå ideologiskegrunnlag.detkanværeinteressant åundersøkeomdealternativekanalene (ADK ene)istørregradertilpasset utfordringenevedøkologiskjordbruk,ogomde ivaretarbådedesmåprodusenteneog forbrukernesønsker.problemstillingener: MåleteråundersøkehvilkeADK ersomfinnesi Drammensregionenidag,hvordandefungerer, ogvurdereomdekanøkeproduksjonenog omsetningenavlokaleøkologiske landbruksvarersamtidigsomdeivaretaralle aktøreneiverdikjeden.adk ersomikke eksistereriregionenidag,mensomharhatt suksessandresteder,vilogsåbliundersøkt. Oppgavenvilkonsentreresegomkortreistmat, medetspesieltfokuspåøkologiske landbruksprodukter.frukt,grøntogbærer sesongvarersomikkelarseglagreoverlangtid, ogdetteerderforenvaregruppesommøter spesielleutfordringermedtankepå distribusjonogsalg.importavøkologiske produkter,oglandbruksvarersomikkeselges tilforbrukere(korn,gressogfôr),vilikke omfattesher. Dettearbeidetermentåværeetbidragtil praktiskeløsningerforlokalsamfunnet.den konsentrerersegomdesammekommunene somvarmedi ØkoløftiDrammensregionen (Drammen,Lier,Hurum,Røyken,NedreEiker, SandeogSvelvik),samtØvreEiker,foråbygge viderepåarbeidsomaltharblittgjort.forå skapeenbærekraftigøkologiskverdikjedeer detviktigmedenvelfungerendedistribusjon. Denneoppgavenkanbidramedløsningerpå distribusjonsutfordringenemanseri Drammensregionenidag,noesommuligogså kanoverførestilandreregioner.forskningen kanogsåbidrateoretiskvedatdenanalyserer ADK ervedhjelpavforretningsmodelleog verditeori,ogvedatdenidentifisereralle verdieradk erbørha,ikkebarehvasomskiller defratradisjonellekanaler.

8 Jordnærhandling CathrineLie 2 Teoretisk tilnærming ADK ererikkeendefinertgruppe distribusjonskanaler,menhelleren samlebetegnelsepåallekanalersomikkeer tradisjonelle(dagligvareogstorhusholdning). Tilnærmingenhervilværeåfokuserepå konseptenesforretningsmodelloghvordande skaper,levererogkaprerverdi.engranskning avhvordankonsepteneerbyggetoppkangi grunnlagforåvurderehvorvidtdeeristandtil åøkeomsetningenavøkologiske landbruksvareridrammensregionen. Enorganisasjonsforretningsmodellbeskriver verdikjedentiletproduktogsiernoeom hvordanenorganisasjonskaltilbyogoverføre verditilkundene,oghvordandettekangjøres påenlønnsommåte.detteeretrelativtnytt fagfeltogdetharfremdelesikkeblittenighet omenfellesdefinisjon.alexanderosterwalder erenavdemestanerkjenteforfatternepå områdetoghansierat a!business!model! describes!the!rationale!of!how!an!organization! creates,!delivers,!and!captures!value.haner mestkjentforsin canvas (under)derhanhar sattoppniulikeelementersomsammenutgjør enforretningsmodell.enenkleretilnærminger åsepåhvordanenorganisasjonskaper,leverer ogkaprerverdi. 8

9 Jordnærhandling CathrineLie 9 " DP1"&"Hvilke"elementer"bør"ADK er"ha"for"å" skape"verdi?"" Måleteråvurderehvilkekonsekvenserulike koblingermellomforbrukerogprodusentfår, oghvilkefaktorersomerviktigefor produsenterogforbrukereforatenkanalskal værebærekraftig. " DP2"&"Hvordan"skaper,"leverer"og"kaprer" ulike"adk er"verdi?" Måleteråanalysereulikekonsepterog avdekkehvordandefungererforulike aktører.verdiensommålesvilværebasertpå svarenefradp1. " DP3"&"Hvordan"dekker"eksisterende"ADK er" behovet"i"drammensregionen?" MåleteråundersøkeomeksisterendeADK er idrammensregionendekkerbehovetforbåde forbrukerogprodusent,omdekanbrukestilå økeomsetningen,ogomdetkanværebehov forennykanal. Enanalyseavforskjelligekonseptervedhjelp avcanvasvilforenklearbeidetmedå sammenligneulikeadk er,menutfordringener atdeofteermersammensattennhvadisse teorienekanforklare. Tidligerestudierhartattforsegfenomenet medøktforbrukerinvolveringisalgog distribusjonavlandbruksvarer.dissesivile initiativeneergodekildertilinnovasjonoghar førttilfremvekstenavdetsomkalles civicfood networks ;etnyttsosialtogøkonomiskforhold mellomprodusentogforbruker 4.Iforholdtil tradisjonellesalgskanalererkontaktenmellom forbrukerogprodusentmyetettere,oftevia direktesalg,atforbrukernespillerenaktivrolle idriftenelleratforbrukerneselvermedpåå dyrkesinegenmat.dettebringermedsegnye produksjonseogdistribusjonsmodellersom skillersegfradekonvensjonellenårdetgjelder råvarekvalitetogenbærekraftig helhetstenkning. VerdienADK erønskeråskapegårofteutover deøkonomiske,ognoenkonsepterharflere fellestrekkmedfrivilligeorganisasjonerenn kommersiellebedrifter.initiativtakerneeri økendegradengasjerteforbrukere,og forholdetmellomforbrukerogprodusent strekkersegoftelengreennenrenkjøpeogesalg transaksjon.foråtahensyntildissefaktorene blirproblemstillingenderfordeltinnitre delproblemstillinger; 4 Renting,Schermer&Rossi;Building!Food! Democracy:!Exploring!Civic!Food!Networks!and!Newly! Emerging!Forms!of!Food!Citizenship(2012)

10 Jordnærhandling CathrineLie 10 3 Casemetode Intensjonenmeddennestudieneråskapeen bestmuligoversiktoveradk erogstyrkeneog svakhetenedehar.vedådanneetgodt virkelighetsbildeavsituasjoneni Drammensregionenkandetavdekkeshvordan dissekanalenekanøkeomsetningenav økologiskelandbruksvarer.casemetodetillater atulikekilderogmetoderbrukesomhverandre foråutforskeettema.dettefleksibledesignet tillaterogsåatundersøkelsesmetodenkan endresunderveishvisnyespørsmåleller datakilderoppdages.følgendekilderog metoderliggertilgrunnforinformasjoneni denneoppgaven: Datatype:"Nøkkelinformanter" Metode" FylkesmanneniBuskerudvedfylkesagronomØystein HaugerudogprosjektlederforøkologiskmatAnitaPanman (heretteromtaltsom Fylkesmannen ) SemiEstrukturertgruppeintervju LandbrukskontoretforDrammen,Lier,RøykenogHurum, spesieltvedjordbrukssjefgryløberg Veiledning,internmøter,samtaler, observasjon,dagligtilstedeværelse LandbrukskontoretforSandeogSvelvikvedjordbrukssjef JohnKihl SemiEstrukturertdybdeintervju OikosEØkologiskNorgevedMartevonKroghogAlexandra Devik SemiEstrukturertgruppeintervju Datatype:"Produsentintervjuer" Metode" 5lokaleøkologiskeprodusenter(anonymisert) SemiEstrukturertdybdeintervju 16andrelokaleøkologiskeprodusenter(anonymisert) Strukturertkortfattettelefonintervju Datatype:"Seminarer"og"møter" Metode" Innovasjonilandbruket,seminariregiavInnovasjonNorge Deltakerobservasjon Informasjonsmøtefornyeogkommendegårdbrukerei RøykenogHurum. Deltakerobservasjon Datatype:"Sekundærkilder" Metode" Forskningsrapporter,artikler,brosjyrer,offentlige rapporter,hjemmesider,debiodatabase. Internett,litteratur

