Dokumentasjon og kvalitetssikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjon og kvalitetssikring"

Transkript

1 Dokumentasjon og kvalitetssikring

2

3 Dokumentasjon og kvalitetssikring 1 Innhold 1. Kvalitet og kvalitetssikring Hva er kvalitet? Kvalitetsarbeid Hva er kvalitetssikring? Kvalitetssystem Hvorfor har vi kvalitetssikringssystem? Kvalitetssikringsprosessen Operatørinstruks Arbeidsordre Dokumentasjon Rapporter og skjema Eksempler på rapporter Rapportering av ulykker/nestenulykker Løfteoperasjoner Arbeid i høyden Energiisolering Entring av lukkede rom Mobilt utstyr Avviksbehandling Hvorfor registrere avvik? Hvorfor trenger vi et avviksregistreringssystem? Oppsummert innhold i en avviksbehandling Revisjon Dokumentbehandling/revidering Sertifisering Sertifikat Kompetansebevis Standardisering Hva er standardisering? Produksjon etter bestilling Verdikjeden Logistikk...27

4 2 Dokumentasjon og kvalitetssikring Sist oppdatert 6. juli 2012

5 Dokumentasjon og kvalitetssikring 3 1. Kvalitet og kvalitetssikring 1.1 Hva er kvalitet? Med kvalitet i denne sammenheng mener vi at et arbeid, et produkt eller en tjeneste har de egenskaper som kunden/mottaker forventer. Det vil si at kvalitetsbegrepet omfatter alle egenskapene til produktet og ikke bare hvordan det ser ut eller for eksempel hvor sterkt det er. Kvalitet er dermed et begrep som inneholder mange elementer. Vi kan nevne noen: styrke funksjonssikkerhet vedlikeholdsvennlighet utseende service ressursbruk prestisje varighet, livslengde miljøpåvirkelighet påvirkning på miljø (miljøvennlighet) Kvalitetsbegrepet innholder også pris. Normalt vil vi ikke forvente det samme av et billig og et dyrt produkt. Som vi ser er det mange forhold som er med og bestemmer begrepet kvalitet. Det er derfor umulig å si om et produkt har god eller dårlig kvalitet uten å vite hva det skal brukes til. Vi har derimot rett kvalitet (eller god kvalitet) når kundens krav, ønsker, behov og forventninger blir oppfylt. Feil kvalitet har vi når kundens krav, ønsker, behov og forventninger ikke blir oppfylt. Kvaliteten avgjøres altså sett med kundens øyne! Det er mange faktorer som er med og bestemmer den tilvirkede kvalitet. Produksjonsarbeideren har ikke den fulle kontroll over alle faktorer, eller kan ta ansvar for hele kvaliteten. Men det er i den fysiske produksjonen den viktigste delen av kvaliteten blir lagt, så operatøren er en viktig del av kvalitetsarbeidet. Råvarene kan ha forskjellig kvalitet, som er bestemt av leverandøren. Men råvarer skal ofte kondisjoneres, og det har produksjonsavdelingen hånd om. Kvaliteten på råvarene må kontrolleres mot de krav bedriften stiller. Verktøy og maskiner spiller også en rolle, og er med og setter grenser for hva som blir bedriftens toppkvalitet. Men det er menneskene, operatørene, som påvirker resultatet mest. Det som bestemmer er utdanning, opplæring og erfaring, men også vilje og motivasjon.

6 4 Dokumentasjon og kvalitetssikring Ett moment som er avgjørende, er at arbeiderne er kjent med bedriftens kvalitetspolitikk, og de spesielle krav som stilles til hver enkelt av de ulike produktene som produseres. Minimum forutsetning for at vi skal oppnå rett kvalitet på vårt arbeid, er at vi: kjenner krav og forventninger vet oppnådde resultater kan påvirke resultatet Som vi ser, har produksjonsavdelingen i stor grad hånd om, og ansvar for tilvirket kvalitet. Det er i denne avdelingen, og av de operatørene som arbeider der at det vesentligste av den konkrete produktkvaliteten legges. Planlagt kvalitet og konstruert kvalitet vil i de fleste tilfeller være sammenlignet med ønsket kvalitet og godkjent av bruker. 1.2 Kvalitetsarbeid Kvalitetsarbeid handler om å tilfredsstille kundenes forventninger til bedriften. Med andre ord å kunne levere det produktet eller tjenesten til den kvaliteten kunden krever å få Hva er kvalitetssikring? En formell definisjon (forklaring) på hva kvalitetssikring er: Med kvalitetssikring mener vi de systemene og aktivitetene en bedrift bruker for å oppnå den kvaliteten som kunden krever på produktet. En annen måte å si det på kan være: Rett vare (kvalitet) til rett pris til rett tid. For å oppnå dette bruker i dag industrien kvalitetssikringssystemer. Dette er systematiserte metoder for å styre produksjonen (og konstruksjonen) mot de (kvalitets-)mål man har. Målene og hovedfunksjonene er systematisk beskrevet og det er laget prosedyrer (arbeidsbeskrivelser) for de fleste aktiviteter. Dersom det oppstår feil eller avvik vil dette bli fanget opp av systemet og det kan eventuelt gjøres tiltak for å hindre dette i å skje igjen. Det vil normalt være mulig for alle i bedriften å delta i en kontinuerlig forbedringsprosess Kvalitetssystem Med et kvalitetssystem menes et middel for å etterleve uttalt politikk og oppnå fastsatte mål. Det omfatter alle aktiviteter og faser, som å fastlegge ansvar og myndighet og koordinere forskjellige aktiviteter. Dokumentasjon, registrering av resultater og revisjon er også en del av kvalitetssystemet. Med kunde mener vi en forbruker, bruker, klient eller ytelsesmottaker.

7 Dokumentasjon og kvalitetssikring 5 Et annet viktig aspekt med kvalitetssikringen og kvalitetssystemet er bedriftens generelle organisasjon og dokumentasjon og hvor ryddig og tilgjengelig denne er for de ansatte. Gjennom å kartlegge sine prosesser på en fullstendig måte vil man få en mye bedre oversikt over egen styrke og svakhet. Kvalitetssystemet skal bidra til å gjøre det enklere å forbedre disse prosessene og derigjennom bedriftens evne til å tjene mer penger. Det sies at en ny kunde koster 5 ganger så mye å få som å beholde en eksisterende. Dette gjør at mange i dag fokuserer på å kvalitetssikre de prosessene som går direkte mot kundene. Utgangspunktet for å lykkes med å beholde sine kunder er at det i bunnen ligger et godt kvalitetssystem. Selvsagt kan man lykkes med kundebehandlingen uten kvalitetssystemet, men oddsene reduseres. Kvalitet vil for deg som operatør bety at du skal gjør ditt beste for å oppnå de mål som du skal arbeide mot. Det vil si du må følge instrukser og prosedyrer (arbeidsbeskrivelser) som er pålagt deg. Det er et tydelig behov for å få en internasjonal standardisering av kvalitetskravene. Flere land har i flere år prøvd å lage en kvalitetsstandard som alle kunne være med på, og i 1986 fikk vi «International Organization for Standardization» (ISO) med en terminologistandard. Medd terminologistandard mener vi et fagspråk som vi alle kan forstå. Standardene i ISO 9000-familien er de mest kjente standardene for kvalitetsstyring. Flere og flere bedrifter skaffer seg ISO 9000 sertifikat. ISO 1400 serien er standarder som er nyere og enda mer omfattende inn ISO MERK! Kvalitet betyr ikke det dyreste og flotteste produktet eller tjenesten, men det som tilfredsstiller det kunden forespør og krever. Det betyr at en vanlig mellomklassebil er kvalitet dersom den tilfredsstiller kundens krav, det må altså ikke være en luksusbil i millionklassen! Hvorfor har vi kvalitetssikringssystem? Noen har kvalitetssikringssystemer fordi kunden og markedet krever det. Andre fordi de ser at de har en nytte av det. I tillegg til bedre kvalitet vil også et godt kvalitetssikringssystem normalt bedre økonomien. Fordeler: bedre produkter bedre produktivitet bedre økonomi bedre tilgang til markedet Ulemper: store ressurser til å utvikle systemet krever ressurser for drift og vedlikehold beslaglegger tid for alt personell involvert Vær oppmerksom på dette når du leser videre i denne leksjonen.

8 6 Dokumentasjon og kvalitetssikring At en bedrift har et kvalitetssikringssystem (KS) betyr ikke at bedriften leverer ekstra høy eller god kvalitet, men det er en garanti for at bedriften leverer den kvalitet som er avtalt Kvalitetssikringsprosessen Med kvalitetssikring, mener vi ikke en prosess som vi blir ferdig med etter en viss tid, vi blir aldri ferdig med kvalitetssikring, dett er en prosess som varer hele tiden! Vi kan dele prosessen inn i tre stadier: Kvalitetsplanlegging Kvalitetsstyring Kvalitetsforbedring Kvalitetsplanlegging er det vi gjør før produksjon med planlegging og forberedelse for å unngå at avvik (feil) skal forekomme. Man planlegger aktiviteten og beskriver hvordan det skal utføres i en prosedyre. Vi kan gjerne kalle en prosedyre for en instruks eller arbeidsbeskrivelse. Kvalitetsstyring er det vi gjør under og etter produksjonen for å sjekk et kvaliteten er oppnådd og eventuelt å korrigere/reparere. Gjennom og etter utførelse blir handlingene og resultatene dokumentert. Det vil si at det blir skrevet ned ved kvittering, gjennom rapporter eller enkle sjekklister som blir oppbevart for ettertiden. Kvalitetsforbedring: Etter en produksjonsserie eller et prosjekt ser man tilbake på hva som har skjedd og ser om man kan forbedre noe til neste gang. Dersom det oppstår avvik blir det dokumentert (skrevet) i en avviksrapport der man prøver å finne årsaken. Deretter kan man ta stilling til hva som skal gjøres for å korrigere feilen i et kort perspektiv. Deretter ser man på hva man skal gjøre for å hindre dette i å skje i fremtiden. Kostnader ved avvik blir også registret slik at bedriften kan styre etter dette. Vi skal også merke oss at kontroll og overvåking i forbindelse med kvalitetsstyring av produksjonen, ikke betyr kontroll av de tilsatte, men kontroll av produksjonsprosessen og produktene for å forbedre og effektivisere produksjonsprosessen og å forbedre kvaliteten på produktene! Noe som vil sikre vår egen arbeidsplass og vår egen framtid! På engelsk blir kvalitetssikringssystemet benevnt QA/QC som betyr: Quality Assurance / Quality Control Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll kan være materialkontroll eller produktkontroll. Ved materialprøving er det materialet som blir prøvd etter standardiserte metoder, og de gir oss materialegenskaper som f. eks strekkfasthet, hardhet eller varmeledningsevne. Disse egenskapene er det som regel materialprodusenten som skaffer til veie. Ved produktkontroll derimot er det et ferdig produkt som skal prøves. Det er alltid produktets funksjonalitet som skal prøves.kontrollmetodene må også være akseptert av kunden.

9 Dokumentasjon og kvalitetssikring 7 2. Operatørinstruks Operatør er et begrep som har erstattet det gamle begrepet arbeider, og omfatter mer. Begrepet er kjønnsnøytralt og sier ikke noe om utdanning og kompetanse. En operatør kan være alt fra en høyt spesialisert sveiser til en ufaglært som går som hjelpearbeider. En operatør utfører en operasjon. Her følger et eksempel på en operatørinstruks. Les den for å forstå hvor detaljert en operatør blir instruert og hvilke plikter han har. Legg merke til ansvaret for å melde fra om avvik og behandling av arbeidsordre. Se dette i sammenheng med prosesstyringsprosedyren ovenfor. På skolen din har du et skolereglement. Vi kan si at dette tilsvarer den operatørinstruksen du vil få når du går ut i arbeidslivet. HORDALAND MEK. KS-HANDBOK DEL II Side: 1 av 2 VERKSTAD AS Kapittel: 10 Dokument nr.: Utarb. av: L.Klette Godkjend av: K.Flatlandsmo EMNE: OPERATØRINSTRUKS Utarb.dato: KSH II 10/10 Rev.nr.: 00 Når en operatør er tildelt et arbeid har han plikt og ansvar for å utføre arbeidet i henhold til følgende rutiner: 1. Melde fra til arbeidsformann ved feil eller mangler på produktet eller produksjonsunderlaget. 2. Kontrollere rett dimensjon og kvalitet på materiale/materiell. 3. Kontrollere måleutstyr ved serieproduksjon. 4. Ta kontroll på jigger og maler før produksjon starter og kontakte formann som skal kontroller første enhet ved serieproduksjon. 5. Utføre sveising i henhold til SPS eller H.M.V. sveisestandard. 6. Utføre arbeidet fagmessig. Avgrade og avpusse produktet. 7. Gi melding til arbeidsformann ved overordnet kontroll. Utføre og dokumentere med dato og signatur egenkontroll iht tegninger og/eller prosedyrer før neste operasjon begynner. Neste operatør skal ikke påbegynne arbeidet før den forrige har kontrollert og signert. Kontroller at arbeidsordre blir sendt med produktet. For operatører som utfører spesielle prosesser som sveis og overflatebehandling skal disse operasjonene alltid kontrolleres iht.

10 8 Dokumentasjon og kvalitetssikring spesifiserte prosedyrer eller arbeidsstandarder. 8. Registrere avvik og forslag til endringer om nødvendig i samarbeid med arbeidsformann. 9. Bruke nødvendig og tilgjengelig verneutstyr. 10. Registrere forbruk av medgått tid og tid som har gått med til heft. 11. Innrette seg etter og følge gjeldende arbeidstid og pauser.

11 Dokumentasjon og kvalitetssikring 9 3. Arbeidsordre Styringsdokumentet for produksjonsprosessene er arbeidsordren. Dette er det viktigste dokumentet du møter når du kommer ut i arbeidslivet. Så å si alle bedrifter har i dag en eller annen variant av dette dokumentet og det kan se veldig ulikt ut. De viktigste hovedpoengene med arbeidsordren er: å instruere operatøren om hva han skal gjøre henvise til tegninger og andre nødvendige prosedyrer dokumentere at arbeidet er utført ved egen og/eller ekstern kontroll På de følgende sidene vil du se eksempel på en virkelig arbeidsordre og hvordan den blir brukt. Arbeidsordre side 1 Arbeidsordre Generell info Operatøren sin kvittering for arbeid og egenkontroll Arbeidsoperasjoner som skal utføres Saksbehandler sin kontroll Detalj info. om produksjon Opplysninger for produksjon Arne Røen 2006 Opplysninger om frakt og fakturering 18

12 10 Dokumentasjon og kvalitetssikring På de følgende bildene vises hvordan arbeidsordren blir håndtert i produksjonsprosessen. Legg merke til at den følger produktet hele veien, fra «mann til mann».

13 Dokumentasjon og kvalitetssikring 11 Håkon Nummedal har fått arbeidsordren og studerer den før arbeidet blir satt i gang. Rolf Eriksen som overtar for neste steg i produksjonen studerer arbeidsordren og tegningen. Arbeidet og egenkontroll er utført, arbeidsordren undertegnet og den følger materialet.

14 12 Dokumentasjon og kvalitetssikring 4. Dokumentasjon Ordet dokumentasjon er for mange litt diffust (uklart). Definisjonen er enkel: Dokumentasjon er en skriftlig bekreftelse på noe som er utført. En arbeidsordre er en dokumentasjon fordi den sier hva som er gjort og det er bekreftet med signaturer, både egenkontroll og sluttkontroll. En skrevet rapport er en dokumentasjon. Et bilde kan også være en dokumentasjon. Dette er en dagsrapport. En dokumentasjon på hva som skjedde denne dagen Dette er også en slags dokumentasjon på amerikansk vis. Men vil neppe tilfredsstille norske krav til dokumentasjon Arne Røen 2006 Sporbarhet I forbindelse med kvalitetsskring er dokumentasjon og sporbarhet et grunnleggende prinsipp. Med sporbarhet menes det at det i ettertid skal være mulig å spore tilbake hele produktet/komponentens livshistore fra den var ny. Man skal også kunne finne ut hvor alle deler man har brukt kommer fra. Hovedgrunnen til dette er at man skal kunne være i stand til finne ut hvor og hvorfor feil har oppstått.

15 Dokumentasjon og kvalitetssikring Rapporter og skjema Et skjema for rapportering: Dette er et skjema for rapportering av uønskede hendelser. Skjemaet benyttes for både HMS og Kvalitet. Ikke heng deg opp i rettskriving og formulering. Vær aktiv i å registrere avvik. Aktuelle opplysninger skal inn her Sv.nr. Arb.nr. Sveisers ID Prosedyre Vis kontr./meldt I en rapport eller et skjema må en huske følgende: Generell informasjon. Hva rapporteres? Når rapportere? Hvorfor rapportere? Hvordan rapportere? Spool Anmerkninger Meldt progress I for eksempel i olje- og gassbransjen er kravet til dokumentasjon enormt. Eksempel på dokumentasjon er: hvilke materialer som brukes kompetanse/opplæring hvem har utført montertingen vedlikehold av utstyr mottak av materialer bilder Eksempel på skjema som benyttes. 5.1 Eksempler på rapporter Rapportering av ulykker/nestenulykker Her skal det benyttes bedriftens rapporteringsskjema Løfteoperasjoner Her skal det alltid benyttes sertifiserte stropper og løfteutstyr. Det personellet som betjener kraner mv. skal være godkjent og ha fått opplæring i de operasjoner vedkommende skal betjene.

16 14 Dokumentasjon og kvalitetssikring Arbeid i høyden Alle som arbeider over bakken skal være sikret iht. gitte instrukser. I tillegg skal aktuelt verneutstyr og korrekt oppsatte stillaser og leidere skal være montert av kyndig personell Energiisolering Alle skjøteledninger og kontakter som skal benyttes skal være i god stand. Dårlige isolerte ledninger og ødelagte koblinger skal ikke benyttes. Alle oppdrag med tanke på opplegg av strømførende kabler skal utføres av en elektrofagarbeider med godkjenning på området Entring av lukkede rom Alle som arbeider i trange rom eller tanker skal følge bedriftens prosedyrer. Det er viktig at du forsikrer deg om at det er tilstrekkelig ventilasjon i tanken. Det samme at ikke er vesker eller kjemikalier som kan medføre helseskader. Husk å benytte rett verneutstyr Mobilt utstyr Husk at dersom du skal betjene/kjøre mobilt utstyr, skal du være sertifisert for oppdraget. Det er kun de som har dokumentasjon eller dokumenterte kunnskaper som har anledning til å kjøre: trucker kraner mv Våre liv er for viktige til å la en skade komme i veien.

17 Dokumentasjon og kvalitetssikring 15

18 16 Dokumentasjon og kvalitetssikring 6. Avviksbehandling I alt kvalitetsarbeid er avviksbehandling viktig. Avvik er på mange måter det motsatte av riktig kvalitet. Når produkter eller tjenester med avvik blir oppdaget, skal dette registreres og behandles slik at avviket blir rettet opp, og at korrigerende tiltak blir gjennomført slik at samme eller liknende situasjoner ikke oppstår på nytt.bedrifter som har innført kvalitetsstyring, skal også ha et system for avviksbehandling Med avvik mener vi at produktet/tjenesten ikke er blitt slik som vi hadde planlagt (spesifisert) det. Alle som oppdager avvik i produksjonen eller avvik fra denne prosedyren, plikter å melde fra enten ved å skrive avviksrapport eller gi beskjed til nærmeste overordnede. Når vi har oppdaget et avvik følger vi følgende prosedyre: Hva er årsaken til avviket? Hva skal vi gjøre nå: reparere, kaste, stoppe all produksjon? Hva må vi gjøre for at dette avviket (feilen) ikke oppstår i fremtiden? Hva var kostnadene med avviket? Avvikshåndtering er et meget viktig element i kvalitetssikringen da den brukt systematisk vil redusere avvik (feil) og således redusere avvikskostnadene. Produktiviteten øker. Et resultat er også at produktet vil bli bedre over tid og mer konkurransekraftig i markedet. 6.1 Hvorfor registrere avvik? Vi registrerer avvik for å se hvor vi gjør de fleste feilene i en bedrift, helt fra kontakt/tilbud, frem til levert produkt. Dette gjøres ikke for å se hvem av de ansatte som gjør mest feil, men for å hindre at nestemann gjør akkurat samme feil. Videre summeres avvikene, og vi prioriterer hva vi vil ta tak i først (se under). 6.2 Hvorfor trenger vi et avviksregistreringssystem? De fleste mennesker har sitt eget avvikssystem i hodet. De fleste mennesker gjør ikke samme feilen to ganger om konsekvensene har blitt store nok? Hvorfor trenger vi å registrere avvik et felles system da, er det ikke nok at hver enkelt har sitte eget i hodet? I bedrifter der det er mange ulike prosesser er det ikke mulig å få oversikt over alle avvikene som blir gjort uten at de blir registrert og satt i system. Mange av avvikene som blir registrert er så kostnadshøye at bedriften har ikke økonomi til å dekke dem flere ganger.

19 Dokumentasjon og kvalitetssikring Oppsummert innhold i en avviksbehandling Hvorfor registrere avvik? Hvorfor trenger vi et avviksregistreringssystem? Gransking for å finne hovedårsak til avviket. Skjema for rapportering. Kundereklamasjoner. En Avviksmelding er et skjema med nødvendig informasjon slik som vist i eksemplet under

20 18 Dokumentasjon og kvalitetssikring 7. Revisjon 7.1 Dokumentbehandling/revidering I en bedrift er det viktig at alle dokumenter blir behandlet riktig og lagret arkivert på en oversiktlig måte. Alle dokumenter skal ha en entydig tittel og/ eller nummer Et kvalitetssikringssystem krever at man har oversikt over hva som til enhver tid er den riktige versjonen av et dokument/tegning. Dette skal fremgå i et sentralt register. For å holde rede på hva som er rett dokument bruker vi revisjonsnummer/-bokstav. Hver gang en tegning/dokument har blitt endret skal revisjonsnummer/- bokstav oppdateres. Her ser du hvordan dette fungerer: Revisjon Dokumentnavn Dokumentnummer Revisjonsliste med informasjon om hva som er blitt endret mellom hver revisjon Revisjonsliste med informasjon om hva som er blitt endret mellom hver revisjon Dokumentnavn Dokument Dokumentnummer Tegning Revisjon Arne Røen

21 Dokumentasjon og kvalitetssikring Sertifisering 8.1 Sertifikat Et sertifikat er en skriftlig bekreftelse, gjerne fra et offentlig organ på at en person har de nødvendige kvalifikasjoner eller at et produkt oppfyller viss krav. Materialsertifikater for stål vil inneholde informasjon om kjemisk sammensetning, bruddstyrke, slagseighet m.m. Det er mange typer. Er arbeidssertifikat gjelder en persons kompetanse. Bilsertifikat er én type. En annen type er sveisesertifikat. Til visse arbeider må sveiseren ha gjennomgått en prøve og fått utskrevet sertifikat før han kan gjøre jobben. Det er mange typer sertifikat for sveisere. Sertifikater finnes innenfor mange yrker og er gjerne krevd gjennom standarder og lovverk eller fra kunder. 8.2 Kompetansebevis Et kompetansebevis er også en form for sertifisering men krever vanligvis ikke så formell utdannelse og prøving som et sertifikat. Kompetansebeviset er gjerne knyttet til bedriften og eksempel på dette er truckførerbevis og kranførerbevis. For enkelte arbeider må man for eksempel ha kurs i tiltrekking av bolter. Dette er ikke påkrevd etter standarder og lover ment et krav bedriften har innført.

22 20 Dokumentasjon og kvalitetssikring 9. Standardisering 9.1 Hva er standardisering? Standarder finnes innenfor svært mange områder og brukes i mange ulike situasjoner i et moderne samfunn. De omgir oss i hverdagen uten at vi tenker over det eller behøver å tenke over det. Men hva er egentlig en standard, og hvordan blir en standard til? En standard: beskriver viktige sider av varer, tjenester og/eller arbeidsprosesser (dette inkluderer også prøvingsmetoder). er et forslag til valg av alternativer, men utelukker ikke andre løsninger. utarbeides etter initiativ fra interessegrupper som ønsker seg felles spilleregler i markedet. kan fremme nasjonal konkurransedyktighet og bidra til utvikling av formålstjenlige og sikre produkter og produksjonsprosesser. er frivillig å bruke, unntatt når myndighetene krever at de skal brukes, eller når det i avtaler er bestemt at de skal brukes. Standarder anvendes i det alt vesentlige: for å gi felles retningslinjer for hvilke krav som skal settes til varer og tjenester. som spesifikasjon ved kjøp og salg for å forenkle, effektivisere og rasjonalisere kjøpsprosessen. ved at de gir regler for hvordan prøving, sertifisering og akkreditering skal gjøres. for å gi mer detaljerte beskrivelser der EU-direktiver, nasjonale lover og regler gir overordnede krav. i forbindelse med tekniske spesifikasjoner i offentlige anbud. Et eksempel på hvordan standarder blir brukt: Et norsk firma bestiller produksjon av en stålkonstruksjon i Danmark og spesifiserer da at sveisene skal være etter DS 412 og galvanisering (varmforsinkingen) etter ISO Både kunde og leverandør har da en felles forståelse av hva som skal leveres og misforståelser unngås. Noen standarder er generelle og gjelder over hele verden. Mest kjent er ISO standardene som finnes f.eks. for metriske gjenger og maskineringspasninger. Noen standarder gjelder bare i Europa og disse heter EN xxxxx. Enkelte standarder gjelder bare i ett land, f.eks. NS xxxx i Norge. En standard som gjelder i Norge kan hete NS-EN-ISO xxxx. Det finnes tusenvis av standarder i Norge og det er ikke enkelt å finne frem. Standard Norge (SN) har en nettbutikk der man kan kjøpe standarder. Et søk med «sveising» som søkeord vil gi 851 henvisninger til standarder. Her må man ha stor kunnskap for å finne frem. Her følger det noen eksempler på standarder som gjelder i Norge: NS-EN ISO 9000 Denne standarden beskriver grunntrekkene ved systemer for

23 Dokumentasjon og kvalitetssikring 21 kvalitetsstyring. AQAP 110 Tilsvarende system for leverandører til NATO. NORSOK Samling av standarder for leverandører til oljeindustrien på Norsk sokkel. NS-EN Kvalitetskrav for sveising Smeltesveising av metalliske materialer. NS-EN Transport Logistikk og tjenester Offentlig passasjertransport. NS-EN 1037 Maskinsikkerhet Sikring mot uventet start. NS 5700 Metriske trapesgjenger Grunnprofil og basisprofil ISO. OHSAS18002 Standard for sikkerhet i arbeidslivet. EMAS En frivillig ordning for miljøregistrering av virksomheter innen EU/EØS. BRC En kvalitetsstandard for leverandører til dagligvarehandelen. ISO ISO er en strandardiseringsorganisajon som omfatter de fleste land i verden. Asia Afrika Europa Amerika Australia CEN Italia Tyskland Norge Frankrike Storbritannia CEN er en europeisk strandardiserings-organisajon som omfatter alle europeiske land. Bare noen få er vist her. Arne Røen

24 22 Dokumentasjon og kvalitetssikring Her ser du en oversikt over standarder for sveising som gjelder i Norge. Her ser du en oversikt over noen få av de standarder for dreiebenker som gjelder i Norge.

25

Vg1 TIP. Kvalitetssikring og dokumentasjon

Vg1 TIP. Kvalitetssikring og dokumentasjon Vg1 TIP Kvalitetssikring og dokumentasjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er kvalitet?... 4 2.1 Ansvar for kvalitet... 5 2.2 Hva er totalkvalitet?... 7 3 Kvalitet i produksjonen... 8 3.1 Holdninger...

Detaljer

Kvalitetssikring og dokumentasjon. VG2 Industriteknologi

Kvalitetssikring og dokumentasjon. VG2 Industriteknologi Kvalitetssikring og dokumentasjon VG2 Industriteknologi Industriskolen Innhold 1. Kvalitet og kvalitetsssikring... 418 2. Operatørinstruks.... 421 3. Arbeidsordre... 423 4. Dokumentasjon... 426 5. Avviksbehandling...

Detaljer

Kvalitetssikring og dokumentasjon

Kvalitetssikring og dokumentasjon Kvalitetssikring og dokumentasjon Kvalitetssikring og dokumentasjon Innhold 1. Kvalitetssikring 3 2. Prosesstyring 5 3. Operatørinstruks 12 4. Arbeidsordre 13 5. Dokumentasjon 17 6. Avviksbehandling 18

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT)

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Navn: Bedrift: Læretid: Hovedområde: Produksjon Hovedområde: Vedlikehold Hovedområde: Dokumentasjon og kvalitet Kompetansemål Side Kompetansemål

Detaljer

Statnetts forventninger til leverandørene

Statnetts forventninger til leverandørene Statnetts forventninger til leverandørene Slik vil vi ikke ha det. Stegene i anskaffelsesprosessen 1. Kvalifisering av leverandører Kvalifisere leverandører som er i stand til å levere en vare/tjeneste

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

Innhold i kvalitetsplanen

Innhold i kvalitetsplanen Innhold i kvalitetsplanen Innhold: 0. Organisasjon 1. Omfang 2. Normativ henvisning 3. Termer og definisjoner 4. Kvalitetsstyringssystem 5. Ledelsens ansvar Produktutvikling 8. Måling, analyse og forbedringer

Detaljer

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1

Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1 Innholdsfortegnelse Innledning!...!2! DEL I Generell informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner!...!3! Hva er prefabrikkerte stålkonstruksjoner?!...!3!

Detaljer

Badeteknisk 2011. Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss?

Badeteknisk 2011. Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss? Badeteknisk 2011 Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss? v/britt Stokke Lønaas Standard Norge Torsdag 10 mars 2011 Britt Stokke Lønaas, Standard Norge 1 Standard Norge (SN) Privat

Detaljer

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med et felles Vg2 plast for fagene polymerkomposittfaget, termoplastfaget

Detaljer

SVEISESKOLEN. Opplæring og sertifisering av sveisere

SVEISESKOLEN. Opplæring og sertifisering av sveisere SVEISESKOLEN Opplæring og sertifisering av sveisere Sveiseskolen Sveiseskolen er en veletablert utdanning for deg som vil bli sertifisert sveiser. Denne kompetansen er sterkt etterspurt i olje- og gassindustrien

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Industrimekanikerfaget Lærlingens navn: Bedriftens navn: Læretid:

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL SVEISEFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL SVEISEFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL SVEISEFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE Hovedområder Planlegging og forberedelse Sveiseteknikk Ordning Alle skal opp til fagprøve, som

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Standarder. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger.

Standarder. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger. Lover: Lov om vern mot smittsomme sykdommer. LOV-1994-08-05-55 LOV-2006-12-01-65 fra 2008-01-01 SIST-ENDRET: KORTTITTEL: Smittevernloven

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Bedriftshåndbok. Med garanti for kvalitet og godt håndverk

Bedriftshåndbok. Med garanti for kvalitet og godt håndverk Bedriftshåndbok Med garanti for kvalitet og godt håndverk 2010 Vår intensjon med Bedriftshåndboken er å beskrive for våre eiere, kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

Standardisering. Elmåledagene

Standardisering. Elmåledagene Standardisering Elmåledagene 15.11.2007 steinar.fines@nte.no The wonderful thing about standards is that there are so many of them to choose from Standardisering bidrar til utvikling Adam Smith beskrev

Detaljer

Årsplan Vg2 Maritime fag

Årsplan Vg2 Maritime fag ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.07 Gyldig fra 19.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Heidi Brastad Side 1 av12 Felles programfag / Beskrivelse av hovedområder / Opplæringssted

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 1 av 40 Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift

Detaljer

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013 Fagdager 2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten 11.-12. juni 2013 Kvalitetssystem iht. ISO 9001:2008 for opplæringsvirksomheter og sakkyndige virksomheter kanskje ikke så skremmende som det høres ut?

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Læreplan i plastmekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i plastmekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i plastmekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

Prøvenemnden ønsker deg lykke til med svenneprøven!

Prøvenemnden ønsker deg lykke til med svenneprøven! Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Skjema for bruk ved avlegging av svenneprøve i tømrerfaget Dokument: Innhold: 1 2 3 INNKALLING TIL SVENNEPRØVE (Fylles ut av prøvenemnd) VURDERINGSSKJEMA FOR PRØVENEMND

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Lager og bilpleie På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års

Detaljer

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen?

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? HMS dagen 2015 Harald Myklebust DOM Group Offshore AS Tlf. 4147 7112 Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? Hadde jeg hatt den total fasit, hadde jeg nok ikke

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Vurdering av arbeidsoppgaven produksjon av juletrefot

Vurdering av arbeidsoppgaven produksjon av juletrefot Vurdering av n produksjon av juletrefot ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Oppgave: Arbeidsoppdrag Når du har gjennomført arbeidet, skal du vurdere ditt eget arbeid i samarbeid med læreren din. Listen [1] Oppgave Vurdering

Detaljer

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD

Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD Industrimontørfaget Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD Planlegging Gjennomføring Egenvurdering Dokumentasjon Fremdriftsplan / Arbeidsplan Utarbeides og spesifiseres iht. oppgaven og bedriftens

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Tilsyn Vedlegg 3.4. Begrepsordliste Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 2 Begrep Forklaring Kilde Forkortelser fdv pbl. SAK10

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN Dette er en miniutgave/ veileder på hva du finner i HMS boka på byggeplassen HMS planen gir oversikt over rutiner, prosedyrer, og skjemaer som skal brukes under planlegging

Detaljer

Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 2 Dato: Des 09 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Notified Body number 0572 Side 1 av 5 Rev.nr 03 Dato 27.03.2014 Firmanavn: SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Postadresse: Firmaets representant/ ansvarlig: Stilling i firmaet: Merk at alle

Detaljer

Ansvar i sakkyndig virksomhet

Ansvar i sakkyndig virksomhet Ansvar i sakkyndig virksomhet faglig leder og kontrollør Desember 2010 Hermod Pettersen Krav til sakkyndig kontroll og sakkyndig virksomhet finnes i forskrift om bruk av arbeidsutstyr nr.608, bestilling

Detaljer

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner IEC CENELEC ISO CEN ITU ETSI Norsk Elektroteknisk Komite Standard Norge Post- og teletilsynet Hva er CEN? Etablert på 70-tallet 30 nasjonale medlemmer

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging:

VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: Prøvekandidat: Bedrift: Dato for gjennomføring - oppstart/slutt: Nemdas Leder: Leders telefon nr: VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: *Framdriftsplan

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Kjøretøy (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) VG1 Teknikk og industriell produksjon Produksjon Kode: TIP1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

UTSTYRSPORTALEN FOR EIERE

UTSTYRSPORTALEN FOR EIERE UTSTYRSPORTALEN FOR EIERE HVORFOR BRUKE UTSTYRSPORTALEN? Hensikten med Utstyrsportalen er å oppfylle lovens krav til årlig kontroll og dokumentasjon av arbeidsutstyr som kan være farlig i bruk på en enkel

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Mekanisk På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 1 AV 5 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 2 AV 5 Innhold 1 Generell orientering...3 2 Arbeidstid...3 3 Krav til språk...3 4 Kvalitet på arbeidet...3 5 Leveringstid...4

Detaljer

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18)

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18) Kvalitetsplan VA - mal - DOK.NR.: Cb-1.15 GJELDER FRA: 30.08.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 8 KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER 2014-16 (-18)

Detaljer

VURDERING AV PRØVEARBEIDET

VURDERING AV PRØVEARBEIDET VURDERING AV PRØVEARBEIDET Kandidat: Bedrift/Prøvested: FORKLARING KOMPETANSEMÅL: Kompetansemålene (K.NR.) Produksjonsteknikk A1 A14 og B. Kvalitet og dokumentasjon B1 B8 til sammen 22 kompetansemål DU

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2016 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer Doknr 52R01DE Rev: 090106 for klasse D og E- Betongelementer Søknaden gjelder: Klasse D Klasse E Bedriftens navn Foretaksnr Firmaattest vedlegges søknaden Besøksadresse (Produksjonsenhet) Gate / vei Postnr

Detaljer

Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 19. mars 2013 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Stiftet 12.februar 1987 av Steinar Nilsen og Sveinung Haukland som på den tiden på langt nær var byggmestre,men sjøllærte tømrere. Begge hadde da jobbet i ca 10 år i andre

Detaljer

Maskinering, sveising og montering

Maskinering, sveising og montering Maskinering, sveising og montering IKM Maskinering tilbyr et bredt spekter av tjenester innen maskinering, sveising, montering Tjenester: Maskinering Montering Sveising Sliping Måling Tråderodering Vi

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om?

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om? Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge Presentasjon av Standard Nor ge 1 Hva skal jeg snakke om? Standard Norge og standarder

Detaljer

Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid?

Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid? NBEFs Styresamling i Longyearbyen 4.-6. desember 2012 «Service og kvalitetsstyring» v/olav Egil Sæbøe Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid? Du ringer, hvor fort venter du at

Detaljer

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg 140171 NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS8407 For Tilbud 08.03.16 AHO Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Velkommen til fagsamling for kontrahert personell akkreditert prøvetaking

Velkommen til fagsamling for kontrahert personell akkreditert prøvetaking Velkommen til fagsamling for kontrahert personell akkreditert prøvetaking Svartediket vannbehandlingsanlegg Tirsdag 28. august 2012 Klokken 10 til 15 Program 10:00 10:45 Kvalitetsansvarligs minutter, endringer

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Sveisefaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Sveisefaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i Sveisefaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Få oversikt. Ta kontroll.

Få oversikt. Ta kontroll. Få oversikt. Ta kontroll. Kvalitetssystem for organisasjoner som vil se de store linjene. Denne endres i bunnteksten De store linjene Vår filosofi er at alt henger sammen med alt. En helhetlig oversikt

Detaljer

VURDERING CNC-MASKINERINGSFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Vurdering og kommentarer PLANLEGGING

VURDERING CNC-MASKINERINGSFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Vurdering og kommentarer PLANLEGGING Prøvekandidat: Bedrift: Gjennomføringsted: Dato: Tidspunkt: VURDERING CNC-MASKINERINGSFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Vurdering og kommentarer PLANLEGGING Fremdriftsplan HMS Tilrettelegging

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å sikre en gjennomgang av at alle underleverandører er i stand til å levere produkter og tjenester i henhold til krav og

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

3.1 Godkjenning personell knyttet til akkreditert prøvetaking

3.1 Godkjenning personell knyttet til akkreditert prøvetaking Side 1 av 8 Godkjenning personell og anlegg, opplæring 3.1 Godkjenning personell knyttet til akkreditert prøvetaking 3.1.1 Kontrahert personell Bemyndiget til bruk av utstyr. Kontrahert personell skal

Detaljer

Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei

Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge HMS-faglig forum, avd. Midt- og Nord-Norge, Trondheim, 2008-11-06 Miljøkommunikasjon

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Om HMS og litt. Henry, styreledersamling

Om HMS og litt. Henry, styreledersamling Om HMS og litt. Henry, styreledersamling 9.2.2017 HMS H Mye Skriftlig Eller noe lurt? Ansvar på toppen? Styreleder Daglig leder HMS-leder Ansvar på toppen? Styreleder! Styret - Står for den totale og formelle

Detaljer

AB-Konferansen 2011 Delseminar L)

AB-Konferansen 2011 Delseminar L) AB-Konferansen 2011 Delseminar L) WORKSHOP: EQUASS krever resertifisering hvert annet år. Hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i AB for å møte sertifiseringskravene? v/andreas Tømmerbakke, bransjeforeningen

Detaljer

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i felles program Vg2 programområde for maritime Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Lyskastere bør plasseres så lavt sompraktisk mulig og være så lette som mulig

Lyskastere bør plasseres så lavt sompraktisk mulig og være så lette som mulig Fase: Design Lyskasteren ble ansett som en potensiell fallende gjenstand ved montering, men den ble ikke dimensjonert i forhold til de kreftene som kunne oppstå. Gjennomgå alle fastmonterte gjenstander

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Kvalitet prosjekt H2 Vinstra-Sjoa Implenia og Aurstad

Kvalitet prosjekt H2 Vinstra-Sjoa Implenia og Aurstad Kvalitet prosjekt H2 Vinstra-Sjoa Implenia og Aurstad Teknologidagene 07.10.2014 Trond Johansen Prosjektsjef H2 Vinstra Sjoa Hartmuth Westby, Kvalitetetsleder, faglig leder HMS og YM H2 Vinstra - Sjoa

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Generelle bestemmelser Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Dispensasjon fra teknisk regelverk...3 2.2 Dispensasjon fra forskrifter...3 3 NORMGIVENDE

Detaljer

Tidsfrist: B: Forebyggende og korrigerende tiltak (endring av prosedyrer eller lignende): Tidsfrist:

Tidsfrist: B: Forebyggende og korrigerende tiltak (endring av prosedyrer eller lignende): Tidsfrist: AVVIKSMELDING Kontrakt: Entreprenør: Beskrivelse av avviket: Årsak til avviket: Konsekvenser av avviket: Forslag til avviksbehandling: A: Lukking av avvik (fysiske tiltak / strakstiltak): Tidsfrist: B:

Detaljer

RAPPORT GAP-analyse. COWI AS OSLO, Norge. Virksomhet: Navn på virksomhetens kontaktperson: Endre Grimsmo,

RAPPORT GAP-analyse. COWI AS OSLO, Norge. Virksomhet: Navn på virksomhetens kontaktperson: Endre Grimsmo, Virksomhet: COWI AS OSLO, Norge Navn på virksomhetens kontaktperson: Endre Grimsmo, eg@cowi.no Oppdragstype: GAP-analyse, Gjennomgang av WEB-basert styringssystem, modenhet for å ivareta behovene for kunder

Detaljer

Innhold i kvalitetsplanen

Innhold i kvalitetsplanen Innhold i kvalitetsplanen Innhold: 0. Organisasjon 1. Omfang 2. Normativ henvisning 3. Termer og definisjoner 4. Kvalitetsstyringssystem 5. 6.. 8. 9. Ledelsens ansvar Ressurshåndtering Produktutvikling

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer