Frogner Høyres program FROGNER HØYRE OSLO ER MULIGHETENES BY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY"

Transkript

1 FROGNER HØYRE OSLO ER MULIGHETENES BY Oslo er mulighetenes by. Få andre steder har familier og enkeltmennesker de samme mulighetene til å leve de livene de ønsker og til å virkeliggjøre drømmene sine. Mangfoldet som finnes i Oslo gjør at mulighetene til å ta egne valg er størst her. Oslo Høyre vil føre en politikk som forsterker innbyggernes muligheter til å ta egne valg og forme sin egen fremtid. FROGNER ER MULIGHETENES BYDEL Frogner er mulighetenes bydel. Frogner Høyre ønsker et lokalmiljø bygget nedenifra i dialog med innbyggerne, næringsliv og offentlige etater. Bydel Frogner er Oslos største bydel, og her bor det flere ulike nasjonaliteter enn i noen annen bydel. Frogner Høyre er stolt av sin mangfoldige bydel. Bydelen har ansvar for omsorg for innbyggerne i form av helse-, pleie- og sosialtjenester, samt ansvar for oppveksttiltak. Bydel Frogner har som en prøveordning ansvar for skjenkebevillinger. Bydelen er underordnet Bystyret, og forvalter det ansvar som til enhver tid delegeres til bydelen. Bydelen er viktig som høringsinstans i samferdsels-, byutviklings- og reguleringssaker. Frogner Høyre er del av Oslo Høyre. Grunnlaget for vår politikk finnes i Høyres prinsipprogram, Oslo Høyres program, og Frogner Høyres eget program som er det du leser nå. Frogner Høyre sitt program sier hvordan vi vil utøve vår innflytelse i Bydelsutvalget, og tar for seg saker vi vil arbeide for å få prioritert i Oslo sammenheng. FJORDBYEN FROGNER Fjordbyen Frogner strekker seg helt fra Vestbane-tomten, forbi Aker Brygge, ut på Tjuvholmen, bortover Filipstadkaia, rundt Filipstadutstikkeren, inn på Hjortneskaia og videre bortover Frognerstranden til Bygdøylokket. Filipstad skal endres fra kaianlegg og togparkering til en levende bydel som knytter resten av Frogner til sjøen. Her kan du bo, nyte kulturtilbud, rekreasjon og det blir mange ulike næringstilbud med totalt 3000 boliger og 9000 arbeidsplasser. Filipstad må knyttes sammen med Frognerstranden slik at denne ikke blir hengende etter i planprosessen. Fjordpark med ny badestrand, havnepromenade og badeanlegg til glede for hele byens befolkning. At det ikke bygges ny cruise- havn med stort terminalbygg på Hjortnes. Strandpromenade på Frognerstranden med et levende bymiljø med bevertningssteder. At E-18 både over Frognerstranden og Filipstad må legges under bakken. Vi ønsker en løsning som er fri for overflatetrafikk. At jernbanearealene som legger beslag på store områder nord for E-18, bør frigjøres. At det skal bygges en ny stor barne- og ungdomsskole, Fjordbyskolen. At det etableres bade og svømmeanlegg på Filipstad. At det avsettes plass til stoppested for lokalferje. Opprettholdelse av småbåtplassene i Frognerkilen og å legge til rette for ny kapasitet på Filipstad. Underjordisk T-bane som kollektivløsning. Side 1 av 7

2 BYDELEN FOR DE YNGSTE Høyre vil at våre yngste og deres foreldre skal få et skreddersydd tilbud for å møte deres behov. Frogner er en bydel i vekst, og det er veldig gledelig at barnefamilier i større grad enn tidligere velger å flytte hit og bli boende her. Arbeide for å tilby alle bydelens barn barnehageplass etter eget ønske. Videreutvikle tilbudet til våre yngste gjennom reell valgfrihet mellom offentlige og private barnehager, barneparker og åpen barnehage. Fortsatt å tilrettelegge for privat drift av nye kommunale barnehager. Sikre at bydelens helsestasjoner gir et godt tilbud om hjemmebesøk. Mer pedagogisk innhold i barnehagene. En videreutvikling av tilbudet om å lære engelsk i barnehagene. Etablering av nye barnehager på Filipstad og i pressområder i bydelen. SKOLENE VÅRE Europas beste skole! Det er Oslo Høyres og Frogner Høyres mål! Frognerskolene skal være en spydspiss i Oslo og sikre at alle barna våre lærer mer. For å nå dette målet må Frognerskolene ha nok skoleplasser og videreutvikle læringsnivået. Rehabilitering innvendig og utvendig av Majorstuen skole så raskt som mulig. At det etableres et engelskspråklig tilbud fra barnehagen og opp gjennom videregående skole. At det etableres en internasjonal skole i bydelen og et engelskspråklig tilbud på flere skoler. At det sikres tilstrekkelig skolekapasitet i bydelen. Ledd i dette er både utvidelse av kapasitet på Majorstuen, og ny skole på Filipstad. At bassenget på Ruseløkka skole settes i stand og tas i bruk. At alle Frognerelever skal oppleve faglig kontakt med elever i andre land gjennom internett og andre løsninger TRYGG OG AKTIV FRITID FOR BARN OG UNGE Arbeidet for å sikre en aktiv og trygg ungdomstid må styrkes, med variert idretts-, kultur- og fritidstilbud for bydelens ungdom. Frogner er den eneste bydel uten flerbrukshall. Samarbeid mellom bydelen og de frivillige organisasjonene skal styrkes. Dagens ungdomstilbud skal videreutvikles i samråd med ungdommen selv. Arbeide for tettere samarbeid mellom primærhelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien. Støtte dagens ungdomsklubber i Bydelen Hamna, Condio, Ruseløkka fritidsklubb og Uranienborg fritidsklubb) og opprettelse av eventuelle nye ungdomstiltak. Videreføre helsestasjon for ungdom. Side 2 av 7

3 At det etableres flerbrukshall og ishall ved Frogner stadion. At det etableres flere lekeplasser for å avlaste Frognerborgen. At det etableres et ridetilbud på Bygdøy. BARNE- OG UNGDOMSVERN Skal vi sikre muligheter for alle, må vi rette en særlig innsats mot dem med dårligst utgangspunkt. Barn som vokser opp under utrygge forhold, er de mest utsatte og trenger den tryggheten et godt nærmiljø og et kompetent barnevern kan gi dem. Noen ungdommer kommer dessverre på kant med loven. Det kan være narkotika elle andre lovbrudd. Slike forhold kan i noen tilfeller gjøres opp med en såkalt samfunnskontrakt. Det er en påtaleunnlatelse på strenge vilkår. Oppfølgingen av en slik samfunnskontrakt krever organisering. Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevernstjenesten og andre tjenester i kommunen til beste for barn og familier med behov for tiltak. At barnevernet skal sørge for at utsatte barn og familier får bistand fra barnevernet i en tidlig fase. At kommunale etater som arbeider med barn skal samarbeide tett med barnevernet. Ansatte har et ansvar for å varsle barnevernet dersom det er mistanke om omsorgssvikt. TRYGGE FROGNER All kriminalitet som krenker enkeltmennesket i hverdagen må bekjempes. Det gjelder alvorlige lovbrudd som fysisk og psykisk vold i familien, på gaten, i skolen og på arbeidsplassen så vel som innbrudd i hjemmene og tagging på fast eiendom. Frogner Høyre vil at bydelen skal oppleves som en trygg og god bydel. Ha nulltoleranse for tagging, og vil motsette seg enhver etablering av lovlige taggevegger i bydelen. Støtte samarbeidet med politiet og det forebyggende arbeidet som gjøres på Sentrum og Majorstuen Politistasjon (SaLTo-modellen). Arbeide for bedre gatebelysning i bydelens gater. At Frogner kan være prøvebydel for kommunalt ordenspoliti. VÅRE SENIORER, - TRYGGHET OG VALGFRIHET Frogner Høyre ser på aktive og engasjerte seniorer som en ressurs for lokalmiljøet og ønsker å legge til rette for aktivitet der det er naturlig og mulig for bydelen å bidra. Uansett alder skal det enkelte menneskes behov og ønsker settes i sentrum for hva slags tilbud som skal gis. Side 3 av 7

4 Mange ønsker å klare seg selv, og bo hjemme hos seg selv så lenge som mulig. Frogner Høyre vil videreutvikle omsorgstilbudet slik at alle som vil bo hjemme skal kunne gjøre det. Derfor vil vi styrke tilbud om hjemmetjenester som mattilbud, pleie, omsorg og praktisk hjelp og trygghet. Samtidig skal de som har behov for mer omfattende hjelp og tilbud, sikres dette gjennom løsninger tilpasset den enkeltes behov. Målet er tjenester som har kvalitet, fleksibilitet, og som gir reell valgfrihet, uavhengig av egen økonomisk situasjon. At det skal være fritt brukervalg for alle omsorgstjenester. At alle som bor på sykehjem skal ha tilbud om enerom. At både kommunale og private sykehjem og hjemmetjenester i større grad skal få utvikle og spesialisere sitt eget tilbud, for å styrke valgfriheten og valgmulighetene for den som trenger hjelp. Styrke brukerstyring i hjemmetjenestene gjennom blant annet fasthjelpsordning i hjemmehjelpen og hjemmesykepleien. Sikre et bedre tilbud og større valgfrihet gjennom å konkurranseutsette driften av sykehjem. Vurdere å etablere et omsorgstilbud i bydelen, med både selveide og leide boliger, hvor eldre har mulighet til å få omsorg og pleie døgnet rundt etter eget ønske og behov. Opprettholdet og videreutvikle et godt seniorsentertilbud. EN INKLUDERENDE BYDEL Frogner bydel har innbyggere av flere nasjonaliteter enn noen annen bydel i Oslo. Dette internasjonale mangfoldet er en stor ressurs for utvikling og verdiskaping som skal fremmes. Ulike grupper trenger støtte for å kunne bidra fullt ut i arbeidsliv og samfunnsliv. Høyre vil at de som trenger hjelp skal få tilbud om individuelt tilpassede tiltak der det stilles krav til den enkelte basert på vedkommendes evner og muligheter. På den måten vil vi bidra til å nå målet om at flest mulig skal klare seg selv og få utfolde seg i arbeidslivet med sin restarbeidsevne. Stimulere organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å bidra med frivillig innsats i barnehager, eldresentre, sykehjem, rusinstitusjoner og andre deler av tjenestetilbudet. Sørge for tiltaksplasser i bydelen i samarbeid med NAV hvor yrkeshemmede får mulighet til arbeidstrening med tanke på tilbakeføring til arbeidslivet. Ha flere tilrettelagte arbeidsplasser i bydelen, både i privat og offentlig regi. At bydelen fortsatt skal ha to aktive frivillighetssentraler. Videreutvikle samarbeidet mellom bydelen, velforeningene og andre organisasjoner i bydelen. EN ENKLERE BYDEL Frogner bydel skal være en brukervennlig bydel hvor innbyggerne lett kan komme i kontakt med tjenesteapparatet. Målet er at bydelen skal bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på tjenesteproduksjon. Tilgjengelighet gjennom åpningstider, telefontilgjengelighet og nettbaserte løsninger skal utformes med tanke på at innbyggerne får enklere tilgang til bydelen når de trenger det. Side 4 av 7

5 Høyre ønsker at bydelen aktivt tar ansvar for en god administrativ ledelse og at hele organisasjonen skal gjennomsyres av en ja-holdning til innbyggerne. Høyre ønsker i større grad å måle resultatene til bydelens tjenesteytere, slik at ressurser kan målrettes enda bedre og best praksis gjennomføres i hele tjenesteapparatet Arbeide for en mer tilgjengelig bydel gjennom økt tilgjengelighet på telefon, mer tilpassede åpningstider og nettbaserte arenaer for dialog. Sette tjenester ut på anbud der det er hensiktsmessig. Måle resultatene til bydelens tjenesteapparat, slik at ressurser kan målrettes i hele tjenesteapparatet. NÆRINGSVENNLIGE FROGNER Oslo skal være Norges mest nyskapende by med gode rammevilkår for næringslivet. Bydelen skal være medspiller for dem som ønsker å starte og videreutvikle sin egen bedrift. I de senere årene har bydelen vår fått et mer pulserende café- og restauranttilbud som har skapt positive ringvirkninger i nærmiljøet. Frogner Høyre ser det positive i et blomstrende uteliv, med mange møteplasser. At retningslinjer for tildeling av skjenkeløyver i Bydelen opprettholdes tilsvarende som i dag. Det er viktig å skape forutsigbarhet for beboere og næringen. Arbeide for at skjenkebevillinger som utgangspunkt skal være lett å få, men også lett å miste. At boligområder skal skjermes for utelivsstøy. Bydelens mange bakgårder har ofte soveromsvinduer vendt mot seg, og egner seg dermed ikke for uteservering At forholdene legges bedre til rette for næringslivet gjennom raskere saksbehandling, mindre byråkrati og bedre service og veiledning. At det kunnskapsbaserte næringslivet fremmes gjennom å styrke samarbeidet mellom næringslivet, offentlig sektor, skolene og kunnskapsmiljøene. Et mer levende bymiljø, med en ja-holdning til nyetablering av lokalt næringsliv. At prøveordningen med delegering av skjenkebevilling til bydelen videreføres. At det stilles krav om at kommunen har virkningsfull kontroll og håndheving av skjenkebestemmelsene. TRANSPORTBYDELEN FRO GNER Bydelen er innkomstport for mye av trafikken fra vest, som både skal inn til sentrum og gjennom byen. Derfor er det viktig å legge til rette for gode og effektive transportløsninger, som i større grad skjermer bomiljøene fra unødig trafikkbelasting. Frogner Høyre er positive til planene om en ny indre T-banering og mener at Filipstad må inkluderes i denne. At E18 ved Frognerstranden legges i tunnel og at stranden åpnes opp som rekreasjonsområde. Side 5 av 7

6 Løsninger som gir redusert trafikkbelastning gjennom Bygdøy Allé og andre hovedferdselsårer i bydelen, men at det fortsatt må sikres et godt kollektivtilbud i disse områdene. At det opprettholdes nærkollektivtrafikk som i dag. Gjennomgangstrafikk legges fortrinnsvis til E-18. Et styrket busstilbud og utvidet fergetilbud til Bygdøy for å redusere belastningen på veinettet når det gjelder strand- og museumsbesøk. At Majorstuen stasjon legges under bakken, og at sporveisområde utvikles med boliger og næring, inkludert tverrforbindelser på gateplan både for vei og sammenknytting av grøntområdene. At Homansbyen stasjon fullføres. En ny indre T- banering som kan avlaste sentrumstunnelen og gi et bedre kollektivtilbud. En T-banelinje mot Fornebu, via Filipstad. At det overordnede sykkelveinettet blir ferdigstilt i bydelen. Flere private parkeringshus og garasjeanlegg i bydelen og at kommunens parkeringsnorm endres slik at det blir mulig å bygge flere garasjeplasser i nybygg. At gateparkering vurderes opp mot alternativt bruk, som for eksempel sykkelvei og gatetun når parkeringsanlegg er etablert i et område. At Bogstadveien oppgraderes i samarbeid med det lokale næringslivet. At bydelens gater er fremkommelige og tilgjengelige for alle innbyggerne hele året. Dette inkluderer et godt vintervedlikehold. BYMILJØ PÅ FROGNER Frogner er en viktig del av den blågrønne byen, med blant annet Frognerstranden og Bygdøy med Kongsgården som rekreasjonsområder. Frognerparken er landets mest besøkte attraksjon. Bydelens nærområder er viktige for både barn og voksne. Det er lokale små parker, lekeplasser, møteplasser og utekafeer, og det er handlegatene som Bogstadveien, Frognerveien, og Bygdøy Allé og det er den bevaringsverdige historiske bebyggelsen i bydelen. En bydel som er seg fortiden bevisst, men som også er attraktiv for nye innbyggere og positivt innstilt til nye initiativ er en bydel i kontinuerlig utvikling. At den landskjente kastanjetrealléen Bygdøy Allé tas vare på At grøntdrag fra Vettakollen til Bygdøy utvikles, og Frognerbekken åpnes. Vern av småhusplanen og dens intensjoner. Bevaring av den opprinnelige arkitekturen og tilrettelegge for ny moderne arkitektur i områder som Filipstad. Vern om grønne lunger og arbeide for nye grønne lunger i byutviklingsprosjekter som Filipstad og Frognerstranden. KULTURBYDELEN FROGNER Frogner Høyre mener kultur har en egenverdi. Den skapes og dyrkes for samfunnet og er viktig for utvikling av mellommenneskelig relasjoner. Kultur skaper både åndelig og materiell vekst. Frogner Høyre ønsker å legge til rette for kulturelle møteplasser mellom mennesker, som gir rom for et mangfoldig kulturuttrykk. Side 6 av 7

7 Støtte Ungdommens kulturmønstring i bydelen At Frogners kulturinstitusjoner skal ha et godt læringstilbud til barn og unge i samarbeid med skolene. Være positiv til alle som ønsker å fremme kulturlivet i bydelen. Videreutvikling av Folkemuseet dersom denne mulighet oppstår ved at Vikingskipene flyttes til et nytt nasjonalt kulturhistorisk museum i Bjørvika som vedtatt av Oslo Høyre. At de maritime museene på Bygdøynes moderniseres og utvikles. Et nytt bibliotektilbud i vestlig del av bydelen. At kulturinstitusjoner som biblioteker skal være tilgjengelige utenom ordinær åpningstid for frivillig aktivitet. Side 7 av 7

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Oslo 24. oktober 2011 Innledning Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har i tiden etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ført forhandlinger

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

St. Hanshaugen Venstres program 2011-2015

St. Hanshaugen Venstres program 2011-2015 St. Hanshaugen Venstres program 2011-2015 Venstre vil at St. Hanshaugen skal være et godt sted å bo og leve. Som et sosialliberalt parti ønsker Venstre at borgerne skal ha stor valgfrihet og reell innflytelse

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook.

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT TA KAMPEN STAVANGER FOR ET INKLUDERENDE SAGENE Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene 2015-2019 Stavanger SV Sagene SV sv.no/oslo/sagene-sv

Detaljer