Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd"

Transkript

1 UTKAST Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd Møtet fant sted på Radisson Blu Airport hotell, Gardermoen oktober Tilstede: Kirsti Slotsvik (rådets leder), Anne Cathrine Frøstrup, Arne Bardalen (Hildegunn Norheim var stedfortreder på sak 11/2013 og 12/2013), Guro Dahle Strøm, John Gran, Mona Høiås Sæther, Harald Danielsen, Yngve Melvær (for Jan-Gunnar Winther), Harald Loeng (for Tore Nepstad), Kjetil Utne, Lars Erik Hauer (for Terje Moe Gustavsen), Anita Kjellmann, Jens Sunde, Ellen de Vibe, Karen Tone Lie (for Jon Lea) Fra MD: Jarle Jensen (dag 1), Dag Høgvard Fra Kartverket: Erik Perstuen, Kåre Kyrkjeeide, Sissel Skovly (sekretariat) Gjester: Magnar Danielsen (MD), Trond Skyseth (sikkerhetssjef i Kartverket), Ole Magnus Grønli (kommunikasjonsdirektør i Kartverket) Saksliste, møte i Nasjonalt geodataråd. Sak 10/2013 Referat frå møtet 21.mai 2013 Sak 11/2013 Sak 12/2013 Sak 13/2013 Sak 14/2013 Sak 15/2013 Sak 16/2013 Sak 17/2013 Gjennomføring av Geodataloven og ny nasjonal geoportal (Innledning ved Kåre Kyrkjeeide, Kartverket) Miljøverndepartementets plan for tilgjengeliggjøring av kart- og eiendomsinformasjon (Innledning ved Dag Høgvard, MD) Forslag til nye krav til dokumentasjon og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen (Innledning ved Magnar Danielsen, MD) Kommunikasjonsstrategi for geodatarådet (Innledning ved Ole Magnus Grønli, Kartverket) Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet (Innledning ved Trond Skyseth, Kartverket) Plan for arbeidet med etablering av ny nasjonal høydemodell (Innledning ved Erik Perstuen, Kartverket) Praktisk gjennomføring av rådets videre arbeid Sak 18/2013 Neste møte og eventuelt 1

2 Velkommen målsetting og forventning Flere av etatene har skiftet departement i forbindelse med regjeringsskiftet. Endringene i departementsstrukturen kan gi et mulighetsrom for etatene og geodatabransjen. Geodatarådet vil nå operere innenfor en ny politisk virkelighet og dette kan påvirke rådets framtid. Jarle Jensen orienterte kort om endringer i forbindelse med at Miljøverndepartementets Planavdeling flytter til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). En konsekvens av dette er at også Kartverket endrer departementstilhørighet til KMD. Endringene i departementsstrukturen åpner nye spennende muligheter og kontaktflater. Geodatarådets leder vil følge opp forankring og prioriteringer i forhold til nytt departement. Sak 10/ Referat frå møtet 21.mai 2013 Referatet fra forrige møte ble godkjent. Brev fra Rådet er sendt Nærings- og handelsdepartementet (NHD) i september angående Copernicusprogrammet. Tidspunktet passet fint i forhold til at Norsk Romsenter 10.oktober leverte en rapport om programmet til NHD. Se også sak 18/2013. En kronikk i Aftenposten i sommer om graderingsregimet satte også mer fokus på saken. Det er Ikke et mål at diskusjonen tas i det offentlige rom, men det satte helt klart noen prosesser i gang. Saken må følges opp videre av geodatarådet, men nå må de mest involverte etatene og forsvaret ta ansvar for den videre prosessen og bidra til at nødvendige verdivurderinger og utredninger blir utført. Sak 11/2013 Gjennomføring av Geodataloven og ny nasjonal geoportal Viser til presentasjon av Kåre Kyrkjeeide, se prosjektrommet. Det er en omfattende prosjektsatsing som er igangsatt. Det er ønskelig med råd om hvordan vi bedre kan øve trykk på aktører som kan sikre finansiering og økt fokus på prosjektet. Det er viktig å hente erfaringer og kunnskap fra andre prosjekter som eksempelvis: Geosynkronisering godt eksempel på operabilitet for å utnytte potensialet i bransjen Digital agenda for Europe (kommisjonen) sikre gjenbruk EU-kommisjonens ISA-program (Interoperability Solutions for European Public Administrations) Det må påpekes at dette er en løsning som favner bredere enn Norge digitalt og at det må sikres at flere typer geodata blir enn del av infrastrukturen som for eksempel satelittdata og meteorologiske data. Da blir det viktig å sikre kommunikasjon mellom ulike typer portaler og metadatakataloger eksempelvis datanorge.no. Det bør kunne være et felles løft rent finansieringsmessig hvor flere parter investerer. For å få til dette må man i større grad synliggjøre gevinsten ved portalen. Det må settes klare mål og prioriteringer og gjennomføres en skrittvis utvikling som forankrer brukernes nytte underveis. Selv om den profesjonelle brukeren skal ha fokus i første fase, må man hele tiden ha med at portalen skal være for allmennheten. Utviklingen må baseres på ulike moduler der metadatakatalogen og søketjenester må prioriteres. Det er avgjørende at alle bidrar til å fylle portalen med innhold, så kan man pakke inn dette på forskjellige måter som tilfredsstiller de forskjellige brukergruppene. Det er en viktig redaksjonell oppgave i det å sikre god informasjon både til ekspertbrukere og etter hvert på en mer popularisert form. Videre kontakt med KommIT bør prioriteres. 2

3 Det er en utfordring å kommunisere portalens budskap i en politisk kontekst. Det må settes fokus på gevinster som bidrar til modernisering gjennom å dele tilgang til fellesgoder, synliggjøre anvendelser, effektivisere arbeidsprosesser og samhandling mellom ulike sektorer, institusjoner og forvaltningsnivåer. Vi må tørre å ha ambisjoner for dette arbeidet og tenke stort og selge dette som et gryteklart prosjekt for den nye regjeringen. Rådet understreker betydningen av at en ny og moderne nasjonal geoportal, slik den er beskrevet i anbefalingen fra analysefasen, på sikt bør inngå som en komponent i den nasjonale IKT-arkitekturen. Som en overbygning for hele geodatabransjen vil portalen bidra til effektivisering av offentlig forvaltning og sikre bedre tjenester for innbyggerne. Rådet mener at utviklingen av en god nasjonal geoportal avhenger av at hele geodatabransjen medvirker til utviklingen, slik at geoportalen blir en felles komponent som sikrer godt samvirke mellom de geodatatjenestene som er tilgjengelige i den nasjonale infastrukturen. Sak 12/ Miljøverndepartementets plan for tilgjengeliggjøring av kart- og eiendomsinformasjon Viser til presentasjon av Dag Høgvard (MD), se prosjektrommet. Strategien er et forslag og den videre prosessen vil være helt avhengig av om det gis økte rammer i statsbudsjettet. Den gir ingen føringer om at kommunene skal endre prispolitikk, men det vil uansett ha en konsekvens for kommunene. Konsekvenser for Geovekstsamarbeidet må utredes nærmere da nettopp midler fra salg i markedet er en viktig finansieringskilde for samarbeidet. For partene i Norge digitalt vil dette innebære en betydelig lavere årskostnad. Privat næringsliv er villig til å betale for kvalitet, men er opptatt av at det er lik pris for alle. Fastprismodellen som nå foreslås kan gjøre dette mulig. Kommunene synes det er vanskelig å forholde seg til en strategi når konsekvensene ikke er fullt utredet ennå. Kommunene er den største bidragsyteren og har til dels gjort seg avhengig av inntekt fra salg av data. Hvor skal disse pengene komme fra? Det er en krevende oppgave å synliggjøre hva inntektsfallet faktisk innebærer. En stor del av driftsinntektene til geodataarbeidet i kommunen skaffes gjennom salg av data og tilbakeføringer fra Norge digitalt. Dette gir forutsigbarhet og mulighet for en større grad av langtidplanlegging. Kommunene beveger seg fort inn i en gråsone når de bare skal kunne ta betalt for tilrettelegging og verdiøking som utførte tjenester. Flere ga uttrykk for at de etablerte samarbeidsordningene som ivaretar infrastruktur, standardisering, rammeverk, finansiering osv. er unike og mekanismer som driver utviklingen framover og virker kostnadsbesparende - dette må forsøkes videreført. Tross diskusjonen rundt manglende avklaring av finansieringen, er Rådet positive til å frigi mer data. Det åpner muligheter for mer kreativitet og verdiskaping. Departementet er opptatt av at man ikke vanskeliggjør situasjonen, men tenker konstruktivt og ser muligheter her. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har allerede bestilt en konsulent til å utrede samfunnsøkonomisk analyse av tilgjengeliggjøring av offentlige geodata. Oppfordrer alle til å komme opp med forslag til gode løsninger. 3

4 Geodatarådet mener det er gjort et godt arbeid og slutter seg til strategien. Det er vesentlig å opprettholde dagens gode kvalitet og tilgjengelighet på datatilfanget. Noen næringsaktører og sluttbrukere er villig til å betale for dette på like vilkår. Det må jobbes videre med finansieringsløsninger knyttet til driften av kartgrunnlaget som sikrer alle rettighetshavere. Geodatarådet ønsker å bidra til den videre utredningen og utviklingen på området. Sak 13/2013 Forslag om nye krav til dokumentasjon og geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen Viser til presentasjon av Magnar Danielsen (MD), se prosjektrommet. Det brukes mye ressurser på å framskaffe informasjon om det som ligger i grunnen og det er i dag store kostnader for skader på ledninger og annet i grunnen grunnet dårlig kartgrunnlag. Høringsnotatet gjelder i første rekke registrering og dokumentasjon av nye ledninger og anlegg i grunnen. Det har også nylig kommet en ny forskrift (til 32 i Vegloven) om legging av ledninger over, under og langs offentlig veg. Det gis uttrykk for at det er godt dette kommer på dagsorden, men at det virker for lite offensivt til at det skal komme til full nytte. Det som foreslås er en nødvendig start, men dette er en større oppgave enn det som kommer fram av høringsnotatet. Det er nødvendig å etablere oversikt over det som allerede er gjort opp gjennom årene. Det bør derfor vurderes et pålegg om også å kartlegge historien. Flere av rådets medlemmer peker på at skal man komme i mål med dette, må Kartverket ha en koordinerende rolle med et tydeligere hjemmelsgrunnlag og verktøy enn det legges opp til. Det ble også reist spørsmål om Matrikkelen kan være en løsning hvor disse dataene legges inn i et samlet ledningsregister. Dette er så langt ikke utredet. Man må ha en ambisjon og en plan for gjennomføringsfrister. Et program for å heve kvaliteten i samarbeid med ledningseiere og kommunen, spesielt i områder hvor det skjer mye. Det er viktig at data registreres as built, da det i stor grad forekommer avvik mellom plan og virkelighet. Hvilke mekanismer kan motivere ledningseiere til å etablere fullstendig datagrunnlag? Dette gjelder sikkerhet knyttet til kritisk infrastruktur i samfunnet. Det foreligger mye data, men de flyter ikke på en hensiktsmessig måte. Vi trenger den totale oversikten så raskt som mulig. Flere av rådets medlemmer stilte seg tvilende til om det var tilstrekkelig med frivillige ordninger. MD har tro på at det er mulig å satse på frivillige ordninger mellom profesjonelle aktører. Endring av planavdelingens departementstilhørighet kan også gi nye vurderinger til høringsnotatet. Leder stilte spørsmål om hvilken rolle Rådet skulle ta ift høringsnotatet. Er det aktuelt med en felles høringsuttalelse? Geodatarådet mener at det er viktig og bra at dette forslaget blir lagt fram og gir full tilslutning til dette som en start på et viktig arbeid. Blant annet av beredskapsmessige hensyn er det ønske om en mer offensiv satsing som innen rimelig tid kan etablere et fullstendig datagrunnlag med verktøy for effektive vedlikeholds- og forvaltningsrutiner. 4

5 Sak 14/2013 Kommunikasjonsstrategi for Geodatarådet Viser til presentasjon av Ole Magnus Grønli (Kartverket), se prosjektrommet, og notatet Kommunikasjonsstrategi for geodatarådet. Ole Magnus gjennomgikk viktige sider ved en kommunikasjonsstrategi og stilte spørsmål om hvor synlige geodatarådet ønsker å være. Det er mange metoder som kan bli tatt i bruk. Som grunnlag for en handlingsplan må vi tenke gjennom målgrupper, budskap, kanaler, produksjon og distribusjon. Vi må også være enige om hvem som eier kommunikasjonsplanen, hvem som gjør hva og den gjennomføringsevnen vi har. Geodatarådet er oppnevnt i kgl.res. og det viser tydelig hvem vi er til for. Rådet skal gi råd til hele regjeringen, alle etater og nasjonal geodatakoordinator om geodatapolitiske spørsmål. Med sin brede sammensetning og ekspertise har geodatarådet autoritet det gir tyngde til å kunne foreslå utviklingstiltak og betydningen av kritiske data for samfunnet. Budskapet må ikke være broket, men tydelige synliggjøre at geodata benyttes overalt og at det kan være kritisk om de ikke blir registrert og forvaltet på riktig måte. Det er ønskelig med en mild kommunikasjonsform uten spissformuleringer og at geodatarådet har en sterk stemme i geodatapolitiske spørsmål. Det er viktig å fokusere på nytteverdier og nye anvendelser. Geodatarådet bør være samlende for hele bransjen. I hvilken grad Nasjonalt geodataråd skal være synlige ble også diskutert uten at det ble helt klart konkludert. Det jobbes videre med å utforme en enkel kommunikasjonsplan med kommunikasjonsmål, målgrupper og hovedbudskap. Behov for eventuelle utspill i media sjekkes ut mot slutten av hvert møte. Alle referater legges ut på norgedigitalt.no. I første omgang prioriteres oppfølging av nytt departement/statsråd ved rådets leder. Sak 15/2013 Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Viser til presentasjon av Trond Skyseth (Kartverket), se prosjektrommet. Alle etater gjennomfører risikoanalyser og er pålagt å ha gode rutiner for informasjonssikkerhet. Vi må stille oss spørsmål om det finnes hull som Norge digitalt må ta ansvar for på tvers av sektorene. Fokuset her må være på hvordan vi kan kartlegge risikoene innenfor infrastrukturen. Rådet kan bidra til å synliggjøre kompleksiteten i det totale bildet for nasjonal geodatakoordinator. Videre må dette temaet settes på agendaen i Samordningsgruppen for geografisk informasjon - som må gjøre prioriteringer. Mye handler om bevisstgjøring. Hver enkelt komponent har vært gjenstand for risikoanalyser, men sammensetting av data på tvers av sektorer gir nye risikoer man ikke helt kan se rekkevidden av. Sammenkobling av data kan gi ubehagelige konsekvenser for eksempel for saksbehandlere og andre grupper som kan kobles til datasammensettingen. Det er ikke bransjen selv som skal være politi ved misbruk av data, det er det andre instanser som tar seg av. I lys av at flere data blir frigitt, bør man se på sikkerhetsnivået hos dataeiere for å se om det er store nivåforskjeller. Dette bør gi en del aksjonspunkt som bør gjennomføres. 5

6 Hver enkelt kan ikke ha oversikt over trusselbildet, så det anbefales en arbeidsgruppe med flere aktører (PST, NSM osv) for å kartlegge dette. Norge digitalt-avtalens Generelle vilkår bør revideres for å være ihht lover og regler. Nasjonalt geodataråd anbefaler at nasjonal strategi for informasjonssikkerhet legges til grunn for det videre arbeidet innenfor den totale geografiske infrastrukturen, og ber geodatakoordinator fortsette det påbegynte arbeidet, med særlig vekt på felles risikoanalyser og sikkerhetspolicy knyttet til verdikjedene. Arbeid med nødvendige kompetansetiltak og nødvendige felles tiltak for etablering av nye løsninger for autorisasjon og tilgangskontroll bør prioriteres. Sak 16/2013 Plan for arbeidet med etablering av ny nasjonal høydemodell Viser til presentasjon av Erik Perstuen (Kartverket), se prosjektrommet. Behovet for ny nasjonal høydemodell er stort og samfunnsnytten er godt dokumentert. At strandsonen (0 til -5 meter) også er planlagt tatt med i prosjektet, gir en ikke ubetydelig kostnadsøkning. Det uttrykkes usikkerhet om samfunnsnytten til data i strandsonen er godt nok kartlagt for å forsvare kostnadene. Teknologien i dag er heller ikke optimal for å gi det utbytte man ønsker. Om få år vil LIDAR-systemet være så bra at det kan kartlegge dypere (til -20 meter) og flere etater, spesielt Kystverket, vil ha nytte av dataene. Det er et ønske at man vurderer dette videre i prosjektet. Det ble også påpekt at man må vurdere prosjektet opp mot Kystmareano. Prosjektet har en styringsgruppe som pr. nå ikke har hatt møter ennå. Det stilles spørsmål til at det kun er Kartverket som er representert. Det påpekes at prosjektet har god drive og det er viktig å prioritere landdelen for ikke å stoppe opp. Videre bør ny teknologi testes ut før man kartlegger kystnære områder. Nasjonalt geodataråd anbefaler etablering av en ny detaljert nasjonal høydemodell. Det blir foreslått at prosjektet gjør følgende prioritering: 1. Kartlegge landområder 2. Vurdere videre teknologi som kan kartlegge kystsonen 0 til -20 meter gjennomføre pilot 3. Full kartlegging av kystsonen 0 til -20 meter når teknologi for dette er på plass Sak 17/2013 Praktisk gjennomføring av Rådets videre arbeid Det ble påpekt at rådet er en arena for hele geodatabransjen ikke bare Norge digitalt. Rådet har vært et løft og det har helt klart vært en progresjon i arbeidet og nytten. Det ble stilt spørsmål om ikke andre større etater bør være representert, som for eksempel politiet. Uttalelser i forbindelse med konkrete saker med høringsnotat og prosjektutkast, gir tyngde. Men rådet gav uttrykk for at saker burde presenteres på et tidligere stadium for å kunne gi mer innovative råd. På den måten kan Rådet være mer til nytte i samfunnet. Rådets leder tar kontakt med MD for å synliggjøre behovet og avklare videre framdrift. 6

7 Geodatarådets medlemmer mener at det er etablert en god arbeidsform og at møtene oppleves som godt forberedt og nyttige. Geodatarådet ser for seg å kunne være til nytte som rådgiver for den nye regjeringen i det videre arbeidet med utvikling av den geografiske infrastrukturen og den videre moderniseringen av offentlig forvaltning. Sak 18/2013 Neste møte og eventuelt Norsk Romsenter oppfordrer etatene som er representert i Rådet om å ta kontakt med sitt departement for å få tilgang til rapporten om Copernicus som nå er oversendt NHD. Neste møte Det planlegges et dagsmøte i mai/juni 2014 og et 2 dagers møte (lunsj til lunsj) i oktober Tidspunkt avgjøres etter en Doodle-forespørsel. Figur 1: Deltakere på møtet i Nasjonalt geodataråd 22.oktober Bak fra venstre: Harald Loeng (Havforskningsinstituttet), John Gran (Norkart), Harald Danielsen (Arendal kommune), Kjetil Utne (FMGT), Karen Lie (DSB), Mona Høiås Sæther (Trondheim kommune), Yngve Melvær (Norsk Polarinstitutt), Jens Sunde (Meteorologisk institutt). Foran fra venstre: Lars Erik Hauer (Statens vegvesen), Arne Bardalen (Skog og Landskap), Leder av rådet Kirsti Slotsvik (Kystverket), Anne Cathrine Frøstrup (Kartverket), Ellen de Vibe (Oslo kommune), Guro Dahle Strøm (Norsk Romsenter), Anita Kjellmann (GeoNord) 7

Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi!

Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi! Samordningsgruppen for geografisk informasjon Temadag Nasjonal geodatastrategi Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi! Samordningsgruppen for geografisk informasjon Temadag

Detaljer

Oppsummering - møte nr. 6 i Nasjonalt geodataråd

Oppsummering - møte nr. 6 i Nasjonalt geodataråd Oppsummering - møte nr. 6 i Nasjonalt geodataråd Møtet fant sted på Kartkontoret i Oslo, Storgata 33A, 4.november 2014 kl 10-15 Tilstede: Kirsti Slotsvik (rådets leder), Anne Cathrine Frøstrup, Hildegunn

Detaljer

Arbeidet med nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Teknologiforum 2015

Arbeidet med nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Teknologiforum 2015 Arbeidet med nasjonal geodatastrategi Erik Perstuen, Teknologiforum 2015 Disposisjon Bakgrunn Strategiarbeid de siste årene I regi Norge digitalt I Kartverket Organisering av arbeidet Eierskap Ledelse

Detaljer

Nasjonalt geodataråd referat fra møtet november 2016

Nasjonalt geodataråd referat fra møtet november 2016 Nasjonalt geodataråd referat fra møtet 9.-10.november 2016 Møtet fant sted på Garder kurs- og konferansesenter, 9.-10.november 2016, «lunsj-til-lunsj». Tilstede: Alvhild Hedstein (rådets leder), Anne Cathrine

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Nasjonal geodatastrategi Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Regjeringen varsler en nasjonal geodatastrategi i «Digital agenda» Dette gir nasjonal forankring. Fra april 2016 Nasjonal geodatastrategi

Detaljer

Oppsummering - møte nr. 5 i Nasjonalt geodataråd

Oppsummering - møte nr. 5 i Nasjonalt geodataråd Oppsummering - møte nr. 5 i Nasjonalt geodataråd Møtet fant sted på Kartkontoret i Oslo, Storgata 33A, 20.mai 2014 Tilstede: Kirsti Slotsvik (rådets leder), Anne Cathrine Frøstrup, Arne Bardalen, Guro

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Nasjonal geodatastrategi Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Norge digitalt Stortingsmeldingen om Norge digitalt har vært fundamentet det strategiske grunnlaget for den geografiske infrastrukturen fra 2003

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA

HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA 2013-2015 Mandat Temadataforum identifisert store utfordringer rundt distribusjon av temadata. Spesielt knyttet til infrastrukturen. Behov for målretta tiltak. Vedtak i Norge

Detaljer

Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi!

Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi! Samordningsgruppen for geografisk informasjon Temadag Nasjonal geodatastrategi Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi! Samordningsgruppen for geografisk informasjon Temadag

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning GEONORGE DOK PLAN Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Geodata. Kari Strande R5,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Geodata. Kari Strande R5, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Geodata Kari Strande R5, 29.11.2016 Geodata bakteppe 1986 Statens kartverk (NGO+ Sjøkartverk + Fylkeskartkontor) 1987 SOSI (samordnet opplegg for stedfestet informasjon)

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Fornye forenkle forbedre

Fornye forenkle forbedre Fornye forenkle forbedre Utvikling Innovasjon Samarbeid Hva gjør bransjen og Kartverket? Veiledning Allianser Hva gjør vi i vår sektor? Hva har vi gjort? Hva gjør vi i dag og videre fremover? Lov- og regelverksutvikling

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi Geomatikkdagene Ålesund

Nasjonal geodatastrategi Geomatikkdagene Ålesund Nasjonal geodatastrategi Geomatikkdagene 2016 - Ålesund Nasjonal geodatastrategi 1. Bakgrunn/historikk 2. Initiativet og prosessen 3. Framdrift og involvering 4. Hva gjør andre land 5. Utviklingstrekk

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Møte i Fylkesgeodatautvalget

Møte i Fylkesgeodatautvalget Møte i Fylkesgeodatautvalget Agenda for møtet Velkommen valg av ordstyrer Innledning ved Geir Mjøen Nytt fra AU-Basis ved Ingrid T. Nilsen Nytt fra AU-Plan og temadata ved Leif K. Knutsen 1100-1200 Lunsj

Detaljer

Temadag Nasjonal geodatastrategi. Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim

Temadag Nasjonal geodatastrategi. Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim Temadag Nasjonal geodatastrategi Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim Nasjonal geodatastrategi 1. Arbeidsgruppa 2. Bakteppe 3. Utviklingstrekk 4. Overordnet målbilde og de fire

Detaljer

Informasjonssikkerhet i Norge digitalt Teknologiforum 07.11.13

Informasjonssikkerhet i Norge digitalt Teknologiforum 07.11.13 Informasjonssikkerhet i Norge digitalt Teknologiforum 07.11.13 Trond Skyseth, sikkerhetsleder, Kartverket Plan for innspill Hensikt Prinsipper for informasjonssikkerhet i ND Hvorfor er sikkerhet viktig

Detaljer

Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015

Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015 Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015 SKATE Agenda 1. Velkommen, agenda, presentasjon av deltakerne v/ Karsten Lien, Kartverket 2. Konstituering av Matrikkelforum Gjennomgang av mandat,

Detaljer

Nasjonalt geodataråd referat fra møtet 6.juni 2017

Nasjonalt geodataråd referat fra møtet 6.juni 2017 Nasjonalt geodataråd referat fra møtet 6.juni 2017 Møtet fant sted hos Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Vahlsgate 1, Oslo, kl 12-16 Tilstede: Alvhild Hedstein (rådets leder), Anne Cathrine Frøstrup

Detaljer

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Innledning Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene (Geomatikk AS) Litt historikk av nyere dato I veien for hverandre. Samordning av rør og kabler i veigrunnen

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

FORPROSJEKT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL. Oslo, mandag 3. feb. 2014

FORPROSJEKT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL. Oslo, mandag 3. feb. 2014 FORPROSJEKT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL Oslo, mandag 3. feb. 2014 Agenda Kl 0930 1000: Prosjektstatus pr 3. feb med gjennomgang av hovedforslagene. Erik Perstuen (KV) Kl 1000 1015: Foreløpige resultater

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Geosynkroniseringsprosjektet og SOSI ledning pilotering

Geosynkroniseringsprosjektet og SOSI ledning pilotering og SOSI ledning pilotering En felles pilotarena KGrav ledning, Oslo kommune SLG møte 24.01.14 Møtereferat 06.09.2013 Møte nr. 3/2013 Møtetidspunkt 06.09.2013 Møtested MD, Kongens gate 20, Oslo Møteleder

Detaljer

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav Geosynkronisering Prosjekt for standardisering, utvikling og implementering av felleskomponent for synkronisering databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger En

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Temadag oppstart av matrikkelforum i Norge digitalt

Temadag oppstart av matrikkelforum i Norge digitalt Temadag oppstart av matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 8. desember 2014 Karsten Lien, matrikkel- og stedsnavnavdelingen SKATE Agenda Velkommen, agenda, presentasjon av deltakerne 1. Kartverket som sentral

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT

TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT MANDAT FOR DELPROSJEKTER TIL FORPROSJEKT TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT FOR BYGG, SAMFERDSEL, ANNEN SAMFUNNSVIKTIG INFRASTRUKTUR OG GEODATA Versjon 1.0, 8.10.2012 Versjon Dato Endret av Beskrivelse

Detaljer

Høringsnotat. fra Miljøverndepartementet om ledninger i grunnen

Høringsnotat. fra Miljøverndepartementet om ledninger i grunnen Høringsnotat fra Miljøverndepartementet om ledninger i grunnen Høringsnotat: Forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for ledninger

Detaljer

Norge digitalt Planinformasjon

Norge digitalt Planinformasjon Norge digitalt Planinformasjon Anne Guro Nøkleby Medlemmer Plandataforum Kartverket Anne Guro Nøkleby (leder) Ida Rørbye (sekretær) Miljøverndepartementet Hilde Johansen Bakken (Planavdelingen) Fylkesmennene

Detaljer

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn INNHOLD 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN... 1 1.1. Politiske målsetninger som berører Altinn... 1 2. LANGSIKTIG STRATEGI FOR ALTINN... 2 2.1. Mål og føringer...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FOR GEOMATIKKBEDRIFTENES LANDSFORENING

ÅRSMELDING 2013 FOR GEOMATIKKBEDRIFTENES LANDSFORENING Til GBs generalforsamling 17. Februar 2013 ÅRSMELDING 2013 FOR GEOMATIKKBEDRIFTENES LANDSFORENING Denne årsmeldingen gjelder regnskapsmessig for perioden fra 01.01.2013 til 31.12.2013. Ellers gjelder den

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlaget Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlag - DOK Hva er nå det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede

Detaljer

Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg

Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 1.0 Dato: 08.06.2017 Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Norge digitalt Plan- og temadatautvalg,

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger,

Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger, Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger, 18.1.2017 Dekningskart-generator Nasjonal geografisk infrastruktur Den geografiske infrastrukturen skal

Detaljer

GeoForum fellesmøte Felix konferansesenter 7. februar 2017

GeoForum fellesmøte Felix konferansesenter 7. februar 2017 GeoForum fellesmøte Felix konferansesenter 7. februar 2017 Geomatikkbedriftene Geomatikkbedriftene skal arbeide for Å fremme næringens innflytelse og anseelse Å spre kunnskap om næringen Å bedre næringens

Detaljer

Plandataforum 13. mai 2014

Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum nr. 5 i Oslo Dato 13. mai 2014 Til stede Gro Heidi Sommerstad (Nedre Eiker kommune) Geir Bjørnsen (Telenor Norge AS) Arild Bergstrøm (Statens vegvesen) Kirsti Høgvard

Detaljer

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen august U.D.K

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen august U.D.K Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen august 08. 2012 U.D.K Møtedato 13. juni 2012 Til stede Geir Ulf Johansen Harald Jacobsen Jan Inge Torgersen Per Arne Arstad Finn Ørnes Arnulf

Detaljer

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Journalpost.: 12/25367 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 171/12 Fylkesrådet 21.08.2012 Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Sammendrag Miljøverndepartementet

Detaljer

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby Plandataforum 13. mai 2014 Anne Guro Nøkleby Medlemmer Plandataforum Kartverket Anne Guro Nøkleby (leder) Ida Rørbye (sekretær) KMD Hilde Johansen Bakken (Planavdelingen) Fylkesmennene Per Vallner (Fylkesmannen

Detaljer

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Samfunnssikkerhet 2013 Direktør Jon Arvid Lea 1 Samvirke Politi ca 14.000 Brann- og Redningsvesen ca 14.000 Sivilforsvaret 8000 Forsvarets

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Miljøverndepartementet postmottak@md.dep.no Dato: 02.05.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201002899 201100627-5 Signy Volden, 23461652 930

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnhordland, Kjetil Holm, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnhordland, Kjetil Holm, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Sunnhordland, 21.04.2016 Kjetil Holm, Kartverket Bergen Plan- og bygningsloven Geodataloven Motta Plan Oversender rapport Siste hinder: QMSkontroll Feilfri plandatafil Se

Detaljer

STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE. Informasjon til departementene

STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE. Informasjon til departementene STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE Informasjon til departementene Til departementsråden Difi har satt i gang et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Målgruppen er departementsrådens

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Oppsummering SLG aktiviteter Møte Magnar/Eldar Oslo S. 24.03.2015

Oppsummering SLG aktiviteter Møte Magnar/Eldar Oslo S. 24.03.2015 Oppsummering SLG aktiviteter Møte Magnar/Eldar Oslo S. 24.03.2015 Tilbakeblikk SLG etablering SLG har sin bakgrunn i en workshop i september 2010 etter initiativ fra Miljøverndepartementet, BA-nettverket,

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator kontrollerer og kvalitetssikrer dataene i DOK

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator kontrollerer og kvalitetssikrer dataene i DOK 1 Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske data som er valgt ut og tilrettelagt slik at de er egnet som kunnskapsgrunnlag for bruk i plan- og byggesaksbehandling.

Detaljer

REFERAT. Møte Plandataforum nr. 12 Møtedato 26. september Neste møte Avklares gjennom Doodle. Deltakere på møtet: Sak nr.

REFERAT. Møte Plandataforum nr. 12 Møtedato 26. september Neste møte Avklares gjennom Doodle. Deltakere på møtet: Sak nr. REFERAT Møte Plandataforum nr. 12 Møtedato 26. september 2016 Referent Møteleder Neste møte Avklares gjennom Doodle Deltakere på møtet: Deltaker Bjørge Stavik Jon Anders Bordal Kjell Storlykken Lena B.

Detaljer

Kulturdepartementets strategi for åpne data vedtatt av Kulturdepartementet Foto: Andrea G. Johns/Scanstockphoto

Kulturdepartementets strategi for åpne data vedtatt av Kulturdepartementet Foto: Andrea G. Johns/Scanstockphoto Foto: Andrea G. Johns/Scanstockphoto 1 Kulturdepartementets strategi for åpne data Innledning Kulturdepartementet legger med dette frem en strategi for å gjøre offentlige data tilgjengelig for bruk. Strategien

Detaljer

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale.

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Satt av god tid til evt. spørsmål underveis og til slutt 1 Det

Detaljer

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag Versjon 6 25.08.2014 Som ansvarlig for regjeringens IKT- og fornyingspolitikk, skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere departementenes

Detaljer

Direktoratet for mineralforvaltning/ngu. Oslo kommune, plan- og bygningsetaten. Kartverket, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen

Direktoratet for mineralforvaltning/ngu. Oslo kommune, plan- og bygningsetaten. Kartverket, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen REFERAT Møte Matrikkelforum (konstituerende møte) Sted/tid Vika konferansesenter (Oslo) 10.september 2015 Til Deltagerne og nasjonale parter i Norge digitalt Kopi Nasjonal geodatakoordinator Deltagere:

Detaljer

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast)

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Kartverket, august 2015 Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Dokumentet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan

Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan Mai 2014 1 Samferdselsdepartementet har gitt transportetatene og Avinor i oppdrag å gjennomføre en bred samfunnsanalyse av godstransport. Målet

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

ORGANISERING TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT OSLO 21. MAI 2012 MAGNAR DANIELSEN, MILJØVERNDEPARTEMENTET

ORGANISERING TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT OSLO 21. MAI 2012 MAGNAR DANIELSEN, MILJØVERNDEPARTEMENTET VELKOMMEN TIL OPPSTARTMØTE I FANEHALLEN, AKERSHUS FESTNING! INITIATIVGRUPPEN MILJØVERNDEPARTEMENTET, MAGNAR DANIELSEN BA-NETTVERKET, INGER HOKSTAD STATENS VEGVESEN, LIV NORDBY KARTVERKET, OLAF ØSTENSEN

Detaljer

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kartverkets oppgaver Samle inn Forvalte Formidle Bidra til at data blir brukt Digital saksbehandling Digitalisering

Detaljer

Krav til digitalisering i stat og kommune

Krav til digitalisering i stat og kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Krav til digitalisering i stat og kommune Seniorrådgiver Mona Naomi Lintvedt og Timothy Szlachetko Bergen, 30. mai 2017 Norge i Europa-toppen på digitalisering

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Organisering av eiendomsoppmåling

Organisering av eiendomsoppmåling Organisering av eiendomsoppmåling Moderne måleutstyr og ett GIS-verktøy Kåre W. Conradsen Organisering av eiendomsoppmåling: KMD har på oppdrag fra Stortinget utredet hvordan eiendomsoppmåling skal organiseres

Detaljer

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID S ARBEID OLAF ØSTENSEN STATENS KARTVERK ANDRE BAKGRUNNSDOKUMENTER Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor FAD OPPRETTER

Detaljer

Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen

Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen MDs Strategi for åpne kart- og eiendomsdata Regjeringen vil at prinsippet om åpen tilgang til kart- og eiendomsdata

Detaljer

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Tanker om framtida Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009 Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Mini-CV Cand jur 1981 Justisdepartement et Agder. lagmannsrett

Detaljer

Sluttrapport. Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen

Sluttrapport. Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen Sluttrapport Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen F.v. René Astad Dupont, Rune Berge, Randi Fagervik, Leiv Molven og Terje Rødberg. Mandat og sammensetning Bakgrunn: Norsk Vanns

Detaljer

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Målet Levere gode tjenester via elektroniske kanaler Profesjonell og tydelig bestiller

Detaljer

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Styringsmodell KPR Plan, bygg og geodata Oktober 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart... 3 1 Innledning...

Detaljer

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes,

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, DOK faktagrunnlag for arealplanlegging, byggesak, ROS og KU Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver.

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. NOTAT Emne Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. Til Fra Dato Utkast 6. mai 2015 Kopi til Notatet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart,

Detaljer

Nasjonal detaljert høydemodell. Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs

Nasjonal detaljert høydemodell. Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs Nasjonal detaljert høydemodell Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs Forprosjektet Pilotprosjektet Datainnsamlingen Prosjektområder Status på Piloten Veien videre for Nasjonal detaljert høydemodell

Detaljer

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN STATENS KARTVERK Statens fagorgan for offentlige kart- og stedsdata Nasjonal tinglysingsmyndighet Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

FORPROSJEKT NY NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL

FORPROSJEKT NY NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL FORPROSJEKT NY NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL Status per 20.11.2013 jon.arne.trollvik@kartverket.no Meld. St. 33 (2012-2013) Klimameldingen Eget kapittel om kartgrunnlaget og behovet for detaljerte høydedata

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsstrategi Fornye forbedre forenkle

Regjeringens digitaliseringsstrategi Fornye forbedre forenkle Justis- og beredskapsdepartementet Regjeringens digitaliseringsstrategi Fornye forbedre forenkle Statssekretær Ove A. Vanebo Oslo, 30. april 2016 Hvorfor digitalisering? HVORFOR: Verden (og Norge) er i

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

FORPROSJEKT NY NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL

FORPROSJEKT NY NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL FORPROSJEKT NY NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL GIS-dagen MD 20.11.2013 jon.arne.trollvik@kartverket.no Meld. St. 33 (2012-2013) Klimameldingen Eget kapittel om kartgrunnlaget og behovet for detaljerte høydedata

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato:

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 22.04.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: a) Skates styringssystem for prioritering

Detaljer

Geonorge Presentasjon på temadataforum Arvid Lillethun Kartverket

Geonorge Presentasjon på temadataforum Arvid Lillethun Kartverket Dekningskart-generator Geonorge Presentasjon på temadataforum 7.2.2017 Arvid Lillethun Kartverket Infrastrukturen skal levere til «alle» geodatastrategi felles nasjonale mål og tiltak Hver sektor - hva

Detaljer

Karl Georg Øhrn (e.f.) avdelingsdirektør Trond Risa seniorrådgiver

Karl Georg Øhrn (e.f.) avdelingsdirektør Trond Risa seniorrådgiver Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/5029-20.2.2017 Rundskriv H-3/17 Fellesføring om effektivisering Vedlagt ligger rundskriv H-3/2017, som orienterer om og utdyper fellesføringen om effektivisering

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2016/1895-1 Arkiv: 056 Saksbeh: Trond Aslaksen Dato: 31.10.2016 Utredning av en eventuell sammenslåing av DDØ og IKT-Agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/16 Administrasjonsutvalg

Detaljer

Mottatt protest fra Jørn Petter Wittbank på referatet:

Mottatt protest fra Jørn Petter Wittbank på referatet: Referat SOSI Ag7b Ledning Dato: tirsdag 14.januar 2014 Tid: 0930-1530 Sted: Kartverket/Oslo, Storgata 33, 7.etg, Møterom 1 og 2 Deltakere Agenda Navn Aileen Jevnaker, Oslo VAV Ann Helen Karlsen, Vegvesenet

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 09:00 15:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Felleskomponenter i et internasjonalt perspektiv. Brukarrådet 2017 Seniorrådgiver Lars Erik Myhre

Felleskomponenter i et internasjonalt perspektiv. Brukarrådet 2017 Seniorrådgiver Lars Erik Myhre Felleskomponenter i et internasjonalt perspektiv Brukarrådet 2017 Seniorrådgiver Lars Erik Myhre Globale trender Innbyggere og virksomheter opptrer globalt Innbyggerne har rettigheter på tvers av landegrenser

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer