MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/11 11/211 TJENESTEBESKRIVELSER I OMSORGSTJENESTEN - HJEMMEHJELP OG MATOMBRINGING 20/11 11/182 BUDSJETT FORDELING AV OMSTILLINGSMIDLER 21/11 10/17 REFERATSAKER 22/11 10/18 EVENTUELT Karmøy rådhus, Marit H. Mannes (s) Leder Reidar Bråtveit Helse- og omsorgssjef

2 Sak 19/11 TJENESTEBESKRIVELSER I OMSORGSTJENESTEN - HJEMMEHJELP OG MATOMBRINGING Saksbehandler: Tove Rosseland Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 11/211 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: / Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne / Eldrerådet /11 Hovedutvalg helse og omsorg Forslag til vedtak: 1. Hovedutvalget vedtak at vedlagte tjenestebeskrivelser for Hjemmehjelp og Matombringing tas i bruk innen omsorgstjenesten.

3 Bakgrunn for saken Det vises her til notat FRAMTIDENS OMSORGSTJENESTER I KARMØY KOMMUNE i vedtatt budsjett og økonomiplan Forventningsavklaring brukere/borgere er en av 8 strategiene som det skal arbeides i forhold til. I tilknytning til dette står det som følger; Hovedgrep 8: Forventningsavklaring borgere og brukere Kommunens forpliktelse etter lov- samt avklaring/tilsvar på borgernes/brukernes forventninger klarstilles gjennom kontinuerlig arbeid med tjenestebeskrivelser, som vedtas politisk som en forventningsavklaring og bestilling til tjenesten. - tjenestebeskrivelser utarbeides - tildelingspraksis fastsettes For øvrig vises det til hovedutvalgets behandling av sak Tjenestebeskrivelser i omsorgstjenesten Saksnr. 3/11 og arkivsaksnr 11/211. Dette dokumentet har en generell del(a) og en del(b) der tjenestene beskrives. I denne sammenheng er det er ikke gjort endringer i den generelle delen. Tjenestebeskrivelsene i forhold til hjemmehjelp og matombringing som her foreslås legges til del B. 1. Tjenestebeskrivelser formål Tjenestebeskrivelser skal ha som formål å å bidra til forventningsavklaring og formidling av viktig informasjon i forhold til kommunalt forvaltningsarbeid og tjenesteytingen. Tjenestebeskrivelse skal angi lovgrunnlag og beskrive hvilke aktiviteter tjenestene består av. Videre skal tjenestebeskrivelsene forplikte kommunalt ansatte i bestillerkontoret og i de ulike virksomhetene der tjenestene ytes. Tjenestebeskrivelsene vil også beskrive det som er politisk vedtatt service- og kvalitetsnivået på tjenestene. Konkretisering av disse forholdene vil danne grunnlag for evaluering og avviksmelding. Tjenestebeskrivelser bør derfor inneholde informasjon om; - tjenestens innhold og formål - og evt. avgrensninger - hvem er målgruppen for tjenesten - hvilke kriterier vurderes/vektlegges for å få tildelt tjenesten - kvalitets- og servicenivå - klagemuligheter - informasjon om aktuelt regelverk - evt. vilkårsbestemmelser 2. Helse og omsorgssjefens kommentar Arbeidet med ferdigstillelse første versjon av dokumentet Tjenestebeskrivelser i omsorgstjenesten vil pågå i Dette kan medføre endringer/suppleringer underveis i både Side 3 av 17

4 den generelle delen (del A) og i den delen som mer konkret omhandler tjenester/deltjenester. Underveis vil endringene bli lagt frem for politisk behandling i hovedutvalget. Det vil bli jobbet videre med å utrede hvordan kommunen kan løse utfordringer knyttet til tjenesteytingen på Feøy. Dette arbeidet ivaretas av juridisk avdelingen. På sikt legges det opp til et samlet dokument i form av en tjenestekatalog. Dette dokumentet skal på sikt forløpende revideres ved endringer i tilknytning til de enkelte tjenester/deltjenester. Videre skal det årlig r foretas en helhetlig gjennomgang av dokumentet. Helse og omsorgssjef, Reidar Bråtveit Det vises til vedlegg : Generell informasjon om hjemmehjelp og matombringing Hjemmehjelp/praktisk hjelp i hjemmet Matombringing Side 4 av 17

5 DEL B 1.0 GENERELL INFORMASJON OM HJEMMEHJELP OG MATOMBRINGING 1. MÅLSETTING Pleie- og omsorgstrengende i Karmøy kommune skal gjennom hjelp til selvhjelp, gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Hjelpen skal ytes på en slik måte at det i størst mulig grad legges til rette for egenmestring hos brukeren. 2. TILDELING AV HJEMMEHJELP - BEGRENSNINGER Som hovedregel tildeles hjemmehjelp etter søknad, og utføres i henhold til vedtaket. Før vedtak fattes vil det om nødvendig bli foretatt hjemmebesøk. Begrensninger i hjemmebasert omsorg Som hovedregel innvilges det ikke døgnbasert hjelp i private hjem. Brukere med vedvarende og omfattende hjelpebehov vil bli prioritert til opphold i institusjon eller i annen heldøgsbasert omsorg som f.eks bemannede omsorgsboliger. 3.SAMHANDLING Utførelse av tjenesten hjemmehjelp skal skje i samarbeid med tjenestemottakeren og etter nærmere avtale med pårørende/andre frivillige. 4. HYGIENE God hygiene er viktig for både bruker og ansatte. Følgende utstyr forventes å være tilgjengelig i brukerens hjem; - flytende håndsåpe og tørkerull/papirhåndklær. - nødvendig utstyr for ivaretagelse av brukers personlige hygiene. - nødvendig utstyr for utførelse av rengjøring og vask av tøy 8. UTFØRELSE OG DOKUMENTASJON AV INNVILGET HJELP Utførelse av hjemmehjelp skal være i henhold til anerkjente metoder/arbeidsformer. Dokumentasjon skal skje i henhold gjeldende lover og regelverk. Brukere har rett til innsyn. Hjelpen utføres kun når brukeren er til stede i hjemmet. Det er viktig at det meldes fra om brukeren ikke er hjemme, bortreist eller innlagt på tidspunktet for avtalt besøk. Dersom det ikke er meldt avbud, vil tjenesteyteren kontakte sykehus og pårørende. Dersom dette ikke fører frem, vil politiet bli kontaktet. Evt. utgifter knyttet til det å få adgang til boligen må betales av brukeren. 9. TRANSPORT Brukeren har selv ansvar for egen transport. Hjemmetjenesten har ikke ansvar for transport av bruker til legebesøk, tannlege, handling eller andre avtaler. 10. TJENESTEN OMFATTER IKKE - Følge til lege Side 5 av 17

6 - Levering av resepter til apotek - Uthenting av medisiner fra apotek - Innkjøp - Tilsynsbesøk uten at det i tillegg er behov for hjelp til praktiske gjøremål, utføres som hovedregel ikke. Kommunen har ordning med trygghetsalarm - Utfylling av søknader - Frisørtjeneste, fotpleie 11. EGENBETALING Det er egenbetaling på hjemmehjelp. Timesats og maks. beløp per måned beregnes etter inntekt. Det betales for faktisk medgått tid, avrundet opptil nærmeste halvtime. Egenbetaling for matombringing vil være i henhold til vedtatte satser. 12. SØKNADSPROSESSEN - KLAGEADGANG Veiledning Du kan kontakte Bestillerkontoret for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Vedlegg Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg. Saksbehandlingstid Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen 1 måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet. Søknadsbehandling Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine forventninger og behov nærmere. Vi tilstreber å kunne komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter. Klagemulighet Vedtak om hjemmehjelp kan påklages til bestillerkontoret. Dersom det ikke gis medhold her, kan vedtaket påklages til Fylkesmannen i Rogaland. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken; Helse- og omsorgsetaten v/bestillerkontoret. Klagefristen er 3 uker fra mottatt vedtak. I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunnelse for dette. Bestillerkontoret vurderer saken på nytt. Dersom vedtaket fastholdes, sendes videresendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. Vedtak i forhold til matombringing kan også påklages. Dersom bestillerkontoret opprettholder opprinnelig vedtak kan saken sendes videre til kommunalt klageorgan. Søknaden/klage sendes: Bestillerkontoret Postboks KOPERVIK Kontaktinformasjon: Bestillerkontoret, tlf KLAGE PÅ UTFØRELSEN AV TJENESTEN Side 6 av 17

7 Klage på utførelsen av tjenesten rettes til hjemmetjenesten i aktuelt område. For beboere på Feøy er dette hjemmetjenesten på Torvastad. 14. HJEMMEHJELP TIL BEBOERE PÅ FEØY Når det tildeles hjemmehjelp til personer som bor på Feøy vil det tilstrebes å få inngått avtale om at tjenesten utføres av andre innbyggere på Feøy. Side 7 av 17

8 HJEMMEHJELP/PRAKTISK HJELP I HJEMMET 1.1. LOVER OG RETNINGSLINJER Gjeldende lov og regelverk Tjenesten er en lovpålagt tjeneste. Det vises til Sosialtjenesteloven 4.3 og 4.2a Aktuelle lover: Sosialtjenesteloven, Pasientrettighetsloven, Helsepersonelloven Forskrifter: Forskrift om individuell plan Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 1.2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN Hjemmehjelp/praktisk hjelp kan omfatte renholdsoppgaver, vask av tøy, personlig hjelp og praktisk tilrettelegging av måltider m.m. Hjelpen tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker og evt pårørende. Effekten av tjenesten(e) evalueres forløpende. 1.3 MÅLGRUPPE Personer som ikke greier å utføre dagliglivets gjøremål i hjemmet uten bistand. 1.4 KRITERIER Personer med vesentlig funksjonssvikt over tid, dvs. med en varighet på minimum 3 måneder. Kravet om varighet kan i enkelte tilfeller fravikes. Personer med særlig behov, for eksempel kognitiv svikt/mental uklarhet. Personer som er avhengig av praktisk hjelp for å kunne opprettholde tilfredsstillende ernæring, dekke andre grunnleggende behov. Personer som ikke kan utføre nødvendig husarbeide ved å ta tiden til hjelp og/ eller ved bruk av nødvendige hjelpemidler. Personer som ikke bor sammen med andre voksne i husstanden som kan utføre husarbeid. 1.5 TJENESTEN KAN OMFATTE A. Praktisk husarbeid, hjelp v/bestilling av varer B. Personlig hjelp og praktisk tilrettelegging av måltider 1.6 KVALITETSSTANDARD FOR HJEMMEHJELP (HHJ) jmf 1.5 A-B A. Praktisk husarbeid, innkjøp av matvarer Side 8 av 17

9 Formål Opprettholde tilfredsstillende hygiene i hjemmet. Sikre tilgang av nødvendige matvarer, husholdningsartikler etc. Hvilke aktiviteter kan inngå Renhold,vask av tøy, skifte av sengetøy, hjelp til bestilling av varer. Servicenivå For å motta hjelp i forhold til følgende aktiviteter forutsettes det at det foreligger vedtak fra bestillerkontoret. Hjelpen ytes av personell med ulik kompetanse, fortrinnsvis fagarbeidere eller andre med praktisk opplæring. Hjelpen kan være tidsavgrenset og vil bli vurdert forløpende Renhold: Tjenesten utføres kun på hverdager, og faller bort på helligdager Renhold utføres som hovedregel hver 3. uke og med inntil 90 minutter. Tjenester som faller bort på grunn av helligdager erstattes unntaksvis og da kun i forhold til brukere som er helt avhenging av å få utført tjenesten. Renhold omfatter kun rom som er i daglig bruk (stue, kjøkken, gang, bad, toalett, soverom). Tunge møbler/tepper vil ikke bli flyttet. Gulv støvsuges før vask. Utvendig vask av vindusflater utføres ikke. Vask av tøy, skifte av sengetøy: Klær vaskes som hovedregel 1 gang pr. uke og i forbindelse med utførelse av andre oppgaver i hjemmet. Vask av tøy skal forgå i vaskemaskin. Tørke av tøy i tørketrommel, eller opphenging av tøy på egnet plass innendørs. Vasket tøy legges sammen og legges på plass. Sengetøy skiftes som hovedregel hver 14.dag. Innkjøp/bestilling av varer: Brukere som ikke kan handle inn matvarer etc selv kan få hjelp til å bestille varer. Det forutsettes at bestillingen blir hjemkjørt av butikken det bestilles for. Brukere betaler selv for varetransporten og får nødvendig hjelp til mottak av varene. Hjelp til å bestille varer innvilges som hovedregel 1 gang pr. uke. B. Personlig hjelp og praktisk tilrettelegging av måltider Formål Ivaretagelse av personlig hygiene, opprettholdelse av normal døgnrytme. Aktivisere brukeren, bidra til velvære, livskvalitet og verdighet. Dekke ernæringsbehov Hvilke aktiviteter kan inngå Daglig hjelp til å stå opp og legge seg. Hjelp til av- og påkledning. Hjelp i forbindelse med ivaretagelse av personlig hygiene. Hjelp og nødvendig tilrettelegging i forbindelse med måltider. Servicenivå Personlig hjelp: For å motta hjelp i forhold til følgende aktiviteter forutsettes det at det foreligger vedtak fra bestillerkontoret. Hjelpen ytes av personell med ulik kompetanse, fortrinnsvis fagarbeidere eller andre med praktisk opplæring. Hjelpen ytes etter behov, ukentlig eller opp til flere ganger Side 9 av 17

10 pr. døgn. Som hovedregel tilbys dusj/bading/hårvask1 gang pr.uke. Barbering 3 ganger pr uke. Daglig tannpuss. Hjelpen ytes av personell med ulik kompetanse, fortrinnsvis fagarbeidere eller andre med praktisk opplæring. Hjelpen kan være tidsavgrenset og vil bli vurdert forløpende. Praktisk tilrettelegging av måltider: Som hovedregel smøres tørrmat 1 x pr dag. Middag/grøt levert fra kommunalt kjøkken settes frem/serveres. Individuelle behov vektlegges. Middag kan varmes opp i mikrobølgeovn (det tilberedes ikke middag) Side 10 av 17

11 MATOMBRINGING (MAT) Dvs middag/grøt levert fra kommunalt kjøkken LOVER OG RETNINGSLINJER Gjeldende lov og regelverk Middagsutlevering fra kommunalt kjøkken er en ikke lovpålagt tjeneste, men et tilbud til befolkningen BESKRIVELSE AV TJENESTEN Matombringing er en tjeneste som ytes overfor personer som bor i egne hjem. Tilbudet kan bestå av varm middag/grøt, som blir kjørt ut til det enkelte hjem, enten en eller flere dager i uken MÅLGRUPPE Eldre og funksjonshemmede som har omfattende pleie og omsorgsbehov KRITERIER Personer som ikke selv er i stand til å lage seg mat, og heller ikke kan tilberede eller skaffe seg ferdigmat fra butikk. Bruker må ha et fysisk eller psykisk helseproblem, som gjør det vanskelig å ivareta eget ernæringsbehov TILTAK TJENESTEN KAN OMFATTE Levering av varm middag/grøt en eller flere dager i uken, etter individuell vurdering. Praktisk tilrettelegging av måltid etter behov KVALITETSSTANDARD / SERVICENIVÅ - Tilkjørt/levering middag hjem til bruker mellom kl Varm mat iht. IK mat standard. - Næringsrik og variert mat iht. anbefalinger fra statens ernæringsråd. - Variert 10 ukers meny. - Faktura sendes ut etterskuddsvis hver måned av bestillerkontoret. - Avbestilling må skje senest kl dagen før levering. - Avbestilling meldes hjemmetjenesten som yter tjenesten. - Det kreves betaling for bestilte retter som ikke er avbestilt innen fristen. - Tjenesten ytes kun i henhold til vedtak fattet av bestillerkontoret. - Hjelpen kan være tidsavgrenset og vil bli vurdert forløpende. Side 11 av 17

12 Sak 20/11 BUDSJETT FORDELING AV OMSTILLINGSMIDLER Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/182 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: / Eldrerådet /11 Hovedutvalg helse og omsorg Forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg vedtar følgende fordeling av 2 mill. omstillingsmidler: 2 millioner brukes til å øke kapasiteten ved Norheim bu og behandlingsheim. Det opprettes 4 midlertidige kortidsplasser ved NBBH

13 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Det vises til KST 67/10: Budsjett og økonomiplan for Fra tiltak HO21 Omstillingsmidler pleie og omsorgstjenesten: Nedleggelse av Kopervik aldershjem vil redusere antall plasser for døgnsomsorg i perioden fram til Vea Sykehjem åpner. Dette stiller omsorgstjenesten overfor utfordringer, og rådmannen foreslår å sette av 2 mill. kroner for å møte disse utfordringene i Midlene stilles til disposisjon for hovedutvalg helse og omsorg, og midlene kan tenkes brukt til for eksempel midlertidig utvidelse av dagtilbud eller av heldøgnsomsorg i omsorgsbolig eller institusjon eller midlertidig styrking av hjemmetjenesten I kommunestyrets behandling ble beløp for 2012 redusert med kr for å falle helt bort i Reduksjon i 2012 sammenfaller med planlagt åpning av Vea sykehjem. Vurdering: Utviklingen hittil i 2011 viser at behovet for korttidsplasser er økende, dette er også en viktig faktor for å ivareta kommunens forpliktelser overfor Helse Fonna i forhold til ferdigbehandlede pasienter. Det anbefales derfor at midlene brukes til opprettelse av ekstra kortidsplasser ved NBBH. Det planlegges utifra at det kan driftes 4 midlertidige korttidsplasser ved NBBH. Sett på bakgrunn av vedtatt økonomiplan planlegges det at dette tiltaket videreføres fram til åpningen av Vea sykehjem. Helse og omsorgssjef, Reidar Bråtveit sign. Side 13 av 17

14 Sak 21/11 REFERATSAKER Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/17 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 21/11 Hovedutvalg helse og omsorg Orientering om legetjenesten i kommunen 2. Tilsynsrapport barneverntjenesten 3. Regnskapsrapport pr mai 2011 Orientering i møtet

15 Side 15 av 17

16 Sak 22/11 EVENTUELT Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/18 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 22/11 Hovedutvalg helse og omsorg

17 Side 17 av 17

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE

Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE HALDEN KOMMUNE Kvalitetsstandarder for MATOMBRINGING TRYGGHETSALARM HELSEHJELP I HJEMMET PRAKTISK BISTAND I HJEMMET PARKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET INDIVIDUELL PLAN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

Tjenestebeskrivelser for O M S O R G S T J E N E S T E N

Tjenestebeskrivelser for O M S O R G S T J E N E S T E N Høringsutkast Tjenestebeskrivelser for O M S O R G S T J E N E S T E N Tildeling av helse- og omsorgstjenester* Avlastning for funksjonshemmede Avlastning i institusjon Brukerstyrt personlig assistent

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LARE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus Møtedato: 28.11.2012 Tid: kl. 09.00 Side Utv. saksnr. Arkivsaksnr. TILLEGGSSAKSLISTE Åpent PS 76/12

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 12.11.2013 kl. 09.00 STED: MØTEROM LANDMO MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Solbergfoss Tidspunkt: 11.11.2013 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Rammer for forsøket og søknadsprosess

Rammer for forsøket og søknadsprosess «Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester» Rammer for forsøket og søknadsprosess Vedlegg til sak 14/10386 Innholdsfortegnelse 1 Om forsøket... 2 1.1 Målsetting og rammer for modell A...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.: 481 31 892 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid:

Detaljer

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013.

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013. Sak 9/13 MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer