Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd"

Transkript

1 UTKAST Oppsummering - møte nr. 4 i Nasjonalt geodataråd Møtet fant sted på Radisson Blu Airport hotell, Gardermoen oktober Tilstede: Kirsti Slotsvik (rådets leder), Anne Cathrine Frøstrup, Arne Bardalen (Hildegunn Norheim var stedfortreder på sak 11/2013 og 12/2013), Guro Dahle Strøm, John Gran, Mona Høiås Sæther, Harald Danielsen, Yngve Melvær (for Jan-Gunnar Winther), Harald Loeng (for Tore Nepstad), Kjetil Utne, Lars Erik Hauer (for Terje Moe Gustavsen), Anita Kjellmann, Jens Sunde, Ellen de Vibe, Karen Tone Lie (for Jon Lea) Fra MD: Jarle Jensen (dag 1), Dag Høgvard Fra Kartverket: Erik Perstuen, Kåre Kyrkjeeide, Sissel Skovly (sekretariat) Gjester: Magnar Danielsen (MD), Trond Skyseth (sikkerhetssjef i Kartverket), Ole Magnus Grønli (kommunikasjonsdirektør i Kartverket) Saksliste, møte i Nasjonalt geodataråd. Sak 10/2013 Referat frå møtet 21.mai 2013 Sak 11/2013 Sak 12/2013 Sak 13/2013 Sak 14/2013 Sak 15/2013 Sak 16/2013 Sak 17/2013 Gjennomføring av Geodataloven og ny nasjonal geoportal (Innledning ved Kåre Kyrkjeeide, Kartverket) Miljøverndepartementets plan for tilgjengeliggjøring av kart- og eiendomsinformasjon (Innledning ved Dag Høgvard, MD) Forslag til nye krav til dokumentasjon og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen (Innledning ved Magnar Danielsen, MD) Kommunikasjonsstrategi for geodatarådet (Innledning ved Ole Magnus Grønli, Kartverket) Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet (Innledning ved Trond Skyseth, Kartverket) Plan for arbeidet med etablering av ny nasjonal høydemodell (Innledning ved Erik Perstuen, Kartverket) Praktisk gjennomføring av rådets videre arbeid Sak 18/2013 Neste møte og eventuelt 1

2 Velkommen målsetting og forventning Flere av etatene har skiftet departement i forbindelse med regjeringsskiftet. Endringene i departementsstrukturen kan gi et mulighetsrom for etatene og geodatabransjen. Geodatarådet vil nå operere innenfor en ny politisk virkelighet og dette kan påvirke rådets framtid. Jarle Jensen orienterte kort om endringer i forbindelse med at Miljøverndepartementets Planavdeling flytter til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). En konsekvens av dette er at også Kartverket endrer departementstilhørighet til KMD. Endringene i departementsstrukturen åpner nye spennende muligheter og kontaktflater. Geodatarådets leder vil følge opp forankring og prioriteringer i forhold til nytt departement. Sak 10/ Referat frå møtet 21.mai 2013 Referatet fra forrige møte ble godkjent. Brev fra Rådet er sendt Nærings- og handelsdepartementet (NHD) i september angående Copernicusprogrammet. Tidspunktet passet fint i forhold til at Norsk Romsenter 10.oktober leverte en rapport om programmet til NHD. Se også sak 18/2013. En kronikk i Aftenposten i sommer om graderingsregimet satte også mer fokus på saken. Det er Ikke et mål at diskusjonen tas i det offentlige rom, men det satte helt klart noen prosesser i gang. Saken må følges opp videre av geodatarådet, men nå må de mest involverte etatene og forsvaret ta ansvar for den videre prosessen og bidra til at nødvendige verdivurderinger og utredninger blir utført. Sak 11/2013 Gjennomføring av Geodataloven og ny nasjonal geoportal Viser til presentasjon av Kåre Kyrkjeeide, se prosjektrommet. Det er en omfattende prosjektsatsing som er igangsatt. Det er ønskelig med råd om hvordan vi bedre kan øve trykk på aktører som kan sikre finansiering og økt fokus på prosjektet. Det er viktig å hente erfaringer og kunnskap fra andre prosjekter som eksempelvis: Geosynkronisering godt eksempel på operabilitet for å utnytte potensialet i bransjen Digital agenda for Europe (kommisjonen) sikre gjenbruk EU-kommisjonens ISA-program (Interoperability Solutions for European Public Administrations) Det må påpekes at dette er en løsning som favner bredere enn Norge digitalt og at det må sikres at flere typer geodata blir enn del av infrastrukturen som for eksempel satelittdata og meteorologiske data. Da blir det viktig å sikre kommunikasjon mellom ulike typer portaler og metadatakataloger eksempelvis datanorge.no. Det bør kunne være et felles løft rent finansieringsmessig hvor flere parter investerer. For å få til dette må man i større grad synliggjøre gevinsten ved portalen. Det må settes klare mål og prioriteringer og gjennomføres en skrittvis utvikling som forankrer brukernes nytte underveis. Selv om den profesjonelle brukeren skal ha fokus i første fase, må man hele tiden ha med at portalen skal være for allmennheten. Utviklingen må baseres på ulike moduler der metadatakatalogen og søketjenester må prioriteres. Det er avgjørende at alle bidrar til å fylle portalen med innhold, så kan man pakke inn dette på forskjellige måter som tilfredsstiller de forskjellige brukergruppene. Det er en viktig redaksjonell oppgave i det å sikre god informasjon både til ekspertbrukere og etter hvert på en mer popularisert form. Videre kontakt med KommIT bør prioriteres. 2

3 Det er en utfordring å kommunisere portalens budskap i en politisk kontekst. Det må settes fokus på gevinster som bidrar til modernisering gjennom å dele tilgang til fellesgoder, synliggjøre anvendelser, effektivisere arbeidsprosesser og samhandling mellom ulike sektorer, institusjoner og forvaltningsnivåer. Vi må tørre å ha ambisjoner for dette arbeidet og tenke stort og selge dette som et gryteklart prosjekt for den nye regjeringen. Rådet understreker betydningen av at en ny og moderne nasjonal geoportal, slik den er beskrevet i anbefalingen fra analysefasen, på sikt bør inngå som en komponent i den nasjonale IKT-arkitekturen. Som en overbygning for hele geodatabransjen vil portalen bidra til effektivisering av offentlig forvaltning og sikre bedre tjenester for innbyggerne. Rådet mener at utviklingen av en god nasjonal geoportal avhenger av at hele geodatabransjen medvirker til utviklingen, slik at geoportalen blir en felles komponent som sikrer godt samvirke mellom de geodatatjenestene som er tilgjengelige i den nasjonale infastrukturen. Sak 12/ Miljøverndepartementets plan for tilgjengeliggjøring av kart- og eiendomsinformasjon Viser til presentasjon av Dag Høgvard (MD), se prosjektrommet. Strategien er et forslag og den videre prosessen vil være helt avhengig av om det gis økte rammer i statsbudsjettet. Den gir ingen føringer om at kommunene skal endre prispolitikk, men det vil uansett ha en konsekvens for kommunene. Konsekvenser for Geovekstsamarbeidet må utredes nærmere da nettopp midler fra salg i markedet er en viktig finansieringskilde for samarbeidet. For partene i Norge digitalt vil dette innebære en betydelig lavere årskostnad. Privat næringsliv er villig til å betale for kvalitet, men er opptatt av at det er lik pris for alle. Fastprismodellen som nå foreslås kan gjøre dette mulig. Kommunene synes det er vanskelig å forholde seg til en strategi når konsekvensene ikke er fullt utredet ennå. Kommunene er den største bidragsyteren og har til dels gjort seg avhengig av inntekt fra salg av data. Hvor skal disse pengene komme fra? Det er en krevende oppgave å synliggjøre hva inntektsfallet faktisk innebærer. En stor del av driftsinntektene til geodataarbeidet i kommunen skaffes gjennom salg av data og tilbakeføringer fra Norge digitalt. Dette gir forutsigbarhet og mulighet for en større grad av langtidplanlegging. Kommunene beveger seg fort inn i en gråsone når de bare skal kunne ta betalt for tilrettelegging og verdiøking som utførte tjenester. Flere ga uttrykk for at de etablerte samarbeidsordningene som ivaretar infrastruktur, standardisering, rammeverk, finansiering osv. er unike og mekanismer som driver utviklingen framover og virker kostnadsbesparende - dette må forsøkes videreført. Tross diskusjonen rundt manglende avklaring av finansieringen, er Rådet positive til å frigi mer data. Det åpner muligheter for mer kreativitet og verdiskaping. Departementet er opptatt av at man ikke vanskeliggjør situasjonen, men tenker konstruktivt og ser muligheter her. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har allerede bestilt en konsulent til å utrede samfunnsøkonomisk analyse av tilgjengeliggjøring av offentlige geodata. Oppfordrer alle til å komme opp med forslag til gode løsninger. 3

4 Geodatarådet mener det er gjort et godt arbeid og slutter seg til strategien. Det er vesentlig å opprettholde dagens gode kvalitet og tilgjengelighet på datatilfanget. Noen næringsaktører og sluttbrukere er villig til å betale for dette på like vilkår. Det må jobbes videre med finansieringsløsninger knyttet til driften av kartgrunnlaget som sikrer alle rettighetshavere. Geodatarådet ønsker å bidra til den videre utredningen og utviklingen på området. Sak 13/2013 Forslag om nye krav til dokumentasjon og geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen Viser til presentasjon av Magnar Danielsen (MD), se prosjektrommet. Det brukes mye ressurser på å framskaffe informasjon om det som ligger i grunnen og det er i dag store kostnader for skader på ledninger og annet i grunnen grunnet dårlig kartgrunnlag. Høringsnotatet gjelder i første rekke registrering og dokumentasjon av nye ledninger og anlegg i grunnen. Det har også nylig kommet en ny forskrift (til 32 i Vegloven) om legging av ledninger over, under og langs offentlig veg. Det gis uttrykk for at det er godt dette kommer på dagsorden, men at det virker for lite offensivt til at det skal komme til full nytte. Det som foreslås er en nødvendig start, men dette er en større oppgave enn det som kommer fram av høringsnotatet. Det er nødvendig å etablere oversikt over det som allerede er gjort opp gjennom årene. Det bør derfor vurderes et pålegg om også å kartlegge historien. Flere av rådets medlemmer peker på at skal man komme i mål med dette, må Kartverket ha en koordinerende rolle med et tydeligere hjemmelsgrunnlag og verktøy enn det legges opp til. Det ble også reist spørsmål om Matrikkelen kan være en løsning hvor disse dataene legges inn i et samlet ledningsregister. Dette er så langt ikke utredet. Man må ha en ambisjon og en plan for gjennomføringsfrister. Et program for å heve kvaliteten i samarbeid med ledningseiere og kommunen, spesielt i områder hvor det skjer mye. Det er viktig at data registreres as built, da det i stor grad forekommer avvik mellom plan og virkelighet. Hvilke mekanismer kan motivere ledningseiere til å etablere fullstendig datagrunnlag? Dette gjelder sikkerhet knyttet til kritisk infrastruktur i samfunnet. Det foreligger mye data, men de flyter ikke på en hensiktsmessig måte. Vi trenger den totale oversikten så raskt som mulig. Flere av rådets medlemmer stilte seg tvilende til om det var tilstrekkelig med frivillige ordninger. MD har tro på at det er mulig å satse på frivillige ordninger mellom profesjonelle aktører. Endring av planavdelingens departementstilhørighet kan også gi nye vurderinger til høringsnotatet. Leder stilte spørsmål om hvilken rolle Rådet skulle ta ift høringsnotatet. Er det aktuelt med en felles høringsuttalelse? Geodatarådet mener at det er viktig og bra at dette forslaget blir lagt fram og gir full tilslutning til dette som en start på et viktig arbeid. Blant annet av beredskapsmessige hensyn er det ønske om en mer offensiv satsing som innen rimelig tid kan etablere et fullstendig datagrunnlag med verktøy for effektive vedlikeholds- og forvaltningsrutiner. 4

5 Sak 14/2013 Kommunikasjonsstrategi for Geodatarådet Viser til presentasjon av Ole Magnus Grønli (Kartverket), se prosjektrommet, og notatet Kommunikasjonsstrategi for geodatarådet. Ole Magnus gjennomgikk viktige sider ved en kommunikasjonsstrategi og stilte spørsmål om hvor synlige geodatarådet ønsker å være. Det er mange metoder som kan bli tatt i bruk. Som grunnlag for en handlingsplan må vi tenke gjennom målgrupper, budskap, kanaler, produksjon og distribusjon. Vi må også være enige om hvem som eier kommunikasjonsplanen, hvem som gjør hva og den gjennomføringsevnen vi har. Geodatarådet er oppnevnt i kgl.res. og det viser tydelig hvem vi er til for. Rådet skal gi råd til hele regjeringen, alle etater og nasjonal geodatakoordinator om geodatapolitiske spørsmål. Med sin brede sammensetning og ekspertise har geodatarådet autoritet det gir tyngde til å kunne foreslå utviklingstiltak og betydningen av kritiske data for samfunnet. Budskapet må ikke være broket, men tydelige synliggjøre at geodata benyttes overalt og at det kan være kritisk om de ikke blir registrert og forvaltet på riktig måte. Det er ønskelig med en mild kommunikasjonsform uten spissformuleringer og at geodatarådet har en sterk stemme i geodatapolitiske spørsmål. Det er viktig å fokusere på nytteverdier og nye anvendelser. Geodatarådet bør være samlende for hele bransjen. I hvilken grad Nasjonalt geodataråd skal være synlige ble også diskutert uten at det ble helt klart konkludert. Det jobbes videre med å utforme en enkel kommunikasjonsplan med kommunikasjonsmål, målgrupper og hovedbudskap. Behov for eventuelle utspill i media sjekkes ut mot slutten av hvert møte. Alle referater legges ut på norgedigitalt.no. I første omgang prioriteres oppfølging av nytt departement/statsråd ved rådets leder. Sak 15/2013 Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Viser til presentasjon av Trond Skyseth (Kartverket), se prosjektrommet. Alle etater gjennomfører risikoanalyser og er pålagt å ha gode rutiner for informasjonssikkerhet. Vi må stille oss spørsmål om det finnes hull som Norge digitalt må ta ansvar for på tvers av sektorene. Fokuset her må være på hvordan vi kan kartlegge risikoene innenfor infrastrukturen. Rådet kan bidra til å synliggjøre kompleksiteten i det totale bildet for nasjonal geodatakoordinator. Videre må dette temaet settes på agendaen i Samordningsgruppen for geografisk informasjon - som må gjøre prioriteringer. Mye handler om bevisstgjøring. Hver enkelt komponent har vært gjenstand for risikoanalyser, men sammensetting av data på tvers av sektorer gir nye risikoer man ikke helt kan se rekkevidden av. Sammenkobling av data kan gi ubehagelige konsekvenser for eksempel for saksbehandlere og andre grupper som kan kobles til datasammensettingen. Det er ikke bransjen selv som skal være politi ved misbruk av data, det er det andre instanser som tar seg av. I lys av at flere data blir frigitt, bør man se på sikkerhetsnivået hos dataeiere for å se om det er store nivåforskjeller. Dette bør gi en del aksjonspunkt som bør gjennomføres. 5

6 Hver enkelt kan ikke ha oversikt over trusselbildet, så det anbefales en arbeidsgruppe med flere aktører (PST, NSM osv) for å kartlegge dette. Norge digitalt-avtalens Generelle vilkår bør revideres for å være ihht lover og regler. Nasjonalt geodataråd anbefaler at nasjonal strategi for informasjonssikkerhet legges til grunn for det videre arbeidet innenfor den totale geografiske infrastrukturen, og ber geodatakoordinator fortsette det påbegynte arbeidet, med særlig vekt på felles risikoanalyser og sikkerhetspolicy knyttet til verdikjedene. Arbeid med nødvendige kompetansetiltak og nødvendige felles tiltak for etablering av nye løsninger for autorisasjon og tilgangskontroll bør prioriteres. Sak 16/2013 Plan for arbeidet med etablering av ny nasjonal høydemodell Viser til presentasjon av Erik Perstuen (Kartverket), se prosjektrommet. Behovet for ny nasjonal høydemodell er stort og samfunnsnytten er godt dokumentert. At strandsonen (0 til -5 meter) også er planlagt tatt med i prosjektet, gir en ikke ubetydelig kostnadsøkning. Det uttrykkes usikkerhet om samfunnsnytten til data i strandsonen er godt nok kartlagt for å forsvare kostnadene. Teknologien i dag er heller ikke optimal for å gi det utbytte man ønsker. Om få år vil LIDAR-systemet være så bra at det kan kartlegge dypere (til -20 meter) og flere etater, spesielt Kystverket, vil ha nytte av dataene. Det er et ønske at man vurderer dette videre i prosjektet. Det ble også påpekt at man må vurdere prosjektet opp mot Kystmareano. Prosjektet har en styringsgruppe som pr. nå ikke har hatt møter ennå. Det stilles spørsmål til at det kun er Kartverket som er representert. Det påpekes at prosjektet har god drive og det er viktig å prioritere landdelen for ikke å stoppe opp. Videre bør ny teknologi testes ut før man kartlegger kystnære områder. Nasjonalt geodataråd anbefaler etablering av en ny detaljert nasjonal høydemodell. Det blir foreslått at prosjektet gjør følgende prioritering: 1. Kartlegge landområder 2. Vurdere videre teknologi som kan kartlegge kystsonen 0 til -20 meter gjennomføre pilot 3. Full kartlegging av kystsonen 0 til -20 meter når teknologi for dette er på plass Sak 17/2013 Praktisk gjennomføring av Rådets videre arbeid Det ble påpekt at rådet er en arena for hele geodatabransjen ikke bare Norge digitalt. Rådet har vært et løft og det har helt klart vært en progresjon i arbeidet og nytten. Det ble stilt spørsmål om ikke andre større etater bør være representert, som for eksempel politiet. Uttalelser i forbindelse med konkrete saker med høringsnotat og prosjektutkast, gir tyngde. Men rådet gav uttrykk for at saker burde presenteres på et tidligere stadium for å kunne gi mer innovative råd. På den måten kan Rådet være mer til nytte i samfunnet. Rådets leder tar kontakt med MD for å synliggjøre behovet og avklare videre framdrift. 6

7 Geodatarådets medlemmer mener at det er etablert en god arbeidsform og at møtene oppleves som godt forberedt og nyttige. Geodatarådet ser for seg å kunne være til nytte som rådgiver for den nye regjeringen i det videre arbeidet med utvikling av den geografiske infrastrukturen og den videre moderniseringen av offentlig forvaltning. Sak 18/2013 Neste møte og eventuelt Norsk Romsenter oppfordrer etatene som er representert i Rådet om å ta kontakt med sitt departement for å få tilgang til rapporten om Copernicus som nå er oversendt NHD. Neste møte Det planlegges et dagsmøte i mai/juni 2014 og et 2 dagers møte (lunsj til lunsj) i oktober Tidspunkt avgjøres etter en Doodle-forespørsel. Figur 1: Deltakere på møtet i Nasjonalt geodataråd 22.oktober Bak fra venstre: Harald Loeng (Havforskningsinstituttet), John Gran (Norkart), Harald Danielsen (Arendal kommune), Kjetil Utne (FMGT), Karen Lie (DSB), Mona Høiås Sæther (Trondheim kommune), Yngve Melvær (Norsk Polarinstitutt), Jens Sunde (Meteorologisk institutt). Foran fra venstre: Lars Erik Hauer (Statens vegvesen), Arne Bardalen (Skog og Landskap), Leder av rådet Kirsti Slotsvik (Kystverket), Anne Cathrine Frøstrup (Kartverket), Ellen de Vibe (Oslo kommune), Guro Dahle Strøm (Norsk Romsenter), Anita Kjellmann (GeoNord) 7

Oppsummering - møte nr. 6 i Nasjonalt geodataråd

Oppsummering - møte nr. 6 i Nasjonalt geodataråd Oppsummering - møte nr. 6 i Nasjonalt geodataråd Møtet fant sted på Kartkontoret i Oslo, Storgata 33A, 4.november 2014 kl 10-15 Tilstede: Kirsti Slotsvik (rådets leder), Anne Cathrine Frøstrup, Hildegunn

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

Informasjonssikkerhet i Norge digitalt Teknologiforum 07.11.13

Informasjonssikkerhet i Norge digitalt Teknologiforum 07.11.13 Informasjonssikkerhet i Norge digitalt Teknologiforum 07.11.13 Trond Skyseth, sikkerhetsleder, Kartverket Plan for innspill Hensikt Prinsipper for informasjonssikkerhet i ND Hvorfor er sikkerhet viktig

Detaljer

Temadag Nasjonal geodatastrategi. Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim

Temadag Nasjonal geodatastrategi. Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim Temadag Nasjonal geodatastrategi Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim Nasjonal geodatastrategi 1. Arbeidsgruppa 2. Bakteppe 3. Utviklingstrekk 4. Overordnet målbilde og de fire

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015

Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015 Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015 SKATE Agenda 1. Velkommen, agenda, presentasjon av deltakerne v/ Karsten Lien, Kartverket 2. Konstituering av Matrikkelforum Gjennomgang av mandat,

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Geosynkroniseringsprosjektet og SOSI ledning pilotering

Geosynkroniseringsprosjektet og SOSI ledning pilotering og SOSI ledning pilotering En felles pilotarena KGrav ledning, Oslo kommune SLG møte 24.01.14 Møtereferat 06.09.2013 Møte nr. 3/2013 Møtetidspunkt 06.09.2013 Møtested MD, Kongens gate 20, Oslo Møteleder

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlaget Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlag - DOK Hva er nå det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Plandataforum 13. mai 2014

Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum nr. 5 i Oslo Dato 13. mai 2014 Til stede Gro Heidi Sommerstad (Nedre Eiker kommune) Geir Bjørnsen (Telenor Norge AS) Arild Bergstrøm (Statens vegvesen) Kirsti Høgvard

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Oppsummering SLG aktiviteter Møte Magnar/Eldar Oslo S. 24.03.2015

Oppsummering SLG aktiviteter Møte Magnar/Eldar Oslo S. 24.03.2015 Oppsummering SLG aktiviteter Møte Magnar/Eldar Oslo S. 24.03.2015 Tilbakeblikk SLG etablering SLG har sin bakgrunn i en workshop i september 2010 etter initiativ fra Miljøverndepartementet, BA-nettverket,

Detaljer

Direktoratet for mineralforvaltning/ngu. Oslo kommune, plan- og bygningsetaten. Kartverket, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen

Direktoratet for mineralforvaltning/ngu. Oslo kommune, plan- og bygningsetaten. Kartverket, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen REFERAT Møte Matrikkelforum (konstituerende møte) Sted/tid Vika konferansesenter (Oslo) 10.september 2015 Til Deltagerne og nasjonale parter i Norge digitalt Kopi Nasjonal geodatakoordinator Deltagere:

Detaljer

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN STATENS KARTVERK Statens fagorgan for offentlige kart- og stedsdata Nasjonal tinglysingsmyndighet Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av

Detaljer

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby Plandataforum 13. mai 2014 Anne Guro Nøkleby Medlemmer Plandataforum Kartverket Anne Guro Nøkleby (leder) Ida Rørbye (sekretær) KMD Hilde Johansen Bakken (Planavdelingen) Fylkesmennene Per Vallner (Fylkesmannen

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Journalpost.: 12/25367 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 171/12 Fylkesrådet 21.08.2012 Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Sammendrag Miljøverndepartementet

Detaljer

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Styringsmodell. KPR Plan, bygg og geodata. Oktober 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Styringsmodell KPR Plan, bygg og geodata Oktober 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart... 3 1 Innledning...

Detaljer

Mottatt protest fra Jørn Petter Wittbank på referatet:

Mottatt protest fra Jørn Petter Wittbank på referatet: Referat SOSI Ag7b Ledning Dato: tirsdag 14.januar 2014 Tid: 0930-1530 Sted: Kartverket/Oslo, Storgata 33, 7.etg, Møterom 1 og 2 Deltakere Agenda Navn Aileen Jevnaker, Oslo VAV Ann Helen Karlsen, Vegvesenet

Detaljer

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes,

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, DOK faktagrunnlag for arealplanlegging, byggesak, ROS og KU Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det

Detaljer

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Tanker om framtida Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009 Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Mini-CV Cand jur 1981 Justisdepartement et Agder. lagmannsrett

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

1 Innledning. Til Miljøverndepartementet. Postboks 8013 Dep 0030 Oslo. Kristiansand/Oslo 28. november 2013

1 Innledning. Til Miljøverndepartementet. Postboks 8013 Dep 0030 Oslo. Kristiansand/Oslo 28. november 2013 Til Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Kristiansand/Oslo 28. november 2013 Høringsuttalelse til «Forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver.

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. NOTAT Emne Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. Til Fra Dato Utkast 6. mai 2015 Kopi til Notatet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart,

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG

FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG MINE MÅL/EIDSIVAS MÅL VS KRAV GJENNOM GEOVEKST Vi skal følge aktuelle pålegg og krav inkludert Beredskapsforskriften. NIS skal være fullstendig,

Detaljer

IKT-satsing på effektive planprosesser

IKT-satsing på effektive planprosesser IKT-satsing på effektive planprosesser Fagdirektør Magnar Danielsen KS KommIT brukerforum 11.6.2015 Målsetting Forenkle, fornye og forbedre Enklere hverdag for folk flest Mer effektive planprosesser Fulldigital

Detaljer

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) Norsk institutt for Skog og landskap

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) Norsk institutt for Skog og landskap REFERAT Møte Temadag oppstart Matrikkelforum Sted/tid Oslo, 8.desember 2014 Til Deltagere Kopi Nasjonal geodatakoordinator Deltagere: Karen Lie Ingrid Tenge Per Vallner Lene Halling Håvard Hammerstad Bjørg

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor - Nye og sterke virkemidler Ellen Strålberg, seksjonssjef, Difi Altinndagen 3. desember 2015 Nye virkemidler Bruker Innovasjon Bedre tjenester Mer effektiv forvaltning

Detaljer

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Samfunnssikkerhet 2013 Direktør Jon Arvid Lea 1 Samvirke Politi ca 14.000 Brann- og Redningsvesen ca 14.000 Sivilforsvaret 8000 Forsvarets

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Agenda 1. Gjennomgangen av Difi 2. Våre hovedmål 3. Hva har vi oppnådd? 4. Utfordringer 5. Digitalisering 6. Ledelse og samordning

Detaljer

Strategisk handlingsplan

Strategisk handlingsplan Strategisk handlingsplan Trender 1.Globalisering av kartbransjen 2.Modellert virkelighet 3.Teknologisk utvikling 4.Kampen om ressursene 5.Sikkerhet og beredskap 6.Internasjonal arbeidskraft 7.Press på

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001 Samarbeidsavtale LACH0001 Side 1/13 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1. Parter... 3 1.2. Sentral avtale om geodatasamarbeid... 3 2. HVA AVTALEN GJELDER... 3 2.1. Etablering av LAS-data/høydedata... 3

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

GEODATAPLANEN 2016-2019

GEODATAPLANEN 2016-2019 GEODATAPLANEN 2016-2019 Møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 28.okt 2015 Foto: Tor Erik Bakke Norge digitalt-samarbeidet Et avtalefestet samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl 17-25. april 2014 kl 0800-1200 Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Innhold 1. Formål 2. Føringer 3. Interessenter 4. Hovedutfordringer 5. Målsetninger 6. Strategi 7. Hovedbudskap 8. Kommunikasjonskanaler

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet

Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet Prosjektleder Unn Disch Kihle og IT-direktør Olav Petter Aarrestad Dagsorden 1. Generelt om kommuneregulering 2. Behov for

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

Sekretariat Jakob Linhave, Olov Belander og Sølvi Sæle fra Helsedirektoratet

Sekretariat Jakob Linhave, Olov Belander og Sølvi Sæle fra Helsedirektoratet Møtereferat Nasjonalt råd for fysisk aktivitet Møtetid: 28. og 29. april 2015 Møtested: Bristol hotell, Oslo Referent: Olov Belander Dato: 8. mai 2015 Rådsmedlemmer Til stede: Henning Hoff Wikborg, Jorunn

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen Samhandling mellom åpenbim, samferdsel og infrastruktur Om initiativet Overordnet samhandlingsplattform for utvikling av løsninger for bedre tverrfaglig samhandling Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

Detaljer

x ogd@kmd.dep.no Per Vallner Fylkesmannen (KMD) Fylkesmannen i Østfold

x ogd@kmd.dep.no Per Vallner Fylkesmannen (KMD) Fylkesmannen i Østfold REFERAT Møte Møte nr. 7 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Gardermoen 5.-6.mars 2015 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deltagere på

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

Kommunikasjonsplan for prosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser

Kommunikasjonsplan for prosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser legg 1 Kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplan for prosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Kommunikasjonsplanen skal bidra til at Kartverket ivaretar sitt informasjonsansvar i forhold til parter

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Hvilke utfordringer har offentlig sektor når det gjelder elektronisk samhandling?

Hvilke utfordringer har offentlig sektor når det gjelder elektronisk samhandling? Hvilke utfordringer har offentlig sektor når det gjelder elektronisk samhandling? Norstella generalforsamling Oslo, 15. april 2010 Terje Grimstad, Karde Prosjektleder Semicolon Karde AS Innovasjon, rådgivning

Detaljer

Vi viser til utsendt forslag til dagsorden. Her følger mer informasjon til de aktuelle sakene.

Vi viser til utsendt forslag til dagsorden. Her følger mer informasjon til de aktuelle sakene. NOTAT Tema Samordningsgruppen for geografisk informasjon Dokumentasjon til møtet 24. november 2014 Dato 14. november 2014 Til Samordningsgruppen for geografisk informasjon Fra Kartverket Kopi Kommunal-

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Jan-Roger

Detaljer

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand Hanna Sofie Nystad 1917 1:500 (Teknisk Opmaalings Byraa) # Kort om Geovekst og Geovekstforum # Hvordan organiseres arbeidet omkring kartleggingsprosjekter

Detaljer

Innspill fra MAREANOs referansegruppe

Innspill fra MAREANOs referansegruppe Innspill fra MAREANOs referansegruppe v/kari Nygaard, Forskningssjef NIVA Hvem deltar i referansegruppen Ivar Aarrestad, Riksantikvaren Kjersti Lie Gabrielsen, MarBank Elling Lorentsen, Norges Fiskarlag

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT

Kommunesektorens felles satsning på IKT Kommunesektorens felles satsning på IKT Arild Sundberg - styreleder i programstyret KommIT Kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans, Oslo kommune Målet for en samordnet IKT-utvikling Levere gode tjenester

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Det offentlige kartgrunnlaget Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Plan- og bygningsloven og det offentlige kartgrunnlaget Plan- og bygningsloven 2.1 Kart- og planforskriften 5,6,7 og 8 Geodataforskriften

Detaljer

Møte Marin/Maritim SDI, Oslo 7/10-15

Møte Marin/Maritim SDI, Oslo 7/10-15 Møte Marin/Maritim SDI, Oslo 7/10-15 Navn Mail-adresse Etat Tilstede Frode Skjævestad Frode.skjevestad@kystverket.no Kystverket X Guro Sylling guro.sylling@miljodir.no Miljødirektoratet X Arvid Lillethun

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 09:00 15:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun)

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 19. april 2012 Sted: Storgata 33A, Oslo Til stede: Forfall: Møteleder: Neste møte: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Kriseinfo.no Seniorrådgiver Elisabeth Longva, DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Kriseinfo.no Seniorrådgiver Elisabeth Longva, DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Kriseinfo.no Seniorrådgiver Elisabeth Longva, DSB 1 Informasjon er avgjørende Finnes ikke noe samlet nettsted for kriseinformasjon i Norge: vanskelig å orientere seg allmennheten vet ikke alltid hvem som

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

REFERAT. Saksliste. Det er positivt at det til dette møtet kom en godt forberedt agenda god tid i forveien. UNINETT, NO-7465 Trondheim info@uninett.

REFERAT. Saksliste. Det er positivt at det til dette møtet kom en godt forberedt agenda god tid i forveien. UNINETT, NO-7465 Trondheim info@uninett. Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen, SSØ, Tone Thorstensen, SSØ, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild Halsetrønning,

Detaljer

PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET

PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bygg, samferdsel, annen samfunnsviktig infrastruktur og geodata Referat Dato: 28.6.2012 Tid: 1400-1600 Referent: Liv Nordbye PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET Møte

Detaljer

Endelig referat møte i Faglig forum for norske havområder 10.november 2015

Endelig referat møte i Faglig forum for norske havområder 10.november 2015 Endelig referat møte i Faglig forum for norske havområder 10.november 2015 Tilstede: Eva Degré (Miljødirektoratet, møteleder), Anne Britt Storeng (Miljødirektoratet), Ann Mari Vik Green (Miljødirektoratet),

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Statens kartverks leveranser i den Norske infrastrukturen. STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

Statens kartverks leveranser i den Norske infrastrukturen. STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Statens kartverks leveranser i den Norske infrastrukturen. HVEM ER STATENS KARTVERK? MANGE FAGFELT INNEN EN ETAT. HVORFOR ETABLERE EN FORMIDLING? Kartverkets strategiplan 2010-2015: Formidling Kartverket

Detaljer