Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere kartlegging i kommunen Veileder til utfylling av kartleggingsskjema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere kartlegging i kommunen Veileder til utfylling av kartleggingsskjema"

Transkript

1 Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere kartlegging i kommunen Veileder til utfylling av kartleggingsskjema Ved bosetting i kommunen vil deltakere som kommer fra statlige mottak være registrert i UDIs registringsog intervjuskjema. De vil også ha med seg en kvalifiseringsplan der det framgår hvilke mål hver enkelt har for sin kvalifisering m.m. Det vil variere hvorvidt deltakeren i introduksjonsprogrammet har begynt med kvalifiseringstiltak. Det forutsettes at opplysninger som allerede er kartlagt og registrert i statlig mottak, overføres fra UDI til bosettingskommunen. Opplysningene skal danne grunnlag for denne kartleggingen og utdyping av opplysninger som allerede er registrert. Det skal foreligge en skriftlig samtykkeerklæring på UDI skjemaet fra deltakeren, før overføring av opplysninger fra statlig mottak til kommunen. Opplysningene i UDI-skjemaet og kvalifiseringsskjemaene gir kontaktpersonene i kommunen anledning til å forberede den første samtalen. Deler av dette skjemaet kan fylles ut på forhånd, ut fra eksisterende opplysninger fra mottak. Slik sparer man tid til registrering i selve samtalen og man har et positivt utgangspunkt for videre dialog. Man bør bruke tid på å formidle til deltakeren at opplysninger er overført, informere om taushetsplikt, og sammen med deltakeren formulere en målsetting for den første samtalen. Deretter kan man konsentrere seg om at tidligere opplysninger er riktig registrert og stille utdypende spørsmål som gir et helhetlig bilde av hvem deltakeren er. Hvilke ressurser og individuelle forutsetninger har personen? Disse opplysningene vurdert mot hvilke muligheter som finnes i arbeidsliv eller eksisterende kvalifiseringstilbud, vil være utgangspunktet for den individuelle planen som skal utarbeides. Kartleggingen skal også danne grunnlag for planlegging av hvilke nye tiltak eller aktiviteter det kan være aktuelt å starte med. Kartleggingssamtalen skal være en dialog. Å bruke tolk tar vesentlig lenger tid enn å kommunisere direkte. Selve kartleggingssituasjonen kan være krevende både for den som blir kartlagt og for kontaktpersonen. Det kan derfor være hensiktsmessig å dele opp kartleggingen i flere samtaler. Dette bør vurderes individuelt. Noen spørsmål kan være vanskelig å besvare etter kort tid i landet eller i kommunen, fordi de krever referanserammer som det kan ta tid å skaffe seg. Spørsmål kan utsettes eller svar som gis kan anses som foreløpige. Samme tema kan tas opp igjen på et senere tidspunkt når deltakeren har bedre forutsetninger for å svare på spørsmål om yrkesønske og framtidsmål. Kartleggingen er å anse som en prosess der noen svar kan endre seg, nye spørsmål kan melde seg, og nye momenter kan komme til. Et viktig virkemiddel i kartleggingen kan f.eks være utprøving av yrkeskompetanse. Hensikten med kartleggingen er: Å utdype og oppdatere eksisterende opplysninger om deltaker som allerede er registrert i statlig mottak. Å frembringe nye opplysninger som gir et helhetlig bilde av deltakeren. Å danne grunnlag for å legge en individuell plan. Å være et verktøy for kommuneansatte og samarbeidspartnere for å planlegge og iverksette ulike tiltak og aktiviteter tilpasset den enkelte deltaker. Å frembringe data som basis for politiske og administrative beslutninger om flyktningpolitikken og den praktiske gjennomføringen av den. 1

2 1. Personopplysninger ( s 9 og 10 - jfr kartleggingskjemaet) Fødsels- og personnummer/d-nummer I noen tilfeller vil deltakere som blir bosatt i kommunene ha et midlertidig fødselsnummer. Dette skal brukes inntil permanent fødselsnummer foreligger. D-nummer kan identifiseres fordi de er ulogiske, de vil ha fødselsdato høyere enn 40 fordi 40 blir lagt til den reelle fødselsdato, f.eks. vil en person som er født få fødselsnummer Fremkonnummer (FK-nummer) Dette er en forkortelse for fremmedkontrollnummer som tildeles alle ikke-nordiske borgere som oppholder seg i Norge. Politiet tildeler fremkonnummer til alle asylsøkere når de ankommer Norge. Det skal påføres et fremkonnummer pr. person, også barn. Et fremkonnummer skal aldri benyttes av mer enn en person. Fremkonnummer endres ikke. Fremkonnummer påføres korrespondanse med offentlige myndigheter. Oppholdsstatus Oppholdsstatus er viktig å vite fordi personer som har fått innvilget politisk asyl har trygderettigheter fra dato for innvilgelse av søknad. Personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente må ha opptjeningstid (normalt minimum 3 år) som medlemmer av folketrygden før de har de samme trygderettighetene, f.eks. ved søknad om attføring eller uføretrygd. Personer som har fått innvilget politisk asyl har spesielle rettigheter når det gjelder utdanningsstipend på videregående skoles nivå fra Statens lånekasse for utdanning. 1 Personer som kommer til Norge som overføringsflyktninger får prøvet sin sak individuelt i Norge. De fleste får innvilget asyl, men i noen tilfeller er det gitt opphold på humanitært grunnlag. Etternavn, mellomnavn, fornavn Vi kan gjerne gjøre deltakeren oppmerksom på at navnet som er registrert i reisebevis eller pass er det navnet som skal brukes i kontakt med alle offentlige instanser. Konsekvent bruk av navnet slik det er registrert kan forhindre forvekslinger og misforståelser. I enkelte land skiller man ikke så nøye mellom fornavn og etternavn. Dersom navnet endres, må navnendringen være offentlig registrert før det nye navnet tas i bruk.vi kan spørre deltakeren hvilket navn han foretrekker at vi bruker, og hvordan navnet uttales. Statsborgerskap Politiet fastslår statsborgerskap. Opplysningene finnes i beboernes reisebevis eller pass. Statsløse registreres som dette. Ankomst Norge Ankomstdato kan være nyttig å vite for å sette deltakerens tid i Norge inn i et perspektiv. Dersom deltakeren har vært kort tid i Norge, men snakker godt norsk, kan dette være en indikasjon på at deltakeren lærer raskt, har hatt norske venner eller kontaktnett. Dersom norsken er svak etter forholdsvis lang tid i Norge, kan årsakene ligge hos deltakeren selv og/eller i kvaliteten og omfanget av norskopplæringen. Har du bodd i flere mottak? Hvis ja, antall. Mottakshistorikk kan ha betydning for å sette seg inn i deltakeres situasjon etter ankomst til Norge. Dersom deltakeren har bodd i flere mottak, kan dette være et utgangspunkt for samtale om mottaket, aktiviteter, lokalmiljø mm. Navn på siste mottak du oppholdt deg i? Informasjonen er viktig dersom vi av ulike årsaker ønsker kontakt med mottaket. Etter retningslinjene for drift av mottak skal alle som har vært bosatt i mottak ha med en introduksjonsmappe med viktige papirer. 2

3 Det kan være aktuelt å etterlyse denne eller sjekke opplysninger, eventuelt påføre navn på kontaktperson i mottaket. Hvor lenge har du bodd der? Temaer som ventetid, overgang til kommune, nytt sted og klima kan være aktuelle å komme inn på. Bosatt i kommunen (dato): Spørsmålet har betydning for integreringstilskuddet og videre meldinger og tiltak i kommunen. Familiemedlemmer i din husstand? Enkeltpersonens livssituasjon trer tydeligere fram når vi vet noe om eventuell familie, barn, barnas alder og eventuelle skole, barnehagetilbud og tilsynsordninger. Disse opplysningene kan være spesielt viktige når et kvalifiseringsløp skal gjennomføres. Tidsmarginene er ofte knappe når en far eller mor med barn i barnehage skal bringe og hente. Det er viktig at alle praktiske situasjoner lar seg løse, før man syr sammen et kvalifiserende opplegg. Har du andre familiemedlemmer eller gode venner boende i Norge? I den grad det er relevant for kvalifisering, kan man spørre om deltakeren har et nettverk, eventuelt hvilke muligheter han/hun har til å treffe sine slektninger eller venner boende i Norge. Har familien din søkt familiegjenforening?/skal familien din søke familiegjenforening? Dersom deltakeren søker eller skal søke familiegjenforening registreres dette her fordi det er viktig for kommunen å være forberedt på å ta imot familien, og det sier noe om deltakerens livssituasjon. Å vite at familien skal komme kan være en viktig motivasjonsfaktor for å lære norsk og for å få fotfeste i samfunnsliv og arbeidsliv. Å vente i uvisshet kan medføre avmaktsfølelse og konsentrasjonsproblemer. Hvilke tanker gjør du deg når det gjelder tilbakevending? Dette er et spørsmål som krever varsomhet. Dersom en person har flyktet til Norge på grunn av en særdeles vanskelig livssituasjon, kan spørsmålet skape usikkerhet og engstelse. Vi bør derfor vurdere nøye om og når spørsmålet skal stilles. Noen personer ser på sitt opphold i Norge som et midlertidig opphold, og ønsker i utgangspunktet å vende hjem så raskt som mulig. Dersom en person har fått kollektiv beskyttelse vil hjemvendingsperspektivet være nærliggende, men ikke uproblematisk av den grunn. Noen deltakere klarer å planlegge to mulige fremtider parallelt, og ser på tiden i Norge som en mulighet til å skaffe seg utdanning eller kompetanse som de har nytte av ved hjemkomst. 2. Bakgrunn (s.11) Bakgrunnsinformasjon som er relevant i forhold til kvalifisering. Det er viktig at vi forsøker å få kjennskap til livssituasjon og levesett før ankomst til Norge i den grad denne type informasjon er relevant for å legge en god individuell plan. Da vil det være større mulighet for at vår veiledning vil treffe deltakeren der han/hun er. De fleste vil oppleve det at vi spør om livet deres før de kom til Norge som positivt, men det er viktig at vi begrunner hvorfor vi spør og vurderer spørsmålene vi stiller i hvert enkelt tilfelle. Det beste vil være om deltakeren forteller fritt, og at vi noterer viktige momenter etter samtalen. Samtaletemaene og spørsmålene er veiledende, og kan variere fra samtale til samtale, f.eks.: Hvor deltakeren kommer fra, var det by eller landsby, klima på stedet, hvem deltakeren bodde sammen med, ferier, reiser, fritid, opphold i andre land, venner og sosial omgang, etnisitet, flukten, helse, religion. 3

4 3. Språkferdigheter (s.11) Det er viktig å kartlegge om deltakeren snakker flere språk, bl.a. av hensyn til bruk av tolk. Noen språk kan det være vanskelig å få fatt i tolk til, og det kan eventuelt være behov for alternative tolkespråk. Mange deltakere behersker flere språk godt, både skriftlig og muntlig, mens andre behersker morsmålet kun i tale. Språkkunnskaper kan være attraktiv kompetanse i arbeidslivet, og det er derfor et poeng å registrere om personene snakker, leser og skriver språket. Mange teknisk utdannede personer har lest pensum på engelsk, og dette kan være en viktig tilleggsopplysning ved søking til videregående skoler, høgskoler og universiter, og også ved vurdering av realkompetanse. 4. Utdanning/oversettelse/vurdering/godkjenning ( s.12 og 13) Antall år på skole er en indikasjon i forhold til utdanningsnivå. Deltakeren kan ved første kartlegging ha lite kjennskap til norsk utdanningssystem, og det kan være vanskelig å sammenligne utdanningssystemer og plassere egen utdanning i forhold til det norske systemet. De tre kategoriene grunn-, videregående og høyere utdanning skal tilsvare de norske begrepene så godt som mulig. 1 Har personen utdanning fra hjemlandet eller andre land er det viktig å forsøke å fremskaffe dokumentasjon. Mange deltakere vil ha problemer med å skaffe til veie dokumentasjon, og selv om det foreligger dokumentasjon vil denne i noen tilfeller ikke kunne verifiseres. NOKUT kan gi utfyllende informasjon. I tilfeller der dokumentasjon mangler eller ikke kan verifiseres, er det ofte aktuelt å vurdere realkompetanse. Når dokumentene er oversatt til norsk, skal de sendes til vurdering. Dokumenter som foreligger på engelsk, trenger ikke oversettes til norsk. Å få vurdert og godkjent utenlandsk utdanning kan være en tidkrevende prosess. Derfor bør denne prosessen komme i gang så snart dokumentasjonen er oversatt. Å bygge videre på eksisterende kompetanse, stiller krav til kartlegging, godkjenningsordninger og samarbeid mellom etater. Kompetanse som blir tatt på alvor kan føre deltakeren raskere gjennom kvalifisering for å komplettere utdanning. De som har førerkort fra andre land og som bringer dette med seg bør kjenne til hvilke regler som gjelder for godkjenning Norskopplæring (s.13) Antall norsktimer er nyttig informasjon for kontaktperson og andre som skal bistå ved utforming av den individuelle planen. Det er også viktig å vite om deltakeren deltar på A- eller B-løp. Antall norsktimer sett i forhold til progresjon i norsk kan indikere om norskundervisningen har gitt forventet resultat, om språkpraksis kan være aktuelt eller om arbeidspraksis kombinert med norskopplæring kan være et alternativ for å gjøre innlæringen lettere. Resultat på eventuelle norsktester er nyttig informasjon for videre planlegging av tiltak eller ved formidling til arbeid. Men et resultat på en norsktest kan ikke brukes som eneste indikasjon når man vurderer f.eks. innsøking til et arbeidsmarkedstiltak. Faglig bakgrunn, erfaring, motivasjon, teoretisk innhold i tiltaket og om det kan tilrettelegges, bør inngå i vurderingen. Dersom en ny norsklærer eller kontaktperson ønsker å kontakte tidligere norsklærer, vil navn og et telefonnummer gjøre kontakt enklere. En norsklærer kan forespørres om å være referanse for en deltaker som har begrenset kontaktnett og som ikke har vært i arbeid etter ankomst til Norge. 4

5 6. Utdanning eller kurs i Norge (s.14) Her registreres utdanning eller kurs i regi av skole, mottak, Aetat eller andre. I merknadsfeltet kan tilleggsopplysninger noteres, f. eks. om innhold i kurset eller referanser. Det kan være nyttig å spørre om hvordan det gikk på skolen/kurset, om det ble fullført og om det gikk greit å følge med i undervisningen, og ikke minst hvilket utbytte det ga. 7. Yrkeserfaring fra hjemlandet/andre land enn Norge (s.14) For å få utfyllende informasjon om yrkesliv og kompetanse, kan man forsøke å få deltakeren til å fortelle om innholdet i en vanlig arbeidsdag, om arbeidsoppgaver, (leder-) ansvar, kontaktnett, arbeidsplass og kolleger. Arbeidsattester eller dokumentasjon på arbeidsforhold bør oversettes til norsk dersom de kan ha betydning for fremtidig yrkesliv. Samtalen kan også dreies inn på arbeidsområder eller verktøy som ble brukt i arbeidet, for eksempel: Ali oppgir at han har jobbet med «data». Oppfølgingsspørsmål kan være om han arbeidet med utvikling/ reparasjon/tilpasning av maskiner og utstyr, eller om han jobbet med utvikling av programvare, bruk av programvare og i tilfelle hvilke programmer, om kunnskaper om nettverk og operativsystemer, og i tilfelle hvilke. I mange tilfeller vil våre spørsmål bli overfladiske fordi vi ikke kjenner fagfeltet og terminologien godt nok til å stille gode spørsmål, og vi er avhengige av fagpersoner både for å stille de rette spørsmålene og for å se hvordan svarene kan ha betydning for videre yrkeskarriere. Ahmed oppgir at han har jobbet som sjåfør. Da er det naturlig å spørre hvilken type kjøretøy han kjørte, om det var buss, taxi, varetransport, størrelse på bil, om han kjørte i by, på landet, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Dersom han jobbet med varetransport kan man stille spørsmål om type vare, kundekontakt evt. kundepleie. Trivdes han i jobben og har han planer om å gjenoppta yrket i Norge? Har han førerkort, eller planlegger han å ta førerkort? Kan det være aktuelt å lage en beskrivelse vedr. kompetanse og yrkeserfaring? Dersom deltakeren har yrkeserfaring som antas å ha betydning ved jobbsøking eller arbeidspraksis i Norge, har det vist seg nyttig at deltakeren beskriver egen kompetanse og bruker beskrivelsen som vedlegg til jobbsøknad eller forespørsel om arbeidspraksis. Her bør man gi opplysninger om yrkesutøvelse før ankomst til Norge, fagfelt, type arbeidsoppgaver og ansvarsområde. Beskrivelsen kan være på morsmålet, og kan sendes til godkjent oversettelsesinstans eller oversettes av deltakeren selv, evt. i samarbeid med fagpersoner. I tilfeller der man antar at deltakeren innehar etterspurt kompetanse, kan en egenbeskrivelse av kompetansen vært døråpneren. Arbeidsgivere blir ofte mer interessert dersom deltakeren kan markedsføre en bestemt kompetanse. Beskrivelsen av kompetanse kan også brukes som utgangspunkt ved vurdering av realkompetanse. Kan det være aktuelt å formidle bransjekontakt? I mange tilfeller kan god kompetanse gå tapt fordi vi ikke har kunnskaper nok til å koble deltakerens kompetanse til aktuelle bransjer. En bransjekontakt, gjennom arbeidsgiver, ulike fagkontor eller utdanningsinstitusjoner kan være nyttig for at deltakeren skal få oppdatert informasjon om muligheter innen bransjen, arbeidsmarked og fremtidsutsikter. Dersom vi legger til rette for bransjekontakt, bør vi sikre at deltakeren har tilstrekkelige norskkunnskaper til å få utbytte av informasjonen som blir gitt, eventuelt at det brukes tolk. 5

6 8. Yrkeserfaring fra Norge (s.15) Informasjon om arbeidsgiver, stilling, tidsrom og om arbeidsforholdet er dokumentert eller kan dokumenteres. Det er relevant å spørre om størrelse på bedrift/arbeidsplass, arbeidsoppgaver, ansvar og trivsel. Referanser Innhenting av referanser brukes i stor grad av arbeidsgivere ved vurdering av jobbsøknader. Deltakeren bør være oppmerksom på at det er nyttig å registrere og klarere referanser fra sitt kontaktnett i arbeidslivet eller fra statlig mottak. Offentlig ansatte som har god kjennskap til deltakeren kan brukes som referanser før deltakeren har etablert kontakt med arbeidslivet. Det er viktig å understreke betydningen av riktig navn, adresse og telefonnummer når referansen påføres CVen. 9. Egenvurderinger (s. 15) Hva ønsker/liker du å jobbe med? Hva er du flink til? Å spørre en deltaker om hva han eller hun ønsker å jobbe med kan oppleves som et tilbud om å velge på øverste hylle. Dette er vanligvis ikke den faktiske situasjonen. Veien fram til målet kan være lang og krevende. Likevel er det viktig å spørre om ønsker og ambisjoner, og ta det på alvor. Det blir vår oppgave å peke på veiene som kan føre fram til målet, slik at deltakeren selv kan vurdere om han/hun ønsker å opprettholde sitt mål, eller om målet skal justeres. Dersom deltakeren fritt får formulere sitt mål, kan vi få viktig informasjon. Ved å stille oppfølgingsspørsmål som utdyper yrkesønsket nærmere, kan vi få et bedre bilde av interesser, kunnskaper, motivasjon og sterke sider. Hva gjør at du er interessert i dette yrket? Har du jobbet med dette før eller kjenner du noen som gjør det? Kan du fortelle meg om yrket? Er det likheter/forskjeller på hvordan yrket utføres i landet du kommer fra og i Norge? Hvilken utdanning kreves for å utføre yrket i ditt land? Vet du noe om utdanningen i Norge? Er dette et yrkesønske du har hatt lenge? Hva tror du gjør at du vil passe til dette yrket? Spørsmålene tilpasses situasjonen, og bør være en dialog for å få økt kunnskaper om deltakeren, om sjansene for jobb, eller hvordan eventuelle tiltak kan tilrettelegges. Å ha et mål kan virke motiverende. Mange vil i den første tiden ha nok med å orientere seg i det nye samfunnet og lære språket og vil ikke gi et svar på hvilket yrkesønske de har, eller svaret kan anses som foreløpig. Å lære norsk for å øke sjansene for deltakelse i utdanning, og arbeidsliv kan være en målsetting i seg selv. Noen vil ha en generell målsetting den første tiden. At målsettingen blir mer konkret etter hvert henger sammen med at det blir lettere å ta valg ved økt kjennskap til mulighetene. Om medbragt kompetanse blir godkjent eller delvis godkjent, kjennskap til samfunn, arbeidsliv og arbeidsmarked kan være viktige faktorer når man skal velge yrke. Noen trenger tid før de kan formulere et mer spesifikt yrkesønske. Arbeidspraksis, utprøving av yrke, utprøving av medbragt kompetanse og kjennskap til arbeidslivet kan gi viktig kunnskap om eget ståsted og muligheter i arbeidslivet. Det er ikke vår oppgave å ta avgjørelser og dermed ansvaret for valg som gjøres. Deltakeren må så langt det er mulig foretar valgene selv, ut fra de rammer som er gitt eller som kan skapes. Målet kan korrigeres, ut fra økt kunnskap om egne forutsetninger, samfunn, arbeidsliv og utdanning. Med egne forutsetninger menes faktorer som motivasjon, interesse, norskkunnskaper, økonomi, familiesituasjon og aksept fra omgivelsene for den individuelle planen. Vår rolle som veileder er å gi informasjon, formidle kunnskaper og stille spørsmål for å øke deltakerens bevissthet og derved gi dem et grunnlag for valg. 6

7 10. Generell livssituasjon (s. 16) Hvilke fritidsinteresser har du? Spørsmålet om fritidsinteresser kan ha betydning for deltakelse i samfunnslivet. Finnes det organisasjoner eller lag der interessen kan dyrkes sammen med andre? Bygging av nettverk, tilhørighet, trening i å snakke norsk, trivsel og meningsfylt fritid er stikkord. Nåværende bosituasjon? Nåværende bosituasjon, offentlige kommunikasjonstilbud, familieforhold, barnetilsyn og helseopplysninger er viktige for å legge en individuell plan som er gjennomførbar. Ved behov for avklaring av spørsmål vedrørende helse, kan helsesøster delta i samtalen dersom deltakeren ønsker det. Eventuelle forhold i din familiesituasjon eller din helsesituasjon som det bør tas hensyn til? Forhold omkring helsen eller andre vesentlige forhold som kan ha betydning for yrkesvalg er viktig å avklare på et tidlig tidspunkt. Det kan være aktuelt å søke om yrkesmessig attføring eller ta særskilte hensyn ved tilrettelegging av språkpraksis eller arbeidspraksis. Det kan og være nyttig å avklare spørsmål knyttet til religiøs tro dersom dette har betydning for yrkesutøvelse. Vi vet at det er noen som på grunn av sin tro må forholde seg til noen absolutte krav. Det gjelder for eksempel at man ikke kan spise eller ta i svinekjøtt eller annen type mat, at man må be visse tider på dagen eller bruke hodeplagg som er upraktiske (eller helt uproblematiske!) i en arbeidssituasjon. Er det noe i din tro som kan gi begrensninger i en arbeidssituasjon? Hva vet du om introduksjonsprogram? (s. 16) Vi får informasjon om hva deltakeren allerede vet og hvordan vi skal legge opp videre samtaler om introduksjonsprogrammet. 12. Samtykkeerklæring (s. 17) Her skal det foreligge en samtykkeerklæring fra deltakeren om at samarbeidende instanser skal kunne få innsyn i nødvendige opplysninger som har betydning for å utarbeide den individuelle planen. Deltakeren skal føle seg trygg på at opplysninger som gis ikke kan misbrukes eller komme på avveie. Dette er av stor betydning for å bygge et tillitsforhold mellom deltakeren og de ulike tjenesteyterne han eller hun kommer i kontakt med i introduksjonsprogrammet. Kopi av samtykkeerklæringen skal sendes til de berørte parter. Erklæringen gjelder de etater som er oppgitt. Dersom nye instanser kommer til underveis, skal de tilføyes og ny samtykkeerklæring skal foreligge. Samtykkeerklæringen undertegnes av deltaker og kontaktperson. Deltakeren skal til enhver tid vite hvem som er kontaktperson, og hvis det blir skifte av kontaktperson i løpet av introduksjonsprogrammet, skal deltakeren informeres om dette på forhånd. 7

8 Fotnoter 1 Utfyllende informasjon om flyktningstipend for å ta videregående utdanning finnes på under forskrifter/støtte til særlige grupper. 2 For informasjon om ulike lands utdanningssystemer, kan man gå inn på UNESCOs nettsider. For vurdering av videregående utdanning kan utdanningsetaten i Fylkeskommunene kontaktes. Rutiner for vurdering/godkjenning av utenlandsk utdanning er i støpeskjeen. Utfyllende informasjon om vurdering og godkjenning av høyere utdanning, finnes på nettsidene til NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen og også på ls.no gir opplysning om yrker på videregående skoles nivå. Nettstedet gir nyttig informasjon. 3 Fylkenes vegkontor kan gi utfyllende informasjon om regler for godkjenning av førerkort fra andre land. 4 Senter mot etnisk diskriminering(smed) 8

9 Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere forslag til kartleggingskjema i kommunen Det henvises til «Veileder til utfylling». 1. Personlige opplysninger Fødsels- og personnumer (11 siffer): Fremkonnummer (FK nr.): Etternavn: Mellomnavn: Fornavn: Mann Kvinne Statsborgerskap: Sivilstand: Adresse: Telefon/mobilnummer: Kom du til Norge som: Asylsøker Overføringsflyktning Familiegjenforent Hvilken oppholdsstatus har du: Humanitært grunnlag Asyl Annet Annet Ankomst Norge: Har du bodd i flere mottak? Ja Nei Hvis ja, antall Navn på siste mottak du oppholdt deg: 9

10 Hvor lenge har du bodd der? Eventuelt direkte bosatt (dato)? Bosatt i kommunen (dato): Selvetablert (dato): Familiemedlemmer i din husstand: Personnummer FK-nummer Navn Relasjon (ektefelle, samboer, barn, andre) Har du andre familiemedlemmer eller gode venner boende i Norge? Har familien din søkt familiegjenforening? Ja Nei Skal familien din søke familiegjenforening? Ja Nei Eventuell familiegjenforening med hvem? Hvilke tanker gjør du deg når det gjelder tilbakevending? 10

11 2. Bakgrunn Relevant informasjon; hjemsted, klima, nettverk, flukten, helse, religion. 3. Språkferdigheter Hvilke andre språk enn norsk kan du? Flytende Kan litt Skriftlig Muntlig Skriftlig Muntlig Eget morsmål Engelsk Annet, utdyp: Annet, utdyp: Kan andre språk enn morsmålet evt. brukes som tolkespråk? 11

12 4. Utdanning/oversettelse/vurdering/godkjenning Antall år på skole: Utdanning fra hjemlandet/andre land Grunnskole Fullført, antall år: Ikke fullført, antall år: Skolested og skolens navn: Videregående skole Fullført, antall år: Ikke fullført, antall år: Skolested og skolens navn: Linje/fag: Høyere utdanning.(universitet, høgskoler) Fullført, antall år: Ikke fullført, antall år: Skolested og skolens navn: Linje/fag/studium: Oversettelse/vurdering/godkjenning: Vitnemål oversatt Vitnemål sendt til oversetting dato: Instans: Utdanning sendt til vurdering dato: Instans: Utdanning godkjent i Norge dato: Instans: 12

13 Evt. uttalelse fra vurderings-/godkjenningsinstans: Behov for tilleggsfag/tilleggsutdanning for å få godkjent utdanningen i Norge: Aktuelt med realkompetansekartl. /yrkesprøving: Ja Nei Aktuelt med annen utprøving( i kommunal regi, ordinært arbeidsliv) Ja Nei Merknader: Har du førerkort? Ja Nei Er førerkortet godkjent i Norge? Ja Nei Dersom nei, kjenner du reglene for godkjenning av førerkort? Ja Nei Dersom nei, behov for informasjon? 5. Norskopplæring Norskopplæring (antall timer): Hvilket løp? A B Skolens navn: Lærer: Tlf: Prøver/tester i norsk: Resultat: 13

14 6. Utdanning eller kurs i Norge Skole/arrangør Linje/fag/studium/kurs Fra Til Dokumentert Ja/nei Tilleggsinformasjon 7. Yrkeserfaring fra hjemlandet/andre land Arbeidsgiver/firma Stilling Land Fra/til Dokumen- Oversatt tert Ja/nei Ja/nei Tilleggsinformasjon: Kan det være aktuelt å lage en beskrivelse vedr. kompetanse og yrkeserfaring? Kan det være aktuelt å formidle bransjekontakt, aktuell instans: 14

15 8. Yrkeserfaring fra Norge Arbeidsgiver/firma Stilling Fra/til Dokumentert Ja/nei Utfyllende informasjon om type arbeid eller kurs Har du/kan du skaffe referanser? Ja Nei Er referansen forespurt? Ja Nei Referanses navn Stilling Firma/instans Tlf Dato 9. Egenvurderinger Hva ønsker du å jobbe med? Hva er du flink til? 15

16 10. Generell livssituasjon Hvilke fritidsinteresser har du? Nåværende bosituasjon: Eventuelle forhold i din familiesituasjon eller din helsesituasjon som det bør tas hensyn til? 11. Hva vet du om introduksjonsprogram? 16

17 Samtykkeerklæring Jeg er enig i at disse instansene kan få innsyn i deler av opplysningene for å kunne samarbeide med meg om min individuelle plan. Voksenopplæringssenter Aetat Helsesøster Leder av flyktningavdelingen Kontaktperson Sosialtjenesten Sted: Dato: Underskrift deltaker: Samtalen ble foretatt av: 17

Kartlegging av utdanning

Kartlegging av utdanning I Lebesby kommune Kartlegging av utdanning og arbeidserfaring Kartlegging gjennomføres i forbindelse med søknad om norskopplæring for voksne innvandrere med rett og/eller plikt til norskopplæring, og ved

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING 1 NAVN: INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven 13 Bruk

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.2 Vedlegg 3 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn:

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram. Denne planen tilhører: Spørsmål 2.2.

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram. Denne planen tilhører: Spørsmål 2.2. Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.1 Vedlegg 1 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn: (Heretter kalt deltaker) Adresse,

Detaljer

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Rundskriv Dato: 21.04.2008 Nr:A-27/2007 Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: SKOLEÅRET 2013-2014 Minoritetsspråklige søkere - Søknad om individuell vurdering Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Navn: Søknadsfrist 1. februar 2013 Fødsels- og personnummer:

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: Navn: Minoritetsspråklige søkere Skoleåret 2014-2015 Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Søknadsfrist 1. februar 2014 Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer og -sted:

Detaljer

Safia Hussein Ali Grand Avdelingsleder, Introduksjonssenteret Drammen Etterutdannigskurs VOX

Safia Hussein Ali Grand Avdelingsleder, Introduksjonssenteret Drammen Etterutdannigskurs VOX Safia Hussein Ali Grand Avdelingsleder, Introduksjonssenteret Drammen 29.10.2016 Etterutdannigskurs VOX Disposisjon Introduksjonsloven Programrådgiverrollen Organisering og erfaringer i Drammen kommune

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Rundskriv Alle landets kommuner Arbeids- og velferdsdirektoratet Nr. Vår ref Dato Q-20/2015 14/2807-4.5.2015 Rundskriv

Detaljer

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverkssamling Kompetanse for Thon Hotel Høyers, Skien 14. juni 2016 Seniorrådgiver Tor Øyvind Endresen 1 Rettskildene Introduksjonsloven

Detaljer

Kort innføring i introduksjonsprogrammet

Kort innføring i introduksjonsprogrammet Kort innføring i introduksjonsprogrammet Sadegh Nazarzadeh IMDi Øst 46432060 23.01.2017 1 Tema for i dag: Formålet med introduksjonsloven Hvem kan delta i introduksjonsprogram «Kan-gruppen» Sentrale byggestener

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Registrering av kompetanse på integreringsmottak

Registrering av kompetanse på integreringsmottak Registrering av kompetanse på integreringsmottak Denne informasjonen er til deg som jobber med beboere på integreringsmottak, og som skal bistå beboere som skal registrere kompetansen sin. Dokumentet beskriver

Detaljer

Bruk og registrering av kompetanseopplysninger

Bruk og registrering av kompetanseopplysninger Bruk og registrering av kompetanseopplysninger Denne informasjonen er ment for karriereveiledere som skal tilby karriereveiledning i integreringsmottak eller ordinære asylmottak på bakgrunn av selvregistrerte

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Del 3. Mine muligheter Til deltaker

Del 3. Mine muligheter Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 3, side 1 av 7 Del 3. Mine muligheter Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Arbeidshe edeltaker,del3,side2av7 Del 3: Mine muligheter Nå som du har vært gjennom de to første delene av

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/403-1 Saksbehandler: Dortea Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg:

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Brukere med. innvandrerbakgrunn

Brukere med. innvandrerbakgrunn Brukere med innvandrerbakgrunn Hvem er innvandreren i mottaket? Asylsøker Bosatt av Imdi og gjennomført introduksjonsprogram med oppfølging fra INN Familiegjenforent med tidligere bosatte Familiegjenforent

Detaljer

RS 2012-018V2. INDIVIDUELL KARTLEGGING av

RS 2012-018V2. INDIVIDUELL KARTLEGGING av RS 2012-018V2 INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER/ FLYKTNING NAVN: DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven

Detaljer

SØKNADSSKJEMA 2012-2013

SØKNADSSKJEMA 2012-2013 SØKNADSSKJEMA 2012-2013 Vi vil presisere at all informasjon som vi mottar gjennom søknadene blir behandlet konfidensielt av ledelsen ved Dynamo. Vær vennlig å skrive tydelig. Trenger du mer plass kan du

Detaljer

Kristiansund kommune Flyktningtjenesten. Samarbeid om kvalifisering av flyktninger og innvandrere

Kristiansund kommune Flyktningtjenesten. Samarbeid om kvalifisering av flyktninger og innvandrere Kristiansund kommune Flyktningtjenesten Samarbeid om kvalifisering av flyktninger og innvandrere Ord og uttrykk Innvandrer: Utenlandsfødt person, fast bosatt i Norge, med to utenlandsfødte foreldre. (Kan

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE AV GANGEN I INTRODUKSJONSPROGRAMMET MED ANSVAR FOR UTFØRELSE

RUTINEBESKRIVELSE AV GANGEN I INTRODUKSJONSPROGRAMMET MED ANSVAR FOR UTFØRELSE Målselv kommune Vedlegg 5 RUTINEBESKRIVELSE AV GANGEN I INTRODUKSJONSPROGRAMMET MED ANSVAR FOR UTFØRELSE 1. Flyktningtjenesten a. Bosettingssamtale Ved ankomst gjennomføres en bosettingssamtale ved bruk

Detaljer

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken Innvandrer på arbeidsmarkedet Tor Noraas Scandic Dyreparken 23.09.2015 Dagens emner Tall og trender fra arbeidsmarkedet Lovregulering av arbeidslivet Partene i arbeidslivet Kulturforskjeller Jobbsøking

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 IM 2010-046V2 Saksnummer: 07/4335-2 Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 1. Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn Fødselsdato

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger

Kvalifisering av flyktninger Kvalifisering av flyktninger Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 28.10.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon:

Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon: Fylkesmannen i Nord- og i Sør-Trøndelag Tilsyn med individuell plan etter introduksjonsloven ( 6 og 19) Egenerklæring fra kommunen Vi ber om at kommunen gir oss en egenerklæring ved å besvare spørsmålene

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Bli-kjent-samtaler med flerspråklige foreldre

Bli-kjent-samtaler med flerspråklige foreldre Bli-kjent-samtaler med flerspråklige foreldre Barnets navn: Fødselsdato: Dato for samtalen: Barnehagens navn: Målet er å få til gode samtaler, der barnehage og foreldre er likeverdige parter som skal informeres

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte,

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte, Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 12.04.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen.

Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen. Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen. Norsksenteret, Sarpsborg kommune Tone Bjørnvold Ina Andreassen Velkommen til Norsksenteret Norskopplæring for

Detaljer

Kartleggingsskjema for enslig mindreårige asylsøkere og enslig mindreårige flyktninger

Kartleggingsskjema for enslig mindreårige asylsøkere og enslig mindreårige flyktninger Kartleggingsskjema for enslig mindreårige asylsøkere og enslig mindreårige flyktninger Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10, 8002 Bodø fmnopost@fylkesmannen.no Telefon: 755 31 500 - En kartlegging av den

Detaljer

IM Vedlegg 2

IM Vedlegg 2 IM 2013-011 Vedlegg 2 Informasjon til søkeren under intervjuet i søknader om beskyttelse Til intervjueren Informasjon du gir skal være tilpasset den enkeltes søkers behov og evne til å forstå. I åpenbare

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel) Dato Betalt gebyr norske kroner Bilde DUF-nummer Søknad om tillatelse til arbeid og opphold Hver søker skal fylle ut ett skjema, også de

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Til deg som skal begynne på INTRODUKSJONSPROGRAM. Utlendingsdirektoratet

Til deg som skal begynne på INTRODUKSJONSPROGRAM. Utlendingsdirektoratet Til deg som skal begynne på INTRODUKSJONSPROGRAM Utlendingsdirektoratet INTRODUKSJONSPROGRAM Gir deg nye muligheter i Norge Jeg heter Sayed Salih Nasir og er kurder fra Mosel i Irak. Jeg er 33 år, gift

Detaljer

Bruk av kompetanseopplysninger i integrerings- og kvalifiseringsarbeid

Bruk av kompetanseopplysninger i integrerings- og kvalifiseringsarbeid Bruk av kompetanseopplysninger i integrerings- og kvalifiseringsarbeid Denne informasjonen er til deg som er ansatt i kommunen eller Nav og som skal bruke kompetanseopplysninger i ditt arbeid med integrering

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN

EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Barn- og ungeneheten ved koordinerende enhet EN VEILEDER TIL INDIVIDUELL PLAN - èn port inn - Dette er ment som et nyttig verktøy for alle som skal være personlig koordinator for en individuell

Detaljer

Varig Tilrettelagt Arbeid VTA

Varig Tilrettelagt Arbeid VTA Varig Tilrettelagt Arbeid VTA Søknaden må være fullstendig utfylt for at SISO Vekst AS skal kunne vurdere den. Det må legges ved dokumentasjon på medisinske opplysninger som ligger til grunn for innvilget

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet IMDi - Kompetanseløftet for nye bosettingskommuner, 04./05. Februar 2015 Karsten Schroeder, seniorrådgiver

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Jakten på gode løsninger. Fire framtidige bytter.

Jakten på gode løsninger. Fire framtidige bytter. Jakten på gode løsninger Fire framtidige bytter. Kan ikke reguleres i samarbeidsavtale alene. Fire politiske spørsmål Kan en programrådgiver bestemme at de fleste bør bosettes der jobbene og utdanningsinstitusjonene

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM INTRODUKSJONSPROGRAMMET I SUNNDAL OG NAV SUNNDAL KVALIFISERING AV NYANKOMNE INNVANDRERE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM INTRODUKSJONSPROGRAMMET I SUNNDAL OG NAV SUNNDAL KVALIFISERING AV NYANKOMNE INNVANDRERE Sunndal kommune - kraftsenteret på Nordmøre SAMARBEIDSAVTALE MELLOM INTRODUKSJONSPROGRAMMET I SUNNDAL OG NAV SUNNDAL KVALIFISERING AV NYANKOMNE INNVANDRERE 1. Forutsetninger Avtalen bygger på Rundskriv

Detaljer

Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten

Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten Vi vil gjerne vite mer om situasjonen til deg som skal i gang med et rehabiliteringstilbud. Målet er å gi oss økt kunnskap

Detaljer

Før du kommer i gang

Før du kommer i gang Før du kommer i gang NB! Dette gjelder kun deg som ikke får uføretrygd/arbeidsavklaringspenger fra NAV. Hvis du har fått vedtak om føretrygd/arbeidsavklaringspenger fra NAV vil du automatisk få fornyet

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

/

/ Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Pb. 8059 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15-02802 15/3013-20.10.2015 Svar på spørsmål til lovgrunnlaget for introduksjonsloven og nytt tema for statlig tilsyn

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Deltakelse i introduksjonsprogrammet er regulert av introduksjonsloven. Introduksjonsloven

Detaljer

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Praktisk handlingsplan for språkopplæring 2.8 Begrepsavklaringen rundt 2.8 elever Med minoritetsspråklige elever menes det i denne sammenheng elever fra hjem der den en eller begge foresatte har et annet

Detaljer

NASJONALT TOLKEREGISTER

NASJONALT TOLKEREGISTER Søknad om oppføring i NASJONALT TOLKEREGISTER Søknaden sendes til: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Nasjonalt tolkeregister, Postboks 859 Dep., 31 Oslo Se veiledningen side 4 og 5. 1. Samtykkeerklæring

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Halden og Aremark kommuner Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Skjema for elever i grunnskolen Hvilke tjenester ønskes fra Enhet PPT? Pedagogisk-psykologisk undersøkelse/veiledning Logopedisk

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Innledning. Til 1-1. Formål

Innledning. Til 1-1. Formål Utkast til merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om fravær og permisjon ved opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Innledning Forskriften om fravær og permisjon ved

Detaljer

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Oslo kommune Bydel Ullern Sluttrapport Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Kommune/ bydel: Bydel Ullern Navn

Detaljer

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige Margot Aarsland og Kjartan Stokke Introduksjonsloven Rett til introduksjonsprogram Rett til opplæring i Norsk og samfunnskunnskap Opplæring i Norsk

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. Hvordan styrke kompetanse og grunnleggende ferdigheter som kan danne grunnlag for stabil og varig tilknytning til livet. Flyktning- og innvandrertjenesten

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

Arbeidsrettet norskopplæring. Etterutdanningskurs i fylkene

Arbeidsrettet norskopplæring. Etterutdanningskurs i fylkene Arbeidsrettet norskopplæring Etterutdanningskurs i fylkene Åpningsaktivitet AKTIVITET to og to: Tenk deg et yrke, drømmeyrket, for eksempel «10 spørsmål» for å finne ut hva den andre er. Sett arbeidserfaring,

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Veiledning Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadresse Torgveien 23, 3 et, 4016 Stavanger Telefon 51507401 E-post oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Detaljer

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG Vedtatt av TRS 22.10.2014 gjeldende fra 1.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord/innledning 1.0 Lovhjemmel 2.0 Ansvarlig for opplæringen

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet FORBEREDELSER OG GJENNOMFØRING AV UNDERVISNING Aurore Lévêque Søndag 19. april 2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik Kunnskapsdepartementet HØRINGSUTTALELSE, NOU 2010:7 I NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING har Østbergutvalget analysert, belyst og drøftet en rekke områder som er relevant for målgrupper for den kommunale

Detaljer

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Ut fra sist oppdaterte Rundskriv F-01/2011 kan barnehagene søke om tilskudd til språkstimulering

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer