!!! En casestudie av alternative distribusjonskanaler for kortreist økologisk mat i Drammensregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!! En casestudie av alternative distribusjonskanaler for kortreist økologisk mat i Drammensregionen"

Transkript

1 !!! Jordnær handling En casestudie av alternative distribusjonskanaler for kortreist økologisk mat i Drammensregionen

2 Jordnærhandling CathrineLie Forord Minfasinasjonfortemaetstartetenvakkersommerdagi2013dajegvarpåveihjemframatfestivalen påegertorgetihokksundogundretmegoveratdetomtrentikkefantesnoentilbydereavfruktog grøntpåfestivalen.jegkjørteforbigårdettergårdmedbugnendeåkre,mendajegstoppetinnom dagligvarenfantjegikkeigjendisseproduktene.dettevekketentankeprosessimegsomikkehar stoppetsiden.formegerøkologisliknaturenmenteviskulledrivejordbruk,ogjegønskerderforå bidratilåfremmedistribusjonenavlokaleøkologiskelandbruksvarer. Arbeidetmedoppgavenharværtenutroliglærerikprosess,ogjegeroverveldetoveraltengasjement jegharmøtt.jegvilførstogfremsttakkeallesomhartattsegtidtilåsvarepåspørsmålogdeleavsin kunnskap,mennoenfortjenerenspesielloppmerksomhet: TakktilallepåLandbrukskontoretsomtokvarmtimotmeg,spesieltminveilederGryLøbergsomhar gjortarbeidettileteventyr. TakktilAnneMoxnesJervell,minveilederpåNMBUsomkastetsegoverprosjektetoghargittmeggod fagligstøtte. TakktilFylkesmanneniBuskerudsomharstøttetprosjektetøkonomisk,daspesieltAnitaPanmanog ØysteinHaugerudsomhjalpmegåfåfrøettilåspire. TakktilFinnDaleIversenforflottebildertildenneutgaven. Takktilgodenaboersomharåpnetøynenemineforøkologiskeverdier,spesieltAnettesomhartegnet noenavfigureneioppgaven. OgenspesielltakktilminsamboerEriksomharholdtutmedminnyelidenskap/galskap. Omduerinteressertiålesedenfullstendigemasteroppgavenerdetbareåtakontakt. Drammen, CathrineLie MasteroppgaveEntreprenørskapogInnovasjon HandelshøyskolenNMBUE2014 2

3 Jordnærhandling CathrineLie Innhold 1INTRODUKSJON 4 1.1DAGENSKANALER:DAGLIGVAREHANDEL 5 1.2DAGENSKANALER:STORHUSHOLDNING 6 1.3ALTERNATIVEKANALER 6 2TEORETISKTILNÆRMING 8 3CASEMETODE 10 4RESULTATOGANALYSE (DP1)EHVILKEELEMENTERBØRADK ERHAFORÅSKAPEVERDI? (DP2) HVORDANSKAPER,LEVEREROGKAPRERULIKEADK ERVERDI? (DP3)EHVORDANDEKKEREKSISTERENDEADK ERBEHOVETIDRAMMENSREGIONEN? 24 5DRØFTING NÅMASSENEELLERPREKETILMENIGHETEN? KANEKSISTERENDEADK ERØKEOMSETNINGEN? NÅMASSENE SPESIALBUTIKK PREKETILMENIGHETENDELIEANDELSLANDBRUK PREKETILMENIGHETENDELIIEKOOPERATIV KANMANFÅIPOSEOGSEKK? 32 6OPPSUMMERINGOGKONKLUSJON 33 3

4 Jordnærhandling CathrineLie 1 Introduksjon Mygrandfatherusedtosaythatonceinyourlifeyouneed adoctor,alawyer,apolicemanandapreacher buteveryday,threetimesaday, youneedafarmer. EBrendaSchoepp Økologiskeogkortreistematvarerblirstadig merpopulæreogskepsisentildet konvensjonellelandbruketøker.ifølgeoikose økologisknorgevelgerbevissteforbrukere økologiskevarerfordideivaretar; degfordideikkeinneholderkjemiske syntetiskesprøytemidler,kunstigefargestoffer ogaromaer,søtningseeller konserveringsmidler.itilleggviserflere undersøkelseratøkologiskmatofteinneholder mermineraler,antioksidanterogvitaminer. husdyrenefordidefårbedreplass,suntfôr ogfårværeuteifriskluft. miljøetfordidetøkermangfoldetavplanter, dyroglivetijorda.bondenbrukermestmulig lokale,fornybareressursersomreduserer energieogressursforbruk,jorde,lufteog vannforurensningogklimagassutslipp. Nårøkologiskematvarerharsåmangefordeler, hvorforerikkeandelenavøkologiskmati Norgehøyere?Regjeringenharsommålånå 15%økologiskproduksjon,omsetningog forbrukinnen Vedutgangenav2013var produksjonen4,8%ogomsetningeni dagligvarehandelen1,1% 2.BådeBuskerudog Vestfolderøkologiskeforegangsfylker,mentil trossfordetteerikkeomsetningenav økologiskelandbruksvarerhøyereherenni andrefylker. Deterutfordrendeådriveøkologisk landbruksproduksjon,mendetfinnesgode støtteordningerforprodusentene. Forbrukeretterspørselenetterøkologiskevarer erøkende,menhøyepriser,dårlig tilgjengelighetogmanglendekunnskapgjørat omsetningenerlav.kandetværeileddene mellomprodusentogforbrukeratdetfinnes romforforbedring? 1 FylkesmanneniBuskerud;!Økologisk!Handlingsplan! SLF;Rapport!for!produksjon!og!omsetning!av! økologiske!landbruksvarer!

5 Jordnærhandling CathrineLie 1.1 Dagens kanaler: Dagligvarehandel I2009ble87%avalleøkologiskevareriNorge solgtgjennomdagligvarehandelen.firestore paraplykjeder(ica,coop,norgesgruppenog Rema1000)kontrollerermerenn99%av dagligvaremarkedetogderesmaktbeståriat dekontrollererflereleddiverdikjedensom distribusjonfraleverandørtilgrossist, grossistvirksomhet,innkjøp,distribusjontil butikkogbutikkjedene. Manharogsåsettenøktdannelseavstore landsdekkendesamvirkekonsernsombetjener etnasjonaltmarked,ogdetregionalepregeti matproduksjonogomsetningersterkt redusert.hverenkeltlandbruksprodusenthar derforveldiglavforhandlingsmaktovenfor kjedene,noesomførtetilatregjeringen oppnevnteetmatkjedeutvalgforåutrede styrkeforholdeneiverdikjedenformat 3. Matkjedeutvalgetuttrykkerskepsistilatnoen fåaktørerharsåmyemakt,ogundersøkelser dehargjortviseratdesmåprodusenteneføler atdemøteretforhandlingseoglogistikksystem somkunertilpassetdestoreaktørene. Økologiskevarerharofteenhøyereutsalgspris fordiproduksjonenermerarbeidskrevendeog produksjonsvolumenenoelavere,men matkjedeutvalgetmenerundersøkelserviserat forbrukereervilligetilåbetalemellom10e40% merforøkologiskevarer.prisforskjellener imidlertidlangtstørreenndetsomkan 3 NOU2001:4Mat,!makt!og!avmakt!!om! styrkeforholdene!i!verdikjeden!for!mat forklaresmedmerpristilprodusent,og matkjedeutvalgetsierdermedindirekteatdet erandreleddiverdikjedensomsitterigjenmed mestepartenavprofitten.defantogså eksemplerpåøkologiskeproduktersomikke fårmarkedsadgang,tiltrossforenuttalt satsningfrafleresentraleaktører.demener detteparadoksetindikereratdennorske matkjedenikkefungerertilfredsstillendenår detgjelderålevereøkologiskeprodukter. DetsammesermaniBuskerud,ogden økologiskehandlingsplanentilfylketharderfor somenoverordnetmålsetningat økologiske! produkter!blir!omsatt!som!økologiske!og!når! fram!til!forbrukerne!i!tilstrekkelig!mengde!og!til! en!fornuftig!pris!som!forbrukeren!er!villig!til!å! betale.!oikossyneshellerikkedet eroverraskendeatøkologiskearealerhar gåtttilbakeinorgeogatimportenøker; Tine!og!Nortura!har!slått! bremsene!på!for!flere!år!siden.! Grønt1grossistene!er!også! tilbakeholdne!med!avtaler.!det! er!helt!åpenbart!at!norske! bønder!ikke!kan!legge!om!til! økologisk!produksjon!uten!å!få! en!leveranseavtale!som!til!en! viss!grad!sikrer!en!økonomisk! bærekraftig!pris!for! produktene EMaritG.WrightforOikos! 5

6 Jordnærhandling CathrineLie 1.2 Dagens kanaler: Storhusholdning Enannenkanalforøkologiskeprodusenterer storhusholdningsmarkedetsombestårav hoteller,restauranter,kantiner,cateringog institusjoner.åøkedetøkologiskeinnkjøpettil offentligestorhusholdningererenviktig strategiforånåregjeringensmålom15%,og detteblirfulgtoppgjennomfylkesvise handlingsplaner.ibuskerudogvestfoldharsyv kommuner,gjennområdetfor Drammensregionen,samarbeidetom prosjektene"økoløftidrammensregionen"og "Økologiskfremtid Drammensregionen".De harutarbeidetfireheftersomskalværeen støtteunderinnføringavøkologiskmati offentligestorkjøkken,sfo,kantinerogmateog helsefagiungdomsskolen.øktoffentliginnkjøp vilværepositivtforprodusentene,men distribusjonengåristorgradviadesamme grossistleddenesomidagligvarebransjen. 1.3 Alternative kanaler Salgtilstorhusholdningererenkanaldet offentligeforsøkeråivareta,ogtradisjonelle distribusjonskanalerviagrossistsetterlokale økologiskeprodusenteriendårlig forhandlingsposisjon. Detteharførttilenøkningiforsøkpåå differensierelokaleogøkologiskematvarer gjennomopprettelseravalternative distribusjonskanaler,heretterkaltadk er. 6

7 Jordnærhandling CathrineLie 7 Hvordankanalternative distribusjonskanalerøke omsetningenavlokale økologiskelandbruksvarer idrammensregionen? Detteeriregiavbønder,engasjerteforbrukere elleroffentligeinstanser,ogofteiformav samarbeidmellomenellerflereavdisse. ADK erskaperenmerdirektekoblingmellom produsentogforbrukerogeroftebasertpå ideologiskegrunnlag.detkanværeinteressant åundersøkeomdealternativekanalene (ADK ene)istørregradertilpasset utfordringenevedøkologiskjordbruk,ogomde ivaretarbådedesmåprodusenteneog forbrukernesønsker.problemstillingener: MåleteråundersøkehvilkeADK ersomfinnesi Drammensregionenidag,hvordandefungerer, ogvurdereomdekanøkeproduksjonenog omsetningenavlokaleøkologiske landbruksvarersamtidigsomdeivaretaralle aktøreneiverdikjeden.adk ersomikke eksistereriregionenidag,mensomharhatt suksessandresteder,vilogsåbliundersøkt. Oppgavenvilkonsentreresegomkortreistmat, medetspesieltfokuspåøkologiske landbruksprodukter.frukt,grøntogbærer sesongvarersomikkelarseglagreoverlangtid, ogdetteerderforenvaregruppesommøter spesielleutfordringermedtankepå distribusjonogsalg.importavøkologiske produkter,oglandbruksvarersomikkeselges tilforbrukere(korn,gressogfôr),vilikke omfattesher. Dettearbeidetermentåværeetbidragtil praktiskeløsningerforlokalsamfunnet.den konsentrerersegomdesammekommunene somvarmedi ØkoløftiDrammensregionen (Drammen,Lier,Hurum,Røyken,NedreEiker, SandeogSvelvik),samtØvreEiker,foråbygge viderepåarbeidsomaltharblittgjort.forå skapeenbærekraftigøkologiskverdikjedeer detviktigmedenvelfungerendedistribusjon. Denneoppgavenkanbidramedløsningerpå distribusjonsutfordringenemanseri Drammensregionenidag,noesommuligogså kanoverførestilandreregioner.forskningen kanogsåbidrateoretiskvedatdenanalyserer ADK ervedhjelpavforretningsmodelleog verditeori,ogvedatdenidentifisereralle verdieradk erbørha,ikkebarehvasomskiller defratradisjonellekanaler.

8 Jordnærhandling CathrineLie 2 Teoretisk tilnærming ADK ererikkeendefinertgruppe distribusjonskanaler,menhelleren samlebetegnelsepåallekanalersomikkeer tradisjonelle(dagligvareogstorhusholdning). Tilnærmingenhervilværeåfokuserepå konseptenesforretningsmodelloghvordande skaper,levererogkaprerverdi.engranskning avhvordankonsepteneerbyggetoppkangi grunnlagforåvurderehvorvidtdeeristandtil åøkeomsetningenavøkologiske landbruksvareridrammensregionen. Enorganisasjonsforretningsmodellbeskriver verdikjedentiletproduktogsiernoeom hvordanenorganisasjonskaltilbyogoverføre verditilkundene,oghvordandettekangjøres påenlønnsommåte.detteeretrelativtnytt fagfeltogdetharfremdelesikkeblittenighet omenfellesdefinisjon.alexanderosterwalder erenavdemestanerkjenteforfatternepå områdetoghansierat a!business!model! describes!the!rationale!of!how!an!organization! creates,!delivers,!and!captures!value.haner mestkjentforsin canvas (under)derhanhar sattoppniulikeelementersomsammenutgjør enforretningsmodell.enenkleretilnærminger åsepåhvordanenorganisasjonskaper,leverer ogkaprerverdi. 8

9 Jordnærhandling CathrineLie 9 " DP1"&"Hvilke"elementer"bør"ADK er"ha"for"å" skape"verdi?"" Måleteråvurderehvilkekonsekvenserulike koblingermellomforbrukerogprodusentfår, oghvilkefaktorersomerviktigefor produsenterogforbrukereforatenkanalskal værebærekraftig. " DP2"&"Hvordan"skaper,"leverer"og"kaprer" ulike"adk er"verdi?" Måleteråanalysereulikekonsepterog avdekkehvordandefungererforulike aktører.verdiensommålesvilværebasertpå svarenefradp1. " DP3"&"Hvordan"dekker"eksisterende"ADK er" behovet"i"drammensregionen?" MåleteråundersøkeomeksisterendeADK er idrammensregionendekkerbehovetforbåde forbrukerogprodusent,omdekanbrukestilå økeomsetningen,ogomdetkanværebehov forennykanal. Enanalyseavforskjelligekonseptervedhjelp avcanvasvilforenklearbeidetmedå sammenligneulikeadk er,menutfordringener atdeofteermersammensattennhvadisse teorienekanforklare. Tidligerestudierhartattforsegfenomenet medøktforbrukerinvolveringisalgog distribusjonavlandbruksvarer.dissesivile initiativeneergodekildertilinnovasjonoghar førttilfremvekstenavdetsomkalles civicfood networks ;etnyttsosialtogøkonomiskforhold mellomprodusentogforbruker 4.Iforholdtil tradisjonellesalgskanalererkontaktenmellom forbrukerogprodusentmyetettere,oftevia direktesalg,atforbrukernespillerenaktivrolle idriftenelleratforbrukerneselvermedpåå dyrkesinegenmat.dettebringermedsegnye produksjonseogdistribusjonsmodellersom skillersegfradekonvensjonellenårdetgjelder råvarekvalitetogenbærekraftig helhetstenkning. VerdienADK erønskeråskapegårofteutover deøkonomiske,ognoenkonsepterharflere fellestrekkmedfrivilligeorganisasjonerenn kommersiellebedrifter.initiativtakerneeri økendegradengasjerteforbrukere,og forholdetmellomforbrukerogprodusent strekkersegoftelengreennenrenkjøpeogesalg transaksjon.foråtahensyntildissefaktorene blirproblemstillingenderfordeltinnitre delproblemstillinger; 4 Renting,Schermer&Rossi;Building!Food! Democracy:!Exploring!Civic!Food!Networks!and!Newly! Emerging!Forms!of!Food!Citizenship(2012)

10 Jordnærhandling CathrineLie 10 3 Casemetode Intensjonenmeddennestudieneråskapeen bestmuligoversiktoveradk erogstyrkeneog svakhetenedehar.vedådanneetgodt virkelighetsbildeavsituasjoneni Drammensregionenkandetavdekkeshvordan dissekanalenekanøkeomsetningenav økologiskelandbruksvarer.casemetodetillater atulikekilderogmetoderbrukesomhverandre foråutforskeettema.dettefleksibledesignet tillaterogsåatundersøkelsesmetodenkan endresunderveishvisnyespørsmåleller datakilderoppdages.følgendekilderog metoderliggertilgrunnforinformasjoneni denneoppgaven: Datatype:"Nøkkelinformanter" Metode" FylkesmanneniBuskerudvedfylkesagronomØystein HaugerudogprosjektlederforøkologiskmatAnitaPanman (heretteromtaltsom Fylkesmannen ) SemiEstrukturertgruppeintervju LandbrukskontoretforDrammen,Lier,RøykenogHurum, spesieltvedjordbrukssjefgryløberg Veiledning,internmøter,samtaler, observasjon,dagligtilstedeværelse LandbrukskontoretforSandeogSvelvikvedjordbrukssjef JohnKihl SemiEstrukturertdybdeintervju OikosEØkologiskNorgevedMartevonKroghogAlexandra Devik SemiEstrukturertgruppeintervju Datatype:"Produsentintervjuer" Metode" 5lokaleøkologiskeprodusenter(anonymisert) SemiEstrukturertdybdeintervju 16andrelokaleøkologiskeprodusenter(anonymisert) Strukturertkortfattettelefonintervju Datatype:"Seminarer"og"møter" Metode" Innovasjonilandbruket,seminariregiavInnovasjonNorge Deltakerobservasjon Informasjonsmøtefornyeogkommendegårdbrukerei RøykenogHurum. Deltakerobservasjon Datatype:"Sekundærkilder" Metode" Forskningsrapporter,artikler,brosjyrer,offentlige rapporter,hjemmesider,debiodatabase. Internett,litteratur

11 Jordnærhandling CathrineLie 4 Resultat og analyse Resultateneavforskningenerinndeltetter delproblemstillingene.ensammenstillingav funneneledettilidentifiseringavsyvulike elementeradk erbørhaforåskapeverdi.ved hjelpavcanvasblesååttekonsepteranalysert foråforklarehvordanulikeadk er skaper,levererogkaprerverdi,itilleggtil hvordandeoppfyllerdesyvulikeelementene. Dettegirgrunnlagforåsepåeksisterende ADK eridrammensregionen,ogvedhjelpavde syvelementeneblirudekketbehovidentifisert. 4.1 (DP1) - Hvilke elementer bør ADK er ha for å skape verdi? Alternativekanalerbørhaendelegenskaperog verdiersomdagligvarebransjenogtradisjonelle kanalerikkekantilby.deterimidlertidviktigå ikkebaresepåhvasomskilleradk erfraandre kanaler.detfinnesogsåvissekriterieren distribusjonskanalmåoppfylleforåidethele tattfungeresometomsetningsleddoghaen godformidlingsevneavmatvarer.punktene somfølgererelementerrespondentenesynes erviktigeatenkanalivaretarnårdetgjelder omsetningavlokaleøkologiskematvarer. Perspektiveterihovedsakfraprodusentenes sidedadeerfokusfordettestudiet. Tett"kontakt"mellom"forbruker"og" produsent" Idagenssamfunnkanavstandenemellom urbaniserteforbrukereogprimærnæringene somgirossmatpåbordet,værestor.etav hovedtrekkenevedadk ereratdesøkerå skapeentetterekoblingmellomprodusenterog forbrukereenndetmanharitradisjonelle kanaler.forforbrukerebetyrdetteatdefår anledningtilåkommuniserehvilkeprodukter deønsker,ogstillespørsmåldirektetil bøndene.vedåutvekslekunnskapogerfaring økesbevissthetentilforbrukerne,ogdevilføle ensterkeretilknytningtilprodusentenog produktene.dettegjøratdeblirvilligtilå betalemerforkvalitetsprodukterogdetøker sjansenforgjenkjøp.direktekontaktinnebærer ogsåatprodusenteneletterekantilpasseseg detmarkedetønsker.mangelpåtilbakee melding,bådeforbedringsforslagogros,ernoe desavneritradisjonellekanaler.! Selger!man!noe!til!matvarekjedene!er!det! beste!som!kan!skje!at!man!ikke!hører!noe.! Når!man!selger!rett!til!kunden!får!man! tilbakemelding!og!det!er!veldig!moro!! Eprodusent5 11

12 Jordnærhandling CathrineLie 12! Man!må!ha!litt!volum!for!å!få!ned!prisen!og! gjøre!det!attraktivt!! Eprodusent3! En!ufordring!generelt!er!hvor!stabile!og! forutsigbare!konseptene!skal!være,!for!det! er!vanskelig!å!kunne!gå!god!for!et!visst! sortiment!over!tid,!og!det!bør!være!en!viss! fleksibilitet! EMartevonKroghiOikos Volum" Deteroftedetideologiskebakteppetog kunnskapsdelingensomdrasfremi karakteriseringeravadk er,ogdetkanvære lettåglemmeatdefaktiskogsåmåhaevnentil åomsettevarer.forprodusenteneerdetviktig atetkanalkanhåndtereetvisstvolumslikatde kanblietreeltalternativtilgrossister. Tilbakemeldingeneiintervjuenevaratkanaler sombondensmarkedogøkofestivalenergode tiltak,menatantalletsalgsdagerblirforfå,og dermedvolumetforlavttilatdekanbasereseg pådetalene.dettegjelderspesieltfor produsenteravfrukt,grøntogbærsomer avhengigeavåomsetteetstortvolumsiden fortjenestenperprodukterrelativtlav.dette måitillegggjøresiløpetavenkortsesong.for forbrukereervolummedpåågietbedreutvalg ogferskereprodukterpgahøyererullering. Forutsigbarhet" Deterviktigforprodusenteneatdehar sikkerhetrundtatdefaktiskfåromsattvarene sine,noeflerenevneraterenutfordring.hvis salgskanalerikkeerstabile,ogkanforsvinne overnatten,vildettegistoreproblemerfor bøndersomharplanlagtavlingenflere månederiforveien. Forutsigbarhetenerikkeavhengigavhvor mangeforbrukereprodusentenkannåuttil, menavihvorstorgradforbrukerenforplikter segtilkonseptet.forforbrukerehandler forutsigbarhetomatdealltidvethvilkevarer defårtilgangtil.forutsigbarhetenvilaltsåvære avhengigavihvorstorgradenadkskaper balansemellometterspørselogproduksjon. Rettferdig"verdikapring" SlikMatkjedeutvalgetpåpekteerdetandreledd iverdikjedenennprodusenterogforbrukere somkaprerdetmesteavprofitten.enviktig funksjonforenadkeratdenkorterned verdikjedenbetrakteligforåsikreenrettferdig pris,bådeforforbrukerogprodusent. Fokuseterikkepåatmanskalhaenfortjeneste påhandelen,menatmanskaldekkekostnaden tilbonden.deterveldigsentraltatkonseptene harentransparentøkonomidermanviserde faktiskekostnadeneenbondehar,somman

13 Jordnærhandling CathrineLie 13! Det!er!jo!å!produsere!vi!først!og!fremst! kan,!og!for!mange!så!holder!det! Eprodusent1! Jo!kortere!vei!jo!bedre,!for!prisen!dobler! seg!for!hvert!ledd!! Eprodusent3 sammenmåspleisepå.iveldigtettekoblinger, somandelslandbruk,kaprerprodusentenog forbrukerneallverdiendeselvskaper.at bøndenefårinnpengertidligisesongen,før vareneidetheletatterprodusert,betyratde ikketrengeråtaoppgjeld.atandelseiere hjelpertilmedproduksjonenholderogså kostnadenenede.forforbrukernebetyrdette atdevedåbidraselvkanslippefordyrende mellomledd,ogvarenevilblibilligere.samtlige respondentersyntesdeterviktigatadk er representererenmerrettferdigfordelingav verdikapringenenntradisjonellekanaler. Salgsavlastning" SelvomADK errepresentererenmerrettferdig verdikapringerdetviktigåhuskehvorfor produsentervelgeråbrukegrossistledd.mange bønderharverkenkapasitetellerkompetanse tilåmarkedsføreogselgeproduktenesineselv. Bondeyrketergenerelttidkrevende,ogdesom velgerdetteyrketbørfåmulighetentilå konsentreresegomådyrke.alexandradeviki Oikosmenerat produsentenesomermedi Kooperativetsetterveldigprispånettoppdet, atdeikkeselvmåorganiseresalget.en omsetningsløsningsommuliggjørdeter kjærkomment.adk erbørværemellomledd somorganiserermarkedsføringogsalg,menpå enmåtesomgjøratdeikkekaprersåmye profittsomtradisjonellemellomleddgjør. Fylkesmannensavnerenaktørsomkantaimot varerfraflereprodusenterogsomønskerå videreselge.deleggervektpåatikkealle produsenterergodepååselge,ogatdederfor trengeretsalgsledd. " Sjel"og"sosialt"ansvar" ADK erleggerikkebarevektpåatbønderskal fåenrettferdigbetalingforjobbendegjør,men ogsåatmanskalsetteprispåpersonenesom girdegmatpåbordet.flereavdeintervjuede produsentenesynesdeterbehovforenkanal med littmersjeliseg enndestore samvirkeorganisasjoneneogdagligvarekjedene, ogkunnetenkesegenarenaderforbrukerne ikkekunhandlerbasertpåprisogutseende.en avutfordringeneforøkologiskeprodusenterer atdefølerattradisjonellekanalererreddeforå reklamereforatøkovarererbedreenn konvensjonelle,sidendeikkevilgjøre konvensjonellevarertilbevarer.enuavhengig salgskanalkanistørregradreklamerefor økologiskevarer.enannenbekymringeratde føleratkjedenehargjortaltdekanforå anonymiserebonden,ogatmanbareeret nummerisystemet.produsenteneharderfor

14 Jordnærhandling CathrineLie 14! Det!er!mye!man!skal!beherske!for!å!lykkes!i! en!varestrøm!! Eprodusent3! Et!slikt!konsept!har!en!annen!dimensjon!i! forhold!til!det!sosiale.!folk!føler!kanskje!at! de!har!blitt!litt!ensomme!og!de!søker!et! fellesskap!! EFylkesmannenomOsloKooperativ tropåkonseptersomoslokooperativfordide erstyrtavforbrukermaktogfolksombryrseg ogønskeråformidleidentitetentilbøndene. ADK errepresenterernoemerennbare handelstransaksjonersidendeomsetterrenog bærekraftigmat,samtidigsomdegirbonden denrespektenhanfortjeneroghjelpertilå bevisstgjøreforbrukere.engasjementrundt kortreistogsunnmatøker,ogadk erersosiale arenaerlikemyesomdeermatleverandører. EnviktigverdiforenADKerderforatden tilbyrnoemerennmanfinneritradisjonelle kanaler. Frivillighet" MangeADK ererbasertpåenformfor frivillighet.deideologiskeaspekteneog sjelen tilkonsepteneharofteetutspringiat forbrukeregårsammenomåskapeet alternativtildagligvaren.detteermennesker somerspesieltinteressertisunneråvarerog rettferdighandel,ogsomervilligetilåbidrafor åfåmatpåbordet.oikosmenerdeterviktigat ADK ererbasertpåengasjementogatnoen andreennbondenmådrivekonseptet.dakan bondenkonsentreresegomådyrke,mens ildsjelerogfrivilligehjelpertilåredusere risikoenforprodusenten.enulempeved frivilligheteratkonsepterkunfungererså lengemenneskenesomerinvolvertforblir engasjerteoginteresserte.enfareerat forbrukernesynesdetermoroistarten,men blirutbrenteetterhvert.tidligereforskning viseratenhverformforhandelovertidvil måttedekketransaksjonskostnader 5.Å utelukkendebaseresegpåfrivillighetkan derforgjøreetkonseptsårbartomildsjelene forsvinner. Detøkonomiskeaspektetbørivaretas,menikke strekkessålangtatalthandlerommarginer, slikdetradisjonellemellomleddeneoppfattes. ForatenADKskalværebærekraftigovertider detenfordelomdeninneholderelementerav bådefrivillighetogkommersielldrift. Frivillighetenvilbidratilatforbrukerneermed pååredusererisikoentilprodusenten,ogdet kommersielleaspektetsikreratdetbliren stabilkanaldervolumogprisnivåer tilfredsstillendeforprodusentogforbruker. 5 Verhaegen&VanHuylenbroeck;Costs!and!benefits! for!farmers!participating!in!innovative!marketing! channels!for!quality!food!products!(2001)

15 Jordnærhandling CathrineLie 4.2 (DP2) Hvordan skaper, leverer og kaprer ulike ADK er verdi? Alternativedistribusjonskanalerkanvære sværtforskjellige,ogdetvariererhvaslags verdierdeleggervektpå.åttekonsepterhar blittanalysertidenneoppgavenforåavdekke hvordandeskaper,levererogkaprerverdifor ulikeaktører.analysenerbasertpå Osterwalders canvas dermodellenertilpasset tilåbeskriveforholdenesomdifferensierer ADK er.ifigurenunderforklaresdethvordan konsepteneharblittvurdertiforholdtil verdienedetbleavdekketatenadkbørha. Konsepteneviskalsenærmerepåer: Bondensmarked Gårdsutsalg Økofestivalen Netthandel Abonnement Spesialbutikker Andelslandbruk Kooperativ 15

16 Jordnærhandling CathrineLie 16 Bondensmarkedstarteti2003etter inspirasjonfratilsvarendekonsepteriandre land.detfungerersomettorgderforbrukere kankjøpelokalprodusert,ferskogsmakfullmat direktefraprodusenten.stiftelsenbondens markederenparaplyorganisasjonfordelokale markedenesomdrivessomandelslag,eidav lokalebønder. Konseptetskaperendirektekoblingmellom produsentogforbrukersomermedpååøke forbrukerskunnskapogtilknytningtil produsenten.detgirogsåprodusenten anledningtilåfådirektetilbakemeldingav forbrukerne.bondensmarkedidrammener åpentforhelelokalsamfunnet,mensidende finnerstedpåtorgeterdetenutfordringatde kuntiltrekkerforbrukeresomhandleri sentrum,ogsentrumshandelenhardesiste årenegåttned.enfordeleratkonseptetblir kjentnårdeharensåsentrallokalisering. BondensmarkediDrammenfinnerstedpå torgetnilørdageriløpetav2014,der13ulike produsentererrepresentert.dettilbyset spekteravvarer,mendisseerallevideree foredledeprodukter.pridagfinnesdetingen lokalefrukt,grøntogbærprodusentersom deltarpåbondensmarked,oggrunnende oppgireratkanalenegnersegdårligfor sesongvarer.!!! Konseptet!passer!nok!bedre!for!de!som!driver!litt! på!siden!med!syltetøy,!honning!osv,!ikke!for!en! produsent!med!stort!volum Eprodusent3! Selvemarkedetorganiseresavenlokal kontaktperson,motenprosentandelavsalget, ogprodusentenemøterselvoppogselger produktenesine.enfordelforprodusenteneer atkonseptetikkeinnebærerstore investeringskostnader.develgerselvnårde ønskerådelta,ogdekandermedtilrettelegge salgetetternårprodukteneerisesong. Enulempeeratmarkedenekunfinnersteden dagimåneden,ogvolumetblirderforikkestort noktilatdeterenbærekraftigkanalfor produsentene.dettegjelderspesieltfor sesongvarersomfrukt,grøntogbær.om markedeshyppighetøkesvildettebypå utfordringermedtankepåtidsbruksiden produsenteneselvmåbruketidpååbetjene bodenemotenusikkeromsetning(denne utfordringenharblittadressertvedoppstarten avbondensbutikkimathallenioslo). Bondensmarkederengodarenaforforbrukere someruteetternoeekstra,ogidrammenhar mansettenjevnøkningiomsetningendesiste årene.hvormyeavdettesomvarøkologiske varereruvisst.

17 Jordnærhandling CathrineLie 17 Gårdsutsalg Mangeprodusenterhargårdsutsalgitilleggtilå brukeandrekanaler,ogdettekanværealtfra selvplukktilåbyggeenbutikkmedegne ansatte.avhengigavstrukturenpåutsalgetkan dissekanalenedrivesutenstorgradav samarbeidmedandreaktørerelleroffentlig støtte,ogbondenkanselvvelgehvormye ressurserhanvilleggeikonseptet.detfinnes flereøkologiskeprodusenteridrammense regionensomselgerprodukterdirektefra gården,meningensomutelukkendebaserer segpådette.kunfiregårdsutsalgi Drammensregionenerlistetpåoversiktentil Hanenogfireøkologiskegårdsutsalgfinnespå oversiktentilrenmat. Utvalgetforforbrukereroftebegrensetog omsetningeneravhengigavandelenforbrukere somervilligetilådratilgårdenistedenfor dagligvarebutikken.gårdsutsalghenvenderseg istørstgradtilforbrukeremedenspesiell interesseforøkologiskeoglokaleprodukter,og eroftekunetalternativforisommerhalvåret nårlandbruksprodukteneerisesong. Flereprodusenternevnerunderintervjuatde, avegneellerandreserfaringer,vetatdeter krevendeåbyggeoppengodgårdsbutikksom forbrukerevilbrukeregelmessig.enav produsentenepåpekeratdetersnakkom tilfeldig!salg!der!man!må!være!tilgjengelig!hele! tiden,oghansynesdeterflereulemperenn fordelermedådrivegårdsutsalg(produsent4). Deflesteselgergjernedirektetilkundersom ønskeråkommeinnom,mendettebliritillegg tilandresalgskanaler. Prisnivåetforforbrukerersomregellaverenår mankjøperdirektefragården,ogprodusenten kapreralldenneverdiensidendenikkegårvia mellomledd.konseptetskaperogsåendirekte koblingmellomforbrukerogprodusentsom potensieltkaninnebærekunnskapsdeling. Ulempenerathvertgårdsutsalgkunvilbetjene enprodusent(såsantdetikkeersnakkom samarbeidmellomflereprodusenter)ogdeer heltavhengigeavforbrukernesvillighettilå reiselengreennnormalt,foretmindreutvalg. Medetusikkertogvarierendevolumerdet vanskeligåbaseresegpåinntektenefraet gårdsutsalgaleneforågjørebedriften levedyktig.

18 Jordnærhandling CathrineLie 18 " " " ØkofestivaleniSandebleførstegangarrangerti 2006etteretfellesønskeomåviseSandesom enslagkraftigøkokommune.detteerden enesteøkologiskefestivaleninorgeogformålet eråskapestørreogmeromfattendeforståelse forøkologiividforstand.detgjøresgjennomå viseogselgeetmangfoldavøkologiske produkterogviseøkologiskproduksjonsomet godtogfremtidsrettetalternativ. Økofestivalendrivesavildsjelersomharskapt samarbeidmellomulikeøkologiskeaktører. Festivalendrivesmedmidlerfradetoffentlige, spesieltfrasandekommune,mendenerogså avhengigavdugnadsinnsatsavstyretog frivilligeaktører.festivalenfinnerstedenhelg hvertår,ergratis,ogåpenforalleslags forbrukere.denskaperenkoblingmellom produsentogforbrukersomgirdebesøkende øktkunnskapomøkologiogikkeminsten opplevelse.forprodusentererdetteengod arenafornettverksbyggingogerfaringse utveksling,samtmarkedsføringavproduktene. Hvorstoromsetningfestivaldagenegirer uvisst,ogomdenkankallesendistribusjonse kanalertvilsomtsidendetkunersnakkomen helgiåret.ressurseneprodusenteneselvmå stillemederleieavbodogtidendebrukerpåå delta.enavdeintervjuedeprodusentenemener kanalersomdetteerforprodusentersomhar tidoglysttilåreiserundtogståpåstands. Vi!har!vært!med!på!slike!ting!før,!men!nå!sier!vi! konsekvent!nei!fordi!det!er!for!tidkrevende!i! forhold!til!inntekten Eprodusent2 Forprodusenteneerkanskjeikkesalgetdefå dagenesåstort,menfestivaleninnebæreratde kanmøtenyeforbrukereogdannenye samarbeidsomkanføretiløktomsetningpå sikt.allfortjenestenfrasalgetunderfestivalen tilfallerogsåprodusentensidendetikkegårvia mellomledd.festivalenerdetenestelokale alternativetforforbrukeresomønskeråbruke avsinfritidforåfremmelokaleogøkologiske varer,ogdermedetstedmankan tatempen påfrivillighetsåndeniregionen. Selvomfestivalenerenflottarenafor kunnskapsdelingkandenaltsåikkekallesen verdikjedesomivaretaretterspørselog produksjonsidendetkundreiersegomenhelg iåret.bærekraftentilkonseptetvilogsåvære utsattommanikkefårnokfrivilligeeller offentligestøtte.

19 Jordnærhandling CathrineLie 19 " SLFmelderatnetthandelavdagligvarereren voksendesalgskanaldermantaribruketnytt mediumforånåkundene.detervariabelthvor stortfokuseterpåkortreistogøkologiskmat, ogdeterperidagingenreneøkologiskemate nettbutikkerinorge.detfinnesflerenette butikkersomleverertildrammensregionen, menbareensomogsåhartilholdsstedher. 123Leverterennystartetbedriftmedspesielt fokuspåfruktoggrønt,dermestmuliger kortreistogøkologisk.konseptetgårutpåat manbestillermatvarerpåinternettogfårde leverthjempådøren,ellerhenterdeselv. Nettbutikkereralleavhengigeavgode leverandørerforåopprettholdeetgodt vareutvalgheleåret,ogmangeselgeren blandingavlokaleogimportertevarer.detteer enenkelmåteåhandledagligvarerpåsom appellerertilforbrukeresomforetrekker netthandel.begrensningenetilkonseptetligger iatmankunnårforbrukeresomharinternett ogsomervilligetilåbrukedennekanalenforå handlematvarer.forbrukernekommerheller ikkeikontaktmedbondenoggårdermedglipp avnoeavopplevelsenogkunnskapsdelingen. Enfordeleratdeskaperenløsningfor forbrukeresomikkefysiskeristandtilå oppsøkeandretilbud. Nettbutikkerdrivesgjernesomordinære kommersiellebedrifterogforprodusentene opplevesdeikkenødvendigvissomannerledes enndentradisjonelledagligvarebransjen.dette erveldigavhengigavselvenettbutikken,ogder fokuspåkortreisteogøkologiskeprodukterer sterkt,antasdetatmaktbalansenmellom produsenteneogkonsepteterbedreenni dagligvarebransjen. Nettbutikkeneinvestererilager,ansatte, nettløsningogtransportmidlersomgjøratde bærerkostnadeneogdermedredusererisikoen tilbøndene.profittentilprodusenteneantaså værelavereherennvedsalgretttilforbruker, mendekanselgestørrevolumogsalgetermer forutsigbart.prisnivåetmotforbrukerernoe høyereennhosdeandrekanalenesomharblitt presentert,menutvalgeterstørreog tilgjengelighetenbedre.nettbutikkersom 123Levertseruttilåværelevedyktig,foretter firemånedersdriftplanleggerbedriften alleredeåutvidelokalenei2015. Foreløpig!er! det!alt!for!tidlig!å!si!noe!om!omsetningen,!men! som!sagt:!vi!har!det!veldig!travelt! sierdaglig lederietintervjutilbyavisa. Detteernykanalflereprodusenterhartroenpå fordidehartungeaktøreroglittkapitali ryggen,ogutvalgettilforbrukererstort.for bøndenerepresenterer123levertenkanalsom kanhåndtereetstortvolumogtasegavsalget, menallikevelkutteendelleddpåveientil forbruker.detblirogsåtydeligmarkedsført hvorproduktenekommerfra.detersålangtto økologiskeprodusenteridrammensregionen somlevererdirektetil123levert. "

Forord% Denneoppgavenutgjørsistedelavmittmasterstudieientreprenørskapoginnovasjon vedhandelshøyskolenvednorgesmiljø9ogbiovitenskapeligeuniversitet. Minfasinasjonfortemaetstartetenvakkersommerdagi2013dajegvarpåveihjemfra

Detaljer

Bondens butikk. Ny salgskanal for Bondens marked?

Bondens butikk. Ny salgskanal for Bondens marked? Bondens butikk Ny salgskanal for Bondens marked? Trondheim 28/2-2013 Bondens marked er unikt - og kan ikke kopieres i butikk Ansikt til ansikt betyr åpenhet og tillit, og historien bak maten kommer fram

Detaljer

Hva er klimarettferdighet?

Hva er klimarettferdighet? Hva er klimarettferdighet? Av Bård Lahn 23. april 2014 Forord% % Dettenotatetomklimarettferdighetermittinnspilltilprosjektet Detrettferdige lavutslippssamfunnet,somsvslandsstyrevedtokijanuar.% Klimarettferdigheterenheltsentraldelavklimaproblemet.Formåletmednotateter

Detaljer

Innhold. 1. Innledning:... 3. 2. Kontroll på Matsvinn - mindre avfall... 3. 3. Matemballasje... 5

Innhold. 1. Innledning:... 3. 2. Kontroll på Matsvinn - mindre avfall... 3. 3. Matemballasje... 5 FAGSTRATEGI MAT 2013-2014 1 Innhold 1. Innledning:... 3 2. Kontroll på Matsvinn - mindre avfall... 3 3. Matemballasje... 5 4. Økologisk mat mer miljøhensyn i produksjonen... 5 5. Kjøttproduksjon bidragsyter

Detaljer

Hvor har det blitt av C-en i CSR?

Hvor har det blitt av C-en i CSR? Samfunnsansvar og forretningsmodellinnovasjon --rebmi-- Sveinung Jørgensen Høgskolen i Lillehammer www. sveinung.jorgensen@hil.no 1 Hvor har det blitt av C-en i CSR? 2 Tradisjonelt: trade-off LØNNSOMHET

Detaljer

Bakgrunn. Inn på tunet (IPT): Fra utprøving til modent forretningskonsept? www.tfou.no

Bakgrunn. Inn på tunet (IPT): Fra utprøving til modent forretningskonsept? www.tfou.no Inn på tunet (IPT): Fra utprøving til modent forretningskonsept? Forskerseminar Bygdeforskningsdagen 5. november 2013 Seniorforsker Morten Stene Trøndelag Forskning og Utvikling Bakgrunn Inn på tunet er

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Agenda Utviklingen Problemet Fremtiden Hvorfor fokus på norsk dagligvarehandel?

Detaljer

Logistikk- og netthandelsdagen. Program for LOAD.09, 24. september, Oslo

Logistikk- og netthandelsdagen. Program for LOAD.09, 24. september, Oslo Logistikk- og netthandelsdagen Program for LOAD.09, 24. september, Oslo Velkommen til LOAD.09! For tredje året på rad arrangeres logistikk- og netthandelsdagen LOAD. I år setter vi fokus på detaljer. Med

Detaljer

Økologisk handlingsplan

Økologisk handlingsplan Økologisk handlingsplan 2010-2015 Innholdsfortegnelse Innledning. side 3 Utfordringer og problemstillinger.. side 5 Jord- og husdyrbruket side 5 Omsetning side 6 Prosjekter. side 7 Målsettinger og strategier..

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 182/11 Fylkestinget 05.12.2011

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 182/11 Fylkestinget 05.12.2011 Journalpost.: 11/28429 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 182/11 Fylkestinget 05.12.2011 NOU 2011: 4 Mat, makt og avmakt - om styrkeforholdene i verdikjeden for mat Bakgrunn Landbruks-

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Nasjonal Stølskonferanse. Fagernes Hege Homlong, TINE SA

Nasjonal Stølskonferanse. Fagernes Hege Homlong, TINE SA Nasjonal Stølskonferanse Fagernes Hege Homlong, TINE SA TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer 2 Sterke internasjonale aktører 14 12 10 8 Mrd liter 6 4 2 0 Lactalis ARLA DANONE TINE Elisabeth Morthen,

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

Søknad om fornyet utslippstillatelse - pkt. 4.3 mottak og knusing/gjenbruk av betong

Søknad om fornyet utslippstillatelse - pkt. 4.3 mottak og knusing/gjenbruk av betong L10 SWECO Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref.: Vår ref.: Dato: Kirsten Kleveland Odd Roar Sæther 11.03.2013 Hokksund Pukkverk AS Øvre Eiker kommune Søknad

Detaljer

Hasås AS når naturen skal foredles

Hasås AS når naturen skal foredles Hasås AS når naturen skal foredles Hasås AS En produsent for store og små Yngvar Hasås Daglig leder - Når naturen skal foredles Vi skal se litt på: Hasås AS Historie Hvem er vi? Trelastmarkedet Innovasjon

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten?

Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten? Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten? Den 39. Røros konferansen 8. 9. februar 2013 Heidi C. Dreyer, professor 1 2 3 Håndverksproduksjon Industriell produksjon 4 Industrialisert produksjon og logistikk

Detaljer

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Fra Matkjedeutvalget Makt i verdikjeden Om dagligvarehandelen Om forbrukeren Gode produkter i dagligvare -

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Samvirke som forretningsstrategi

Samvirke som forretningsstrategi Samvirke som forretningsstrategi Hell 5/10 11 Frode Vik Samvirke og framtida Einar 02.11.2011 Høstbjør 1 Sundvollen 2.11.11 Samvirke og framtida? Hvorfor er samvirke aktuelt som aldri før? Hvorfor er kunnskap

Detaljer

Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk. Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk. Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt 1 million daglige kunder 1 750 dagligvarebutikker i 86 % av landets kommuner 1 000 leverandører 600

Detaljer

Lønn kompetanse - karriere Kjøpmannshuset Norge AS Helene Renton Eidsvig, HR-direktør 03.12.09

Lønn kompetanse - karriere Kjøpmannshuset Norge AS Helene Renton Eidsvig, HR-direktør 03.12.09 Lønn kompetanse - karriere Kjøpmannshuset Norge AS Helene Renton Eidsvig, HR-direktør 03.12.09 Lønn kompetanse - karriere Hvem er vi? Krav og forventninger til lønnssystemet Dagens system i KMH Prosessen

Detaljer

VA ledningsnettet 2012 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid.

VA ledningsnettet 2012 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid. Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid. Ole H Bævre, Pipelife Norge AS 1 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid. 2 Normer, beskrivelse og utførende grøftearbeid Hva er status på dagens VA

Detaljer

Nasjonal Økokonferanse 2010

Nasjonal Økokonferanse 2010 Nasjonal Økokonferanse 2010 Virkemiddelbruk og tiltak for å stimulere til økt norsk produksjon og forbruk Ola Chr. Rygh administrerende direktør i Statens landbruksforvaltning Bygdøy 08.09.10 Regjeringens

Detaljer

Innkjøpssystemer i dagligvarekjedene.

Innkjøpssystemer i dagligvarekjedene. Innkjøpssystemer i dagligvarekjedene. Virker ordninger for kjøp av hylleplass hemmende eller fremmende for konkurransen? Virker de til forbrukerens beste? Jan Roar Beckstrøm Statens institutt for forbruksforskning

Detaljer

Coops satsning på økologisk mat

Coops satsning på økologisk mat 1 Coops satsning på økologisk mat - utvikling av økomarkedet - betraktninger fra Coop Norge Handel Økologisk fagdag Hamar 14.03.2012 Knut Lutnæs Miljøsjef Coop Norge Handel 2 Dagens tekst Kort om Coop

Detaljer

EHF Katalog og Ordre flere veier til å få med de leverandørene du ønsker deg

EHF Katalog og Ordre flere veier til å få med de leverandørene du ønsker deg EHF Katalog og Ordre flere veier til å få med de leverandørene du ønsker deg Avdeling for offentlige anskaffelser Jan Mærøe ELEKTRONISK HANDEL ER KOMMET FOR Å BLI Alle gjør det Hvorfor skal ikke deres

Detaljer

Inn på tunet (IPT): Fra utprøving til modent forretningskonsept?

Inn på tunet (IPT): Fra utprøving til modent forretningskonsept? Inn på tunet (IPT): Fra utprøving til modent forretningskonsept? Forskerseminar Bygdeforskningsdagen 5. november 2013 Seniorforsker Morten Stene Trøndelag Forskning og Utvikling Bakgrunn Inn på tunet er

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008

forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008 Bæredyktig forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008 Coop NKL fellesorganisasjonen De første (kooperativer) samvirkelagene

Detaljer

KS Folkevalgtprogram 2011-2015. Klima i kommunestyre Noen viktige lovregler

KS Folkevalgtprogram 2011-2015. Klima i kommunestyre Noen viktige lovregler KS Folkevalgtprogram 2011-2015 Klima i kommunestyre Noen viktige lovregler 2 Hard kritikk mot Aabols lederstil STOKKE: Maktarroganse, sarkasme og håning. Flere Stokke-politikere kritiserer avtroppende

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

CASES. Etikk i Tekna Temahefte 2. Fra Gaza til finans push. Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010

CASES. Etikk i Tekna Temahefte 2. Fra Gaza til finans push. Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010 CASES Etikk i Tekna Temahefte 2 Fra Gaza til finans push Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010 1 Forord Dette heftet inneholder etikk-cases presentert i Magasinet Tekna i 2009 og 2010. Casene ble utarbeidet

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF Årsplan og -budsjett 2016 for Drammen Drift KF Sammendrag Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2016. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med

Detaljer

Restverdinivåer- og volum Hva er forsvarlig? Hvor mye tåler du?

Restverdinivåer- og volum Hva er forsvarlig? Hvor mye tåler du? date 19/11/2014 - page 1 Bruktbilkonferanse 18 nov. 2014 Restverdinivåer- og volum Hva er forsvarlig? Hvor mye tåler du? Henrik Baumann Konsernsjef, Bauda Agenda Presentasjon av Markedsutvikling privatleie/leasing

Detaljer

Ferskmat = Logistikkens Formel 1

Ferskmat = Logistikkens Formel 1 LogiMat; et forprosjekt om logistikk for midtnorske matspesialiteter 1 Mat i Norge Mål om i stor grad å være selvforsynt Noe import av frukt og grønnsaker Mange småskala matprodusenter Stort mangfold av

Detaljer

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RØKT FISK

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RØKT FISK Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RØKT FISK Informasjon om søker: Navn innehaver/daglig leder:.. Bedriftens navn:.. Adresse:... Telefon: Mobil:.. Fax:.. E-mail-adresse: Søker er

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Status per 1. halvår 2010 https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk#markedsovervaaking Rådgiver Elin Røsnes Økologisk

Detaljer

! Bruksanvisning+og+teknisk+beskrivelse+ + Na2bordene+ + Sølvi+ +Emma+9+Mona+

! Bruksanvisning+og+teknisk+beskrivelse+ + Na2bordene+ + Sølvi+ +Emma+9+Mona+ Bruksanvisning+og+teknisk+beskrivelse+ + Na2bordene+ + Sølvi+ +Emma+9+Mona+ NorwegianCareAS Postboks56 www.norwegiancare.no NO81798Aremark Beste+kunde: TakkforatDekjøpteetproduktfraNorwegianCare. ViersikrepåatderekommerHlåblifornøydmedderesproduktvalg.Våreprodukter

Detaljer

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Hva påvirker norske bedrifters levetid? Harald Dale-Olsen Institutt for samfunnsforskning Hva viser tidligere forskning? Tidlig avskalling og foreldelse(teknologi)

Detaljer

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator Den Gode Maten Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator 1 Den Gode Maten Sitat fra Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sin tale under åpningen av Ica Sjølyst

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Møbel- og interiørbransjene 2013 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Vi gir deg en bedre hverdag

Vi gir deg en bedre hverdag Vi gir deg en bedre hverdag Om NorgesGruppen Norges største handelshus 65 milliarder kroner i driftsinntekter i 2013 6. største selskap i Norge (kilde: DN) Egeneid og kjøpmannseid dagligvare- og kioskvirksomhet

Detaljer

SAMSPILL OG UTVIKLING

SAMSPILL OG UTVIKLING SAMSPILL OG UTVIKLING Jan Willy Føreland 31.10.2013 Utvikling og grunneiersamarbeid - utfordringer Behov for helhetlig utvikling på tvers av eiendomsgrenser Viktig for å sikre kvalitet og gode planfaglige

Detaljer

Hvordan har bransjen løst krav til måleprogram og hvordan oppleves direktoratets krav til måleprogram? 22.04.2014

Hvordan har bransjen løst krav til måleprogram og hvordan oppleves direktoratets krav til måleprogram? 22.04.2014 Hvordan har bransjen løst krav til måleprogram og hvordan oppleves direktoratets krav til måleprogram? 22.04.2014 Hvem er vi? -Vi er en ledende norsk avfallsaktør med lokal kundeservice og kundetilpassede

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Q3 2007 - Network Electronics ASA. Adm. direktør Oddbjørn Bergem

Q3 2007 - Network Electronics ASA. Adm. direktør Oddbjørn Bergem Q3 2007 - Network Electronics ASA Adm. direktør Oddbjørn Bergem Viktige punkter for 3.kvartal 2007 Driftsinntekter på 36,0 MNOK i kvartalet Driftsinntekter på 113,8 MNOK etter årets tre første kvartaler

Detaljer

Ciber Norge Senior konsulent SAP

Ciber Norge Senior konsulent SAP Logistikk Trender Per-Olav Eek Ciber Norge Senior konsulent SAP Bakgrunn: IKT-/Logistikkdirektør i Brynild Gruppen 1997-2011 10/31/2011 2 2011 CIBER, Inc. Kontorstøtte-maskiner og IT Før i tiden.. 1945

Detaljer

Hvordan!bygge!kultur!innenfra!??? Markedsføringsforeningen,!Sørlandets!Kunnskapspark 7.oktober!2008 Erik!Dale

Hvordan!bygge!kultur!innenfra!??? Markedsføringsforeningen,!Sørlandets!Kunnskapspark 7.oktober!2008 Erik!Dale Hvordan!bygge!kultur!innenfra!??? Markedsføringsforeningen,!Sørlandets!Kunnskapspark 7.oktober!2008 Erik!Dale Om!meg.. Fra!Treungen Sykesøster!! 12!år!i!akuttmedisinsk!tjeneste VP!Human!Resources,!Aker!Maritime!Kristiansand

Detaljer

"Ikke utgått på dato": Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne

Ikke utgått på dato: Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne "Ikke utgått på dato": Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne Terje Bye Leder Metode & Utvikling, Verdikjedestyring TINE SA Anita Romsdal PhD-stipendiat,

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens

Detaljer

Samvirke. Hvem skal eie verdiskapningen? Hege Ericson Daglig leder Inn på Tunet Trøndelag SA. Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet.

Samvirke. Hvem skal eie verdiskapningen? Hege Ericson Daglig leder Inn på Tunet Trøndelag SA. Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet. Samvirke Hvem skal eie verdiskapningen? Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet.no Hege Ericson Daglig leder Inn på Tunet Trøndelag SA Inn på tunet, definisjon Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede

Detaljer

Handlingsprogram 2014/2015 for Landbruks- og matmelding for Telemark

Handlingsprogram 2014/2015 for Landbruks- og matmelding for Telemark FORSLAG FRA FYLKESRÅDMANNEN Handlingsprogram 2014/2015 for Landbruks- og matmelding for Telemark Mål for Landbruks- og matmelding for Telemark Landbruks- og matmelding for Telemark er forankret i Handlingsprogram

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Bærekraftig mat Sykehuset i Vestfold Utfordringer og suksessfaktorer. Stavanger 6/3-15 Martin Skadsheim Avdelingssjef Matforsyning

Bærekraftig mat Sykehuset i Vestfold Utfordringer og suksessfaktorer. Stavanger 6/3-15 Martin Skadsheim Avdelingssjef Matforsyning Bærekraftig mat Sykehuset i Vestfold Utfordringer og suksessfaktorer Stavanger 6/3-15 Martin Skadsheim Avdelingssjef Matforsyning Bærekraftig mat, bakgrunn Sykehuset har en uttalt politikk på at en skal

Detaljer

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep Vår ref.: 2003/15 Dato: 28. februar 2003 Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep A2003-3 Konkurransetilsynet viser til brev av 3. januar 2003 fra

Detaljer

Litteraturpolitikk i fremtiden

Litteraturpolitikk i fremtiden Litteraturpolitikk i fremtiden Noen generelle betraktninger Litteraturpolitiske mål Konkurranse og konkurransepolitiske mål Uforenlige mål? Dagens avtaler og regulering av bokbransjen Prosessen frem mot

Detaljer

Andelslandbruket som økologisk spydspiss. Hva betyr det? Fra TF-rapport nr. 341: 2014 Lastes ned på www.telemarksforsking.no. Christine Hvitsand

Andelslandbruket som økologisk spydspiss. Hva betyr det? Fra TF-rapport nr. 341: 2014 Lastes ned på www.telemarksforsking.no. Christine Hvitsand Andelslandbruket som økologisk spydspiss Hva betyr det? Fra TF-rapport nr. 341: 2014 Lastes ned på www.telemarksforsking.no Christine Hvitsand Telemarksforsking Telemarksforsking Mål: Om prosjektet Hvilken

Detaljer

Markedsstrategier og forretningskrav. Nettverkssamling Logimat 6.11.2013 Trine Magnus Norsk senter for bygdeforskning

Markedsstrategier og forretningskrav. Nettverkssamling Logimat 6.11.2013 Trine Magnus Norsk senter for bygdeforskning Markedsstrategier og forretningskrav Nettverkssamling Logimat 6.11.2013 Trine Magnus Norsk senter for bygdeforskning Bakgrunn for Logimat (2012-2014) Tverrfaglig prosjektsamarbeid mellom Sintef, NTNU,

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Agenda 2003. Hovedpunkter Nøkkeltall Drift. Spørsmål. Meieri Måltidsvirksomheten Baltikum

Agenda 2003. Hovedpunkter Nøkkeltall Drift. Spørsmål. Meieri Måltidsvirksomheten Baltikum Continental, 29. januar 2004 Konsernsjef Dag Swanstrøm Agenda 2003 Hovedpunkter Nøkkeltall Drift Meieri Måltidsvirksomheten Baltikum Spørsmål 2 H o ve dpunkte r 2 0 0 3 Konsern: Betydelig resultatfremgang

Detaljer

ltshop Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år

ltshop Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år A7 ltshop 2022 Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år Hvis du kunne investere i din egen drømmefremtid - Ville du gjort det? Med Altshop sine planer vil du kunne sikre din egen økonomiske fremtid

Detaljer

Innovasjon Norge og kulturnæringene Bjørn Kymre Spesialrådgiver IN Nordland Bodø 29.10.2014

Innovasjon Norge og kulturnæringene Bjørn Kymre Spesialrådgiver IN Nordland Bodø 29.10.2014 Innovasjon Norge og kulturnæringene Bjørn Kymre Spesialrådgiver IN Nordland Bodø 29.10.2014 Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige nasjonalt

Detaljer

Posten Norge konsern Resultat 1. kvartal 2016

Posten Norge konsern Resultat 1. kvartal 2016 Posten Norge konsern Resultat 1. kvartal 2016 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 1. kvartal 2016 Økningen i netthandelen fortsetter. Konsernets samlede e-handelsvolum økte med 4 % i 1. kvartal 2016.

Detaljer

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Fairtrade Fairtrade Norge 03.11.13 14 May 2010 Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Project Title sits here 1 Hvorfor Fairtrade? Project Title sits here Hvorfor

Detaljer

BARNEHAGEN SOM IDENTITETSSKAPENDE KONTEKST

BARNEHAGEN SOM IDENTITETSSKAPENDE KONTEKST FORSKNINGSDAGENE 2009 BARNEHAGEN SOM IDENTITETSSKAPENDE KONTEKST - ET FORSKNINGSPROSJEKT I STARTFASEN BAKGRUNN Behov for forskning på barnehager Barnehager har fått en betydelig posisjon som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Kvalitativ metode. Karin Torvik. Rådgiver Senter for omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag

Kvalitativ metode. Karin Torvik. Rådgiver Senter for omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag Kvalitativ metode Karin Torvik Rådgiver Senter for omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag Kvalitativ metode En sosialt konstruert verden Oppdage begrep, lage teori (induktiv) Formålsforklaringer

Detaljer

2.7 Egen markedsplan

2.7 Egen markedsplan 2.7 Egen markedsplan Målsetting med temaet: Markedsmål og salgsmål Markedsstrategi Markedsføringstiltak Markedsplan er en konkret beskrivelse av de markedsaktiviteter som en virksomhet skal iverksette

Detaljer

Aud Larsen. Østfold Fagskole

Aud Larsen. Østfold Fagskole Aud Larsen Østfold Fagskole Siv. Ing. Master i organisasjon og ledelse Pedagogikk 20 års erfaring fra fagskole, og fagskoledrift God kunnskap om ulike typer fagskolestudenter Flere nasjonale verv innen

Detaljer

En rapport fra framtiden

En rapport fra framtiden En rapport fra framtiden Er det en soloppgang, eller en solnedgang for reiselivet i Vestfold vi ser der framme?.. Lars Ueland Kobro Forsker www.telemarksforsking Forstå framtiden - kjenn deg selv! Kjenn

Detaljer

Vi investerer i ny skogindustri i Innlandet. Arne Jebsen, 5. mars, 2014

Vi investerer i ny skogindustri i Innlandet. Arne Jebsen, 5. mars, 2014 Vi investerer i ny skogindustri i Innlandet Arne Jebsen, 5. mars, 2014 Innhold 1. Kort om Hunton 2. Kort om Hunton sine LEGO løsninger Hunton Vegg,Tak og Gulvsystem 3. Markedspotensialet for trefiberisolasjon

Detaljer

Tilsyn etter introduksjonsloven

Tilsyn etter introduksjonsloven Tilsyn etter introduksjonsloven Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid Karsten Schroeder, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Regional ledersamling for voksenopplæringene, februar 2014 Fylkesmannens

Detaljer

Hvordan tenke nytt? Gardermoen 21. mars 2012 Tor Mühlbradt, spesialrådgiver

Hvordan tenke nytt? Gardermoen 21. mars 2012 Tor Mühlbradt, spesialrådgiver Hvordan tenke nytt? Gardermoen 21. mars 2012 Tor Mühlbradt, spesialrådgiver Agenda Litt om Innovasjon Norge Brukerdrevet innovasjon Hvordan IN kan jobbe sammen med KS Bedrifter 2 En internasjonal organisasjon

Detaljer

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Netthandel blant norske butikkjeder Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Norske butikkjeder går på nett! Oppsummering Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Sertifisering. i persolog Personmodell

Sertifisering. i persolog Personmodell Sertifisering i persolog Personmodell Sunn basis for personlig utvikling Persolog Personmodell I vår tid blir arbeid med mennesker stadig viktigere. Din oppgave som konsulent, coach eller som ansatt i

Detaljer

Økt verdiskapning for gårdsbruk som produserer Demeter- sertifiserte jordbruksprodukter

Økt verdiskapning for gårdsbruk som produserer Demeter- sertifiserte jordbruksprodukter Rapport 01.2014 Økt verdiskapning for gårdsbruk som produserer Demeter- sertifiserte jordbruksprodukter En drøfting av muligheten for etablering av et produsent- eid omsetningsforetak for biologisk- dynamiske

Detaljer

Nye muligheter for norsk matindustri. Camilla Røsjø Divisjonsdirektør

Nye muligheter for norsk matindustri. Camilla Røsjø Divisjonsdirektør Nye muligheter for norsk matindustri Camilla Røsjø Divisjonsdirektør 1 Dagens presentasjon Globale utfordringer Norske utfordringer Norsk matindustri og internasjonale trender Muligheter for norsk matindustri

Detaljer

Hvorfor drive økologisk (mjølke-)produksjon?

Hvorfor drive økologisk (mjølke-)produksjon? Hvorfor drive økologisk (mjølke-)produksjon? Grete Lene Serikstad Bioforsk Økologisk Molde, 27.8.2009 Regjeringas mål 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2015 Hvorfor? Økologisk landbruk er spydspiss

Detaljer

Kolonihagen i Korsgata på Grünerløkka

Kolonihagen i Korsgata på Grünerløkka Kolonihagen i Korsgata på Grünerløkka Bakgrunnen for denne presentasjonen, og anmodningen om uttalelse fra Bydelsutvalget på Grunerløkka, er at Korsgata 25 AS ønsker en videreutvikling av eiendommen. Eiendommen

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 2013 STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 STRATEGI INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Situasjonsbeskrivelse Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 3. Formål 4. Visjon

Detaljer

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør

Mandag 15. februar kl 08:00. Salg av bygningsmassen på Drammen havn Lierterminalen AS. Drammen, den 02. februar 2016. Einar Olsen Havnedirektør DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/16 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 15. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Innhold. Forord... 11. Introduksjon... 13

Innhold. Forord... 11. Introduksjon... 13 Innhold ##se Forord... 11 Introduksjon... 13 Kapittel 1 Utvikling av praktisk yrkesteori... 21 Praksis... 25 Den praktiske yrkesteorien... 28 Avrunding... 36 Del 1 VEILEDNINGSFELTET... 39 Kapittel 2 Veiledning

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Nav - med brukeren i sentrum?

Nav - med brukeren i sentrum? Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.) Nav - med brukeren i sentrum? UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 9 Kapittel 1 Nav - med brukeren i sentrum En introduksjon 11 Hans-Tore

Detaljer

Temaer. Bostadsforum 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010

Temaer. Bostadsforum 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010 www.veidekke.no Temaer Litt om Veidekke Boligpolitikken i Norge etter krigen Status boligstruktur, politikk, leiemarkedet,

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Kapittel 1 Fagdidaktikk i geografi... 15 Geografifaget... 15 Avgrensning av fagdidaktikken... 22 Geografididaktikkens områder... 25 Fagets legitimering hvorfor geografi?...

Detaljer

Innovasjon og verdiskaping i verdikjeden for norsk mat. Per Roskifte, konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt

Innovasjon og verdiskaping i verdikjeden for norsk mat. Per Roskifte, konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt Innovasjon og verdiskaping i verdikjeden for norsk mat Per Roskifte, konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt Kampen om kundene i dagligvarehandelen blir stadig tøffere Forbrukertrender vi må tilfredsstille:

Detaljer

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk = CSA = Community Supported Agriculture eller Agricultural Supported Community?

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Every product every fast, flexible flow

Every product every fast, flexible flow Every product every fast, flexible flow Håkon Fauske Smartlog 4.12.07 1 Agenda Lean og Flyt Hydro Automotive Structures Every product every Utfordringer Oppsummering 2 3 MURI MURA TAKT TIME NAGARA GEMBA

Detaljer

Eiermøte Lindum Are Langmoen Styreleder Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

Eiermøte Lindum Are Langmoen Styreleder Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Eiermøte Lindum Are Langmoen Styreleder Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Drammen, 20. april 2010 Eiermøte Lindum AS (nytt navn foreslått for generalforsamlingen 3.5.) Temaene som vil bli berørt er bl.a.

Detaljer