11 Jordnærhandling CathrineLie 4 Resultat og analyse Resultateneavforskningenerinndeltetter delproblemstillingene.ensammenstillingav funneneledettilidentifiseringavsyvulike elementeradk erbørhaforåskapeverdi.ved hjelpavcanvasblesååttekonsepteranalysert foråforklarehvordanulikeadk er skaper,levererogkaprerverdi,itilleggtil hvordandeoppfyllerdesyvulikeelementene. Dettegirgrunnlagforåsepåeksisterende ADK eridrammensregionen,ogvedhjelpavde syvelementeneblirudekketbehovidentifisert. 4.1 (DP1) - Hvilke elementer bør ADK er ha for å skape verdi? Alternativekanalerbørhaendelegenskaperog verdiersomdagligvarebransjenogtradisjonelle kanalerikkekantilby.deterimidlertidviktigå ikkebaresepåhvasomskilleradk erfraandre kanaler.detfinnesogsåvissekriterieren distribusjonskanalmåoppfylleforåidethele tattfungeresometomsetningsleddoghaen godformidlingsevneavmatvarer.punktene somfølgererelementerrespondentenesynes erviktigeatenkanalivaretarnårdetgjelder omsetningavlokaleøkologiskematvarer. Perspektiveterihovedsakfraprodusentenes sidedadeerfokusfordettestudiet. Tett"kontakt"mellom"forbruker"og" produsent" Idagenssamfunnkanavstandenemellom urbaniserteforbrukereogprimærnæringene somgirossmatpåbordet,værestor.etav hovedtrekkenevedadk ereratdesøkerå skapeentetterekoblingmellomprodusenterog forbrukereenndetmanharitradisjonelle kanaler.forforbrukerebetyrdetteatdefår anledningtilåkommuniserehvilkeprodukter deønsker,ogstillespørsmåldirektetil bøndene.vedåutvekslekunnskapogerfaring økesbevissthetentilforbrukerne,ogdevilføle ensterkeretilknytningtilprodusentenog produktene.dettegjøratdeblirvilligtilå betalemerforkvalitetsprodukterogdetøker sjansenforgjenkjøp.direktekontaktinnebærer ogsåatprodusenteneletterekantilpasseseg detmarkedetønsker.mangelpåtilbakee melding,bådeforbedringsforslagogros,ernoe desavneritradisjonellekanaler.! Selger!man!noe!til!matvarekjedene!er!det! beste!som!kan!skje!at!man!ikke!hører!noe.! Når!man!selger!rett!til!kunden!får!man! tilbakemelding!og!det!er!veldig!moro!! Eprodusent5 11

12 Jordnærhandling CathrineLie 12! Man!må!ha!litt!volum!for!å!få!ned!prisen!og! gjøre!det!attraktivt!! Eprodusent3! En!ufordring!generelt!er!hvor!stabile!og! forutsigbare!konseptene!skal!være,!for!det! er!vanskelig!å!kunne!gå!god!for!et!visst! sortiment!over!tid,!og!det!bør!være!en!viss! fleksibilitet! EMartevonKroghiOikos Volum" Deteroftedetideologiskebakteppetog kunnskapsdelingensomdrasfremi karakteriseringeravadk er,ogdetkanvære lettåglemmeatdefaktiskogsåmåhaevnentil åomsettevarer.forprodusenteneerdetviktig atetkanalkanhåndtereetvisstvolumslikatde kanblietreeltalternativtilgrossister. Tilbakemeldingeneiintervjuenevaratkanaler sombondensmarkedogøkofestivalenergode tiltak,menatantalletsalgsdagerblirforfå,og dermedvolumetforlavttilatdekanbasereseg pådetalene.dettegjelderspesieltfor produsenteravfrukt,grøntogbærsomer avhengigeavåomsetteetstortvolumsiden fortjenestenperprodukterrelativtlav.dette måitillegggjøresiløpetavenkortsesong.for forbrukereervolummedpåågietbedreutvalg ogferskereprodukterpgahøyererullering. Forutsigbarhet" Deterviktigforprodusenteneatdehar sikkerhetrundtatdefaktiskfåromsattvarene sine,noeflerenevneraterenutfordring.hvis salgskanalerikkeerstabile,ogkanforsvinne overnatten,vildettegistoreproblemerfor bøndersomharplanlagtavlingenflere månederiforveien. Forutsigbarhetenerikkeavhengigavhvor mangeforbrukereprodusentenkannåuttil, menavihvorstorgradforbrukerenforplikter segtilkonseptet.forforbrukerehandler forutsigbarhetomatdealltidvethvilkevarer defårtilgangtil.forutsigbarhetenvilaltsåvære avhengigavihvorstorgradenadkskaper balansemellometterspørselogproduksjon. Rettferdig"verdikapring" SlikMatkjedeutvalgetpåpekteerdetandreledd iverdikjedenennprodusenterogforbrukere somkaprerdetmesteavprofitten.enviktig funksjonforenadkeratdenkorterned verdikjedenbetrakteligforåsikreenrettferdig pris,bådeforforbrukerogprodusent. Fokuseterikkepåatmanskalhaenfortjeneste påhandelen,menatmanskaldekkekostnaden tilbonden.deterveldigsentraltatkonseptene harentransparentøkonomidermanviserde faktiskekostnadeneenbondehar,somman

13 Jordnærhandling CathrineLie 13! Det!er!jo!å!produsere!vi!først!og!fremst! kan,!og!for!mange!så!holder!det! Eprodusent1! Jo!kortere!vei!jo!bedre,!for!prisen!dobler! seg!for!hvert!ledd!! Eprodusent3 sammenmåspleisepå.iveldigtettekoblinger, somandelslandbruk,kaprerprodusentenog forbrukerneallverdiendeselvskaper.at bøndenefårinnpengertidligisesongen,før vareneidetheletatterprodusert,betyratde ikketrengeråtaoppgjeld.atandelseiere hjelpertilmedproduksjonenholderogså kostnadenenede.forforbrukernebetyrdette atdevedåbidraselvkanslippefordyrende mellomledd,ogvarenevilblibilligere.samtlige respondentersyntesdeterviktigatadk er representererenmerrettferdigfordelingav verdikapringenenntradisjonellekanaler. Salgsavlastning" SelvomADK errepresentererenmerrettferdig verdikapringerdetviktigåhuskehvorfor produsentervelgeråbrukegrossistledd.mange bønderharverkenkapasitetellerkompetanse tilåmarkedsføreogselgeproduktenesineselv. Bondeyrketergenerelttidkrevende,ogdesom velgerdetteyrketbørfåmulighetentilå konsentreresegomådyrke.alexandradeviki Oikosmenerat produsentenesomermedi Kooperativetsetterveldigprispånettoppdet, atdeikkeselvmåorganiseresalget.en omsetningsløsningsommuliggjørdeter kjærkomment.adk erbørværemellomledd somorganiserermarkedsføringogsalg,menpå enmåtesomgjøratdeikkekaprersåmye profittsomtradisjonellemellomleddgjør. Fylkesmannensavnerenaktørsomkantaimot varerfraflereprodusenterogsomønskerå videreselge.deleggervektpåatikkealle produsenterergodepååselge,ogatdederfor trengeretsalgsledd. " Sjel"og"sosialt"ansvar" ADK erleggerikkebarevektpåatbønderskal fåenrettferdigbetalingforjobbendegjør,men ogsåatmanskalsetteprispåpersonenesom girdegmatpåbordet.flereavdeintervjuede produsentenesynesdeterbehovforenkanal med littmersjeliseg enndestore samvirkeorganisasjoneneogdagligvarekjedene, ogkunnetenkesegenarenaderforbrukerne ikkekunhandlerbasertpåprisogutseende.en avutfordringeneforøkologiskeprodusenterer atdefølerattradisjonellekanalererreddeforå reklamereforatøkovarererbedreenn konvensjonelle,sidendeikkevilgjøre konvensjonellevarertilbevarer.enuavhengig salgskanalkanistørregradreklamerefor økologiskevarer.enannenbekymringeratde føleratkjedenehargjortaltdekanforå anonymiserebonden,ogatmanbareeret nummerisystemet.produsenteneharderfor

14 Jordnærhandling CathrineLie 14! Det!er!mye!man!skal!beherske!for!å!lykkes!i! en!varestrøm!! Eprodusent3! Et!slikt!konsept!har!en!annen!dimensjon!i! forhold!til!det!sosiale.!folk!føler!kanskje!at! de!har!blitt!litt!ensomme!og!de!søker!et! fellesskap!! EFylkesmannenomOsloKooperativ tropåkonseptersomoslokooperativfordide erstyrtavforbrukermaktogfolksombryrseg ogønskeråformidleidentitetentilbøndene. ADK errepresenterernoemerennbare handelstransaksjonersidendeomsetterrenog bærekraftigmat,samtidigsomdegirbonden denrespektenhanfortjeneroghjelpertilå bevisstgjøreforbrukere.engasjementrundt kortreistogsunnmatøker,ogadk erersosiale arenaerlikemyesomdeermatleverandører. EnviktigverdiforenADKerderforatden tilbyrnoemerennmanfinneritradisjonelle kanaler. Frivillighet" MangeADK ererbasertpåenformfor frivillighet.deideologiskeaspekteneog sjelen tilkonsepteneharofteetutspringiat forbrukeregårsammenomåskapeet alternativtildagligvaren.detteermennesker somerspesieltinteressertisunneråvarerog rettferdighandel,ogsomervilligetilåbidrafor åfåmatpåbordet.oikosmenerdeterviktigat ADK ererbasertpåengasjementogatnoen andreennbondenmådrivekonseptet.dakan bondenkonsentreresegomådyrke,mens ildsjelerogfrivilligehjelpertilåredusere risikoenforprodusenten.enulempeved frivilligheteratkonsepterkunfungererså lengemenneskenesomerinvolvertforblir engasjerteoginteresserte.enfareerat forbrukernesynesdetermoroistarten,men blirutbrenteetterhvert.tidligereforskning viseratenhverformforhandelovertidvil måttedekketransaksjonskostnader 5.Å utelukkendebaseresegpåfrivillighetkan derforgjøreetkonseptsårbartomildsjelene forsvinner. Detøkonomiskeaspektetbørivaretas,menikke strekkessålangtatalthandlerommarginer, slikdetradisjonellemellomleddeneoppfattes. ForatenADKskalværebærekraftigovertider detenfordelomdeninneholderelementerav bådefrivillighetogkommersielldrift. Frivillighetenvilbidratilatforbrukerneermed pååredusererisikoentilprodusenten,ogdet kommersielleaspektetsikreratdetbliren stabilkanaldervolumogprisnivåer tilfredsstillendeforprodusentogforbruker. 5 Verhaegen&VanHuylenbroeck;Costs!and!benefits! for!farmers!participating!in!innovative!marketing! channels!for!quality!food!products!(2001)

15 Jordnærhandling CathrineLie 4.2 (DP2) Hvordan skaper, leverer og kaprer ulike ADK er verdi? Alternativedistribusjonskanalerkanvære sværtforskjellige,ogdetvariererhvaslags verdierdeleggervektpå.åttekonsepterhar blittanalysertidenneoppgavenforåavdekke hvordandeskaper,levererogkaprerverdifor ulikeaktører.analysenerbasertpå Osterwalders canvas dermodellenertilpasset tilåbeskriveforholdenesomdifferensierer ADK er.ifigurenunderforklaresdethvordan konsepteneharblittvurdertiforholdtil verdienedetbleavdekketatenadkbørha. Konsepteneviskalsenærmerepåer: Bondensmarked Gårdsutsalg Økofestivalen Netthandel Abonnement Spesialbutikker Andelslandbruk Kooperativ 15

16 Jordnærhandling CathrineLie 16 Bondensmarkedstarteti2003etter inspirasjonfratilsvarendekonsepteriandre land.detfungerersomettorgderforbrukere kankjøpelokalprodusert,ferskogsmakfullmat direktefraprodusenten.stiftelsenbondens markederenparaplyorganisasjonfordelokale markedenesomdrivessomandelslag,eidav lokalebønder. Konseptetskaperendirektekoblingmellom produsentogforbrukersomermedpååøke forbrukerskunnskapogtilknytningtil produsenten.detgirogsåprodusenten anledningtilåfådirektetilbakemeldingav forbrukerne.bondensmarkedidrammener åpentforhelelokalsamfunnet,mensidende finnerstedpåtorgeterdetenutfordringatde kuntiltrekkerforbrukeresomhandleri sentrum,ogsentrumshandelenhardesiste årenegåttned.enfordeleratkonseptetblir kjentnårdeharensåsentrallokalisering. BondensmarkediDrammenfinnerstedpå torgetnilørdageriløpetav2014,der13ulike produsentererrepresentert.dettilbyset spekteravvarer,mendisseerallevideree foredledeprodukter.pridagfinnesdetingen lokalefrukt,grøntogbærprodusentersom deltarpåbondensmarked,oggrunnende oppgireratkanalenegnersegdårligfor sesongvarer.!!! Konseptet!passer!nok!bedre!for!de!som!driver!litt! på!siden!med!syltetøy,!honning!osv,!ikke!for!en! produsent!med!stort!volum Eprodusent3! Selvemarkedetorganiseresavenlokal kontaktperson,motenprosentandelavsalget, ogprodusentenemøterselvoppogselger produktenesine.enfordelforprodusenteneer atkonseptetikkeinnebærerstore investeringskostnader.develgerselvnårde ønskerådelta,ogdekandermedtilrettelegge salgetetternårprodukteneerisesong. Enulempeeratmarkedenekunfinnersteden dagimåneden,ogvolumetblirderforikkestort noktilatdeterenbærekraftigkanalfor produsentene.dettegjelderspesieltfor sesongvarersomfrukt,grøntogbær.om markedeshyppighetøkesvildettebypå utfordringermedtankepåtidsbruksiden produsenteneselvmåbruketidpååbetjene bodenemotenusikkeromsetning(denne utfordringenharblittadressertvedoppstarten avbondensbutikkimathallenioslo). Bondensmarkederengodarenaforforbrukere someruteetternoeekstra,ogidrammenhar mansettenjevnøkningiomsetningendesiste årene.hvormyeavdettesomvarøkologiske varereruvisst.

17 Jordnærhandling CathrineLie 17 Gårdsutsalg Mangeprodusenterhargårdsutsalgitilleggtilå brukeandrekanaler,ogdettekanværealtfra selvplukktilåbyggeenbutikkmedegne ansatte.avhengigavstrukturenpåutsalgetkan dissekanalenedrivesutenstorgradav samarbeidmedandreaktørerelleroffentlig støtte,ogbondenkanselvvelgehvormye ressurserhanvilleggeikonseptet.detfinnes flereøkologiskeprodusenteridrammense regionensomselgerprodukterdirektefra gården,meningensomutelukkendebaserer segpådette.kunfiregårdsutsalgi Drammensregionenerlistetpåoversiktentil Hanenogfireøkologiskegårdsutsalgfinnespå oversiktentilrenmat. Utvalgetforforbrukereroftebegrensetog omsetningeneravhengigavandelenforbrukere somervilligetilådratilgårdenistedenfor dagligvarebutikken.gårdsutsalghenvenderseg istørstgradtilforbrukeremedenspesiell interesseforøkologiskeoglokaleprodukter,og eroftekunetalternativforisommerhalvåret nårlandbruksprodukteneerisesong. Flereprodusenternevnerunderintervjuatde, avegneellerandreserfaringer,vetatdeter krevendeåbyggeoppengodgårdsbutikksom forbrukerevilbrukeregelmessig.enav produsentenepåpekeratdetersnakkom tilfeldig!salg!der!man!må!være!tilgjengelig!hele! tiden,oghansynesdeterflereulemperenn fordelermedådrivegårdsutsalg(produsent4). Deflesteselgergjernedirektetilkundersom ønskeråkommeinnom,mendettebliritillegg tilandresalgskanaler. Prisnivåetforforbrukerersomregellaverenår mankjøperdirektefragården,ogprodusenten kapreralldenneverdiensidendenikkegårvia mellomledd.konseptetskaperogsåendirekte koblingmellomforbrukerogprodusentsom potensieltkaninnebærekunnskapsdeling. Ulempenerathvertgårdsutsalgkunvilbetjene enprodusent(såsantdetikkeersnakkom samarbeidmellomflereprodusenter)ogdeer heltavhengigeavforbrukernesvillighettilå reiselengreennnormalt,foretmindreutvalg. Medetusikkertogvarierendevolumerdet vanskeligåbaseresegpåinntektenefraet gårdsutsalgaleneforågjørebedriften levedyktig.

18 Jordnærhandling CathrineLie 18 " " " ØkofestivaleniSandebleførstegangarrangerti 2006etteretfellesønskeomåviseSandesom enslagkraftigøkokommune.detteerden enesteøkologiskefestivaleninorgeogformålet eråskapestørreogmeromfattendeforståelse forøkologiividforstand.detgjøresgjennomå viseogselgeetmangfoldavøkologiske produkterogviseøkologiskproduksjonsomet godtogfremtidsrettetalternativ. Økofestivalendrivesavildsjelersomharskapt samarbeidmellomulikeøkologiskeaktører. Festivalendrivesmedmidlerfradetoffentlige, spesieltfrasandekommune,mendenerogså avhengigavdugnadsinnsatsavstyretog frivilligeaktører.festivalenfinnerstedenhelg hvertår,ergratis,ogåpenforalleslags forbrukere.denskaperenkoblingmellom produsentogforbrukersomgirdebesøkende øktkunnskapomøkologiogikkeminsten opplevelse.forprodusentererdetteengod arenafornettverksbyggingogerfaringse utveksling,samtmarkedsføringavproduktene. Hvorstoromsetningfestivaldagenegirer uvisst,ogomdenkankallesendistribusjonse kanalertvilsomtsidendetkunersnakkomen helgiåret.ressurseneprodusenteneselvmå stillemederleieavbodogtidendebrukerpåå delta.enavdeintervjuedeprodusentenemener kanalersomdetteerforprodusentersomhar tidoglysttilåreiserundtogståpåstands. Vi!har!vært!med!på!slike!ting!før,!men!nå!sier!vi! konsekvent!nei!fordi!det!er!for!tidkrevende!i! forhold!til!inntekten Eprodusent2 Forprodusenteneerkanskjeikkesalgetdefå dagenesåstort,menfestivaleninnebæreratde kanmøtenyeforbrukereogdannenye samarbeidsomkanføretiløktomsetningpå sikt.allfortjenestenfrasalgetunderfestivalen tilfallerogsåprodusentensidendetikkegårvia mellomledd.festivalenerdetenestelokale alternativetforforbrukeresomønskeråbruke avsinfritidforåfremmelokaleogøkologiske varer,ogdermedetstedmankan tatempen påfrivillighetsåndeniregionen. Selvomfestivalenerenflottarenafor kunnskapsdelingkandenaltsåikkekallesen verdikjedesomivaretaretterspørselog produksjonsidendetkundreiersegomenhelg iåret.bærekraftentilkonseptetvilogsåvære utsattommanikkefårnokfrivilligeeller offentligestøtte.

19 Jordnærhandling CathrineLie 19 " SLFmelderatnetthandelavdagligvarereren voksendesalgskanaldermantaribruketnytt mediumforånåkundene.detervariabelthvor stortfokuseterpåkortreistogøkologiskmat, ogdeterperidagingenreneøkologiskemate nettbutikkerinorge.detfinnesflerenette butikkersomleverertildrammensregionen, menbareensomogsåhartilholdsstedher. 123Leverterennystartetbedriftmedspesielt fokuspåfruktoggrønt,dermestmuliger kortreistogøkologisk.konseptetgårutpåat manbestillermatvarerpåinternettogfårde leverthjempådøren,ellerhenterdeselv. Nettbutikkereralleavhengigeavgode leverandørerforåopprettholdeetgodt vareutvalgheleåret,ogmangeselgeren blandingavlokaleogimportertevarer.detteer enenkelmåteåhandledagligvarerpåsom appellerertilforbrukeresomforetrekker netthandel.begrensningenetilkonseptetligger iatmankunnårforbrukeresomharinternett ogsomervilligetilåbrukedennekanalenforå handlematvarer.forbrukernekommerheller ikkeikontaktmedbondenoggårdermedglipp avnoeavopplevelsenogkunnskapsdelingen. Enfordeleratdeskaperenløsningfor forbrukeresomikkefysiskeristandtilå oppsøkeandretilbud. Nettbutikkerdrivesgjernesomordinære kommersiellebedrifterogforprodusentene opplevesdeikkenødvendigvissomannerledes enndentradisjonelledagligvarebransjen.dette erveldigavhengigavselvenettbutikken,ogder fokuspåkortreisteogøkologiskeprodukterer sterkt,antasdetatmaktbalansenmellom produsenteneogkonsepteterbedreenni dagligvarebransjen. Nettbutikkeneinvestererilager,ansatte, nettløsningogtransportmidlersomgjøratde bærerkostnadeneogdermedredusererisikoen tilbøndene.profittentilprodusenteneantaså værelavereherennvedsalgretttilforbruker, mendekanselgestørrevolumogsalgetermer forutsigbart.prisnivåetmotforbrukerernoe høyereennhosdeandrekanalenesomharblitt presentert,menutvalgeterstørreog tilgjengelighetenbedre.nettbutikkersom 123Levertseruttilåværelevedyktig,foretter firemånedersdriftplanleggerbedriften alleredeåutvidelokalenei2015. Foreløpig!er! det!alt!for!tidlig!å!si!noe!om!omsetningen,!men! som!sagt:!vi!har!det!veldig!travelt! sierdaglig lederietintervjutilbyavisa. Detteernykanalflereprodusenterhartroenpå fordidehartungeaktøreroglittkapitali ryggen,ogutvalgettilforbrukererstort.for bøndenerepresenterer123levertenkanalsom kanhåndtereetstortvolumogtasegavsalget, menallikevelkutteendelleddpåveientil forbruker.detblirogsåtydeligmarkedsført hvorproduktenekommerfra.detersålangtto økologiskeprodusenteridrammensregionen somlevererdirektetil123levert. "

Økologisk spydspiss:

Økologisk spydspiss: Økologisk spydspiss: Andelslandbrukets rolle i å fremme bioøkonomi, og økt kunnskap om og forbruk av økologisk mat CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 341 2014 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 341 Forfatter(e):

Detaljer

Innhold. hvordan gjøre det å være «fremtidsrettet» om fra en floskel til levd praksis

Innhold. hvordan gjøre det å være «fremtidsrettet» om fra en floskel til levd praksis 0000 Lær av fremtiden.book Page 7 Wednesday, June 30, 2004 7:40 PM Innhold del i Innføring i scenarielæring kapittel 1 Lære av fremtiden?........................................... 14 av Per Espen Stoknes

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide!

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! AKTIVITETER SOM MEDISIN Se meg! Aktiviteter kan virke på samme måte som medisin.

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Samvirke som forretningsstrategi

Samvirke som forretningsstrategi Samvirke som forretningsstrategi Hell 5/10 11 Frode Vik Samvirke og framtida Einar 02.11.2011 Høstbjør 1 Sundvollen 2.11.11 Samvirke og framtida? Hvorfor er samvirke aktuelt som aldri før? Hvorfor er kunnskap

Detaljer

Samfunnsrapportering fra et revisorperspektiv

Samfunnsrapportering fra et revisorperspektiv Samfunnsrapportering fra et revisorperspektiv Espen Knudsen fagsjef for rammebetingelser i Revisorforeningen Den norske Revisorforening Ny 3-3c i regnskapsloven Store foretak skal gi en årlig redegjørelse

Detaljer

Økt verdiskapning for gårdsbruk som produserer Demeter- sertifiserte jordbruksprodukter

Økt verdiskapning for gårdsbruk som produserer Demeter- sertifiserte jordbruksprodukter Rapport 01.2014 Økt verdiskapning for gårdsbruk som produserer Demeter- sertifiserte jordbruksprodukter En drøfting av muligheten for etablering av et produsent- eid omsetningsforetak for biologisk- dynamiske

Detaljer

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI TEMA FOR ÅRSMØTET Årsmøtet 2015 handler om hva som skal til for å takle fremtidens utfordringer fra kunder som forventer mer, krav

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

"Ikke utgått på dato": Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne

Ikke utgått på dato: Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne "Ikke utgått på dato": Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne Terje Bye Leder Metode & Utvikling, Verdikjedestyring TINE SA Anita Romsdal PhD-stipendiat,

Detaljer

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide!

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! AKTIVITETER SOM MEDISIN Se meg! Aktiviteter kan virke på samme måte som medisin.

Detaljer

Kooperativet SA Årsmelding 2014

Kooperativet SA Årsmelding 2014 Kooperativet SA Årsmelding 2014 2 Oslo Kooperativ Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Oslo Kooperativ 3 Innhold 4 Byfolk, bønder og bra mat 6 Nøkkeltall 8 Bøndene 9 Gårdene 10 Kooperativet i media 12 Hva skjer

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Dato: 28. 29. april 2010 Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine medlemmer til å delta på kurs: EU-prosjekt - fra

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Dato: 15. 16. juni 2011 Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine medlemmer til å delta på kurs: EU-prosjekt - fra

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Forord. June Kristiansen, 13.05.15

Forord. June Kristiansen, 13.05.15 Forord Denne masteroppgaven markerer min avslutning på masterstudiet i Entreprenørskap og Innovasjon ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet. Arbeidet med masteroppgaven har vært en spennende,

Detaljer

Elektronisk handel behov for nye distribusjons- og lagerløsninger?

Elektronisk handel behov for nye distribusjons- og lagerløsninger? Sammendrag: Elektronisk handel behov for nye distribusjons- og lagerløsninger? TØI notat 1163/2000 Forfatter: Tron Even Skyberg Oslo 2000, 26 sider Bakgrunn TØI har våren 2000 gjennomført et forprosjekt

Detaljer

Forord. God lesning! Oslo, den 5. juni 2013 980381, 980223 og 980355

Forord. God lesning! Oslo, den 5. juni 2013 980381, 980223 og 980355 Forord Denne oppgaven er skrevet som en avsluttende del av studiet ved Markedshøyskolen i Oslo. Det har vært en lang prosess der særlig matmarkedet i Oslo har vært utfordrende å sette seg inn i. Tanken

Detaljer

Følger maten fra jord til bord

Følger maten fra jord til bord lørdag Følger maten fra jord til bord Mens landbruksministeren vil ha store, priseffektive gårder, vender forbrukerne seg mot kollektivbruk. / Presentasjon: Margaret Mathisen VÅRT LAND lørdag 31. mai 2014

Detaljer

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 I 2016 utdanner vi kandidater og utvikler kunnskap som bidrar til og utfordrer samfunnet (KHiBs strategiplan 2012-2016) Plattform: Utdanning og samfunnskontakt

Detaljer

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt.

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. 1. SØKER Navnet på søker 1.1 Kontaktinformasjon Søker/prosjektansvarlig Postadresse Kommune Organisasjonsnummer Telefon E-post Kontaktperson

Detaljer

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv ARBEIDSNOTAT 19/2005 Olav R. Spilling Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31,

Detaljer

Navn Tittel/ posisjon Organisasjon Telefonnummer(-e) E-postadresse

Navn Tittel/ posisjon Organisasjon Telefonnummer(-e) E-postadresse Søknaden skal være på maksimalt 10 sider inkludert vedlegg. Bruk gjerne nedenstående mal for prosjektbeskrivelse. Dersom dere benytter eget oppsett, sørg for at alle relevante elementer er beskrevet. Prosjekttittel

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge 2/2005 Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge - foreløpig rapport Konkurransetilsynets

Detaljer

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen.

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen. Stabekk barnehages fokusområder er språk og relasjoner. Gjennom flere år har vi fokusert på teori og konkrete metoder som omhandler verdier, språk og sosial kompetanse. Dette er gjort på kurs, gjennom

Detaljer

En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram

En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram BCR3100 Bacheloroppgave våren 2013 Markedshøyskolen Student nummer 980089 980155 En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram Denne

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer