VA-juskonferansen foredrag deltakere. 208 deltakere!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VA-juskonferansen 2000-2013. 264 foredrag 114 233 deltakere. 208 deltakere!"

Transkript

1 VA-juskonferansen foredrag deltakere 208 deltakere!

2 Deltagerne 2013 (2012) 208 (205) deltagere inkl 17 foredragsholdere: 52 (42) fra 13 største kommuner «Framtidens byer» 108 (114) fra mellomstore / mindre kommuner 7 (4) fra IKS 3 (1) fra private andelslagsvannverk NB! 72 forskjellige kommuner 13 (11) fra konsulentfirma + 2 (2) fra driftsassist. 7 (3) advokater 3 (7) fra vann- og påtalemyndigheter 8 (9) Norsk Vann, Tekna, Huseierne og MEF 2 (5) andre (leverandører, forsvaret ) 3 Traineer / studenter

3 Viktig bok for VA-folk

4 Siste nytt om regelverksutviklingen Vann, avløp og nye rettsregler 2013 Elin Riise, jurist i Norsk Vann

5 Lite nytt relevant regelverk i 2013

6 2014: Mye nytt Ny drikkevannsforskrift 4 Beskyttelse av vannkilder Lovutvalg for overvann Ansvar, rettighet, plikter Definisjoner, grenseoppgang Overvann fra urbane veier Norsk Vann og Vegdirektoratet Rapport februar 2014 Offentlige anskaffelser Forenklinger Selvkostretningslinjer Generelle fra Kommunaldept Gjelder fra MD?: VA-selvkost Sanksjoner Foretaksbot HIAS Rettssak eller???

7 Nye arbeidsmiljøforskrifter 47 6

8 Frostating lagmannsrett Tilbakeslag etter stein i grenrør

9 Byggetillatelse kan ikke gis før vann og avløp er sikret

10 Følg med!

11 Bruk av foretaksbot overfor vannverk og avløpsvirksomheter - Formål og bakgrunn for sanksjoner Politiadvokat Inge Svae-Grotli, Miljøkrimavdelingen, Økokrim Onsdag 27. november 2013

12 Foretaksstraff Straffeloven 48 a Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson kan straffes for overtredelsen. Med foretak menes her selskap, samvirkeforetak, forening eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet. Straffen er bøter. Foretaket kan også fradømmes retten til å utøve virksomheten eller forbys å utøve den i visse former, jf. 29.

13 Hvorfor straffe foretak? Straffansvar for foretak er begrunnet i forskjellige hensyn. Hovedhensynet er at straffansvar kan bidra til å styrke straffebudets preventive effekt. Dersom det bare er adgang til å straffe de fysiske personene som har handlet på vegne av et foretaket, kan det skje en «ansvarspulverisering» ved at reaksjonen blir svært beskjeden i forhold til handlingens skadevirkninger. F.eks. vil det ved utmåling av bot mot enkeltpersoner, normalt måtte tas hensyn til gjerningspersonens økonomi, jf. strl. 27. Dessuten betaler kanskje foretaket den boten som den ansatte er ilagt. Dermed slipper det billigere enn det hadde gjort om det selv ble ilagt ansvar.

14 Sanksjoner for drift av anlegg Vann, avløp og nye rettsregler 2013 Elin Riise, jurist i Norsk Vann

15 Hva er bra nok? Straff -politi/domstol Avvik/sanksjoner - tilsynsmyndigheten Eget ambisjonsnivå - politikere

16 Tilstrekkelig sikkert? Hvilken nytte/gevinst man har av handlingen mot hvilken risiko den innebærer Inneholder individuelle vurderinger

17 Straff og sanksjoner Anmelde Tvangsmulkt Sanksjon Forelegg Straff Tvangsmulkt Sanksjon «BOT»

18 Eksempler på straffesaker fra vannbransjen de siste årene

19 Manglende UV-rensing Hamarøy 2010

20 Uklorert vann Bergsøy Vassverk 1999

21 Giardia Bergen 2004

22 VA-ledning uten byggetilatelse Trysil 2008

23 Utslipp Lindum Drammen 2009

24 Klorutslipp VAV 2011

25 «Straff virker!» «Klif er ofte fornøyd med resultatene vi oppnår gjennom politianmeldelser»

26 Gode råd

27 Hvem skal betal boten?

28 Hvor mye tør vi avsløre?

29 Hvilket ambisjonsnivå bør velges? Dilemma både i arbeid med bransjestandarder og i lokale beslutninger om plan, investering, tiltak og drift Normalt en kombinasjon av hva som er Regelverkets tolkninger VA-faglig forsvarlig Politisk ønskelig Økonomisk akseptabelt

30 Veien til en foretaksbot? Morten Finborud Adm. dir. Hias IKS

31 Utslipp Hias 2012

32 Hendelsen Overløp ca m3 til Mjøsa i løpet av 3 døgn Siste kum på selvfallsanlegget før innløpet til renseanlegget Trykkføler viste for lav verdi men innenfor normalområdet Førte til at innløpsluka automatisk ble stilt for lavt Vippe i kum 5 ga ikke alarm på grunn av sløyfebrudd Avvik i mengder ble ikke oppdaget gjennom manuelle rutiner Oppdaget mandag morgen Umiddelbart stanset ved at innløpsluka ble stilt til full åpning

33 Utslipp Lindum Drammen 2009

34 Forelegg meddeles Meddelelsen kom i e- post til ca. kl. 09 Med informasjon om at politiet ville sende ut pressemelding kl. 12 Kort tid til å håndtere dette i organisasjonen Representantskapet informert Styret informert og styreleder kontaktet Advokaten kontaktet Allmøte med berørte ansatte Begrenset interesse fra media

35 Politiet: Hva bør vi etterforske? Dokumentasjon av vår internkontroll Avhør av andre fylkesmannen i Hedmark, andre fylkesmenn og tilsvarende virksomheter for å kunne vurdere standarden på våre løsninger i forhold til hva som er normalt i bransjen

36 Utslippstillatelsen har følgende ordlyd: «Avløpsanleggene skal drives optimalt innenfor anerkjente, kostnadseffektive rammer» «Samlet utslipp og tap via overløp skal maksimalt utgjøre 2% av tilført mengde på årsbasis».

37 Kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og standardavtaler ved engasjement av konsulenter Advokat Morten Gran 37

38 Konkurransereglene Kravsspesifikasjon/ytelse Innholdet i et konkurransegrunnlag (åpen konkurranse) Kontraktsbetingelser Konkurransefase Kontraktsfase Kunngjøring Kontraktsinngåelse 38

39 Eksempel kvalifikasjonskriterium: A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjon D: Del av tilbud Organisatorisk Foretaket skal være Norske firma: Firmaattest Vedlegg og juridisk lovlig registrert 1.1 Utenlandske firma: Attester for stilling registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert. Eksempel tildelingskriterium: Oppsett Pris Vekt Grunnlag Del av tilbud Totalpris; XX % Opplysning om eventuelle forbehold Tilbudsbrev - Enhetspriser; eller avvik i tilbudsbrev - Timepriser: Utfylt tilbudsskjema med Vedlegg Påslagsfaktorer; opplysninger om totalpris, timesatser, - Opsjonspriser påslagsfaktorer og evt. opsjoner.

40 Typiske fallgruber og feil 1. Feil ved valg og presisering av kriterium Kvalifikasjonskrav tas i tildelingsfasen - eks KOFA , Samme forhold vurderes både under kvalifikasjon og tildeling - eks KOFA Fremgår ikke klart hva som skal vurderes under hhv. kvalifikasjon og tildeling - eks KOFA

41 Typiske fallgruber og feil 2. Feil håndtering når «problemer» oppstår Trår feil ift mulighet/begrensninger til å få ettersendt dokumentasjon fra tilbyder - eks KOFA Trår feil ift mulighet/begrensninger til å foreta avklaringer - eks

42 Typiske fallgruber og feil 3. Feil ved evaluering Foretar ikke evaluering/rangering, men bruker «minstekrav». - eks Anvender feil faktum dvs feil forståelse av kkl. eller tilbud. - eks KOFA Vektlegger noe på en måte som er uforutsigbart for tilbyderne. - eks KOFA

43 Erfaringer VA juss Små og store kommuner Arild Haugen Trondheim kommune

44 Torsdag

45

46 Utslipp fra anleggsvirksomhet Høyesteretts avgjørelse av 21. mai 2013 Politiadvokat Christian Stenberg Oslo Politidistrikt Finans- og miljøkrimseksjonen

47 Brønnborefirma som etablerer energibrønner for varmepumpeteknologi Et miljøtiltak Utnytter jordvarme ENØK Sakens bakgrunn Side 47 Finans- og miljøkrimseksjonen

48 Båsum Boring AS En av Norges største Dekker hele landet Små og store prosjekter Eneboliger der det er trangt å komme til Store bygg med flere hundre brønner Side 48

49 Saken her gjelder 6 tilfeller av utslipp i vassdrag Båsum Boring AS har fått et forelegg tidligere (februar 2000) Seks nye tilfeller Er avdekket av VAV i Oslo kommune Ikke innrapportert som uhell VAV Oslo valgte å anmelde Side 49

50 11. november Skådalsbekken Side 50

51 Høyesteretts avgjørelse 21. Mai 2013 Hva er viktig å ha med seg? Forurensing er ulovlig hvis det er lett å unngå Utslipp på kommunalt overvannsnett innebærer ikke at forurensning blir et kommunalt ansvar Side 51

52 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Erfaring fra fire års samarbeid Nina Alstad Rukke, Fagansvarlig Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

53 Ønsker bedre vannkvalitet Prøvetaking og analyse av utløpsvann, privat drikkevann og lokale bekker Brukerinteresser lite kartlagt

54 Fra 1. januar 2013 er antallet arbeidsmiljøforskrifter redusert fra 47 til 6 Figuren er hentet fra Arbeidstilsynets informasjonsmateriell 54

55 Norsk vann / Tekna: Vann, avløp og nye rettsregler 2013 Gardermoen november 2013 Torsdag 28. november 2013: (15) Nye arbeidsmiljøforskrifter betydningen for VA: Fra spesialforskrifter til samleforskrifter - en oversikt Virkelige endringer i krav og konsekvenser, særskilt for vannbransjen Sterke og svake sider ved de nye forskriftene Eksempel: Hva har skjedd med grøfteforskriften? Overingeniør Gunnar Mosevoll, Skien kommune Plansjef Terje Wikstrøm HIAS, IKS VA-jus 2013_Foredrag 15 GM-TW_2013-1a.ppt 55

56 De nye arbeidsmiljø-forskriftene Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet, samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) Forskrift om konstruksjon, utforming og framstilling av arbeidsutstyr som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften) Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (forskrift om administrative ordninger) 56

57 De nye arbeidsmiljø-forskriftene: De viktigste for vannforsyning og avløp Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Arbeidsplass-forskriften Forskrift om utførelse av arbeid Forskrift om tiltaks- og grenseverdier: - Fysiske og kjemiske faktorer - Smitterisiko for biologiske faktorer Arbeidsmiljølovens formål: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, 57

58 Nye arbeidsmiljøforskrifter fra. januar 2013: Hvordan finne fram? Alle forskrifter har kommentarer fra Arbeidstilsynet. Se: 58

59 Systematisk og helhetlig HMS-arbeid - noen viktige punkter 1. Krav til medvirkning - Forskrift om organisering, Risikovurdering ledelse og medvirkning Opplæring Informasjon Planlegging og tilrettelegging av arbeidet 2. Utforming av arbeidsplassen - Arbeidsplassforskriften 3. Krav til utførelse av arbeid - Forskrift om utførelse av arbeid - Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Tilleggskrav i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Eksempel på tilleggskrav: 8-1 Arbeidsgiver skal sørge for opplæring i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved: - Arbeid ved kjemikalier, jf. kapittel 3 - Arbeid med asbest, jf. kapittel 4 - Arbeid med risiko for å bli utsatt for biologiske faktorer, jf. kapittel 6 59

60 Særlig viktige arbeidsmiljø-forskrifter for vannforsyning og avløp: Forskrifter som nå inngår i forskrift om utførelse av arbeid (under Arbeidstilsynet): Graving og avstivning av grøfter Asbest Bruk av arbeidsutstyr Vern mot støy på arbeidsplassen Høytrykksspyling mm Arbeid ved avløpsanlegg Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (biologiske faktorer) Vern mot eksponering av kjemikalier på arbeidsplassen Stoffkartotek Noen viktige forskrifter som ligger under Direktoratet for samfunnssikkerhet: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (2006) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (1998) Forskrift om trykkpåkjent utstyr (1999) f. eks. trykkluftanlegg Arbeidstilsynets endringer har ikke medført endringer i disse forskriftene. 60

61 Vannmålere til alle innen 2015 Prosedyrer, utfordringer og eksempler Erfaringer fra kommunene: Drammen, Lier, Røyken, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker Overingeniør Leo Fosseng, Drammen kommune

62 Fremdrift antall arealabonnenter Dato Drammen Lier N.Eiker Røyken Svelvik Ø.Eiker SUM

63 Hvordan har responsen vært (Drammen)? Velvilje blant abonnentene Ingen har klaget på vannmålerkravet, foreløpig Noen få dispensasjoner og utsettelser Etter 5826 informasjonsbrev i nov 2010 (- ca 500 feilsendinger) : ca 34% installerte måler før varsel 2932 varsel: ca 57% installerte måler før pålegg 1061 påleggsbrev: ca 80% installerte måler Rest per : 1766 arealabonnenter

64 Vannjus-seminaret --- En tradisjon Den årlige møteplassen for juridisk oppdatering Tradisjonen fortsetter: november 2014 Nye lover og forskrifter.hva blir praksis?

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 4

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 4 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 4 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD 2008-2010

HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD 2008-2010 HÅNDBOK FOR UTSIKTSRYDDING LANGS VEI EN VEILEDER BASERT PÅ UTSIKTSRYDDINGSPROSJEKTET ET ÅPNERE BUSKERUD 2008-2010 PROSJEKTANSVARLIG BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 1. MARS 2011 INNHOLD Forord...3 1. Forprosjekt...4

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten HMS-kultur i politi- lensmannsetaten Politidirektoratet 2007 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1.utgave, Oslo 2007 POD Publikasjon nr. 09/2007 ISBN 978-82.92524-54-1 HMS-kultur

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer