GEBYR OG BETALINGSSATSAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEBYR OG BETALINGSSATSAR"

Transkript

1 GISKE KOMMUNE GEBYR OG BETALINGSSATSAR

2 Innhold OVERSIKT OVER ENDRINGAR BARNEHAGE SFO KULTURSKULEN HELSE- OG OMSORGSTENESTER Helsestasjonen Omsorgstenester Eigendel Frisklivssentralen GEBYR FOR ARBEID ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA Generelle reglar Kart- og oppmålingstenester Byggesak Plansaker VASS- OG AVLØPSGEBYR SLAM RENOVASJON Avfallsgebyr Leveringsgebyr Gjøsundneset miljøstasjon FEIING GRAVELØYVE FRÅDELING ETTER JORDLOVA FELLINGSAVGIFT VILT SAL AV ALKOHOL UTLEIGE AV LOKALE Vigrahallen Giske kommunale idrettshall, Valderøy Skulane i Giske kommune gymsal og klasserom Giske omsorgssenter kafe Giske rådhus MAT FRÅ SENTRALKJØKKENET EIGEDOMSMEKLARPAKKE

3 OVERSIKT OVER ENDRINGAR 2016 Type regulativ Kommentar Betalingsregulativ barnehage Nasjonal maksimalsats, gjeld heil plass Deltidsplass Del av nasjonal sats, i tillegg 10 % Kostpengar Konsumprisindeks 09/ /2015, 2,1 % Redusert betaling og gratis kjernetid Nasjonalt vedtak SFO Indeksregulert 3 % Kulturskule kontingent Indeksregulert 3 % Materialavgift Inkludert i kontingenten Helsestasjon Indeksregulert 3 % Omsorgsteneste Indeksregulert tilsvarande auke i G 1,92 % Praktisk bistand Inntekt inntil 2 G maksimalsats etter forskrift, Inntekt over 2 G tilsvarande auke i G 1,92 % Timesats indeksregulert 3% Eigendel Frisklivssentralen Gebyr byggsaker Tilsyn Gebyr oppmåling Gebyr plansak Indeksregulert 3 % Auke 23,3 % Nytt betalingsområde, heimla i PBL 25.2 Auke 37 % Auke 10 % Vassgebyr* Avløpsgebyr* Auke 3 % Inga auke Slam Avtale med Årim Renovasjon, avfallsgebyr Henteavstand, meter Leveringsgebyr Gjøsundneset miljøstasjon Auke 3,7 % Etter avtale med Årim ingen endring Overteke av Årim Feiing** Auke 11 % Graveløyve Auke 3 % Frådeling etter jordlova Maksimalsats etter forskrift Fellingsløyve for vilt Maksimalsats etter forskrift Sal av alkohol Ambulerande skjenkeløyve Maksimalsatsar forskrift Maksimalsats forskrift Utleige av lokalar Giske kommunale idrettshall: bord, stolar, Indeksregulert 3 % Auke 3 % trimrom, scene Utleige kommunestyresal og møterom rådhuset Utleige kjøkken m/utstyr, rådhuset Auke 3% Ny, grunnpris kr 500 Mat frå sentralkjøkken Ny justert meny frå kjøkkenet Eigedomsmeklarpakke Ny, grunnpris kr * Basert på sjølvkost ** Feiing etter avtale med Ålesund kommune 3

4 1 BARNEHAGE Tilbod Opphald Eitt søsken To/fleire søsken Kostpengar Heil plass % plass % plass % plass % plass Kjøp av timar Det blir gitt 30 % søskenmoderasjon for det andre barnet, og 50 % moderasjon for det tredje eller fleire born. Søskenmoderasjon blir gitt også om søsken ikkje har plass i same barnehage i kommunen. Det blir ikkje gitt søskenmoderasjon ved kjøp av timar eller på kostpengane. Etter søknad: maks 6 % av løns- og kapitalinntekt mindre enn kr ,-, og gratis kjernetid for fem- og seksåringar for føresette med løns- og kapitalinntekt mindre enn ,-. Det blir også gitt fritak for betaling og søskenmoderasjon til born i private barnehagar. 2 SFO Opphaldstid Pris Pris søskenmoderasjon 5 dagar heil plass 10 mnd dagar heil plass 10 mnd dagar heil plass 10 mnd Berre ettermiddag (5 dagar) Berre morgon (5 dagar) Kjøp av dagar Ferieordning - per dag Kjøp av ferieveke Søskenmoderasjon er på 25 % for barn nummer to eller fleire. Kostpengar blir betalt direkte til dei einskilde skulefritidsordningane. 3 KULTURSKULEN Kontingent inklusiv materiellavgift per Tilbod semester Musikk, dans Teater Teikning, måling

5 4 HELSE- OG OMSORGSTENESTER 4.1 Helsestasjonen Tekst Pris Betaling av pumpesett 206 Døgnbetaling pumpe 5 Leige av enuresematte 515 Sensor for minialarm 515 Utskrift av nytt vaksinasjonskort Omsorgstenester Omsorgsteneste Sats Tekst Oms.bustad i bukollektiv Husleige per månad Oms.bustad i bukollektiv, 20 % red (delt rom) Husleige per månad i delt bustad Oms.bustad inkl straum Per månad Oms.bustad eks. straum Per månad Diverse utgifter i bukollektiv 658 Per månad Dagtilbod i bukollektiv 211 Per dag Kjøp av middag 83 Per måltid Per måltid/per Transport middag 32 husstand Kjøp av tørrmat 45 Per måltid Sum alle måltid i bukollektiv 173 Per dag i bukollektiv Tryggleiksalarm Langtidsopphald i institisjon Fribeløp før utrekning av vederlag langtidsopphald Fribeløp før utrekning av vederlag langtidsopphald ved dobbeltrom utan sjølv å ønskje det Dag-/nattopphald, korttidsplass i institusjon Døgnopphald, korttidsplass i institusjon Kurdøgnpris 217 Per månad Etter reglar i vederlagsforskrift Maksimalsats 2015 kr 7 500,- Maksimalsats 2015 kr ,- Maksimalsats 2015 kr 77,- Per dag/natt Maksimalsats Inntil 60 dagar, maks 2015 kr 147,- sats vederlagsfritt Maksimalsats 2015 kr 2 360,- 5

6 Praktisk bistand Inntekt > 2 G G G G Sats per mnd 2016 Timepris Minimum timar 180 Maksimalsats kr timar timar timar timar G er grunnbeløpet som blir regulert kvart år Eigendel Frisklivssentralen Per resept: kr 320,-. 5 GEBYR FOR ARBEID ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA 5.1 Generelle reglar Sjå også matrikkellova kapittel 15 samt forskriftene til matrikkellova 32 (gebyr). Alle gebyr skal betalast til kommunekassa etter rekningsoppgåve frå oppmålingsmyndet. Betaling skal skje etter regulativ og dei satsane som gjeld på rekvireringstidspunktet. Dersom gebyret ikkje er betalt etter tre år frå rekningsdato, vil saka måtte rekvirerast på nytt. Gebyret skal vere innbetalt før forretning blir bestemt eller anna arbeid blir sett i gong. Gebyrsatsane inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjersle og administrasjonsutgifter. Utgiftene til merkemateriell skal utreknast spesielt og plussast på gebyret. Tinglysingsgebyr skal plussast på gebyret. Meirverdiavgift skal ikkje reknast ved oppkrevjing av gebyra, (j f rundskriv frå Skattedirektøren av 6. mars 1970 til skatteinspektørane). 6

7 5.2 Kart- og oppmålingstenester A 1 (101) GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OVER AREAL TIL GRENSEARRODERINGAR/TILLEGG A 1 (101) skal nyttast både for tilleggsareal som skal opprettast som (1) eigne matrikkeleiningar, (2) arealoverføring eller (3) grensejustering. Areal i m Frå T o m Gebyr i kroner Gebyr i kroner A 2 (102) GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OVER AREAL TIL OPPBYGGINGSFORMÅL Areal i m Frå T o m Gebyr i kroner Gebyr i kroner Deretter aukar gebyret med kr 1 510,- per påbegynt dekar. I 2016 skal det gjevast avslag på 40 % (tabell A (102) for ny kartforretning over heile eigedomar/eigedomsteigar som tidlegare er oppmålt/koordinatfesta.?? 7

8 A3 (103) GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER GRENSER Dersom alle grenser omkring ein eigedom skal oppgåast, skal det betalast gebyr etter punkt A 2 (102). Lenge på grense i m Frå T o m Gebyr i kroner Gebyr i kroner Vidare aukar gebyret med kr 2 690,- per påbegynt 25 meter. A 4 (104) GEBYR FOR GRENSEPÅVISING (Skal nyttast der det tidlegare er halde kartforretning/målebrev) Tal på påviste punkt Inntil Gebyr i kroner Gebyr i kroner Vidare aukar gebyret med kr 1 510,- per grensepunkt/merke. A 5 ( 105) GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE For kartforretning over punktfeste skal det betalast 50 % av minstegebyret i tabell A2 dersom merking og/eller oppmåling i marka er nødvendig. Elles skal det betalast gebyr etter tabell A10. 8

9 A 6 (106) GEBYR FOR TILBAKEKALLA ELLER ANNULLERT FORRETNING Ved tilbakekalla (etter at forretning er bestemt), avbroten, annullert forretning skal det betalast kr 2 530,- pluss en del av totalgebyret som blir fastsett av oppmålingsmakta på grunnlag av medgått tid. Ved tilbakekalling før forretning er bestemt skal det betalast kr 710,-. A 7 (107) UTSKRIFT AV MATRIKKELBREV Det skal i alle typar saker reknast særskilt gebyr per utskrift av matrikkelbrev på kr 175,- for matrikkelbrev på inntil 10 sider og kr 350,- for matrikkelbrev over 10 sider. Jfr matrikkelforskrifta 16 (4). A 9 (109) GEBYR FOR MATRIKULERING UTAN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING Det skal betalast etter vanlege oppmålingssatsar A1 (101) / A2 (102) I tillegg skal det betalast eit tilegg på kr 5 030,-. A11 (111) GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING DER DELAR AV ARBEIDET BLIR UTFØRT AV ANDRE For forretningar der delar av arbeidet blir utført av andre enn oppmålingsmynde skal gebyret til kommunen fastsettast etter kor stor del av arbeidet kommunen utfører, etter følgjande prosentskala: Klargjering, registrering og sluttkontroll 35% Innkalling, forretning og merking 25% Måling, utrekning og utteikning 40% Uavhengig av denne tabellen kan det inngåast spesielle avtalar med den enkelte institusjon/firma om fordeling av arbeid og gebyr. A12 (112) GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OVER STØRRE SAMANHENGANDE AREAL For kart- og delingsforretning over større samanhengande parsellar/eigedomar til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige føremål skal det betalast etter brukt tid (sjå pkt. A13). A13 (113) GEBYR REKNA PÅ GRUNNLAG AV BRUKT TID (A) Gebyr for kontorarbeid/utgreiingsarbeid etter avtale med kunde som ikkje kan reknast etter satsane framanfor, skal det reknast på grunnlag av brukt tid. Timeprisen er kr 1 250,-. A14 (114) GEBYR REKNA PÅ GRUNNLAG AV BRUKT TID (B) Gebyr for feltarbeid/målearbeid etter avtale med kunde som ikkje kan reknast etter satsane framanfor, skal reknast på grunnlag av brukt tid. Timeprisen er kr 1 860,-. Prisen inkluderar leige av måleutstyr. 9

10 A15 (115) NAUSTTOMTER For nausttomter skal det betalast fullt gebyr uavhengig av storleik. A16 (116) BETALINGSFORSKRIFTER Sjå også matrikkellova kapittel 15 samt forskriftene til matrikkellova 32 (gebyr). Alle gebyr skal betalast til kommunekassa etter rekningsoppgåve frå oppmålingsmynde. Betaling skal skje etter det regulativet og dei satsane som gjeld på rekvisisjonstidspunktet. Dersom gebyret ikkje er betalt etter 3 år frå rekningsdato, vil saka måtte rekvirerast på nytt. Betaling skal vere innbetalt før forretning blir bestemt eller anna arbeid blir sett i gong. Gebyrsatsane inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjersle og administrasjonsutgifter. Utgiftene til merkemateriell skal utreknast spesielt og plussast på gebyret. Tinglysingsgebyr skal plussast på gebyret. Meirverdiavgift skal ikkje reknast ved oppkrevjing av gebyra (jf. Skattedirektøren sitt rundskriv av 6.mars 1970 til skatteinspektørane). A20 (120) Tinglysingsgebyr pr kr 525,- A30 (130) Grensemerke (per stk.) (innkjøpspris) kr 49,- + mva A40 (121) Eigarseksjonering For behandling av søknad om seksjonering/reseksjonering blir gebyret sett til 3 x rettsgebyret med eit tillegg på 2 x rettsgebyret når synfaring er naudsynt i samsvar med eigarseksjonslova 7. Dersom ubebygde delar av eigedomen (eksklusivt uteareal) skal inngå i brukseining, skal det gjennomførast oppmålingsforretning samt matrikkelføring etter matrikkellova. Faktura for oppmålingsarbeid skal utreknast ut frå arealstorleik etter sats A2 (102) pr. seksjon. Det skal ikkje reknast gebyr for første seksjon. Minstesats blir såleis kr ,-. Det er det totale arealet tilhøyrande kvar seksjon som skal nyttast ved fastsetting av gebyret. Seksjonar med uteareal fordelt på fleire parsellar skal såleis reknast under eitt. Oppmåling av fellesareal er kostnadsfritt og skal ikkje inngå i fakturagrunnlaget. Matrikulering utan fullført oppmålingsforretning etter 6 2. ledd skal som hovudregel ikkje godkjennast. Tiltakshavar eller seinare seksjonseigarar skal innan eitt år frå tinglysingsdato, kostnadsfritt, ha rett til å rekvirere grensepåvising/merking av punkt som på oppmålingsforretninga ikkje blei varig merka jf 10 4.ledd 10

11 Saksbehandlingsgebyr for delingssaker/bortfeste Tekst Pris 2016 Pris 2015 Deling/bortfeste i regulert område der tekniske område der tekniske anlegg er utbygd i samsvar med plan Dispensasjonssøknader frå arealdelen av kommuneplan, reguleringsplan/bebyggelseplan med føresegner etter pbl Dispensasjonssøknader frå arealdelen av kommuneplan, reguleringsplan/bebyggelseplan med føresegner etter pbl. For tilleggsareal opp til m Kartavgift (matrikkellova 32) A ** sal av primærdatabaser (FKB - data) skal skje i samsvar med retningsliner for Geovekstsamarbeidet og utreknast etter priskalkulator frå Statens karteverk B ** Kopiering/plotting/utskrift av analoge produkt. Det skal berre betalast for eigne utgifter i samsvar med følgjande regulativ. Kommuneplan, reguleringsplanar og andre kartutskrifter i A0-format (fargelagd/papir: kr 600,-. Det skal ikkje betalast for naudsynt kartmateriell som skal leverast saman med søknader om byggjeog/eller delingsløyver etter plan- og bygningslova. 5.3 Byggesak Punkt/tema Merknad/gebyrstorleik Søknad om tiltak Gebyr kr Gebyr kr Søknader etter PBL 20-3, jf 20-1 og (Bygningstypekode , ). Søknad om oppføring av tiltak Tillegg for fleire bueiningar Igangsetjing Endring av løyve Behandling av søknad etter PBL 20-3, jf 20-1 og Eitttrinnssøknad og rammesøknad For bustadar med meir enn ei bueining skal det betalast gebyr per bueining frå andre bueining Behandling av søknad om igangsetting etter rammeløyve Behandling av søknad om endringar av tiltak

12 Endring av ansvarsrett For behandling av søknad om endring av ansvarsrett i eit tiltak Fasadeendring Behandling av søknad om fasadeendring, eller tiltak som ikkje kan målast etter areal, jf PBL 20-1 bokstavane c, f, g h, i, k og l Riving/ bruksendring Behandling av søknad om riving eller bruksendring. Jf 20-1 d + e. 25 % av gebyr for tilsvarande nybygg. Minste sats er kr 3 640, Piperehabilitering Behandling av søknad om rehabilitering av pipe og røykrøyr Søknad etter PBL 20-4, jf 20-1 og 20-2.(Bygningstypekode og 245). Nybygg/tilbygg < 15,1 m 2 (BA/BYA) Behandling av søknad om løyve til frittståande bygg eller tilbygg inntil 15 m 2 som ikkje er omfatta av PBL Jf sak Behandling av søknad om løyve Nybygg/tilbygg 15,1 m 2 til 40 m 2 til frittståande bygg som ikkje er omfatta av PBL 20-5 eller tilbygg inntil 40 m 2. Jf sak Nybygg/tilbygg Behandling av søknad om løyve 40,1 m 2 til 70 m 2 til frittståande bygg inntil 70 m 2 som ikkje er omfatta av PBL 20-5 eller tilbygg inntil 50 m 2, jf sak Behandling av søknad om Landbruksbygg < 300 m 2 landbruksbygg < 300 m 2. Jf sak Landbruksbygg Behandling av søknad 300,1 m 2 til landbruksbygg 300,1 m 2 til m 2 m2. Jf sak Dispensasjon etter PBL 19-2 Politisk behandling Delegert behandling Behandling av søknad om dispensasjon etter PBL Behandling i KKMT Behandling av søknad om dispensasjon etter PBL Søknad behandla som delegert sak Søknad om tiltak for næringsverksemd - Søknad etter PBL 20-3, jf 20-1 og 20-2 industribygg/næring blir gebyret sett etter BRA, (Bygningstypekode , ) For næringstiltak som ikkje kan kkje målbart målast etter areal

13 Tekniske anlegg Tiltak inntil 400 m 2 Tiltak 400 m m 2 Tiltak 601 m m 2 Tiltak m m 2 Tiltak m 2 => Riving/ bruksendring Andre gebyr for byggesak Medgått tid Manglar i søknad Avslag Tilsyn Behandling av søknad om løyve til tekniske anlegg som veg- og leidningsanlegg Behandling av søknad om løyve til tiltak etter PBL 20-3 for næringsverksemd inntil Behandling av søknad om løyve til tiltak etter PBL 20-3 for næringsverksemd med areal 401 m m Behandling av søknad om løyve til tiltak etter PBL 20-3 for næringsverksemd med areal 601 m m Behandling av søknad om løyve til tiltak etter PBL 20-3 for næringsverksemd med areal m m For tiltak over m 2 skal det betalast gebyr for inntil m 2 + kr 45 kr/m 2 for overstigande areal pr m² per m² Behandling av søknad om riving eller bruksendring. Jf PBL 20-1 d og e. 25 % av sats for tilsvarande nybygg. Minste sats er kr 5 700, For søknader etter PBL som ikkje er gjort greie for i dette regulativet, blir gebyret fastsett etter medgått tid. Gjeld for alle slike typer tiltak. Timesats: Dersom søknaden ikkje er komplett ved mottakskontroll blir gebyr for saksbehandling for søknad etter PBL 20-3 og 20-4 auka med 20 % for dekking av meirarbeid. Der det blir gjeve avslag på søknad, skal ein betale gebyr etter 50 % av satsane. Dersom ei påbegynt behandling av søknad blir trekt, skal det betalast gebyr med 50 % reduksjon. I samband med tilsyn kan kommunen rekvirere sakkunnig hjelp for utbyggar si rekning, jfr PBL Ulovlege tiltak blir følgd opp etter PBL kap. 32 og SAK 10 kap

14 5.4 Plansaker Merknader til satsane For behandling av private arealplanar skal det reknast gebyr for dei områda som skal regulerast til: Busetnad og anlegg Annan privat arealbruk åleine eller i kombinasjon med andre føremål Unnateke frå gebyr er dei områda som skal regulerast til offentleg busetnad og anlegg, grønstruktur, landbruks-, natur- og friluftsføremål, område for bevaring/vern og andre føremål som ikkje blir rekna som privat arealbruk. Gebyrfastsetting for areal som søkjar blir bedt om å ta med i planen ut i frå ei heilskapleg vurdering skal vurderast særskilt. Gebyret er differensiert ut i frå saka sin storleik og kompleksitet. Gebyret er basert på digitale planar i SOSI-format. 1. Saksbehandlingsgebyr Før ei reguleringssak blir tatt opp til administrativ behandling skal det betalast eit saksbehandlingsgebyr. Dette gjeld følgjande plantypar: 1.1 Private forslag til reguleringsplanar, jf PBL kapittel 12, (detaljregulering eller områderegulering etter nærare avtale) 1.2 Private endringsforslag, jf PBL Endring av reguleringsføresegner Skildring 2016 pris kr 2015 pris kr Saksbehandlingsgebyr for saker som kjem inn under punkt Saksbehandlingsgebyr for saker som kjem inn under punkt Arealgebyr for endring/utarbeiding av nye reguleringsplanar Merknad til satsane 2.1 I tillegg til saksbehandlingsgebyret skal det betalast eit gebyr avhengig av plantype og areal. Skildring - areal for detaljplan 2016 pris kr 2015 pris kr a. For areal inntil m b. For areal inntil m c. For areal inntil m d. For areal inntil m For areal over m 2 blir gebyret for kvar påbegynte m 2 auka med kr 1 130,-, opptil m 2, og med kr 680,- for kvar påbegynte m 2 over m 2. Eksempel: Pris kr For areal m 2 : kr ,-+ (5 * kr 1 130,-) For areal m 2 : kr ,-+ (10 * kr 1 130,-) + (5 * kr 680,-)

15 2.2 Ved eventuelt privat offentleg samarbeid om områderegulering skal kostnader fordelast etter særskild vurdering og i avtale Arealgebyret skal sendast ut i samband med offentleg ettersyn. Dersom komitéen avviser plansaka skal gebyret halverast. Om forslagsstillar krev saka framlagt for kommunestyret skal det betalast fullt gebyr. Kostnader fram til behandling til 1. offentlege ettersyn skal betalast av forslagstillar, og eventuelle krav om utgreiingar i samband med offentleg ettersyn, som ikkje er konsekvens av kommunen har gjort sine endringar av plandokumenta. Plankart skal innsendast digitalt i gjeldande SOSI-format. For planar som ikkje er utarbeidde etter gjeldande SOSI-format, kjem det eit tillegg på 15 % av satsane under punkt Arbeid etter medgått tid I særskilde høve der plankontoret i samråd med tiltakshavar utarbeider dokumentasjon for reguleringsplan/endring skal det betalast for medgått tid pris kr Inklusiv mva 2015 pris kr inklusiv mva Skildring Mva Timepris plankontoret 25 % VASS- OG AVLØPSGEBYR Tilknytingsgebyr Vatn 1. SATS 2. SATS 3. SATS Bygg med areal inntil 400m kr deretter pr. m kr Avløp Bygg med areal inntil 400 m kr deretter pr. m kr Gebyrsteg vidare oppover på 50 m 2. Arealet skal rundast av oppover til næraste 50 m 2. Årsgebyr Vatn kr Avløp kr Abonnementsgebyr 587,1 470 Forbruksgebyr per m 3 14,5 11 Omrekningsfaktor m 3 per m 2 ulike typar bygg Driftsbygning for jordbruk 0,5 0,5 Forsamlingshus 0,5 0,5 Fritidshus 0,5 0,5 Andre bygg 1,0 1 15

16 Andre gebyr Purregebyr for manglande målaravlesing kr 100 For kommunal målaravlesing kr % meirverdiavgift kjem i tillegg til satsane. 7 SLAM Tømmegebyr slamavskiljarar Eks mva Inkl mva Slam 0-4,0 m3 annakvart år kr. 800, ,00 Slam 4,1-9,5 m3 annakvart år kr , ,50 Slam 9,6-16,5 m3 annakvart år kr , ,50 Slam 0-4,0 m3 kvart år kr , ,00 Slam 4,1-9,5 m3 kvart år kr , ,50 Slam 9,6-16,5 m3 kvart år kr , ,50 Slam 0-4,0 m3 kvart fjerde år kr. 400,00 500,00 Slam 4,1-9,5 m3 kvart fjerde år kr. 730,00 912,50 Slam 9,6-16,5 m3 kvart fjerde år kr , ,00 Slam minireinseanlegg - planlagd tøming kr , ,00 Slam stor tank - årleg eller fast tøming (pr m 3 ) kr. 240,00 300,00 Slam - timepris kr , ,50 Slam, tett tank 0-6,0 m3 kvart år kr , ,00 Slam, tett tank 6,1-16,5 m3 kvart år kr , ,50 Slam, tett tank > 16,5 m3 kvart år (pr m 3 ) kr. 550,00 687,50 Slam ekstratøming 0-4,0 m3-96 tim kr , ,50 Slam ekstratøming 4,1-9,5 m3-96 tim kr , ,00 Slam ekstratøming 9,6-16,5 m3-96 tim kr , ,50 Slam ekstratøming minireinseanl. -96 tim kr , ,00 Slam ekstratøming stor tank -96 tim (pr m 3 ) kr. 580,00 725,00 Slam ekstrat. tett tank 0-6 m3-96 tim kr , ,00 Slam ekstrat. tett tank 6-16,5 m3-96 tim kr , ,50 Slam ekstrat. tett tank > 16,5 m3-96 tim (pr m 3 ) kr. 610,00 762,50 Slam nødtøming 0-4,0 m3-24 tim kr , ,50 Slam nødtøming 4,1-9,5 m3-24 tim kr , ,50 Slam nødtøming 9,6-16,5 m3-24 tim kr , ,00 Slam nødtøm. minireinseanlegg -24 tim kr , ,00 Slam nødtøm. stor tank -24 tim (pr m 3 ) kr. 610,00 762,50 Slam nødtømt. tett tank 0-6 m3-24 tim kr , ,00 Slam nødtømt. tett tank 6-16,5 m3-24 tim kr , ,50 Slam nødtømt. tett tank > 16,5 m3-24 tim (pr m 3 ) kr. 730,00 912,50 16

17 8 RENOVASJON 8.1 Avfallsgebyr Avfallsgebyr Eks. mva Inkl. mva Ordinært avfallsgebyr utan reduksjon (52 tøm./år).... kr , ,00 Avallsgebyr redusert 20 % reduksjon (26 tøm./år).... kr , ,00 Avallsgebyr kompost 30 % reduksjon (26 tøm./år).... kr , ,00 Pris på tilleggskjøp av renovasjonssekkar (1/52 ord.gebyr) kr ,50 Det er høve for abonnentar å samarbeide om bruk av felles avfallsdunkar: Avfallsgebyr for bruk av større dunkar for restavfall enn ordinært (140 l) blir auka prosentvis like mykje som avfallsvolumet blir auka i prosent. Avfallsgebyra er basert på at avfallsdunken er plassert maksimum 5 meter frå vegkant. Tillegsprisar for henting av restavfallsdunken utover 5 m frå vegkant: Henteavstand 5-25 m kr 250 Henteavstand m kr 750 Henteavstand m kr Henteavstand m kr Leveringsgebyr Gjøsundneset miljøstasjon Årim har teke over drifta av Gjøsundneset miljøstasjon og innkrevjing av gebyr. Satsane blir fastsett av styret. 9 FEIING Type Gebyr ekskl. mva Gebyr inkl. mva Grunnsats 1 pipe kr Tillegg fleire piper kr ,5 17

18 10 GRAVELØYVE Graving i offentleg veg: Einingspris 1 - Lita graving (ei kryssing og/eller mindre enn 50 meter langs veg) Mellomstor graving (null til tre Kryssingar og meter langs veg) Større graving (null til seks kryssingar og meter langs veg) Pris per ekstra kryssing av veg (kan kombinerast med større graving) Pris per ekstra kilometer langst veg (kan kombinerast med større graving) Gebyr etter medgått tid (nyttast i særlege høve). Pris per time Graving i kommunale areal utanfor offentleg veg: 7 - Graving i andre kommunale areal Varslingsplan (gjeld eventuell utarbeiding i kommunal regi): 8-Lita graving Mellomstor graving Stor graving Skiltvedtak ved vegstenging/trafikkregulering: 11-Arbeidsløyve for mindre arbeid Arbeidsløyve for større arbeid FRÅDELING ETTER JORDLOVA 12 Gebyr frådeling: kr ,-. Konsesjonsgebyr: kr 5 000,- Maksimalsatsar 2015, jf forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker FELLINGSAVGIFT VILT Fellingsavgift vaksen hjort kr 390,- Fellingsavgift kalv: kr 236,- Maksimalsatsar i 2015 fastsett av Miljødirektoratet. 13 SAL AV ALKOHOL Sal: - 0,19 kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 Skjenking: - 0,40 kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 18

19 - 1,08 kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 2-3,55 kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 3. Bevillingsgebyret utgjer per år minimum kr 1 480,- for sal og kr 4 400,- for skjenking. Gebyr for ambulerande skjenkeløyve: kr 310,- per søknad. Maksimalsatsar for 2015, jf forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk UTLEIGE AV LOKALE 14.1 Vigrahallen Pris per Refusjonsgrunnlag ved lån time Handballhallen 1. Kultur-/idrettsarrangement i regi av lokale lag/organisasjonar Idrettsarrangement i regi av lag utanom Giske kommune Andre arrangement i regi av lag utanom kommunen samt bedrifter o. l. 765 Merknad 4. Bruk av heile hallen per døgn Trening - heile hallen i regi av lokale lag/organisasjonar år og oppover 6. Trening i regi av lag utanom Giske kommune 360 Bruk av straum utover det normale blir fakturert som tillegg i leigesatsen Bruk av straum utover det normale blir fakturert som tillegg i leigesatsen Mimimum av 50 % av deltakarane må vere under 18 år 7. Trening for barn/unge under 18 år Gratis Fotballhallen 8. Trening & kultur-/idrettsarrangement i regi Kostpris. Leige skal betalast til Vigra IL av lokale lag/organisasjonar 270 som dekkjer driftsutgiftee 9. Trening/kultur/idrettsarrangement i regi av lag/organisasjonar utanom Giske kommune 590 Bruk av straum utover det normale blir 10. Andre aktørar (bedrifter o. l. 795 fakturert som tillegg i leigesatsen Bruk av straum utover det normale blir 11. Bruk av heile hallen per døgn fakturert som tillegg i leigesatsen Fellesdel 12. Garderobe med dusj 320 Per garderobe per gong 13. Kjøkken 420 Bord og stolar 14. Bord til lag og organisasjonar 41 Per bord per gong per døgn 15. Bord til private 52 Per bord per gong per døgn 16. Stolar til lag og organisasjonar 31 Per stol per gong per døgn 17. Stolar til private 41 Per stol per gong per døgn 19

20 14.2 Giske kommunale idrettshall, Valderøy Pris per Utleige/teneste time 1. Kultur-/idrettsarrangement i regi av lokale lag/organisasjonar Idrettsarrangement i regi av lag utanom Giske kommune 590 2a. Trening i regi av lag utanom Giske kommune Andre arrangement i regi av lag utanom kommunen samt bedrifter o. l. 765 Merknad Bruk av straum utover det normale blir fakturert som tillegg i leigesatsen Bruk av straum utover det normale blir fakturert som tillegg i leigesatsen 4. Bruk av heile hallen per døgn Trening - heile hallen år og oppover 6. Trening - ein hall år og oppover 7. Trening heile hallen etter kl 22: år og oppover 8. Trimrom - enkel billett 52 Per trening 9. Trimrom - 20 timar kort 465 Per trening 10. Trimrom - 40 timar kort 755 Per trening 11. Trimrom - 60 timar kort 965 Per trening 12. Trimrom 1/1 år Per trening 13. Trimrom med garderobe gruppe per time/trening Trimrom kombinert med anna leige, gruppe Garderobe med dusj Møterom (lag/organisasjonar) Møterom offentleg utleige (skular) Utleige av fotballmål Per arrangement 19 Utleige av stolar per stykk. Bord til lag og organisasjonar Utleige av bord per stykk Utleige av alle bord/stolar Per arrangement/døgn 22. Langtidsleige bord/stolar Per veke For inntil tre dgn. Etter tre døgn døgntillegg 23. Utleige av scena (komplett) kr 400,- 24. Utleige av sceneelement per stykk 67 For inntil tre døgn 20

21 14.3 Skulane i Giske kommune gymsal og klasserom Lokale Tid Grupper under 18 år Grupper over 18 år Tid Grupper kommersiell drift Gymsal Per økt: Gratis 220 Per time: 320 Skulekjøkken Per kveld: Gratis 430 Per time: 320 Klasserom Per kveld: Gratis 220 Per time: Giske omsorgssenter kafe Kven Kva Pris Kva Pris Utleige til utanforståande: større arrangement som konfirmasjonar, jubileum o. l. Utleige til dei som bur ved senteret. Utleige til alle større arrangement. Utleige for dei som bur ved GOS og har jubileum 80, 90 eller 100 årsdag. Alle. Tal over 10 stykker. Mindre arrangement. Til kommunale arrangement, møter osv. Mindre selskap til dei som bur ved GOS. Tal: inntil 10 stykker. Frivilligsentralen Organisasjonar For leige av "dagsenter", kjøkken inklusiv dekketøy samt toalett Bruk av kafe ved kapasitet til feiring av fødselsdagar. Gratis. For leige av "dagsenter", utan bruk av kjøkken, inklusiv lån av toalett. Alt dekketøy medbrakt For leige av "dagsenter", kjøkken inklusiv dekketøy samt toalett. Gratis Leige av lokale utan bruk av kjøkken, dekketøy, tid 2-3 timar. 530 Utan bruk av kjøkken og dekketøy Gratis Gratis Gratis Som alle andre Tillegg for rommet ved sidan av. 530 Tillegg for rommet ved sidan av. 530 For berre leige av rommet innanfor, inklusiv kjøkken. Leige av rommet innanfor. Tal 0-10 utan bruk av kjøkken. Tid 2-3 timar. Gratis Gratis Som alle andre 21

22 14.5 Giske rådhus Lokale Pris Kommunestyresalen 620 Matsalen 150 Kjøkken 500 Møterom 1 og 3 per rom 150 Tillegg for helg 50 % Utleige for dei som har jubileum 80, 90 eller 100 årsdag. Alle i kommunen. Lag og organisasjonar Gratis Halv leigesats 15 MAT FRÅ SENTRALKJØKKENET Kjøkkenet ved Giske omsorgssenter har ledig kapasitet og på førespurnad høve til å levere mat til møte og selskap. Mat Pris kr Rundstykker* 18 Snittar* 30 Smørbrød* 35 Karbonadesmørbrød 40 Bagetter (140 g 26 cm) 40 Sveler 25 Vafler med rømme og syltetøy 30 Platekake 52 x30 cm 250 Kremkake rund ca 12 bitar 250 Pastasalat med brød og smør 85 Brennsnut (per liter) med rundstykker og smør 85 Gryterett (per porsjon) med potetmos eller ris 115 Rømmegraut (per porsjon) med flatbrød 80 Spekemat til rømmegraut (per porsjon) 20 * Valfritt pålegg 16 EIGEDOMSMEKLARPAKKE Kommunen sin del av pris eigedomsmeklarar må betale til Infoland eksklusiv mva 22

GISKE KOMMUNE GEBYR OG BETALINGSSATSAR Framlegg frå formannskapet

GISKE KOMMUNE GEBYR OG BETALINGSSATSAR Framlegg frå formannskapet GISKE KOMMUNE GEBYR OG BETALINGSSATSAR 2017 Framlegg frå formannskapet 1 Innhald 1 BARNEHAGE... 4 2 SFO... 4 3 KULTURSKULEN... 4 4 HELSE- OG OMSORGSTENESTER... 5 4.1 Helsestasjonen... 5 4.2 Omsorgstenester...

Detaljer

GISKE KOMMUNE GEBYR OG BETALINGSSATSAR Framlegg frå rådmannen

GISKE KOMMUNE GEBYR OG BETALINGSSATSAR Framlegg frå rådmannen GISKE KOMMUNE GEBYR OG BETALINGSSATSAR 2018 Framlegg frå rådmannen 1 Innhald 1. BARNEHAGE... 4 2. SFO... 4 3. KULTURSKULEN... 4 4. HELSE- OG OMSORGSTENESTER... 5 4.1 Helsestasjonen... 5 4.2 Omsorgstenester...

Detaljer

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA- 2018 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA (ml) 32 med forskrift 16 og lokal forskrift om unntak frå tidsfristar (vinterforskrift)

Detaljer

Vedlegg til årsbudsjett 2017

Vedlegg til årsbudsjett 2017 Betalingssatsar Vedlegg til årsbudsjett 2017 Granvin herad 2017 Betalingssatsar BETALINGSSATSAR OG GEBYR. GJELD FRÅ 1.1.2017 Betalingssatsar og gebyr: Kalkulerte satsar 2016-2,7% prisauke 2015 2016 2017

Detaljer

Betalingssatsar pr Barnehagen:

Betalingssatsar pr Barnehagen: Betalingssatsar pr 01.01.16 Barnehagen: 5 d/v 4 d/v 3 d/v 2 d/v Under kr 500,- 400,- 300,- 200,- 405.000 Kr 405.000 1.500,- 1 200,- 900,- 600,- kr 475.000 Over kr 475.000 2 580,- 2 064,- 1 548,- 1 032,-

Detaljer

Gebyr for Plan og næring 2017

Gebyr for Plan og næring 2017 Gebyr for Plan og næring 2017 Gebyr for byggesaker Fellesføresegn: Ved fleire tiltak i same søknad blir det rekna 50 % rabatt frå og med tiltak nr. 2, definert ut i frå den lågare/lågaste gebyrsatsen.

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning vare Etter Plan- og bygningslova, matrikkellova, jordlova og forureingslova: 2016 1000 Medfører oppgradering av off. register kr 2 758 1001 Utan oppgradering av offentlig register kr 1 591 1003 Renovering

Detaljer

1. GENERELLE FØRESEGN

1. GENERELLE FØRESEGN 1. GENERELLE FØRESEGN 1.1 Betalingsplikt og frist Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betala gebyr i samsvar med satsane og retningslinjene i regulativet. Gebyrkravet skal rettast

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA Gjeldande frå 01.01.13 1.0 Hytter 1.1 Pbl 20-1 enkle tiltak 15 450,00 1.2 To-trinns handsaming 17.270,00 1.3 Endring av løyver gitt etter pbl85

Detaljer

GEBYRREGULATIV. for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova. i Valle Kommune. Regulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ.

GEBYRREGULATIV. for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova. i Valle Kommune. Regulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ. GEBYRREGULATIV for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova i Valle Kommune 2016 Gebyret er vedteke av kommunestyret: 27.02.2013, sak 3/13, og er gjeldande frå 01.03.2013 Regulativet avløyser tidlegare

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner. Hareid kommune

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner. Hareid kommune Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner Hareid kommune Regulativet er heimla i plan- og bygningsloven 33-1 (L27.06.2008 nr. 71) og lov om eierseksjoner

Detaljer

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr.

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr. REGULATIV FOR SAKSHANDSAMING AV DELESAKER OG OPPMÅLINGSGEBYR 2015 SAKSHANDSAMING ETTER PBL 20-1. 0 Generelt Dette byggregulativ er fastsett av Bømlo kommunestyre og er heimla i 33-1 i Plan og bygningslova.

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Innhald betalingsregulativ Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm

Detaljer

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 Kommunale barnehagar 100% Heil dag 2580* 2655* Delt plass %-vis av heil %-vis av heil Kjøp av einskilddag 150 155 Gebyr for sein henting 140 144 Søskenmoderasjon,

Detaljer

Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon

Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon Følgjande betalingssatsane blir vedteke som gjeldande for Surnadal kommune frå 1. januar 2017: vare Etter Plan- og bygningslova,

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE VOLDA KOMMUNE Utvikling FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen)

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Aurland kommune Prisar og gebyr 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.13 Sak KS 080/13 (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Innhaldsliste: Oppvekst og kultur s. 3-4 Pleie og omsorg s. 5 Kart, oppmåling

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Etter kommunale vedtekter til pbl. 69 per plass 10 % ihht. vedtatt opptrappingsplan

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2016

Gebyr og betalingssatsar 2016 Gebyr og betalingssatsar 2016 Vedteke av kommunestyret 16.12.15, sak 120/15 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.16 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Gjeldande frå 01.01.2017 Vedtak: Haram kommunestyre 15. desember 2016, sak xx/16. Heimel: Regulativet er fastsett med heimel i matrikkelloven

Detaljer

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER MODALEN KOMMUNE BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2015 Vedteke av Kommunestyret i sak 046/2014 den 11.12.2014 Satsane gjeld frå 01.01.2015 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod Mo skule...

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Datert: 05.03.2010

Detaljer

ETTER DELINGSLOVEN 5 2, I VERRAN KOMMUNE FOR GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING.

ETTER DELINGSLOVEN 5 2, I VERRAN KOMMUNE FOR GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING. 1 GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING. Arealklasse: 0-75 kr 2 658 76-150 kr 3 150 151-300 kr 4 017 301-450 kr 4 929 451-600 kr 5 824 601-750 kr 6 738 751-900

Detaljer

Gebyrregulativ 2009 for kart- og oppmålingsarbeid. Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet Kommunestyret

Gebyrregulativ 2009 for kart- og oppmålingsarbeid. Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 2008/2792 Saksbehandlar: Magne Olav Heggen Dato: 20.10.2008 Gebyrregulativ 2009 for kart- og oppmålingsarbeid Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm Barnehagetilbod

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

Oppmålingsgebyr for Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider

Oppmålingsgebyr for Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider Oppmålingsgebyr for 2008. Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider 1. Gebyr for kart- og delingsforretning over tilleggsareal. Areal i m²: : Areal i m² 0 75 2 658 76 150 3 123 151 300

Detaljer

GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA

GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA Voss kommune Notat 1 av 5 Vår saksbehandler Zehra Causevic, tlf. GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLING - 2016 GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA Oppjustert på bakgrunn av KST sitt vedtak 10.12.2015

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/2346-1 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 89/16 29.11.2016 Kommunestyret 107/16 20.12.2016 Saksopplysningar Det er lagt inn

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Vedlegg 3. Betalingssatsar 2018

Vedlegg 3. Betalingssatsar 2018 Vedlegg 3. Betalingssatsar 2018 Det er ei generell prisauke på 5% Vass- og avlaupsgebyr Abonnementsgebyr Abonnements kategori Vatn Pris/abonnent Avlaup Pris/abonnent Bustad Frittståande bueiningar < 60

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2017

Gebyr og betalingssatsar 2017 Gebyr og betalingssatsar 2017 Formannskapet si tilråding 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.17 For barnehage gjeld statleg maksimalpris. Andre betalingssatsar er foreslått auka med 5%.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN BEHANDLINGSGEBYR PLAN OG BYGG 2009 Vedteke i kommunestyret 20.11.2008, sak 109/2008. Gjeldande frå 01.01.2009 Type gebyr Pris Behandlingsgebyr - seksjonering av

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

MODALEN KOMMUNE. Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016

MODALEN KOMMUNE. Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016 MODALEN KOMMUNE Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016 Vedteke av Kommunestyret i sak 055/2015 den 10.12.2015 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2018

Gebyr og betalingssatsar 2018 Gebyr og betalingssatsar 2018 Vedteke av kommunestyret 13.12.13, sak 69/17 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.18 1.0 Barnehage heildagstilbod (40% søskenmoderasjon for barn nr 2 50% søskenmoderasjon

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2014

Gebyr og betalingssatsar 2014 Gebyr og betalingssatsar 2014 Vedteke av kommunestyret 18.12.13, sak 082/13 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.14 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ NÆRING, BYGG OG MILJØ

GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ NÆRING, BYGG OG MILJØ GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ 01.01.2015 NÆRING, BYGG OG MILJØ Gjeldande frå 1.1.2015 Vedtatt av Surnadal kommunestyre 11.12.2014, sak 133/13. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyr vedtatt med heimel i plan-

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Prisliste for kommunale tenester i Gaular kommune 2016. Vedteken av kommunestyret 17.12.2015 i sak 60/15.

Prisliste for kommunale tenester i Gaular kommune 2016. Vedteken av kommunestyret 17.12.2015 i sak 60/15. Prisliste for kommunale tenester i Gaular kommune 2016 Vedteken av kommunestyret 17.12.2015 i sak 60/15. Innhald 1. Innleiing... 4 1.1. Betalingsterminar... 4 1.2. Meirverdiavgift... 4 2. Vatn... 4 2.1.

Detaljer

Forsand kommune Politisk

Forsand kommune Politisk Rådmannen Forsand kommune Politisk Seksjon teknisk til oppfølging Dato: 27.12.2010 Vår ref.: 10/648-2/K1-231//BVG Saksbeh. e-post: bvg@forsand.kommune.no Saksbeh. tlf.: 51 700 108 Dykkar ref.: Melding

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune.

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. Teknisk avdeling Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. BASERT PÅ KOMMUNENES SENTRALFORBUND SIN

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2015

Gebyr og betalingssatsar 2015 Gebyr og betalingssatsar 2015 Vedteke av kommunestyret 10.12.14, sak 092/14 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.15 Pkt 1.0 nedafor gjeld frå 01.15.15. Satsar for 2014 gjeld til 30.04.15

Detaljer

Forskrifta vart vedtatt i K.sak 081/15 den 08.12.2015, og tek til å gjelde frå 01.01.2016.

Forskrifta vart vedtatt i K.sak 081/15 den 08.12.2015, og tek til å gjelde frå 01.01.2016. Plan og forvaltning Dato: 09.11.2015 Arkiv: K1-231, K2 - L00 Vår ref (ArkivsakID.): 2015002154-2 JournalpostID.: 2015027063 FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-,

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune.

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. Utkast - GEBYR 2017 Ørskog Kommune Vedtak KS-sak: Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. BASERT

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE

REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE REGULATIV FOR VASS- OG AVLAUPSGEBYR I SUND KOMMUNE ÅR 2015 vedtatt i kommunestyret den 16.12.2014 med iverksetting frå 01.01.2015. Rammer for utrekning av gebyr Gebyra skal ikkje overstige kommunen sine

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag STANGE KOMMUNE GEBYRER 2007 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2007 Vann: Eks. mva kr. Inkl. mva kr. Årsgebyr

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Høyanger kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Denne forskrifta er vedteken av Høyanger kommunestyre den 22.11.2011 i sak 085/11 med heimel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Norddal kommune GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA I NORDDAL KOMMUNE

Norddal kommune GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA I NORDDAL KOMMUNE Norddal kommune GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA I NORDDAL KOMMUNE - 2016 Gjeldande frå 1. januar 2016 Vedteke i kommunestyret 25.11.2015 Innhold 1. GENERELLE

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande:

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: 6.1 OPPRETTING AV MATRIKKELEINING 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal frå 0 500 m² kr 18361,-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR Satsane gjeld frå

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR Satsane gjeld frå AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2017 Satsane gjeld frå 01.01.2017 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 15.12.2016 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift Barnehagane

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune.

Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog Kommune. Ørskog Kommune Vedteke Ørskog kommunestyre sak 117/15 den 10.12.15 Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslova, Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), Eigarseksjonslova og Forureiningslova i Ørskog

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014

FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014 FRAMLEGG TIL BETALINGSSATSAR LEIKANGER KOMMUNE 2014 Formannskapet sitt framlegg 28.11.2013, sak 111 Innhold Betalingssatsar i kulturskulen... 3 Foreldrebetaling i barnehagane... 3 Foreldrebetaling i skulefritidsordninga...

Detaljer

Notat. Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: Asbjørn Nagell Toft FE

Notat. Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: Asbjørn Nagell Toft FE AUSTRHEIM KOMMUNE Notat Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011001089-4 Asbjørn Nagell Toft FE-231 05.11.2012 Gebyrregulativ teknisk sektor 2013 AUSTRHEIM KOMMUNE Gebyrsatsar fom 1.1.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

Storfjord kommune. Gebyrregulativ og betalingssatser

Storfjord kommune. Gebyrregulativ og betalingssatser Storfjord kommune Gebyrregulativ og betalingssatser «Gebyrregulativ og betalingssatser» reguleres årlig pr. 1. januar i henhold til budsjettvedtak for gjeldende år vedtatt av kommunestyret. Vedtatt av

Detaljer

Prishefte. Ansvar Gebyr og betalingssatsar 2012.

Prishefte. Ansvar Gebyr og betalingssatsar 2012. 1100 ABONNEMENT PÅ SAKLISTER/DOKUMENT Årsabonnement på kommunestyredokumenter 400,- Årsabonnement på formannskapsdokumenter 600,- Årsabonnement på OPK-dokumenter 400,- Årsabonnement på NPM-dokumenter 400,-

Detaljer

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vann Avgift pr. m³ kr. 8,50 Leie av vannmåler kr. 161,- Tilknytningsavgift: Bolig- og fritidsbolig kr. 11.757,- Annen bebyggelse kr. 17.874,- Avløp Avgift pr. m³ kr. 5,80 Tilknytningsavgift:

Detaljer

Gebyrregulativ 2012 for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av matrikkeleining for Vestnes Kommune.

Gebyrregulativ 2012 for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av matrikkeleining for Vestnes Kommune. VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 2011/1739 Saksbehandlar: Rolf Heggem Dato: 02.11.2011 Gebyrregulativ 2012 for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av matrikkeleining

Detaljer

1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar plan, utvikling, byggesak og geodata

1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar plan, utvikling, byggesak og geodata 1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar plan, utvikling, byggesak og geodata 1.1.1 Gebyrsatsar for arbeid etter Matrikkellova Lovheimel: Forskrift for Hareid kommune : FOR 2010 03 25-511 Lov nr.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015. Plan, bygge- og delesakshandsaming

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015. Plan, bygge- og delesakshandsaming GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVDELING I VALLE KOMMUNE 2015 Plan, bygge- og delesakshandsaming Gjeldande frå 01.01.2015, vedteke i kommunestyret 17.12.14, sak 70/14 1 A.1 Kart gebyr og eigedomsoppgåver Kart

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

Betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1. Hjemmel Dette gebyrregulativ er fastsatt

Detaljer

ENDRINGAR I KOMMUNALE BETALINGSSATSAR OG GEBYR FRÅ

ENDRINGAR I KOMMUNALE BETALINGSSATSAR OG GEBYR FRÅ ENDRINGAR I KOMMUNALE BETALINGSSATSAR OG GEBYR FRÅ 01.01.2017 Barnehagar Makspris 2.655 2.730 * Inntektsgrensa for 6 % betalinga blir endra. Familiar med inntekt under kr 500 500 pr. år kan søkje om redusert

Detaljer

14/1094-15/K1-231//AEM 17.11.2015. Gebyr etter matrikkellova og eigarseksjonslova m.m. 2016

14/1094-15/K1-231//AEM 17.11.2015. Gebyr etter matrikkellova og eigarseksjonslova m.m. 2016 STRYN KOMMUNE Avdeling for kart og oppmåling Dok. ref. Dato: 14/1094-15/K1-231//AEM 17.11.2015 Gebyr etter matrikkellova og eigarseksjonslova m.m. 2016 Gebyr etter matrikkellova 2016. For einskilde oppgåver

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer