Infrastruktur for elektronisk handel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infrastruktur for elektronisk handel"

Transkript

1 Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Kravspesifikasjon for etablering og drift av Registry og Repository Versjon november 2001 Norsk EDIPRO Tel Postboks 2526 Solli Fax Oslo Internett:

2 Copyright Norsk EDIPRO, All Rights Reserved. Dette dokumentet er utarbeidet som en del av dokumentasjonen fra prosjektet Infrastruktur for elektronisk handel i regi av Norsk EDIPRO. Dette dokumentet, og oversettelser av det, kan fritt kopieres og distribueres. Dokumentet kan fritt brukes som grunnlag for arbeid som forklarer og/eller kommenterer på innholdet i dokumentet eller på annen måte bidrar til at spesifikasjonen blir tatt i bruk. Slikt avledet arbeid kan fritt utarbeides, kopieres, publiseres og distribueres forutsatt at det gis behørig referanse til dette dokumentet og at det ikke legges begrensninger arbeidet utover det som er definert i denne teksten. Dette dokumentet i seg selv kan imidlertid ikke endres på noen måte med unntak av det som måtte være nødvendig i forbindelse med oversettelse. Dette dokumentet reflekterer de synspunkter og konklusjoner som har fremkommet gjennom arbeid i prosjektet og ikke nødvendigvis synspunktene til de enkelte deltakerne eller deres arbeidsgivere. 2

3 Forord Prosjektet Infrastruktur for elektronisk handel ble initiert av Norsk EDIPRO i samarbeid med leverandører og brukere våren I kartleggingsfasen, som ble gjennomført våren/sommeren 2000, ble det blant annet gjennomført en serie intervjuer for å kartlegge brukerbehov og avklare problemstillinger knyttet til en åpen felles infrastruktur for elektronisk handel. Spesifikasjonsfasen av prosjektet bygger videre på resultatene fra kartleggingsfasen og tar sikte på å utarbeide spesifikasjoner som skal legge til rette for etablering av et sett av samvirkende informasjonsbanker (Repository) og tilhørende indeks (Registry) som er åpent tilgjengelig og inneholder informasjon om de konkrete e-handelsløsninger som benyttes i markedet. Åpen tilgang til et sett av samvirkende Registry og Repositories blir av stadig flere, også internasjonalt, sett på som selve hjertet i en åpen infrastruktur for elektronisk handel. Ved at detaljerte beskrivelser av en virksomhets forretningsprosesser og tilhørende datainnhold gjøres åpent tilgjengelig sammen med en beskrivelse av de tekniske e-handelsløsninger, legges grunnlaget for en åpen infrastruktur av samhandlende applikasjoner, hvor også små og mellomstore virksomheter skal kunne delta. Visjonen om en åpen infrastruktur innebærer at det sannsynligvis vil finnes flere operatører av Registry- og Repository-tjenester. Hva innebærer dette for de aktørene som skal etablere og drifte slike tjenester? Hvilke krav bør brukerne stille til slike løsninger? Dette er i hovedsak de problemstillingene som tas opp i dette dokumentet. I dette dokumentet stilles det krav til hva aktørene skal kunne gjøre/tilby, hva de bør gjøre/tilby og hva de eventuelt for egen interesse kan gjøre/tilby. Prosjektet Infrastruktur for elektronisk handel, eller Norsk EDIPRO, har verken til hensikt å etablere et Registry eller et Repository, ei heller har man til hensikt å etablere en tilsynsordning som skal påse at de kravene som stilles i dette dokumentet faktisk blir overholdt. En åpen infrastruktur for elektronisk handel må etter prosjektets oppfatning tuftes på brukernes og aktørenes egen vilje og interesse for løsningene. Det er vårt håp at markedet finner de kravene vi har stilt både fornuftige og realistiske og anser samsvar med disse kravene som et kvalitetsstempel. Denne første versjonen av dokumentet er ment som et utkast for å skissere den funksjonalitet og prinsipper en leverandør av Registry og Repository tjenester skal tilby. Prosjektet ønsker kommentarer og innspill fra brukere og leverandører for å videreutvikle dokumentet slik at det kan få en funksjon som et retningsgivende dokument. Prosjektet Infrastruktur for elektronisk handel inneholder flere leveranser hvorav ett må sees i sammenheng med denne dokumentasjonen. Innhold og beskrivelsesteknikker til Registry og Repository utarbeides parallelt med denne dokumentasjonen og blir henvist til i flere punkter. Dokumentet er utarbeidet av en arbeidsgruppe under ledelse av Mariann Sundvor, Norsk EDIPRO. Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning: Hans-Petter Christiansen, Norsk Jan Mærøe, Tybring Gjedde Hydro Arild Nybakk, Skandinavisk Jostein Frømyr, EdiSys AS Transport System as Gerd Moan, Silverstream Geirr Prestholdt, Cap Gemini Roar Moe, Maris Per-Gunnar Swahn, Silverstrea Dokumentet er ført i pennen av John Krogstie, SINTEF. 3 Oslo, november 2001 Jostein Frømyr, Prosjektleder

4 Innholdsfortegnelse 4

5 1 Innledning 5

6 1 Innledning Dette dokumentet inneholder overordnet kravspesifikasjon til aksess og drift av Registry og Repository løsninger innen elektronisk handel. 1.1 Interessenter Interessenter til denne kravspesifikasjonen er de parter som har interesse av produktet/tjenesten som skal spesifiseres, enten som brukere, utviklere eller tilbydere av tjenesten. Følgende generelle interessentgrupper er identifisert: Tilbydere av elektroniske tjenester: Ønsker å kunne bruke Registry og Repository til å kommunisere til eventuelle kunder hvilke tjenester de kan tilby. Brukere av elektroniske tjenester: Ønsker å kunne bruke Registry og Repository til finne beskrivelser av tjenester de ønsker å benytte. For både brukere og tilbydere er det viktig å ta høyde for behovene og forutsetningene til både små og store virksomheter Organisasjoner som forvalter standarder innen elektronisk handel: Ønsker å kunne legge inn beskrivelse av standardprosesser/standardformater i Registry og Repository slik at de er enkelt tilgjengelige for dem som ønsker å basere sine implementasjoner på disse standardene. Leverandører av teknisk infrastruktur og tekniske løsninger: Ønsker at systemet kan inneholde beskrivelse av bruk av deres teknologi og de formater/standarder etc som de støtter. Ønsker potensielt at deres løsninger blir valgt som basisteknologi for en implementasjon av Registry og /eller /eller Repository Myndigheter: Ønsker at en løsning skal understøtte politiske mål om omfang (både i volum og i antall bedrifter) for utbredelse av elektronisk handel i Norge. Ønsker at dette skal foregå innen de lovmessige rammer som eksisterer for handel. Leverandører av Registry og Repository teknologi. Operatører: Ønsker å drifte en Registry og/eller Repository-løsning på det norske marked. Kan være en leverandør av Registry og/eller Repository-teknologi 1.2 Leserveiledning I neste seksjon oppsummeres overordnede forutsetninger for prosjektet, mens en overordnet beskrivelse og diskusjon av de viktigste aspektene ved en Registry og Repository løsning diskuteres i seksjon 3. Seksjon 4 inneholder funksjonelle krav til et slik system, i form av usecases med tilliggende beskrivelse. Seksjon 5 inneholder øvrige (ikke-funksjonelle) krav. Tekniske rammebetingelser diskuteres i seksjon 6. I tillegg finnes det en ordliste og en referanseliste i slutten av dokumentet, samt en kort oversikt over øvrige momenter som har vært diskutert som en del av arbeidet, uten at det har blitt tatt med som krav til løsningen. 6

7 2 Overordnede Forutsetninger Prosjektets overordnede målsetning er i prosjektdirektivet for spesifikasjonfasen formulert til å være: Å gjøre elektronisk handel i utvidet betydning lettere tilgjengelig, spesielt for små og mellomstore bedrifter, uten at det skal være nødvendig for den enkelte bedrift å tilpasse seg teknologien som benyttes i "andre enden, ved å legge til rette for etablering av et sett av informasjonsbanker og tilhørende indeks (Repository og Registry) som er åpent tilgjengelige og inneholder informasjon om de konkrete løsninger som benyttes i markedet Følgende operative mål relevant for overordnede krav til Registry og /Repository er definert for spesifikasjonsfasen: Legge til rette for etablering av et eller flere Repositories og tilhørende felles Registry i det norske markedet ved å etablere en beskrivelsesteknikk som kan benyttes for å beskrive innholdet i Registry og Repository Legge til rette for samtrafikk og samarbeid mellom tjenesteyterne i infrastrukturen ved å definere tjenester fra en tjenesteyter og informasjon om hvordan samtrafikk med tjenesteyteren skal gjennomføres som en del av innholdet i et Registry Forankre bruken av åpne Repository og Registry blant norske bruker- og leverandørmiljøer gjennom aktiv markedsføring og påvirkning. Selv om kartleggingsfasen konkluderte med at en åpen infrastruktur for elektronisk handel må tilrettelegge for et mangfold i tekniske løsninger, har vi i videreføringen av prosjektet valgt å legge til grunn en forutsetning om at infrastrukturen vil bygge på Internett-relatert teknologi og at eventuelt andre teknologier vil komme som et supplement. 7

8 3 Overordnet beskrivelse Følgende figur 1 beskriver overordnet bruksmønster av en Registry og Repository løsning (og hva som normalt gjøres uavhengig av disse). Figur 1: Overordnet bruksscenario for bruk av Registry og Repository 1. En fremtidig tilbyder av en tjeneste (Bedrift A) aksesserer (eventuelt) Registry for å finne ut hvilke standardiserte meldingsstrukturer og forretningsprosesser etc. som er tilgjengelige og støttet gjennom infrastrukturen. Antar under at også disse standardprosessene er beskrevet i henhold til standard beskrivelsesteknikk og er lagret i et Repository som tilbyder eventuelt kan laste denne ned fra. 2. Basert på disse meldingsstrukturene/forretningsprosessene lages/tilpasses lokale systemer hos bedrift A. 3. Hva de lokale systemene hos bedrift A tilbyr, og på hvilken måte, registreres/representeres i Registry og Repository ved bruk av standard beskrivelsesteknikk. Bedrift A, eller den organisasjon som har lagt informasjonen inn i Registry og Repository er informasjonseier og derfor ansvarlig for kvaliteten av denne. 4. Et annet bedrift (bedrift B) aksesserer Registry for å lete etter mulige samarbeidspartnere. Ved identifisering av en eller flere interessante kandidater laster 1 Figuren er tatt fra en ebxml-presentasjon uten at dette gir noen føringer om i hvor stor grad eksisterende ebxmlspesifikasjoner skal benyttes. 8

9 bedrift B (informasjonsbruker) ned representasjonene av en eller flere løsninger fra Repository. 5. Bedrift A og B inngår en avtale basert på (en eventuelt videreutvikling og forfining av) forretningsprosessbeskrivelsen og tilpasser sine systemer/løsninger gjensidig for å kunne utføre sine forretningstransaksjoner. 6. Bedrift A og B gjennomfører forretningstransaksjoner basert på den inngåtte avtalen. FMS Repository Repository Markeds plass Registry Markeds plass Repository FMS Figur 2: Prinsippskisse arkitektur Figur 2 over viser en prinsippskisse av en løsning med en Registry og en rekke Repositories. Vi vil ha dette som utgangspunkt i dokumentet. Man kan ha mange Registries i parallell, drevet av ulike operatører. Ulike Repositories kan også drives av ulike operatører, og ikke nødvendigvis av de samme som driver Registries. Alle operatører av Registries og Repositories som ønsker å følge de krav som er fremlagt i dette dokumentet må tilkjennegi at de følger de angitte krav vedrørende drift av Registry og Repositories. En operatør kan velge om han vil drifte Registry og/eller Repository. En operatør som velger å bare drifte et Registry må gjøre dette slik at det kan fungere sammen med et eller flere Repositories laget i henhold til prosjektets spesifikasjon. Tilsvarende må en operatør som bare skal drifte et Repository ta hensyn til at det skal fungere sammen med en Registry tjeneste som driftes av en annen part. Det skal være mulig å lagre all relevant informasjon om de løsninger som er tilgjengelige i markedet. Dette inkluderer Beskrivelse og informasjon av forretningsmodeller for de områdene som omfatter både forretningsprosessene og de data som benyttes ved en elektronisk samhandling. Modeller og beskrivelser av de meldinger som utveksles, eller elektroniske skjema som benyttes. Modeller og beskrivelser av de tekniske løsninger som benyttes for å realisere forretningsprosessene. 9

10 Semantiske definisjoner av de data som er definert i forretningsmodellene. Rapporten Innhold og beskrivelsesteknikker til Registry og Repository definerer i større detalj hva som skal lagres i Registry og Repository. Handelskataloger og varedata ligger ikke i et Repository. Transaksjonsdata (dvs. informasjon om enkelthandler se steg 6 i figur 1) lagres heller ikke i Repository. 10

11 4 FUNKSJONELLE KRAV Under er det illustrert de viktigste kravene i form av use-casediagrammer. Nummereringene i billedteksten vil bli benyttet som referanser videre i dokumentet. I slutten av avsnittet er det beskrevet et scenario for hvordan Registry og Repository kan bli brukt sammen i en helhetlig løsning. 4.1 Innlegging i Registry Registry 0.1 Logg inn på registry Informasjonseier (submitter) 1.1 Legg inn registry-beskrivelse av tjeneste 1.2 Oppdater registry-beskrivelse av tjeneste 1.3 Fjern registry-beskrivelse av tjeneste Operatør Figur2: Innlegging i Registry Roller (aktører i UML-terminologi) 11

12 Informasjonseier (submitter): Organisatorisk enhet som legger informasjon inn i et Registry med peker til en mer omfattende beskrivelse i Repository. Registreringen kan enten referere til en standardprosess/standardformat, der innlegger typisk vil være et standardiseringsorgan, eller en konkret forretningsprosess som tilbys. Innlegger kan i det siste tilfelle enten være selve forretningspartneren (den som tilbyr tjenesten), eller noen som handler på vegne av denne tilbyderen. Innlegger vil fungere som informasjonseier og er den som er ansvarlig for kvaliteten av innholdet i Registry samt det som blir refereres til fra Registry. Med kvalitet menes her at de prosessene som beskrives faktisk tilbys, og at beskrevet funksjonalitet er tilstede. I tillegg omfatter kvalitet her at de definerte språk for å beskrive tjenester er brukt på riktig måte. Operatør: Organisatorisk enhet som drifter og administrerer Registry (tilbyder av Registry tjenester). Use Cases: UC 0.1. Logg inn i systemet: Informasjonseier og operatør som skal endre de tjenester som tilbys gjennom Registry, skal først tvinges til å identifisere seg. UC 1.1. Legg inn Registry-beskrivelse av tjeneste: En innlegger av en tjeneste kan legge inn dokumentasjon inkludert peker til denne. Det skal tilbys to varianter av denne funksjonen: En tjeneste er allerede lagt inn i et Repository, og man ønsker å oppdatere Registry til å referere til denne. En ny tjeneste skal legges inn i Repository (se UC 1.5), samt at Registry oppdateres til å peke til denne. Grensesnittet for innlegging bør her utformes slik at dette oppfattes som en integrert prosess. Systemet skal validere at beskrivelsen i Registry er i henhold til formatet for denne (riktig syntaks jmfr. regler som beskrives i dokument Innhold og beskrivelsesteknikker til Registry og Repository. Det bør være mulig å registrere ufullstendig definerte tjenester, og disse skal markeres som ufullstendige. Det bør kunne indikeres når tjenesten skal spesifiseres komplett. Et eksempel på en ufullstendig tjenestebeskrivelse kan være en prosess der man har definert at det skal være fire meldingsutvekslinger, men bare tre av dem er ferdig definert. UC 1.2. Oppdater Registry-beskrivelse av tjeneste: Det skal være mulig å oppdatere en Registry beskrivelse for informasjonseieren av tjenestebeskrivelsen. UC 1.3. Fjern Registry-beskrivelse av tjeneste: Det skal være mulig å slette en eksisterende tjenestebeskrivelse av dem som har lagt den inn. Operatøren bør ha mulighet til å fjerne en tjenestebeskrivelse i Registry (f.eks. hvis informasjonseier ikke lenger eksisterer). Hvis operatøren fjerner en tjeneste, skal informasjonseier bli informert. 4.2 Innlegging i Repository Følgende use cases beskriver funksjonaliteten for innlegging i et Repository. 12

13 Repository 0.2 Logg inn på repository Informasjonseier 1.5 Legg inn repository-beskrivelse av tjeneste 1.6 Oppdater repository-beskrivelse av tjeneste Operatør 1.7 Fjern repository-beskrivelse av tjeneste Figur 4 : Innlegging i Repository Roller (aktører i UML-terminologi) Informasjonseier (submitter): Organisatorisk enhet som legger informasjon inn et Repository. Registreringen kan enten referere til en standardprosess/standardformat, der innlegger typisk vil være et standardiseringsorgan, eller en konkret forretningsprosess som tilbys. Innlegger kan i det siste tilfelle enten være selve forretningspartneren (den som tilbyr tjenesten), eller noen som handler på vegne av denne. Innlegger vil fungere som informasjonseier og er den som er ansvarlig for kvaliteten av innholdet i Repository. Operatør: Organisatorisk enhet som drifter og administrerer Repository. Use Cases: UC 0.2. Logg inn i systemet: Informasjonseier og operatør som skal legge inn eller endre de tjenester som er representert i Repository, skal først tvinges til å identifisere seg. 13

14 UC 1.5. Legg inn Repository-beskrivelse av tjeneste: En informasjonseier kan legge inn dokumentasjon på tjenesten i Repository. Det bør være mulig å ha en sømløs integrasjon mellom funksjonaliteten for å legge inn en tjenestebeskrivelse i Repository, og å legge inn peker til denne fra Registry. Systemet bør validere at beskrivelsen i Repository er i henhold til formatet for denne (riktig syntaks i henhold til beskrivelse gitt i dokument Innhold og beskrivelsesteknikker til Registry og Repository. Det skal her også avklares om det er enkelte formater som et Repository skal sjekke i forhold til syntaks). Det bør være mulig å registrere ufullstendig definerte tjenester, og disse skal markeres som ufullstendige. Det bør kunne indikeres når tjenesten skal spesifiseres komplett. Det kan tilbys mulighet for å definere at bare deler av Repository innholdet er fritt tilgjengelig for alle, mens andre deler er skjult dersom en avtale om samhandling først må tre i kraft. UC 1.6. Oppdater Repository beskrivelse av tjeneste: Det skal være mulig å oppdatere en Repository beskrivelse for informasjonseier av tjenesten UC 1.7. Fjern Repository beskrivelse av tjeneste: Det skal være mulig å slette en eksisterende tjenestebeskrivelse fra Repository av de som har lagt den inn. Operatøren bør ha mulighet til å fjerne en tjenestebeskrivelse i Repository (f.eks. hvis et firma som har definert tjenesten, ikke lenger eksisterer). Hvis operatøren fjerner en tjeneste, skal informasjonseier bli informert. Når en tjeneste fjernes fra Repository skal også registreringen i Registry som peker til denne fjernes. 4.3 Finn tjeneste gjennom Registry Use case viser basisinformasjon i forhold til bruk av et Registry. Bruk av Registry for å hente ut informasjon skal ikke kreve brukeridentifikasjon Registry 2.1 Let etter tjeneste Bruker 2.2 Søk etter tjeneste Figur 5. Finn tjeneste gjennom Registry 14

15 Roller (aktører i UML-terminologi) Bruker: En som har behov for å finne en tjenestebeskrivelse gjennom Registry. Dette kan være søk etter en standardbeskrivelse for å implementere en tjeneste og som deretter kan gjøres tilgjengelig gjennom Registry og Repository. Alternativt er det søk etter beskrivelse av en forretningsfunksjon som tilbys av en mulig forretningspartner. Bruker kan være en person eller en dataapplikasjon Use Cases UC 2.1. Let etter tjeneste: Det skal tilbys et navigeringsgrensesnitt som muliggjør å lete seg frem til (browse) en type tjeneste i Registry. Detaljerte krav til dette vil avhenge av de avtalte beskrivelsesteknikkene. UC 2.2. Søk etter tjeneste: Det bør eksistere søkemotor funksjonalitet som gjør det mulig å søke etter tjenester i Registry etter gitte kriterier. Hvilke kriterier dette skal gjelde, bestemmes nærmere når dokument Innhold og beskrivelsesteknikker til Registry og Repository er ferdig. Søkemotoren skal kunne aksesseres via et menneske-maskin grensesnitt. Det skal også finnes et grensesnitt for å søke som kan benyttes direkte av en data applikasjon. 4.4 Finn og last ned Repository innhold Use case viser basisinformasjon i forhold til bruk av et Repository. Bruk av Repository for å hente ut informasjon skal ikke kreve brukeridentifikasjon. Repository 2.5 Slå opp i kjent tjeneste Bruker 2.6 Last ned tjenestebeskrivelse Figu 6. Finn tjeneste gjennom Registry Roller (aktører i UML-terminologi) Bruker: En som har behov for å finne en tjenestebeskrivelse i Repository. Dette kan være søk etter en standardbeskrivelse for å implementere en tjeneste som så eventuelt skal publiseres gjennom Registry/Repository. Alternativt er det søk etter beskrivelse av en forretningsfunksjon som tilbys av en mulig forretningspartner. Bruker kan være en person eller en data applikasjon 15

16 Use cases: UC 2.5. Slå opp i kjent tjeneste: Alle tjenestene skal ha en entydig definisjon, slik at man enkelt kan finne en tjeneste eller beskrivelse man allerede kjenner til direkte i Repository. UC 2.6. Last ned tjenestebeskrivelse: Det skal være mulig å laste ned den komplette beskrivelsen av tjenesten fra et felles Repository. Der en komplett beskrivelse ikke er lagt inn enda, skal bruker få melding om dette. En bruker kan laste ned ubegrenset antall tjenestebeskrivelser. Nedlastning skal kunne startes både fra et menneske-maskin grensesnitt og fra en applikasjon. Hovedscenario for bruk Følgende scenario illustrere normal prosessflyt i bruk av Registry og Repository, se figur 1. En bransjeorganisasjon legger inn sine standardformater og prosesser i Registry (UC 1.1) og Repository (UC 1.5) Bedrift A skal implementere nye løsninger og slår opp i Registry for eventuelle bransje prosesser. (UC 2.1) Bedrift A finner bransje beskrivelsen av de relevante prosessene og laster ned disse.(uc 2.6) Det er mulig å laste ned hele eller deler av beskrivelsene. Når Repository adressen er kjent, kan Repository aksesseres direkte uten å gå veien via Registry. (UC 2.5/UC 2.6) Ved ferdig implementasjon av egne løsninger, dokumenteres dette med bruk av standard beskrivelsesteknikk i eget Repostory, og peker til dette legges inn i Registry (UC 1.1) Bedrift Y vurderer å gå inn på e-handel og trenger i sammenheng med dette blant annet å oppdatere transportløsningene sine. Bedrift Y søker i Registry (UC 2.2). Bedrift Y identifiserer relevante tjenester gitt av Bedrift B, og går inn i Repository for å finne definisjonene av tjenestene. Tjenestebeskrivelsene finnes i Repository og lastes ned derfra (UC 2.6). Bedrift Y kontakter Bedrift B, og gjør avtale med bedrift B etter en nærmere avklaring (i eller utenfor systemet). Etter en eventuell tilpasning av egne systemer, kan Bedrift Y og Bedrift B samhandle elektronisk. 4.5 Overordnede krav til representasjonsform Beskrivelsesformen skal være lett å bruke både for informasjonseiere(submitter) og brukerne. Samtidig skal sentrale deler av beskrivelsesspråket ha en formell syntaks og en operasjonell semantikk slik at modellene er tolkbare av en datamaskin, der dette er ønskelig. Et programmeringsspråk har operasjonell semantikk, siden det er kjent hvordan en datamaskin skal eksekvere et slikt program.. En representasjonsform som use cases har en formell syntaks. Et datasystem kan ikke gjennomføre eksekvering basert på en use case modell. Det er mulig å lage en automatisk kontroll av at modellen er i henhold til syntaksreglene til dette språket. 16

17 5 Øvrige krav Vi lister her øvrige (ikke-funksjonelle) krav til Registry og Repository. Der det er samme krav til både Registry og Repository, har vi ikke skilt beskrivelsen i to slik vi har gjort under funksjonelle krav. 5.1 Ytelse Trafikken på et Registry og felles Repository antas å bli begrenset. Følgende generelle retningslinjer bør være førende for responstid på de implementerte løsningene som skal aksesseres av en person direkte: Innskriving, bevegelse av mus, valg fra lister: millisekunder Enkle gjøremål som gjøres ofte: Mindre enn et sekund. Eksempel: bevegelse mellom side i Registry, innlogging i Registry Vanlig gjøremål: 2-4 sekunder. Eksempel: Motta resultat av et søk i Registry Komplekse gjøremål som gjøres sjeldent: Mindre enn 10 sekunder. Eksempel: Innlegging i Repository, nedlastning fra Repository. Hvis gjøremål tar lang tid, skal bruker gis en indikasjon om dette, samt om fremdriften i operasjoner. 5.2 Tilgjengelighet Systemene (Registry og Repository) skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet alle dager. Reparasjonstid (Større reparasjoner av systemene som fører til at systemet må tas ned over lengre tid) skal gjøre i tidsrommet 20-7 på arbeidsdager eller i helger. Ved slike reparasjoner skal det klart fremgå ved forsøk på aksess av systemet, at det for øyeblikket er utilgjengelig, samt når det skal bli tilgjengelig igjen 5.3 Sikkerhet I denne sammenheng må det understrekes at operatøren bare administrerer den tekniske infrastrukturen. Adgangskontroll i henhold til autorisasjon Det er så langt definert 3 overordnede roller: Operatør (tilbyder av Registry og Repository) Informasjonseier (innlegger) Bruker For aktører som inngår i de to første rollene er det adgangskontroll som styrer tillatte operasjoner. Generelle brukere skal kunne søke i Registry og laste ned innhold fra åpne deler av Repository uten å måtte identifisere seg. Integritet Det skal sikres at det som ligger i Registry og Repository ikke blir oppdatert av andre enn informasjonseier, og at det ikke endres som del av overføring til bruker. 17

18 Autentisering av tilbyder. All innlegging og oppdatering av tjenestebeskrivelser skal være autentisert. Det bør være mekanismer for å oppdatere autentitets informasjon ved oppkjøp og sammenslåinger av bedrifter. Kryptering Arbeidsgruppen, som har utarbeidet denne dokumentasjon, ser så langt ikke behov for bruk av kryptering. Eventuell kryptering skal imidlertid støtte standardteknikker for dette, slik at man unngår å gjøre systemet vanskelig å bruke for enkelte brukergrupper. En mulig bruk av kryptering er ved overførsel av bruker/passord før innlegging i Registry/Repository, samt nedlastning av innhold med begrenset tilgjengelighet fra Repository. 5.4 Robusthet og feilhåndtering Systemet skal generere forståelige feilmeldinger ved feil fra brukeren. Systemet skal ikke feile selv om det er feil i input-data. Det skal være sikkerhetskopierings funksjonalitet og mulighet for å spore endringer slik at registrerte data ikke skal gå tapt ved en teknisk feil. Sikkerhetskopiering av data i felles Repository/Registry skal gjennomføres på daglig basis. 5.5 Brukervennlighet Systemet bør dekke støtte for flere språk. Som et minimum bør man støtte norsk og engelsk i aksessgrensesnittet for personer. Bruker skal oppfatte Registry og Repository som et system, med utstrakt brukergrensesnittintegrasjon. En konkret brukergrensesnittstandard skal avklares før implementasjon av Registry og Repository igangsettes. 5.6 Lovmessige krav Eiendomsrett til informasjon som legges i Repository må avklares, enten ved å støtte seg til eksisterende lovverk, eller ved å opprette egne avtaler som dekker de aspektene ved bruk av Registry og/eller Repository som ikke er dekket i lovverket. 5.7 Forretningsmessig og markedsmessige krav Ideelt sett er det ønskelig å oppfylle følgende til dels motstridende krav (sett fra et rent kommersielt perspektiv): Systemet bør representere informasjon om løsninger og standarder i utbredt bruk. Operatør bør bidra til at en kritisk mengde virksomheter benytter systemet. Operatør bør bidra til at datakvaliteten er tilstrekkelig høy for å tiltrekke samt holde på kundene. Kostnaden ved å bruke systemet skal ikke være for stor. Systemet bør ideelt opereres på en non-profitbasis (dvs. slik at kostnader dekkes.) 18

19 Operatøren må ha tillit og tyngde i markedet. Operatøren må ha langsiktig soliditet og garantert tilstedeværelse. Operatør skal være registrert som næringsdrivende i Norge. Det skal være mulig å etablere flere enn ett Registry og flere enn et Repository. Aktører som skal være operatører for Registry og/eller Repository kan være kommersielle, statlige eller organisert som en stiftelse. 5.8 Krav til rutiner hos operatør Brukerstøtte skal etableres i vanlig kontortid. Mottaksapparat for driftsfeil og funksjonelle feil skal etableres. Rutiner for arkivering av data skal etableres. Rutiner for sikkerhetskopiering og tilbakelegging av data skal etableres. 19

20 6 Tekniske rammebetingelser Man skal basere arbeidet på åpne standarder. Relasjon til internasjonale standarder og initiativ innen dette område så som ebxml, UDDI, UML, og UMM må avklares i det videre arbeidet. 6.1 Krav til teknisk plattform Man skal kunne bruke Registry og Repository via standard Internett-teknologi ved bruk av de til enhver tid mest utbredte browsere (I dag betyr det de mest utbredte variantene av Internet Explorer og Netscape. I fremtiden kan det være andre systemer som får stor utbredelse, og det er et krav til operatør av Registry og/eller Repository at systemet skal kunne aksesseres også av disse). 6.2 Eksterne grensesnitt Både Registry og Repository skal kunne aksesseres via eksterne applikasjoner som indikert under funksjonelle krav. 20

21 7 Vedlegg Ordliste med forkortelser og viktige begreper Alle viktige forkortelser og akronymer listes her sammen med betydningen. FMS: Formidlingssentraler Registry: En indeks over den informasjon som er tilgjengelig i en eller flere informasjonsbanker (Repository) om løsninger og tjenester for elektronisk handel med pekere til hvor i informasjonsbanken(e) (Repositoriene) opplysningene er tilgjengelige. Repository: En informasjonsbank med opplysninger om de elementene som inngår i en infrastruktur for elektronisk handel og hvordan de skal brukes sammen. 7.1 Referanser Bindende dokumenter Dette er dokumenter som stiller krav til systemet. 1. Prosjektdirektiv for spesifikasjonsfasen 2. Relevante lovtekster 3. Innhold og beskrivelsesteknikker for Registry og Repository Referansedokument: Referansedokument er dokument som kan gi nyttig tilleggsinformasjon. 1. Standarder (ebxml, UDDI). Se Innhold og beskrivelsesteknikker til Registry og Repository, for pekere til spesielt relevante deler. 2. Beskrivelse av UML (http://www.omg.org) 3. Forslag til kriterier for utvelgelse av prosjekter og forretningsprosesser 4. Forslag til krav til beskrivelsesteknikker for innhold i Repository Avledede dokument: Avledede dokumenter er dokument som planlegges skrevet basert på dette dokumentet. 21

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Utredning om modeller i norsk registerinfrastruktur

Utredning om modeller i norsk registerinfrastruktur Utredning om modeller i norsk registerinfrastruktur Av Trond Knudsen og Roar Samuelsen Oslo, 9. januar 2002 Prosjekt : EDUI-Statskonsult Page : 2 av 24 INNHOLD 1 MANDAT OG RAMMER FOR ARBEIDET... 3 1.1

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Side 1 av 68 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.1 04.03 2015 Utkast for innspill per 27.02.2015 Sopra Steria 0.6 10.04.2015 Utkast til

Detaljer

ISACA Temahefte. Temahefte 1

ISACA Temahefte. Temahefte 1 ISACA Temahefte Temahefte 1 PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER Hva er ISACAs temahefter? ISACAs Temahefter er en serie av hefter som inneholder praktiske tilnærminger til kontroll, styring og revisjon

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav 1.1.1 Løsningen skal bestå av et rammeverk som ivaretar design og navigasjon mellom de forskjellige

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon FoU N 91/2000 Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde Nettsentrisk pasientinformasjon Tittel FoU Notat 91/2000 Nettsentrisk pasientinformasjon ISBN ISSN 0809-1021 Prosjekt nr BH0101 Program Bransjeløsninger

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

FEIDE: FElles Elektronisk ID for UoH-sektoren

FEIDE: FElles Elektronisk ID for UoH-sektoren FEIDE: FElles Elektronisk ID for UoH-sektoren Alf Hansen (UNINETT FAS) Anund Lie Jon Ølnes (NR) Copyright Norsk Regnesentral Rapport/Report Tittel/Title: FEIDE: FElles elektronisk ID for UoH-sektoren Forfatter/Author:

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet.

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet. Forord Dette dokumentet er resultatet av masteroppgaven ved sivilingeniørstudiet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Forfatteren er student ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap,

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer