Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013"

Transkript

1 FFI-rapport 2014/02199 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013 Kari Tvetbråten Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment

2

3 FFI-rapport 2014/02199 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013 Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 5. desember 2014

4 FFI-rapport 2014/ P: ISBN E: ISBN Emneord Forsvarsindustri Økonomiske nøkkeltall Statistikk Metode Godkjent av Vidar S. Andersen Forskningssjef 2 FFI-rapport 2014/02199

5 Sammendrag Denne rapporten presenterer statistikk over norsk forsvarsindustri i Statistikken omfatter utvalgte økonomiske nøkkeltall som omsetning, årsverk, eksport, forskning og utvikling, innkjøpskostnader og verdiskaping. I tillegg til tall for industrien som helhet, presenterer vi også tall fordelt på bedriftskategori der dette er relevant. Dette er femte år på rad at FFI presenterer forsvarsindustriens årlige virksomhet, og vi har derfor grunnlag for å gå nærmere inn på industriens utvikling i denne perioden. Rapporten beskriver også kilder og metoder som ligger til grunn for beregningene. FFI-rapport 2014/

6 English summary This report presents statistics on the Norwegian defense industry in The statistics are selected economic indicators as revenues, man-labor years, export, research and development (R&D), sub-contracts and value added. In addition to the aggregated statistics, we also present statistics for business categories where this is relevant. This is the fifth year that FFI presents the defense industry's annual business, and we discuss therefore the industry's development during this period. The report also describes the data sources and methods that form the basis for the statistics. 4 FFI-rapport 2014/02199

7 Innhold 1 Innledning 7 2 Forsvarsindustrien i Norge Identifisering og kategorisering av forsvarsbedrifter 8 3 Nøkkeltall for forsvarsindustrien Omsetning og årsverk Nasjonal verdiskaping Eksport av forsvarsmateriell Nato Support Agency (NSPA) Forskning og utvikling (FoU) Forsvarsrelatert virksomhet og øvrig virksomhet 15 4 Utvikling over tid Antall bedrifter Omsetning Årsverk Nasjonal verdiskaping Innkjøpskostnader Forsvarsrelatert eksport Forskning og utvikling (FoU) 25 5 Datagrunnlag og metoder Forsvarsindustrien i Norge Datagrunnlag Metodiske aspekter 29 6 Oppsummering 30 Referanser 32 Forkortelser 33 Vedlegg A Rapporteringsskjema til forsvarsbedriftene 34 FFI-rapport 2014/

8 6 FFI-rapport 2014/02199

9 1 Innledning Statistikk for norsk forsvarsindustri er en serie rapporter fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som beskriver industriens årlige virksomhet. Den første rapporten ble gitt ut i 2010 og presenterte tall for Vi følger industriens utvikling på de samme nøkkeltallene hvert år, og i tillegg velger vi et eller flere områder som vi beskriver mer detaljert. Årets tema er forsvarsindustriens utvikling over tid der vi beskriver utviklingen i perioden , både for industrien som helhet og fordelt på bedriftskategori. Arbeidet er hovedsakelig finansiert av Forsvarsdepartementet (FD) gjennom FFI-prosjekt 1292 «Næringsstrategi og støtte til materiellanskaffelser», men også Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) har støttet og delvis finansiert arbeidet med innhenting og bearbeiding av data. Forsvarsindustrien i Norge består av bedrifter som har virksomhet i forsvarsmarkedet, og som bidrar til nasjonal verdiskaping over tid 1 slik at kompetansen utvikles og blir i Norge. Videre avgrenser vi utvalget til å gjelde enten bedrifter som er medlem i FSi, har fått innvilget eksportlisens av UD og/eller har en betydelig omsetning til Forsvaret. Antall bedrifter varierer noe, og i 2013 identifiserte vi 137 bedrifter. Det er virksomheten i disse bedriftene som utgjør grunnlaget for statistikken. Forsvarsrelatert omsetning Antall årsverk i forsvarsrelatert virksomhet Samlet forsvarsrelatert eksport Forsvarsrelatert FoU Innkjøpskostnader fra norske underleverandører Innkjøpskostnader fra utenlandske underleverandører Nasjonal verdiskaping* knyttet til forsvarsrelatert virksomhet Verdiskaping per årsverk Tabell 1.1 Nøkkeltall for norsk forsvarsindustri *Verdiskaping = driftsresultat + lønn. 11,9 milliarder kroner årsverk 4,4 milliarder kroner 1,2 milliarder kroner 3,0 milliarder kroner 3,1 milliarder kroner 4,6 milliarder kroner 1,0 millioner kroner Statistikken presenteres i tre kapitler. I det første kapittelet beskriver vi nøkkeltall for norsk forsvarsindustri i Nøkkeltallene omfatter omsetning, årsverk, nasjonal verdiskaping, eksport, forskning og utvikling samt fordelingen mellom forsvarsrelatert og sivil virksomhet. Vi presenterer både tall for industrien som helhet og fordelt på bedriftskategorier. De fleste figurene er bygd opp på samme måte som i tidligere statistikker, noe som gjør det lettere for faste lesere å trekke ut og sammenlikne informasjonen som presenteres. Kapittelet har også et avsnitt om bedriftenes salg til NATO Support Agency (NSPA). Det andre kapittelet beskriver hvordan nøkkeltallene har utviklet seg i perioden Analysen viser overordnete utviklingstrekk i forsvarsmarkedet. 1 Vi tar ikke hensyn til bedriftenes eierskaps- og organisasjonsstruktur. FFI-rapport 2014/

10 I det tredje kapittelet beskriver vi kilder og metoder. Vi legger vekt på sammenlignbarhet med tidligere statistikker, og benytter hovedsakelig de samme fremgangsmåtene som tidligere år. Kapittelet tar derfor bare for seg forhold som gjelder årets statistikk, det vil si datagrunnlag og usikkerhet ved tallene. For mer detaljerte beskrivelser viser vi til tidligere rapporter 2. 2 Forsvarsindustrien i Norge 2.1 Identifisering og kategorisering av forsvarsbedrifter FFI definerer norsk forsvarsindustri som samlingen av bedrifter som bidrar til nasjonal verdiskaping gjennom forsvarsrelatert virksomhet. Det betyr at vi også godtar bedrifter med utenlandsk eierskap så lenge bedriften har en norsk underavdeling med regnskapsplikt. For å identifisere aktuelle bedrifter tar vi utgangspunkt i bedrifter som oppfyller minst ett av følgende kriterier 3 : - Medlemskap i FSi - Eksportlisens fra UD - Betydelig omsetning til Forsvaret I tillegg krever vi at bedriftene har leveranser som er spesialtilpasset Forsvarets behov. Det er en naturlig variasjon i antall bedrifter ettersom bedrifter går inn og ut av forsvarsmarkedet, i tillegg til nyetableringer og avviklinger. I 2013 identifiserte vi 137 forsvarsbedrifter, og det er virksomheten til disse bedriftene som ligger til grunn for statistikken. I rapporten presenterer vi både tall for industrien som helhet og hvordan dette er fordelt på bedriftskategorier. Vi benytter antall årsverk i forsvarsrelatert virksomhet for å kategorisere bedriftene som storleverandører, mellomstore leverandører, småleverandører og mikroleverandører i forsvarsmarkedet. Inndelingen bygger på EUs definisjon ved at vi benytter de samme grenseverdiene for antall årsverk, men vi tar ikke hensyn til omsetning og/eller balanse. Grenseverdier for de ulike kategoriene er presentert i tabell 2.1. Kategori Store forsvarsleverandører Mellomstore forsvarsleverandører Små forsvarsleverandører Mikro forsvarsleverandører Antall forsvarsrelaterte årsverk 250 årsverk eller flere årsverk årsverk Færre enn 10 årsverk Tabell 2.1 Kategorisering av forsvarsbedrifter etter antall årsverk i forsvarsrelatert virksomhet. 2 Se tidligere statistikker i FFI-rapport 2013/02681, FFI-rapport 2012/02433, FFI-rapport 2011/02264 og FFI-rapport 2011/00608 og metodebeskrivelser FFI-rapport 2011/ Vi legger til grunn at bedriftene har virksomhet i Norge og dermed bidrar til nasjonal verdiskaping. Vi tar ikke hensyn til eierskap og organisasjonsstruktur. 8 FFI-rapport 2014/02199

11 Figur 2.1 Fordeling av forsvarsbedrifter i bedriftskategorier. Hensikten med inndelingen i bedriftskategorier er å gi et bilde avv bedriftsstrukturen og beskrive betydningen av forsvarsmarkedet for ulike leverandørkategorier. Vi ser av tabellen at store forsvarsleverandører sysselsetter mange årsverk, og det betyr at de d også bidrar til en stor del av verdiskapingen i forsvarssektoren. De mindre leverandørene har sin styrke først og fremst som nisjeprodusenter og underleverandører, og det er derfor behov for en bredt sammensatt forsvars- industri med bedrifter i alle kategoriene. Figur 2.1 viser bedriftsstrukturen i Norsk forsvarsindustri karakteriseres med få store og mange småå bedrifter. Kategorien store forsvarsleverandører har 3 bedrifter, mellomstore forsvarsleverandører har 9 bedrifter og kategoriene små- og mikroleverandører har henholdsvis 33 og 933 bedrifter. Det er verdt å merke at figuren viser bedriftenes virksomhet i forsvarsmarkedet. Mange av bedriftene selger også på det sivile markedet, og for noen av bedriftene dominerer det sivile markedet, jamfør kapittel Nøkkeltall for forsvarsf industrien Omsetning og årsverk Nøkkeltallene for omsetning er vist i tabell 3.1. Forsvarsindustrien omsatte forsvarsrelaterte varer og tjenester for 11,9 milliarder kroner i 2013, og av dette var nesten 4,8 milliarder kronerr salg til norske kunder. Forsvaret var den største norske kunden med 3,9 milliarder kroner, resten var del- leveranser til andre forsvarsbedrifter. Vii definerer forsvarsrelatert omsetning som salg av varer og tjenester som krever eksportlisens fra UD. Det betyr at statistikken også inkluderer flerbruks- varer, for eksempel drivstoff og kontorrekvisita, inngår ikke i tallene. varer, det vil si varer og tjenester som kan ha både sivil og militær anvendelse. Øvrige sivile FFI-rapport 2014/

12 Omsetning til Forsvaret 3,9 + Omsetning til annen norsk forsvarsindustri 0,9 = Omsetning i Norge 4,8 + Omsetning til utlandet 7,2 = Sum omsetning 11,9 Tabell 3.1 Nøkkeltall for omsetning i milliarder kroner (avrundet til en desimal). Innkjøpskostnader fra norske leverandører 3,1 + Innkjøpskostnader fra utenlandske leverandører 3,0 = Sum innkjøpskostnader 6,1 Tabell 3.2 Nøkkeltall for innkjøpskostnader i milliarder kroner (avrundet til en desimal). Sum omsetning 11,9 - Innkjøpskostnader 6,1 = Value added 5,8 Tabell 3.3 Value added for norsk forsvarsindustri. Omsetning til utenlandske kunder utgjorde den største posten med 7,2 milliarder kroner. Tallet omfatter både aktivitet i utlandet og eksport, det vil si at vi ikke tar hensyn til hvor produksjonen foregår. Kriteriet er at virksomheten regnskapsføres i norske morselskaper slik at den bidrar til nasjonal verdiskaping. Nesten årsverk var knyttet til forsvarsrelatert virksomhet i Dette er både årsverk direkte koplet til forsvarsrelatert produksjon og tjenesteleveranser, samt årsverk i støttefunksjoner. Støttefunksjoner omfatter forskjellige administrative og personaltjenester, og er fordelt proporsjonalt med forholdet mellom forsvarsrelatert og sivil virksomhet i bedriften. Figur 3.1 viser fordelingen av omsetning og årsverk mellom bedriftskategoriene. 10 FFI-rapport 2014/02199

13 Figur 3.1 Omsetning og årsverk i forsvarsrelatert virksomhet for hver bedriftskategori. Storleverandørene har en dominerende posisjon, og disse tre bedriftene hadde nesten 2/3 av den samlede omsetningen. Salg fra de mellomstore bedriftene utgjorde 16 %, mens små og mikrobedrifter hadde 10 % hver. Det er spesielt omsetning til utenlandske kunder som skiller storleverandørene fra de mindre bedriftene, og de tre største bedriftene solgte varer og tjenester for nesten 5,7 milliarder kroner, det vil si nesten 80 % av den utenlandske omsetningen. Ser vi på omsetning til Forsvaret og andre norske kunder hadde storleverandørene 2/5 av omsetningen, mens hver av de andre bedriftskategoriene hadde i underkant 1/5 av omsetningen. Antall årsverk i forsvarsrelatert virksomhet er noe mer proporsjonalt delt mellom bedriftskategoriene. Også her er storleverandørene den klart største kategorien, og med over årsverk sysselsatte disse 3 bedriftene 60 % av de totale årsverkene. Antall årsverk i de andre kategoriene var årsverk hos de mellomstore bedriftene, 650 årsverk hos småleverandørene og bare 180 årsverk hos mikroleverandørene. Hver mikroleverandør har altså i gjennomsnitt bare drøyt 2 årsverk i forsvarsrelatert aktivitet. Gjennomsnittlig forsvarsrelatert omsetning per ansatt var 2,5 millioner kroner, og også her er det store forskjeller mellom bedriftskategoriene. Spesielt skiller mikroleverandørene seg ut med høy omsetning i forhold til årsverk. Vi har grunn til å tro at dette skyldes at noen av disse bedriftene har sivil produksjon som ikke skiller seg så mye fra forsvarsleveransene, og at de ikke skiller tydelig mellom sivile og forsvarsrelaterte årsverk i utviklings- og produksjonsfasen. 3.2 Nasjonal verdiskaping Forsvarsindustriens bidrag til nasjonal verdiskaping 4 er beregnet til 4,6 milliarder kroner i 2013, det vil si nesten 1,0 million kroner per årsverk. Det største bidraget er gjennom sysselsetting, og 4 Nasjonal verdiskaping = driftsresultat + lønn. FFI-rapport 2014/

14 lønnskostnader utgjorde 3,7 milliarder kroner. Det samlede driftsresultatet var nesten 0,9 milliarder kroner. Av de bedriftene vi har fått opplysninger fra hadde rundt 2/3 positivt driftsresultat i 2013, og nesten alle bedriftene meldte at driftsresultatet utgjorde mellom -10 % og +10 % av omsetningen. Forsvarsindustrien bidrar også til nasjonal verdiskaping i andre sektorer gjennom anskaffelser fra andre norske bedrifter. Forsvarsbedriftene rapporterte om leveranser fra norske bedrifter, både sivile og andre forsvarsbedrifter, for 3,1 milliarder kroner. I tillegg handlet industrien fra utenlandske bedrifter for 3,0 milliarder kroner. Av en totalomsetning på 11,9 milliarder kroner var kjøp fra underleverandør altså nær halvparten. Figur 3.2 Innkjøpskostnader fra norske og utenlandske leverandører i beløp og andel av omsetningen. Storleverandørene kjøpte varer og tjenester for nesten 4,3 milliarder kroner i 2013, hvorav 2,3 milliarder kroner var anskaffelser fra norske bedrifter. Til sammenligning handlet de andre leverandørkategoriene fra norske bedrifter for totalt 800 millioner kroner. Statistikken viser også at storleverandørene i større grad får underleveranser enn de andre bedriftskategoriene, for eksempel utgjorde storleverandørenes innkjøp over halvparten av omsetningen i forsvarsmarkedet, mens mikroleverandørene anskaffet varer og tjenester for en tredjedel av omsetningen. Dette viser at det foregår en betydelig egenproduksjon også i de mindre bedriftene. 3.3 Eksport av forsvarsmateriell Norsk forsvarsindustri eksporterte varer og tjenester for 4,4 milliarder kroner i Dette er varer og tjenester som er produsert eller foredlet i Norge, og som dermed krysser norske grenser. I statistikken skiller vi mellom lisenspliktig og øvrig forsvarsrelatert eksport. Lisenspliktig 12 FFI-rapport 2014/02199

15 eksport er varer på A og B-listene til UD og tjenester som krever eksportlisens 5. Ikke-lisenspliktig forsvarsrelatert eksport omfatter blant annet underleveranser til utenlandske forsvarsbedrifter og sivile varer tilpasset forsvarsformål, men som ikke er underlagt lisensplikt. Ifølge rapporteringen fra bedriftene utgjorde lisenspliktig eksport 3,9 milliarder kroner, fordelt på A og B-materiell, for 3,7 milliarder kroner og tjenester for 0,2 milliarder kroner. Øvrig forsvarsrelatert eksport utgjorde 0,5 milliarder kroner. Figur 3.3 Eksport av forsvarsmateriell og tjenester, fordelt mellom lisenspliktig eksport og øvrig forsvarsrelatert eksport. Storleverandørene eksporterte lisenspliktige varer og tjenester for til nesten 2,9 milliarder kroner, det vil si nesten 3/4 av industriens samlede lisenspliktige eksport. Figuren viser også at de hadde en marginal ikke-lisenspliktig eksport, kun 17 millioner kroner. De mellomstore bedriftene rapporterte om lisenspliktig eksport for i overkant av 0,8 milliarder kroner, pluss nesten 0,1 milliarder kroner i øvrig forsvarsrelatert eksport. Små- og mikroleverandørene eksporterte lisenspliktige varer og tjenester for 158 og 78 millioner kroner, det vil si bare 6 % av industriens samlede beløp. Forsvarsrelatert eksport uten lisensplikt utgjorde henholdsvis 82 og 181 millioner kroner for disse leverandørkategoriene. Tallene viser at norsk forsvarsindustri er konkurransedyktig på det internasjonale markedet. De mellomstore leverandørene rapporterte at eksport utgjorde nesten halvparten av omsetningen i forsvarsmarkedet. Til sammenligning utgjorde eksport nesten 40 % av salgsinntektene for storleverandørene, men disse bedriftene hadde i tillegg betydelige inntekter fra datterselskaper i utlandet. Det nasjonale markedet hadde større betydning for de minste bedriftskategoriene. 5 FFI synliggjør ikke utførsel av flerbruksvarer til militær sluttbruk fordi dette tidligere har utgjort en relativt liten del av total forsvarsrelatert eksport. Vi registrerer at kategorien har hatt en kraftig vekst fra 2012 (Meld. St. 49 ( )), og kommer til å følge utviklingen nærmere fremover. FFI-rapport 2014/

16 De små bedriftene rapporterte at forsvarsrelatert eksport utgjorde 21 %,% og mikrobedriftene rapporterte 30 % av omsetningen. 3.4 Nato Support Agency (NSPA) NATO Support Agency (NSPA) er NATOs innkjøpsorganisasjon for logistikk og tjenester, og er en sammenslåing av tidligere NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA), Central Europe Pipeline Management Agency (CEPMA) og NATO Airlift Management Agency (NAMA). Opprettelsen av NSPA er del av NATOs tilnærming til å møte m nasjonenes utfordringer med strammere forsvarsbudsjetter. Formålet med en felles innkjøpsenhet er å realisere mer effektiv ressursbruk innenfor blant annet materiellanskaffelser og logistikk ved felles forhand-- konkurrerer leverandørene utelukkende på ytelse og pris, det vil si at det ikke tas nasjonale n hensyn. Utfordringen er at behovene og kravspesifika asjonene må være like. Derfor er det hovedsakelig kontrakter på hyllevarer, drivstoff og utstyr til internasjonale oppdrag som utlysess av NSPA. lingsprosess, og lavere pris på anskaffelser i større kvantum. For dissee anskaffelsene Figur 3.4 viser Forsvarets anskaffelser og norske bedrifters kontrakterr til NSPA i perioden Figur 3.4 Forsvarets anskaffelser og norske bedrifters kontrakter til t NSPA, nominelle verdier. Forsvaret handlet varer og tjenester fra NSPAA for 427 millioner kroner i 2013, og nivået har ligget stabilt de siste tre årene. Til sammenligning vant norske bedrifter kontrakter til NSPA for 338 millioner kroner i Av dettee utgjorde vareleveranserr 262 millioner kroner og g tjeneste- til NSPA, og hvorav 14 var forsvarsbedrifter. De andre bedriftene var leverandører av drivstoff, utstyr till selvforsvar, kommunikasjonsutstyr med mer. leveranser 176 millioner kroner. Det var til sammen 22 bedrifter som hadde leveranser. 6 1 EUR = 8,0 NOK. 14 FFI-rapport 2014/02199

17 3.5 Forskning og utvikling (FoU)) Forsvarsindustrien investerte over 1,2 milliarder kroner i forsvarsrelatert forskning og utvikling (FoU) i 2013, hvilket utgjør 10 % av omsetningsverdien. Prosjekter for nesten 0,5 milliarder kroner ble finansiert av bedriftenes egnee midler, resten ble dekket av kunder og offentligee støtteordninger. Figur 3.5 Investeringer i FoU i beløpp og andel av omsetningen. Storleverandørene investertee i overkant av 0,6 milliarder kroner i FoU, og over 2/3 ble dekket av eksterne midler. Også de mellomstore leverandørenee betalte relativt lav andel av FoU-prosjektene selv, omtrent 1/4 av de totale kostnadenee på 0,3 milliarder kroner. Motsatt err det for små- og mikroleverandørene, og de to t minste bedriftskategoriene finansierte henholdsvis 3/4 og 2/3 av kostnadene selv. Dermed er det små variasjoner mellom leverandørkategoriene når det gjelder egenfinansiert FoU. Dette indikerer at noen av de minste bedriftene er utviklingsbedrifter, og at de også er villige til å ta en stor s del av risikoen selv. Figur 3.5 viser også hvor stor andel av omsetningen som ble avsatt til FoU. Storleverandørene har relativt lavest nivå med 8 % av omsetningen, mens de andre bedriftskategoriene investerte om lag 15 % av omsetningen. 3.6 Forsvarsrelatert virksomhet og øvrig virksomhet Norsk forsvarsindustri omfatter både rene forsvarsbedrifter og sivile bedrifterr som har Forsvaret som en av flere kunder. Figuren nedenfor viser betydningen av forsvarsmarkedet for de fire f leverandørkategoriene, måltt som forsvarsrelatert andel av samlett omsetning, årsverk og eksport. FFI-rapport 2014/

18 Figur 3.6 Forsvarsrelatert andel av total omsetning, årsverk og eksport. Storleverandørene er nesten rene forsvarsbedrifter, og betydningen av sivilt marked er marginal. Både når det gjelder omsetning, årsverk og eksport utgjorde forsvarsmarkedet 96 % av de største bedriftenes virksomhet. For de mellomstore bedriftene utgjør forsvarsrelatert omsetning og årsverk halvparten av de totale størrelsene, mens 84 % av eksporten var forsvarsrelatert. For småog mikroleverandørene utgjør forsvarsmarkedet en liten del av virksomheten, og varierer mellom 4 % og 18 % av totale størrelser. Det er verdt å merke at disse kategoriene omfatter noen store sivile bedrifter med en lav forsvarsrelatert andel, og det bidrar til å trekke gjennomsnittet ned. 4 Utvikling over tid Dette er femte året på rad at FFI gir ut statistikk for norsk forsvarsindustri. Det betyr at vi har fått et betydelig datasett, og vi vil i denne rapporten beskrive utviklingen i perioden mer detaljert. Vi har lagt vekt på sammenlignbarhet over tid og har fulgt de samme nøkkeltallene hele perioden, men vi har også foretatt noen justeringer og presiseringer underveis. Figuren nedenfor viser en samlet oversikt over nominelle endringer i forsvarsrelatert omsetning, eksport, FoU, innkjøpskostnader og verdiskaping. 16 FFI-rapport 2014/02199

19 Figur 4.1 Utvikling i nøkkeltallene i perioden , nominelle verdier. Utviklingen i de enkelte tallene beskriver vi grundigere i de neste avsnittene. Figuren viser også at det er ulik grad av korrelasjon mellom nøkkeltallene. Omsetning og innkjøpskostnader fremstår som variablene med tettest kopling. Dette er som forventet da størrelsen på produksjon og salg påvirker behovet for innsatsfaktorer. Også eksporten har gradvis sunket siden Verdiskaping og FoU fremstår å ha liten kopling til de andre variablene i figuren. Verdiskaping har sammenheng med antall sysselsatte og konkurranseforhold i forsvarsmarkedet, mens FoU fremstår som mer langsiktig aktivitet som er lite påvirket av kortsiktige endringer i markedet. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har konsumprisindeksen (KPI) steget med 6,8 % fra 2009 til 2013, slik at noe av endringene i forsvarsmarkedet er utslag av generell prisvekst. I figuren under har vi inflasjonsjustert tallene for å illustrere den reelle utviklingen. Vi har brukt 2009 som basisår for å unngå å endre historiske tall i fremtidige rapporter. Figur 4.2 Utviklingen i nøkkeltallene i perioden , inflasjonsjusterte verdier til 2009-kroner. FFI-rapport 2014/

20 Som det fremgår av figur 4.2 var omsetningen i 2013 var nesten 8 % lavere enn nivået i 2009 når vi korrigerer for inflasjon, innkjøpskostnadene hadde sunket med 19 % og eksporten var 25 % lavere. FoU og verdiskaping hadde økt med henholdsvis 20 % og 23 %. Figur 4.2 er ment for å vise effekten av den generelle prisveksten i samfunnet. KPI er derimot ikke egnet for å beregne prisutviklingen på enkeltvarer, og vi bruker derfor nominelle tall videre i rapporten. Det er verdt å merke at metodeutvikling har forbedret statistikken de siste årene. Det gjelder spesielt en mer omfattende kvalitetssikring av rapporterte tall og metoder for å behandle frafall. Kvalitetssikringen gjelder alle bedrifter, mens håndtering av frafall påvirker hovedsakelig resultatene for små og mikroleverandørene. Resultatene for de minste leverandørkategoriene er også i større grad avhengig av bedriftssammensettingen enn kategoriene mellomstore og store leverandører som er mer stabile, jamfør avsnitt 4.1. I de neste avsnittene viser vi utviklingen i de forskjellige nøkkeltallene fordelt på bedriftskategori og variabeltype. 4.1 Antall bedrifter Vår definisjon av norsk forsvarsindustri er knyttet opp mot bedrifter med leveranser spesielt tilpasset forsvarsformål, og som oppfyller minst ett av kriteriene om medlemskap i FSi, eksportlisens fra UD og/eller betydelig leveranse til Forsvaret. Det betyr at antall bedrifter varierer, og FFI har identifisert mellom 120 og 142 bedrifter årlig. Endringene er reelle og skyldes variasjoner i forsvarsmarkedet, nyetableringer, konkurser samt inn- og utmeldinger av FSi. Fordelingen av bedrifter mellom bedriftskategoriene er også påvirket av endringer i antall årsverk i forsvarsrelatert virksomhet. For eksempel kan små justeringer i sysselsettingen for bedrifter som har rundt 50 årsverk i forsvarsrelatert virksomhet få betydning for om de defineres som mellomstore eller småleverandører. Figur 4.3 viser antall bedrifter i hver bedriftskategori i perioden Figur 4.3 Utvikling i antall bedrifter fordelt på bedriftskategori. 18 FFI-rapport 2014/02199

21 De største leverandørkategoriene er mest stabile i antall bedrifter. De store leverandørene økte fra 2 til 3 bedrifter i 2012 da Aerospace Industrial Maintenance Norway (Aim Norway) ble gjort om til statsforetak etter tidligere å ha vært del av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK), men ellers har denne leverandørkategorien vært uten endringer. Kategorien mellomstore leverandører økte fra 9 bedrifter i 2009 til 12 bedrifter i 2012, og reduserte deretter til 9 bedrifter igjen i Dette er hovedsakelig utslag av små endringer i antall sysselsatte i forsvarsrelatert virksomhet hos noen av bedriftene. Kategorien småleverandører har variert mellom 28 og 33 bedrifter. De største variasjonene er blant mikroleverandørene, både når det gjelder antall og sammensetningen av bedrifter. Disse bedriftene er sensitive for skiftninger i leveransene til forsvarsmarkedet, og endringer i Forsvarets behov, økonomi og regelverk kan ha store betydning for bedriftenes satsing. 4.2 Omsetning Statistikken viser at 2010 var et toppår for norsk forsvarsindustri, med en omsetning på 13,4 milliarder kroner. Deretter har omsetningen falt gradvis, og i 2013 hadde omsetningen sunket med 11 % fra nivået Vår analyse viser at leveranser av enkelte produkter kan ha utslag på totale størrelser i norsk forsvarsindustri. For eksempel fremstår utviklingen i samlet forsvarsrelatert omsetning som sammenfallende med leveranser fra Kongsberg Protech Systems (KPS) av Remote Weapon Station (RWS) i perioden KPS hadde også et toppår i 2010 med en omsetning på nesten 5,7 milliarder kroner, og deretter har omsetningen falt gradvis til 2,4 milliarder kroner i Det betyr at salget for resten av norsk forsvarsindustri nominelt har økt med 20 % i samme periode. I figuren under viser vi utviklingen i årlig forsvarsrelatert omsetning for hver bedriftskategori. Figur 4.4 Utvikling i forsvarsrelatert omsetning fordelt på bedriftskategori, nominelle verdier. 7 Årsrapporter for Kongsberg Gruppen 2012 og FFI-rapport 2014/

22 Figur 4.4 viser at den relative fordelingen mellom bedriftskategoriene er stabil, og at endringer i forsvarsmarkedet har tilsynelatende lik virkning på bedriftskategoriene. Dette kan forklares med at alle bedriftene som leverer direkte til norsk og utenlandsk forsvar møter de samme konkurransevilkårene, og strammere forsvarsbudsjetter har de siste årene påvirket antall og størrelser på kontraktene som lyses ut. I tillegg påvirker storleverandørenes produksjon omsetningen til mindre bedrifter som er underleverandører. Figuren viser også at storleverandørene har en dominerende posisjon i forsvarsmarkedet, og disse bedriftene har hvert år hatt rundt 2/3 av den samlede omsetningen i forsvarsmarkedet. Vi har også kartlagt salg til Forsvaret, andre norske kunder og utenlandske kunder. Figur 4.5 viser utviklingen først fra 2010 fordi vi ikke skilte mellom kunder i datainnsamlingen i Figur 4.5 Utvikling i forsvarsrelatert omsetning fordelt på kunde, nominelle verdier. Omsetningen til Forsvaret har økt nominelt fra 3,1 milliarder kroner i 2010 til 3,8 milliarder kroner i 2013, noe som tilsvarer en økning på 26 %. Økningen kommer hovedsakelig fra stor- og småleverandørene som har økt salget med henholdsvis 0,8 og 0,2 milliarder kroner. Det betyr at storleverandørene har vunnet en større andel av Forsvarets kontrakter til norsk forsvarsindustri. For eksempel leverte storleverandørene 1/3 av Forsvarets anskaffelser fra norsk forsvarsindustri i 2010, mens i 2013 var andelen økt til 50 %. Videre solgte de mellomstore leverandørene varer og tjenester til Forsvaret for 0,2 milliarder kroner mindre i 2013 enn i 2010, mens mikroleverandørene har hatt mindre årlige variasjoner. Statistikken presenterer en høy omsetning til andre norske kunder i Dette er knyttet til rapporterte tall fra enkeltbedrifter, bedriftssammensetningen og estimerte tall, men våre erfaringer fra de senere årene tilsier at tallet mest sannsynlig kanskje er litt for høyt. Fra 2011 til 2013 har omsetningen til andre norske kunder blitt redusert med 0,2 milliarder kroner til 0,9 milliarder 20 FFI-rapport 2014/02199

23 kroner. Det er først og fremst småleverandørene som har rapportert om lavere omsetning, de andre bedriftskategoriene har ligget på et stabilt nivå i hele perioden. Omsetningen til utenlandske kunder har sunket med 1,9 milliarder kroner fra toppåret i Storleverandørenes utenlandske omsetning utgjorde 7,1 milliarder kroner i 2011 og 5,7 milliarder kroner i 2013, noe som tilsvarer en reduksjon på 20 %. De mellomstore og småleverandørene har også hatt nedgang i utenlandsk omsetning, men det har mindre utslag på de totale størrelsene. 4.3 Årsverk Antall årsverk i forsvarsrelatert virksomhet økte med nesten 900 årsverk, det vil si 21 %, i perioden Mye av økningen frem til 2011 forklares av flere leverandører som rapporterte høyere sysselsetting, mens økningen på 500 årsverk fra 2011 til 2012 skyldes hovedsakelig at AIM Norway ble etablert som statsforetak 15. desember Nedgangen på nesten 300 årsverk fra 2012 til 2013 er fordelt mellom flere bedrifter som har rapportert lavere sysselsetting i forsvarsrelatert virksomhet i denne perioden. Det kan virke overraskende at antall årsverk har økt på tross av nedgang i forsvarsrelatert omsetning. Dette har sammenheng med at vi teller årsverk i Norge, mens omsetningen også omfatter salg fra utenlandske datterselskaper. For eksempel inngår salget av RWS som er produsert av fabrikken i Johnstown, USA, i regnskapet til Kongsberg Defence & Aeropspace (KDA) AS, mens arbeidskraften er innleid og registreres ikke i statistikken. Figur 4.6 Utvikling i forsvarsrelaterte årsverk fordelt på bedriftskategori. Figuren viser at fordelingen av årsverk mellom bedriftskategoriene er relativt stabil i hele perioden. Storleverandørene har over halvparten av årsverkene, mellomleverandørene rundt 1/4 og små- og mikroleverandørene har til sammen rundt 1/5 av årsverkene. FFI-rapport 2014/

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2012

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2012 FFI-rapoort 2013/02681 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2012 Kari Tvetbråten Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment FFI-rapport 2013/02681 Forsvarsindustrien

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2010

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2010 FFI-rapport 2011/02264 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2010 Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 4. desember 2011 FFI-rapport 2011/02264 364801 P: ISBN 978-82-464-2002-8 E: ISBN 978-82-464-2003-5

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 FFI-rapport 2012/02433 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2011 Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 19. november 2012 FFI-rapport 2012/02433 364801 P: ISBN 978-82-464-2161-2 E: ISBN

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2009

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2009 FFI-rapport 2011/00608 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2009 Kari Tvetbråten og Arne Martin Fevolden Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 11. mars 2011 FFI-rapport 2011/00608 3648 P: ISBN 978-82-464-1886-5

Detaljer

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 01 Des 2013. Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse?

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 01 Des 2013. Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse? FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 1 Des 213 Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse? 1/213 Er norsk forsvarsindustri klar for konkurranse? av Kari Tvetbråten,

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2014

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2014 FFI-rapport 2015/01798 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2014 Jon Olav Pedersen Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment FFI-rapport 2015/01798 Forsvarsindustrien

Detaljer

Rutiner for Næringsdatabasen og analyser av forsvarsindustrien ved FFI

Rutiner for Næringsdatabasen og analyser av forsvarsindustrien ved FFI FFI-rapport 2011/02085 Rutiner for Næringsdatabasen og analyser av forsvarsindustrien ved FFI Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 28. oktober 2011 FFI-rapport 2011/02085 1167 P: ISBN 978-82-464-1987-9

Detaljer

FFI-RAPPORT. Forsvarsindustrien i Norge. statistikk Jon Olav Pedersen 17/16354

FFI-RAPPORT. Forsvarsindustrien i Norge. statistikk Jon Olav Pedersen 17/16354 FFI-RAPPORT 17/16354 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2016 - Jon Olav Pedersen Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2016 Jon Olav Pedersen Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 6. november 2017 FFI-RAPPORT

Detaljer

FFI-RAPPORT. Forsvarsindustrien i Norge. statistikk Jon Olav Pedersen 16/02041

FFI-RAPPORT. Forsvarsindustrien i Norge. statistikk Jon Olav Pedersen 16/02041 FFI-RAPPORT 16/02041 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2015 - Jon Olav Pedersen Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2015 Jon Olav Pedersen Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 2. november 2016 FFI-RAPPORT

Detaljer

10. Forskning og utvikling (FoU)

10. Forskning og utvikling (FoU) Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Kristine Langhoff og Mona I. A. Engedal 10. Forskning og utvikling (FoU) Totale utgifter til forskning og utvikling (FoU) utgjorde

Detaljer

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005 15.desember 2006 (korrigert 30.april.2007) (Reviderte fastprisberegninger 24.juli, 12.oktober og 20.november 2007) (Revidert BNP 12.desember 2007) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Nær 30 milliarder

Detaljer

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015 Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri Oslo, 19.3.2015 1 INNLEDNING... 2 2 METODE... 3 2.1 Beregningsmodell... 3 2.2 Datagrunnlag... 4 2.3 Forutsetninger og begrensninger...

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Nesten 30 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge 2005. Dette

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 SAMFUNNSREGNSKAP Haplast Technology AS Verdiskaping i Haplast Technology AS Direkte import Verdiskaping i IMPORTERT AS Skatter og avgifter finansierer Bidrar

Detaljer

6. IKT-sektoren. Lønnsomhet

6. IKT-sektoren. Lønnsomhet IKT-barometer 1 en. Lønnsomhet. en. Lønnsomhet Dette avsnittet belyser lønnsomheten for aksjeselskap i en. Nøkkeltall for en er sammenliknet med gjennomsnittet for alle ikke-finansielle aksjeselskap. Datagrunnlaget

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå. NHO etterstreber at modellene og utregningsmetodene som er benyttet er korrekte og oppdaterte, men påtar seg ikke ansvar

Detaljer

INDUSTRIELLE MULIGHETER VED NORDISK FORSVARSSAMARBEID. Jens Ulltveit-Moe Oslo Militære Samfund 12. november 2012

INDUSTRIELLE MULIGHETER VED NORDISK FORSVARSSAMARBEID. Jens Ulltveit-Moe Oslo Militære Samfund 12. november 2012 INDUSTRIELLE MULIGHETER VED NORDISK FORSVARSSAMARBEID Jens Ulltveit-Moe Oslo Militære Samfund 12. november 2012 Dagens tema Min bakgrunn er industriell Erfaring fra norsk forsvarsindustri Styret i Kongsberg

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Juli 2017

Samfunnsregnskap for TINE. Juli 2017 Samfunnsregnskap for TINE Juli 2017 Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet beregnes TINEs

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 9.februar 2011 (revidert 21.september 2011) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) viser at den

Detaljer

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 18.desember 2008 (revidert 18.mars og 21.mars 2009) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Detaljer

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening Status Norwegian Aerospace Industry Cluster (NAIC) og Fighter Team Norway (FTN)

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening Status Norwegian Aerospace Industry Cluster (NAIC) og Fighter Team Norway (FTN) Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening Status Norwegian Aerospace Industry Cluster (NAIC) og Fighter Team Norway (FTN) NMLF Logistikkonferanse Sarpsborg 8 nov 2012 Aerospace Cluster for hva? og for

Detaljer

FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte foretak

FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte foretak Rapporter Reports 2014/35 Kristine Langhoff FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte Rapporter 2014/35 Kristine Langhoff FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING. Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016

STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING. Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016 STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016 INTRODUKSJON Oppdraget Status Konsekvenser Tiltak Om undersøkelsen Totalt: 41 bedrifter Fabrikasjon: 12 bedrifter

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret 28.11.2011 Slide: 1 Innhold Dagens regelverk Framtidig regelverk: Direktiv 2009/81/EF (Direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser) Bakgrunn Formål

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011 Foto: Jo Michael Innhold: Forbehold og tallgrunnlag fra bedriften Hvordan beregnes bedriftens verdiskaping? Ringvirkninger i tall Sammensetting av underleveranser

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder

Tabell 1.1 Driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene fordelt på inntektskilder Vedlegg til rundskriv V 13B/2006 UTVIKLINGSTREKK I DEN LOKALE KIRKEØKONOMIEN 1999 2004 I budsjett- og regnskapsforskriften som var gjeldende for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene fram til og

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Improvement februar, 2003

Improvement februar, 2003 Improvement 2003 5 februar, 2003 Kostnadsprogram i 2002 - resultat Bakgrunn for 700 -programmet var kostnadskutt for å møte det man antok var en forholdsvis kort lavkonjunktur Målet var å redusere kostnader

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse FHF Havbruk: Samling 13.-14. oktober 2015, Scandic Hotell Gardermoen Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi Bull-Berg, SINTEF Teknologi og samfunn Teknologi

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Samfunnsregnskap for Nortura. 16.februar 2017

Samfunnsregnskap for Nortura. 16.februar 2017 Samfunnsregnskap for Nortura 16.februar 2017 Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Nortura laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet beregnes

Detaljer

Forstudie gjenkjøp. TotAl Medlemsmøte Mustad 27. mars 2014

Forstudie gjenkjøp. TotAl Medlemsmøte Mustad 27. mars 2014 Forstudie gjenkjøp TotAl Medlemsmøte Mustad 27. mars 2014 Forstudie gjenkjøp Gjenkjøpsforpliktelser: En gjenkjøpsavtale er en avtale mellom den utenlandske leverandøren og FD (Forsvarsdepartementet) som

Detaljer

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt?

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? MENON - NOTAT Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? 07.09.2015 Sammendrag Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

CMD 2008 Kongsberg Gruppen ASA. Kongsberg Defence & Aerospace Volum og resultatfremgang i 1. halvår

CMD 2008 Kongsberg Gruppen ASA. Kongsberg Defence & Aerospace Volum og resultatfremgang i 1. halvår Kapitalmarkedsdag Kongsberg Defence & Aerospace 23. september 2008 WORLD CLASS through people, technology and dedication Kongsberg Defence & Aerospace Volum og resultatfremgang i 1. halvår 2 500 2 000

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 216 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt.

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. 1. SØKER Navnet på søker 1.1 Kontaktinformasjon Søker/prosjektansvarlig Postadresse Kommune Organisasjonsnummer Telefon E-post Kontaktperson

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 6/27, mai 27: FoU i instituttsektoren i 25 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i instituttsektoren i 25 Om lag

Detaljer

SkatteFUNN-ordningen og fiskeindustrien Vurdering av kriteriene for deltakelse

SkatteFUNN-ordningen og fiskeindustrien Vurdering av kriteriene for deltakelse RAPPORT 17/2002 Utgitt september 2002 SkatteFUNN-ordningen og fiskeindustrien Vurdering av kriteriene for deltakelse Bjørn Inge Bendiksen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005 Sammendrag Ikke siden 3. kvartal 2001 har det vært registrert et lavere antall leverandørskifter i husholdningsmarkedet enn dette kvartalet. Om lag 37 700

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Samfunnsregnskap for TINE Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 2, mai 2005: FoU i instituttsektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 2 Forskning og utviklingsarbeid i instituttsektoren

Detaljer

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder Forventningsundersøkelsen 4. kvartal 2005: Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 4. kvartal viser at det ventes økt prisvekst neste 12 måneder. Økonomenes

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Indekser 2000=100 (Tall for jordbruket inkluderer verdien av jordbruksfradraget ved ligningen)

Indekser 2000=100 (Tall for jordbruket inkluderer verdien av jordbruksfradraget ved ligningen) 4. Inntektsutviklingen i jordbruket Indekser 2000=100 (Tall for jordbruket inkluderer verdien av jordbruksfradraget ved ligningen) Kilde: Totalkalkylen i jordbruket Normalisert regnskap og Det tekniske

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 1-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Justin Bieber spiller tre konserter på Telenor Arena på Fornebu i Akershus med totalt 67 500 tilskuere.

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2010 08.03.2010 Forord Perduco utfører på oppdrag fra

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk REGIONALT NETTVERK Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk Bakgrunn Norges Banks regionale nettverk har fram til og med runde 2015-1 hatt en næringsinndeling som har bestått av hovedseriene

Detaljer

Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren

Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren Hovedformålet med dette arbeidet har vært å gjøre en kartlegging av omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

Et nasjonalregnskap må alltid gå i balanse, og vi benytter gjerne følgende formel/likning når sammenhengen skal vises:

Et nasjonalregnskap må alltid gå i balanse, og vi benytter gjerne følgende formel/likning når sammenhengen skal vises: Oppgave uke 46 Nasjonalregnskap Innledning Nasjonalregnskapet er en oversikt over hovedstørrelsene i norsk økonomi som legges fram av regjeringen hver vår. Det tallfester blant annet privat og offentlig

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Prosjektregnskapsrapport skal, hvis ikke annet er nevnt i kontrakt, utarbeides årlig per 31.12 og være sendt Forskningsrådet senest 20. januar påfølgende år. Manglende

Detaljer

Arbeidsinnvandring til landbruket 2003 til 2007

Arbeidsinnvandring til landbruket 2003 til 2007 Arbeidsinnvandring til landbruket 2003 til 2007 Frekvenser fra undersøkelsene Trender i norsk landbruk 2004, 2006 og 2008 April 2008 Jostein Vik Notat nr. 6/08. ISSN 11503-2027 jostein.vik@bygdeforskning.no

Detaljer

Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt

Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt Rapport nr. Å 0608 Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt Brynjolfur Eyjolfsson, Kari Lisbeth Fjørtoft, Ann Helen Hellevik Ålesund, august 2006 MØREFORSKING Ålesund

Detaljer

Nasjonal betydning av sjømatnæringen

Nasjonal betydning av sjømatnæringen Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN Forklaringer FORKLARING AV TABELLENE FORKLARING AV TABELLENE (KJEDER) TUNFISK TORSK LAKS SJØMAT fersk fryst Andel av verdi 100 % 34 % 9 % 17 % 22 % 8 % 10 % Verdi 3 % 3 % -4 % 5 % 7 % -3 % 1 % Volum 0

Detaljer