Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark"

Transkript

1 Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret I-sak 20/10 Utkast av Godkjent av LMU:

2 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet Innledning Om LMU Organisering av LMU Møtevirksomhet Møter i LMU Møter i arbeidsutvalget for LMU Aktuelle LMU-saker i studieåret Status for LMU-saker Innspill til strategisk plan Universell utforming LMU på HiTs nye nettsider Klager Elektronisk evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Svarprosent studieåret Resultat av evalueringen av infrastruktur og læringsmiljø Oppsummering av evalueringen Avvik Registrering av avvik Registrerte avvik knyttet til læringsmiljøet Vurdering av det totale læringsmiljøet Fysisk læringsmiljø... 9 IT registrerer at stadig flere studenter bruker bærbar pc, og kapasiteten i trådløse nett er i ferd med å bli for liten. Samtidig er det store sikkerhetsproblemer ved at private pc-er, som kan være infisert med skadelig programvare, kobles til fastnettet. Det er en stor utfordring å finne og implementere systemer som hindrer at usikre pc-er kan kobles til HiT-nettet Psykisk læringsmiljø Oppfølging av tidligere årsrapporter og planer for Oppfølging av tidligere LMU-vedtak Oppfølging av LMUs planer for studieåret LMUs planer for Vedlegg Vurdering av læringsmiljøet ved avdelingene

3 3 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet I studieåret har Læringsmiljøutvalget (LMU) blant annet hatt 3 møter og gjennomført et seminar om universell utforming. LMU vurderer læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark (HiT) som generelt godt. Utvalget vil likevel peke på følgende utfordringer: LMU fungerte utilfredsstillende i studieåret I studieåret har det generelt sett vært svært dårlig studentdeltakelse i LMU-møtene. Kun TF har hatt fast studentrepresentant hele året. LMU tror fortsatt at en møtekompensasjon vil bidra til bedre frammøte. LMU registrerer at avviksdatabasen så å si ikke er i bruk. Det registreres svært få hendelser og ved en institusjon av HiTs størrelse kan man nok forvente at det oppstår flere uønskede hendelser i løpet av et studieår. Det er viktig at reelle læringsmiljøsaker registreres i databasen, slik at tiltak blir dokumentert og iverksatt. LMU oppfordrer til økt bruk av avviksdatabasen på alle nivå i organisasjonen. LMU mener at TFs tilgjengeliggjøring av sitt system for IK-HMS for studentene på HiTs nettsider, er et eksempel til etterfølgelse. LMU mener videre det er viktig at læringsmiljøet for nettstudenter ivaretas og kvalitetssikres på en god måte. LMU ønsker mer fokus på oppfølging av handlingsplanen for studenter med funksjonsnedsettelser, og ber om at det settes av ressurser i 2010 for arbeid med iverksetting av tiltak. Av andre forbedringsområder vil LMU igjen fremheve den lave oppslutningen om elektronisk evaluering av infrastruktur og læringsmiljø. Til tross for at dette er påpekt i tidligere årsrapporter om læringsmiljøet, er deltakelsen ved evalueringene fortsatt altfor lav. LMU mener det er svært positivt at det er startet en revisjon av evalueringssystemet ved høgskolen. 2. Innledning LMU er hjemlet i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om Universiteter og høyskoler (Universitets- og høgskoleloven) 4-3, og skal arbeide for et godt studiemiljø, og bidra til at det fysiske og psykiske læringsmiljøet er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. I henhold til Universitets- og høgskoleloven 4-3 (3) skal LMU hvert år avgi rapport til styret om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Denne rapporten bygger på LMUs arbeid gjennom studieåret , samt avdelingenes og fellestjenestenes arbeid med læringsmiljøet. I tillegg omhandler årsrapporten evalueringer av infrastruktur og læringsmiljø, og registrering og oppfølging av avvik. Til slutt omtales oppfølging av tidligere årsrapporter og LMUs planer for studieåret SiTel har en viktig rolle i arbeidet med læringsmiljøet og utarbeider en egen studieårsrapport.

4 4 3. Om LMU LMU er et rådgivende organ ved Høgskolen i Telemark (HiT), opprettet av styret med virkning fra 1. august Høsten 2006 ble det fastsatt et nytt mandat for LMU, jf. S-sak 100/06 pkt. 14. Dette innebærer at LMUs oppgaver f.o.m er avgrenset til lovens bestemmelser knyttet til studentenes velferd og læringsmiljø, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. LMU vil arbeide systematisk med oppfølging av læringsmiljøet for studentene. 3.1 Organisering av LMU LMU har fire representanter fra studentene og fire tilsatte (jf. Reglement for Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark). I henhold til Universitets- og høgskoleloven velges leder hvert år vekselvis blant institusjonens tilsatte og studentene. I studieåret har utvalget bestått av følgende medlemmer: Representanter for høgskolen: Knut H. Duesund (prorektor) Kari Carlsen (vara) Arild Hovland (dekan) Kathrine Cappelen (vara) Morten Østby (driftssjef) Trygve Myrene (vara) Idar Vassli (HVO) Tone Reiten (vara) Representanter for studentene: Tina Louise Larsen (AF) t.o.m september 2009 og Ida Guldbakke f.o.m til (AF) Ikke valgt (vara) Ikke valgt studentmedlem (EFL) Ikke valgt (vara) Inger B. Nilsen (HS) Ikke valgt (vara) Henrik Stemsrud (TF) Ikke valgt (vara) Observatører: Mette Cecilie Anker (læringsmiljøkonsulent) Bjørn Goksøyr (studiedirektør) Sekretær i LMU: Cecilia B. Guddal (rådgiver) Leder SiTel 3.2. Møtevirksomhet Møter i LMU Studieåret er utvalgets syvende periode og utvalget har avholdt kun tre møter og en seminardag om universell utforming. Flere møter ble avlyst blant annet på grunn av at studentene meldte forfall eller ikke møtte Møter i arbeidsutvalget for LMU Arbeidsutvalget (AU) for LMU består av leder, nestleder og sekretær. AU møtes ca 14 dager før møte i LMU.

5 5 3.3 Aktuelle LMU-saker i studieåret Status for LMU-saker Det var svært få saker til behandling i LMU i studieåret. Dette skyldes først og fremst at flere møter ble avlyst pga manglende studentdeltakelse. LMU-sak 19/09 Studenttilfredshetsundersøkelse LMU vil ta saken opp igjen på et senere tidspunkt, da det ble for kort tid i møtet til å kunne fatte et vedtak Innspill til strategisk plan LMU ble i internt notat av invitert til å komme med en høringsuttalelse til utkast til ny strategisk plan for Høgskolen i Telemark for perioden Svarfrist var 24. september Utkastet ble behandlet av LMU (studieåret ) Rekruttering til LMU Interessen blant studenter til å delta i råd og utvalg ved høgskolen er fortsatt generelt svært lav. Ved studiestart 2009 var AF, HS og TF representert med studentmedlemmer. EFL hadde ikke valgt studentmedlem til LMU. AFs representant trakk seg høsten 2009, og et nytt medlem ble valgt. Vedkommende trakk seg også fra utvalget etter en tid. HS representant trakk seg før første møte, og vara gikk inn som medlem. Vedkommende møtte på de to første møtene. Senere forsøk på å få kontakt førte ikke fram. Studentene skulle studieåret hatt ledervervet, men de klarte ikke å stille med leder, delvis pga manglende studentrepresentanter og delvis pga manglende kontinuitet blant de valgte studentmedlemmene. De tilsattes representant dekan Arild Hovland fortsatte som leder hele studieåret. Svar fra evalueringen av infrastruktur og læringsmiljø på spørsmål om LMU, jf. pkt. 4.2, indikerer at studentene ikke er fornøyde med informasjonen de har fått om LMU. At utvalget er lite kjent, kan være en medvirkende årsak til at det er vanskelig å rekruttere studentmedlemmer til LMU Universell utforming Det jobbes kontinuerlig med tiltakslistene som ble utarbeidet etter Statsbyggs gjennomgang av bygningsmassen i Driftstjenesten har ansvaret for gjennomføring av tiltakene i samarbeid med Statsbygg. Våren 2010 arrangerte LMU en seminardag om universell utforming og tilrettelegging. Inviterte deltakere, i tillegg til medlemmene i LMU, var eksamensgruppa, kontaktpersoner for studenter med funksjonsnedsettelser, SoT, biblioteket, IT, drift, rådgiver (HMS) PO-seksjonen og administrasjonssjefene. Foredragsholder var Anne Nylund fra NTNU og Universell (nasjonal pådriverenhet for høyere utdanning m.h.t. inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser). Programmet hadde tre hovedtema: Hva betyr/hvordan tolker vi lovteksten i tilgjengelighetsloven i praksis Universell utforming som tenkemåte Tilrettelegging av hjelpemidler

6 LMU på HiTs nye nettsider I forbindelse med overgang til høgskolens nye nettsider har det blitt utviklet egne sider om læringsmiljøet for høgskolen HiT/Studiehverdagen/Ditt-laeringsmiljoe. Nettsiden som beskriver LMU er også revidert Klager Ingen formelle studentklager vedrørende læringsmiljøet er blitt forelagt LMU i studieåret Elektronisk evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Elektronisk evaluering av infrastruktur og læringsmiljø blir gjennomført en gang per studieår i løpet av vårsemesteret. Den første evalueringen ble gjennomført våren Svarprosent studieåret Av 5616 studenter var det 715 som evaluerte infrastruktur og læringsmiljø våren Tabell 1 viser svarprosent fra studieåret til og med studieåret Tabell 1. Svarprosent fra evaluering av infrastruktur og læringsmiljø. Avdeling Svarprosent våren 2006 Svarprosent våren 2007 Svarprosent våren 2008 Svarprosent våren 2009 Svarprosent våren 2010 AF EFL HS TF Totalt for HiT Tallene er hentet fra Rapport fra evaluering om infrastruktur og læringsmiljø i det elektroniske evalueringssystemet. Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø for studieåret ble avsluttet 15. juni Total svarprosent ble 12 % mot 15 % studieåret Målet om en total svarprosent på 40 % ble dermed ikke nådd. Figur 1. viser utviklingen for evaluering av infrastruktur og læringsmiljø totalt for HiT og pr. avdeling.

7 TOTALT AF EFL HS TF Figur 1. Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø Som i fjor, registreres det en nedgang i svarprosent hos alle avdelingene. Grensen for når en skår på mindre enn 3 poeng skal registreres som avvik, er når minst 40 % av studentene har deltatt i evalueringen, jf. rutine KSS-01 Gjennomføring og oppfølging av emneevaluering og evaluering av infrastruktur og læringsmiljø. Dette betyr at mange av svarene fra evalueringen av infrastruktur og læringsmiljø 2009 ikke gir grunnlag for å registrere avvik. Svarene, spesielt tekstsvarene, gir likevel en indikasjon på mulige forbedringsområder som driftsenhetene, SoT, Sitel og LMU bør ta hensyn til. Synliggjøring av gjennomførte tiltak er en forutsetning for at studentene skal ha tro på at evaluering nytter. 4.2 Resultat av evalueringen av infrastruktur og læringsmiljø Studentene skal svare på ti spørsmål om infrastruktur og læringsmiljø. Høyeste skår er 6 og laveste skår er 1. I tabell 2 vises gjennomsnittsskår for hvert av de ti spørsmålene for 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010.

8 8 Tabell 2. Gjennomsnittsskår for hvert spørsmål om infrastruktur og læringsmiljø. Spørsmål Gjennomsnitt-skår I hvor stor grad: 1. er du fornøyd med bibliotektjenestene? er du fornøyd med IT-tjenestene? er du fornøyd med undervisningslokalene, inkludert grupperom, lesesaler med videre? 4. er du fornøyd med tjenestene til Studentsamskipnaden i Telemark (SITEL)? 5. er du fornøyd med informasjonen du har fått om Læringsmiljøutvalget (LMU)? 6. er du fornøyd med studieadministrasjonen ved din avdeling? 7. er du fornøyd med informasjonen du har fått om studentdemokratiet (for eksempel Studentorganisasjonen i Telemark (SoT) og studentråd? 8. er du fornøyd med informasjonen du har fått om Studentweb? 9. er du fornøyd med informasjonen du har fått om bruk av Classfronter i undervisningen? 10. er du fornøyd med studieinformasjonen på høgskolens hjemmesider? Tallene er hentet fra Rapport fra evaluering om infrastruktur og læringsmiljø. På poengskalaen i evalueringen, er høyeste skår 6 og laveste skår er 1. Resultatene viser ingen vesentlige forskjeller fra i fjor, men gjennomsnittskår for er du fornøyd med informasjonen du har fått om Studentweb? har gått opp med 0,44 prosentpoeng. Dette kan være en indikasjon på at studentene er fornøyde med overgangen fra Arena til Studentweb. Gjennomsnittsskår for er du fornøyd med studieinformasjonen på høgskolens hjemmesider? har gått opp med 0.24 prosentpoeng til 4.50, etter å ha ligget stabilt mellom 4.30 og 4.36 i flere år. I april 2010 ble de nye nettsidene lansert og målet var at de skulle være mer tilpasset brukerne. Informasjon om LMU oppnår igjen en poengskår lavere enn 3. Selv med en lav svarprosent indikerer resultatene at studentene ikke er fornøyd med informasjonen som blir gitt om LMU, og at LMU er et lite kjent utvalg blant studentene. Dette gjelder alle studiestedene. I de tekstlige kommentarene til evalueringsspørsmålet I hvor stor grad er du fornøyd med informasjonen du har fått om LMU er veldig mange av kommentarene har ikke hørt om LMU, har ikke fått informasjon om LMU og hva for informasjon skal det være. 4.3 Oppsummering av evalueringen Det er meget lav deltakelse i evalueringen. Det må arbeides systematisk ved alle avdelingene for å få studentene til å bruke det elektroniske evalueringssystemet. AF foreslår trekning av et gavekort eller lignende for å få opp deltakelsen. Det er fortsatt grunnlag for å se på hele evalueringsprosessen ved høgskolen, og hvordan denne kan forbedres. Dette arbeidet starter høsten LMU vil iverksette tiltak i kommende studieår for å gjøre utvalget mer kjent blant studentene.

9 9 5. Avvik 5.1 Registrering av avvik Avvik er manglende oppfyllelse av interne eller eksterne krav eller forventninger. Å forbedre prosesser, prosedyrer, utstyr ol. på bakgrunn av registrerte avvik, er en av de viktigste og enkleste metodene til kontinuerlig kvalitetsforbedring. Et avvikssystem vil i tillegg til å ivareta oppfølging av det enkelte avvik, kunne bidra til å synliggjøre trender og gjengangere. Generelt indikerer mange registrerte avvik og korrigerende tiltak at et avvikssystem er i bruk og at det jobbes systematisk med kvalitetsforbedring ved institusjonen. Registrering og håndtering av avvik er beskrevet i kvalitetshåndboka under rutine KSS-02 Registrering og håndtering av avvik og forbedringsforslag. I mai 2008 ble en videreutviklet avviksdatabase tatt i bruk. Denne basen har kategorier for blant annet å registrere avvik på læringsmiljøet eller undervisningen. Dette gir LMU mulighet til å holde seg orientert om avvik/klager og forslag som registreres innenfor LMUs virkeområde. 5.2 Registrerte avvik knyttet til læringsmiljøet Totalt for avdelingene og driftsenhetene er det registrert 1 læringsmiljøavvik og 2 læringsmiljørelaterte avvik under kategorien andre. To av avvikene gjelder PC-problemer og ett avvik omhandler en kortleser som ikke fungerer. Totalt 3 læringsmiljørelaterte avvik er svært få avvik for en institusjon av HiTs størrelse, og man kunne nok ha forventet et større antall registrerte hendelser/avvik. LMU mener det er viktig at læringsmiljøavvik registreres, slik at LMU kan få et reelt bilde av læringsmiljøutfordringene og bidra i forbedringsarbeidet. LMU oppfordrer til økt fokus og bruk av databasen på alle nivå i organisasjonen. IT melder i sin rapport at de mener at avviksregistrering i HiTs avvikssystem er uegnet for å registrere tekniske problemer eller utfordringer knyttet til IT-systemene. Avvikssystemet er ikke ment som en IT-support, men at IT-relaterte læringsmiljøavvik skal registreres her for videre oppfølging av forbedringstiltak. 6. Vurdering av det totale læringsmiljøet Ved høgskolens avdelinger og ved fellestjenestene drives det kontinuerlig arbeid for å bedre det fysiske og psykiske læringsmiljøet. I vedlegg 8.1 finnes avdelingenes beskrivelser av gjennomførte tiltak i studieåret , og status/behov for tiltak for neste år. Tiltakene følges opp av avdelingene, og vil også følges opp av LMU. 6.1 Fysisk læringsmiljø Det er gjennomført mange tiltak ved studiestedene i løpet av studieåret som forbedrer det fysiske miljøet. Ved studiested Bø er det blant annet anskaffet hev/senkebord og spesialstoler. Flere glassfelter er merket for å forebygge kollisjonsskader. Institutt for natur- helse- og miljøvernfag gjennomfører risikovurderinger ved labene som er tilknyttet instituttet. Det ble gjennomført brannøvelse i I samarbeid med Statsbygg planlegges det flere automatiske døråpnere, ombygging av HC-toaletter og merking av trapper i tillegg til fjerning av dørterskler. Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø viser at det er behov for flere arbeidsplasser og

10 10 grupperom i tilknytning til biblioteket. Både studentevalueringene og IK-HMS-rundene viser at ventilasjonen på biblioteket tidvis oppleves som veldig tung. Når det gjelder IT er det utført flere tiltak for å søke å løse problemet med trege og ustabile maskiner. Det er innført et feilrapporteringsskjema, noe studentene synes er positivt. IT vil i kommende studieår skifte ut en del skrivere for å øke kapasiteten. En ny utskriftsløsning er under vurdering. Ved studiested Notodden er det gjennomført vernerunde i verkstedlokalene ved avdelingen. Det ble ikke registrert vesentlige mangler. En nyere utfordring er sikring av læringsmiljøet for nettstudenter. Da studentene i hovedsak studerer i eget hjem, kan det være vanskelig å gjøre noe med det fysiske læringsmiljøet. TF har blant annet revidert sitt HMS-system og lagt ut IK-HMS systemet på HiTs nettsted under Å studere ved HiT. Planer for neste år er å oversette systemet til engelsk og få HMSdatablad online. Det har vært gjennomført en totalgjennomgang på verneutstyr. I tillegg pågår det en risikovurdering av alle laboratoriene. Ved HS er Klinisk ferdighetssenter (KFS) oppgradert og det har medført en utvidelse av kapasitet og læringsarena, noe studentene opplever som positivt. Det er fortsatt behov for bedre orden og renhold i klasserom, selv om det har blitt noe bedre sammenliknet med tidligere. Avdelingen arbeider med å utvikle HMS-system for KFS. IKTutstyret ved avdelingen trenger mer systematisk vedlikehold. Studentenes deltakelse i utvikling av læringsmiljøet er en utfordring. Avdelingen mener at informasjon til ansatte og studenter er viktig. Biblioteket er mye brukt av studentene både for egenstudier og arbeid i grupper. Studentene uttrykker at det er nærhet til boksamlingen som gjør at de liker å arbeide i biblioteket. Det er ofte fullt og det er køer for å komme inn hver morgen. Enkelte studenter klager over mangel på rolige leseplasser i biblioteket. Særlig i Porsgrunn har det lenge vært trangt i biblioteket og det er vanskelig å ominnrede på grunn av blant annet mangel på strøm- og nettverksuttak i gulvet og av maleriet på en av veggene. Lokalene ble bygd i 1991 i forbindelse med oppstart av sivilingeniørutdanning til et studenttall på under Ombyggingen i år 2000 ved sammenslåing av Skien og Porsgrunn ga ingen netto plassøkning i biblioteket. Tall fra driftssjefen viser at bibliotekareal i Porsgrunn ligger langt under de øvrige studiestedene. Tallet regnes med å gå ned til 0,24 m2 pr. student innen 2014 dersom intet gjøres. Nedenfor er det vist areal pr student pr bibliotek ved HiT: Campus Antall m2 pr. student 2008 Porsgrunn 0,29 Notodden 0,49 Bø 0,51 Nye universitets- og høgskolebibliotek har større antall kvadratmeter pr. student og inneholder flere funksjoner, bl.a. møteplasser, pc-plasser, grupperom, spesialrom, stille leseplasser og leseceller. Følgende data er innhentet: Høgskolen i Vestfold: 0,75 m2. pr. student (inkluderer areal for IT-vakt). Universitetet i Agder, Campus Grimstad: 0,74 m2. pr. student (12 kontorer,

11 11 2 pc-undervisningsrom og auditorium er trukket i fra). BI Oslo: 1,3 m2 pr. student. Det er behov for flere og varierte arbeidsplasser som støtter opp under ulike læringsstiler (måter å lære på) og som skaper et trivelig, funksjonelt læringsrom for studentene. Dette gir faglige og sosiale møteplasser, aktivitetsområder gruppearbeidsplasser, grupperom, spesialrom (for eksempel lydisolerte rom til øving av studentpresentasjoner og til avspilling av lydopptak/film). IT registrerer at stadig flere studenter bruker bærbar pc, og kapasiteten i trådløse nett er i ferd med å bli for liten. Samtidig er det store sikkerhetsproblemer ved at private pc-er, som kan være infisert med skadelig programvare, kobles til fastnettet. Det er en stor utfordring å finne og implementere systemer som hindrer at usikre pc-er kan kobles til HiT-nettet. Økningen i utbredelsen av bærbare pc-er fører til stor økning i henvendelser om brukerstøtte og hjelp med å få pc-ene til å fungere. IT-tjenesten kan pga. manglende ressurser i liten grad bistå med hjelp til private pc-er og bruk av disse. 6.2 Psykisk læringsmiljø Det er ikke meldt om noen spesielle hendelser, gjennomførte tiltak eller behov for videre tiltak. 7. Oppfølging av tidligere årsrapporter og planer for Oppfølging av tidligere LMU-vedtak LMU-vedtak fra studieårene og som trenger videre oppfølging er beskrevet nedenfor: LMU-sak 16/08 Kompensasjon for studentmedlemmer i LMU Vedtak: LMU ber høgskolens ledelse om å vurdere en felles ordning for godtgjøring til studentrepresentanter i styrer, nemnder og utvalg ved høgskolen. Status: LMU har i oversendelsesbrev til høgskolen, bedt høgskolens ledelse om å vurdere en felles ordning for godgjøring til studentrepresentanter i styrer, nemnder og utvalg ved høgskolen. Saken skal opp i styrets novembermøte 2010 (S-sak 93/10). LMU-sak 26/08 Salg av tobakk ved høgskolens område Vedtak LMU ber ledelsen ved HiT vurdere en henvendelse til SiTel og ISS om å stanse salg av tobakksvarer på høgskolens område. En eventuell henstilling må forankres i drøfting i de lokale SRS og i tjenestemannsorganisasjonene ved HiT. Status: LMU tar saken opp pånytt i

12 12 LMU-sak 37/08 Orientering om studiested Rauland I november 2008 besøkte LMU studiested Rauland. LMU fikk en omvisning på studiestedet og hadde et møte med instituttleder. LMU ble gjort oppmerksom på noen utfordringer vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutfordringene ble diskutert i LMU-møte 02/09 og fulgt opp i LMU-møte 03/09. Status: ble det gjennomført en risikovurdering ved studiested Rauland. LMU vil i samråd med AMU følge status for tiltakene. LMU-sak 09/09 Diskusjonssak - Studentrepresentasjon i utvalget LMU opplevde i studieåret at studentene generelt sett var dårlig representert i møtene. LMU diskuterte i møtet hvordan frammøtet kan forbedres. LMU mente bl.a at: markedsføring i samarbeid med SoT er viktig studentmedlemmene bør få kompensasjon for møtevirksomheten, jf. LMU-sak 16/08 LMU bør kartlegge hvordan tilrettelegging av studentenes rettigheter i forbindelse med utvalgsarbeid foregår ved den enkelte avdeling det bør være servering i det første og siste møtet i studieåret Status: LMU vil arbeide kontinuerlig med de fire punktene. LMU mener at kompensasjon for oppmøte er et viktig tiltak for å øke deltakelsen i møtene. Annet S-sak 101/08 Godkjenning av årsrapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret I S-sak 101/08 skriver høgskoledirektøren i sin vurdering at han forventer at LMU følger opp forholdene knyttet til Arbeidstilsynets besøk høsten Status: LMU mener at sammensetningen av LMU bør bli vurdert i forbindelse med en gjennomgang av administrasjonsordningen. 7.2 Oppfølging av LMUs planer for studieåret LMU vil følge opp arbeidet med gjennomføring av tiltak i forbindelse med Handlingsplan for studenter med funksjonshemming, herunder bidra til at nødvendig engelsk informasjon blir tilgjengelig. Status: På grunn av LMUs lave aktivitet i studieåret har ikke dette punktet blitt fulgt opp på en systematisk måte. Punktet videreføres LMU vil i forbindelse med implementering av nye nettsider sikre at informasjon om læringsmiljøet og LMU kommer tydeligere fram i den nye strukturen. I tillegg vil de eksisterende sidene bli revidert. Status: Det er laget egne sider med informasjon om læringsmiljøet under Å studere ved HiT i tillegg til at LMUs side er forbedret.

13 LMU vil ha markedsføring av utvalget som sak i løpet av høsten 2009/vinteren 2010 for å forberede valget Status: På grunn av LMUs lave aktivitet i studieåret ble markedsføring ikke tatt opp som sak i LMU i studieåret. LMU har i midletid tatt kontakt med SoT for å samarbeide om å gjøre utvalget kjent. LMU vil følge opp tilbakemeldingene fra SoT i studieåret , jf. pkt LMUs planer for LMU vil følge opp arbeidet med gjennomføring av tiltak i forbindelse med Handlingsplan for studenter med funksjonshemming, herunder bidra til at nødvendig engelsk informasjon blir tilgjengelig LMU vil se på utvalgets rolle i forbindelse med HMS-tilsyn (vernerunder/risikovurderinger) LMU vil ta initiativ til møter med studentrådene for å få til en tettere dialog med studentene og øke kjennskapen til utvalget hos studentene og hvis SoT ønsker det, bidra i valgperioden våren 2011.

14 14 8. Vedlegg Tabellene nedenfor er hentet fra avdelingenes utfylte Mal for årsrapport om læringsmiljø pr. avdeling 8.1 Vurdering av læringsmiljøet ved avdelingene Tabell Fysisk læringsmiljø (Bø) Arbeid/rutiner på avdelingen som Gjennomførte tiltak bidrar til tilfredsstillende lokaler, adkomstveier, trapper mv. tilfredsstillende lys- og lydforhold et godt inneklima og forsvarlig luftkvalitet tilstrekkelig renhold og god ryddighet nødvendig vedlikehold Alle filter i ventilasjonsanleggene blir skiftet etter faste intervaller. Foreleser minner studentene om at de skal ta med seg søppel e.a. etter hver undervisningstime. Det er fokus på at god orden gir økt trivsel Gjennomføres løpende av Stasbygg etter behov. Status/Behov for tiltak Merking av trappeneser med kontrastfarge blir utført H Det er søkt om midler til aut. døråpner på kontorfløydører og til eksamenskontor/int.nasjonalt kontor. Dørterskler til auditorier blir fjernet H 2011for å lette adkomst med rullestol. Alle undervisningsrom har tilfredsstillende lydanlegg. Auditorier og ekspedisjon har teleslynger. Generelt bra, men kjøretiden på enkelte anlegg blir utvidet fra H 2010 etter tilbakemeldinger i rapport for infrastuktur og læringsmiljø 2009/2010. Driftstjenesten har stort fokus på orden, ryddighet og renhold. Status oppleves som god. at uheldig fysisk belastning unngås å forebygge skader og ulykker Det er anskaffet hev/senkbord og spesialstoler til personer som har meldt om behov. En del glassfelter er merket for å hindre kollisjonsskader. tilstrekkelige verneinnretninger å tilrettelegge for studenter med funksjonshemming Eksternt firma har årlig ettersyn av treningsapparater og andre hengende installasjoner. Se rad to i denne tabell. tilrettelegging for begge kjønn Ingen tiltak Ingen tiltak HC toaletter ved auditorier blir slått sammen til ett rom slik at det tilfredsstiller dagens krav. Utføres H at læringsmiljøet blir utformet etter prinsippet universell utforming* * Dette betyr at lærestedet skal utformes på en slik måte at alle kan følge et utdanningstilbud uten særskilt tilrettelegging jf. Universitets- og høgskoleloven 4-3

15 15 Tabell Psykososialt læringsmiljø (Bø) Arbeid/rutiner på avdelingen som Gjennomførte tiltak bidrar til å ivareta studentenes integritet og verdighet studentenes muligheter for kontakt og kommunikasjon med andre (lærer, veileder og medstudenter ) å forebygge mobbing og trakassering Dialogmøter med klassetillitsvalgte på instituttene (2/3 hvert semester). Dialogmøte avdelingsledelsen SRS leder og nestleder Faglig tilsatte bekjentgjør for studentene at de har åpen dørs politikk og at det er lav terskel for å ta kontakt. Midtvegsevalueringer blir gjennomført. Fadderordning i oppstartsuken for nye studenter. Coffee hour Ingen spesielle tiltak er gjennomført. SiTel sin sosialrådgiver er flink og bevisst på å være synlig og til å informere om sine tjenester. Status/Behov for tiltak Ingen tiltak, ikke kjent for avdelingsledelsen at dette er et problem. Vurderes fortløpende i nær dialog med studentene. Vurderes fortløpende. Ingen slike saker i studieåret 2009/10. å forebygge vold, trusler og annen uheldig belastning som følge av kontakt med andre å ivareta studentenes trivsel og velferd? Ingen tiltak Jfr. det som er sagt over Er ikke kjent med at dette er aktuelle problemstillinger Jf. Universitets- og høgskolelovens 4-3 Krav til det psykososiale læringsmiljøet

16 16 Tabell Fysisk læringsmiljø (Notodden/Drammen/Rauland) Arbeid/rutiner på avdelingen Gjennomførte tiltak Status/Behov for tiltak som bidrar til tilfredsstillende lokaler, adkomstveier, trapper mv. tilfredsstillende lys- og lydforhold Alle klasserom og korridorer har lysarmaturer som leverer lux i hht dagens krav. Siste år er fellesareal nedre og mellom plan skiftet med nye lysarmaturer med godt over dagens krav/300lux. Når det gjelder adkomstveier lokaler osv er de bra. I snitt holder vi 350 lux /m2 fellesareal og klasserom. et godt inneklima og forsvarlig luftkvalitet tilstrekkelig renhold og god ryddighet nødvendig vedlikehold Alle ventilasjonsanlegg er moderne med filter på tilluft og avtrekk. Temperaturer er satt til 19,5 til 22 C alt etter hva de skal ventilere Anleggene har driftstid fra ca kl man-fredag. Ventilasjonsanlegg er ikke oppvarming med ventilering/utskifting av luft. Alle rom varmes opp av elektrisk oppvarming/hovedoppvarming. Renhold/ryddighet er bra Vedlikeholdet i byggmassen er veldig bra, det samme med utstyr. at uheldig fysisk belastning unngås å forebygge skader og ulykker tilstrekkelige verneinnretninger å tilrettelegge for studenter med funksjonshemming tilrettelegging for begge kjønn Eksternt firma har årlig ettersyn av treningsapparater og andre hengende installasjoner. Det er de siste to ar etablert 3 store HC-rom bygget etter dagens krav/2009. HC-rommet på nedreplan v/basseng er tilpasset bruken i forhold til 1 til 1 assistanse med egen dusj dersom bruker skal i basseng. HC rom mellomplan er stort m/tilleggs funksjon med stelleromsfunksjon. HC rom øvreplan lokalisert nær kontorfunksjoner og heis. Alle heiser har talesyntese som opplyser hvilken etasje man er i/kommer til. Alle heiser har automatiske dører. Alle viktige dører har automatisk døråpner via sensor eller trykkknapp/snor

17 17 at læringsmiljøet blir utformet etter prinsippet universell utforming* * Dette betyr at lærestedet skal utformes på en slik måte at alle kan følge et utdanningstilbud uten særskilt tilrettelegging jf. Universitetsloven 4-3 Tabell Psykososialt læringsmiljø (Notodden/Drammen/Rauland) Arbeid/rutiner på avdelingen som Gjennomførte tiltak Status/Behov for tiltak bidrar til å ivareta studentenes integritet og verdighet studentenes muligheter for kontakt og kommunikasjon med andre (lærer, veileder og medstudenter å forebygge mobbing og trakassering Coffee hour å forebygge vold, trusler og annen uheldig belastning som følge av kontakt med andre å ivareta studentenes trivsel og velferd? Jf. Universitets- og høgskolelovens 4-3 Krav til det psykososiale læringsmiljøet EFL hadde ingen kommentarer til det psykososiale læringsmiljøet.

18 18 Tabell Fysisk læringsmiljø (Porsgrunn - HS) Arbeid/rutiner på avdelingen som Gjennomførte tiltak bidrar til tilfredsstillende lokaler, Nytt adgangskortsystem i adkomstveier, trapper Porsgrunn. mv. tilfredsstillende lys- og lydforhold et godt inneklima og forsvarlig luftkvalitet Montert bedre ved ekspedisjonen. Supplert med mer lys i grupperom i kjeller. Status/Behov for tiltak tilstrekkelig renhold og god ryddighet Bedre skilting og organisering av rydding i klasserom og fellesareal. Studiestedet har behov for en gjennomgang her. Likevel er det bedre nå enn tidligere. Ryddighet i klasserom kan bli bedre nødvendig vedlikehold Oppussing inne i studenthus. IKT- utstyr i klassrom bør få jevnlig ettersyn at uheldig fysisk belastning unngås å forebygge skader og ulykker tilstrekkelige verneinnretninger å tilrettelegge for studenter med funksjonshemming tilrettelegging for begge kjønn Byttet 60 pulter og 300 stoler i klasserom. Skiftet belegg i 3 trapper i Porsgrunn. Eksternt firma har årlig ettersyn av treningsapparater og andre hengende installasjoner. Kontrollert og etterfylt av førstehjelps utstyr. En student med hørselshemming har fått personlig utstyr tilpasset. Montert 2-3 automatiske døråpnere. HMS-runder Arbeider med å utvikle HMS for KFS at læringsmiljøet blir utformet etter prinsippet universell utforming* * Dette betyr at lærestedet skal utformes på en slik måte at alle kan følge et utdanningstilbud uten særskilt tilrettelegging jf. Universitets- og høgskoleloven 4-3

19 19 Tabell Psykososialt læringsmiljø (Porsgrunn - HS) Arbeid/rutiner på avdelingen som Gjennomførte tiltak bidrar til å ivareta studentenes integritet og verdighet studentenes muligheter for kontakt og kommunikasjon med andre (lærer, veileder og medstudenter å forebygge mobbing og trakassering å forebygge vold, trusler og annen uheldig belastning som følge av kontakt med andre å ivareta studentenes trivsel og velferd? Status/Behov for tiltak God God God God God Jf. Universitets- og høgskolelovens 4-3 Krav til det psykososiale læringsmiljøet

20 20 Tabell Fysisk læringsmiljø (Porsgrunn - TF) Arbeid/rutiner på avdelingen som Gjennomførte tiltak bidrar til tilfredsstillende lokaler, adkomstveier, trapper Ikke aktuelt, jfr. Drift mv. tilfredsstillende lys- og lydforhold Ikke aktuelt, jfr. Drift et godt inneklima og forsvarlig Tar i mot tilbakemeldinger og luftkvalitet videreformidler til Drift. tilstrekkelig renhold og god Ikke aktuelt ryddighet nødvendig vedlikehold Der hvor avdelingen har ansvar blir nødvendig vedlikehold prioritert. Status/Behov for tiltak Tilrettelegging av dører, en ansatt med noen bevegelsesutfordringer. at uheldig fysisk belastning unngås å forebygge skader og ulykker tilstrekkelige verneinnretninger å tilrettelegge for studenter med funksjonshemming tilrettelegging for begge kjønn Revidert revisjon og total gjennomgang av HMS-system i avdelingen. Vi har hatt en totalgjennomgang på verneutstyr. Eksternt firma har årlig ettersyn av treningsapparater og andre hengende installasjoner. Så langt avdelingen kan påvirke og tilrettelegge. Oversette til engesk. HMS-datablad - online at læringsmiljøet blir utformet etter prinsippet universell utforming* * Dette betyr at lærestedet skal utformes på en slik måte at alle kan følge et utdanningstilbud uten særskilt tilrettelegging jf. Universitets-og høgskoleloven 4-3

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2010-2011 S-sak 115/11 08.11.11 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU... 4 3.1 Organisering av

Detaljer

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2011-2012 Godkjent i S-sak 101/12 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU... 4 3.1 Organisering av

Detaljer

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret 2008-2009 S-sak 121/09 Godkjent av styret 18.12.09 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet...3 2. Innledning...3 3. Om LMU...4 3.1 Organisering

Detaljer

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret 2007-2008 Utarbeidet av: Cecilia B. Guddal Godkjent av LMU: 30.10.08 Godkjent av Styret: 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 2 2. Innledning...

Detaljer

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2013/2014

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2013/2014 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2013/2014 S-sak 98/14 27.11.14 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU 2013/2014... 3 3.1 Organisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012 Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø Studieåret 2011-2012 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN...3 1. Rammekvalitet...3 1.1 Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø...3 1.2 Læringsmiljøet generelt...4

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET

ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET Innhold: 1 Innledning... 3 1.1 Utvalgets mandat 3 2 Utvalgets virksomhet i 2012-2013... 4 2.1 Utvalgets sammensetning 4 2.2 Møteaktivitet 4 2.3 Oversikt over behandlede

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED HVE 2006/2007 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4 3 i universitets og høgskoleloven skal høgskolen

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Studieåret 2012/2013 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN... 3 1. Rammekvalitet... 3 1.1 Læringsmiljøet generelt... 3 1.2 Fakultetet spesielle utfordringer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING 2009 2014 HiT 2008 UTKAST 03.12.08 HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING... 1 2009 2014... 1 Handlingsplan for funksjonshemming... 3 Del 1. Generelt

Detaljer

2. Ansvar, myndighet og oppgaver

2. Ansvar, myndighet og oppgaver HiT HMS - 2 Ingrid K. Reitan John W. Viflot 14.11.12 1 1 6 2. Ansvar, myndighet og oppgaver 2.1 Formål Beskrive hvilket ansvar, myndighet og oppgaver de ulike aktørene ved høgskolen har vedrørende HMS-arbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Marte Myre Linberg Hege Kristin Haaland Stephen Dobson Ingrid Grimsmo Jørgensen

Detaljer

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport 1302 1901 LMU-K NR: 14/2013 KNSVARLIG: OLE JØRGEN TORP KSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL M.FL. ARKIVK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Læringsmiljøutvalet REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar 2009. Vedteke av LMU 28. september

Detaljer

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet ved Høgskolen i Telemark Studieåret 2005/2006 Høgskolen i Telemark, 30.11.06 Sist endret: 17.11.06 Versjon nr. 10 Skrevet av: Kristin Ekmann Godkjent

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Vedtakssaker. 11/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste LMU 2. 12/15 15/ Oppfølgning av tidligere vedtak i LMU - mars

Vedtakssaker. 11/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste LMU 2. 12/15 15/ Oppfølgning av tidligere vedtak i LMU - mars MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: 16.03. kl. 14:00 Sted: Midt i mellom 2 Arkivsak: 14/00042 Arkivkode: 0 Mulige forfall meldes snarest til utvalgssekretær. SAKSKART Side Vedtakssaker 11/15 15/00278-3

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Forslag til vedtak Læringsmiljøutvalget vedtar følgende endringer til trivselsundersøkelsens spørreskjema og rutiner:

Forslag til vedtak Læringsmiljøutvalget vedtar følgende endringer til trivselsundersøkelsens spørreskjema og rutiner: 1302 1901 LMU-SAK NR: 15/2010 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): ELIN MOSNESSET-TIMRAZ ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 15/2010 Trivselsundersøkelsen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Utarbeidet av læringsmiljøutvalget Vedtatt av musikkhøgskolens styre 05.02.100 Innhold Forord... 3 Formål med planen... 4 Hva er funksjonsnedsettelse?...

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 1 LOVHJEMMEL Fagskolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune er underlagt

Detaljer

LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE HANDLINGSPLAN 2014- Innhold Generelt om handlingsplanen... 1 Norges Handelshøyskoles strategi... 1 Universell utforming... 1 Funksjonsnedsettelse...

Detaljer

Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden)

Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.09.2010 Saksbehandler: Journalnummer: Morten Østby 2006/1506 Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) Saken i korte trekk

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Rapport: Forslag til organisering av LMU ved HVL

Rapport: Forslag til organisering av LMU ved HVL Til: Koordinerende arbeidsgruppe (KA) studieadministrasjon Fra: Sikker drift arbeidsgruppe Læringsmiljøutvalg (LMU), følgende LMU sekretærer: HSH: Grethe Lønning Grimsbø HiSF: Bergljot Sundfør HiB: Nina

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging oppfølging av tiltaksplan 2010-2011

LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging oppfølging av tiltaksplan 2010-2011 LMU-SAK NR: 2/2011-5 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 25.02.10 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2009/894 LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Saken i

Detaljer

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse:

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Rapportdato: 27. oktober 2015 Kompleksnr. 1026 Bygg nummer: 10771 Areal: Sum tiltak: Satsingsår: 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Høgskole Harstad Havnegata 9 9405 Harstad Oslo, 27. oktober 2015 VISTA

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2014 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALTET 2014 LÆRINGSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Innhold 1 Vurdering av arbeidet i 2014 og tilrådning for 2015... 2 2 Mandat

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM VERNE- OG MILJØARBEIDET FOR 2011

ÅRSRAPPORT OM VERNE- OG MILJØARBEIDET FOR 2011 Høgskolen i Telemark ÅRSRAPPORT OM VERNE- OG MILJØARBEIDET FOR 2011 Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon 35026200 Ingrid K. Reitan 3901 Porsgrunn Telefaks

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Til: Høgskolestyret. O-sak HS-O-05/15 Orienteringssaker. Orientering Dato: Fra: Rektor

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Til: Høgskolestyret. O-sak HS-O-05/15 Orienteringssaker. Orientering Dato: Fra: Rektor Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 27.02.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: studiedirektøren O-sak HS-O-05/15 Orienteringssaker ÅRSRAPPORT LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Elisabeth Sletten LEDER SoB Grete Lysfjord NESTL Rektoratet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM HMS-ARBEIDET VED HIT 2012

ÅRSRAPPORT OM HMS-ARBEIDET VED HIT 2012 Høgskolen i Telemark ÅRSRAPPORT OM HMS-ARBEIDET VED HIT 2012 Behandlet i Hoved-AMU 04.09.13 Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon 35026200 Ingrid K. Reitan

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen Til stede Ingrid Wigestrand, nestleder AU (ledet møtet) Siri Margrethe Løksa, økonomi og eiendomsdirektør Birger Kruse, vara for Halvor Hektoen Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør DSA Øystein Johnsen,

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad 1. Bakgrunn og sammenheng Ved gjennomføring av undersøkelsen benchmarkes resultatene med en database som er bygd opp over flere år. Man får på denne måten sammenlignet

Detaljer

Hva er institusjonenes ansvar og rolle i arbeid med utvikling av studenters psykososiale læringsmiljø og hva er LMUs rolle? Rektor Helge Klungland

Hva er institusjonenes ansvar og rolle i arbeid med utvikling av studenters psykososiale læringsmiljø og hva er LMUs rolle? Rektor Helge Klungland Hva er institusjonenes ansvar og rolle i arbeid med utvikling av studenters psykososiale læringsmiljø og hva er LMUs rolle? Rektor Helge Klungland Læringsmiljø Totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UMB

Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UMB Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UMB Årsmelding for 2009 1 1 Medlemmer i LMU i 2009 Adm.dir/Universitetsdirektør, leder av LMU i 2009 Tom. 31.08.09 Nils Dugstad Vara: Siri-Margrethe Løksa Fom. 01.09.09:

Detaljer

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger 2.12.2015 Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune har god erfaring med å lære om universell utforming gjennom et prosjekt

Detaljer

Vedtak: Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til spørsmål om faglige hjem:

Vedtak: Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til spørsmål om faglige hjem: 1302 1901 LMU-SAK NR: 25/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 25/2012 Faglige hjem ved

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget, 18.01.2013

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget, 18.01.2013 Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget, 18.01.2013 Tid: Kl 12.15 13.45 Rom: Møterommet 161 Medlemmer: Ledelsen: Studenter: Silje Eide Johansen (leder), Helene Bakkland, Kari Husebyaune, Wid Al-Shamkawy

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studiekvalitetsutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, 2.etasje Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30 10:00 Til stede: Håvard Olafsen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass

Detaljer

Møtereferat. 2/15: Oppnevning av nye studentrepresentanter i LMU

Møtereferat. 2/15: Oppnevning av nye studentrepresentanter i LMU 1 av 4 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Dato 30.01.2015 Referanse ephorte 2015/2393 Møtereferat Til stede: Berit Kjeldstad (Leder LMU 2014 og prorektor utdanning), Inge Fottland (studiesjef),

Detaljer

Skjema for årsrapport innen HMS

Skjema for årsrapport innen HMS Skjema for årsrapport innen HMS Årsrapporten for foregående år sendes HMS-koordinator ved Det medisinske fakultet innen utgangen av januar hvert år. En sammenfatning av enhetenes årsrapporter legges fram

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om:

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om: Service-erklæring Service-erklæringen er utviklet som et ledd i Høgskolen sitt arbeid med studiekvaliteten. Den konkretiserer de mål Høgskolen har sett seg for hva den skal strebe etter overfor studentene

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 24.09.09 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Arne Hatlen 2009/868 Fastsetting av policy for informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Telemark Saken i korte trekk

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Journalnummer:2009/91

Høgskolen i Telemark. Journalnummer:2009/91 Høgskolen i Telemark Journalnummer:2009/91 2 1. Rapporteringsform Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner.

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Tønsberg for fagskoleutdanningen strategisk logistikkstyring fra Folkeuniversitetet Sør-Øst Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer