Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB Anbefalinger Gruppe 1 Riktigere og redusert bruk av tvang i behandlingen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB Anbefalinger Gruppe 1 Riktigere og redusert bruk av tvang i behandlingen."

Transkript

1 GRUPPE 1 Kvalitetssikre registrering av data i eget HF for å sikre riktige data i NPR Gjøre Registreringsveilederen kjent/gjennomgang i hvor avd/divisjon/hf trekke ut essens. Se på faktiske tvangsbruk i egen divisjon; er det seksjonsvise forskjeller, øvrige forskjeller som ikke kan årsaksforklares i populasjon eller sykelighet utarbeide plan etter kartlegging Kartlegge holdning til tvang rundt innleggelser se på eventuell nivåforskjeller. Plukk ut noen få av de mangegangsinnlagte og utforme konkret handlingsplan som er ledelsesforankret for å skape konsensus om prinsipp for handlingsplan som virkemiddel. GRUPPE 2 Ikke skrevet. GRUPPE 3 1. Det er nødvendig med tiltak til å få rapporteringskjeden til å fungere. Nødvendig med befolkningsdata. 2. All datafangst må sikres gjennom gode IKT-løsninger

2 3. Arbeidet er startet opp. Målet er å få dette på plass ved årsskiftet. 4. Dette tiltaket skal iverksettes. Det er et nødvendig tiltak å få fokus på storbrukerne. 5. Kartlegging av mangegangbrukere. Nødvendig å differensiere - 32 / 3.3. Viktig med gode forløpsstudier. Bruk av tvang uten døgnopphold. GRUPPE 4 1. Kontinuerlig oppdatering/opplæring av ansatte slik at dagens registreringspraksis vedlikeholde store samlinger lokale opplæringer 2. HFer må kvalitetssikre at datafangst avspeiler de behov i den kliniske hverdagen at dataløsninger fanger opp reell praksis. At det er harmonisert med andre i RHF/andre RHF. 3 Følge opp den kommende regionale planen for riktig bruk av tvang som kommer medio Må implenteres på HF/avdeling/enhetsnivå. kommunenivået må bli gjort bedre på begjæring av tvangsinnleggelse. 4. Anbefales av gruppen. Avhengig av rett datafangst/tilbakemelding. Siden vi har to sykehus i RHF syns vi gruppa bør ligge på RHF-nivå. Disse drar inn aktuelle aktører der det er nødvendig. 5. Bruk av uten døgnopphold må vurderes og brukes i rett dimensjon. Når unike personer er identifisert følges de opp/samarbeide. Små forhold i Nord-Norge har bra oversikt på disse. Kommentar generelt: Forslaget generelt fra arbeidsgruppe I er bra!! Datafangst og likhet i system må komme på plass slik at handlingsplaner og tiltak baseres på rette tall/ikke synsing. Reelt rekkefølge på tiltak.

3 GRUPPE 5 1. Det sikres at NPR har et kvalitativt godt system. Ikke realistisk å få implementert dette på en god måte innen satt frist. Syns suicid forebyggende opplæringspakken var god og kan være mal for gjennomføring. Alle må sjekke i eget hus, leder har et sørge-for ansvar. Opplæring innen OK. Gjennomføre registrering De reg. helseforetakene må ha ansvar for dette - men hva legges i at all datafangst fungerer? Er datoen realistisk? 3. Uproblematisk å slutte seg til gruppens anbefaling. I det videre arbeidet må en sikre hele behandlingskjeden. 4. RHFene bør ha et hel????perspektiv og sette inn tiltak i helseforetaket ellers ett HF har lavere bruk av tvang enn gjennomsnittet, mens ett annet ligger høyere tiltakene må settes inn der det er nødvendig. Lokalt må en sjekke egen virksomhet og følge opp. 5. Bør være mulig i være små foretak å gjøre oversikt i fht disse pasientene. Bruke IP og sikre oppfølging av kommune, DPS, akkutamb. team.????opplysninger om dette må kunne finnes i DIPS slik at dataene er lett å hente ut fra hver kommune legges/brukes mest ved innleggelser???? GRUPPE 6 Tiltak i fht rapportering og datafangst må løses teknisk. Diskusjon om Lov om psykisk helsevern Unngå automatisk tvangsbruk tvang for sikkerhets skyld Tilgjengelighet komme til med tiltak før tvang blir nødvendig (strategisk retning i fht pkt. 3. Øke handlingsalternativene i øhjelpssituasjonen. Vakta som møter pasient i akuttfasen må ha andre tiltaksalternativer enn innleggelse i lukket avdeling. Utnytte erfaringer fra enheter som har lite tvangsbruk. Brukerstyrte senger Bruk av psyko edukative metoder fange opp varselssignal

4 GRUPPE 7 1. Det er ingen uenighet om at disse data skal registreres. Og alle disse data blir i det???????? men manuelt og til dels ulike antikverte datasystem som ikke kommuniserer med hverandre og til dels sender til data. 2. Må enten har nye IKT-systemer (integrerte) eller ta ut data manuelt og sende inn elektronisk eller på papir. NPR underviser i veileder. 3. og 5 Lage pasientløp før pasienter med kronisk og/eller tilbakevendende psykose for å se på muligheter for å gi god behandling uten bruk av tvunget psykisk behandling. Gjelder også mangegangs-innlagte Systematisk gå gjennom tvangsinnleggelser for å se om det kunne vært håndtert uten tvang. 4. Kontrollordningen OK. Spørsmål til Gunnar Bovim: Hvorfor har Helse Midt-Norge fortsatt et annet og dårligere pasientadm.system enn andre helseforetak? GRUPPE 8 Hvor mye tvungent vern og tvangstiltak bør aksepteres? Gullstandard kan være andelen med lavest bruk av tvang. Forbedringer av datasystem: felles nasjonalt system bedre datakvalitet må prioriteres! rutiner for input av data til NPR og sjekke om samme data kommer ut hos NPR. Sikre lite registrering overalt den enkelte systemleverandør kan ikke endre rutiner som er bestemt. Avklaring av bruk av tvang i TSB må inn i helselovgivningen. Kompetanse på mestring av aggresjon Lage planer avd.vis, opplæring i registrering av data

5 GRUPPE Registreringsveilederen, omfattende, tung stoff forslaget om en kortversjon støtes. Forslag som at alle avd. ledere skal kjenne veilederen? En variant av dette vil være et sentralt innhold som er relevant i hverdagen evt. holde en kursdag om veilederen et viktig styringsverktøy. Når, hva og hvem skal rapportere. 2. Det virker som om tvang blir registrert i vårt område det har vært mye fokus på dette! (Det er mulig det finnes tilfeller som ikke registreres, men ) Også tvangsmedisinering registreres systematisk. Beltelegging skal også, når og hvor lenge. Viktig å synliggjøre slik at man kan gjøre noe med det. Jfr. Brukerreg. henviser til rutiner i kontrollutvalg i annet distrikt der opplysningene rundt tvang blir mangelfulle i forhold til viktige detaljer i behandling som beltelegging, medisiner, IP osv. 3. Fagrådet innen Helse Sør-Øst er oppmerksom på denne pr.stillingen arbeidet vil bli satt i gang etter denne samlingen det skal utarbeides lokalt tilpassede planer. Det finnes tiltaksplan for bruk av tvang fra før men det er forventning om konkretisering -i enhetene, hvem hva, hvor, hvordan Mange steder er dette arbeidet i gang. Men det påpekes at prosessen rundt pasienten er mer omfattende jfr. kriseplan, forebyggende oppf. osv. Tiltaksplaner bør sammenfattes + konkretiseres. 4. RHF-nivå eller HF-nivå, enhetene er ulike så det handler også om hvordan dette skal måles Bedre å gå på pasienten registrere/identifisere den gruppe pasienter som ligger høyest gjentakelse? I sykehusområdet samle akuttenhetene i Vestfold (Tønsberg/Skien) til en dag med fokus på tvang. Mange ulike måter å gå løs på problemst = felles syn, enighet om startpunkt. Også aktuelt å vurdere/registrere praksis hos ulike leger i samme sykehus. En prosess der vi blir enige om hva og hvilke etater som skal måles. Hvordan bruke de dataene vi allerede har? 5. Arbeidet rundt tvangsinnleggelse henger sammen med prosessen før selv innleggelsen: Samarbeid med DPSene + kommunene er en forutsetning. Vestfold har et pågående prosjekt som heter Spør Vestfold, Forum politi der samarbeid rund denne målgruppen er formalisert. Bruke etablerte fora behøver ikke å etablere ny fora for alt (4) Samle også de gode dataene hva skjer der tvangen praktiseres i mindre grad. NB: Vi ønsker å markere at tvang i TSB, også skulle vært inkludert i strategiplanen! DEN STØRSTE UTFORDRINGEN ER ET KONTINUERLIG ARBEID!!! GRUPPE 11

6 Generelt: Sikre at tvangsbruk innenfor BUPA-området blir registrert. Er ikke blitt behandlet i gruppen, som tvang innen annet lovverk (LOST) 1. Godt og konkret arbeid korte frister vil legge press på IKT Skille mellom tvangsinnl. og tvangsbruk Etterlyse tall for bruk av tvang innen TSB Stor støtte i befolkning for lovverket Ulike forskjeller på registrering av bruk av tvang også mellom land eks. i Norden Fristene bevisst satt korte for å provosere fram arbeidet. Forslag: Punkt må RHFene ta ansvar for. Punkt 3-5 tar en ansvar for lokalt i Hfet/enhetene Lage en RHF-plan + 1 HF-plan Må også gjøres innen lokalt. 5 Har startet gruppe med gjennomgang av pas som har mer enn 8 innleggelser per år hvor en ser på også tvangsbruk. Tidlig intervensjon + lavterskel for innleggelse reduserer tvang. Er der sett på kontrollkommisjonen sin vurdering/oppheving som blir reinnlagt på tvang? Se på veien inn. GRUPPE 12 Opprette samarbeid med politiet. Utarbeide rutiner og rutineplaner for dette. (Gjelder og psykiatritjenesten i kommunen. ) 1. Arbeide med å kvalitetssikre rutiner for rapportering/mottakelse av data. Sende bestilling til HEMIT for å gjennomgå/undersøke sysstemsvikt. Jobbe med opplæring for rapportering hos ansatte Utarbeide bedre rutiner for registrering Identifisere evt. feilbilder via HEMIT ift. rapportering/registrering Leder stiller konkrete krav/tilbakemeldinger fra underordnede med tidsfrister Lage opplæringsplan raskt; inne 1 uke 2. Identifisere evt. feilbilde via HEMIT ift. rapportering ifm bruk av tvang.

7 Kvalitetssikre rapportering. 3. Intensivere/forbedre intern opplæring ift. hvordan håndtere for eksempel aggresjon uten bruk av tvang. Jobbe med holdninger. 4. Offentliggjøre bruken av tvang som rapporteres hver mnd i gjennomgående system. 5. Identifisere gjengangerne ; hvem de er som er gjengangere. Gjerne i samarbeid med kommunene/fastlegen. Henvise evt. til ACT-teamene gjengangere som går igjen. Bruke akutt-h?????behandlings-team for å jobbe i hjemmet/iverksette tiltak for å unngå innleggelse evt. GRUPPE Gruppa ønsker en opplæringskonferanse i hver region med opplæring i registreringsveilederen. Vi trenger mer tid, Helse Sør-Øst i samarbeid med Lovisenberg og NPR må forberede denne konferansen. Arbeidet skal være igangsatt innen Område Lovisenberg har diskutert med ansvarlig for datafangsten i Helse Sør-Øst og allerede avtalt å møtes. 3. Alle skal ha nedsatt en gruppe og begynne å se på tiltaksplan innen For tidlig å bli ferdig, da vi må ha med bydeler, legevakt osv. 4. Se etter mulige feilkilder. 5. Skal starte med dette, men må ha med bydelene i dette arbeidet. Å finne ut hvem disse pasientene er skal vi gjøre innen GRUPPE 14 Lokale tiltak: a. Struktur på forvaltning/bruk av tvang på HF-nivå: Tvang med døgnopphold bare på sykehusnivå. initiering av tvang: Hvem har riktig kompetanse for å utløse tvangstiltak monopolsituasjon for leger/psykiatere Hva? kvalifiserer for bruk av tvang. Hvem? juridisk/etisk kompetanse (se utlandet)

8 Uklar grense mellom tvang for beskyttelse og i behandlingsøyemed klinisk etisk komité!!!! forslagene i rapporten relevant og gjennomførbare! Holdningsarbeid: jfr. Sintef-rapport 2006/00 om spesielt utsatte grupper (etnisk bakgrunn/husstedsløse) Mangel på adekvate alternativer i kommunene utløser tvangstiltak sykehusbehandling Samarbeid med primærhelsetjenesten om alt. til tvang i legevaktene Vil økt tilgjengelighet (ØH DPS) redusere tvang?! Kybernetikk tilbake???? på individnivå til DPS om tvangsinnleggelse prevensjon GRUPPE Hvert HF/institusjon: Gå gjennom egen praksis i forhold til registreringsveileder, identifis3ere feilkilder og forbedringsområder. Bringe praksis i tråd med krav/retningslinjer. 2. Aktiv handling fra HFene. Gjennomføre en kvalitetssikring av data sammen med IKT-avd. på HF-nivå. 3. Avklare arbeidsdelingen mellom alle aktørene: RHF HF NPR Evt. andre: Eks. Sykehuspartner 4. Sikre at alle HF/institusjoner får sine egne data tilbake for gjennomgang på en pedagogisk tilrettelagt måte. 5. Det må være tilgjengelige støttesystemer bl.a. nok kvalifiserte personer til å registrere data riktig. GRUPPE 16

9 1. NPR fungerer innen Jobbe hardt for å ordne dette lokalt. Finne mellomløsning til datakommunikasjon fungerer. Manuell rapportering på excel-ark. Sende på telefax til det fungerer. Må foreligge sentrale føringer for å sørge for IKT kan kommunisere i helse-norge innenfor realistiske kostnadsrammer. 2. Datafangst fungere Vi har tallene og mulighetene til å finne og fange data lokalt og regionalt per nå. Systemene for å automatisere datafangst og kanskje for EPJ bør løftes opp og besluttes nasjonalt. Akseptere at det ikke fungerer nå, godta manuell registrering. 3. Planer for tvangsbruk på alle nivåer Starte med møter med samarbeidende instanser for å starte arbeidet. 4. RHF/HF kontroll av høyeste 1/ , analyse og tiltak innen Så snart vi vet hvem som tilhører høyeste 1/3 kan vi starte arbeidet, vi vil gjerne få rede på om det gjelder oss også, og ser fram til å få tallene på bordet. 5. Mangegangsinnlagte Vi har møte neste uke om temaet med samarbeidende instanser og starter analysene etter anbefalingene for å få dette til. Implementere i samarbeid med kommunene, da denne pasientgruppen i stor grad er i hyppig kontakt eller kontinuerlig oppfølging med kommunale tilbud. Skille ut de som kunne ha bruk for lengre tvangsopphold for eksempel de med vrangforestillingslidelse som kan oppnå bedre livskvalitet og funksjonsnivå ved noe lenger opphold eller rusutløste psykoser hvor man kan oppnå å starte behandling av avhengigheten ved noe lenger opphold. 6. Vurdere en harmonisering av psykisk helsevernloven og sosialtjenesteloven i forhold til bruk av tvang ved samtidig rusmisbruk. GRUPPE 17 Finnes en elektronisk mulighet for å få overført dataene/registreringene. Dette må komme på plass. Vil dette føre til at man rapporterer likt. Tvang uten døgn er et eksempel. TUD inne frivillig er en frivillig innleggelse, ikke tvangsinnleggelse. Endret reg.praksis reduserer tvangen med 50% Motstridende signaler mellom reg.veil og H.dir omkring dette. Må få sammenlignbare tall. Må få innpass i primærhelsetjenesten/fastlegene. Det er i fastlegene som besørger tvangsinnl. Lengre åpningstid i akkutteam/tilgjengelighet/tilstedevære av PU for???? identifisere storforbrukere.???? arbeid tenkningen er riktig. Redusere K tilbudet P tvang. Tar del i den nasjonale utviklingen. Samarbeid. Tradisjon betyr mye for hvordan tvang brukes. (bruk av tvangsmiddel) Skille tv.beh/tv.middelbruk Utfordringene ligge på ulike nivå - en veil. tydelig nok

10 - - har vi system lokalt som gjør det mulig å rapportere riktig. Vi si tilslutning til det vi er bedr å om å reg., men er det mulig å gjøre det med de rutinene vi har i dag. Er utfordringene av teknisk karakter. Plan for redusert bruk av tvang: - komme tidligere til???-tvangsinnl. er nødvendig. Vi har føringer/veil. nok til å gjøre lokalt arbeid. Vi er i gang med å identifisere mangegangsinnlagte. Løse prosjekter rundt enkeltpersoner. Det kan ligge mye i og omkring ordet tvang. Bør ikke TSB også drøftes i denne sammenhengen? Det handler om de samme menneskene (ofte) som skal inn samme dør. Tvangsinnleggingen inn i helse lovgivingen vil redusere tvang? Øke opp ambulant virksomhet. Pe-DPS kunne ha tvangsinnlagte? Hva tåler vi å se av lidelse? Hva aksepterer samfunnet? Hva skal innholdet i tvangen være? Menneskerettighetsperspektivet. Egen lovgining i Hva sier det om vårt samfunn? Hvilken konkret betydning har m.rettighetene i vår avd. Kreve ombygging - GRUPPE 18 Riktig bruk av tvang! Først finne ut hvor mye tvang bruker UNN/Helse Nord. Deretter vurdere hvor skal en evt. legge inn støtet for å få ned tvangsbruk. (Gruppa ser på dataene for de foreslåtte tiltakene som retningslinjer. Enighet om målrettet jobbing for å nå målene i det tempoet som er realiserbare for UNN/Helse Nord) Reg. av tvang på UNN inntrer ikke før tvunget vern er iverksatt. Tvang som skjer under politi/ambulanse/amb.fly v/innleggelse reg. ikke de under psykiatri. Reg. bør begynne (av tvang) fra primærhelsetj. er involvert til pas. er innlagt. Somatiske avd. reg. tvangsbruk? (Eks. tvangsmedisinering før overføring til psykiatri) Kommunikasjon mellom IT-verktøyene (manglende komm.) vanskeliggjør reg. Viser til ovennevnte: Finnes det helseforetak som lykkes å registrere slik og fungerer IT-verktøyene i så fall vil UNN/Helse Nord innhente den erfaringen/kunnskapen. ) Motsatt fall ønsker Helse Nord/UNN å starte et pilotprosjekt for å få overnevnte til! Brukerstyrte senger 2 års forsøk på Allm.psyk.kl. med 15 personer. Veldig vellykket dette blir nå permanent. 2 brukerstyrte senger på et DPS i løpet av skal det på de andre DPSene.

11 GRUPPE Registrering: Må forenkles og standardiseres. Tallene må kontrolleres på lokalt nivå. IKT: Kort avstand mellom leder IKT-hjelpen og klinikken Standard Portalløsninger må innføres. Lederoppfølging kontinuerlig lederfokus Samme registreringskrav til private leverandører. Redusert tvang: - Tilgjengelighet lav terskel. Mobil innsats. - Rask vurdering av paragrafvurdering ): hyppig frekvens - Fokus på endring av holdninger og myter 3 Planfestes innen - Hensiktsmessige bygninger gitt dato. - Helhetlige pasientforløp m/avtaler - Implementere erfaringene fra gjennombruddsprosjektet - Fokus på enkeltindividet - Flest mulig følges opp av ACT GRUPPE Ja, dette er viktig! 2. I Midt-Norge må RHFet ta ansvar for å få på plass et IT-system som fungerer! Det krever investeringer. Tidsfristen er kort for kort? 3. Bestillingen fra HOD ift dette er mottatt ute og prosessen er satt i gang. Det bør legges til rette for erfaringsutveksling og læring på tvers i regionene for å lette og understøtte det lokale arbeidet. 4 5 Viktig fungerende datasystem er en forutsetning for dette! Når det skal iverksettes tiltak ift. storforbrukerne må det gjøres i tett samarbeid med kommunene.

12 Generelt: Arbeidsgruppens rapport må gjøres kjent for hele organisasjonen og det må etableres prosesser for implementering. Implementeringen må forankres på ledernivå i Hfet med krav om at de utarbeider planer for implementering og tilbakemelding.

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang IS-1370 Flere eksemplarer av denne rapporten kan bestilles fra trykksak@shdir.no eller på telefon 810 20 050 IS-1370 Sosial - og helsedirektoratet

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer