!!! En casestudie av alternative distribusjonskanaler for kortreist økologisk mat i Drammensregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!! En casestudie av alternative distribusjonskanaler for kortreist økologisk mat i Drammensregionen"

Transkript

1 !!! Jordnær handling En casestudie av alternative distribusjonskanaler for kortreist økologisk mat i Drammensregionen

2 Jordnærhandling CathrineLie Forord Minfasinasjonfortemaetstartetenvakkersommerdagi2013dajegvarpåveihjemframatfestivalen påegertorgetihokksundogundretmegoveratdetomtrentikkefantesnoentilbydereavfruktog grøntpåfestivalen.jegkjørteforbigårdettergårdmedbugnendeåkre,mendajegstoppetinnom dagligvarenfantjegikkeigjendisseproduktene.dettevekketentankeprosessimegsomikkehar stoppetsiden.formegerøkologisliknaturenmenteviskulledrivejordbruk,ogjegønskerderforå bidratilåfremmedistribusjonenavlokaleøkologiskelandbruksvarer. Arbeidetmedoppgavenharværtenutroliglærerikprosess,ogjegeroverveldetoveraltengasjement jegharmøtt.jegvilførstogfremsttakkeallesomhartattsegtidtilåsvarepåspørsmålogdeleavsin kunnskap,mennoenfortjenerenspesielloppmerksomhet: TakktilallepåLandbrukskontoretsomtokvarmtimotmeg,spesieltminveilederGryLøbergsomhar gjortarbeidettileteventyr. TakktilAnneMoxnesJervell,minveilederpåNMBUsomkastetsegoverprosjektetoghargittmeggod fagligstøtte. TakktilFylkesmanneniBuskerudsomharstøttetprosjektetøkonomisk,daspesieltAnitaPanmanog ØysteinHaugerudsomhjalpmegåfåfrøettilåspire. TakktilFinnDaleIversenforflottebildertildenneutgaven. Takktilgodenaboersomharåpnetøynenemineforøkologiskeverdier,spesieltAnettesomhartegnet noenavfigureneioppgaven. OgenspesielltakktilminsamboerEriksomharholdtutmedminnyelidenskap/galskap. Omduerinteressertiålesedenfullstendigemasteroppgavenerdetbareåtakontakt. Drammen, CathrineLie MasteroppgaveEntreprenørskapogInnovasjon HandelshøyskolenNMBUE2014 2

3 Jordnærhandling CathrineLie Innhold 1INTRODUKSJON 4 1.1DAGENSKANALER:DAGLIGVAREHANDEL 5 1.2DAGENSKANALER:STORHUSHOLDNING 6 1.3ALTERNATIVEKANALER 6 2TEORETISKTILNÆRMING 8 3CASEMETODE 10 4RESULTATOGANALYSE (DP1)EHVILKEELEMENTERBØRADK ERHAFORÅSKAPEVERDI? (DP2) HVORDANSKAPER,LEVEREROGKAPRERULIKEADK ERVERDI? (DP3)EHVORDANDEKKEREKSISTERENDEADK ERBEHOVETIDRAMMENSREGIONEN? 24 5DRØFTING NÅMASSENEELLERPREKETILMENIGHETEN? KANEKSISTERENDEADK ERØKEOMSETNINGEN? NÅMASSENE SPESIALBUTIKK PREKETILMENIGHETENDELIEANDELSLANDBRUK PREKETILMENIGHETENDELIIEKOOPERATIV KANMANFÅIPOSEOGSEKK? 32 6OPPSUMMERINGOGKONKLUSJON 33 3

4 Jordnærhandling CathrineLie 1 Introduksjon Mygrandfatherusedtosaythatonceinyourlifeyouneed adoctor,alawyer,apolicemanandapreacher buteveryday,threetimesaday, youneedafarmer. EBrendaSchoepp Økologiskeogkortreistematvarerblirstadig merpopulæreogskepsisentildet konvensjonellelandbruketøker.ifølgeoikose økologisknorgevelgerbevissteforbrukere økologiskevarerfordideivaretar; degfordideikkeinneholderkjemiske syntetiskesprøytemidler,kunstigefargestoffer ogaromaer,søtningseeller konserveringsmidler.itilleggviserflere undersøkelseratøkologiskmatofteinneholder mermineraler,antioksidanterogvitaminer. husdyrenefordidefårbedreplass,suntfôr ogfårværeuteifriskluft. miljøetfordidetøkermangfoldetavplanter, dyroglivetijorda.bondenbrukermestmulig lokale,fornybareressursersomreduserer energieogressursforbruk,jorde,lufteog vannforurensningogklimagassutslipp. Nårøkologiskematvarerharsåmangefordeler, hvorforerikkeandelenavøkologiskmati Norgehøyere?Regjeringenharsommålånå 15%økologiskproduksjon,omsetningog forbrukinnen Vedutgangenav2013var produksjonen4,8%ogomsetningeni dagligvarehandelen1,1% 2.BådeBuskerudog Vestfolderøkologiskeforegangsfylker,mentil trossfordetteerikkeomsetningenav økologiskelandbruksvarerhøyereherenni andrefylker. Deterutfordrendeådriveøkologisk landbruksproduksjon,mendetfinnesgode støtteordningerforprodusentene. Forbrukeretterspørselenetterøkologiskevarer erøkende,menhøyepriser,dårlig tilgjengelighetogmanglendekunnskapgjørat omsetningenerlav.kandetværeileddene mellomprodusentogforbrukeratdetfinnes romforforbedring? 1 FylkesmanneniBuskerud;!Økologisk!Handlingsplan! SLF;Rapport!for!produksjon!og!omsetning!av! økologiske!landbruksvarer!

5 Jordnærhandling CathrineLie 1.1 Dagens kanaler: Dagligvarehandel I2009ble87%avalleøkologiskevareriNorge solgtgjennomdagligvarehandelen.firestore paraplykjeder(ica,coop,norgesgruppenog Rema1000)kontrollerermerenn99%av dagligvaremarkedetogderesmaktbeståriat dekontrollererflereleddiverdikjedensom distribusjonfraleverandørtilgrossist, grossistvirksomhet,innkjøp,distribusjontil butikkogbutikkjedene. Manharogsåsettenøktdannelseavstore landsdekkendesamvirkekonsernsombetjener etnasjonaltmarked,ogdetregionalepregeti matproduksjonogomsetningersterkt redusert.hverenkeltlandbruksprodusenthar derforveldiglavforhandlingsmaktovenfor kjedene,noesomførtetilatregjeringen oppnevnteetmatkjedeutvalgforåutrede styrkeforholdeneiverdikjedenformat 3. Matkjedeutvalgetuttrykkerskepsistilatnoen fåaktørerharsåmyemakt,ogundersøkelser dehargjortviseratdesmåprodusenteneføler atdemøteretforhandlingseoglogistikksystem somkunertilpassetdestoreaktørene. Økologiskevarerharofteenhøyereutsalgspris fordiproduksjonenermerarbeidskrevendeog produksjonsvolumenenoelavere,men matkjedeutvalgetmenerundersøkelserviserat forbrukereervilligetilåbetalemellom10e40% merforøkologiskevarer.prisforskjellener imidlertidlangtstørreenndetsomkan 3 NOU2001:4Mat,!makt!og!avmakt!!om! styrkeforholdene!i!verdikjeden!for!mat forklaresmedmerpristilprodusent,og matkjedeutvalgetsierdermedindirekteatdet erandreleddiverdikjedensomsitterigjenmed mestepartenavprofitten.defantogså eksemplerpåøkologiskeproduktersomikke fårmarkedsadgang,tiltrossforenuttalt satsningfrafleresentraleaktører.demener detteparadoksetindikereratdennorske matkjedenikkefungerertilfredsstillendenår detgjelderålevereøkologiskeprodukter. DetsammesermaniBuskerud,ogden økologiskehandlingsplanentilfylketharderfor somenoverordnetmålsetningat økologiske! produkter!blir!omsatt!som!økologiske!og!når! fram!til!forbrukerne!i!tilstrekkelig!mengde!og!til! en!fornuftig!pris!som!forbrukeren!er!villig!til!å! betale.!oikossyneshellerikkedet eroverraskendeatøkologiskearealerhar gåtttilbakeinorgeogatimportenøker; Tine!og!Nortura!har!slått! bremsene!på!for!flere!år!siden.! Grønt1grossistene!er!også! tilbakeholdne!med!avtaler.!det! er!helt!åpenbart!at!norske! bønder!ikke!kan!legge!om!til! økologisk!produksjon!uten!å!få! en!leveranseavtale!som!til!en! viss!grad!sikrer!en!økonomisk! bærekraftig!pris!for! produktene EMaritG.WrightforOikos! 5

6 Jordnærhandling CathrineLie 1.2 Dagens kanaler: Storhusholdning Enannenkanalforøkologiskeprodusenterer storhusholdningsmarkedetsombestårav hoteller,restauranter,kantiner,cateringog institusjoner.åøkedetøkologiskeinnkjøpettil offentligestorhusholdningererenviktig strategiforånåregjeringensmålom15%,og detteblirfulgtoppgjennomfylkesvise handlingsplaner.ibuskerudogvestfoldharsyv kommuner,gjennområdetfor Drammensregionen,samarbeidetom prosjektene"økoløftidrammensregionen"og "Økologiskfremtid Drammensregionen".De harutarbeidetfireheftersomskalværeen støtteunderinnføringavøkologiskmati offentligestorkjøkken,sfo,kantinerogmateog helsefagiungdomsskolen.øktoffentliginnkjøp vilværepositivtforprodusentene,men distribusjonengåristorgradviadesamme grossistleddenesomidagligvarebransjen. 1.3 Alternative kanaler Salgtilstorhusholdningererenkanaldet offentligeforsøkeråivareta,ogtradisjonelle distribusjonskanalerviagrossistsetterlokale økologiskeprodusenteriendårlig forhandlingsposisjon. Detteharførttilenøkningiforsøkpåå differensierelokaleogøkologiskematvarer gjennomopprettelseravalternative distribusjonskanaler,heretterkaltadk er. 6

7 Jordnærhandling CathrineLie 7 Hvordankanalternative distribusjonskanalerøke omsetningenavlokale økologiskelandbruksvarer idrammensregionen? Detteeriregiavbønder,engasjerteforbrukere elleroffentligeinstanser,ogofteiformav samarbeidmellomenellerflereavdisse. ADK erskaperenmerdirektekoblingmellom produsentogforbrukerogeroftebasertpå ideologiskegrunnlag.detkanværeinteressant åundersøkeomdealternativekanalene (ADK ene)istørregradertilpasset utfordringenevedøkologiskjordbruk,ogomde ivaretarbådedesmåprodusenteneog forbrukernesønsker.problemstillingener: MåleteråundersøkehvilkeADK ersomfinnesi Drammensregionenidag,hvordandefungerer, ogvurdereomdekanøkeproduksjonenog omsetningenavlokaleøkologiske landbruksvarersamtidigsomdeivaretaralle aktøreneiverdikjeden.adk ersomikke eksistereriregionenidag,mensomharhatt suksessandresteder,vilogsåbliundersøkt. Oppgavenvilkonsentreresegomkortreistmat, medetspesieltfokuspåøkologiske landbruksprodukter.frukt,grøntogbærer sesongvarersomikkelarseglagreoverlangtid, ogdetteerderforenvaregruppesommøter spesielleutfordringermedtankepå distribusjonogsalg.importavøkologiske produkter,oglandbruksvarersomikkeselges tilforbrukere(korn,gressogfôr),vilikke omfattesher. Dettearbeidetermentåværeetbidragtil praktiskeløsningerforlokalsamfunnet.den konsentrerersegomdesammekommunene somvarmedi ØkoløftiDrammensregionen (Drammen,Lier,Hurum,Røyken,NedreEiker, SandeogSvelvik),samtØvreEiker,foråbygge viderepåarbeidsomaltharblittgjort.forå skapeenbærekraftigøkologiskverdikjedeer detviktigmedenvelfungerendedistribusjon. Denneoppgavenkanbidramedløsningerpå distribusjonsutfordringenemanseri Drammensregionenidag,noesommuligogså kanoverførestilandreregioner.forskningen kanogsåbidrateoretiskvedatdenanalyserer ADK ervedhjelpavforretningsmodelleog verditeori,ogvedatdenidentifisereralle verdieradk erbørha,ikkebarehvasomskiller defratradisjonellekanaler.

8 Jordnærhandling CathrineLie 2 Teoretisk tilnærming ADK ererikkeendefinertgruppe distribusjonskanaler,menhelleren samlebetegnelsepåallekanalersomikkeer tradisjonelle(dagligvareogstorhusholdning). Tilnærmingenhervilværeåfokuserepå konseptenesforretningsmodelloghvordande skaper,levererogkaprerverdi.engranskning avhvordankonsepteneerbyggetoppkangi grunnlagforåvurderehvorvidtdeeristandtil åøkeomsetningenavøkologiske landbruksvareridrammensregionen. Enorganisasjonsforretningsmodellbeskriver verdikjedentiletproduktogsiernoeom hvordanenorganisasjonskaltilbyogoverføre verditilkundene,oghvordandettekangjøres påenlønnsommåte.detteeretrelativtnytt fagfeltogdetharfremdelesikkeblittenighet omenfellesdefinisjon.alexanderosterwalder erenavdemestanerkjenteforfatternepå områdetoghansierat a!business!model! describes!the!rationale!of!how!an!organization! creates,!delivers,!and!captures!value.haner mestkjentforsin canvas (under)derhanhar sattoppniulikeelementersomsammenutgjør enforretningsmodell.enenkleretilnærminger åsepåhvordanenorganisasjonskaper,leverer ogkaprerverdi. 8

9 Jordnærhandling CathrineLie 9 " DP1"&"Hvilke"elementer"bør"ADK er"ha"for"å" skape"verdi?"" Måleteråvurderehvilkekonsekvenserulike koblingermellomforbrukerogprodusentfår, oghvilkefaktorersomerviktigefor produsenterogforbrukereforatenkanalskal værebærekraftig. " DP2"&"Hvordan"skaper,"leverer"og"kaprer" ulike"adk er"verdi?" Måleteråanalysereulikekonsepterog avdekkehvordandefungererforulike aktører.verdiensommålesvilværebasertpå svarenefradp1. " DP3"&"Hvordan"dekker"eksisterende"ADK er" behovet"i"drammensregionen?" MåleteråundersøkeomeksisterendeADK er idrammensregionendekkerbehovetforbåde forbrukerogprodusent,omdekanbrukestilå økeomsetningen,ogomdetkanværebehov forennykanal. Enanalyseavforskjelligekonseptervedhjelp avcanvasvilforenklearbeidetmedå sammenligneulikeadk er,menutfordringener atdeofteermersammensattennhvadisse teorienekanforklare. Tidligerestudierhartattforsegfenomenet medøktforbrukerinvolveringisalgog distribusjonavlandbruksvarer.dissesivile initiativeneergodekildertilinnovasjonoghar førttilfremvekstenavdetsomkalles civicfood networks ;etnyttsosialtogøkonomiskforhold mellomprodusentogforbruker 4.Iforholdtil tradisjonellesalgskanalererkontaktenmellom forbrukerogprodusentmyetettere,oftevia direktesalg,atforbrukernespillerenaktivrolle idriftenelleratforbrukerneselvermedpåå dyrkesinegenmat.dettebringermedsegnye produksjonseogdistribusjonsmodellersom skillersegfradekonvensjonellenårdetgjelder råvarekvalitetogenbærekraftig helhetstenkning. VerdienADK erønskeråskapegårofteutover deøkonomiske,ognoenkonsepterharflere fellestrekkmedfrivilligeorganisasjonerenn kommersiellebedrifter.initiativtakerneeri økendegradengasjerteforbrukere,og forholdetmellomforbrukerogprodusent strekkersegoftelengreennenrenkjøpeogesalg transaksjon.foråtahensyntildissefaktorene blirproblemstillingenderfordeltinnitre delproblemstillinger; 4 Renting,Schermer&Rossi;Building!Food! Democracy:!Exploring!Civic!Food!Networks!and!Newly! Emerging!Forms!of!Food!Citizenship(2012)

10 Jordnærhandling CathrineLie 10 3 Casemetode Intensjonenmeddennestudieneråskapeen bestmuligoversiktoveradk erogstyrkeneog svakhetenedehar.vedådanneetgodt virkelighetsbildeavsituasjoneni Drammensregionenkandetavdekkeshvordan dissekanalenekanøkeomsetningenav økologiskelandbruksvarer.casemetodetillater atulikekilderogmetoderbrukesomhverandre foråutforskeettema.dettefleksibledesignet tillaterogsåatundersøkelsesmetodenkan endresunderveishvisnyespørsmåleller datakilderoppdages.følgendekilderog metoderliggertilgrunnforinformasjoneni denneoppgaven: Datatype:"Nøkkelinformanter" Metode" FylkesmanneniBuskerudvedfylkesagronomØystein HaugerudogprosjektlederforøkologiskmatAnitaPanman (heretteromtaltsom Fylkesmannen ) SemiEstrukturertgruppeintervju LandbrukskontoretforDrammen,Lier,RøykenogHurum, spesieltvedjordbrukssjefgryløberg Veiledning,internmøter,samtaler, observasjon,dagligtilstedeværelse LandbrukskontoretforSandeogSvelvikvedjordbrukssjef JohnKihl SemiEstrukturertdybdeintervju OikosEØkologiskNorgevedMartevonKroghogAlexandra Devik SemiEstrukturertgruppeintervju Datatype:"Produsentintervjuer" Metode" 5lokaleøkologiskeprodusenter(anonymisert) SemiEstrukturertdybdeintervju 16andrelokaleøkologiskeprodusenter(anonymisert) Strukturertkortfattettelefonintervju Datatype:"Seminarer"og"møter" Metode" Innovasjonilandbruket,seminariregiavInnovasjonNorge Deltakerobservasjon Informasjonsmøtefornyeogkommendegårdbrukerei RøykenogHurum. Deltakerobservasjon Datatype:"Sekundærkilder" Metode" Forskningsrapporter,artikler,brosjyrer,offentlige rapporter,hjemmesider,debiodatabase. Internett,litteratur

11 Jordnærhandling CathrineLie 4 Resultat og analyse Resultateneavforskningenerinndeltetter delproblemstillingene.ensammenstillingav funneneledettilidentifiseringavsyvulike elementeradk erbørhaforåskapeverdi.ved hjelpavcanvasblesååttekonsepteranalysert foråforklarehvordanulikeadk er skaper,levererogkaprerverdi,itilleggtil hvordandeoppfyllerdesyvulikeelementene. Dettegirgrunnlagforåsepåeksisterende ADK eridrammensregionen,ogvedhjelpavde syvelementeneblirudekketbehovidentifisert. 4.1 (DP1) - Hvilke elementer bør ADK er ha for å skape verdi? Alternativekanalerbørhaendelegenskaperog verdiersomdagligvarebransjenogtradisjonelle kanalerikkekantilby.deterimidlertidviktigå ikkebaresepåhvasomskilleradk erfraandre kanaler.detfinnesogsåvissekriterieren distribusjonskanalmåoppfylleforåidethele tattfungeresometomsetningsleddoghaen godformidlingsevneavmatvarer.punktene somfølgererelementerrespondentenesynes erviktigeatenkanalivaretarnårdetgjelder omsetningavlokaleøkologiskematvarer. Perspektiveterihovedsakfraprodusentenes sidedadeerfokusfordettestudiet. Tett"kontakt"mellom"forbruker"og" produsent" Idagenssamfunnkanavstandenemellom urbaniserteforbrukereogprimærnæringene somgirossmatpåbordet,værestor.etav hovedtrekkenevedadk ereratdesøkerå skapeentetterekoblingmellomprodusenterog forbrukereenndetmanharitradisjonelle kanaler.forforbrukerebetyrdetteatdefår anledningtilåkommuniserehvilkeprodukter deønsker,ogstillespørsmåldirektetil bøndene.vedåutvekslekunnskapogerfaring økesbevissthetentilforbrukerne,ogdevilføle ensterkeretilknytningtilprodusentenog produktene.dettegjøratdeblirvilligtilå betalemerforkvalitetsprodukterogdetøker sjansenforgjenkjøp.direktekontaktinnebærer ogsåatprodusenteneletterekantilpasseseg detmarkedetønsker.mangelpåtilbakee melding,bådeforbedringsforslagogros,ernoe desavneritradisjonellekanaler.! Selger!man!noe!til!matvarekjedene!er!det! beste!som!kan!skje!at!man!ikke!hører!noe.! Når!man!selger!rett!til!kunden!får!man! tilbakemelding!og!det!er!veldig!moro!! Eprodusent5 11

12 Jordnærhandling CathrineLie 12! Man!må!ha!litt!volum!for!å!få!ned!prisen!og! gjøre!det!attraktivt!! Eprodusent3! En!ufordring!generelt!er!hvor!stabile!og! forutsigbare!konseptene!skal!være,!for!det! er!vanskelig!å!kunne!gå!god!for!et!visst! sortiment!over!tid,!og!det!bør!være!en!viss! fleksibilitet! EMartevonKroghiOikos Volum" Deteroftedetideologiskebakteppetog kunnskapsdelingensomdrasfremi karakteriseringeravadk er,ogdetkanvære lettåglemmeatdefaktiskogsåmåhaevnentil åomsettevarer.forprodusenteneerdetviktig atetkanalkanhåndtereetvisstvolumslikatde kanblietreeltalternativtilgrossister. Tilbakemeldingeneiintervjuenevaratkanaler sombondensmarkedogøkofestivalenergode tiltak,menatantalletsalgsdagerblirforfå,og dermedvolumetforlavttilatdekanbasereseg pådetalene.dettegjelderspesieltfor produsenteravfrukt,grøntogbærsomer avhengigeavåomsetteetstortvolumsiden fortjenestenperprodukterrelativtlav.dette måitillegggjøresiløpetavenkortsesong.for forbrukereervolummedpåågietbedreutvalg ogferskereprodukterpgahøyererullering. Forutsigbarhet" Deterviktigforprodusenteneatdehar sikkerhetrundtatdefaktiskfåromsattvarene sine,noeflerenevneraterenutfordring.hvis salgskanalerikkeerstabile,ogkanforsvinne overnatten,vildettegistoreproblemerfor bøndersomharplanlagtavlingenflere månederiforveien. Forutsigbarhetenerikkeavhengigavhvor mangeforbrukereprodusentenkannåuttil, menavihvorstorgradforbrukerenforplikter segtilkonseptet.forforbrukerehandler forutsigbarhetomatdealltidvethvilkevarer defårtilgangtil.forutsigbarhetenvilaltsåvære avhengigavihvorstorgradenadkskaper balansemellometterspørselogproduksjon. Rettferdig"verdikapring" SlikMatkjedeutvalgetpåpekteerdetandreledd iverdikjedenennprodusenterogforbrukere somkaprerdetmesteavprofitten.enviktig funksjonforenadkeratdenkorterned verdikjedenbetrakteligforåsikreenrettferdig pris,bådeforforbrukerogprodusent. Fokuseterikkepåatmanskalhaenfortjeneste påhandelen,menatmanskaldekkekostnaden tilbonden.deterveldigsentraltatkonseptene harentransparentøkonomidermanviserde faktiskekostnadeneenbondehar,somman

13 Jordnærhandling CathrineLie 13! Det!er!jo!å!produsere!vi!først!og!fremst! kan,!og!for!mange!så!holder!det! Eprodusent1! Jo!kortere!vei!jo!bedre,!for!prisen!dobler! seg!for!hvert!ledd!! Eprodusent3 sammenmåspleisepå.iveldigtettekoblinger, somandelslandbruk,kaprerprodusentenog forbrukerneallverdiendeselvskaper.at bøndenefårinnpengertidligisesongen,før vareneidetheletatterprodusert,betyratde ikketrengeråtaoppgjeld.atandelseiere hjelpertilmedproduksjonenholderogså kostnadenenede.forforbrukernebetyrdette atdevedåbidraselvkanslippefordyrende mellomledd,ogvarenevilblibilligere.samtlige respondentersyntesdeterviktigatadk er representererenmerrettferdigfordelingav verdikapringenenntradisjonellekanaler. Salgsavlastning" SelvomADK errepresentererenmerrettferdig verdikapringerdetviktigåhuskehvorfor produsentervelgeråbrukegrossistledd.mange bønderharverkenkapasitetellerkompetanse tilåmarkedsføreogselgeproduktenesineselv. Bondeyrketergenerelttidkrevende,ogdesom velgerdetteyrketbørfåmulighetentilå konsentreresegomådyrke.alexandradeviki Oikosmenerat produsentenesomermedi Kooperativetsetterveldigprispånettoppdet, atdeikkeselvmåorganiseresalget.en omsetningsløsningsommuliggjørdeter kjærkomment.adk erbørværemellomledd somorganiserermarkedsføringogsalg,menpå enmåtesomgjøratdeikkekaprersåmye profittsomtradisjonellemellomleddgjør. Fylkesmannensavnerenaktørsomkantaimot varerfraflereprodusenterogsomønskerå videreselge.deleggervektpåatikkealle produsenterergodepååselge,ogatdederfor trengeretsalgsledd. " Sjel"og"sosialt"ansvar" ADK erleggerikkebarevektpåatbønderskal fåenrettferdigbetalingforjobbendegjør,men ogsåatmanskalsetteprispåpersonenesom girdegmatpåbordet.flereavdeintervjuede produsentenesynesdeterbehovforenkanal med littmersjeliseg enndestore samvirkeorganisasjoneneogdagligvarekjedene, ogkunnetenkesegenarenaderforbrukerne ikkekunhandlerbasertpåprisogutseende.en avutfordringeneforøkologiskeprodusenterer atdefølerattradisjonellekanalererreddeforå reklamereforatøkovarererbedreenn konvensjonelle,sidendeikkevilgjøre konvensjonellevarertilbevarer.enuavhengig salgskanalkanistørregradreklamerefor økologiskevarer.enannenbekymringeratde føleratkjedenehargjortaltdekanforå anonymiserebonden,ogatmanbareeret nummerisystemet.produsenteneharderfor

14 Jordnærhandling CathrineLie 14! Det!er!mye!man!skal!beherske!for!å!lykkes!i! en!varestrøm!! Eprodusent3! Et!slikt!konsept!har!en!annen!dimensjon!i! forhold!til!det!sosiale.!folk!føler!kanskje!at! de!har!blitt!litt!ensomme!og!de!søker!et! fellesskap!! EFylkesmannenomOsloKooperativ tropåkonseptersomoslokooperativfordide erstyrtavforbrukermaktogfolksombryrseg ogønskeråformidleidentitetentilbøndene. ADK errepresenterernoemerennbare handelstransaksjonersidendeomsetterrenog bærekraftigmat,samtidigsomdegirbonden denrespektenhanfortjeneroghjelpertilå bevisstgjøreforbrukere.engasjementrundt kortreistogsunnmatøker,ogadk erersosiale arenaerlikemyesomdeermatleverandører. EnviktigverdiforenADKerderforatden tilbyrnoemerennmanfinneritradisjonelle kanaler. Frivillighet" MangeADK ererbasertpåenformfor frivillighet.deideologiskeaspekteneog sjelen tilkonsepteneharofteetutspringiat forbrukeregårsammenomåskapeet alternativtildagligvaren.detteermennesker somerspesieltinteressertisunneråvarerog rettferdighandel,ogsomervilligetilåbidrafor åfåmatpåbordet.oikosmenerdeterviktigat ADK ererbasertpåengasjementogatnoen andreennbondenmådrivekonseptet.dakan bondenkonsentreresegomådyrke,mens ildsjelerogfrivilligehjelpertilåredusere risikoenforprodusenten.enulempeved frivilligheteratkonsepterkunfungererså lengemenneskenesomerinvolvertforblir engasjerteoginteresserte.enfareerat forbrukernesynesdetermoroistarten,men blirutbrenteetterhvert.tidligereforskning viseratenhverformforhandelovertidvil måttedekketransaksjonskostnader 5.Å utelukkendebaseresegpåfrivillighetkan derforgjøreetkonseptsårbartomildsjelene forsvinner. Detøkonomiskeaspektetbørivaretas,menikke strekkessålangtatalthandlerommarginer, slikdetradisjonellemellomleddeneoppfattes. ForatenADKskalværebærekraftigovertider detenfordelomdeninneholderelementerav bådefrivillighetogkommersielldrift. Frivillighetenvilbidratilatforbrukerneermed pååredusererisikoentilprodusenten,ogdet kommersielleaspektetsikreratdetbliren stabilkanaldervolumogprisnivåer tilfredsstillendeforprodusentogforbruker. 5 Verhaegen&VanHuylenbroeck;Costs!and!benefits! for!farmers!participating!in!innovative!marketing! channels!for!quality!food!products!(2001)

15 Jordnærhandling CathrineLie 4.2 (DP2) Hvordan skaper, leverer og kaprer ulike ADK er verdi? Alternativedistribusjonskanalerkanvære sværtforskjellige,ogdetvariererhvaslags verdierdeleggervektpå.åttekonsepterhar blittanalysertidenneoppgavenforåavdekke hvordandeskaper,levererogkaprerverdifor ulikeaktører.analysenerbasertpå Osterwalders canvas dermodellenertilpasset tilåbeskriveforholdenesomdifferensierer ADK er.ifigurenunderforklaresdethvordan konsepteneharblittvurdertiforholdtil verdienedetbleavdekketatenadkbørha. Konsepteneviskalsenærmerepåer: Bondensmarked Gårdsutsalg Økofestivalen Netthandel Abonnement Spesialbutikker Andelslandbruk Kooperativ 15

16 Jordnærhandling CathrineLie 16 Bondensmarkedstarteti2003etter inspirasjonfratilsvarendekonsepteriandre land.detfungerersomettorgderforbrukere kankjøpelokalprodusert,ferskogsmakfullmat direktefraprodusenten.stiftelsenbondens markederenparaplyorganisasjonfordelokale markedenesomdrivessomandelslag,eidav lokalebønder. Konseptetskaperendirektekoblingmellom produsentogforbrukersomermedpååøke forbrukerskunnskapogtilknytningtil produsenten.detgirogsåprodusenten anledningtilåfådirektetilbakemeldingav forbrukerne.bondensmarkedidrammener åpentforhelelokalsamfunnet,mensidende finnerstedpåtorgeterdetenutfordringatde kuntiltrekkerforbrukeresomhandleri sentrum,ogsentrumshandelenhardesiste årenegåttned.enfordeleratkonseptetblir kjentnårdeharensåsentrallokalisering. BondensmarkediDrammenfinnerstedpå torgetnilørdageriløpetav2014,der13ulike produsentererrepresentert.dettilbyset spekteravvarer,mendisseerallevideree foredledeprodukter.pridagfinnesdetingen lokalefrukt,grøntogbærprodusentersom deltarpåbondensmarked,oggrunnende oppgireratkanalenegnersegdårligfor sesongvarer.!!! Konseptet!passer!nok!bedre!for!de!som!driver!litt! på!siden!med!syltetøy,!honning!osv,!ikke!for!en! produsent!med!stort!volum Eprodusent3! Selvemarkedetorganiseresavenlokal kontaktperson,motenprosentandelavsalget, ogprodusentenemøterselvoppogselger produktenesine.enfordelforprodusenteneer atkonseptetikkeinnebærerstore investeringskostnader.develgerselvnårde ønskerådelta,ogdekandermedtilrettelegge salgetetternårprodukteneerisesong. Enulempeeratmarkedenekunfinnersteden dagimåneden,ogvolumetblirderforikkestort noktilatdeterenbærekraftigkanalfor produsentene.dettegjelderspesieltfor sesongvarersomfrukt,grøntogbær.om markedeshyppighetøkesvildettebypå utfordringermedtankepåtidsbruksiden produsenteneselvmåbruketidpååbetjene bodenemotenusikkeromsetning(denne utfordringenharblittadressertvedoppstarten avbondensbutikkimathallenioslo). Bondensmarkederengodarenaforforbrukere someruteetternoeekstra,ogidrammenhar mansettenjevnøkningiomsetningendesiste årene.hvormyeavdettesomvarøkologiske varereruvisst.

17 Jordnærhandling CathrineLie 17 Gårdsutsalg Mangeprodusenterhargårdsutsalgitilleggtilå brukeandrekanaler,ogdettekanværealtfra selvplukktilåbyggeenbutikkmedegne ansatte.avhengigavstrukturenpåutsalgetkan dissekanalenedrivesutenstorgradav samarbeidmedandreaktørerelleroffentlig støtte,ogbondenkanselvvelgehvormye ressurserhanvilleggeikonseptet.detfinnes flereøkologiskeprodusenteridrammense regionensomselgerprodukterdirektefra gården,meningensomutelukkendebaserer segpådette.kunfiregårdsutsalgi Drammensregionenerlistetpåoversiktentil Hanenogfireøkologiskegårdsutsalgfinnespå oversiktentilrenmat. Utvalgetforforbrukereroftebegrensetog omsetningeneravhengigavandelenforbrukere somervilligetilådratilgårdenistedenfor dagligvarebutikken.gårdsutsalghenvenderseg istørstgradtilforbrukeremedenspesiell interesseforøkologiskeoglokaleprodukter,og eroftekunetalternativforisommerhalvåret nårlandbruksprodukteneerisesong. Flereprodusenternevnerunderintervjuatde, avegneellerandreserfaringer,vetatdeter krevendeåbyggeoppengodgårdsbutikksom forbrukerevilbrukeregelmessig.enav produsentenepåpekeratdetersnakkom tilfeldig!salg!der!man!må!være!tilgjengelig!hele! tiden,oghansynesdeterflereulemperenn fordelermedådrivegårdsutsalg(produsent4). Deflesteselgergjernedirektetilkundersom ønskeråkommeinnom,mendettebliritillegg tilandresalgskanaler. Prisnivåetforforbrukerersomregellaverenår mankjøperdirektefragården,ogprodusenten kapreralldenneverdiensidendenikkegårvia mellomledd.konseptetskaperogsåendirekte koblingmellomforbrukerogprodusentsom potensieltkaninnebærekunnskapsdeling. Ulempenerathvertgårdsutsalgkunvilbetjene enprodusent(såsantdetikkeersnakkom samarbeidmellomflereprodusenter)ogdeer heltavhengigeavforbrukernesvillighettilå reiselengreennnormalt,foretmindreutvalg. Medetusikkertogvarierendevolumerdet vanskeligåbaseresegpåinntektenefraet gårdsutsalgaleneforågjørebedriften levedyktig.

18 Jordnærhandling CathrineLie 18 " " " ØkofestivaleniSandebleførstegangarrangerti 2006etteretfellesønskeomåviseSandesom enslagkraftigøkokommune.detteerden enesteøkologiskefestivaleninorgeogformålet eråskapestørreogmeromfattendeforståelse forøkologiividforstand.detgjøresgjennomå viseogselgeetmangfoldavøkologiske produkterogviseøkologiskproduksjonsomet godtogfremtidsrettetalternativ. Økofestivalendrivesavildsjelersomharskapt samarbeidmellomulikeøkologiskeaktører. Festivalendrivesmedmidlerfradetoffentlige, spesieltfrasandekommune,mendenerogså avhengigavdugnadsinnsatsavstyretog frivilligeaktører.festivalenfinnerstedenhelg hvertår,ergratis,ogåpenforalleslags forbrukere.denskaperenkoblingmellom produsentogforbrukersomgirdebesøkende øktkunnskapomøkologiogikkeminsten opplevelse.forprodusentererdetteengod arenafornettverksbyggingogerfaringse utveksling,samtmarkedsføringavproduktene. Hvorstoromsetningfestivaldagenegirer uvisst,ogomdenkankallesendistribusjonse kanalertvilsomtsidendetkunersnakkomen helgiåret.ressurseneprodusenteneselvmå stillemederleieavbodogtidendebrukerpåå delta.enavdeintervjuedeprodusentenemener kanalersomdetteerforprodusentersomhar tidoglysttilåreiserundtogståpåstands. Vi!har!vært!med!på!slike!ting!før,!men!nå!sier!vi! konsekvent!nei!fordi!det!er!for!tidkrevende!i! forhold!til!inntekten Eprodusent2 Forprodusenteneerkanskjeikkesalgetdefå dagenesåstort,menfestivaleninnebæreratde kanmøtenyeforbrukereogdannenye samarbeidsomkanføretiløktomsetningpå sikt.allfortjenestenfrasalgetunderfestivalen tilfallerogsåprodusentensidendetikkegårvia mellomledd.festivalenerdetenestelokale alternativetforforbrukeresomønskeråbruke avsinfritidforåfremmelokaleogøkologiske varer,ogdermedetstedmankan tatempen påfrivillighetsåndeniregionen. Selvomfestivalenerenflottarenafor kunnskapsdelingkandenaltsåikkekallesen verdikjedesomivaretaretterspørselog produksjonsidendetkundreiersegomenhelg iåret.bærekraftentilkonseptetvilogsåvære utsattommanikkefårnokfrivilligeeller offentligestøtte.

19 Jordnærhandling CathrineLie 19 " SLFmelderatnetthandelavdagligvarereren voksendesalgskanaldermantaribruketnytt mediumforånåkundene.detervariabelthvor stortfokuseterpåkortreistogøkologiskmat, ogdeterperidagingenreneøkologiskemate nettbutikkerinorge.detfinnesflerenette butikkersomleverertildrammensregionen, menbareensomogsåhartilholdsstedher. 123Leverterennystartetbedriftmedspesielt fokuspåfruktoggrønt,dermestmuliger kortreistogøkologisk.konseptetgårutpåat manbestillermatvarerpåinternettogfårde leverthjempådøren,ellerhenterdeselv. Nettbutikkereralleavhengigeavgode leverandørerforåopprettholdeetgodt vareutvalgheleåret,ogmangeselgeren blandingavlokaleogimportertevarer.detteer enenkelmåteåhandledagligvarerpåsom appellerertilforbrukeresomforetrekker netthandel.begrensningenetilkonseptetligger iatmankunnårforbrukeresomharinternett ogsomervilligetilåbrukedennekanalenforå handlematvarer.forbrukernekommerheller ikkeikontaktmedbondenoggårdermedglipp avnoeavopplevelsenogkunnskapsdelingen. Enfordeleratdeskaperenløsningfor forbrukeresomikkefysiskeristandtilå oppsøkeandretilbud. Nettbutikkerdrivesgjernesomordinære kommersiellebedrifterogforprodusentene opplevesdeikkenødvendigvissomannerledes enndentradisjonelledagligvarebransjen.dette erveldigavhengigavselvenettbutikken,ogder fokuspåkortreisteogøkologiskeprodukterer sterkt,antasdetatmaktbalansenmellom produsenteneogkonsepteterbedreenni dagligvarebransjen. Nettbutikkeneinvestererilager,ansatte, nettløsningogtransportmidlersomgjøratde bærerkostnadeneogdermedredusererisikoen tilbøndene.profittentilprodusenteneantaså værelavereherennvedsalgretttilforbruker, mendekanselgestørrevolumogsalgetermer forutsigbart.prisnivåetmotforbrukerernoe høyereennhosdeandrekanalenesomharblitt presentert,menutvalgeterstørreog tilgjengelighetenbedre.nettbutikkersom 123Levertseruttilåværelevedyktig,foretter firemånedersdriftplanleggerbedriften alleredeåutvidelokalenei2015. Foreløpig!er! det!alt!for!tidlig!å!si!noe!om!omsetningen,!men! som!sagt:!vi!har!det!veldig!travelt! sierdaglig lederietintervjutilbyavisa. Detteernykanalflereprodusenterhartroenpå fordidehartungeaktøreroglittkapitali ryggen,ogutvalgettilforbrukererstort.for bøndenerepresenterer123levertenkanalsom kanhåndtereetstortvolumogtasegavsalget, menallikevelkutteendelleddpåveientil forbruker.detblirogsåtydeligmarkedsført hvorproduktenekommerfra.detersålangtto økologiskeprodusenteridrammensregionen somlevererdirektetil123levert. "

Forord% Denneoppgavenutgjørsistedelavmittmasterstudieientreprenørskapoginnovasjon vedhandelshøyskolenvednorgesmiljø9ogbiovitenskapeligeuniversitet. Minfasinasjonfortemaetstartetenvakkersommerdagi2013dajegvarpåveihjemfra

Detaljer

ØKOLOGISK PRODUKSJON OG OMSETNING I Presentasjon

ØKOLOGISK PRODUKSJON OG OMSETNING I Presentasjon ØKOLOGISK PRODUKSJON OG OMSETNING I 2015 Presentasjon 18.03.2016 PRODUKSJON AV ØKOLOGISKE JORDBRUKSVARER I 2015 Julie Kilde Mjelva 2 PRODUKSJONSGRUNNLAGET - AREAL 2013 2014 2015 Endring siste år Økologisk

Detaljer

Bondens butikk. Ny salgskanal for Bondens marked?

Bondens butikk. Ny salgskanal for Bondens marked? Bondens butikk Ny salgskanal for Bondens marked? Trondheim 28/2-2013 Bondens marked er unikt - og kan ikke kopieres i butikk Ansikt til ansikt betyr åpenhet og tillit, og historien bak maten kommer fram

Detaljer

SUSHIMARKEDET I NORGE

SUSHIMARKEDET I NORGE SUSHIMARKEDET I NORGE Utviklingen av sushimarkedet i Norge 2016 23.06.2017 Kort om sushimarkedet 2016. Omsetningen i totalmarkedet for sushi var ca. 849 millioner kroner i 2016. Dette er en nedgang på

Detaljer

Dette vil vi: OIKOS MÅL FOR 2020

Dette vil vi: OIKOS MÅL FOR 2020 Oikos 2020: Strategi for en økologisk framtid Del 2 Dette vil vi: OIKOS MÅL FOR 2020 De foregående sidene beskriver hva som må gjøres for å oppnå visjonene om et økologisk samfunn, og hvilke alliansepartnere

Detaljer

Hvor har det blitt av C-en i CSR?

Hvor har det blitt av C-en i CSR? Samfunnsansvar og forretningsmodellinnovasjon --rebmi-- Sveinung Jørgensen Høgskolen i Lillehammer www. sveinung.jorgensen@hil.no 1 Hvor har det blitt av C-en i CSR? 2 Tradisjonelt: trade-off LØNNSOMHET

Detaljer

Referat fra medlemsmøte i Kooperativet

Referat fra medlemsmøte i Kooperativet Referat fra medlemsmøte i Kooperativet 20.10.2016 Dato: Torsdag 20. Oktober Tid: 19:30-21:00 Sted: Vinterhagen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3 Tilstede: 43 til sammen inkludert medlemmer og noen av Kooperativets

Detaljer

Hva er klimarettferdighet?

Hva er klimarettferdighet? Hva er klimarettferdighet? Av Bård Lahn 23. april 2014 Forord% % Dettenotatetomklimarettferdighetermittinnspilltilprosjektet Detrettferdige lavutslippssamfunnet,somsvslandsstyrevedtokijanuar.% Klimarettferdigheterenheltsentraldelavklimaproblemet.Formåletmednotateter

Detaljer

Økologisk veksthusproduksjon i Norge

Økologisk veksthusproduksjon i Norge Økologisk veksthusproduksjon i Norge Dagens øko status i Norge Trenden går mer enn noen gang mot økologisk, lokalprodusert, usprøyta, produkter med en historie Flere forbrukere lager maten fra bunnen av,

Detaljer

Handlingsplan for Oikos

Handlingsplan for Oikos Handlingsplan 2016-2017 for Oikos Handlingsplanen er utledet fra Oikos 2020 Strategi for en økologisk framtid. Målene fremhevet med grønt er de Landsmøtet har besluttet å fokusere på i Handlingsplan 2016-17

Detaljer

Bakgrunn. Inn på tunet (IPT): Fra utprøving til modent forretningskonsept? www.tfou.no

Bakgrunn. Inn på tunet (IPT): Fra utprøving til modent forretningskonsept? www.tfou.no Inn på tunet (IPT): Fra utprøving til modent forretningskonsept? Forskerseminar Bygdeforskningsdagen 5. november 2013 Seniorforsker Morten Stene Trøndelag Forskning og Utvikling Bakgrunn Inn på tunet er

Detaljer

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Fra Matkjedeutvalget Makt i verdikjeden Om dagligvarehandelen Om forbrukeren Gode produkter i dagligvare -

Detaljer

Forord Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta Kapittel 2 Metode en pragmatisk tilnærming Kapittel 3 Etiske og praktiske avveininger

Forord Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta Kapittel 2 Metode en pragmatisk tilnærming Kapittel 3 Etiske og praktiske avveininger Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta... 13 1.1 Beskrivelse, forklaring og prediksjon... 14 1.2 Hvorfor metode?... 15 1.3 Gyldighet og troverdighet... 16 1.4 Bokens oppbygging...

Detaljer

BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2014 L Styret/ Daglig leder

BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2014 L Styret/ Daglig leder BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2014 L08-14 04.03.2014 Styret/ Daglig leder elektronisk Sak L08-14: Ettårig handlingsplan Vi har tidligere hatt ettårige handlingsplaner som lister

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Agenda Utviklingen Problemet Fremtiden Hvorfor fokus på norsk dagligvarehandel?

Detaljer

VA ledningsnettet 2012 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid.

VA ledningsnettet 2012 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid. Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid. Ole H Bævre, Pipelife Norge AS 1 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid. 2 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid Hva er status på dagens VA

Detaljer

1-årig handlingsplan for Oikos Økologisk Norge i landsmøteperioden 2014/-15 Vedtatt på Landsmøtet 2014 på Bjerkem

1-årig handlingsplan for Oikos Økologisk Norge i landsmøteperioden 2014/-15 Vedtatt på Landsmøtet 2014 på Bjerkem 1-årig handlingsplan for Oikos Økologisk Norge i landsmøteperioden 2014/-15 Vedtatt på Landsmøtet 2014 på Bjerkem Den ettårige handlingsplanen er første steg på veien til at Oikos Økologisk Norge når sitt

Detaljer

Øyvind Glosvik Høgskulen i Sogn og Fjordane

Øyvind Glosvik Høgskulen i Sogn og Fjordane Øyvind Glosvik Høgskulen i Sogn og Fjordane 21.05.04 Casestudie av korleis det regionalpolitiske temaet bygdeutvikling kan variere mellom fylke delstudie innan prosjektet Regionalpolitikk på regionnivået

Detaljer

Evas Hage Lokalmat AS

Evas Hage Lokalmat AS ÅRSMELDING 2016 ï EVAS HAGE ï 1 Evas Hage Lokalmat AS - Årsmelding 2016 - ÅRSMELDING 2016 ï EVAS HAGE ï 2 Innhold 3 ï Nøkkeltall 4 ï Hva er Evas Hage 5 ï Vår familie 6 ï Evas kjøkkenhage 7 ï Kalender 8

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Innhold. 1. Innledning:... 3. 2. Kontroll på Matsvinn - mindre avfall... 3. 3. Matemballasje... 5

Innhold. 1. Innledning:... 3. 2. Kontroll på Matsvinn - mindre avfall... 3. 3. Matemballasje... 5 FAGSTRATEGI MAT 2013-2014 1 Innhold 1. Innledning:... 3 2. Kontroll på Matsvinn - mindre avfall... 3 3. Matemballasje... 5 4. Økologisk mat mer miljøhensyn i produksjonen... 5 5. Kjøttproduksjon bidragsyter

Detaljer

Økologisk handlingsplan

Økologisk handlingsplan Økologisk handlingsplan 2010-2015 Innholdsfortegnelse Innledning. side 3 Utfordringer og problemstillinger.. side 5 Jord- og husdyrbruket side 5 Omsetning side 6 Prosjekter. side 7 Målsettinger og strategier..

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 182/11 Fylkestinget 05.12.2011

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 182/11 Fylkestinget 05.12.2011 Journalpost.: 11/28429 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 182/11 Fylkestinget 05.12.2011 NOU 2011: 4 Mat, makt og avmakt - om styrkeforholdene i verdikjeden for mat Bakgrunn Landbruks-

Detaljer

Oikos Økologisk Norge

Oikos Økologisk Norge Oikos Økologisk Norge Handlingsplan 2017-2018 Denne handlingsplanen gjelder for landsmøteperioden 2017 2018. Den er utledet av vår reviderte strategi Oikos 2020 Strategi for en økologisk framtid og inneholder

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR MASSEFORVALTNING I BÆRUM KOMMUNE MED REGIONAL DIMENSJON

KOMMUNAL PLAN FOR MASSEFORVALTNING I BÆRUM KOMMUNE MED REGIONAL DIMENSJON KOMMUNAL PLAN FOR MASSEFORVALTNING I BÆRUM KOMMUNE MED REGIONAL DIMENSJON Pedro Ardila, Områdeutvikling Dialogmøte for kommunene Overskuddsmasser - fra overordnet plan til handling Fylkesmannen og fylkeskommunen,

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Cultivating Public Spaces: urban agriculture as a basis for human flourishing and sustainability transition in Norwegian cities (BYFORSK)

Cultivating Public Spaces: urban agriculture as a basis for human flourishing and sustainability transition in Norwegian cities (BYFORSK) Cultivating Public Spaces: urban agriculture as a basis for human flourishing and sustainability transition in Norwegian cities (BYFORSK) Dette prosjektet er et interdisiplinært og internasjonalt samarbeid

Detaljer

Søknad om fornyet utslippstillatelse - pkt. 4.3 mottak og knusing/gjenbruk av betong

Søknad om fornyet utslippstillatelse - pkt. 4.3 mottak og knusing/gjenbruk av betong L10 SWECO Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref.: Vår ref.: Dato: Kirsten Kleveland Odd Roar Sæther 11.03.2013 Hokksund Pukkverk AS Øvre Eiker kommune Søknad

Detaljer

Nasjonal Stølskonferanse. Fagernes Hege Homlong, TINE SA

Nasjonal Stølskonferanse. Fagernes Hege Homlong, TINE SA Nasjonal Stølskonferanse Fagernes Hege Homlong, TINE SA TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer 2 Sterke internasjonale aktører 14 12 10 8 Mrd liter 6 4 2 0 Lactalis ARLA DANONE TINE Elisabeth Morthen,

Detaljer

TEMA: ANDELSLANDBRUK. «Helt på jordet»-konferanse, Alta 8. sept.16 Tone R. Aandahl, NIBIO Svanhovd

TEMA: ANDELSLANDBRUK. «Helt på jordet»-konferanse, Alta 8. sept.16 Tone R. Aandahl, NIBIO Svanhovd TEMA: ANDELSLANDBRUK «Helt på jordet»-konferanse, Alta 8. sept.16 Tone R. Aandahl, NIBIO Svanhovd Hva er andelslandbruk? Andelslandbruk Partnerskap mellom gårdbruker/produsent og forbruker/kunde. Forbruker

Detaljer

SMB Utvikling forprosjekt- Bedriftsanalyse

SMB Utvikling forprosjekt- Bedriftsanalyse www.pwc.no SMB Utvikling forprosjekt- Bedriftsanalyse Samlokalisering av Monicas Stoppested Enk og Numedal Blomster AS. Innledning Bedriftsanalysen er utarbeidet i et samarbeid mellom virksomheten og.

Detaljer

Hasås AS når naturen skal foredles

Hasås AS når naturen skal foredles Hasås AS når naturen skal foredles Hasås AS En produsent for store og små Yngvar Hasås Daglig leder - Når naturen skal foredles Vi skal se litt på: Hasås AS Historie Hvem er vi? Trelastmarkedet Innovasjon

Detaljer

Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten?

Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten? Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten? Den 39. Røros konferansen 8. 9. februar 2013 Heidi C. Dreyer, professor 1 2 3 Håndverksproduksjon Industriell produksjon 4 Industrialisert produksjon og logistikk

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling (UiU) Ole Johansen Utviklingsveileder i Vest-Finnmark

Ungdomstrinn i utvikling (UiU) Ole Johansen Utviklingsveileder i Vest-Finnmark Ungdomstrinn i utvikling (UiU) Ole Johansen Utviklingsveileder i Vest-Finnmark Bakgrunn for satsinga * St.meld.22, Stortingsmelding om Ungdomstrinn * Strategi for ungdomstrinn Hva er UiU En nasjonal satsing

Detaljer

FORPROSJEKT HELSEKLYNGE

FORPROSJEKT HELSEKLYNGE FORPROSJEKT HELSEKLYNGE Forprosjekt Helseklynge Nye Drammen sykehus gir oss en unik mulighet! En mulighet som bare dukker opp med ca. 50 års mellomrom. Bakgrunn Mange snakker om å buke muligheten til å

Detaljer

Skolebasert organisasjonslæring 25. februar 2015 Molde. Professor Halvor Bjørnsrud

Skolebasert organisasjonslæring 25. februar 2015 Molde. Professor Halvor Bjørnsrud Skolebasert organisasjonslæring 25. februar 2015 Molde Professor Halvor Bjørnsrud Kompetanseutvikling i barnehage og skole «Erfaring viser at kompetanseutvikling lykkes best når både ledelse og ansatte

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

En rapport fra framtiden

En rapport fra framtiden En rapport fra framtiden Er det en soloppgang, eller en solnedgang for reiselivet i Vestfold vi ser der framme?.. Lars Ueland Kobro Forsker www.telemarksforsking Forstå framtiden - kjenn deg selv! Kjenn

Detaljer

Samvirke som forretningsstrategi

Samvirke som forretningsstrategi Samvirke som forretningsstrategi Hell 5/10 11 Frode Vik Samvirke og framtida Einar 02.11.2011 Høstbjør 1 Sundvollen 2.11.11 Samvirke og framtida? Hvorfor er samvirke aktuelt som aldri før? Hvorfor er kunnskap

Detaljer

Lønn kompetanse - karriere Kjøpmannshuset Norge AS Helene Renton Eidsvig, HR-direktør 03.12.09

Lønn kompetanse - karriere Kjøpmannshuset Norge AS Helene Renton Eidsvig, HR-direktør 03.12.09 Lønn kompetanse - karriere Kjøpmannshuset Norge AS Helene Renton Eidsvig, HR-direktør 03.12.09 Lønn kompetanse - karriere Hvem er vi? Krav og forventninger til lønnssystemet Dagens system i KMH Prosessen

Detaljer

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit Konjunkturseminar september 2017 Sjeføkonom Lars E Haartveit På vei opp etter en litt svak periode Figuren har tall tom april 2017 Det er mye som holder fortsatt Fra fjorårets seminar: Nå: Vi tror som

Detaljer

Alternative salgskanaler for økologiske grønnsaker i Norge muligheter for avsetning av økologisk grønnsaksproduksjon

Alternative salgskanaler for økologiske grønnsaker i Norge muligheter for avsetning av økologisk grønnsaksproduksjon Alternative salgskanaler for økologiske grønnsaker i Norge muligheter for avsetning av økologisk grønnsaksproduksjon Utredning til Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon og marked Siri Løvsjø

Detaljer

Nav - med brukeren i sentrum?

Nav - med brukeren i sentrum? Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.) Nav - med brukeren i sentrum? UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 9 Kapittel 1 Nav - med brukeren i sentrum En introduksjon 11 Hans-Tore

Detaljer

«Finnes det et marked for et slikt produkt og kan det gi profitt?

«Finnes det et marked for et slikt produkt og kan det gi profitt? PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE Forretningsplanen- Unødvendig bruk av tid eller et nødvendig strategiverktøy for å finne et marked og oppnå profitt? Denne bacheloroppgaven er skrevet av Hege Annette Olstad

Detaljer

HALDEN KOOPERATIV SA ÅRSMELDING økologiske grønnsaker til halden s befolkning

HALDEN KOOPERATIV SA ÅRSMELDING økologiske grønnsaker til halden s befolkning HALDEN KOOPERATIV SA ÅRSMELDING 2016 økologiske grønnsaker til halden s befolkning ÅRSMELDING 2016 - HALDEN KOOPERATIV INNHOLD 1 2 4 5 6 7 8 STYRETS ÅRSBERETNING ÅRET SOM VAR I BILDER NØKKELTALL BØNDENE

Detaljer

Forslag til Handlingsplan

Forslag til Handlingsplan Forslag til Handlingsplan 2016-2017 Målene fremhevet med grønt er de som vi anbefaler å fokusere på i Handlingsplan 2016-17 (H 2016 17) I noen tilfeller anbefaler vi å tilføye et helt nytt mål eller omformulere

Detaljer

Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk. Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk. Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt 1 million daglige kunder 1 750 dagligvarebutikker i 86 % av landets kommuner 1 000 leverandører 600

Detaljer

Matstrategi Troms

Matstrategi Troms Matstrategi Troms 2013-2016 Velkommen til et felles løft for mat fra Troms! Matstrategigruppa har sammen med matbedriftene i Troms meislet ut en retning for utviklingen de neste årene, og vi håper DU

Detaljer

Gratis kjernetid - hva er det som virker?

Gratis kjernetid - hva er det som virker? Gratis kjernetid - hva er det som virker? Beret Bråten, forsker, Fafo IMDi og Fylkesmannen i Østfold, 17.nov. 2015 Gratis-kjernetid-forsøk 1998-2015 Forsøk gjennom i tre tiår. Forsøk har omfattet tre kommuner:

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

Økologisk produksjon og forbruk Aina Bartmann - Oppdal Regjeringens mål Status Hvorfor økologisk landbruk?

Økologisk produksjon og forbruk Aina Bartmann - Oppdal Regjeringens mål Status Hvorfor økologisk landbruk? Økologisk produksjon og forbruk Aina Bartmann - Oppdal 14.01.09 Regjeringens mål Status Hvorfor økologisk landbruk? Hovedtrekk i handlingsplanen Veien videre; Nisje eller spydspiss? Mål for matproduksjonen

Detaljer

Forretningsmodell. Utgitt av: estudie.no. Skrevet av: Kjetil Sander. Revisjon: 1.0 (Aug 2017)

Forretningsmodell. Utgitt av: estudie.no. Skrevet av: Kjetil Sander. Revisjon: 1.0 (Aug 2017) Hva er en forretningsmodell og hvorfor er valg av forretningsmodellen ekstremt viktig for enhver virksomhet? Hvilken forretningsmodell bør virksomheten velge og hvorfor bør de velge akkurat denne forretningsmodellen?

Detaljer

Samfunnsansvar og etikk knyttet til klima og ressursforvaltning i kjøttbransjen. Christine Hvitsand, Telemarksforsking

Samfunnsansvar og etikk knyttet til klima og ressursforvaltning i kjøttbransjen. Christine Hvitsand, Telemarksforsking Samfunnsansvar og etikk knyttet til klima og ressursforvaltning i kjøttbransjen Christine Hvitsand, Telemarksforsking hvitsand@tmforsk.no 1 Utvikling av kjøttforbruket FN Miljøprogram (UNEP), FAO og World

Detaljer

Nasjonal Økokonferanse 2010

Nasjonal Økokonferanse 2010 Nasjonal Økokonferanse 2010 Virkemiddelbruk og tiltak for å stimulere til økt norsk produksjon og forbruk Ola Chr. Rygh administrerende direktør i Statens landbruksforvaltning Bygdøy 08.09.10 Regjeringens

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Universitetspedagogisk basiskompetanse Universitetspedagogisk mappe

Universitetspedagogisk basiskompetanse Universitetspedagogisk mappe Universitetspedagogisk basiskompetanse Universitetspedagogisk mappe Læringsmål: Ha kunnskap om bakgrunn for pedagogisk mappe som dokumentasjon for pedagogisk basiskompetanse Kjenne til krav ved UiT til

Detaljer

Coops satsning på økologisk mat

Coops satsning på økologisk mat 1 Coops satsning på økologisk mat - utvikling av økomarkedet - betraktninger fra Coop Norge Handel Økologisk fagdag Hamar 14.03.2012 Knut Lutnæs Miljøsjef Coop Norge Handel 2 Dagens tekst Kort om Coop

Detaljer

Inn på tunet (IPT): Fra utprøving til modent forretningskonsept?

Inn på tunet (IPT): Fra utprøving til modent forretningskonsept? Inn på tunet (IPT): Fra utprøving til modent forretningskonsept? Forskerseminar Bygdeforskningsdagen 5. november 2013 Seniorforsker Morten Stene Trøndelag Forskning og Utvikling Bakgrunn Inn på tunet er

Detaljer

Logistikk- og netthandelsdagen. Program for LOAD.09, 24. september, Oslo

Logistikk- og netthandelsdagen. Program for LOAD.09, 24. september, Oslo Logistikk- og netthandelsdagen Program for LOAD.09, 24. september, Oslo Velkommen til LOAD.09! For tredje året på rad arrangeres logistikk- og netthandelsdagen LOAD. I år setter vi fokus på detaljer. Med

Detaljer

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Alexander Osterwalders Business Model Canvas er et utviklingsverktøy som hjelper gründer i prosessen fra ide frem til ferdig utviklet og testet

Detaljer

Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. seniorrådgiver Jørund T. Braa, DN Røros, 15. nov 2012

Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. seniorrådgiver Jørund T. Braa, DN Røros, 15. nov 2012 Utvalgte naturtyper og prioriterte arter seniorrådgiver Jørund T. Braa, DN Røros, 15. nov 2012 1 Utvalgte naturtyper Felles regler for bærekraftig forvaltning av natur utenfor verneområder Noe natur utenfor

Detaljer

Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling

Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling 5E-modellen 17. September 2014 Tenk på en gang du følte du virkelig hadde lært noe hva kjennetegnet den læringssituasjonen? Hva vet vi gir læring? Elever

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

KS Folkevalgtprogram 2011-2015. Klima i kommunestyre Noen viktige lovregler

KS Folkevalgtprogram 2011-2015. Klima i kommunestyre Noen viktige lovregler KS Folkevalgtprogram 2011-2015 Klima i kommunestyre Noen viktige lovregler 2 Hard kritikk mot Aabols lederstil STOKKE: Maktarroganse, sarkasme og håning. Flere Stokke-politikere kritiserer avtroppende

Detaljer

Ferskmat = Logistikkens Formel 1

Ferskmat = Logistikkens Formel 1 LogiMat; et forprosjekt om logistikk for midtnorske matspesialiteter 1 Mat i Norge Mål om i stor grad å være selvforsynt Noe import av frukt og grønnsaker Mange småskala matprodusenter Stort mangfold av

Detaljer

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RØKT FISK

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RØKT FISK Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RØKT FISK Informasjon om søker: Navn innehaver/daglig leder:.. Bedriftens navn:.. Adresse:... Telefon: Mobil:.. Fax:.. E-mail-adresse: Søker er

Detaljer

Notat. ÅRSHJULET 2005 Foreløpig orientering. Årshjulet Til : Formannskapet. Fra : Rådmannen. Dato: Arkivsaksnr.

Notat. ÅRSHJULET 2005 Foreløpig orientering. Årshjulet Til : Formannskapet. Fra : Rådmannen. Dato: Arkivsaksnr. Notat Til : Formannskapet Fra : Rådmannen Arkivsaksnr.: 04/06144-001 Dato: 22.09.2004 ÅRSHJULET 2005 Foreløpig orientering Innledning Foreløpig forslag til Drammen kommunes årshjul for 2005 fremkommer

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF Årsplan og -budsjett 2016 for Drammen Drift KF Sammendrag Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2016. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med

Detaljer

CASES. Etikk i Tekna Temahefte 2. Fra Gaza til finans push. Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010

CASES. Etikk i Tekna Temahefte 2. Fra Gaza til finans push. Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010 CASES Etikk i Tekna Temahefte 2 Fra Gaza til finans push Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010 1 Forord Dette heftet inneholder etikk-cases presentert i Magasinet Tekna i 2009 og 2010. Casene ble utarbeidet

Detaljer

forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008

forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008 Bæredyktig forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008 Coop NKL fellesorganisasjonen De første (kooperativer) samvirkelagene

Detaljer

Økonomiplan Videre prosess i arbeidet

Økonomiplan Videre prosess i arbeidet Økonomiplan 2018 2021 Videre prosess i arbeidet Presentasjon til Formannskapet 7. november 2017 Bred presentasjon av rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 I forbindelse med fremleggelsen: Bystyrets

Detaljer

Restverdinivåer- og volum Hva er forsvarlig? Hvor mye tåler du?

Restverdinivåer- og volum Hva er forsvarlig? Hvor mye tåler du? date 19/11/2014 - page 1 Bruktbilkonferanse 18 nov. 2014 Restverdinivåer- og volum Hva er forsvarlig? Hvor mye tåler du? Henrik Baumann Konsernsjef, Bauda Agenda Presentasjon av Markedsutvikling privatleie/leasing

Detaljer

EHF Katalog og Ordre flere veier til å få med de leverandørene du ønsker deg

EHF Katalog og Ordre flere veier til å få med de leverandørene du ønsker deg EHF Katalog og Ordre flere veier til å få med de leverandørene du ønsker deg Avdeling for offentlige anskaffelser Jan Mærøe ELEKTRONISK HANDEL ER KOMMET FOR Å BLI Alle gjør det Hvorfor skal ikke deres

Detaljer

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk = CSA = Community Supported Agriculture eller Agricultural Supported Community?

Detaljer

! Bruksanvisning+og+teknisk+beskrivelse+ + Na2bordene+ + Sølvi+ +Emma+9+Mona+

! Bruksanvisning+og+teknisk+beskrivelse+ + Na2bordene+ + Sølvi+ +Emma+9+Mona+ Bruksanvisning+og+teknisk+beskrivelse+ + Na2bordene+ + Sølvi+ +Emma+9+Mona+ NorwegianCareAS Postboks56 www.norwegiancare.no NO81798Aremark Beste+kunde: TakkforatDekjøpteetproduktfraNorwegianCare. ViersikrepåatderekommerHlåblifornøydmedderesproduktvalg.Våreprodukter

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Status per 1. halvår 2010 https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk#markedsovervaaking Rådgiver Elin Røsnes Økologisk

Detaljer

Vi gir deg en bedre hverdag

Vi gir deg en bedre hverdag Vi gir deg en bedre hverdag Om NorgesGruppen Norges største handelshus 65 milliarder kroner i driftsinntekter i 2013 6. største selskap i Norge (kilde: DN) Egeneid og kjøpmannseid dagligvare- og kioskvirksomhet

Detaljer

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet 201 Undersøkelse blant 100 innbyggere om handel på internett Bakgrunn Det er intervjuet 100 innbyggere i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal om

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Møbel- og interiørbransjene 2013 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F02 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F02 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F02 &13 Arkivsaksnr.: 12/16245-2 Dato: 10.01.2013 HØRING - STRATEGI FOR PASIENT-OG PÅRØRENDEOPPLÆRING HELSE SØR-ØST 2012 2015 â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE

Detaljer

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator Den Gode Maten Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator 1 Den Gode Maten Sitat fra Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sin tale under åpningen av Ica Sjølyst

Detaljer

DEN SELVBETJENTE KUNDEN

DEN SELVBETJENTE KUNDEN Bjørn Willoch Bjanger Innovasjonsleder Visma Retail Software Kundeopplevelse og fleksibilitet i butikken DEN SELVBETJENTE KUNDEN Program Faktorer for en god kundeopplevelse Selvbetjening Kontekst hva er

Detaljer

RESULTATMÅL OG TILTAK

RESULTATMÅL OG TILTAK Status for Strategi 2020 og Handlingsplan 2015-2016 RESULTATMÅL OG TILTAK I det følgende har vi vurdert hvordan vi legger an i forhold til Oikos sin strategi «Oikos 2020 strategi for en økologisk framtid».

Detaljer

SAMSPILL OG UTVIKLING

SAMSPILL OG UTVIKLING SAMSPILL OG UTVIKLING Jan Willy Føreland 31.10.2013 Utvikling og grunneiersamarbeid - utfordringer Behov for helhetlig utvikling på tvers av eiendomsgrenser Viktig for å sikre kvalitet og gode planfaglige

Detaljer

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Hva påvirker norske bedrifters levetid? Harald Dale-Olsen Institutt for samfunnsforskning Hva viser tidligere forskning? Tidlig avskalling og foreldelse(teknologi)

Detaljer

Del I Bedriftsmarkedsføringens rammer og omgivelser. 13

Del I Bedriftsmarkedsføringens rammer og omgivelser. 13 Innhold Innhold 5 Forord... 11 Del I Bedriftsmarkedsføringens rammer og omgivelser. 13 Kapittel 1 Introduksjon til markedsføring på bedriftsmarkedet.. 15 Hva er markedsføring?... 16 Bedriftens orientering

Detaljer

Menneskerettighetene i helse- og omsorgssektoren og NAV

Menneskerettighetene i helse- og omsorgssektoren og NAV Menneskerettighetene i helse- og omsorgssektoren og NAV God kunnskap om menneskerettighetene hos ansatte og ledere i helse- og omsorgssektoren og NAV, vil bidra til sunne holdninger og redusere risikoen

Detaljer

Q3 2007 - Network Electronics ASA. Adm. direktør Oddbjørn Bergem

Q3 2007 - Network Electronics ASA. Adm. direktør Oddbjørn Bergem Q3 2007 - Network Electronics ASA Adm. direktør Oddbjørn Bergem Viktige punkter for 3.kvartal 2007 Driftsinntekter på 36,0 MNOK i kvartalet Driftsinntekter på 113,8 MNOK etter årets tre første kvartaler

Detaljer

Fellesskap og forskjellighet: Flerkulturalitet, sivilsamfunnet og integrering Guro Ødegård Forskningsleder Seksjon for ungdomsforsking ved NOVA

Fellesskap og forskjellighet: Flerkulturalitet, sivilsamfunnet og integrering Guro Ødegård Forskningsleder Seksjon for ungdomsforsking ved NOVA Fellesskap og forskjellighet: Flerkulturalitet, sivilsamfunnet og integrering Guro Ødegård Forskningsleder Seksjon for ungdomsforsking ved NOVA Sosiolog Doktorgrad 2009: «Motløs ungdom? Nytt engasjement

Detaljer

Økonomisk, agronomisk økologisk!

Økonomisk, agronomisk økologisk! Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst økologisk produksjon og forbruk i 2015 Økologifagdagen 2009 07.10.2009 Per Christian Rålm Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer