Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB Anbefalinger Gruppe 1 Riktigere og redusert bruk av tvang i behandlingen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB Anbefalinger Gruppe 1 Riktigere og redusert bruk av tvang i behandlingen."

Transkript

1 GRUPPE 1 Kvalitetssikre registrering av data i eget HF for å sikre riktige data i NPR Gjøre Registreringsveilederen kjent/gjennomgang i hvor avd/divisjon/hf trekke ut essens. Se på faktiske tvangsbruk i egen divisjon; er det seksjonsvise forskjeller, øvrige forskjeller som ikke kan årsaksforklares i populasjon eller sykelighet utarbeide plan etter kartlegging Kartlegge holdning til tvang rundt innleggelser se på eventuell nivåforskjeller. Plukk ut noen få av de mangegangsinnlagte og utforme konkret handlingsplan som er ledelsesforankret for å skape konsensus om prinsipp for handlingsplan som virkemiddel. GRUPPE 2 Ikke skrevet. GRUPPE 3 1. Det er nødvendig med tiltak til å få rapporteringskjeden til å fungere. Nødvendig med befolkningsdata. 2. All datafangst må sikres gjennom gode IKT-løsninger

2 3. Arbeidet er startet opp. Målet er å få dette på plass ved årsskiftet. 4. Dette tiltaket skal iverksettes. Det er et nødvendig tiltak å få fokus på storbrukerne. 5. Kartlegging av mangegangbrukere. Nødvendig å differensiere - 32 / 3.3. Viktig med gode forløpsstudier. Bruk av tvang uten døgnopphold. GRUPPE 4 1. Kontinuerlig oppdatering/opplæring av ansatte slik at dagens registreringspraksis vedlikeholde store samlinger lokale opplæringer 2. HFer må kvalitetssikre at datafangst avspeiler de behov i den kliniske hverdagen at dataløsninger fanger opp reell praksis. At det er harmonisert med andre i RHF/andre RHF. 3 Følge opp den kommende regionale planen for riktig bruk av tvang som kommer medio Må implenteres på HF/avdeling/enhetsnivå. kommunenivået må bli gjort bedre på begjæring av tvangsinnleggelse. 4. Anbefales av gruppen. Avhengig av rett datafangst/tilbakemelding. Siden vi har to sykehus i RHF syns vi gruppa bør ligge på RHF-nivå. Disse drar inn aktuelle aktører der det er nødvendig. 5. Bruk av uten døgnopphold må vurderes og brukes i rett dimensjon. Når unike personer er identifisert følges de opp/samarbeide. Små forhold i Nord-Norge har bra oversikt på disse. Kommentar generelt: Forslaget generelt fra arbeidsgruppe I er bra!! Datafangst og likhet i system må komme på plass slik at handlingsplaner og tiltak baseres på rette tall/ikke synsing. Reelt rekkefølge på tiltak.

3 GRUPPE 5 1. Det sikres at NPR har et kvalitativt godt system. Ikke realistisk å få implementert dette på en god måte innen satt frist. Syns suicid forebyggende opplæringspakken var god og kan være mal for gjennomføring. Alle må sjekke i eget hus, leder har et sørge-for ansvar. Opplæring innen OK. Gjennomføre registrering De reg. helseforetakene må ha ansvar for dette - men hva legges i at all datafangst fungerer? Er datoen realistisk? 3. Uproblematisk å slutte seg til gruppens anbefaling. I det videre arbeidet må en sikre hele behandlingskjeden. 4. RHFene bør ha et hel????perspektiv og sette inn tiltak i helseforetaket ellers ett HF har lavere bruk av tvang enn gjennomsnittet, mens ett annet ligger høyere tiltakene må settes inn der det er nødvendig. Lokalt må en sjekke egen virksomhet og følge opp. 5. Bør være mulig i være små foretak å gjøre oversikt i fht disse pasientene. Bruke IP og sikre oppfølging av kommune, DPS, akkutamb. team.????opplysninger om dette må kunne finnes i DIPS slik at dataene er lett å hente ut fra hver kommune legges/brukes mest ved innleggelser???? GRUPPE 6 Tiltak i fht rapportering og datafangst må løses teknisk. Diskusjon om Lov om psykisk helsevern Unngå automatisk tvangsbruk tvang for sikkerhets skyld Tilgjengelighet komme til med tiltak før tvang blir nødvendig (strategisk retning i fht pkt. 3. Øke handlingsalternativene i øhjelpssituasjonen. Vakta som møter pasient i akuttfasen må ha andre tiltaksalternativer enn innleggelse i lukket avdeling. Utnytte erfaringer fra enheter som har lite tvangsbruk. Brukerstyrte senger Bruk av psyko edukative metoder fange opp varselssignal

4 GRUPPE 7 1. Det er ingen uenighet om at disse data skal registreres. Og alle disse data blir i det???????? men manuelt og til dels ulike antikverte datasystem som ikke kommuniserer med hverandre og til dels sender til data. 2. Må enten har nye IKT-systemer (integrerte) eller ta ut data manuelt og sende inn elektronisk eller på papir. NPR underviser i veileder. 3. og 5 Lage pasientløp før pasienter med kronisk og/eller tilbakevendende psykose for å se på muligheter for å gi god behandling uten bruk av tvunget psykisk behandling. Gjelder også mangegangs-innlagte Systematisk gå gjennom tvangsinnleggelser for å se om det kunne vært håndtert uten tvang. 4. Kontrollordningen OK. Spørsmål til Gunnar Bovim: Hvorfor har Helse Midt-Norge fortsatt et annet og dårligere pasientadm.system enn andre helseforetak? GRUPPE 8 Hvor mye tvungent vern og tvangstiltak bør aksepteres? Gullstandard kan være andelen med lavest bruk av tvang. Forbedringer av datasystem: felles nasjonalt system bedre datakvalitet må prioriteres! rutiner for input av data til NPR og sjekke om samme data kommer ut hos NPR. Sikre lite registrering overalt den enkelte systemleverandør kan ikke endre rutiner som er bestemt. Avklaring av bruk av tvang i TSB må inn i helselovgivningen. Kompetanse på mestring av aggresjon Lage planer avd.vis, opplæring i registrering av data

5 GRUPPE Registreringsveilederen, omfattende, tung stoff forslaget om en kortversjon støtes. Forslag som at alle avd. ledere skal kjenne veilederen? En variant av dette vil være et sentralt innhold som er relevant i hverdagen evt. holde en kursdag om veilederen et viktig styringsverktøy. Når, hva og hvem skal rapportere. 2. Det virker som om tvang blir registrert i vårt område det har vært mye fokus på dette! (Det er mulig det finnes tilfeller som ikke registreres, men ) Også tvangsmedisinering registreres systematisk. Beltelegging skal også, når og hvor lenge. Viktig å synliggjøre slik at man kan gjøre noe med det. Jfr. Brukerreg. henviser til rutiner i kontrollutvalg i annet distrikt der opplysningene rundt tvang blir mangelfulle i forhold til viktige detaljer i behandling som beltelegging, medisiner, IP osv. 3. Fagrådet innen Helse Sør-Øst er oppmerksom på denne pr.stillingen arbeidet vil bli satt i gang etter denne samlingen det skal utarbeides lokalt tilpassede planer. Det finnes tiltaksplan for bruk av tvang fra før men det er forventning om konkretisering -i enhetene, hvem hva, hvor, hvordan Mange steder er dette arbeidet i gang. Men det påpekes at prosessen rundt pasienten er mer omfattende jfr. kriseplan, forebyggende oppf. osv. Tiltaksplaner bør sammenfattes + konkretiseres. 4. RHF-nivå eller HF-nivå, enhetene er ulike så det handler også om hvordan dette skal måles Bedre å gå på pasienten registrere/identifisere den gruppe pasienter som ligger høyest gjentakelse? I sykehusområdet samle akuttenhetene i Vestfold (Tønsberg/Skien) til en dag med fokus på tvang. Mange ulike måter å gå løs på problemst = felles syn, enighet om startpunkt. Også aktuelt å vurdere/registrere praksis hos ulike leger i samme sykehus. En prosess der vi blir enige om hva og hvilke etater som skal måles. Hvordan bruke de dataene vi allerede har? 5. Arbeidet rundt tvangsinnleggelse henger sammen med prosessen før selv innleggelsen: Samarbeid med DPSene + kommunene er en forutsetning. Vestfold har et pågående prosjekt som heter Spør Vestfold, Forum politi der samarbeid rund denne målgruppen er formalisert. Bruke etablerte fora behøver ikke å etablere ny fora for alt (4) Samle også de gode dataene hva skjer der tvangen praktiseres i mindre grad. NB: Vi ønsker å markere at tvang i TSB, også skulle vært inkludert i strategiplanen! DEN STØRSTE UTFORDRINGEN ER ET KONTINUERLIG ARBEID!!! GRUPPE 11

6 Generelt: Sikre at tvangsbruk innenfor BUPA-området blir registrert. Er ikke blitt behandlet i gruppen, som tvang innen annet lovverk (LOST) 1. Godt og konkret arbeid korte frister vil legge press på IKT Skille mellom tvangsinnl. og tvangsbruk Etterlyse tall for bruk av tvang innen TSB Stor støtte i befolkning for lovverket Ulike forskjeller på registrering av bruk av tvang også mellom land eks. i Norden Fristene bevisst satt korte for å provosere fram arbeidet. Forslag: Punkt må RHFene ta ansvar for. Punkt 3-5 tar en ansvar for lokalt i Hfet/enhetene Lage en RHF-plan + 1 HF-plan Må også gjøres innen lokalt. 5 Har startet gruppe med gjennomgang av pas som har mer enn 8 innleggelser per år hvor en ser på også tvangsbruk. Tidlig intervensjon + lavterskel for innleggelse reduserer tvang. Er der sett på kontrollkommisjonen sin vurdering/oppheving som blir reinnlagt på tvang? Se på veien inn. GRUPPE 12 Opprette samarbeid med politiet. Utarbeide rutiner og rutineplaner for dette. (Gjelder og psykiatritjenesten i kommunen. ) 1. Arbeide med å kvalitetssikre rutiner for rapportering/mottakelse av data. Sende bestilling til HEMIT for å gjennomgå/undersøke sysstemsvikt. Jobbe med opplæring for rapportering hos ansatte Utarbeide bedre rutiner for registrering Identifisere evt. feilbilder via HEMIT ift. rapportering/registrering Leder stiller konkrete krav/tilbakemeldinger fra underordnede med tidsfrister Lage opplæringsplan raskt; inne 1 uke 2. Identifisere evt. feilbilde via HEMIT ift. rapportering ifm bruk av tvang.

7 Kvalitetssikre rapportering. 3. Intensivere/forbedre intern opplæring ift. hvordan håndtere for eksempel aggresjon uten bruk av tvang. Jobbe med holdninger. 4. Offentliggjøre bruken av tvang som rapporteres hver mnd i gjennomgående system. 5. Identifisere gjengangerne ; hvem de er som er gjengangere. Gjerne i samarbeid med kommunene/fastlegen. Henvise evt. til ACT-teamene gjengangere som går igjen. Bruke akutt-h?????behandlings-team for å jobbe i hjemmet/iverksette tiltak for å unngå innleggelse evt. GRUPPE Gruppa ønsker en opplæringskonferanse i hver region med opplæring i registreringsveilederen. Vi trenger mer tid, Helse Sør-Øst i samarbeid med Lovisenberg og NPR må forberede denne konferansen. Arbeidet skal være igangsatt innen Område Lovisenberg har diskutert med ansvarlig for datafangsten i Helse Sør-Øst og allerede avtalt å møtes. 3. Alle skal ha nedsatt en gruppe og begynne å se på tiltaksplan innen For tidlig å bli ferdig, da vi må ha med bydeler, legevakt osv. 4. Se etter mulige feilkilder. 5. Skal starte med dette, men må ha med bydelene i dette arbeidet. Å finne ut hvem disse pasientene er skal vi gjøre innen GRUPPE 14 Lokale tiltak: a. Struktur på forvaltning/bruk av tvang på HF-nivå: Tvang med døgnopphold bare på sykehusnivå. initiering av tvang: Hvem har riktig kompetanse for å utløse tvangstiltak monopolsituasjon for leger/psykiatere Hva? kvalifiserer for bruk av tvang. Hvem? juridisk/etisk kompetanse (se utlandet)

8 Uklar grense mellom tvang for beskyttelse og i behandlingsøyemed klinisk etisk komité!!!! forslagene i rapporten relevant og gjennomførbare! Holdningsarbeid: jfr. Sintef-rapport 2006/00 om spesielt utsatte grupper (etnisk bakgrunn/husstedsløse) Mangel på adekvate alternativer i kommunene utløser tvangstiltak sykehusbehandling Samarbeid med primærhelsetjenesten om alt. til tvang i legevaktene Vil økt tilgjengelighet (ØH DPS) redusere tvang?! Kybernetikk tilbake???? på individnivå til DPS om tvangsinnleggelse prevensjon GRUPPE Hvert HF/institusjon: Gå gjennom egen praksis i forhold til registreringsveileder, identifis3ere feilkilder og forbedringsområder. Bringe praksis i tråd med krav/retningslinjer. 2. Aktiv handling fra HFene. Gjennomføre en kvalitetssikring av data sammen med IKT-avd. på HF-nivå. 3. Avklare arbeidsdelingen mellom alle aktørene: RHF HF NPR Evt. andre: Eks. Sykehuspartner 4. Sikre at alle HF/institusjoner får sine egne data tilbake for gjennomgang på en pedagogisk tilrettelagt måte. 5. Det må være tilgjengelige støttesystemer bl.a. nok kvalifiserte personer til å registrere data riktig. GRUPPE 16

9 1. NPR fungerer innen Jobbe hardt for å ordne dette lokalt. Finne mellomløsning til datakommunikasjon fungerer. Manuell rapportering på excel-ark. Sende på telefax til det fungerer. Må foreligge sentrale føringer for å sørge for IKT kan kommunisere i helse-norge innenfor realistiske kostnadsrammer. 2. Datafangst fungere Vi har tallene og mulighetene til å finne og fange data lokalt og regionalt per nå. Systemene for å automatisere datafangst og kanskje for EPJ bør løftes opp og besluttes nasjonalt. Akseptere at det ikke fungerer nå, godta manuell registrering. 3. Planer for tvangsbruk på alle nivåer Starte med møter med samarbeidende instanser for å starte arbeidet. 4. RHF/HF kontroll av høyeste 1/ , analyse og tiltak innen Så snart vi vet hvem som tilhører høyeste 1/3 kan vi starte arbeidet, vi vil gjerne få rede på om det gjelder oss også, og ser fram til å få tallene på bordet. 5. Mangegangsinnlagte Vi har møte neste uke om temaet med samarbeidende instanser og starter analysene etter anbefalingene for å få dette til. Implementere i samarbeid med kommunene, da denne pasientgruppen i stor grad er i hyppig kontakt eller kontinuerlig oppfølging med kommunale tilbud. Skille ut de som kunne ha bruk for lengre tvangsopphold for eksempel de med vrangforestillingslidelse som kan oppnå bedre livskvalitet og funksjonsnivå ved noe lenger opphold eller rusutløste psykoser hvor man kan oppnå å starte behandling av avhengigheten ved noe lenger opphold. 6. Vurdere en harmonisering av psykisk helsevernloven og sosialtjenesteloven i forhold til bruk av tvang ved samtidig rusmisbruk. GRUPPE 17 Finnes en elektronisk mulighet for å få overført dataene/registreringene. Dette må komme på plass. Vil dette føre til at man rapporterer likt. Tvang uten døgn er et eksempel. TUD inne frivillig er en frivillig innleggelse, ikke tvangsinnleggelse. Endret reg.praksis reduserer tvangen med 50% Motstridende signaler mellom reg.veil og H.dir omkring dette. Må få sammenlignbare tall. Må få innpass i primærhelsetjenesten/fastlegene. Det er i fastlegene som besørger tvangsinnl. Lengre åpningstid i akkutteam/tilgjengelighet/tilstedevære av PU for???? identifisere storforbrukere.???? arbeid tenkningen er riktig. Redusere K tilbudet P tvang. Tar del i den nasjonale utviklingen. Samarbeid. Tradisjon betyr mye for hvordan tvang brukes. (bruk av tvangsmiddel) Skille tv.beh/tv.middelbruk Utfordringene ligge på ulike nivå - en veil. tydelig nok

10 - - har vi system lokalt som gjør det mulig å rapportere riktig. Vi si tilslutning til det vi er bedr å om å reg., men er det mulig å gjøre det med de rutinene vi har i dag. Er utfordringene av teknisk karakter. Plan for redusert bruk av tvang: - komme tidligere til???-tvangsinnl. er nødvendig. Vi har føringer/veil. nok til å gjøre lokalt arbeid. Vi er i gang med å identifisere mangegangsinnlagte. Løse prosjekter rundt enkeltpersoner. Det kan ligge mye i og omkring ordet tvang. Bør ikke TSB også drøftes i denne sammenhengen? Det handler om de samme menneskene (ofte) som skal inn samme dør. Tvangsinnleggingen inn i helse lovgivingen vil redusere tvang? Øke opp ambulant virksomhet. Pe-DPS kunne ha tvangsinnlagte? Hva tåler vi å se av lidelse? Hva aksepterer samfunnet? Hva skal innholdet i tvangen være? Menneskerettighetsperspektivet. Egen lovgining i Hva sier det om vårt samfunn? Hvilken konkret betydning har m.rettighetene i vår avd. Kreve ombygging - GRUPPE 18 Riktig bruk av tvang! Først finne ut hvor mye tvang bruker UNN/Helse Nord. Deretter vurdere hvor skal en evt. legge inn støtet for å få ned tvangsbruk. (Gruppa ser på dataene for de foreslåtte tiltakene som retningslinjer. Enighet om målrettet jobbing for å nå målene i det tempoet som er realiserbare for UNN/Helse Nord) Reg. av tvang på UNN inntrer ikke før tvunget vern er iverksatt. Tvang som skjer under politi/ambulanse/amb.fly v/innleggelse reg. ikke de under psykiatri. Reg. bør begynne (av tvang) fra primærhelsetj. er involvert til pas. er innlagt. Somatiske avd. reg. tvangsbruk? (Eks. tvangsmedisinering før overføring til psykiatri) Kommunikasjon mellom IT-verktøyene (manglende komm.) vanskeliggjør reg. Viser til ovennevnte: Finnes det helseforetak som lykkes å registrere slik og fungerer IT-verktøyene i så fall vil UNN/Helse Nord innhente den erfaringen/kunnskapen. ) Motsatt fall ønsker Helse Nord/UNN å starte et pilotprosjekt for å få overnevnte til! Brukerstyrte senger 2 års forsøk på Allm.psyk.kl. med 15 personer. Veldig vellykket dette blir nå permanent. 2 brukerstyrte senger på et DPS i løpet av skal det på de andre DPSene.

11 GRUPPE Registrering: Må forenkles og standardiseres. Tallene må kontrolleres på lokalt nivå. IKT: Kort avstand mellom leder IKT-hjelpen og klinikken Standard Portalløsninger må innføres. Lederoppfølging kontinuerlig lederfokus Samme registreringskrav til private leverandører. Redusert tvang: - Tilgjengelighet lav terskel. Mobil innsats. - Rask vurdering av paragrafvurdering ): hyppig frekvens - Fokus på endring av holdninger og myter 3 Planfestes innen - Hensiktsmessige bygninger gitt dato. - Helhetlige pasientforløp m/avtaler - Implementere erfaringene fra gjennombruddsprosjektet - Fokus på enkeltindividet - Flest mulig følges opp av ACT GRUPPE Ja, dette er viktig! 2. I Midt-Norge må RHFet ta ansvar for å få på plass et IT-system som fungerer! Det krever investeringer. Tidsfristen er kort for kort? 3. Bestillingen fra HOD ift dette er mottatt ute og prosessen er satt i gang. Det bør legges til rette for erfaringsutveksling og læring på tvers i regionene for å lette og understøtte det lokale arbeidet. 4 5 Viktig fungerende datasystem er en forutsetning for dette! Når det skal iverksettes tiltak ift. storforbrukerne må det gjøres i tett samarbeid med kommunene.

12 Generelt: Arbeidsgruppens rapport må gjøres kjent for hele organisasjonen og det må etableres prosesser for implementering. Implementeringen må forankres på ledernivå i Hfet med krav om at de utarbeider planer for implementering og tilbakemelding.

Arbeidsgruppe 1. tvang. Direktørmøte. Nasjonal Strategigruppe II. Nasjonalt implementeringsseminar 30.09.10

Arbeidsgruppe 1. tvang. Direktørmøte. Nasjonal Strategigruppe II. Nasjonalt implementeringsseminar 30.09.10 Arbeidsgruppe 1 Direktørmøte Riktigere og redusert aina.olsen@helse-nord.no bruk av tvang Nasjonal Strategigruppe II Nasjonalt implementeringsseminar 30.09.10 Mandat for arbeidsgruppe 1: Utarbeide innspill

Detaljer

Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester

Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester De regionale helseforetakene Deres ref Vår ref Dato 200903207-SOA/TR 19.03.2010 Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester Det vises til Oppdragsdokument 2010 til

Detaljer

Ny tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang?

Ny tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang? Ny tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang? Anbefalinger fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet Ellinor F. Major Divisjonsdirektør Helsedirektoratet Hvordan redusere og kvalitetssikre

Detaljer

Frivillighet før tvang

Frivillighet før tvang Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern Gardermoen 8. september 2010 Per Gaarder Elisabeth Dehn Jordbakke Kort om organisering Undersøkelsen er en

Detaljer

Internrevisjon av bruk av tvang i psykisk helsevern Andre oppfølging av status

Internrevisjon av bruk av tvang i psykisk helsevern Andre oppfølging av status Helse Vest RHF Postboks 303, Forus 4066 Stavanger Att. Bård Humberset Dykkar ref: Sak 26-2015 Vår ref: 2013/3228-36892/2016 Sakshandamar: Kenneth Eikeset tlf 52732700 Dato: 22.11.2016 Internrevisjon av

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

1 Sentrale resultat i årets rapport

1 Sentrale resultat i årets rapport 1 Sentrale resultat i årets rapport 1.1 Fortsatt en del mangelfulle pasientdata I 2003 hadde man pasientdata av en akseptabel kvalitet for i overkant av 73 prosent av innleggelsene. Vi vet med andre ord

Detaljer

Endringer i psykisk helsevernloven

Endringer i psykisk helsevernloven Endringer i psykisk helsevernloven Hvorfor har vi ikke god oversikt over all bruk av tvang i psykisk helsevern? seniorrådgiver /advokat Vårin Hellevik, avd. psykisk helsevern og rus Avd. psykisk helsevern

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Samhandlingsutfordringer og utviklingstrekk

Samhandlingsutfordringer og utviklingstrekk Samhandlingsutfordringer og utviklingstrekk Integrert behandling psykiatri/rus Hva skjer i psykisk helsevern? Avdelingssjef/psykiater Voksenpsykiatrisk avdeling, Helse Sunnmøre I går og i dag, hva er forskjellen?

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven

EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven (HIS 80702:2015) DIPS-forum 2. juni 2016 Torbjørn Nystadnes, Direktoratet for e-helse Innhold Bakgrunn og historikk Formålet med standarden Generelt om

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Hvordan kan kommuner bidra med å redusere tvangstiltak? I samhandling med bruker, DPS og øvrig psykisk helsevern

Hvordan kan kommuner bidra med å redusere tvangstiltak? I samhandling med bruker, DPS og øvrig psykisk helsevern Hvordan kan kommuner bidra med å redusere tvangstiltak? I samhandling med bruker, DPS og øvrig psykisk helsevern Solrun Elisabeth Steffensen Faglig rådgiver Innhold Sentrale føringer og ulike aktører Krav

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer

Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer De psykiske helsetjenestene utgjør en behandlingskjede i flere ledd og med ulike oppgaver. Det er ikke snakk om en lineær kjede med atskilte funksjoner

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Handlingsplan 2016. Utfordringer innen tjenesteområdet psykisk helse og rusbehandling. Aktuelle tema for handlingsplan 2016. SU møte 05.02.

Handlingsplan 2016. Utfordringer innen tjenesteområdet psykisk helse og rusbehandling. Aktuelle tema for handlingsplan 2016. SU møte 05.02. Handlingsplan 2016 Utfordringer innen tjenesteområdet psykisk helse og rusbehandling Aktuelle tema for handlingsplan 2016 SU møte 05.02.15 Finn Hall Klinikksjef SiV-KPR Utfordringer i tjenesteområdet rus,

Detaljer

apport%20astrid%20og%20sonja%2001%20februar.pdf

apport%20astrid%20og%20sonja%2001%20februar.pdf Fra: Per Jørgen Indergård [mailto:perjorgen.indergard@helsedir.no] Emne: VS: Vedr. Høring: Redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord. Tiltaksplan 2012-2015 Norsk pasientregister

Detaljer

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Formål med foredraget Ta dere med på en visning av morgendagens EPJ og hvordan vi tenker den skal fungere «Dagens

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 014/2015 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2015 Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Forståelsen av oppdraget HDIR veileder - Ref para 3.5 i Helse og Omsorgstjenesteloven ift kommunens ansvar - Gjeldende fra 1 jan 2017 - Likeverdig tilbud

Detaljer

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet?

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007 Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Omfang Rettsmedisinsk kommisjon: Psykotisk/bevisstløs

Detaljer

Samhandling Øvre Buskerud. Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak

Samhandling Øvre Buskerud. Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak Samhandling Øvre Buskerud Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak Sogn og fjordane Til Valdres Buskerud Hemsedal Oppland Buskerud E 16 Hallingdal sjukestugu RV 7 Geilo RV 7 Randsfjorden Hardangervidda

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

DRG-FORUM 2016 ISF i psykiatrien

DRG-FORUM 2016 ISF i psykiatrien DRG-FORUM 2016 ISF i psykiatrien Psykiatrisk divisjon Komplette og gode pasientdata i Helse Vest 2010-2011 Prosjektleder: Arild Stangeland «Komplette og gode pasientdata» litt om prosjektet Ledelsesforankret

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Slik skal vi gjøre det i nord!

Slik skal vi gjøre det i nord! Slik skal vi gjøre det i nord! Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF Disposisjon Bakgrunn Oppdragsdokumentet Tiltak som skal følges opp Priorteringsveilederne Implementeringen Utfordringer Helse Nord RHF

Detaljer

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging Rusmisbruk Samarbeid mellom og allmennmedisineren 20.november 2012 FOREKOMST Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

E N M O D E L L F O R O P P F Ø LG I N G AV M E N N E S K E R M E D P SY KO S E L I D E L S E R I E T S TO R BY - D P S

E N M O D E L L F O R O P P F Ø LG I N G AV M E N N E S K E R M E D P SY KO S E L I D E L S E R I E T S TO R BY - D P S DAGBEHANDLING OG GRUPPEPOLIKLINIKK E N M O D E L L F O R O P P F Ø LG I N G AV M E N N E S K E R M E D P SY KO S E L I D E L S E R I E T S TO R BY - D P S Randi-Luise Møgster, Psykiater/klinikkdirektør,

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Rus og psykiske lidelser integrerte forløp for pasienter med behov for forsterket oppfølging

Rus og psykiske lidelser integrerte forløp for pasienter med behov for forsterket oppfølging Rus og psykiske lidelser integrerte forløp for pasienter med behov for forsterket oppfølging Klinikksjef Ole Lorvik, Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling Helse Møre og Romsdal Personer med samtidige

Detaljer

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år?

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Faglige utfordringer i en omskiftelig tid

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus Arbeidsgruppe 2 DPS -sykehus Direktørmøte aina.olsen@helse-nord.no Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Hovedpunkter fra rapporten aina.olsen@helse-nord.no Bestilling fra Nasjonal

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Bakgrunn I utgangspunktet var det opprettet to arbeidsutvalg for tjenesteavtale 6 Etter at vi hadde et felles

Detaljer

Hvordan nå målene i samhandlingsreformen om bedre folkehelse og bærekraftige, koordinerte helsetjenester av god kvalitet, sett fra Helse Nord.

Hvordan nå målene i samhandlingsreformen om bedre folkehelse og bærekraftige, koordinerte helsetjenester av god kvalitet, sett fra Helse Nord. Hvordan nå målene i samhandlingsreformen om bedre folkehelse og bærekraftige, koordinerte helsetjenester av god kvalitet, sett fra Helse Nord. Raymond Dokmo Medisinsk faglig rådgiver Helse Nord RHF 15.06.16

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring. Kilde: Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten

Modell for kvalitetsforbedring. Kilde: Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten Modell for kvalitetsforbedring. Kilde: Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten Forberedelsespakke 2 Lag en plan for forbedringsarbeidet i kommunen / bydel: 1) Hvordan vil dere forankre forbedringsarbeidet?

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habilitering og rehabilitering i Helse Nord Tilbud i rehabiliteringsavdelinger Habiliteringstjenesten Ambulante team Rehabilitering

Detaljer

Litt om meg Litt om oss Januar Søknad 2012 2009 Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering Spesialist i psykiatri Sosionom / fagkonsulent Sosiolog, Dr.Phil Konst.leder Administrasjonsleder Sekretær

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016 Hanne Narbuvold, Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Avdeling statistikk Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Anne Hafstad, prosjektdirektør 28 pakkeforløp 26 organspesifikke forløp 1 metastaser uten kjent utgangspunkt 1 diagnostisk pakkeforløp 1. januar

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring - Helse Nord og styringssystemer Erik Slørdal Skjemstad rådgiver analyse Erik Slørdal Skjemstad Siviløkonom med spesialisering i finansiering og investering

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 15.Vedlegg...6 1 1. Parter 1.1. Tjenesteavtale

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1 Tiltak på kort

Detaljer

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid HelsIT, torsdag 20. september 2012 Bjørn Magne Eggen, Anine Ramberg, Mona Syversen Vi hadde alt for mange uønskede hendelser Ventelister

Detaljer

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk anne.landheim@sykehuset-innlandet.noinnlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB Anbefalinger Gruppe 3 Kunnskapsbaserte metoder

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB Anbefalinger Gruppe 3 Kunnskapsbaserte metoder GRUPPE 1 AHUS Videreføre prosjektet allerede igangsatt ved akuttpsyk. avd. med fokus på tverrfaglig samarbeid samordning av praksis nye vurderingsverktøy som implementeres og følges opp med endringer.

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

FACT-team Kronstad DPS

FACT-team Kronstad DPS FACT-team Kronstad DPS Møte for kommuneoverleger 20. mai 2015 Clarion Hotel Bergen Airport «FACT-team samarbeid med kommunale tenester om oppfølging av personar med psykisk sjukdom» Kronstad DPS o Samlokalisert

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge?

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? EPJ-Observatoriet Årskonference 2004 28. oktober 2004, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Herlof Nilssen, adm dir Helse Vest RHF Anders

Detaljer

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud November 2010 Hei alle foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud! Møter med arbeidsgiver KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet :

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : 1 Levanger 110403 Status Rapport Rus - Forprosjektet : Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : Punkt 1: Utrede en felles strategi for forebygging mot rus i de fire kommunene.

Detaljer

Nye tider Nye utfordringer Ny Lov

Nye tider Nye utfordringer Ny Lov Tvang og tvangsparagrafer innen psykisk helsetjeneste Trondheim 18.01.11 Nye tider Nye utfordringer Ny Lov Psykisk helsevernloven en diskriminerende, stigmatiserende og utdatert lov Mette Ellingsdalen

Detaljer